WYDARZENIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1989.10/12 R.57 Nr4

Czas czytania: ok. 45 min.

W POZNANIU W roku 1988

(Część trzecia)

1.7. Inauguracyjna sesja Wojewódzkiej Rady Narodowej. Obrady otworzył radny-senior Fabian Roszak. W sali sesyjnej Wojewódzkiej Rady N arodowej ze 180 nowo wybranych obecnych było 171 radnych. Złożyli oni ślubowanie. Przybyli: zastępca przewodniczącego Rady Państwa Tadeusz W. Młyńczak, członek Biura Politycznego, sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Marian Orzechowski oraz przedstawiciele władz wojewódzkich, z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwardem Łukasikiem. W głosowaniu tajnym, Rada wybrała przewodniczącym Tadeusza Czwojdraka oraz wiceprzewodniczącymi: Zdzisława Herzoga (Zjednoczone Stronnictwo Ludowe), Andrzeja Obrębowskiego (Stronnictwo Demokratyczne), Alfreda Wawrzyniaka (Stowarzyszenie PAX) i Ryszarda Witkowskiego (Polska Zjednoczona Partia Robotnicza). Wybrano przewodniczących jedenastu stałych Komisji; zostali nimi: Eugeniusz Czajkowski (Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego), Jan Rędziniak (Budownictwa i Polityki Mieszkaniowej). Anatol Sakowicz (Komunikacji i Łączności), Roman Białochowski (Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej), Kazimierz Grzesiak (Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej), Tomasz Górny (Rynku, Przemysłu Drobnego i Usług), Stefan Krzakiewicz (Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego), Józef Krawczak (Zdrowi". KuUury Fizycznej i Spraw Socjalnych), Henryk J anas (Wychowania, Oświaty i Kultury), Henryk Sydoruk (Samorządu Społecznego i Pracowniczego), Stanisław Klama (N auki Szkolnictwa Wyższego i Postępu Technicznego).

Jubileusz trzydziestolecia Spółdzielczego Biura Turystycznego "Turysta". W Sali Odrodzenia poznańskiego Ratusza zasłużonych pracowników "Turysty" uhonorowano odznaczeniami resortowymi i regionalnymi. Przemawiał dyrektor oddziału Włodzimierz Droszcz. Otwarto gruntownie zmodernizowaną siedzibę przy ul. Wodnej. Radni wybrani w dzielnicy Stare Miasto przybyli na sesję inaugurującą kadencję Dzielnicowej Rady Narodowej. Po ślubowaniu dokonano wyboru Prezydium Rady. W tajnym głosowaniu, przewodniczącym Dzielnicowej Rady Narodowej zdecydowaną większością głosów wybrany został ponownie Antoni Radajewski. Inauguracyjna sesja Dzielnicowej Rady Narodowej Jeżyce. Przewodniczącym Rady został ponownie Witold Pawłowski. N a zaproszenie Chóru Mieszanego Parafii Sw. Andrzeja Boboli, przybył Chór Mieszany im. Franciszka Schuberta z Rastatt (Republika Federalna Niemiec). Z okazji odbywającej się w Poznaniu spartakiady spółdzielni zrzeszonych w Centralnym Związku Spółdzielni Budowlanych, w muszli koncertowej Parku Kasprzaka popisywały się zespoły regionalne prezentujące folklor południowej Polski: "Magrysie" z Rzeszowa i "Harnasie" z Poronina. W obiektach Snółd"'ielcego Klubu Soortowpgo "Posnania" odbył się festyn kulturalno-sportowy. Początek końca reglamentacji benzyny. Bezkartkowe paliwo sprzedawano w dwóch stacjach Centrali Produktów N"ftowych - przy ulicach Nowowiejskiego i Kościelnej. 3.7. W Domu kultury "Dąbrówka", na zaproszenie Międzynarodowego Cen

Wydarzenia w Poznaniu (3. 7. - 10. 7.)trum Informacji 1 Dokumentacji Technik Animacji Muzycznej "Juenesses Musicales" zaprezentowali się amerykańscy wokaliści i, instrumentaliści stylu country. Spiewali Sally Rogers, Jean Ritchie, Howie Bursen a stepował Iry Bernstein. ' 4.7. W siedzibie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej "Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyło się spotkanie I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego z drużyną Klubu Sportowego "Lech", która zdobyła Puchar Polski w piłce nożnej. Edward Łukasik wręczył prezesowi Klubu Bogdanowi Zeidlerowi pamiątkowy puchar i list gratulacyjny. Rozpoczęła się V międzynarodowa konferencja poświęcona uprawie łubinu. Przybyło ok. dwustu specjalistów z dwudziestu jeden krajów. Powtórzenie koncertu muzyki w stv'n country w Domu Kultury , . Dąbrówka" . Dodatkowo wystąpiła grupa Folklor Waterbury. myślą o młodzieży i dzieciach spędzających wakacje w Poznaniu, Stowarzyszenie Muzyków "Stomur" przygotowało cykl spotkań w Osiedlowym Domu Kultury na Raszynie pod hasłem "Poznajemy instrumenty muzyczne". Zespół Folklorystyczny "Cepelia" udał się w podróż artystyczną do Francji.

5.7. PocRtek egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie. W wieku osiemdziesięciu lat zmarła artystka-plastyk Jadwiga Eichierowaj radna Miejskiej Rady

Narodowej w latach 1954 -1965, laureatka Nagrody Miasta Poznania i Województwa Pozn-ńskiego w dziedzinie upowszechnienia kulturyza rok 1963. U dekorowana Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

6.7. Inauguracja koncertów wieczornych na dziedzińcu Pałacu Kultury. Jacek Różański przedstawił program złożony z piosenek poetyckich pt. Zycie to nie teatr.

W podróż artystyczną do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich udał się Chór Kameralny Cappella Musicale Antiquae Orientalis, pod kierownictwem Leona Zaborowskiego. W wieku pięćdziesięciu dwóch lat zmarł dr inż. Jerzy Krysiński, docent w Instytucie Technologii Drewna, kierownik Zakładu Maszynowej Obróbki Drewna i Materiałów Drewnopochodnych od 1982 r.

7.7. W Akademii Rolniczej zakończyło się międzynarodowe sympozjum poświęcone hodowli bydła rasy J ersey. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza koncertował warszawski kabaret "Siódemka", pod kierownictwem Jana Kobuszewskiego: Halina Kowalska i Hanna Zembrzuska oraz Mieczysław Czechowicz, Jan Kociniak, Włodzimierz Nowak i Tadeusz Suchocki (akompaniament). W "Empiku" przy ul. Ratajczaka rozpoczął się cykl imprez zatytułowany Wakacje Z Empikiem. 9.7. W osiedlowym Domu Kultury "Pod Lipami" śpiewał bawiący w Polsce Steeler Kinderchor - chór dziecięcy z Essen (Republika Federalna Niemiec), pod dyrekcją Siegfrieda Kuehbachera.

10. 7. W wieku siedemdziesięciu pięciu lat zmarł artysta-muzyk Stefan Rydzewski, skrzypek Filharmonii

Poznańskiej w latach 1951 -1976.

U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 11.7. Brygady Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego rozpoczęły remont ul. Roosevelta od Mostu Teatralnego do zbiegu z ul. Pułaskiego. Tramwaje do Piątkowa i na Winogrady przestały kursować. W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę Foto-aktu. 12.7. W Salonie Wystawowym Biura Wystaw Artystycznych w "Arsenale" -?-a. Starym Rynku otwarto posmlertną prezentację sześćdziesięciu dzieł malarskich Mieczysława Janikowskiego (1912-1968), wychowanka krakowskiej Akademii Sztuk Plastycznych oraz College of Art w Edynburgu, oraz malarstwa marynistycznego Wojciecha S tudnickie go.

BAA

13.7. W Sali Białej Urzędu Miejskiego odbyło się spotkanie z okazji wydania pierwszego tomu (w dwóch częściach) Dziejów Poznania (do roku 1793), pod redakcją prof. dr hab. Jerzego Topolskiego. O znaczeniu tego pomnikowego wydania mówił prezydent Poznania Andrzej Wituski. Przedstawiono także plany opublikowania dalszych trzech tomów Dziejów aż do czasów naj - nowszych. Ich wydawcą będzie oddzi ł poznański Państwowego Wydawnictwa Naukowego.

14.7. Z udziałem przedstawicieli nauki z kraju i zagranicy, rozpoczęła się w Sali Malinowej Pałacu Działyń

skich konferencja pOSWlęcona znaczeniu szkolnictwa parafialnego w upowszechnianiu języka i kultury polskiej w środowiskach polonijnych. Przybyli m.in. sekretarz generalny Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną Polonia" Józef Klasa, przewodniczący Obywatelskiego Komitetu Domu Polonii prof. dr Alfons Klafkowski oraz ks. dr Edward Szymanek z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Obrady otworzył dyrektor Zakładu Badań nad Polonią Zagraniczną Polskiej Akademii N auk prof. dr hab. Jerzy Wisłocki.

Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza zainaugurowano zajęcia Letniej Szkoły Ekonomii. U czestniczyło w nich szesnaście osób ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn.

W Sali Odrodzenia poznańskiego Ratusza odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Dziennikarskich im. arcina Kasprzaka i Literackiej 1m. Jana Kasprowicza. Na wniosek Zarządu Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy PRL, wojewoda poznański Nagrodę Dziennikarską im. Marcina Kasprzaka (wojewódzką) przyznał redaktorowi naczelnemu "Tygodnika Ludowego" Józefowi Mozio. Wręczał ją wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski. Natomiast prezydent Poznania przyznał i wręczył Nagrodę Dziennikarską im. M. Kasprzaka (miejską) publicyście Głosu Wielkopolskiego" WłodzimIerzowi Branieckiemu. Na wniosek zarządu poznańskiego oddziału Związku Literatów Polskich Prezydium Miejskiej Rady Narodowej Nagrodę Literacką im. Jana Kasprowicza przyznało poecie Wincentemu Różańskiemu. Na uroczystości obecni byli sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak i prezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Marian Król.

Kolegium Wojewody Poznańskiego obradowało nad problemami żniwnymi. Z podróży artystycznej do Związku Socjalistycznych RepubMk Radzieckich powrócił Chór Kameralny Cappella Musicae Anti uae Orientalis, pod kierownictwem Leona Zaborowskiego.

Wydarzenia w Poznaniu (14. 7. - 18. 7.)

W wieku sześćdziesięciu siedmiu lat zmarł gen. dyw. -pilot Tadeusz Krepski, żołnierz ludowego Wojska Polskiego od 1944 r., w latach 1976-1983 dowódca Wojsk Lotniczych, delegat na VIII i IX Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, członek Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. U dekorowany Orderami Sztandaru Pracy I i II klasy, Krzyżami Komandorskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i in.

15.7. W godzinach przedpołudniowych harcerze i pionierzy przebywający na Międzynarodowym Obozie Pokoju i Przyjaźni "Malta 88" w Stęszewku odwiedzili kilka poznańskich zakładów pracy. Następnie wzięli udział w manifestacji pokojowej na Cytadeli, na którą przybyli m.in. przewodniczący Wojewódzkiej Rady Przyjaciół Harcerstwa Stanisław Piotrowicz oraz wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski. Delegacje młodzieży złożyły wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów, pomnikiem marszałka Wasilija Czujkowa, a także na grobach żołnierskich. Następnie pod Dzwonem Pokoju przedstawiciele Bułgarii, Czechosłowacji Finlandii, Niemieckiej Republiki Demokratycznej Polski i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich odcvtqii Anet Pokoju, po czym jego teksty napisane w sześciu językach przekazali na ręce Stanisława Piotrowicza. N a zakończenie manifestacji przemówienie wygłosił Romuald Zysnarski. Po południu szefowie grup harcerzy i pionierów spotkali-się w Urzędzie Miejskim z prezydentem Poznania Andrzejem Wituskim.

W wieku osiemdziesięciu jeden lat zmarł doc. dr med. Adam Burda, kierownik Katedry i Kliniki Dermatologicznej Akademii Medycznej w latach 1970 -1977, dwukrotnie przewodniczący zarządu oddziału poznańskiego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Ok. godz. 20 Wojewódzkie Stano T wisko Kierowania Straży Pożarnych zostało zaalarmowane informacją o pożarze w pobliżu Cytadeli. Palił się transformator wysokiego napięcia. Pożar szybko ugasiły trzy jednostki z Komend Rejonowych Stare Miasto i N owe Miasto. Odbiorcy energii elektrycznej nawet przez chwilę nie odczuli braku prądu. Zakończenie Polonijnych Warsztatów Bibliotecznych, zorganizowanych przez Towarzystwo "Polonia" i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Edwarda Raczyńskiego. Uczestniczyli Polacy z Austrii Belgii, Czech osłowa cii, Francji Republiki Federalnej Niemiec, Węgier i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

8.7.

N a zaproszenie Komisji do spraw Wspólnych Kontaktów Zagranicznych Młodzieży i Studentów, przybyła do Poznania grupa dziennikarzy z Charkowa ("'wiązek Socjalistycznych Republik Radzieckich). Goście zapoznali się z działainością związków młodzieży w województwie poznańskim zwiedzili zakłady przemysłowe i zabytki. Przviał ich sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Silski. Zamknięcie ruchu na skrzyżowaniu ulic Stalingradzka- Kutrzeby- Przepadek.

W salonie wystawowym "Empiku" przy ul. Ratajczaka otwarto wystawę malarstwa Jerzego Nowaka. 19.7. W siedzibie Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację grupę dwudziestu sześciu kombatantów udekorowano Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski, nadanymi przez Radę Państwa za ich czynny udział w walkach z hitlerowskim najeźdźcą na różnych frontach II wojny światowej oraz za zasługi w pracy zawodowej i społecznej w okresie powojennym. Gratulacje odznaczonym złożył w imieniu wojewódzkich władz politycznych i administracyjnych sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Piotrowicz. W gmachu Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyło się spotkanie z weteranami ruchu robotniczego. Zasłużeni dla Polski weterani udekorowani zostali wysokimi odznaczeniami państwowymi. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski Rada Państwa nadała Wacławowi Koleckiemu, Janowi Kuczyńskiemu, Wincentemu Podgórskiemu, Janowi Sztukowskiemu i Aleksandrowi Wierzejewskiemu. Trzydziestu pięciu działaczy otrzymało Krzyże Oficerskie i Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski. Aktu dekoracji dokonał sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Andrzej Rakowski. Za wyróżnienie podziękował Aleksander Wierzejewski. Uroczysty charakter miał "Koncert Przyjaźni" zorganizowany w hali widowiskowo-sportowej "Arena". Wystąpili laureaci Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu oraz Barbara Książkiewicz i Lidka Zelenkova, której towarzyszyła Orkiestra Radia i Telewizji z Czechosłowacji, pod dyrekcją Gustava Bronia.

Punktem kulminacyjnym uroczystego posiedzenia Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowf I\. I\. I\. I\. H » *

* .

Iników o Wolność i Demokrację był jubileusz osiemdziesiątej piątej rocznicy urodzin Bernarda Łuczewskiego, przewodniczącego Krajowej Komisji Weteranów Powstania Wielkopolskiego 1918 - 1919. Zasługi jubilata przedstawił prezes Zarządu Wojewódzkiego Marian J akubowicz. Wręczył też zasłużonemu kombatantowi okolicznościowe posłanie przewodniczącego Rady N aczelnej Henryka Jabłońskiego oraz prezesa Zarządu Głównego Józefa Kamiński ego. Listy z gratulacjami przekazali jubilatowi w imieniu władz sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Piotrowicz, wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski i prezydent Poznania Andrzej Wituski (łącznie z okazałym tortem urodzinowym). 20.7. W Sali Herbowej Urzędu Wojewódzkiego wpisano do Pamiątkowej Księgi Zasłużony dla Dzielnicy Stare Miasto dwadzieścia trzy nazwiska naukowców, robotników, nauczycieli. W uroczystości uczestniczyli sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Andrzej Rakowski i prezydent Poznania Andrzej Wituski.

W Domu Przyjaźni "Trojka" odbył się koncert dedykowany działaczom społecznym i mieszkańcom Osiedla Manifestu Lipcowego z okazji trzydziestolecia Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych" i piętnastolecia Osiedla Manifestu Lipcowego.

Z udziałem prezydenta Poznania Andrzeja Wituskiego, odbyło się spotkanie wykonawców, którzy przystąpili do modernizacji ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul.

Matejki do Szyszkowskiego.

Wydarzenia w Poznaniu (20.7.-21. 7.)

Politechnika Pozn,ańska przystąpiła do budowy Srodowiskowego Laboratorium Budownictwa Komunikacyjnego - jednostki międzyresortowej Ministerstw Edukacji Narodowej oraz Transportu, Żeglugi i Łączności. Roboty ziemne rozpoczęto u zbiegu ulic Zamenho fa i Majakowskiego. Podpisano dwa porozumienia. Pierwsze pomiędzy Politechniką Poznańską i Zachodnią Dyrekcją Okręgową Kolei Państwowych, na mocy której Zachodnia Dyrekcja przekaże 132 min zł na budowę i wyposażenie placówki. Podpisy pod porozumieniem złożyli: dyrektor Zbigniew Pajdak i rektor Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Andrzej Ryżyński. Drugie porozumienie podpisała Politechnika z Dyrekcją Okręgową Dróg Publicznych, która zobowiązała się przekazać konstrukcje stalowe na budowę laboratorium wartości 68 min złcjalistycznych Republik Radzieckich i Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn. Gości powitał przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusz Czwoj drak. Za zasługi dla kraju i regionu Krzyżami Oficerskimi Orderu Odrodzenia Polski udekorowani zostali: Jerzy Bauma, Bolesław Prusak, Marian Roszak, Jerzy Sieg i Tadeusz Szewczyk.

Wręczono, przyznawaną co dwa lata, Nagrodę im. Wiktora Degi, którą otrzymał ordynator oddziału rehabilitacyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Puławach dr med.

Henryk Kuś. Następnie odbyło się uroczyste wręczenie Nagród Województwa Poznańskiego w dziedzinie nauk, techniki, przemysłu, rolnictwa, budownictwa oraz oświaty i wychowania. Nagrody indywidualne otrzymali: prof. dr Bogdan Marciniec z U niwersytetu im. Adama Mickiewicza - za całokształt działalności naukowej w dziedzinie chemii; prof. dr Tadeusz Pisarski z Akademii Medycznej - za całokształt dorobku naukowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii; prof. dr Jan Kozłowski z Instytutu Roślin i Przetworów Zielarskich - za całokształt działalności naukowej w dziedzinie biologii; Krzysztof Borowiak z Fabryki Maszyn i Urządzeń Pakujących "Spomasz" w Gnieźnie - za działalność w dziedzinie techniki i przemysłu; Roman Marach z Rolniczego Kombinatu Spółdzielczego Łubnica - za wybitne osiągnięcia w organizacji rolnictwa spółdzielczego; Janusz Paul z Kombinatu Państwowych Gospodarstw Rolnych Jarosławiec - za wybitne osiągnięcia w organizacji rolnictwa państwowego i prace wdrożeniowe w rolnictwie; Eryk Sieiński (Stowarzyszenie Architektów Polskich) - za realizację obiektów architektoniczno - urbanistycznych; dr Józef Pielachowski (Wojewódzka Rada Postępu Pedagogicznego) za osiągnięcia w dziedzinie oświaty i wychowania; Daniela W ojtasik z Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miejskiego za organizacj ę pracy w dziedzinie oświaty i wychowania. N agrodę Młodych przyznano Michałowi Mizgalskiemu z Kuratorium Oświaty i Wychowania

21.7. W Sali Wielkiej Pałacu Kultury , odbyła się wspólna sesja Wojewódzkiej i Miejskiej Rad N arodowych oraz Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego. Przy dźwiękach hymnu państwowego, w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lotniczych, na podium wkroczyły poczty sztandarowe. Obecni byliwojewoda poznański Bronisław Stęplowski i prezydent Poznania Andrzej Wituski. Przybyli: przedstawiciele władz partyjnych, z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Andrzejem Rakowskim, wiceprezesem N aczelnego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Dominikiem Ludwiczakiem i prezesem Wojewódzkiego Komitetu Marianem Królem oraz przewodniczącym Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzym Brylem, przedstawiciele placówek dyplomatycznych Związku So

za osiągnięcia nowatorskie w dziedzinie komputeryzacji. N agrody Zespołowe otrzymały: zespół z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w składzie: Aleksan - der Ratajczak i Andrzej J. Szwarc za osiągnięcia w dziedzinie komputeryzacji; zespół z Fabryki Obrabiarek Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" w składzie: Ryszard Grosz, Stanisław Kasznia, Eugeniusz Kosiorek, Leonard Korcz, Jerzy Michalak Andrzej Łukaszewicz, Irakli Zautas wili - za nowatorskie osiągnięCIa w dziedzinie techniki i przemysłu; zespół z Zakładów Wytwórczych Głośników "Unitra- Tonsil" we Wrześni w składzie: Romuald Bednarek, Bożena Hilczer, Roman Kaczmarek, Piotr Kozłowski, Jan Ku*ek, Jerzy Małecki, Tadeusz eJmański, Andrzej Poliński, WojcIech Pradel, Witold Synakiewicz, Jerzy U rbanowicz i Kazimierz Więcek - za osiągnięcia w dziedzinie techniki elektroakustycznej; zespół ze Stacji Hodowli Roślin Qgrodniczych w N ochowie koło Sremu w składzie: Alicja Adamska Irena Bulińska, Stefania Dziasek , Genowefa Gendek, Elżbieta Gawryszak, Elżbieta Hałaj, Wojciech Hałaj, Wiesława Karalus Halina . ' MnIchowska, Anna Nowak, Marian Pędziński, Elżbieta Szczepaniak Paweł Sidoruk, Ewa, Tomczak' Maria Tylkowska i Irena Wacho wiak - za osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa, a zwłaszcza za wyhodowanie nowych odmian warzyw; zespół z Zakładu Projektowania i U sług Inwestycyjnych "Inwestprojekt" Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w składzie: Bogdan Bednarek, Jacek Bułat Marian Dolata, Jerzy Greczka: Henryk Kędzia, Henryk Michałowski, Anna Misiak, Mieczysław Pawlak, Zbigniew Skrzypczak, Stanisław Witecki, Jerzy Woś i Jerzy Zielonacki - za osiągnięcia w dziedzinie budownictwa i architektury, w tym za projekt techniczny Domu Kultury "Dąbrówka" na Os edlu Bolesława Chrobrego; zespoł reprezentujący Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w składzie: Gabriela Bielicka Ludomir Dudek, Henryk Janas, 'Halina Kapczyńska. Tadeusz Piechocki ,

Piotr Sołtysiak i Wacław Tuszyński - za osiągnięcia w dziedzinie oświaty i postępu pedagogicznego. Prezydium Wojewódzkiej Rady N arodowej postanowiło również przyznać specjalną nagrodę wojewódzką w dziedzinie budownictwa i architektury dla zespołu w składzie : Jerzy G leszczyński, Jerzy N 0wakowski, Jerzy Przystański, J acek M. Skarżewski, Ryszard Sobkowiak, Saturnin Skubiszynski Marian Skrzypczak i Zygmunt Szwaja - za realizację pomnika "Dzwon Pokoju" w Parku Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko- Radzieckiej na Cytadeli.

W części artystycznej wystąpili artyści scen poznańskich oraz grupa baletowa Akademii Rolniczej. N a mogiłach oraz pod pomnikami bohaterów złożono wieńce i kwiaty. Przedstawiciele władz oraz społeczeństwa Starego Miasta uczcili pamięć tych, którzy oddali życie za wolność Poznania. Złożono kwiaty pod Pomnikiem Bohaterów na Cytadeli. Wieczorem ulicami miasta przemaszerował capstrzyk pododdziałów garnizonu poznańskiego. W salonie wystawowym Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania otwarto wystawę akwarel Zbigniewa Graczyka. . W hot.elu "Merkury" rozpoczęły SIę . "DnI Kuchni Bułgarskiej", z udzIałem kuchmistrzów i cukierników z hotelu" Trimontium" w Plowdiw.

W wieku sześćdziesięciu trzech lat zmarł Michał Juszczak, podharcmistrz Związku Harcerstwa Polski po, komendant Szczepu "Puszcza V Hufca im. Ks. Józefa Poniatowskiego w latach 1957 - 1958 . ' repreSjonowany w" latach 1952

Wydarzenia w Poznaniu (21.7.-22.7.)

-1955. W latach okupacji członek grupy porządkowej w kościele Sw. Wojciecha.

Wojewódzka Rada Narodowa na drugiej sesji plenarnej rozpatrzyła kilka sprawo charakterze organizacyjnym i przyjęła regulamin pracy Rady. Na przewodniczącego Rady Społeczno-Gospodarczej wybrano Ryszarda Witkowskiego. Radni i zaproszeni na sesję goście obejrzeli również film o historii idzisiejszym obliczu województwa poznańskiego Skąd nasz ród, nakręcony przez Wytwórnię Filmów Dokumentalnych w Warszawie.

22.7. Pod pomnikiem Armii "Poznań" odbyła się uroczysta odprawa wart pododdziałów garnizonu poznańskiego. Przybyły poczty sztandarowe organizacji kombatanckich, społecznych i młodzieżowych, kompania honorowa Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego oraz Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lotniczych.

Po przeglądzie pododdziałów, wieniec pod pomnikiem złożyli przed'stawiciele władz politycznych województwa poznańskiego - z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Andrzejem Rakowskim, prezesem Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Marianem Królem oraz przewodniczącym Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzym Brylem - a także administracyjnych, z wicewojewodą poznańskim Romualdem Zysnarskim. U roczystość zakończyła defilada pododdziałów garnizonu poznańskiego. W muszli Parku Kasprzaka śpiewał chór Charkowskiego Pałacu Kultury "Czerwony Krawat" (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich), pod dyrekcją Olgi Sidorowej. Po południu, w tradycyjnych miejscach zabaw, festynów i kon

certów odbywały się imprezy arystyczne i rozrywkowe z okazji Swięta Odrodzenia Polski. W Parku Kasprowicza przy "Arenie" wystąpiły zespoły muzyczne i wokalne z Poznania i Wielkopolski; na estradzie nad Rusałką koncertowały Młodzieżowa Orkiestra Dęta Domu Kultury Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" i Zespół Tańca Ludowego Politechniki Poznańskiej; w muszli Parku Kasprzaka koncertował zespół smyczkowy "Swietliczok" z Białogrodu (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich); na polanie nad Wartą, najpierw koncertował zespół "Wrzosy", później orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku Wlkp. oraz zespół regionalny "Trzeszewianie" . O godz. 16 orkiestra dęta Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego otworzyła program imprez w amfiteatrze Parku Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko- Radzieckiej na Cytadeli.

Przybyła do Poznania V Brygada Młodzieży Kubańskiej im. Karola Roloffa- Miałowskiego. W hotelu "Polonez" nastąpiło spotkanie z przedstawicielami władz polityczno-administracyjnych województwa oraz z reprezentantami organizacji młodzieżowych. Kubańczycy udali się pod Pomnik Bohaterów na Cytadeli i złożyli tam wiązankę kwiatów.

W wieku dziewięćdziesięciu lat zmarła Pelagia Rausch, najstarsza działaczka śpiewactwa amatorskiego, członkini Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego od 1961 r. Udekorowana Krzyżem

Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

ł.7. Upał 30°C w cieniu, a w niektórych "oazach" 35°C. Ostatni dzień festynów i zabaw z okazji Święta Lipcowego. Po bardzo upalnym dniu, około godz. 21, nad Poznaniem przeszła olbrzymia nawałnica. W ciągu pół godziny spadło 27 mm deszczu. Przez 20 min. siekł grad. Do tego wzmagał się wiatr dochodzący do 18 misek. Trzydzieści ekip ratowniczych straży pożarnych stanęło do usuwania powalonych drzew i ratowania mieszkańców na zalanych poddaszach. Kilka ulic - m.in. Lechicka, Lutycka, Dąbrowskiego i Kościelna - stało się nieprzejezdnych. Kolonia dziecięca w Szkole Podstawowej przy uL Trybunalskiej wezwała na pomoc strażaków z motopompami. i7. W Osiedlowym Domu Kultury "Słońce" koncertowały grupa muzyczna "N ocna zmiana bluessa" oraz zespół "Bowie" z Czechosłowacji. W Galerii "Życia i Myśli", przy ul. Kramarskiej otwarto wystawę grafiki brneńskiej artystyki Jarmili T otuskovej.

.7. W wieku siedemdziesięciu dziewięciu lat zmarł harcmistrz Polski Ludowej Adam Dźwikowski członek Związku Harcerstwa Polskiego od 1922 r. kierownik Wydziału Zuchów Komendy Chorągwi Wielkopolskiej w latach 1930 -1938, były komendant III Hufca, działacz Komisji Historycznej. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

7. Do Poznania przybyła, przebywająca w Polsce na zaproszenie Centralnego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego, delegacja Central

Kronika 4/89

nego Związku Towarzystw Spółdzielczych "Centrosojuz" , której przewodniczył Aleksander Astachow. W dyrekcji Międzynarodowych Targów Poznańskich konkretyzowano szczegóły udziału "Centrosojuza" w V Międzynarodowych Targach Drobnej Wytwórczości i Rzemiosła "Kooperacja 88". W godzinach popołudniowych' członkowie delegacji odwiedzili Cmentarz Bohaterów na Cytadeli i złożyli kwiaty przed Pomnikiem Bohaterów. 28.7. Obradowało Kolegium Wojewody Poznańskiego. Oceniono przebieg poboru wojskowego w 1988 r. na terenie województwa poznańskiego oraz zapoznano się z przebiegiem realizacji najważniejszych inwestycji planu terenowego w pierwszym półroczu. Przedstawiona została także informacja o funkcjonowaniu instytucji państwowych i spółdzielczych' w sferze obsługi obywateli. Przewodniczył wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski.

Za chwilę przęsło spocznie na podporach

"To była dobra robota - zatytułował swoją relację reporter "Expressu Poznańskiego" (29 - 31 VII) . - Trasa Poznańskiego Szybkiego Tramwaju zaczyna nabierać coraz konkretniej szych kształtów. Dobiegają końca roboty przy najtrudniej - szym technicznie fragmencie trasy przejściu nad skrzyżowaniem ulic: Poznańskiej - Roosevelta - Libelta. W dniu wczorajszym układano tam jedno z ostatnich czterech przęseł stalowych. Wbrew pozorom była to bardzo trudna i skomplikowana operacja. Element, który układano na podporach, maże ich dostawa nastąpi w ciągu 12 miesięcy. Pięćdziesięciu pracowników fabryki do godz. 13 uporało się z zawarciem 1200 umów". ("Glos Wielkopolski" z 29 VII).

W godzinach porannych w Klinice Położniczej przy ul. Polnej przyszły na świat kolejne poznańskie trojaczki. Dwie dziewczynki i jeden chłopiec w wadze od 2150 do 2820 g. Szczęśliwą matką okazała się dwudziesto siedmioletnia kobieta i był to jej pierwszy poród. 30.7. W wieku dziewięćdziesięciu lat zmarł Adam Paczkowski, ostatni z żyjących założycieli organizacji niepodległościowej " Unia", prezes ZaCzesław Borowiak rządu Motoklubu "Unia".

32,60 m długości, waży ponad 54 t.

Już samo jego przetransportowanie było sprawą trudną. Cały pociąg drogowy miał ponad 50 m długości: manewrowanie nim na ulicach Poznania wymagało wielkiej precyzji. Po dostarczeniu przęsła na miejsce zostało ono uzbrojone w łożyska i przeguby, i gotowe ułożono na podporach. Warto wiedzieć, że wszystko musiało być dopasowane z dokładnością minimum 15 mm. Bezpośrednio całą operacją kierował mistrz montażu poznańskiego »Mostostalu« Czesław Borowiak.

znakomity fachowiec. Kierował montażem największych w naszym mieście (i nie tylko w Poznaniu) konstrukcji stalowych, m.in. kopuły »Areny«" .

Cstatni koncert na dziedzińcu pałacowym. Odbył się wieczór songów i piosenek greckich, w wykonaniu Iliasa Wrazasa.

"W pięć godzin sprzedano 1200 »Tarpanów«. Przedpłaty na stadionie. Przed bramami i wokół pomieszczeń stadionu »Olimpii« oczekiwał od wczesnego rana tłum rolników z całego kraju. Przywiodły ich [...] ogłoszenia Fabryki Samochodów Rolniczych »Polmo«. iż [...] od 7.00 rano przyjmowane będą przedpłaty na samochody rolnicze »Tarpan« z silnikiem diesla i benzynowym [;..] Oferowano do sprzedaży - z dostawą w ciągu sześciu miesięcy od dnia podpisania umowy - 600 pojazdów, w tym 300 z silnikiem diesla. Tymczasem zgłosiło się ponad 1500 osób. Dlatego zdecydowano o zwiększeniu oferty o następne 600 samochodów. Z tym.

2.8. Holenderska organizacja ..Help de Polen" darowała służbie zdrowia Nowego Miasta trzy "sztuczne nerki", które do momentu uruchomienia będącego w budowie szpitala przy ul. Kurlandzkiej użytkowane będą w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. Lutyckiej.

3.8. Recitalem piosenki aktorskiej i poezji śpiewanej rozpoczęła się sierpniowa edycja wieczornych koncertów na dziedzińcu Pałacu Kultury. Wystąpili laureaci Festiwali Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu oraz Spotkań Zamkowych "Śpiewajmy Poezję" w Olsztynie - Anna Bojarska-Skoczylas, Radosław Ciecholewski oraz Krzysztof ŻylińskiW salonie "Empiku" na Ratajach otwarto wystawę plakatów N orberta Hirmera (Niemiecka Republika Demokratyczna), m.in. także do polskich filmów fabularnych: Och Karali, Przyjaciel wesolego diabla.

Rok spokojnego słońca; pozostałe prace to afisze z zapowiedziami koncertów muzycznych Fryderyka Chopina.

Grupa aktorów Teatru Nowego (Maria Maj, Maciej Kozłowski i Lech Łotocki) wystawiła na Scenie N owej sztukę Bogusława Schaeffera Kaczo. Reżyserował Łukasz Ratajczak. Z podróży artystycznej do Francji i Republiki Federalnej Niemiec powrócił Zespół Folklorystyczny "Cepelia". Dał piętnaście koncertów oraz uczestniczył w festiwalach w La Clusaz, Guengnon. Monteng i Montignac.

W wieku czterdziestu czterech lat zmarł Bogdan Nowicki, współpracownik Wojewódzkiego Wydawnictwa Artystyczno-Graficznego a następnie Krajowej Agencji Wydawniczej, sekretarz redakcji i od 1981 r. zastępca redaktora naczelnego, laureat Nagrody Zespołowej Miasta Poznania w dziedzinie kultury i sztuki za rok 1986. 5.8. W pierwszych miesiącach 1981 r.

nadszedł do Poznania pierwszy przygotowany przez członków holenderskiej organizacji , .Help de Polen" transport najbardziej potrzebnych leków oraz aparatury medycznej. Poznańska służba zdrowia otrzymywała odtąd systematycznie przesyłki strzykawek jednorazowego użytku, materiałów opatrunkowych oraz kilka "sztucznych nerek". W Urzędzie Dzielnicowym N owe Miasto odbyła się miła uroczystość: goszczono organizatorów akcji "Help de Polen" - przedstawicielkę holenderskiej Polonii Gerdę Landman oraz małżonków Afien i Harma van der Veen. Naczelnik dzielnicy Teofil Grzelczak oraz Iii«sekretarz Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Lech Kucharski podziękowali za dar serca. Wyrazem uznania dla gości było wręczenie Gerdzie Landmann i Harmie Van der Veen Odznaki Honorowej Miasta Poznania.

Jubileusz osiemdziesięciolecia urodzin obchodzili weterani ruchu robotniczego - działacze staromiej - skiej organizacji Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej: Władysław Klonowski i Roman Melerowicz oraz siedemdziesięciolecia - Czesław Grobelny. Z tej okazji egzekutywa Komitetu Dzielnicowego Stare Miasto spotkała się z sędziwymi jubilatami. Wyrazy szacunku i uznania za długoletnią, aktywną działalność partyjną złożył im I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Romuald Łukaszewski.

W jednym z wozów tramwajowych na linii nr 13 motorniczy informował przez głośniki podróżujących o nazwach przystanków, do których tramwaj się zbliżał. Był to eksperyment zapowiadany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. 9.8. N a stopniach poznańskiego Ratusza koncertował żeński chór polonijny "Lira Singers" z Chicago (Stany Zjednoczone Ameryki Płn.), pod batutą Lucyny Migała. Członkinie chóru spotkały się z prof. Stefanem Stuligroszem i zostały przyjęte przez prezydenta Poznania Andrzeja Wituskiego.

8AA

W salonie Biura Wystaw Artystycznych w "Arsenale" otwarto wystawę dzieł Piotra N ali ajki, J anusza Szyta i Leszka M. Zegalskiego (Tercet nadęty) oraz ekspozycję IV Ogólnopolskiej Wystawy Tkaniny Artystycznej. 11.8. W Poznaniu gościł Matei Tylwin1)en, sekretarz Rady Młodzieży Srodkowej Finlandii, jeden z głównych organizatorów kontaktów młodzieży Finlandii i Wielkopolski. M. Tylwinnen złożył wizytę wicewojewodzie poznańskiemu Romualdowi Zysnarskiemu, który wręczył gościowi Odznakę Honorową ..Za

Wydarzenia w Poznaniu ( 11. 8. - 19.8.)

zasługi w rozwoju województwa poznańskiego" . W czasie spotkania omówiono zasady dalszej współpracy organizacji młodzieżowych zaprzyjaźnionych regionów Polski i Finlandii.

W wieku pięćdziesięciu trzech lat zmarł dr med. Ryszard Grala, ordynator Oddziału Obserwacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego od 1973 r. 12.8. W dniu 13 sierpnia 1944 r. w obozie karno-śledczym w Żabikowie rozstrzelano jedenastu członków kierownictwa poznańskiej podziemnej organizacji Polskiej Partii Robotniczej. W przededniu tej rocznicy do Żabikowa przybyli członkowie rodzin zamordowanych, współtowarzysze walki, weterani ruchu robotniczego, kombatanci, przedstawiciele władz politycznych i administracyjnych, z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzym Suskim. O tragicznym losie rozstrzelanych towarzyszy mówił były więzień obozu Wacław Weinert. Pod tablicą upamiętniającą śmierć peperowców złożono wieńce i wiązanki kwiatów. Zgromadzenie Świadków Jehowy z Wielkopolski na stadionie Klubu Sportowego "Warta".

14.8. W maratonie pływackim "Wpław przez Kiekrz" zwyciężył Przemysław Abramowicz z Gwardyjskiego Klubu Sportowego ..Olimpia".

16.8. W wieku sześćdziesięciu jeden lat zmarł dr hab. Zygmunt Tobolewski, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, wybitny botanik, nauczyciel wielu lichenologów w Polsce, autor licznych rozpraw naukowych z zakresu systematyki i geo

grafii roślin zarodnikowych. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

17.8. Rektor chińskiej uczelni w Szanghaju prof. Xie Xiede złożył wizytę rektorowi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. drowi hab.

Jackowi Fisiakowi.

Opuściła Poznań czterdziestoosobowa grupa członków Związku Polaków w Niemczech z Monachium (Republika Federalna Niemiec).

W wieku pięćdziesięciu lat zmarła mgr farm. Iwona Przywitowska, kierownik Apteki Nr 20 przy ul. Głogowskiej (od 1987 r.).

18.8. W hotelu" Poznań" ekipa bułgarska z "Novotelu" w Plowdiw rozpoczęła prezentację walorów bułgarskiej kuchni. 19.8. Z okazii Święta Lotnictwa, w Sali Tradycji Wojsk -Lotniczych spotkali się oficerowie i pracownicy cywilni, członkowie Rady Wojskowej i Komitetu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Obecny był dowódca Wojsk Lotniczych gen. dyw. - pilot Tytus Krawczyc. Kilkadziesiąt osób uhonorowano medalami, dyplomami i tytułem . .Zasłużony Pilot Wojskowy PRL". Gratulacje wyróżnionym złożył T. Krawczyc.

W wieku osiemdziesięciu pięciu lat zmarł Kazimierz Ozór, działać, międzynarodowego ruchu robotnic_ego i Awiązku Bojowników o Wolność i Demokrację, prezes Zarządu Dzielnicowego Stare Miasto. U dekorowany Orderem Sztandaru Pracy I i II klasy oraz Krzyżami Komandorskim i Oficerskim Orderu drodzenia Polski. 20.8. Na Starym Rynku prezentowały swoje programy trzy zespoły teatralne - uczestnicy Międzynarodowego Festiwalu Teatru Ulicznego w Jeleniej Górze: poznański Te-tr Jan, gdański Teatr Snów oraz cyrk uMczny z Francji - Compagne Jo Bithume. Ze szczególnym aplauzem publiczności spotkały się brawurowe pokazy Francuzów z ognistymi kołami z ich programu Ściągnąć na ziemię księżyc. 22.8. Uczestnicy rekonesansu dziennikarskiego wzdłuż rzeki Warty (od 14 VIII), po przepłynięciu czterystakilometrowego odcinka łodziami motorowymi, zjawili się w Poznaniu i spotkali z wojewodą poznańskim Broiisławf»m StęrAowskim.

W sali Domu Kultury, "Olimpia" odbył się, w przeddzień Swięta Lotnictwa. okoMcznościowy koncert. Przybyli przedstawiciele władz politycznych z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczone; T3-fii Br.hnt'''czej Janem Maćkowiakiem, Dowództwo Wojsk Lotniczych, z dowódcą gen. dyw. pi'otem Tvtu<-pm Kraw?zycem. Wśród zaproszonych gości obecny

był konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, minister pełnomocny Iwan Bojko oraz przedstawiciele Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej. Po odegraniu hymnu państwowego przez Orkiestrę Reprezentacyjną Wojsk Lotniczych, przemawiał zastępca dowódcy Wojsk Lotniczych do spraw liniowych gen.

bryg.-pilot Roman Harmoza. Od godzin rannych nie podjęły normalnej pracy załogi Fabryki Silników Agregatowych i Trakcyjnych W-9 oraz Fabryki Wagonów i Lokomotyw W-3 Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". Po zorganizowanych wiecach, w których wzięły także udział osoby nie legalnie przybyłe z zewnątrz, mimo podjętych prób zażegnania konfliktu, zawiązały się komitety strajkowe. W obu fabrykach strajkujący przedłożyli żądania: legalizacji .. Solidarności"; zaprzestania represji i przyjęcie do pracy zwolrionych za działalność polityczną; wprowadzenia prawdziwej reformy płac i zamrożenia cen; poprawy warunków pracy oraz wypłacenia wynagrodzenia za okres strajku i nierepresjonowania strajkujących. Po zakończeniu pierwszej zmiany w fabryce W -9 pozostało ok. stu pracowników, a w W-3 - stu dwudziestu. Strajkujący nie czynili przeszkód tym, którzy nie przyłączywszy się do strajku chcieli udać się do domów. Do fabryki W-9 i W-3 udał się prokurator rejonowy dla dzielnic N owe Miasto i Wilda, który uprzedził strajkujących o nielegalności ich działań wynikającej z nie przestrzegania Ustawy o związkach zawodowych z 1982 r. Wojewódzki Komitet Cbrony dokonał oceny aktualnej sytuacji społeczno-ekonomicznej i politycznej województwa poznańskiego. Szczególną uwagę zwrócono na stan porządku publicznego, przestrzegania prawa i dyscypliny pracy. Komitet podjął niezbędne decyzje zmierzające do zapewnienia ładu i porządku publicznego oraz przeciwdz:ałające narastaniu negatywnych zjawisk społecznych. Rówrocześnie Komitet zobowiązał wszystkie instytucje mające wpływ na warunki życin i pracy soołeczeństwa do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania handlu, komunikacji miej

Wydarzenia w Poznaniu (22.8. - 25.8.)

skiej i wszelkich służb komunalnych. W obradach uczestniczył członek Komitetu Obrony Kraju, szef Urzędu Rady Ministrów gen. dyw. Michał Janiszewski. Konferencja prasowa zwołana przez Wielkopolski Klub Polityczny "Lad i Wolność", skupiający ludzi o poglądach niezależnych, wywodzących się ze środowisk katolickich. W salonie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania otwarto wystawę malarstwa Jacka Ciszaka. 23.8. Z okazji Święta Lotnictwa przed pomnikiem Armii "Poznań" odbyła się uroczysta odprawa wart garnizonu poznańskiego. Przybyli kombatanci - uczestnicy walk z hitlerowskim okupantem, weterani lotnictwa oraz przedstawiciele społeczeństwa. Obecna była Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lotniczych.

Po przyjęciu raportu, oficer inspekcyjny garnizonu mjr Andrzej Cybulski dokonał przeglądu pododdziałów; dokonano zmiany wart na posterunku honorowym. Wieniec złożyła delegacja Dowództwa Wojsk Lotniczych. Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów. Odbyło się posiedzenie Komitetu Wykonawczego Wojewódzkiego Porozumienia Związków Zawodowych, w którym udział wzięli także przedstawiciele terenowych struktur branżowych. W Pałacu Kultury odbył się koncert "Peace Child" (zespołu złożonego z 80 dzieci z Wilna. Zamościa i Stanów Zjednoczonych Amery ki P łn. ) . W wieku osiemdziesięciu sześciu lat zmarła Helena Hejnat, emerytowany starszy sekretarz Prokuratury Wojewódzkiej, była dyrygentka chóru. U dekorowana Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

24.8. Zakończenie strajku w Fabryce Silników Agregatowych i Fabryce Wagonów i Lokomotyw Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" .

Zastępca członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabriela Rembisz spotkała się z załogą Poznańskich Zakładów Opon Samochodowych "Stomil". N a spotkaniu obecny był wicewojewoda

poznański Tadeusz Zając. Spotkania członków sekretariatu Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyły się z załogami Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego, Państwowej Komunikacji Samochodowej, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego i in.

?5.8. Obrady Kolegium Wojewody Poznańskiego. W głównej części poświęcone były sytuacji społeczno-ekonomicznej w województwie poznańskim. Oceniono także zaawansowanie inwestycji, których przekazanie w 1988 r. do użytku ma istotne znaczenie dla mieszkańców Poznania. W realizacji niektórych obiektó'Y (m.in. Centralnej Oczyszczalni Scieków, rozlewni gazu czy szpitala przy ul. Kurlandzkiej) występują trudności wynikające z niedoborów materiałowych. Nakreślono kierunki przeciwdziałania tym zagrożeniom.

W wieku siedemdziesięciu trzech lat zmarł dr med. Aleksy Krokowicz, profesor Akademii Medycznej, chirurg, kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej Akademii Medycznej, ordynator Cddziału Chirurgicznego Szpitala im. Józefa Strusia, radny Miejskiej Rady N arodowej w latach 1975 - 1978. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W wieku sześćdziesięciu trzech lat zmarł dr hab. Eugeniusz Iwanoyko, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, kierownik Katedry Historii Sztuki w latach 1970 - 1974, kierownik Zakładu Historii Rzemiosł Artystycznych i

Grafiki Instytu tu Historii Sztuki.

U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

26.8. N arada inspektorów oświaty, dyrektorów szkól średnich i specjalnych z kuratorami oświaty i wychowania Urzędu Wojewódzkiego, poświęcona programom szkolnym i uprawnieniom Rad Pedagogicznych. 27.8. W wieku trzydziestu trzech lat zmarł Maciej J askowski, działacz Stronnictwa Demokratycznego, wiceprezes Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego w latach 1985-1988, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Produkcji Różnej Handlu i Usług "Dempol" (od l VIII 1983 r.). U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

28.8. W uczelniach wojskowych odbyły się promocje absolwentów szkół chorążych. Absolwentom wręczono

akty nominacyjne na pierwszy stopień w korpusie chorążych. Promocji absolwentów Szkoły Chorążych Wojsk Pancernych przy Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego dokonał szef Zarządu Szkolnictwa Wojskowego gen. bryg. Ryszard Muszyński. Pierwszy promowany został prymus Szkołymł. chor. Krzysztof Maszyński. Natomiast absolwentów Szkoły Chorążych Służb Kwatermistrzowskich przy Wyższej Szkole Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich im. Mariana Buczka promował zastępca głównego kwatermistrza Wojska Polskiego gen. bryg. Zdzisław Graczyk. Prymusem Szkoły został mł. chor. Jacek Stramski.

W wieku sześćdziesięciu dziewięciu lat zmarła Mirosława Wróblewska, założycielka, dyrygentka i kierownik artystyczny Chóru Dziewczęcego "Skowronki", solistka Teatru Wielkiego wlatich 1945-1947, laureatka Nagrody Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego w dziedzinie upowszechniania kultury za rok 1962. U dekorowana Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 29.8. Rozpoczął się XXIV Kongres AMPERE, zorganizowany przez Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. N a obrady przybyło ponad 400 fizyków z całego świata. Tematem głównym kongresu był rezonans magnetyczny i jego zastosowanie. Podczas uroczystości otwarcia wiceprezes Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Gerard Labuda wręczył dyplom członka- korespondenta zagranicznego Akademii Robertowi Blincowi (Jugosławia) wybitnemu fizykowi, współpracującemu od piętnastu lat z poznańskimi fizykami specjalizującymi się w radiospektroskopii. Po dwóch latach wzorowej pracy w zawodzie nauczyciela sześćdziesięciu trzech najlepszych młodych nauczycieli otrzymało w Sali Odrodzenia poznańskiego Ratusza akty mianowania z tytułem «auczyciela-wychowawcy młodych pokoleń. Był wśród nich m.in. Andrzej Szuszkiewicz z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji N arodowej. Na zaproszenie władz wojewódzkich przybyła do, Poznania delegacja prowincji Srodkowej Finlandii, z jej gubernatorem Kalevi Kivisto oraz prezydentem miasta Jyvaskyla J aakko Lovenem. Pobyt w Poznaniu rozpoczęli goście od spotkania z wojewodą poznańskim Bronisławem Stęplowskim i prezydentem Poznania Andrzejem Wituskim. Delegacja fińska zwiedziła Ostrów Tumski oraz Katedrę, obejrzała też wystawę tkaniny artystycznej i współczesnego ma1arstwa polskiego w Biurze Wystaw Artystycznych. N a Osiedlu Bolesława Chrobrego (blok nr 13) patrol saperów ze Saskiego okręgu Wojskowego, pod dowództwem st. sierż. Macieja Serafina, unieszkodliwił pozostałość po II wojnie światowej. W wykopie instalacji kanalizacyjnej robotnicy z Poznańskiego Kombinatu Budowlanego zauważyli podejrzanie wyglądające przedmioty. Saperzy ..przeczesali" ziemię na głębokości prawie 3 m i odsłonili: 10 pocisków moździerzowych, 5 granatów i dwie skrzynki amunicji. W Gwardyjskim Klubie Sportowym "Olimpia" prezes Zenon Drynda pożegnał udających się na Olimpiadę w Seulu: Ewe Kasprzyk.

Jacka Bautlera Ryszarda ostrowskiego i Zdzisława Szlapkina. W Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. Marcina Kasprzaka otwarto wystawę Broń serbskich powstań narodowowyzwoleńczYch ze zbiorów Muzeum Historii Serbii w Belgradzie.

W wieku sześćdziesięciu siedmiu lat zmarł artysta-plastyk Jerzy Drygas, architekt wnętrz, współautor słynnych plakatów Fort VII ostrzega oskarża oraz szeregu medali o tematyce historycznej. U dekorowany Krzyżami Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. · 1.9. Godz. 12, centrum Poznania skrzyżowanie ulic Ratajczaka 1 Czerwonej Armii. Rozlega się sygnał syren dla uczczenia pamięci poległych w tragicznym wrześniu 1939 r. oraz podczas II wojny światowej. W czterdziestą dziewiątą rocznicę napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę przedstawiciele społeczeństwa oddali hołd bohaterom poległym w walce o wolność Ojczyzny. Pod pomnikami oraz na płytach pamięci złożono wiązanki biało-czerwonych kwiatów . Uroczystości odbyły się przed pomnikiem Armii "Poznań" , gdzie przybyli reprezentanci różnych środowisk społecznych; rozległy się dźwięki "Dzwonu Pokoju" na stokach Cytadeli. Warty honorowe zaciągnęli żołnierze ludowego Wojska Polskiego. Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lotniczych odegrała hymn państwowy. Rozległ się łoskot werbli. Wieniec złożyła delegacja władz z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej 7jednoczonej Partii Robotniczej Andrzejem Rakowskim; obecni byli członkowie de'egacji prowincji Srodkowej Finlandii, z gubernatorem Kalevi Kivisto oraz prezydentem miasta Jyvaskyla J aakko Lovenem. N a zakończenie orkiestra odegrała Międzynarodówkę W narządzie Wojewódzkim Związku Bojowników o Wolność i Demokracie odbyło się spotkanie grupy kombatantów. Kilkudziesięciu oso

· bom wręczono medale "Za Udział w Wojnie Obronnej 1939 r." Z inicjatywy Prezydium Rady Dzielnicowej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Wilda, pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 odbył się o godz. 12 uroczysty "Apel Pokoju" młodzieży szkół wildeckich. Czteroosobowa delegacja Obwodowej Rady Związków Zawodowych w Charkowie goszcząca w Poznańskiem spotkała się z sekretariatem Wojewódzkiego Porozumienia Związków Zawodowych. W Zespole Szkól Handlowych im.

Oskara Langego inauguracja nowego roku szkolnego miała uroczysty charakter. Przy płycie z nazwiskami nauczycieli szkoły zamordowanych w latach okupacji stanęły poczty sztandarowe organizacji korrtbatanckich i grunwaldzkich szkół. Młodzież złożyła kwiaty. Do auli szkolnej przybyli zastępca członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabriela Rembisz, przedstawiciele kuratorium i zakładów opiekuńczych szkoły oraz kombatanci. Wysłuchano odtworzonego z taśmy wystąpienia ministra edukacji narodowej Henryka Bednarskiego. Odbyło się ślubowanie uczniów z klas pierwszych. Przedstawiciele władz społeczno-poMtvcznych obecni byli w wielu szkołach. Odwiedzili m in. nowo wybudowaną Szkołę Podsta)\'ową Nr 34 na Osiedlu Bolesława Smialego. O godz. 4.30, po wielu dniach przerwy, pierwszy tramwaj przejechał przez Most Teatralny. 2.9. Przebywał w Poznaniu członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Kazimierz Barcikowski. W towarzystwie I sekret*n"*a Komitetu Wojewódzkiego Fdwarda Łukasika, dyrektora naczelnego 7 akładów Przemyślu Metalowego "H. Cegielski" Ireneusza Pińczaki i I sekretarza Komitetu nakładowego Benona Swiderskiego zwiedził Fabrykę Silników Okrętowych, a następnie spotkał się z przedstawicielami wszystkich fabryk. Odbyło się spotkanie K. Barcikowsk:ego z członkami Prezydium Woiewódzkiei Rady Narodowej.

Omawiano aktualną sytuację polityczno-gospodarczą 1 wynikające z niej zadania dla rad narodowych. W Sali Herbowej Urzędu Wojewódzkiego podpisano porozumienie o kierunkach współpracy pomiędzy wojewqdztwem poznańskim a okręgiem Srodkowa Finlandia oraz pomiędzy miastami Jyvaskyla a Poznaniem od 1989 r. Ze strony fińskiej porozumienie podpisali gubernator Kalevi Kivisto oraz prezydent miasta Jyvaskyla J aakko Lovenem, ze strony polskiej wojewoda poznański Bronisław Stęplowski i prezydent Poznania Andrzej WitusKi. Dla wielu pracowników Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" etapem na drodze do własnego mieszkania są... dwa hotele robotnicze przy ul. Łozowej i Konarowej . Z warunkami życia · w tych hotelach zapoznała się zastępca członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabriela Rembisz. 3.9. Na pi. Wolności zainaugurowano obchody czterdziestopięciolecia powstania ludowego Wojska Polskiego. Odbyła się uroczysta promocja absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego. (d strony Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego oraz Muzeum N arodowego stanęły czołgi; po stronie przeciwległej - Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lotniczych oraz kompania honorowa. Władze reprezentowali: szef Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego gen. dyw. Tadeusz Szaciło, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej 7jednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik przewodniczący Wojewódzkiej Rady N arodowej Tadeusz Czwojdrak, wojewoda poznański Bronisław Step'owski i prezydent Poznania Andrzej Wituski. Obecni byli: dowódca Woisk Lotniczych gen. dyw. -pilot Tytus Krawcvc szef "AarAaAu Po 'itvcnego, zastępca Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego gen. bryg.

Zdzisław Rozbirki orAz komendant Chorągwi Poznańskiej Związku Harcerstwa PoAkiego im. Powstańców WieikoooAkich Włodzimierz Warchalewski. Punktualnie o godz. 10. po raporcie dowódcy uroczystości promocyjnej płka Kazimierza Stolarskiego, gen. dyw. T. Szaciło do

Wydarzenia w Poznaniu (3.9. - 5.9.)konał przeglądu pododdziałów. Na maszt wciągnięto biało-czerwona flagę, rozległy się dźwięki hymnu p. ństwowego. Minutą ciszy uczczono pamięć bohaterów poległych na wszystkich frontach II wojny światowej. Trzem najlepszym absolwentom, podporucznikom: Sławomirowi Wojciechowskiemu, Rafałowi Juszkiewiczowi i Piotrowi Sołtykiewiczowi wręczono medale i dyplomy ministra obrony narodowej. Nowo promowani złożyli ślubowanie. Uroczystość promocyjną zakończyła defilada pododdziałów. Uroczysta promocja odbyła się również w Wyższej Szkole Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich im. Mariana Buczka. Przybyli zastępca członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabriela Rembisz oraz sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Andrzej Rakowski.

Absolwentów uczelni promował szef Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej gen. dyw. Stanisław Żak. Inauguracja sezonu artystycznego 1988/1989 w Filharmonii Poznańskiej. Koncertem symfonicznym w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza dyrygował Wojciech Michniewski. Odbył się zjazd założycielski oddziału wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Pracowników Socjalnych. Poznański oddział ukonstytuował się jako dziewiąty w kraju. Wybrano zarząd, którego prezesem została Teresa Bloch.

Giełda rzeczy używanych w hali widowiskowo-sportowej "Arena". W naręczach towarów i na kramikach przeważała używana garderoba dziecięca. W południe, w Pałacu Kultury odbyła się giełda płyt, kaset, sprzętu radiowo-telewizyjnego. muzycznego i elektronicznego. Padł hand'owy rekord: transakcja z a. . . milion złotych! Za wstęp na giełdę żądano 100 zł; sprzedano ok. 700 biletów. 4.9. Blubry Starego Marycha (Mariana Pogaszą) na gościnnej estradzie restauracji . ,Browar". W klubie "Pocztowca" otwarto międzynarodową wystawę akwariów deVor"cyjnych i z rybkami, pouczoną z konkursem "Expo Akwarium" .

W wieku osiemdziesięciu pięciu lat zmarł Dionizy Madajewski, radny miasta Poznania w roku 1945 oraz w latach 1945 -1958, członek Prezydium Rady Narodowej m. Poznania w latach 1956 - 1958. Kierownik Punktu Etapowego Państwowego Urzędu Repatriacyjnego od 12 lutego do 6 maja 1945 r.; pełnomocnik zarządu i dyrektor finansowy Społecznego Przedsębiorstwa Budowlanego w latach 1945-1951: prezes zarządu i kierownik Spółdzielni Pracy Robót Drogowo- Budowlanych w latach 1951 - 1952; prezes zarządu Związku Branżowego Spółdzielni Budowlanych (1952 - - 1954); dyrektor zespołu ekonomiczno-technicznego branży budowlanej w Wojewódzkim Związku Spółdzielni Pracy (1954 - 1958); prezes zarządu Spółdzielczego Przedsiębiorstwa Produkcji Materiałów Budowlanych (1958 - 1959); dyrektor ekonomiczny Społecznego Przedsiębiorstwa Budowlanego (1959 - 1960) i dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Wodociągowo - Kanalizacyjnych i Instalacyjnych wiAtAch 1960 - 1961. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 5.9. N arada partyjno-służbowa w Urzędzie Wojewódzkim. Przedłożono projekty usprawnień w funkcjonowaniu handlu i usług, w gospodarce komunalnej i budownictwie mieszkaniowym, w komunikacji miejskiej i służbie zdrowia oraz w bardzo zaniedbanej w Poznańskiem ochronie środowiska przyrodniczego. W Poznaniu przebywała p'ęćdziesięcioosobowa grupa członków Norweskiego 7 w iązku byłych Więźniów Politycznych. Goście zwiedzili muzea w Forcie VII i na Cytadeli, ana płycie pomnika Armii "Poznań" złożyli wiązankę kwiatów. Przed Szpitalem im. Krajowej Rady Narodowej przy ul. Kurlandzkiej zatrzymały się dwa samochody, które przywiozły dary holenderskiej fundacji "Nu Helpen" , której działalnością kieruje pani N el von Esch. Przywieziono przede wszystkim odzież medyczną i meble szpitalne. O godz. 15 na skrzyżowaniu ulic Głogowskiej i Ceglanej polonez zderzył się... z krową, która w następstwie uderzenia usiadła na masce samochodu. Zwierzę utraciło tylko część lewegp rogu. Właściciel krowy ukarany został mandatem karnym. Chór Collegium Posnaniense przy Towarzystwie Miłośników Miasta Poznania pod kierownictwem Barbary N owak, udał się w podróż artystyczną do Republiki Federalnej Niemiec.

6.9. "Targi Krajowe przechodziły w swej historii rozliczne koleje losu. Odwoływano je, likwidowano, zamieniano na giełdy. Przetrwały jednak wszysto, potrafiły udowodnić swoją przydatność" - powiedział dyrektor Międzynarodowych Targów Poznańskich Stanisław Laskowski witając przybyłych na otwarcie: wicepremiera Józefa Kozioła, ministra przemysłu Jerzego Bilipa, sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisława Piotrowicza, woj ewodę poznańskiego Bronisława Stęplowskiego i prezydenta Poznania Andrzeja Wituskiego. Oficjalnego otwarcia imprezy dokonał minister rynku wewnętrznego Jerzy J óźwiak. W Sali Białej Urzędu Miejskiego odbyło się spotkanie, podczas którego wręczono pamiątkowe medale wybite z okazji 50. Targów Krajowych. Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej Stanisław Antczak udekorował ministra rynku wewnętrznego Jerzego J óźwiaka Odznaką Honorową Miasta Poznania. o dbyło się posiedzenie wspólne Sekretariatu Komitetu Wojewódzkiego Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej i Kolegium Wojewody Poznańskiego. r mawiano najważniejsze sprawy gospodarcze i spo}pr_AQ woiewództwa. Stanowczej krytyce poddano małą operatywność niektórych organizacji handlowychbrak samodzielności w dziedzinie rozwijania nowych rodzajów produkcji, opieszałość urzędników i instytucji administracji państwowej. Obrady podsumował I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik.

W siedzibie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyło się spotkanie z grupą pracowników okręgu Polskich Kolei Państwowych.

W Sali Odrodzenia poznańskiego Ratusza osiemnaścioro niemowląt urodzonych w poznańskich klinikach w dniu 22 lipca otrzymało imiona oraz polisy ubezpieczeniowe, ufundowane przez Państwowy Zakład Ubezpieczeń.

W wieku sześćdziesięciu pięciu lat zmarł Ryszard Paradowski, pionier techniki kardiochirurgii w Polsce, długoletni pracownik Kliniki Kardio - Torakochirurgii Akademii Medycznej.

7.9. Plenum Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej poświęcone zadaniom wynikającym z aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej woj ewództwa. Referat egzekutywy wygłosił I sekretarz Edward Łukasik. Był on nacechowany wątpliwościami co do należytego wywiązywania S'ę z partyjnych powinności kierowników różnych szczebM. Chodziło m.in. o asekuranckie postawy części urzędników, Aa niezwykle interesujące egzekutywa uznała propozycje powołania Izby Przemysłowo- Handlowej, Wojewódzkiego Banku Inicjatyw Gospodarczych oraz utworzenia strefy woinocłowej na M'edzynarodowych Targach Poznańskich. Dyskusję podsumował członek Sekretariatu Komitetu Centralnego Bo

Wydarzenia w Poznaniu (7.9. - 9.9.)

gusław Kołodziejczak. W posiedzeniu uczestniczyła zastępca członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Gabriela Rembisz. N a zakończenie przyjęto uchwałę oraz Katalog zadań, z imiennym wyszczególnieniem osób odpowiedzialnych za ich realizację. W salonach Biura Wystaw Artystycznych "Arsenał" otwarto wystawę dzieł sześciu twórców z Hanoweru (Republika Federalna Niemiec). Przybył dyrektor tamtejszego Urzędu Kultury Harald Boehlman.

Jednocześnie otwarto wystawę rysunków Norberta Skupniewicza. W wernisażu uczestniczyli: prezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczo ego Stronnictwa Ludowego arIa.n Król, wiceprezydent PoznanIa MIrosław Kopiński oraz szef hanowerskiej galerii "Kornbrennerei Hainholz" Guenter Barz. W gmachu Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej pożegnano niektórych poznańskich olimpijczyków udających się na igrzyska w Seulu: Marka Łbika i Waldemara Ciesielczyka (Warta), Ryszarda Ostrowskiego i Zdzisława Szlapkina (Olimpia), Henryka Blaszkę (Kiekrz) i Grzegorza Myszkowskiego (Jachtklub W -elkopolski) . Sportowcom życzył sukcesów sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Silski.

W wieku sześćdziesięciu siedmiu lat zmarła dr Wanda Jakowicka, artysta-tancerz i choreograf pedagog i wychowawca w Polskim Teatrze Tańca - Balecie Poznańskim oraz w Państwowej Szkole Baletowej. Udekorowaną Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

8.9.

Teatr Nowy rozpoczął po przerwie urlopowej sezon artystyczny 1988/ /1989 przedstawieniem sztuki Marka Hłaski Cmentarze, w reżyserii Izabelli Cywińskiejj*

9.9.

W osiemdziesiątą rocznicę urodzin dra Franciszka Witaszka, szefa Związku "Odwetu" Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej Okręgu Poznańskiego, zamordowanego w Forcie VII (1943), w kościele Sw. Michała Archanioła przy ul. Stolarskiej odprawiona została msza święta. W "Fotoplastikonie" wystawa fotografii i przeźroczy stereoskopowych Antoniego Ruta Gwiazdy Heavy Metalu.

Ostatni dzień Targów Krajowych "Jesień 88". Wartość zawartych umów przekroczyła zgłoszoną przez producentów ofertę. Sprzedano towarów za ponad bilion zł, z czego umowy na ponad 700 mld zł podpisały zakłady przemysłu państwowego. Po zakończeniu "Jesieni 88" odbyła się konferencja prasowa wiceministra rynku wewnętrznego Tadeusza Hyli, który stwierdził, iż w porównaniu z poprzednią "była to impreza udana".

Sensacja na Dworcu Głównym.

"Spory tłum kolejo 'ych entuzjastów - pisała "Aga, reporterka "Expressu Poznańskiego" - zeb ał się na peronie I [...] oczekując »Arient-Expressu«, jadącego z Paryża do Hongkongu [...] Już od Frankfurtu nAd Odrą obowiązki podjęła drużyna konduktors a. stacji Poznań - Główny [...] SWIetny pomysł miało Towarzystwo »Nostalgie- Istambul-Orientexpress« z Zurychu, które odrestaurowało stare wagony, wyposażyło je luksusowo w stylu fin de sieclę i ogłosiło gotowość sprzedaży biletów zaledwie stu podróżnym [...] Jest godzina 6.14. Już słychać charakterystyczne odgłosy, poprzedzające wjazd pociągu. Jest! Zajmuje całą długość peronu. W wagonach sypialnych odsłonięte są tylko niektóre okna. Trudno się dziwić. Jest wcześnie.

Tylko 9 minut stoi pociąg na poznańskim dworcu. To pewno salonka, a tamten - restauracyjny. W składzie »Orient- Expressu« są wagony, w których urządzono bar, dyskotekę, saunę, luksusowe łazienki z wannami. Jest oczywiście wagon -chłodnia z zapasami żywności. Godzina 6.24, do jednego z wagonów zdołali wsiąść reporterzy tygodnika »Wprost« [...] Dyżurny ruchu Mieczysław Graczyk podnosi lizak - pociąg rusza". Pociąg prowadził maszynista Lechosław Gromek z lokomotywowni Poznań-Franowo. Członkinie Ligi Kobiet Polskich spotkały się w siedzibie Zarządu Wojewódzkiego z zastępcą członka Biura Politycznego Kom'tetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabrielą Rembisz.

W Pałacu Kultury otwarto wystawę fotografii pt. Dziecko - plon IV Międzynarodowego Biennale Fotografii Artystycznej w Pile. Uroczysta akademia z okazji trzydziestopięciolecia Przedsiębiorstwa Budownictwa Hydrotechnicznego i Robót Fundamentowych "Energopol 7". Dyrektor naczelny Edward Wylęgała przypomniał zasługi załogi i podziękował jej za dotychczasowe osiągnięcia. Zasłużonym pracownikom wręczono odznaczenia państwowe, resortowe i regionalne. Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski uhonorowani zostali: Lech Nowak, Lucyna Sobkowiak, Leopold Wasilewski i Jerzy Zaranek. W siedzibie Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego odbyła się narada prezesów instancji terenowych, w której uczestniczył wiceprezes N aczeInego Komitetu Dominik Ludwiczak. Przewodniczył prezes Wojewódzkiego Komitetu Marian Król. U zbiegu ulic Majakowskiego i Zamenhofa wmurowano akt erekcyjny pod budowę Środowiskowego Laboratorium Budownictwa i Komunikacji Politechniki Poznańskiej.

Przed wmurowaniem aktu erekcyjnego

W sali Fabryki Obrabiarek Specjalnych "Ponar- Wiepofama" obradowała na II Sesji Dzielnicowa Rada Narodowa Jeżyce. W obradach uczestniczył wiceprezydent Poznania Łucjan Majewski. Zasadniczym tematem sesji było przyjęcie dzielnicowego programu na lata 1988- 1992.

Przybyła do Poznania czterdziestoosobowa orkiestra dęta Armii Zbawienia z Wielkiej Brytanii.

10.9. Uroczystość z okazji trzydziestolecia Państwowej Podstawowej Szkoły Muzycznej Nr 3 im. Karola Szymanowskiego w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Przybyli wojewoda poznański Bronisław Stęplowski i prezydent Poznania Andrzej Wituski. Szkoła udekorowana została Odznaką Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego" . W części artystycznej punktem kulminacyjnym było wykonanie Gaudę Mater Polonia, pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego. Inauguracja ogólnopolskiego zjazdu kombatantów - żołnierzy 7. Pułku Strzelców Konnych.

Odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, któremu przewodniczył prezes Marian Król. Aktualną sytuację społeczno-gospodarczą województwa przedstawił wojewoda poznański Bronisław Stęplowski. W auli Uniwersytetu im. Adama

Wydarzenia w Poznaniu (9.9.-13.9.)

Mickiewicza odbył się 238. Koncert Poznański z udziałem orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej, pod gościnną dyrekcją Mieczysława Dondajewskiego, i solistów: Krzysztofa Molędy (tenor) i Wojciecha Drabowicza (baryton).

O godz. 11 na stadionie Klubu Sportowego "Olimpia" czterdziestu siedmiu zawodników, w tym trzy kobiety, rozpoczęło maraton dwudziestoczterogodzinny. Podczas dnia biegano na pętli dookoła Rusałki, w nocy - alejkami Parku Sołackiego. Startowali ludzie już raczej w sile wieku - tylko siedem osób miało poniżej trzydziestu lat: najmłodszy - dwadzieścia dwa, najstarszy (Cyryl Romiński z Gorzowa) - sześćdziesiąt trzy. Wycofały się zaledwie trzy osoby. Najdłuższy odcinek pokonał Henryk Szymków (Rzeszów) 222 808 m. Drugie miejsce zajął Wacław Cuchwicki (Zbąszyń) - 210 180 m, a trzecie - Jerzy Plewiak (Tychy) - 207 302 m. W konkurencji pań Władysława Karolak z Kalisza przebiegła 180 085 m. W sztafetach zwyciężył zespół "Siarkopol" (Tarnobrzeg), pokonując dystans 372 781 m. Na dwa pola biwakowe przy ulicach Bema i Za Cytadelą przybyli uczestnicy Rajdu Piastowskiego. Imprezy w mieście zakończone zostały nocnym biegiem ulicami miasta. Na pi. Wolności zorganizowano kiermasz tanich jabłek z sadów Państwowego Gospodarstwa Rolnego Czempiń,

W wieku sześćdziesięciu czterech lat zmarł mgr Bolesław Cichy, dyrektor Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunalnego Grunwald w la

tach 1980 - 1988. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 11,9. Główne uroczystości ogólnopolskiego zjazdu kombatantów-żołn-erzy 7. Pułku Strzelców Konnych. Przybyły delegacje 15., 17. i 57. Pułków Piechoty oraz 7. Dywizjonu Artylerii Konnej. Pod pomnikami poległych złożono wieńce i kwiaty; hołd oddano m.in. poległym bohaterom 7. Pułku. Koncertem w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, z udziałem orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Mieczysława Dondajewskiego, solistów, uczniów i wychowanków, zakończyły się obchody trzydziestolecia Poznańskiej Szkoły Chóralnej (Państwowej Podstawowej Szkoły Muzycznej Nr 3 im. Karola Szymanowskiego). Solistami byli absolwenci Szkoły: sopranista Jerzy Ziółkowski, tenorzy Wojciech Maciejowski oraz Krzysztof Szmyt (solista Teatru Wielkiego w Warszawie), baryton Wojciech Drabowicz i wiolonczelista Maciej J ezierski. W drugiej części koncertował Poznański Chór Chłopięcy, pod dyrekcją J erzego Kurczewskiego. Odbył się Zjazd Absolwentów Szkoły, na który przybyło ponad stu dawnych uczniów z różnych zakątków Polski oraz krajów Europy i Australii. Na pi. Wolności odbyło się uroczyste zakończenie centralnego rajdu Związku Harcerstwa Polskiego - Rajdu Piastowskiego.

W budynku Dworca Letniego udostępniono wystawę prac zgłoszonych na konkurs pod hasłem "Kolej w zwierciadle" . 12.9. Zakłady opiekuńcze "Caritas" odwiedziły przedstawicielki Związku Kobiet z Republiki Federalnej Niemiec. Przywiozły dary od członkiń tej organizacji. Fundusze na ich zakup uzyskano ze sprzedaży... poradnika kulinarnego. Z podróży artystycznej do Republiki Federalnej Niemiec powrócił Chór Collegium Posnaniense przy Towarzystwie Miłośników Miasta Poznania, pod kierownictwem Barbary N owak. 13.9. Rozpoczął się trzydniowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Matematycznego, poprzedzony Walnym Zgromadzeniem. Na honorowegoprzewodniczącego Zjazdu powołano prof. dra hab. Władysława Orlicza. Obradom przewodniczył prof. dr hab. Andrzej Pelczar (Kraków). W Sali Malinowej Pałacu Działyńskich koncertował Chór Domu Kultury w Puszkino (Związek Socjalistycznych Republik Radziecki c h) . 14.9. Obradował Społeczny Komitet Organizacyjny obchodów siedemdziesiątej rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Delegacja kombatantów z Opalenicy przekazała zabytkowy sztandar powstańczy. Ze szczegółowym programem uroczystych obchodów zapoznali się przedstawiciele władz Związku: sekretarz Rady Naczelnej Piotr Stecko oraz sekretarz Zarządu Głównego Jan Lis. Uczestniczyli w naradzie: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Silski, przewodniczący Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Maciej Olejniczak i wiceprzewodniczący Krajowej Komisji Weteranów Powstania Wielkopolskiego Michał Lorkiewicz.

Obrady plenarne Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego pod przewodnictwem Alojzego Bryla.

Wydział Spraw Lokalowych Jeżyce wyznaczył dzień 14 września na przyjmowanie telefonicznych informacji o "zapomnianych" mieszkaniach. Rozpoczęły się dwudniowe obrady sympozjum naukowego, poświęconego odżywczej i zdrowotnej żywności oraz żywieniu w profilaktyce leczniczej. Jubileusz czterdziestolecia Zakładów Piekarsko-Ciastkarskich Spółdzielni Spożywców "Społem". Odbyło się spotkanie przedstawicieli załogi, z udziałem sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisława Piotrowicza.

W cyklu ..Estrada Kameralna" Towarzystwa Muzycznego im. Henr y k Wieniawskiego odbył się recital altowiolistki Bogumiły Brajczewskiej. W podróż artystyczną do Włoch udał się Chór Akademicki U niwersytetu im. Adama Mickiewicza, pod dyrekcją Antoniego Grochowaiskiego .

.9. Przybyli członkowie Prezydium Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i zapoznali się z problemami kilku zakładów pracy. Zwiedzili obiekty budownictwa mieszkaniowego oraz plac budowy Elektrociepłowni w Karolinie i Poznańskiego Szybkiego Tramwaju.

W Sali Białej Urzędu Miejskiego odbyło się posiedzenie Prezydium, poświęcone węzłowym problemom rozwoju województwa poznańskiego, ze szczególnym uwzględnieniem aglomeracji miasta Poznania. Przewodniczył wicepremier Zdzisław Sadowski. W dyskusji sugerowano, iż konieczne byłoby zaliczenie do inwestycji centralnych Programu "Woda dla Poznania" i centralnej oczyszczalni ścieków oraz udzielenie szerokiej pomocy na budowie: kompostowni śmieci, bazy przechowalniczej i suszarniczej Państwowego Szpitala Klinicznego Nr 2 Akademii Medycznej i północnej obwodnicy Poznania. Bez inwestycji centralnych nie będzie też możliwy dalszy rozwój terenów Międzynarodowych Targów Poznańskich, należących obecnie do najbardziej przestarzałych wśród obiektów wystawienniczych w krajach socjalistycznych. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik z zaniepokojeniem mówił o trwających już od kilku lat i dotychczas nie sfinansowanych pracach nad podjęciem takich m.in. inwestycji jak budowa Zakładów Graficznych im. Marcina Kasprzaka. Wicepremier Z; Sadowrki polecił m.in.. aby kompetentne służby Komisji Planowania przygotowały konkretne propozycje dotyczące poznańskich inwestycji. W posiedzeniu uczestniczyli wojewoda poznański Bronisław Stęplowski, prezydent Poznania Andrzej Wituski, posłowie Alojzy Bryi i Marian Król oraz dyrektor Międzynarodowych Targów Poznańskich Stanisław Laskowski. W salach hotelu , Orbis" zakończyła się giełda koncentratów spożywczych oraz wyrobów cukierniczych. Inauguracja XVI Międzynarodowego Rajdu Pojazdów Zabytkowych. U dostępniono dla ruchu pieszego i kołowego część wiaduktu w cią

Wydarzenia w> Poznaniu (15.9. - 17.9.)gu ul. Kurpińskiego. Dzieci mogły JUZ bezpiecznie przechodzić z Osiedla Bolesława <;hrobrego na Osiedle Bolesława Smiałego" gdzie od l września czynna była nowa szkoła. 16.9. Posiedzenie plenarne Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stare Miasto miało odpowiedzieć na pytanie: J ak realizować uchwały VIII Plenum Komitetu Centralnego? Jako pierwszy w dyskusji zabrał głos I sekretarz Romuald Łukaszewski.

Na Starym Rynku przedefilowały dziewięćdziesiąt cztery pięknie utrzymane automobile oraz dziesięć motocykli. Najstarszym pojazdem był siedemdziesięciotrzyletni W anderer. Cklaski zebrały samochody marek: BMW, Citroen, Daimler i Ford. Następnie uczestnicy Rajdu ścigali się po trasach wokół Poznania. Wernisaż na wystawie fotografii artystycznej Jifi Bartla w salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego. Koło Towarzystwa Czytelni Ludowych w Piątkowie zapoczątkowało w 1936 r. ruch czytelniczy w gminie Suchy Las, gdzie w 1948 r. powstała pierwsza biblioteka publiczna. Z okazji jubileuszu czterdziestolecia, tamtejszej bibliotece nadano imię Jerzego Mańkowskiego. Wspomnieniami o nim podzielili się Gerard Górnicki i syn - Tomasz Mańkowski. Udostępniono okolicznościową ekspozycję, na której znalazły się powieści J. Mańkowskiego i pamiątki po pisarzu. Odsłonięcia tablicy pamiątkowej na budynku biblioteki dokonała Maria Mańkowska, żona pisarza.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert Orkiestry Kameralnej "Amadeus", pod batutą Agnieszki Duczmal, która wykonała estradowo operę J erzego F. Haendla Xerxes, z udziałem solistów ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn. Wystąpili: Andrea Thornock (mezzosopran), Phoebe Atkison, Deborah Lancman, Anna Teal (soprany), Norman Andersson (baryton) i hiszpański bas Samuel de Palma.

W Pałacu Kultury otwarta została wystawa ok. dwustu fotogramów Janusza Korpala, ukazująca Międzynarodowe Targi Poznańskie

w ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat. 17.9. Wspaniała pogoda przyczyniła się w dużym stopniu do powodzenia kiermaszu na pi. Wolności, zorganizowanego z okazji , Dni Polskiej Literatury Współczesnej".

W Domu Kultury Milicji Obywatelskiej odbyła się uroczysta akademia z okazji siedemdziesięciopięciolecia Ruchu Społecznego Inwalidów Słuchu w Wielkopolsce.

Zakończenie XVI Międzynarodowego Rajdu Pojazdów Zabytkowych. U dział wzięło ponad osiemdziesięciu zawodników; najwięcej polskich oraz z Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Czechosłowacji. Najstarszym automobi - lem okazał się Wanderer z roku 1915, na którym przyjechał do Poznania Harro Falkenbach; najstarszym jednośladem - NSU500 z 1927 r. Andrzeja Perczyńskiego. Rajd zakończył się pogonią za balonem. Start nastąpił w południe na Stadionie im. 22 lipca. W klasyfikacji generalnej Rajdu, w konkurencji samochodów zwyciężył Apolinary Bartnicki z Warszawy na Adlerze Primusie 1500 z 1933 r. przed Zbigniewem Płócienniczakiem z Poznania na Dixi DA l z 1928 r. i Stanisławem Tabiszem z Opola na BMW Dixi z 1928 r. W kategorii motocykli pierwsze miejsce zajął Peter Klinger z Niemieckiej Republiki Demokratycznej.

Przebudowa ul. Grunwaldzkiej. Stan robót w dniu 17 września 1988 r. Widok w kierunku skrzyżowania z ulicami Przybyszewskiego i Reymonta Koncert dyplomowy Jacka Pawelczyka z klasy dyrygentury doc. Renarda Czajkowskiego Akademii

Muzycznej. Solistą był skrzypek Krzysztof Baranowski z klasy prof.

Jadwigi Kaliszewskiej. Wystąpiła Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Poznańskiej.

Festyn na stadionie Klubu Sportowego "Energetyk", z okazji Dnia Energetyka.

18.9. Inauguracja Festiwalu "Expanded Theatre" w "Teatrze Maya" przy Al. Stalingradzkiej.

W "Arkadii" przy pi. Wolności odbyła się kolejna impreza artystyczna. Gośćmi Leszka Dąbrowskiego byli soliści Teatru Muzycznego oraz Zbigniew Grochal i Krystyna Feldman. Wykonawcom towarzyszyła orkiestra, pod dyrekcją Stefana Rudki. Dla miłośników tańca organizatorzy przygotowali prezentację tańców stadardowych i latynoamerykańskich. Do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej na "Dni Poznania" w Charkowie (20 - 28 IX) wyjechał specjalny pociąg z dwustupięćdziesięciooso bową re prezentacją kulturalną Poznania. W ramach reprezentacji wyjechał m. in. zespół solistów Teatru Wielkiego: Elżbieta Ardam, Marek Bieniaszewski, Józef Kolesiński, Krystyna Kujawińska, Janusz Temnicki, Ewa Werka. Wzięli oni udział w przedstawieniach opery Rigoletto Giuseppe Verdiego, którymi dyrygował Mieczysław Dondajewski.

W wieku osiemdziesięciu dwóch lat zmarł Adam Bażan, organizator szkolnictwa zawodowego dyrektor Szkoły Przyzakładowej Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Goplana" w latach 1962-1970.

U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

2 Kronika 4/89

19.9. Rozpoczęło się polsko-radzieckie sympozjum na temat postępów w medycynie uzdrowiskowej. U dział w sympozjum, obok polskich lekarzy, wzięli dyrektorzy instytutów medycyny uzdrowiskowej i fizykoterapii z kilku republik radzieckich. Zamknięcie zabytkowego hotelu "Bazar". W godzinach przedpołudniowych wyjechali ostatni goście. Personel "Bazaru" zasilił załogi innych hoteli orbisowskich w mieście. Na pocieszenie pozostały barek kawowy i punkt sprzedaży ciast ze znakomitymi wyrobami mistrza Józefa Stachowiaka. Z budynku "Bazaru" wyprowadzać się zaczęli użytkownicy sklepów. Remont kapitalny i przebudowę zaprogramowano na około pięć lat. Około sześciuset specjalistów z kraju i zagranicy przybyło na XXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, otwarty w sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego. Obrady w sekcjach toczyły się (do 21 IX) w Akademii Rolniczej.

20.9. W Pałacu Kultury odbyło się posiedzenie Społecznej Rady Budowy Wielkopolskiego Centrum Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Dr inż. Władysław Olejnik z Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej przekazał Komitetowi wykonaną nieodpłatnie przez studentów dokumentacj ę geologiczno-inżynierską. Podstawę do dyskusji dało także zaprezentowanie przez dyrektora Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego prof. dra inż. arch. Andrzeja Gałkowskiego koncepcji architektonicznej przyszłej placówki. Z okazji sześćdziesięciolecia urodzin prof. dra Jerzego Topolskiego odbyło się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza spotkanie, na które przybyli wychowankowie, przedstawiciele władz wojewódzkich, reprezentanci różnych ośrodków naukowych z kraju i zagranicy. Otwarto wystawę prezentującą dorobek naukowy · wybitnego historyka. J. Topolskiemu wręczono księgę jubileuszową Między historią a teorią. Listy gratulacyjne przesłali jubilatowi Wojciech J aruzelski i Zbigniew Messner. W Muzeum Etnograf iczinym otwa

Wydarzenia w Poznaniu (20.9. - 22.9.)to wystawę Albański strój ludowy XIX wieku.

21.9. Pneumoscop - to aparat nowej generacji umożliwiający całkowitą, jednoczesną kontrolę dróg oddechowych, pozwalający stwierdzić zakłócenia w ciągłości oddychania. Takie bezcenne urządzenie zachodnioniemieckiej firmy .,J aeger" przekazał w darze dzieciom z Instytutu Pediatrii Akademii Medycznej. w obecności prezydenta Poznania. Andrzeja Wituskiego i rektora Akademii Medycznej Antoniego Pruszewicza, przedstawiciel firmy Roman Korzeniewski. Uznając zasługi firmy, a także osobiste zaangażowanie R. Korzeniewskiego, A. Wituski wręczył mu pamiątkowy Medal Miasta Poznania.

W Sali Białej Urzędu Miejskiego odbyło się uroczyste spotkanie w 160 rocznicę poznańskiego koncertu Fryderyka Chopina. Przy fortepianie zasiadł Andrzej Tatarski. Czlowiek zabija siebie sam to tytuł wystawy, która otwarta została w Miejskiej Bibliotece Pulicznej im. Edwarda Raczyńskiego. J ej tematem była ochrona środowiska naturalnego w literaturze. Na ekspozycji zgromadzono ok.

250 książek naukowych i popularno-naukowych, a także czasopism specjalistycznych.

Zakończenie V Ogólnopolskiego Sympozjum z cyklu "Bałkany - Polska" , poświęconego dziejom i kulturze Albanii. W siedzibie Oddziału Wojewódzkiego Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego otwarto wystawę pokonkursową prac fotograficznych Ochrona środowiska naturalnego warunkiem życia. Przyznano trzy nagrody pieniężne i wyróżnienia. Pierwsze miejsce zajął Mar?k Józków z Koszalina.

22.9. Obradowało Kolegium Wojewody Poznańskiego, zapoznając się m.in.

z założeniami wojewódzkiego planuna rok 1989. Kolegium wysłuchało także informacji o aktualnym stanie przedsiębiorstw nadzorowanych przez Wydział Budownictwa. Architektury i Urbanistyki oraz przedyskutowało uwarunkowania rozwoju drogownictwa miejskiego w województwie poznańskim. Przyjęto też do wiadomości informację o aktualnym stanie sanitarno - higienicznym województwa poznańskiego. W Akademii Ekonomicznej rozpoczęła się sesja naukowa poświęcona rozwojowi gospodarki lokalnej w teorii i praktyce. Odbyło się spotkanie I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Łukasika z przewodniczącym Wojewódzkiego Porozumienia Związków Zawodowych Wojciechem Kaczmarkiem. Sporo uwagi poświęcono problemom zaopatrzenia, organizacji i funkcjonowania handlu i służb komunalnych. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik spotkał się z członkami Prezydium Społecznego Komitetu Organizacyjnego Obchodów siedemdziesiątej rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918/ /1919.

W Cśrodku Kultury "Wierzbak" przygotowano pokonkursową wystawę plakatów pod hasłem Obrona cywilna chroni, pomaga, ratuje. N apłynęło 289 prac. Główne nagrody zdobyły uczennice Zespołu Szkół Odzieżowych: Justyna Gąsiorowska i Elżbieta Szwanke. W siedzibie Sądu Wojewódzkiego odbyła się ceremonia wręczenia dyplomów trzydziestu ośmiu aplikantom, którzy pomyślnie zdali egzamin sędziowski. Części osób wręczono jednocześnie dekrety nominacyjna na asesora sędziowskiego, w związku z czym złożyli oni stosowne ślubowanie. Dyplomy i akty wręczał wiceminister sprawiedliwości Jan BroI. Podczas ceremonii Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski został udekorowany sędzia Sądu Wojewódzkiego Andrzej Micholz. który obchodził jubileusz dwudziestopięciolecia pracy sędziowskiej. W Akademii Ekonomiczne'" rozpoczęła się dwudniowa międzynarodowa konferencja na temat ,.To- >. waroznawstwo w przygotowaniu

specjalistów z wyższym wykształceniem", z udziałem naukowców z Bułgarii, Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i Węgier.

Ważna chwila w pracy stacji rozrządowej Franowo. Od czasu jej gruntownego przebudowania i wyposażenia w nowoczesny sprzęt (30 V 1987 r.) rozrządzono milion wagonów towarowych. Ten jubileuszowy, który zjechał z górki rozrządowej ok. godz. 14, znajdował się w składzie pociągu relacji Szamotuły - Franowo. Milion wagonów rozrządzono wcześniej niż planowano, co świadczyło o dobrym rytmie pracy kolejarzy. Zakończenie Festiwalu , .Expanded Theatre" .

23.9. Początek trzydniowego festiwalu kulturalnego w Domu Kultury "Orbita" .

Wojewoda poznański Bronisław Stęplowski zaprosił do siebie grono osób zainteresowanych strefą bezcłową w Poznaniu. Dyskusja przybliżyła kształt przedsięwzięcia i jego cele gospodarcze. N a temat związków strefy z Międzyr.arodowymi Targami Poznańskimi wypowiedział się dyrektor Targów Stanisław Laskowski. W czasie spotkania postanowiono, że zespołom naukowców zlecone zostanie przygotowanie założeń ekonomicznych i formalno-prawnych strefy. N a sesji Dzielnicowej Rady N arodowej Grunwald wiele kontrowersji wzbudził regulamin obrad, którego projekt nie zyskał aprobaty radnych. Mniej emocji wywołała uchwała o Programie Dzielnicowej Rady Narodowej na lata 1988 - 1922.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii Poznańskiej, pod gościnną dyrekcją Helmuta Steinbacha (Republika Federalna Niemiec). Solistą był Piotr Maćkowiak (obój).

W Ośrodku Kultury "Słońce" odbył się koncert zespołu "Formacja Nieżywych Shabuff' .

W wieku osiemdziesięciu dwóch lat zmarł prof. dr Włodzimierz Dworzaczek, kierownik Katedry Historii Kultury Polskiej na Wydziale Filologicznym U niwersytetu im.

Adama Mickiewicza, kierownik Zakładu Historii Kultury Polskiej w Instytucie Filologii Polskiej. Wybitny znawca genealogii i heraldykiautor pomnikowego opracowania dziejów ziemiaństwa wielkopolskiego, wychowawca wielu pokoleń studentów historii i polonistyki. Członek m.in. Komitetu Redakcyjnego Polskiego Slownika Biograficznego.

U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Posiadał tytuł honorowy Zasłużonego Nauczyciela PRL.

24.9. Setne urodziny mieszkanki J eżyc Katarzyny Siebierskiej. Sędziwa jubilatka była-wzruszona, gdy w jej mieszkaniu przy ul. Szamarzewskiego odwiedziła ją naczelnik dzielnicy Maria Prędka. Z kwiatami, gratulacjami i upominkami przybyli też przedstawiciele samorządu mieszkańców i Urzędu Stanu Cywilnego. Pani Katarzynie wręczono Odznakę Honorową Miasta Poznania oraz list gratulacyjny od prezydenta miasta. Początek XVI Fryzjerskrh Mistrzostw Polski w "Arenie" oraz Mistrzostw Polski w Kosmetyce i Fryzjerskiego Konkursu Młodzieżowego. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza pierwszy dzień I Spotkania Chórów MęskiSh, z udziałem Towarzystwa Spiewaczego "Harfa" z Warszawy, Chóru Męskiego Związku Zawodowego Kolejarzy "H$lsło" z Bydgoszczy, Towarzystwa Spiewaczego "Echo" z Lublina i Chóru Męskiego "Arion" Pałacu Kultury. Po wykonaniu Bogurodzicy przez połączone chóry, pod dyrekcją Andrzeja Niedziałkowskiego, koncertował "Arion" (pod batutą A. Niedziałkowskiego), z udziałem tenora Jana Drajerczyka a następnie wystąpiła "Harfa", pod batutą Henryka Szewczuka, z udzia

Wydarzenia w Poznaniu (24.9. - 27.9.)

łem Stefana Kaptosza (tenor) i J acka Weissa (fortepian). Na zakończenie "Arion" i "Harfa" odśpiewały kilka pieśni polskich, z udziałem Wiesławy Wizy (mezzosopran) i Andrzeja Ogórkiewicza (bas). Przy fortepianie - Jolanta Nowakowska. 25.9. W "Arenie" zakończyły się XVI Fryzjerskie Mistrzostwa Polski, z udziałem grupy fryzjerskiej z Klubu Hanowerskiego. Hanna Ksoń- Małecka ze Spółdzielni Pracy Fryzjersko- Kosmetycznej zdobyła Złoty Medal w kosmetyce. Na Scenie Błękitnej (w Sali Błękitnej) Pałacu Kultury Krzysztof Kolberger i Krzysztof Celiński (gitara) wystąpili w kameralnej audycji poetyckiej, opartej na poezji Czesława Miłosza.

Zakończenie I Spotkania Chórów Męskich w auli Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza. Koncertowały: Chór Męski Związku Zawodowego Kolejarzy "Hasło" z Bydgoszczy, pod batutą Józefa Szurka, i Towarzystwo Śpiewacze "Echo" z Lublina, pod batutą Zofii Bernatowicz. W finałowym śpiewaniu wszystkich chórów uczestniczyli Andrzej Ogórkiewicz (bas) i Jolanta N owakowska (fortepian). Na zaproszenie X Liceum Ogólnokształcącego, przybyła do Poznania dwudziestoczteroosobowa grupa licealistów z Beckum (Republika Federalna Niemiec). Zespół artystyczny Teatru N owego udał się w podróż artystyczną do Republiki Federalnej Niemiec. W repertuarze "Modlitwa chorego przed nocą" Janusza Wiśniewskiego. 26.9. Przebywała w Poznaniu trzydziestoosobowa grupa studentów i profesorów z Frankfurtu nad Menem (Republika Federalna Niemiec). Byli oni gośćmi Instytutu Zachodniego oraz Rady Okręgowej Zrzeszenia Studentów Polskich.

Rozpoczęła obrady Komisja Wspólnot Europejskich.

W sali Zespołu Szkół Muzycznych Nr l odbył się koncert kameralny Ewy Kupiec-Bauer (fortepian) i Andrzeja Bauera (wiolonczela). W wieku sześćdziesięciu sześciu lat zmarł inż. Marian Olszak, czterdzieści lat uczestniczący w pracach nad rozwojem bazy badawczej radia i telewizji w Wielkopolsce, w latach 1956 - 1963 współorganizator i główny inżynier Telewizyjnego

Ośrodka Nadawczego w Poznaniu.

U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 27.9. Odbyły się eliminacje okręgowe Ogólnokrajowego Konkursu "Milicjant roku 1988" . Uczestniczyli w nich przedstawiciele służb ruchu drogowego z pięciu województw: konińskiego, leszczyńskiego, poznańskiego, wrocławskiego i zielonogórskiego. Najlepszymi okazali się poznaniacy: sierż. Wiesław Tyli i sierż. Ryszard Tylkowski. W salonie "Emipku" przy ul. Ratajczaka otwarto wystawę dzieł autorów zrzeszonych w "Fotoclub 73" w Niemieckiej Republice Demokratycznej. N a sesji Dzielnicowej Rady N arodowej Stare Miasto omawiano nabrzmiałe problemy oświaty: przepełnione szkoły i remonty kapitalne. Większość postulatów radnych znalazła się w przyjętej uchwale. Inauguracja nowego roku akademickiego w Politechnice Poznańskiej. Na uroczystość w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przybyli zastępca członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabriela Rembisz, sekreta'/. Komitetu Wojewódzkiego Jan Maćkowiak oraz prezydent Poznania Andrzej Wituski. Nowy rok akademicki na Politechnice Poznańskiej rozpoczęło 3800 studentów. Inauguracyjny wykład pt. Chemiczny przemysl organiczny w świecie i w Polsce wygłosił prof. dr hab. inż. Jan Szymanowski.

W Księgarni Naukowej Ośrodka Rozpowszechniania Wydawnictw N aukowych Polskiej Akademii Nauk przy ul. Mielżyńskiego otwarto wystawę publikacji Editura academial

RSP Rumuńskiej Akademii Nauk.

obejmowała ona książki ze wszystkich dziedzin wiedzy, wydane w języku rumuńskim i językach kongresowych. W Sali Odrodzenia poznańskiego Ratusza odbyła się uroczystość dekoracji "Medalem za długoletnie pożycie małżeńskie" dwudziestu trzech par, które przeżyły razem po pięćdziesiąt lat. 28.9. Spotkanie władz politycznych województwa poznańskiego z lektorami i wykładowcami szkolenia partyjnego w siedzibie Komitetu W 0jewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej było inauguracją nowego sezonu pracy edukacyjnej. Zasłużonym działaczom frontu ideologicznego wręczono Medale Pamiątkowe oraz Odznaki Honorowe m:asta i województwa. Dziękował im I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik. Wykład pt. Partia w procesie reform gospodarki i państwa wygłosił Stanisław Majchrzak.

N a sesji Dzielnicowej Rady N arodowej N owe Miasto przyjęto dzielnicowy program na lata 1988- 1992.

Przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego odbyło się spotkanie władz uczelni z władzami polityczno-administracyjnymi województwa poznańskiego. Posiedzenie zarządu wojewódzkiego Stowarzyszenia "Wisła-Odra", na którym omawiano przygotowani! do otwarcia filii Akademii Zamojskiej oraz powołania Wszechnicy Piaskowskie) . Odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego Ochronę Rynku Wewnętrznego. ?9.9. Podsumowanie ogólnopolskiego konkursu "Więcej mleka wysokiej jakości". Wicewojewoda poznański Stefan Mikołajczak przedstawił stan i perspektywy rozwojowe rolnictwa poznańskiego, a wykład na temat hodowli bydła i produkcji mleka wygłosił prof. dr Antoni Kaczmarek z Akademii Rolniczej. Upowszechnianie dorobku i doświadczeń rad pracowniczych przedsiębiorstw państwowych w warunkach aktualnego ustawodawstwa i udział w realizacji reformy gospodarczej były tematem narady przedstawicieli dziewięćdziesięciu dużych przedsiębiorstw kraju. Konferencja naukowo-techniczna

zorganizowana przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji oraz Zachodnią Dyrekcję Okręgową Kolei Państwowych.

U czestnicy konferencji zwiedzili największą w kraju stację rozrządową we Franowie. W Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. Marcina Kasprzaka otwarto wystawę Dawne i współczesne widoki Terezina (Czechosłowacja), gdzie w latach okupacji hitlerowskiej istniał obóz przssiedleńczy dla Żydów. Podsumowano przebieg wakacyjnego wypoczynku w Poznańskiem. W Sali Odrodzenia poznańskiego Ratusza z przedstawicielami władz wojewódzkich spotkali się organizatorzy turystyki. Zasłużonych uhonorowano nagrodami i odzneceniami.

W sali "Empiku" odbyło się spotkanie czytelników "Głosu Wielkopolskiego" w cyklu "Porozmawiajmy o Poznaniu", a temat brzmiał: "Bazar wczoraj i jutro". Temat naświetlił Zenon Pałata z Pracowni Konserwacji Zabytków, a wystąpienia architektów Zygmunta Lutomskiego i Zygmunta Skupniewicza były udokumentowane przeźroczami.

W wieku siedemdziesięciu osmlU lat zmarł artysta-malarz Henryk Domurat, zabytkoznawca i konserwator związany ze "Sztuką Polską".

Wydarzenia w Poznaniu (30.9.)

30.9. Inauguracyjne posiedzenie Rady Społeczno-Gospodarczej Wojewódzkiej Rady Narodowej w kadencji 1988 - 1992 pod przewodnictwem Ryszarda Witkowskiego. Wojewódzkie obchody "Dnia Budowlanych" połączone zostały z dziewięćdziesiątą piątą rocznicą powstania ruchu zawodowego. Stały się one również okazją do przypomnienia jubileuszy: czterdziestolecia Biura Projektowo- Badawczego Budownictwa Ogólnego "Miastoprojekt" i trzydziestopięciolecia Wojewódzkiego Biura Projektów oraz przedsiębiorstw: "Energopol" i "Hydrobudowa". Główne uroczystości odbyły się w Sali Wielkiej Pałacu Kultury. Uczestniczyła w nich zastępca członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabriela Rembisz. Tadeusz Heński - zastępca dyrektora Wielkopolskiego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych udekorowany został Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W holu Pałacu Kultury eksponowano osiągnięcia przedsiębiorstw budowlanych regionu. III Sesja Wojewódzkiej Rady N arodowej, na której przyjęto m.in. Program na lata 1988 - 1992.

Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. dr Jacek Fisiak i dyrektor naczelny Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" podpisali umowę o zawiązaniu spółki pod nazwą "Info-System" w oparciu o Instytut Matematyki i ośrodek przetwarzania informacji Zakładów. Otwarcie wystawy malarstwa Lubomira Michalaka pt. Pejzaże w Domu Kultury "Pod Lipami".

II Sesja Miejskiej Rady N arodowej. Rada uchwaliła Program na lata 1988 -1992. Miłym akcentem było wręczenie wiązanki kwiatów od Rady i władz miejskich radnej Marii Łbik - matce poznańskiego medalisty w kajakarstwie na Olimpiadzie w Seulu. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Stefana Stuligrosza. Solistką była Zdzisława Waliczewska (fortepian).

U stóp Pomnika Bohaterów odbył się oficjalny start do XXXVII Ogólnopolskiego Rajdu Przyjaźni Polsko- Radzieckiej.

Zebrał Kronikarz

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1989.10/12 R.57 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry