KOCIÓŁ W. MARCINA W POZNANIU

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1929 R.7 Nr1

Czas czytania: ok. 3 min.

ciński (r. 1569) 24 grzywien; Jadwiga) wdowa po cieśli Wawrzyńcu z Rybitw, 120 złotych, pacyfikał srebrny, pozłacany, wysadzany koralami antypedja i komże, cech kowalski z Stelmachów 12 grzywien. 3") Były przy nim dwa ministerja. Pierwsze ministerium erygował Gaspar Happ, administrator dyecezji, 14 lipca 1612 r. Uposażenie tego ministerjum wynosiły rozmaite sumy.

razem 5584 złp., 116 grzywien i 100 węgierskich złotych. (Z tych dał 100 węgierskich złotych i 150 złp. na wzniesienie ołtarza ks. Maciej z Ponieca 9 lipca 1576 r., 50 zł. były fundacji Jadwigi Ciesimiąskiej z r. 1622, 300 zł. fundacji ks. Marcina Orzałka, penitencjusza katedralnego, z T. 1624; 100 zł. fundacji Anny Wołowskiej z r. 1640; 100 zł. fundacji Reginy Mostkowej; 200 zł. fundacji Jakóba papiernika i żony jego Jadwigi Goreckiej; 20 zł. fundacji Elżbiety Fantkowej z r. 1638; 650 zł. fundacji ks. Mikołaja z Śremu z r. 1652; 600 zł. fundacji Franciszka Stołeckiego z r. 1720; 200 zł. fundacji Łukasza Kapusty; 50 zł.

fundacji Agnieszki Pokorowiczowej; 200 zł. fundacji Elżbiety Sztorkowskiej z r. 1737; 100 zł. fundacji Snopkowskich; 20 zł.

fundacji Macieja Bacia z r. 1620). 'Czynsze od wszystkich tych sum przepadły do r. 1779 z wyjątkiem czynszu od 600 złotych, skutkiem czego zaniechano też obligacji z wyjątkiem wotywy o Wniebowzięciu N. Panny MaI'Ji z kolektą za Bractwo LiteratÓw w niedzielę .

i święta t? i v larji, oraz w święto Narodzenia Pańskiego, Obrzezania, Trech Króli, Wielkanocy, Wniebowstąpienia, Świątki i ś. Marcina. Patronami tego ministerjum byli seniorzy Bractwa Literatów. W r. 1779 nie było altarzysty ani domu dla niego, probl'szcz tylko odprawiał mszę literacką sam lub przez zastępcę. Drugie ministerjum fundował ks. Ambroży Josciu,s proboszcz kolegiaty s. Marji Magdaleny, erygował je zaś Jan z Zalesia Bajkowski, sufragan poznański, 19 grudnia 1633 r. Vposaż.enie tego ministerium wynosiły czynsze od rozmaitych sum, razem 2350 zł. i 10 grzywien (z tych 600 zł. fundacji ks. Ambrożego Josciusa, 100 zł. Reginy Jemieliny, 200 zł. fundacji Błażeja, 50 zł. fundacji Jadwigi Konieczkowej, 50 zł. Ja

35) L. 209.

KRONll{A MIASTA POZNANIAdwigi Gcreckiej. 50 zł. fundacji szewca Andrzeja Uszka, 300 zł. fundacji Elżbiety Sztorkowskiej. 100 zł. fundacji ks. Szymona Księskiego).

Z dochodów pozostał 1779 r. tylkO' czynsz od 458 złotych.

Obligacjom w tym czasie nie działo się zadość. Prawo patronatu przysługiwało Bractwu Literatów, ale 1779 r. nie było od kilku lat altarzysty. Dom dla altarzysty fundacji ks. Macieja z Ponieca zburzyli Mcskale. BRACTWO LITERA T6W.

Bractwo to, zwane Literatów z powodu, że statut nak:l..lYwał, aby każdy członek umiał czytać i pisaĆ' po pclsku. eryo' wane zostało wedle wizyty Rogalińskiego w kaplicy Literatów 1503 r. ale pirwo:na erekcja zaginęła. Wizyta Rcgalińsktego opiewa, że statuty ułożył 1570 r. ks. Maciej Vinontius Winia' rzewicz z Ponieca, , potwier_dził Jan Tarnowski, biskup poznański. Zawierały przepisy o przyjmowaniu do Bractwa i o obiorze seniorów i naklzywały odwiedzanie chcrych. uczęszczanie na wotywy o Wniebowzięcie P. Marji, śpiewanie pieśni pobożnych przez braci w niedzielę i święta, zapalenie świec podczas nabożeństwa. towarzyszenie przez braci i siostry księdzu. niosącemu N. Sakrament do chorych, uczestniczenie w pogrzebach członkÓw oraz we mszach żałobnych kwartalnych i składanie ofiar na rzecz Bractwa. Bractwo miało rozmaite indulgencje. Sesje Bractwa odbywały .się co rok nazajutrz po Wniebowzięciu P. Marji; na nich składano rachunki z dochodów i wypadków, cbierano seniorów i załatwi cno sprawy Bractwa. Bractwu Literatów zapisał 1576 r. Marcin Orlius, penitencjarz katedralny, 100 węgierskich złotych, a kilka pobożnych niewiast 24 grzywien. Majątek Bractwa składał się w XVII wieku z cegielni z ogrodem w stronie strzelnicy; z domu dla altarzysty naprzeciwkO' dzwonnicy, darowanego 25 maja 1584 r. przez plebana Macieja Vinontiusa z Ponica; gruntu, zwanego Pctulicki. darO'wanego przez ple,bana Macieja Zielińskiego; z ofiar członków, oraz z czynszu od rozmaitych sum, razem 3705 zł. (z tych 100 zł. z legatu Hanowicza i 100 zł. na kielich srebrny z legatu Ogrodowicza).

Z majątku brackiegO' pozostało 1779 r. tylko 1070 złotych.

22 Yz groszy.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1929 R.7 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry