KRONIKA MIASTA POZNANIA 60-967 POZNAŃ, pi. KOLEGIACKI 17 tel. 785-455

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1989.10/12 R.57 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

KOMITET REDAKCYJNY Andrzej Wituski (przewodniczący)

Andrzej Goćwinski, Władysława K1awiter, Stanisław Kłys, Józef Łopaczyk, Marian Olszewski, Hanna Rubas, Tadeusz Świtała, Lech Trzeciakowski, Magdalena Warkoczewska, Zbigniew Zakrzewski, Jerzy Ziółek

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Andrzej Goćwinski (przewodniczący), Stanisław Kłys, Józef Łopaczyk, Marian Olszewski, Tadeusz Świtała i Magdalena Warkoczewska

REDAKTOR Tadeusz Świtała

WARUNKI PRENUMERATY Prenumeratorzy indywidualni, instytucje i zakłady pracy zamawiają prenumeratę, w Oddziałach Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch" właściwych dla miejsca zamieszkania lub sIedziby prenumeratora. Prenumeratę za zleceniem wysyłki za granicę przyjmuje Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza AA'Prasa-Książka-Ruch"i,. Centrala Kolportażu Prasy i Wydawnictw, ul. Towarowa 28, w-958 Warszawa, konto rKB XIII Oddział Warszawa 370044-1195-139-11. Cena prenumeraty na rok 1990: półrocznej - 300 zł, rocznej - 600 zł.

Prenumerata ze zleceniem wysyłki za granicę pocztą zwykłą jest droższa od prenumeraty krajowej o 5J% dla zleceniodawców indywidualnych i o 100% dla zlecających instytucji i zakładów. Na życzenie prenumeratora dostawa może odbywać się drogą lotniczą, koszty dostawy lotniczej w pełni pokrywa prenumerator. Termin przyjmowania prenumeraty: na I półrocze i cały rok następny - na kraj do 10 XI; za granicę do 31 X. Egzem12larze zeszytów zdezaktualizowanych można nabywać w RSW "Prasa- Książka-Ruch", Przedsiębiorstwo Upowszechniania Prasy i Książki, Oddział Rejonowy Poznań-Wschód, ul. Zydowska 2/3.

Okładką projektowałi Zbigniew Kaja I

Wydano na zlecenie Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Poznaniu

Printed in Polanu WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE - POZNAN 1989

Wydanie I. Nakład 2600+100 egz. Ark. wyd. 14,4; ark. druk. 12,125. Druk ukończono w grudniu 1989 r.

Zam. nr 42/89 K 13 Zlec. druk. 374/103 DRUKARNIA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

PL ISSN 0137-3552

ISBN 83-210-901-8

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1989.10/12 R.57 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry