TOWARZYSTWA MIŁOSNIKOW MIASTA POZNANIA /

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1989.07/09 R.57 Nr3

Czas czytania: ok. 4 min.

. .

IJ UT I p n f -. --UL» t

M I I V?

JOTEM I JEGO WYSTAWA "SYMBOLE PATRIOTYZMU"

Pośród wystaw organizowanych w 1989 r. w salonie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania, czołowe miejsce zajęła ekspozycja zatytułowana: Wolność-Niepodległość, urządzona dla uczczenia 70 rocznicy odzyskania niepodległości Polski; 70 lecia Powstania Wielkopolskiego 1918/1919; 195 rocznicy wybuchu Insurekcji Kościuszkowskiej oraz sześćdziesięciolecia Powszechnej Wystawy Krajowej. Otwarta w dniu 30 marca 1989 r., trwała do 12 kwietnia. Organizatorem było oddane naszemu miastu Zrzeszenie Prywatnego Przemysłu i Usług, a autorem wystawy - kolekcjoner wysokiej klasy red. Alojzy J. Markiewicz.

Opracowując scenariusz wystawy, oddał on organizatorom do dyspozycji eksponaty z własnych zbiorów, których gromadzeniem - wzorując się na swojej babce Franciszce Brzeskiej - zajmuje się od lat chłopięcych. Zbieractwo stało się pasją jego życia. Wystawa prezentowała półtorawiekowe walki o wolność narodu, które pochłonęły krocie ofiarnych ludzi. Dawali orni przykład męstwa potomnym - stawali się symbolami patriotyzmu. Do upoglądowienia przewodniej myśli wystawy posłużyły 92 eksponaty: obrazy olejne, portrety, reprodukcje, ilustracje, druki, telegramy, pocztówki oraz literatura (proza i poezja). Na wystawie wyodrębniono cztery działy ilustrowane symbolami: "Pamięć - Wiara - Obyczaj" "Powstanie Wielkopolskie - Legiony" "Niepodległości dzień powszechni" "PWK 1929" Do pierwszego działu "Pamięć - Wiara - Obyczaj" wykorzystano 48 eksponatów ilustrujących walki Polaków, systematycznie zmierza

15 Kronika ffi. Poznania 3/89jących do usunięcia "ciężkiego buta zaborcy - ciemiężyciela" z naszej ojczystej z.emi i odzyskania niepodległości. W dążeniach ku wolności pomagała pamięć o bohaterach, wodzach, królach, słynnych i chlubnych zwycięstwach przekazywana z pokolenia na pokolenie. Odzwierciedlono ją reprodukcjami i obrazami olejnymi, jak np.: Śmierć Wandy (co nie chciała Niemca), Tadeusz Kościuszko - wspaniały człowiek, znakomity wódz, gorący patriota, Jan III Sobieski - niezrównany strateg, słynny bohater, obrońca chrześcijaństwa, oddany OjczYźnie i jej narodowi. Obok licznych podobizn wielkich Polaków widniały obrazy przedstawiające zwycięstwa oręża polskiego, m. in.: Najświętsza Panna broni Częstochowy, Racławice. Wśród portretów bohaterów i prezentacji zwycięskich bitew znajdował się wymowny obraz Pokolenia, na którym starzy przekazują młodym chlubną przeszłość, mającą obudzić u młodzieży wiarę w "jasne o niepodległe jutro" oraz pchnąć ją do czynu zbrojnego przeciw zaborcom. Obok pamięci o minionej dobie, budzącej wiarę w odzyskanie wolności przez wystąpienia zbrojne, ukazano też wysiłki podejmowane na drodze do niepodległości poprzez pracę organiczną (Maksymilian Jackowski patron Kółek Rolniczych w Wielkopolsce), a także podtrzymywanie odwiecznych obyczajów (np. Po kolędzie). Powstania znalazły na wystawie odbicie w reprodukcjach i bogatej literaturze m. in.: Powstanie Listopadowe - zbiór pieśni i poezji Alicji Pełcikowskiej, Pieśń o Powstaniu Listopadowym Kamila Górkowskiego, Powstanie styczniowe Stanisława Strumph- Wojtkiewicza, ROK, Ibó3 w dramacie polskim Wiktora Hahna. Niepowodzenia i kieski nie złamały ducha w narodzie polskim - odwrotnie wzmagały zapał i budziły entuzjazm do dalszych zbrojnych wystąpień torując drogę do zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego i utworzenia Leg;onow. IN a wystawie przedstawiono apoteozę Powstania Wielkopolskiego w pięknym obrazie Patrol Andrzeja Malinowskiego i liczne publikacje, jak - Powstanie Wielkopolskie (praca zbiorowa pod red. Zdzisława Grota), Powstańcy wielkopolscy spo i znaku kupisctwa: Franciszek Krajna, Henryk Kruk, Bolesław Kasprowicz, Karol Rzepecki, Stanisław Urbanek, Wincenty Ignaczak, Witold Hedinger. Legiony symbolizował obraz My Pierwsza Brygada.

Po latach krwawych zmagań i klęsk dopiero Powstanie Wielkopolskie -. jedyne zwycięskie powstanie przyniosło umęczonej ziemi wolność. Dla narodu polskiego oswobodzonego z kajdan zaborcy nastał "niepodległości dzień powszedni". N a wystawie ilustrował go 22 eksponatami dział III. Znalazły się w nim reprodukcje Generał Haller dokonuje zaślubin Polski Z Bałtykiem, Śmierć Ignacego Skorupki w wojnie polsko-rysyjskiej 1920 i Józef Piłsudski.

Wystawę zamykały eksponaty działu IV, obrazujące Powszechną Wystawę Krajową w roku 1929: PWK 1929 (cykl fotografii z okresu Wystawy); Świat kupiecki (tygodnik gospodarczy); Panorama Starego Lwowa w pawilonie WPK Stanisława Wasyiewskiego; KalendarzYk kieszonkowy kupiecki (wvd. Zofa BomarsV"I i Opis warsztatów rolnych w pow. szamotulskim dla wycieczek na PWK.

P AFITJIAFZ

A \ Trmn d ?\aiem podkreślono dorobek pierwszego dziesięciolecia nie no dlegfej pols i i ogromne znaczenie pewuki dla k?aju, zarówno gospodarl cze jak 1 polItyczne oraz propagandowe gospoaarWystawa ze zbiorów J otema była oryginalną, estetycznie urządzona E TH rnie H POmySlOWa lekCJ4 P d h . t .., C . /\. S f S w a . U O W ą IS orll 1 e s z y r a kwencją a dużym zainteresowaniem. Spełniła swoje zadanie Wydobyła z zapomnienia epizody walk zbrojnych o wolną Ojczyznę uwidoc7rX£ wzloty i upadki naszego oręża, dobitaie podkreśliłaże wiedz" o d S a c h ojczystych jest pomostem między dawnymi a nowszym?Taty "/\. W Złotej Księdze wyłożonej na wystawie pojawiły się liczne wnisv

Mirosława Meissnerowa

KRONIKA

ZEBRANIA PREZYDIUM ZARZĄDU

24 IV 1989. Odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu, na którym omawiano przede wszystkim zagadnienia gospodarcze, zwłaszcza stan środków finansowych oraz konieczność oszklenia drzwi wejściowych do siedziby Towarzystwa szkłem zbrojonym i podmurowania progu. S tan finansów uznano za korzystny, gdyż gwarantował pokrycie kosztów prowadzonej przez Towarzystwo działalności. Zlecano wykonanie Odznak Towarzystwa do rozprowadzenia ich odpłatnie wśród członków. Dr Marek Rezler nawiązał kontakt z "Klubem Seniora" (ul. Wielka), zainteresowanym współpracą z naszym Towarzystwem, zwłaszcza w ramach Klubu im. Stanisława Strugarka. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił wniosek, aby na najbliższe walne zebranie sprawozdawcze wcześniej przygotowywać sprawozdanie z działalności i wydrukować je lub wyłożyć w lokalu Towarzystwa do wglądu.

24 V 1989. Na zebraniu Prezydium prezes Zarządu przedstawił kandydatkę na skarbnika Towarzystwa - funkcję nie obsadzoną od śmierci Czesława Burlagi. Zarząd poparł wniosek Chóru Collegium Musicorum Posnaniense do Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego o przyznanie środków na działalność v 1989 r. Chór w lutym br. na konkursie w Pradze zajął II miejsce wśród występujących tam blisko 50 chórów z różnych krajów.

ZEBRANIE ZARZĄDU

28 VI 1989. Odbyło się zebranie Zarządu, na którym dokooptowano do jego składu Barbarę Paprocką i powierzono jej funkcję skarbnika. N owemu skarbnikowi życzono pomyślności w pracy na rzecz Towarzystwa. N a zebraniu zaprotestowano zdecydowanie przeciw próbie grupy radnych Dzielnicowej Rady N arodowej Wilda wywiezienia pomnika Macierzyństwo, dłuta Edwarda Haupta, z obecnego miejsca na dziedzińcu Urzę

FAHUIARZdu Miejskiego przy pi. Kolegiackim na teren ogródków dziecięcych przy ul. Alfreda Bema. Zarząd popiera stanowisko prezydenta miasta Andrzeja Wituskiego", że przeniesienie Macierzyństwa będzie możliwe dopiero po uporządkowaniu terenu przy ul. Bema. Prezes nawiązał też kontakt z wiceprezydentem Poznania Bogdanem Puckiem w sprawie Striłki reklamy, iluminacji itp., proponującej prace na rzecz miasta. (S.N.)

Redaguje zespól: mgr Teodor Smielowski, mgr Zbigniew Karolczak i prof. dr Stanisław Nawrocki. Winietę projektował ZBIGNIEW KAJA.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1989.07/09 R.57 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry