WYDARZENIA W POZNANIUw roku 1988

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1989.07/09 R.57 Nr3

Czas czytania: ok. 71 min.

Część druga

1.4. "z placu Kolegiackiego - notował reporter »Gazety Poznańskiej« - w 100 km objazd ruszył autokar. Podróż [...] dostarczyła gorzkich wrażeń. Miejsce pilota w owym autokarze zajął wiceprezydent Bogdan Pucek. Miejsce zazwyczaj przeznaczone dla turystów - przedstawiciele, a najczęściej dyrektorzy, przedsiębiorstw komunalnych, naczelnicy dzielnic. Objazd pierwszej z kilku tras, pokazanie najbardziej rażących miejsc tym ludziom, którzy z racji swych zawodowych kompetencji nie powinni do nich dopuścić, miało stać się kuracją wstrząsową. Wierzę, że stało się [...] Dyrektorzy przedsiębiorstw odpowiedzialnych za stan gospodarki komunalnej w mieście mają trzy tygodnie na podjęcie prac, których rezultatem stanie się usunięcie zaniedbań". Dowcipy pierwszokwietniowe z poznańskiej prasy. "Głos Wielkopolski": "Niepokaźne wykopki na pi. Wiosny Ludów na pierwszy rzut oka przypominają naprawę jakiegoś rurociągu. Okazuje się jednak, iż to początek prac przy wznoszeniu potężnego kom p leksu hotelowo - handlowo - u =ługowego [...] inwestorem je 't niedawno powitała spółka »H;ltonpol«, której głównymi udziałowcami są znany koncern hotelowy »Hilton« oraz polski »Orbis«. Zarząd nowej firmy zapewnia, że przedwoienny rekord budowy hotelu »Polonia« zostanie pobity i jeszcze w czerwcu poznański »Hilton« otworzy podwoje dla targowych gości. "Wszystko wskazuje, że nie będą oni musieli również wAp 'nac »ie na koleinę pietra »Okrąglaka«. Dzisiaj bowiem firma noloniina rjrzvtapiła do wznoszenia w pustym środku owalnego gmachu snecialnej konstruVcii, na której zamontowane zostaną ruchome schody. Krę

M.J.

Ratusz z anteną telewizji satelitarnejcące się przez siedem kondygnacji schody są pionierskim rozwiązaniem technicznym. Jeśli rozpoczętą pierwszego kwietnia budowę powiedzie się zakończyć do chwili otwarcia targów, to będzie ona najlepszą wizytówką możliwości firmy polonijnej" . "Wiadomo, że Polacy nie jeżdżą za granicę wypoczywać lecz handlować. Z myślą o rodzimych menadżerach poznański »Przemysław« podjął się organizacji kilkudniowych wycieczek w celach handlowych do atrakcyjnych rejonów świata. Pierwsze trasy wiodą do Wagadugu w Górnej Wolcie oraz

Wydarzenia w Poznaniu ( 1. 4. - 5.4.)

Singapuru i Bahraju [...] Liczba miejsc w wyciecziicicn jest ógramCioiid. Zapisy przyjmuje »Przemysław« tylKo 1 kwietnia I. "Poznaniacy od dzisiaj mogą napawać oczy programem telewizji satelitarnej . Umożliwia to specjalna antena zamontowana na poznańskim Ratuszu. Wielka czasza szpeci trocnę sylwetką renesansowego gmacnu, ale za to pozwala na odbiór programów satelitarnych zwykłymi telewizorami, trzeba tylko je dostroić do kanału piątego o częstotliwości 1988-04-01." (ema, wan) "Wychodząc naprzeciw poszukiwaniom skutecznego sposobu przeciwdziałania pladze pijaństwa na drogach [...] »Głos« zachęcił redakcję poznańskiego »Teleskopu« do eksperymentu, który popierają też władze komunikacyjne Poznania. Otóż 1 kwietnia, na zakończenie »Teleskopu« po raz pierwszy na naszych ekranach telewizorów ukaże się wydruk komputerowy personaliów osób z Poznania [...] przyłapanych na prowadzeniu pojazdów po spożyciu alkoholu". "Express Poznański": "Poznanianiacy, którzy wcześnie wstają, przeżyli dzisiaj rano szok. Ulicami prowadzącymi z Dworca Głównego na Maltę, pracownicy Wielkopolskiego P ar ku Zoologicznego prowadzili stado... słoni indyjskich! Jate poinformował nas dyrektor Wincen - ty Falkowski [...], 24 słonie przyleciały do Warszawy czarterowymi samolotami, a pociągiem specjalnym dojechały do Poznania. Tylko pięć z nich pozostanie w ZOO na Malcie. Pozostałe, po przejściu kwarantanny, trafią do europejskich fierrn Ańw 7 (->0 lnoie7nyCh".

Witold Witkowski

W wieku sześćdziesięciu pięciu lat zmarł lek. med. Witold Witkowski, od roku lb64 oraynator oddziału w Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym Chorób Płuc i Gruźlicy im. Eugenii i Janusza Zeylandów.

3.4. W wieku sześćdziesięciu dwóch lat zmarł specjalista w dziedzinie techniki prof. dr Mieczysław Banach, prodziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej, dyrektor Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej oraz organizator i, kierownik Zakładu Techniki Swietlnej, autor licznych publikacji i prac naukowobadawczych rozwijanych z myślą o potrzebach gospodarki narodowej i przemysłu. W latach 1970 -1972 pełnił funkcję I sekretarza Komitetu Uczelnianego Polskiej Ziedrtoczonej Partii Robotniczej. Udekorowany Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

5.4. Inauguracja Akcji "Porządek". Na wyznaczone trasy wyruszyły zespoły kontrolne. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej podjęło uchwałę w sprawie liczby, numerów i granic okręgów wyborczych, liczby radnych wybieranych w poszczególnych okręgach oraz siedzib komisji wyborczych. W Sali Tradycji Ruchu Młodzieżowego w Pałacu Kultury odbył się wojewódzki konkurs wiedzy o Ochotniczych Hufcach Pracy. Pierwsze miejsce i prawo reprezentowania województwa w konkursie ogólnopolskim wywalczyli uczniowie Zespołu Szkół Handlowych

Krystyna Woroch i Tomasz Gęzikiewicz. W pobliżu baru "Paź" na ul.

Obornickiej nastąpiła eksplozja w dużym fiacie, napędzanym... gazem "propan-butan". Kierowca doznał dotkliwych poparzeń. Samochód został niemal doszczętnie zniszczony. 6.4. Plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Ligi Kobiet Polskich. W Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie wojewody poznańskiego Bronisława Stęplowskiego z księdzem arcybiskupem Jerzym Strobą, ordynariuszem Archidiecezji Poznańskiej. W Urzędzie Miejskim zakończyły się dwudniowe obrady, poświęcone przygotowaniom miasta do 60. jubileuszowych Międzynarodowych Targów Poznańskich. Uczestniczyli w nich m. in. przedstawiciele Ministerstwa Współpracy Gospodarczej z Zagranicą i członkowie dyrekcji Międzynarodowych Targów Poznańskich. Przewodniczył prezydent Poznania Andrzej Wituski Spotkanie wojewody poznańsKiego Bronisława Stęplowskiego z dziennikarzami poznańskiej prasy, radia i telewizji. W salonie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania otwarto pośmiertną wystawę akwarel Gwidona Rosińskiego. 7.4. W hali widowiskowo-sportowej "Arena" rozpoczął się XV Międzynarodowy Turniej Wiosny w gimnastyce artystycznej. Przyjechały zawodniczki z: Belgii, Bułgarii, Czechosłowacji, Grecji, Koreańskiej Republiki Ludowej, Kuby, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Portugalii, Republiki Federalnej Niemiec, Rumunii, Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, Węgier oraz Polski.

Kolegium Wojewody Poznańskiego zajmowało się problemami komunalnymi, m. in., budową Centralnej Oczyszczalni Scieków w Kozichgłowach oraz wdrażaniem II etapu reformy w przedsiębiorstwach budowlanych. Bawiąca w Poznaniu delegacja kultury fizycznej i turystyki z Charkowa przyjęta została przez sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Pol=kiei Zjednoczonej Partii Robotniczej Jana Maćkowiaka. 8.4. Ukonstytuowało się M i e c i e Kolegium Wyborcze, w składzie: prze

wodnicząca Dorota Juszczyk - redaktor poznańskiej rozgłośni Polskiego Radia; zastępcy przewodniczącego: Włodzimierz Braniecki - redaktor "Głosu Wielkopolskiego", Czesław Nowak - dyrektor Międzywojewódzkiej Szkoły Partyjnej, Rafał Szymański - sekretarz M;ejskiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego, Zenon Tomcjewski prezes Miejskiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego; sekretarz: Andrzej Sobociński - sekretarz Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stare Miasto; członkowie: Andrzej Dudek - student Akademii Wychowania Fizycznego, Józef Filimon - rolnik, Ryszard Kaczmarek - adiunkt w Akademii Rolniczej, Wojciech Kuberski wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, Bożena Leszczyszyn - wicedyrektor Zakładów Przemysłu Odzieżowego "Modena", Jan Matuszewski - kierownik działu w Wojewódzkim Związku Gminnych Spółdzielni ,.Samopomoc Chłopska", Andrzej Mierzyński - kierownik wydziału Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia " PAX", Jan Olejniczak - emeryt, Bogdan Radzikowski oficer Ludowego Wojska Polskiego, Irena Ratajczak - rzeczoznawca na Międzynarodowych Targach Poznańskich, Andrzej Ratajski - wiceprzewodniczący Rady Okręgowej Zrzeszenia Studentów Polskich, Eugeniusz Skotnicki - z Naczelnej Organizacji Technicznej, Marek Stopa - zastępca komendanta Chorągwi Poznańskiej Związku Harcerstwa Polskiego, Dariusz Strugała - z Wielkopolskiej Rady Akademickiego Związku Młodzieży Wiejskiej, Leszek T omkowiak z Komitetu Wykonawczego Wojewódzkiego Porozumienia Związków Zawodowych, Magdalena Warkokoczewska wiceprzewodnicząca Zarządu Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania, Wacław Wiernicki - z Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, Anna Wil=ka - kierownik Biura Wojewódzkiego Związku Plantatorów BośFn Okopowych, Irena Zakrzewska z Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego.

Plenarne posiedzenie Wojewó

12 Kronika ffi. Poznania 3/89

Wydarzenia u> Poznaniu (8.4.)

dzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego poświęcone sprawom samorządowym. Obradami kierował przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Alojzy BryI. Uczestniczył w nich sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Andrzej Rakowski.

Odbył się Zjazd Delegatów Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Mleczarskich. Referat sprawozdawczy wygłosił prezes Henryk Rajewicz. Dokonano oceny pracy Związku w latach 1985 -1987 oraz wytyczono kierunki działania w nowych warunkach gospodarowania. W Konsulacie Generalnym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu odbyła się narada poświęcona rozwijaniu współpracy gospodarczej przedsiębiorstw radzieckich i polskich. Prezydium Miejskiej Rady N arodowej powołało Miejską Komisję Wyborczą, w składzie: przewodniczący Stanisław Małek - wiceprezes Sądu Wojewódzkiego; zastępcy przewodniczącego: Maciej Cieciora - wicedyrektor Instytutu Zachodniego, Krzysztof Cholewa starszy mistrz w Miejskim Przedsiębiorstwi,e Komunikacyjnym, Mieczysław Swiątkowski - wiceprezes Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska"; sekretarz: Kazimierz Widerski - kierownik Wydziału Gospodarki Wewnątrzpartyjnej Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej;.

członkowie: Tadeusz Czaplicki - dzia acz Stowarzyszenia "PAX", Stanl=ław Gębal - oficer Ludowego Wojska Polskiego, Grażyna Jankowska - nauczycielka w Państwowym Przedszkolu Nr 34, Włodzimierz Kaczmarek - pracownik naukowy Akademii Ekonomicznej, Leszek Krzyśkow - rzemieślnik, Józef Łopaczyk - kierownik Biura Miejskiej Rady Narodowej, Lucyna Nowakowska - specjalista do spraw socjalnych w Zakładach Przemysłu Cukierniczego "Goplana", Jan na Piiorzycka - chemik w Zakładzie Doświadczalnym Centralnego Laboratorium Akumulatorów i Ogniw, Dorota Piotrowiak - wiceprzewodnicząca Rady Okręgowej Zrzeszenia Studentów Polskich, Danuta Silska - sędzia Sądu Rejonowego, Arkadiusz Siwiec

działacz Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego, Aleksander Twardowski - robotnik w Poznańskicn Zakładach Opon Samochodowych "Stomil". Miejska Komisja Wyborcza znalazła siedzibę w gmachu Miejskiej Rady Narodowej przy pi. Kolegiackim 17, pokój III. W Politechnice Poznańskiej rozpoczęła się II Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych, poświęcona energetyce, ekologii i informatyce. Przybyli także słuchacze politechnik z Brna i Charkowa. Sensacją międzynarodowego turnieju żużlowego na Golęcinie stał się udział szesnastoletniej Tanii Jockei, pierwszej dziewczyny z licencją żużlową w Europie, reprezentującej barwy "Motor Clubu" Diedenbergen (Republika Federalna Niemiec). Niestety Tania doznała kontuzji, która uniemożliwiła jej start w zawodach. Ale, jak napisał reporter: "Nastolatka nie zawiodła jednak czytelników »Expressu Poznańskiego« - przy pomocy kolegów z drużyny wyzwoliła się z gipsu i mimo niezaleczonej do końca kontuzji okręcenia rogi}, dosiadła czterozaworowej i"wy i wykonała przed picrwszyiy wyścigiem rundę honorowa. Kib'ce nagrodzili pierwsza kobietę, która wystąpiła na żużlowym torze w Polsce owacj ą". Stację Poznań- Wschód spowiły rano kłęby dymu. W ogniu stanął budynek należący do sekcji drogowej. Pożar gasiły cztery jednostki strażackie, ale budynku nie udało się uratować. Walne zgromadzenie delegatów Szkolnego Klubu Sportowego "Posnania" . Zakończenie XV Turnieju Gimnastycznego w "Arenie" . Zwyciężyła Teresa Folga (Kraków), wygrywając wielobój (39,45 pkt.).

W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę fotografii szwedzkiego artysty Xaviera Vvelazqueza. W galerii "Orle Gniazdo" na Osiedlu Lecha otwarto wystawę malarstwa Elżbiety Kurek.

9.4. W VII Liceum Ogólnokształcącym im. Dąbrówki odbyła się wojewódzka inauguracja Miesiąca Pamięci Narodowej. Przybyli przedstawiciele władz, z wicewojewodą poznańskim Romualdem Zysnarskim. Serdecznie powitano byłych więźniów hitlerowskich obozów zagłady. Odbyła się sesja popularnonaukowa. Referaty wygłosili uczniowie Liceum: Marlena Adaszak, Waldemar Dimke i Krzysztof Domeracki. N apisane w więzieniu wiersze zgilotynowanej w Moabicie wychowanki Liceum Ireny Bobowskiej recytował uczeń klasy maturalnej Wojomir Ziętkowiak. Przemawiał przewodniczący Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich - Instytutu Pamięci Narodowej doc. dr hab. Marian Olszewski. Pod "ścianą śmierci" w Forcie VII oraz pod znajdującą się w szkole tablicą pamiątkową dziewczęta i chłopcy złożyli wiązanki kwiatów. Jubileusz przemysłowej służby zdrowia. Z tej okazji do szpitala w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" przybyli przedstawiciele włAdz, z zastępcą członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczei Gabriela Rembisz, sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Stanisławem Piotrowiczem oraz wicewoiewoda poznańskim Romualdem Zysnarskim.

W wieku sześćdziesięciu osmlU lat zmarł ppłk rez. Jan Tyma - Janek z filmu MinerzY podniebnych dróg. U dekorowany Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari.

12*

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się 235. Koncert Poznański, w wykonaniu Sinfonia Varsovia, pod dyrekcją Wojciecha Michniewskiego, z udziałem japońskiej pianistki Takahiro Sęki. Z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci (2 IV), na parterze Domu Towarowego "Okrąglak" urządzono kiermasz książek. Początek finału VI "Spotkania z poezją i prozą" w Pałacu Kultury. W Sali Wielkiej Pałacu Kultury przedstawiły swój program artystyczny zespoły uczniów Państwowej Szkoły Baletowej i Państwowego Liceum Muzycznego im. Mieczysława Karłowicza. 10.4. Zakończenie VI "Spotkania z poezją i prozą" w Pałacu Kultury. Głównymi nagrodami były Medale im. Kazimiery Iłłakowiczówny. Jury pod przewodnictwem Tomasza Szymańskiego, przyznało je: Irenie Korol z Reklina (woj. zielonogórskie), Annie Protasowickiei z Witnicy (woj. gorzowskie), Soni Werner z Wielgowa (woj. szczecińskie) i Jerzemu Dodotowi z Turwi (woj. leszczyńskie). Nagrodę Zarządu Głównego Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa- Książka-Ruch" przyznano Teatrowi Poetyckiemu "Mrok" z klubu w Kowalewku (woj. konińskie). Puchar "Głosu Wielkopolskiego" zdobył recytatorski zespół dziecięcy przy bibliotece w Wieruszowie (woj. kaliskie) .

W Sali Wielkiej Pałacu Kultury odbyła się impreza folklorystyczna dla dzieci z cyklu "Rok polski" pt. Pisankowe tradycje, w wykonaniu m. in. dziecięcego Zespołu Tańca Ludowego "Mała Wielkopolska".

11.4. W Klubie Stowarzyszenia "PAX", red. Longin Marchlewicz wygłosił prelekcję nt. encykliki papieża J ana Pawła II Sollicitudo rei socialis. IZA. W Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. Marcina Kasprzaka dyrektor Muzeum - Miejsca Pamięci Narodowej w Terezinie Vaclav No

Wydarzenia w Poznaniu (12.4. - 15.4.)

vak otworzył wystawę dokumentalną, ukazującą hitlerowskie zbrodnie w Czechosłowacji w latach 1939 -1945, zwłaszcza popełnione na dzieciach. W Ratuszu Poznańskim szesnastu niemowlakom urodzonym w dniu 23 lutego 1988 r. nadano uroczyście imiona oraz wręczono pamiątkowe medale. Przedstawiciel Państwowego Zakładu Ubezpieczeń przekazał polisy ubezpieczeniowe. Reforma systemu politycznego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej była tematem I Seminarium Politologów obu krajów.

Zespół Teatru "Maya" dał premierowe przedstawienie Historii piękna, będące autorskim spektaklem Kazimierza Grochmalskiego. Przedstawienie, łączące elementy plastyki i muzyki, oparte zostało na Requiem Wolfganga A. Mozarta. Z załogą Fabryki Obrabiarek S pecj alnych ,. Wiepofama" spotkała się zastępca członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabriela Rembisz. Na wydziałach, m. in. obróbki cieplnej i mechanicznej, oraz w narzędziowni mówiono o warunkach pracy i o zarobkach. G. Rembisz odwiedziła także Poznański Kombinat Budowlany w Suchym Lesie. W salonach "Arsenału" otwarto wystawę malarstwa Jana Tarasina i francuskiego rzeźbiarza J acquesa Jacoba.

13.4. Odbyło się inauguracyjne posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Wvborczei. Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusz Czwoidrak wręczył członkom Komisji akty nominacvine. Rozpoczęła się ogólnopolska konferencja naukowa nt. proiektowania struktur organizacyjnych jednostek gospodarczych. Referat przygotowali również goście z uniwersytetu w Jenie oraz Akademii Nauk Niemieckiej Republiki Demokratyczne!. W sali Towarzystwa im. Henryka Wieniawskiego przy ul. Swięto=ławskiej 7 odbył <ńę pierwszy publiczny wystęD Chóru Towarzystwa. Blisko czterdziestoosobowy zespół, pod dyrekcja Stanisława Kulczyńkiego przygotował proaram złożony z pieśni kompozytorów polskich i obcych.

Przedstawiciele Miejskiego Pogotowia Ratunkowego z Oslo przywieźli dary dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Szpitala Klinicznego Nr 5 przy ul.

Szpitalnej.

Po gościnnych występach w Poznaniu opuścił miasto Teatr Lalki i Aktora "Kacperek" z Rzeszowa. 14.4. Inauguracja XXVIII Festiwalu Polskiej Muzyki Współczesnej - "Poznańska Wiosna Muzyczna" w auli U niwersytetu im. Adama Mickiewicza. Grała orkiestra Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Wojciecha Michniewskiego, z udziałem solistów: Romana Jabłońskiego (wiolonczela), Krzysztofa J akowicza (skrzypce) i Jadwigi Kotnowskiej (flet). O godz. 22 w sali Klubu "Od N owa" rozpoczął się koncert jazzowy grupy "String Connection" w składzie: Krzesimir Dębski (skrzypce i perkusja), Krzysztof Scierański (gitara basowa) i Krzysztof Przybyłowicz (perkusja).

W siedzibie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyło się spotkanie .władz z kombatantami II wojny światowej. Zagaił je sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Andrzej Rakowski.

Posiedzenie Obywatelskiego Konwentu Konsultacyjnego poświęcone ochronie środowiska i służbie zdrowia. Przybyła delegacja antyfaszystów niemieckich z Niemieckiej Republiki Demokratycznej, pod przewodnictwem Ernesta J endego . Podczas spotkania w Zarządzie Wojewódzkim Związku Bojowników o Wolność i Demokrację delegacja zapoznała się z działalnością poznańskiej organizacji kombatanckiej oraz z programem Miesiąca Pamięci Narodowej, a także zwiedziła Fort VII.

15.4. Społeczeństwo Poznania oddało hołd ofiarom II wojny światowej.

Odbyły się spotkania z byłymi więźniami hitlerowskich obozów koncentracyjnych i więzień; pod pomni kam i poległych bohaterów złożono wieńce i kwiaty. W Sali Herbowej Urzędu Wojewódzkiego odbyło się spotkanie kombatantów, podczas którego trzydziestu jeden osobom wręczono Krzyże Oświęcimskie. W Forcie VII odbyła się manifestacja poznańskiego społeczeństwa. Po odegraniu hymnu państwowego, byli więźniowie obozów koncentracyjnych: Renata Matuszewska-Szłapka, Kazimierz Juniczak oraz Sylwester Mager zapalili znicz. Przemawiał przewodniczący Miejskiego Komitetu Ochrony Miejsc Pamięci Walk i Męczeństwa, prezydent Poznania Andrzej Wituski. Wspomnieniami podzielił się następnie z zebranymi były więzień Fortu VII, Zabikowa, Buchen - waldu i Gross-RoAen Walerian Nowak. Wiersze o tematyce obozowej recytował aktor Teatru Nowego Wiesław Grochal. Po złożeniu wieńców przez delegacje władz i społeczeństwa, pod "ścianą śmierci" i na tzw. schodach śmierci odczytano pokojową rezolucję. Warunki działalności przedsiębiorstw w 1988 r. były tematem ogólnopolskiej konferencji nau owej, zorganizowanej przez OddzIał Wojewódzki Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Zaoroszono przedstawicieli przedsiębiorstw, spółdzielni i spółek, proponując im pomoc w uzupełnianiu wiedzy. W sali Miejskiej Rady Narodowej przy pi. Kolegiackim obradowała Dzielnicowa Rada Narodowa Grunwald. Porządek dzienny sesji obejmował sprawozdanie z wykonania planu za 1987 r. Jednak, wobec faktu, iż plan remontów kapitalnych budynków mieszkalnych został wykonany zaledwie w 5 A V», obrady sesji poświęcone zostały głównie tej sprawie. Wyjaśnienia dvrektAra Miejskiego Przeds'ebiorstwa Go-pAdarW Komunalnej Ryszarda Cmielewskiego "w sprawie remontowej klęski - nikogo nie ukontentowały" - nanisał sprawozdawca Głosu Wielkonol"kiego". Rada ud ieliła naczelnikowi dzielnicy Henrykowi Stawickiemu absolutorium, akceptując poczynania kierowanej przez niego administracji.

Fronton hotelu "Bazar" od Al.

Marcinkowskiego przybrany został barwnymi dekoracjami. Ekipa filmowa rozpoczęła przygotowania do kręcenia filmu telewizyjnego Pawła Pi tery Powrót do Polski.

Po południu na Osiedlu Z M spaliła się doszczętnie pozostawIona tam jeszcze murowana stodoła, a w niej maszyny rOlJ?-icze,. cement i wapno. W gaszenIU pozaru wzięło udział siedem jednostek straży pożarnej. Początek finału Olimpiady J ęzyka Niemieckiego. XXVIII "Poznańska Wiosna Muzyczna". W auli Akademii Muzycznej odbył się koncert mu syki e Vktronicznej. iA. Inauguracja XVI Festiwalu Piosenki i Tańca Studentów Zagranicznych w Pałacu Kultury. Zainaugurowano dni czynów społecznych na Nowvm Mieście. Rozpoczęła je młodzież porządkując park nad Wartą. Na scenie Teatru Nowego odbyła sie Drapremiera Cmentarzy Marka Hłaski, w adnotacji i reżyserii Izabelli Pywins Viei j scenografii Pawła nobrzycVie«o. W premierowej obsadzie erpH: .Ter'v Stasiuk (Franciszek A"walski) I ai U' Z WjcbpłAiAski fWolqr<V Michał Grudziński (N'edźwiedź), Krzysztof Bauman (Brzoza), Wojciech Standełło (Jerzy), Waldemar Szczepani ak (Mikołai), Paweł Hadvnski (Nowak), Edward Warzecha (Sprzedawca), Psłweł I RinkowsVi (Plutonowy), Witold Szulc (Kapral), Andrzej Lajborek (Więzień), Edmund Pietryk (Sikorski), Rajmund J akubowicz (I sekretarz pop), Sława Kwaśniewska (Delegat), Bolesław Idziak (Gierwatowski), Andrzej Sa

Wydarzenia w Poznaniu (16.4. - 17.4.)

Od lewej: Edward Warzecha (Sprzedawca) i Jerzy Stasiuk (Franciszek Kowalski)ar (Jabłonka), Danuta Stenka (Bliźniaczek), Henryk Abbe (Jarzębowski).

Nowym dyrektorem Kombinatu Budowlanego "Północ" został, wyłoniony, w drodze konkursu, mgr inż. Ryszard Nowak. Inauguracja IV Przeglądu Piosenki Miłosnej i Erotycznej "Blyrwa i Amory 88" w Studenckim Klubie "Esculao" .

Trzeci dzień XXVIII "Poznańskiej Wiosny Muzycznej". Odbyły się imprezy zorganizowane przez Ogólnopolski Ośrodek Sztuki dla Dzieci i Młodzieży. Wieczorem w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia i Telewizji, pod dyrekcją Agnieszki Duczmal. Solistą był wiolon - czelista Iwan Monighetti (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich). O godz. 21.30 rozpoczął się w auli jeszcze jeden koncert kameralny, z liczną obsadą solistów - instrumen talistów. W Pałacu Kultury otwarto I Ogólnopolską Wystawę Twórczości Amatorskiej plastyków-członków Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury. W Domu Kultury "Ratajan" odbył się II Konkurs Tańca Disco.

W wieku sześćdziesięciu ośmiu lat zmarł mgr Marian Soiński, przewodniczący Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Spożywców "Społem" w latach 1954-1967, znawca problemów samorządowych spółdzielczości. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

17.4. W Pałacu Kultury odbył się koncert laureatów XVI Fe=tiwalu Piosenki i Tańca Studentów Zagranicznych. Jury pierwsze miej?ce w kategorii solistów przyznało Marii Christowej z Bułgarii. Najlepszym zespołem muzycznym okazała się grupa z Sudanu. Wśród zespołów tanecznych najlepiej wypadł zespół z Senegalu. W kategorii piosenki zaangażowanej wyróżniono Yasira El-Ali z Palestyny i zespół z Senegalu. Nagrodę 'specjalną otrzymał międzynarodowy tercet, tańczący breakdance. Finał Olimpiady Języka N'emieckiego. Na czele Komitetu Olimpijskiego stał prof. dr hab. Hubert

Orłowski. Spośród trzydziestu ośmiu uczestników - uczniów szkół średnicn I miejsce zdobył Wojciech Stankiewicz z II Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie. W uroczystym zakończeniu Olimpiady uczestniczyli dyplomaci z Ambasad: Austrii, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Republiki Federalnej Niemiec i Szwajcarii w Warszawie. Czwarty dzień XXVIII "Poznańskiej Wiosny Muzycznej". W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny orkiestry Akademii Muzycznej, pod dyrekcją Renarda Czajkowskiego. Solistą był Stefan Kamasa (altówka). W godzinach popołudniowych koncertował " Kwartet Wilanowski". W Klubie Studenckim "Esculap" zakończył się IV Przegląd Piosenki Miłosnej i Erotycznej "Blyrwa i Amory 88". Grand Prix przyznano Jackowi Ziobro. "Złotą Blyrwę" zdobył zespół "Laf, laf, lar ' , a "Złotego Amora" - Dariusz Hejmej. 18.4. U stanowiony przez UNESCO Międzynarodowy Dzień Zabytków, mający na celu zwrócenie uwagi publicznej na sprawy związane z ochroną i rewaloryzacją zabytków. Odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli wicewojewoda poznański Romuald Zysinarski i prezydent Poznania Andrzej Wituski. Wojewódzki konserwator zabytków Henryk Nowakowski przypomniał, że w Poznaniu i województwie znajduje się ponad 35 tys. zabytków, w tym 12 tys. obiektów architektonicznych. Wyróżniających się użytkowników obiektów zabytkowych uhonorowano przyznanymi przez wojewodę poznańskiego medalami "Za ochronę zabytków województwa poznańskiego".

W auli uniwersyteckiej odbył się koncert finałowy XXVTII Festiwalu Polskiej Muzyki Współczesnej. Orkie=trą symfoniczna Filharmonii Poznańskiej dyrygował Wojciech Michniewski. Wykonano dzieła klasyków polskiej muzyki wnółczesnej: Canzonę na orkiestrą Tadeusza Bairda, Impromtu fantasąue Kazimierza Serockiego oraz I Symfonię Krzysztofa Pendereckiego. Dwa ostatnie utwory przedstawione zostały w Poznaniu po raz pierwszy. Na widowni zasiadły m.in. wdowy po T. Bairdzie i K. Serockim.

Na cmentarzu junikowskim, w kwaterze powstańców wielkopolskich, odsłonięto obelisk pośw ' ęco · ny uczestnikom walk z pruskim zaborcą w latach 1918 -1919. Delegacje władz, zakładów pracy, Wojska Polskiego, organizacji kombatanckich oraz młodzieży ze szkół oddały hołd poległym. U stóp obelisku złożono wiązanki kwiatów.

Moment odsłonięcia obelisku. Przemówienie wygłasza Czesław Knoll

W siedzibie Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego odbyło się spotkanie przedstawicieli Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Nr 2 i Izby Rzemieślniczej, podczas którego ustalono techniczne szczegóły długofalowej umowy o współpracy. Na skrzyżowaniu ulic 28 Czerwca 1956 r. i Sikorskiego wyskoczył z szyn drugi wóz tramwaju linii nr 3, wjechał na chodnik, uderzył w zaparkowanego fiata 126 p - ten z kolei w volkswagena, a następnie. .. ściął drzewo i oderwał się od pierwszego wozu. Na szczęście nikt nie doznał obrażeń. W SAM -ie przy ul. Wioślarskiej rozpoczął się kiermasz zdrowej żywności. W Galerii Nowej (fover Teatru Nowego) otwarta została wvt a w a fotografii Mariusza Stachowiaka - zdobywcy Medalu Młodej Sztuki. Dyskusyjny Klub Filmowa "Kinematograf 75" zorganizował VII Poznański Tydzień Filmowy, a w jego ramach drugą edycję "kina

Wydarzenia w Poznaniu ( 18.4. - 19.4.)

>iI3iillg:'i 1IIIIŁill

społecznej Jan usz Kornender dokonał otwarcia "Salmedu ' . Obok sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisława Piotrowicza, wicewojewodów poznańskich Tadeusza Zająca i Romualda Zysnarskiego oraz prezydenta Poznania Andrzeja Wituskiego, uczestniczył w uroczystości przewodniczący sejmowej Komisji Polityki Społecznej Zdrowia i Kultury Fizycznej Marian Król. Oficjalna inauguracja "Intermaszu" odbyła się o godz. 12, a otwarcia dokonał wiceminister przemysłu Eugeniusz Szatkowski.

Po dwóch latach przygotowań i trudnych negocjacjach finan-iowvch i technologicznych, wmurowaniem aktu erekcyjnego rozpoczęła się przy ul. Smolucnowskiego budowa Poznańskiej Fabryki Artykułów Medycznych "Pofam" , w której wytwarzane będą według szwedzkiej technologii tzw. kaniule "V enilon-2", czyli precyzyjne aparaty do wlewów dożylnych. W uroczystości uczestniczyli minister oraz wiceminister zdrowia i opieki społecznej Janusz Kornender i Janusz Prokopiak.

Na Nowym Mieście, gdzie od czterech lat budowany je=t szpital, odbyła się uroczystość oddania do użytku pierwszego obiektu - wielkiej przychodni (6 tys. m 2 ). Znalazło tam m. in. pomieszczenia 18 poradni specialMycznvch. Otwarcia dokonał minister zdrowia i opieki soołecznej Janu=z Kornender, w obecności "ekAptarzv Kinvtetu Wojewódzkiegn Pol=Vjei Ziednoczonej Partii Robotnicei Stani<-łqwa Piotrowicza i AndrAeia RaknwHeeo, p-reApA a WoiPwóAzHeffo Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Mariana Króla, przewodniniczącego Wojewódzkiej Rady N arodowej Tadeusza Czwojdraka, wi- v cewojewody poznańskiego Romualda Zysnarskiego i prezydenta Poznania Andrzeja Wituckiego. W uroczystości uczestniczyła, bawiąca w Poznaniu, delegacja Fundscii Nu Helpen z Norwegii, z panią N el van Esch na czele, inicjatorką pomocy dla Polski. Delegacja p:zyw.Oi"3 dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego kwotę 9 tys. guldenów na zakup urządzeń medycznych. U niwersytet im. Adama Miciriewicza zorganizował sesję nt. "Funk

nieznanego", czyli prezentację filmów, które nie gościły na polskich ekranachmmmmm;

W wieku osiemdziesięciu lat zmarł Władysław Masłowski, międzynarodowy sędzia bokserski od 1952 r., uczestnik Olimpiady w Helsinkach, kierownik sekcji bokserskich Klubów Sportowych "Warta" i "Sokół". 19.4. Otwarcie Międzynarodowego Salonu Medycznego - "Salmed 8 3" oraz Międzynarodowego Salonu Maszyn Włókienniczych, Odzieżowych i Obuwniczych "Intermasz 88", N ajpierw minister zdrowia i opieki

N a ulicach Poznania pojawiło się nowe oznakowanie przystanków tramwajowychcja i rola opiekuna grupy i roku w pracy z młodzieżą akademicką". Autorzy referatów omówili m. in.

miejsce opiekuna studentów w systemie dydaktyczno-wychowawczym i jego stosunek do nauki młodzieży akademickiej. W ratajskim "Empiku" , w cyklu "Spotkania z wydawcami", odbył się wieczór z dyrektorem poznańskiego oddziału Krajowej Agencji Wydawniczej Krystyną Szmejową.

W galerii Pracowni Sztuk Plastycznych przy ul. Wrocławskiej otwarto wvtswe plakatów Michała BO"CV 7, Londynu.

W Klubie "Piekłorai" przy ul. Pozvnkowei wystawił dnpt unrawrajacy muzvl<-e ..tonne flampnęn": gitarzysta Witold F. ukaszpwski i tancerka Małgorzata Kubiak. , Z okazii XXI Dekady P sar/y Srodowiska Poznańskiego w KKibi» Plastyka w ,Arsenale" otwarto wystawę Portrety ludzi kultury artysty-grafika i malarza Jerzego Rybarczyka. Zespół artystyczny Teatru Wielkiego, pod kierownictwem Mieczysława Dondajewskiego, odleciał z lotniska w Ławicy do Moskwy.

20.4. Sesja Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk, poświęcona zagadnieniom energetyki, w tym m. ni jądrowej w Klempiczu. Jako skiego i projektu budowy elektrowni jądrowej w Klempiczu. Jako ekspert wystąpił prof. dr Roman Ney.

W siedzibie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyło się spotkanie sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Andrzeja Rakowskiego oraz wi -eprezesa Wojewódzkiego Koirrtetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Tadeusza Bielaczyka z delegatami województwa noznańskiego na II Krajowy Zjazd Związku Młodzieży Wiejskiej. Zebranie sprawozdawczo - wyborcze oddziału Polskiej Izby Handlu Zagranicznego ,z udziałem nod-ekretarza stanu w Ministerstwie Przemysłu Zdzisława Miedziarka. Wybrano ' nowa fade. ktÓ"'-ei prezesem został ZbVniew Peima. Ambasador Koreańskiej Penubliki Ludowo-Demokratvcznej w Polsce Pak-Sang Am złożył wizyty w Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i w Akademii Rolniczej. Wizyta ambasadora Wielkiej Brytanii w Polsce Briana Bardeera w nv Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacii Narodowej. Gość c;eroło nrzyiał program artv tvp7 _ ny przedstawiony przez młodzież w języku angielskim. Trasę Szczec'n - Poznań - Warszawa i z Dowrntem orzemierzył samolot LOT -u (7fi mierc). Peisy odbyły sie z kompletem nasażerów . Stary Pvnek poddany został gruntownemu sprzątan-u przez trzydziestu trzech strażaków, pod kierownictwem Krzysztofa Tarnowskiego. Do dyspozycji mieli dwa samochody z wys:ean:kami oraz cztery samocbodv gaśAcze. W auli Akademii Muzycznej odbył się koncert muzyki chóralnej w wvkonan;u ze-połów, któ ymi Wp-u-'i -ppr)Trfo A 7Tr T-Tatedry Prowadzenia Zespołów Wokalno-instrumentalnych. Dyrygowali: Leszek Baion, Krystyna Domań=Va_"VTar"owiak, Janusz Dzięcioł, Jadwiga Gałęska- Tritt, Stanisław Kulczyński, Przemysław Pałka, Stanisław Wiernowoiski i Leon Zaborny. W salonie "Empiku" przy ul. Ratajczaka otwarto wystawę prac u

Wydarzenia w Poznaniu (20.4. - 22.4.)

kraińskiego fotoreportera Jurija Woroszyłowa, prezentującego min. reportaż z Czarnobyla. W Klubie "Mozaika" odbyło się spotkanie z okazji trzydziestolecia Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Węgierskiej.

21.4. Posiedzenie Kolegium Wojewody Poznańskiego poświęcone problemom inwalidów. Konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Nauk Społecznych Akademii Medycznej z cyklu "Polscy lekarze humaniści XX w." Zaprezentowano m.in. sylwetki Włodzimierza Mikułowskiego, Kazimierza Filipa Wizego i Ignacego Zielewicza.

W Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. Marcina Kasprzaka otwarto wystawę Plakat radziecki 1917 - 1987. W otwarciu ekspozycji udział wzięli m. in. sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej J erzy Silski, przewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej Maria Rynkiewicz, konsul Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych RepuDliK Radzieckich w Poznaniu Jurij Bobrowicki.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego odbył się "Czwartek Literacki" prozaika Janusza Przybysza. Ambasador Nigerii w Polsce Saniel Olajide złożył wizytę wicewojewodzie poznańskiemu Romualdowi Zysnarskiemu. Inauguracja obchodów jubileuszu dwudziestolecia Klubu Uczelnianego Centrum Kultury Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza "Cicibór". W auli uniwersyteckiej odbył się Międzynarodowy Festiwal "Migiem w Cant 88" - gala kabaretowa, z udziałem najlepszych wykonawców studenckich. W części oficjalnej dwom zasłużonym działaczom Klubu: Krzysztofowi Magowskiemu i Jackowi Różyckiemu wręczono "Odznaczenia Chlebowe" - po kilogramie mąki "Poznańskiej". W Klubie Studenckim "Sęk" odbył się I Przegląd Piosenki Georgesa Brassen A a. 22.4. Pod przewodnictwem Alojzego Bryla - przewodniczącego Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego obradowała Wojewódzka Komisja Współdziałania Polskiej Ziednoczonej P arti; Robotniczei, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego. W Izbie Rzemieślniczej wręczono nagrody laureatom konkursu na "Mistrza Techniki SIMP" województwa poznańskiego za rok 1987. W dziedzinie konstrukcji wyrobów i technologii wytwarzania Nagrodę Zespołową II stopnia zdobył zeApói Poznańskiej Fabryki Łożysk Tocznych za zautomatyzowanie urządzenia do zgrzewania koszyków łożysk kolejowych. W Urzędzie Dzielnicowym Jeżyce odbyło się spotkanie z okazji ukończenia (22 kwietnia) piętnastu lat przez poznańskie trojaczki - Agnieszkę, Annę i Beatę. Ich rodzice: Jolanta i Edmund Kieniewicowie są długoletnimi pracownikami Przedsiębiorstwa Aparatury i Urząd?eń Komunalnych "Powogaz" . Zakład ten sprawuje patronat nad trojaczkami. W spotkaniu uczestni

Od lewej: Agnieszka, Beata 1 Aniaczyli naczelnik dzielnicy J eżyce Maria Prędka, przewodniczący jeżyckiej rady Patriotycznego Ruchu Odrodzenia N arodowego Tadeusz Mateiski i dyrektor "Powogazu" Andrzej Borucki.

Przybyły cztery mikrobusy z darami sprzętu medycznego i lekarstwami z Berlina Zachodniego, przeznaczonymi dla Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia przy ul. Szkolnej.

Artyści stołecznego Teatru "Syrena" koncertowali w hali widowiskowO I - o oortowej "Are na" . Powołano ponad stotrzydzi,estoosobowy Komitet Obchodów Swięta 1 Maja. Inauguracja X Igrzysk Studen - tów "Posnaniada". 23.4. Obrady plenarne Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, poświęcone kampanii wyborczej do rad narodowych. O jej znaczeniu politycznym mówił przewodniczący Rady Maciej Olejniczak. Wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski przedstawił zakres realizacji poznańskich programów wyborczych. O pracach sejmowych nad Ustawą o radach narodowych i samorządzie terytorialnym poinformował Zdzisław Skakuj . W Domu Kultury Kolejarza odbyło się spotkanie z okazji trzydziestolecia Klubu b. Więźniów Hitlerowskiego Obozu Koncentracyjnego Ravensbriick. Trzydziestoletnią działalność Klubu przedstawiła jego przewodnicząca Łucja Remiszewska. Zakończenie Międzynarodowego Salonu Maszyn Włókienniczych Odzieżowych i Obuwniczych "Intermasz" i Międzynarodowego Salonu Medycznego "Saimed".

Odbyło się spotkanie członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Kazimierza Barcikowskiego z przedstawicielami Dowództwa Wojsk Lotniczych oraz członkami kadry kierowniczej garnizonu Poznań.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się 236. Koncert Poznański, z udziałem orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Wojciecha Michniewskiego, Aurelego Bła"'zczoka (skrzypce) i radzieckiej wiolon - czelistki N atalii Szachowśkiej.

Paweł Kromolicki i Ewa Sobiak tańczą do muzyki Antonia Vivaldiego

Na scenie Teatru Wielkiego premiera wieczoru baletowego pt. W cieniu..., w wykonaniu zespołu Polskiego Teatru Tańca - Baletu Poznańskiego. Choreografia Mirosława Różaiskiego. Scenografię i kostiumy projektował Ireneusz Domagała. W premierowej obsadzie tańczyli: Część I (muzyka Jana S . Bacha - Toccata d-moll; A./ionia Vivaldiego Koncerty SkrzYpcowe 1 -4 oraz Cztery pory roku): Ryszard Węgrzynek oraz Mariola Hendrykowska, Paweł Kromolicki, J 0lanta Latanowicz, Jacek Miszczak, Ewa Mostowicz, Ireneusz M uchaIski, Miro-ław Ogórek, Iwona Porank:ew:cz, Krzvztof "RaczVow'ki, Fwa Sobiak i Tadeusz Wasilewski. Część II (muzyka Wojciecha Kilara Angelus): Ryszard Węgrzynek, Ewa Mostowicz i Joanna Semeńczuk oraz

Wydarzenia w

Andreasa Vollenweidera

Dariusz Goc, Eliza Grabowska, Grażyna LriaDOwsica, Władysław J aniCKi, Marta Kluż, Paweł KromoiiCKi, J wanta juatanowicz, juceii aiio&c&ag., Mirosław Ogórek, Iwona Porankiewicz, Krzysztof Raczkowski i Lwa Sobiak. Część 111 (muzyka Tadeusza Bairda Symfonia nr III oraz Andreasa V ollenweidera): Ryszard Węgrzynek oraz Dariusz Goc, Eliza Grabowska, Grażyna Grabowska, Andrzej Hajducki, Mariola Hendrykowska, Marta Kluż, Paweł Kromolicki, Jolanta Latanowicz, Jacek Miszczak, Ewa Mostowicz, Ireneusz Muchaiski, Mirosław Ogórek, Iwona Porankiewicz, Krzysztof Raczkowski, Joanna Semeńczuk, Ewa Sobiak, Tadeusz Wasilewski.

W wieku osiemdziesięciu trzech lat zmarł pedagog szkół muzycznych Linus Geisler, koncertmistrz grupy rogów w Teatrze Wielkim im. Stanisława Moniuszki w latach 1931

(23.4 - 24.4.)

- 1939 i 1946 - 1962, autor Szkoły na róg (1968). U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Początek "Dni Ułana 88".

W Pałacu Kultury rozpoczęło się II Spotkanie z Folklorem Latynoamerykańskim. W salonie Poznańskiego T owarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę fotografii Tomasza Samka (Republika Federalna Niemiec).

Na zaproszenie uczniów II klasy o profilu włoskim IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Fdukac.ii Narodowej, przybyła dwudziestoośmioosobowa grupa uczniów z Liceum Klasycznego w Palermo (Włochy) .

24.4. W hali widowiskowo-sportowej "Arena" odbył się finał XII Międzynarodowego Turnieju Tańca Towarzyskiego "Wiosna 88". Sądowi Konkursowemu przewodniczył Stanisław Jawor. I miejsce w tańcach latynoamerykańskich wytańczyła para belgijska - Christopher Bataille i Nancy Staut, natomiast w tańcach standardowych najlepsza okazała się para z Niemieckiej Republiki Demokratycznej - Jens i Kerstin J oergens.

Ina uguracj a czynów społecznych jeżyckich kobiet w Parku Sołackim. "Dni Ułana 88". Mimo przenikli - wego zimna i opadów śniegu, wielu poznaniaków wyległo na ulice miasta, aby oklaskiwać przemarsz plutonu ułanów w historycznych strojach z la39 r., zmierzającego pod pomniki 15. Pułku Ułanów Poznańskich i Armii "Poznań", gdzie złożono wiązanki kwiatów. Kulminacyjną częścią imprezy b>ł festyn jeździecki nad Wartą: pokazy kawaleryjskie oraz zawody. W klasie

U łani u zbiegu Al. Marcinkowskiego z ul. Paderewskiego

"N" najlepszym okazał się Jan Semko z Sierakowa na "Czardaszu", który otrzymał główne trofeum - Szablę 15. Pułku Ułanów Poznańskich a z rąk honorowego szefa pułku - prezydenta Poznania Andrzeja Wituskiego okazałe siodło. 25.4. Otwarcie Międzynarodowych Targów Elektroniki, Telekomunikacji i Techniki Komputerowej "Infosystem 88", z udziałem wiceministra w Urzędzie Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń Ryszarda Pręgiela. Obecni byli: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Piotrowicz, prezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Marian Król, przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzy Bryi i wicewojewoda poznański Bogdan Zastawny. Gości powitał prezydent Poznania Andrzej Wituski.

Odbyła się Centralna Konferencja Teoretyczno- Ideologiczna, poświęcona nowym celom demokracji socjalistycznej. Politologów z całego kraju powitał sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Andrzej Rakowski. Obecny był kierownik Wydziału Ideologicznego Komitetu Centralnego Andrzej Czyż. Referat wprowadzający wygłosił prof. dr Adam Łopatka.

W wieku siedemdziesięciu siedmiu lat zmarł Stanisław Teofil Kołaczkowski, profesor zwyczajny Politechniki Poznańskiej, specjalista w dziedzinie technologii wody iścieków oraz ochrony środowiska, dziekan Wydziału Budownictwa Lądowego w latach 1960 - 1962, założyciel kierunku inżynierii sanitarnej, kierown k Katedry Technologii Wody i Scieków oraz Zakładu aopatrzenia w Wodę i Ochrony Srodowiska, prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego. Udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W sali kina "Wilda" Tadeusz Drozda poprowadził swoje widowisko Sekscesy II. W auli Akademii Muzyczne] odbył się koncert z cyklu "Arcydzieła kameralistyki". , L4. Tradycyjnie, z okazji Swięta 1 Maja, w sali konferencyjnej Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbito się spotkanie z weteranami ruchu robotniczego. Gratulacje i serdeczne życzenia złożył im sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Andrzej Rakowski. Józef Jankowski przypomniał pochody pierwszomajowe w okresie międzywojennym. Krzyżami Komandorskimi Orderu Odrodzenia Polski udekorowano Jana Bielińskiego, Mieczysława J aśkę i Wacława Łukaszewicza, Krzyżami Oficerskimi Orderu Odrodzenia Polski: Stefana Bobera, Józefa J ankowskiego i Bogdana Kaczmarka. Trzydziestu pięciu innych działaczy udekorowano Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polaki. Miłym akcentem spotkania był koncert chóru młodzieżowego ze Szkoły Podstawowej Nr 65, pod dyrekcją Grażyny Pindur.

Eliminacje wojewódzkie Konkursu "Milicjant ruchu drogowego roku 1988 ' . Do współzawodnictwa stanęło szesnastu funkcjonariuszy tzw. drogówki. Obejmowało ono m. in. regulowan,ie ruchem na skrzyżowaniu ulic Swierczewskiego i Szpitalnej, a także sprawnościową jaidę motocyklem i samochodem, łącznie z udzielaniem pierwzej pomocy w wypadkach drogowych. Piervcze mielce zajął sierż. sztab Rys;ard Tylkowski.

"Dzień Hiszpański" w Sali Kameralnej Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. Solnej, zorganizowany przez studentów Zakładu Histani - styki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Zasadniczym tematem sesji Izielnicowej Rady Narodowej Jeżyc; by

Wydarzenia iv Poznaniu (26.4. - 28.4.)

ło sprawozdanie z wykonania planu i budżetu dzielnicy na 1987 r. Radni zaaprobowali przedstawione sprawozdanie, udzielili też jednogłośnie absolutorium naczelnikowi dzielnicy Marii Prędkiej. Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Poselskiego. Zajmowano się m. in. możliwościami przyciągania zagranicznych kapitałów do inwestowania w gospodarkę wielkopolską. Walne zgromadzenie członków Okręgowej Spółdzielni Pszczelarskiej. W sali Malinowej Pałacu Działyńskich odbył się koncert kameralny Zespołu Muzyki Barokowej "Viori Musicali".

Zakończyła się X edycja rywalizacji o lepszą jakość mieszkań w Wielkopolsce pod hasłem "Dom z jedynką". W Domu Kultury "Dąbrówka" laureatom wręczono symboliczne "Znaki Jakości". Wyróżniono nimi dziewięć najlepszych spośród wybudowanych w 1987 r. budynków mieszkalnych. Przybył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Piotrowicz. "Znaki Jakości" wręczali: wiceminister gospodarki przestrzennej i budownictwa Jerzy Majewski, wicewojewoda poznański Bogdan Zastawny i redaktor naczelny "Głosu Wielkopolskiego" Wie=ław Porzycki. Przebywający w Poznaniu wiceminister gospodarki przestrzennej i budownictwa Jerzy Majewski zapoznał się z budową Poznańskiego Szybkiego Tramwaju.

27.4. Targi "Infosystem" zwiedzili minister, kierownik w Urzędzie Postępu Naukowo- Technicznego i Wdrożeń Konrad Tott oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą Andrzej Wójcik.

Odbyło się seminarium studen - ckie, zorganizowane przez Akademię Ekonomiczną i Międzynarodowe Targi Poznańskie, poświęcone 60. Międzynarodowym Targom Poznańskim. Inauguracyjne posiedzenie Zespołu Koordynującego Ochronę Rynku Wewnętrznego. Przewodniczył dyrektor Delegatury Najwyższej Izby Kontroli Józef Adamczyk. Sesia Dzielnicowej Rady N arodowej Nowe Miasto. Głównym tema

tem obrad była realizacja Dzielnicowego Programu*, Wyborczego. W Galerii Osiedlowego Domu Kultury "Orle Gniazdo" na Osiedlu Lecha otwarto wystawę malarstwa Eugeniusza Wierznickiego.

W Auli Akademii Muzycznej odbył się koncert kompozytorski Krzysztofa Meyera, z udziałem K wartetu Wilanowskiego oraz szwajcarskiego klarnecisty Eduarda Brunnera. W sali Liceum Muzycznego przy ul. Solnej odbyła się kolejna prezentacja z cyklu "Spotkania Młodych" . W hallu parterowym Pałacu Kultury otwarto wystawę prac członków Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowycn: Macieja Cwieczka, Janiny Fołtyn, Henryka Haela. Trpny Koncov Andrzeja Mendlewskiego, Ludwika Oleksego i Józefa Skawińskiego.

Aby umożliwić mieszkańcom Poznania pozbycie się kłopotliwych sprzętów zalegających strychy i piwnice, Komunalne Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej postawiło w kilkunastu punktach miasta specjalne kontenery, opróżniane na koszt przedsiębiorstwa. Chór Dziecięcy Państwowej Szkoły Muzycznej Nr 1, pod kierownictwem Henryka Górskiego, wyjechał na festiwal do Belgii. 28.4. Podczas XXVI Sesji Miejskiej Rady Narodowej, Rada udzieliła absolutorium prezydentowi Poznania Andrzejowi Wituskiemu. Obecny na sesji wicewojewoda poznański Tadeusz Zając wręczył radnym Maciejowi Mockowi i Wiktorowi Wysłuochowi Srebrne O,dznaki "Za Zasługi w Ochronie Srodowiska i Gospodarki Wodnej".

Odbył się X Wojewódzki Zjazd Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Przybył sekretarz generalny Towarzystwa Bogdan Tarczewski. Marian Strózyk, pA zez trzynaście lat pełniący funkcje prezesa, otrzymał z rąk kuratora oświaty i wychowania Ireneusza Króla Medal Komisji Edukacji Narodowej. Nowym prezesem Zarządu Wojewódzkiego wybrano wicekuratora oświaty i wychowania Stefana Barłoga. Kolegium Wojewody Poznańskiego poświęcone warunkom gospodarowania w II etanie reformy. W Pałacu Działyńskich rozpoczęła się dwudniowa, zorganizowana

przez Zakład Historii Instytutu Zachodniego, konferencja naukowa poświęcona zagadnieniom rozwoju niemieckiego problemu narodowo-państwowego po II wojnie światowej. W Ośrodku Tradycji Ruchu Młodzieżowego w Pałacu Kul tury członkowie kierownictwa Zarządu Wojewódzkiego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej spotkali się z laureatami kolejnej edycji współzawodnictwa "Przodownik pracy zawodowej i społecznej". Laureatami zostali m. in.: Dorota Kubiak - studentka Akademii Medycznej, Zbigniew Lewandowski - referendarz poznańskiego Węzła Kolejowego, Jarosław Loos - student Politechniki Poznańskiej, Krzysztof Kowalski - uczeń Zespołu Szkół Budowlanych.

W salonie "Empiku" , odbyło się spotkanie czytelników "Głosu Wielkopoiskiego" , poświęcone sytuacji biedoty w przedwojennym Poznaniu. Wprowadzenie do dyskusji wygłosił doc. dr hab. Edmund Makowski. 29.4. W obecności wojewody poznańskiego Bronisława Stęplowskiego, przedstawiciele władz politycznych, administracyjnych i oświatowych woj ewództwa poznańskiego spotkali się w Sali Herbowej Urzędu Wojewódzkiego z dwudziestoma osobami wyróżnionymi wpisem do Księgi Pamiątkowej Zasłużony dla oświaty i wychowania. Obrady XII Walnego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa. Zarządowi Głównemu przekazano sztandar ufundowany przez oddziały wojewódzkie. Oddział wojewódzki poznański wyróżniono Odznaką Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznansk'ego". Nowym prezesem Zarządu Głównego wybrano Bolesława Czarneckiego. Zakończyły się Międzynarodowe Targi Elektroniki, Telekomunikacji i Techniki Komputerowej "Infosystem 88". Uczestniczyło w nich 240 wystawców z trzynastu państw i

Berlina Zachodniego. Zaprezentowali oni swe możliwości eksportowe na powierzchni ponad 14 tys. m 2 . Targom towarzyszyła wystawa w Galerii 72 na Starym Rynku. Była to ekspozycja grafiki komputerowej Digiort- Delta Impulzus z Węgier.

W Galerii Biura Wystaw Artystycznych, z okazji dwudziestopięciolecia Centrum Kultury U niwersytetu im. Adama Mickiewicza "Clcibór" , otwarto wystawę pl. Siady. Plakat studencki Poznania. O godz.

19 rozpoczął się w Klubie Związków Twórczych recital piosenkarski Małgorzaty Bratek i Grzegorza Tomczaka. W sali Towarzystwa Muzycznegoim. Henryka Wieniawskiego odbył się koncert muzyki fortepia iowej. Wykonawcami byli Jolanta Nowakowska i Arnold Dąbrowski. W sali Klubu Spółdzielczego "Mozaika," wręczono sztandar Komitetowi Srodowiskowemu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Spółdzielczości. , W ręce I sekretarza Komitetu Srodowiskowego Piotra Zielińskiego sztandar przekazał sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Andrzej Rakowski. N a uroczystości obecna była zastępca członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Gabriela Rembisz. Dwunastu nowo przyjętym członkom wręczono legitymacje partyjne. Kolegia wyborcze zakończyły rejestrację osób typowanych na kandydatów na radnych. 30.4. W przeddzień pierwszomajowego święta, grupie zasłużonych działaczy politycznych i społecznych województwa poznańskiego wręczono najwyższe wyróżnienia wojewódzkiej organizacji partyjnej - Medale im. Marcina Kasprzaka. Do Muzeum Historii Ruchu Roootniczego przybyli przedstawiciele władz partyjnych, z zastępcą członka Biura Politycznego Komitetu Centrplnego Polskiej Zjednoczonei Partii Robotniczej Gabrielą Rembisz, stronnictw politycznych oraz władz administracyjnych. Zebranych powitał se

Wydarzenia w Poznaniu (30.4. - 1.5.)kretarz Komitetu Wojewódzkiego Andrzej Rakowski.

Początek kiermaszu książki na murawie wokół hali widowiskowo-sportowej "Arena".

Po zakończeniu rejestracji osób proponowanych na kandydatów na radnych (29.4.) odbyło się posiedzenie Miejskiego Komitetu Wyborczego, które zarejestrowało 590 Kandydatów wysuniętych przez 96 upoważnionych organizacji. Konferencja naukowa poświęcona różnym aspektom wykorzystania czasu pracy. Z podróży artystycznej do Związku bocjalistycznycn RepuDlik Radzieckich powrócił zespół Teatru Wielkiego, pod kierownictwem Mieczysława Dondajewskiego. W Moskwie i Leningradzie, w ramach Dni Muzyki Polskiej, zaprezentował kilkakrotnie operę Krzysztofa Pender,eckiego Czarna maska. 1.5. Swięto Pracy. Ta sama trasa co w 1987 r.: od Ronda Mikołaja Kopernika, ulicami Roosevelta i Głogowską do pomnika Marcina Kasprzaka. Podobne dekoracje: biel i czerwień chorągwi. A jednak pochód pierwszomajowy był inny. Charakteryzowała go rodzinna niemal atmosfera. W słonecznej pogodzie maszerowały bowiem całe poznańskie rodziny: dziadkowie, rodzice, w.nu<ki. Otworzyła pochód grupa weteranów, a wśród nich zasłużeni działacze ruchu robotniczego: Melania Kaluta i Czesław Bartczak. Wraz z nimi czoło pochodu tworzył Wojewódzki Społeczny Komitet Obchodów 1 Maja. Dalej kroczyli członkowie władz wojewódzkich Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Zjednoczonego S tronnictwa Ludowego, Stronn;ctwa Demokratycznego!, laureaci Medalu im. Marc'na Kasorzaka, reprezentanci organizacji społecznych, młodzieżowych i kombatPT>f"'fu. llD>A<i.<!t?w>i>Je Kori - "lqtu Generalnego Związku Socialistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu. Zanim udali się oni na ustawioną wzdłuż trasy Drzemarszu trybunę, by pozdrawiać uczestników pochodu, złożyli wiązanki kwiatów u ftón pomnika Marcina Kasprzaka. Kwiaty przed pomnikiem składały też delegacje licznvch zakładów pr?cv. W;ele braw zebrały dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 69, które popisywały się

akrobacjami gimnastycznymi. Podobał się Zespół Pieśni i Tańca "Łany" Akademii Rolniczej. Własną kolumnę w pochodzie utworzyli pracownicy Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". Nieśli wiele transparentów z wypisanymi hasłami o woli życia w świecie bez wojen i głodu. W grupie pracowników poznańskich Zakładów Opon Samochodowych "Stomil" szła zastępca członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotnr:zej Gabriela Rembisz. Bardzo wielu młodych ludzi uczestniczyło w pochodzie, dziarsko prezentowali się harcerze. Jak co roku, Fabryka Samochodów Rolniczych "Polmo" pokazała swoje najnowsze wyroby: tym razem były to tarpany z silnikiena diesla. Otwarto po zimowej przerwie Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przy ul. Dąbrowskiego.

Imprezy kulturalne w całym mieście. Już od godz. 12 Pałac Kultury zapraszał na wielogodzinny koncert w muszli Parku Kasprzaka. Rozpoczęła go orkiestra Zakładów N aprawczych Taboru Kolejowego a zakończyły Zespół Pieśni i Tańca "Wielkopolska" oraz Chór Męski "Arion" . Mieszkańcy J eżyc spędzili popołudnie w Parku Soła"'kim, gdzie można było po=łuchaj kilku zespołów, w tym Poznańskiej Kapeli Rozrywkowej. Trudno było znaleźć choćby jedno wolne miejsce w amfiteatrze w Parku Tysiąclecia, gdzie koncert stał pod znakiem rocka. Na Ratajach miejscem rodzinnych spotkań i festynów była tradycyjnie polana nad Wartą. I tam eoraco oklaskiwano solistów i zespoły artystyczne. N a Leffqch Dpbi'" su-ich nieDrzPb r3 ne tłumy oglądały pokazy kulturystyki i szermierki oraz sprawności strażaków. W Oóie V > v 'ii T"') Kultury "Bajka" otwarto wystawę kopii drzeworytów japońskich Tadeusza Romaniaka oraz malarstwa w stylu japońskim Almy Wołejko. W galerii Biura Wystaw Artystycznych w "Arsenale" rozpoczęła się XXI I Ogólnopolska Giełda Plakatów.

2.5. Otwarcie Proeksportowej Wystawy "Polskie Meble 88" . Uczestniczyli w nim: zastępca członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabriela Rembisz, wiceministrowie współpracy gospodarczej z zagranicą Wiesław Szymczak oraz przemysłu Stanisław Kłos, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Stanisław Piotrowicz. Gości powitał Jerzy Pawlak, przewodniczący Rady Zrzeszenia Producentów Mebli i Przedsiębiorstw Współpracujący:'h "Meble" .

Inauguracja obchodów święta Stronnictwa Demokratycznego. W siedzibie Komitetu Wojewódzkiego przy ul. Libelta odbyła się z tej okazji uroczystość nadania gabinetowi dydaktyczno-informacyjnemu imienia Aleksandra Wilkoszewskiego, twórcy i pierwszego gospodarza gabinetu. W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarcie wystawy fotogramów charkowskiego reportera Jurija Woroszyłowa.

W wieku pięćdziesięciu osmlU lat zmarł Bogdan Sawczyn, dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 14 w latach 1962 - 1973. 3.5. Święto Stronnictwa Demokratycznego. Na grobach zadłużonych działaczy Stronnictwa składano wiązankf kwiatów. Złożono też wiericc p i d tablicą pamiątkową na frontonie Pałacu Działyńskich. W godzinach popołudniowych oddano hołd pamięci Tadeusza Kości,ajzki pod jego pomnikiem przy ul. Swierczewskiego, gdzie składano wieńce i wiązanki kwiatów. Przemawiał przewodniczący Woiewod'kiego Komitetu Alojzy BryI. W Teatrze Wielkim odbyła cię okolicznościowa akademia. Wniesiono uroczyście sztandar Stronnictwa. Po przemówieniu

13 Kronika ffi. Poznania 3/89

A. Bryla, wyróżniający się w pracy zawodowej i społecznej działacze udekorowani zostali I odznaczeniami państwowymi i odznakami "Zasłużonego Członka SD" oraz Medalami "Zasłużony Działacz Stronnictwa Demokratycznego". Akademię zakończył koncert Poznańskiego Chóru Chłopięcego, pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego. Przybyli przedstawiciele wojewódjkich kierownictw Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, Patrioty-.; - nego Ruchu Odrodzenia Narodowego, a także reprezentanci placówek dyplomatycznych Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn. w Poznaniu.

W wieku siedemdziesięciu jeden lat zmarł artysta-grafik Antoni Gołębniak, jeden z ostatnich w Polsce grafików tworzących w technice drzeworytu sztorcowego, twórca ok. 200 ekslibrisów. Niespodziewana śmierć przerwała mu prace nad cyklem drze)Vorytniczych ilustracji do Pisma Swiętego Starego i -owego Testamentu. 4.5. Otwarcie Międzynarodowego Salonu Maszyn i Narzędzi do obróbki drewna "Drema 88 ' . W otwarciu uczestniczyli m. in. przewodniczący sejmowej Komisji Rynku Wewnętrznego Alojzy Bryi, wicewojewoda poznański Tadeu=z Zając, przedstawiciele Ministerstw Przemysłu oraz Współpracy Gospodarczej z Zagranica.

Rozpoczęła się ogólnopolska sesja naukowa nt. roli taraów i wv taw w handlu międzynarodowym. Sesja była jednym z elementów przygotowań do 60. Międzynarodo

Wydarzenia w Poznaniu (4.5. - 5.5.)wych Targów Poznańskich. W jej otwarciu uczestniczył prezydent Ponania Andrzej Wituski. W Państwowym Liceum Muzycznym odbyła się inauguracja nowego etapu kampanii wyb 'rczej do Rad Narodowych w dzielnicy S tire Miasto: spotkań z kandydatami na kandydatów na cair.ynh. W gmachu Bibloteki Głównej Uniwersytetu im. Adama Mackiewicza otwarto wystawę dzieł poznańskich literatów, pracowników nauki i kultury, działaczy, którzy swym talentem i autorytetem od dwudziestu pięciu lat wspierają poczynania Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego. Zatytułowano ją W kręgu WTK. Otwarcie wystawy stało się okazją do wręczenia dorocznych Medali i Nagród im. Jana K. Zupańskiego. Laureatami zostali: Bolesław Zvnda - związany z Księgarnią Sw. Wojoie:ha od 1926 r.; Feliks Kowalski - emerytowany pracownik Drukarni Uniwersytetu im. A3 ima Mickiewice; Franciszek Łozowski dyrektor Wojewódzkiej TMb 1 oteki Publicznej oraz Zenon N ali piński - związany z księgarstwem od przeszło cz*erdziestu lat. N atomiast Nagrodą Główna Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego za rok 1987, przyznawaną za pracę literacka oraz działalność snołPC7na. uhonorowano Tadeusza Becelę. Wręczono również nagrody za najlepsza książkę o tematyce związanej z Wielkooolską, wydaną w 1988 r. Fundatorzy - Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego, Wielkopolskie Towarzystwa Kulturalne oraz Polskie Towarzystwo Wydawców Książek wyróżniło w ten spooób Wydawnictwo Poznańskie za pracę zbiorową pod redakcją Teresy Kostyrko pt. Sztuki plastyczne o Poznaniu 1915-80.

Dzień francuski w I Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Marcinkowskiego. Studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza biegiem sztafetowym do miejsc pamięci narodowej upamiętnili rocznicę zwycięstwa nad faszyzmem. Cztereosobowe zespoły składały wiązanki kwiatów w kilku punktach miasta: na trumnach J9'efa Wybickiego i prof. Heliodora Swięcickiego w krypcie kośc I oła Sw . Wojciecha, p o I pomnikiem Armii "Poznań", pod tablicą pamiątkową na Teatrze Wiel

kim oraz na Cytadeli pod Pomnikiem Bohaterów i tablicą pamiątkową ku czci marszałka Wasilija Czujkowa. Bieg sztafetowy zakończył się na stadionie Gwardyjskiego Klubu Sportowego "Olimpia", gdzie zapalono znicz. Otwarcia V Dni Sportu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza dokonał rektor prof. dr hab. Jacek Fisiak. W Salonie Muzycznym Tadeusza Szantruczka w "Empiku" odbył s-ę wieczór poświęcony Karolowi Szyr f.nowskiemu. Gośćmi byli solistka Teatru Wielk:eeo Antonina Kowtunów i publicysta muzyczny Zdzisław Sierpiński.

W salonie wystawowym Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania otwarto wystawę malarstwa Tomasza Grabowskiego oraz Izabeli i Bogusława Maików. 5.5. Powołano do życia Wojewódzki Klub Przyjaciół Związka Bojowników o Wolność i Ueir.okrację. Odbyło się posiedzenie Wojewódz, ki ej Komisji Wyborczej. Zatw ' erI dziła ona program i harmonogram narad szkoleniowych przewodniczących obwodowych komisji wyborczych. W Mieiskiej Bibliotece Publicznej im. Fdwarda Raczvnsk'ego odbył sie "Czwartek T .iteracki" krytyka literackiego Witolda Nawiockip"'o. Dzień angielski w II Liceum Ogólnokształcącym im. Heleny Modrzejewskiej. W godzinach południowych grupa studentów z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, bez zgody rektora, zorganizowała wiec w gmachu Collegium Novum. Studenci nie zastosowali się do zarządzenia władz uczeni. Rektor zawiesił zajęcia na Wydziałach Filologii i Historii do dnia 9 maja. Po wiecu młodzież studencka rozeszła się do domów. Z podróży artystycznej do Belgii powrócił Chór Dziecięcy Państwowej Podstawowej Szkoły Muzycznej Nr 1, pod kierownictwem Henryka Górskiego. Chór zrfoł.jł I Nagrodę na festiwalu w N orpeit.

W drod 7 e powrotnej śpiewał także w Bielefeld (Repuoi k-i Federalna Niemiec). Ze zbiornika spirytusu o pojemności 100 tys. 1 w Zakładach Przemysłu Srjirytusowego ooPolmos ' (O głębokości 12 m). napełnionego w połowie spirytusem 92%, wyłowiono topielca - pracownika firmy, Stanisława L., który po zerwaniu plomby wszedł do wnętrza i odurzony stężonymi oparami alkoholu runął na dno. 6.5. Z okazji Międzynarodowego Dnia Kombatanta, w Klubie Wojsk Lotniczych odbyło się posiedzenie plenarne Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Przemawiał prezes Marian Jakubowicz, a reierat nt. udziału Polaków w II wojnie światowej wygłosił płk Edward Berezowski. Słowa uznania przekazał kombatantom sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Andrzej Rakowski. W części artystycznej koncertowała Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lotniczych. W Klubie "Empiku' przy ul. Ratajczaka, w obecności sekretarza Komitetu Woiewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzego SilOkiego i radcy AmbaCady Bułgarii w Warszawie Boczo Markowskiego, otwarto wystaw.; fotogramów Grzegorza RogmskMgo poświęconą wsno'czes ioj Bulg-iri; W Pałacu Kultury, z okazji Dnia Zwycięstwa, zebrali się członkowie i sympatycy Stowarzyszenia "Wisła-Odra". Grupę osób zasłużonych w walce o niepodległość kraju i o polskość ziem odzyskanych udekorowano Medalami Rodła. Z rąk wiceprezydenta Poznania Mirosława Kopińskiego otrzymali je: Zygmunt Boras, Przemysław Bystrzycki, Zygmunt Dulczew"'ki, Benicjusz Głębocki, Henryk Heller, Alfons Klafkowki, Andrzej Kwilecki, Stanisław Kamirrki, Aleksander Nowak i Jadwiga Stempniewicz-Łoiew=ka, a pośmiertnie - Jan Lewandowski. Z bawiącą w Poznaniu pięćdziesięcioosobową grupą młodzieży ho1enderskiej - gośćmi IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Fdukacji Narodowej spotkał się w Sal; Białej Urzędu Miejskiego wiceprezydent Poznania Mirosław Kopiński. W Klubie "Agora" koncertowała warszawska "Grupa mojego Brata" . W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oabył się koncert orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją brazylijskiego kapelmistrza Jose M. Florencjo (junioia). SolLtą był gitarzysta kubański Aldo Rodriquez.

13«

7.5. Na budynku Szkoły Podstawowej Nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego przy ul. Leśnowoiskiej 35 odsłonięto tablicę pamiątkową z napisem: W tym budynku szkolnym, w latach 1940 - 1944, władze hitlerowskie więziły jeńców francuskich i Żydów poddając ich wyniszczającej eksterminacji. Podczas uroczystości odsłonięcia wmurowano akt erekcyjny pod rozbudowywaną w czynie społecznym placówkę. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza rozpoczął się Ogólnopolski Zlot Chórów N auczycielski c h. W Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarmeckiego odbyło sie sympozium nt. "Rola Ludowego Wojska Polskiego w umacnianiu obronności i stabilizacji życia społeczno-politycznego kraju". W południe młodzież szkolna z Poznania i województwa wzięła udział w Apelu Pokoju. Przed pomnik Armii "Poznań" przybyli przedstawiciele władz, z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzym Suskim. Apel odczytała wicemistrzyni Polski w gimnastyce artystycznej Eliza Białkowska. O godz. 12 rozpoczął się Bieg Z wycięstwa na Cytadeli. W kategorii szkół średnich pierwsze miejsce zajęli: Beata Kostrzewska z Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie oraz Dariusz Ruta z Zespołu Szkół Rolniczych. W kategorii szkół podstawowych pierwsi na metę przybyli: Stefanie Lehmann (Niemiecka Republika Demokratyczna) oraz Dariusz M'ku=iński ze Szkoły Podstawowej Nr 18. Przedłużono linie autobusowe nr 71 i 74.

Ze stadionu Klubu Sportowego "Energetyk" (ul. Reymonta) wyruszył Bieg 50-lecia Stronnictwa Demokratycznego. 8.5. Przed budynkiem nr 61 przy ul.

Matejki, w którym od dnia 15 marca 1945 r. znajdowała się siedziba Dowództwa Okręgu Wojskowego III, stanęły kor r '" n i a honorowa Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego i Reprezentacyjna Orkiestra Wojsk Lotniczych. Przybyli sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Andrzej Rakowski, wojewoda poznański Bronisław Stęplowski, prezy

Wydarzenia w Poznaniu (8.5. - 10.5.)dent Poznania Andrzej Wituski, przewodniczący Racty Wojewódzkiej Patriotycznego Rucnu o drodzenia Narodowego Maciej Olejniczak, komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych gen. bryg. Zdzisław Głuszczyk. Przemawiał przewodniczący Dzielnicowej Rady Narodowej Grunwald Bogusław Grodzki. Grupie zasłużonych wręczono Odznaki Honorowe "Za zasługi dla rozwoju województwa poznańskiego". Kulminacyjnym momentem uroczystości było odsłonięcie tablicy pamiątkowej przez byłych pracowników Dowództwa Okręgu Wojskowego III: Kazimierza Gackiego, Tadeusza Jaworskiego i Edwarda Sierackiego.

W muszli koncertowej Parku Kasprzaka występowały zespoły art y - styczne. W Parku Kasprowicza demonstrowano modele latające, skoki spadochronowe i wzloty balonów. Można było zwiedzać wystawę sprzętu łączności, uzbrojenia oraz modelarstwa. Zakończenie VII Proeksportowej Wystawy "Polskie Meble Ud" oraz salonu "Dremy" . W Ośrodku Wyszkolenia JC:idzieckiego na Woli odbyła się VTI1 Specjalistyczna Wystawa Chartów. 9.5. Z okazji czterdziestej trzeciej rocznicy zwycięstwa nad hitlerowskim faszyzmem, delegacje władz, organizacji społecznych i kombatanckich oraz zakładów pracy złożyły wieńce i -kwiaty pod Pomnikiem Bohaterów na stokach Cytadeli.

Przybyły kompania honorowa Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich im. Mariana Buczka oraz Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lotniczych. Rozległ się hymn państwowy. Pochyliły się sztandary. Wieńce i kwiaty złożono również pod obeliskiem marszałka Wasilija Czujkowa. Punktualnie o godz. 12 rozległ się Dzwon Pokoju. Pod pomnikiem Armii "Poznań ' zaciągnęli wartę honorową żołnierze Ludowego Wojska Polskiego; odbyła się uroczysta odprawa wart pododdziałów garnizonu poznańskiego. Z okazji Dnia Zwycięstwa oraz Międzynarodowego Dnia Kombatanta, z członkami Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację spotkał się wojewoda poznański Bronisław Stęplowski.

Ok. godz. 8.30 rozpoczął się strajk okupacyjny studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Uczestniczyło w nim ok. 300 studentów, głównie z Wydziału Prawa. Pomimo wezwań rektora do zaniechania akcji protestacyjnej, strajk trwał do godziny 12.00. Po przyjęciu delegacji studentów przez rektora o godz. 12.30, strajk trwał do godz. 17.00. Decyzją rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wzaAv ione zostały zajęcia na Wy l/,'ałach Fi1010gii i Historr Poznańskie Przedsiębiorstwo Turystyczne "Przemysław" , wspólnie z "Pomeranią" (Szczecin) zorganizowały dwudniową giełdę wczasów. Ok. godz. 17 zamknięto ruch na skrzyżowaniu ulic Roosevelta- Poznańska- Pułaskiego- Libelta. Olbrzymi dźwig miał przystąpić do położenia przęsła ponad jezdniami. Próba nie powiodła się, gdyż przęsła nie udało się wpasować w oznaczone miejsce. 10.5. W halach Międzynarodowych Targów Poznańskich rozpoczęły się giełdy tkanin bawełnianycn, lnianych oraz wyrobów przemysłu jedwabniczo - dekoracyinego. Trzydziestolecie działalności Zespołów Starszych Dziennikarzy. Z okazii jubileuszu, Poznań sośc ł delegatów z całego kraju. Sootkanie zbiegło się bowiem z jubileuszami siedemdziesięciopięciolecia urodzin i p;ęćdziesięciolecia pracy dziennikarskiej przewodniczącego poznańskiego Zespołu red. Józefa Tułasiewicza, a także Albina Wietrzykowskiego. Gratulacie prAeka'jl jubilatom prezydent Poznania Andrzej Wituski. Arcybiskup poznański Jerzy Stroba spotkał się z pr lewocitrczącym Obywatelskiego Komiietu Budowy Domu Polonii w Poznaniu prof.

drem Alf on em KlafkowsKim. A. Klafkowski zapoznił J. Strobę z przyszłym charakterem funkcjonowania Domu Polonii i działalnością Obywatelskiego Komitetu Budowy Domu. Przedstawił także dotychczasowy dorobek pojnańskieAo oddziału Towarzystwa "Polonia". Jubileusz osiemdziesięciolecia urodzin artystki-malarki Iren/ Zmarzlińskiej - Dzisiewskiej, organizatorki i pierwszej kierowniczki salonu dzieł sztuki ARPO w 1965 r.

na Starym Rynku, griz:e przeprowadzała również aukcje dzieł sztuki. W Klubie Plastyka "Arsenał" otwarto wystawę juoileuszcwą dorob ku artystki z lat 1950-1987.

Spotkanie sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisława Piotrowicza z grupą rezerwistów, którzy właśnie ukończyli obowiązkową służbę wojskową. W Sali Odrodzenia Ratusza poznańskiego szesnaście par obchodziło uroczystość "złotych goaów- I , czyli pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego. W Klubie im. Włodzimierza Pietrzaka prelekcję pt. Tysiącletnia historia, jej zabytki i współczesność wygłosił Joachim Dammhainen z Lipska. 11.5. Goszcząca w Polsce, na zaproszenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej, delegacja Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, pod przewodnictwem J oan S. Wallace odwiedziła poznańską Akademię Rolniczą. Delegatom towarzyszyli attache rolny Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie Harold Norton oraz konsulowie Konsulatu w Poznan'u Peter S. Perenyi i Daniel Spikes. Ostatnia, XXIII Sesja Dzielnicowej Rady Narodowej Nowe Miasto VIII kadencji. Pierwszy dzień ma tur w liceach poznańskich. Po raz trzeci z rzędu funkcjonariusze Zmotoryzowanych Odwodów

Gen. bryg. Zenon Trzciński wręcza pamiątkowy puchar

Milicji Obywatelskiej zwyciężyli w ogólnokrajowym współzawodnictwie ó proporzec przechodni Komendanta Głównego Milicji Obywatelskiej. Został on na stałe w Poznaniu, a wręczał go gen. bryg. Zenon Trzciński.

W wieku osiemdziesięciu siedmiu lat zmarł dr Antoni Skowrońjkl, profesor Akademii Ekonomicznej, kierownik Katedry Nauki o Przedsiębiorstwie, prezes Izby Przemysłowo- Handlowej (1949 - 1950), dożywotni prezes Poznańskiej Pracowni Ekonomicznej, dyrektor byłego Zjednoczenia Przemysłu Spożywczego (1945), dyrektor Spółki Akcyjnej "Hartwig - Kantorowicz" (1930

Wydarzenia w Poznaniu ( 11. 5. - 14.5.)

-1939). U dekorowany Krzyżami OficersKim i Kawalerskim orderu Odrodzenia Polski.

12.5. Kolegium Wojewody Poznańskiego rozpatrywało proDiemy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego.

Ostatnia sesja Dzielnicowej Rady Narodowej Wilda VIII kadenCjI.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się wiec studentów. Młodzież dokonała wyboru przewodniczącego uniwersyteckiego samorządu studenckiego. Delegaci, którzy wcześniej rozma iali z rektorem, poinformowah o przebiegu tego spotkania i o możliwościach rozwiązania niektórych postulatów studiującej młodzieży. Plenum Zarządu Wojewódzkiego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, poświęcone sytuacji mieszkaniowej młodzieży. W obradach udział wzięli sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Piotrowicz, wicewojewoda poznański Bogdan Zastawny, dyrektor Centralnego Związku Spółdzielni Budowlanych Jan Dobry. .

W hali widowiskowo-sportowej Arena" P rzedstawiono program ar" tystyczny pt. Spotkanie Z balladą. Na cmentarzu milostowskim odbył się pogrzeb zmarłego V; niu 4 maja mgra Jakuba SobanskIego, działacza ruchu młodzieżowego, kierownika Wydziału Organizacyjnego Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego w latach 1985 -1387, pełnomocnika zarządu i dyrektora biura Spółki "Dempol" od 1987 r. Żył trzydzieści trzy lata.

W wieku sześćdziesięciu siedmiu lat zmarł inż. Czesław Grenda, prezes

Zarządu Wojewódzkiego Ligi Ochrony Przyrody od 1972 r., wojewódzki inspektor Straży Ochrony Przyrody od 1956 r. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

.5. Głównym punktem obrad Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Lu ow g? był ocena udziału członkow l InstancJI Stronnictwa w umacnianiu kółek i organizacji rolniczych. Referat wygłosił sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Andrzej Bobrowski. W obradach uczestniczyli wiceprezes Naczelnego Komitetu Dominik Ludwiczak oraz prezes Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Zdzisław Zambrzycki. Obrady prowadził pre es Woiewódzkiego Komitetu MarIan Kró 1.

Z udziałem przedstawicieli władz polityczno-administracyjnych wOJewództw konińskiego i poznańskIego odbyło się spotkanie jubileuszowe pracowników Okręgoweeo Przedsiębiorstwa Przemysłu Zbożowo- Młynarskiego. Długoletni jego dy rektor Zdzisław KrzyżanowskI przedstawił czterdziestoletnią działalność. W Biurze Wystaw Artystycznych W Arsenale" otwarto wystawę " szkła i tkaniny z Brna. ;.5. Spotkanie "synów p łku" z woje wództw wielkonol=klch. Pr7vbyh przedstawiciele młodzieży szkół noszących imię "synów pułku" z Leszna i Owińsk oraz harcerze z drużyny przy Szkole Podstawowej Nr 79. W spotkaniu uczestniczyli też sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Silski i przewodniczący Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusz Czwojdrak. Złożono kwiąty pod pomnikiem gen. Karola Swierczewskiego. N astępnie udano się do Owińsk na uroczystą akademię. "Perspektywy Wielkopolski jako regionu" - pod takim hasłem odbyła się XII Wielkopolska Konferencja Kulturalna. Podsumowała ona działalność z ostatnich dwóch lat. N a prezesa Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego wybrano ponownie Stanisława Stopienia, zaś Jerzemu Męczyńskiemu nadano tytuł prezesa honorowego. W o bradach uczestniczyli sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan

Maćkowiak i przewodniczący Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Maciej Olejniczak.

15.5. W Teatrze Wielkim premiera wieczoru baletowego, na który złożyły się Syljidy do muzyki Frydery ka Chopina oraz Petleas i Melizanda Jeana Sibeliusa. Sylfidy, w choreografii Michała Fokina, opracowała Teresa Memches, a scenografię projektował Władysław Wigura. Kierownictwo muzyczne SDOczywało w rękach Renarda Czajkowskiego, zaś opracowań orkiestrowych dokonali: Andrzej Koszewski (Nocturn As-dur op. 32, nr 2; Walc Ges-dur op. 70, nr 1; Preludium A -dur op. 28, nr 7; Walc

Eugenia Pisarczyk i Sławomir Balcerek w Sylfidachcis-moll op. 64, nr 2) i Zdzisław Szostak (Mazurki D-dur op. 33, nr 2 i C-dur op. 67, nr 3; Walc Es-dur op. 18). W premierowej obsadzie tańczyli: Nocturn As-dur op. 32, nr 2: Eugenia Pisarczyk, Ewa Misterka, Jolanta Woś, Sławomir Balcerek; Walc Ges-dur op. 70, nr 1: Ewa Misterka; Mazurek D-dur op. 33, nr 2: Jolanta Woś, Eugenia Pisarczyk; Preludium A-dur op. 28, nr 7: Eugenia Pisarczyk; Mazurek C-dur op. 67, nr 3: Sławomir Balcerek; Walc cis-moll op. 64, nr 2: Eugenia Pisarczyk i Sławomir Balcerek; Walc Es-dur op. 18: Danuta Borowiec, Jolanta Dybuś, Violetta Jankowiak, Urszulaiu (14.5. - 15.5.)

Pelleas i Melizanda. Od lewej: Ryszard Dłużewicz, Jacek Szczytow'"ki i Małgorza ta Połyńczuk Kmiciewicz, Magdalena Kossakowska, Wiesława Malicka, Grażyna Ratajczak, Zofia Stróżniak, Liliana Surdyk, Bożena Tomiak, Barbara Wacławik, Jolanta Weber, Lidia Wieczorek i Iwona Wojtkowiak.

Pelleas i Melizanda, w inscenizacji i choreografii Teresy Kujawy. Scenografię projektował Władysław Wigura. Akcję sceniczną opracowali Teresa Kujawa i Erwin Nowiaszak. Kierownictwo muzyczne Renarda Czajkowskiego. W premierowej obsadzie tańczyli: Jacek Szczytowski (Pelleas), Małgorzata Połyńczuk (Melizanda), Ryszard Dłużewicz (Goland), Wiesław Kościelak (Arkiel) , Małgorzata Piątkowska (Genowefa), Wie=ława Malicka, Jolanta Weber i Lidia Surdyk (Trzy ślepe siostry), Ewa Misterka, Jolanta Dybuś, Zofia Stróżniak, Jacek Ciok, Bogdan Jabłoński i Łukasz Jankę (Cienie nieszczęśliwych kochanków). Maria Bielecka, Violetta Jankowiak, Zofia Stróżniak, Barbara Wacławik i Jolanta Woś (Dziewczęta), Jacek Ciok, Bogdan Jabłoński, Łukasz Jankę, Dariusz Nowik, Miro=ław Urbaniak i Grzegorz Witkowski (Młodzieńcy). Dwór stanowili koryfeie oraz uczniowie Państwowej Szkoły Baletowej. W Teatrze Nowym prapremiera sztuki Burza w teatrze Gogo czyli Historia fantastyczna dla dzieci i rodziców, przedstawienia autorskiego Andrzeja Maleszki (tek' t i reżyseria). Scenografię projektował Ireneusz Domagała. Muzyka Krzesimira Dębskiego, a choreografia

Wydarzenia w

Od lewej: Maria Rybarczyk (Dziewczyna) i Michał Grudziński (Gogo)

Henryka Konwińskiego. W premierowej obsadzie grali: Michał Grudziński (Gogo), Daniela Popławska (Mama), Lech Łotocki (Tato), Maria Rybarczyk (Dziewczyna) i Dorota Lulka (Lalka).

16.5. I Wielkopolskie Forum Językowe, zorganizowane z inicjatywy Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy PRL, przy współpracy Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Wysłuchano referatów dra Stanisława Baby Innowacje językowe w prasie i dra Bogdana Walczaka Poprawność językowa w środowiskach masowego przekazu. Rozpoczęło się trzydniowe XIII sympozjum lekarzy i naukowców reprezentujących dwa zaprzyjaźnione ośrodki naukowe: Halle (Niemiecka Republika Demokratyczna) i Poznań. Sympozjum zajęło się zagadnieniami profilaktyki. Dokładniejszemu poznaniu etiolo

( 15.5. -1 7 . 5 . )gii i przebiegu schorzeń układu limfatycznego (chłonnego) służyła dwudniowa konferencja "Lymphoma malign um", zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów. W Sali Wielkiej Pałacu Kultury odbyła się inauguracja Dni Kultury Francuskiej. Teatr "Maya" rozpoczął prezentacje Historii piękna, wg projektu i w reżyserii Kazimierza Grochmalskiego .

W wieku osiemdziesięciu trzech lat zmarł Wiktor Buchwald, kapelmistrz i chórmistrz (a w ostatnich latach korepetytor) Teatru Wielkiego od 1928 r., założyciel i dyrygent Chóru Akademickiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 1951 r., współzałożyciel i pierwszy dyrygent Chóru Męskiego Politechniki Poznańskiej (1953), dyrygent Chóru Męskiego "Hasło" (1946), kapelmistrz Orkiestry Dętej przy Towarzystwie Muzycznym Kolejarzy (1926), kapelmistrz orkiestry w Komedii Muzycznej pod dyrekcją Zbigniewa Szczerbowskiego (1945-1947). Laureat Nagrody Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego w dziedzinie upowszechniania kultury za rok 1965. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 17.5. Ocenie dotychczasowego przebiegu kampanii wyborczej do rad narodowych oraz wynikającym z niej zadaniom poświęcone było posiedzenie plenarne Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Członkowie Korni

tetu Wojewódzkiego rekomendowali także kandydatów na przypadające Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej mandaty w Wojewódzkiej Radzie Narodowej. Obradom przewodniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Andrzej Rakowski.

Fundacja Pomocy Medycznej, ustanowiona przez Karola A. Massenbacha (Republika Federalna Niemiec), obejmuje swym zasięgiem Republiką Federalną Niemiec i Brazylię. Po wystąpieniu Fundacji o zarejestrowanie jej w Polsce, K. A. Massenbach spotkał się z wojewodą poznańskim Bronisławem Stępiowskim, w którego obecności przekazał w darze 100 aparatów słuchowych dla upośledzonych dzieci. W Sali Malinowej Pałacu Działyńskich odbył się koncert kameralny, w którym wystąpili: gitarzysta J aime Ramirez (Meksyk) i skrzypek Zbigniew Paleta. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza podpisał umowę o stałej współpracy naukowobadawczej z Uniwersytetem Jordańskim w Ammanie. 18.5. Zwiedzeniem Fabryki Łożysk Tocznych rozpoczęła pobyt w Poznaniu delegacja Ogólnochińskiej Federacji Związków Zawodowych, która przybyła do Polski na zaproszenie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Na czele delegacji stał Ni Zhifu. Ze strony polskiej obecni byli przewodniczący i wiceorzewodniczacy Ogólnego Porozumienia Związków Zawodowych Alfred Miodowicz i Jerzy Uziebło oraz przewodniczący Woiewódzkieeo Porozumienia Związków Zawodowych Wojciech Kaczmarek. Chińscy goście zwiedzili miasto oraz spotkali się z przedstawicielami władz polityczno-administracyjnych miasta i województwa. W spotkaniu uczestniczyła zastępca członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabriela Rembisz.

W wieku sześćdziesięciu czterech lat zmarł mgr inż. Stanisław Chełstowski, naczelny dyrektor Zachodniego Okręgu Kolei Państwowych w latach 1974 - 1985, dyrektor naczelny- Zakładów N aprawczych Taboru Kolejowego w latach 1962 - 1972, prezes zarządu Kolejowego Klubu Sportowego "Lech" w latach 1977 - 1978. U dekorowany

Orderem Sztandaru Pracy II klasy i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W wieku siedemdziesięciu osmlU lat zmarł Jan Orlicz, zasłużony działacz ruchu robotniczego, w latach 1930-1938 członek Komunistycznej Partii Polski, hutmistrz w Hucie Szkła Antoninek, przewodniczący Rady Zakładowej w Hucie w latach 1946 - 1949. U dekorowany Krzyżami Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 19.5. Przybyła do Poznania trzyosobowa delegacja Południowomorawskiego Komitetu Wojewódzkiego Komunistycznej Partii Czechosłowacji z Brna, której przewodniczył Mirosław Trucka. · Zebranie inaugurujące działalność Towarzystwa Polsko-Czechosłowac

Wydarzenia w Poznaniu (19.5. -20.5.)kiego przy Akademii Rolniczej. Prezesem został prof. dr hab. Antoni Kaczmarek. Obrady plenarne Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, pod przewodnictwem Zdzisława Skakuja. Na sesji zapoznano się z przebiegiem kampanii wyborczej do rad narodowych. Na plenarnych obradach Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, w głosowaniu tajnym, udzielono rekomendacji kandydatom na przypadające Stronnictwu mandaty do Wojewódzkiej Rady Narodowej. W Szpitalu Onkologicznym im.

Marii Skłodowskiej-Curie rozpoczęła się konferencja międzynarodowa poświęcona profilaktyce i rehabilitacji raka sutka. Do Poznania przyjechali specjaliści ze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, Bułgarii i Berlina Zachodniego. Po usunięciu zagrożeń, ponownie otwarto kino "Gong". :20.5. Inauguracja "Dni Brna". Prezydent Poznania Andrzej Wituski, w obecności wojewody poznańskiego Bronisława Stęplowskiego, dokonał w Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. Marcina Kasprzaka otwarcia wystawy poświęconej Klementowi Gottwaldowi. U czestniczyła w otwarciu delegacja brneńska. Jednocześnie otwarto wystawy: Artprotis i szkło artystyczne w Biur z e Wystaw Artystycznych na Starym Rynku; Współczesna literatura czeska i słowacka w Polsce w gmachu głównym Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego, malarstwa i grafiki brneńskich amatorów oraz modeli samochodowych i samolotowych w Pałacu Kultury.

W obwodowych komisjach wyborfvch wyłożono soisy wvborcow. Podczas posiedzenia Miejskiego Kolegium Wyborczego, jego sekretarz Andrzej Sobociński poinformował, że w kampanii przedwyborczej zorganizowano w mieście 93 zebrania konsultacyjne. Prezentowano na nich 496 kandydatów na radnych a przyjęto zgłoszenia 595 kandydatów. Kolegium zgłasza kandydatury 335 osób na 120 radnych Miejskiej Rady Narodowej. A. Sobociński odczytał propozycje Prezydium Kolegium dot\czące 112 kandydatów beznartvinych. wiceprzewodniczący Kolegium Czesław

Nowak przedstawił listę 159 kandydatów - członków Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Wiceprzewodniczący Kolegium Zenun Tomczewski przedłożył listę 36 kandydatów Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Wiceprzewodniczący Kolegium Rafał Szymański przedstawił listę 28 kandydatów Stronnictwa Demokratycznego.

O godz. 12.30 Miejskie Kolegium Wyborcze przekazało listę kandydatów Miejskiej Komisji Wyborczej. O godz. 14.00 w Sali Herbowej Urzędu Wojewódzkiego nastąpiło przekazanie przez Wojewódzkie Kolegium Wyborcze list kandydatów na radnych do Wojewódzkiej Rady Narodowej Wojewódzkiej Komisji Wyborczej. Pod pomnikiem Armii "Poznań", w obecności przedstawicieli władz administracyjnych i politycznych Poznańskiego, organizacji młodzieżowych i Ludowego Wojska Polskiego, junacy Ochotniczych Hufców Pracy złożyli ślubowanie Na czoło pierwszej serii imprez, odbywających się w ramacn obchodów "Dni Brna", wysunął się wieczór w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, gdzie koncertowała orkiestra symfoniczna z Gottwaldowa, pod batutą Rostislava Haliski. Solistą był pianista Igor Ardasew.

Gościem "Czwartku Literackiego" był historyk, krytyk i autor wielu książek, słowników, monografii i podręcznika literatury czeskiej Stepan Vlaszin.

W wieku pięćdziesięciu jeden lat zmarł mgr Jan J esse, przewodniczący Rady Dzielnicowej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia N arodowe

go Grunwald. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Przybyła kilkunastoosobowa grupa pionierów z Charkowa. Szpital Miejski im. Józefa Strusia odwiedził dr Antoni Zembrzuski z Berlina Zachodniego. Jako dar prywatny przekazał w ręce dyrektora Szpitala dra Leszka Sieńki najnowsze leki gastryczne, antybiotyki, sprzęt jednorazowego użytku. A. Zembrzuski jest poznaniakiem, jego rodzice zapisali piękną kartę w historii poznańskiej oświaty. Ojciec był dyrektorem Gimnazjum im. Jana Kantego, matka - pedagogiem. , 21.5. Tradycyjne obchody Swięta Ludowego. W siedzibie Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego dokonano uroczystego wpisu trzydziestu jeden osób do Księgi Zasłużonych Działaczy Ruchu Ludowego. O godz. 13.30 pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich odbyła się manifestacja patriotyczna. Przemawiał wiceprezes Wojewódzkiego Komitetu Ryszard N apierała. Następnie udano S'ę w pochodzie do Pałacu Kultury, glzie odbyła się akademia, z udziałem wiceprezesa Naczelnego Komitetu Stronnictwa Dominika Ludwiczaka.

Obecni byli: zastępca członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabriela Rembisz, sekretarz Zarządu Głównego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Jan Lis, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Zygmunt Kyc, przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzy BryI.

Przybyli wojewoda poznański Bronisław Stęplowski i prezydent Poznania Andrzej Wituski. Przemówień 1 a wygłosili sekretarz Andrzej Bobrowski i prezes Marian Król.

W części artystycznej wv=tąpiły zespoły regionalne "Wielkopolska" oraz , ,Janosik" z Brnawestycji oraz Dyrekcji Rozbudowy Miasta Poznania. W uroczystościach uczestniczyli: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej' Stanisław Piotrowicz, wicewojewoda poznański Bogdan Zastawny, wiceprezydent Poznania Bogdan Pucek. Wyróżniających się pracowników udekorowano odznaczeniami państwowymi. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się 237. Koncert Poznański. Młodym polskim laureatom międzynarodowych konkursów muzycznych towarzyszyłaorkiestra symfoniczna Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją W ojciecha Michniewskiego. Inauguracja Dni Ochrony Przeciwpożarowej. Wieczorem odbył się strażacki capstrzyk głównymi ulicami miasta z pochodniami. St-ażacy złożyli kwiaty pod pomnikiem Armii "Poznań" i Powstańców Wielkopolskich.

Uczestnicząca w "Dniach Brna" czechosłowacka delegacja partyjna, pod przewodnictwem Miroslava Trucki, w towarzystwie sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Andrzeja Rakowskiego, złożyła wiązankę kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów na Cytadeli. Zapoznała się także z ekspozycją Muzeum Wyzwolenia Poznania.

W Klubie im. Włodzimierza Pietrzaka odbyła się konferencja zorganizowana przez S towarzyszenie " PAX" , związana z siedemdziesięcioleciem odzyskania niepodległości, nt. "Determinanty rozwoju społeczno-gospodarczego niepodległej Polski" . Jubileusz czterdziestolecia działalności Wojewódzkiej Dyrekcji In

W wieku siedemdziesięciu siedmiu lat zmarł mgr inż. Stanisław Piskozub, senior organizatorów budownictwa przemysłowego, dyrektor Poznańskiego Przed -ięfoiorstwa Budownictwa Przemysłowego Nr 1 w roku 1950.

Wydarzenia w Poznaniu (21.5. - 24.5 )

22.5. Przedstawieniem opery Tosca Giacomo Pucciniego w Teatrze Wielkim dyrygował kapelmistrz Teatru Narodowego w Pradze Vaclav Nosek. Partię tytułową śpiewała Hanna Malkova, a partię Scarpia - Richard Haan · - soliści opery brneńskiej. Partię Cavaradossiego wykonał Marian Kouba. Barwne widowisko zaprezentował w Parku Kasprzaka amatorski Zespół Szermierki Historycznej z Brna. Dziewięciu doskonale władających szpadą artystów przedstawiło "obrazki" z wojny trzydziestoletniej. 23.5. W Domu Kultury "Orbita" odbyło się spotkanie brneńskich i poznańskich filmowców-amatorów, połączone z projekcją filmów. W siedzibie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyły się rozmowy, prowadzone pod przewodnictwem sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Andrzeja Rakowskiego, z delegacją południowomorawskiego Komitetu Wojewódzkiego Komunistycznej Partii Czechosłowacji z Brna, na której czele stał sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Miroslav Trucka. Podpisano plan kontaktów między obydwoma województwami w latach 1988-1989. W godzinach porannych delegacja z Brna zwiedziła Fabrykę Kosmetyków "Lechia" i spotkała się z kierownictwem partyjno-administracyjnym Fabryki. Gościom towarzyszył I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej N owe Miasto Lech Kucharski. Charkowscy pionierzy byli goscmi uczniów i drużyny harcerskiej Szkoły Podstawowej Nr 21.

Inauguracja Poznańskich Dni Techniki "Poztech-88", z udziałem wicewojewody poznańskiego Bogdana Zastawnego. Dokonano podsumowania ubiegłorocznych wyników konkursu w dziedzinie techniki. Nagrodę Naczelnej Organizacji Technicznej I stopnia otrzymał Zespół Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich przy Politechnice Poznańskiej w składzie: Zygmunt Banaszyk, Marian Dudziak, Witold Krajewicz, Zdzisław Listecki i Leonard Sroka za "urządzenie do mechanicznego magazynowania i automatycznego podawania wielkogabarytowych płyt meblarskich do dalszej obróbki".

Odbyło się regionalne spotkanie przewodniczących Rad Społecznych Szkół Wyższych Poznania i Zielonej Góry. Uczestniczył w nim członek Rady Państwa Piotr Stefański. W auii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z gościnnym koncertem wystąpił zespół Berliner Siemmens Chor z Berlina Zachodniego, pod dyrekcją Otto Ruthenberga. Towarzyszyła orkiestra symiomczna Filharmonii Poznańskiej. Solistami byli: Antonina Kowtunow (sopran), Tomasz Zagórski (tenor) i Krzysztof Szaniecki (bas). Ponad dwudziestoosobowa grupa jugosłowiańskich naukowców przybyła do Poznania na III seminarium politologów Polski i Jugosławii w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.

We wszystkich większych społemowskich sklepach i magazynach śródmieścia, a częściowo przy ul. Głogowskiej i Kraszewskiego, rozpoczął się międzynarodowy konkurs na najpiękniejszą wi trynę. Impreza z cyklu "Znani, lubiani, podziwiani". W Sali Kominkowej Pałacu Kultury Lech Łotocki, aktor Teatru Nowego, prze3stawił fragmenty swoich ról, opowiedział o pracy aktorskiej w teatrze, filmie i telewizji. 24.5. Członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Kazimierz Barcikowski odwiedził załogę Fabryki Zespołów Napędowych i Części Zamiennych "ZREMB" . W rozmowach uczestniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Stanisław Piotrowicz.

Zastępca członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabriela Rembisz odwiedziła Fabrykę Silników Agregatowych i Trakcyjnych Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegiel=ki".

Obradował Komitet Organizacyjny 60. Miedzynarodowvch Targów Poznańskich. Posiedzeniu przewodniczył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Ziednoczonej Partii Robotniczei Edward Łukasik, a uczestniczyli w nim przedstawienie Ministerstw: ynku Wewnętrznego, Transportu, Zeglugi i Łączności oraz Komi tetu do spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej. Oceniono przygotowania do jubileuszowych Targów. O sprawach miasta mówił prezydent Poznania Andrzej Wituski.

Przedstawiciele urzędów terenowych, organów administracyj i państwowej i przedsiębiorstw przybyli na ogólnopolską konferencję poświęconą funkcjonowaniu gospodarki lokalnej w II etapie reformy gospodarczej.

Jubileusz osiemdziesiątej piątej rocznicy urodzin obchodził prof. dr Władysław Orlicz, twórca poznańskiego ośrodka badań matematycznych. Otrzymał z tej okazji list od Wojciecha Jaruzelskiego. Podczas spotkania w Urzędzie Wojewódzkim, przekazano jubilatowi list gratulacyjny od prezesa Rady Ministrów. Obecny był wojewoda poznański Bronisław Stęplowski. Ostatni dzień sprawdzania list wyborców. W godzinach porannych przybyła do Poznania czternastoosobowa grupa dziennikarzy z południowych Moraw, reprezentujących redakcje z Brna, Gottwaldowa i Ihlawy. W salonie "Empiku" przy ul. Ratajczaka otwarto wystawę malarskich wizji podwodnego świata Antoniego Rzemyszkiewicza.

Zespół Teatru Wielkiego, pod kierownictwem Mieczysława Dondajewskiego, udał się w podróż artystyczną do Republiki Federalnej Niemiec.

W wieku pięćdziesięciu dziewięciu lat zmarł mgr Jan Tomaszewski, wicewojewoda poznański od 1981 r., były dyrektor. Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Zywnościowej i Leśnictwa Urzędu Wojewódz

kiego, przewodniczący Rady Społecznej Akademii Rolniczej. U dekorowany Krzyżami Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

25.5. W Sali Herbowej Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość dekoracji pięćdziesięciu kobiet Medalami Matki. Gratulacje odznaczonym składali sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Andrzej Rakowski, przewodniczący Prezydium Wojewódzkiej Rady N arodowej Tadeusz Czwojdrak i wojewoda poznański Bronisław Stęplowski.

W Urzędzie Miejskim odbyto się spotkanie wyróżniających się we współzawodnictwie dzielnicowvjh sztabów Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej. W spotkaniu uczestniczyli wiceprzewodniczący Miejskiej Rady Narodowej Antoni Pietrzykowski oraz prezydent Poznania Andrzej Wituski. Zakończyło się czterodniowe seminarium politologów jugosłowiańskich i polskich, poświęcone tematyce ..państwa i społeczeństwa w warunkach socializmu". Posiedzenie Rady, Towarzystwa Krzewienia Kultury Swieckiej poświęcone problemom upowszechniania humanizmu. U czestniczyli w nim: zastępca członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabriela Rembisz i sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Silski.

W Urzędzie Wojewódzkim nadano dziewiętnastu osobom tytuły "Zasłużonego dla Zdrowia Narodu".

Wyróżniono w ten sposób krwiodawców, którzy w ciągu ostatnich

Wydarzenia w Poznaniu (25.5. - 27.5.)lat ofiarowali wiele litrów "daru życia" . Do Poznania przyjechała brneńska grupa "Natalia" mistrzynie grzebienia i makijażu. W salonie fryzjerskim w wieżowcu "Alfy" przy ul. Czerwonej Armii, w ramach "Dni Brna", poznanianki miały okazję zobaczyć, jakie fryzury proponują w sezonie Mj rj - wianki. W Urzędzie Wojewódzkim odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego Ochronę Rynku Wewnętrznego. Dyskutowano o zaopatrzeniu rolnictwa w niezbędne maszyny i urządzenia, środki ochrony roślin i materiały siewne. W siedzibie Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego jury Konkursu im. Stanisława Pagaczewskiego, obradujące w składzie: Nikos Chadzinikolau, Mirosław Kopiński, Cezary Leżeński, Wacław Nowowiejski, Anna Sarnecka, Tadeusz Sliwiak, przyznało dwie równorzędne nagrody za twórczość dla dzieci i młodzieży. W dziedzinie literatury młodzieżowej nagrodzona została powieść Krystyny Boglar Brent, a w dziedzinie li tera tury dla dzieci - Wanda Chotomska za całokształt twórczości.

Pianistka Anna Organiszczak, sopranistka Maria Pawlaczyk i klawesyni=tka Mariola Bryła były solistkami koncertu "Estrady Kameralnej" w sali Towarzystwa im. Henryka Wieniawskiego przy ul. Swiętosławskiej. 26.5. Ostatnia sesja Wojewódzkiej Rady N arodowej VIII kadencji. Zasadniczym punktem obrad było podjęcie ucnwały w sprawie przyję;in .,p. awozdania z wykonania zadań gospodarczych i budżetu 1987 r. oraz udzielenie na tej podstawie absolutorium wojewodzie poznańskiemu. W obradach udział wzięli: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Andrzej Rakowski, sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Andrzej Bobrowski, sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzy Grudziński oraz prezydent Poznania Andrzej Witucki. Ocenie realizacji zadań społeczno-gospodarczych poświęcone było spotkanie dyrektorów przedsię

biorstw przemysłowych oraz sekretarzy organizacji Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. O wynikach uzyskanych przez przemysł województwa poznańskiego w czterech pierwszych miesiącach roku poinformował kierownik Wydziału Społeczno- Ekonomicznego Komitetu Wojewódzkiego Stefan Stróżyk.

Katedra Toksykologii Akademii Medycznej wraz z Polskim Towarzystwem Toksykologicznym zorganizowały sesję nt. interakcji zatrucia. Konferencję połączono z posiedzeniem oddziału poznańskiego Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego. .5. Usługi, ich stan obecny, możliwości zwiększenia ich podaży i poprawy funkcjonowania były tematem wspólnego posiedzenia Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego. W obradach uczestniczyli członek Biura Politycznego i sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Marian Woźniak, zastępca członka Biura Politycznego Gabriela Rembisz, przewodniczący Centralnego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Tadeusz Witold Młyńczak. Posiedzeniu przewodniczyli I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik oraz przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Alojzy BryI. W dniach poprzedzających plenarne posiedzenie odbyły się robocze spotkania w pięciu tematycznych zespołach. Relacje z tych posiedzeń przekazali: Jerzy Sabiniewicz (usługi bytowe), Kazimierz Bałęczny (gospodarka komunalna), Benon Połczyński (handel i gastronomia), Andrzej Obrębowski (ochrona zdrowia i ocieka społeczna) oraz Marek Miński (komunikacja, transport i łączność). Referat wprowadzający do dyskusji wygłosił Aloizy BryI.

Na ulicach Poznania pojawiły się obwieszczenia zawierające dane o kandydatach do rad narodowych. Z tą chwilą wyczerpane zostały wszystkie czynności przygotowawcze przewidziane w kalendarzu wyborczym ustalonym przez Radę Państwa.

Ostatnia sesja Miejskiej Rady Narodowej VIII kadencji, na której dokonano oceny działalności Rady i jej organów.

Z okazji jubileuszu sześćdziesięciolecia Poznańskich Zakładów Opon Samocnodowych "S tomil" oraz Dnia Chemika w Zakładowym Domu Kultury odbyło się uroczyste spotkanie pracowników Zakładów. Przypomniano tradycje i osiągnięcia "stomilowców", a grupa zasłużonych otrzymała odznaczenia państwowe. Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odroczenia Polski udekorowano: Benedykta Arczyńskiego, Aleksandra Głowackiego, Zdzisława Miętkiewicza i Edwarda Sobiaka. W spotkaniu uczestniczyli: zastępca członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabriela Rembisz, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Silski. wicewojewoda poznański Bogdan Zastawny oraz wiceprezydent Poznania Bogdan Pucek. Inauguracja "Dni Winograd" oraz "Dni Osiedli Piątkowskich" . W Sali Wielkiej Domu Kultury "Dąbrówka" koncertowała Orkiestra Kameralna Polskiego Radia i Telewizji, pod dyrekcją Agnieszki Duczmal. Na Winogradach zabawy nie zepsuły nawet burze i ulewy. Spotkanie z cyklu "Porozmawiajmy o Poznaniu" w salonie "Empiku" , poświęcone sześćdziesiątym jubileu=zowym Targom Poznańskim. Wprowadzenie do dyskusji wygłosił dyrektor naczelny Targów Stani-ław La"'kow-M.

Jubileusz pięćdziesięc'olecia działalności obchodziła Szkoła Podstawowa Nr 49 im. Michała Kajki przy ul. Łozowej. Powstała w dniu 1 września 19"'8 r. iako szkoła żeńska. Z okazji jubileuszu, Szkoła udekorowana została Odznaką Honorową Miasta Poznania. Ostatnia sesja (XXIV) Dzielnicowej Rady Narodowej J eżyce VIII kadencji. Przedstawiono sprawozdanie z realizacji programu Rady na lata 1984-1988. Kilku radnym, w uznaniu zasług za aktywną pracę, wręczono Odznaki Honorowe Miasta Poznania. Zakończył się II Międzynarodowy Konkurs Dekoratorów Organizacji Spółdzielczych "Poznań-1988". W rywalizacji o najp;ękniejszą witrynę uczestniczyło 43 fachowców. Ich inwencji powierzono 74 witryny w 25 sklepach. Według oceny jury, naj ciekawsze urządzono w oknach sklepów perfumeryjnych przy pi. Wolności 8 oraz przy ul. 27

Grudnia 3; dwie pierwsze nagrody przyznano więc zespołowi Niemieckiej . Republiki Demokratycznej oraz Zanecie Szczepaniak z Zakładu Reklamy centrali "Społem". Akcentem kończącym "Dni Brna" był wieczór baletowy w Teatrze Wielkim. Wykonawcami byli artyści - tancerze z opery brneńskiej pod kierownictwem Olgi Skaiovej. Blisko 550 dzieci z przedszkoli wyjechało pociągiem elektrycznym z dworca głównego na wycieczkę do Osowej Góry. 28.5. Absolwenci wszystkich kierunków studiów i specjalizacji Akademii Rolniczej przybyli na uroczystość abaolutoryjną do hali widowiskowo-sportowej "Arena". W Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza absolutorium otrzymali absolwenci Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.

Uroczyście obchodzone "Swi=to Wiosny" było zakończeniem jubi1euszowego sezonu "Pro Sinfoniki".

Najpierw w Sali Malinowej Pałacu Działyńskich ogłoszono wyniki turnieju klubowego. W kategorii szkół średnich I nagrody z wyróżnieniami przyznano: Klubowi im. Edmunda Maćkowiaka przy XI Liceum Ogólnokształcącym, Klubowi przy Liceum Ogólnokształcącym w Grodzisku Wlkp. i Klubowi przy Liceum Ogólnokształcącym w Kórniku. W kategorii szkół podstawowych podobne laury zdobyły Koła Młodych Melomanów przy poznańskich Szkołach Podstawowych Nr 2 i 64.

Początek "Delicjady" w restauracji "Arkadia" i na placu Wolności. W "Arkadii" zorganizowano pokaz kunsztu najlepszych cukierników z trzech poznańskich zakładów: "Rarytas", "Ekspresowa" i "Kociak". Przyjechali mistrzowie sztuki cukierniczej z Katowic, Kielc, Jeleniej Góry i Szczecina.

Na płycie pi. Wolności uruchomiono cukiernicze stoiska, firmowane przez poszczególne miasta. Dołączyli handlowcy oferujący zabawki, odzież, upominki. Były też specjalne występy dziecięcych zespołów i podwórkowej kapeli, liczne konkursy z nagrodami. Na Stadionie im. 22 lipca odbyła się impreza rozrywkowa dla dzieci pt. Piraci show, w wykonaniu artystów warszawskich i poznańskich oraz łódzkich kaskaderów.

Wydarzenia w Poznaniu (28.5. - 31. 5.)

Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Stefana Stuligrosza, udał się w w podróż artystyczną do Danii, Norwegii i Szwecji.

29.5. Z okazji Dnia Drukarza wyróżniono odznaczeniami państwowymi, odznakami regionalnymi i resortowymi kilkudziesięcioosobową grupę Poznańskich Zakładów Graficznych im. Marcina Kasprzaka. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowano emerytkę Mariannę Sródecką. Gratulacje odznaczonym składał sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, w cyklu "Stereo i w kolorze", koncertowała amerykańska grupa The New York Vocal Arts Ensemble.

Zakończenie "Dni Winograd" i "Dni Osiedli Piątkowskich" .

Na pi. Wolności zakończyła się "Delicjada" - festyn sztuki cukierniczej, pomyślanej jako upominek na Dzień Dziecka. N a stadionie Klubu Sportowego " Warta" odbyły się zawody psów obronnych i towarzyszących z Poznania, Gorzowa Wlkp. i Szczecina. 30.5. Rozpoczął się kolejny etap kampanii wyborczej spotkania z kandydatami do rad narodowych. Kilkunastu z nich przybyło wieczorem do sali Liceum Muzycznego przy ul. Silnej, by zaprezentować się wyborcom. Oceny przebiegu przeglądu stanowisk pracy w przedsiębiorstwach komunikacyjnych dokonał zespół przy Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Rozpoczęła się ogólnopolska konferencja nt. "Technika w teatrze a sztuka inscenizacji". Otwarcie przychodni dziecięcej przy ul. Szarych Szeregów. W "Kubusiu" przy ul. Lampego pisarze tworzący dla dzieci: Maria Stengert, Marian Orłoń, Józef Ratajczak i Włodzimierz Scisłowski dedykowali swoje książki. W siedzibie poznańskiego oddziału Związku Literatów Polskich przy ul. N oskowskiego odbyło się walne ze branie wielkopolskich pisarzy. Prezes zarządu Nikos Ohadzinikolau omó ił przeb'eg XXI Dekady Pisarzy Srodowiska Poznańskiego.

Na zebranie przybyli zastępca kierownika Wydziału Kultury Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Zbigniew Domino, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jan Mśtćkowiak i I sekretarz Komitetu Srodowiskowego Kultury Wojciech Spaleniak. W ramach MiędzYl1arodowego Tygodnia Ochrony Srodowiska, Polski Klub Ekologiczny ogłosił dzień 30 maja - dniem bez samochodu. Przez miasto przejechała demonstracyjnie kawalkada rowerzystów. W Palarni Teatru Wielkiego odbył się recital solistki Teatru Barbary Kubiak. Przy fortepianie akompaniowała Bożena Białecka. W Klubie "Empiku" na Osiedlu Piastowskim otwarto wystawę malarstwa Marka Przybyła i rysunku Waldemara Masztalerza.

N a cmentarzu junikowskim pożegnano Jana Tomaszewskiego wicewojewodę poznańskiego. W kondukcie pogrzebowym, oprócz najbliższej rodziny, kroczyły poczty sztandarowe i liczne delegacje instytucji i organizacji. W pożegnalnym słowie drogę życia i pracy Jana Tomaszewskiego przedstawił wojewoda poznański Bronisław Stęplowski.

.5. W godzinach popołudniowych w Sali Białej Urzędu Miejskiego działaczy kultury podejmował wiceprezydent Poznania Mirosław Kopiński. Przybyli sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak, przewodniczący Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Maciej Olejniczak oraz przewodniczący Komisji Kultury Wojewódzkiej Rady N arodowej Franciszek Łozowski i Miejskiej Rady N arodpwej Czesław Knoll. Rada Państwa przyznała Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski plastyczce i historykowi sztuki Bronisławie Malukow- Daneckiej, która przez ponad trzydzieści lat pracowała na kierowniczych stanowiskach w Biurze Wystaw Artystycznych i mogącym się pochwalić podobnym stażem pracownicom M;ejskiej Biblioteki Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego - Zofii Filberek i Elżbiecie Szymiło Ogólnopolska sesja wyjazdowa Zespołu Publicystyki Kulturalnejprzy Wydziale Kultury Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Informacji udzielali i na pytania odpowiadali sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jan Maćkowiak, wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski, wicekurator Stefan Barłóg, przewodniczący Komisji Kultury Wojewódzkiej Rady Narodowej Franciszek Łozowski. Z działalnością Ogólnopolskiego Ośrodka Sztuki dla Dzieci i M łodzieży gości zapoznał jego dyrektor Maciej Olejniczak, a z formami pracy z młodzieżą w Pałacu Kultury - jego wicedyrektor Halina Grześkowiak. 1.6. O godz. 14.50 na pokładzie samolotu Ił-18 odleciała z Poznania do Damaszku trzydziesta zmiana polskiego kontyngentu wojskowego Sił Zbrojnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przed odlotem na płycie lotniska w Ławicy, zgodnie z ceremoniałem wojskowy1)l, żołnierzy pożegnał dowódca Sląskiego Okręgu Wojskowego gen. bryg Henryk Szumski. Na uroczystość pożegnania przybyły z całego kraju rodziny żołnierzy. W ramach współpracy Instytutu Zachodniego z Towarzystwem Niemiecko- Polskim w Hanowerze, w Pałacu Działyńskich odbyło się posiedzenie poświęcone historii stosunków polsko-niemieckich. Dr Kurt Doss, reprezentujący Towarzystwo, wygłosił referat pt. VIrych Rauscher - ambasador pojednania Niemiec i Polski. Środowy "Radioexpress na dzień dobry" zorganizował konkurs na hasło antyalkoholowe i antynikotynowe, w którym startowało trzydzieścioro chłopców i dziewcząt. Nagrodą były specjalne torby wykonane w pracowni "Regionalna". I miejsce zajęła Ola Wilczyńska z Osiedla Bolesława Chrobrego za hasło: "Nie pij tato, nie pal mamo -. bo dziecko nie chce zostać samo" .

Tradycyjnie już w Dniu Dziecka na spotkanie pod poznańskim Ratuszem z prezydentem Poznania Andrzejem Wituskim przybyły zuchy z 7. Drużyny "Liliputów" (hufiec N owe Miasto) i 18 Drużyny "Tropicieli" (hufiec Stare Miasto).

Harcerzom towarzyszyli: przewodniczący Wojewódzkiej Rady Przyjaciół Harcerstwa Stanisław Piotrowicz i komendant Poznańskiej Cho

rągwi Związku Harcerstwa Polskiego Włodzimierz Warchalewski. Obrady Kolegium Wojewody Poznańskiego przypadły w Międzynarodowym Dniu Dziecka. Sprawy najmłodszych mieszkańców województwa zdominowały więc tematykę posiedzenia. Obiekty Gwardyjskiego Klubu Sportowego "Olimpia" - trybuny stadionu, a także bieżnie i alejki zapełniły dzieci. Odbyły się tu parady orkiestr, pokazy strażackiej sprawności i popisy tresury psów milicyjnych. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne uruchomiło trzy linie autobusowe pośpieszne. Linia "A" połączyła Osiedle Kopernika z Osiedlem Jana III Sobieskiego, z przystankami: na Raszynie, przy ul. Palacza, w pobliżu Ronda Kopernika, przy ul. Piątkowskiej oraz na Osiedlach Bolesława Chrobrego i Marysieńki; linia "B" połączyła Osiedle Stefana Batorego z Osiedlem ZMP, z przystankami: przy ul. Kurpińskiego, na Osiedlu Zwycięstwa, na Rondach Kopernika i Rataje oraz na osiedlach: Rzeczypospolitej, Manifestu Lipcowego i ZWM; linia "C" połączyła Osiedla Kopernika i Rusa, z przystankami: na Osiedlu Oświecenia, a w drodze powrotnej także na osiedlach Czecha i Lecha.

W kilku stacjach benzynowych rozpoczęto sprzedaż benzyny bezołowiowej (Bona-91) dla cudzoziemców.

W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę prac członków Towarzystwa pL Przegląd 88. 2.6. Centralna procesja Bożego Ciała, z udziałem metropolity poznańskiego arcybiskupa Jerzego Stroby, przeszła z Katedry przez Stary Rynek do Fary. Przy czwartym ołtarzu, na Starym Rynku, arcybiskup J. Stroba koncelebrował wspólnie z trzydziestoma nowo wyświęconymi kapłanami uroczystą mszę świętą i wygłosił okolicznościową homilię,

Wydarzenia w Poznaniu (2.6. - 5.6.)

poświęcając ją rozważanIom na temat miłości bliźniego.

3.6. Z okazji dwudziestopięciolecia empików" w Wielkopolsce, w Klubie przy ul. Ratajczaka zastępca dyrektora Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego Tadeusz Janusz wręczył medale pamiątkowe organizatorom klubów. W spotkaniu udział wzięli sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Silski i posłanka ożen Urbańska - członek Sejmowej Komisji Kultury. W części artystycznej wystąpił Kwartet Jorgl. W restauracji "Adria" odbyła się premiera kabaretu "Koń polski ', pod kierownictwem Leszka Mal1nowskiego. Dano program pL« Palma.

Jubileusz trzydziestopięciolecia Zakładów Maszyn Chemicznych Metalchem" . W uroczystościach " .

uczestniczył prezydent PoznanIa Andrzej Wituski, który przekazał załodze nowy sztandar oraz wręczył Medal "W uznaniu zasług -. wdzięczne miasto". Punktualnie o godz. 18.00 poblisko trzymiesięcznej przerwie, ponownie otwarto dla ruchu kołowego i tramwajowego ul. D,ąl?row skiego, -p-a odcinku od ul. KosCIelnej do ul. Zeromskiego (1100 m). Przebudowano całe uzbrojenie podziemne, założono ponad 15 km kabli elektrycznych, oświetleniowych, te1ekomunikacyjnych; wymienono torowisko tramwajowe, zainstalowano nową sieć trakcyjną i oświetleniową: ułożono chodniki, ustawiono odpowiednie znaki drogowe, częściowo odnowiono elewacje budynków położonych najbliżej jezdni. W robotach uczestniczyły ekipy trzydziestu pięciu przedsiębiorstw. Do głównych wykonawców należały: Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne,. Przed siębiorstwo Usług InwestycYjnych l Wykonawstwa, Wielkopolskie Okręgowe Zakłady Gazownictwa, Zak

ład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych oraz Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych. Na moment otwarcia ulicy przybyli wicewojewoda poznański Bogdan Zastawny, prezydent Poznani Andrzej itl s ki oraz przewodnIczący MIejskIej Rady Narodowej Stanisław Antczak. Podziękowali oni wykonawcom. Z podróży artystycznej do Republiki Federalnej Niemiec powrócił zespół T ea tru Wielkiego, pod kierownictwem Mieczysława Dondajewskiego. W drodze powrotnej wystąpił dwukrotnie w Dreźnie (Niemiecka Republika Demokratyczna). 4.6. Na zaproszenie Teatru Nowego, rozpoczął przedstawienia warszawski zespół Pracownia Teatr, pod kierownictwem Edwarda Wojtaszka. Dano spektakl Andrzej Bursza czYli nauka chodzenia, w reżyserii E. W ojtaszka i scenografii Jerzego Rudzkiego, z muzyką Tomasza Bajerskiego.

5.6. Festyn przedwyborczy na Łęgach Dębińskich.

Na scenie Teatru Nowego drugie przedstawienie gościnne. zespoł Pracownia Teatr sztukI Andrzej Bursza czyli nauka chodzenia.

Scena zbiorowa. N a planie od lewej: Kaja Tondera, Bogdan Jonas; sied.zą: Jerzy Goldbeck i Bożena TychanIcz

W Poznańskim Teatrze Lalki i Aktora odbyła się premiera sztuki Piotra J erszowa Konik garbusek, w adaptacji i reżyserii Aleksandra Iniutoczkina, z muzyką Borysa Kisielowa, w choreografii Władys

ława Janickiego. Scenografię projektowała N elly Poliakowa. W premierowej obsadzie grali: Małgorzata Binkowska, Bogdan Jonas, Jerzy Goldbeck, Stanisław Słomka, Kaja Tondera, Bożena Tychanicz.

Przekład Igora Skiryckiego.

Z podróży artystycznej do Danii, Norwegii i Szwecji powrócił Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Stefana Stuligrosza. Koncertował m. in. na XXXVI Festiwalu Muzycznym w G6teborgu.

W wieku siedemdziesięciu trzech lat zmarł baryton Stefan Budny, artysta - śpiewak Teatru Wieik:ego w latach 1953-1975. Miał w repertuarze ponad czterdzieści partii barytonowych. Największe sukcesy odniósł w partii tytułowej opery Ryszarda Wagnera Holender tułacz.

U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. fi.6. Najlepsi racjonalizatorzy i wynalazcy z województwa poznańskiego spotkali się w Domu Kultury Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski", gdzie ogłoszono wyniki ko jkurAów zorganizowanych przez Wojewódzki Klub Techniki i RacjonaI lizacji. W konkursie o tytuł "Przodującego Klubu Techniki i Racjonalizacji 1987 r. " zwyciężył Klub Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". W konkursie o tytuł "Mistrza Racjonalizacji" pierwsze miejsca zajęli Bolesław Zawieja z Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych oraz Ireneusz

IV

Lekier z Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Budownictwa Przemysłowego "Hydrobudowa".

Wystawę zwiedzają od lewej: prezydent Poznania Andrzej Wituski, dyrektor naczelny Targów Stanisław Laskowski, dyrektor Archiwum Wojewódzkiego Stanisław Kłys. Objaśnień udziela dr Magdalena Warkoczewska

W Ratuszu poznańskim otwarcie wystawy Poznań na szlakach międzynarodowego handlu, według scenariusza Magdaleny Warkoczewskiej. N a otwarcie przybyli prezydent Poznania Andrzej Wituski i dyrektor Międzynarodowych Targów Poznańskich Stanisław Laskowski. W Teatrze "Scena na Piętrze" odbyła się premiera Skiza Gabrieli Zapolskiej, w reżyserii Gustawa Hoioubka i scenografii Marc.na Stajewskiego. W premierowej obsa- I dzie grali: Ewa Wiśniewska (Lulu), Magdalena Zawadzka (Muszka), Gustaw Holoubek (Tolo), Piotr Fronczewski (Wituś).

Przed południem otworzył swe podwoje salon "Galluxu" przy ul. Czerwonej Armii. Autorem pełnej modernizacji i całkowicie nowej aranżacji plastycznej był Zdzisław Klój.

Odbyło się sympozjum, którego tematykę obejmowały problemy techniczne, związane z projektowaniem, lokalizacją, budową i eksploatacją siłowni jądrowej. Dyskutowano o ogólnych założeniach projektowych elektrowni jądrowej "Warta" w Klempiczu. Na scenie Teatru Nowego trzecie przedstawienie zespołu Pracowni Teatr. Dano Ceremonię, według sce

Wydarzenia w Poznaniu (6.6. - 8.6.)

nariusza E. Wojtaszka, w scenografii Macieja i Pawła Stypułowskich, z muzyką Tadeusza Bajerskiego .

FOTOPLAST! K O N

W Fotoplastikonie premierowy pokaz przeźroczy stereoskopowych Władysława Ruta pt. Migawki Z Paryża.

W wieku osiemdziesięciu szeSClU lat zmarł inż. Olgierd Baczyżmalski, dyrektor Poznańskiego Przedsiębiorstwa Robót Telekomunikacyjnych w latach 1950-1965, a następnie naczelny inżynier do 1969 r. Udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 7.6. W Sali Białej Urzędu Miejskiego odbyło się spotkanie założycielskie Wielkopolskiego Koła Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Koreańskiej. Przybył ambasador pełnomocny Koreańskiej Republiki Ludowo- Demokratycznej w Polsce Pak Sang Am, którego przyjął prezydent Poznania Andrzej Wituski.

W Pałacu Kultury rozpoczęła się trzydniowa ogólnopolska Aukcja Książki Rzadkiej i Poszukiwanej, zorganizowana przez Antykwariat Naukowy na Starym Rynku. -V aukcyjnym katalogu znalazło się 3100 pozycji, w tym 100 cennych starodruków.

W Teatrze Wielkim w przedstawieniu opery Wolfganga A. Mozarta Czarodziejski flet solistami byli studenci Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej.

Orkiestrę prowadził Mieczysław Dondajewski.

W Klubie im. Włodzimierza Pietrzaka otwarto wysta)Vę malarstwa, którą z o,kazji Swiatowego Dnia Ochrony Srodowiska przygotowali poznańscy artyści -plastycy pt. Sztuka i ekologia. Eksponowa - no dzieła: Janiny Głazy, Henryka Gutowskiego, Jerzego Jękota, Andrzeja M. Łubowskiego, Ryszarda M. Skupina, Wacława Twarowskiego i Bohdana Wegnera. Ostatnie przedstawienie Pracowni Teatr. Dano Ceremonię.

8.6. Jubileusz osiemdziesiątej rocznica urodzin działacza ruchu robotniczego Czesława Bartczaka w sali Komi tetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego przekazał jubilatowi list gratulacyjny od Wojciecha Jaruzelskiego. Wojewoda poznański Bronisław Stęplowski spotkał się z kierownictwem politycznym i administracyjnym dzielnicy Stare Miasto. Początek występów radzieckiego .cyrku "Gruzja", który rozbU namioty u wylotu ul. Wielkiej W wieku sześćdziesięciu osmlU lat zmarł Wacław Grześkowiak, przewodniczący Zarządu Okręgu Związku Zawodowego Pracowników Rolnych w latach 1963-1981. U delik

korowany Krzyżami Komandorskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W wieku sześćdziesięciu sześciu lat zmarł Tadeusz Jakubiak, zasłużony trener piłki nożnej, działacz Poznańskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej.

W wieku sześćdziesięciu dziewięciu lat, w czterdziestym roku kapłań - stwa, zmarł Jan Kus, pastor Koś

<- cioła Metodystycznego od 1947r., przewodniczący oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej od 1978 r.

9.6. W Izbie Pamięci Akademii Wychowania Fizycznego otwarto wystawę poświęconą dr Halinie Młokosiewiczowej. Podczas posiedzenia Kolegium Wojewody Poznańskiego oceniono działalność Rady Nadzorczej oddziału wojewódzkiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W Sali Herbowej Urzędu Wojewódzkiego odbyło się spotkanie, podczas którego dokonano podsumowania finansowych i rzeczowych wyników akcji czynów społecznych w latach 1984-1987. Spotkanie otworzył przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Czynów Społecznych Alojzy Bryi, a uczestniczyli w nim m. in. wojewoda poznański Bronisław Stęplowski oraz sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Andrzej Bobrowski. Za szczególne osiągnięcia w realizacji czynów społecznych wyróżniono osiem miast i gmin: Brodnicę, Kaźmierz, Kórnik, Luboń, Mieścisko, Niechanowo, Rakoniewice i Stęszew. Ich przedstawiciele otrzymali honorowe dyplomy i nagrody w wysokości od 3 do 10 min zł.

Trzydzieści telefonów odebrał podczas czwartkowego dyżuru w redakcji "Gazety Poznańskej" prezydent Poznania Andrzej Witu=ki. Tylko jeden z rozmówców pozostał anonimowy. Otwarcie linii tramwajowej "O" (okólnej), kursującej po tra=ie: Rondo Kopernika - Most Dworcowy - Rondo Rataje - Rondo Sródka - pi. Wielkopolski - ul.

Fredry - Rondo Kopernika.

10.6. W Sali Marmurowej Pałacu Kultury otwarto wystawę sztuki ludowej Kujaw, Pałuk i Kaszub.

W Biurze Wystaw Artystycznych "Arsenał" uroczyście otwarto ekspozycje. przedstawiającą plon XIV Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. Jana Spychalskiego. Zgromadzono 93 obrazy 58 autorów - spośród 300 nadesłanych. Jednocześnie otwarto pokaz malarstwa Jana Dziurawca - laureata poprzednich konkursów oraz, w salonie "Desy" przy ul. Czerwonej Armii, wystawę malarską Jarosława Miklasiewicza.

Wydarzenia w Poznaniu (10.6. -11. 6.)

Ostatnia sesja Dzielnicowej Rady N arodowej Grunwald VIII kadencji.

Fragment ekspozycji na pi. Wolności

W godzinach wieczornycn odbyło się oficjalne otwarcie plenerowej ekspozycji Energia 88 na pi. Wolności - gigantycznych dzieł Jerzego Kopcia i Dariusza N owackiego. Wywołała ona burzliwe reakcje. Ci sami autorzy eksponowali swoje dzieła w kameralnej galerii , ,Desy" przy ul. Ratajczaka.

Dziesięciolecie Muzeum Literackiego im. Henryka Sienkiewicza przy Starym Rynku, powstałego dzięki życzliwości wielu ludzi i instytytucji. Z tej okazji odbyło się spotkanie, na którym obecny był ofiarodawca zbiorów Ignacy Moś. Otwarto wystawę obrazującą ważniejsze wydarzenia w historii placów ki. W Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. Marcina Kasprzaka otwarto wystawę O proletariacką kulturę - prezentację działalności

kulturalno - oświatowej polskiego ruchu robotniczego w latach 1918-1939.

W wieku czterdziestu czterech lat zmarł dr med. Tadeusz Kruppik, chirurg, działacz kul tury fizycznej, kierownik poradni sportowo-lekarskiej Gwardyjskiego Klubu Sportowego "Olimpia" od 1973 r. 11.6. W ramach Międzynarodowych Targów Poznańskich, na plAcu Kombinatu Państwowych Gospodarstw Rolnych N aramowice, otwa v c» została Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych.

, Konferencja prasowa ministra Władysława Gwiazdy. Podobne konferencje zwołali także wystawcy ze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn. i Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Wokół Ratusza i na wiodących do Starego Rynku uliczkacl1 rozpoczęły się XIII Jarmark Swiętojański oraz "Cepeliada". "Cepeliadą" zainaugurowano spotkanie organizatorów w Sali BłękHnej Urzędu Miejskiego. Gości powitał wiceprezydent Poznania Mirosław Koniński. W salonie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania na Starym Rynku otwarto ekspozycję wyrobów jubilerskich - wizytówkę poznańskich Spółdzielni Pracy Rękodzieła Artystycznego "Juwelia" i "Pytosztuka" oraz "Lubuska" z Zielonej Góry. Punktualnie o godz. 12.00 rozpoczęło się jarmarkowe handlowanie. Przy kramach u =tawiły się spore kolejki . Zaludniły się ogródki kawiarenek. Najmłodsi oklaskiwali występy dziecięcych teatrzyków,starsi kupowali to, co oferowano n.i jarmarku staroci i giełdzie prac uczniów Liceum Sztuk Plastycznych. Z wybiciem godz. 21.30 zaczęły się pojawiać historyczne postacie, renenesansowy Ratusz raz rozświetlały jupitery, to znów tonął w ciemnościach. Rozpoczęło się widowisko Impresje ratuszowe czyli historia Poznania światłem i dźwiękiem malowana, przygotowane przez Tomasza Szymańskiego, pomyślane jako przechadzka po dziejach miasta. Potem na stopniach Ratusza pojawił się prezydent Poznania Andrzej Wituski w towarzystwie przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej Stanisława Antczaka, sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Pol-k;ej Zjednoczonej Partii Robotniczej Andrzeja Rakowskiego i wojewody poznańskiego Bronisława Stęplowskiego. Na czas Jarmarku symboliczny klucz do bram miasta otrzymał dyrektor Międzynarodowych Targów Poznańskich Stanisław Laskowski. Pierwszy dzień jarmarkowy zakończył popis musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Dowództwa Wojsk Lotniczych.

W Galerii 72 "Sztuki Polskiej" na Starym Rynku udostępniono zwiedzającym wystawę grafiki litewskiego artysty Stasysa Eidrigeviciu-a. W Ośrodku Kształcenia Ideologicznego Komitetu Wojewódzkiego Pol kiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyła się uroczystość wręczenia świadectw trzydziestu ośmiu absolwentom Studium. W uroczv=tości uczestniczyli sekretarze Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Silski i Andrzej Rakowski.

w hali sportowej "Olimpia" odbył się II Dziecięcy Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Rodziców.

Rozpoczęła funkcjonowanie restauracja "Magnolia- Relgica", prowadzona w czacie Międzynarodowych Targów Poznańskich wpólnie przez Poznańską Spółdzielnię Spożywców ,. Społem" i Relations Est Que 't z Brukseli. Handel i gastronomia w rejonie Starego Rynku i przyległych uliczek przedłużyły czas otwarcia do godz. 20. W pawilonie Nr 5 Międzynarodowych Targów Poznańskich i Urzędzie Poczto wo- Telekomunikacyjnym Nr 1 uruchomiono urządzenia do usług telefaxowych (te.ekopii) do formatu papieru A4 włącznie. 12.6. Przybyła delegacja Chińskiej Republiki Ludowej, pod przewodnictwem wiceministra handlu Chang Shi Yac. W jej składzie byli przedstawiciele Pekinu i Kantonu oraz central handlowych.

Gości targowych wita Andrzej Wituski

O godz. 10 nastąpiło otwarcie jubileuszowych sześćdziesiątych Międzynarodowych Targów Poznańskich. Witając gości, prezydent P 0znania Andrzej Wituski przypomniał historię Targów i powitał przybyłą na otwarcie delegację partyjno-rządową, z prezesem Rady Ministrów Zbigniewem Messnerem na czele. Przybyły też delegacje zagraniczne m.in. z wicepremierem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich Igorem Biełusowem, ministrem handlu zagranicznego Niemieckiej Republiki Demokratycznej Gerhardem Peilem; ambasadorzy: Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn., Francji i Finlandii. "Przybył prof. dr Carlo G. Bartolotti - nrezydent Związku Targów Międzynarodowych. Gospodarzy regionu reprezentowali sekretarze Komitetu Wojewódzk;ego Polsiciei Ziednoczonej Partii Robotniczej Andrzej Rakowski i Stanisław Piotrowicz, p-ezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Marian Król, przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzy Bryi i wojewoda poznański Bronisław S tęplowski. Oficjalnego otwarcia dokonał minister współpracy gospodarczej z zagranicą Władysław

Wydarzenia w Poznaniu ( 12.6. - 14.6.)

Gwiazda. Delegacja partyjno-rządowa zwiedziła eksnozycję, N a Jarmarku Swiętojańskim występowali aktorzy z Teatru "Marcinek" i zespoły cepeliowskie, a przygrywały kapele ludowe. N a estradzie głównej przez cztery godziny oglądać było można pierwszy ze specjalnie przygotowanych programów pt. "Dookoła świata": tańce i piosenki z różnych stron świata i pokaz mody. W parku na Cytadeli oraz na łąkach nadwarciańskich urządzono "Weekend po poznańsku", czyli festyn rekreacyjno - artystyczny. N a łące sportowej na Cytadeli zorganizowano m. in. festyn jeździecki z pokazami woltyżerki. Koncert odbył się także w amfiteatrze Parku Tysiąclecia. Atrakcją wieczoru była "Targowa Rewia Gwiazd" na scenie Teatru Wielkiego, w reżyserii Stefana Mroczkowskiego. Koncert prowadziła Ewa Menzfeld a stroną muzyczną zajął się Zbigniew Górny. W auli Akademii Muzycznej a wieczorem w loggi Ratusza koncertował holenderski chór "Fu turę" z Hoogezand-Sappermeer. 13.6. W Pałacu Kultury obradowała Wojewódzka Komisja Współdziałania Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego, z udziałem Prezydium Rady Woiewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego.

Obradami Herował I sekretarz Komi tetu Wojewódzkiego Polskiej Ziednoczonej Partii Robotru;zej Edward Łukasik. Zarjoznano się z przeb'egiem kampanii wvbo-czej do rad narodowych w województwie poznańskim. Wojewoda poznański Bronisław Stęp10w=ki przyjął pi-zebywaiacego w Poznaniu ambasadora Stanów Ziednoczonych Ameryki Płn. w Warszawie Johna Davta, a także ambasadora Syrii Ahmeda Sakara. - W Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. Solnej odbył się uroczysty koncert kończący działalność artystyczną Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2 w roku szkolnym 1987/1988. Wystąpili absolwenci, ,chór kameralny oraz orkiestra symfoniczna i smyczkowa, pod dyrekcją Zenona Schuberta. Przed zbliżającą się 70 rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskie

go odbyła się sesja popularno-naukowa. Otwarcia jej dokonał zastępca komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych im.

Stefana Czarnieckiego ptk Juliusz Chrzanowski. Obecny był przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia "Wisła-Odra" red. Edmund Męclewski.

W Galerii Piastowskiej w ratajskim "Empiku" otwarto wystawę małych form rzeźbiarskich holenderskiej artystki Helene Ferdinand. 14.6. Do Poznania przyleciał specjalnym samolotem Krzysztof Penderecki z małżonką i prawie setką gości swego festiwalu muzycznego w Krakowie. Sprawozdania z pobytu zamieściły dzienniki poznańskie. Reporter "Expresu Poznańskiego" Romuald Połczyński (15 VI) napisał: "Spotkanie z prezydentem Andrzejem Wituskim, krótki samochodowy spacer po śródmieściu, podczas którego nasz gość zdążył na pi. Wolności wziąć udział w błyskawicznej sondzie przed kamerą Telewizji Poznańskiej i pochwalić pomysł malarskiej prowokacji, a o godz. 17.00 dotarł do auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, gdzie o tej porze rozpoczął się koncert jego utworów [...] Prof. Stuligrosz i «Słowiki» stworzyli kreacje, jakiej dawno nie byliśmy świadkami. Tę część koncertu publiczność nagrodziła owacją na stojąco dla chóru, jego dyrygenta i dla Krzysztofa Pendereckiego. Ale burzliwe oklaoki były również po Capriccio na skrzypce i szczególnie po Koncercie altówkowym obu utworach wykonanych przez znakomitego, radzieckiego wirtuoza Grigorija Żislina, z towarzyszeniem filharmoniVow r>oznańsk-'ch, ood dyrekcją Wojciecha Michniewskiego, a także po finałowym punkcie programu: Dies irae na głosy solowe (Joanna Mika, Cortes, Paulos Raptis i Janusz Porowicz), cbór (Filharmonii Łódzkiej) i orkiestrę, którym to utworem taV7e dyrygował W. Michniewski. Kilka minut później (w burzy przemykaliśmy się z auli do gmachu pod Pegazem) rozpoczął się spektakl Czarnej Maski. Tutaj prof. Pendereckiego powitano oklaskami ledwie wszedł do loży. Po przedstawieniu (znakomitym) owacjom nie było końca - dla wszystkich wykonawców z Ewą Werką na czele, dla dyrygenta

Członkowie Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Poznaniu w latach 1984-1988.

Pamiątkowa fotografia wykonana na ostatnim posiedzeniu VIII kadencji w dniu 15 VI 1988 r. Rząd I. Siedzą od lewej: Marek Pokrywka i Antoni Pietrzykowski - zastępcy przewodniczącego, Stanisław Antczak - przewodniczący Rady, Andrzej Wituski - prezydent miasta, Zdzisław N owak - zastępca przewodniczącego. Rząd II. Od lewej: przewodniczący Komisji: Jan Bujakiewicz - do spraw Samorządu), Wojciech Pankowski, - Zdrowia, Kultury Fizycznej i Spraw, Socjalnych, Maciej Mocek - Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, Czesław Sniady - Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, Stanisław Wojtkowiak - Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Łączności, Włodzimierz Palacz - Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego, Edward Grabowski - Zaopatrzenia Ludności i Usług, Tadeusz Kordana - Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa, Czesław Knoll - Wychowania, Oświaty i Kultury

Mieczysława Dondajewskiego 1 reżysera Ryszarda Peryta, no a szczególnie dla kompozytora. Potem była jeszcze lampka wina z udziałem kilkunastu impresariów z paru krajów, krytyków muzycznych i dziennikarzy, pełnych wrażeń z krótkiego spotkania z muzycznym Poznaniem. Krótko po godz. 22.00 prezydent A.ndrzei Witucki idyrektor Mieczysław Dondajewski przed gmachem Teatru pożegnali państwa Pendereckich. którzy wraz ze swymi gośćmi odjechali na lotnisko" by kilkanasc'e minut później odlecieć do Krakowa." Przy ul. O=inowej dokonano otwarcia Młodzieżowego Centrum Kultury i Rekreacji. Na uroczystość

przybył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej P artii Robotniczej Jan Maćkowiak.

Ośrodek składa się z sali kawiarnianej i dwóch sal do uprawiania kulturystyki, wyposażonych w sprzęt wykonany przez warsztaty szkolne Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego. J c t też sauna. Pomieszczenia udostęt)n<ła Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa , .H. Cegielski".

W wieku sześćdziesięciu la t zmarł mgr Stanisław Skonieczny, działacz Rady Wojewódzkiej Federpcji Związków Zawodowych Pracowników Budownictwa, przewodniczący Związku Zawodowego Poznańskiego Przedsiębiorstwa Informatyki

Wydarzenia w

( 14. 6. -17. 6.)

Przemysłu Budowlanego "Etob" .

U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 15.6. Z inicjatywy Zarządu Okręgu Zwiąku N auczycielstwa Polskiego w Urzędzie Wojewódzkim przedstawiciele Kuratorium Oświaty i Wychowania spotkali się z nauczycielami, którzy w dawnym województwie poznańskim, w latach okupacji prowadzili tajne nauczanie. Przybyło siedemdzieAięcioro zasłużonych pedagogów. Równocześnie w Urzędzie Miejskim odbyło się SDOtkanie pięć dziesięciorga nauczycieli tajnego nauczania z Poznania. Wszystkim nauczycielom wręczono wyróżnienia. Na Międzynarodowych Targach Poznańskich rozstrzygnięto konkurs o tytuł "Mistera i Juniora eksportu 1988". Tytuł ten uzyskały narzędzia medyczne wytwarzane w Fabryce Urządzeń Chirurgicznych "Chifa" w Nowym Tomyślu. Poznańska Wagonownia kolejowa otrzymała w darze od warszawskiego Muzeum Kolejnictwa zabytkowy wagon osobowy ze stacji kolejowej Koluszki. Zbudowany on został na początku obecnego stulecia. Posiada min. 2 odkryte pomosty. 17.6. Akademia Medyczna zorganizowała konferencję naukowo-szkoleniowa, poświęconą problemom planowania prokreacji człowieka od strony medvcznej. filozoficznej i socjologicznej; ciąży, rozwoju płodu, porodu i opieki nad noworodkiem oraz nauczania położnictwa i ginekologii. W wieku siedemdziesięciu ośmiu lat zmarł prof. dr Witalis Ludwiczak, były prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i prodziekan Wydziału Prawa, założyciel i długoletni kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego Prywatnego i Porównawczego, prezes zarządu środowiskowego Akademickiego Związku Sportowego w latach 1957 - 1969, uczestnik Olimpiad Zimowych w latach 1932 i 1936, prezes zarządu miejskiego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w latach 1969-1973, przewodniczący Komisji Absolwentów i Wychowanków Gimnazjum Sw. Marii Magdaleny. Kawaler Medalu "Kalos Kagathos". U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W wieku pięćdziesięciu czterech lat zmarł inż. Stanisław Sienicki, dyrektor naczelny Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w latach 1980-1987.

W hali widowiskowo-sportowej "Arena" odbył się koncert Zespołu Pieśni i Tańca Chińskiej A.rmii Ludowo- Wyzwoleńczej. W Osiedlowym Domu Kultury "Dąbrówka" odbyło się plenarne posiedzenie Komitetu Dzielnicowego Pol- kie j Zjednoczonej Partii Robotniczej Stare Miasto. Obradami kierował I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Romuald Łukaszewski. Uczestniczył w nim I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik.

18.6. W salach hotelu "Poznań" odbyło się spotkanie z okazji Dnia Polskiego na 60. Międzynarodowych Targach Poznańskich. Gospodarzami byli prezydent Poznania Andrzej Wituski i dyrektor Targów Stanisław Laskowski. Gratulacje organizatorom jubileuszowych Targów złożył prezes Polskiej Izby Handlu Zagranicznego Tadeusz Zyłkowski.

W spotkaniu udział wzięli m. in.

podsekretarz stanu w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą Andrzej Wójcik, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Andrzej Rakowski i wojewoda poznański Bronisław Stęplowski. Wystawcom-jubilatom wręczono honorowe wyróżnienia. Otrzymali je przedstawiciele Czechosłowacji, Francji i Szwecji - którzy przyjechali do Poznania po raz pięćdziesiąty piąty; Finlandii - uczestniczący w Targach poznańskich po raz czterdziesty oraz Kanady, Kuby i Liechtensteinu - po raz trzydziesty. 19.6. Wybory do Rad Narodowych. Lokale wyborcze w mieście otwarte zostały o godz. 6.00 rano. Zakończyły się 60. Międzynarodowe Targi J?oznańskie, a taV*e XITI Jarmark Swiętojański. W Międzynarodowych Targach Poznańskich ucze-tniczyło 4200 firm z 42państw. Największą ekspozycję przygotowali wystawcy z Republiki Federalnej Niemiec (ponad 14 tys. m 2 ) i Austrii (blisko 5 tys. m 2 ). Do największych wystawców należeli też Niemiecka Republika Demokratyczna, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, Włochy, Wielka Brytania i Czechosłowacja. Ekspozycja targowa zajęła łącznie powierzchnię 127 tys. m 2 . Targi zwiedziło ok.

pięćdziesiąt delegacji rządowych i gospodarczych.

»a

20.6.

W wieku siedemdziesięciu czterech lat zmarł \ vaciaw Poteiek, działacz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, kierowniK wydziału Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Partii Robotniczej w latach 1946-1948, prezes zarządu Okręgowej Spółdzielni Pszczelarskiej w latach 1958 - 1980. U dekorowany Orderem Sztandaru Pracy II klasy i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Prezes Rady Ministrów, na wniosek wojewody poznańskiego, po uzyskaniu opinii Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, powołał na stanowisko wicewojewody poznańskiego mgr inż. Stefana Mikołajczaka, członka Prezydium Wojewódzkiej Rady N arodowei i przewodniczącego Komisji Produkcji Rolnej i Gospodarki Żywność owej.

W wieku siedemdziesięciu dziewięciu lat zmarł mgr inż. arch. Florian Rychlicki, wielce zasłużony

Wydarzenia w Poznaniu (20.6. - 25.6.)przy projektowaniu odbudowy Starego Rynku i poznańskiego Starego Miasta. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Senior poznańskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich.

N a "Scenie na Piętrze" premiera sztuki Arthura Millera Coś w rodzaju miłości, w reżyserii Tomasza Zygadły. Wystąpili Maria Pakulnis i Marian Kociniak. Scenografię zaprojektował Jerzy Rudzki, a muzykę skomponował Jan K. Pawluśkiewicz. 21.6. Ostatnie posiedzenie Komitetu Organizacyjnego 60. Międzynarodowych Targów Poznańskich. Syntetycznego podsumowania imprezy dokonali prezydent Poznania Andrzej Wituski i dyrektor Targów Stanisław Laskowski. N a wnio ek I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Łukasika, Komitet przekształcił się w Społeczny Komitet na rzecz dalszego rozwoju Targów. W Urzędzie Wojewódzkim obradował konwent sołtysów. W Sali Odrodzenia Ratusza poznańskiego odbyła się uroczystość, w w czasie której nadano imiona dzieciom, które przyszły na świat w Poznaniu w dniu 9 maja. Prezydent Poznania Andrzej Witucki -wręczył rodzicom i dzieciom medale pamiątkowe, listy gratulacyjne oraz polisy ubezpieczeniowe. W Muzeum Literackim HenTyka Sienkiewicza zorganizowano spotkanie z autorami przewoanika turystyczno- hi =torycznego pt. Szlakiem bohaterów "Trylogii" Jerzym Sydorem i Leszkiem Wierzejskim.

Zespół Teatru Nowego, pod kierownictwem T"'abplli rvw ' ń = kiej, udał się na letni festiwal teatralny do Kremy (południowa Austria). 22.6. Organizacja Friends of Poland w Stanach Ziednoczonvch Ameryki Płn. przekazała Bibliotece Akademii Medvcznej ok. 500 książek fachowych z dziedziny medycyny. Dar przywiózł pan Fred Szlapinski. 23.6. Z cyklu "Porozmawiaimy o Poznaniu" w sali "Empiku" przy u'. Ratajczaka odbyło 'ic Tiotkanie czytelników "Głosu Wiplkoool'kiego", połączone z dyskusją o wakacjach dla dzieci. Przebywała w Poznaniu delegacjaorganizacji obronnej z Bułgarii. Gościom towarzyszył prezes Zarządu Głównego Ligi Obrony Kraju gen. broni Tadeusz Tuczapski. Obradowało Kolegium Wojewody Poznańskiego, m. in. nad poprawą statusu społeczno-zawodowego kobiet. Spotkanie dziennikarzy poznańskich z przewodniczącym Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy PRL Arturem riowzaxiem. 24.6. Podpisana została umowa o współpracy naukowej między Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza a Instytutem Prawa w Swierdłowsku (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich) o W;półpracy z poznańskimi wydziałami prawa oraz nauk społecznych. Promocja absolwentów Szkoły Chorążych Pożarnictwa przed pomnikiem Armii "Poznań". Aktu promocji dokonał zastępca komendanta głównego Straży Pożarnych płk Zdzisław Radny. W imieniu absolwentów przyrzeczenie złożył prymus Bogdan Wiśniewski. U roczystość uświetnił pokaz musztry paradnej, w wykonaniu orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej z Grodzicka Wlkp.

W Sali Białej Urzędu Miejskiego koncertował chór San Salvadore z Susegany (Włochy). W Domu Kultury "Dąbrówka" koncertował amerykański zespół orkiestrowy "Connenticut String Orchestra" , pod dyrekcją Renato Bonaciniego .

W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego uroczyści3 otwarto wystawę pt. Foioprezentacje. Rozpoczęło się symnozium Sekcji Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego, poświęcone onkologii w otolaryngologii. 25.6. W sied""bie Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, pod przewodnictwem prezesa Mariana Króla, obradowała Wojewódzka Komi=ja W=nóHznłania Pol'kiei Ziednoczonej Partii Robotniczej, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego. Komina dokonała ocenV p"'7ebie cT u wvborow do rad narodowych. Wyrażono słowa podziękowania członkom organów wyborczych oraz działaczom społecznym, którzy pracując w strukturach Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego przyczynili się do sprawnego i zgodnego z ordynacją przebiegu wyborów.

Od lewej: Krystyna Westfal (Klarysa) 1 Michał Kuleczka (Georges Duroy)

W Teatrze Muzycznym odbyła się prapremiera komedii muzycznej Jana Tomaszewskiego na motywach powieści Guy de Maupassanta Oh, Bel-Ami. Libretto napisała Krystyna Slaska. Reżyseria Henryki Komorowskiej, choreografia Kla udiusza Głąbczyńskiego. Scenografię projektowała Anna ZaporsKa. Kierownictwo muzyczne sprawował Jan Tomaszewski. W premierowej obAadzAe wvAtanili: M;chał Kuleczka (Georges Duroy), Bogdan Kamiński (Karol Forestier), Jadwiga Kurzewska (Magdalena Forestier), Krystyna Westfal (Klarysa) , Jerzy Golfert (Walter), Janina Guttnerówna (Wirginia), Katarzyna Góralczyk (Zuzanna), Krystyna Arwicz (Rachela), Jacek Sikorski (Rival), Antoni Urban (Hrabia V oudrek), Cze=ław Pręgowski (Minister), Jan Chmaj (Clochard), Jerzy Bandei (Komisarz policji).

W Galerii Osiedlowego Domu Kultury "Na Skarpie" otwarto wystawę pt. Tematy marynistyczne 'w sztuce. 26.6. Z udziałem I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Łukasika, odbyło się inauguracyjne posiedzenie Zespołu Radnych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Bezpartyjnych przy Wojewódzkiej Radzie Narodowej. Na przewodniczącego Zespołu wybrano Andrzeja Rakowskiego.

Siedem osób ucierpiało podczas wypadku tramwajowego, do którego doszło ok. godz. 19.30 na ul. Fredry. Wóz linii nr 4 najechał na tył 9. Na Stadionie im. 22 lipca odbyły się wojewódzkie zawody sportowo-pożarnicze, z udziałem ok. 700 strażaków. Festyn sportowo-rekreacyjny nad Wartą z okazji "Dni Morza".

27.6. W siedzibie Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego odbyła się robocza narada "trzynastki" przedstawicieli wojewódzkich komitetów Stronnictwa z województw włączonych do programu Konwencji Warty. Wzięli w niej udział: sekretarz Centralnego Komitetu Stronnictwa Andrzej Rajewski i przewodniczący Raiy W jewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Maciej Olejniczak. Naradą kierował przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Alojzy BryI. U chwalono deklarację popierającą zamierzenia i program Konwencji Warty. W Pałacu Działyńskich, z udziałem przedstawicieli świata nauki, odbyła się uroczystość nadam.i tytułu doktora honoris causa Akadami Medycznej światowej sławy amerykańskiemu nefrologowi Shaul G. Mas=rv'emu.

W Klubie "Fmpiku" na Ratajach z w'elbicielami spotkała się Beata Tyszkiewicz.

Międzynarodowy Zjazd N aukow} I Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

W jego otwarciu, dokonanym przez prof. dr. hab. Jana Hasika, uczestniczyli przedstawiciele medycznych krajowych i zagranicznych stowarzyszeń oraz lekarze polskiego pochodzenia, przebywający stale za granicami kraju. Obecni byli sekretarz generalny Towarzystwa "Polonia" Józef Klasa, wojewoda poznański Bolesław Stęplowski, prezydent Poznania Andrzej Wituski.

Jednostki specjalistyczne Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych przystąpiły do remontu kapitalnego Mostu Lecha (240 m).

28.6. Rozpoczęła się krajowa narada poligrafów, poświęcona problemom remontowym maszyn i sprzętu. N a plenarnym posiedzeniu poświęconym sprawie awansu społeczno-zawodowego kobiet obradował

Wydarzenia w Poznaniu (28.6. - 29.6.)

Wojewódzki Komitet Ligi Kobiet Polskich. Podczas narady zasłużonym działaczkom wręczono odznaczenia państwowe. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowano przewodniczącą Zarządu Miejskiego Ligię Wojtkowiak. W trzydziestą drugą rocznicę Poznańskiego Czerwca 1956 r., o godz. 12., pod pomnikiem na pi. Adama Mickiewicza zapłonął znicz.

Przemaw.ał przewodniczący Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Maciej Olejniczak. Przy łoskocie werbli delegacje władz miasta i województwa oraz zakładów pracy złożyły u stóp pomnika wiązanki kwiatów. Kwiaty złożone zostały także pod tablicami upamiętniającymi tragiczne wydarzenia przy Zakładach Przemysłu Metalowego "H Cegielski", Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego, Szpitalu im. Franciszka Raszei.

Siedemdziesiąte piąte urodziny obchodził w macierzystej uczelni - Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza prof. dr hab. Leon Leja. Jubileusz wiązał się równocześnie z czterdziestoleciem pracy naukowej. Przypomniano osiągnięcia i zasługi jubilata związane z wprowadzaniem nowych technik nauczania. Jubilatowi wręczono m. in. list gratulacyjny od premiera Zbigniewa Messnera. Inauguracyjna se"'ja Dzielnicowej Rady Narodowej Nowe Miasto IX kadencji. Większością głosów, funk

cję przewodniczącego Rady powierzono Witoldowi Przybyłowi. 29.6. Oabyła się uroczystość aekoracji pracowników Międzynarodowych Targów Poznańskich, którzy wiele wysiłku włożyli w przygotowanie jubileuszowych Targów. Odznaczenia wręczali woj ewoda poznański Bronisław Stęplowski, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Piotrowicz, I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Grunwald J an Wojciechowski.

W sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy pi. Kolegiackim odbyła się inauguracyjna sesja Dzielnicowej Rady Narodowej Grunwald IX kadencji. Przewodniczył radny-senior Jerzy Kwiatkowski. Funkcje przewodniczącego Rady podobnie, jak w poprzedniej kadencji, powierzono Bogusławowi Grodzkiemu. Walne zebranie przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych" .

Otwarcie wystawy pL Polska marynarka wojenna w zbiorach Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego. Wizyta ministra kul tury i sztuki Aleksandra Krawczuka. Zapoznał się on z głównymi problemami kultury w Poznaniu i Wielkopolsce. Przed południem "'odbył spotkanie w Pałacu Działyńskich z pisarzami, podczas którego Egon Naganowski wręczył ministrowi list podpisany przez kilkunastu pisarzy niezrzeszonych w Związku Literatów Polskich, a zawierający ich opinię o sytuacji w środowisku literackim. Po południu, minister spotkał się z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwardem Łukasikiem, a następnie z przedstawicielami środowiska kulturalnego. Mini-ter, w towarzystwie wojewody poznańskiego Bronisława Stępllowskiego, bawił także w Poznańskich Zakładach Graficznych im. Marcina Kasprzaka i zapoznał się z warunkami pracy drukarzy. Rozpoczęła się dwudniowa konferencja naukowa zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Zgromadziła kilkuset specjalistów z zakresu prawa, psychologii, socjologii, medycyny, przedstawicieli stacji krwiodawstwa i stacji sanitarno-epidemiologicznych - ludzi, którzy zajmują się problematyką AIDS. Rektor prof. dr Jacek Fisiak, witając zebranych, w tym ministra sprawiedliwości Lecha Domerackiego oraz wiceministra zdrowia i opieki społecznej Jerzego Bończaka, podkreślił ogólnopolskie znaczenie sesji, której wyniki pomogą przeciwdziałać dochodzącej do naszego kraju fali AIDS. Referaty wygłosili L. Domeracki i doc. Jacek Juszczyk. VV Zakładach Mechanicznych Przemysłu Poligraficznego "Grafmasz" zakończyła się krajowa narada poligrafów. U czestniczyli w niej też przedstawiciele fabryki urządzeń poligraficznych "Planeta" (Niemiecka Republika Demokratyczna). W Sali Marmurowej Pałacu Kultury otwarto wystawę prac plastyków-amatorów ze Wschowy. 30.6. Sesja inauguracyjna Miejskiej Rady Narodowej IX kadencji, w sali posiedzeń przy pi. Kolegiackim. Przybyli przedstawiciele władz, z

I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwaroti, Łukasikiem. Funkcję przewodniczącego Rada powierzyła Stanisławowi Antczakowi Inauguracyjna sesja Dzielnicowej Rady Narodowej Wilda. Przewodniczącym Rady wybrany został ponownie Leszek Wandel. W Ratajskim Domu Kultury "Orle Gniazdo" otwarto wystawę zatytułowaną Pawel Edmwid Strzelecki w Australii, przygotowaną dla Sydney. Zaprezentowano także model pomnika Strzeleckiego, dłuta artysty rzeźbiarza Jerzego Sobocińskiego. Po otwarciu odbyło się spotkanie z honorowym gościem wystawy - Ryszardem Strzeleckim. Orkiestra Dęta Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, pod dyrekcją Mariana Frankowskiego, udała się na festiwal orkiestr dętych w Gottwaldowie (Czechosłowacja).

Zebrał: Kronikarz

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1989.07/09 R.57 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry