KOŚCIÓŁ ŚW. MARCINA W POZNANIU

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1929 R.7 Nr1

Czas czytania: ok. 3 min.

S'wiadkami erekcji byli: Tamasz Goczadkawski, kananik paznański kanclerz biskupi, Grzegarz z Sanaka, pleban G. Marcina, Bartłomiej z SzamO'tuł, bakaalajrz i pleban w Kiekrzu i Sędziwej Najewski, pleban w Słupcy tenutarjusz klucza biskupiego. paznańskiega S2) Ołtarz nazwanO' z czasem ś. Anny i krótka przed r. 1779 zbudawana nowy z drzewa i przenie sio. na z datychczasawega niestasawnego miejsca u stapni kaplicy Bractwa Literatów w stranę drzwi głównych kaściała. 33) Upasażenie jegO' wynasiło: 100 węgierskich zła tych, 740 złatych palskich i 1 grzywnę ( z tych 100 węgierskich złO'tych z testamentu mistrza Tomasza z Wie1awsi, 40 zł. fundacji Anny Praszkowej z r. 1616 na jedną mszę w wtarek Q ś. Annie i mansjanarzy, śpiewających kurs a N. Pannie Marii; 200 zł. z testamentu ks. Stanisława Wybo.rnego. z o.bawiązkiem O'dśpiewania w tydzień wotywy a Trójcy św. i requiem za dusz, fundatara, 100 zł. z testamentu Anny Kwiatkawskiej z r. 1704); ato.li w r. 1779 ałtarz nie miał żadnego. do.chadu, abligacjom nie działa się zadaść, a Bractwa kapeluszników, które była patronem ałtarza ad wielu lat nie istniała. !4) 6. OŁTARZ ZWIATSOWANIA P. MARJI.

Ołtarz ten znajdawał się w kaplicy bocznej, fundatarem jegO' i kalatarem był cech kawalski wraz z plebanem, erygawany zaś zastał 22 marca 1570 r. i przeznaczony dla kaznadziei polskiego.. Upasażenie jegO' wynasiła: 700 złotych palskich i 24 grzywny (z tych 300 zł. fundacji ks. Stanisława Wybarnega 200 zł. fundacji /Pawła Staszkawicza, 100 zł. Tamasza z Poznania, mansjanarza bukawskiega). Z tych sum była w r. 1779 tylko. jeszcze 600 zł. inne czynsze, wymieniane w dawniejszych wizytach zaginęły. Obawiązkiem altarzysty była: miewać kazania w niedzielę i świeta, czytać co. miesiąc 2 mszę z kolektą za duszę ks. Stanisława Wybarnega, jedną co. miesiąc za duszę Pawła Staszkowicza i adprawiać watywy co. kwartał za cech kawalski. W r. 1779 abligacjom działa się zadaść, "2) L. 108, 122.

33) Wizyta Rogalińskiego.

84) Tam:te.

KRONIKA MIASTA POZNANIA

Wedle wizyty Tholibowskiego z r. 1662 altarzystą. był dla szczupłości dochodów od dawna komendarz szpitala ś. Łazarza. Kaznodzieja polski miał w XVIII wieku grunt po prawej stronie drogi Bukowskiej obok domu murowanego, w którym sprzedawano piwo grodziskie.

7. OŁTARZ Ś. ZOFJI.

Wedle wizyty Rogalińskiego z r. 1779 był to starożytny, mały, drewniany ołtarz po stronie Ewangelji wielkiego ołtarza blisko zakrystji, ale nie miał 1779 r. żadnych dochodów ani aparatów, skutkiem czego mszę się przy nim nie odbywały.

8. OŁTARZ Ś. APOLONJI.

Ołtarz ten miał 1779 r. wprawdzie wszelkie aparaty, ale żadnej erekcji. Uposażenie jego wynosiło: 300 złotych fundacji Sztorkowskich z obowiązkiem odprawiania 5 mszy za dusze fundatorów i 1,)00 zł. z testamentu ks. Stanisława Lorkowskiego z r. 1714. Tamta suma przepadła, obowiązki altarzysty spełniał proboszcz. 9. OŁTARZ ANIOŁA STRóŻA.

Ołtarz ten fundowali ks. Paweł Rosmarynowicz i Szymon Proszek, erygował go zaś 5 maja 1659 r. Feliks Mietlicki, oficjał poznański. Uposażenie jego wynosił czynsz od kilku sum, razem 1600 zł. (z tych 1200 zł. fundacji ks. Rosmarynowicza i Szymona Proszka i 100 fundacji Reginy Markowej). Z owej sumy 1600 zł. było w r. 1779 tylko jeszcze 100 złotych. Wedle erekcji miał altarzysta odprawiać co środę requiem za fundatorów; co kwartał aniwersarz także za duszę fundatorów; uczestniczyć w procesjach i dopomagać proboszczowi. Patronat powygaśnięciu rodziny fundatorów przysługiwał prol:;)S:l(;zowi. Vi murowanej kaplicy Bractwa Literatów ponad zakrystją konsekrowanej 1609 r. przez sufragana poznańskiego Andrzeja Rychlickiego, było 5 ołtarzy i to:

10. OŁTARZ WNIEBOWZIĘCIA P. MARJI.

T emu ołtarzowi zapisali: Wojciech z Osieczny kannik średzki, pleban świętomarciński, i Mikołaj Kuszek, ekonom kościoła, 15 grzywien; Tomasz z Przedecza, pleban świętoma r -

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1929 R.7 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry