PROGRAM MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ na lata 1988-1992

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1989.07/09 R.57 Nr3

Czas czytania: ok. 7 min.

W dniu 19 czerwca 1988 f., W wyniku powszechnych wyborów, rozpoczęła się IX kadencja Miejskiej Rady Narodowej. Warunki dla jej działalności stworzyły nowe akty normatywne a m. in.: Ustawa z dnia 16 czerwca 1988 r. o zmianie Ustawy o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego; Uchwała Wojewódzkiej Rady Narodowej z dnia 16 maja 1988 r. w sprawie przekazania Miejskiej Radzie Narodowej niektórych spraw należących do właściwości Wojewódzkiej Rady Narodowej oraz rozgraniczenia zadań między Miejską Radą Narodową a radami dzielnicowymi. Zapewniają one Miejskiej Radzie Narodowej w szerszym niż dotąd zakresie możliwości spełnienia podstawowej funkcji w rozwoju Poznania a jednocześnie dalsze umocnienie pozycji Rady jako organu władzy terenowej. Zmodyfikowana U stawa o systemie rad narodowych znacznie poszerza zakres ich kompetencji i samodzielności finansowej, opartej w większym stopniu na własnych źródłach dochodów. Miejska Rada Narodowa, w trosce o zapewnienie rozwoju społeczno-gospodarczego miasta i poprawę warunków bytowych jego mieszkańców, uchwaliła Program na IX kadencję (1988 - 1992), którego podstawę stanowią: Miejski Program Wyborczy na lata 1988-1992; wyniki wykonania w latach 1986 -1987 podstawowych zadań Planu Społeczno-Gospodarczego na lata 1986 - 1990 oraz Wykaz zadań przewidzianych do wykonania w IX kadencji Rady, w oparciu o wnioski i postulaty zgłoszone podczas kampanii wyborczej.

PODSTAWOWE CELE MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ W LATACH 1988 - 1992

Aby sprostać oczekiwaniom mieszkańców, Miejska Rada Narodowa uznała za główne pięć kierunków Programu w IX kadencji.

Program Miejskiej Rady Narodowej

1. Umocnienie pozycji Rady jako gospodarza terenu Wykorzystując nowe warunki prawne, Miejska Rada Narodowa: przejmie programowanie i planowanie oraz prowadzenie inwestycji komunalnych infrastruktury społecznej; dążyć będzie do rozwijania własnej działalności gospodarczej; w porozumieniu z dzielnicowymi radami narodowymi doskonalić będzie system powiązań rad narodowych na obszarze miasta; zacieśni współpracę z wyższymi uczelniami i placówkami naukowo-badawczymi w celu wykorzystania ich potencjału w rozwoju miasta; doskonalić będzie formy konsultacji społecznej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla miasta.

2. Poprawa funkcjonowania organIzmu miejskiego i łagodzenie uciążliwości życia mieszkańców Kierunek ten wymaga skupienia uwagi na łagodzeniu dysproporcji między rozwojem demograficznym i przestrzennym miasta a nie nadążającą za nim bazą techniczną przez: kształtowanie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego: spółdzielczego, zakładowego i komunalnego jak również jednorodzinnego, którego udział w rozmiarach budownictwa winien znacznie , wzrosnąc; zapobieganie dekapitalizacji zasobów mieszkaniowych a zwłaszcza zwiększenie liczby remontowanych budynków oraz napraw dachów; pozyskiwanie wystarczających środków na przyspieszenie inwestycji komunalnych, warunkujących poprawę zaopatrzenia miasta w wodę i ciepło oraz funkcjonowanie komunikacji miejskiej; - budowę, rozbudowę i modernizację sieci handlowo-usługowej, dalszy rozwój jednostek drobnej wytwórczności; rozwój bazy materialnej oświaty i wychowania; rozbudowę i modernizację placówek lecznictwa zamkniętego, przychodni specjalistycznych i domów opieki społecznej oraz lepsze ich wyposażenie w sprzęt i aparaturę diagnostyczno-terapeutyczną; rozbudowę bazy materialnej sportu, rekreacji i turystyki.

3. Umocnienie roli miasta w kulturze, nauce 1 szkolnictwie wyższym poprzez: rozbudowę i modernizację bazy materialnej; kształtowanie warunków rozwoJu działalności kulturalnej, artystycznej i naukowej.

4. Przeciwdziałanie degradacji środowiska naturalnego poprzez: inwestycje ograniczające zanieczyszczenia atmosfery i wód pOWIerzchniowych; poprawę stanu sanitarnego miasta; utylizację odpadów komunalnych i przemysłowych; poszerzenie terenów zieleni miejskiej.

5. Podejmowanie kroków na rzecz poprawy warunków życia ludzi nIepełnosprawnych.

ŚRODKI REALIZACJI CELÓW PROGRAMU MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ

Osiągnięciu podstawowych celów wytyczonych przez Miejską Radę N arodową na lata 1988 - 1992 służyć będzie działalność władz miejskich a także pomoc władz wojewódzkich i centralnych.

1. Zwiększenie samodzielności finansowej Rady poprzez: dodatkowe źródła dochodów, w tym od jednostek spółdzielczych z podatku obrotowego i dochodowego (w całości) oraz podatku od płac (85%j wpływów); starania o przekazanie przez Wojewódzką Radę Narodową na rzecz budżetu miasta części wpływów z tytułu podatku dochodowego od przedsiębiorstw powiązanych z budżetem centralnym oraz podatku obrotowego i dochodowego od spółek handlowych z udziałem kapitałowym jednostek gospodarki uspołecznionej, rozliczających SIę z budżetem terenowym.

2. U dział. zakładów pracy i jednostek gospodarki nieuspołecznionej czynnych w mieście w kosztach uzbrojenia miasta w urządzenia infrastruktury ogólnomiejskiej .

3. Popieranie budownictwa mieszkaniowego zakładowego oraz udzielanie pomocy pracownikom podejmującym budowę domków jednorodzinnych wznoszonych systemem zorganizowanym.

4. Popieranie czynów społecznych poprzez: rozwijanie inicjatywy społecznej oraz kształtowanie warunków dla pełnego jej wykorzystania; udzielanie pomocy organizacyjnej, finansowej I materialnej;

Program Miejskiej Rady Narodowejwzmaganie troski mieszkańców o ład, porządek i estetykę miasta; powiększenie liczby patronatów organizacji młodzieżowych i szkół nad zielenią miejską.

5. Zapewnienie pomocy władz wojewódzkich i centralnych w rozwiązywaniu newralgicznych problemów inwestycyjnych miasta, w szczególności: inwestycji objętych Programem "Woda dla Poznania"; budowy linii Poznańskiego Szybkiego Tramwaju; inwestycji związanych z budową zaplecza technicznego komunikacji miejskiej oraz z wywozem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.

PROGRAM RZECZOWY

W latach 1988 - 1992 wysiłki Miejskiej Rady Narodowej skupione będą na wykonaniu zadań szczególnie ważnych dla poprawy funkcjonowania miasta oraz warunków bytowych ludności. Obejmą one: gospodarkę komunalną, handel, usługi, ochronę zdrowia i opiekę społeczną, oświatę i wychowanie, kulturę i sztukę, kulturę fizyczną, sport i turystykę oraz prace społecznie użyteczne.

GOSPODARKA KOMUNALNA

Wodociągi O II etap budowy ujęcia wody Radziewice- Krajkowo O ujęcie wody Biskupice-Gruszczyn O zbiorniki wody czystej w Piątkowie (z przepompownią) O centralna magistrala wodociągowa Mosina - Poznań (do ul. Hetmańskiej) Magistrale wodociągowe: O od zbiorników na Moraskiej Górze do Miękowa O doprowadzającą wodę z I strefy ciśnień do przepompownI w Piątkowie O doprowadzającą wodę do osiedli Szczepankowo-Spławie O od ul. Krańcowej do ul. Browarnej O w ul. Strzeszyńskiej Wodociągi: O w ul. Szymanowskiego i do Osiedla Strzeszyn O w ul. N ararnowickiej O przepompownia wody przy ul. Koronnej O chlorownie wody przy ulicy Grobla i Wiśniowej O stacja uzdatniania wody w Sowinkach

Kanalizacja O II etap budowy Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Kozichgłowach O oczyszczalnia ścieków i kanalizacja sanitarna w Kiekrzu O regulacja Strumienia Junikowskiego ze zbiornikiem retencyjnym kolektory: O górnej strefy z przejściem syfonowym przez Wartę O północny kiciński O przeźmierowski O górczyński (sanitarny I deszczowy) od ul. Findera do Głogowskiej i ul. Pogodnej kolektory sanitarne: O w ul. Serbskiej od lewobrzeżnej oczyszczalni ścieków do ul. N aramowickiej O Podolański i w ul. U rbanowskiej O "h" na Dolnym Tarasie Rataj O "d" dla Osiedla 5 S tycznia O w ul. Rycerskiej O do Osiedla Koziegłowy (także deszczowy) O moraski kanały: O deszczowy w ul. Fortecznej O sanitarny boczny od kolektora junikowskiego O kanalizacja sanitarna dla Osiedla Strzeszyn

Ciepłownictwo O rozbudowa Elektrociepłowni Karolin o 2 bloki ciepłownicze O modernizacja Elektrociepłowni Garbary magistrale cieplne: O od Elektrociepłowni Karolin do ul. N aramowickiej O w Al. Marcinkowskiego ciepłociągi: O do Osiedla Koziegłowy O do Osiedla Strzeszyn O do Miękowa O do "Gospody Targowej" przy ul. Grunwaldzkiej O w ul. Mogileńskiej

Komunikacja i drogownictwo budowy: O Poznańskiego Szybkiego Tramwaju O zajezdni dla Poznańskiego Szybkiego Tramwaju O podstacji prostownikowej Zegrze

Program Miejskiej Rady Narodowej O Trasy Srednicowej O ul. Łużyckiej modernizacja i remonty wiaduktów: O Dworcowego - O Dolna Wilda O Pranowo O Górczyn remonty i przebudowy mostów: O Lecha O Mieszka I modernizacja ulic: O Grunwaldzkiej (od Matejki do Przybyszewskiego) O Kurpińskiego O Libelta - Poznańskiej O Pułaskiego O Szymanowskiego O U rbanowskiej - Przepadek remonty ulic: O Piątkowskiej O Powstańców Wielkopolskich O Wielkopolskiej

Oczyszczanie miasta budowy: O Bazy Przedsiębiorstwa Komunalnego Techniki Sanitarnej przy ul. Góreckiej O stacji komprymacyjno-przeładunkowej O wysypiska śmieci w Biedrusku (II etap) O kompostowni odpadów komunalnych

Handel i usługi budowy supermarketów w osiedlach: O Piątkowo O Rataje Dudowy pawilonów handlowo-usługowych w osiedlach: O Manifestu Lipcowego O Marysieńki O Mikołaja Kopernika O Powstań Narodowych O Rusa O Związku Młodzieży Polskiej O Zwycięstwaoudowa hali targowej na Osiedlu Bolesława Chrobrego budowy pawilonów handlowych w rejonach peryferyjnych O Piotrowo O U multowo OPlewiska budowy pawilonów handlowych przy ulicach: O Biskupińskiej O Chodzieskiej O Dniestrzańskiej OKotowo O Gospodarskiej O Mieleszyńskiejmiasta:

O Nowotarskiej O Zakopiańskiej O Żwirowej

ZDROWIE I OPIEKA SPOŁECZNAbudowy obiektów lecznictwa zamkniętego: O Szpitala na N owym Mieście O Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej O pawilonu położniczo-ginekologicznego przy ul. Lutyckiej O centrum dydaktyczno-klinicznego Akademii Medycznej (Grunwaldzka - Przybyszewskiego) O pralni szpitalnej przy ul. Lutyckiej rozbudowa Instytutu Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej przy ul. Polnej budowy przychodni rejonowych i specjalistycznych w osiedlach: , O Bohaterów II Wojny Swiatowej , O Bolesława Smiałego O Mikołaja Kopernika (ul. Smardzewska) O Rusa O Związku Młodzieży Polskiej O Winiary II O Winogrady (centrum) O przeciwalkoholowej (ul. Jeżycka) O specjalistycznej Instytutu Matki i Dziecka (ul. Szamarzewskiego) rozbudowa przychodni przy ul. Zakopiańskiej budowa zespołu przychodni dla szkół wyższych (ul. Obornicka) budowy żłobków w osiedlach: O Bolesława Chrobrego , O Bolesława Smiałego O Kraju Rad O Mikołaja Kopernika O Rusa O Tysiąclecia O Zwycięstwa

Program Miejskiej Rady Narodowejbudowa Domu Pomocy Społecznej na Raszynie adaptacja obiektu byłej przychodni przy ul. Ugory na filię Domu Weterana

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Budowy przedszkoli w osiedlach: , O Bohaterów II Wojny Swiatowej O Bolesława Chrobrego (nr 12a i llfi ) , O Bolesława Smiałego (nr 105) O Dębina O Kraju Rad (nr 118) O Lecha O Mikołaja Kopernika O Powstań Narodowych O Rusa budowy szkół na osiedlach: , O Bolesława Smiałego O Czecha O Mikołaja Kopernika O Stefana Batorego (IF i JG) O Winiary II rozbudowy szkół podstawowych przy ulicach: O Druskiennickiej (nr 62) O Leszka (nr 87) O Leśnowolskiej (nr 57) O w Kiekrzu rozbudowa internatu Szkoły Specjalnej Nr 103

O Smochowice O Stefana Batorego O Szczepankowo O Władysława Łokietka O Winiary II O Związku Walki Młodych 20) O Zwycięstwa O ul. Dolina

(F-l

- nr

O Władysława Łokietka O Związku Walki Młodych (F -122 i F-2) O Zwycięstwa

Budowy i rozbudowy szkół ponadpodstawowych: O Zespołu Szkół Zawodowych Ministerstwa Komunikacji (ul. Grunwaldzka) O Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Ośrodka Kształcenia Zakładu Doskonalenia Zawodowego Centrum "S " (Rataje) O sali gimnastycznej dla Technikum Poligraficzno- Księgarskiego (ul. Czesława)

KULTURA I SZTUKA

Budowy domów kultury w osiedlach: , O Bolesława Smiałego O Czecha O Jana III Sobieskiego

O Rusa O Stefana Batorego O Tysiącleciao Winiary O Związku Walki Młodych O Związku Młodzieży Polskiej O Zwycięstwa budowy filii bibliotecznych w osiedlach: O Lecha O Zwycięstwa rozbudowa Muzeum Narodowego (Al. Marcinkowskiego) remonty: O kamieniczek przy Starym Rynku (nr 42 i 43) O ul. Gołębiej 2 O Teatru Polskiego O Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki

KULTURA FIZYCZNA, SPORT I TURYSTYKA

Budowy: O hali lekkoatletycznej Akademii Wychowania Fizycznego (ul.

Alfreda Bema) O hali sportowej Akademickiego Związku Sportowego (ul. Pułaskiego) O boiska i hali sportowej dla Gwardyjskiego Klubu Sportowego " Olimpia" odbudowa Kopca Wolności na Malcie odtworzenie boiska sportowego dla Robotniczego Klubu Sportowego "San" (ul. Findera) remonty: O ośrodka przy wodnego Rataje O pływalni przy ul. Niestachowskiej O toru regatowego na Malcie rozbudowy przystani nad Wartą klubów sportowych: O "Posnania" O "Wioślarskiego" O "Warta"

CZYNY SPOŁECZNE

Budowy sieci wodociągowej O Fabianowo OPlewiska budowy sieci kanalizacyjnej O Bajkowe OPlewiska budowy sieci gazowej w osiedlach: O Edwardowow osiedlach: O O w osiedlach: O O

S mochowice - Zachód Krzesiny

Podolany Smochowice

O Ławica

Program Miejskiej Rady Narodowej

OMarlewo O Podolany , O Powstań Sląskicho Smochowice-Zachód O Zieliniec

Program obejmuje główne kierunki działalności Miejskiej Rady Narodowej i wytycza także zamierzenia, których wykonanie w latach 1988-1992 warunkuje dalszy rozwój miasta w latach następnych.

Uwzględniając trudną sytuację społeczno-polityczną i gospodarczą kraju oraz wynikające z niej zagrożenia, Program traktuje się jako otwarty. W miarę korzystniejszych warunków finansowych i inwestycyjnych Program będzie uzupełniany o nowe zadania.

Na podstawie Uchwały Miejskiej Rady N arodowej Nr 11/11/88 z dnia 30 IX 1988 r.

do druku przygotował Marian. Genowefiak

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1989.07/09 R.57 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry