KRONIKA MIASTA POZNANIA 60-967 POZNAN, pi. KOLEGIACKI 17 tel. 785-455

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1989.07/09 R.57 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

KOMITET REDAKCYJNY Andrzej Wituski (przewodniczący)

Andrzej Goćwinski, Władysława Klawiter, Stanisław Kłys, Józef Łopaczyk, Marian Olszewski, Hanna Rubas, Tadeusz Świtała, Lech Trzeciakowski, Magdalena Warkoczewska, Zbigniew Zakrzewski, Jerzy Ziółek

KOLEGIUM REDAKCYJNE Andrzej Goćwinski (przewodniczący), Stanisław Kłys, Józef Łopaozyk, Marian Olszewski, Tadeusz Świtała i Magdalena Warkoczewska

REDAKTOR Tadeusiz Świtała

WARUNKI PRENUMERATY Prenumeratorzy indywidualni instytl! je i zakłady pracy zamawiają prenumeratę w Oddziałach Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch" własciwycu dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora. P' .enumeratę za zleceniem wysyłki za granicę przyjmuje Robotn'cza Spółdzielnia Wydawnicza A'rfrasa- Książka- Ruch", Centrala Kolportażu Prasy i Wy wnu tiv, ul. Towarowa 28, w-958 Warszawa, konto PBK XIII Oddział Warszawa 370044-1195-139-11. Cena prenumeraty na rok 1990: półrocznej - 300 zł, rocznej - 600 zł.

Prenumerata ze zleceniem wysyłki za granicę pocztą zwykłą jest droższa od prenumeraty krajowej o 50% dla zleceniodawców indywidualnych i o 100% dla zlecających instytucji i zakładów. Na życzenie prenumeratora dostawa może odbywać się droąą lutniczą, koszty dostawy lotniczej w pełni pokrywa prenumerator. Termin przyjmowania 12renumeraty: na I półrocze i cały rok następry - na kraj do 10 XI; zagranicę do 31 X. Egzemplarze zeszytów zdezaktualizowanych można nabywać w RSW "Prasa- Książka- Ruch", Przedsiębiorstwo Upowszechniania Prasy i Książki, Oddział Rejonowy Poznań- Wschód, ul. Zydowska 2/3.

Okładkę projektował

Zbigniew Kaja

Wydano na zlecenie Wydziału Kultury i Sztuki U rzędu Miejskiego w Poznaniu

Wydanie I.

Zam. nr 31/89

Prlnted In Poland WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE - POZNAN 1889 Nakład 2600+100 egz. Ark. wyd. 16,8; ark. druk. 14,25. Druk ukończono w październiku 1989 r. K-18 Zlec. druk. 311 DRUKARNIA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA

PL ISSN 0137-3552

ISBN 83-210-0887-9

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1989.07/09 R.57 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry