KRONIKA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1989.04/06 R.57 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

POSIEDZENIE PREZYDIUM

21 I 1089. Odbyło się posiedzenie Prezydi um, podczas którego wstępnie omówio no przygotowania dio dorocznego · walnego ze brania sprawozdawczego.

Zwrócono się do przewodniczących komisji o możliwie szybkie przedłożenie sprawozdań z działalności w 1988 r. Omawiano także porządek obrad zebrania.

ZEBRANIE ZARZĄDU

21 II 1989. Odbyło się zebranie Zarządu, na którym omówiono przygotowania do dorocznego walnego zebrania Towarzystwa, wyznaczonego na dzień l marca. Zapoznano się z przygotowywanym sprawozdaniem z rocznej działalności oraz ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej. Przygotowano propozycję Apodwyższenia składek członkowskich.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

22 III 1989. Odbyło się zebranie Zarządu, na którym podsumowano wyniki zebrania walnego i rozpatrzono możliwości realizacji wniosków. Omawiano też sprawę wewnętrznej struktury Zarządu. Po śmierci Czesława Burlagi, nie udało się dotąd obsadzić funkcji skarbnika ani powołać Komisji Gospodarczej. Postanowiono wystąpić do prezydenta Poznania w sprawie zachowania zabytkowych koszar 15. Pułku Ułanów.

SPOTKANIE Z KONSERWATOREM WOJEWÓDZKIM

28 III 1989. Prezes zarządu spotkał się z Konserwatorem Wojewódzkim Henrykiem Nowakowskim. Omawiano sprawę udostępnienia podziemi kościoła Sw. Wojciecha z grobowcami zasłużonych Wielkopolan. (N)

ROCZNE WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

W dniu l marca (1989 r., w Sali Malinowej Pałacu Działyńskich przy Starym Rynku 78, odbyło się doroczne Walne Zebranie Sprawozdawcze. Obrady zagaił prezes Zarządu prol dr hab. Stanisław Nawrocki, przedstawiając porządek dbrad. Następnie prezes udekorował Odznakami Towarzystwa, w uznaniu długoletniej pracy społecznej: Kazimierza Marcolę, Antoniego N owaka, Walentego Parobkiewicza 1 Janusza Żmudzińskiego. Złożył także gratulacje Ludwikowi Gomolcowi, który w dniu 23 lutego 1989 r. został laureatem N agrody Kulturalnej Miasta Poznania za rok 1988.

Do Komisji Uchwał i Wniosków powołano Edmunda Nadolskiego i Hieronima Wrocińskiego.

Sekretarz Zarządu Zbigniew Karolczak złożył sprawozdanie z działalności Towarzystwa za okres od 9 marca 11988 do ii marca 1989 r. Towarzystwo zrzeszało w dniu sprawozdawczym 876 członków, w tej liczbie 387 osób zawodowo pracujących, 480 rencistów i emerytów oraz 9 studentów. Na początku roku sprawozdawczego było 837 członków oraz 44 zbiorowych; przyjęto 62, zmarło 15, a 8 skreślono na własną prośbę. Przedstawił też działalność Zarządu, który na 10 zebraniach dyskutował mad sprawami organizacyjnymi Towarzystwa i pro blemami dotyczącymi miasta. Omówił działalność Prezydium Zarządu, komisji i kół. Podkreślił współpracę Towarzystwa z władzami miejskimi. Kończąc sprawozdanie - wyróżnił te instytucje i urzędy, z którymi To

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1989.04/06 R.57 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry