KRONIKA MIASTA POZNANIA 60-967 POZNAN, pi. KOLEGIACKI 17 tel. 785-455

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1989.04/06 R.57 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

KOMITET REDAKCYJNY Andrzej Wituski (przewodniczący)

.Andrzej Goćwinski, Władysława Klawiter, Stanisław Kłys, Józef Lopaczyik, Marian Olszewski, Hanna Rubas, Tadeusz Świtała, Lech Trzeciakowski, Magdalena Warkoczewska, Zbigniew Zakrzewski, Jerzy Ziółek

KOLEGIUM REDAKCYJNE .Andrzej Goćwinski (przewodniczący), Stanisław Kłys, Józef Lopaozyk, Marian Olszewski, Tadeusz Świtała i Magdalena Warkoczewska

REDAKTOR Tadeusz Świtała

WARUNKI PRENUMERATY Instytucje i zakłady pracy w miastach, w których znajdują się siedziby oddziałów RSw "Frasa-Książka-Rucli", zamawiają prenumeratę w tych oddziałach: instytucje i zakłady pracy zlokalizowane w miejscowościach, gdzie nie ma Oddziałów RSW "Prasa- Książka- Ruch" i na terenach wiejskich, opłacają prenumeratę w urzędach pocztowych i u Clo:[ęczycieli osoby fizyczne zamieszkałe w miastach - siedzibach Oddziałów RSW "Prasa-Książka-Ruch" opłacają prenumeratę wyłącznie w urzędach J29cztowych nadawczo-oddawczych właściwych dla miejsca zamieszkania prenumeratora. Wpłaty dokonują- używając "ólankietu" wpłaty na rachunek bankowy miejscowego Oddziału RSW "Prasa- Książka- Ruch".

Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę przyjmuje RSW '.('TPrasa- Książka- Ruch Centrala Kolportażu Prasy i Wydawnictw ul. Towarowa 2 , 00958 warszawa, Konto NBr 'XV Oddział w Warszawie nr 1153-201045-139-11. Prenumerata ze zleceniem wysyłki za granicę pocztą zwykłąjęst droższa od prenumeraty krajowej o 5)% dla zleceniodawców indywidualnych i o lW% dla zlecającycll instytucji i zakładów pracy. Terminy ,v.rzyjmowania prenumeraty na kraj i za granicę: do dnia 10 listopada na I kwartał, I połrocze roku nastę-pnego oraz cały rok nast!t12.ny. Cena egzemplarza - 100 zł; prenumerata roczna - iUU zł.

Egzemplarze zeszytów zdezaktualizowanych można nabywać w RSW "Prasa-Książka-Ruch", Przedsiębiorstwo Upowszechniania Prasy i KsiążKi, Oddział Rejonowy Poznań-Wschód, ul. Zydowska 2/3.

Okładkę projektował

Zbigniew Kaja

Wydano na zlecenie Wydziału Kultury ł Sztuki Urzędu Miejskiego u> Poznaniu

Prlnted In Poland WYDAWNI CTWO POZNAŃSKIE - POZNAN lB89 Wydanie I. Nakład 2800+100 egz. Ark. wyd. 14,3; ark. druk. 11,75+wklejka Druk ukończono i w czerwcu 1989 r. Zam. nr 17/89 K-lO Zlec. druk. 100;75 DRUKARNIA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA

PL ISSN 0137-3552

ISBN 83-210-0871-2

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1989.04/06 R.57 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry