P AHUIAFZ

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1989.01/03 R.57 Nr1

Czas czytania: ok. 6 min.

polskiej konspiracji gimnazjalnej, bowiem sam był wychowankiem Związku Młodzieży Polskiej "Kościuszko" w Poznaniu. M. Paluszkiewicz reprezentował również poznańskie Towarzystwo na Zjeździe Filomatów, jaki się odbył w Wejherowie (1972). Na Zjazd ten, który był niestety ostatnim spotkaniem tej generacji działaczy niepodległościowych, przybyło ok. pół setki tetezetowców z Pomorza i Wielkopolski. Na Zjeździe wygłosił przemówienie poświęcone wzorcom moralnym, jakie reprezentowali członkowie Towarzystwa, a które były przykładem dla ówczesnego pokolenia młodzieży. Zostało ono opublikowane w wydanej w roku 1975 Księdze Pamiątkowej Zjazdu. Najbardziej doniosłym wystąpieniem M. Paluszkiewicza związanym z tajnym ruchem młodzieżowym była wystawa pt. Towarzystwo Tomasza Zana, którą eksponował w sali Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania (9 XII 1974 - 5 1 1975). Na ośmiu wielkich tablicach i w sześciu gablotach pokazał kilkaset dokumentów, fotografii, podręczników i innych pamiątek związanych z historią Towarzystwa. Eksponaty uzupełnione były obszernymi tekstami, ktćre stanowiły pierwszą próbę syntezy dziejów tajnych kół gimnazjalnych na ziemiach Wielkiego Księstwa Poznańskiego do roku 1918. Wystawa ta, jak pisał miała być "hołdem dla tych Kolegów, którzy za czasów niewoli ofiarnie służyli młodszym na niwie narodowej, a którzy już odeszli, często życiem pieczętując miłość Ojczyzny. Ma być uznaniem dla żyjących; świadectwem, że pamięć o ich trudach nie zgasła. Ma być dokumentem dla młodszych pokoleń". Przypomnę jeszcze, że M. Paluszkiewicz był także historiografem Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania, którego dziejom poświęcił dwa opracowania: krótką historię Towarzystwa na jego złoty jubileusz ("Kronika Miasta Poznania" r. 1972, nr 4), a następnie przedstawił w syntetycznym ujęciu rozwój i osiągnięcia w sześćdziesięcioleciu jego istnienia (w III tomie Słownika polskich towarzYstw naukowych - 1982).

Jerzy Szews

BIBLIOGRAFIA PRAC MARIANA PALUSZKIEWICZA POŚWIĘCONYCH POZNANI OWI

Biblioteka Państwowego Gimnazjum Matematyczno-PrzYrodniczego im. Bergera.

W: Biblioteki wielkopolskie i pomorskie. Praca zbiorowa pod red. Stefana Wierczyńskiego. Poznań 1929.

Echo strajku szkolnego r. 1906/07 w Wielkopolsce. "Kronika Miasta Poznania" r. 1938, s. 221 - 222. Katedra Poznańska i jej zabytki. Poznań 1938.

Pomysł zaprowadzenia czapek dla gimnazjastów w 1910 r. "Kronika Miasta Poznania" r. 1938, s. 220 - 221. Hipolit Cegielski - wzór obywatela. Jednodniówka Liceum Handlowego w Poznaniu. Poznań 1939.

MEEHARZ

PrzyczYnki do słownictwa wielkopolskiego. "J ęzyk Polski" , Kraków 1955. Analiza językowa Przechadzek po mieście Marcelego Mottego wg pięciotomowego wydania (1888 - 1892). Spotkanie z księdzem. 50 lat temu. "Przewodnik Katolicki" r. 1964, nr 13. Wspomnienie z 1913 r. o prof. drze Józefie Łęgowskim i ks. prefekcie Jerzym Beyerze z Gimnazjum Wiktorii Augusty, później im. Karola Marcinkowskiego. Franciszek Krajna (1882 -1945), działacz społeczny i wydawca w Poznaniu. W: Polski słownik biograficzny. T. 15, z. 67.

Kazimierz Krajna (1880 - 1931), działacz społeczny w Poznaniu. Poseł na sejm ustawodawczy. W: Połski słownik biograficzny. T. 15, z. 67. Józef Kużaj (1842-1925), nauczYciel i działacz społeczny. W: Polski słownik biograficzny. T. 16, z. 70. Franciszek Krajna (4 I 1882 -7 V 1945), kupiec, właściciel drukarni, nakładca, działacz społeczny. W: Słownik pracowników książki połskiej (1972). Józef Łagowski - geograf i popularyzator geografii (1852 - 1930). "Kwartalnik Historii Nauki i Techniki r. 17, nr 2, Pięćdziesięciolecie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1922 -1972. "Kronika Miasta Poznania" r. 1972, nr 4, s. 23 - 27.

Z myśłą o Bogu i Ojczyźnie (Józef Lagowski 1852-1930). W: Byli wśród nas.

Poznań 1978.

Ignacy Dawid Kaczmarek (1888 - 1975), geodeta, działacz społeczny. W: Wielkopolski słownik biograficzny (1981). Franciszek Krajna (1882-1945), wydawca, działacz społeczny. W: Wielkopolski słownik biograficzny (1981). Cmentarz Zasłużonych na Wzgórzu Sw. Wojciecha w Poznaniu. Pod red. Marii Aleksandry Smoczkiewiczowej. Warszawa-Poznań 1982.

KRONIKA

ZEBRANIE ZARZĄDU

26 X 19.88. Odbyło się zebranie Zarządu, którego głównym tematem były rozmowy z członkami Miej1sikiej Służby Porządkowej komendantem Mieczysławem Trafarikowskim i dwoma jego współpracownikami. Poinformowali oni o ce1sch i formach działalności piscćwk:.

Członkowie Zarządu przekazali im uwagi o niedociągnięciach w utrzymaniu porządku w mieście z prośbą o doprowadżemie do ich usunięcia. Poza tym omówiono formy udzielenia pomocy organizatorom Zjazdu Wychowanków b. Gimnazjum Marii Magdaleny w jego przygotowaniu.

ZJAZD "MARYNKARZY" 11 - 12 XI 1988. Odbył się Zjazd Wychowanków b. Gimnazjum Marii Magdaleny, zwanych "marynkarzami". Towarzystwo nasze pomogło organizatorom Zjazdu udostępniając salę na wystawę pamiątek. Cieszyła się ona dużą frekwencją. Prezes Zarządu Towarzystwa poparł prośbę organizatorów skierowaną do Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego o dofinansowanie Zjazdu. Poza tym prezes napisał uroczysty Adres do uczestników Zjazdu, opublikowany w okolicznościowym wydawnictwie 'broszurowym.

ZEBRANIE PREZYDIUM 23 XI 1988. Odbyło się posiedzenie Prezydium Towarzystwa, na którym przyznano Złote Odznaki Miłośników Miasta Poznania Miejskiej Służbie Porządkowej i jej komendantowi Mieczysławowi Trafankowskiemu. Oceniono także przebieg Zjazdu Wychowanków b. Gimnazjum Marii Magdaleny, zwłaszcza wystawę w sali Towarzystwa. Rozważano stan zabiegów w sprawie udostępnienia społeczeństwu podziemi kościoła Sw. W ojciecha. Sytuacja nie jest zadowalająca z powodu opieszałości 'instytucji, które posiadają uprawnienia ii dysponują środkami na ten cel. Postanowiono interweniować u prezydenta miasta. Omawiano projekt zorganizowania cyklu koncertów muzyki poznańskiej i wielkopolskiej w Ratuszu.

PROCHY GEN. STANISŁAWA TACZAKA

30 XI 1988. Odbyła się podniosła uroczystość przeniesienia prochów gen. Stanisława Taczaka z cmentarza w Malborku na Cmentarz Zasłużonych na Wzgórzu Sw. Wojciecha. Nasze Towarzystwo przyczyniło się do obrania Cmentarza Zasłużonych na miejsce spoczynku doczesnych szczątków Generała.

CZESŁAW BURLAGA NIE ŻYJE 9 XII 1988. Zmarł nagle mgr Czesław Bur1aga, prawnik, długoletni skarbnik w Zarządzie naszego Towarzystwa. Niezwykle oddany sprawom miasta Poznania. Cześć Jego pamięci!

SPOTKANIE Z PREZYDENTEM ANDRZEJEM WITUSKIM

21 XII 1988. Odbyło się spotkanie prezydenta miasta Andrzeja Wituskiego z przedstawicielami Prezydium Towarzystwa. Prezes Zarządu poinformował A.

Wituskiego o działalności Towarzystwa w 1988 r. Z zadowoleniem mówiono o osiągnięciach w zakresie podnoszenia estetyki miasta przez modernizację wielu ulic i ich skrzyżowań, odnowienie licznych elewacji, założenie nowych chodników na ulicach zwłaszcza w centrum miasta. Zastanawiano się nad możliwościami doprowadzenia do końca sprawy udostępnienia społeczeństwu podziemi kościoła Sw. Wojciecha z grobami sławnych Wielkopolan. Wśród spraw związanych z tradycją poznańską, Maciej Matuszewski z Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei wystąpił o sprowadzenie do Poznania i uruchomienie na trasie wzdłuż jeziora Malta dwóch lokomotyw wąskotorowych. Sprawa ta znalazła polparcie prezydenta 1 przedstawicieli Towarzystwa.

DOM POLONII" "

27 XII 1988. W zabytkowej kamieniczce przy Starym Rynku uroczyście otwarto Dom Polonii". Poznań otrzymał tym " samym ważną placóWkę, ułatwiającą kontakty z Polakami na Obczyźnie. Towarzystwo nasze reprezentował na tej uroczystości Zbigniew Graczyk.

POSIEDZENIE ZARZĄDU

2,8 XII 1988. Odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego prezes zrelacjonował przebieg spotkania z prezydentem Poznania Andrzejem Wituskim. Podjęto decyzję o wystąpieniu z wnioskiem do władz o przywrócenie klasycznego Gimnazjum Marii Magdaleny. Zgłoszono wniosek o przyznanie drowi Ludwikowi Gomo1cowi Nagrody Miasta Poznania.

Zapoznano się także ze stanem finansów oraz ustalono termin walnego zebrania sprawozdawczego na koniec lutego 1989 r.

Na zebraniu uczczono pamięć długo

RAHUIAEZ

letniego członka Zarządu Czesława Burl a g i

już niej ednokrotnie środowisko poznańskie, a ostatnio podczas Zjazdu wychowankowie tejże szkoły. Chodzi o przywrócenie Gimnazjum w dotychczasowym , , T T T , r » , w A , ID M O PRZYWRÓCENIE GIMNAZJUM MARII MAGDALENY 28 XII 1988. Zarząd Towarzystwa wystąpił do władz wojewódzkich, miejskich i kuratora oświaty i wychowania o rozważenie możliwości przywrócenia Gimnazjum Marii Magdaleny, w której to sprawie występowałokim pl Bernardyns lub wzniesienie nowego budynku w centrum miasta. Tradycja szkolna Poznania znalazłaby w ten sposób satysfakcję, tym bardziej że Gimnazjum Manii Magdaleny było w okresie zaborów ostoją polskości i wydało wielu wybitnych obywateM naszego kraju. (N.)

Pan Redaktor , Tadeusz Switała "Kronika Miasta Poznania"

Czytając zamieszczony w numerze 4 "Kroniki Miasta Poznania" (s.

198 - 199) z r. 1988 mój artykuł pt. Uhonorowanie wybitnego filatelisty, z przykrością stwierdziłem daleko idące zmiany redakcyjne a wśród nich znacznie zniekształcające treść. Mianowicie fragment napisanego przeze mnie artykułu brzmiał: On przewodniczY Komitetom Organizacyjnym wystaw "Intermess II" w Poznaniu w 1961 r. Oest równocześnie sekretarzem Stałego MiędzYnarodowego Komitetu Wystaw Filatelistycznych Intermess) i " Tematica - Poznań 1968' organizowanej pod auspicjami Komisji Tematycznej MiędzYnarodowej Federacji Filatelistycznej (FIP) oraz największej w Polsce i jednej Z największYch na świecie "Światowej Wystawy Filatelistycznej Polska 73" w Poznaniu, pod patronatem FIP, na której pokazano w 6000 gablot, rozmieszczonych w 11 pawilonach MiędzYnarodowych Targów Poznańskich, eksponaty filatelistyczne o wartości 2 miliardów złotych, nadesłane ze 102 krajów a w klasie oficjalnej eksponaty zarządów pocztowych Z 89 krajów, natomiast rozdzielając zdanie i usuwając . .

nawIasy zamIeszczono: PrzewodniczYł Komitetom Organizacyjnym Wystaw "Intermess II" w Poznaniu (1961). Był równocześnie sekretarzem Stałego MiędzYnarodowego Komitetu Wystaw Filatelistycznych "Intermess" i "Tematica" (1968) oraz jednej Z największYch na kuli ziemskiej Wystawy Filatelistycznej Polska 73 w Poznaniu, na której w sześciu tysiącach gablot, rozmieszczonych w jedenastu pawilonach MiędzYnarodowych Targów Poznańskich, zbiory filatelistyczne eksponowali zbieracze ze 102 krajów".

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1989.01/03 R.57 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry