WYDARZENIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1989.01/03 R.57 Nr1

Czas czytania: ok. 76 min.

W POZNANIU W roku 1987

Częśćczwarta

1.10. Inauguracja roku akademickiego 1987/1988 na U niwersytecie im.

Adama Mickiewicza. Przybyli zaproszeni goście: członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, sekretarz Komitetu Centralnego prof. dr hab. Tadeusz Porębski i I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik, prezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Marian Król, wojewoda poznański Bronisław Stęplowski oraz prezydent Poznania Andrzej Wituski. Obecni byli dyplomaci z Konsulatów Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn. Przemawiał rektor prof. dr hab.

Jacek Fisiak. Po immatrykulacji studentów I roku studiów, prof. dr hab. Stefan Kozarski wygłosił wykład nl. historii, hipotez i przewidywań dotyczących wahań klimatycznych. Grupie uczonych wręczono Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz "Medale za zasługi dla UAM". Medalami tymi uhonorowano także rektora Uniwersytetu w Charkowie prof. dra Iwana Tarapowa oraz kanclerza Uniwersytetu im. Chrystiana Albrechta w Kilonii dra Horsta Neumanna. Uroczystość zakończyło odśpiewanie Gaudeamus.

Tadeusz Czwojdrak 1 wojewoda poznański Bronisław Stęplowski. Uroczystość otworzył rektor, prof.

dr hab. Włodzimierz Fiszer. Podniosłym momentem było nadanie tytułu doktora honoris causa prof. drowi Wincentemu Pezackiemu, w uznaniu jego pięćdziesięcioletniego dorobku naukowego. Wyróżniony zaszczytnym tytułem Profesor wygłosił wykład inauguracyjny pl. Człowiek, nauka i ewolucja w inżYnierii procesowej. Z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin wybitnego filatelisty Jana Witkowskiego, prezydent Poznania Andrzej Wituski wręczył jubilatowi medal "W uznaniu zasług - wdzięczne miasto".

Kolejny rok pracy rozpoczęła także Akademia Rolnicza. N a uroczystość inauguracji przybyli goście, m. in. zastępca członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabriela Rembisz, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Stanisław Piotrowicz, prezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Marian Król, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej

W godzinach popołudniowych przybyła do Poznania delegacja Komisji Spraw Zagranicznych Ogólno chińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych Chińskiej Republiki Ludowej. Goście przybyli do Polski na zaproszenie przewodniczącego Komisji Spraw

Wydarzenia w Poznaniu (1.10.)

Zagranicznych Sejmu PRL Józefa Czyrka. Odbyło się spotkanie z dyrektorem Instytutu Zachodniego prof. drem hab. Antonim Czubińskim. Poznańska Centrala Techniczno- Handlowa Sprzętu Komputerowego i Kontro1no- Pomiarowego "Meraz et" oraz "Robotron" Export- Import z Niemieckiej Republiki Demokratycznej zorganizowały dwudniowe sympozjum, w czasie którego dokonano prezentacji minikomputera "A-7150" z "Robotronu" .

Zespół Teatru Nowego, pod kierownictwem Izabelli Cywińskiej, udał się w podróż artystyczną do Hiszpanii.

Zespół Pieśni i Tańca "Cepelia", pod kierownictwem Henryka Manieckiego, powrócił z podróży artystycznej do Francji i Republiki Federalnej Niemiec.

Prezes zarządu poznańskiego Stowarzyszenia "Wisła- Odra" red. Wiesław Porzycki wręczył nagrody laureatom konkursu na pamiętnik patriotyczny "Skąd nasz ród". Pierwszą - Rajmundowi Grzonce, drugą Franciszkowi Małysze (obaj z Poznania); dwie trzecie - Adeli Dudzie z Gorzowa oraz żonie Henryka Romskiego z Poznania. Odwiedziła Poznań delegacja Wydziału Kultury Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, z Jurijem Woronem. Radzieccy goście spotkali się z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwardem Łukasikiem, a następnie z przedstawicielami środowisk artystycznych miasta. W Pałacu Kultury goście rozmawiali o współczesnych problemach kultury w swoim kraju. Obecny był sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jan Maćkowiak.

Na Cmentarzu Komunalnym w J unikowi e odbył się pogrzeb mgra Jerzego Marcinkowskiego (" Marcina"), alpinisty i speleologa, działacza poznańskiego Klubu Wysokogórskiego, współzałożyciela Sekcji Grotołazów Akademickiego Klubu Turystycznego, zmarłego w dniu 17 września 1987 r. w N epalu, podczas wyprawy wysokogórskiej. Żył czterdzieści jeden lat.

Red. Wiesław Porzyoki (z prawej) składa gratulacje laureatowi Konkursu Rajmundowi Grzance

W wieku siedemdziesięciu sześciu lat zmarł Hieronim Korek, dyrektor Dzielnicowego Zarządu Budynków Mieszkalnych Jeżycetycznej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Odśpiewaniem Gaudeamus rozpoczął się nowy rok studiów w Akademii Ekonomicznej. N a inaugurację przybyli goście honorowi, a wśród nich zastępca członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partiii Robotniczej Gabriela Rembisz, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jan Maćkowiak, wojewoda poznański Bronisław Stęp10wski, prezydent Poznania i przewodniczący Rady Społecznej Uczelni Andrzej Wituski. Inauguracyjny wykład pl. Cybernetyka ekonomiczna ekonomią XXI wieku wygłosił prof. dr hab. Zbigniew Czerwiński. Inauguracja nowego roku akademickiego odbyła się też w Wyższej Szkole Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich im. Mariana Buczka.

Rok akademicki 1987/1988 rozpoczęła również Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Pancernych im.

S tefana Czarnieckiego.

Rok akademicki zainaugurowano ponadto w poznańskiej Akademii Muzycznej im. Ignacego J. Paderewskiego. Gości, a wśród nich: wiceministra kultury i sztuki Kazimierza Mo1ka, sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzego Suskiego i wicewojewodę poznańskiego Bogdana Zastawnego powitał rektor prof. dr hab. Stanisław Kulczyński. Po immatrykulacji, wykład poświęcony rotacji współczesnej muzyki orkiestrowej wygłosił doc. Renard Czajkowski. Czterdziestolecie Spółdzielni Pracy Fryzj ersko - Kosmetycznej. K u1minacją obchodów był pokaz mody fryzjerskiej i odzieżowej w salonie przy ul. Czerwonej Armii. Modelki ubrane były w stroje przygotowane przez Laboratorium Odzieżowe przy Wojewódzkim Związku Spółdzielczości Pracy.

Osiągnięcia trzech lat kadencji ocenili radni Dzielnicowej Rady Narodowej Grunwald. Wnioskom nadano formę uchwał, zobowiązujących do konkretnych kroków Urząd Dzielnicowy i podległe mu agendy. Oceniono także efektywność remontów w placówkach

w latach 1967 - 1975, zastępca przewodniczącego Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 2.10. W Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" nastąpiła inauguracja roku szkolenia partyjnego w woj. poznańskim. Uczestniczyli przedstawiciele władz, z zastępcą członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabrielą Rembisz i sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Silskim. Wykład inauguracyjny pl. Dorobek i perspektywy socjalistycznej odnowy wygłosił doc. dr hab. Janusz Romul.

Tadeusz Bece1a

W siedzibie Związku Literatów Polskich przy ul. N oskowskiego odbyło się spotkanie z okazji osiemdziesiątej rocznicy urodzin prozaika Tadeusza Beceli. W spotkaniu uczestniczyli sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak oraz wiceminister kul tury i sztuki Kazimierz Mo1ek. O twórczości jubilata mówił krytyk literacki Wojciech J amroziak. Z okazji Światowego Dnia Turystyki, w Sali Odrodzenia Ratusza Poznańskiego odbyło się spotkanie działaczy turystycznych z przedstawicielami władz. U czestniczyli w nim goście z Bułgarii, Niemieckiej Republiki Demokra

Wydarzenia w Poznaniu (2 - 3.10.)oświatowych i zapoznano się ze stainem zdrowia dzieci i młodzieży na Grunwaldzie oraz z warunkami opieki lekarskiej nad młodym pokoleniem. Jubileusz czterdziestolecia działalności Poznańskiego Przedsiębiorstwa Handlu Artykułami Technicznymi "Elmet". Po południu, u stóp Pomnika Bohaterów na stokach Cytadeli zainaugurowany został XXXVI Ogólnopolski Rajd Przyjaźni Po1sko- Radzieckiej - najstarsza impreza turystyczna w Polsce. Po odegraniu hymnów państwowych polskiego i radzieckiego, komandor Rajdu Zbigniew Skrukwa złożył meldunek wicewojewodzie poznańskiemu Tadeuszowi Zającowi. Obok ekip polskich w Rajdzie uczestniczyły drużyny z Bułgarii, Niemieckiej Republiki Demokratycznej oraz Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Delegacje złożyły pod Pomnikiem Bohaterów wieńce i wiązanki kwiatów. Dla uczestników przygotowano 25 tras pieszych, od jedno- do trzydniowych, a ponadto trasy kolarskie, motorowe, autokarowe i kajakową. W Osiedlowym Domu Przyjaźni "Trojka" otwarta została wystawa pt. Turystyka w Plowdiw. W salonie handlowym "Predom- Serwice" przy ul. Roosevelta otwarto stoisko sprzedaży towarów z. .. przemytu, zajętych przez Urząd Celny, wartości ok. miliona zł. Oferowano m. in.: zegarki elektroniczne, kalkulatory, radiomagnetofony, zapalniczki, płyty gramofonowe, koła samochodowe, parasole i długopisy.

Roboty na skrzyżowaniu ulic Matejki-Grunwaldzka-Szylinga w dniu 2 X 1987 r. Widok w wylotu ul. Matejki

Przebywająca w Poznaniu dwudziestopięcioosobowa grupa z Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Hanowerze (Republika Federalna Niemiec) spotkała się na dyskusji społeczno-gospodarczej z pracownikami Instytutu Zachodniego. 3.10. Uroczysty apel Garnizonu Poznańskiego Zmotoryzowanych Odwodów Milicji Obywatelskiej. Funkcjonariusze I rocznika złożyli ślubowanie. Uroczystość zakończyła się defiladą pododdziałów oraz pokazem musztry paradnej w wykonaniu orkiestry dętej. W gmachu Urzędu Wojewódzkiego odbyło się, z udziałem zastępcy członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabrieli Rembisz, posiedzenie Zespołu Radnych-Inwalidów. "Przez cały piątek i sobotnie przedpołudnie układano nową nawierzchnię zakładano oznakowania, barierki na skrzyżowaniu. Żeby takie tempo towarzyszyło stale robotnikom na ul. Grunwaldzkiej!" - wzdychał reporter. J ak wcześniej zapowiadała "Gazeta Poznańska" - przywrócony został ruch na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej - S zy linga - Ma tej ki.

W wieku dwudziestu siedmiu lat zmarł niespodziewanie Jacek Sobkowiak, żeglarz, członek kadry narodowej w klasie "Finn" od 1980 r., mistrz Polski, piąty na mistrzostwach świata (1985) i trzeci na mistrzostwach Europy (1984).

Spotkanie jubileuszowe absolwentów Wydziału Prawa U niwersytetu tai. Adama Mickiewicza z lat 1953 - 1975 z dziekanem prof. drem Stanisławem Stachowiakiem oraz granem profesorów, wykładających przed trzydziestu laty: Edmundem Chróście1ewskim, Witalisem Ludwiczakiem, Zygmuntem N owakowskim ,i Andrzejem Szwarcem. Festyn nad Wartą między Mostami Rocha i March1ewskiego, zorganizowany przez Biuro Podróży , ,Almatur" . W Młodzieżowym Domu Kultury (Bema 16) zorganizowano VI Wystawę Psów Nierasowych. 4.10. Na Międzynarodowych Targach Poznańskich nastąpiło otwarcie III Międzynarodowych Targów Ro1no-Spożywczych "Polaigra 87". J ednocześnie otwarto Krajową Wystawę Ogrodniczą. Gości powitał prezydent Poznania Andrzej Wituski.

Ekspozycja maszyn rolniczych

Przybyła delegacja party jno-rządowa: prezes Naczelnego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Roman Malinowski, wicepremierzy Władysław Gwiazda i Józef Kozioł, zastępca członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabriela Rembisz, sekretarz Komitetu Centralnego Zbigniew Michałek i inni. Otwarcia dokonał minister rolnictwa, leśnictwa i gospodarki żywnościowej Stanisław Zięba. W godzinach południowych członkowie delegacji partyjno-rządowej przybyli na otwarcie Międzynarodowego Salonu Techniki Pakowania i Magazynowania "Tarop ak" . Oprócz wystawców polskich, oferty prezentowali produ

(3-4.10.)

cenci z: Finlandii, Francji, Holandii, Japonii, Jugosławii, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Republiki Federalnej Niemiec, Szwajcarii, Szwecji, Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn., Węgier i Berlina Zachodniego. Odbyła się konferencja prasowa ministra rolnictwa, leśnictwa i gospodarki żywnościowej Stanisława Zięby.

Ballada Aleksandra Skriabina. Tańczą od lewej: Paweł Kromolicki, Joanna Semeńczuk, Wacław Rejdych i Mariola Hendrykowska

Premiera Polskiego Teatru Tańca - Baletu Poznańskiego na scenie Teatru Wielkiego. Dano dwa utwory, w choreografii Anny Sokołów: Balladę, do muzyki Aleksandra Skriabina; w premierowej obsadzie tańczyli: Mariola Hendrykowska, Paweł Kromolicki, Wacław Rejdych i Joanna Semeńczuk. Przy fortepianie zasiadł Andrzej

Rooms Keynona Hopkinsa. Tańczą od lewej: Ewa Cymer, Piotr Hurnik, Grażyna Grabowska, Dariusz Goc, Joanna Semeńczuk

Tatarski, Rooms (Pokoje), do muzyki Kenyona Hopkinsa: Paweł Kromolicki (Sen), Joanna Semeńczuk (Ucieczka), Mirosław Ogórek (Dążenie), Ewa Cymer, Grażyna Grabowska, Dariusz Goc, Piotr Hurnik, Paweł Kromolicki (Pożądanie), Ryszard Węgrzynek (Panika), Ewa Cymer, Grażyna Grabowska, Joanna Semeńczuk

Wydarzenia w Poznaniu (4 - 6.10.)

(Dzienny Sen), Dominika Antkowiak (Koniec; Samotność). Kostiumy projektował Ireneusz Domagała. 5.10. W Centrum Targowym, z udziałem sekretarza Komitetu W ojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jana Maćkowiaka i wojewody poznańskiego Bronisława Stęp10wskiego, odbyło się posiedzenie Rady Naukowej obchodzącego dwudziestą rocznicę działalności Instytutu Gospodarki Magazynowej. W sali konferencyjnej Izby Rzemieślniczej rozpoczęła się II Konferencja Naukowo- Techniczna nt. "Mechanizacja i automatyzacja procesów transportowo - magazynowych" . Rozpoczął się kolejny etap Operacji "Posesja 87". Wyruszyły na inspekcję pierwsze zespoijr kontro1ne; odbyła się specjalna konferencja zainteresowanych służb w Urzędzie Wojewódzkim.

W Wielkopolskich Zakładach Te1ee1ektronicznych "Te1kom- Te1etra" rozpoczęło się sympozjum polsko-francuskie z okazji piętnastolecia podpisania umowy licencyjnej pomiędzy francuską firmą "Alcatel CIT" i "Teletrą", na podstawie której rozpoczęto w kraju produkcję central elektronicznych. W sympozjum uczestniczyli przedstawiciele firmy francuskiej, z dyr. Franciszkiem Tallegasem i Ambasady Francji w Warszawie. Jubileusz piętnastolecia tej współpracy "Alcatel CIT" uczciła wybiciem pamiątkowego medalu. W rozmowach z francuskimi fachowcami uczestniczył wiceminister łączności Jerzy Tomaszewski. Początek II Kolokwium Politologów Polskich i Zachodnioniemieckich. W Osiedlowym Domu Kultury " Na Skarpie" otwarto wystawę form przestrzennych dla niewidomych. Odbył się pogrzeb Romana Brandstaettera. Pogrzeb poprzedziła msza żałobna w kościele Dominikanów, którą celebrował metropolita poznański, arcybiskup J erzy Stroba. Odczytano skierowany na ręce metropolity telegram kondolencyjny papieża Jana Pawła II. W Pałacu Kultury otwarto wystawę pokonkursową prac nade

słanych na III Ogólnopolskie Biennale Fotograficzne "Człowiek - jego praca i jego pasje". 6.10. Z pracownikami Wielkopolskich Zakładów Te1ee1ektronicznych "Te1kom - Te1etra" pożegnała się piętnastoosobowa delegacja z francuskiej firmy "Alcatel CIT", z jej dyrektorem Franciszkiem Tallegasem. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego zainaugurowała rok akademicki 1987/1988. N a uroczystość przybyli : zastępca przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki Jan Pawlak, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Silski, prezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Marian Król oraz wicewojewoda poznański Tadeusz Zając. Przemówienie inauguracyjne wygłosił rektor prof. dr hab. Zdobysław Stawczyk, a wykład inauguracyjny Aktualne problemy sportu kwalifikowanego prof. dr Jan usz Jackowski. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowana została prof. Wanda Rożynek-Łukanowska, a Krzyżami Kawalerskimi: Maria Szaf arkiewicz, Ewa Woźniak, Jerzy Szmit, Andrzej Woj akowski i Stanisław WylegaIski. Ogłoszono, iż najlepszą sportsmenką poprzedniego roku akademickiego okazała się wicemistrzyni świata w pięcioboju nowoczesnym Barbara Kotowska.

Fragment ekspozycji. N a planie domek Zakładów Stolarki Budowlanej "Stalbud" w Sępolnie Krajeńskim

Przy ul. Czarna Rola otwarto wystawę-propozycję dla indywidualnego budownictwa mieszka

niowego, będącą częścią II Centra1nych Targów dla Indywidualnego Budownictwa Mieszkaniowego w Warszawie. Ekspozycja poznańska została przygotowana w naturalnej zabudowie winogradzkich osiedli mieszkaniowych. Wybudowano kilka domków z drewna. W otwarciu ekspozycji udział wzięli specjaliści z całego kraju, a wśród nich m. in. przewodniczący komitetu organizacyjnego II Targów - Roman Nowicki.

Przybyła delegacja Związkowej Rady Kołchoźników Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, pod przewodnictwem Ernesta J. Leszniewskiego, goszcząca w Polsce na zaproszenie prezesa Naczelnego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Romana Malinowskiego.

Moment składania Wlenca pod pomnikiem poległych milicjantów i funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa u zbiegu ulic Matejki i Grunwaldzkiej

Rocznica powołania Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeń - stwa. Odbyło się spotkanie grupy wyróżniających się funkcjonariuszy z przedstawicielami władz. W imieniu Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej życzenia funkcjonariuszom z województwa poznańskiego przekazał sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Andrzej Rakowski. Za ofiarną służbę podziękował wojewoda poznański Bronisław Stęplowski.

Od niedzieli (4 X) gościła w mieście delegacja z zaprzyjaźnionego Hanoweru. Kolejne spotkanieprzedstawicieli obu targowych miast uwieńczone zostało podpisaniem wspólnej umowy o dalszej współpracy i rozwijaniu wzajemnych kontaktów. Uroczystość odbyła się w godzinach popołudniowych w Urzędzie Miejskim. Pod dokumentem podpisy swoje złożyli: nadburmistrz miasta Hanoweru Herbert Schma1stieg i dyrektor Wydziału Kultury Zarządu Miasta Hanoweru Hara1d B6h1mann, zaś ze strony Poznania: przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej Stanisław Antczak i prezydent Andrzej Wituski. W uznaniu zasług w dziedzinie rozwoju współpracy obu imiast, S. Antczak wręczył HaraIdowi B6h1mannowi Odznakę Honorową Miasta Poznania. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert Orkiestry Kameralnej U niwersytetu Kilońskiego, pod dyrekcją Klausa Madera. Solistą był Helmut Max (klarnet).

W Klubie im. Włodzimierza Pietrzaka otwarto wystawę grafiki Vladimira Drapała z Brna.

W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę zbiorową prac członków Regionalnego Zrzeszenia Fotografów Zawodowych ze Strasburga (Francja).

W salonie wystawowym "Empiku" przy ul. Ratajczaka otwarto wystawę malarstwa Czesława Kc smacza. 7.10. Naukowcy z Czechosłowacji, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Polski i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich obradowali na temat energooszczędnych technologii suszenia zielonek gorącymi gazami. W siedzibie Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację dwudziestu sześciu byłych więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych zostało udekorowanych, nadanymi im przez Radę Państwa, Krzyżami Oświęcimskimi. Wojewoda poznański Bronisław S tęp10wski spotkał się w Urzędzie Wojewódzkim z uczestnikami II Kolokwium Politologów Polski i Republiki Federalnej Niemiec. Działalności na rzecz ochrony środowiska naturalnego i kształtowania świadomości ekologicznej

Wydarzenia w Poznaniu (7 - 8.10.)

społeczeństwa było poświęcone plenarne posiedzenie Miejskiego i Wojewódzkiego Komitetów Stronnictwa Demokratycznego. II aukcja skór dzikich zwierząt w pawilonie Nr 7 Międzynarodowych Targów Poznańskich, zorganizowana przez dyrekcję Wielkopolskiego Parku Zoologicznego. Aukcję sprawnie i z humorem prowadził Marek Grzybowski. "Emocji nie brakowało - pisał sprawozdawca «Głosu Wielkopolskiego» - gdyż cena wywoławcza niemal każdego eksponatu była podbijana. Już pierwsza skóra tygrysa, wyceniona na 21 tys. sprzedana została za 98 tys. zł. Dobry to był początek [...] Naj dłużej trwała licytacja dużych i najwyżej wycenionych skór niedźwiedzia brunatnego - 150 280 zł i tygrysa syberyjskiego - 125 500 zł, a uzyskano za nie odpowiednio 805 tys. i 810 tys. zł [...] Po dwóch godzinach licytacji uzyskano ponad 3 min zł. Przeszło to oczekiwania dyrektora - Wincentego Fałkowskiego, który stwierdził, że za tę sumę będzie można zbudować nie tylko - jak przewidywano wybieg dla koni Przewalskiego i wielbłądów, ale chyba jeszcze jeden obiekt'" . W holu głównym Biblioteki Uniwersyteckiej otwarto wystawę pt. Brno i jego biblioteki.

W wieku siedemdziesięciu dwóch lat zmarł Henryk Janiec, kierownik Zespołów Adwokackich Nr 1 w latach 1952 - 1969 i Nr 15 w latach 1969 - 1987, założyciel i kierownik Biblioteki Adwokackiej w 1986 r.

Rano przy Łęgach Dębińskich chwile grozy przeżyli spacerowicze. N ajpierw spłoszyły się psy, a za chwilę wybiegło stado... dzików: 4 duże okazy i 3 warchlaki.

Na Cmentarzu Komunalnym w Junikowie odbył się pogrzeb Zdzisława Kępińskiego, zmarłego w dniu 27 września, zastępcy kierownika Wydziału Kultury Komitetu Warszawskiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, w latach 1976 -1979 instruktora Wydziału Ideologicznego i Informacji Komitetu Wojewódzkiego w Poznaniu. Żył trzydzieści dziewięć lat.

8.10. Inauguracja nowego roku studiów w Akademii Medycznej. Przybyli m. in.: wiceminister zdrowia i opieki społecznej Janusz Prokopiak i sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak. Insygnia władzy rektorskiej przekazane zostały prof. drowi Antoniemu Pruszewiczowi. Krzyżem Komandorskim "Orderu Odrodzenia Polski udekorowano prof. dra Ewarysta Pawełkiewicza. Wykład inauguracyjny nt. społecznych i biologicznych aspektów nowoczesnej psychiatrii wygłosił prof. dr Włodzimierz S trzyżewski. Na posiedzeniu plenarnym Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju zainaugurowano obchody czterdziestej czwartej rocznicy powstania ludowego Wojska Polskiego w województwie poznańskim. N ad wstępnym projektem założeń do regionalnego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego początek XXI w., dyskutowano na posiedzeniu Kolegium Wojewody Poznańskiego. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert Kameralnej Orkiestry Barokowej "Concerto Avenna". Solistą był wiolonczelista I van Monighetti.

Na scenie Teatru Nowego - gościnny występ grupy młodych twórców warszawskich, skupionych w

eksperymentalnym zespole "Pracownia- Teatr", działającym pod kierownictwem Edwarda Wojtaszka. Dano spektakl pl. Party turautwór na 4 aktorów. Gościnny występ rodzinnego teatrzy ku lalkarzy Trio Sivina z P10wdiw (Bułgaria) na scenie Teatru "Marcinek". Dano Metamorfozy. W ośrodku rozrywki "Słońce" Roman Radomski prezentował prozę Rainera M. Rilkego pl. Hotel Pana Boga.

Z podróży artystycznej do Holandii powróciła Wielkopolska Orkiestra Symfoniczna im. Karola Kurpińskiego, pod kierownictwem Bogdana Jarmołowicza. Koncertowała w Oss, z udziałem Bartło - mieja Nizioła (skrzypce) i Rajmunda Nowickiego (fortepian).

W wieku osiemdziesięciu trzech lat zmarł Stanisław Bukowski, zasłużony działacz ruchu robotniczego, w latach 1928 - 1930 działacz Polskiej Partii Socjalistycznej- Lewicy, a w latach 1933 -1938 Komunistycznej Partii Polski, współorganizator strajków robotniczych. Od 1945 r. działał w Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

U dekorowany Orderem Sztandaru Pracy II ki., Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W godzinach popołudniowych na cmentarzu komunalnym w Junikowie odbył się pogrzeb red. J erzego Matuszkiewicza. Zegnał Zmarłego zastępca redaktora naczelnego "Gazety Poznańskiej" Kazimierz

Marcinkowski. N a mogile złożono wieńce i kwiaty. J. Matuszkiewicz zginął tragicznie w katastrofie kolejowej w dniu 29 wrześnja. Zył sześćdziesiąt trzy lata. W ZOO przyszły na świat trzy lwiątka indyjskie. "Pierwsze w Polsce narodziny" - jak podkreślał reporter "Expressu Poznańskiego" (9-11 X 1987 r.). 9.10. Czterdziesta czwarta rocznica powstania ludowego Wojska Polskiego. Na uroczystą akademię w Pałacu Kultury przybyli: zastępca członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabriela Rembisz, sekretarze Komitetu Wojewódzkiego Andrzej Rakowski i Jan Maćkowiak, wiceprezes N aczelnego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Dominik Ludwiczak, wojewoda poznański Bronisław Stęplowski, dowódca Wojsk Lotniczych gen. dyw.-pilot Tytus Krawczyc. Przybyli -konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, minister pełnomocny Iwan Bojko i delegacja Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej. Przemawiali przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusz Czwojdrak, przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej Stanisław Antczak i zastępca dowódcy Wojsk Lotniczych do spraw politycznych płk Kazimierz Szeląg. Wystąpili artyści scen poznańskich.

Igł" Ł

W hallu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego otwarto wystawę pl. Koń w literaturze pięknej. Zakończenie kolokwium politologów Polski i Republiki Federalnej Niemiec.

Wydarzenia w Poznaniu (10 - 12.10.)

10.10. Z okazji Dnia Edukacji N arodowej w Sali Kominkowej Pałacu Kultury odbyło się spotkanie władz · wojewódzkich z wyróżniającymi się w pracy nauczycielami-instruktorami Związku Harcerstwa Polskiego. Jubileusz siedemdziesięciopięciolecia harcerstwa jeżyckiego. W Sali Tradycji Ruchu Młodzieżowego w Pałacu Kultury otwarto wystawę historyczną. Po południu odbyła się zbiórka hufca jeżyckiego w Szkole Podstawowej przy ul. Słowackiego, skąd przemaszerowano ulicami dzielnicy do Domu Harcerza przy ul. Widnej, gdzie odbył się apel poległych. Uroczystość zakończono spotkaniem czterech pokoleń harcerzywało uroczyste spotkanie. Przybyli przedstawiciele Ambasady Libijskiej w Warszawie.

Odprawa wart

Na scenie Teatru Nowego zakończyły się gościnne występy zespołu teatru eksperymentalnego "Pracownia- Teatr", pod kierownictwem Edwarda Wojtaszka.

11.10. Zakończenie "Polagry" , "Taropaku" i Krajowej Wystawy Ogrodniczej. O rozmiarach tych imprez świadczą m. in.: powierzchnia ekspozycyjna ok. 43 tys. m 2 i uczestnictwo ponad 500 firm, w tym 151 zagranicznych, oraz prawie 200 tys. zwiedzających. Ocenę imprezy przedstawili na zakończenie wiceminister rolnictwa, leśnictwa i gospodarki żywnościowej Kazimierz Dunaj oraz dyrektor Międzynarodowych Targów Poznańskich Stanisław Laskowski. W Poznaniu przebywała delegacja Afgańskiej Republiki Demokra tycznej, której przewodniczył wicepremier Said Amanuddin Amin. S. A. Amina przyjął wojewoda poznański Bronisław Stęp10wski. Wieczorem na pi. Wolności odbył się uroczysty capstrzyk pododdziałów garnizonu poznańskiego. Na scenie Teatru Nowego koncertował "Kwartet Jorgi". Dano Zieloną muzykę.

12.10. W XVIII rocznicę Al Fatih, poznańskie koło Towarzystwa Przyjaźni Po1sko- Libijskiej zorganizo

Uroczysta odprawa wart garnizonu poznańskiego pod pomnikiem Armii "Poznań".

Do Księgi wyróżniających się wynalazców i racjonalizatorów woj. poznańskiego wpisano sześćdziesiąt dziewięć nazwisk. Podczas spotkania w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wręczono innowatorom akty dokonania wpisu oraz udekorowano ich odznaczeniami państwowymi i odznakami regionalnymi. Inauguracja sezonu kulturalnego 1987/1988 w Klubie Stowarzyszenia PAX. Prof. dr Andrzej Kwi1ecki wygłosił odczyt pl. Socjologowie wobec nowego ustroju w Polsce.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w Sali Białej Urzędu Miejskiego odbyło się spotkanie przedstawicieli władz polityczno-administracyjnych województwa poznańskiego i Poznania z grupą wyróżniających się nauczycieli i pracowników szkół artystycznych. Wyróżniających się udekorowano Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski. Aktu dekoracji dokonali: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Silski, wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski oraz prezydent Poznania Andrzej Wituski. W imieniu wyróżnionych podziękował Zbigniew Swieżyński. Na scenie "Browaru" z recitalem francuskiej piosenki poetyckiej wystąpiła "Biała Dama z SL

Germain" Córy Vaucaire, której akompaniował Jean-Pierre Remy. "Salon poetycki" w Klubie "Merkury". Wiersze młodych twórców: Krystyny Burzyńskiej, Beaty Paul, Małgorzały Szurpit i Rafała Stoleckiego recytowały Anna Głowniak i Anna Kobierska. W Klubie Akademii Medycznej "Esculap" zespół teatralny z Republiki Federalnej Niemiec dał przedstawienie dla dzieci zatytułowane Max. W "Empiku" na Ratajach otwarto wystawę oszczędzających paliwo turbinek do silników samochodowych Alojzego Kowalskiego. Odbyło się spotkanie z konstruktorem. W Klubie "Od N owa" koncertował czechosłowacki zespół "Trijo" . Złaz kadry instruktorskiej oraz byłych członków i działaczy harcerstwa staromiejskiego z okazji siedemdziesięciopięciolecia ruchu harcerskiego w dzielnicy Stare Miasto.

13.10. W auli Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. Solnej odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych. Przybyłych powitał rektor doc. Witold Gyurkovich. Wyrazem uznania dla pełniącego przez ostatnie dwie kadencje obowiązki rektora doc. Jarosława Kozłowskiego było wręczenie mu Medalu Scholae Rene Merito. Wybitnym twórcom i wykładowcom wręczono przyznane im przez ministra kultury i sztuki nagrody. Nagrodę I stopnia otrzymali doc. J. Kozłowski i doc. Rajmund Dybczyński, II stopnia - doc. Bogdan Wagner, a III stopnia - adiunkt Józef Walczak. Wykład inauguracyjny pl. Siedem znamion aktualnej sztuki wygłosił doc. Stefan Wojnecki. W przeddzień nauczycielskiego święta odbyło się w Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej spotkanie kierownictwa politycznego województwa z grupą wyróżniających się nauczycieli wszystkich typów szkół. Najbardziej zasłużonych nauczycieli udekorowano odznaczeniami państwowymi, regionalnymi i resortowymi.

W Muzeum Literackim im. Henryka Sienkiewicza odbyła się uroczystość przekazania miastu trzeciej fundacji Ignacego Mosia. Stosowny akt notarialny podpisali: honorowy kustosz muzealnych zbiorów Ignacy Moś oraz prezydent Poznania Andrzej Wituski. Wartość wszystkich darów przekazanych miastu przez I. Mosia oszacowano na ponad 4 min zł. Są to w przeważającej części dokumen - ty związane z życiem i twórczością Henryka Sienkiewicza.

Powołano Wojewódzki Społeczny Komitet Obchodów Siedemdziesiątej Rocznicy Wybuchu Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej, z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwardem Łukasikiem na czele.

Na scenie Teatru Nowego pierwszy gościnny występ zespołu "Bread and Puppet" z Nowego Jorku. Dano Zycie i śmierć strażaka wg Petera Schumanna.

W wieku siedemdziesięciu sześciu lat zmarł Wacław Kędziora, solista Teatru Muzycznego w latach 1956 - 1977. Firma "Po1ack" oraz kilka szpitali w Norwegii już po raz drugi przekazały cenny sprzęt medyczny Klinice Chirurgii Ogólnej i Gastroentoro10gicznej. Wartość podaro

Wydarzenia w Poznaniu (13 - 16.10.)wanego sprzętu oceniono na blisko 100 tys. dolarów. Organizatorami zbiórki darów z Norwegii byli Erland Viskum i Erik Vegę z Mysen. Przesyłkę z darami przywieź1 li do Poznania dyrektor firmy "Polack" Ksell Roo1e i szef produkcji Jan Finn Johnsen oraz lekarze z trzech szpitali w Oslo - Trygve Ta1setit, Steinar Karisen, Martin Hauer-J ensen. W dowód uznania dyrektor Instytutu Chirurgii prof. dr Roman Góral wręczył panom Er1andowi Viskumowi i Erikowi Vegę Medale im. Karola Marcinkowskiego. Goście z N orwegii zostali przyjęci przez prezydenta Poznania Andrzeja Wituskiego. 14.10. W Wojewódzkim Komitecie Stronnictwa Demokratycznego odbyło się spotkanie z konsulem generalnym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, ministrem pełnomocnym Iwanem Bojko.

W Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie radnych Wojewódzkiej Rady Narodowej z przedstawicielami tygodnika "Rada N arodowa" .

Nasz wspólny świat I Nasz wspólny świat - pod takim hasłem odbył się w "Arenie" koncert z udziałem czołowych zespołów młodzieżowych. Dochód z imprezy przeznaczono na fundusz pomocy dla dzieci krajów Trzeciego Swiata. Spotkanie z cyklu "Porozmawiajmy o Poznaniu" w sali "Empiku" . Wprowadzenia do dyskusji dokonali dyrektor Zarządu Dróg i Mostów Zefiryn Grabski oraz wicedyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Jerzy Kuraszyński. Wyczerpujących wyj aś

nień udzielili Jerzy Kuraszyński, Zefiryn Grabski, Stanisław Bartkowiak (Wydział Komunikacji), Janusz Chmielewski (Poznański Szybki Tramwaj) i Andrzej Krych (Biuro Planowania Przestrzennego). Dyskusję podsumował wiceprezydent Poznania Bogdan Pucek.

Zebranie grupy inicjatywnej Stowarzyszenia "Zdrowy Człowiek" w "Harcówce". Drugi dzień gościnnych występów zespołu "Bread and Puppet" na scenie Teatru Nowego. 15.10. W Politechnice Poznańskiej zainaugurowano "Dni 'Książki i Prasy Technicznej". Rozpoczęła się ogólnopolska konferencja naukowa nt. badań prowadzonych w ramach programu centralnego "Stan i przeobrażenia współczesnych rodzin polskich" . Referat wprowadzający wygłosił sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Henryk Bednarski. Jubileusz czterdziestolecia obchodziła Spółdzielnia Rzemieślnicza Odzieżowo-Galanteryjna "Dąbrówka". Działalność rozpoczęła w dniu 23 września 1947 r.

Zakończyła się ogólnopolska konferencja nt. okuć budowlanych i urządzeń zabezpieczających. Uczestniczyli w niej wytwórcy z Czechosłowacji i Węgier. W podróż artystyczną do Włoch i Wielkiej Brytanii udała się Orkiestra Kameralna Polskiego Radia i Telewizji, pod dyrekcją Agnieszki Duczmal.

Na Cmentarzu Komunalnym w Junikowie odbył się pogrzeb Stanisławy Kaczmarek, zmarłej w dniu 6 października, działaczki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, delegatki na Kongres Zjednoczeniowy (1948), kierowniczki Wydziału Kobiecego Komitetu Wojewódzkiego w latach 1949 -1952. Zmarła udekorowana była Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Żyła siedemdziesiąt sześć lat. 16.10. N a terenie Ośrodka Wyszkolenia Jeździeckiego otwarto XXX Międzywojewódzką Wystawę Ogierów Rasy Wielkopolskiej.

Czterdziestolecie Zespołu Szkół Chemicznych im. Hanki Sawickiej.

Obchody połączone były z akademią i otwarciem szkolnej galerii malarstwa, grafiki i fotografii barwnej, która powstała w wyniku współpracy placówki z Państwowym Funduszem Zamówień Plastycznych i jest ekspozycją dzieł artystów środowiska poznańskiego. Odsłonięto popiersie patronki Szkoły dłuta Józefa Kaliszana. W Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego odbyła się narada, zorganizowana przez Komisję Partyjno-Rządową do spraw przeglądów i unowocześniania struktur organizacyjnych gospodarki i państwa. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Wojciecha Michniewskiego. Solistą był Józef Serafin (organy).

Sześćdziesięciopięciolecie powstania Związku Obrony Kresów Zachodnich Polskiego Związku Zachodniego, Związku Polaków w Niemczech oraz trzydziestolecie powołania do życia Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich dały asumpt do zorganizowania przez Zarząd Główny Stowarzyszenia "Wisła-Odra" uroczystego ogólnopolskiego spotkania pod hasłem "Piastowska myśl zachodnia". W sali Urzędu Wojewódzkiego spotkali się przedstawiciele władz oraz pracownicy nauki. Przybyli: minister spraw zagranicznych Marian Orzechowski, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Silski, woj ewoda poznański Bronisław Stęplowski, przewodniczący Rady Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa gen. dyw.-pilot Roman Paszkowski, działacze społeczni, popularyzatorzy idei powrotu Ziem Zachodnich i Północnych do Macierzy. Gości powitał przewodniczący Zarządu Głównego Edmund Męc1ewski. Podczas spotkania trzydziestu pięciu działaczom wręczono "Medale Rodła" .

Przybyli przedstawiciele władz: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Andrzej Rakowski oraz wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski i prezes Polskiego Związku Pływackiego Mieczysław Niewiadomski. Po powitaniu zebranych przez prezesa Okręgowego Związku Jerzego Glińskiego, osiągnięcia wielkopolskiego sportu pływackiego przedstawił Marian Tuliszka. Licznej grupie działaczy wręczono wyróżnienia. Znany przed laty zawodnik sekcji piłki wodnej Klubu Sportowego "Olimpia", mieszkający obecnie we Francji, Andrzej C. Urbański wręczył przedstawicielom Związku ufundowany przez siebie pamiątkowy puchar. "Ślubuję wierność Ojczyźnie, gotowość w każdej chwili niesienia pomocy innym, posłuszeństwo prawu skautowemu" - te słowa wypowiedziano dnia 17 października 1912 r. w mieszkaniu Henryka Sniegockiego przy ul. Półwiejskiej 11, a ślubowanie składali członkowie zastępu "Poznań". Taki był początek drużyny skautowej i hufca "Piast". Harcerstwo staromiej - skie obchodziło swe siedemdziesięciopięciolecie. Przed południem odbyła się sesja historyczna. N astępnie w Sali Wielkiej Pałacu Kultury odbył się koncert w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Chorągwi Katowickiej Związku Harcerstwa Polskiego "Słoneczni", pod kierownictwem Edwarda Sośnierza. Licznej grupie zasłużonych instruktorów i działaczy ruchu przyjaciół harcerstwa wręczono wyróżnienia. Zakończenie XXII Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych w pawilonach Międzynarodowych Targów Poznańskich. Do udziału w Wystawie zgłoszono ponad 3100 psów 147 ras. Obok wystawców z Polski przyjechali właściciele psów z: Austrii, Berlina Zachodniego, Czechosłowacji, Danii, Francji, Holandii, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Republiki Federalnej Niemiec, Szwajcarii, Włoch, Węgier i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. W sumie zaprezentowali oni prawie 800 psów. Naj liczniej zjechali wystawcy z Niemieckiej Republiki Demo

Ocena działalności samorządu mieszkańców była głównym tematem XIX Sesji Dzielnicowej Rady N arodowej N owe Miasto.

17.10. W auli Akademii Wychowania Fizycznego odbyła się uroczystość z okazji sześćdziesięciolecia O kręgowego Związku Pływackiego.

11 Kronika 1%J

kratycznej , Czechosłowacji i Republiki Federalnej Niemiec. Z okazji trzydziestolecia powołania w Poznaniu Oddziału Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego, w sali Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół N auk odbyła się konferencja. Przybył prezes Zarządu Głównego Kazimierz Morawski. Z dorobkiem Oddziału Poznańskiego zapoznał uczestników konferencji Tadeusz Jankowski. Oddział wyróżniony został Odznaką Honorową Miasta Poznania. W spotkaniu uczestniczyli: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Silski, przewodniczący W 0jewódzkiej Rady Narodowej Tadeusz Czwojdrak, wojewoda poznański Bronisław Stęplowski, prezydent Poznania Andrzej Wituski. Odbył się finał wojewódzki IV Olimpiady Ekologicznej Zarządu Wojewódzkiego Związku Młodzieży Wiejskiej "Wici". Pierwsze miejsce zajął Waldemar Grotowski z VIII Liceum Ogólnokształcącego. Jubileuszowy zjazd absolwentów Zespołu Szkół Elektrycznych w sali "Areny" . Historię szkoły od 1937 r. przedstawił dyrektor Marian Maluda. W uznaniu półwiekowych osiągnięć, Zespół odznaczono Odznaką Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego" a grono pedagogów odznaczeniami państwowymi. U czestniczyli w zjeździe sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak oraz kurator oświaty i wychowania Ireneusz Kró 1.

W Sali im. Lubrańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zainaugurował XX sezon działalności Młodzieżowy Ruch Miłośników Muzyki "Pro Sinfonika". Przybył kierownik sektora muzyki Wydziału Kultury Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grzegorz Wiśniewski.

Gości powitał prezes prezesów Alojzy A. Łuczak. Dyplom członka honorowego "Pro Sinfoniki" wręczono Grzegorzowi Wiśniewskiemu. Zakończyło się ogólnopolskie spotkanie nt. "Piastowska myśl zachodnia". Przemawiali: dyrektor Instytutu Zachodniego prof. dr hab. Antoni Czubiński oraz prof. dr hab. Kazimierz Secomski. W hallu Urzędu Wojewódzkiego, gdzie odbywało się spotkanie, czynna była wystawa dokumentująca historię polskiego powrotu na ziemie piastowskie w 1945 r. oraz tradycje polskiej myśli zachodniej. Uroczystość odnowienia dyplomów lekarzy medycyny po pięćdziesięciu latach ipracy zawodowej absolwentom Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego. Odnowione dyplomy otrzymali: lek. med. Agnieszka Appelt (Boruń Stary- Tychy), doc. dr hab. Edmund Biskup (Warszawa), lek. med. Walenty Brodziak (Racibórz), lek. med. Edmund Dalski (Cieszyn), lek. med. Karolina Grabowska- Wróblewska (Grudziądz), dr med. Władysław Guździoł (Kanada), dr med. Marian Kantorek (Szczecin), dr med. Marian K1auziński (Konin), dr med. Stanisław Korski (Bytom), prof. dr hab. Jan Z. Kortas (Szczecin), lek. med. Otylia Kurzeja-Gładysz (Poznań), dr med. Stanisław Z. Laskowski (Stany Zjednoczone Ameryki Płn.), dr med. Henryk J. Łukaszek (Stany Zjednoczone Ameryki Płn.), lek. med. Edmund Łuczak (Kalisz), dr med.

Kazimiera Michałkiewicz- Budzińska (Świnoujście), lek. med. Andrzej M łodkowski (Kępno), lek. med. Irena Ostrowska-Ziółkiewicz (Poznań), lek. med. Dominik Perz (Szamotuły), doc. dr hab. Marian Piechocki (Kalisz), lek. med. Witalis P1ewiński (N amysłów), lek. med. Joanna J. Rodziewicz (Stany Zjednoczone Ameryki Płn.), dr med. Helena Sobieska-C1ar (Elbląg), lek. med. Edmund Stachowiak (Suwałki), lek. med. Salomeą Sujkowska (Grudziądz), dr med. Maria To1pa-Miedzińska (Warsza a), dr med. Aleksandra Wiland-Zera (Warszawa).

18.10. W kwaterze Lotników Polskich na cmentarzu na Cytadeli odbył się pogrzeb załogi zestrzelonego w dniu 3 września 1939 r. w rejonie Walichnowa wojskowego samolotu rozpoznawczego "Karaś" oraz ekshumowanych z cmentarza w Łęczycy pilotów, którzy zginęli w walkach powietrznych w dniu 4 września 1939 r. nad miejscowościami Piaskowice i Parzęczewo.

Trumny z prochami członków załogi "Karasia": ppor. obs. Ludwika Dembka, kpr. -pilota Edwarda Kościelnego i kpr. strzelca Henryka Dubisza oraz pilotów ekshumowanych w Łęczycy: por. obs. Edwarda Maliszewskiego, ppor.

obs. Jana Bruskiego , kpr. -pilota Henryka Rejaka, kpr. strzelców: Kazimierza Hadyniaka i Józefa Nitzkego złożono na lawecie armatniej. W kondukcie kroczyła kompania honorowa oraz Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lotniczych.

Przemawiał mjr-pilot Zygmunt Ochędowski. Decyzją Rady Państwa Ludwik Dembek, Edward Kościelny oraz Henryk Dubisz odznaczeni zostali pośmiertnie Medalami "Za udział w wojnie obronnej 1939 r." W Ośrodku Szkoleniowym Wojsk Lotniczych w Kiekrzu rozpoczął się V Krajowy Zlot Riazańczyków. Przybyło ok. dwustu oficerów rezerwy wychowanków szkoły oficerskiej w Riazaniu (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich) . W Klubie "Esculap" przy ul.

Przybyszewskiego koncertował duński zespół "Abenrock" . Z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych, rozpoczęły się Międzynarodowe Targi Drobnej Wytwórczości i Rzemiosła "Kooperacja 87". Ponad czterystu wystawców z kraju i zagranicy powitał prezydent Poznania Andrzej Wituski. Przybyli na otwarcie: przewodniczący Centra1nego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Tadeusz W. Młyńczak, wiceprezes Rady Ministrów Józef Kozioł, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Andrzej Rakowski, prezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Marian Król, przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzy BryI i wojewoda poznański Bronisław Stęplowski. Targi otworzył minister handlu wewnętrznego i usług Jerzy J óźwiak. Z okazji inauguracji, spotkał się też z dziennikarzami. W spotkaniu uczestniczył przewodniczący Rady Programowej Targów, wiceminister handlu i usług Andrzej Malinowski.

Z uczestnikami Zlotu Riazańczyków spotkał się minister obrony narodowej gen. armii Florian Siwicki. W godzinach przedpołudniowych uczestnicy Zlotu złożyli wieńce pod Pomnikiem Bohaterów na Cytadeli oraz pod pomnikiem Armii "Poznań". Wzięli też udział w pokazie nowoczesnego sprzętu lotniczego oraz zapoznali się z bazą szkoleniowo-wychowawczą jednostki lotniczej. Zainaugurowano nowy cykl wykładów otwartych na U niwersytecie im. Adama Mickiewicza. Wykład inauguracyjny pl. Upowszechnianie nauki w teorii i praktyce dydaktycznej wygłosił prof. dr hab. Gerard Labuda.

W Klubie "Pod Lipami" Maciej Zębaty śpiewał ballady Leonarda Cohena.

W Zespole Szkół Chemicznych im. Hanki Sawickiej rozpoczęła się druga ogólnopolska sesja sekcji zawodowej Klubu Przodujących Szkół, w której udział wzięli przedstawiciele dwudziestu sześciu placówek z całego kraju. W galerii "Empiku" na Osiedlu Piastowskim otwarto wystawę malarstwa Pawła Rogozińskiego. Przybyła trzydziestoosobowa delegacja lektorów i wykładowców 20 z Moraw (Czechosłowacja).

10. Wojewoda poznański Bronisław Stęplowski spotkał się z przebywającą w Poznaniu radziecką delegacją Centralnego Związku Towarzystw Spółdzielców "Centrosojusz" , z wiceprzewodniczącym Związku Borysem I. Gontarem na czele. Wojewoda poznański przyjął przybyłego do Poznania ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego Australii w Polsce Lawry'ego W. Herrona. Obradował Komitet Dzielnicowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grunwald. Przewodniczył posiedzeniu I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Jan Wojciechowski. Z okazji trzydziestolecia istnienia Koła Milicyjnego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Piotrowicz udekorował sztandar organizacji Odznaką Honorową "Za zasługi w

Wydarzenia w Poznaniu (20 - 22.10.)

rozwoju województwa poznańskiego" . W galerii fotografii "Od N owa" otwarto wystawę prac Ryszarda Horowitza pl. Fotografia.

Zespół Teatru Nowego, pod kierownictwem Izabelli Cywińskiej, powrócił z podróży artystycznej do Hiszpanii.

21.10. W Poznaniu przebywała grupa radzieckich związkowców, z Igorem Kłoczkowem sekretarzem Wszechzwiązkowej Centralnej Rady Związków Zawodowych - na czele. Uwieńczeniem obchodów plęCdziesiątej rocznicy śmierci Karola Szymanowskiego był monograficzny festiwal poświęcony twórczości tego kompozytora. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert inauguracyjny, w wykonaniu Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach, pod batutą Antoniego Wita, oraz solistów Barbary Zagórzanki (sopran), Marka Drewnowskiego (fortepian), Romana Jachymczaka i chórów: "Polihymnia" oraz Mieszanego Akademii Muzycznej w Poznaniu.

Dano: " Veni creator' IV Symfonię "Koncertującą" i II Symfonią B-dur. Koncert poprzedziła gawęda Jerzego Wa1dorffa poświęcona twórczości kompozytora i jego związkom z Wielkopolską. Opinię o proj ekcie założeń do regionalnego planu zagospodarowania przestrzennego województwa poznańskiego oraz projekcie planu zagospodarowania obszaru Wielkopolskiego Parku N arodowego wyraziła Rada Społeczno-Gospodarcza przy Wojewódzkiej Radzie Narodowej. Proj ekt opinii przedłożony został Radzie przez Tadeusza Goliata.

22.10. W siedzibie Urzędu Wojewódzkiego odbyło się wspólne posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Współdziałania Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego oraz Prezydium Rady Wojewódzkiej Patriotyczne

go Ruchu Odrodzenia N arodowego. W posiedzeniu uczestniczyli również przewodniczący władz woj ewódzkich S towarzyszenia PAX, Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego, Polskiego Związku Katolicko-Społecznego a także przedstawiciele władz. Omówiono projekt programu realizacyjnego drugiego etapu reformy gospodarczej oraz udział instancji i ogniw Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, Stronnictwa Demokratycznego i Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w popularyzacji programu reformy. Przyjęto ustalenia polityczno-organizacyjne w sprawie ogólnokrajowego referendum w województwie poznańskim, desygnowano kandydatów do Wojewódzkiej i Miejskiej Komisji do spraw Referendum oraz wystosowano Apel tej treści: "U czestnicząc w referendum podejmiemy decyzję o tempie przemian. Sejm PRL podjął uchwałę o przeprowadzeniu w dniu 29 listopada br. ogólnokrajowego referendum, którego przedmiotem będą problemy znacznego, istotnego reformowania spraw państwa, gospodarki i udziału społeczeństwa w zarządzaniu sprawami publicznymi. U czestnicy posiedzenia proponują tworze- "' nie Obywatelskich Komitetów do spraw Referendum w zakładach pracy, instytucj ach, szkołach, uczelniach oraz w osiedlach miejskich i wiejskich. Działalność Obywatelskich Komitetów niech przyczynia się do aktywności społecznej, niech służy popularyzowaniu znaczenia ogólnokrajowego referendum. Uczestnicząc w referendum podejmiemy decyzję o tempie przemian służących dalszemu rozwojowi naszej Ojczyzny".

Anestezjolodzy z szesnastu krajów świata uczestniczyli w sympozjum nl. "Dydaktyka 87", zorganizowanym z okazji dwudziestolecia Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Akademii Medycznej. W hotelu "Poznań" otwarto wystawę sprzętu i leków przydatnych w anestezjologii z firm krajowych i zagranicznych. Rozpoczęła się kampania sprawozdawczo-wyborcza w Z jednoczonym Stronnictwie Ludowym. Zainaugurował ją miejski zjazd delegatów Stronnictwa. Wzięli w nim udział m. in. wiceprezes N aczelnego Komitetu Józef Kukułka oraz przedstawiciele Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Stronnictwa Demokratycznego, a także władz administracyjnych miasta. Referat sprawozdawczy wygłosił prezes Miejskiego Komitetu Zenon Tomczewski. Zjazd dokonał wyboru władz i delegatów na zjazd wojewódzki. Obradowało Kolegium Wojewody Poznańskiego. Za sprawę szczególnie ważną dla mieszkańców województwa i Poznania uznano sytuację w dziedzinie budownictwa, a za jedną z bardziej palących problemów - budowę szpitala przy ul. Majakowskiego.

W wieku siedemdziesięciu sześciu lat zmarł artysta-malarz Ildefons Houwalt, laureat wielu nagród, w tym Nagrody Miasta Poznania i woj. poznańskiego w dziedzinie kul tury za rok 1972. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Oryginalne malarstwo tego art y - sty, nie mieszczące się w żadnym z modnych kierunków współczesnej sztuki, bliskie jest nadrealizmowi. Wystawy jego były wielkimi wydarzeniami artystycznymi. Recital fortepianowy Jerzego Godziszewskiego na rozpoczęcie drugiego dnia VIII Festiwalu Muzycznego w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. N a koncercie wieczornym wystąpiła Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach, pod

batutą Antoniego Wita. Dano Nokturn i Tarantelę na orkiestrę symfoniczną, w transkrypcji Grzegorza Fite1berga, III Symfonię oraz I Koncert na skrzYpce i orkiestrę.

Do sukcesu przyczyniły się Barbara Zagórzanka (sopran) i skrzypaczka z Republiki Feder9-1nej Niemiec Christian e Edinger. Spiewał Chór Filharmonii Narodowej. Na plenarnym posiedzeniu obradowała Rada Dzielnicowa Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Grunwald. W związku z wyborem na przewodniczącego Komisji Dialogu Rady Wojewódzkiej Ruchu, Włodzimierz Braniecki poprosił o zwolnienie go z funkcji przewodniczącego Rady Dzielnicowej. N owym przewodniczącym został Jan Jesse, zastępca dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej Grunwald.

Dla członków Klubu "Pro Sinfoniki" w I Liceum Ogólnokształcącym koncertował włoski duet gitarowy Agostino Va1ente i Vincenzo Guglie1mi. 23.10. O kulturze fizycznej, sporcie i rekreacji dyskutowali radni na XX Sesji Dzielnicowej Rady N arodowej Jeżyce. Po włączeniu do dzielnicy wsi: Baranowo , Kiekrz oraz Chyby posiada ona największy w porównaniu z innymi dzielnicami obszar zieleni w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Trzeci dzień VIII Festiwalu Muzycznego. Po południu w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Zofia Kilanowicz (sopran) i Jerzy Artysz (baryton) oraz akompaniujące im. Elżbieta Kusiak i Katarzyna Jankowska wykonali pieśni Karola Szymanowskiego. W koncercie wieczornym wystąpił Kwartet Wilanowski (II Kwartet smyczkowy op. 56). Słynne Mity oraz Nokturn i Tarantelę op. 28 wykonały Kaja Damczowska i Maja Nosowska-Pasławska. Uznanie i gorący aplauz wzbudziło 6 Pieśni Kurpiowskich na chór mieszany a cappella zaśpiewanych przez Chór Chłopięcy i Męski Państwowej Filharmonii w Poznaniu pod dyrekcją Stefana Stuligrosza. Zakończyły się IV Międzynarodowe Targi Drobnej Wytwórczości i Rzemipsła "Kooperacja 87". Ekspozycję zwiedziło ok. 20 tys.

osób.

Wydarzenia w Poznaniu (23 - 24.10.)

Pamiątkowa fotografia. Stoją od lewej: Andrzej Wituski red. Romuald Połczyński i Antoni Wit

Prezydent Poznania Andrzej Wituski przyjął dyrygenta Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach Antoniego Wita i wręczył mu symboliczne klucze do bram miasta. W ten sposób uhonorowane zostało piąte już kierowanie przez niego poznańskimi festiwalami muzycznymi. Poznańska "Pro Sinfonika" nadała A. Witowi godność członka honorowego. W Domu Kultury "Dąbrówka" odbyły się imprezy przygotowane z okazji Dnia Kultury Indonezji. W programie artystycznym prezentowano muzykę i tańce ludowe oraz stroje regionalne. Czynna była wystawa obrazów, batików, rzeźb i wyrobów ze srebra. Przybył ambasador Republiki Indonezji w Warszawie Hasan Abdu1jalil. Uczestniczył też w imprezie sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Andrzej Rakowski.

Posiedzenie wyjazdowe Prezydium Rady Ubezpieczeniowej Państwowego Zakładu Ubezpieczeń. Wyniki pracy oddziału poznańskie

go przedstawił dyr. Grzegorz Jaworowicz. . W Poznańskiej Fabryce Maszyn Zniwnych odbyło się spotkanie podsumowujące współzawodnictwo Ochotniczych Hufców Pracy w województwie w roku 1986/1987. Wyróżniającym się hufcom wręczono puchary przechodnie, nagrody, dyplomy i odznaki. Siedemdziesięciolecie powstania ruchu esperanckiego w Wielkopolsce. Rozpoczęły się VI Artystyczne Konfrontacje Esperanckie "Arkones 87".

W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego uroczyście otwarto X Międzynarodową Wystawę Fotografii "Foto- Expo'87". W Sali Marmurowej Pałacu Kultury otwarto wystawę pl. Związek Radziecki w obiektywie polskich fotografików. Festiwal gitarowy w Środowiskowym Domu Kultury "Ratajan" . Na Cmentarzu Komunalnym w J unikowi e odbył się pogrzeb zmarłego w dniu 17 października działacza ruchu robotniczego Michała Rudki. U dekorowanego Krzyżami Komandorskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Żył siedemdziesiąt dwa lata. 24.10. Do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ul. Lutyckiej zajechały trzy potężne samochody z Danii, załadowane aparaturą i sprzętem medycznym oraz lekami. Po raz trzydziesty ósmy poznańska służba zdrowia otrzymała w darze aparaturę i środki farmakologiczne. Tym razem przywieziono m. in. łóżka szpitalne, stoły operacyjne, instrumenty chirurgiczne, sprzęt radiologiczny oraz ponad 300 tys. igieł i strzykawek "jednorazówek". Organizatorką akcji jest od 1979 r. mieszkająca w Kopenhadze Małgorzata Jakobsen - Kępińska rodem z Poznania. Finałowy koncert VIII Festiwalu Muzycznego. Grała Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach pod dyrekcją Antoniego Wita, z udziałem chóru Filharmonii Narodowej. Solistami byli Jadwiga Gadulanka (sopran), Grażyna Winogrodzka ( alt), Jerzy Mechliński (baryton) i Ewgenij Buszkow (skrzypce). W hallu poznańskiego oddziału Państwowego Zakładu Ubezpieczeń przy pi. Młodej Gwardii 8, w piętnastą rocznicę śmierci, odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci Leona Kołodziejczaka, dyrektora placówki w latach 1948 - 1971. W sali Państwowego Liceum Muzycznego im. Mieczysława Karłowicza odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji sześćdziesięciopięciolecia istnienia Chóru Męskiego "Hasło". Instalacj a nowej, elektronicznej centrali telefonicznej w śródmieściu przeprowadzona była w trzech etapach. Ukończono ostatni, trzeci etap przyłączania abonentów. Zmienione numery zostały ogłoszone w dodatkowym spisie telefonów. Zawody w sportach obronnych na stadio.nie Poznańskiej Fabryki Maszyn Zniwnych.

Ach, co to były za śluby! Skośnooka Japonka, dwudziestosiedmioletnia Hiromi Haruna zjawiła się w oryginalnym kimonie w Sali Odrodzenia poznańskiego Ratusza, by oddać swą rękę trzydziestoletniemu fizykowi Jerzemu Czaplickiemu, występującemu I w stroju typowo europejskim. Slub - którego udzielał Dariusz Szymański, zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - odbywał się w języku niemieckim. Nie mniejszą sensację przed Ratuszem wywołał również ślub Barbary Rajewicz i Romana Niezgody.

łoda para po opuszczeniu Sali Slubów przeszła wzdłuż szpaleru oficerów odzianych w historyczne mundury z czasów powstania listopadowego. W sali "Areny" Lucjan Kydryński poprowadził w towarzystwie Marii Wróblewskiej koncert estradowy z cyklu "J esienne róże". Wśród wykonawców wiele gwiazd polskiej estrady. 10. W Teatrze Wielkim odbyła się polska prapremiera dzieła operowego Krzysztofa Pendereckiego Czarna Maska, wg dramatu Gerhardta Hauptmanna, przygotowana muzycznie przez Mieczysława Dondajewskiego. Inscenizacja i reżyseria Ryszarda Peryta, scenografię proj ektowała Ewa Starowiej - ska. Chóry przygotowała Jolanta Dota-Komorowska. W premierowej obsadzie śpiewali: Józef Kolesiński (Silvanus Schuller, bur

Ewa Werka jako Benignamistrz z Bolkenhein), Ewa Werka (Benigna, jego żona) , Joanna Kubaszewska (Arabella, młoda Mulatka), Urszula J ankowiak (Rosa Sacchi, zaufana gospodyni Benigny), Aleksander Burandt (Jedidja Potter , jansenista, służący), Piotr Liszkowski (Francois Tortebat, hugenot, ogrodnik), Wiesława Piwarska (Daga, służąca), Radosław Żukowski (L6wel Perl, kupiec, przyjaciel domu), Janusz Temnicki (Robert Dedo, opat z Hohenwaldau), Marian Kępczyński (Pleban Wendt, pastor z Bolkenhein), Tomasz Zagórski (Hedank, organista), Jerzy Kulczycki (Hrabia Ebbo Hiittenwachter), Jolanta Podlewska (Hrabina Laura Hiittenwachter), Michał Marzec (Schedel, radny z Bolkenhain), Wiesław Bednarek (Doktor Knoblochzer), Jerzy Fechner (Johnson, Murzyn), Jacek Szczytowski (Tancerz w masce), Wacława Górny-Rann (Anioł śmierci). Na przedstawieniu obecny był kompozytor. Na zaproszenie Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej przybyła do Poznania stodwudziestoosobowa grupa młodzieży z Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Na jej czele stał Ra Hou Su, wiceprzewodniczący Związku Socjalistycznej Młodzieży Pracującej Korei.

W sali kina "Olimpia" koncertował hiszpański Zespół Pieśni i Tańca "Adolfo de Castro" z Danzas (Kadyks). W Teatrze Polskim odbyła się premiera Przygód Koziołka Matołka Kornela Makuszyńskiego, w adaptacji Bogusława Kierca, reżyserii Wiesława Krupy i scenografii Mariana Iwanowicza. W pre

Wydarzenia w Poznaniu (25- 27.1 O.)

Koziołek (Wojciech Siedlecki)mierowej obsadzie grali: Michał Frydrych, Wiesław Krupa, Mariusz PuchaIski, Wojciech Siedlecki, Katarzyna Terlecka, Leszek Wojtaszak.

26.10. Do grona doktorów honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza włączony został w auli uniwersyteckiej światowej sławy kompozytor Krzysztof Penderecki. Przemawiali: rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. dr hab. Jacek Fisiak i dziekan Wydziału Historii doc. dr hab. Witold Szulc. Artystyczny dorobek Pendereckiego omówił promotor uroczystości, prof. dr hab. Eugeniusz Iwanoyfco. Owacyjnie przyjęte zostało przemówienie nowo kreowanego doktora honoris causa, w którym przedstawił on własną drogę życiową, a także filozoficzne, artystyczne i etyczne podstawy swej twórczości. W Instytucie Geografii U niwersytetu im. Adama Mickiewicza rozpoczęła się międzynarodowa konferencja poświęcona problemom ekologii miasta.

Odbyło się spotkanie delegacji młodzieży koreańskiej z władzami polityczno-administracyjnymi Poznania. W auli im. Adama Mickiewicza orkiestra symfoniczna Filharmonii Poznańskiej oraz Chór Filharmonii Narodowej. - wykonały Polskie Requiem Krzysztofa Pendereckiego, pod batutą kompozytora. Solistami byli: Jadwiga Gadulanka (sopran), Grażyna Winogradzka (alt), Henryk Grychnik (tenor) i Romuald Tesarowicz (bas). Przybyła ekipa gastronomików z P10wdiw (Bułgaria), by w wydzielonym rewfrze w hotelu "Poznań" demonstrować wytwory kuchni bułgarskiej. Samolot rejsowy Ił-18 Polskich' Linii Lotniczych "LOT", odbywający kurs Kopenhaga - Szczecin - Warszawa, nie mógł lądować w Szczecinie z powodu złej pogody, lądował więc w Poznaniu. Tu jednak zderzył się podczas wyhamowywania (ok. godz. 14.10) z chmurą ptaków, w następstwie czego uszkodzony został silnik i lot do Warszawy przerwano. 27.10. Rozpoczęło się XIX posiedzenie Rady Pełnomocników Krajów Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, uczestniczących w programie badań dotyczących opracowania systemów stosowania pestycydów i biologicznych środków ochrony roślin oraz ich wpływu na środowisko. Grupa byłych żołnierzy zasadniczej służby wojskowej spotkała się w Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z przedstawicielami władz politycznych i administracyjnych: sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Stanisławem Piotrowiczem i wicewojewodą poznańskim Romualdem Zysnarskim. W małej auli Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza rozpoczęła się ogólnopolska konferencja z okazji sześćdziesięciolecia założenia przez Floriana Znanieckiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Sesja Dzielnicowej Rady N arodowej Stare Miasto poświęcona była m. in. ocenie stanu ochrony środowiska. Plenum Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Nowe Miasto, poświęcone pracy ideowo-wychowawczej z młodymi pracownikami zakładów przemysłowych. Obrady prowadził I sekretarz Lech Kucharski.

Uczestniczył w nich sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Suski. Referat wygłosił Błażej Czajka. W Galerii Pracowni Sztuk Plastycznych otwarto wystawę grafiki Grzegorza Nowickiego.

Z przedstawicielami redakcji "Rozrywki" spotkali się w Domu Kultury" H CP" członkowie klubów szaradzistów "Kratka" i "Mozaika". W Domu Drukarza odbyła się giełda instrumentów muzycznych. Sprzedawano skrzypce, gitary klasyczne i elektryczne, perkusje, a nawet struny i elektroniczne zaba w ki. 28.10. Z udziałem I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Łukasika, odbyła się narada rejonowa kończąca cykl spotkań członków kierownictwa Urzędu Wojewódzkiego z mieszkańcami większych miast województwa poznańskiego . W "Empiku" odbyło się kolejne spotkanie z cyklu "Porozmawiajmy o Poznaniu". Dyskusję na temat dziejów Poznania po okresie najazdów szwedzkich (wieki XVII i XVIII) zagaili: prof. dr hab. Witold Maise1 i dr Magdalena Warkoczewska. Zakończyła się międzynarodowa konferencja naukowa, na której omawiano problemy związane z oddziaływaniem państwa na procesy gospodarcze w sferze turystyki. Posiedzenie Komisji Współdziałania Organizacji Społecznych Inwalidów, Emerytów i Osób Niepełnosprawnych Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego z Zespołem Radnych - Inwalidów województwa poznańskiego. Prezydium Miejskiej Rady N arodowej powołało Miejską Komisję do spraw Referendum, w składzie: przewodniczący - Jan Rędziniak, pracownik naukowy Politechniki Poznańskiej; zastępcy przewodniczącego: Stanisław Małek - wiceprezes Sądu Wojewódzkiego, Wojciech Rybarczyk - wiceprzewodniczący Miejskiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego, Zenon Tomczewski - prezes Miejskiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego; sekretarz: Wiesław Konecki - zastępca kierownika Wydziału Polityczno- Organizacyjnego Komitetu W ojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej; członkowie: Krzysztof Cholewa mistrz w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym, wiceprzewodniczący Rady Dzielnicowej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Grunwald, Włodzimierz Kaczmarek - pracownik naukowy Akademii Ekonomicznej, przewodniczący Koła Uczelnianego Stronnictwa Demokratycznego, Zenon Korbik - kierownik Rejonowego Ośrodka Działania Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, Józef Łopaczyk - kierownik Biura Miejskiej Rady Narodowej, Mariusz Maś1aczyński - przewodniczący Rady Wojewódzkiej Federacji Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Pracowników Budownictwa, Jan Moszyński - kierownik Wydziału Społeczno- Ekonomicznego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia PAX, Zbigniew Skórnicki - technik-mechanik w IV Oddziale Narodowego Banku Polskiego, działacz Wojewódzkiego Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego, Danuta Steciuk - pianistka w Fabryce Obrabiarek Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski", Ludwik Szymański - wiceprezes zarządu oddziału wojewódzkiego Polskiego Związku Katolicko-Społecznego, Magdalena

Werczyńska - studentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W "Malarni" Teatru Polskiego odbyła się premiera prasowa Koziołka Matołka Kornela Makuszyńskiego. W galerii Anny Kareńskiej odbył się recital śpiewającego aktora Michała Bajora. Z podróży artystycznej do Włoch i Wielkiej Brytanii powróciła Orkiestra Kameralna Polskiego Radia i Telewizji, pod dyrekcją Agnieszki Duczmal. Występy we Włoszech obejmowały także Festiwal Muzyczny w Messynie. Soliską była Jadwiga Kotnowska (flet). Z Włoch Orkiestra udała się do Wielkiej Brytanii (21 X). Jeden

Wydarzenia w Poznaniu (28 - 29.10.)

z danych tam koncertów transmitowany był przez Rozgłośnię BBC. Solistą był wiolonczelista Roman Jabłoński.

W wieku osiemdziesięciu lat zmarł mgr Tadeusz Jaxa-Leśniowski, dyrektor Miejskiego Handlu Detalicznego w latach i960 - 1972.

W wieku sześćdziesięciu dwóch lat zmarł Jarosław Maciejewski prof. dr hab. U niwersytetu im. Adama Mickiewicza, wychowanek Uniwersytetu i przez trzydzieści siedem lat nauczyciel wielu pokoleń polonistów, od 1969 r. kierownik Zakładu Historii Literatury Polskiej w Instytucie Filologii Polskiej, prodziekan Wydziału Fi1010gicznego (1861 - 1965), dyrektor Instytutu Filologii Polskiej (1974-1981), prorektor Uniwersytetu (1981 - 1982), kierownik Pracowni Bibliografii Polskiej "N owy Korbut" Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii N auk, badacz tradycji literackich Poznania i Wielkopolski, przewodniczący Komisji Filologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (1967 - 1970). U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 29.10. Prezydium Wojewódzkiej Rady N arodowej powołało Wojewódzką Komisję do spraw Referendum, w składzie przewodniczący: Wojciech Smoczyk - prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego; zastępcy: Tadeusz Bie1aczyk wiceprezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, Andrzej E1bainowski - sędzia Trybunału Stanu, członek Komitetu Wykonawczego Rady Krajowej Patriotycznego Ruchu Odrod.zenia Narodowego, Waldemar Zukowski - prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; sekretarz: Henryk Półrolniczak - członek Sekretariatu Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

Prezydent Poznania Andrzej Wituski Zarządzeniem Nr 25/87 powołał do życia Miejską Służbę Porządkową. Komendantem mianowany został Mieczysław Trafan - kowski. Zakończenie I etapu przebudowy ul. Grunwaldzkiej. Ok. godz. 20 zmodernizowanym odcinkiem do skrzyżowania z ul. Matejki i Szylinga przejechały pierwsze samochody.

4» A I

W wieku pięćdziesięciu pięciulat zmarł mgr Zbigniew KotuIski, przewodniczący Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Stare Miasto w latach 1967 -1972, dyrektor Miejskiego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół, działacz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, sekretarz organizacyjny Komitetu Dzielnicowego N owe Miasto w latach 1965- 1967. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Obchody trzydziestolecia Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w sali 'widowiskowej Domu Kultury "Olimpia". W Klubie Stowarzyszenia PAX urządzono wieczór pamięci o Romanie Brandstaetterze. Mówili o nim prof. dr Aleksander Rogalski, prof. Florian Dąbrowski i ks. Marian Wo1niewicz. Przedstawiono nagrania pieśni F. Dąbrowskiego do słów R. Brandstaettera. 30.10. Otwarcie wystaw artystycznych na inaugurację "Dni Charkowa". Do muzeów i sal wystawowych przybyli: zastępca członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabriela Rembisz, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łuasik, wojewoda poznański Bronisław Stęplowski, przewodniczący Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia N arodowego Maciej Olejniczak, przewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Po1sko- Radzieckiej Maria Rynkiewicz. Serdecznie powitano gości, z zastępcą przewodniczącego Obwodowej Rady w Charkowie Wiktorem Woznyjem. Obecny był konsul Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Jurij Bobrowicki. Wystawę pl. Symbole rewolucji, robotniczego trudu i bojowej sławy charkowian zaprezentowano w Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. Marcina Kasprzaka. W galerii Biura Wystaw Artystycznych otwarto wystawę stu szesnastu prac charkowskich artystów. Literatura ukraińska w Polsce - pod takim tytułem przygotowano wystawę w Muzeum im. Henryka Sienkiewicza, wykorzystując głównie własne zbiory. W Urzędzie Wojewódzkim od

było się spotkanie oficjalnej delegacji z Charkowa, której przewodniczył Wiktor Woznyj - zastępca przewodniczącego Obwodowej Rady, z przedstawicielami władz polityczno-administracyjnych. Przybyła ponad dwustu osobowa delegacja złożona z muzyków, śpiewaków, ludzi teatru, plastyków, muzealników, pisarzy, tancerzy oraz członków zespołu "Wizerunek" i "Burewiestnik". Wieczorem w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się uroczysty koncert z okazji "Dni Charkowa". Przemawiał wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski. N a koncert złożyły się prezentacje dzieł twórców radzieckich i rosyjskich. Przybyli: zastępca członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabriela Rembisz, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik, prezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Marian Król, przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzy BryI, wojewoda poznański Bronisław Stęplowski, prezydent Poznania Andrzej Wituski, przewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Po1sko- Radzieckiej Maria Rynkiewicz. Obecny był konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, minister pełnomocny Iwan Bojko. Przybyli członkowie delegacji charkowskiej. Orkiestrą symfoniczną dyrygowali Aleksander A1eksiejew i J arema Skibiński, a solistami byli: skrzypek Igor Szapowałow, Elena Romanienko (alt) i Nikołaj Manojło (baryton).

Atrakcją dla mieszkańców był pokaz sztucznych ogni, które o godz. 18.15 rozświetliły niebo nad centrum miasta. Barwne widowisko było prezentem Charkowa dla Poznania.

N a Międzynarodowych Targach Poznańskich zakończyła się ogólnopolska giełda galanterii technicznej, zorganizowana przez Zrzeszenie Producentów Galanterii i Artykułów Technicznych "Galtech" w Łodzi. Pożar w remontowanej CZęSCl siedziby U rzędu Miejskiego przy

Wydarzenia w Poznaniu (30.10-2.11.)pi. Kolegiackim. Płomienie objęły podłogę na strychu. N a szczęcie skończyło się na niewielkich stratach. W Szkole Chorążych Pożarnictwa odbyło się ślubowanie kadetów. Imprezę uświetniło odsłonięcie tablicy upamiętniającej pułkownika pożarnictwa Józefa Dobosza, wychowawcę wielu pokoleń strażaków. W siedzibie Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego odbyło się spotkanie działaczy ludowych z konsulem generalnym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, ministrem pełnomocnym Iwanem Bojko. W "Empiku" , z okazji siedemdziesięciopięciolecia dziennika "Prawda", otwarto wystawę pl.

Kraj Rad na lamach "Prawdy".

Przybyli sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Silski oraz przewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Po1sko- Radzieckiej Maria Rynkiewicz. Obecny był konsul Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Igor Borysów. W restauracjach "Adria" i hotelu "Merkury" rozpoczęły się "Dni Kuchni Ukraińskiej", zorganizowane pod kierownictwem Leonida Okuniewa.

31.10. Przedstawiciele władz miasta, z prezydentem Andrzejem Wituskim, oraz Komitetu Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa, z sekretarzem Czesławem I Knollem, złożyli w przeddzień Swięta Zmarłych wieńce i kwiaty na mogiłach ludzi szczególnie zasłużonych dla Poznania. N a Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan przybyli także pracownicy nauki, młodzież szkolna oraz nauczyciele. Oddano hołd pierwszemu prezydentowi municypalnemu Poznania, zmarłemu w 1853 r., Szymonowi Wronieckiemu, pierwszemu w wyzwolonej Polsce prezydentowi Jarogniewowi Drwęskiemu oraz prezydentowi Cyrylowi Ratajskiemu. Kwiaty złożono również na mogile Hipolita Cegielskiego. Uczczono też pamięć pierwszego marszałka Sejmu i Senatu II Rzeczypospolitej Wojciecha Trąmpczyńskiego.

"Zaduszki poetyckie" w llimu Kultury "Dąbrówka".

.

.

W wieku siedemdziesięciu siedmiu lat zmarł Tadeusz Kulczak, nestor poznańskich kajakarzy, członek honorowy i działacz Polskiego Związku Kajakowego, założyciel I Poznańskiego Klubu Kajakowców (1929), kapitan sportowy Klubu w latach 1929 - 1936, reprezentant Polski, prezes Okręgowego Związku Kajakowego po reaktywowaniu działalności w 1946 r., założyciel sekcji kajakowych przy Klubach Sportowych "Budowlani" (1950) i "Posnania" (1956), sędzia międzynarodowy od 1973 r. 1.11. Święto Zmarłych. "Dla wielu Poznaniaków - pisał reporter "Expressu Poznańskiego" - odbywających niedzielny spacer Wzgórzem Sw. Wojciecha i dalej alejkami wokół pomnika Armii "Poznań" wzruszającym momentem stała się uroczysta zbiórka żołnierzy. Grupa młodych chłopców, rozpoczynających służbę w zielonych mundurach, przyszła w Dniu Zmarłych z wiązankami biało-czerwonych kwiatów, by wspólnie ze swym porucznikiem oddać hołd poległym. Przy wszystkich pomnikach, pamiątkowych płytach, na grobach rozmieszczonych na stokach Cytadeli paliły się lampki, znicze i świeczki". 2.11. W gmachu Urzędu Wojewódzkiego odbyło się inauguracyjne posiedzenie Wojewódzkiej Komisji do spraw Referendum. Uczestniczyli w nim: przewodniczący Centralnej Komisji do spraw Referendumprof. dr hab. Adam Łopatką oraz wiceprzewodniczący Wojewódzkiej R.ady Narodowej Alfred WawrzynIak. Członkom Wojewódzkiej Komisji wręczono akty nominacyjne. W Domu Kultury "Dąbrówka" odbyła się dzielnicowa akademia z okazji siedemdziesiątej rocznicy wybuchu Rewolucji Październikowej . Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz politycznych i admi istracyjnych dzielnicy. Przybyh: konsul Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Michaił Mogiłatow oraz goszcząca w Poznaniu delegacja Obwodowej Rady w Charkowie. W części artystycznej wystąpiły Ludowy Chór Ukrańskiej Pieśni "Wizerunek" i Ludowy Zespół Taneczny, Burewiestnik" oraz duet akordeo istów. W sklepie "Natasza" rozpoczęła się kiermaszowa sprzedaż towarów z Charkowa.

W przededniu siedemdziesiątej rocznicy wybuchu Rewolucji Październikowej odbyło się spotkanie z konsulem generalnym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, ministrem pełnomocnym Iwanem Bojko. Udział wzięli w nim przedstawiciele władz partyjnych i administracyjnych dzielnicy J eżyce. W Poznańskim Przedsiębiorstwie Budowlanym Przemysłu Lekkiego odbyła się, z udziałem konsula Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Igora Borysowa, akademia poświęcona siedemdziesiątej rocznicy wybuchu Rewolucji Październikowej.

N a skrzyżowaniu ulic Libelta - Poznańskiej - Roosevelta przystąpiono do bardzo trudnych robót związanych z budową Poznańskie go Szybkiego Tramwaju. Warunki gruntowe (kurzawka) oraz uzbrojenie terenu wykluczyły posadowienie podpory pod trasę tramwajową w sposób tradycyjny. Trzeba więc było w mało stabilny grunt wwiercić trzy pale, każdy o długości 16 m i średnicy, 1,2 m, na nich umieścić płytę wiążącą i dopiero na takim fundamencie posadowić podporę. Do tego celu sprowadzono francuską pa10wnicę typu "Benoto" . Aby zaś nie utrudniać komunikacji miej

skiej , roboty przeniesiono na godziny nocne. W tym czasie zamiast nocnego tramwaju kursował autobus.

W wieku sześćdziesięciu jeden lat zmarł mgr Wisław Hyżak, dyrektor naczelny Poznańskich Zakładów Przemysłu Spirytusowego "Polmos" od 1966 r., wiceprezes zarządu Chóru Męskiego "Echo". U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 3.11. Minister obrony narodowej gen.

armii Florian Siwicki przebywał wśród załogi Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych. Zastępca członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabriela Rembisz zapoznała się z warunkami pracy załogi Lokomotywowni Poznań. Odbyła się, zorganizowana przez Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Ideologicznego Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, konferencja teoretyczno-polityczna nt. "Socjalizm wobec wyzwań przyszłości".

Z okazji "Dni Charkowa", w Teatrze Wielkim oklaskiwano artystów Charkowskiego Teatru Ope

Wydarzenia w Poznaniu (3-4.11.)

ry i Baletu Elenę Sobolewa (Nedda), Ni}<ołaja Kowala i Wieczesława Zurawliewa, którzy wystąpili w operze Ruggiero Leoncavallo Pajace. Przedstawieniem dyrygował gościnnie J arema Skibiński. Na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich rozpoczęły się giełdy obuwnicze. W nowym Zakładzie Okręgowego Przedsiębiorstwa Surowców Wtórnych przy ul. W ołczyńskiej nastąpił rozruch zakupionej w Szwecji belownicy do makulatury. Urządzenie to w ciągu ośmiu godzin przerabia, pakując automatycznie w różnej wielkości paki, ok. 50 t makulatury. Pani Gerda Lautman-Martik z Holandii - rodem ze Śląska przekazała Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu wirówkę do krwi i dwie sztuczne nerki typu Gambo AK-5noczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik. U czestniczył w spotkaniu sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jan Maćkowiak. N a terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich rozpoczęła się ogólnopolska giełda wyrobów futrzanych, odzieży skórzanej i białoskórnicza. Przyznano Nagrodę Poetycką im.

Kazimiery Iłłakowiczówny za najlepszy debiut książkowy w 1987 r. Otrzymała ją Iwona Pokora za tom wierszy Dla Ciebie otwarte drzwi. Jury obradowało pod przewodnictwem Nikosa Chadzinikolau.

HdillHIHIHI

U If > > ,» » >1 K "pi P H i P > P l' » i nr' o p H K n n B »ftffrfiiiiini

W wieku pięćdziesięciu czterech lat zmarł radiolog, prof. dr hab. med. Jerzy Wojtowicz, kierownik Zakładu Radiologii Ogólnej Instytu Radiologii Akademii Medycznej, rektor Akademii w latach 1981 - 1987, przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Pokoju i aktywny działacz "Ruchu lekarzy na rzecz zapobieżenia wojnie jądrowej" . U dekorowany Krzyżami Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Posiadał tytuł Zasłużonego Nauczyciela PRL.

4 11 Z okazji dwudziestopięciolecia . . Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego, członków Prezydium zarządu przyjął I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjed

W Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyło się, zorganizowane z okazji siedemdziesiątej rocznicy wybuchu Rewolucji Październikowej, spotkanie weteranów i zasłużonych działaczy ruchu robotniczego. Przybyli przedstawiciele władz, z zastępcą członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Gabrielą Rembisz. Obecny był konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, minister pełnomocny Iwan Bojko. Przemawiali: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik, działacze ruchu robotniczego Antoni Czajkowski i Stanisław Kozak oraz konsul generalny Iwan Bojko. Grupie działaczy ruchu robotniczego wręczono odznaczenia państwowe. Z udziałem wojewody poznańskiego Bronisława Stęplowskiego, sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisława Piotrowicza, przedstawicieli władz miejskich oraz spółdzielczości mieszkaniowej odbyło się w Sali Białej Urzędu Miejskiego spotkanie z okazji jubileuszu trzydziestolecia Spółdzielni Mieszkaniowej "Grunwald" . Ogólnopolska Sesja Klubu Publicystów Budownictwa Stowarzyszę

nia Dziennikarzy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej obradowała w Izbie Rzemieślniczej.

Rozpoczęła się Ogólnopolska Konferencja Dydaktyczna, poświęcona przygotowaniom do zawodu absolwentów szkól gastronomicznych i hotelarskich. 5.11. W Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" odbyła się, zorganizowana przez Komitet Z-akładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz Zarząd Zakładowy Towarzystwa Przyjaźni Po1sko- Radzieckiej, uroczysta akademia. Zebranych członków załogi oraz gości: sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Jerzego Silskiego i konsula Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Gienadija Zykowa, powitał sekretarz Komitetu Zakładowego Marian Piesiur. Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski udekorowani zostali: Zdzisław Biernat, Michał Nowak, Maksymilian Ossowski i Leon Siwek.

Przedstawieniem opery Guisseppe Verdiego Aida w Teatrze Wielkim dyrygował gościnnie J arema Skibiński z Charkowa. Solistami byli Elena Romanienko (Amneris) i Nikołaj Manojło (Amonatro). Tradycje przyjaźni polsko-radzieckiej - to tytuł wystawy w Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. Marcina Kasprzaka. W otwarciu uczestniczyli: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Silski oraz przewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Po1sko- Radzieckiej Maria Rynkiewicz.

Przedstawiciele świata nauki i praktyki, reprezentanci Państwowej Agencji Atomistyki, Biura Pełnomocnika Rządu do spraw

Rozwoju Energetyki Jądrowej oraz Komisji Geografii, Osadnictwa i Ludności Polskiego Towarzystwa Geograficznego przybyli na trzydniową konferencję naukową nl. "Energetyka jądrowa człowiek - środowisko" , w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Obecni byli goście zagraniczni, m. in. reprezentanci Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu oraz francuskiego Centrum Studiów Nuklearnych. Z dziennikarzami prasy poznańskiej spotkał się członek Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Kołodziejczak. Pod przewodnictwem Bronisława Stęp10wskiego obradowało Kolegium Wojewody Poznańskiego, które wysłuchało m. in. informacji o stanie realizacji uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w sprawie powołania w Poznaniu przedsiębiorstwa państwowego przemysłu terenowego do produkcji wyrobów medycznych POFAM. Sterowanie jakością produkcji w przedsiębiorstwie przemysłowym było tematem konferencji w Domu Drukarza. W siedzibie Komitetu Zakładowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej "Społem" otwarto wystawę filatelistyczną ze zbiorów Leonarda Kowa1ewicza pl. Lenin Rewolucja Październikowa Pokój.

W Sali Karminowej Domu Kultury "Dąbrówka" odbyła się prezentacja z taśmy video Polskiego Requiem Krzysztofa Pendereckiego, nagranego w dniu 26 października 1987 r. w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 6.11. Gościła w Poznaniu delegacja filmowców radzieckich, z reżyserem Sergiejem Sołowiowem. Spotkała się dwukrotnie z widzami w Domu Kultury "Dąbrówka" i w sali "Empiku" na Ratajach. W "Dąbrówce" zaprezentowano również premierowy film S. Sołowiowa Obcy, biała i pstrokaty.

Konferencja nl. "Twórczość projektowa i osiągnięcia techniczne w trzydziestopięcioleciu działalności" zamknęła obchody jubileuszu Biura Projektów Kolejowych. Jego dorobek przedstawił i zamierzę

Wydarzenia w Poznaniu (6- 7.11.)nia nakreślił dyrektor Włodzimierz Wawrzyniak. Gratulacje załodze Biura złożył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Piotrowicz. W sali Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. Marcina Kasprzaka ponad trzydziestu pracownikom staromiejskich zakładów pracy, szkół i uczelni wręczono uroczyście legitymacje kandydackie i członkowskie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Kulminacyjnym punktem uroczystości zorganizowanych w dzielnicy N owe Miasto z okazji siedemdziesiątej rocznicy wybuchu Rewolucji Październikowej była akademia w Domu Przyjaźni "Trojka". Przybyli na nią przedstawiciele zakładów pracy, żołnierze ludowego Wojska Polskiego oraz przewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej Maria Rynkiewicz. Obecny był konsul Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Jurij Bobrowicki. I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Lech Kucharski wręczył grupie zasłużonych aktywistów listy gratulacyjne. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej, z udziałem Poznańskiego Chóru "Polihymnia", pod dyrekcją Janusza Dzięcioła. Wykonano Requiem d-moll KV 626 Wolfganga A. Mozarta. Solistami byli: Joanna Kozłowska (sopran), Katarzyna Suska (mezzosopran), Henryk Grychnik (tenor) i Radosław Żukowski (bas). 7.11. Wykonaniem hymnów państwowych Polski i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich rozpoczęła się uroczystość złożenia wieńców pod Pomnikiem Bohaterów na Cytadeli z okazji siedemdziesiątej rocznicy wybuchu Rewolucji Październikowej. W asyście pocztów sztandarowych, kompanii honorowej Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych i Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lotniczych kwiaty i wieńce składali przedstawiciele władz, z zastępcą członka Biura Politycznego

Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabrielą Rembisz, I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Edwardem Łukasikiem, wojewodą poznańskim Bronisławem Stęp10wskim i prezydentem Poznania Andrzejem Wituskim. Hołd bohaterom oddali przedstawiciele Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, z konsulem generalnym, ministrem pełnomocnym Iwanem Bojko. Po południu w Teatrze Wielkim odbyła się okolicznościowa akademia. Znaczenie wydarzeń sprzed siedemdziesięciu lat przypomniał w przemówieniu E. Łukasik. Przemawiał także I.

Bojko. Po części oficjalnej odbył się koncert w wykonaniu artystów poznańskich i charkowskich. Orkiestrą Teatru Wielkiego dyrygowali Mieczysław Dondajewski oraz bawiący w Poznaniu z okazji "Dni Charkowa" Aleksander Aleksiejew i J arema Skibiński.

M>

Koncert w Teatrze Wielkim i sztuczne ognie zakończyły trwające w Poznaniu od 30 października "Dni Charkowa". Przyjęcie z okazji siedemdziesiątej rocznicy Rewolucji Październikowej wydał konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, minister pełnomocny Iwan Bojko. Przybyli przedstawiciele władz z województw objętych działalnością Konsulatu. Obecni byli także: konsul generalny Niemieckiej Republiki Demokratycznej we Wrocławiu Lothar Orth i konsul Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn. w Poznaniu Peter Perenyi. Narodom radzieckim życzenia dalszych sukcesów w budowie lepszego jutra w pokoju i spokoju złożyła Gabriela Rembisz. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik spotkał się z przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia PAX Alfredem Wawrzyniakiem.

Omawiano problemy związane z procesem demokratyzacji stosunków społecznych. Ogólnopolska konferencja poświęcona nowoczesnym metodom pracy w przemyśle. Referaty przygotowali naukowcy z Lodzi i Poznania oraz przedstawiciele tych przedsiębiorstw, w których funkcjonują grupowe formy organizacji pracy. Na Międzynarodowych Targach Poznańskich zakończyły się giełdy obuwnicze. W sali "Areny" zorganizowano giełdę rzeczy używanych. 8.11. Inauguracja IV Ogólnopolskiego Konkursu Wiolonczelistów im. Dezyderego Danczowskiego w auli Akademii Muzycznej. Do współzawodnictwa przystąpiło dwudziestu dwóch młodych wykonawców. Podczas walnego zebrania Aeroklubu Poznańskiego, prezesem zarządu wybrany został wicewojewoda poznański Bogdan Zastawny. Po dziesięcioletniej przerwie, koncertował w Poznaniu skrzypek radziecki Igor Ojstrach - laureat I Nagrody II Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego (1952). Wybitny wirtuoz wystąpił w cyklu Stereo i w kolorze w auli U niwersytetu im. Adama Mickiewicza, a towarzyszyli mu syn Wa1erij (skrzypce, altówka) oraz N atalia Zercałowa (fortepian).

W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego odbyła się giełda sprzętu fotograficznego. 9.11. Odbyła się konferencja sprawozdawczo-wyborcza Akademickiego Związku Sportowego. Wybrano nowy zarząd środowiskowy, na czele którego stanął profesor Akademii Medycznej Zygmunt Przybylski.

Miejska Komisja do spraw Referendum poinformowała o zakończeniu spisu osób uprawnionych do udziału w głosowaniu. U stalono , iż jest ich w mieście 443 084. Dokonano taikże podziału miasta na 276 obwodów, w tym 26 zamkniętych. Laureatom konkursu ogłoszonego przez Wielkopolski Park Zoologicz

ny wręczono nagrody: główną (kolorowy telewizor) otrzymała Szkoła Podstawowa Nr 29. Przekazał ją dyrektor Wielkopolskiego Wydawnictwa Prasowego Jacek Swigoń. Równocześnie w Klubie "Na Skarpie" otwarto wystawę prac konkursowych. Sytuacja poznańskiego rolnictwa była tematem posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Poselskiego. Obradom przewodniczył poseł Jerzy Lutomski. W Kiekrzu rozpoczęła się narada kierowniczego aktywu prokuratur i Milicji Obywatelskiej, zajmującego się nadzorem nad śledztwami i dochodzeniami. W Klubie Stowarzyszenia PAX (Kramanska 2) odbył się wieczór dyskusyjny poświęcony "Pojęciom demokracji światopoglądowej i ich realizacji w szkole". Na Cmentarzu Komunalnym w Junikowie odbył się pogrzeb zmarłej w dniu 3 listopada działaczki ruchu robotniczego Marii Utratowej "Uli". W latach 1932 - 1938 była łączniczką poznańskiego Okręgowego Komitetu z Komitetem Centralnym Komunistycznej Partii Polski. U dekorowana Krzyżami Komandorskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Żyła osiemdziesiąt pięć lat.

W wieku siedemdziesięciu czterech lat zmarł Edward Stachowiak, członek Polskiej Partii Robotniczej od marca 1945 r., a następnie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, działacz Towarzystwa Przyjaźni Po1sko- Radzieckiej, w którym od 1957 r. pełnił funkcje sekretarza i wiceprzewod

12 Kronika 1%J

Wydarzenia w Poznaniu (9 - 11.11.)niczącego Zarządu Miejskiego oraz członka Prezydium Zarządu Wojewódzkiego. Od 1962 r. był współorganizatorem, a następnie sekretarzem i przewodniczącym Społecznego Komitetu Budowy Parku- Pomnika Braterstwa Broni i Przyjaźni Po1sko- Radzieckiej na Cytadeli. U dekorowany Orderem Sztandaru Pracy II klasy, Krzyżami Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W wieku siedemdziesięciu ośmiu lat, w czterdziestym dziewiątym roku kapłaństwa, zmarł ks. kanonik Józef Szymkowiak, proboszcz parafii Sw. Trójcy na Dębcu w latach 1945 - 1983. 10.11. XVI Wojewódzki Zjazd Delegatów Banków Spółdzielczych województwa poznańskiego wybrał nową Radę Wojewódzką i delegatów na zj azd kraj owy . W siedzibie Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego Grunwald odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Przyjaciół Harcerstwa, na którym dokonano podsumowania Harcerskiej Akcji Letniej. W Zarządzie Wojewódzkim Związku Bojowników o Wolność i Demokrację odbyło się spotkanie Społecznego Komitetu Organizacyjnego obchodów siedemdziesiątej rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Uczestniczyli: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Silski, wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski oraz prezydent Poznania Andrzej Wituski. Obecny był sekretarz Rady Naczelnej Piotr Stecko.

N a "Scenie na Piętrze" premiera dramatu Karola H. Roztworowskiego Niespodzianka, w reżyserii Jana Swiderskiego. Scenografię projektował Marcin Stajewski, a muzykę skomponował Maciej Małecki. Wystąpili: Jan Swiderski, Ryszarda Hanin, Mieczysław Voit i in. W auli Akademii Medycznej ina uguracj a IV Ogólnopolskiego Konkursu Kontrabasistów im. Adama B. Ciechańskiego. Przystąpiło do konkursu siedemnastu młodych kontrabasistów. W Klubie Uniwersyteckiego Centrum Kultury "Cicibór" Maciej Zębaty prezentował ballady Leonarda Cohena. 11.11. Z udziałem wojewody poznańskiego Bronisława Stęp10wskiego i sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisława Piotrowicza odbyła się w U rzędzie Wojewódzkim narada przewodniczących rad pracowniczych, poświęcona programowi drugiego etapu reformy. Rozpoczął się X. Międzynarodowy Listopad Poetycki. Czterodniowe spotkanie otworzył w sali Liceum Muzycznego przy ul. Solnej prezes poznańskiego oddziału Związku Literatów Polskich Nikos Chadziniko1au. Obecny był sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak. Goszczących w Poznaniu twórców powitał prezydent miasta Andrzej Wituski. Przybyło przeszło osiemdziesięciu poetów polskich oraz z Bułgarii, Czechosłowacji, Etiopii, Grecji, Jugosławii, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Republiki Federalnej Niemiec, Rumunii, Węgier, Wietnamu, Włoch, Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i poeta palestyński. Ogłoszono wyniki konkursów ina najlepsze książki roku. Jury, obradujące pod przewodnictwem Feliksa Forna1czyka, za najlepsze tomy poezji uznało: Lichtarz ruski Jerzego Harasymowicza (Państwowy Instytut Wydawniczy) i Kredowy Bóg Jana Górec- Rosińskiego (Wydawnictwo Literackie). Nagrodę w dziedzinie krytyki przyznano Maciejowi Chrzanowskiemu. Za najlepszy przekład poetyc

ki uznano tłumaczenie wierszy Rafaela A1bertiego przez Irenę Kuran - Bogucką. Odbył się koncert wierszy greckiego poety Konstantinosa Kavaf isa oraz "Maraton Poetycki". Podczas sympozjum liter.ackiego referaty wygłosili Leszek Zuliński (Komu potrzebny jest poeta ?), Marek Wawrzykiewicz (Czego nie wolno poezji ?) oraz Alicja Patey-Grabowska (Pleć w poezji). W mieszkaniu-pracowni Kazimiery Iłłakowiczówny przy ul.

Gaj owej wręczono Nagrodę Poetycką jej imienia. Otrzymała ją Iwona Pokora z Siedlec za tom Dla ciebie otwarte drzwi (" Iskry").

W Klubie im. Włodzimierza Pietrzaka odbyło się spotkanie z poetami katolickimi Zdzisławem Łączkowskim i Józefem Szczawińskim. Odbyło się uroczyste posiedzenie Prezydium Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia N arodowego, poświęcone sześćdziesiątej dziewiątej rocznicy odzyskania niepodległości. Delegacja Rady złożyła wiązankę kwiatów pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich 1918/1919.

W wieku czterdziestu dziewięciu lat zmarł Józef Słuszczak, poseł na Sejm PRL VIII kadencji, mistrz zmianowy Oddziału Przeglądów i Napraw Taboru Lokomotywowni Franowo. Wojewoda poznański Bronisław Stęplowski spotkał się z ordynariuszem archidiecezji poznańskiej ks. arcybiskupem Jerzym Strobą.

Mówiono m. in. o wysiłkach państwa i inicjatywach społecznych na rzecz pomocy dla emerytów i rencistów, rodzin wielodzietnych, osób znajdujących się w trudnych warunkach materialnych i pomocy charytatywnej Kościoła, zwłaszcza dla dzieci niepełnosprawnych. Tematem spotkania były też stosunki między władzami państwowymi a Kurią Metropolitalną w województwie poznańskim. Powstał oddział poznański Stowarzyszenia "Zdrowy Człowiek". Poznaniaków ogarnął wilczy apetyt na świętomarcińskie rogale. Jedna tylko pracownia cukiernicza kawiarni "Regionalna" przygotowała osiem ton tego tradycyjnego przysmaku. 12.11. Stan obecny gospodarki, jak i przygotowywane zmiany do wprowadzenia w ramach drugiego etapu reformy były przedmiotem ożywionej dyskusji, która odbyła się w Wielkopolskich Zakładach Te1ee1ektronicznych "Te1kom - Teletra" . Uczestniczyło w niej 170 dyrektorów instytutów badawczych, pracowników uczelni, szefów przedsiębiorstw wdrażających postęp techniczny. N a spotkanie to zaprosił przedstawicieli poznańskiej nauki i techniki minister Urzędu Postępu Naukowo- Technicznego i Wdrożeń Konrad Tott. Obecni byli m. in. sekretarze Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak i Stanisław Piotrowicz. W drugim dniu X Międzynarodowego Listopada Poetyckiego w kilkudziesięciu szkołach średnich odbywały się lekcje poetyckie. Goście zagraniczni odwiedzili towarzystwa przyjaźni -z innymi narodami. W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego odbył się "Czwartek Literacki" krakowskiego poety Tadeusza Sliwiaka. W Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza rozpoczęła się dwudniowa konferencja nt. "Niemcy jako przedmiot polityki międzynarodowej w okresie wielkiego kryzysu 1929 - 1935". Rozpoczęła się VI Ogólnopolska Giełda Wczasów. Oferta obejmowała ok. 300 tys. miejsc wczasowych. Zjechali przedstawiciele 278 zakładów pracy, 77 przedsię

Wydarzenia w Poznaniu (12 - 13.11.)biorstw turystycznych oraz 103 biur podróży, w tym 22 prywatnych, oraz 11 ośrodków sportu i rekreacji. Uczestniczyły w Giełdzie biura zagraniczne "Orbisu" z Budapesztu i Pragi. Równolegle odbywały się Targi Turystyczne "Wypoczynek 88".

13.11. Dwudziestopięciolecie Pałacu Kultury. Z okazji jubileuszu odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli wiceminister kul tury i sztuki Kazimierz Cłapka, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak, wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski, wiceprezydent Poznania Mirosław Kopiński. Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski udekorowano : Jerzego Daberta, Stanisława J ackowiaka, Barbarę Kliks i Romana Matysiaka. Otwarto wystawę obrazującą dorobek Pałacu Kultury.

Czterdziestolecie istnienia obchodziła załoga poznańskich Zakładów Budownictwa Kolejowego (Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych). N a uroczystej akademii załodze przekazano sztandar ufundowany przez resort komunikacji, udekorowany następnie nadanym przez Radę Państwa Orderem Sztandaru Pracy II klasy. W obchodach wzięli udział zastępca członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabriela Rembisz i przedstawiciele przedsiębiorstwa kolei Niemieckiej Republiki Demo- - kra tycznej . W Klubie im. Włodzimierza Pietrzaka (Kramarska 2) rozpoczęła się dwudniowa konferencja poświęcona społecznym i ma teria1nym warunkom życia i rozwoju rodzin polskich. Prezydent Poznania Andrzej Wituski wręczył Kazimierzowi Wiłkomirskiemu Odznakę Honorową Miasta Poznania.

N a zebraniu sprawozdawczo-wyborczym oddziału poznańskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich prezesem zarządu wybrany został arch. Paweł Koby1ański. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Renarda Czajkowskiego. Solistką była Ewa Bukojemska (fortepian).

Marek Kotański w imieniu "Monaru" proklamował piątek 13 listopada 1987 r. "Dniem bez alkoholu" - łącznie z pikietowaniem sklepów monopolowych. "Głos Wielkopolski" (14 -15 XI) informował: "W piątek o godz. 21 przywieziono do Poznańskiej Izby Wytrzeźwień 22 osoby" .

W wieku trzydziestu trzech lat zmarła tragicznie aktorka Teatru Nowego Hanna Sobo1ewska-Kulina. Była jedną znajzdo1niejszych artystek młodego pokolenia. Laureatka festiwali teatralnych. Otrzymała Medal Młodej Sztuki. Poznańscy widzowie zapamiętali ją z wielu wspaniałych ról. Była m. in. Ismeną w Antygonie, Kamilą w Domu otwartym, Zofią P1ejtus w Matce, N ataszą w Trzech siostrach, Oną w Zorzy, Żoną w Wielkoludach, stworzyła kreację w telewizyjnym Słoniu. W "Teyatrze" przy ul. Woźnej premiera trzeciej części Uniwersytetu Zenona Laskowika. W Domu Kultury "Dąbrówka" odbył się koncert, z udziałem Doroty Stalińskiej i Tadeusza Rossa. 14.11. 22 wiolonczelistów i 17 kontrabasistów uczestniczyło w ogólnopolskich konkursach im. Dezyderiusza Danczowskiego i Adama B. Ciechańskiego. Wśród wiolonczelistów najlepszą okazała się Katarzyna Drzewiecka - studentka III roku warszawskiej Akademii Muzycznej w klasie prof. Kazimierza Michali - ka. Pierwszą nagrodę wśród kontrabasistów zdobył Piotr Stefaniak - student II roku gdańskiej Akademii Muzycznej z klasy Janusza Dobrowolskiego. Honorowym przewodniczącym jury był Kazimierz Wiłkomirski. Faktycznie przewodnictwo jury sprawował prof. Kazimierz Michalik.

Zakończył się X Międzynarodowy Listopad Poetycki. Głównym wydarzeniem ostatniego dnia był referat Artura Sandauera pt. Gdyby literatury polskiej. Znakomity krytyk analizował m. in. na ile rozwój literatury zatrzymany został przez wydarzenia polityczne, takie jak stalinizm. A. Sandauer przewodniczył także jury Turnieju Jednego Wiersza, w którym uczestniczyło czterdziestu czterech młodych poetów. Pierwszą nagrodę i puchar "Głosu Wielkopolskiego" zdobył Andrzej Arczewski z Łodzi. W Ośrodku Kultury "Wierzbak" wręczono nagrody laureatom VI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego Młodzieży Szkolnej " O Laur Wierzbaka" . Napłynęło prawie tysiąc prac z całego kraju. Pierwszą nagrodę zdobyła Ania Skolimowska, uczennica Szkoły Podstawowej w Przasnyszu. W Galerii Nowej w foyer Teatru Nowego otwarto wystawę ma

1arską warszawskiej poetki Erny Rosenstein, która recytowała też swoje wiersze. Mimo niesprzyjającej pogody, w parku na Cytadeli zebrała się liczna grupa entuzjastów sadzenia drzewek i krzewów. Przybyli także m. in. pracownicy Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, z sekretarzem Janem Maćkowiakiem, działacze Towarzystwa Przyjaźni Po1sko- Radzieckiej, z przewodniczącą Zarządu Wojewódzkiego Marią Rynkiewicz, pracownicy Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu (z rodzinami), z konsulem Michaiłem Mogiłatowem. Minutą ciszy uczczono pamięć Edwarda Stachowiaka i posadzono dla niej dąb. Dzięki sobotniej akcji, na Cytadeli przybyło kilkaset nowych drzew. Pierwszy raz w życiu Henryk Sienkiewicz przyjechał do Poznania w kwietniu 1880 r. W hotelu "Bazar" odczytał wówczas publicznie rękopis noweli Za chlebem. Wydarzenie to utrwaliła tablica pamiątkowa, ufundowana przez Ignacego Mosia i wykonana przez artystę-rzeźbiarza Józefa Petruka. Na jej odsłonięciu przemawiali: prezes Zarządu Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania prof. Stanisław Nawrocki, prezydent Poznania Andrzej Wituski, Ignacy Moś i wnuk pisarza Julian Sienkiewicz. Z okazji święta narodowego Angoli, na wieczornicy spotkali się studenci angolscy studiujący w Polsce.

Jedna z częstych awarii wodociągów na Starym Mieście przy ul. Dominikańskiej. Rury wodociągowe liczą tutaj co najmniej osiemdziesiąt lat. "Po wymianie uszkodzonego kawałka rury - notował wypowiedź dyrektora Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji inż. Jacka Ponichy red. Włodzimierz Ofierski ("Gazeta Poznańska", li« XI 1987 r.) następowało pęknięcie... metr lub pół metra dalej". N a scenie Teatru Lalki i Aktora odbyła się premiera Boskiej Komedii Dantego, w przekładzie Edwarda Porębowicza. Rzecz adaptował, reżyserował i scenografie

Wydarzenia w Poznaniu (14 - 16.11.)

Bożena Grochmalska (Beatrycze)zaprojektował Robert Sobociński. Muzykę skomponował Jerzy Zgodziński, choreografia Władysława Janickiego. W premierowej obsadzie grali: Andrzej Marciniak (Dante), Barbara Grochmalska (Beatricze), Maciej Lejman (Wergili), Teresa Gąsiorowska (Wiedza objawiona; Charm; Wódz Piekła), Jerzy Go1dbeck (Swięty Piotr; Ciacco; Anioł), Piotr Grabowski (Adam), Kaja Tondera (Matylda; Stacjusz; Uczony), Jan Harenda (Scholastyk; Duch; Vanni), Bogdan Zyłkowski (Derwisz), Bożena Tychanicz- Hoffmann (przewo- Samobójca; Hipokryta; Swięta), Lidia Piss (Łucja) oraz Małgorzata Binkowska, Mirosław Kucharski, a nadto Poznański Zespół Perkusyjny. Inauguracja wycieczkowych (sobotnich) rejsów w poznańskim Oddziale "Lot-u". Odbyły się dwa loty do Wrocławia i z powrotem samolotami AN -24. Uczestnikami ich byli m. in. uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 29 im. Jana Kochanowskiego. 15.11. W Klubie Wojsk Lotniczych przy ul. Niezłomnych zainaugurowano XVII Poznańskie Poranki Muzyczne. Wystąpiła Orkiestra Dęta Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, pod batutą Mariana Frankowskiego.

W bazylice archikatedralnej na

Ostrowie Tumskim, w cyklu "Musica Sacra", koncertowały: Chór Mieszany im. Stanisława Moniuszki, Chór Męski "Arion" i Chór Żeński "Sonantes" .

16.11. Konferencją naukową nt. Rewolucji Październikowej uczciło środowisko akademickie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza siedemdziesiątą rocznicę jej wybuchu. Przybyli: przewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Po1sko- Radzieckiej Maria Rynkiewicz, konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, minister pełnomocny Iwan Bojko oraz bawiący w Poznaniu naukowcy z Uniwersytetu Charkowskiego. O udziale rewolucjonistów innych narodowości w Rewolucji mówił prof. dr hab. Antoni Czubiński. Konferencja przedstawicieli zarządów kolei i organizacji turystycznych Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Polski i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie przewozów zorganizowanych grup pociągami nie ujętymi w rozkładach.

Jubileusz czterdziestolecia pracy dyrektora Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usług Mariana Nowaka.

Jubilatowi gratulacje składali m.

in. wicewojewoda poznański Tadeusz Zając, przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzy BryI i wiceprezydent Poznania Mirosław Kopiński.

W Klubie im. Włodzimierza Pietrzaka odbył się wieczór poetycki poświęcony twórczości Kazimiery Iłłakowiczówny i Marii Jasnorzewskiej - Pawlikowskiej. Recytowały poezję Donata Dominik i Elżbieta Filipiak.

Scenę i galerię Anny Kareńskiej odwiedzili aktorzy Bałtyckiego Teatru Dramatycznego z Koszalina, prezentując Klatkę jugosłowiańskiego pisarza Slebodana Stojanovica. Grali Iwona Że1aźnicka i Wiesław Nowosielski. N a "Scenie na Piętrze" rozpoczęła cykl recitali piosenkarka Halina Kunicka. 17.11. Prezes Polskiej Izby Handlu Zagranicznego Tadeusz Żyłkowski spotkał się z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwardem Łukasikiem, wojewodą poznańskim Bronisławem Stęp10wskim i prezydentem Poznania Andrzejem Wituskim. Rozmowy dotyczyły problemów miasta i regionu w obliczu sześćdziesiątych Międzynarodowych Targów Poznańskich. W rozmowach uczestniczył dyrektor Targów Stanisław Laskowski. Odbył się VI Wojewódzki Zjazd Delegatów Towarzystwa Trzeźwości Transportowców. Przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa wybrany został Władysław Stachera. W Sali Odrodzenia poznańskiego Ratusza zebrały się dwadzieścia cztery pary małżeńskie, które przeżyły ze sobą pięćdziesiąt lat, zaś państwo Anna i Franciszek J ara1czykowie pobrali się w roku 1927. Wszystkim parom wręczono Medale "Za długoletnie pożycie małżeńskie" . N a Międzynarodowych Targach Poznańskich rozpoczęły isię giełdy: tkanin bawełnianych, wyrobów przemysłu jedwabniczo-dekoracyjnego oraz przemysłu lniarskiego. W Sali Białej Urzędu Miejskiego odbył się koncert promocyjny fletu "T. J orga", z udziałem "Duo Awator", "Musica da Camera" i " Kwartetu J orgi". Przybyli do Poznania z trzydniową wizytą dziennikarze czasopisma "Nowa Myśl", redagowanego w Czechosłowacji. W Urzędzie Miejskim przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej

Stanisław Antczak i prezydent Poznania Andrzej Wituski spotkali się z Ireną i Marianem Jakubowiczami, z okazji ich jubileuszu czterdziestolecia pożycia małżeńskiego.

W wieku sześćdziesięciu sześciu lat zmarł Mieczysław Świątek, prezes zarządu Rzemieślniczej Spółdzielni Pracy Tapicerów i Dekoratorów w latach 1968 - 1977. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

18.11. Z pracownikami Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" spotkali się członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Kazimierz Barcikowski i I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik.

Członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Kazimierz Barcikowski spotkał się ze studentami Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Obecni byli na spotkaniu I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik i sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jan Maćkowiak.

Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne oraz redakcja "Głosu WielkopoIskiego" zorganizowały w Klubie "Merkury" wieczór dyskusyjny nt. "Poznańskie obyczaje - ich siła i słabość". Wprowadzenia do dyskusji dokonali dyrektor Teatru Nowego Izabella Cywińska oraz prozaik Krzysztof Lis.

Pracownicy Instytu tu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza gościli konsula generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, ministra pełnomocnego Iwana Bojko. Obecni byli na spotkaniu przedstawiciele współpracującego od lat z Uczelnią Uniwersytetu Charkowskiego im. Maksyma Gorkiego profesorowie: Aleksander Karpow, Anatolij Pieriewczow oraz Mikołaj Nikołajewski. O działalności oraz zadaniach badawczych podejmowanych przez historyków Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza poinformował dyrektor Instytutu prof. dr hab. Czesław Łuczak. Podczas spotkania gościom wręczono monografię, opracowaną pod redakcją prof. dra hab. Jerzego Ochmańskiego Wielki Październik a Polacy. Ukazała się ona nakładem Wydawnictwa Poznańskiego. Pod przewodnictwem Tadeusza Czwoj draka odbyło się posiedzenie Obywatelskiego Konwentu Konsultacyjnego przy przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Narodowej.

U czestniczyli: pełnomocnik rządu do spraw energetyki jądrowej J erzy Bijak oraz wojewoda poznański Bronisław Stęplowski. Na posiedzeniu Kolegium Wojewody Poznańskiego rozpatrywano m. in. propozycję powołania Poznańskiego Biura Projektów Urbanistycznych oraz dyskutowano nad sposobem gospodarowania środkami z tzw. funduszów celowych. W Domu Kultury Milicji Obywatelskiej rozpoczęło się Ogólnopolskie seminarium filmowe dla funkcjonariuszy wydziałów polityczno-wychowawczych resortu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nl. "Filmowy obraz milicji i policji" . W"Empiku" przy ul. Ratajczaka toczyła się dyskusja czytelników "Głosu Wielkopolskiego" na spotkaniu nl. "Porozmawiajmy o Poznaniu ze zreformowanym hand1em". O nowoczesnym i zgodnym z założeniami drugiego etapu reformy gospodarczej rynku (a więc i handlu) mówiła prorektor Akademii Ekonomicznej prof. dr hab. Halina Szu1ce.

Z podróży artystycznej do Republiki Federalnej Niemiec powróciła Orkiestra Kameralna Po1

skiego Radia i Telewizji, pod dyrekcją Agnieszki Duczmal. Podczas koncertu w Limburgu (16.XI) wręczono zespołowi Nagrodę Artystyczną "Kryształowej Sceny" za prezentacje z cyklu "Mistrzowskie Koncerty" w sezonie 1985/1986.

W drodze do kraju zespół koncertował w Celle (Dolna Saksonia). .11. W październiku 1938 r. rozpoczął działalność Klub Demokratyczny. Narodził się on w Pałacu Działyńskich, co dzisiaj upamiętnia tablica, przed którą działacze Stronnic twa Demokratycznego złożyli wiązanki kwiatów. W godzinach wieczornych odbył się koncert, który zainaugurował obchody pięćdziesięciolecia powstania Stronnictwa Demokratycznego w Poznańskiem. Przybyłych gości - a wśród nich zastępcę członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabrielę Rembisz, I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Edwarda Łukasika, prezesa Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Mariana Króla, wojewodę poznańskiego Bronisława Stęp10wskiego - powitał sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Andrzej Grudziński. Przemawiał przewodniczący Komitetu Alojzy BryI. Jubileusz czterdziestolecia Zakładów Mechanicznych Przemysłu Poligraficznego "Grafmasz" .

W galerii Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę pl. Prezentacje 87. Uczestniczył w otwarciu wicedyrektor Departamentu Plastyki Ministerstwa Kultury i Sztuki Marek Smoleński. W siedzibie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyło się spotkanie I sekretarza Edwarda Łukasika z członkami Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych z województwa poznańskiego. "W "Empiku" na Osiedlu Piastowskim spotkał się z czytelnikami naczelny redaktor warszawskiego Wydawnictwa Ministerstwa Obrony Narodowej płk Dionizy Stroiński.

Jubileusz stulecia urodzin obchodziła Katarzyna Lubomirska, spokrewniona ze znakomitymi rodami szlacheckiej Rzeczypospolitej, mieszkająca u córki na Osiedlu Rzeczypospolitej.

Powstała Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zrzeszeni" pracowników Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Nr 2, Poznańskiego Przedsiębiorstwa Insta1acji Przemysłowych "Instal" , Przedsiębiorstwa Produkcji i Montażu Urządzeń Elektrycznych Budownictwa "E1ektromontaż" i Browaru Poznańskiego. N a czele zarządu stanął Marek Strauchmann. 21.11. Otwarto IV Targi Sztuki Krajów Socjalistycznych "In terart 87".

Gości przybyłych do hali targowej Nr 5 powitał prezydent Poznania Andrzej Wituski. Obecni byli: zastępca członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabriela Rembisz, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik, wojewoda poznański Bronisław Stęplowski. Przybył konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, minister pełnomocny Iwan Bojiko. Otwarcia Targów dokonała wiceminister kultury i sztuki Krystyna Marszałek - M łyńczyk. Zakończył się Ogólnopolski Konkurs Lutników, zorganizowany przez Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego i Związek Polskich Artystów Lutników w dwieście pięćdziesiątą rocznicę śmierci Antonia Stradivariego. N a konkurs nadesłano dwadzieścia pięć instrumentów, w tym dwie wiolonczele. Jury, pod przewodnictwem Włodzimierza Kamińskiego, najwyżej oceniło instrument Tadeusza Słodyczki z Lubina. N agrody i wyróżnienia wręczyła wiceminister kultury i sztuki Krystyna Marszałek - M łyńczyk. Okazją do posłuchania najlepszych instrumentów była audycja w Sali im. Grobliczów Muzeum Instrumentów Muzycznych. Grali skrzypek Krzysztof Baranowski i wiolonczelista Maciej Mazurek. Konkursowi towarzyszyło seminarium lutnicze, poświęcone twórczości A. S tradivariego. Oprócz artystów polskich, uczestniczyła w nim delegacja lutników z Cremony (Włochy). Z inicjatywy działaczy Patriotycznego Ruchu Odrodzenia N arodowego, pod hasłem "Przywróćmyżycie Warcie. Nie pozwólmy jej zginąć", doszło do zawarcia konwencji dwunastu Wojewódzkich Rad Narodowych i Rad Wojewódzkich Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, przez których obszar działania płynie Warta:

PRZYWRÓĆMY ŻYCIE WARCIE

PRON-nGAZETA n

Bydgoszczy, Częstochowy, Gorzowa W1kp., Kalisza, Katowic, Konina, Leszna, Łodzi, Piły, Piotrkowa Trybunalskiego, Sieradza i Zielonej Góry. Nastąpiło to w obecności I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Łukasika, wojewody poznańskiego Bronisława Stęp10wskiego oraz członka Rady Państwa posła Kazimierza Morawskiego. Strony zadeklarowały "jednoznaczną wolę połączenia wysiłków wojewódzkich rad narodowych i rad Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego dla realizacji przyjętego programu". Postanowiono jednocześnie zwrócić się o patronat nad realizacją programu przywrócenia ładu ekologicznego w dorzeczu W art y do Sejmu PRL, Rady Państwa i Rady Krajowej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego.

W Muzeum Narodowym otwarta została monograficzna wystawa prac Józefa Chełmońskiego. W salach na Wzgórzu Przemysława otwarto wystawę Medale współczesne w kolekcji Muzeum Narodowego. W salonach "Arsenału" otwarto dwie ekspozycje: VI Ogólnopolską

Wydarzenia w Poznaniu (21 - 22.11.)

Wystawę Młodej Grafiki, na której pokazano 227 prac młodych artystów, oraz VI Biennale Małych Form Rzeźbiarskich (266 rzeźb, 138 autorów). "Grand Prix" przyznano rzeźbiarzowi radzieckiemu Georgijowi Frangulianowi. Złoty Medal zdobył Piotr Gawron z Warszawy. Nagrodę prezydenta Poznania - Mariola Kalicka- Kró1czyk. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się 231 Koncert Poznański, w wykonaniu orkiestry Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Edwina Kowalskiego. Dano fragmenty z opery Trubadur Giuseppe Verdiego. Solistami byli: Barbara Mądra (sopran), Maria 01kisz (alt), Józef Ko1esiński (tenor). Dziesięciolecie Klubu Kolekcjonerów Fajki. W salach hotelu "Merkury" odbył się międzynarodowy konkurs w wolnym paleniu fajki. Zwyciężył Kazimierz Muchowski (Słupsk) w czasie 1 godz. 37 min. 35 sek.

W hali Nr 22 Międzynarodowych Targów Poznańskich otwarto 'wystawę Nutria 87. Sześćdziesięciu hodowców przedstawiło ponad 260 zwierząt.

W wieku dziewięćdziesięciu jeden lat zmarł Stanisław Maruniak, współzałożyciel i prezes zarządu S,Półdzie1ni Inwalidów im. Karola Swierczewskiego (" Inp1ast") w latach 1949 - 1962. 22.11. W Teatrze Polskim odbyła się premiera Dziadów Adama Mickiewicza, w reżyserii, inscenizacji

i układzie tekstu Grzegorza Mrówczyńskiego . Scenografię projektował Zbigniew Bednarowicz, ruch sceniczny - Leszek Czarnota. Muzykę skomponował Jan J. P. Kaczmarek. W premierowej obsadzie wys tąp ili: I . C z ę Ś ć d r u g a : Grzegorz Mrówczyński (XXX) , Józef J achowicz (Guślarz), Jerzy Głębowski (Starzec), Andrzej Szczytko (Kruk), Małgorzata Peczyńska (Sowa), Mał

Klęczy: Janina Jankowska (Pani Rollisoin). Stoją od lewej : Jolanta Szajna (Pani Kmitowa), Wojciech Siedlecki (Ksiądz Piotr)

gorzata Mielcarek (Pasterka), Michał Frydrych, Mateusz Kostrzyński, Wojciech Siedlecki, Maria Skowrońska, Katarzyna Terlecka, Leszek Wojtaszak (Chór). Widm a: Włodzimierz Mielcarek (Aniołek), Piotr Wypart (Dziedzic), Olga Dorosz (Dziewczyna). C z ę Ś ć czwarta: Wiesław Krupa (Ksiądz), Mariusz Sabiniewicz (Pustelnik), Józef Jachowicz (Guś1arz), Małgorzata Peczyńska, Michał Frydrych, Mateusz Kostrzyński, Maria Skowrońska, Katarzyna Terlecka, Wojciech Siedlecki, Leszek Wojtaszak (Chór). C z ę Ś Ćt r z e c i a . P rolo g : Sławomir Pietraszewski (Anioł), Mariusz PuchaIski (Szatan), Mariusz Sabiniewicz (Gustaw-Konrad). II. Część trzecia: Grzegorz Mrówczyński (XXX). S c e - na I: Włodzimierz Mielcarek (J akub), Aleksander Podo1ak (Adolf; Jankowski), Mateusz Kostrzyński (Żegota), Mariusz Sabiniewicz (Konrad; Feliks), Wojciech Siedlecki (Ks. Lwowicz), Mariusz PuchaIski (Sobolewski), Michał Frydrych (Frejend), Andrzej Szczytko (Tomasz), Wiesław Krupa (Suzin), Jerzy Głębowski (Kapral). S c ena II. Improwizacja: Mariusz Sabiniewicz (Konrad), Mariusz PuchaIski (Szatan), Mateusz Kostrzyński (Diabeł I), Włodzimierz Mielcarek (Diabeł II). S c e n a I I I: Jerzy Głębowski (Kapral), Andrzej Szczytko (Tomasz), Wojciech Siedlecki (Ks. Piotr), Mariusz Sabiniewicz (Konrad). S c e n a IV. Wid z e n i e E wy: Małgorzata Mielcarek (Ewa), Mariusz Sabiniewicz (Konrad- Róża), Wojciech Siedlecki (Ks. Piotr). S c e n a V. Widzenie ks. Piotra: Wojciech Siedlecki (Ks. Piotr), Józef J achowicz (Guślarz), Michał Frydrych, Mateusz Kostrzyński, Małgorzata Peczyńska, Wojciech Siedlecki, Maria Skowrońska, Katarzyna Terlecka, Leszek Wojtaszak (Chór), Sławomir Pietraszewski (Anioł).

III. Grzegorz Mrówczyński (XXX) . C z ę Ś ć t r z e c i a . S c e - n a IV. W i d z e n i e S e n a t o - r a: 'Andrzej Wilk (Senator), Mariusz PuchaIski (Szatan), Mariusz Kostrzyński (Diabeł I), Włodzimierz Mielcarek (Diabeł II). S c e - na VII. Salon Warszaws ki: Aleksander Podo1ak (Adolf), Mateusz Kostrzyński (Hrabia), Irena Lipczyńska (Dama), Mariusz PuchaIski ( Kamerjunkier), J olanta Szajna (Dama I), Irena Grzonka (Dama II), Wiesław Krupa (Szambelan), Olga Dorosz (Młoda Dama), Sławomir Pietraszewski (Jenerał), Adam Krajewicz (Mistrz ceremonii), Jerzy Głębowski (Stary Polak), Mariusz Sabiniewicz (Literat I), Wojciech Siedlecki (Literat II), Andrzej Szczytko (Wysocki). S c e n a VIII. P a n S e n a - t o r: Andrzej Wilk (Senator), Włodzimierz Kłopocki (Doktor), Wiesław Krupa (Lokaj), Włodzimierz Mielcarek (Sekretarz), Michał Frydrych (Pelikan), Piotr Wypart (Bajkow), Janina Jankowska (Pani Rollison), Jolanta Szajna (Pani Kmitowa), Irena Lipczyńska (Panna), Wojciech Siedlecki (Ks. Piotr), Mariusz PuchaIski (Szatan). B al: Andrzej Wilk (Senator), Olga Dorosz (Dama), Mariusz Sabiniewicz (Młody człowiek), Irena Grzonka (Dama I), Irena Lipczyńska (Dama II), Katarzyna Terlecka (Dama III), Aleksander Podo1ak (Bestużew), Andrzej Szczytko (Justyn Pol), Janina Jankowska (Pani Ro1lison) , Wojciech Siedlecki (Ks. Piotr), Mariusz Sabiniewicz (Konrad) oraz cały zespół. S c e n a IX. Noc Dziadów: Józef Jachowicz (Guślarz), Małgorzata Mielcarek (Kobieta) i cały zespół.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się uroczysty koncert z okazji jubileuszu siedemdziesięciopięcio1ecia Chóru Męskiego "Arion". Dyrygował Andrzej Niedziałkowski. Solistami byli: Wiesława Wiza (mezzosopran), Jan Drajerczak (tenor), Andrzej Ogórkiewicz (bas). Akompaniował Zenon Białas. Podczas koncertu Chór otrzymał sztandar, a zasłużonym śpiewakom wręczono odznaczenia państwowe oraz Odznaki "Zasłużonego działacza kultury". N a zajęcia praktyczne przybyła grupa młodzieży z Zespołu Szkół Twórczych przy Związku Nauczycielstwa Polskiego, wyróżniająca się dobrymi wynikami w opanowaniu języka angielskiego, i.ll. Uroczyste posiedzenie Rady N adzorczej, z okazji trzydziestolecia Spółdzielni Mieszkaniowej "Blok", specjalizującej się w zabudowie tzw. plomb. Zakończenie ogólnopolskiego kon j kursu nt. "Straż Pożarna w oczach młodzieży". Jury przyznało nagrody, wyróżnienia i dyplomy. Pierwsze miejsce zajęła uczennica V klasy Anna Sawicka z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych.

Rozpoczęło się dwudniowe seminarium bibliografów pracujących nad bibliografiami terytoria1nymi. W Galerii "Piastowskiej" (Klub "Empiku") otwarto ekspozycję dzieł Bogdana W ojtasiaka z cyklu 24 Przemijanie.

.11. Setna rocznica urodzin Franciszka Ratajczaka, pierwszego żołnierza Powstania Wielkopolskiego, który

Wydarzenia w Poznaniu (2i - 26.11.)

Nad mogiłą powstańczą na Cmentarzu Gorczyńskimpadł 27 grudnia 1918 r. Delegacje kół Związku Bojowników o Wolność i Demokrację oraz młodzieży szkolnej złożyły wiązanki kwiatów na mogile na cmentarzu górczyńskim. W Sali Kominkowej Pałacu Kultury odbyło się spotkanie poznańskiej młodej kadry inżynieryjno- technicznej, uczestników akcji "Awangarda XXI wieku" z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwardem Łukasikiem, zorganizowane przez Zarząd Wojewódzki Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej.

25.11. Na Cmentarzu Komunalnym w Junikowie odbył się pogrzeb zmarłego w dniu 20 listopada Feliksa Forna1czyka, zastępcy redaktora naczelnego Poznańskiej Rozgłośni Polskiego Radia w latach 1959- 197i9 i redaktora naczelnego w

latach 1979 - 1981, wybitnego ktytyka literackiego, działacza }X)znańskiego oddziału i Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich. Zegnali go zastępca kierownika Wydziału Kultury Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Zbigniew Domino, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jan Maćkowiak, prezes Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich Wojciech Zukrowski, Łucja Danielewska i Jerzy Lorych. Zył pięćdziesiąt dziewięć lat.

W wieku pięćdziesięciu dziewięciu lat zmarł inż. Hieronim Helcyk, pracownik Urzędu Miejskiego, przewodniczący Miejskiej Komisji Planowania, dyrektor Wydziału Gos,podarki Przestrzennej i Ochrony Srodowiska, działacz Ligi Obrony Kraju, prezes Zarządu Miejskiego w latach 1978 - 1982. 26.11. W Klubie "Azyl" Zarządu Uczelnianego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej Politechniki Poznańskiej odbyło się spotkanie przewodniczącego Komitetu Młodzieży i Kultury Fizycznej Aleksandra Kwaśniewskiego ze studentami Politechniki. Inauguracja "Poznańskich Dni Jakości", z udziałem delegacji organizacji technicznych z Bułgarii, Czechosłowacji, Węgier i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. W salonie Klubu Wojsk Lotniczych przy ul. Niezłomnych otwarto dwie wystawy marynistyczne, związane z: osiemdziesięcioleciem

urodzin i pięćdziesięcioleciem pracy twórczej Edmunda Szyftera oraz sześćdziesięciopięcioleciem urodzin i trzydziestopięcioleciem pracy artystycznej grafika Klaudiusza Sandorskiego. 27.11. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza koncertowała orkiestra symfoniczna Akademii Muzycznej, pod dyrekcją Antoniego Grefa. Solistą był Michał Grabarczyk (skrzypce). .. . 28.11. W Wyższej Szkole OfIcerskIej Służb Kwatermistrzowskich im.

Mariana Buczka odbył się uroczysty capstrzyk, podczas którego władzę w Szkole przekazano w ręce podchorążych. Rozpoczęła się ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Dziecko przewlekle chore w rodzinie". W kinie "Rialto" odbyła się inauguracja IV Poznańskich Dziecięcych Spotkań z Filmem. W siedemdziesiątą piątą rocznicę założenia 1 Poznańskiej Drużyny Harcerek im. Emilii Plater, żyjące w Poznaniu "Emilki" uczestniczyły w nabożeństwie żałobnym w kościele Karmelitów Bosych.

.11. W Obwodowych Komisjach do Spraw Referendum poznaniacy wypowiadali się w sprawie kształtu reformy i demokratyzacji w Polsce.

Zakończyły się IV Targi Sztuki Krajów Socjalistycznych "Interart 87". Na Targach wystawiono 2788 prac 698 polskich artystów oraz 1256 prac 373 twórców z Bułgarii, Czechosłowacji, Kuby, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Węgier, Wietnamu i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. IV Targi zwiedziło ok. 25 tys. osób.

30.11. Przygotowania do obchodów siedemdziesiątej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/ /1919 były tematem spotkania I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Łukasika z członkami kierownictwa Zarządu Wojewódizikiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację.

Ukazał się pierwszy numer magazynu sportowego "Gazety Poznańskiej" - "Arena Sportowa", pod redakcją Jacka Swigonia. Na "Andrzejki" w poznańskich zakładach piekarskich i gastronol micznych przygotowano ćwierć rniliona pączków. 1.12. W obecności najbliższych przyjaciół, byłych studentów i współpr cowników, z udziałem władz UnIwersytetu im. Adama Mickiewicza - odbyło się uroczyste odnowienie doktoratu prof. dra hab. Zygmunta K. Nowakowskiego, wybitnego znawcy prawa cywilnego i gospodarczego. Ogólnopolska Giełda Koncentratów Spożywczych. Uczestniczyły w niej przedsiębiorstwa przemysłów koncentratów, zakłady zbożowe wytwarzające makaron oraz rzemieślnicy, firmy polonijne i prywatne.

Wydarzenia w Poznaniu

(1-4.12.)

W wieku siedemdziesięciu czterech lat zmarł poligraf Bolesław Gremp1ewski - złoty jubilat pracy zawodowej, długoletni kierownik wydziału wklęsłodruku Poznańskich Zakładów Graficznych im. Marcina Kasprzaka, niestrudzony organizator techniki wklęsłodrukowej, wychowawca kilku pokoleń rotograwiurzystów. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

2.12. W Urzędzie Wojewódzkim odbyło się ostatnie posiedzenie Wojewódzkiej Komisji do Walki ze Speku1acj ą.

Poważne uszkodzenie magistrali ciepłowniczej przy al. Sze1ągowskiej. Wylewająca się woda spowodowała awarię energetyczną. 3.12. W siedzibie Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego odbyło się posiedzenie Komisji Współdziałania Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego, z udziałem sygnatariuszy Deklaracji Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, przedstawicieli wojewódzkich władz państwowych i administracyjnych, Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego oraz przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji do spraw Referendum.

Obrady prowadził przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzy BryI. Omówiono przebieg i wyniki ogólnonarodowego referendum na obszarze województwa poznańskiego. W Pałacu Działyńskich rozpoczęło się spotkanie dyskusyjne nt. "W 15 lat po ratyfikacji układu PRL- RFN". Spotkanie otworzył przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia "Wisła - O dra" red. Wiesław Porzycki.

Na posiedzeniu Kolegium Wojewody Poznańskiego mówiono o konieczności szukania skuteczniejszych metod prowadzenia prac naprawczych i modernizacyjnych budynków mieszkalnych. Zadania ideologiczne instancji i organizacji partyjnych w środowisku wobec przemian społeczno-politycznych i gospodarczych były tematem posiedzenia plenarnego Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jeżyce. Przewodniczył I sekretarz Ryszard Tomaszewski.

Na Dworcu Głównym i Zachodnim oddano do użytku 18 automatów biletowych jednowrzutowych. W "Empiku" ma Osiedlu Piastowskim odbyła się wieczornica poświęcona dwudziestej rocznicy powstania Towarzystwa Przyjaźni Po1sko- Fińskiej. Otwarto wystawę plakatów Erika Brunna. Odbyła się XXIII Sesja Miejskiej Rady Narodowej, w której uczestniczył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik. Zasadniczym mmktem obrad sesji było dokonanie oceny realizacji Miejskiego Programu Wyborczego i Programu działania Miejskiej Rady Narodowej, a także wniosków i postulatów obywateli zgłoszonych w trakcie kampanii wyborczej do rad narodowych i Sejmu PRL.

4.12. Odbyło się plenarne posiedzenie Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego, które prowadził przewodniczący Alojzy BryI. U czestniczyli: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Piotrowicz, wicewojewoda poznański Bogdan Zastawny oraz wiceprezydent Poznania Mirosław Kopiński. Członkowie plenum Wojewódzkiego Komitetu zapoznali się z wie10wariantową koncepcją założeń do planu regionalnego. Zakończyło się dwudniowe spotkanie naukowców oraz publicystów, na którym dokonano oceny sytuacji od ratyfikowania układu

o podstawach normalizacji stosunków między Polską i Republiką Federalną Niemiec w 1972 r. , Odbyła się XXI Sesja Dzielnicowej Rady Narodowej Jeżyce. Jej zasadniczym tematem była ocena realizacji wniosków i postulatów mieszkańców zgłoszonych w trakcie kampanii wyborczej do rad narodowych, samorządów mieszkańców i Sejmu PRL. W sesji uczestniczył wiceprezydent Poznania Łucjan Majewski. W Domu Kultury Milicji Obywatelskiej odbyła się uroczystość z okazji dwudziestopięciolecia Zarządu Dróg i Mostów. Przybyli wicewojewoda poznański Bogdan Zastawny i prezydent Poznania Andrzej Wituski. O najważniej - szych osiągnięciach Zarządu mówił dyrektor Zefiryn Grabski. Zarząd udekorowany został Medalem "W uznaniu zasług - wdzięczne miasto" . Wojewoda poznański Bronisław Stęplowski przyjął nowo wybrany komitet wykonawczy Rady Okręgowej Zrzeszenia Studentów Polskich. W spotkaniu uczestniczyli przewodniczący Rad Uczelnianych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Akademii Rolniczej. Zakończył się kurs 32 kasjerów biletowych, którzy przygotowani zostali do obsługi komputerowych drukarek biletowych typu "Avista" na Dworcu Głównym.

.. II

. i

-HB

W wieku siedemdziesięciu czterech lat zmarł mgr inż. Jan Drabik, dyrektor naczelny Centralnego Biura Konstrukcyjnego "Tasko"w latach 1958 - 1971, były dyrektor Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Pojazdów Szynowych, dyrektor techniczny Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" w latach 1952 - 1956. U dekorowany Krzyżami Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Pionier odbudowy polskiego przemysłu taboru kolejowego. Poznański "Domar" wprowadził nową formę sprzedaży sprzętu radiowo-telewizyjnego. W porozumieniu ze spółdzielczym Towarzystwem Handlowym "Ex Polco" w salonie przy ul. Czerwonej Armii znalazły się w sprzedaży za dewizy telewizory "Te1efunken", a także kasety video i taśmy magnetofonowe. Chcąc zaprezentować ten nowoczesny sprzęt w całej okazałości, partnerzy "Domaru" przekazali do dyspozycji przedsiębiorstwa antenę satelitarną, której montaż rozpoczęto na jednym z wieżowców "Centrum". W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej oraz Chóru Chłopięcego i Męskiego, pod dyrekcją Stefana Stuligrosza. Wykonano Weihnachtsoratorium Jana S. Bacha. Solistami byli: Danuta Paziukówna-Zipser (sopran), Krystyna Szostek - Radkowa (mezzosopran), Jerzy Knetig (tenor), Piotr Liszkowski (bas) . 5.12. W Politechnice Poznańskiej odbyła się V Konferencja Sprawozdawczo- Wyborcza uczelnianej organizacji Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. Przewodniczącym Zarządu Uczelnianego został ponownie Jacek Trzeciak. W Klubie Studenckim "Esculap" odbyła się prezentacja teatru alternatywnego. Poznański Teatr "J an" przedstawił W szPonach namiętności. I Z okazji dziesięciolecia Orkiestry Osmego Dnia, w Teatrze Polskim odbyła się premiera Symfonii Solo, w wykonaniu Jana A. P. Kaczmarka. "Grono przyjaciół" zawiadomiło, że w kościele Dominikanów o godz. 19.30 odprawiono mszę św. za spokój duszy pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, w sto dwudziestą rocznicę jego urodzin.

Wydarzenia w Poznaniu (6 - 9.12.)

6.12. Zakończyło obrady jury XIV Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. Jana Spychalskiego, złożone z przedstawicieli Bydgoszczy, Krakowa, Łodzi, Poznania, Sosnowca, Tych i Warszawy. Grand Prix, nagrodę Ministra Kultury i Sztuki przyznano Piotrowi Ciesielskiemu z Łodzi za obraz Martwa natura. I nagrodę otrzymał Henryk Starikiewicz z Poznania a dwie II nagrody przypadły w udziale: Jarosławowi Mik1asiewiczowi (Poznań) oraz Antoniemu Kowalskiemu (Sosnowiec).

W Domu Drukarza odbyła się giełda instrumentów i sprzętu muzycznego oraz komputerowego. W cyklu "Poznańskich Poranków Muzycznych" w Klubie Wojsk Lotniczych koncertowała Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Kościana. 7.12. Odbyło się posiedzenie Rady poznańskiego oddziału Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną "Polonia" . Uczestniczyli: sekretarz generalny Towarzystwa Józef Klasa, kierownik Biura Wykonawczego Waldemar Wawrzyniak, prezydent Poznania Andrzej Wituski, oraz przewodniczący Obywatelskiego Komitetu "Domu Polonii" prof. dr Alfons K1afkowski. Przedmiotem obrad była m. in. organizacja "Domu Polonii' w kamieniczce nr 51 przy Starym Rynku. Uroczyste posiedzenie Rady N aukowej z okazji dwudziestopięciolecia Centralnego Laboratorium Przemysłu Koncentratów Spożywczych. W nocy z 6 na 7 grudnia przystąpiono do budowy przejścia Poznańskiego Szybkiego Tramwaju pod torami kolejowymi w rejonie ul. Poznańskiej. Wstrzymano ruch pociągów. Bawiący w Poznaniu sekretarz generalny Towarzystwa "Polonia" Józef Klasa oraz przewodniczący Obywatelskiego Komitetu "Domu Polonii" prof. dr Alfons K1afkowski spotkali się z przełożonym generalnym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej ks. generałem Edwardem Szymankiem. Rozpoczęły się trzydniowe spotkania mieszkańców osiedli ratajskich z teatrem. W Teatrze Nowym w programie pl. Po baluwystąpi ły znakomitości piosenki aktorskiej: Krzysztof Kolberger, Piotr Machalica, Marian Opania, Jacek Różański, Krystyna Tkacz, Wojciech Walasik, Jacek Wójcicki i Wojciech Wysocki. Autorem scenariusza był Roman Chojnacki, reżyserował Jan Szurmiej , a scenografię projektował Janusz Wiśniewski. Salon wystawowy Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego oddano (do dnia 19 XII) do dyspozycji poznaniaków. 8.12. Odbyło się spotkanie I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Łukasika z delegatami na XIII Kongres Zrzeszenia Studentów Polskich. W spotkaniu udział wzięli wojewoda poznański Bronisław Stęplowski oraz sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Andrzej Rakowski.

W Zakładzie Biologii Rolnej i Leśnej Polskiej Akademii Nauk odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona opracowaniu strategii ochrony zasobów przyrody w Polsce. Z okazji jubileuszu dziesięciolecia, w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza I odbył się koncert Orkiestry Osmego Dnia (w pełnym składzie: Jan A. P. Kaczmarek, Grzegorz Banaszak, Maciej Talaga). Uczestniczył w występie Chór Akademii Muzycznej.

V Krajowa Konferencja Informatyki, z udziałem ok. 350 specjalistów. W otwarciu konferencji uczestniczyli m. in. prezes N acze1nej Organizacji Technicznej prof. dr Jan Kaczmarek, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Piotrowicz, wojewoda poznański Bronisław Stęplowski. Otwarto także wystawę literatury specjalistycznej. 9.12. Odbyło się regionalne spotkanie przewodniczących rad społecznych szkół wyższych Poznania i Zielonej Góry, prowadzone przez przewodniczącego Wojewódzkiej Rady N arodowej Tadeusza Czwojdraka.

Uczestniczył w nim członek Rady Państwa Piotr Stefański.

W Domu Drukarza koncertowały zespoły "Turbo" i "N on Iron". Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją

Stefana Stuligrosza, udał się w podróż artystyczną do Republiki Federalnej Niemiec.

W wieku sześćdziesięciu szeSClU lat zmarł mgr Józef M. Rutkowski, specjalista i organizator produkcji celulozowo-papierniczej, dyrektor Zakładów Mechanicznych Przemysłu Papierniczego "Remopap" w latach 1968 -1981. U dekorowany Krzyżami Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 10.12. Założenia do "Regionalnego planu zagospodarowania przestrzennego województwa poznańskiego" oraz "Regionalny plan zagospodarowania przestrzennego Wielkopolskiego Parku Narodowego" poddane zostały ocenie Wojewódzkiej Rady Narodowej. Oba opracowania przedstawił na XXIII Sesji Rady wicewojewoda poznański Bogdan Zastawny. Uchwałą Rady Państwa, przewodniczący Rady Tadeusz Czwojdrak udekorowany został Orderem Sztandaru Pracy I klasy.

Aktu dekoracji dokonał członek Rady Państwa Piotr Stefański.

W sali "Empiku" odbyło się spotkanie dyskusyjne czytelników "Głosu Wielkopolskiego" z cyklu "Porozmawiajmy o Poznaniu", poświęcone Poznaniowi z czasów niewoli pruskiej. Zagajenia dyskusji dokonali: Witold Molik, Marek Rez1er i Magdalena Warkoczewska. Obradował XIV Zjazd Wojewódzki Delegatów Stowarzyszenia N aukowo- Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa. Dokonano wyboru władz. Prezesem oddziału

13 Kronika 1;&>wojewódzkiego został ponownie inż. Jan Bajer. Uroczystość wręczenia nagród w konkursie na dokumenty i pamiątki z lat wojny i okupacji, ogłoszonym przez Muzeum Fortu VII. Na konkurs wpłynęło 112 eksponatów. Dwie równorzędne pierwsze nagrody zdobyli Aniela Pawłowska i Stanisław Szober. W Domu Technika odbyło się podsumowanie Konkursu im. prof. Romana Kozaka na najlepsze prace dyplomowe uczniów średnich szkół technicznych o profilu budowlanym, które nadesłano w roku 1987 do zarządu oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Komisja konkursowa - pod przewodnictwem Jerzego Gładyisiaka najwyżej oceniła projekt latarni morskiej z małą siłownią wiatrową, zaprojektowaną przez Zdzisława Pawlaka i Roberta Dobrzyńskiego absolwentów Zespołu Szkół Budowlanych Nr l. 11.12. Czterdziesta rocznica powstania Centralnego Laboratorium Akumulatorów i Ogniw. Otwarto wystawę pl. Nauka przemysłowi chemicznych źródeł prądu. W obecności przedstawicieli władz politycznych i administracyjnych, wyróżniono zasłużonych pracowników Laboratorium odznaczeniami, regionalnymi i resortowymif 9tTwaKBBum WJELKOFOISIG

Ukazał się pierwszy zeszyt magazynu popularnonaukowego "Przegląd Wielkopolski" . Kwartalnik nawiązuje do tradycji "Przeglądu" z lat 1939 -1947, wydawanego przez Jana J achowskiego. Redaktorem naczelnym został Stanisław Słopień. Okładkę zaprojektował Włodzimierz Dutkowiak.

W Domu Kultury "Orle Gniazdo" otwarto Ogólnopolską Wysta

Wydarzenia w Poznaniu (11 - 13.12.)

wę Kanarków i Ptaków Egzotycznych, z okazji osiemdziesiątej piątej rocznicy powstania w Poznaniu Stowarzyszenia Hodowców Kanarków i Ochrony Ptactwa. W Klubie "Mozaika" otwarto fotograficzną wystawę poplenerową Penetracje tatrzańskie Kościelisko 86. Wystawiało swe prace 22 członków Spółdzielczego Klubu Fotograficznego "Pryzmat".

Jan Dzieruk

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją kapelmistrza Krzysztofa Dziewięckiego. Solistą był pianista Mathias Weber (Republika Federalna Niemiec). Podczas koncertu, dyr. Zdzlisław Dworzecki pożegnał uroczyście Jana Dzieruka, odchodzącego na emeryturę po czterdziestu latach służby w orkiestrze w charakterze woźnego. Sala zgotowała Panu Jasiowi owację. Służbę na opuszczonym stanowisku objął wychowanek Dzieruka - Kazimierz Hermes.

12.12. Do sali sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego przybyło ok. 250 wychowanków domów dziecka i zakładów wychowawczych z całej Polski. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik, wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski i wiceprezydent Poznania Mirosław Kopiński wręczyli im książeczki mieszkaniowe. Odbył się VII Zjazd Wojewódzki Towarzystwa Rozwoju Rodziny. Przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego został ponownie Antoni Grabowski.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza qdbył się 232 Koncert Poznański. Spiewał Chór Kameralny "Motet et Madrigal", pod dyrekcją Leszka Bajona. Przy organach zasiadł Julian Gembalski. Z podróży do Waszyngtonu powrócili Magda Piotrowicz, Irmina Szczęśniak i Jacek Sołkiewicz.

Zespół Pieśni i Tańca "Cepelia" udał się w podróż artystyczną do Berlina Zachodniego.

13.12. W Pałacu Kultury, w cyklu "Spotkania niedzielnych przyjaciół", odbył się poranek z warszawską aktorką Anną Seniuk.

Ptak (Alicja Adamczyk) 1 Astrik (Kaja Tondera)

W Teatrze Lalki i Aktora odbyła się premiera sztuki Marii Kossakowskiej i Janusza Ga1ewicza Dziecko gwiazdy, według Oscara Wilde'a, w reżyserii Janusza Galewicza, scenografii Barbary Pikała- Witczak, z m-qzyką Aleksandra Radzewskiego. Spiewał zespół wokalny pod jego batutą. Solo na flecie - Jerzy Pe1c. W premierowej obsadzie grali: Kaja Tondera (Astrik) , Bogdan J onas (J ohn; Czarnoksiężnik), Jerzy Go1dbeck (Ben; Don Pedro; Strażnik I), Alicja Adamczyk (Tom; Betty; Ptak), Iwona Kuik (Zajączek; Wiewiórka), Bożena Tychanicz- Hoffmann

(Matka; Maria; Kret), Małgorzata Binkowska (Infantka; Noc), Andrzej Marciniak (Myśliwy I; Trędowaty), Mirosław Kucharski (Bob; Myśliwy II; Strażnik II).

14.12. Uroczyste posiedzenie Rady Naukowej, zorganizowane z okazji dwudziestopięciolecia placówki Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. Marcina Kasprzaka. Przybyli m. in. wiceprezydent Poznania Mirosław Kopiński, kierownicy Wydziałów Kultury Urzędów Wojewódzkiego i Miejskiego Jan Stryjski i Andrzej Goćwinski. Zasłużonych pracowników Muzeum wyróżniono odznaczeniami. Jubileuszowa wystawa zatytułowana została: Postępowe i rewolucyjne tradycje w zbiorach Muzeum Historii Ruchu Robotniczego 1962-1987. Zaprezentowano na niej najciekawsze eksponaty ze zbiorów Muzeum. W auli IV Liceum im. Komisji Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie wysłanników do Waszyngtonu: Magdy Piotrowicz, Irminy Szczęśniak i Jacka Sołkiewicza z rówieśnikami i gronem profesorskim. Zebranie sprawozdawcze poznańskiego oddziału Związku Literatów Polskich rozpoczęło się uczczeniem pamięci Feliksa Fornalczy ka. W Domu Kultury "Karolinka" przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusz Czwojdrak uhonorował Odznakami Honorowymi "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego" naj aktywniejszych w budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, chodników i dróg w osiedlu Koziegłowy. Prace trwały cztery lata. Z okazji trzydziestopięciolecia Instytutu Boineologicznego, odbyło się uroczyste posiedzenie dyrekcji i Rady Naukowej. W auli Akademii Muzycznej, z cyklu "Arcydzieła kameralistyki", odbył się koncert, w czasie którego wykonano Trio na skrzypce, róg i fotepian Es-dur op. 40 Jana Brahmsa (Waldemar Machmar, Krzysztof Szafran i Jolanta N owakowska) oraz Kwintet fortepianowy g-moll op. 34 Juliusza Zarębskiego (Jadwiga Kaliszewska skrzypce, Mariusz Derewecki skrzypce, Grzegorz Kawka - a1

«- \ ;

tówka, Eugeniusz Zbora1ski -wiolonczela, Andrzej Tatarski fortepian). W hallu Dworca Głównego rozpoczęto instalowanie pięciu następnych drukarek biletowych "Awista" .

Z koncertu gwiazdkowego dla Polonii w Berlinie Zachodnim powrócił Zespół Pieśni i Tańca "Cepelia" , i.12. Pod przewodnictwem prezesa Mariana Króla odbyło się plenum Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, w którym udział wzięli przedstawiciele władz naczelnych Stronnictwa: wiceprezes Naczelnego Komitetu Dominik Ludwiczak i sekretarz Kazimierz Olesiak. Referat podsumowujący minioną kampanię sprawozdawczo - wyborczą Stronnic - twa w Poznańskiem wygłosił sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Andrzej Bobrowski.

W Domu Kultury Kolejarza odbyła się akademia z okazji sześćdziesięciopięciolecia Klubu Sportowego "Lech". Rejonowa narada prezesów zarządów wojewódzkich Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, z udziałem prezesa Zarządu Głównego gen. broni Józefa Kamińskiego. Z inicjatywy zarządu oddziału Polskiego Towarzystwa Przyjaciół ONZ odbyła się dyskusja panelowa nt. historycznego znaczenia dla bezpieczeństwa i pokoju na świecie waszyngtońskiego spotkania Michaiła Gorbaczowa i Ronalda Reagana. W dyskusji udział wzięli przedstawiciele Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, z wicekonsulem Jurijem Bobrowickim, oraz przedstawiciele Konsulatu Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn. w Poznaniu, z konsulem Danielem S. Spikesem. Dyplomaci odpowiadali na liczne pytania, prezentując stanowiska swoich rządów wobec waszyngtońskich porozumień, jak również wobec aktualnych zagadnień międzynarodowych. W rocznicę Kongresu Zjednoczeniowego Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej, w Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Ro

Wydarzenia w Poznaniu (15 - 17.12.)

botniczej sekretarz Andrzej Rakowski spotkał się z czterdziestoosobową grupą pionierów walki i pracy, wywodzących się jeszcze z szeregów Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej, i wręczył im Status Zasłużonego Działacza Ruchu Robotniczego. W uroczystości wzięli udział sędziwi świadkowie historycznych wydarzeń, delegaci na Kongres: Melania Ka1uta i Czesław Bartczak. Odbyła siię również uroczystość w Parku-Pomn'ku Braterstwa Broni i Przyjaźni Po1sko- Radzieckiej na Cytadeli.

Przybyłe w południe pod Obelisk Polskiej Partii Robotniczej delegacje Komitetu Wojewódzkiego, zakładów pracy i organizacji społeczno-politycznych złożyły tam wiązanki kwiatów. Obrady plenarne Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej N owe Miasto koncentrowały się wokół stanu ochrony środowiska i stanu sanitarnego dzielnicy. Prowadził je I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Lech Kucharski, a uczestniczył w nich sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Zygmunt Kyc. Wprowadzenie do dyskusji wygłosił sekretarz Komitetu Dzielnicowego Grzegorz Ziółkowski. Obradom Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grunwald przewodniczył I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Jan Wojciechowski. Referat Egzekutywy, dający ocenę działań partyjnych w realizacji zadań związanych z polityką kadrową w przedsiębiorstwach dzielnicy, przedstawił sekretarz Andrzej Ciupa. Otwarcie Księgarni U niwersyteckiej w Domu Studenckim "Jowita" przy ul. Zwierzynieckiej. Kierownictwo placówki powierzono Dorocie Siejek.

16.12. Obradował VI Wojewódzki Zjazd Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Zjazd wybrał nowe władze. Przewodniczącym został ponownie Marian Cybulski. S tan sieci handlowo - usługowej Nowego Miasta był głównym tematem obrad XX Sesji Dzielnicowej Rady Narodowej. 17.12. W siedzibie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyło się spotkanie kierownictwa z dzien

nikarzami, pOSWlęcone ocenie minionego sezonu targowego i przygotowaniom do im1prez w roku 1988. Uczestniczył w nim prezydent Poznania Andrzej Wituski. Dyrektor Stanisław Laskowski mówił o przygotowaniach do jubileuszowych sześćdziesiątych Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Marek Miński

W sali Zakładów naprawczych Taboru Kolejowego z udziałem prezydenta Poznania Andrzeja Wituskiego, obradowała XXII Sesja Dzielnicowej Rady Narodowej Wilda. W związku z rezygnacją z funkcji naczelnika dzielnicy przez Piotra Męcwa1dowskiego, dokonano wyboru nowego naczelnika. A. Wituski zaproponował dwóch kandydatów: Marka Mińskiego - I sekretarza Komitetu Zakładowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Poznańskiego Węzła Kolejowego oraz zastępcę naczelnika dzielnicy - Witolda Terlikowskiego. W wyniku tajnego głosowania, naczelnikiem dzielnicy został Marek Miński, którzy otrzymał 50 z 64 ważnych głosów. W Osiedlowym Domu Przyjaźni "Trojka" ogłoszono wyniki konkursu młodzieżowego nt. "Przy jaźń- Braterstwo Broni - Braterstwo Pracy" .

W Klubie "Od N owa" odbył się wieczór muzyczny, zatytułowany Gwiazdka jazzowa.

świata nauki; obecne były córki K. Tymienieckiego: Nawojka Peliwo, Wanda Płoszyńska i Kazimiera Kłonecka. Referaty wygłosili profesorowie: Gerard Labuda, J anusz Bieniak i Jerzy Wyrozumski. Miłym akcentem uroczystości było wręczenie córkom Profesora przyznanego mu pośmiertnie przez Radę Państwa Medalu "Rodła".

Jubileusz J otema. Trzydziestolecie pracy na stanowisku kierownika poznańskiego a następnie wielkopolskiego oddziału " Ilustrowanego Kuriera Polskiego" obchodził Janusz A. Markiewicz (Jotem). Życzenia jubilatowi składali przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzy BryI i wiceprezydent Poznania Mirosław Kopiński, który wręczył mu Medal "W uznaniu zasług - wdzięczne miasto".

Halina Dudicz-Latoszewska

Jubileusz osiemdziesięciopięciolecia urodzin obchodziła Halina Dudicz- Latoszewska. W imieniu świata operowego życzenia składali wielkiej śpiewaczce Ewa Werka i dyr. Mieczysław Dondajewski.

W wieku siedemdziesięciu czterech lat zmarł Roland Nałęcz-Gembicki, prezes zarządu Spółdzielni Rzemieślniczej Wytwórczości Różnej "Warta" w latach 1961 - 1983. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 18.12. W sali Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk rozpoczęła się, zorganizowana z okazji setnej rocznicy urodzin i dwudziestej śmierci prof. dra Kazimierza Tymienieckiego, ogólnopolska konferencja naukowa. Przybyli przedstawiciele

W Muzeum Archeologicznym otwarto wystawę urn twarzowych z muzeum gdańskiego pl. Ryty i mity - światy odzyskane. Interpretacją malarską rytów były obrazy Tadeusza Rupiewicza. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza orkiestra symfoniczna Filharmonii Poznańskiej i Orkiestra Rozrywkowa Poznańskiego Radia i Telewizji, pod dyrekcją Zbigniewa Górnego, dały koncert pl. Melodie miłości.

Wydarzenia w Poznaniu (18 - 19.12.)

19.12.

Na "Scenie Nowej" Teatru Nowego odbyła się prapremiera Narzeczonego Beaty Adolfa Rudnickiego, w adaptacji i reżyserii Izabe1li Cywińskiej i scenografii Marka Sobocińskiego. W premierowej obsadzie grali: Krystyna Fe1dman (Lala), Sława Kwaśniewska (Tola), Wojciech Standełło (Kaiman). W Teatrze Muzycznym premiera musicalu Błękitny zamek Romana S=zubatego, do libretta Krystyny Sląskiej i Barbary Wachowicz.

Kierownictwo muzyczne - Stefan Rudko, reżyseria Bogusława Czosnowska, scenografia - Małgorzata Treut1er, choreografia - Henryka Komorowska i Klaudiusz Głąbczyński. Kierownictwo chóru - Jolanta Stawowy. W premierowej obsadzie grali: Anna Bajer - ska-Witczak (Joanna Stirling), Jerzy Dzianysz (Eddi Smith), J adWIg Kurzewisk (Ciotka Tekla), JanIna Guttnerowna (Ciotka Izabella), Maria Hoffman (Oliwia), Aleksandra Rybacka (Georgiinia),' Antoni Urban (Beniamin), Bogdan Kamiński (Abel), Rajmund Wolff (Doktor Trent), Jerzy Go1fert (Stary dfern), Jan Chmaj (Parsifal), WOJcIech Zyffert (Listonosz), J anusz Peda (Mężczyzna I), Marian Wojciechowski (II), Błażej Liczmań ski (III), Sylwester Pucek (IV) Jerzy BandeI (Barman). ' Od rana tramwaje linii 2 5 9 i 13 powróciły na stare' tr sy przebiegające ul. Strzelecką. ' Zamknięcie VII "Salonu dla Poznaniaków" w Poznańskim Towarzystwie Fotograficznym. Wystawiono ponad pięćset fotografii. Jury postanowiło przyznać nagrodę za najstarsze zdjęcia zestawowi portretów z lat 1864 - 1904, eksponowanemu przez Konstantego Rojka. I nagrodę przyznano Piotrowi Tworkowi. N agrodę publiczności zdobył Tomasz Chmurzyński.

Od lewej: Wojciech Standełło (Kaiman), Sława Kwaśniewska (Tola)

W wieku siedemdziesięciu trzech lat zmarł mgr Konrad Switek, dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji N arodowej w latach 1949 - 1975. U dekorowany Krzyżami Komandorskimi Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zasłużony Nauczyciel PRL.

20.12. Złota Niedziela. Wbrew ogólnemu narzekaniu na skromną ofertę handlową, reporter "Expressu Poznańskiego" (21 XII) opatrzył swą relację tytułem: Niby niczego nie ma a jednak wczorajsza Złota Niedziela opłaciła się handlowi.

Ulica Czerwonej Armii wieczorem

VI Liceum Ogólnokształcące odwiedziła ponad piięćdziesięcioosobowa grupa uczniów i nauczycieli z Emelrood (Holandia). 21.12. W salach "Arsenału" otwarto dwie wystawy dzieł artystów-plastyków tworzących stale za granicą. N a pierwszej prezentowane były grafiki, rysunki, rzeźby i malarstwo Jana M. Kościałkowskiego (1914- 1977), który przebywał na zmianę w Wielkiej Brytanii i we Włoszech. N a drugiej zgromadzono prace malarskie mieszkającej od roku 1936 w Rzymie Marii Szulczewskiej de Regibus. Wernisaż uświetnił "Duo awator" - Wojciech Wietrzyński (flet) i Michał Węgrzak (gitara lutniowa).

Ocena funkcjonowania samorządu mieszkańców była głównym tematem sesji Dzielnicowej Rady N arodowej Stare Miasto.

W auli Uniwersytetu ,im. Adama Mickiewicza odbył się recital gitarowy Dawida Russela (Wielka Brytania) .

W Fotoplastykonie - prezentacja przeźroczy stereoskopowych pl. Tatry i wystawa fotografii Antoniego Ruta.

«J E

J g J n nmm

»1 1111111111111 Hum

--- --- ;rn rn rn n

III

Przy ul. Dąbrowskiego 18, Spółdzielnia Mieszkaniowa "Blok" zbudowała dom mieszkalny o niecodziennej urodzie fasady. 30 lokatorów rozpoczęło "zasiedlanie". W poniedziałkowym Salonie Muzycznym w "Empiku" przy ul. Ratajczaka Tadeusz Szantruczek gościł solistę Teatru Wielkiego Mariana Koubę. Mistrz przedstawił także swego ucznia Błażeja Greka. 22.12. Sesja Dzielnicowej Rady N arodowej Grunwald poświęcona udziałowi zakładów pracy w poprawie zagospodarowania dzielnicy. Wprowadzenie do dyskusji wygłosił naczelnik dzielnicy Henryk Stawicki. Uchwałą Rady zwrócono się do zakładów pracy o zwiększenie nakładów i środków na potrzeby dzielnicy.

W wieku osiemdziesięciu sześciu lat zmarł prof. dr hab. Florian Barciński, doktor honoris causa Akademii Ekonomicznej, rektor Akademii Handlowej w latach 1948 - 1951, kierownik Katedry Ge

Wydarzenia w Poznaniu (22 - 24.12.)ografii Ekonomicznej Akademii Handlowej, dziekan Wydziału Biologii i Nauki o Ziemi Uniwersytetu Poznańskiego. U dekorowany Krzyżami Komandorskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, laureat Nagrody Naukowej Wojewódzkiej Rady Narodowej za rok 1959.

W wieku pięćdziesięciu pięciu lat zmarł solista Teatru Wielkiego Jan M. Czekay, baryton poznańskiej sceny operowej od 1964 r. Miał w repertuarze kilkadziesiąt partii. Choroba przeszkodziła mu w pracy nad partią Falstaffa. Ostatni raz śpiewał na scenie w dniu 8 listopada w partii Miecznika w Moniuszkowskim Strasznym Dworze. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W wieku dziewięćdziesięciu lat zmarła mgr Jadwiga J ezior9wska, działaczka plebiscytowa na Sląsku,

kierownik Wydziału Oświaty Kobiet Wiejskich Wielkopolskiej Izby Rolniczej, dyrektor Związku Kółek Włościanek Wielkopolskich w latach 1930-1936. W Państwowej Podstawowej Szkole Muzycznej Nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego koncertowali pedagodzy - soliści Filharmonii Poznańskiej.

Z podróży artystycznej do Republiki Federalnej Niemiec powrócił Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Stefana Stuligrosza. Chór koncertował jedenastokrotnie, m. in. w Duisburgu i Essen. 24.12. Redakcja "Expressu Poznańskiego" ogłosiła wyniki XXIX plebiscytu na dziesięciu najlepszych sportowców i trenerów Wielkopolski. W gronie zawodników zwyciężył kajakarz Klubu Sportowego "Warta" Marek Łbik. Wyprzedził on Ryszarda Ostrowskiego średniodystansowca z Klubu Sportowego "Olimpia". Trzecie miejsce zajął żużlowiec Roman Jankowski z "Unii" Leszno, 4. Eugeniusz Kijewski - koszykarz Klubu Sportowego "Lech", 5. Zenon Kasprzak żużlowiec " Unii" Leszno, 6. Ewa Kasprzyk - sprinterka z Klubu Sportowego "Olimpia", 7. Andrzej Garstka - akrobata z Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego, 8. Andrzej Kostrzewa - szermierz (Konin), 9. Artur Woj dat pływak z Klubu Sportowego "Olimpia", 10. Rajmund Wodkowski - wicemistrz świata w powożeniu zaprzęgami dwukonnymi (Sieraków). Dziesięciu najlepszych trenerów regionu, w kolejności alfabetycznej: Zdzisław Dobrucki (żużel), Adam Kaczor (lekkoatletyka), Wojciech Krajewski (koszykówka), Piotr Langosz (koszykówka), Kazimierz Marchewka (kolarstwo), Czesław Matławski (jeździectwo), Stefan Otulakowski (hokej na trawie), zesław Szulc (pływanie), Józef Slusarek (akrobatyka sportowa), Włodzimierz Wegwert (lekkoatletyka) . Sześćdziesiąta rocznica zawarcia związku małżeńskiego Franciszka i Seweryny Starostów. W dniu jubileuszu państwo Starostowie osiągnęli wiek po osiemdziesiąt trzy lata.

uw

W rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego, w Zarządzie Wojewódzkim Związku Bojowników o Wolność i Demokrację odbyło się spotkanie grupy weteranów z przedstawicielami władz politycztycznych i państwowych. Obecni byli m. in. Bernard Łuczewski - przewodniczący Krajowej Komisji Weteranów Powstania Wielkopolskiego oraz Wojciech Gziel, Kazimierz Krenz, Antoni Maćkowiak Andrzej ,Mazurek, Witold Sękow ski, Jan Switała, Władysław Szymkowiak, Stanisław Wyrwiński i Maksymilian Zamiar. Przybyli m.

in. sekretarze Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Silski, Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Demokratycznego Andrzej Grudziński i Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Andrzej Bobrowski, wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski i prezydent Poznania Andrzej Wituski. Przemawiali Jerzy Silski i Romuald Zysnarski. Znany kolekcjoner Ignacy Moś przekazał w Muzeum Historii Miasta Poznania na ręce prezydenta Poznania Andrzeja Wituskiego bezcenny album, zawierający 196 zdjęć Kazimierza Gregera, będących kroniką wydarzeń w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919.

25.12. W wieku pięćdziesięciu dziewięciu lat zmarł Zdzisław Wojdylak, trener i działacz Wojskowego Klubu Sportowego "Grunwald", reprezentant Polski w hokeju na trawie, dwukrotny Olimpijczyk (Helsinki - 1952 i Rzym - 1960).

27.12. Pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 zgromadziły się tłumy poznaniaków. Obecne były kom1pania honorowa Wojska Polskiego oraz Reprezentacyjna Orkiestra Wojsk Lotniczych. Punktualnie o godz. 12 rozległ się łoskot werbli. Pochyliły się sztandary. Hołd bohaterom oddali reprezentanci kierownictwa Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, z sekretarzami Komitetu Wojewódzkiego Andrzejem Rakowskim i Jerzym Silskim; władz państwowych, z przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeuszem Czwojdrakiem, wicewojewodą poznańskim Romualdem Zysnarskim i wiceprezydentem Poznania Mirosławem Kopińskim; stronnictw politycznych, z prezesem Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Marianem Królem oraz ludowego Wojska Polskiego, z gen. bryg. Michałem Polechem. Złożono kwiaty na mogiłach gen. Józefa Dowbora - Muśnickiego oraz Franciszka Ratajczaka.

28.12. W Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie wicewojewody poznańskiego Romualda Zysnarskiego z zarządem Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego i prezesami regionalnych towarzystw kultury z Poznańskiego.

W wieku osiemdziesięciu trzech lat zmarł Zbigniew Ostojski, dyrektor Poznańskiej Hurtowni Farmaceutycznej w latach 1956 - 1958

Wydarzenia w Poznaniu (28-29.12.)i zastępca dyrektora do spraw zaopatrzenia Zarządu Aptek województwa poznańskiego w latach 1958 - 1962.

W "Empiku" przy ul. Ratajczaka otwarto wystawę-fotoreportaż Teresy Fitzner z odsłonięcia pomnika Powstańców Wielkopolskich w roku 1965. Przybyła do Poznania dziewiętnastoosobowa grupa Francuzów - uczniów Liceum z Annenay.

Spotkali się tu z dyrektorem Państwowego Szpitala Klinicznego Nr 2 Akademii Medycznej drem med.

Ryszardem Stangierskim oraz kierownikiem Kliniki Otolaryngologii prof. drem hab. med. Zygmuntem Szmeją, którym przekazali leki i drobny sprzęt medyczny wartości ok. 10 tys. franków. Ryszard S tangierski podziękował za dar, wręczając gościom tort przygotowany przez pracownię cukierniczą Mariusza i Grzegorza Morkowskich w Przeźmierowie. 29.12. Z poważnym wyprzedzeniem ukończono budowę obwodnicy kolejowej, pozwalającej na omijanie Poznania przez pociągi r y 1acji Warszawa - Szczecin - Swinoujście. Nie dopiero w końcu maja 1988 roku lecz obecnie nowym szlakiem przejechał pierwszy pociąg. Generalnym wykonawcą inwestycji były Zakłady Budownictwa Kolejowego, a dokumentację przygotowało poznańskie Biuro Projektów Kolejowych. Pod ich adresem wiele podziękowań skierowali pasażerowie pierwszego pociągu na tej trasie I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik oraz wiceminister transportu, żeglugi i łączności Andrzej Gołaszewski. Jednocześnie włączono urządzenie samoczynnego sterowania ruchem pociągów na pierwszym odcinku linii Poznań Szczecin pomiędzy Kiekrzem a Krzyżem. Oznacza to krok ku nowoczesności na kolei i poprawie bezpieczeństwa jej funkcjonowania. Plenarne posiedzenie Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jeżyce, poświęcone podsumowaniu doświadczeń partyjnych z roku 1987. Obradom przewodniczył I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Ryszard Tomaszewski, a referat wprowadzający do dyskusji wygłosił sekretarz Jerzy Kucznerowicz. W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę fotogramów Zbigniewa WieIgosza Swięta Góra Grabarka.

W wieku pięćdziesięciu siedmiu lat zmarł dr inż. Zbigniew Topolski, docent w Instytucie Mechani - zacji Rolnictwa Akademii Rolniczej, były prodziekan Wydziału Rolniczego i kierownik Zakładu Pojazdów i Technologii Maszyn.

W wieku sześćdziesięciu jeden lat zmarł Marian Walczak, wybitny bibliofil i kolekcjoner. Ofiarował on miastu bezcenny zbiór pa

.V

miątek po Józefie Ignacym Kraszewskim. Laureat Nagrody Miasta Poznania w dziedzinie kultury i sztuki za rok 1984. W Prokuraturze Rejonowej Stare Miasto uhonorowano kilku odważnych: Marian Bielawski, Jan Przybyszewski i Janusz Konieczny w Kozichgłowach puścili się w pogoń za bandytą, który napadł na kobietę z dzieckiem, zatrzymali go i odwieźli do III Komisariatu Milicji Obywatelskiej; Bogusław Wałkowski, Franciszek Lewandowski i Stanisław Wyrzykiewicz zatrzymali sprawcę włamania do sklepu "Społem" w Owińskach i oddali go w ręce Milicji Obywatelskiej; Eugeniusz Zimny podczas pobytu w Poznaniu sławnego zespołu dziecięcego "Piccolo Coro" ustalił sprawcę kradzieży walizki polskiej pilotki chóru. 30.12. Mieszkańców Domu Weterana odwiedziła delegacja, z prezesem Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Marianem Jakubowiczem oraz przewodniczącym oddziału poznańskiego Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem Mirosławem Grzędowskim.

IV Bieg Sylwestrowy ulicami Poznania. Wystartowało 245 zawodników polskich i po jednym zawodniku z Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Szwecji. Zwyciężył Jerzy Marcinkiewicz (Warszawa) - 37.05 min. Wśród kobiet - Elżbieta Czerniak (Borzykowo) - 50.12 min. 31.12. W ostatnim dniu roku, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik, wojewoda , poznański Bronisław Stęplowski oraz prezydent Poznania Andrzej Wituski odwiedzili poznańskie place budów, m. in. załogę budującą Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej Nowe Miasto przy ul. Kur1andzkiej. Interesowano się również budownictwem plombowym. W Teatrze Nowym odbyła się premiera przedstawienia muzycznego Jerzego Satanowskiego pl. Decadance, z librettem na podstawie tekstów: Jacka S. Burasa, Witolda Gombrowicza, Marii J asnorzewskiej - Pawlikowskiej, Kaliny Jerzykowskiej, Tymoteusza Karpowicza, Jonasza Korty, Agnieszki

N a planie od lewej Szansoniści: Paweł Binkowski i Dorota Lulka

Osieckiej i Andrzeja Ozgi. Reżyserowali Jerzy Satanowski i Jan Szurmiej . Scenografię projektował Wiesław 01ko (kostiumy - Irena Biegańska ), choreografia Jana Szurmieja. Kierownictwo muzyczne - Jerzy Satanowski. W premierowej obsadzie grali: Bożena Krzyżanowska (Niekochana) , Daniela Popławska (Nieobecna), Kazimiera N ogajówna (Niemłoda) , Maria Rybarczyk (Nietypowa), J acek Różański (Hufnagiel) , Dorota Lulka (Szansonistka), Paweł Binkowski (Szansonista), Wiesław Komasa (Kataryniarz), Maciej Kozłowski (Tancerz), Zbigniew Grocha1 (Właściciel lokalu), Andrzej Lajborek (Barman), Edward Warzecha (Kelner), Paweł Hadyński (Przemysłowiec), Renata Husarek (Jego żona), Maria May i Lech Łotocki (Narkomani), Waldemar Szczepaniak (Człowiek z budki), Wojciech Walasik (Fordanser z trąbką), Agnieszka Dondajewska i Julia Ossowska (Damy). W gmachu Wielkopolskiego Wydawnictwa Prasowego odbyło się tradycyjne spotkanie, w czasie którego dokonano podsumowania

Wydarzenia w Poznaniu (31.12.)osiągnięć roku 1987. Uczestniczący w spotkaniu sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Silski i wiceprezydent Poznania Mirosław Kopiński udekorowali

zasłużonych pracowników odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

Zebrał: Kronikarz

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1989.01/03 R.57 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry