OSTATNIE SESJE MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ VIII KADENCJI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1989.01/03 R.57 Nr1

Czas czytania: ok. 37 min.

SESJA XXV (31 III 1988 R.)

Obrady odbyły się w sali posiedzeń przy pi. Kolegiackim 17, z udziałem 75 radnych oraz posłów na Sejm: Mariana Króla i Zdzisława Skakuja. Obok przedstawicieli U rzędu Miejskiego, przybyli zaproszeni kierownicy miejskich zespołów opieki zdrowotnej i instytucji służby zdrowia, bowiem głównym punktem porządku dziennego była ocena działalności służby zdrowia i opieki społecznej w mieście. Obradom przewodniczył radny Stanisław Antczak. Interpelacje i wnioski zgłosili m. in.

radni: Teresa Krause - w sprawie dotacji dla żłobków i domów opieki społecznej; Seweryn Majchrzak - remontu przejazdu na trasie E-8, przejścia dla pieszych podążających na cmentarz w Miłostowie; Andrzej Baraniecki - poprawy jakości usług; Kazimierz N owicki - uczczenia pamięci Romana Brandtstaettera, wymazania nazwy "aleja Stalingradzka", uczczenia dziesięciolecia pontyfikatu papieża Jana Pawła II, modernizacji Jeziora Maltańskiego i rekonstrukcji Kopca Wolności; Teodor Papis - zorganizowania otwartych basenów gorących źródeł przy Jeziorze Maltańskim, urządzania pokazowych rozpraw przeciwko wandalom; Tadeusz Pawłowski - zatrudniania sióstr zakonnych w szpitalach miejskich. N a zapytania radnych odpowiadał prezydent Poznania Andrzej Wituski.

Wprowadzenia do dyskusji nad działalnością służby zdrowia i opieki spo

łecznej dokonał lekarz miejski dr Henryk Willa. "J est rzeczą oczywistą - powiedział na wstępie H. Willa - że tworząc obraz możliwości, a często niemożliwości służby zdrowia, przedstawiamy Wysokiej Radzie siedem fundamentalnych wniosków, których realizacja powinna nastąpić możliwie szybko w interesie mieszkańców i nie mniej od nich zainteresowanych ipracowników służby zdrowia wszystkich szczebli [...] Skuteczna ochrona zdrowia wymaga sprawnego funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej a w nim zakładów służby zdrowia, których SIec, liczebność, wyposażenie i funkcjonalność muszą odpowiadać potrzebom zdrowotnym społeczeństwa i współczesnym możliwościom technologii medycznej. To, jakimi środkami obecnie i w przyszłości będzie dysponowała służba zdrowia, zależy od rzetelnej analizy potrzeb, odpowiedniego programu działania oraz od trafności decyzji i operatywności resortów odpowiedzialnych za budownictwo, produkcję aparatury i sprzętu medycznego, leków oraz artykułów sanitarnych powszechnego użytku.

"Mimo iż obecny stan służby zdrowia w naszym mieście daleko odbiega od oczekiwań społecznych, należy obiektywnie stwierdzić, że ostatnie lata były okresem znacznego spotęgowania i zdynamizowania wysiłków zmierzających do poprawy stanu poznańskiego 1ecz

Sprawozdania

nictwa. Było to możliwe dzięki życzliwemu zrozumieniu problemu przez Obywateli Radnych, co przejawiło się m. in. w znacznym zwiększeniu środków finansowych z budżetu miasta na potrzeby służby zdrowia. W roku bieżącym np. przyznane fundusze stanowią 30,4% uchwalonego budżetu ogółem [...] Chcąc np. zreasumować osiągnięcia w zakresie poprawy bazy służby zdrowia w obecnej kadencji Rady, tj. od 1984 r., można wymienić chociażby: - wybudowanie i oddanie do użytku 4 dużych przychodni, a w nich 59 nowoczesnych gabinetów zabiegowych; - rozbudowę i oddanie do użytku nowej części Wojewódzkiego Szpitala Onkologicznego ze 156 łóżkami i nowoczesnym oprzyrządowaniem; - wybudowanie i oddanie do użytku bazy dla Zespołu Lotnictwa Sanitarnego Ławica, o powierzchni ponad 1300 2 m;wybudowanie i oddanie do użytku 3 żłobków; oddanie do użytku 5 nowych aptek; - kontynuowanie budowy: szpitala przy ul. Majakowskiego na 640 łóżek, pawilonu zakaźnego przy ul. Lutyckiej, centralnej pralni przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym, 4 dużych przychodni oraz podstacji pogotowia ratunkowego z 90 gabinetami zabiegowymi, z terminami oddania do użytku w latach 1988-1989; - oddanie do użytku w najbliższym czasie obiektu przeznaczonego na Oddział Reumatologii Szpitala im. Józefa Strusia; - kontynuowanie prac adaptacyjnych obiektu przeznaczonego na filię Domu Weterana, zakończenie remontu kapitalnego szpitala na Zawadach, rozpoczęcie i kontynuowanie poważnych remontów kapitalnych i modernizacji w Szpitalach im. Józefa Strusia i im. Franciszka Raszei, w 5 dużych przychodniach i 4 żłobkach. "Chociaż potrzeby nasze są znacznie większe, to jednak, biorąc pod uwagęnie łatwą sytuację gospodarczą naszego kraju, pozwalam sobie na stwierdzenie, że wspólnym wysiłkiem dokonaliśmy dzieła, które usprawni opiekę medyczną w naszym mieście". "N abrzmiałym problemem, ze stosunkowo niewielkimi możliwościami szybkich zmian, jest opieka społeczna - mówił dalej H. Willa. - Temat ten obejmuje sporą grupę osób starszych, schorowanych, bezdomnych, niepełnosprawnych, mocno pokrzywdzonych i doświadczonych przez los. Naszym zdaniem, zatraca w tych przypadkach sens doraźna pomoc finansowa, świadczona przez placówki opieki społecznej. Bardziej skuteczna, ale również nie załatwiająca sprawy, jest konkretna pomoc rzeczowa świadczona głównie przez Polski Komitet Pomocy Społecznej. W większości przypadków osoby korzystające z pomocy opieki społecznej wymagają stałej opieki, a więc dalszych inwestycji, a także zapewnienia dodatkowej liczby pielęgniarek i sióstr Polskiego Czerwonego Krzyża. Nie muszę tu chyba dodawać, że są to problemy ogromne. Próbujemy szukać wyjścia z tej sytuacji. Przykładem może służyć oddany ostatnio w wyniku wspólnych działań Komitetu Pomocy Społecznej i Towarzystwa Brata Alberta domu jego imienia, z miejscami dla osób bezdomnych lub mieszkających w warunkach uwłaczających godności człowieka. Generalnie jednak rzecz biorąc - oczekujemy na szerszą i bardziej ofiarną pomoc całego społeczeństwa.

"Całkowicie aprobując hasło «Łatwiej zapobiegać niż leczyć», zamierzamy zintensyfikować profilaktykę szczególnie wśród młodzieży i grup społecznych zawodowo czynnych. Dotyczy to także zapobiegania rozszerzaniu się patologii społecznej, a więc alkoholizmu, narkomanii, palenia tytoniu. W tym zakresie oczekujemy również bardziej zdecydowanej współpracy poznańskich organizacji społecznych [...] Pilnego uregulowania i uporządkowania wymaga system dokumentacji medycznej oraz jej obiegu w placówkach służby zdrowia. Obecnie zarówno lekarze jak i średni personel medyczny są zbyt obciążeni wypełnianiem druków i dokumentów. Statystycznie rzecz ujmując, lekarze zużywają średnio ok. 35% swojego czasu pracy na czynności czysto administracyjne. "Odrębnym problemem są płace w służbie zdrowia, które mimo regulacji w roku bieżącym nie spełniły oczekiwań pracowników. Bardzo trudny zawód lekarza, pielęgniarki, technika medycznego czy analityka powinien być atrakcyjny nie tylko z humanitarnego punktu widzenia. Tylko wtedy zapewniony będzie stały napływ młodej i wyspecjalizowanej kadry wyższego i średniego personelu medycznego do placówek służby zdrowia. W tym celu niezbędna jest również rozbudowa bazy materialnej Akademii Medycznej, która warunkuje poprawę kształcenia kadr medycznych, zwiększenie naboru na studia i większą dostępność świadczeń wysoko specjalistycznych. W tym aspekcie wyrażamy przekonanie, że starania władz Akademii Medycznej o uzyskanie środków na rozbudowę uczelni zasługują na wszechstronne poparcie". "Przedstawiając w zarysie podstawowe problemy poznańskiej służby zdrowia, zawarte również w dostarczonych Obywatelom Radnym materiałach - powiedział na zakończenie H. Willa -. pragnę wyrazić przekonaie, że będą one przyczynkiem do postępu organizacyjnego, dalszego rozwoju bazy materialnej i jej nowoczesnego wyposażenia technicznego, poprawy opieki medycznej nad pacjentem i podniesienia jakości usług. W tym kontekście proszę Wysoką Radę o przyj ęcie przedłożonych materiałów. Stanowić one będą, wraz z wnioskami wynikającymi z dyskusji na dzisiejszej Sesji, podstawę do określenia kierunków działalności na najbliżS'Z£ lata".

Opinię Komisji Zdrowia, Kul tury Fi

zycznej i Spraw Socjalnych przedstawiła radna Danuta Żywiecka. W dyskusji głos zabierali kolejno: dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej Stare Miasto dr Leszek Sieńko, dyrektor Specjalistycznego Przemysłowego Zespołu Opieki Zdrowotnej dr Ireneusz Kliks, prorektor Akademii Medycznej prof. dr hab. Lech Hryniewiecki, zastępca dyrektora Paii _Atwowych Zakładów Farmaceutycznych Cef arm" Elżbieta Ludwikiewiczowa, radni: Andrzej Baraniecki, Stanisław Uram, poseł na Sejm dr Marian Król, radny Wiktor Wysłouch. Zabierający głos jako ostatni, radny Bogdan Banasiak zgłosił wniosek w sprawie powołania Komisji Wniosków i Proj ektu U chwały. Zespół ten powinien przygotować propozycję uchwały, skierowaną do Wojewódzkiej Rady N arodowej, o podjęcie tematu i próby rozwiązania nabrzmiałych problemów naszego miasta. Przy jednym głosie wstrzymującym się, Rada zaaprobowała wniosek radnego Banasiaka i powołała Komisję Wniosków i Projektu Uchwały w następującym składzie: radni Danuta Antkowiak, J eremi Gajewski, Danuta Żywiecka, lekarz miejski dr Henryk Willa, przewodnicząca Miejskiej Komisji Planowania Teresa Mendat, radca prawny Urzędu Miejskiego Andrzej Philips. Funkcję przewodniczącej Komisji powierzono radnej Żywieckiej. Powołaną Komisję zobowiązano do opracowania projektu uchwały i przedłożenia jej na XXVI Sesji Rady.

N astępnie rozpatrywano Informację o realizacji Programu zapobiegania i zwalczania patologii społecznej, przestępczości i wykroczeń w Poznaniu w latach 1987 -1900. Opinię w tej sprawie przedstawił w imieniu Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego radny Mieczysław Meroniuk. Obszerne przemówienie wygłosił prokurator wojewódzki Wojciech Kłos. Rada przyjęła Informację do zatwierdzającej wiadomości, podobnie jak Informację o sytuacji społeczno-gospodarczej terenów

Sprawozdaniawłączonych z dniem 1 stycznia w granice administracyjne oraz Informację o sposobie i załatwiania skarg, wniosków obywateli w 1987 r. Wiceprezydent Poznania Bogdan Pucek przedstawił harmonogram doraźnych i długoterminowych kroków zapewniających radykalną poprawę stanu sanitarnego miasta. Do zadań długoterminowych należą: - ukończenie budowy bazy Komunalnego Przedsiębiorstwa Techniki Sanitarnej przy ul. Góreckiej. I etap - to rok 1988 i przeprowadzka Komunalnego Przedsiębiorstwa Techniki Sanitarnej z al. S talingradzkiej na ul. Górecką. Przeniesienie bazy i części zaplecza warsztatowego nastąpiło w terminie wcześniejszym. W momencie przeprowadzki całej załogi zdecydowanie poprawią się warunki pracy i sprawniejsze będzie kierowanie działalnością bieżącą, jak i kierowanie akcją zimową;

1987 r.

Poznania terminie listów

- wprowadzenie do planu wojewódzkiego w 1989 r. budowy stacji przeładunkowej (komprymacji śmieci). Lokalizacja tej stacji przewidziana jest na obszarze ok. 3 ha przy ul. Góreckiej. W efekcie jej wybudowania nastąpi lepsze wykorzystanie taboru użytkowanego przy wywozie śmieci. Proj ekt techniczny ma być gotowy w IV kwartale 1988 r.;

- poszerzenie wysypiska śmieci w Biedrusku. Teren obecnie eksploatowany wystarczy do końca br. Wojewoda poznański oczekuje pozytywnego stanowiska w tej sprawie władz wojskowych; - zakończenie I etapu budowy Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Kozichgłowach; - budowa kompostowni w Go1ęczewie na obszarze ok. 30 ha; - przygotowanie wysypiska dla odpadów przemysłowych. Wojewoda poznański zaproponował kilka lokalizacji. W kwietniu odbędą się wizje lokalne na tych terenach.

Do działań doraźnych, jakie podjęto w ostatnim czasie, należą: - rytmiczne dostawy koszy i pojemników na śmieci. Wymiana koszy nastąpi w najbliższych dniach; - prawidłowe dostawy sprzętu dla Komunalnego Przedsiębiorstwa Techniki Sanitarnej, które otrzymało w 1988 r. 2 polewarki, 2 zamiatarki, 2 rozsypywacze. Awizowane są dalsze dostawy sprzętu;

wzrost zatrudnienia w Komunalnym Przedsiębiorstwie Techniki Sanitarnej o 80 osób. Z aktualnie odbywającego się poboru do odbycia zastępczej służby wojskowej zostanie skierowanych do Przedsiębiorstwa 10 osób; - cykliczne artykuły prasowe i radiowe nt. czystości w mieście; - lustracje w terenie, z udziałem przedsiębiorstw bezpośrednio odpowiedzialnych za porządek w mieście i naczelników dzielnic. Ponadto wydziały Urzędu Miejskiego: Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Zdrowia i Opieki Społecznej; Handlu, Drobnej Wytwórczości i Usług oraz Miejski Zakład Weterynarii opracowały programy poprawy stanu sanitarnego. Są one na bieżąco realizowane. Rada uchwaliła (jednomyślnie) miejscowy plan szczegółowego zagospodarowania przestrzennego budownictwa mieszkaniowego w Strzeszynie (Nr XXVI /164/88), obejmującego obszar między ulicami: Lutycką, Koszalińską, Biskupińską z terenem kolejowym, oraz (przy jednym głosie wstrzymującym się) miejscowy plan szczegółowego zagospodarowania terenu budownictwa jednorodzinnego w rejonie ulic: Sarmacka - Murawa - Lechicka i fortu (138 działek). Uchwałą Nr XXV/166/88 Rada dokonała zmiany nazw 6 ulic i nadała nazwy 29 nowym ulicom (zob. Aneks) oraz U chwałą Nr XXV/167/88 w sprawie wykorzystania części nadwyżki budżetowej z 1987 r. przeznaczyła 50 min zł na zakup 2 zamiatarek i znacznej liczby po

Szkic nr 1. N owe ulice: Szczęsnego Dettlofa, Wincen - tego Jezierskiego, Władysława Kozłowskiego, Józefa Paczorskiego, Romana Pollaka, Stanisława Ru.ngego Wacława Strażewicza i Zygmunta Szweykowsklego w ramionach ulic: Umultowska - Maków Polnych - Dzięgielowa

Szkic nr 4. Nowe ulice: Agatowa 1 Bursztynowa w widłach ulic: Miętowej i N aramowicki ej

1 Żywokostown

Szkic nr 2. Nowa ulica Żywokostowa

CD o or)7iurawcowa_

Szkic nr 3. Nowe ulice: Bazyliowa, Dziurawcowa i Gorczycowa w widłach ulic: Naramowickiej i Miętowej

Szkic nr 5. N owe ulice: Kryształowa 1 Nefrytowa, odnogi ul. Dolnej

Miętowa

Agatowa tystowa, Diamentowa, Opalowa, Rubinowa, Szmaragdowa i Topazowa w widłach ulic: Dolnej i Miętowej

Szkic nr 7. Nowe ulice: Kminkowa i Majerankowa w ramionach ulic: Podbiałowej - Piołunowej - Ha1szki

Szkic nr 9. Nowe ulice: Karsińska i Sępo1eńska w ramionach ulic: Architektów - Pmiewskiej - Tucholskiej

Wolnico

Szkic nr 12. Ul. Wolnica między ulicami: Działową i Sw. Wojciecha

Szkic nr 13. Ul. Berdychowo prowadząca do brzegów Cybiny

Szkic nr 8. N owa ulica N iepołomnicka w prostokącie ulic: Poronińska - Ciechocińska - Iwonicka Zakopiańska

Szkic nr 10. N owe ulic e: Mgielna i Szronowa w ramionach ulic: Brzask -GrochowskaŚwit

Szkic nr II. U porządkowanie nazw ulic na Starym Rynku

Szkic nr 14. N owe ulice: Działkowa i Zamknięta w ramionach ulic: Pogodnej - Macieja Palacza - Krzysztofa Arciszewskiegojemników na śmieci dla Komunalnego Przedsiębiorstwa Techniki Sanitarnej.

Rada zaaprobowała treść Apelu do mieszkańców Poznania w związku z jubileuszowymi LX Międzynarodowymi Targami Poznańskimi (12 -19 VI 1988).

Obrady zamknięte zostały o godz. 14.20.

SESJA XXVI (28 IV 1988 R.)

Obrady odbyły się w sali sesyjnej przy pi. Kolegiackim 17, z udziałem 85 radnych oraz: wicewojewody poznańskiego Tadeusza Zająca, posła na Sejm Zdzisława Skakuja, sekretarza Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Andrzeja Bobrowskiego, przewodniczącego Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia N arodowego Macieja Olejniczaka. Otwarcia se dokonał przewodniczący Rady Stanislaw Antczak. Głównym jej tematem by)0 sprawozdanie z wykonania Planu Spo1eczno-Gospodarczego i budżetu miasta za rok 1987 oraz udzielenie absolutorium prezydentowi Poznania. Przed rozpoczęciem obrad, wicewojewoda poznański Tadeusz Zając wręczył radnym Maciejowi Mockowi i Wiktorowi Wysłouchowi Złote Odznaki "Za zasługi w ochronie środowiska i gospodarki wodnej". Interpelacje i wnioski zgłosili m. in.

radni: Włodzimierz Olejnik - w sprawie malowania pasów na jezdniach i sytuacji w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym; Wacław Łukaszewicz .w sprawie uporządkowania terenów wokół trasy kolejki dziecięcej na Malcie omz Poznańskich Zakładów Koncentratów Spożywczych "Amino"; Seweryn Majchrzak - w sprawie usprawnienia obsługi w Biurze Paszportowym; WacJaw Borucki - w sprawie wprowadzenia zakazu parkowania samochodów wzdłuż al Stalingradzkiej; Bronisław N owak - w sprawie zbudowania kładki dla pieszych ponad ul. Serbską; Barbara Begier - w sprawie likwidacji "dzikiego" wysypiska śmieci przy zbiegu ulic Lechickiej i Sarmackiej; Feliks Ziomek - w sprawie udzielenia pomocy Społeczl Kronika 1/89nemu Komitetowi Budowy Wodociągów w Krzesinach; Teodor Papis - w sprawie przeniesienia w inne miejsce zakładu garmażeryjnego przy ul. Wilczak. Rada uchwaliła Kierunki działania w zakresie rozwoju służby zdrowia i opieki społecznej na obszarze miasta Poznania, przedłożone przez zespół wybrany na XXV Sesji Rady (zob. Aneks), N astępnie Rada rozpatrywała sprawozdanie z wykonania Planu Społeczno- Gospodarczego i budżetu miasta za rok 1987. Materiały w tej sprawie doręczone zostały radnym przed sesją. Wprowadzenia do dyskusji dokonał prezydent Poznania Andrzej Wituski.

"Chciałbym podkreślić - powiedział Andrzej Wituski - że realizacja przyjętych zadań przebiegała w trudnych warunkach, utrzymujących się w całym kraju [...] Rozwój miasta następuje głównie w oparciu o nakłady inwestycyjne planu podstawowego województwa, a większość zadań prowadzonych jest przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Poznania. N a tle potrzeb inwestycyjnych miasta, niewątpliwie cieszy fakt zwiększenia w roku ubiegłym nakładów iinwestycyjnych planu terenowego do wysokości 8,1 mld zł, w tym nakładów pianu podstawowego do wysokości 5,6 mld zł. Te ostatnie w stosunku do planu uchwalonego były wyższe o 1,6 mld zł, tj. o blisko 43 %. Wzrost ten tylko częściowo z-wiązany był ze zwyżką cen, pozwolił na poszerzenie frontu inwestycyjnego i rozpoczęcie realizacji 11 nowych zadań. Szczególną wymowę ma fakt zwiększenia udziału miasta w nakładach planu podstawowego województwa z 47,2% w roku 1986 do 53,5% w 1987. Wskaźniki te potwierdza

Sprawozdania

ją, iż pomoc udzielana miastu przez władze wojewódzkie, o co Rada i Urząd energicznie zabiegały, jest coraz większa. "Podobnie jak w latach poprzednich, większość nakładów planu podstawowego - 87,5%, stanowiąca 4,9 mld zł, skierowana została na inwestycje gospodarki komunalnej. Korzystniej w porównaniu z latami poprzednimi przebiegała realizacja planu inwestycyjnego. Na 14 planowanych zadań przekazano do użytku 13. Nadal nie zdołano uporać się z trudnościami w zakresie rozruchu technologicznego ciągu osadowego w Centralnej Oczyszczalni Ścieków. Podstawową tego przyczyną była niesprawność prototypowych mieszadeł. Wśród zadań zakończonych wymienić należy blisko trzykilometrowy odcinek centralnej magistrali wodociągowej Mosina - Poznań. Dla lepszego zaopatrzenia w wodę mieszkańców osiedli winogradzkich i Piątkowskich istotne znaczenie miała przekazana do użytku magistrala wodociągowa w ciągu ulic Wrzesińska - Naramowicka, chociaż niedobór wody na osiedlach winogradzkich jest nadal odczuwany. Z innych efektów wymienić należy: magistra1ę wodociągową Gruszczyn - Swarzędz; uzbrojenie osiedla Karolin; odcinek kolektora górczyńskiego oraz kolektor deszczowy «Piaśnica».

"Poważne uzupełnienie nakładów inwestycyjnych planu podstawowego w zakresie gospodarki komunalnej stanowiły środki funduszu gospodarki gruntami i gospodarki mieszkaniowej, w wysokości 511 min zł, a także podejmowane przez mieszkańców czyny społeczne. Ich wartość w minionym roku wynosiła 580 min zł. Pozwolę sobie przy okazji wyrazić słowa uznania i podziękowania społecznym komitetom za poważne zaangażowanie i konkretną pomoc miastu, i zapewniam, że nadal będziemy popierać wszelkie inicjatywy społeczne oraz stwarzać optymalne warunki dla pełnej ich realizacji. "Inwestycje w zakresie gospodarki komuna1nej, a także czyny społeczne były

podporządkowane budownictwu mieszkaniowemu. Mimo licznych trudności, zadania planowe globalnie zostały wykonane . Uzyskane efekty wyrażały się liczbą 3377 mieszkań i były one wyższe o 60 mieszkań, tj. o 2%. W budownictwie jednorodzinnym zbudowano 483 mieszkania, tj. więcej w stosunku do planu o 83 mieszkania. Zwiększone zostały również efekty budownictwa zakładowego o 40 mieszkań i obejmowały 607 mieszkań. Nie zostały w pełni wykonane zadania przez spółdzielczość mieszkaniową, która zamknęła miniony rok liczbą 2284 oddanych mieszkań, tj. mniej o 66 mieszkań w stosunku do planu. Uwzględniając dominujący udział tej formy budownictwa w efektach mieszkaniowych stwierdzamy, że zakres wykonanych zadań ma istotny wpływ na poprawę warunków mieszkaniowych. Świadomi jesteśmy tego, że uzyskane efekty mieszkaniowe są wciąż dalekie od oczekiwań społecznych [...]

"Nie czekając na wprowadzenie nowych uregulowań systemowych i prawnych, podejmowaliśmy kroki dla zintensyfikowania budownictwa mieszkaniowego. Temu celowi służyły prace w zakresie: opracowywania 15 planów szczegółowych, z których 7 zostało zakończonych, a 2 z nich - dla Strzeszyna i Smochowic - zatwierdzonych przez Miejską Radę Narodową w bieżącym roku; udostępnienia dalszych lokalizacji plombowych, co umożliwi 20 inwestorom realizację w roku bieżącym i przyszłym łącznie ok. 850 mieszkań; udostępnienia dalszych ok. 1000 działek pod budownictwo jednorodzinne; udzielania pomocy 45 spółdzielniom budownictwa jednorodzinnego, w tym 6 nowo powstałym. Pomoc dotyczy przede wszystkim uzbrojenia terenów. "Trwają prace związane z przygotowaniem do realizacji w okresie najbliższych lat osiedli mieszkaniowych: Górczyn Wschodni, Dąbrowskiego - 5 Stycznia oraz Północnego Pasma Rozwojowego, w szczególności w rejonie Umul

towa - Moraska - Miękowa. Dla Górczyna Wschodniego budowany jest wyprzedzająco' kolektor sanitarny, a do planu podstawowego włączono uzbrojenie proj ektowanych osiedli w Morasku Miękowie.

W budownictwie J . ednorodzinnym z " poważnym wyprzedzeniem w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu przygotowywany jest trzystahektarowy teren w Strzeszynie, na którym będzie można wybudować od 4500 do 5000 mieszkań. Rysuje się realna szansa wskazania zakładom jeszcze w bieżącym roku pierwszych 500 działek. Zlecono opracowanie koncepcji uzbrojenia terenu, na ten cel przeznaczamy środki w wysokości 10 min ł l! z .

"N ada1 newralgicznym elementem realizacji planu - mówił dalej Andrzej Wituski - są remonty budynków mieszkalnych. Roboty remontowe zakończone zostały w 148 obiektach, tj. w 12 budynkach więcej niż planowano. Mimo przekroczenia zadań rzeczowych, osiągnięte efekty nas nie zadowalają. Nie zostały w pełni wykorzystane środki na remonty budynków prywatno-czynszowych w dzielnicach Grunwald i Jeżyce. Złożyło się na to wiele przyczyn, które wyjaśniono na sesjach dzielnicowych rad narodowych. Aby nie dopuścić do podobnych sytuacji, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej zawarło wieloletnie umowy na dostawy deficytowych materiałów budowlanych z 4 zakładami produkcyjnymi (cegła ceramiczna, dachówki, papa, elementy białego montażu). Jednocześnie przekazane zostały już z początkiem roku środki niezbędne na realizację programu remontów w bieżącym roku, co pozwoli na lepszą organizację remontów i zwiększenie ich skuteczności. Opracowany został trzyletni program remontów pokryć dachowych, przewidujący naprawę do 1 r. ok. 2800 dachów. Program uzyskał akceptację, a nawet priorytet wojewody poznańskiego". Przechodząc do problemów komuni

9<

kacji miejskiej, Andrzej Wituski przypomniał, że nakłady na remonty ulic wyniosły 1,2 mld zł i były ponad dwukrotnie wyższe w stosunku do uchwalonego planu. Złożyły się na to również środki przyznane z nadwyżki budżetowej Wojewódzkiej i Miejskiej Rad N arodowych. Prace modernizacyjne, obejmujące przebudowę jezdni, chodników i infrastruktury podziemnej, wykonane zostały m. in. na ulicach: Fredry, Grunwa1dzkiej i Dąbrowskiego. Poza planem przeprowadzone zostały prace przy ul. Strzeleckiej. Rozpoczęto remont wiaduktu górczyńskiego. Ze środków inwestycyjnych prowadzona jest budowa ul. Łużyckiej. Funkcjonowanie komunikacji miejskiej nie należało w 1987 r. do mocnych stron miasta. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne dokonało remontu kapitalnego w nowej technologii 7 km toru pojedynczego, a remontem bieżącym objęło ok. 13 km toru pojedynczego. W celu obsłużenia nowych osiedli mieszkaniowych uruchomiono linię autobusową Piątkowska - Morasko, wydłużono trasy 8 linii autobusowych. Ze środków nadwyżki budżetowej zakończona została budowa zbiorczego przystanku Podwale, a w ramach planu podstawowego - stacji prostownikowej na górnym tarasie Rataj. Opracowano koncepcję budowy linii tramwajowej w ciągu ul. Piekary dla połączenia ulic Czerwonej Armii z March1ewskiego. Zaplecze techniczne Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego wzbogaciło się o obiekt w Biskupicach. Trwają prace adaptacyjne; zdołano tam już przenieść i uruchomić warsztaty tapicerskie, ślusarskie 1 naprawy urządzeń elektrycznych.

W celu poprawy działalności Komunalnego Przedsiębiorstwa Techniki Sanitarnej dokonano zmiany na stanowisku dyrektora, zaangażowano przewoźników państwowych, spółdzielczych i prywatnych, a brygady Przedsiębiorstwa pracowały w wydłużonym czasie oraz w wolne soboty; zatrudniono 149 no

Sprawozdaniawych pracowników, a Przedsiębiorstwo zwolnione zostało z podatku od ponadnormatywnych wynagrodzeń. Przedsiębiorstwo otrzymało 26 jednostek różnorodnego sprzętu specjalistycznego. Podpisana została umowa na dostawę 12 tys. pojemników. Poprawie stanu sanitarnego i czystości miasta służy m. in. powołana w ubiegłym roku Miejska Straż Porządkowa, a także dyżury w redakcji Gazet y Poznańskiej" w ramach akcji " Czwartek dla P orządku".

" W wyniku przeprowadzonych rozmów, udostępniono miastu dalszych ok. 6 ha terenów w Biedrusku pod realizację II etapu budowy wysypiska śmieci. Kontynuowane są prace projektowe związane z budową stacji komprymacyjno-przeładunkowej przy ul. Góreckiej.

Wskazany został również teren pod budowę kompostowni odpadów komunalnych w rejonie Go1ęczewa. N a tworzenie nowych zespołów zieleni miejskiej oraz ich modernizację wykorzystano środki w wysokości 205 min zł. Roboty prowadzone były w Parku - Pomniku Braterstwa Broni i Przyjaźni Po1sko- Radzieckiej na Cytadeli, w parkach Osiedli: Czecha, Rusa, Lecha, Tysiąclecia, Kraju Rad oraz na Piątkowie , gdzie wykonano ok. 12 tys. m 2 dróg parkowych i 36 tys. m 2 nowych trawników. Wysadzono 615 drzew, 47 tys. krzewów oraz ponad 300 tys. kwiatów. Lepszą konserwację zieleni zapewniły nowy sprzęt i tabor, zakupione m. in. z nadwyżki budżetowej. Rozwój demograficzny miasta wymagał rozbudowy urządzeń infrastruktury społecznej, w szczególności w nowych osiedlach mieszkaniowych i w rejonach peryferyjnych. Efekty inwestycji towarzyszących budownictwu mieszkaniowe2 mu osiągnęły wielkość ponad 23 tys. m . Do użytku oddano 1 szkołę, 3 przedszkola, 3 pawilony handlowe. Niewielkie efekty inwestycyjne w zakresie oświaty, przy utrzymującym się nadal wyżu demograficznym, nie pozwoliły na poprawę 'warunków nauczania.

Realizowane jednak w ubiegłym roku inwestycje, obejmujące 5 szkół, stanowią dobry prognostyk poprawy sytuacji w latach następnych. W ochronie zdrowia istotne znaczenie dla mieszkańców Poznania i regionu miał fakt oddania do użytku 156 łóżek, uzyskanych w wyniku rozbudowy Wojewódzkiego Szpitala Onkologicznego. Pewne opóźnienia wystąpiły na budowie szpitala na N owym Mieście, a także przy budowie pawilonu zakaźnego przy ul. Lutyckiej. W kręgu zainteresowania władz miejskich były również sprawy kultury, a także kultury fizycznej, sportu i turystyki. Prowadzone były roboty remontowe w Teatrach Wielkim i Polskim, a także prace konserwatorskie na 4 obiektach Zespołu Staromiejskiego. Ogółem na remonty obiektów kultury i sztuki wydatkowano w ubiegłym roku z Miejskiego Funduszu Rozwoju Kultury kwotę 164 min zł.

Kontynuowane były prace związane z modernizacją Jeziora Maltańskiego, na które wydatkowano ok. 300 min zł. Wśród złożonych i różnorodnych prob1emów związanych z realizacją zadań społeczno-gospodarczych, zaakcentowania wymaga fakt powiększenia z dniem 1 stycznia 1987 r. obszaru miasta do 261,3 km 2 . "Tereny te - podkreślił Andrzej Wituski - przejęliśmy z całym zespołem wymagających rozwiązania problemów. Sporządzony Raport ujawnił niemal całkowity brak wyposażenia ich w urządzenia komunalne, a także niewystarczający stan infrastruktury społecznej . Problemy będą sukcesywnie rozwiązywane, w miarę pozyskiwania dodatkowych środków. Rozpoczęto m. in. wodociągowanie i kanalizowanie Osiedla Plewiska, realizację II etapu budowy wodociągu w Umultowie. Zagwarantowane zostały środki na budowę pawilonów handlowych. W uzgodnieniu z Komitetem Osiedlowym w Umultowie, obiekt przeznaczony pierwotnie na świe

tlicę przekazano na przychodnię rejonową. "Wysoka Rado! W minionym roku oraz w I kwartale bieżącego roku Urząd pracował nad uproszczeniem struktur organizacyjnych, a także procedury załatwiania spraw obywateli. Celem tych prac było także określenie barier, które utrudniają sprawną działalność Urzędu. Przegląd wszystkich stanowisk pracy nie ujawnił występowania w Urzędzie przerostów administracyjnych i wadliwości funkcjonujących struktur , natomiast negatywnie wpływa na efekty pracy duża fluktuacja kadr (w 1987 r. z U rzędu zwolniło się 99 osób, a w I kwartale br. już 26 osób). Przegląd wykazał także wysokie obciążenie niektórych stanowisk pracy i niewystarczające ich wyposażenie, zwłaszcza w nowoczesne urządzenia techniki biurowej. W tym zakresie konkretne działania już zostały podjęte. Np. w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami wprowadzana jest aktualnie komputeryzacja ewidencji gruntów. Również w Wydziale Zatrudnienia wdraża się system minikomputerowy w celu usprawnienia informacji o rynku pracy i obsługi petentów. Istotne znaczenie miało zakończenie numeracji nieruchomości w mieście, wraz z terenami przyłączonymi ostatnio do Poznania. W ramach tych prac 5 tys. nieruchomości otrzymało nowe numery.

"Dokonaliśmy modernizacji bazy poligraficznej w naszym Urzędzie; udzieliliśmy pomocy w uruchomieniu małej poligrafii w Urzędach Dzielnicowych Stare Miasto i Wilda, przekazując im wysokiej klasy urządzenia. Dzięki skierowaniu przez Wysoką Radę środków z nadwyżki budżetowej, mogliśmy kontynuować remont dachu siedziby Urzędu. Po zakończeniu będzie można zagospodarować niewykorzystaną dotąd powierzchnię poddasza. "Ważnym elementem w działalności Urzędu są sprawy lokalizacyjno-koordynacyjne. W ubiegłym roku udzielono wskazań lokalizacyjnych, bądź przygotowano opinie do tych wskazań, dla 86 inwestorów, natomiast 44 inwestorów otrzymało decyzje. Z tytułu projektowanych inwestycji, naliczono inwestorom lub zaproponowano im partycypację na rzecz rozbudowy infrastruktury ogólnomiejskiej na kwotę ok. 320 min zł. P 0wołano zespół regulujący stan prawny gruntów Skarbu Państwa. Występujące w tym zakresie zaległości, sięgające lat pięćdziesiątych, spowodowały, że wielu użytkowników korzysta z gruntów bezpłatnie i bez tytułu prawnego. Szacuje się uzyskanie tą drogą środków finansowych w wysokości ok. 200 min zł. "Istotne znaczenie w rozwiązywaniu problemów miasta ma współpraca Urzędu z wyższymi uczelniami. W szczególności z Politechniką Poznańską i Akademią Ekonomiczną. Z drugiej strony, urząd udziela uczelniom pomocy w zakresie prawidłowego skoordynowania projektowanych inwestycji. Dotyczy to budowy przez Akademię Medyczną centrum dydaktyczno-klinicznego w rejonie ul. Grunwaldzkiej oraz centrum dydaktyczno-sportowego dla Akademii Wychowania Fizycznego". Przechodząc do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 1987, Andrzej Wituski przypomniał, że był to kolejny budżet, który w momencie uchwalania oceniony został jako odzwierciedlający jedynie możliwości, a nie życzenia, nie pokrywał bowiem w pełni wszystkich potrzeb gospodarki miejskiej wymagających sfinansowania. "Podejmując uchwałę budżetową na rok 1987 - powiedział prezydent Poznania - Wysoka Rada zobowiązała mnie do podejmowania kroków, które przysporzą budżetowi nowych środków i zniwelują występujące niedobory. W efekcie budżet miejski wzrósł w ciągu roku o kwotę 2 823 781 tys. zł i zamknął się wielkością 15 989 746 tys, zł. Na ten wzrost złożyły się środki uzyskane z budżetu wojewódzkiego (1457 495 tys. zł), wypracowane i wprowadzone do budżetu ponadplanowe dochody własne

Sprawozdania

(1 073 345 tys. zł), a także środki z nadwyżki budżetowej roku 1986 i rezerwy budżetowej roku 1986 i rezerwy budżetowej (293 125 tys. zł). Dzięki tym wszystkim dodatkowym środkom, można było zrealizować zadania, na które brakowało środków na początku roku. Wykorzystano je zatem w większości na sfinansowanie zadań w ważnych działach gospodarki miejskiej, takich jak: gospodarka komunalna (739 875 tys. zł), gospodarka mieszkaniowa (400193 tys. zł), ochrona zdrowia (501064 tys. zł), oświata i wychowanie (272 983 tys. zł), inwestycje i remonty kapitalne (847 939 tys. zł). "Wykonanie budżetu za rok 1987 oceniam pozytywnie. N a takie stwierdzenie pozwala analiza osiągniętych wskaźników dochodów i wydatków oraz to, że sfinansował najważniejsze zadania ujęte w Planie. Dochody budżetowe osiągnęły wskaźnik 102,5% planu (16 395 434 tys. zł), wydatki wykonano w 99,8% (15 961212 tys. zł). Dzięki osiągniętym wskaźnikom, wypracowano za rok ubiegły nadwyżkę budżetową w wysokości 434 222 tys. zł, którą Wysoka Kada zechce przeznaczyć w roku bieżącym na zwiększenie funduszu zasobowego oraz na zadania wymagające pilnego sfinansowania. Projekty uchwał były przedmiotem analiz podczas posiedzeń Komisji i Prezydium Rad. Proszę o ich akceptację. Wyrażam nadzieję, że Wysoka Rada przyjmie przedłożone sprawozdanie w zakresie wykonania rocznego Planu i budżetu, a w dyskusji wskaże problemy i kierunki działań, zmierzające do poprawy warunków życia mieszkańców". W imieniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego oceny realizacji zadań Planu i budżetu dokonał radny Franciszek Szymański. Mówca zakończył swoje przemówienie wnioskiem o przyjęcie Sprawozdania władz miasta za rok 1987 oraz udzielenie absolutorium prezydentowi Poznania.

W imieniu Zespołu Radnych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Bezpartyjnych przemawiał radny Antoni Pietrzykowski.

"Pozytywna ocena pracy Urzędu Prezydenta w 1987 r. - powiedział m. in. - daje, w przekonaniu Zespołu Radnych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Bezpartyjnych, gwarancję skuteczności działań w realizacji Planu na 1988 r. W tym przekonaniu Zespół nasz opowiada się za udzieleniem prezydentowi Poznania absolutorium". Radny Wojciech Rybarczyk, występujący w imieniu Zespołu Radnych Stronnictwa Demokratycznego, po przedstawieniu kilku uwag do gospodarki budżetowej w 1987 r., podkreślił, iż "mimo elementów krytyki, Klub Radnych Stronnictwa Demokratycznego stoi na stanowisku, że praca prezydenta i podległego mu Urzędu dobrze służyła miastu. Radni członkowie Klubu będą głosować za udzieleniem absolutorium prezydentowi miasta Andrzejowi Wituskiemu". "Doceniając podejmowane, konkretne działania kierownictwa Urzędu Miejskiego - powiedział w imieniu Klubu Radnych Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego radny Tadeusz Kordana - oraz osobiste zaangażowanie prezydenta o pozyskanie zwiększonych środków na realizację corocznie wzrastających potrzeb, Zespół Radnych Stronnictwa będzie głosował za udzieleniem absolutorium prezydentowi miasta". W dyskusji ponadto głos zabierali radni: Ryszard Błaszkiewicz, Wacław Borucki i Kazimierz Z. Nowicki oraz Zygm un t Marczak. Bez uwag przyjęła Rada: Informację o realizacji zamierzeń oszczędnościowych w 1987 r. ; Sprawozdanie Z realizacji Uchwały Nr XVIII/130/87 z dnia 20 II 1987 r. w sprawie Miejskiego Funduszu Rozwoju Kultury za rok 1987; Informację o zmianach w budżecie m. Poznania na rok 1987 dokonanych w okresie od 1 I do 31 XII 1987 r. Rada podjęła Uchwały: Nr XXVI/169/ /88 - w siprawie wykorzystania nadwyżki budżetowej z roku 1987 w wysokoścd 304 282 804 zł; Nr XXVI/170/88 - w sprawie upoważnienia Prezydium Raidy do dokonywania przeniesień budże'>-towych; Nr XXVI/171/88 w sprawie wysokości funduszu zasobowego na rok 1988.

Przewodniczący Komisji, radny Antoni Pietrzykowski zgłosił wniosek o podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania Planu Społeczno-Gospodarczego i budżetu miasti Poznania na 1987 r. oraz udzielenia abso1utorium prezydentowi miasta Poznania za rok 1987. Bada, w przeprowadzonym głosowaniu;, przy jednym głosie wstrzymującym się;" podjęła uchwałę Nr XXVI/172/88 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania Planu i budżetu miasta za roI{ 1987 oraz udzielenia absolutorium prezydentowi : Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania Miejskiego Planu Rocznego za 198f r., przedłożone przez prezydenta miasta Poznania, stanowiące Załącznik Nr 1 do Uchwały.

2 Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Poznania za 1987 r." przedłożone przez prezydenta miasta Poznania, stanowiące Załącznik Nr 2 dd Uchwały.

3 Udziela się absolutorium prezydentowi miasta Poznania za 1987 r. 4 Zaleca się prezydentowi miasta Poznania wykorzystanie treści dyskusji podczas XXVI Sesji Miejskiej Rady N arodowej w realizacji zadań w 1988 r. 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Radny Andrzej Baraniecki zgłosił do protokółu wyjaśnienie w sprawie wstrzymania się od głosu za udzieleniem absolutorium prezydentowi Poznania następującej treści: "Przez całą kadencję walczyłem z soleniem ulic i chodników, a szczególnie przystanków Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. W każdym przypadku bezskutecznie. Sól jest najtrwalszym środkiem chemicznym (stąd kopalna), zabójczym zarówno dla wszystkich środków technicznych jak i zieleni. S tra ty z tego tytułu również i w Poznaniu są zarówno niewyliczalne, jak i niewyobrażalne. W całym świecie wydaje się miliardy dolarów na zapobieganie i ograniczanie zasolenia gleb. U nas, także w Poznaniu, czyni się bardzo wiele, by je skutecznie zwiększyć. Jesienne składanie pryzm tzw. piasku z solą (bo jest odwrotnie) na przystan - kach pod drzewami niszczy je skutecznie i bezdyskusyjnie. " U zyskiwane odpowiedzi na składane przeze mnie w tej sprawie interpelacje pomijam ze względów zasadniczych. W oparciu o nie, jak i powtarzający się stan faktyczny, mniemam, że pan prezydent wbrew swym słowom nie chce wykorzystać swych uprawnień, przynajmniej w odniesieniu do wyegzekwowania zaprzestania solenia przystanków. Jako dowód załączam opisane zdjęcia.

Piasek ten leży do dzisiaj (łagodna zima), a sól nieodwracalnie zasoliła glebę. Stąd moje stanowisko podczas głosowania na Sesji". Przewodniczący Rady, radny Stanisław Antczak zamykając XXVI Sesję podziękował wszystkim obecnym, a w szczególności zaproszonym gościom za udział w obradach. Zamknięcie posiedzenia nastąpiło o godz. 13.15.

SESJA XXVII (27 V 1988 R.) W ostatniej sesji Miejskiej Rady N a- wódzkiego Komitetu Zjednoczonego rodowej VIII kadencji uczestniczyło 87 Stronnictwa Ludowego Tadeusz Bie1aradnych. Przybyli też wiceprezes Woje- czyk i sekretarz Miejskiego Komitetu

Sprawozdania

Szkic nr 15. Projektowane Osiedle Ludowego Lotnictwa Polskiego w ramionach ulic: 5 Stycznia - Polska - Jarosława Dąbrowskiego

Stronnictwa Demokratycznego Rafał Szymański. Otwarcia sesji dokonał i obradom przewodniczył radny Stanisław Antczak.

Interpelacje i wnioski zgłosili radni: Barbara Begier, Kazimierz Bulczyński, Kazimierz Nowicki, Wacław Łukaszewicz, Danuta Wojciechowska, Danuta Żywiecka oraz Zygmunt Marczak.

Rada nadała, Uchwałą Nr XXVII/173/ /88, nazwę projektowanemu osiedlu mieszkaniowemu w ramionach ulic Dąbrowskiego 5 Stycznia - Polska: Osiedle Ludowego Lotnictwa Polskiego oraz Uchwałą Nr XXVII/174/88 zwiększyła dodatkowe kredyty i dochody o 11 mld zł w budżecie miasta na 1988 r., , z których 1 mld zł przeznaczono dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Informacja o rozwoju miasta w okresie VIII kadencji Rady (1984 - 1988) przyjęta została do aprobującej wiadomości. Sprawozdanie z działalności Rady za okres od 17 czerwca 1984 r. do 27 maja

1988 r. przedstawił radny Stanisław Antczak: Podstawow y m instrumentem - po" wiedział za pomocą którego Rada realizowała nakreślone w U chwałach IX i X Zjazdów Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej zadania i funkcje koordynacyjne oraz zadania zawarte w Ustawie z dnia 20 lipca 1983 r. były przede wszystkim «Program działania Miejskiej Rady Narodowej za okres kadencji 1984-1988» oraz «Miejski Program Wyborczy». Stan realizacji tych Programów był szczegółowo rozpatrywany na posiedzeniach komisji i Prezydium. Obydwa Programy nie tylko wytyczyły podstawowe kierunki działania Rady. Główne cele działania zawarte w obu programach, wzbogacone wnioskami, postulatami i interpelacjami obywateli radnych oraz mieszkańców Poznania, koncentrowały się przede wszystkim na takich zadaniach jak: - uzyskanie przez Radę rzeczywiste-l go wpływu na podstawowe dziedziny życia społeczno-gospodarczego miasta; - poprawę funkcjonowania organizmu miejskiego oraz łagodzenie problemów utrudniających życie mieszkańców, w szczególności poprawę warunków mieszkaniowych oraz zaopatrzenia w wodę i ciepło; - usprawnienie zaopatrzenia ludności poprzez rozbudowę bazy handlowej na osiedlach i rejonach peryferyjnych; - rozwój placówek oświaty i wychowania oraz umacnianie pozycji miasta w nauce i kulturze; - rozwój usług w zakresie służby zdrowia na rzecz mieszkańców miasta 1 regionu; - poprawa warunków ekologicznych oraz - ukształtowanie docelowego modelu organizacyjno-funkcjonalnego Urzędu Miejskiego i urzędów dzielnicowych; - podniesienie poziomu pracy Urzędu Miejskiego, zwłaszcza w zakresie obsługi obywatela; - uwzględnienie w projektach p1anów społeczno-gospodarczych i bieżących planach pracy Urzędu zadań wynikających z Uchwały X Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. "Ta bogata tematyka działalności Rady wywołała konieczność zwiększenia częstotliwości obrad i posiedzeń komisji. W kadencji odbyliśmy 26 sesji Rady.

Większość komisji odbyło ponad 40 posiedzeń w atmosferze żywych dyskusji i podejmowanych wniosków [...] "J ak Wysokiej Radzie wiadomo, Program obejmował 101 zadań o szczególnym znaczeniu dla poprawy funkcjonowania miasta oraz warunków bytowych ludności. Program ten przyjęty został jako program otwarty, zmieniający się w zależności od warunków społeczno-gospodarczych oraz nowych potrzeb i postulatów wyborczych. Istotny wpływ na poszerzenie Programu miała aktywność samorządu mieszkańców. Dzięki społecznej aktywności i zaangażowaniu mieszkańców, w czynie społecznym zakończono ogółem 164 zadania, a w realizacji jest dalszych 67. Skalę aktywności społecznej mieszkańców wymownie potwierdza przekazanie do użytku w latach 1984 - 1987 blisko 70 km sieci gazowej, 37 km sieci kanalizacyjnej, 27 km wodociągów i ponad 18 km sieci cieplnej. "W dziedzinie gospodarki komunalnej nasza Rada jako podstawowe zadanie uznała poprawę w zaopatrzeniu miasta w wodę. Wobec zakończenia w 1984 r. I etapu budowy ujęcia wody w Radzewicach - Krajkowie , zwiększona została zdolność produkcyjna ujęć wody dla miasta o 130 tys. m 8 na dobę, tj. do 236 tys. m 8 na dobę. Pozwoliło to na pewne złagodzenie deficytu wody do 20% zapotrzebowania średniodobowego, jednak problem istnieje nadal i niedobór wody dotkliwie odczuwany jest w okresie letnim. Dla poprawy sytuacji w zaopatrzeniu w wodę osiedli winogradzkich i Piątkowskich zakończono w sierpniu br. budowę wschodniej magistrali wodociągowej, w końcowym eta

pie budowy znajdują się zbiorniki czystej wody na Moraskiej Górze oraz studnia badawczo-eksploatacyjna w Krajkowie i ujęcie wody Biskupice - Gruszczyn. Uwzględniając liczne postulaty mieszkańców, podjęte zostały inwestycje w zakresie zwodociągowania osiedli Podolany i Sytkowo, a w roku bieżącym rozpoczęta zostanie budowa magistrali wodociągowej dla Szczepankowa - Spławia [...] "W końcowym etapie budowy znajduje się Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Kozichgłowach. Zakończone» rozruch ciągu ściekowego, trwa rozruch ciągu osadowego. Opóźnienia w budowie tak potrzebnej miastu oczyszczalni były przedmiotem częstej krytyki ze strony Obywateli Radnych. Aktualny termin zakończenia I etapu przewidziany jest do końca 1988 r. "Trzecim jakoby problemem z dziedziny gospodarki komunalnej jest zaopatrzenie miasta w ciepło. Wprawdzie przekazany w 1984 r. do eksploatacji blok energetyczny BC-50 Karolin pozwolił na zwiększenie mocy scentralizowanych źródeł ciepła do blisko 628 MW, jednak przyrost ten był nie wystarczający w stosunku do potrzeb. Dla pokrycia deficytu ciepła, rozbudowywana jest Elektrociepłownia Karolin o dalsze dwa bloki ciepłownicze typu BC-I00 [...] "W dziedzinie budownictwa mieszkaniowego pozytywnym zjawiskiem jest zahamowanie spadkowego trendu, notowanego w latach 1981 -1985. W okresie od 1 stycznia 1984 r. do 31 października 1988 r. przekazano do zasiedlenia ogółem 11562 mieszkania. Wobec występujących potrzeb społecznych - wielkości te były nie wystarczające, bowiem niedobór mieszkań wynosi w Poznaniu ponad 40 tys. Podejmowano jednak kroki dla zdynamizowania budownictwa jednorodzinnego. Dla zapewnienia terenów pod tę formę budownictwa, dokonano analizy i szczegółowych planów zagospodarowania przestrzennego. W wyniku tego tereny składowo-magazynowe,

Sprawozdania

w takich rejonach miasta jak Edwardowo i Wilczy Młyn, przekazano pod budowę osiedli domków jednorodzinnych. "W zakresie komunikacji miejskiej Program zawierał pięć zadań, mających istotny wpływ na zwiększenie usług przewozowych oraz usprawnienie funkcjonowania komunikacji. Dotąd wykonano trzy zadania: linię tramwajową w ulicach Hetmańskiej i Jedności Słowiańskiej; tory odstawcze przy ul. Budziszyńskiej oraz zbiorczy przystanek przy ul. Podwale. Poza Programem - uruchomiono tymczasową zajezdnię autobusową przy ul. Fortecznej z halą przeglądową, a w trakcie budowy są dwie podstacj e zasilające na Zegrzu i Górnym Tarasie Rataj. Dla pasażerów istotne znaczenie miało wybudowanie ok. 180 wiat na przystankach.

"Najpoważniejszą inwestycją w zakresie rozwoju komunikacji miejskiej jest budowa Poznańskiego Szybkiego Tramwaju. Do chwili obecnej budowa pochłonęła nakłady w wysokości 3,1 mld zł. W odpowiedzi na Apel prezydenta, poznańskie zakłady pracy przekazały środki w wysokości 85 min zł oraz nieodpłatnie wykonały niektóre roboty. Aktualne zaawansowanie robót wynosi 37%.

"W wyniku remontów kapitalnych ulic zwiększył się udział dróg o nawierzchni ulepszonej z 67% do 76%. Trzy zadania wyznaczone w Programie zostały wykonane: Trasa Niestachowska - Serbska - Witosa; ul. Hetmańska - odcinek ul. Zamenhofa - Jedności Słowiańskiej; ul. Grochowska - odcinek od Rycerskiej do Promienistej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Grunwaldzką [...] "W dziedzinie ochrony zdrowia Program obejmował 6 zadań, z których dotąd zakończono 2: rozbudowę Wojewódzkiego Szpitala Onkologicznego oraz budowę Zespołu Lotnictwa Sanitarnego na Ławicy. W budowie znajdują się: szpital na Nowym Mieście oraz pawilon zakaźny i pralnia przy ul. Lutyckiej. Założone w Programie efekty zostały po

większone o oddanie do, użytku przychodni lekarskich na Osiedlach: Jana III Sobieskiego, Lecha i Zwycięstwa oraz przy ul. Promienistej. Kontynuowana jest budowa przychodni na Osiedlach Bolesława Chrobrego i Winiary , przychodni i podstacji Pogotowia Ratunkowego w centrum Winograd i przy ul. Obornickiej.

"Spośród 17 obiektów objętych Programem w dziedzinie oświaty zbudowano dotąd 14. Zakres programowych zadań zwiększony został o dalszych 7 obiektów. Poszerzona została poważnie baza przedszkoli. Na 10 przedszkoli zaplanowanych do budowy w latach 1984-1987 przekazano do użytku 9 placówek, o łącznej liczbie 1225 miejsc, w tym 1 przedszkole oddane zostało dodatkowo, a 215 miejsc uzyskano w wyniku adaptacji. Program zakładał budowę 3 szkół podstawowych, rozbudowę 2 istniejących oraz budowę 4 sal gimnastycznych. Z zamierzeń tych pozostała do zbudowania szkoła podstawowa na Osiedlu ZWM. Trwa budowa 6 dalszych szkół. W wyniku robót remontowo-adaptacyjnych w istniejących obiektach oddano do użytku poza Programem 50 pomieszczeń do nauki w szkołach podstawowych [...]

"Kierując się wskazaniami Programu w dziedzinie kultury i sztuki, uruchomiono: Ogólnopolski Ośrodek Sztuki dla Dziecka, zajmujący się promocją działań twórczych dla najmłodszych odbiorców sztuki; 3 osiedlowe domy kultury; 8 placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz filię Poznańskiego Teatru Lalki i Aktora na Osiedlu Oświecenia.

"Zgodnie z Programem podejmowane były wysiłki dla lepszego zaopatrzenia ludności w podstawowe artykuły spożywcze i przemysłowe. Oddano do użytku m. in. Zakład Mleczarski Naramowice, bazę magazynowo-przetwórczą Centrali Rybnej na Podolanach oraz piekarnię osiedlową na Osiedlu Czecha. W trakcie budowy znajdują się: Zakład Mleczarski w Kozichgłowach, realizowa

ny jest II etap budowy Zakładów Drobiarskich w Kozichgłowach, budowana Przechowalnia Owoców i Warzyw przy ul. Obodrzyckiej. Przygotowuje się budowę nowej piekarni w rejonie ul. Heleny Szafran, zakładu produkcji cukierniczej, a także trwają prace przed podjęciem produkcji żywności bezglutenowej i dietetycznej przez Zakłady Koncentratów Spożywczych "Amino" . Do użytku mieszkańców przekazano 9 pawilonów handlowych, a w budowie jest 12 dalszych, w tym 6 w rejonach peryferyjnych.

"Dużo uwagi poświęcono zapobieganiu dalszej degradacji środowiska naturalnego oraz poprawie warunków ekologicznych i stanu sanitarnego miasta. W tym zakresie Obywatelom Radnym przedstawione zostały informacje o stanie realizacji uchwały Rady Narodowej oraz projekt nowej uchwały o poprawie stanu sanitarnego miasta". "Jakkolwiek zadania ustalone w Programie są konkretnie realizowane - powiedział na zakończenie S. Antczak -*a ich zakres rzeczowy został poważnie poszerzony, to jednak skala nie zaspokojonych potrzeb społecznych jest wciąż szeroka, stąd też ocena wykonania Programu nie jest jednobrzmiąca. W oparciu o dokonaną analizę można stwierdzić, że w VIII kadencji Rady uzyskano poprawę w takich obszarach działania jak: - miejsca w żłobkach i przedszkolach, czego potwierdzeniem jest wzrost liczby dzieci korzystających z tych placówek; - rozwój bazy materialnej handlu, co pozwoliło na zwiększenie powierzchni handlowej na 1000 mieszkańców z 338 m 2 w 1983 r. do 352 m 2 w 1987 r.; - w drogownictwie, czego potwierdzeniem jest wzrost ilości dróg o nawierzchni ulepszonej z 67%> do 76%; - wykonanie inwestycji towarzyszących budownictwu mieszkaniowemu i zmniejszenie ich zaległości. "J ednak nadal pozostają obszary dzia

łania, na których nie uzyskano odczuwalnej poprawy. Mam tu na myśli: budownictwo mieszkaniowe oraz zaopatrzenie w ciepło i wodę. Wystąpiło nawet pogorszenie sytuacji w szkolnictwie podstawowym, przede wszystkim wskutek uwarunkowań demograficznych. Zaległości zanotowano także w zbrojeniu terenów pod budownictwo mieszkaniowe. "Na inauguracyjnej sesji Rady, w dniu 28 czerwca 1984 r., poza wyborem przewodniczącego i zastępców powołano 9 komisji. Łącznie Rada liczyła 120 radnych. Zdaniem Prezydium, była to Rada aktywna, przebojowa, konstruktywna w formułowaniu uchwał i zaleceń. Na 26 sesjach podjęliśmy 175 uchwał, które regulowały szereg istotnych dla miasta i jego mieszkańców spraw. Nie udało nam się rozwiązać wszystkich problemów nurtujących mieszkańców Poznania. Natomiast uważam, iż nasza Rada i jej organy starały się możliwie szybko reagować na wszelkie sygnały ze strony środków masowego przekazu i obywateli.

"Poważną rolę w organizowaniu działalności Rady odegrało Prezydium, które odbyło 60 posiedzeń i powzięło 152 postanowienia. "Nie sposób przedstawić działalność wszystkich 9 komisji. Podkreślenia wymaga ich udział w pracach związanych z przygotowaniem sesji Rady oraz w opracowywaniu projektów uchwał. Podejmując różne problemy wynikające z aktualnej sytuacji w życiu miasta i jego potrzeb, komisje nie ograniczały się tylko do informacji przedstawionych przez jednostki Urzędu Miejskiego lecz starały się każdorazowo wyrobić sobie własne poglądy i opinie w sprawach omawianych na posiedzeniach. Również w zakresie utrzymywania więzi z ludnością, komisje naszej Rady zanotowały znaczne ożywienie. "W ciągu minionych czterech lat Obywatele Radni zgłosili ogółem 424 wnioski i interpelacje. Godny odnotowania jest fakt, że przeważająca liczba interpe1a

Sprawozdania

CJl 1 wniosków dotyczyła spraw o charakterze społecznym. "Szanowni Obywatele Radni! Mówiąc o działalności Rady nie można pominąć jej współdziałania z prezydentem miasta i jego Urzędem. Wysoka Rada podzieli pogląd Prezydium, że współdziałanie to układało się prawidłowo, czego dowodem są m. in.: - ustalanie wspólnych działań zmierzających do łagodzenia występujących trudności 1 poprawy funkcjonowania miasta; - podejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie poszukiwania środków finansowych umożliwiających realizację ważnych dla miasta inwestycji oraz rozwiązywania problemów społecznych; - prawidłowe realizowanie zadań uchwalanych w planach społeczno-gospodarczych miasta i programach działania; - konsekwentna i terminowa realizacja uchwał i zaleceń Rady, postanowień Prezydium i wniosków komisji; - robocze kontakty komisji z wiceprezydentami oraz kadrą kierowniczą poszczególnych wydziałów; - konsekwentna realizacja wniosków i postulatów mieszkańców zgłoszonych w kampanii wyborczej do rad narodowych w 1984 r. i Sejmu PRL w 1985 r. "W imieniu Prezydium Rady pragnę Obywatelom Radnym serdecznie i gorąco podziękować za aktywną i twórczą działalność nad pomnażaniem dobra materialnego i kulturalnego naszego miasta, za rzeczowe opinie i wnioski, które pozwoliły jeszcze lepiej rozwiązać wiele spraw i problemów, z korzyścią dla dalszego rozwoju naszego miasta. Dziękuję również raz jeszcze Andrzejowi Wituskiemu za osobisty udział i współpracę w wypełnianiu przedstawicielskich funkcji społecznych. "Pozwólcie Obywatele Radni, że na zakończenie podziękuję także i tym, którzy przez okres czterech lat skrupulatnie wypełniali nasze polecenia i prośby, dbając również o nasz autorytet oraz

ścisłą współpracę między Radą a Urzędem. Biuro Rady było naszym sprzymierzeńcem. Dziękuję Józefowi Łopaczykowi i jego współpracownikom. "Kończąc, chciałbym po raz drugi wszystkim Obywatelom Radnym i członkom komisji spoza Rady bardzo gorąco i serdecznie podziękować, zwłaszcza za wytrwałość, konsekwencję i aktywny udział w pracy naszej Rady. Życzę również Obywatelom Radnym dalszych osiągnięć w pracy zawodowej i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym " . Radny Wojciech Rybarczyk, jako przewodniczący Klubu Radnych Stronnictwa Demokratycznego, oświadczył: "Przez te cztery lata wspólnego decydowania o rozwoju Poznania, jego codziennym życiu i perspektywach spotykaliśmy się na 27 sesjach i na znacznie większej liczbie posiedzeń komisji. Spotykaliśmy się w codziennym działaniu, przy wypełnianiu naszych obowiązków, jakie przyjęliśmy na siebie z rąk społeczności miejskiej wraz z mandatem radnego. Dzisiaj wypada zastanowić się nad tym, czy mandat ten wypełniliśmy zgodnie z oczekiwaniami. Ocenią nas mieszkańcy miasta, partie i stowarzyszenia, które nas promowały do tej ważnej społecznie pracy. Głównym elementem oceny będzie to co pozostanie po naszym zbiorowym działaniu, uchwalone i realizowane plany rozwoju, zrównoważony budżet miejski, prowadzone czy już ukończone remonty i inwestycje.

"N am, członkom Stronnictwa Demokratycznego, wydaje się, że Rada swój obowiązek wykonała na miarę możli.wości i środków, które dano nam do dyspozycji [...] Trudno podkreślać jakieś szczególne osiągnięcia. Jesteśmy przekonani, że wszystko co zrobiono dla miasta traktować należy z jednakowym uznaniem, bo każde nawet najmniejsze rezultaty naszej pracy mają znaczenie duże. Pracowaliśmy nie dla siebie, ale dla wszystkich współo bywateli naszego miasta, które ma swoją znaczącą rangęwe wszystkich dziedzinach życia kraju

"Radni z Klubu Stronnictwa Demokratycznego upoważnili mnie do przekazania słów podziękowania pod adresem całej Rady za atmosferę twórczej współpracy, za to - że mimo sporów o szczegóły potrafiliśmy zawsze owocnie współdziałać przy wypracowywaniu zasad, priorytetów i kierunków rozwoju naszego miasta. Atmosfera pracy tej Rady członkom Stronnictwa odpowiadała w całej rozciągłości. Dziękujemy koledze przewodniczącemu Rady za sprawne, taktowne i efektywne kierowanie pracą Rady. Dziękujemy członkom Prezydium Rady za współpracę, za kierowanie komisjami, w których koncentrowała się nasza praca. Dziękuję- prezydiom zespołów radnych sojuszniczych partii za partnerską współpracę, opartą na zaufaniu i uznawaniu racji i poglądów.

"Klub Radnych Stronnictwa Demokratycznego upoważnił mnie do wyrażenia szczególnych podziękowań pod adresem prezydenta Andrzeja Wituskiego. Doceniamy znaczący wkład jego pracy w rozwój naszego miasta, doceniamy umiejętne kierowanie aparatem administracyjnym miasta oraz współdziałanie z Radą i jej organami. Przekazuję również podziękowanie pod adresem wiceprezydentów oraz całej kadry kierowniczej i wszystkich pracowników U rzędu. To ich praca przy realizacji uchwał Rady pozwoliła na te osiągnięcia, którymi możemy się szczycić. "Na ręce dyrektora Biura Rady składam nasze podziękowanie dla niego i jego współpracowników. To wasza codzienna praca owocowała znakomitym przygotowaniem posiedzeń komisji i sesji. To wasza praca administracyjna pozwoliła nam zajmować się sprawami merytorycznymi, odsuwając od nas całą stronę formalną przy wykonywaniu mandatu radnego". Radny Czesław Knoll, występując wimieniu Komisji Wychowania, Oświaty i Kultury, oświadczył: "Dokonane rozliczenie efektów pracy w minionej kadencji Komisji Wychowania, Oświaty i Kultury nie satysfakcjonuje w pełni, bowiem wiele istotnych problemów w zakresie oświaty i kultury nie zostało rozwiązanych, i z konieczności obarczyć nimi musimy naszych następców. Do naj poważniejszych zaliczyć należy zaległości w budowie szkół podstawowych, w wyniku których, w porównaniu z 1983 r., nastąpił pogłębiający się wzrost liczby uczniów przypadających na jedno pomieszczenie do nauki oraz pogorszyły się warunki zmianowości, tj. nastąpiło zwiększenie liczby szkół pracujących na trzy zmiany nauczania. Nasze wołające już od 1984 r. głosy z trybuny sesyjnej nie wzruszyły tych, którzy za taki stan są odpowiedzialni, tj. Oddziału Inwestycyjno- Remontowego Kuratorium Oświaty i Wychowania Urzędu Wojewódzkiego. "Po drugie - nie uwzględniono naszych głosów co do konieczności rozpoczęcia budowy liceum ogólnokształcącego tak potrzebnego dla nowych osiedli mieszkaniowych w Piątkowie. Podobnie rzecz się ma z budową szkoły podstawowej specjalnej. A sypiące się budynki szkolne, wybudowane w latach pięćdziesiątych, nie doczekały się kapitalnych remontów [...] "W przeciwieństwie do stosunków z Kuratorium, pod koniec kadencji wydatnie poprawiły się stosunki z Wydziałem Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego.

Polegały one w naszym odczuciu na zrozumieniu dotychczasowej niesprawiedliwości w stosunku do poznańskiej kultury. Prawdą jest, że było wiele starań obfitujących w spięcia, ale uwieńczone one zostały uzgodnieniami polegającymi na rozpatrywaniu potrzeb kultury jako całości i kierowaniu się hierarchią potrzeb. Już na 1988 r. uznano za pierwszoplanowe kapitalne remonty w Teatrze Wielkim, Teatrze Polskim oraz Teatrze w Gnieźnie. Oby to zrozumienie

Sprawozdaniautrwaliło się i przeszczepione zostało na inne gałęzie gospodarki miasta. Jeśli to się zachowa, projekty planów rocznych - jak i wieloletnich - ustalane będą kolegialnie przez przedstawicieli województwa i miasta". Zabierając głos, prezydent Poznania Andrzej Wituski stwierdził: "W imieniu organu Rady - Urzędu Miejskiego, wiceprezydentów, szefów wydziałów serdecznie dziękuję za minioną kadencję, za życzliwość a jednocześnie wielokrotnie uzasadniony krytycyzm. Nie ukrywam, że nazwiska wielu radnych pozostaną w naszej pamięci jako ludzi, którzy swoim działaniem, swoją pracą do wielu rozwiązań doprowadzili. "Chciałem życzyć, by wszyscy kandydujący mieli możliwość i szansę prowadzić dalej prace nad rozwojem miasta, a tym wszystkim, którzy przejdą na inne obszary społecznego działania, życzyć, by doświadczenia, które wynieśli z tej sali, procentowały, albowiem najpiękniejszą służbą społeczną jest praca dla wszystkich tych, którzy obserwują bezpośrednio jej rezultaty". Rada, uwzględniając poprawki zgłoszone przez radnego Wiktora Wysłoucha, podjęła jednomyślnie U chwałę Nr XXVII/175/88 w sprawie działalności Rady i jej organów w latach 1984 -1988 oraz przedłożenia zadań i problemów Miejskiej Radzie Narodowej w Poznaniu IX kadencji. (Zob. Aneks) Radny Maciej Mocek, w imieniu Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Komisji Gospodarki Komuna1nej, Komunikacji i Łączności, zgłosił do protokółu wniosek dotyczący

realizacji U chwały Miejskiej Rady Narodowej Nr XXIII/152/87 z dnia 3.grudnia 1987 r. w sprawie stanu sanitarnego miasta Poznania oraz problemów utylizacji odpadów komunalnych, a mianowicie: "Prezydia Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Komisji Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Łączności [...] uznały przedstawione materiały za nieprawidłowo przygotowane i nie wystarczające. Wobec powyższego, po omówieniu niedociągnięć i braków, Prezydia obu Komisji zobowiązały prezydenta miasta do: przedstawienia informacji w formie właściwej, tj. ustalenia konkretnych terminów realizacji poszczególnych zadań; przedłożenia kserokopii wystąpień prezydenta do władz wyższych w zakresie tych spraw, których załatwienie leży w jego kompetencji ze względów organizacyjnych, bądź finansowych. "Powyższe należy przedstawić w terminie do dnia 31 lipca 1988 r. nowo powołanym Prezydiom wyżej wymienionych Komisji oraz Prezydium Komisji Zdrowia, Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych Miejskiej Rady Narodowej w Poznaniu" .

Zamykając obrady ostatniej sesji VIII kadencji Miejskiej Rady Narodowej, przewodniczący Rady S. Antczak podziękował wszystkim obecnym, a w szczególności zaproszonym gościom, za udział w posiedzeniu. Zamknięcie sesji nastąpiło o godz. 10.30.

Marian Genowefiak

WYKAZ ULIC NOWO NAZWANYCH

l DotychczaLp. Proponowana nazwa sowę ozna- Położenie ulicy c z e ni e l 2 . I 3 I 4

Dzielnica Stare Miasto

Obręb U multowo l Zygmunta Szweykows- ' bez kiego nazwy 2 Romana Pollaka " 3 Szczęsnego Dettloffa

4 Włydysława Kozłows- 1 kie go 5 Józefa Paczoskiego 6 Wincentego J ezierskie g o 7 Stanisława Rungego 8 Wacława Strażewiczał--ł"ł--ł

-,,

, ,j)

9 Żywokostowa 10 Dziura wcowa 11 Bazyliowa 12 Gorczycowa 13 Bursztynowa 14 Agatowa 15 Kryształowa 16 Nefrytowa 17 Diamentowa 18 Rubinowa 19 Ametystowa 20 Szmaragdowa 21 Opałowa 22 Topazowa Obręb Radojewo 23 Kminkowa 24 Maj erankowa

""

"""

" -- " - >>> :> > -» - >>>

- t,fi

-»»

-,,

od ul. U multowskicj do projektowanej ul. R. Pollaka od ul. U mjltowskiej do projektowanej ul. Z. Szweykov.skiego od projektowanej ul. Z. Szweykowskicgo do projektowanej ul. W. J ezierskiego od projektowanej ul. Z. Szweykowskiego do projektowanej ul. S. Dettloffaod projektowanej ''ul. R. Pollaka do projektowanej ul. S. Rungego na wschód od projektowanej ul. J. Paczoskiego od projektowanej ul. R. Pollaka do projektowanej ul. Z. Szweykowskiego w rejonie ulic: Widłakowej, N aramowickiej, Dzięgielowej w rejonie ulic: Miętowej i N aramowickiej na północ od projektowanej ul. Dziurawcowej w rejonie ulic: N aramowickiej, Miętowej, Dolnej na zachód od projektowanej ul. Bursztynowej na północ od ul. Dolnej na wysokości ul. Jarowej na północ od ul. Dolnej na wysokości ul. Radłowej między ul. Miętową i Dolną od ul. Miętowej do projektowanej ul. Diamentowej na południe od projektowanej ul. Rubinowej między projektowanymi ulicami Diamentową i Ametystową między projektowanymi ulicami Rubinową i Szmaragdowąod ul. Piołunowej do ul. Halszki na zachód od projektowanej ul. Kminkowej Dzielnica Jeżyce

. . tt

Obręb Golęcin Niepołomicka

i między ulicami Zakopiańską i Ciechocińską

ANEKS 1

Nr sz ki c i 6 6 6

Sprawozdania Obręb Krzyżowniki 26 Karsińska między ulicami Architektów i Tucholską 9 27 Sępoleńska od ul. Architektów do ul. Tucholskiej 9 Dzielnica Grunwald Obręb Łazarz 28 Mgielna w rejonie ulic: Ś)"it, Zorza, Brzask 10 29 Szronowa w rejonie ulic: Swit, Grochowska, Brzask 10

ANEKS 2

WYKAZ ULIC PRZEMIANOWANYCH

Lp.

Dotychczasowe oznac ze ni e

Proponowana nazwa

Położenie ulicy

Nr szkicu

Dzielnica Stare Miasto

Obręb Poznań Różany Targ

Ratuszowa

Jana Baptysty Quadro

Różany Targ pi. Wielkopolski Dzielnica

Wolnica

Obręb Środka Berdychowo

I Włodzimierza Majakowskiego Dzielnica

Obręb Córczyn Działkowa

Gorczyńska

Zamknięta

Gorczyńska

na Starym Rynku w kierunku wschodnio-zachodnim na Starym Rynku w kierunku północno-południowym północny odcniek od ul. Św. Wojciecha do ul. Działowej Nowe Miastoodcinek od ul. Ludwika Zamenhofa do rzeki Cybiny

Grunwald

zachodni odcinek od ul. Arciszewskiego do ul. Pogodnej zachodni odcinek w rejonie ulic: K. Arciszewskiego i P. Ściegiennego

Aneks 3

UCHWAŁA NR XXVj168j88 W SPRAWIE DZIAŁALNOŚCI SŁUŻBY ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ NA OBSZARZE POZNANIA (fragmenty)

Przyjmuje się do wiadomości informację Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miejskiego w Poznaniu pt. Działalność służby zdrowia i opieki społecznej na terenie miasta Poznania. W celu poprawy opieki zdrowotnej nad społeczeństwem i usprawnienia działalności służby zdrowia miasta, ustala się kierunki działania, które jako załącznik stanowią integralną część niniejszej uchwały.

Zobowiązuje się prezydenta miasta do: 1. Podjęcia kroków gwarantujących ujęcie w planie społeczno-gospodarczym zadań inwestycyjnych, stanowiących inwestycje miejskie w zakresie służby zdrowia; 2. Składania informacji Miejskiej Radzie Narodowej z realizacji ustalonych kierunków działania co dwa lata, począwszy od 1989 r. Miejska Rada Narodowa wnioskuje do Wojewódzkiej Rady Narodowej o ujęcie w jej planach, programach i kierunkach działania zadań wymagających pomocy Wojewódzkiej Rady Narodowej.

Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta Poznania 1 lekarzowi miejskiemu. U chwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ANEKS 4 KIERUNKI DZIAŁANIA W ZAKRESIE ROZWOJU SŁUŻBY ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

W celu poprawy opieki zdrowotnej i usprawnienia działalności służby zdrowia, konieczne jest podjęcie następujących działań: 1. Usprawnienia podstawowej opieki zdrowotnej poprzez systematyczne szkolenie wyższego i średniego personelu medycznego oraz racjonalną organizację pracy, m. in. poprzez funkcjonalne powiązanie opieki podstawowej z oddziałami szpitalnymi. 2. W celu poprawy funkcjonowania służby zdrowia, konieczne jest racjonalne wykorzystanie łóżek szpitalnych poprzez hospitalizację pacjenta w okresie faktycznie potrzebnym i kontynuowania leczenia w warunkach domowych. N a1eży też niezwłocznie dokonać analizy wykorzystania sprzętu i aparatury medycznej w podległych jednostkach. 3 . Należy podjąć kroki zmierzające do wykonania wytycznych ministra zdrowia i opieki społecznej w sprawie rozszerzenia kompetencji lekarza rejonowego. 4. Rozpatrzyć możliwość opracowania przez Akademię Medyczną raportu o stanie zdrowotności mieszkańców Poznania, z uwzględnieniem skutków skażeń środowiskowych [. . .]. 5. Z uwagi na strukturę organizacyjną służby zdrowia, a zwłaszcza jej podporządkowanie radom narodowym różnego stopnia i innym resortom, niezbędne jest utworzenie przy Akademii Medycznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Kadr [.. .] .

6. Zwiększyć środki na wydatki rzeczowe jednostek budżetowych służby zdrowia podległych Urzędowi Miejskiemu z ponadplanowych dochodów budżetowych roku bieżącego. 7. Z uwagi na fakt, że istniejąca baza służby zdrowia jest w znacznej części stara i niefunkcjonalna, konieczna jest jej permanentna modernizacja. W pierwszej kolejności należy kontynuować wykonanie remontów: Szpitala im. Józefa Strusia i Przychodni Rejonowej przy ul. Ziębickiej [...].

8. Mając na uwadze szczególnie trudną sytuację w dziedzinie położnictwa, przy

10 Kronika 1%J

Sprawozdaniastąpić do jak naj szybszej budowy pawilonu położniczo-ginekologicznego przy ul. Lutyckiej. W tym celu inwestycję umieścić w najbliższym planie rocznym. 9. Konieczne jest ujęcie w Planie Społeczno- Gospodarczym budowy nowego domu opieki społecznej. 10. Przeprowadzić analizę możliwości przyspieszenia inwestycji: szpitala na Ratajach, szpitala akademickiego, centrum winogradzkiego, szpitala zakaźnego przy ul. Lutyckiej. 11. W celu zwiększenia bazy szpitalnej należy dążyć do rozpoczęcia w następnej pięciolatce budowy szpitali miejskiego oraz dziecięcego, zlokalizowanych w rejonie Naramowic. 12. Dla polepszenia sytuacji kadrowej w służbie zdrowia i utrzymania rangi poznańskiej Akademii Medycznej, jaką posiada w makroregionie, udzielić poparcia jej kierownictwu w uzyskaniu środków na budowę centrum dydaktyczno- klinicznego.

13. Dalszego doskonalenia wymaga funkcjonowanie opieki społecznej. Aktualne warunki organizacyjne wymagają poprawy, głównie pod kątem liczby personelu. Konieczne jest sporządzenie dokładnego rejestru osób w podeszłym wieku, kwalifikujących się bezwzględnie do opieki społecznej. Zadaniu temu winny patronować Wydziały Opieki Społecznej U rzędów Dzielnicowych. 14. Stałego nadzoru wymaga zaopatrzenie aptek w leki. W obecnej sytuacji wysokiego niedoboru wielu leków, lekarze i szpitale winni być na bieżąco informowani o brakach. 15. Kontroli wymaga wydawanie leków na recepty bezpłatne.

ANEKS 5 UCHWAŁA NR XXVII/H75/8 W SPRAWIE DZIAŁALNOŚCI RADY I JEJ ORGANOW W LATACH 1984 - 1988 (fragmenty) 1. Przyjmuje się do wiadomości sprawozdanie przewodniczącego Miejskiej Rady N arodowej z działalności Rady i jej organów za okres od 17 czerwca 1984 do maja 1988 r. 2. Na podstawie przedstawionego sprawozdania stwierdza się co następuje: 1) W VIII kadencji: Rada odbyła 27 sesji, na których podjęła 175 uchwał; Prezydium odbyło 60 posiedzeń i wydało 152 postanowienia; 9 komisji odbyło łącznie 417 posiedzeń, wydało 661 opinii i 383 wnioski. 2) Rada i jej organy, wypełniając swoje funkcje koordynacyjne, inspiratorskie i kontrolne, działały w oparciu o .ramowy program działania na okres kadencji oraz corocznie sporządzane plany pracy. 3) Działalność Rady i jej organów zmierzała do realizacji zadań zawartych w uchwalanych każdego roku planach społeczno-gospodarczych miasta, przy uwzględnieniu potrzeb mających zasadnicze znaczenie dla poprawy warunków bytowych i socjalnych mieszkańców miasta. 4) Miejska Rada Narodowa, uczestnicząc w kształtowaniu i realizacji polityki państwa, kierowała całokształtem społeczno-gospodarczego i kulturalnego rozwoju miasta, wpływając na działalność terenowych organów administracji państwowej oraz przedsiębiorstw podległych prezydentowi miasta. 5) Zarówno Rada, jak i jej organy przywiązywały dużą wagę do właściwego wypełniania funkcji o charakterze kontrolnym, które polegały na ocenie przez Radę, Prezydium i komisje sprawozdań z realizacji uchwał Rady oraz na kontrolach społecznych przeprowadzanych przez komisje w terenie. 6) Miejska Rada Narodowa podejmowała kroki na rzecz zwiększenia kompetencji władz miejskich, gwarantujących lin rzeczywisty wpływ ma podstawowe sfery życia społeczno-igospodarczego, oraz dostosowania ich struktury do faktycznych potrzeb miasta. r

7) Radni Miejskiej Rady Narodowej, wypełniając obowiązki wynikające z powierzonego mandatu radnego, nie tylko uczestniczyli w sesjach oraz w pracach koimisji, których byli członkami, ale wykazywali także pełne zaangażowanie i aktywność w działalności partyjnych zespołów radnych, organów samorządu mieszkańców oraz w bezpośrednich kontaktach ze społeczeństwem w ramach organizowanych spotkań z wyborcami i w czasie pełnienia dyżurów, co pozwoliło im na przenoszenie na forum Rady i komisji postulatów i uwag oraz wykorzystywanie ich w składanych interpelacjach i wnioskach, których zgłoszono 424. 1. Miejska Rada Narodowa przedkłada Radzie IX kadencji zadania i problemy o podstawowym znaczeniu dla miasta i jego mieszkańców, a wymagające szczególnej uwgi. Są to: 1. Konsekwentna realizacja zadań wynikających z planów społeczno-tgospodarczych miasta, zmierzających do dalszego podnoszenia poziomu życia mieszkańców ; 2. Systematyczny rozwój budownictwa mieszkaniowego, zarówno wielorodzinnego jak i indywidualnego; 3. Zapewnienie pełnego i sprawnego zaopatrzenia mieszkańców w wodę oraz energię cieplną, przy równoczesnej rozbudowie kanalizacji i energicznych wysiłkach w kierunku utylizacji ścieków; 4. Konsekwentna realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska oraz pełna realizacja programów działań na rzecz poprawy stanu sanitarnego miasta; 5. Rozwój placówek oświatowych i wychowawczych oraz służby zdrowia i opieki społecznej; 6. Troska o pełną realizację programu zapewniającego wykonanie zadań wytyczonych przez X Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej; 7. Konsekwentne wykonywanie wniosków i postulatów wyborców z kampanii wyborczej do rad narodowych i Sejmu; 8. Czuwanie nad realizacją uchwał Miejskiej Rady Narodowej VIII kadencji o znaczeniu długofalowymir

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1989.01/03 R.57 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry