KRONIKA MIASTA POZNANIA 60-967 POZNAN, pi. KOLEGIACKI 17 tel. 785-455

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1989.01/03 R.57 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

KOMITET REDAKCYJNY Andrzej Wituski (przewodniczący)

Andrzej Goćwinski, Władysława Klawiter , Stanisław Kłys, Józef Łopaczyk, MaI rian Olszewski, Hanna Rubas, Tadeusz Switała, Lech Trzciakowski, Magdalena Warkoczewska, Zbigniew Zakrzewski, Jerzy Ziółek

KOLEG IUM REDAKCYJNE

Andrzej Goćwinsiki (przewodniczący), Stanisław Kłys, Józef Łopaozyk, Marian Olszewski, Tadeusz Świtała i Magdalena Warkoczewska

REDAKTOR Tadeusiz Świtała

WARUNKI PRENUMERATY

Instytucje i zakłady pracy w miastach, w których znajdują się siedziby oddziałów RSW "Prasa-Książka-Ruch", zamawiają prenumeratę w tych oddziałach: instytucje i zakłady pracy zlokalizowane w miejscowościach, gdzie nie ma Oddziałów RSW "Prasa-Książka-Ruch" i na terenach wiejskich, opłacają prenumeratę w urzędach pocztowych i u doręczycieli, osoby fizyczne zamieszkałe W miastach - siedzibach Oddziałów RSW "Prasa-Książka-Ruch" opłacają prenumeratę wyłącznie w urzędach pocztowych nadawczo-oddawczych właściwych dla miejsca zamieszkania prenumeratora. Wpłaty dokonują używając "blankietu" wpłaty na rachunek bankowy miejscowego Oddziału RSW "Prasa-Książka-Ruch" .

Prenumeratę że zleceniem wysyłki za granicę przyjmuje RSW "Prasa-Książka-Ruch", Centrala Kolportażu Prasy i Wydawnictw, ul. Towarowa 28, 00958 Warszawa, konto NBP XV Oddział w Warszawie nr 1153-201045-139-11. Prenumerata ze zleceniem wysyłki za granicę pocztą zwykłą jest droższa od p renumeraty kraj owej o 50% dla zleceniodawców indywidualnych i o 100% dla zlecających instytucji i zakładów pracy. Terminy przyjmowania prenumeraty na kraj i za granicę: do dnia 10 listopada na I kwartał, I półrocze roku następnego oraz cały rok następny. Cena egzemplarza - 100 zł; prenumerata roczna - 400 zł.

Egzemplarze zeszytów zdezaktualizowanych można nabywać w RSW "Prasa-Książka-Ruch", przed.siębiorstwo Upowszechniania Prasy i Książki, Oddział Rejonowy Poznań- Wschód, ul. Zydowska 2/3.

Okładkę projektował

Zbigniew Kaja

Wydano na zlecenie Wydziału Kultury Sztuk Urzędu Miejskiego w Poznaniu

Printed in Poland

WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE - POZNAN 1989

Wydanie 1. Nakład 2800+100 egz. Ark. wyd. 16,3; ark. druk. 13,25+wklejka. Druk ukończono w kwietniu 1989 r. Zam. nr 1/89 K-16 Zlec. druk. 11/67 DRUKARNIA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

PL ISSN 0137-3552

ISBN 83-210-0862-3

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1989.01/03 R.57 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry