XXIV SESJA MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ (budżetowa)

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1988.10/12 R.56 Nr4

Czas czytania: ok. 82 min.

W dniu 18 lutego 1988 r., w sali sesyjnej przy pi. Kolegiackim 17, odbyła się - z udziałem 93 radnych - XXIV Sesja Rady. Przybyli: wicewojewoda poznański Bogdan Zastawny, prezydent Poznania Andrzej Wituski, wiceprezydenci Łucjan Majewski, Bogdan Pucek i Mirosław Kopiński, członek Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Ryszard Witkowski, przewodniczący Miejskiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Jerzy Sabiniewicz, dyrektorzy przedsiębiorstw miejskich i inni przedstawiciele władz. Sesja poświęcona była budżetowi na rok 1988 i Planowi na lata 1986 - 1990 oraz sprawom jego finansowania. Otwarcia sesji dokonał oraz przewodniczył jej radny Stanisław Antczak. Rada zatwierdziła porządek obrad, obejmujący m. in.: 1. Interpelacje i wnioski radnych; 2. Przyjęcie Pięcioletniego Planu Spoteczno-Gospodarczego i planu finansowania zadań miasta na lata 1986 - 1990; 3. Budżet i plan miasta na rok 1988; 4. Program zamierzeń oszczędnościowych na rok 1988; 5. Rozgraniczenie zadań między Miejską Radą Narodową a radami dzielnicowymi; 6. Informację o wynikach kontroli w sprawie wody dla osiedli Szczepankowo- Spławie. Interpelacje i wnioski: Radny Włodzimierz Olej nik - zapytywał, dlaczego Zakłady Gazownicze zaprzestały rozpatrywania wniosków o przydział gazu na ogrzewanie mieszkań? Radny Wacław Łukaszewicz - zapytał, czy podjęto już ostateczną decyzję w sprawie budynku przy pi. Wielkopolskim? Radny Tadeusz Pawłowski - zgłosił pięć wniosków: l. W celu zagospodarowania i uporządkowania - rozważyć możliwość przekazania pasażu "Apollo" w użytkowanie Spółdzielni "Folklor"; 2. Nadać priorytet wszelkim pracom zmierzającym do zagospodarowania starego koryta Warty 3. Tereny Skarbu Państwa przeznaczone pod zieleń i na podobne cele niezwłocznie przekazać dla zagospodarowania kompetentnym jednostkom; 4. Uzupełnić nasadzenia platanów przy ul. 27 Grudnia; 5. Rozważyć możliwość nałożenia kary na Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych za niedotrzymanie warunków umowy i budowę drogi w lasku przy ul. Chemicznej. Radny Bogdan Banasiak - przedstawił wniosek, aby prezydent poinformował Radę, jak przebiega budowa Jeziora Maltańskiego.

Radna Danuta Żywiecka - zapytała, co wpłynęło na likwidację apteki leków zagranicznych przy ul. Ratajczaka i przeniesienie punktu wydawania tych leków do apteki przy Al. Marcinkowskiego? Radny Stanisław Uram - wnioskował, aby: 1. Przystąpić do generalnych porządków na obszarze miasta, zwracając szczególną uwagę na: wystawy sklepowe i cokoły tych wystaw, które winny być wymyte; elewacje, które są zmywalne (jak np. na budynku Powszechnej Kasy Oszczędności); wystrój prywatnych sklepów (np. wzdłuż ul. Ratajczaka) ; środki komunikacji miejskiej (brudne autobusy

Sprawozdania

i tramwaje). 2. Uporządkować szalety publiczne poprzez wyegzekwowanie przestrzegania w nich zasad higieny; wyremontowanie istniejących; uruchomienie szaletu przy Ostrowie Tumskim; wybudowanie nowych na dużych osiedlach mieszkaniowych; rozwiązanie kwestii spornych, jaką jest np. odpłatność za szalety. 3. Uruchomić pomoc drogową do usuwania z ulic miasta zepsutych samochodów ciężarowych. Radny Kazimierz Z. Nowicki - zapytywał: 1. Kto z poznańskiego Kuratorium Oświaty i Wychowania wydał decyzję używania podręcznika Przysposobienie do życia w rodzinie?; 2. Co dzieje się z przekazanymi przez zakłady pracy numerami telefonicznymi i czy została wzięta pod uwagę sugestia, aby aparaty te zainstalować w mieszkaniach ludzi chorych?; 3. Dlaczego do tej pory nie został rozpatrzony wniosek w sprawie nazwania wzniesienia, na którym znajduje się kościół Sw. Marcina, Wzgórzem Sw. Marcina? Radny Marian Ratajczak - przedstawił wnioski w sprawach naprawienia oświetlenia ul. Bułgarskiej oraz wyciągnięcia konsekwencji wobec ekip Komunalnego Przedsiębiorstwa Techniki Sanitarnej "Sanitech" , które dewastują chodniki i trawniki podczas wywożenia śmieci. Zygmunt Marczak - przedstawił Radzie sprawę zorganizowania sympozjum o tematyce ekologicznej. Prezydent Andrzej Wituski, odpowiadając na zapytania i wnioski, poinformował m. in., iż dotąd załatwiono 300 wniosków w sprawie ogrzewania mieszkań gazem. Zakłady Gazownicze zostały poinformowane przez jednostkę nadrzędną o niewyrównanym bilansie gazu W kraju i o braku funduszy na rozwój sieci gazowniczej. Stąd wstrzymano rozpatrywanie dalszych wniosków i wystąpiono do wojewody poznańskiego o wyasygnowanie 300 min zł na pomoc w rozwoju sieci gazowniczej. Przed Urzędem Miejskim stanęła również sprawa ewen

tualnego dofinansowania rozbudowy sieci gazowniczej. Zdanie wojewódzkiego konserwatora zabytków w sprawie budynku na pi. Wielkopolskim nie uległo zmianie.. Budynek ma być odremontowany. W związku z tym, Spółdzielnia Inwalidów odstąpiła od jego odbudowy. W najbliższych dniach będzie on przekazany do dyspozycji Wyższej Szokły Sztuk Plastycznych, która zobowiązała się go odbudować pod nadzorem konserwatorskim. Sprawa zagospodarowania starego koryta Warty zostanie przekazana Wydziałowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Poznańskiemu Przedsiębiorstwu Zieleni. Pasaż "Apollo" zostanie przekazany tej instytucji, która zobowiąże się jednocześnie zagospodarować teren wokół niego wraz z ogrodem. Terenów Skarbu Państwa przeznaczonych pod zieleń jest coraz mniej i przekazywane są one tym, którzy chcą je zagospodarować. Sprawa "dzikich" wysypisk śmieci będzie generalnie rozpatrzona. Z powodu braku platanów, nie dokonano uzupełnień w al. Wielkopolskiej i na ul. 27 Grudnia. Może wiosną uda się kilkanaście drzew uzyskać z Warszawy. Do tej pory jedynym producentem platanów był Szczecin, a są to jedyne drzewa, które wytrzymują silne stężenie spalin i soli występujące w aglomeracjach miejskich. Zostanie zorganizowana kolejna konsultacja Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych z Komisją Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie lasku przy ul. Chemicznej. Wszystkie zadania związane z budową Jeziora Maltańskiego zostały rozdzielone wśród wykonawców. Jednakże zagrożone są środki (na ten rok potrzeba 1250 min zł) i dokumentacja. Na interwencję w sprawie likwidacji apteki leków zagranicznych przy ul. Ratajczaka otrzymano odpowiedź, iż z uwagi na brak leków zagranicznych punkt

ten przeniesiono na Al. Marcinkowskiego do "normalnej" apteki. Dysponentem lokalu przy ul. Ratajczaka jest Spółdzielnia Mieszkaniowa "Winogrady". W związku z przygotowaniami miasta do jubileuszowych sześćdziesiątych Międzynarodowych Targów Poznańskich, powołano wiele zespołów, a jeden z nich - do spraw czystości. Szefem tego zespołu jest płk Jan Wystrach. W najbliższym czasie będą bardziej widoczne efekty jego działania. Z nadwyżki budżetowej zaproponowana została kolejna porcja środków na nowe sanitariaty. W sprawie Przysposobienia do życia w rodzinie zapadły decyzje ministerialne a nie kuratoryjne, niemniej sprawa ta zostanie wyjaśniona do końca. Przewodniczący obrad, radny Stanisław Antczak poinformował, iż radny Aleksander J ankiewicz zwrócił się z prośbą o zwolnienie go z funkcji radnego, ponieważ udaje się do Moskwy do pracy w agendzie Ministerstwa Współpracy Gospodarczej z Zagranicą. Prezydium Rady na posiedzeniu w dniu 2 lutego przychyliło się do tej prośby. Radny Antczak poddał projekt uchwały w tej sprawie pod głosowanie. Rada podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr XXIV/166/88 o wygaśnięciu mandatu radnego J ankiewicza oraz skreśleniu go z wykazu członków Komisji Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Łączności. Przed przystąpieniem do dyskusji nad głównym punktem porządku dziennego, Rada powołała Komisję Projektów Uchwał. Funkcję jej przewodniczącego powierzono radnemu Włodzimierzowi Palaczowi. Wprowadzenia do dyskusji dokonał prezydent Poznania Andrzej Wituski. "Przedmiotem obrad sesji - powiedział we wstępie A. Wituski - są przedłożone Radzie materiały do projektu planu rocznego i budżetu miasta oraz aneks do projektu Planu Społeczno-Gospodarczego na lata 1986 - 1990. Przedstawiony w ubiegłym roku Komisjom, Zespołom Radnych i Prezydium Rady projekt Pla

nu Pięcioletniego nie uzyskał ich aprobaty. Podstawową tego przyczyną były zbyt skromne nakłady inwestycyjne dla miasta, nie pozwalające na realizację szeregu najpilniejszych zadań, zwłaszcza w gospodarce komunalnej. "Wobec takiej sytuacji, Prezydium Rady podjęło decyzję o nierozpatrywaniu projektu na sesji, a jednocześnie zobowiązało mnie do podjęcia kroków na rzecz pozyskania dodatkowych środków na inwestycje. Rezultaty tych zabiegów przedstawione zostały Obywatelom Radnym w aneksie do przekazanego w ubiegłym roku projektu Planu Społeczno-Gospodarczego do 1990 r. "Wojewoda poznański poinformował mnie, iż wobec uchwalenia w 1987 r. przez Wojewódzką Radę Narodową Planu Pięcioletniego, dodatkowe zadania związane z miastem będą wprowadzane do Planu sukcesywnie, w miarę uzyskiwania dodatkowych środków finansowych. W świetle tego Plan na la ta 1986 - 1990 ma charakter otwarty [...] ale np. wprowadzono już dodatkowo 19 zadań w zakresie gospodarki komunalnej oraz 3 zadania w zakresie oświaty. Satysfakcjonuje fakt, iż dzięki konsekwencji władz wojewódzkich, od 1987 r. do planu podstawowego wprowadzona została budowa Poznańskiego Szybkiego Tramwaju. Przyznane na ten cel środki centralne wyniosły w ubiegłym roku 700 min zł, zaś na rok bieżący przewidziano 1,2 mld zł.

"W uzgodnieniu z władzami wojewódzkimi, podjęto prace nad dokumentacją, m. in. w zakresie budowy zajezdni autobusowej w rejonie ulic Bolka- Rubież i zajezdni dla taboru Poznańskiego Szybkiego Tramwaju. Przygotowana jest dokumentacja budowy stacji komprymacyjno-przeładunkowej odpadów komunalnych, wskazany został teren pod budowę kompostowni w rejonie Złotkowa-Golęczewa, finalizowane są sprawy związane z II etapem budowy wysypiska śmieci w Biedrusku. Istotne znaczenie dla poprawy zaopatrzenia miasta w ciepło ma

Sprawozdaniafinansowanie przez Urząd Wojewódzki modernizacji Elektrociepłowni Garbary , na którą w latach 1986 - 1938 z budżetu wojewódzkiego wydatkowano ok. 900 min zł. Na bieżący rok zostały centralnie zwiększone o 500 min zł środki na realizację programu «Woda dla Poznania». Umożliwi to rozpoczęcie II etapu budowy centralnej magistrali dosyłowej Mosina - Poznań. "Wprowadzenie dodatkowych zadań inwestycyjnych do planu znajduje odbicie w ponad dwukrotnym wzroście nakładów inwestycyjnych planu podstawowego w latach 1986 - 1988. Po uwzględnieniu wzrostu kosztów inwestycji szacuj e się, iż globalne nakłady inwestycyjne planu podstawowego będą wyższe o ok. 40%. Wymownym tego potwierdzeniem jest zwiększenie udziału miasta Poznania w nakładach planu podstawowego województwa poznańskiego. O ile w 1986 r. udział ten wynosił 47,2%, to w 1987 r. zwiększył się już do 53,7%, a w projekcie planu na rok bieżący kształtuje się na poziomie 61,4°/». Pocieszającym objawem jest również zwiększenie zakresu inwestycji z funduszów celowych i specjalnych o 28,2%, a także poszerzenie programu inwestycji towarzyszących budownictwu mieszkaniowemu o dwa dalsze przedszkola i żłobek. Mimo korzystnych trendów w tym zakresie, świadomi jesteśmy tego, że poziom nakładów inwestycyjnych nie jest jednak na miarę społecznych oczekiwań. "Poszerzony zostanie poważnie program rozbudowy bazy handlu. Poza zadaniami objętymi projektem Planu Pięcioletniego, oddane zostaną do użytku dwa pawilony handlowe w Umułtowie i Plewiskach, a jednostki planu centralnego podejmą budowę trzech dużych obiektów handlowych (dwa supermarkety i dom odzieżo) " wy . "Pragnę jednocześnie poinformować Wysoką Radę - mówił dalej A. Wituski - że opracowany projekt Uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej o podziale kompetencji między Wojewódzką Radą

N arodową, Miejską Radą Narodową i dzielnicowymi radami narodowymi uwzględnia przekazanie w gestię Rady programowania i planowania budownictwa mieszkaniowego wraz z infrastrukturą społeczną i komunalną. Również nakłady na remonty kapitalne będą określane w kwotach globalnych i na szczeblu miejskim; Wysoka Rada będzie decydowała o podziale przyznawanych środków i hierarchii zadań". Przechodząc do zadań na rok 1988, prezydent Poznania podkreślił, iż koniecznością jest, by mechanizmy reformy gospodarczej były optymalnie wykorzystywane. Wszystko powinno być podporządkowane realizacji podstawowych celów gospodarczych Planu: poprawie warunków bytowych mieszkańców oraz funkcjonowania organizmu miejskiego. "W uchwalonym przez Wojewódzką Radę Narodową planie rocznym województwa poznańskiego na 1988 r. - mówił dalej A. Wituski - zostały ustalone dla miasta Poznania nakłady inwestycyjne planu terenowego w wysokości 8,4 mld zł, w tym 6,8 mld zł na inwestycje planu podstawowego. Kierując się zasadą koncentracji, 82% nakładów skierowanych zostanie na inwestycje kontynuowane. Zwiększenie udziału Poznania w nakładach inwestycyjnych województwa pozwoliło jednocześnie na podniesienie do 14% udziału inwestycji nowo rozpoczynanych. "W grupie planowanych efektów inwestycyjnych znajdują się m. in. inwestycje o wieloletnim okresie realizacji, a więc: Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Kozichglowach, Rozlewnia Gazu Płynnego «Korgaz» oraz zbiorniki wody czystej na Moraskiej Górze. Dla eksploatacji tych ostatnich zasadnicze znaczenie mieć będzie przewidywane zakończenie w 1988 r. rozbudowy przepompowni przy ul. Koronnej. W rezultacie powinna nastąpić poprawa zaopatrzenia w wodę osiedli winogradzkich i Piątkowskich. Kontynuowana będzie budowa bazy Komunalnego Przedsiębiorstwa Techniki Sanitarnej

przy ul. Góreckiej. Stan jej zaawansowania na koniec 1988 r. wyniesie ok. 62%. Budowa została objęta specjalnym nadzorem władz wojewódzkich i miejskich. Rozpoczęta zostanie wielokrotnie interpelowana przez Obywateli Radnych budowa magistrali wodociągowej do Szczepankowa-Spławia [...] Dla zwodociągowania Podolan istotne znaczenie mieć będzie zakończenie budowy magistrali wodociągowej w ul. Strzeszyńskiej. "Uzupełnienie nakładów inwestycyjnych planu terenowego na gospodarkę komunalną stanowić będą środki Terenowego Funduszu Gospodarki Gruntami i Gospodarki Mieszkaniowej. Ze środków tych zakłada się wykonanie 29 zadań, związanych głównie z uzbrojeniem terenów pod budownictwo jednorodzinne, m. in. na osiedlach Ławica, Wilczy Młyn, Edwardowo i Minikowo. Poważny udział w uzbrajaniu terenów pod budownictwo mieszkaniowe mieć będą mieszkańcy poprzez podejmowanie czynów społecznych. Ich wartość w bieżącym roku wyrażać się będzie kwotą ok. 336 min zł. "Zakres planowanych zadań inwestycyjnych, a także czynów społecznych w gospodarce komunalnej podporządkowany jest realizacji podstawowego celu społecznego planu, tj. budownictwu mieszkaniowemu. Sytuacja na tym odcinku nie przedstawia się korzystnie. Potwierdzeniem takiej opinii jest ponowny spadkowy trend planowanych na rok bieżący efektów mieszkaniowych [...] Oceniając dotychczasowe elekt y budownictwa wielorodzinnego oraz założenia na 1988 r., pragnę mocno zaakcentować poważne zagrożenia Planu Pięcioletniego (ok. 45 %). Jako wysoce niewystarczający uznać należy wkład zaledwie 15 zakładów pracy w rozwiązywanie problemów mieszkaniowych własnych załóg. Do dyspozycji zakładów pracy stawiamy tereny w "poważnej mierze uzbrojone, na których można wznosić tzw. plomby. "Szczególną uwagę kierować będziemy na stwarzanie warunków dla rozwoju budownictwa jednorodzinnego, udo stęp -

nlaJąc 450 działek. Jednocześnie kontynuowane będzie opracowanie mIeJSCOwych planów zagospodarowania przestrzennego, m. in. dla rejonów Podolan, Woli, Sytkowa oraz największego zespołu osiedlowego - Strzeszyna, gdzie chcielibyśmy wskazać inwestorom jeszcze w bieżącym roku przynajmniej 500 działek pod domki jednorodzinne. "Równolegle odnawiana będzie stara substancja mieszkaniowa. N a ten cel przeznacza się kwotę ok. 740 min zł. Pragnę poinformować Wysoką Radę, że Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej opracowało trzyletni program remontów budynków mieszkalnych. Przewiduje się poważne zmiany w strukturze robót remontowych, preferując nowe pokrycia dachów w ponad 830 obiektach. "W związku z przygotowaniami do sześćdziesiątych Międzynarodowych Targów Poznańskich nader pilne jest wykonanie remontu ulic Dąbrowskiego i Powstańców Wielkopolskich. Kontynuowane winny być roboty na wiaduktach Dworcowym, Gorczyńskim i Dolna Wilda. Przygotowana jest dokumentacja modernizacji Mostu Teatralnego. Zakończona zostanie budowa ul. Łużyckiej, a podjęta budowa ulic Kurpińskiego i Szymanowskiego oraz Trasy Średnicowej, związanej z budową Poznańskiego Szybkiego Tramwaju. Realizowane będą zadania związane z usuwaniem kolizji na odcinku od ul. Serbskiej do obwodnicy kolejowej. Jest to przedsięwzięcie bardzo kapitałochłonne (1,6 mld zł), a zagwarantowane środki w planie na rok bieżący wynoszą zaledwie 113 min zł. Dyrekcja Generalna Dróg Publicznych podejmie w bieżącym roku roboty przygotowawcze na węźle obornickim, a ponadto zmodernizuje ul. Gdyńską. Kontynuowana będzie budowa linii Poznańskiego Szybkiego Tramwaju do Piątkowa. Na ten cel przyznane zostały środki z budżetu centralnego w wysokości 1,2 mld zł. Roboty skoncentrowane zostaną na wiaduktach w rejonie ulic Poznańskiej, Szymanów

Sprawozdaniaskiego, Kurpińskiego oraz na estakadzie Bogdanki.

"Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu, a w szczególności nowo powołanemu dyrektorowi, organ założycielski jako zadanie podstawowe postawił redakcję programu usprawnienia funkcjonowania komunikacji. Z dniem l marca br. zostaną podniesione opłaty za usługi przewozowe do 15 zł za jeden bilet normalny. Jednocześnie świadomi jesteśmy wzrostu kosztów eksploatacyjnych. Oczekujemy pełnego wdrożenia przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne mechanizmów II etapu reformy gospodarczej, pogłębienia analiz ekonomicznych w celu racjonalizacji wydatków i obniżenia wysokich dopłat budżetowych. "Tereny zieleni miejskiej zostaną powiększone o 9 ha [...] Kontynuowana będzie budowa Palmiarni, na realizację której wydatkowano dotąd z budżetu ok. 300 min zł." Andrzej Wituski zapowiedział budowę i uruchomienie nowych placówek handlowych na Osiedlach: Lecha, Bolesława Śmiałego, Tysiąclecia, Jana III Sobieskiego, na Winiarach oraz w rejonach peryferyjnych - przy ul. Pilotów i Mrowińskiej, w U mułtowie i Plewiskach. Rozpoczęta będzie realizacja trzech dalszych obiektów handlowych - przy ul. Chodzieskiej, Dniestrzańskiej oraz Kotowo . O 302 miejsca konsumenckie zwiększy się baza gastronomiczna, przybędzie również ok. 200 placówek usługowych oraz powstaną targowiska na Osiedlach: Zwycięstwa, Chrobrego i Łokietka. Baza lecznictwa otwartego powiększy się o cztery przychodnie, w tym w centrum Winograd oraz przy budowanym szpitalu na Nowym Mieście. Poza obiektami kontynuowanymi, jak szpital na Nowym Mieście, pawilon zakaźny oraz pralnia przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. Lutyckiej. zakłada się rozpoczęcie budowy poradni przeciwalkoholowej przy ul. J eżyckiej, trzech przychodni lekarskich i czterech żłobków. W związku z oddaniem do użytku filii Domu Weterana, liczba miejsc w domach pomocy społecznej powiększy się o 825. Równolegle z realizacją inwestycji wykonywane będą prace remontowe w istniejących obiektach służby zdrowia i opieki społecznej. Na ich realizację zabezpieczono środki w wysokości 235 min zł, w tym 130 min zł na remont pawilonu Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia. Przewiduje się oddanie do użytku obiektów dla szkół podstawowych na Osiedlach Bolesława Chrobrego i Związku Wlaki Młodych oraz sal gimnastycznych na Osiedlu Jana III Sobieskiego. Sieć placówek przedszkolnych powiększy się o pięć obiektów. Kontynuowane będą prace modernizacyjno-remontowe w Teatrze Polskim, Teatrze Wielkim oraz Pałacu Kultury.

"Pragnę poinformować Wysoką Radę - powiedział A. Wituski - że wojewoda poznański zapewnił przyznanie dodatkowych środków w wysokości 100 min zl na remont Teatru Wielkiego. Pozwolę sobie zaproponować Wysokiej Radzie, by z wypracowanej nadwyżki budżetowej przeznaczyć pewną kwotę na remont tak zasłużonej placówki jak Teatr Polski. Ze środków planu centralnego realizowana będzie rozbudowa Muzeum Narodowego. Do końca roku stan zaawansowania tej inwestycji przekroczy 80%. "Prowadzone będą dalsze prace modernizacyjno-remontowe toru regatowego Malta oraz Ośrodka Przywodnego Rataje.

Czasu do zakończenia robót na Malcie pozostało nam już niewiele, a do wykonania są roboty o wartości ok. 3,5 mld zł, z tego w roku bieżącym 1250 min zł. W czwartym kwartale bieżącego roku przewiduje się rozpoczęcie prac przygotowawczych do remontu hotelu »Bazar«". Przystępując do omówienia projektu budżetu na 1988 r., prezydent Poznania podkreślił, iż zakłada on jego wzrost w stosunku do 1987 r. o 22, 1%. Dochody własne budżetu stanowią 92.2% ogółu dochodów (w 1987 r. - 89,9%) i są wyższe od ubiegłorocznych o 25,8%. Wydatki bieżące rosną o 24,4% i są wyższe od zakładanych w 1987 r. o kwotę 2,8 mld zł. Wzrost ten jest wynikiem zwiększenia kredytów na finansowanie zadań gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, zdrowia i opieki społecznej oraz pozostałych elementów sfery socjalno- kulturalnej. Dlatego wykonaniu tych zadań towarzyszyć musi przestrzeganie zasad oszczędnego, racjonalnego i kontrolowanego dysponowania środkami pieniężnymi. Niezbędne także będą działania w kierunku wypracowania dochodów ponadplanowych i przeznaczenia ich na zadania rzeczowe. "Przedstawiłem Obywatelom Radnym - powiedział prezydent na zakończenie - zadania planu i budżetu na rok bieżący, a także do 1990 r. w podstawowych dziedzinach gospodarki miejskiej. Świadomi jesteśmy tego, że w aktualnej sytuacji ekonomicznej naszego kraju nie możemy oczekiwać rozwiązania wszystkich narosłych problemów. Dzięki staraniom władz wojewódzkich, poważnie zwiększony został poziom nakładów inwestycyjnych, a w konsekwencji udział Poznania w inwestycjach wojewódzkich.

Pozwala to na podjęcie dalszych zadań, zapewniających poprawę sytuacji w najbliższych latach. Kilkakrotnie w wystąpieniu swoim akcentowałem otwarty charakter prezentowanych dziś dokumen - tów, a osiągnięta za miniony rok nadwyżka budżetowa stwarza już dziś realne podstawy zwiększenia zakresu zadań. N akazem naszym jest, by postawione do naszej dyspozycji środki wykorzystać w sposób jak najbardziej racjonalny oraz gospodarować nimi oszczędnie. Niewątpliwie Obywatele Radni w czasie dyskusji nad przedłożonymi dokumentami wskażą formy działania - zgłoszą uwagi i wnioski, które skwapliwie wykorzystane zostaną w toku realizacji zadań. Wyrażamy przekonanie, że wysoka Rada przedłożone projekty planów i budżetu przyjmie i zatwierdzi, o co niniejszym wnoszę" .

W imieniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego oraz Zespołu Radnych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Bezpartyjnych opinię i wnioski do Planu Pięcioletniego oraz Planu Społeczno-Gospodarczego i budżetu miasta Poznania na 1988 r. przedstawił radny Włodzimierz Palacz. "Jesteśmy świadomi tego - zaczął swoje przemówienie radny Palacz - że zakres rzeczowy obu planów nie jest na miarę społecznych oczekiwań niespełna sześćsettysięcznego miasta. Przyczyny tego są złożone: leżą one zarówno w sferze uwarunkowań zewnętrznych, jak i w narosłych w ostatnich latach problemach, a szczególnie w opóźnieniach budownictwa mieszkaniowego. Wśród uwarunkowań zewnętrznych decydującą rolę odgrywają: stan gospodarki naszego kraju i możliwości inwestycyjne oraz finansowe Urzędu Wojewódzkiego. Wszystko to sprawia, że pomimo znacznego wzrostu nakładów, w dalszym ciągu są one dalece niewystarczające, zwłaszcza w gospodarce komunalnej. Przyznane miastu środki nie zapewniają także realizacji najpilniejszych zadań w zakresie remontów kapitalnych i dotacji na popieranie czynów społecznych. Nie ukrywają tego zresztą autorzy obu dokumentów, otwarcie i wszechstronnie przedstawiając istniejący stan i możliwości jego poprawy. A możliwości te są odzwierciedleniem stanu gospodarki kraju i województwa. "Z zadowoleniem przyjmujemy fakt wzrostu udziału Poznania w nakładach planu podstawowego województwa z 47,2% w 1986 r. do blisko 62% w roku bieżącym oraz dodatkowe wprowadzenie do planu niektórych zadań inwestycyj-, nych. Cieszą pozyskane dodatkowo środki na budowę Poznańskiego Szybkiego Tramwaju i zwiększenie środków na realizację programu »Woda dla Poznania« [...] Mamy nadzieję, że udział Poznania w nakładach planu podstawowego województwa w najbliższych latach jeszcze wzrośnie [...]

Sprawozdania

"Dla miasta stan infrastruktury komunalnej wyznacza i określa możliwości jego rozwoju, warunkuje ilościowy i jakościowy postęp w takich dziedzinach, jak np. budownictwo mieszkaniowe. Stan infrastruktury jeszcze przez wiele lat zmuszać będzie do koncentracji sił i środków w celu nadrobienia zaległości. Mimo zwiększonych nakładów inwestycyjnych, do 1990 r. nie nastąpi poprawa w zaopatrzeniu w wodę, nie zostaną rozwiązane problemy zaplecza komunikacji miejskiej. Zakładając oddanie w 1990 r. dwóch bloków BC-I00 w Elektrociepłowni Karolin, osiągniemy pewne złagodzenie trudnej sytuacji w zaopatrzeniu w ciepło. Jednak już dziś podjęta winna być decyzja o źródłach zasilania miasta w cieplik w latach dziewięćdziesiątych. "Podjęte zostały przygotowania do wykonania kilku zadań związanych z oczyszczaniem miasta, jak kompostowanie i budowa stacji kompromacyjno-przeładunkowej śmieci, jednak finał jest wciąż jeszcze odległy. Podobne niepokoje budzi realizacja II etapu budowy Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Kozichgłowach. Jako nader skromne Komisja uznaje środki na remonty i modernizację dróg - chociażby w świetle przygotowań miasta do jubileuszowych Międzynarodowych Targów Poznańskich. Niezbędne są bowiem podniesienie przepustowości, a tym samym funkcjonalności układu komunikacyjnego, oraz rozwiązanie problemu parkingów. Sprawność funkcjonowania organizmu miejskiego w tym czasie decydować będzie o opinii gości o naszym mieście. "Uzasadniony niepokój budzi także budownictwo mieszkaniowe. Zaprezentowany przez prezydenta materiał wskazuje na ponowny regres, a jednocześnie na poważne zagrożenie. W takiej sytuacji rozliczenie przed naszymi wyborcami będzie wyjątkowo trudne, zwłaszcza, iż liczba oczekujących na klucz do własnego mieszkania nie maleje. "W związku z projektowanym przekazaniem w gestię Miejskiej Rady N aro

dowej programowania i planowania budownictwa mieszkaniowego, niezbędne staje się wypracowanie przez służby prezydenta takiego systemu działania i «uruchomienia takich mechanizmów, które pozwoliłyby wyjść z tego impasu i wyprowadzić budownictwo na krzywą wzrostu. Duże nadziej e w tym względzie wiążemy z przygotowanymi zmianami w systemie funkcjonowania budownictwa mieszkaniowego w ramach II etapu reformy gospodarczej. "Niepokój budzą również nie malejące zaległości w inwestycjach towarzyszących budownictwu mieszkaniowemu. Wyż demograficzny wymaga nie tylko rozbudowy bazy szkolnictwa podstawowego, ale również średniego i zawodowego. Pilną potrzebą staje się budowa dwóch liceów ogólnokształcących na Piątkowie i Ratajach. Zadania te winny być przez Kuratorium Oświaty i Wychowania włączone do planu jeszcze w tej pięciolatce" . "W wystąpieniu swoim - powiedział na zakończenie radny Palacz - zwróciłem uwagę na te elementy, które wydają się najistotniejsze. Obok zjawisk negatywnych, wynikających ze szczupłości środków i narastających zaległości, wskazałem też pozytywne, które mogą nas satysfakcjonować. Zespół Radnych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Bezpartyjnych oraz członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego głosować będą za przyjęciem Planu Społeczno-Gospodarczego Poznania na lata 1986 -1990 wraz z aneksem oraz za przyjęciem Planu na rok 1988". Radny Grzegorz Jaworowicz, zabierając głos z upoważnienia Zespołu Radnych Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, powiedział, iż Zespół ten - podchodząc z całą powagą do przedstawionych spraw - będzie głosował za przyjęciem proponowanych uchwał w sprawie Planu Społeczno-Gospodarczego i planu finansowania zadań na lata 1986- 1990 oraz Planu i budżetu na rok 1988.

W tym samym duchu przemawiał radny Wojc.cch Rybarczyk, występujący w imieniu Zespołu Radnych Stronnictwa Demokratycznego. Radny Rybarczyk przedstawił także problemy i wnioski, które zdaniem Zespołu powinny być uwzględnione przy projektowaniu budżetu i Planu na 1989 r.: 1. Nadszedł czas, aby zacząć mówić pełnym głosem o nadaniu miastu statusu samodzielnej jednostki organizacyjnej o randze wojewódzkiej. Trzynaście lat eksperymentów nie przyniosło zadowalających rozwiązań. Poznań musi uzyskać odpowiednią rangę, stosowną do jego znaczenia ekonomicznego, kulturalnego, naukowego i historycznego w Polsce. 2. Obserwując stałe zmniejszanie dotacji w budżecie ogółem, opowiadamy się za całkowitą likwidacją dotacji jako elementem preferującym organizmy słabe kosztem gospodarnych i za stworzeniem takich norm prawnych, które zapewnią finansową samowystarczalność miasta. 3. Problem kapitalnych remontów domów i infrastruktury komunalnej staje się problemem pierwszoplanowym. Dlatego radni - członkowie Stronnictwa Demokratycznego wnoszą o przeznaczanie na kapitalne remonty wszystkich dodatkowo uzyskiwanych środków budżetowych. Opinię Komisji Wychowania, Oświaty i Kultury przedstawił radny Czesław Knoll.

"Wkroczyliśmy już w trzeci rok tego nie zatwierdzonego Planu Pięcioletniego - powiedział mówca - i w dalszą jego przyszłość patrzymy z wielkim niepokojem, ponieważ w latach 1986 i 1987 oddano do użytku zaledwie 4 przedszkola i 3 szkoły podstawowe, czyli na lata 1988 - 1990 pozostało do zrealizowania 19 przedszkoli i 11 szkół podstawowych, tj. łącznie 30 budynków, co daje średnio rocznie 10 budynków [...] Dotychczasowe niekorzystne wyniki w efektach inwestycyjnych inwestor naczelny, tj. Kuratorium Oświaty i Wychowania, zasłania spółdzielniami mieszkaniowymi, a te z kolei odsyłają do Kuratorium. Mamy tutaj do czynienia z błędnym kołem.

It Kronika m. Poznania 4/8»

Współpraca z Kuratorium Oświaty i Wychowania nie jest dobra [...] Generalnie Komisja stwierdza, że władze wojewódzkie mogłyby w większym stopniu zadbać o poznańską oświatę [...] Kończąc, zgłaszam następujące wnioski: 1. Za wszelką cenę dążyć do przyspieszenia budowy przedszkoli i szkół w nowych osiedlach. 2. Włączyć do planu na 1989 r. budowę chociażby jednego liceum dla osiedli w Piątkowie " .

W imieniu radnych członków Stowarzyszenia PAX przemawiał radny Ryszard Błaszkiewicz. "Znaczny udział w dochodach własnych budżetu miasta - powiedział m. in. radny Błaszkiewicz - mają dochody z gospodarki nieuspołecznionej (37%). Tak wysoki udział rodzi pytanie - czy nie jest to składnik dochodów, który należy rozwijać? Celowe wydaje się poinformowanie Wysokiej Rady o działaniach, jakie zamierza podjąć administracja miasta w zakresie dalszego rozwoju tego sektora gospodarki. Jednym z podstawowych utrudnień w tym rozwoju jest brak lokali umożliwiających prowadzenie handlu czy usług. Równocześnie wiele lokali nadających się do tego celu wykorzystywanych jest na biura lub magazyny. Np. lokal handlowy przy ul. Matejki 39 Przedsiębiorstwo «Jubiler» zajmuje na magazyn, a pod nrem 33 - inny lokal zajmowany przez Przedsiębiorstwo Hurtu Spożywczego jest od długiego czasu zamknięty. Proponuję dokonanie przez służby miejskie przeglądu lokali nadających się dla celów handlowych lub usługowych, a wykorzystywanych dla innych celów i przywrócenie im funkcji zgodnych z przeznaczeniem. "Szczupłość funduszy, którymi dysponuje kasa miejska, zmusza ją do racjonalnego ich wydawania. A z tym bywa różnie - dwa drobne przykłady. Na ul. Niegolewskich wycinano dwa uschnięte drzewa. Cała «operacja» trwała trzy dni. Trzy dni pracy ekipy, trzykrotny przejazd środków transportu, a miejsce pozostawiono w stanie tak zdewastowanym,

Sprawozdaniaże należy przyjechać po raz czwarty, by doprowadzić je do porządku. Jesienią 1987 r. zasadzono na skrzyżowaniu ulic Niegolewskich i Matejki nowe drzewo.

Zasadzono je na środku przejścia dla pieszych, na łuku ulicy. W efekcie albo drzewo zostanie zadeptane przez prawidłowo przechodzących skrzyżowanie, albo - gdy podrośnie - Wydział Komunikacji wystąpi o jego wycięcie [...] Zmarnowano kilka tysięcy złotych, ludzką pracę, a opinia społeczna skomentowała to jako bezmyślność i szastanie społecznymi pieniędzmi. "Zbyt mało uwagi przykładamy do prac zapobiegawczych, w wyniku zaniechania których trzeba potem wydawać miliony. Przykład: w okresie zimy przy krawężnikach nagromadziło się dużo ziemi i śmieci (al. Reymonta, ul. Przybyszewskiego, ul. Grunwaldzka). Zamiast wyegzekwować od właścicieli posesji oczyszczenie połowy jezdni, szczególnie przy krawężnikach (do czego są zobowiązani), czekamy aż wiosenne opady zmyją wszystko do kanalizacji. N astępnie wydamy miliony na jej oczyszczenie i udrożnienie". Radny Bogdan Banasiak przedstawił wniosek, aby rozważyć możliwość włączenia do planu rocznego: przebudowę skrzyżowania ulic Wiatracznej i J edności Słowiańskiej; naprawę nawierzchni ulicy Rocha na odcinku od Serafitek do Zamenhofa; położenie chodnika na Górny Taras Rataj wzdłuż torów tramwajowych, z przejściem przez tory między Osiedlami Lecha i Tysiąclecia.

Program zamierzeń oszczędnościowych na 1988 r., przedstawiony Radzie, przyjęty został Uchwałą Nr XXIV/156'88. Następnie zatwierdzono Miejski Fundusz Rozwoju Kultury na 1988 r. (Uchwała Nr XXIV /157/88) - plan przewiduje wydatkowanie l 566 571 tys. zł - i Miejski Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej -.

84 337 584 zł (U chwała Nr XXIV /158/88).

Radny Antoni Pietrzykowski przedsta-.

wił stanowisko Prezydium Rady wobec projektu uchwały Wojewódzkiej Rady

Narodowej w sprawie przekazania Miejskiej Radzie Narodowej niektórych spraw należących do właściwości Wojewódzkiej Rady Narodowej oraz rozgraniczenia zadań między Miejską Radą Narodową a radami dzielnicowymi. "Miejska Rada Narodowa - czytamy w nim - potwierdza niezmienną wolę takiego regulowania wzajemnych powiązań pomiędzy Wojewódzką Radą Narodową a Miejską Radą Narodową i dzielnicowymi radami narodowymi, które zmierzać będzie do: - utrwalenia integralności Miejskiej Rady Narodowej z dzielnicowymi radami narodowymi, zapewniającej spójność działań na rzecz ogólnego rozwoju Poznania i utrwalenia jego pozycji jako miasta stołecznego Wielkopolan, - przyjęcia jasnych kryteriów odpowiedzialności rad poszczególnych szczebli w myśl zasady: tam, gdzie powstaje decyzja, znajdują się również środki i pełna odpowiedzialność za realizację przyjętych zadań, - przyjęcia zasady dążenia w istniejących obecnie warunkach gospodarczych i prawnych do samofinansowania w ramach własnych środków budżetowych, - pełnej akceptacji pozostawiania w dyspozycji rad narodowych środków finansowych, wygospodarowanych w wyniku własnych inicjatyw pozaplanowych (nie objętych budżetem), - umacniania kompetencji w powiązaniu z pełną dyspozycyjnością środkami finansowymi w sprawach powierzonych dzielnicowym radom narodowym, a mających charakter lokalny (dzielnicowy), - umacniania odpowiedzialności i decyzyjności Miejskiej Rady Narodowej w sprawach i przedsięwzięciach gospodarczych o charakterze ogólnomiejskim. "Prezydium Miejskiej Rady Narodowej uznaje również za celowe podkreślenie pełnej aprobaty dla stanowiska wojewody poznańskiego, zlecającego przygotowanie obecnej propozycji uregulowań z punktu widzenia maksymalnej efektyw

ności ekonomicznej i racjonalności rozwiązań - bez względu na ewentualne przeszkody prawne, które powinny być na obecnym etapie umacniania pozycji rad narodowych eliminowane w drodze zgłaszania inicjatyw zmian w przepisach w U stawie o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego. "Kierując się wyżej wymienionymi założeniami, Prezydium Miejskiej Rady N arodowej uznaje pierwszy wariant propozycji uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej za wychodzący naprzeciw zgłaszanym przez Miejską Radę N arodową postulatom. "Prezydium Miejskiej Rady Narodowej proponuje jednocześnie rozważenie wprowadzenia następujących uzupełnień do poszczególnych paragrafów uchwały: l pkt l d: wykreślić słowo «młodzieżowego». W Poznaniu nie ma samodzielnych liceów ogólnokształcących dla dorosłych. Są one zlokalizowane przy pięciu liceach ogólnokształcących młodzieżowych i to pod wspólnymi dyrekcjami. W tej sytuacji zamierzenie, aby licea młodzieżowe nadzorowała Miejska Rada Narodowa, a działające przy nich licea dla dorosłych Wojewódzka Rada N arodowa - wydaje się nietrafne. l pkt l f: uzupełnić o Biuro Badań i Dokumentacji Zabytków - instytucję powołaną Uchwałą Miejskiej Rady Narodowej z 1967 r. Większość instytucji artystycznych i upowszechniania kultury w Poznaniu mieści się w budynkach zabytkowych. Dwudziestoletnia działalność Biura daje gwarancję dobrego gospodarowania zabytkami i bezpośredniego wpływu na stan ich zachowania ikonserwacji. l pkt 2 winien- brzmieć: tworzenie i współgospodarowanie funduszami celowymi w zakresie uzgodnionym między zainteresowanymi komisjami Wojewódzkiej» Rady Narodowej i Miejskiej Rady Narodowej.

5 2 ust. 1: dopisać po słowach «określał będzie» - «w porozumieniu z Miejską Radą Narodową». Porozumienie w tak

10»

ważnych problemach uważa się za nieodzowne. 4 ust. 1 pkt 9: określenie polityki i koordynacji kulturalnej, oświaty i wychowania, kultury fizycznej i turystyki. W dotychczasowym układzie dla oświaty i wychowania, kultury fizycznej i turystyki występuje tylko koordynacja bez określenia polityki. Jedno i drugie znaczenie jest integralną częścią. 4 ust. 1 pkt 12: w nawiasie winno być następujące sformułowanie - włącznie z budownictwem mieszkaniowym, infrastrukturą społeczną i zadaniami związanymi z uzbrojeniem terenów». Proponowany w projekcie uchwał zapis pkt. 12 jest sprzeczny z treścią pkt. 6 tego paragrafu. 4 ust. 1: należy poszerzyć o pkt 15 i 16 następującej treści: pkt 15 - wytyczanie kierunków działań w zakresie ochrony środowiska na obszarze m. Poznania, pkt 16 - nadzór nad jednostkami służb weterynaryjnych działających na terenie m. Poznania. 4 ust. 2 ptk l b: proponowana treść jest sprzeczna z zasadą jednolitości nadzoru pedagogicznego z obsługą finansową, która brzmi: «kto nadzoruje winien dysponować finansami». W proponowanym przypadku należałoby wyłączyć z miasta szkolnictwo zawodowe, które nadzorowane jest przez Kuratiorium Oświaty i Wychowania. Taki układ jest nie do przyjęcia w dalszej pracy. Stąd wniosek, aby szkolnictwo zawodowe w całości było podporządkowane Wojewódzkiej Radzie Narodowej. W przypadku podtrzymania dotychczasowego układu, Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół byłby gotów nadal tę czynność obsługiwać. Poza tym proponuje się dodatkowe zadanie: «Miejska Rada N arodowa ustala roczne i wieloletnie plany w zakresie remontów i utrzymania nadzorowanych przez siebie placówek (szkoły podstawowe specjalne i licea ogólnokształcące»>. Proponowane dodatkowe zadanie ma na celu wprowadzenie prawidłowości (o czym nadmieniono po

Sprawozdania

wyżej): kto nadzoruje musi również dysponować budżetem. "Mając na uwadze dążenie do zwiększenia aktywności rad w dziedzinie pozyskiwania środków finansowych oraz zwiększonej samodzielności, celowe wydaje się wprowadzenie do uchwały zapisu gwarantującego Miejskiej Radzie N arodowej udział w środkach pozyski - wanych z tytułu decyzji lokalizacyjnych, wydawanych przez wojewodę poznańskiego. Odpowiedni zapis stanowić może uzupełnienie do 4 ust. 1 ptk 12. "W odniesieniu do projektu uchwały w drugiej wersji Prezydium Miejskiej Rady Narodowej wypowiada się zdecydowanie negatywnie, uznając propozycje za błędne i sprzeczne z duchem i tendencjami działań na rzecz umacniania pozycji rad narodowych. Taka opinia potwierdzona została przez wszystkie komisje Rady, zwłaszcza w zakresie likwidacji Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Inspektoratu Oświaty Urzędu Miejskiego. Prezydium Rady ocenia również negatywnie propozycję przejęcia przez Wydział Kultury i Sztuki U rzędu Wojewódzkiego nadzoru nad szkolnictwem artystycznym. "Kultura w Poznaniu jest jednym organizmem, którego nie da się dzielić i którym nie może zarządzać dwóch dysponentów. Szkolnictwo artystyczne zalicza się również do tego jednego organizmu i jest ściśle związane z profesjonalnymi instytucjami artystycznymi, będącymi w gestii miasta. W Poznaniu jest osiem szkół artystycznych, gdy na obszarze województwa zaledwie trzy (Gniezno, Szamotuły, Nowy Tomyśl). Biorąc pod uwagę liczbę i różnorodność obiektów zabytkowych w Poznaniu, proponuje się również pozostawienie w Urzędzie Miejskim komórki odpowiedzialnej za ich konserwację. "Prezydium Miejskiej Rady Narodowej uznaje za celowe przekazanie Wojewódzkiej Radzie Narodowej swoich uwag na temat ewentualnego podziału istniejących przedsiębiorstwo charakterze ogólnomiejskim na dzielnice. Uważamy, że eksperyment z podziałami nie daje żadnych efektów ekonomicznych. Zwiększa jedynie eta*y administracyjne i nie gwarantuje zwiększenia mocy produkcyjnej tych przedsiębiorstw. Dla zwiększenia mocy produkcyjnych, pobudzenia inicjatyw lokalnych należy szukać nowych form powoływania jednostek gospodarczych z udziałem środków budżetowych " Uważamy, że miasto Poznań potrzebuje znacznych środków finansowych dla rozwiązania swoich problemów w gospodarce komunalnej. Środków takich nie możemy w obecnej sytuacji gospodarczej państwa oczekiwać z budżetu centralnego. W tych warunkach jedynie racjonalne wydaje się szukanie nowych źródeł dochodów i opłat oraz ubieganie się o zmiany w przepisach prawnych, pozwalające na ich efektywne wykorzystywanie bez obawy zmniejszenia dotacji budżetowych". Rada jednogłośnie zaakceptowała stanowisko Prezydium Rady w przedmiotowej sprawie. Bez uwag przyjęto Informację o pracy Prezydium Rady w 1987 r. Sprawozdanie na temat zaopatrzenia w wodę osiedli Szczepankowo- Spławie złożył, w imieniu powołanego na sesji w dniu 24 września 1987 r. zespołu, radny Bogdan Banasiak.

Przewodniczący obrad, radny Stanisław Antczak poinformował, iż Prezydium Rady, przyjmując tę informację na posiedzeniu w dniu 3 lutego 1988 r., zobowiązało prezydenta do ustosunkowania się do wniosków w niej zawartych. W dniu dzisiejszym prezydent poinformował, iż całość sprawy została przekazana do zbadania Izbie Skarbowej. O wynikach kontroli, przeprowadzonej przez ten organ, Rada zostanie poinformowana w terminie późniejszym. Ponadto przewodniczący w imieniu Rady podziękował członkom zespołu za wnikliwe zbadanie sprawy. Rada przyjęła informację do akceptującej wiadomości.

U chwała w sprawie podziału miasta Poznania na strefy oraz określenia wysokości stawek czynszowych za najem lokali użytkowych podjęta została przy siedmiu głosach wstrzymujących się (Nr XXIV /159/88).

Radny Włodzimierz Palacz - przewodniczący Komisji Projektów U chwał - zgłaszając wniosek o podjęcie uchwał w sprawach: Planu Społeczno-Gospodarczego miasta na lata 1986 - 1990, pięcioletniego planu finansowania zadań, rocznego planu na 1988 r., budżetu na rok 1988 - zaproponował wprowadzenie kilku poprawek. W wyniku głosowania, Rada podjęła Uchwały: Nr XXIV/160 88 w sprawie Planu Społeczno-Gospodarczego miasta Poznania na lata 1986 - 1990 - przy sześciu głosach wstrzymujących się; Nr XXIV/161/88 w sprawie pięcioletniego planu finansowania zadań - przy sześciu głosach wstrzymujących się;

Nr XXIV/162/88 w sprawie rocznego planu miasta Poznania - przy czterech głosach wstrzymujących się; Nr XXIV/163/88 w sprawie budżetu miasta na rok 1988 - przy czterech głosach wstrzymujących się. Radny Mieczysław Broński, zastępca dyrektora Poznańskiego Przedsiębiorstwa Zieleni, przedstawił krótką informację na temat karczowania drzew ulicznych w mieście. Przewodniczący obrad, radny Stanisław Antczak, zamykając XXIV Sesję, podziękował obecnym za udział w posiedzeniu oraz zaprosił radnych na uroczysty koncert z okazji czterdziestej trzeciej rocznicy wyzwolenia Poznania i siedemdziesiątej rocznicy powstania Armii Radzieckiej.

Zamknięcie obrad nastąpiło o godz.

13.00.

Marian Genowefiak

ANEKS l

UCHWAŁA NR XXIV/162/88 MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ Z DNIA 18 LUTEGO 1988 R.

W SPRAWIE ROCZNEGO PLANU POZNANIA na 1988 R.

l U chwala się roczny plan miasta na 1988 r., którego podstawowe wielkości kształtują się następująco: 1. Nakłady na kapitalne remonty jednostek budżetowych planu terenowego wyniosą 1950 min zł, w tym finansowane: - z budżetu miejskiego - z budżetów dzielnicowych Z nakładów tych przeznacza się na: gospodarkę komunalną gospodarkę mieszkaniową oświatę i wychowanie ochronę zdrowia kulturę i sztukę kulturę fizyczną i turystykę r- wydział budżetowo-gospodarczy 2. Przekazanych zostanie do użytku 2945 w tym: budownictwo wielorodzinne spółdzielcze jednorodzinne

1315 min zł 635 "

900 " 535 " 120 " 235 " 17 " 43 " 100 " mieszkań

2445 mieszkań 2183 " 500 "

Sprawozdania

3. Nakłady na remonty budynków mieszkalnych wyniosą 740 min zł w tym na remonty: - budynków państwowych 205 min zł " prywatno-czynszowych 535" " Zakłada się objęcie remontem kapitalnym 113 budynków, w tym zakończenie robót: - w 26 budynkach państwowych - w 87 " prywatno-czynszowych.

Przewiduje się wykonanie napraw i remontów 833 pokryć dachowych.

4. W zakresie ochrony zdrowia ustala się, że liczba miejsc wyniesie: - w szpitalach 5428, tj. na poziomie 1987 r.

- w domach pomocy społecznej 975, co stanowi wzrost o 2,6°/» - w żłobkach 2122, tj. na poziomie 1987 r.

5. W zakresie oświaty ustala się: a) objęcie opieką przedszkolną 23,8 tys. dzieci - w tym w przedszkolach 19,6"" b) zwiększenie udziału dzieci objętych opieką przedszkolną do 66,3% wobec 63,8% w 1987 r.

c) w 85 szkołach podstawowych o 2409 oddziałach uczyć się będzie ok. 70 tys. uczniów, w tym w klasach I - 9,3 tys. uczniów, liczba absolwentów tych szkół wyniesie 6,5 tys. d) w 13 liceach ogólnokształcących o 264 oddziałach naukę pobierać będzie 7,9 tys. uczniów, w tym w klasach I - 2,4 tys. uczniów, a liczba absolwentów liceów ogólnokształcących wyniesie 1,6 tys. 6. W zakresie kultury i sztuki zakłada się utrzymanie na dotychczasowym poziomie liczby miejsc w teatrach i instytucjach muzycznych - 3352 miejsca. W 69 bibliotekach i filiach bibliotecznych zwiększy się księgozbiór do 1644 tys woluminów, tj. o 3,9%. 7. W zakresie kultury fizycznej i turystyki ustala się: zwiększenie liczby sal gimnastycznych w szkołach do 49, tj. o l salę. utrzymanie na dotychczasowym poziomie 8 stadionów sportowych. 8. W zakresie gospodarki komunalnej ustala się: a) przewiezienie środkami komunikacji miejskiej w liczbie 897 jednostek taboru 360 min pasażerów, tj. na poziomie 1987 r.

b) objęcie remontem 7,2 km torów tramwajowych, c) wzrost wywozu nieczystości stałych o 1,6% i nieczystości płynnych o 1,0%, d) przyrost zieleni o 9 ha, tj. do 905,61 ha. 9. W zakresie budownictwa komunalnego produkcja podstawowa wyniesie 2,5 mld zł, stanowić to będzie wzrost o 3,9%, w tym przedsiębiorstwa, których organem założycielskim jest Prezydent m. Poznania: - Komunalne Przedsiębiorstwo 950 min zł wzrost o 3%, Robót Drogowych Przedsiębiorstwo Robót Oświetleniowych " Reklama" Przedsiębiorstwo Transportowo - Sprzętowe Budownictwa Komunalnego 10. W zakresie drobnej wytwórczości ustala się: wzrost wartości produkcji i usług o w tym: w jednostkach uspołecznionych o 11, 1% w nieuspołecznionych o 14,8% wzrost liczby zakładów do 15,2 tys., tj. o 7,2% w tym rzemiosła do 9,7 tys., tj. o 10,0% 11. W zakresie rolnictwa we władaniu gospodarstw indywidualnych będzie: - powierzchnia użytków rolnych 8050 ha - powierzchnia zasiewów 7060 " 12. Baza targowiskowa Państwowego Przedsiębiorstwa "Targowiska" powiększy się do 14 tj. o 3 obiekty.

" wzrost o 10,1%,

199 min zł na poziomie 1987 r

13,0% Zobowiązuje się prezydenta miasta do rozpatrzenia wniosków zgłoszonych na sesji, w zespołach radnych oraz komisjach Miejskiej Rady Narodowej. Miejska Rada Narodowa podkreśla potrzebę racjonalnego gospodarowania i oszczędności we wszystkich sferach działalności gospodarczej 1 finansowej miasta. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta.

U chwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej Stanisław Antczak

ANEKS 2

UCHWAŁA NR XXIV/163/88 MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ Z DNIA 18 LUTEGO 1988 R.

W SPRAWIE BUDŻETU NA ROK 1988

l l. Uchwala się dochody budżetu miasta w wysokości 16 074 765 tys. zł oraz wydatki tego budżetu w wysokości 16 074 765 tys. zł.

2. Uchwala się rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w wysokości 70 350 tys. zł.

Przychody zakładów budżetowych, środków specjalnych i funduszów celowych powiązanych z budżetem miasta wynoszą 1173 134 tys. zł, w tym dotacje z budżetu 552 004 tys. zł, oraz rozchody wyniosą 1317 938 tys. zł, w tym wpłata do bużetu l 667 tys. zł. Upoważnia się Prezydium Miejskiej Rady Narodowej do dokonywania w budżecie przeniesień kredytów budżetowych między rozdziałami w ramach działów. Upoważnia się prezydenta miasta do dokonywania następujących zmian w zakresie budżetu miasta: 1. do dysponowania rezerwą budżetową na wydatki nieprzewidziane 2. do dokonywania przeniesień kredytów budżetowych między paragrafami w ramach rozdziałów. 5 Prezydent przedłoży Miejskiej Radzie Narodowej informację o zmianach w budżecie miasta dokonanych na podstawie upoważnienia zawartego w 4 pkt. 1 i 2 niniejszej uchwały, łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 1988. Wykonanie uchwały powierza się Prezydium Rady i prezydentowi miasta.

· 7 U chwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia l stycznia 1988 r.

Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej Stanisław Antczak

Sprawozdania

Załącznik l

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA POZNANIA NA ROK 1988 (w zl)

D ział Nazwa Dochody Wydatki Dochody-wydatki ogółem 16 074 765 000 16 074 765 000 I Dochody własne 14 822 300 000 Wydatki bieżące 14 057 965 000 31 Budownictwo 233 174 000 - 40 Rolnictwo 11 560 000 970 000 45 Leśnictwo 23 000 270 000 61 Handel wewnętrzny l 790 466 000 - 70 Gospodarka komunalna 582 260 000 5 43C 521 000 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz materialne usługi komunalne 102 017 000 l 924 238 000 79 Oświata i wychowanie l 390 000 l 622 038 000 85 Ochrona zdrowia i opieka społeczna 4 400 000 4 656 840 000 88 Turystyka i wypoczynek - 400 000 89 Różna działalność 108 000 000 377 000 90 Dochody od jednostek gospodarki uspołecznionej 2 188 616 000 - 91 Administracja państwowa 90 000 000 314 361 000 94 Finanse 60 000 000 - 97 Różne rozliczenia l 012 500 000 107 950 000 99 Dochody z gospodarki nieuspołecznionej i od ludności 8 637 894 000 - II Dotacje l 252 465 000 - III Inwestycje i kapitalne remonty 2 016 800 000

Załącznik 2 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA POZNANIA NA ROK 1988 (w zł)

Dział Roz- ! yszczegob1ierUe Dochody Wydatki , . , l 2 I 3 I 4 5 Ogółem I 16 074 765 000 16074765000 31 Budownictwo 233 174 000 - 3221 Przedsiębiorstwa budowlano - montażowe i usługowe gospodarki komunalnej 198 174 000 3611 Przedsiębiorstwa geodezyjne i wiertniczo-geołogiczne 35 000 000 40 Rolnictwo 11 560 000 970 000 4011 Jednostki organizacji rolniczych spółdzielni produkcyjnych l 500 000 4311 Jednostki organizacyjne kółek i organizacji rolniczych 10 000 000 4321 Wojewódzkie zarządy inwestycji rolni - czych 80 000 4333 Spółki wodne 90 000 4382 Popieranie produkcji zwierzęcej 60 000 560 000 4383 Stacje rolnicze i popieranie produkcji roślinnej 60 000 4495 Różna działalność 180 000 45 Leśnictwo 23 000 270 000 4512 Gospodarka leśna i łowiecka 23 000 270 000 61 Handel wewnętrzny l 790 466 000 6132 Jednostki organizacyjne spółdzielni 998 200 000 " Społem"

153'l 2 l 3 4 5 6133 Jednostki organizacyjne spółdzielni "Samopomoc Chłopska" 492 300 000 6341 Jednostki organizacyjne spółdzielczości ogrodniczej i pszczelarskiej 286 280 000 6181 Targowiska miejskie 13 686 000 - 70 Gospodarka komunalna 582 260 000 5 430 521 000 7011 Przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej 504 900 000 4 898 800 000 1 7221 Oczyszczanie miast - 80 000 000 I 7231 Zieleń w miastach 12 000 000 40 000 000 7261 Ulice, place, mosty i wiadukty 65 360 000 388 721 000 7395 Różna działalność - 23 000 000 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne 102 017 000 l 924 238 000 7411 Przedsiębiorstwa gospodarki mieszkaniowej 91 500 000 l 830 000 000 7421 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej 600 000 28 000 000 7541 Wojewódzkie zarządy rozbudowy miast i osiedli wiejskich l 667 000 - 7542 Biura planowania przestrzennego - 29 008 000 7695 Różna działalność 8 250 000 37 230 000 79 Oświata i wychowanie l 390 000 l 622 038 000 7961 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół - 12 973 000 8241 Kolonie i obozy - 98 000 000 8295 Różna działalność 250 000 98 915 000 8011 Szkoły zawodowe 550 000 782 164 000 8012 Szkoły przyzakładowe - 99 550 000 8022 Szkoły artystyczne - 245 530 000 8041 Szkoły zawodowe specjalne - 36 650 000 8051 Internaty i stypendia dla uczniów szkół zawodowych 590 000 219 906 000 w tym: Wydział Oświaty i Wychowania 440 000 176 270 000 Wydział Kultury i Sztuki 150 000 43 636 000 8071 Jednostki pomocnicze szkolnictwa zawodowego - 28 350 000 85 Ochrona zdrowia i opieka społeczna 4 400 000 4 656 840 000 8511 Lecznictwo ogólne 4 000 000 4 185 376 000 8521 Żłobki - 431 110 000 8522 Domy małego dziecka 400 000 31 814 000 8611 Domy pomocy społecznej - 4 590 000 8695 Różna działalność - 3 950 000 88 Turystyka i wypoczynek - 400 000 8825 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 400 000 89 Różna działalność 108 000 000 377 000 8981 Izby wytrzeźwień - 377 000 9631 Organizacje społeczne 108 000 000 - 90 Dochody od jednostek gospodarki uspołecznionej 2 188 616 000 - 9021 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 052 616 000 - 9051 Wpływy z podatku drogowego 136 000 000 - .91 Administracja państwowa 90 000 000 314 361 000 9141 Rady narodowe, komisje i prezydia rad narodowych 216 000 1 9143 U rzędy miejskie 11910 000 295 450 000 9147 9193 9195 9198 9781

Sprawozdania Rozdzielnictwo biletów żywnościowych i innych Kolegia do spraw wykroczeń Komisje egzaminacyjne Różna działalność Odszkodowania Finanse Bank Gospodarki Żywnościowej Różne rozliczenia Wpływy ustalone w stosunku procen - towym do wartości sprzedaży detalicznej towarów i usług Dotacje ogólne z budżetu wojewódzkie go Re/erwy ogólne Dochody z gospodarki nieuspołecznionej i od ludności Podatki i opłaty od indywidualnej działalności usługowo-produkcyjnej Podatki i opłaty od ludności Inwestycje i remonty kapitalne Fundusze gospodarki gruntami i gospodarki mieszkaniowej Inwestycje i remonty kapitalne jednostek i zakładów budżetowych w tym: - gospodarka komunalna - oświata - ochrona zdrowia - kultura fizyczna i turystyka - szkoły artystyczne - remont dachu Urzędu Czyny społeczne inwestycyjne 400 000 6 090 000 60 000 000 2 264 965 000l 012 500 000

I 252 465 000 3 143 588 000 l 295 000 250 000 13 850 000 600 000l 315 000 000 20 000 000 235 000 000 43 000 000 17 000 000 100 000 000 11 800 000w E8Tr

Część trzecia

1.7. Odbyło się spotkanie przedstawicieli niektórych spółdzielni zrzeszonych w Centralnym Związku Spółdzielni Budowlanych, poświęcone inwestycjom na rzecz ochrony środowiska. M. in. prezes Centralnego Związku Jan Dobry przedstawił prop,ozycje utworzenia Klubu Ochrony Srodowiska. W Pałacu Kultury rozpoczęła się akcja "Lato-87" dla dzieci, które nie wyjechały na wakacje za miasto. 2.7. Obradowało Kolegium Wojewody.

W pierwszych pięciu miesiącach 1987 r. budowlani przekazali do użytku w woj. poznańskim 1459 mieszkań (o 128 więcej niż zakładał plan). Prawidłowe zaawansowanie robót nie mogło jednak przesłonić trudności i zagrożeń wykonania rocznych zamierzeń. Niepokoiły zwłaszcza opóźnienia przy wznoszeniu przedszkoli, pawilonów handlowo-usługowych oraz ośrodków zdrowia. Kolegium Wojewody zapoznało się również z przygotowaniami do żniw oraz z przebiegiem modernizacji obiektów oświatowych. W siedzibie Urzędu Wojewódzkiego odbyło się spotkanie I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Łukasika i wojewody poznańskiego Bronisława StępIowskiego z ordynariuszem archidiecezji poznańskiej arcybiskupem J erzym Strobą. Tematem spotkania były m. in. sytuacja społeczno-gospodarcza oraz stosunki między władzami państwowymi a Kurią Metropolitalną w woj. poznańskim. Mieszkańców budynku przy ul.

Dąbrowskiego 26 całe popołudnie napastował rój pszczół. Konieczna * stała się interwencja doświadczonego pszczelarza, który przy pomocy drabiny strażackiej poradził sobie z pszczołami. 3.7. Problemom zawodu dziennikarskiego

poświęcone było spotkanie I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Łukasika z członkami Prezydium Zarządu Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej . Uczestniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Suski. Program pracy przedstawił przewodniczący Zarządu red. Kazimierz Marcinkowski. Przed międzynarodowym świętem spółdzielców, w Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Par_ tii Robotniczej odbyło się spotkanie kierownictwa władz wojewódzkich z aktywem spółdzielczym. Spółdzielców powitał wojewoda poznański Bronisław Stęplowski. Serdeczne podziękowania za codzienny trud i okolicznościowe życzenia złożył spółdzielcom I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik.

W "Expressie Poznańskim", w cyklu "Co o tym sądzisz Poznaniaku?", zamieszczono wywiad Ireny Tomiakowej z głównym architektem miasta Zdzisławem Machowiną pL Górczyn w końcu przestanie być wsią. Zespół Teatru "Maya" udał się na Międzynarodowy Festiwal Teatralny do Lizbony, a później również do innych portugalskich miast, gdzie przedstawiał Sztukę umierania, w reżyserii Kazimierza Grochmalskiego. Przedstawieniom towarzyszyła wystawa plakatu teatralnego J ędrzeja Stępaka.

Wydarzenia w Poznaniu (4.7.-8.7.)

4.7. W Konsulacie Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn., z okazji 211 rocznicy uzyskania niepodległości, konsul Mary Rose Brandt wydała przyjęcie. Przybyli przedstawiciele wojewódzkich władz politycznych i administracyjnych, życia gospodarczego, świata kultury i nauki.

W wieku siedemdziesięciu trzech lat zmarł dr Józef Burszta, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, jeden z najwybitniejszych polskich socjologów, etnografów i historyków gospodarczych. Pracą jego życia było redagowanie przez ponad ćwierć wieku Dzieł wszystkich Oskara Kolberga, z których ukazały się dotąd 64 tomy. Spośród innych, licznych opracowań naukowych, książek i monografii wymienić należy ill. in. : Kulturę ludową Wielkopolski, Od osady słowiańskiej do wsi współczesnej oraz ostatnią jego książkę Chłopskie źródła kultury. Laureat Nagrody Wojewódzkiej za rok 1958. U dekorowany był m. in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Laureat cenionej w świecie naukowym Nagrody im. Herdera.

5.7. W wieku sześćdziesięciu czterech lat zmarł mgr Tomasz Malłek, dyrektor Przedsiębiorstwa Projektowania i Realizacji Inwestycji Przemysłu Maszyn Rolniczych "Agromet- Projekt" w latach 1958-1963, działacz "Jachtklubu Wielkopolskiego" . 6.7. Rozpoczęły się egzaminy wstępne na Akademię Medyczną. Z podróży artystycznej do Holandii powróciły dwa chóry poznańskie, kierowane przez Henryka Górskiego: Chór Akademicki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Chór Dziecięcy z Państwowej Szkoły Muzycznej im. Henryka Wieniawskiego. 7.7. Rozpoczęły się egzaminy wstępne na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Zgłosiło się 3949 kandydatów. W salonach "Arsenału" otwarto trzy wystawy: rzeźby Ryszarda Orskiego, malarstwa i rysunku Jana Ferenca oraz grafiki Wojciecha Olesiaka.

Przebywającą w poznaniu delegację Wydziału Kultury województwa południowomorawskiego z Brna (Czechosłowacja), z kierownikiem Wydziału Kultury Karelem Tvorakiem, przyjął wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski. Z okazji jubileuszu siedemdziesięciopięciolecia Klubu Sportowego ..Warta", I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik gościł delegację Klubu, z prezesem Kazimierzem Pyrszelem. Po zapoznaniu się ze szczegółami jubileuszu, I sekretarz objął patronat nad obchodami. Prezydent Poznania Andrzej Wituski zaprosił do siebie przedstawicieli wszystkich poznańskich organizacji handlowych, by przedstawić im ocenę władz miejskich tego, co zrobiono i czego nie zrobiono w ramach programu zmiany śródmiejskiego oblicza Poznania. U czestniczył w spotkaniu sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Piotrowicz. Z podróży artystycznej do Holandii i Republiki Federalnej Niemiec powrócił Chór "Collegium Posnaniense" , pod kierownictwem Barbary Nowak.

8.7. W siedzibie Poznańskiej Spółdzielni

Mieszkaniowej bawili członkowie kierownictwa Krakowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, z jej prezesem Andrzejem Latosińskim. Przybyli do Poznania w celu wymiany doświadczeń. Do karambolu doszło tuż po północy ze środy na czwartek na ul. Bałtyckiej. (Zaczęło się od awarii ciężarówki marki "Star". Kierowca zjechał na pobocze, ustawiając na jezdni trójkąt ostrzegawczy. Kilkanaście min u t po północy do tego miejsca zbliżył się dwudziestotonowy "Man" , wiozący truskawki do Holandii. Siąpiący deszcz spowodował że holenderski kierowca za , późno dostrzegł "S tara" i gwałtownie wykręcił w lewo. Z przeciwka nadj eżdżał akurat "Citroen" , którym pięcioosobowa rodzina francuska podążała w odwiedziny do krewnych. Pragnąc uniknąć zderzenia czołowego, Holender jeszcze bardziej skręcił na lewe pobocze. Niestety, rozpędzony" Citroen" uderzył w skrzynię ładunkową. Pasażerowie doznali obrażeń. U cierpiał także kierowca "Mana" . Kilka minut później nadjechał "Star" wypełniony ziemniakami. Kierowca znowu nie zdołał wyhamować i uderzył w tył holenderskiej ciężarówki. Skończyło się jednak tylko na uszkodzeniu pojazdu. Rannych przewieziono natychmiast do poznańskich szpitali. W galerii "Empiku" na Osiedlu Piastowskim otwarto wystawę exlibrisów i grafiki Witolda J ańczaka 9.7. Stan oraz przyczyny opóźnień najważniejszych inwestycji miejskich były przedmiotem lustracji terenów budowy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju, karolińskiej Elektrociepłowni II, ratajskiego szpitala oraz wieżowca Akademii Ekonomicznej. Dokonali jej przedstawiciele władz miasta i województwa, z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwardem Łukasikiem, wojewodą poznańskim Bronisławem Stępiowskim, wiceprezydentem miasta Bogdanem Zastawnym. Wiceprezydent Zbigniew Habel # został odwołany ze stanowiska. Powierzono mu obowiązki wiceprezesa Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Mleczarskich. W Klubie im. Włodzimierza Pietrzaka (ul. Kramarska 2) red. Zenon Ziółkowski wygłosił prelekcję o III pielgrzymce Jana Pawła II do Ojczyzny.

W wieku osiemdziesięciu dziewięciu lat zmarł artysta-malarz Józef Krzyżański, ostatni z kręgu kapistów, uczeń i asystent Józefa Pankiewicza w paryskiej ekspozyturze krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1924 -1929. Od początku lat trzydziestych Józef Krzyżański związał się z Poznaniem. Prace swoje eksponował na ponad 250 wystawach w kraju i za granicą, m. in. w P,aryżu i Nowym Jorku na Wystawie Swiatowej (1939). Pozostawił po sobie ogromny dorobek twórczy. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

10.7. XIX Sesja Dzielnicowej Rady Narodowej Jeżyce. Radni skupili uwagę na dwóch podstawowych problemach: udziale i znaczeniu inicjatyw społecznych w rozwoju dzielnicy oraz zadaniach oświaty, głównie w szkolnictwie podstawowym. Radni i działacze samorządu Franciszek Gogolik i Jan Koga udekorowani zostali Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski. 12.7. "Wieczorem przyjaźni" rozpoczęło się XII Międzynarodowe Spotkanie Nauczycieli - Esperantystów, stosuj ących techniki i metody szkoły nowoczesnej według programu Celestyłia Freineta. Przybyło 90 osób z 12 krajów.

13.7. W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę Grupy Artystycznej Fotografii Atelierowej.

14.7. Ukonstytuował się Obywatelski Konwent Konsultacyjny przy przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Narodowej . Na pierwszym posiedzeniu określono m. in. zakres tematyczny najbliższych spotkań; rozważano także sposoby przekazywania wyrażanych przez członków Konwentu poglądów i wniosków kierowniczym gremiom województwa i kraju oraz opinii społecznej. Zaproszenia do udziału w pracach Konwentu przyjęli z rąk przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusza Czwojdraka: Ryszard Bilitz - brygadzista w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski", bezpartyjny; Przemysław Bystrzycki, literat, bezpartyjny; Bogusław Ciesielski, rzemieślnik, członek Stronnictwa Demokratycznego; Izabella Cywińska, reżyser, dyrektor Teatru Nowego, bezpartyjna; Mieczysław Dondajewski, dyrygent, dyrektor Teatru Wielkiego, bezpartyjny; Agnieszka Duczmai, dyrygent, dyrektor Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia i Telewizji, bezpartyjna; Józef Dzwonkowski, lekarz-ortopeda, dyrektor Państwowego Szpitala Klinicznego Nr 4 Akademii Medycznej, bezpartyjny; Maciej Frajtak, dyrektor "Domu Książki", członek Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej; Jan Hołowiński, prawnik, profesor Akademii Ekonomicznej, bezpartyj - ny; Michał Iwaszkiewicz, adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, członek Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej; Zbigniew Kiszkurno, dyrektor Państwowej Stadniny Koni w Iwnie, członek Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej; Andrzej K wilecki, socjolog, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, bezpartyjny; Marek Leja, rolnik, członek Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego; Wojciech Luty, wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Klubu Ekologicznego, publicv=ta Wydawnictw PAX. bezpartyjny; Włodzimierz Maćkowiak, rolnik, członek /jednoczonego Stronnictwa Ludowego; Zbigniew Morze, technolog drewna, profesor Akademii Rolniczej, członek Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej; Tadeusz Nawrocki, przewod

(13.7.-14.7.)

niczący Rady Pracowniczej Fabryki Obrabiarek Specjalnych "Wiepofama" , bezpartyjny; Marian Przybylski, dziennikarz "Głosu Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszania Dziennikarzy Polskiej Reczypospolitej Ludowej, członek Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej; Jerzy Przystański, docent w Instytucie Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej, bezpartyjny; Aleksander Rogalski, literat, bezpartyjny; Felicjan Rozynek, prezes Rolniczego Kombinatu Spółdzielczego w Czempiniu, członek Polskiej 2;jednoczonej Partii Robotniczej; Lesław Runge, adwokat, członek Naczelnej Rady Adwokackiej, bezpartyjny; Stanisław Sołtysiński, prawnik, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, bezpartyjny; Edward Szafranek, prezes Zarządu Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego, członek Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej; Jerzy Topolski, historyk, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, członek Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej; Maciej Wiewiórowski, biochemik, profesor, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, bezpartyjny; Wacław Wilczyński, ekonomista, profesor Akademii Ekonomicznej, członek wielu centralnych instytucji doradczych i opiniodawczych, bezpartyjny.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości odbyło się plenarne posiedzenie Wojewódzkiego Komitetu Spółdzielczyń. Uczestniczyły w nim m. in. pełnomocnik wojewody poznańskiego do spraw kobiet Danuta Włodarczak-Sowa i przewodnicząca 7 arządu Wojewódzkiego Ligi Kobiet Polskich Jadwiga Kośmider.

Odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Dziennikarskich im. Marcina Kasprzaka. Wojewoda poznański Bronisław Stęplowski wręczył N agrodę red. Leonardowi WąchaIskiemu (..Gazeta Poznańska"), honorowemu prezesowi Zarządu WielkopoAkieeo <Addzia>u Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskiei Rzeczypospolitej Ludowej Red. Mirosław Kwieciński, naczelny redaktor telewizji poznańskiej, otrzymał Nagrodę z rak p" ezydenta Poznania Andrzeja Wituskiego. G' -atulacie składał sekretarz Komitetu Wojewódzkiego

Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Silski. 15.7. W południe uczestnicy Międzynarodowego Obozu Pokoju i Przyjaźni "Malta'" 87 w Stęszewku oraz we Wronczynie wzięli udział w manifestacji pod hasłem: "Dzieci świata budują pokój' pod Pomnikiem Bohaterów w Parku - Pomniku Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko- Radzieckiej na Cytadeli. Po zaciągnięciu warty honorowej, delegacje harcerzy i pionierów złożyły wiązanki kwiatów. Uczestnicy manifestacji udali się następnie pod "Dzwon Pokoju", gdzie odczytany został przez przedstawicieli Polski, Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, Bułgarii, Czechosłowacji, Niemieckiej Republiki Demokra tycznej, Finlandii oraz Republiki Federalnej Niemiec Apel Pokoju. Prezes Rady Ministrów, na wniosek wojewody poznańskiego, po uzyskaniu opinii Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, powołał na stanowisko wicewojewody dotychczasowego wiceprezydenta Poznania Bogdana Zastawnego.

W hali Nr 22 Międzynarodowych Targów Poznańskich Wielkopolski Ośrodek Kultury uruchomił Letnie Centrum Rozrywki.

W Katedrze Poznańskiej śpiewał Chór Chłopięcy "Schola Cantorum" z opactwa Ampleforth (Wielka Brytania), pod dyrekcją J onathana Leonarda. W programie - angielska muzyka sakralna. 16.7. Odbyło się posiedzenie Kolegium Wojewody.

Podróżni na Dworcu Głównym mogli kupić pierwsze bilety z najnowocześniejszego automatu, który - w odróżnieniu od pozostałych - wydawał również resztę. Automat szwajcarski "Merona" uzyskany został w następstwie rozmów przeprowadzonych podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich i zainstalowany na próbę. Umożliwiał nabywanie biletów do wszystkich stacji kolejowych w promieniu 100 km od Poznania. Z reprezentantami poznańskiej służby zdrowia spotkali się przed* stawiciele władz partyjnych i administracyjnych, z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisławem Piotrowiczem, wojewodą poznańskim Bronisławem Stęplowskim i prezydentem Poznania Andrzejem Wituskim. Uhonorowano odznaczeniami państwowymi i odznakami regionalnymi kilkadziesiąt osób. W Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza rozpoczęły się zajęcia w Szkole Letniej Ekonomii i Handlu Zagranicznego. Osiemnastu przedstawicieli środowisk polonijnych ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn. i Kanady powitał dr Jerzy Babiak, a przemawiali rektor prof.

dr hab. Jacek Fisiak i zastępca sekretarza generalnego Towarzystwa "Polonia" Andrzej Pieniak. Zakończenie egzaminów wstępnych na Akademii Medycznej. Wśród przyjętych (295 osób) przeważały dziewczęta. 17.7. Rano przybyła do Poznania delegacja, na której czele stał członek Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego Wiktor Nikonow. Gościom towarzyszyli zastępca członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Zbigniew Michałek i kierownik Wydziału Rolnego Komitetu Centralnego Kazimierz Grzesiak. Obecni byli: ambasador Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Polsce Władimir Browikow i konsul generalny w Poznaniu, minister pełnomocny Iwan Bojko.

W Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. Marcina Kasprzaka odbyła się uroczystość wręczenia trzydziestu pięciu legitymacji kandydackich i członkowskich Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z organizacji ze Starego Miasta. Legitymacje wręczał sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Andrzej Rakowski, w towarzystwie sekretarza Komitetu Dzielnicowego Andrzeja So bocińskiego.

L-POZNAN 57 J

Uczestnicy X Jubileuszowego Sejmiku Działaczy Polonijnych przybyli do Akademii Wychowania Fi

Wydarzenia w Poznaniu (17.7.)

zycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, gdzie odbyła się ceremonia oficjalnego otwarcia Sejmiku. W imieniu Senatu powitał ich rektor doc. dr Jerzy Matynia. Po wysłuchaniu Roty odśpiewanej przez chór akademicki, uczestników Sejmiku powitał wojewoda poznański Bronisław Stęplowski. W imieniu polskich uczelni sportowych przemawiał przedwodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki Bolesław Kapitan. U czestnicy Sejmiku zwiedzili Poznań - m. in. Ostrów Tumski oraz nowe osiedla mieszkaniowe. W godzinach wieczornych na dziedzińcu Pałacu Kultury uczestniczyli w widowisku pt. Koncert polski. Odbyło się też spotkanie z zastępcą przewodniczącego Rady Państwa, prezesem Towarzystwa "Polonia" Tadeuszem W. Młyńczakiem. Uczestnicy X Sejmiku dokonali wyboru starościny i starosty. Te zaszczytne funkcje powierzono Barbarze Coltelius ze Szwecji oraz Wiesławowi J uchaczowi z Wielkiej Brytanii. Uczestniczący w X Światowym Sejmiku Działaczy Polonijnych przewodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki Bolesław Kapitan przybył do Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski", gdzie spotkał się z działaczami obchodzącego siedemdziesięciopięciolecie Klubu Sportowego " Warta" .

Przekazany został do użytku nowy obiekt bazy hotelowej Poznania - motel "Ławica" (70 miejsc noclegowych oraz 190 miejsc w części

Motel w Ławicy

gastronomicznej), którego inwestorem było Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Turystyczne "Przemysław". Obok udostępniono camping na 300 miejsc.

I \PUŁK l'O/ . 4\ 5kJ Billi

W "Expressie Poznańskim" w cyklu "Co o tym sądzisz Poznaniaku?" opublikowano fragmenty dyskusji historyków sztuki nad proj ektem budowy nowej trasy tramwaj owej w śródmieściu. W Urzędzie Wojewódzkim wojewoda poznański Bronisław Stęplowski wręczył nagrody i dyplomy laureatom konkursu na scenariusz filmu o Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919. N a konkurs wpłynęło siedem scenariuszy. Jury, pod kierownictwem Edwarda Zaiczka, przyznało cztery nagrody: Kazimierzowi Radowiczowi - projekt serialu telewizyjnego Akwarele Z powstańczego szkicownika, Alojzemu Łuczakowi - film fabularny Idź, wróć Z Polską, Krzysztofowi Magowskiemu film faktograficzny Powrót do Polski oraz Jerzemu Sztwiertni - film fabularny Odjechać pierwszYm transportem. Obecni byli przedstawiciele władz politycznych i administracyjnych miasta i województwa, m. in. sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Silski i prezydent Poznania Andrzej Wituski, oraz poznańscy naukowcy zajmujący się tematyką historyczną. Przybyła do Poznania grupa działaczy placówek kulturalno-wychowawczych z Charkowa (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich). Radziec<;y goście uczestniczyli w obchodach Swięta 22 Lipca oraz zapoznali się z działalnością Pałacu Kultury i Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych". Przybyła do Poznania delegacja Związku Polaków w Niemczech.

Powitali ją przedstawiciele poznańskiego oddziału Towarzystwa "Polonia" i działacze dawnego "Rodła" mieszkający w Polsce, obecny był także prezes Związku Polakóww Niemczech ks. Edmund Forycki. Wieczorem w Sali Białej Urzędu Miejskiego zarząd Związku Polaków w Niemczech spotkał się z prezydentem Poznania Andrzejem Wituskim. W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele Towarzystwa "Polonia". Prezydent przekazał ks. E. Foryckiemu symboliczny klucz do bram miasta. W Sali Marmurowej Pałacu Kultury otwarto Ogólnopolską Wystawę Fotografii Prasowej. 21.7. Aula Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wypełniła się rodakami ze Związku Polaków w Niemczech, którzy na miejsce obchodów jubileuszu sześćdziesięciopięciolecia Związku wybrali Poznań. Gości powitał prezydent Poznania Andrzej Wituski. Przemawiał prezes Związku Polaków w Niemczech ks. Edmund Forycki. Dzieje Związku przedstawiła prof. dr Barbara Szydłowska-Cegłowa. Sześćdziesięciopięciolecie organizacji stało się okazją do uhonorowania Związku Złotą Odznaką Honorową Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną "Polonia", którą na ręce prezesa przekazał sekretarz generalny T owarzystwa Józef Klasa, natomiast Andrzej Wituski wręczył Związkowi Odznakę Honorową Miasta Poznania.

Uroczysta wspólna sesja Wojewódzkiej i Miejskiej Rad N arodowych oraz Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia N arodowego w Sali Wielkiej Pałacu Kultury. Obecni byli: zastępca członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabriela Rembisz, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik, prezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Marian Król, przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzy Bryi, wojewoda poznański Bronisław Stęplowski. Przybyli też: konsul Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Michaił Mogiłatow oraz członkowie przebywającej w stolicy Wielkopolski delegacji pracowni*ków placówek kulturalno-wypoczynkowych z zaprzyjaźnionego z Poznaniem Charkowa. Okolicznościowy referat wygłosił poseł Alfred Wa

wrzyniak. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowani zostali: Henryk Koniecki, Ireneusz Kuik, Antoni Pietrzykowski, Bogusław Staniszewski i Florian Szubert, a Krzyżami Kawalerskimi: Jerzy Bekas, Tomasz Górny, Władysław Grześkowiak, Henryk J anas, Wojciech Kazimierczak, Stanisław Lisik, Zenon Matuszek, J anina Miler, Tadeusz Porczyński i Stanisław Stefański. Wręczono również nagrody wojewódzkie za upowszechnianie kultury. Otrzymali je: prof. Stefan Stuligrosz - za upowszechnianie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży, rozsławianie polskiej kultury w świecie, pracę w szkolnictwie artystycznym; prof. Andrzej Koszewski, pedagog Akademii Muzycznej, kompozytor - za upowszechnianie kultury muzycznej w Wielkopolsce i dorobek kompozytorski; Zofia Płatkiewicz, pracownica Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - za organizacj ę i inicjatywy podnoszące poziom bibliotek oraz wieloletnią pracę społeczną w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich; Stanisław Zdunów - ski, dyrektor Wrzesińskiego Ośrodka Kultury - za modernizację Ośrodka Kultury we Wrześni oraz systematyczną pracę z amatorskimi zespołami artystycznymi; Kazimierz N owak, kierownik i dyrygent Orkiestry Dętej Huty Szkła "Warta" w Sierakowie, instruktor kulturalno-oświatowy za działalność wśród młodzieży i prowadzenie orkiestry. Nagrody zbiorowe otrzymały trzy zespoły: Chór "Halka" z Dusznik - za działalność amatorską i artystyczną, organizowanie "Wielkopolskich Dni Muzyki"; Towarzystwo Kultury Teatralnej w Poznaniu - za wieloletnią teatralną edukację młodzieży i organizowanie imprez dla młodzieży zrzeszonej w "Pro Scenium"; Redakcja Muzyczna Ośrodka Telewizji - za cykle programów muzycznych, m. in. Śpiewnik polski, Stereo i w kolorze, Salon Muzyczny. Przyznano też Nagrodę Młodych, którą otrzymał Marek Król, dziennikarz tygodnika "Wprost". N agrodę literacką im. Władysława Reymonta otrzymał Janusz Przybysz. Na sesji uhonorowano też miasta i gminy, które zdobyły tytuły Wojewódzkich Mistrzów i Wicemistrzów Gospo

11 Kronika m. Poznania 4/88

Wydarzenia w Poznaniu (21.7.-22.7.)darności za rok 1986: Mieścisko, Grodzisk i Szamotuły. Po części oficjalnej odbył się koncert w wykonaniu Zespołu Estradowego Wojsk Lotniczych "Eskadra". Wieczorem ulicami śródmieścia przeszedł uroczysty capstrzyk wojskowy. W Teatrze Polskim odbyła się uroczystość z okazji siedemdziesięciopięciolecia Klubu Sportowego "Warta". Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz polityczno-administracyjnych miasta i województwa, polskiego sportu, przedstawiciele r,óżnych klubów oraz uczestnicy X Swiatowego Sejmiku Działaczy Polonijnych. Historię "Warty" przypomniał prezes Kazimierz Pyrszel. N awiązując do osiągnięć KJubu, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik powiedział, że zawodnicy nie tylko rozsławiają Poznań, Wielkopolskę i kraj, ale stanowią wzorzec patriotycznych i obywatelskich postaw młodego pokolenia. Robotniczy charakter Klubu uwypuklił wiceprzewodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki Jan Pawlak.

Przekazał on też Jubilatowi list gratulacyjny i puchar od Głównego Komitetu. Zyczenia nadeszły m. in. od przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Alfreda Miodowicza. Zasłużonym działaczom i zawodnikom " Warty" wręczono odznaczenia państwowe, regionalne i resortowe. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał Zbigniew Raj ewskiw_POZNANB7_

Przedostatni dzień obrad X Światowego Sejmiku Działaczy Polonijnych. Po wystąpieniu sekretarza generalnego Polskiego Komitetu Olimpijskiego Janusza Pawluka, głos zabrał nawiązując do wszechstronnej działalności organizacji polonijnych - Józef Klasa. Przemawiał także Kazimierz Ciaś

z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wieczorem w hotelu "Poznań" - po wystąpieniu powitalnym wicewojewody poznańskiego Tadeusza Zająca - przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego wręczyli uczestnikom X Sejmiku pamiątkowe medale i puchary; wiele osób otrzymało pamiątkowe odznaczenia Klubu Sportowego "Warta".

Odbyło się spotkanie delegacji charkowskiej z władzami partyjnymi woj. poznańskiego. Uczestniczył w nim m. in. sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Silski. Omawiano różne aspekty działalności kulturalnej i wzajemnej współpracy w związku ze zbliżającymi się Dniami Charkowa w Poznaniu. Dziesięć osób poszkodowanych zostało w wypadku drogowym, który wydarzył się na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Grochowskiej. Samochód ciężarowy "Jelcz" nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i zderzył się z "Nysą" wiozącą junaków Ochotniczych Hufców Pracy z N iemieckiej Republiki Demokratycznej, pracujących w Przedsiębiorstwie U przemysłowionego Budownictwa Rolniczego. Udzielono im pomocy ambulatoryjneJ.

W wieku osiemdziesięciu trzech lat zmarł Stefan Pawełczak, zasłużony kręglarz, członek Klubu Kręglarskiego "Polonia" od 1934 r" kapitan sportowy "Polonii' i "Warty", zwycięzca turniejów w latach 1945 - 1947.

22.7. Przed pomnikiem Armii "Poznań" odbyła się uroczysta odprawa wart garnizonu poznańskiego. Po dokonaniu przeglądu pododdziałów wartowniczych przez oficera inspekcyj

nego Komendy Garnizonu, dokonano zmiany wartowników na posterunku honorowym. Przy łoskocie werbli, na płycie pomnika złożyła wieniec delegacja społeczeństwa woj. poznańskiego. W jej skład wchodzili m. in.: Gabriela Rembisz, Edward Łukasik i Bronisław Stęplowski. Uroczystość zakończyła defilada wojskowa. Oddano hołd żołnierzom radzieckim, poległym w walkach o wyzwolenie Poznania. U stóp Pomnika Bohaterów na stokach Cytadeli delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów. Honory wojskowe oddała kompania honorowa Wojska Polskiego. Po nocnej ulewie niebo się rozjaśniło, gdy na estradach i boiskach zaczęły się lipcowe imprezy. Szczególnym powodzeniem cieszyła się estrada w parku na Cytadeli, gdzie odbywały się "Staromiejskie spotkania z kulturą". Zainteresowanie wzbudzały starty balonu "Poznań", motolotni oraz popisy strażaków.

LPCZNAN "&-J

Uczestnicy X Światowego Sejmiku Działaczy Polonijnych zwiedzali obiekty sportowe "Lecha" i "Olimpii". Następnie w auli Akademii Wychowania Fizycznego odbyły się ostatnie obrady plenarne. Odczytano Apel, w którym stwierdzono m. in.: "My uczestnicy X Sejmiku zwracamy się do wszystkich środowisk polonijnych na całym świecie: włączajcie się do współpracy z Polskim Komitetem Olimpijskim, zasilajcie Fundusz Olimpijski służący przygotowaniom olimpijskim, ułatwiający drogę do Igrzysk Olimpijskich polskim sportowcom. Zachęcajcie młodzież polonijną do uprawiania sportu i udziału w Polonijnych Igrzyskach Sportowych". 'U czestnicy X Sejmiku wpłacili na fundusz Polskiego Komitetu Olimpijskiego blisko 44 tys. dolarów. Zebrali też 125 tys. zł na fundusz "Gloria Victis", którą to kwotęn«przekazano na ręce Kazimierza Górskiego. Polacy z Londynu zaproponowali utworzenie fundacji na rzecz wykonania na boisku " Warty" nawierzchni ze sztucznej trawy. Propozycja została przyjęta przez wszystkich uczestników Sejmiku. Podczas obrad głos zabrali: rektor Akademii Wychowania Fizycznego Jerzy Matynia, prezydent Poznania Andrzej Wituski oraz sekretarz generalny Polskiego Komitetu Olimpijskiego Janusz Pawluk. Z dużym zainteresowaniem oczekiwano meczu pomiędzy dawnymi sławami polskiego piłkarstwa z zespołu Kazimierza Górskiego a drużyną złożoną z zawodników ekstraklasy, nazywaną "olimpijską". Zwyciężyli "olimpijczycy" 2: l (1 :0).

Bramkę dla pokonanych zdobył Robert Gadocha w 49 min. z rzutu wolnego. Sędziował arbiter międzynarodowy Marian Kustoń. Z okazji siedemdziesięciopięciolecia "Warty" rozegrano międzynarodowy turniej piłkarski z udziałem bułgarskiej i radzieckiej drużyn klubowych. Pierwsze miejsce przypadło gospodarzom, którzy w finale pokonali 5:1 "Slovana" z Plowdiw (Bułgaria). Poprzednio rozgromili aż 7:0 "Metalista" Charków (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich) .

W Domu Kultury Tramwajarza odbyła się akademia lipcowa pracowników gospodarki komunalnej i komunikacji. Podczas akademii prezydent Poznania Andrzej Wituski udekorował Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Bogusława Hołdernego oraz Henryka Borowskiego (obaj z Urzędu Miejskiego), Andrzeja Rejmoniaka (z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego) i in. Zespół Teatru Nowego, pod kierownictwem Izabelli Cywińskiej, udał się w podróż artystyczną do Republiki Federalnej Niemiec i Austrii.

Z podróży artystycznej do Włoch i Francji powrócił Zespół Pieśni i Tańca "Łany", pod kierownictwem Wiesława Kaszubkiewicza. Zespół brał z powodzeniem udział w międzynarodowych festiwalach folklorystycznych. Koncertował w Alessandrii (Włochy) i Nantes, Auray oraz Plozeret (Francja).

Wydarzenia w Poznaniu (23.7.-28.7.)

23.7. Na zaproszenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przybyła do Poznania delegacja dziennikarzy z Chińskiej Republiki Ludowej. Goście spotkali się z sekretarzami Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Zygmuntem Kycem i Jerzym Silskim. Zwiedzili Państwowe Gospodarstwa Ogrodnicze w Naramowicach. Wizyta gOSC1 charkowskich w Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych". Goście zapoznali się z działalnością kulturalno - wychowawczą prowadzoną przez Spółdzielnię w okresie letnich wakacji. Przybyła do Poznania IV Brygada Młodzieży Kubańskiej im. Karola Rolfa Miałowskiego (180 osób). 24.7. Na lotnisku w Ławicy wylądował samolot specjalny Polskich Linii Lotniczych "Lot", na którego pokładzie przybył sekretarz generalny Ludowo-Rewolucyjnej Partii Kampuczy Heng Samrin. Towarzyszył mu członek Biura Polityczn.e go Komitetu Centr?:lnego Pol k1e Zjednoczonej Partu RobotnICZej Włodzimierz Mokrzyszczak. Na lotnisku gości powitali I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik i wojewoda poznański Bronisław Stęplowski. Zwieązano Poznańską Fabrykę Maszyn Zniwnych, osiedla mieszkaniow na Ratajach i Winogradach (m. In. budowę trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju) Stary Rynek i poznański Ratusz, na którego stopniac.h powitał gości prezydent PoznanIa Andrzej Wituski.

25.7. Z okazji święta narodowego Kuby, w Sali Wielkiej Pałacu Kultury odbyła się akademia z programem artystycznym. W spotkaniu z młodymi Kubańczykami z I.V Bry!?ady im. Karola Rolfa MIałowsklego uczestniczyli: zastępca członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabriela Rembisz, wiceminister obrony narodowej i przewodniczący Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Kubańskiej gen.

Antoni Jasiński, prezydent Poznania Andrzej Wituski. Obecny był ambasodor Kuby w Polsce Martin M. Dia.

27.7. Kubańczycy z IV Brygady im. Karola Rolfa Miałowskiego spotkali

się z przedstawicielami kierownictw socjalistycznych związków młodzieży woj. poznańskiego, zwiedzali Poznań i uczestniczyli w wieczorze pożegnalnym w klubie studenckim Rady Uczelnianej Zrzeszenia Studentów Polskich "Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza "Cicibór" .

Spotkanie Sekretariatu Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z kierownictwem administracyjnym województwa i Poznania. Wprowadzenia do dyskusji dokonali wojewoda poznański Bronisław Stęplowski i I sekretarz Komitetu Zakładowego w Urzędzie Wojewódzkim Andrzej Nowakowski. Dyskusja zakończona została wnioskami, zmierzającymi do wzmocnienia głównych kierunków działania władz wojewódzkich. Uroczyste posiedzenie Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Nowe Miasto. W obecności zastępcy członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Gabrieli Rembisz, dokonano wręczenia dyplomów wpisu do Dzielnicowej Księgi Wybitnych Przodowników Pracy Socjalistyczne). Dyplomy wręczał I sekretarz Kom tetu Dzielnicowego Lech KucharskI. Uchwałą Rady Państwa, Mirosław Rączka udekorowany został Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski a Ryszard Tasiemski - Krzyżem Kawalerskim. Przemawiała Gabriela Rembisz. 28.7 Decyzją terenowego inspektora sanitarnego, dr Marii Handl, w godzinach wieczornych zamknięta została restauracja "Arkadia". O godz. 2.20 do dyżurnego w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji wpłynął meldunek, iż na ul. Czerwonej Armii (naprzeciw Pałacu Kultury) nastąpiło pęknięcie wodociągu (rura 300 mim z 1902 r.!). Awaria wywołała ogromne komplikacje komunikacyjne. Wszystko stanęło. Ostatecznie udało się uruchomić komunikację tramwajową po jednym torze (na prostej) w kierunku Al. Marcinkowskiego. Jako pierwsza do energicznej akcji przystąpiła ekipa awaryjna Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Wycięto dość długi odcinek torowiska, by specjaliści od wodociągów mogli przystąpić do pracy. Dopiero wtedy można byłorozpocząć wykopy, by dotrzeć do miejsca awarii. Pracę tę rozpoczęto w godzinach popołudniowych. Niestety, napotkano szczątki murów dawnej Bramy Berlińskiej, co ponownie skomplikowało roboty. 29.7. Podczas posiedzenia Kolegium Wojewody Poznańskiego, rozpatrywana była informacja o wykonaniu zadań budżetowych w pierwszym półroczu 1987 r. Zajmowano się także oceną sytuacji finansowej w budżecie wojewódzkim. Za przykład "ociężałości inwestycyjnej" uzna1)0 budowę Centralnej Oczyszczalni Scieków.

W wieku pięćdziesięciu szeSC1U lat zmarł inż. Józef Kordys, działacz S tronnictwa Demokratycznego, wiceprzewodniczący Komitetu Miejskiego, radny Dzielnicowej Rady Narodowej, radny Miejskiej Rady Narodowej w latach 1978 -1984, przewodniczący Klubu Radnych Stronnictwa Demokratycznego, dyrektor Poznańskich i akładów Mechanicznych Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Ch. 'opska' w latach 19681981. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W wieku siedemdziesięciu lat zmarł red. Antoni W. Walczak, współpracownik "Dziennika Poznańskiego' a od 1946 r. Zachodniej Agencji Prasowej, redakcji "Polski Zachodniej' (od 1948 r.), Państwowego Instytutu Wydawniczego (1950 - 1956) i ponownie Zachodniej Agencji Prasowej (1957- 1965). W 1965 r. związał się z Instytutem Zachodnim, w którym kierował działalnością wydawniczą i Pracownią Myśli Politycznej Republiki Federalnej Niemiec. U dekorowany Krzyżami Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 30.7. Pierwsze posiedzenie Komitetu Organizacyjnego jubileuszowych sześćdziesiątych Międzynarodowych Targów Poznańskich. N a jego czele stanął I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik.

Wyłoniono Prezydium, w skład którego weszli: przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzy Bryi, prezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Marian Król, wojewoda poznański Bronisław Stęplowski, prezydent Poznania Andrzej Wituski, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusz Czwojdrak, przewodniczący Miejskiej Rady N arodowej Stanisław Antczak oraz dyrektor Międzynarodowych Targów Poznańskich Stanisław Laskowski.

Powołano trzynaście komisji problemowych. W godzinach rannych oraz po południu odwiedzili miejsce awarii wodociągu w ul. Czerwonej Armii przedstawiciele władz miejskich oraz kierownictw Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji i Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Dyrektor naczelny Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji inż. Jacek Poniecki powiedział przedstawicielowi prasy: "Jest to

Wydarzenia w Poznaniu (30.7.-31.7.)najgłębszy wykop w powojennej historii wodociągów. Dotychczas usuwaliśmy awarie na ul. Traugutta i Bema, gdzie trzeba było kopać na głębokość ok. 6 m. Tymczasem na ul. Czerwonej Armii wykop wynosi ok. 12 m. Sprowadziliśmy dwie koparki, których miastu użyczyła Hydrobudowa 9". Reporter "Gazety Poznańskiej zanotował: "Najpierw był jakiś mur i zachodziło podejrzenie, że istnieje korytarzowe połączenie między Pałacem Kultury a gmachem Filharmonii i banku. Tunel miał przebiegać pod jezdnią ul. Czerwonej Armii. Okazało się, że nie. Odkryty mur - to pozostałości po tzw. Bramie Berlińskiej, a właściwie jej fundamenty. Właśnie pod tymi fundamentami 85 lat temu ułożono wodociąg. Nikt o tym obecnie nie mógł wiedzieć. Od tego czasu były przecież dwie wojny. Zginęła dokumentacja [...] do wczoraj wywieziono 1100 m 3 ziemi! Nowy rurociąg będzie przebiegać już nad starymi fundamentami Bramy Berlińskiej" .

W wieku sześćdziesięciu dwóch lat zmarł mgr Norbert Celiński, dyrektor Przedsiębiorstwa Obrotu Towarowego Przemysłu Włókienniczego "Surtex", dawniej "Technozbyt" . U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W wieku osiemdziesięciu pięciu lat zmarł Teodor Rajewicz, działacz związkowy, wiceprzewodniczący pierwszej Okręgowej Komisji Związków Zawodowych, a od 26 sierpnia 1945 r. skarbnik nowej, powołanej do życia w dniu 23 lutego

1945 r., prezes Zarządu Okręgu Związku Zawodowego Spożywców z którego inicjatywy przy ul. Grobla (w budynku dawnej loży masońskiej) otwarto w dniu 15 sierpnia 1945 r. związkowy ośrodek kulturalny "Dom Spożywców", cytadelowiec - uczestnik walk o Poznań w 1945 r. 31.7. Prezydent Poznania Andrzej Wituski zwołał konferencję prasową poświęconą przygotowaniom do sześćdziesiątych Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Na Stadionie im. 22 Lipca rozpoczął się trzydniowy kongres regionalny społeczności wyznaniowej Swiadkowie Jehowy. Przybyło ok.

10 tys. osób. Stadion został przez komitet organizacyjny kongresu gruntownie uprzątnięty. Przez wiele dni pracowało tam 1300 osób. Położono 900 m desek na ławkach, pomalowano je, w głównym budynku umyto okna, wykonano drobne naprawy w pomieszczeniach i posprzątano teren wokół stadionu. W podróż artystyczną do Republiki Federalnej Niemiec, Holandii i Wielkiej Brytanii udał się Zespół Pieśni i Tańca "Wielkopolska".

Na cmentarzu komunalnym w Junikowie odbył się pogrzeb zmarłej w dniu 27 lipca działaczki ruchu robotniczego, Nadziei Gromadzińskiej. U dekorowanej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Żyła osiemdziesiąt lat. W wieku siedemdziesięciu czterech lat zmarł kmdr ppor. w stanie spoczynku Zdzisław Kręgielski, jedyny zamieszkały w Poznaniu obrońca Westerplatte w 1939 r., dowódca placówki "Przystań". U dekorowany Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W wieku sześćdziesięciu pięciu lat zmarł mgr Stanisław Wieliczko, główny specjalista do spraw Doskonalenia Kadr Politechniki Poznańskiej od 1976 r. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 1.8. Najstarszą w mieście centralę telefoniczną zastąpiono elektronicznym systemem E-lO. Wynikła stąd konieczność zmiany części numerów telefonów w śródmieściu. W Muzeum Literackim im. Henrykst Sienkiewicza otwarto wystawę fotogramów Tadeusza Lewandowskiego pt. Litewsko-rosyjskim szlakiem Adama Mickiewicza. 3.8» Rozpoczęły się obchody Dni N auczyciela Polonijnego, na które przybyło ponad 80 pedagogów z całego świata. Uroczysta inauguracja imprezy odbyła się w Szkole Podstawowej Nr l im. Arkadego Fied

lera na Osiedlu Tysiąclecia. Goście spotkali się z kolegami po fachu z kraju oraz wysłuchali wykładu dr Barbary Stefańskiej pt. Organizacja szkolnictwa w województwie poznańskim. Dni N auczyciela Polonijnego były wyrazem uznania dla rzeszy ludzi, którzy poświęcają swój czas, aby nasz język nie zaginął wśród Polaków na obczyźnie. Przy ul. Ognik 20a otwarto pierwszy w Wielkopolsce rzemieślniczy sklep medyczny "Artmed". 4.8. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik przyjął

Alfons Klafkowski

w obecności przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusza Czwojdraka i wojewody poznańskiego Bronisława Stęplowskiego, prof. dra Alfonsa Kłapkowskiego, prezesa Trybunału Konstytucyjnego i przekazał mu serdeczne życzenia z okazji jubileuszu siedemdziesiątej piątej rocznicy urodzin. W salach "Arsenału" otwarto trzy wystawy malarskie. Pierwsza obejmowała kilkadziesiąt obrazów olejnych francuskiego artysty średniego pokolenia Pascala Barbe. Artysta przekazał Poznaniowi 30 obrazów z cyklu Człowiek bez właściwości oraz ofiarował obecnym na wystawie konsulom Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn. Obrazy dla pokoju, będące wyrazem jego przekonań, że pokój można i należy budować poprzez sztukę; druga przedstawiła dorobek zmarłego przed dziewięciu

Wydarzenia w Poznaniu (4.8.-9.8.)

laty malarza Eugeniusza Gramatyki (pierwsza indywidualna wystawa prac tego artysty); trzecia - surrealistycznej Kazimierza Mikulskiego . Rozpoczął się XXXV Kongres Międzynarodowego Biura Uprawy Chmielu. N a zaproszenie organizatora - Zrzeszenia Przedsiębiorstw Przemysłu Piwowarskiego, przybyło ok. 200 przedstawicieli chmielarstwa z 11 krajów, m. in. z: Austrii, Anglii, Belgii, Francji, Republiki Federalnej Niemiec, Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn. oraz państw socjalistycznych. W wieku sześćdziesięciu pięciu lat zmarł inż. Mieczysław Kurpiński, dyrektor Zakładów Produkcji Części Zamiennych do Maszyn Budowlanych "Zremb" w latach 1958-1976 i dyrektor Kombinatu Maszyn Budowlanych "Zremb" w latach 1977 - 1980. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Z podróży artystycznej do Republiki Federalnej Niemiec i Austrii powrócił zespół Teatru Nowego, pod kierownictwem Izabelli Cywińskiej. 6.8. Zakończyły się Dni Nauczyciela Po10nijnego, zorganizowane przez Towarzystwo "Polonia" . Przez cztery dni Poznań gościł pedagogów polskiego pochodzenia, którzy pracują w szkołach i innych placówkach kulturalno-oświatowych na obczyźnie. 7.8. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik oraz wicewojewoda poznański Tadeusz Zając podejmowali w Urzędzie Wojewódzkim nowo kreowanych mistrzów Polski juniorów - piłkarzy Klubu Sportowego "Lech" wraz z trenerami i działaczami Klubu. 8.8. W hali Nr 5 Międzynarodowych Targów Poznańskich otwarto XV Ogólnopolską Wystawę Filatelistyczną "Poznań 87". W uroczystości otwarcia, którego dokonał dyrektor generalny Ministerstwa Łączności dr Kazimierz Demski. w towarzystwie nestora poznańskich filatelistów Jana Witkowskiego, uczestniczyli m. in. sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak, prezydent Poznania Andrzej Wituski, wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski. Prze

.y>*YST4*.

L tpOZNAr\!..J \

--=oSOB P O : A

Datownik Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej

wodniczący Komitetu Organizacyjnego Wystawy Ludwik Malendowicz powitał licznych gości zagranicznych, m. in.: z Australii, Austrii Czechosłowacji, Rumunii, Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn. i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Zgromadzono na niej 541 zbiorów pochodzących od wystawców krajowych; w klasie honorowej znalazły się także eksponaty zagraniczne, z: Bułgarii, Czechosłowacji, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Rumunii, Węgier i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Ponadto wystawiono zbiory filumenistyczne, litera turę filatelistyczną, stemple okolicznościowe. Uwagę zwracała kolekcja Hanny Konopińskiej, wystawiającej w klasie pozakonkursowej zbiór Poznań - historia jego poczty.

9.8. W wieku sześćdziesięciu lat zmarł mgr inż. Henryk Rytka, organizator szkolnictwa kolejowego w Po

znaniu i pierwszy dyrektor Technikum Kolejowego Ministerstwa Komunikacji w latach 1954 - 1965.

U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 10.8. Przybyła delegacja Okręgowego Komitetu Bułgarskiej Partii Komunistycznej z Plowdiw, z Aleksandrem Kuzmanowem na czele.

11.8. W wieku osiemdziesięciu pięciu lat zmarł Edward Kurzyński, dyrektor Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w latach 1951 -1963.

U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 13.8. Czterdziesta trzecia rocznica rozstrzelania w hitlerowskim obozie karno-śledczym w Żabikowie jedenastu działaczy komunistycznych - członków podziemnego kierownictwa poznańskiej organizacji Polskiej Partii Robotniczej. N a terenie byłego obozu weterani ruchu robotniczego, przedstawiciele władz i zakładów pracy oraz kombatanci złożyli wiązanki kwiatów przed tablicą upamiętniającą rozstrzelanych działaczy Polskiej Partii Robotniczej, oddając hołd bojownikom robotniczej sprawy, którzy zginęli za Polskę i socjalizm. Grupa weteranów ruchu robotniczego złożyła też kwiaty przed pomnikiem Polskiej Partii Robotniczej na stokach poznańskiej Cytadeli. Od godzin rannych przejezdna już była ul. Czerwonej Armii na * wysokości Pałacu Kultury. N ajwiększa w ciągu ostatnich czterdziestu lat awaria wodociągowa w mieście została usunięta. Po wymianie 100 m liczącego 85 lat odcinka wodociągu, położonego 12 m pod ziemią, i wymianie części to

rowiska, ekipy Poznańskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych ułożyły nową nawierzchnię. Kilka szkolnych inwestycji odwiedził w ciągu dnia I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik, w towarzystwie przewodniczącego Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Macieja Olejniczaka, sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Jana Maćkowiaka i wicewojewody poznańskiego Romualda Zysnarskiego. Rozstrzygnięto konkurs fotograficzny zorganizowany przez "Express Poznański" wespół z Urzędem Wojewódzkim, a którego hasłem było: "Nic co poznańskie - nie jest nam obce". Jury, pod przewodnictwem Zbigniewa Staszyszyna, przyznało dwie równorzędne nagrody II stopnia: Henrykowi Szymańskiemu za zestaw ośmiu zdjęć aktora Mariana Pogaszą i Zygmuntowi Żukowi za cykl Zaułki Poznania. 14.8. W Urzędzie Wojewódzkim odbyła się, z udziałem przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarno- Epidemiologicznego, narada na temat stanu sanitarnego miasta i województwa. Sposoby zwalczania pasożytów żywności metodami radialnymi były tematem międzynarodowej konferencji naukowców z kilku kontynentów, zakończonej w Poznaniu. Czterdziestolecie Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa - Książka- Ruch". Z okazji jubileuszu w siedzibie Wielkopolskiego Wydawnictwa Prasowego odbyło się spotkanie, w czasie którego wyróżniającym się pracownikom wręczono odznaczenia państwowe, regionalne, resortowe i spółdzielcze. Krzyżami Kawalerskimi Crderu Cdrodzenia Polski udekorowani zostali: Bogdan Jaśkowiak, Krystyna Rossa. Irena Switka i Hanna Wojciechowska. W spotkaniu uczestniczyli I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik i wiceprezes arządu Głównego Robotniczej SpóMzielni Wydawniczej Marek Raczyński. Podczas posiedzenia Kolegium Wojewody Poznańskiego zapoznano się z informacjami o przygotowaniu szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych do nowego roku

Wydarzenia w Poznaniu (15.8.-18.8.)

szkolnego, o dotychczasowych wynikach prac atestacyjnych w przedsiębiorstwach państwowych oraz o wykorzystaniu wniosków i zaleceń Naczelnej Izby Kontroli, skierowanych w pierwszym półroczu do Urzędu Wojewódzkiego.

Wojewódzka Komisja do Walki ze Spekulacją zajęła się nieprawidłowościami w handlu opałem i dostawach węgla dla odbiorców indywidualnych. Przewodniczył posiedzeniu wicewojewoda poznański Tadeusz Zając. 15.8. W Galerii Osiedlowego Domu Kultury "Orle Gniazdo" otwarta została wystawa rzeźb Andrzeja Kołodziejczyka.

.,,"'s'ov,

16.8. Zakończyła się XV Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna "Poznań 87". Sąd konkursowy przyznał Wielką Nagrodę Honorową Wystawy Lechowi Popielewskiemu z Torunia (zbiór Poczty w Warszawie).

XX Maraton "Wpław przez Kiekrz". N a otwarcie przybyli I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik i prezydent Poznania Andrzej Wituski. Do głównego biegu stanęło jedenastu pływaków. Zwyciężył Dariusz Tasarek z Klubu Sportowego "Olimpia".

W wieku sześćdziesięciu osm1U lat zmarł red. Egon Czysz, publicysta Zachodniej Agencji Prasowej i Polskiej Agencji Informacyjnej "In terpress", kierownik Ośrodka Prasowego Międzynarodowych Targów Po

znańskich w latach 1968 - 1972. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

17.8. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii#Robotniczej Edward Łukasik, w towarzystwie prezydenta Poznania Andrzeja Wituskiego i sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Jana Maćkowiaka, wizytował obiekty kultury poddane rozbudowie i kapitalnym remontom. Szczególną uwagę poświęcono największej inwestycji kulturalnej miasta, jaką jest rozbudowa Muzeum Narodowego. I sekretarz zwiedził także świeżo oddany obiekt Muzeum Etnograficznego przy ul. Grobla oraz zapoznał się z postępem prac konserwatorskich w zabytkowych kamieniczkach Starego Rynku. W Galerii "Piastowskiej" na Ratajach otwarto wystawę malarstwa i tkaniny artystycznej Agi Rytel (Warszawa).

W Sali Wielkiej Pałacu Kultury wystąpił amerykański balet "Movement Laboratory" , prowadzony przez Judy Williams, działający pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych. Orkiestra Kameralna Polskiego Radia i Telewizji, pod dyrekcją Agnieszki Duczmal, udała się w podróż artystyczną do Brazylii.

W wieku siedemdziesięciu ośmiu lat zmarł poeta-satyryk, aktor, dziennikarz i publicysta Stefan Sojecki, współtwórca kabaretu poznańskiego "Kukułka" w 1945 r. 18.8. Teatr na Starym Rynku. Występowały niektóre zespoły uczestniczące w Międzynarodowym Festiwalu Teatru Ulicznego w Jeleniej Górze.

N a stadionie Klubu Sportowego " Warta" rozegrano atrakcyjny mecz piłkarski jedenastek... kobiet: "Stilonu" Gorzów i portugalskiego zespołu URCD COINA z Barreiro.

W wieku dziewięćdziesięciu trzech Jat zmarł nestor poznańskich nauczycieli muzyki Adam Józefczyk, zasłużony nauczyciel w Szkole Podstawowej Nr 69. Udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 20.8. Wieczorem, po zejściu z placu budowy przy ul. Grunwaldzkiej ekip budowlanych, u zbiegu ulic Matejki i Grunwaldzkiej stwierdzono uszko

Ul. Szylinga w dniu 20 sierpnia 1987 r.

dzenie rurociągu. Woda zalała wykopy budowlane i jezdnię ul. Szylinga. 22.8. Dwudniowym pobytem w Poznaniu zakończyła miesięczne wakacj e w Polsce grupa młodzieży polonijnej z Londynu. Wcześniej poznała m. in. Szczecin, Gdańsk, Warszawę, Sandomierz, Kraków i Wrocław.

W przeddzień lotniczego święta, w Sali Tradycji Wojsk Lotniczych uhonorowano wyróżniających się w służbie oficerów, chorążych i podoficerów zawodowych oraz pracowników cywilnych z jednostek, przedsiębiorstw i instytucji lotniczych. N a spotkanie z nimi przybyli członkowie Rady Wojskowej Wojsk Lotniczych, z dowódcą gen. dyw.-pilolem Tytusem Krawczycem, oraz przedstawiciele władz wojewódzkich: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik i wojewoda poznański Bronisław Stęplowski. Gen. T. Krawczyc wręczył m. in. białą broń boczną i statuetkę Ikara płkowi w stanie spoczynku - pilotowi Stanisławowi Skalskiemu. Z okazji Swięta Lotnictwa odbył się uroczysty koncert. Przybyli na niego także przedstawiciele lotnictwa radzieckiego gen. płk-pilot Mikołaj Martyniuk i gen. mjr Aleksander Szachunow. Okolicznościowy referat wygłosił płk Kazimierz Szeląg.

Absolwentów Szkoły Chorążych Wojsk Pancernych promował komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego gen. bryg. Zdzisław Głuszczyk. Akt nominacyjny na stopień młodszego chorążego jako pierwszy otrzymał prymus Szkoły - · Mariusz Ułaszyn. Również w Wyższej Szkole Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich im. Mariana Buczka odbyła się promocja absolwentów Szkoły Chorążych Służb Kwatermistrzowskich. Akty nominacyjne wręczał komendant Szkoły gen. bryg. Piotr Przybyszewski. J ako pierwszy otrzymał nominacj ę prymus, mł. chor. Dariusz Kacprzak. Punktualnie o godz. 4 rano wyruszyły autobusy z nowego dworca Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego na Sródce, obsługujące jedenaście linii autobusowych (ok. 260 kursów dziennie). Dworzec budowano pięć miesięcy, a nie - jak

Wydarzenia w Poznaniu (22.8.-26.8.)planowano - siedemnaście. Nowy dworzec dysponuje sześcioma peronami, a każde stanowisko wyposażone zostało w sygnalizację świetlną. Całością robót kierowała Dyre ja Rozbudowy Miasta Poznania. U cenny nabytek wzbogaciło się Muzeum Literackie im. Henryka Sienkiewicza. Na ręce kustosza Ignacego Mosia korespondencję Radziwiłłów z Sapiehami (78 listów) przekazał ks. Kazimierz J onatowski z Obornik. Pierwszy z listów napisany został w 1598 r., ostatni - w 1653. Trzy z nich mają szczególną wartość dla Muzeum, bowiem dotyczą postaci znanych z kart Trylogii Bogusława i Janusza Radziwiłłów.

23.8 Święto Lotnictwa uczczone zostało uroczystą odprawą wart garnizonu poznańskiego. Odbyła się ona w samo południe przed pomnikiem Armii "Poznań".

Przebywający w Wielkopolsce specjaliści -rolnicy ze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich przybyli do Poznania. Zwiedzili Kombinat Państwowych Gospodarstw Rolnych N aramowice i spotkali się z przedstawicielami władz polityczno-administracyjnych woj. poznańskiego. N a Rynku J eżyckim zorganizowano "Kiermasz Szkolny" . Trzy przedsiębiorstwa handlowe oferowały na 57 stoiskach towary za ok. 30 min zł.

W wieku sześćdziesięciu jeden lat zmarł mgr inż. Franciszek Kuncewicz, dyrektor Zakładu Remontowo- Montażowego Wojewódzkiego 7wią'ku Spółdzielni Mleczarskich od 1979 r.. dziavacz Rady Wojewódzkiej N aczelnej Organizacji Technicznej. Udekorowany Krzyża

mi Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 24.8. Wojewoda poznański powołał Wojewódzki Komitet Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa, na 'którego czele stanął wicewojewoda Romuald Zysnarski. N a Osiedlu Jagiellońskim, przy ul.

Wioślarskiej, otwarty został szósty w mieście targowiskowy punkt sprzedaży mięsa. 25.8. Powróciła do kraju ekipa polskich kajakarzy na mistrzostwa świata w Duisburgu. Na dworcu poznańskim oczekiwali ich przedstawiciele Polskiego Związku Kajakowego ' Komitetu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego. Kajakarzom zgotowano serdeczne przyjęcie, a szczególnie serdecznie przywitano mistrza świata Marka Łbika.

Uruchomiono nowe połączenia automatyczne Poznania z: Zamościem (num r kierunkowy 0-84), Ostrowem Swiętokrzyskim (0-472) i Słupskiem (859). W dużym basenie w Parku Kasprowicza, w związku z upałami, kąpało się ok. 7 tys. poznaniaków. Absolutny rekord - jak stwierdził reporter "Expressu Poznańskiego" (27 VI I I) .

26.8. O godz. 8.45 pod oknami dyrekcji Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego przy ul. Głogowskiej tramwaj linii nr 11, zdążający na Górczyn, skręcił niespodziewanie ku zajezdni i wpadł na jadącą w przeciwnym kierunku również" 11". Karetki pogotowia zabrały do szpitala dyżurnego 25 rannych. Przyczyną zderzenia była źle ustawiona zwrotnica. Groźne chwile przeżyli mieszkańcy ul. Krysiewicza 9 - w budynku tym zapaliła się klatka schodowa i drzwi wejściowe. Tylko dzięki szybkiej i oprawnej akcji straży pożarnei piebezpirceństwo zażegnano. Przyczyną pożaru było podpalenie przez nieznanego oprawcę papierów w skrytce pod schodami. Rozpoczął się XX'" Konkurs Fryzjerski i Kosmetyczny Państw Socjalistycznych. Rozstrzygnięto konkurs pod hasłem ,.Skąd nasz ród'. rozpisany p-zez Stowarzyszenie ..Wi<"ła- odra" oraz redakcję ..Głosu Wielkopolskiego'. Decyzją jury, I nagrodę otrzymał Rajmund Grzonka a II -

Franciszek Małycha, obaj z Poznania. Z powodu zanieczyszczenia wody w dużym basenie w Parku Kasprowicza, kierownictwo pływalni zarządziło spuszczenie wody (2 min l). W hali sportowo-widowiskowej "Arena" koncertowały zespoły "Maiden Voyage", "Spirituals and Gospel Singers" oraz inni artyści. 27.8. Kolegium Wojewody Poznańskiego zapoznało się z materiałami przygotowanymi przez Wydział Handlu Urzędu Wojewódzkiego na najbliższą sesję Wojewódzkiej Rady Narodowej. 28.8. Mistrza świata, kanadyjkarza Klubu Sportowego" Warta" Marka Łbika, wicemistrzów świata w powożeniu Rajmunda Wodkowskiego i Wiesława Menela z Sierakowa oraz brązową medalistkę Uniwersjady w kajakarstwie Beatę Płaczek-Lewicką podejmowali w gmachu Urzędu Wojewódzkiego wojewoda poznański Bronisław Stęplowski, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Andrzej Rakowski i prezydent Poznania Andrzej Wituski. Zakończenie cyklu koncertów na dziedzińcu Pałacu Kultury. Wystąpił duet gitar klasycznych "Art Sound" .

W Izbie Rzemieślniczej odbył się pokaz francuskich mistrzów-fryzjerów i rzemieślników polskich, zorganizowany z okazji czterdziestolecia poznańskiego Cechu Fryzjerów. IV Zjazd Wojewódzkiego Związku Spółdzielczości Pracy.

Inauguracyjne posiedzenie Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa, pod przewodnictwem wicewojewody poznańskiego Romualda Zysnarskiego. 29.8. Spotkanie wojewody poznańskiego Bronisława Stęplowskiego z członkami Prezydium Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, poświęcone ochronie środowiska naturalnego. W sali sportowo - widowiskowej "Arena", w ramach XXV Konkrusu Fryzjerskiego i Kosmetycznego Krajów Socjalistycznych, rozpoczęła się konkurencja o "Puchar Przyjaźni". 30.8. Na promocję absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb K watermistrzowskich im. Mariana Buczka przybył główny kwatermistrz Woj

ska Polskiego gen. broni Włodzimierz Oliwa. Pierwszy promowany został prymus szkoły Grzegorz Sodolski. N owo promowani oficerowie złożyli ślubowanie. Odśpiewali Pieśń Rycerską. Generał złożył gratulacje promowanym i w imieniu ministra obrony narodowej powitał ich w korpusie osobowym Kwatermistrzostwa Wojska Polskiego. Przemawiali: prymus ppor. G. Sodoiski i sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Andrzej Rakowski. Obecni byli: przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzy Bryi, wojewoda poznański Bronisław Stęplowski, prezydent Poznania Andrzej Wituski, generalicja Wojska Polskiego. Przybył konsul Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Michaił Mogiłatow. f W

II Amm

W wieku sześćdziesięciu pięciu lat zmarł profesor Akademii Rolniczej dr hab. Tadeusz Glaser, wybitny specjalista w dziedzinie fitopatologii ogrodniczej, kierownik Podyplomowego Studium z Zakresu Ochrony Roślin. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Wielką rewią w sali sportowo - widowiskowej "Arena" zakończył się "Puchar Przyjaźni".

Z opóźnieniem, sięgającym trzech godzin, dotarły do Poznania ekipy uczestniczące w rajdzie zabytkowych samochodów, zorganizowanym z okazji stulecia motoryzacji i siedemsetpięćdziesięciolecia Berlina. Zawodnicy na trasę (3 tys. km) wyruszyli z Mediolanu i zdążali do mety w Moskwie.

W przeddzień czterdziestej ósmej rocznicy napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę przed pomnikiem Armii "Poznań" zebrali się kombatanci wszystkich frontów II wojny światowej. Przybyła kompania honorowa Wojska Polskiego. Na cokole pomnika stanęli żołnierze z replikami sztandarów bojowych jednostek wchodzących w skład Armii "Poznań". Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Marian Jakubowicz powitał przybyłych przedstawicieli władz wojewódzkich, z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Andrzejem Rakowskim, przewodniczącym Wojewódzkiej Rady N arodowej Tadeuszem Czwojdrakiem, wojewodą poznańskim Bronisławem Stępiowskim, przewodniczącym Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia N arodowego Maciejem Olejniczakiem oraz prezydentem Poznania Andrzejem Wituskim. Obecny był dowódca Garnizonu Poznańskiego, zastępca dowódcy Wojsk Lotniczych gen. bryg. Michał Polech. Przemówienie wygłosił były żołnierz Armii "Poznań" - Czesław Knoll. Przy łoskocie werbli na płycie pomnika Armii "Poznań" wspólna delegacja kombatantów i przedstawicieli władz złożyła wieniec. Wiązanki kwiatów złożyli również uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, kół Związku Bojowników o Wolność i Demokrację oraz organizacji młodzieżowych.

Z kilkunastoosobową grupą kombatantów - żołnierzy wszystkich frontów II wojny światowej spotkali się członkowie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Miejskiego. W siedzibie Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację ponad pięćdziesięcioosobową grupę kombatantów udekorowano medalami "Za udział w Wojnie Obronnej 1939 r." Wieczorem ulicami śródmieścia przeszedł uroczysty capstrzyk wojskowy. Dwukrotnie zapełniła się wieczorem sala "Areny". Czytelnicy "Expressu Poznańskiego" oklaskami,

kwiatami, serdecznym aplauzem nagradzali koncerty Piccolo Coro z Bolonii i chóru rozśpiewanych dzieci z Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. Solnej. Honorowymi gośćmi koncertu byli wychowankowie rodfzinnych domów dziecka, Domu Dziecka w Szamotułach, Zakładu dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Sanatorium w Kiekrzu. Z ogromną serdecznością witano dzieci specjalnej troski, które na koncerty Piccolo Coro razem z rodzicami zaprosiła redakcja "Expressu", wspólnie ze Zjednoczonymi Przedsiębiorstwami Rozrywkowymi w Poznaniu i redakcją "Expressu Wieczornego" - inicjatorem polskiego tournee włoskiego chóru. W Sali Odrodzenia poznańskiego Ratusza odbyło się uroczyste ślubowanie młodych nauczycieli. Zebranych pedagogów powitał wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski. Występ chóru nauczycielskiego przy Związku Nauczycielstwa Polskiego zakończył tradycyjną uroczystość, poprzedzającą nowy rok szkolny. Miłośnicy starych samochodów mogli je podziwiać na torze "Poznań", gdzie rywalizowały one między sobą w konkurencjach sprawnościowych i szybkościowych. O godz. 14 przed motelem "Ławica" nastąpił start do kolejnego etapu, którego meta znajdowała się w Warszawie.

Z podróży artystycznej do Holandii. Republiki Federalnej Niemiec i Wielkiej Brytanii powrócił Zespół Pieśni i Tańca "Wielkopolska" . Zespół uczestniczył m. in. w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Lancaster (Anglia). 1.9. W samo południe ze stoków Cytadeli popłynęły dźwięki "Dzwonu Pokoju". Fabryki włączyły syreny.

Na minutę przerwano pracę, zamarł ruch uliczny. Chwilą ciszy poznaniacy oddali hołd wszystkim poległym i pomordowanym w II wojnie światowej, którą l września 1939 r. rozpoczęły Niemcy hitlerowskie, napadając na Polskę. Przed pomnikiem Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 spotkała się młodzież pracująca oraz uczniowie szkół podstawowych i średnich z dzielnicy Wilda. Przyszli ogłosić swój Apel pokoju młodzieży wi/deckiej, który odczytał uczeń IV klasy Zespołu Szkół Zawodowych im. Joachima Lelewela Piotr Szaliński. Wojewódzka inauguracja roku szkolnego 1987/1988 odbyła się w Szkole Podstawowej Nr 32 na Osiedlu Jana III Sobieskiego, której akt erekcyjny wmurowano w dniu 2 września 1986 r. W inauguracji uczestniczyli: minister sprawiedliwości Lech Domeracki, zastępca kierownika Wydziału Nauki i Oświaty Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Filipiak, wiceprezes N aczelnego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Dominik Ludwiczak, sekretarze Komitetu Wojewódzkiego Andrzej Rakowski i Jan Maćkowiak. Po ogłoszeniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego przez kuratora oświaty i wychowania Ireneusza Króla, młodzież złożyła ślubowanie, a przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Szkoły Andrzej Rakowski przeciął wstęgę. Przedstawiciele załogi przedsiębiorstwa budowlanego wręczyli dyrektorowi Ewie Staniak symboliczne klucze do bram szkoły. W dowód uznania, Ministerstwo Oświaty i Wychowania nadało załodze Kombinatu Poznań - Północ zbiorowe honorowe odznaczenie "Zasłużony dla Oświaty". N ową szkołę starannie wyposażono w meble, nowoczesne gabinety i pracownie.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyło się uroczyste otwarcie pięćdziesiątego trzeciego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich.

W salonach "Arsenału" otwarto wystawę malarstwa Wiesława Garbolińskiego i rękodzieła artystycznego z Hanoweru (Republika Federalna Niemiec). 2.9. Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. W czterodniowych obradach uczestniczyło ok. 2500 lekarzy z kraju oraz reprezentanci wybitnych ośrodków zagranicznych, m. in. z: Austrii, Belgii, Czechosłowacji, Francji, Japonii, Kanady, Republiki Federalnej Niemiec, Stanów Zjedno* czonych Ameryki Płn., Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Przedstawiciele licznych firm polskich i zagranicznych prezentowali w kuluarach Zjazdu najnowsze lekii sprzęt medyczny. Inauguracyjny wykład na temat ostrego niedokrwienia kończyn wygłosił prof. dr hab. Adam Piskorz. Gościem honorowym Zjazdu był minister zdrowia i opieki społecznej Mirosław Cybulko.

Dziewięćdziesięciolecie urodzin nestora dowódców Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 - dowódcy l. Kompanii Koźmińskiej, zastępcy przewodniczącego Krajowej Komisji Weteranów Powstania, ppłka rez.

Michała Lorkiewicza. Sędziwego jubilata odwiedzili przedstawiciele organizacji kombatanckich, współtowarzysze walki i pracy. Złożyli mu serdeczne gratulacje i wiązanki kwiatów.

4.9. W sali Miejskiej Rady Narodowej przy pi. Kolegiackim obradowała Dzielnicowa Rada Narodowa Grunwald. To, co w urzędniczym języku określono jako "stan sanitarny dzielnicy Grunwald w stopniu prawie niedostatecznym" , radni nazwali "sanitarnym skandalem". ,.Z nostalgią przywoływano obraz Poznania sprzed lat kilkudziesięciu - pisał sprawozdawca "Głosu Wielkopolskiego" - kiedy to ponoć był najczystyszym polskim miastem i najbardziej zielonym. Była to w równym stopniu zasługa mieszkańców, jak i służb komunalnych. Dziś mieszkańcy dbają właściwie o czystość tylko do progu swojego mieszkania [...] Towarzyszy temu stanowi uczucie bezradności ze strony administracji miejskiej". Radni jed

Wydarzenia w Poznaniu (4.9.-5.9.)nomyślnie zaprotestowali przeciwko godzeniu się władz na "utopnienie Poznania w stertach śmieci". Rada zażądała od naczelnika dzielnicy wyciągnięcia konsekwencji wobec osób i instytucji odpowiedzialnych za "komunalny nieład" oraz jak najszybszego opracowania i realizowania planu permanentnej walki z brudem. Podczas sesji zasłużeni działacze społeczni zostali udekoroani odznaczeniami państwowymi 1 odznakami regionalnymi. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowany został Franciszek Cieślak. W obecności uczestników Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich, ręczono po raz pierwszy Nagrodę 1m. prof. dra Tadeusza Orłowskiego, którą uhonorowano osiągnięcia doc. dra Zbigniewa Religi z Kliniki Medycznej w Zabrzu.

Rozpoczęcie Zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii.

Z okazji osiemdziesiątej rocznicy utworzenia Spółdzielczego Klubu Sportowego "Posnania", w auli Akademii Wychowania Fizycznego odbyła się jubileuszowa akademia. Wśród zaproszonych gości byli sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Andrzej Rakowski i wicewojewoda poznański Tadeusz Zając. Zasłużonych działaczy i zawodników klubowych uhonorowano odznaczeniami państwowymi, resortowymi i regionalnymi. Józef Karolkiewicz i Mieczysław Tuliszka udekorowani zostali Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski. XXIII Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Spółdzielni Inwalidów Gościem honorowym Zjazdu był prof. dr Wiktor Dega, którego delegaci powitali stojąc. Obradom przysłuchiwali się sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Piotrowicz oraz zastępcy prezesa Centralnego Związku: Kazimierz Kuć i Andrzej Wawrzonkowski.

Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowany został Marian Szmytkowski, a Krzyżami Kawalerskimi - Zenon Ptaszyński i Walerian Wesołowski. 5.9. W kinie "Wilda" z przedstawicielami czterech poznańskich jednostek wchodzących w skład Zachodniego

Okręgu Energetycznego spotkali się sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Piotrowicz oraz wicewojewoda poznański Bogdan Zastawny. Naczelny dyrektor Okręgu Tadeusz Widerak przedstawił osiągnięcia przedsiębiorstwa oraz zamierzenia na najbliższe lata. Krzyżami Kawalerskimi Orderu Oddrodzenia Polski udekorowani zostali: Mieczysław Adamiak Zdzisław Bajer, Jan Czerwiński,' Andrzej Kurczewski, Jerzy Lewandowski Zbigniew Pluta i Witold Wilamow ski. Ogłoszenie wyników IX Międzynarodowego Konkursu Fotografii "Foto- Expo 87" na tradycyjny tema t: "Kim jesteś młody człowieku?" 1050 fotogramów nadesłało ok. 270 autorów z 23 krajów, głównie europejskich. Wybrano spośród nich ok. 100 na wystawę w salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego. "Grand Prix" otrzymał Dieter Schwindt (Republika Federalna Niemiec) za cztery fotogramy pod wspólnym tytułem Am Sportplatz (o an ty atomowej manifestacji młodzieży). Złoty medal Foto-Ex" " po przyznano Zdzisławowi Kaczycy (Łódź), Srebrny - Nilsowi Larsenowi (Dania), a Brązowy - Pawłowi Gotowskiemu (Warszawa). W Sali Malinowej Domu Turysty odbyło się seminarium poświęcone gen. Janowi Henrykowi Dąbrowskiemu. W dzielnicy Grunwald powrócono do społecznego porządkowania teren.ów zielonych. Inauguracja odbyła SIę w Parku Marcina Kasprzaka.

Zakończenie czterodniowych obrad Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. Prezesem Towarzystwa wybrany został prof. dr Tadeusz Popiela z Krakowa.

Rozpoczęcie sezonu artystycznego 1987/1988 w Teatrze Wielkim. Odbyła się tzw. II premiera kantaty scenicznej Carla Orffa Carmina Burana, pod kierownictwem muzycznym Jana Kulaszewicza.

Festyn nad Wartą z okazji jubileuszu osiemdziesięciolecia Klubu Sportowego "Posnania". Po odczytaniu Apelu Olimpijskiego, w zawodach kajakarzy, wioślarzy i kanadyjkarzy wszystkich klas wystartowały osady "Posnanii", "Warty", "Surmy", "KW -04", "Energetyka", Warszawskiego i Kaliskiego Towarzystw Wioślarskich. Zainteresowaniem cieszyły się pokazy skuterów wodnych i łodzi sportowych oraz wyścigi łodzi z silnikami "K6nig" o pojemności 250 cm 3 . W Sali Białej Urzędu Miejskiego przy pi. Kolegiackim koncertował trzydziestoosobowy N orddeutscher Piguralchor (Camerata Hannover) z Hanoweru (Republika Federalna Niemiec), pod dyrekcją J oerga Straubego. Solistką była Martina Becker (sopran).

6.9. W Parku Kasprowicza odbył się festyn rekreacyjny dla młodzieży szkolnej pn. "Pożegnanie lata". Zakończył trzydniowe obrady VIII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Zjazd wybrał nowe władze Towarzystwa, którego prezesem został prof. dr Zygmunt Przybylski.

I I I

W wieku pięćdziesięciu lat zmarł mgr Bogdan Drobnik, dyrektor Dzielnicowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Stare Miasto w latach 1974 -1979, kierownik warsztatów szkolnych w Zasadniczej Szkole Zawodowej im. J erzego Korczaka, działacz-instruktor Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego "Piast". U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

7.9. Prezydent Poznania powołał na stanowisko wiceprezydenta miasta dotychczasowego kierownika Wydzia

12 Kronika m. Poznania 4/88łu Komunikacji mgra inż. Bogdana Pucka.

N a Międzynarodowych Targach Poznańskich rozpoczęła się Giełda Rzemiosła, zorganizowana przez Izbę Rzemieślniczą. U czestniczyło w niej 39 spółdzielni z województw: konińskiego, leszczyńskiego, pilskiego i poznańskiego. Oferowały one towary wartości 7,5 mld zł. Zakład Handlu Hurtowego Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Spożywców "Społem" obchodził swe trzydziestolecie. W celu zacieśnienia współpracy z producentami, Zakład zorganizował spotkanie z przedstawicielami pięćdziesięciu fabryk, korzystając z okazji ich przyjazdu na Targi Krajowe "Jesień 87". Dwudziestu zakładom, które dostarczają Poznaniowi najwięcej i najlepszych towarów, wręczono zbiorowe odznaki regionalne oraz resortowe, z pozostałymi natomiast dyskutowano o możliwościach pogłębienia współpracy. W trakcie spotkania Zakład Handlu Hurtowego wyróżniony został Odznaką Honorową Miasta Poznania. Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia "Wisła-Odra" uhonorował Medalami "Rodła" osoby zasłużone dla krzewienia idei myśli zachodniej - emerytowanych dziennikarzy Stefana Konopińskiego i Tadeusza Pasikowskiego, byłego dyrektora Międzynarodowych Targów Poznańskich Zygmunta Węgrzyka, pracownika naukowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza doc. dra Zbigniewa Wieigosza i dyrektora Wydawnictwa Poznańskiego Jerzego

Wydarzenia w Poznaniu (7.9.-8.9.)

Ziółka. Aktu dekoracji dokonał przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusz Czwojdrak. Aktyw ośmiu okręgowych spółdzielni mleczarskich oraz Rada tegoż Związku spotkali się z posłami Ziemi Poznańskiej: Kazimierzem Olesiakiem, Dominikiem Ludwiczakiem oraz Włodzimierzem N enemanem.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza rozpoczęła się Europejska Konferencja Ferroelektryków, której organizacji podjął się Instytu t Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza.

W jednej z najpiękniejszych kamieniczek Starego Miasta, usytuowanej obok Muzeum Instrumentów Muzycznych, otwarto antykwaryczny "Salon Sztuki Dawnej". W pięknych, zabytkowych wnętrzach, starannie odrestaurowanych na parterze prowadzi się sprzedaż zabytkowych mebli, na I piętrze - wyrobów rzemiosła artystycznego (ceramika, metale, szkło i biżuteria), a na II - obrazów, grafiki i tkaniny artystycznej. Gotycka piwnica z XIII w. posiada natomiast doskonałe warunki do okazjonalnych wystaw (szutki dawnej i współczesnej) oraz planowanych w przyszłości ogólnopolskich aukcji dzieł sztuki. W Teatrze Polskim otwarta została wystawa sprzętu komputerowego, oferowanego przez firmy polonijne "Alma" i "Atomica".

Do Berlina Zachodniego wyjechała trzydziestoosobowa grupa śpiewaków z Poznańskiego Chóru Chłopięcego, pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego. Celem podróży był udział w próbach musicalu Oliver. do muzyki Lionela Barta, którego premiera przewidziana została na scenie Theater des Westens.

8.9. Otwarcie czterdziestych ósmych Targów Krajowych "Jesień 87", w którym uczestniczyli przedstawiciele rządu, sejmowej Komisji Rynku Wewnętrznego, Drobnej Wytwórczości i U sług oraz gospofiarze miasta i województwa, z sekretarzami Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Andrzejem Rakowskim i Stanisławem Piotrowiczem, wojewodą poznańskim Bronisławem StępIowskim i prezydentem Poznania Andrzejem Wituskim. Gości powitał dyrektor Międzynarodowych Targów Poznańskich Stanisław Laskowski.

Otwarcia Targów dokonał minister handlu wewnętrznego i usług Jerzy J óźwiak. Minister w towarzystwie gości zwiedził kilka pawilonów, w których wystawiane były towary mające szczególne znaczenie dla zaopatrzenia rynku i wystawę uł'SZystko dla domu. U czestniczył także w otwarciu proeksportowych wystaw towarów rynkowych Wietnamu i Nikaragui, które zorganizowała Centrala Handlu Zagranicznego "Torimex" .

W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę uniwersyteckiego fotoklubu z Jeny (Niemiecka Republika Demokratyczna) .

W centrum Prasowym Międzynarodowych Targów Poznańskich akredytowało się ok. 150 przedstawicieli prasy z całego kraju. Spotkał się z nimi minister handlu wewnętrznego i usług Jerzy Jóźwiak. Uczestniczyli w spotkaniu wiceministrowie Stanisław Brągiel i Andrzej Malinowski oraz wiceminister przemysłu chemicznego i lekkiego Eugeniusz Zarzycki.

Do Ratusza zaproszono rodziców oraz dzieci urodzone w mieście w dniu 22 lipca 1987 r. Odbyła się uroczystość nadania im imion oraz wręczenia medali i listów gratulacyjnych od prezydenta Poznania. Państwowy Zakład Ubezpieczeń obdarował dzieci polisami ubezpieczeniowymi z początkowym wkładem. Nowym dyrektorem i kierownikiem artystycznym Państwowej Fil

harmonii w Poznaniu został Wojciech Michniewski. Akt nominacyjny wręczył artyście prezydent miasta Andrzej Wituski.

FOTOPIASTIKON

W fotoplastikonie premiera prezentacji przeźroczy Metalomania 87 i otwarcie wystawy fotografii Antoniego Ruta. 9.9. Spotkanie twórców, działaczy kultury, szefów instytucji artystycznych i placówek kulturalnych z sekretarzem Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Andrzejem Wasilewskim. Odbyło się otwarcie W ojewódzki ej Poradni Odwykowej przy ul. Kraszewskiego, przeniesionej tu z ul. Strzeleckiej. Nowy lokal stwarza znacznie lepsze warunki leczenia ludzi dotkniętych chorobą alkoholową. W "Empiku" na Osiedlu Piastowskim odbyło się spotkanie z prezeską Rady Krajowej Federacji Kon. sumentow Małgorzatą Niepokulczycką. W Osiedlowym Domu Kultury "Na Skarpie" otwarto wystawę malarstwa marynisty Jana Dyzmańskiego .

W wieku sześćdziesięciu dwóch lat zmarła dr Halina Młokosiewicz-Skupniewiczowa, pracownik naukowy Akademii Wychowania Fizycznego, kierownik Zakładu Teorii i Metodyki Gimnastyki, trener i sędzia gimnastyczny, autorka podręczników, twórczyni teoretycznych podstaw gimnastyki. U dekorowana Krzyżem Kawalerskim Crderu Odrodzenia Polski.

W wieku osiemdziesięciu lat zmarł Stefan Wyrzykiewicz, nestor drukarstwa polskiego, pracownik Poznańskich Zakładów Graficznych im. Marcina Kasprzaka. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 10.9. Podczas obrad XXI Sesji Dzielnicowej Rady Narodowej Wilda, radni omówili plany przestrzennego zagospodarowania dzielnicy. Sporo uwagi poświęcono perspektywom rozwoju budownictwa mieszkanio

Wydarzenia w Poznaniu (10.9.-11.9.)

wego. Przedstawiono plan pięcioletni finansowania zadań dzielnicy na lata 1986 - 1990 oraz sprawozdania Komisji Rozwoju Dzielnicy, Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Łączności.

W Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Akademii Medycznej prof. zwycz.

drowi hab. nauk farmaceutycznych Jerzemu S. Lutomskiemu. W uroczystym posiedzeniu Senatu udział wzięli przedstawiciele świata nauki, reprezentanci instytutów resortowych, goście zagraniczni oraz przyjaciele uczonego. Obecni byli sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Andrzej Rakowski, przewodniczący Wojewódzkiej Rady N arodowej Tadeusz Czwojdrak, wojewoda poznański Bronisław Stęplowski i prezydent Poznania Andrzej Wituski. Przybyli minister gospodarki materiałowej i paliwowej Jerzy Woźniak oraz kierownik Urzędu Postępu Technicznego i Wdrożeń Konrad Tott. Sylwetkę promowanego przedstawił prof. dr hab. med. Jan Pawlaczyk.

W Domu Kultury Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" otwarto wystawę poświęconą działaczowi niemieckiego i międzynarodowego ruchu robotniczego Ernestowi Thaelmannowi.

Obradowało Kolegium Wojewody Poznańskiego, m. in. nad problemami kapitalnych remontów budynków mieszkalnych. W "Empiku" otwarto wystawę rzeźby i rysunku Lecha Czuba.

4 A HTIIII -IV»I"L

Teatr Nowy rozpoczął sezon artystyczny 1987/1988 przedstawieniem Dziewictwa Witolda Gombrowicza.

11.9. Z okazji Dnia Kolejarza odbyła się akademia, na którą przybyli reprezentanci różnych jednostek Zachodniej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych. Zasłużonych kolejarzy uhonorowano odznaczeniami państwowymi, odznakami resortowymi i regionalnymi. Dekorowali sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Piotrowicz i wice

minister komunikacji Adam Wielądek. Wiceprezydent Poznania Bogdan Pucek odznaczył sztandar Zachodniego Okręgu Odznaką Honorową Miasta Poznania. Delegacja Okręgu przyjęta została przez sekretarzy Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisława Piotrowicza i Andrzeja Rakowskiego oraz wojewodę poznańskiego Bronisława Stęplowskiego. Przy peronie 4B (dworzec letni) udostępniono zwiedzającym wystawę taboru kolejowego. W sąsiadującym z peronem budynku dworcowym prezentowano sprzęt komputerowy Ośrodka Informatyki oraz najnowsze urządzenia automatyki i telekomunikacji. Zamknięcie Targów Krajowych "J esień 87". Kilka godzin przed zamknięciem z ekspozycją zapoznał się wicepremier Zbigniew Szałajda, w towarzystwie wiceministrów handlu wewnętrznego i usług Stanisława Brągiela i Andrzeja Malinowskiego oraz wojewody poznańskiego Bronisława Stęplowskiego.

Przebywający w Poznaniu wicepremier Zbigniew Szałajda odwiedził Zakłady Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". Odbyło się spotkanie zespołu wydawnictw, działającego przy Komitecie Organizacyjnym jubileuszowych sześćdziesiątych Międzynarodowych Targów Poznańskich. Scenariuszem dla trzech aktorów Bogusława Schaeffera "Scena na Piętrze" rozpoczęła sezon artystyczny 1987/1988. Spektakl, przygotowany przez krakowski "Teatr Stu", reżyserował Mikołaj Grabowski, a razem z nim wystąpili Andrzej Grabowski i Jan Peszek. W podróż artystyczną do Szwajcarii i Republiki Federalnej Niemiec wyjechał Chór Żeński "Sonantes" Akademii Ekonomicznej, pod dyrekcją Krystyny Domańskiej- Maćkowiak.

Odleciała do Kanady na dwutygodniowe tournee poznańska grupa kabaretowa: Jacek Baszkiewicz Andrzej Czerski, Aleksander Gołębiowski, Krzysztof Gruszka, Bohdan Smoleń i piosenkarka Danuta Błażejczyk. Z podróży artystycznej do Brazylii powróciła Orkiestra Kameralna Polskiego Radia i Telewizji, poddyrekcją Agnieszki Duczmal. Dano osiemnaście koncertów w siedemnastu miastach Brazylii. 12.9. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert popularnej piosenkarki Eleni, z udziałem duetu gitarowego Petera i Paula z Niemieckiej Republiki Demokra tycznej. Ostatni dzień "Tygodnia Kuchni Wietnamskiej" w restauracji "Adria", zorganizowanego z okazji proeksportowej wystawy wietnamskiej na Targach Krajowych "Jesień 87". Na stadionie Klubu Sportowego "Energetyk" odbył się festyn radiowy. Schronisko dla bezdomnych zwierząt przygotowało wielką aukcję. Wśród "eksponatów" znalazły się psy rodowodowe i kundelki. Cena wywoławcza - 200 zł.

13.9. Znów w poznańskim ZOO dokonano kradzieży. W nocy włamano się do remontowanego pawilonu z ptakami przy ul. Zwierzynieckiej. Zginęła para bardzo cennych papug żako. Za informacje, które mogłyby przyczynić się do odzyskania ptaków, dyrekcja ustanowiła nagrodę w wysokości 50 tys. zł. W Domu Przyjaźni "Trojka" otwarto wystawę Expo-Akwarium 87. Uczestniczyło w niej siedemdziesięciu akwarystów polskich, czechosłowackich, holenderskich i z Niemieckiej Republiki Demokratycznej. 14.9. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza sześcioosobowy zespół dzieci japońskich z tokijskiej Szkoły Muzycznej, należącej do Fundacji Yamana (Yamana Musie School), wystąpił z koncertem własnych utworów (Junior Original Fundation), granych na elektronicznych organach, a także na syntezatorach, marimbie i perkusji. Po przerwie popisom trzech małych kompozytorek towarzyszyła orkiestra filharmoników poznańskich, pod batutą Renarda Czajkowskiego, a na zakończenie wieczoru młodzi wirtuozi improwizowali na tematy Moniuszki i Bacha.

N a stacji głównej Międzynarodowe Towarzystwo Przewozu Towar ó w w Wagonach Chłodniczych "Intertrigo" urządziło pokaz nowoczesnego taboru kolejowego (chłodnie). Jubileusz osiemdziesięciolecia urodzin obchodził artysta-muzyk i pedagog Gracjan Guziński, kompozy

tor obozowych pieśni w hitlerowskim obozie koncentracyjnym Gusen, wirtuoz na akordeonie. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zespół Pieśni i Tańca "Cepelia", pod kierownictwem Henryka Manieckiego, udał się w podróż artystyczną do Francji i Republiki Federalnej Niemiec

W wieku pięćdziesięciu dziewięciu lat zmarł mgr Leonard Graczyk, oficer Wojska Polskiego, kierownik Muzeum Wyzwolenia Poznania w latach 1980 - 1987. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 15.9. Przybyła do Poznania delegacja z Charkowa (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich), z kierownikiem Wydziału Nauki i Oświaty Komitetu Okręgowego Komunistycznej Partii Ukrainy Władimirem Kriwcowem W Kiekrzu rozpoczęła się międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna na temat wykorzysta

Wydarzenia w Poznaniu (15.9.-17.9.)nia torfowisk niskich jako źródła substancji organicznej dla rolnicstwa, ogrodnictwa i gospodarki komunalnej. W godzinach popołudniowych przybył do Poznania, przebywający w Polsce na zaproszenie marszałka Sejmu Romana Malinowskiego, przewodniczący Izby Gmin Wielkiej Brytanii Bernard Weatherill, któremu towarzyszyli 'wicemarszałek Sejmu Mieczysław F. Rakowski i ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce Brian L. Barder . N a lotnisku w Ławicy gości powitał prezydent Poznania Andrzej Wituski. Pierwsze kroki w mieście B. Weatherill skierował na cmentarz żołnierzy brytyjskich na Cytadeli, gdzie złożył wiązankę kwiatów. N astęp nie gość, wraz z towarzyszącymi mu osobami, zwiedził poznańską Starówkę, Muzeum Instrumentów Muzycznych i Muzeum Historii Miasta Poznania. W Wielkiej Sieni Ratusza goście wysłuchali koncertu Collegium Musicorum Posnaniensum.

16.9. W drugim dniu pobytu w Poznaniu, przewodniczący Izby Gmin Wielkiej Brytanii Bernard Weatherill zwiedzał miasto, m. in. Katedrę. Część dnia wypełniły spotkania, mające nie zawsze charakter oficjalny, np. w IV Liceum Ogólnokształcącym, które specjalizuje się w nauczaniu języka angielskiego, gdzie wręczono mu pamiątkowy medal. Gość i towarzyszące mu osoby udali się następnie do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, gdzie zwiedzili Bibliotekę Angielską, a także spotkali się z rektorem uczelni. W godzinach popołudniowych przewodniczący Izby Gmin podejmowany był w Sali Białej Urzędu Miejskiego przez I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Łukasika, wojewodę poznańskiego Bronisława Stęplowskiego i prezydenta Poznania Andrzeja Wituskiego. Po południu odleciał do Warszawy. 17.9 Kształtowanie się parlamentaryzmu w Polsce i Anglii od XV do XX w. oraz jego wpływ na rozwój społeczeństw polskiego i brytyjskiego były tematem konferencji naukowej historyków, zorganizowanej przez Komitet Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk oraz N arodowy Komitet Brytyjski, skupiający badaczy dziejów tego kraju. Na czele delegacji polskiej stał prof. dr Jerzy Topolski, zaś brytyjskiej prof. Theodor Barker . Z udziałem I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Łukasika i wojewody poznańskiego Bronisława Stęplowskiego odbyło się w U rzędzie Wojewódzkim posiedzenie Komitetu Organizacyjnego sześćdziesiątych, jubileuszowych Międzynarodowych Targów Poznańskich. Sprawozdania z dotychczasowej działalności składali szefowie powołanych wcześniej zespołów, zajmujących się przygotowaniem bazy noclegowej, gastronomii, handlu oraz innych usług. Pod przewodnictwem Aleksandra Pikosza odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, podczas którego rektor Witold Guyrkowicz przedstawił program działań uczelni na lata 1987 - 1988 i skierował apel o pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu problemów inwestycyjnych i lokalowych. W ogromnych kolejkach stali handlowcy z całej Polski w sali bankietowej hotelu "Poznań", gdzie zorganizowano giełdę wyrobów cukier - nicznych. Dwadzieścia przedsiębiorstw należących do Zrzeszenia Przemysłu Cukierniczego oraz dwanaście innych zakładów produkujących słodycze i pieczywo cukiernicze podpisywało umowy na dostawy towarów w najbliższym kwartale. Zakończyła się także giełda przetworów owocowo-warzywnych. W ośrodku kampingowym przy Torze "Poznań" rozpoczął się Międzynarodowy Zlot Caravaningu. Rozpoczął się Międzynarodowy Rajd Pojazdów Zabytkowych, w którym obok licznych reprezentantów Polski uczestniczyli kierowcy z: Belgii, Czechosłowacji, Danii, Holandii, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Republiki Federalnej Niemiec, Szwecji, Szwajcarii, Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Na cmentarzu komunalnym w Junikowie odbył się pogrzeb zmarłego w dniu 9 września działacza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Mariana Karaśkiewicza, członka Komitetu Dzielnicowego Nowe

Miasto w latach 1953 - 1973, przewodniczącego Dzielnicowej Komisji Kontroli Partyjnej. U dekorowanego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Był autorem wspomnienia pt. Z pierwszą polską oponą w majowym pochodzie, opublikowanego w tomie Trud pierwszych dni (Wydawnictwo Poznańskie, 1970). Żył osiemdziesiąt lat. 18.9. Walne zgromadzenie delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego rozpoczęło się od sesji naukowej nt.: "Tradycja i zmiana w życiu wiejskich społecznośs;i lokalnych w krajach Trzeciego Swiata". Obok etnografów polskich, uczestniczyli goście ze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i Berlina Zachodniego. Krótko po godz. 16 przeszła nad miastem burza z. ulewnym deszczem. W ciągu kilku minut ulice zamieniły się w rwące potoki (spadło ok. 21 mm wody). Deszcz zalał m. in. kotłownię w Instytucie Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej przy ul. Polnej oraz pomieszczenia piwniczne w Muzeum na Starym Rynku i Wojewódzkim Szpitalu Ortopedycznym. U cierpiały niżej położone sklepy, żłobki i przedszkola oraz mieszkania. Utrudniony był przejazd, zwłaszcza ulicami: Bema, Lutycką, Dąbrowskiego. Hetmańską i Promienistą.

Inauguracja sezonu 1987/1988 w Teatrze Polskim. Dano prapremierę polską Zwyczajnego serca (The nor

Scena ze Zwyczajnego serca.

mai Heart) Larry Kramera, w reżyserii Grzegorza Mrówczyńskiego i scenografii Mariana Iwanowicza

(opracowanie muzyczne Andrzeja Wicenciaka). W premierowej obsadzie grali: Piotr Zawadzki (Craig Donner) , Wojciech Siedlecki (Mickey Marcus), Mariusz Puchaiski (Ned Weeks), Wiesław Krupa (Dawid), Irena Grzonka (Dr Emma Brookner), Andrzej Szczytko (Bruce Niles), Wojciech Kalinowski (Feliks Turner) , Mariusz Sabiniewicz (Tommy Boatwright), Piotr Wypart (Hiram Keebler), Michał Frydrych (Grady), Aleksander Podolak (Lekarz), Grzegorz Mrówczyński (Ben Weeks) i Leszek Wojtaszak. Przekład Małgorzaty Semil. Punktem kuliminacyjnym Dni Działkowca było otwarcie nowo wybudowanego Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia przy ul. U mułtowskiej. Po symbolicznym przecięciu wstęgi, otwarto tam Izbę Pamięci z interesującym zbiorem pamiątek. W trakcie uroczystości odbyło się spotkanie z udziałem m. in. prezesa Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego i wicewojewody poznańskiego Jana Tomaszewskiego. N a ręce prezesa Zarządu Wojewódzkiego Czesława Molskiego przekazano sztandar ufundowany przez aktyw samorządów. W hallu Szkoły Podstawowej Nr 32 ni Osiedlu Jana III Sobieskiego, oddanej już do użytku, spotkali się przedstawiciele Społecznego Komitetu Budowy Szkoły. Przemawiał przewodniczący Komitetu Andrzej Rakowski. Miłym momentem było wręczenie odznaczeń i listów gratulacyjnych licznym uczestnikom czynów produkcyjnych i prac społecznych na placu budowy szkoły. Wręczono również Odznaki Honorowe Miasta Poznania i .,Za zasługi w rozwoju woj. poznańskiego". Kolumna znakomicie się prezentujących samochodów-retro przybyła na Stary Rynek. Wielu kierowców i pasażerów paradowało w strojach z epoki narodzin swych samochodów. Prezentacja ściągnęła tłumy widzów. Ogólnokrajowa narada rektorów i sekretarzy komitetów uczelnianych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i przewodniczących organizacji młodzieżowych w U niwersytecie im. Adama Mickiewicza. Prowadził ją minister nauki i szkolnictwa wyższego Benon Miśkiewicz.

Wydarzenia w Poznaniu (18.09.-19.9.)

Wśród uczestników byli m. in.

członek Biura Politycznego, sekretarz Komitetu Centralnego Tadeusz Porębski, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik i wojewoda poznański Bronisław Stęplowski.

Premiera arcydzieła Stanisława Wyspiańskiego Wesele w T ea trze N owym, w reżyserii Janusza Nyczaka, scenografii Michała Kowarskiego , z muzyką Zygmunta Koniecznego. Choreografia Henryka Konwińskiego. W premierowej obsadzie wystą

Od lewej: Wojciech Standełło (Dziennikarz) i Janusz Michałowski (Stańczyk)pili: Wiesław Komasa (Gospodarz), Maria Rybarczyk (Gospodyni), Lech Łotocki (Pan Młody), Dorota Lulka (Panna Młoda), Maria Maj (Marysia), Edmund Pietryk (Wojtek), Bolesław Idziak (Ojciec), Edward Warzecha (Dziad), Waldemar Szczepaniak (Jasiek), Maciej Kozłowski (Kasper), Michał Grudziński (Poeta), Wojciech Standełło (Dziennikarz), Jacek Różański (Nos), Józef Jachowicz (Ksiądz), Daniela Popławska (Maryna), Elżbieta Górna (Zosia), Wanda Ostrowska (Radczyni), Agnieszka Dondajewska (Haneczka), Tadeusz Drzewiecki (Czepiec), Kazimiera Nogajówna (Czepcowa), Sidonia Błasińska (Klimina), Paweł Hadyński (Kuba), Henryk Abbe

(Żyd), Bożena Kryżanowska (Rachel), Paweł Czekała i Robert J ezierski (Chór). Osoby dramatu: Krystyna Feldman (Chochoł), Paweł Binkowski (Widmo), Janusz Michałowski (Stańczyk), Andrzej Lajborek (Hetman), Zbigniew Grochal (Rycerz Czarny), Andrzej Saar (Upiór), Rajmund Jakubowicz (W ernychora).

Posiedzenie Rady Wielkopolskiego Zrzeszenia Przedsiębiorstw Budownictwa Rolniczego, zorganizowane z okazji Dnia Budowlanych. Przebywająca w Polsce grupa piętnastu dziennikarzy z państw socjalistycznych, zajmujących się problematyką ekonomiczną przybyła do Poznania. Uczestniczyła m. in. w konferencji prasowej na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Finał Ogólnopolskiego Przeglądu Orkiestr Zakładowych. W przemarszu przez miasto uczestniczyło 1200 muzykantów. Poza konkursem wystąpiła Wielka Orkiestra Dęta Zakładów "Svit" z Gottwaldowa (Czechosłowacja) . Z okazji czterdziestolecia Fabryki Zespołów Napędowych "Zremb" odbyło się spotkanie załogi, na którym najbardziej zasłużeni pracownicy udekorowani zostali odznaczeniami państwowymi. Ina uguracj a sezonu artystycznego 1987/1988 orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Wojciecha Michniewskiego. Solistką była Ewa Pobłocka (fortepian) . Zespół Pieśni i Tańca "Cepelia", pod kierownictwem Henryka Manieckiego, udał się w podróż artystyczną do Republiki Federalnej Niemiec i Francji.

19.9 Finał Ogólnopolskiego Przeglądu Orkiestr Zakładowych w sali "Areny" . Przybyło dwadzieścia zespołów. Jury, pod przewodnictwem Władysława Balickiego, zakwalifikowało do udziału w koncercie galowym dwanaście orkiestr. Bawiąca w Poznaniu osiemdziesięcioosobowa Wielka Orkiestra Dęta Zakładów "Svit" z Gottwaldowa (Czechosłowacja), pod dyrekcją Jarosława Billy, koncertowała na Starym Rynku.

Generalnym triumfem kierowców Automobilklubu Wielkopolskiego zakończył sie XV Międzynarodowy Rajd Samochodów Zabytkowych. W łącznej klasyfikacji wszystkich grup zwycięstwo przypadło Markowi Furmanowskiemu, jadącemu na BMW 1933, przed Arlettą Adam, która kierowała Fiatem 514 z 1929 r., i Adamem Cieluchem, prowadzącym najstarszy samochód imprezy - Forda A wyprodukowanego w 1924 r. Premiera prasowa Wesela Stanisława Wyspiańskiego w Teatrze Nowym, w reżyserii Janusza Nyczaka i scenografii Michała Kowarskiego (muzyka Zygmunta Koniecznego) . 20.9. W Pałacu Kultury rozpoczęła się giełda najnowszej aparatury elektronicznej, wideokaset i mikrokom - puterów, a także urządzeń muzycznych i fotograficznych. Koncert galowy Ogólnopolskiego Przeglądu Orkiestr Zakładowych w "Arenie". Zwyciężyły Orkiestry: Kopalni Węgla Kamiennego "Halemba" i Huty Szkła "Warta" w Sierakowie.

Zakończenie warsztatów letnich "Młodej Polskiej Filharmonii", zorganizowanych pod auspicjami Ośrodka Sztuki dla Dzieci i Młodzieży. Orkiestra symfoniczna Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Wojciecha Michniewskiego, koncertowała w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Po piątkowej ulewie i burzy, jaka przeszła nad Poznaniem, jeszcze przez całą sobotę usuwano skutki nawałnicy. W niedzielę ok. godz. 10 sytuacja się powtórzyła. N ad miastem zrobiło się ciemno a deszcz błyskawicznie przekształcił się w ulewę połączoną z burzą. S trumienie wody płynęły ulicami. Sparaliżowana została komunikacja. 21.9. Posiedzenie Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Poznania, na którym omówiono przygotowania do rozpoczęcia zajęć dydaktycznych, zapoznano się z realizacją planowanych remontów domów studenckich i placówek naukowobadawczych. Podczas posiedzenia podziękowano prof. Januszowi Piasnemu za przewodniczenie Kolegium w latach 1984 - 1987. Dokonano też wy* boru nowego przewodniczącego, powierzając tę funkcję prof. drowi hab. Jackowi Fisiakowi - rektorowi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert muzyki operetkowej, w wykonaniu Wielkopolskiej Orkiestry Symfonicznej im. Karola Kurpińskiego i - - występującego gościnnie - stuosobowego Zespołu Maaslandzkiego Towarzystwa Operetkowego i Muzycznego z Oss (Holandia), pod kierownictwem Heńka van den Sandena. Inauguracja Dekady Wielkopolskiego P ar ku Zoologicznego. 22.9. Wyjazdowe posiedzenie Krajowej Rady Ekologicznej Zarządu Krajowego Związku Młodzieży Wiejskiej, połączone z VIII Plenum Zarządu Woj ewódzkiego.

Plenarne posiedzenie Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stare Miasto poświęcone "Zadaniom staromiejskiej organizacji partyjnej w pracy ideowo-wychowawczej i masowo-politycznej wśród załóg pracowniczych". Referat wprowadzający do dyskusji przedstawił przewodniczący Komisji Ideologicznej Tadeusz Komorowski. Plenum, któremu przewodniczył I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Romuald Łukaszewski, podjęto uchwalę zalecającą wszystkim ogniwom partyjnym oraz partyjnym członkom kierownictw zakładów pracy stosowanie wskazanych w trakcie obrad form szkolenia ideologicznego i wiązanie go z popularyzowaniem zagadnień ekonomicznych wśród załóg. W posiedzeniu uczestniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Silski.

W sali "Areny" występował Balet Folklorico de Mexico. W Akademii Ekonomicznej rozpoczęła się międzynarodowa konferencja poświęcona jakości towarów i jej ocenie. Zorganizował ją Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej, wspólnie z Wyższą Szkołą Gospodarki Narodowej w Warnie (Bułgaria). W konferencji uczestniczyli obok specjalistów polskich i bułgarskich - naukowcy z Niemieckiej Republiki Demokra tycznej, Rumunii, Węgier i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Wieczorem przybyła do Poznania delegacja Komitetu Wychowania Fizycznego i Sportu przy Radzie Mi

Wydarzenia w Poznaniu (22.9.-24.9.)nistrów Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Do grona stulatek dołączyła, ciesząca się dobrym zdrowiem i samopoczuciem Marianna Grzybek - wdowa po powstańcu wielkopolskim. O urodzinach M. Grzybek pamiętali znajomi i działacze Klubu Osiedlowego przy ul. Głównej. U dekorowano ją Odznaką Honorową Miasta Poznania.

W Domu Kultury "Orle Gniazdo" na Osiedlu Lecha odbyły się eliminacje I ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Rockowych "Malta Rock 87". Do koncertu finałowego zakwalifikowano jedenaście zespołów. W Klubie im. Włodzimierza Pietrzaka otwarto wystawę rysunków sangwiną Mieczysława Kudelli. 23 9. "Jubileusz 110-lecia Szpitala im.

Krysiewicza notował reporter »Gazety Poznańskiej« - zaprawiony był goryczą. Stan bazy szpitalnej nie może nastrajać optymizmem, skoro przeprowadzone kilka lat temu ekspertyzy mówią, że budynki w każdej chwili mogą się zawalić". Wyrazem uznania dla pracowników Szpitala były odznaczenia państwowe, resortowe i regionalne. Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski udekorowano lekarzy: Eugeniusza Błaszczyka, Zbigniewa Milanowskiego, Marię Solową oraz Wandę Gruszkę i Sylwestra Saporowskiego. Jubileusz zgromadził wielu znakomitych lekarzy z prof. drem Tadeuszem Pisarskim - dyrektorem Instytutu Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej. Obecni byli sekretarz Komi tetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Piotrowicz i wicewojewoda poznański Tadeusz Zając. Sztandar Szpitala udekorowano Odznaką Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża II stopnia. W Instytucie Medycyny Społecznej Akademi Medycznej rozpoczęła się narada, poświęcona rehabili - tacji medycznej, społecznej i zawodowej. Przyjechali na nią specjaliści z krajów członkowskich Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej.

Inauguracja jesienno-zimowego 24.9 sezonu szkolenia politycznego 1987/ /1988 w Zjednoczonym Stronnictwie Ludowym. Uczestniczyli lektorzy z województw: gorzowskiego, kaliskiego, konińskiego, lesz

czyńskiego, poznańskiego i zielonogórskiego. Referat na temat zagrożeń środowiska przyrodniczego w Polsce oraz problemów jego ochrony w rolnictwie i na wsi do 2000 r. wygłosił doc. dr hab. Ryszard «Siwecki z Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku.

Musicalem Jana Tomaszewskiego Boso ale w ostrogach rozpoczął sezon 1987/1988 Teatr Muzyczny. Poszukiwacze wydry skradzionej rzekomo z ZOO posłyszeli szmery dochodzące spod podłogi w klatce, w której przebywała. Zerwano deski i wtedy okazało się, że wydra tu właśnie się ukryła. Mimo iż przez kilka dni pozbawiona była pokarmu - czuła się dobrze.

W wieku sześćdziesięciu siedmiu lat zmarł Albin Zuchowski, dyrektor Zakładów Sprzętowo- Transportowych Budownictwa Kolejowego w latach 1958 - 1977. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Oddział poznański Krajowej Agencji Wydawniczej obchodził jubi1eusz dwudziestopięciolecia. Z okazji rocznicy, w siedzibie Oddziału odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli m. in. sekretarz Koinitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Silski, wicewojewoda poznański Tadeusz Zając, wiceprezydent Poznania Mirosław Kopiński i wiceprezes Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa- Książka- Ruch" Bronisław Stępień. Historię i dorobek Agencji przypomniała redaktor naczelny Krystyna Szmeja. Wyróżniających się pracowników uhonorowano odznaczeniami państwowymi i Odznakami Honorowymi Miasta Poznania.

W Fabryce Obrabiarek Specjalnych "Ponar- Wiepofama" odbyła się narada w sprawie rozwoju produkcji obrabiarek zespołowych, linii obróbkowych i systemów elastycznych. W ramach współpracy Poznań- Hanower, do Poznania przybył minister do spraw ochrony środowiska Dolnej Saksonii dr Werner Remmers, który wygłosił w Pałacu Działyńskich odczyt n t. : Ludwig Windhorst polityczny katolicyzm a a sprawa polska w XIX wieku. Staraniem Instytutu J ęzykoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytetu w Kilonii zorganizowano międzynarodową konferencję poświęconą zastosowaniu informatyki w naukach humanistycznych. Na posiedzeniu Kolegium Wojewody Poznańskiego, wśród innych tematów, zajęto się możliwościami wykorzystania surowców naturalnych i materiałów odpadowych w lokalnej produkcji. Kolegium zaleciło kontynuowanie poszukiwań jak najbardziej efektywnych i racjonalnych metod i form przetwarzania wszystkich tych surowców, albowiem część z nich trafia na składowiska odpadów. XXII Sesja Miejskiej Rady N arodowej. W Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyło się spotkanie władz DOlityczno-administracyjnych woj. poznańskiego z grupą przewodniczących rad pracowniczych przedsiębiorstw regionu. W spotkaniu udział wzięli m. in. doc. dr hab. Tadeusz Jaworski - ekspert Komisji Sejmowej do spraw Samorządów Załóg i Wiesław Żółtkowski - kierownik sektora do spraw samorzą

du załóg Wydziału Polityki Społeczno-Ekonomicznej Komitetu Centralnego. Spotkanie prowadził sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Stanisław Piotrowicz.

Przebudowa ul. Grunwaldzkiej. Stan robót w dniu 24 września 1987 r.

Po kapitalnym remoncie torowiska, tramwaje wróciły na Górną Wildę.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert dyplomowy. Orkiestrą symfoniczną Filharmonii Poznańskiej dyrygował Wojciech Stawujak.

25.9. Dzień był szczególny dla mieszkańców Piątkowa. W nowym i funkcjonalnym Domu Kultury "Dąbrów

Dom Kultury "Dąbrówka"

ka" zainaugurowano rok kulturalny 1987/1988. Gości powitał prezes Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Stanisław Witecki. Na inaugurację przybyli: zastępca kierowni

Wydarzenia w Poznaniu (25.9.)

ka Wydziału Kultury Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Mirosław Słowiński, wiceminister kultury i sztuki Jerzy Bajdor, sekretarze Komitetu Wojewódzkiego Andrzej Rakowski, Jan Maćkowiak i Jerzy Silski, wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski, wiceprezydenci Poznania Mirosław Kopiński i Bogdan Pucek. Przemówienie wygłosił dyrektor Wydziału Kutury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego Jan Stryjski. Podczas uroczystości Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowany został Włodzimierz Kamiński, a Krzyżami Kawalerskimi: Józef Bock, Anna Hybza, Genowefa Kostyrl)o, Gabriela Piotrowska, Tadeusz Smigielski i Jarosław Wiza. Goście zwiedzili nową placówkę kulturalną. W Sali Wielkiej odbył się koncert w wykonaniu orkiestry pod dyrekcją Zbigniewa Górnego.

Jubileusz siedemdziesiątej rocznicy urodzin i czterdziestolecia pracy naukowej obchodził prof. dr Ewaryst Pawelczyk. Rozpoczęła się krajowa konferencja nt. "Przygotowanie polskiego pielęgniarstwa do założeń WHO - - Zdrowie dla wszystkich w roku 2000". Uczestniczyło w niej ponad 300 pielęgniarek z całego kraju.

W budynku Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej odsłonięto - w dwudziestą rocznicę śmier

ci - tablicę pamiątkową poświęconą dziekanowi Wydziału Ogrodniczego oraz kierownikowi Katedry Roślin Ozdobnych prof. drowi Władysławowi Oszkinisowi. Aktu odsłonięcia tablicy dokonali: prorektor prof. dr hab. Michał Zenkteler oraz dziekan doc. dr hab. Marian Gapiński. W drugiej części uroczystości odbyła się sesja naukowa poświęcona osiągnięciom naukowym prof. Oszkinisa. Wojewódzka Rada Narodowa na sesji plenarnej oceniła funkcjonowanie handlu w województwie oraz stan i perspektywy jego rozwoju do 1990 r. Przewodniczył Tadeusz Czwojdrak. Obecni byli sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Andrzej Rakowski oraz kierownictwo Urzędu Wojewódzkiego, z wojewodą poznańskim Bronisławem Stępiowskim. Ocenę funkcjonowania handlu przedstawił Radzie wicewojewoda poznański Tadeusz Zając. Przy ul. Zeylanda 11 otwarta została księgarnia "Znaki Czasu" Kościoła Adwentystów. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert dyplomowy. Orkiestrą symfoniczną Filharmonii Poznańskiej dyrygowała Ewa Baranowska. Solistką była Wiesława Piwowarska (sopran).

Redakcja "Gazety Poznańskiej" zapowiedziała rozpoczęcie akcji Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego pn.: "Przywróćmy życie Warcie!" .

Na cmentarzu junikowskim odbył się pogrzeb zmarłej w dniu 16 września dr med. Jadwigi Kapłań - skiej (Jagusi), zasłużonego pediatry,

wychowawczyni wielu pokoleń lekarzy, harc mistrzyni "Dąbrowszczanek" . Żyła siedemdziesiąt pięć lat.

mitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzy BryI. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowano m. in. dyrektora Kombina tu "Poznań - Północ" Alfreda Hofmana. U dekorowano też załogi poznańskich przedsiębiorstw obchodzących jubileusz czterdziestolecia istnienia i pracy: Kombinat Budowlany "Poznań-Północ" - Orderem Sztandaru Pracy II klasy, a Fabrykę Zespołów Napędowych i Części Zamiennych "Zremb" - Odznaką "Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych" . Jubileusz trzydziestopięciolecia pracy obchodził Poznański Kombinat Budowlany w Suchym Lesie. Z okazji jubileuszu Kombinat wyróżniony został Odznaką Honorową Miasta Poznania. W Pałacu Kultury otwarto XII Wojewódzki Przegląd Plastyki Amatorskiej ekspozycję prac 250 twórców z Poznania i województwa.

I\.

W wieku sześćdziesięciu jeden lat zmarł mgr Franciszek M. Podgórski, dyrektor Państwowego Pogotowia Opiekuńczego od 1984 r., dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w latach 1966 - 1982. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 26.9. Centralna inauguracja Dnia Budowlanych zgromadziła na uroczystości w Teatrze Wielkim przedstawicieli tej gałęzi gospodarki z całego kraju. Gospodarzem spotkania był wojewoda poznański Bronisław Stęplowski. Przybyli: zastępca członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabriela Rembisz, zastępca kierownika Wydziału Społeczno- Ekonomicznego Komitetu Centralnego Andrzej Dobrucki, szef resortu budownictwa Jerzy Bajszczak, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Stanisław Piotrowicz, przewodniczący Wojewódzkiego Ko

Inauguracja jubileuszu dwudziestopięciolecia działalności Pałacu Kultury. Rozpoczęły się różnorodne imprezy. Na placu przed Pałacem wystąpiły balet Młodzieżowego Zespołu "Parada" oraz pary taneczne z Amatorskiego Klubu Tańca Turniejowego. Jubileusz siedemdziesięciopięciolecia istnienia i pracy obchodziły Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Goplana". W uroczystości udział wzięli zastępca członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabriela Rembisz, wicemini - ster handlu wewnętrznego i usług Andrzej Malinowski, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Stanisław Piotrowicz, wicewojewoda poznański Jan Tomaszewski, wiceprezydent Poznania Łucjan Majewski. Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski udekorowano: Henryka Gmerka, Tadeusza Kaczmarka, Mariana Stanisławskiego i Łucję Staszewską. Równolegle jubileusz

Wydarzenia w B

dwudziestopięciolecia pracy obchodziła zakładowa szkoła zawodowa. W siedzibie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej zorganizowano spotkanie społeczników z władzami polityczno-administracyjnymi woj. poznańskiego, na które przybyli: zastępca członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabriela Rembisz, sekretarze Komitetu Wojewódzkiego Stanisław Piotrowicz i Andrzej Rakowski, dyrektor departamentu w Najwyższej Izbie Kontroli Edward Bochacz.

Przemawiali Stanisław Piotrowicz i Gabriela Rembisz. .,Dzień Indiański" na Osiedlu Kosmonautów. Zorganizowano "indiańskie miasteczko". W Klubie "Esculap" rozpoczął się Mały Festiwal Rockowy "Ma,lta- Rock", zorganizowany przez Srodowiskowy Dom Kultury "Ratajan" . W nocy z 26 na 27 września cofnięto zegarki z godz. 2 na l. 27.9. "Święto latawca" w parku na Cytadeli. 28.9. Politechnika Poznańska jako pierwsza uczelnia w mieście zainaugurowała nowy rok akademicki. Uroczystość odbyła się w auli U niwersytetu im. Adama Mickiewicza. Rektor Politechniki prof. dr Andrzej Ryżyński powitał zastępcę członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabrielę Rembisz, I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Edwarda Łukasika, wojewodę poznańskiego Bronisława Stęplowskiego. Przybyli dyplomaci z poznańskich konsulatów Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn. Aktu immatrykulacji grupy studentów I roku dokonał prorektor doc. dr hab. Andrzej Szambelan. Wykład inauguracyjny pt. Roboty współczesnym środkiem automatyzacji produkcji wygłosił prof. dr hab. inż. Antoni Woźniak.

Rozpoczął się kapitalny remont torowiska w ul. Strzeleckiej. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wystąpiła gościnnie Szkocka Orkiestra Symfoniczna BBC z Glasgow. Dyrygował Jerzy Ma

(26.9.-28.9.)ksymiuk, a solistą był Krzysztof J akowicz (skrzypce).

Pegaz w konserwacji. Fotografia wykonana w dniu 28 września 1987 r.

Z podróży artystycznej do Szwajcarii i Republiki Federalnej Niemiec powrócił Chór Żeński "Sonantes" Akademii Ekonomicznej, pod kierownictwem Krystyny Domańskiej- Maćkowiak. Chór koncertował m. in. w siedzibie Organizacji N arodów Zjednoczonych w Genewie z okazji Dnia Pokoju (15 IX) oraz brał udział w festiwalu "Eurotreff M usik" w Badenii - Wirtembergii.

Chórowi towarzyszyły Maria Pawlaczyk (sopran) i Bożena N alewajko (fortepian). W wieku osiemdziesięciu jeden lat zmarł nestor poznańskiej literatury Roman Brandstaetter. Debiutował jako poeta w 1928 r.; autor teatrologii Jezus Z Nazarethu i trzydziestu innych dramatów, wielu tomów wierszy, przekładów Starego i Nowego Testamentu oraz drama tów Szekspira. Za swoją twórczość otrzymał Nagrodę Państwową. Udekorowany Krzyżami Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Laureat Nagrody Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za rok 1974. W 1951 r. otrzymał Państwową Nagrodę Artystyczną I stopnia za libretto do opery Tadeusza Szeligowskiego Bunt Zaków. Roman Brandstaetter był członkiem honorowym Academy des Poetes de Rhodena. 29.9. Spotkanie rektorów poznańskich uczelni z władzami polityczno-administracyjnymi województwa. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik złożył rektorom serdeczne gratulacje. Dyskusja koncentrowała się wokół problemów środowiska akademickiego miasta, a zagaił ją sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jan Maćkowiak. Na zaproszenie Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego przybyła delegacja Południowomorawskiego Frontu N arodowego z Brna (Czechosłowacja). W "Empiku" na Osiedlu Piastowskim odbyło się spotkanie z Wojciechem Majewskim, redaktorem Wydawnictwa "Sport i Turystyka", W salach "Arsenału" otwarto VI Biennale Małych Form Rzeźbiarskich.

30.9. Cbradował na zebraniu plenarnym Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, pod przewodnictwem I sekretarza Edwarda Łukasika. Przybyli: sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej J ózef Baryła, zastępca członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Gabriela Rembisz, prezes Sądu N ajwyższego prof. dr Adam Łopatka. Referat poświęcony problemom wzrostu autorytetu podstawowych organizacji partyjnych wygłosił sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Andrzej Rakowski. W przerwie obrad toczyła się dyskusja w siedmiu zespołach problemowych. W dyskusji plenarnej przemawiał Józef Baryła. W związku z przejściem Edmunda Borowiaka do pracy na stanowisku dyrektora Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Zielonych, na stanowisko kierownika Wydziału Rolnego Komitetu Wojewódzkiego powołany został Edmund Mandziak, dotychczasowy I sekretarz Komitetu Miejsko-Gminnego w Kostrzynie.

W przerwie obrad plenarnych Komitetu Wojewódzkiego sekretarz Komitetu Centralnego Józef Baryła odwiedził pracującą na pierwszej zmianie załogę zakładów "Lechia- Pollena".

Wielkopolska Orkiestra Symfoniczna im. Karola Kurpińskiego udała się w podróż artystyczną do Oss w Holandii.

Zespół Teatru Nowego, pod kierownictwem Izabelii Cywińskiej udał się w podróż artystyczną do Hiszpanii.

Z podróży artystycznej do Republiki Federalnej Niemiec i Francji powrócił Zespół Pieśni i Tańca "Cepelia", pod kierownictwem Henryka Manieckiego.

Zebrał: Kronikarz

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1988.10/12 R.56 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry