XXIII SESJA MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1988.10/12 R.56 Nr4

Czas czytania: ok. 11 min.

W dniu 3 grudnia 1987 r. w sali sesyjnej Miejskiej Rady Narodowej przy pi. Kolegiackim odbyła się XXIII Sesja Miejskiej Rady Narodowej, poświęcona m. in. ocenie wykonania Programu działania Miejskiej Rady Narodowej z roku 1984.

Na sesję przybyło 88 radnych oraz: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik, prezydent Poznania Andrzej Wituski, wiceprezydenci Łucjan Majewski, Mirosław Kopiński i Bogdan Pucek, przedstawiciel Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Witold Michalik, dyrektorzy jednostek gospodarczych i in. Porządek dzienny sesji przedstawił, otwierając obrady, radny Stanisław Antczak. Obejmował on m. in.: 1. Interpelacje i wnioski radnych; 2. Zatwierdzenie planu pracy Miejskiej Rady Narodowej na 1988 r.; 3. Podjęcie uchwały w sprawie stanu sanitarnego miasta oraz problemów utylizacji odpadów komunalnych; 4. Ocenę realizacji Programu działania Miejskiej Rady Narodowej przyjęto U chwałą Nr JII/12/84 oraz stanu wykonania wniosków i postulatów wyborców zgłoszonych w kampanii wyborczej do rad narodowych w 1984 r. i Sejmu PRŁ w 1985 r. ; 5. Informację o realizacji programu rozwoju produkcji ogrodniczej do 1990 r,; 6. Informację o realizacji uchwały w sprawie kierunków działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego na lata 1986-1990;

9 Kronika m. Poznanta 4/81

7. Informację na temat wdrożenia w życie przez Rejonowe Kolegium do spraw Wykroczeń przy Prezydencie Poznania wniosków zgłoszonych na XV Sesji Rady; 8. Informację Zespołu Radnych, powołanego na XXII Sesji Rady, na temat wody dla Osiedli Szczepankowo-Spławie oraz doprowadzenia wody do szkoły podstawowej i przedszkola w Szczepankowie; 9. Projekty uchwał w sprawach: zwiększenia kredytów w ramach ponadplanowych dochodów w budżecie miasta na 1987 r. oraz nazw ulic miasta.

Interpelacje i wnioski: Radny Jerzy Sołowiej - zgłosił wniosek w sprawie dofinansowania Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w wysokości 500 min zł, koniecznego dla uregulowania zaległych zobowiązań. Radny Feliks Ziomek - zapytał, kto przeniósł pomnik Macierzyństwo Z terenu Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Bema, gdzie obecnie on się znajduje i kiedy · wróci na swoje miejsce? Poza tym, dla poprawienia warunków pracy osób zatrudnionych w Komunalnym Przedsiębiorstwie Techniki Sanitarnej "Sanitech" , radny Ziomek wnioskował o lepsze 'wyposażenie bazy, nadzór bezpośredniego kierownictwa oraz właściwe wykorzystanie rampy wybudowanej na wysypisku śmieci w Biedrusku i wybudowanie drogi dojazdowej do tego wysypiska. Radny Marian Ratajczak - zgłosił wniosek, aby Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne utworzyło na końcowych

Sprawozdaniaprzystankach punkty naprawcze, które by usuwały drobne usterki w tramwajach i autobusach, co wyeliminowałoby częste zjazdy do bazy, np. z pękniętym tłoczkiem od drzwi. Radny Seweryn Majchrzak - zapytywał, czy będzie kontynuowana rozbudowa strażnicy przy ul. Masztalarskiej. Radny Kazimierz Bulczyński - zgłosił wniosek w sprawie uporządkowania tablic z nazwami ulic na Osiedlu Plewiska, gdzie ulice posiadają po dwie nazwy. Radny Bogdan Banasiak - zapytał, na ile awarie w sieciach wodociągowych czy w głównych kablach zasilających osiedla spowodowane są beztroską wykonawców, bądź brakiem aktualnej dokumentacji? Co jest powodem tych awarii i niedociągnięć, i czy są wyciągane wnioski wobec projektantów i wykonawców? Radny Andrzej Baraniecki - zgłosił do protokołu następujące postulaty: l. Pierwotna koncepcja urbanistyczna, przewidująca powstanie w obrębie osiedla Edwardowo placów rekreacyjnych, została w trakcie budowy zmieniona. Część tych placów przeznaczono pod działki budowlane. Efekt jest taki, że ci, którzy wybrali działki przy placach, zostali postawieni w sytuacji gorszej od innych. Podobne praktyki uznać należy w przyszłości za niedopuszczalne, jako naruszające zasady współżycia. 2. Rozważyć możliwość przedłużenia nocnej linii autobusowej nr 202 do Suchego Lasu. 3. Sporządzić mapę gleboznawczą gruntów niezabudowanych w granicach miasta. Skala tej mapy winna gwarantować jej czytelność, a miejscem jej ekspozycji winna być sala sesyjna. Użytki rolne znajdujące się w obrębie miasta są niepomnażalnym dobrem narodowym, a rozwój miasta związany jest z ich zmniejszeniem. Radni w tej materii winni mieć pełne rozeznanie przy opiniowaniu i zatwierdzaniu lokalizacji różnych przedsięwzięć. Radny zaproponował, aby wszelkie dane o terenach pod zabudowę oraz pozostałych niezabudowanych wprowadzono na dysk komputera. Takie "skatalogowanie" ułatwiłoby podjemowanie decyzji lokalizacyjnych. Prezydent Poznania Andrzej Wituski - udzielając odpowiedzi na zgłołzone wnioski i interpelacje - poinformował m. in., iż: Rozmowy z władzami centralnymi na temat dofinansowania Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego zakończyły się tylko częściowym powodzeniem. Co roku w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym brakuje od 500 do 800 min zł. Uchwalając plan na 1988 r. będzie się o tym pamiętać.

Macierzyństwo - to pomnik, którym się nikt nie interesował. Ma 42 lata i zniszczony był w 50%. Reźba została odtworzona w zasadzie po raz drugi, kosztem 1,5 min zł. Nie wróci prędzej na miejsce, dopóki nie będzie pewności, że nie zostanie ponownie zniszczona. Wiceprezydent Poznania Bogdan Pucek został zobowiązany do dokonania oceny funkcjonowania Komunalnego Przedsiębiorstwa Techniki Sanitarnej "Sanitech" , jak równIe z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Stąd co najmniej dwa razy w tygodniu przebywa w tych przedsiębiorstwach. Zostanie przeprowadzona kontrola warunków pracy na wysypisku śmieci w Biedrusku. O wynikach kontroli Rada zostanie poinformowana. W Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym zostaną przeprowadzone zmiany kadrowe oraz dokonana zostanie ocena funkcjonowania komunikacji miejskiej. W sprawie utworzenia punktów naprawczych na pętlach zostanie przekazana radnemu wyczerpująca informacja na piśmie. W latach osiemdziesiątych, za zgodą konserwatora zabytków, rozpoczęto budowę strażnicy przy ul. Masztalarskiej. Inwestycja ta została wstrzymana decyzją ówczesnego wojewody poznańskiego. Zostanie zorganizowane spotkanie, na którym zapadną ostateczne decyzje w tej sprawie. Obecnie można zaprojektowaćtaką strażnicę, która nawiązywałaby do zabudowy staromiejskiej, ale ze wszystkimi w tym względzie koniecznymi utrudnieniami dla wykonawcy. N atychmiast zostanie wydane polecenie zdjęcia tablic ze starymi nazwami ulic na Osiedlu Plewiska. Awarie magistral wodociągowych, to awarie wynikające przede wszystkim z konstrukcji materiału. Każdy przypadek bada Politechnika Poznańska. Są również awarie, jak np. pęknięcia, wynikające z niefrasobliwości ludzi. Takie przypadki badane są przez odpowiednie władze i organa. Rada, uwzględniając wnioski radnych Danuty Żywieckiej i Wojciecha Lutego, podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr XXIII/ /151/87 w sprawie planu pracy na rok 1988.

W tym mIeJSCU Rada powróciła do projektu uchwały w sprawie stanu sanitarnego miasta oraz problemów utylizacji odpadów komunalnych, nie podjętej na Sesji XXII. Tekst uchwały doręczono radnym przed sesją. W wyniku głosowania Uchwała Nr XXIII/152/87 w tej sprawie podjęta została jednomyślnie. Czytamy w niej m. in.: Stan sanitarny miasta ocenia się jako zły, stwarzający zagrożenie dla zdrowia jego mieszkańców. W celu przywrócenia warunków bezpieczeństwa sanitarnego w Poznaniu, uznaje się za konieczne podjęcie natychmiastowych, radykalnych kroków zapewniających likwidację podstawowych źródeł zagrożeń. Miejska Rada Narodowa aprobuje działania prezydenta miasta podjęte na rzecz* poprawy funkcjonowania Komunalnego Przedsiębiorstwa Techniki Sanitarnej, a w szczególności dla zapewnienia systematycznego wywozu nieczystości stałych i płynnych.

B'

Miejska Rada Narodowa ustala "Kierunki działania na rzecz poprawy stanu sanitarnego" . Zobowiązuje się prezydenta Poznania do przedstawienia Radzie w terminie do dnia 31 stycznia 1988 r. szczegółowego harmonogramu działań doraźnych i długoterminowych, zapewniających radykalną poprawę stanu sanitarnego miasta. W harmonogramie uwzględnić należy wnioski Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Komisji Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Łączności zawarte w wystąpieniach przewodniczących tych Komisji na temat stanu sanitarnego miasta, wygłoszonych na sesji w dniu 24 wrz e śnia 1987 r. Integralną częsc uchwały stanowią Kierunki działania na rzecz poprawy " stanu sanitarnego Poznania", określające takie kwestie, jak: I. Unieszkodliwianie i likwidacja odpadów komunalnych i przemysłowych. l. Poprawa i usprawnienie funkcjonowania Komunalnego Przedsiębiorstwa Techniki Sanitarnej poprzez: podjęcie kroków w kierunku zapewnienia niezbędnego wyposażenia sprzętowo-technicznego Przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedniej liczby pojemników na odpady komunalne; usprawnienie organizacji pracy Przedsiębiorstwa w sposób gwarantujący systematyczne wywożenie odpadów, zgodnie z warunkami zawartych umów; zakończenie budowy bazy przy ul. Góreckiej do końca 1989 r.; poczynienie starań u wojewody poznańskiego o wprowadzenie do planu inwestycyjnego na 1989 r. budowy stacji komprymacji odpadów komunalnych wraz z ich segregacją pod kątem odzyskiwania surowców wtórnych. 2. Zapewnienie mIeJSC i warunków składowania oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych poprzez: sfinalizowanie w porozumieniu z Urzędem Wojewódzkim, wysiłków podjętych dla poszerzenia wysypisk odpadów w Biedrusku,

Sprawozdaniaewentualnie wskazania innych terenów podmiejskich dla lokalizacji nowego wysypiska; wdrożenie prawidłowych metod eksploatowania wysypiska śmieci, łącznie z deratyzacją, oraz natychmiastowe zakończenie rekultywacji dotychczasowych wysypisk; ustalenie (w porozumieniu z Urzędem Wojewódzkim) w terminie do końca 1988 r. lokalizacji wysypiska odpadów przemysłowych dla zakładów miasta oraz podjęcie kroków na rzecz unieszkodliwiania tych odpadów; dokonanie ostatecznych ustaleń w sprawie lokalizacji kompostowni (I kwartał 1988 r.); wskazanie w porozumieniu z Urzędem "Wojewódzkim w terminie do końca 1989 r. lokalizacji wysypiska (składowiska) dla odpadów komprymowanych; przeprowadzenie pełnej oceny przydatności dla miasta krajowych rozwiązań spalania śmieci oraz podjęcie ostatecznej decyzji co do wykorzystania metody najbardziej ekonomicznej; zapewnienie sfinalizowania w 1988 r. I etapu budowy Centralnej Oczyszczalni Ścieków (II kwartał 1988 r.) oraz rozpoczęcie także w 1988 r. II etapu budowy (oraz części biologicznej Oczyszczalni), a także przystąpienie do niezwłocznej realizacji wniosków Prezydium Rady z dnia 28 kwietnia 1987 r. w sprawie budowy Oczyszczalni; opracowanie ikonsekwentne realizowanie programu renowacji i oczyszczania studni publicznych, z uwzględnieniem budowy lokalnych oczyszczalni ścieków, zapewniających ochronę przed zanieczyszczeniem wody w studniach i wodociągach; podjęcie, w porozumieniu z Wydziałami Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędów Miejskiego i Wojewódzkiego, kroków zmierzających do prawidłowej utylizacji ścieków z obiektów służby zdrowia i weterynaryjnych; wyposażenie szpitali w piece do spalania materiałów opatrunkowych, pooperacyjnych, sprzętu jednorazowego użycia i innych odpadów.

3. Zapewnienie funkcjonowania wszystkich istniejących szaletów publicznych oraz budowę niezbędnej liczby nowychtego typu obiektów, zgodnie z planami Rady.

4. Przeprowadzanie kompleksowej i ogólnomiejskiej deratyzacji dwukrotnie w ciągu roku (wiosną i jesienią). II. Zapewnienie higeny żywienia oraz ochrony żywności przed zakażeniem poprzez: l. Podjęcie stosownych i skutecznych starań w celu: zainstalowania w placówkach pionu spożywczego niezbędnej liczby urządzeń chłodniczych; zapewnienia higienicznej sprzedaży artykułów spożywczych, w szczególności produktów mięsnych i wędliniarskich; konsekwentnego egzekwowania obowiązków szkolenia w zakresie minim um sanitarnego pracowników zatrudnionych przy produkcji i obrocie żywnością. 2. Dokonanie analizy dostaw na rynek Poznania ziemiopłodów z terenów objętych klęską i zagrożeniem ekologicznym, a następnie podjęcie kroków zmierzających do wyeliminowania dostaw i sprzedaży tych produktów z tych obszarów. 3. Podjęcie wspólnych z Urzędem Wojewódzkim wysiłków zmierzających do zakończenia do końca 1992 r. budowy nowej mleczarni dla miasta w Kozichgłowach. 4 Dokonanie wraz z Państwową Inspekcją Sanitarną analizy planów remontowych mleczarni na Dębcu, pod kątem eliminowania zagrożeń dla zdrowia konsumentów. III. Obniżenie poziomu i stopnia zanieczyszczenia powietrza w Poznaniu poprzez: 1. Podjęcie wspólnie z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego bardziej rygorystycznych kroków na rzecz obniżenia szkodliwości spalania w urządzeniach grzewczych i silnikach drogą poprawy technologii spalania. 2. Zapewnienie, wspólnie z tym Wydziałem, instalowania urządzeń odpylających w zakładach produkcyjnych i obiektach ciepłowniczych. 3. Podjęcie konsekwentnych kroków w celu szybszego wdrażania metod oczyszczania spalin, głównie związków siarki, azotu i węgla. 4. Tworzenie w ramach nowych lokalizacji oraz w już istniejących zakładach pracy i kompleksach przemysłowych, tam gdzie to jest możliwe, stref ochrony i pasów zieleni. IV. Kontynuowanie prac nad dalszym wodociągowaniem i kanalizowaniem peryferyjnych dzielnic Poznania. Przewodniczący obrad, radny S. Antczak poinformował, iż oceny stopnia realizacji Programu oraz wniosków i postulatów wyborców dokonały wszystkie komisje na swoich posiedzeniach w listopadzie 1987 r., a Prezydium - w dniu 18 listopada 1987 r. Przypomniał także, iż dążąc do spełnienia oczekiwań społecznych oraz wszechstronnego wykorzystania istniejących możliwości rozwoju miasta, Rada w swoim Programie, uchwalonym w 1984 r. przyjęła następujące podstawowe kierunki działania: - uzyskanie przez Miejską Radę Narodową rzeczywistego wpływu na wszystkie podstawowe dziedziny życia społeczno-gospodarczego miasta. - utrzymanie pozycji miasta i stałe jej zwiększanie w realizacji funkcji na rzecz regionu wielkopolskiego, - dążenie do poprawy warunków mieszkaniowych ludności, - poprawa zaopatrzenia ludności w podstawowe artykuły spożywcze i przemysłowe, - dążenie do rozwoju i usprawnienia gospodarki komunalnej, usług, służby zdrowia, bazy oświatowej i kulturalnej, - poprawa warunków ekologicznych.

"J ak z przedstawionych materiałów wynika - powiedział radny Antczak - zaawansowanie realizacji Programu na koniec września wyniosło 61,4%. Rada i jej organy w bieżącej kadencji już dwukrotnie dokonywały oceny realizacji Programu oraz rokrocznie kontrolowały stopień realizacji wniosków i postulatów wyborców zgłoszonych w kampanii wyborczej do rad narodowych w 1984 r. i Sejmu PRL w 1985 r."

Wprowadzenia do dyskusji dokonał wiceprezydent Poznania Łucjan Majewski. Uwagi i opinie o realizacji Programu działania Miejskiej Rady N arodowej z 1984 r. przedstawili: radny Czesław Śniady - w imieniu Zespołu Radnych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Bezpartyjnych, radny Stefan Ratajczak - w imieniu Zespołu Radnych Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, radna Ewa Zakrzewska - w imieniu Zespołu Radnych Stronnictwa Demokratycznego, radny Jan Moszyński - w imieniu radnych członków Stowarzyszenia PAX. Wszyscy oni, nie szczędząc uwag krytycznych, opowiedzieli się za przyj ęciem Oceny. Radny Czesław Knoll przypomniał m.

in., iż w budownictwie oświatowym w latach 1981 - 1985 wystąpiły zaległości sięgające 14 obiektów (5 szkół i 9 przedszkoli). N a lata 1988 - 1990 zaplanowano budowę 29 obiektów, czyli średnio rocznie po 10 obiektów. "Stąd nasuwa się pytanie - mówił radny Knoll - jak te zadania zostaną wykonane, jeżeli aktualnie każdego roku oddaje się jedną szkołę i dwa przedszkola? Z podobnym pytaniem Komisja zwróciła się do Kuratorium Oświaty i Wychowania, i do dnia dzisiejszego nie otrzymała odpowiedzi". W imieniu Komisji Wychowania, Oświaty i Kultury radny Knoll ponowił wniosek, by Komisja oraz Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miejskiego uczestniczyły przy rozdziale środków na oświatę miejską. Radny Andrzej Baraniecki przedłożył wniosek o dokonanie przeglądu struktur miejskich starego budownictwa mieszkaniowego w celu dokonania wyburzeń budynków, które z uwagi na duży stopień dekapitalizacji nie nadają się do remontu kapitalnego i w ich miejsce pobudowania nowych "plomb" . N a podstawie dokonanego przeglądu należałoby opracować informację dla potrzeb radnych przyszłej kadencji, co by przyczyniło się do podejmowania trafnych decyzji. Biorąc pod uwagę aktualny stan za

Sprawozdania

Nowe ulice w obrębie Strzeszyna

N owa ul. Tylicka i przedłużona ul.

Zegiestowska w obrębie Strzeszyna

Uporządkowane nazwy ulic na Osiedlu Marysieńki

N owa ul. Braniewska i przedłużone ulice Pucka i Gniewska w obrębie Krzyżownik

POŁAM tSKA <B !

PUCKA

PUCKAmI

GNIEWSKA

GNIEWSKA

AAjy

-\to"\

awansowania Programu oraz liczbę zadań będących w trakcie wykonywania, a także niedobór środków finansowych i ograniczone możliwości wykonawcze, Rada - przyjmując materiały - wyraziła dodatnią ocenę wykonania Programu oraz realizacji wniosków i postulatów wyborców zgłoszonych w kampanii wyborczej do rad narodowych i Sejmu PRL.

Następnie radny S. Antczak przypomniał, iż zgodnie z Uchwałą Rady Państwa z 10 lipca 1986 r., rady narodowe zostały zobowiązane do określenia form działania, zapewniających realizację zadań wynikających z Uchwał X Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

Miejska Rada Narodowa przyjęła taki Program Uchwałą Nr XVIII/126/86 z dnia 27 listopada 1986 r. Oceny stopnia jego realizacji dokonał Zespół Radnych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Bezpartyjnych (26 X 1987 r.). Informację na ten temat przedstawiła kierowniczka Wydziału Organizacyjno- Prawnego i Kadr Urzędu Miejskiego Urszula Mączyńska. Stanowisko Zespołu Radnych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Bezpartyjnych w tej sprawie przedstawił radny Antoni Pietrzykowski . Rada przyjęła do wiadomości Informację o realizacji Programu zapewniającego wykonanie zadań wynikających z Uchwał X Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz Stanowisko Zespołu Radnych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Bezpartyjnych w tej sprawie, zobowiązując prezydenta miasta do realizacji przedstawionych wniosków. Przyjęła też Informację o realizacji Programu rozwoju produkcji ogrodniczej na obszarze miasta do 1990 r., przedłożoną radnym przed sesją. Radny Wiktor Wysłuch - nawiązując do Programu rozwoju produkcji ogrodniczej - poruszył kilka spraw związanych z ochroną środowiska. M. in. mówił o skażeniu wody w studni dla Przetwórni Owocowo-Warzywnej w Minikowie, comiało być potwierdzeniem niewłaściwegc przygotowania wysypiska smleci, bądź "dzikich" wysypisk; o trudnościach w zaopatrzeniu w nawozy i wapno nawozowe stosowane przy zakwaszonych glebach. Zakwaszenie zaś wynika z emisji ogromnej masy związków siarki do środowiska. Zwracając uwagę na fakt, iż warzywa są w znacznym stopniu skażone azotanami, zgłosił wniosek o podjęcie rozmów z Akademią Rolniczą na temat takiego prowadzenia prac badawcych, by uwzględniały one problemy nawożenia upraw warzyw nawozami azotowymi. Rada zaakceptowała Informację o realizacji U chwały Nr X/70/85 w sprawie kierunków działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego na lata 1986- 1990 oraz Informację na temat wdrożenia w życie przez Rejonowe Kolegium do spraw Wykroczeń przy Prezydencie m. Poznania wniosków zgłoszonych na XII Sesji Rady.

W imieniu Zjespołu Radnych powołanego na XXII Sesji Rady do zbadania sprawy zagwarantowania wody dla osiedli Szczepankowo-Spławie oraz doprowadzenia wody do szkoły podstawowej i przedszkola wSzczepankowie , radny Bogdan Banasiak poprosił o prolongatę, bowiem czas, jaki upłynął od XXII Sesji, okazał się nie wystarczający dla gruntownego zbadania obu spraw. Rada zaaprobowała wniosek radnego B. Banasiaka i prolongowała termin przedstawienia pełnej informaeji do następnej sesji. Przy jednym głosie wstrzymującym się Rada podjęła Uchwałę Nr XXIII/154/87 w sprawie zwiększenia kredytów w ramach ponadplanowych dochodów w budżecie miasta na 1987 r., na mocy której kredyty zwiększono o kwotę 75 min zł. Zostały one przeznaczone głównie na remont y kapitalne dróg (66 900 000 zł) i wyposażenie pracowni komputerowej w sprzęt audiowizualny w nowej Szkole Podstawowej Nr 32 (4 500 000 zł).

Uchwałą Nr XXIII/154/87 nadano nazwy nowo utworzonym ulicom. W obrę

Sprawozdaniabie Strzeszyna otrzymały one nazwy: Dusznicka, Kudowska. Kowarska, Sądecka i Międzyleska; w tym samym rejonie nowo utworzona ulica przedłużona zosstała do ul. Kosowskiej. W o brę bie Krzyżownik nowo utworzona ulica łącząca Gniewską i Polanowską otrzymała nazwę Braniewskiej, zaś istniejące ulice Gniewska i Pucka zostały przedłużonewylotami do nowej ul. Braniewskiej. W dzielnicy Stare Miasto (obręb Piątkowo) na Osiedlu Królowej Marysieńki dokonano uporządkowania nazw ulic Wilanowskiej i Chocimskiej. Zamknięcie obrad nastąpiło o godz.

12.30.

Marian Genowefiak

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1988.10/12 R.56 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry