RADNI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1988.10/12 R.56 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Irena Włodarczyk

Danuta Wojciechowska

Jerzy Wojciechowski

Marek Zakrzewski

Przewodniczącymi stałych Komisji wybrani zostali radni: Stanisław Laskowski (Komisja Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego), Włodzimierz Olejnik (Komisja Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Łączności), Edward Grabowski (Komisja Zaopatrzenia Ludności i Usług), Maciej Mocek (Komisja Zdrowia, Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych), Wojciech Kozakiewicz (Komisja Wychowania, Oświaty i Kultury), Zygmunt Dembiński (Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego) , Zdzisława Wolna (Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa), , Michał Downarowicz (Komisja Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej), Andrzej Baraniecki (Komisja do spraw Samorządu).

Przemawiając na zakończenie sesji inauguracyjnej radny Stanisław Antczak przypomniał, iż ustępująca Rada VIII kadencji - przedłożyła Radzie IX kadencji zadania i problemy o podstawowym znaczeniu dla miasta i jego mieszkańców wymagające kontynuacji i szczególnej uwagi. Są to m. in.: 1. Konsekwentna realizacja zadań wynikających z planów społeczno-gospodarczych miasta, zmierzających do dalszego podnoszenia poziomu życia mieszkańców; 2. Systematyczny rozwój budownictwa mieszkaniowego zarówno wielorodzinnego jak i indywidualnego; 3. Zapewnienie pełnego i sprawnego zaopatrzenia mieszkańców w wodę oraz energię cieplną, przy równoczesnej rozbudowie kanalizacji i energicznych działań w kierunku utylizacji ścieków; 4. Konsekwentna realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska oraz pełna realizacja kierunków działań na rzecz poprawy stanu sanitarnego miasta; 5. Rozwój placówek oświatowych i wychowawczych oraz służby zdrowia i opieki społecznej. "Otrzymane w spadku zadania i problemy nie są nowe. Ich realizacja będzie od nas wymagała dużo wysiłku i zaangażowania [.. .] Proponuję, aby obecna Rada upoważniła Prezydium do opracowania nowego regulaminu Rady oraz programu działania na nową kadencję. "Te oba dokumenty Prezydium będzie mogło opracować jednak dopiero na początku przyszłego roku, ponieważ ustawa o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego - zawierające istotne zmiany - wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1989 r. Do tego czasu działać będzie

2 Kronika m. Poznania 4/88

Sesja inauguracyjna Miejskiej Rady Narodowejmy w oparCIU o dotychczasowy regulamin i plany ustalone do końca tego roku. "Szanowni obywatele radni. Pozwólcie na wyrażenie nadziei, iż nasza czteroletnia kadencja przyczyni się do dalszego rozwoju miasta. Pozwólcie także wyrazić i taką nadzieję, że współdziałanie z organami wykonawczymi i zarządzającymi oraz przedsiębiorstwami podporządkowanymi, umożliwi nam należycie uczestniczyć w procesie kształtowania i realizowania polityki rozwoju naszego miasta. "Sądzę także, że prezydent miasta i wszystkie służby jemu podporządkowane wspierać będą działania Rady, Prezydium i poszczególnych komIS] 1. "Wyrażając tę nadzieję, gratuluję wszystkim radnym naszej Rady - wyboru i jednocześnie składam wszystkim serdeczne życzenia aktywnej i owocnej, dającej pełną satysfakcję pracy na rzecz poprawy warunków . . . ,." zycIa w naszym mIescIe . Proponowana przez radnego St. Antczaka Komisja dla opracowania programu działania, powołana została w składzie: radni Elżbieta Belchnerowska, Stanisław Laskowski, Jan Moszyński i Włodzimierz Olejnik oraz kierownik Wydziału Organizacyjno-Prawnego i Kadr Urszula Mączyńska i przewodnicząca Miejskiej Komisji Planowania Teresa Mendat. Zamykając obrady radny Antczak podziękował radnym i gościom za udział w sesji.

Marian Genowefiak

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1988.10/12 R.56 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry