TREŚĆ ROCZNIKA VII.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1929 R.7 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Ilzia.1 hit()I'Yl'zn).

K a 11 t ak. '\H, D.'. ha lilii: Syh\l-'tI,i Bpl'I"'l'd) I1ÓV. poznallHkicb 39. 113. 180, 31Uh a r w o v. s k i, Dr. Stanisłav. :'I,laYPI', h.". '" ada\\': KOHdoł św. Mal'dna \\ Poznaniu . 1. 10l h n a p o w ska. U,', Wi"ława: ))zieje Fundacji I,. Ludwil,j Hadziwiłłowej v. Poznaniu 51 S o s II o W ski. 1\1 S.: Żydo)'ys III'. Elhva"da HaczylJkipg() fil S t a s z e w s ki, Janu>'z: Poznań jesienią 1H06 "oku 91 :-; z l' Z y.g i e l H ki. \Vacław: Kazimierz Pułald pod Poznaniem 171 Woj t k o w ski. Dr. AndJ'zej: Stulecie Bibljoteki Baczyńskicb 13:) Tpnżp Z dzie.jem stosunku Poznania do zagadnie(l słowiafJskich \\ wieku XIX . 19:) -1"enŻf> Obchody Iw czci Lelewela w Pozmmiu w WielkopolHce R. 1861 309 Z fi P i s k i. Kaletka, Adam: .J ak Krauthofer zmota I protestantem 33:l :\1.: Józef Hoene-W1'Oński. .jako uczeń Szkoły Wydziałowe.j Poznań1 1

S t a sz e w s k j, .Janusz: Hanni powtańcy i Flottwell

-.) .}

T u I' S k i, Stanisław: Przyczynek do dziejów budowy kośeioła pojezuickiego w Poznaniu 151

Woj t k o W 8 k i, Dl'. Andrze,i: Z niedoszłych planów Edwarda Raczyńskiego Tenze: Karol Mal'cinkowski o szkole realneJ Tenże: Jak Kl'authofer stał I:jję KI'otowskim

14M 149 .206

Dział bieżą,cy.

M a y e r. Ks. Wacław: Wieża przy kościele św. Marcina. 207 Tyrakowski, Nikodem: Rada MieJska w Poznaniu 1919-1928 66 WoJ t k o w s k i, Dr. Anurzej: Z uziału ł'ękopisów Bibl]oteki Raczyńskich . 217 Tenżp: śp. Czpsław Hugzel 72 Tenże: Sj,ulecif> istnienia Bibljoteki HaczYłiskich 15() Tenżp: Ordet. Hiałeg'o Lwa dla J>nzyileJlfa Hatajskiego 14 TI!T!żP: Zadelllia statystyki lII;pszlwniowej w miast.ach polHkich 2J, 3:jj

Tenżp: Nagroda Jiterat'ka za roli 1929 .

J-{roniJw wainiejszych wydarzeń Z ruchu wydawniczego Towarzystwo MiłośnikÓ" miasta Poznaniłł Sprostowanif> Notatka

. 34:) 74, 160. :38. 34,1 7!'-. Hił. 239, 345 168 l69 .358

ODBITO W DRUKARNI ROBOTN. CHRZEŚĆ. SP, ĄKC. W PONANłU

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1929 R.7 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry