SESJA INAUGURACYJNA MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ IX KADENCJI (30 czerwca 1988 r.)

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1988.10/12 R.56 Nr4

Czas czytania: ok. 9 min.

W sali posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej przy pi. Kolegiackim 17 rozległy się dźwięki hymnu narodowego. Był czwartek, dnia 30 czerwca 1988 r. minęła godz. 9.00. Za stołem prezydialnym zajęła miejsce radna Maria Kudła, która powitała radnych i gości: I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Łukasika, sekretarza Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Andrzeja Grudzińskiego, wiceprezesa Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Tadeusza Bielaczyka, wojewodę poznańskiego Bronisława Stęplowskiego, prezydenta Poznania Andrzeja Wituskiego, posłów na Sejm: Jerzego Lutomskiego, Wiktora Pawlaka i Alfreda Wawrzyniaka, przewodniczącego Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Macieja Olejniczaka, kierownika Wydziału Polityczno-Organizacyjnego Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Henryka Półrolniczaka, prezesa Miejskiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Zenona Tomczewskiego, wiceprezydentów Poznania: Łucjana Majewskiego, Mirosława Kopińskiego i Bogdana Pucka, przedstawicielkę oddziału poznańskiego Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego Irenę Zakrzewską, wiceprzewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej Tadeusza Szmyta, prokuratora wojewódzkiego Wojciecha Kłosa, przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej Stanisława Małka, sekretarzy komitetów dzielnicowych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, naczelników dzielnic, kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego, dyrektorów przedsiębiorstw gospodarki komunalnej. Po gratulacjach dla nowo wybranych radnych, M. Kudła powiedziała m. in.: "Mandat radnego wiąże się z dużą odpowiedzialnością za dalszy rozwój społeczno-gospodarczy miasta. Inauguracja nowej kadencji Rady przypada w szczególnie ważnym dla naszego kraju okresie, w którym proces pełnej realizacji zasad socjalistycznej demokracji przeobraził życie polityczne kraju, natomiast U stawa o systemie rad narodowych i samo

Sesja inauguracyjna Miejskiej Rady Narodowej

Radna Maria Kudła otwiera sesję inauguracyjną

rządu terytorialnego i jej nowelizacja stworzyły prawne podstawy zreformowanego modelu funkcjonowania państwa, instytucji, organizacji społecznych oraz gospodarki narodowej. "Pozwolę sobie wyrazić przekonanie, iż w bieżącej kadencji Miejskiej Rady Narodowej dołożymy wszelkich starań, aby w sprawowaniu zaszczytnego mandatu radnego nie zawieść udzielonego przez społeczeństwo kredytu zaufania, a także stworzyć i rozwijać trwałe zasady społecznego współzawodnictwa mieszkańców, organizacji społecznych, zawodowych i samorządów w procesie realizacji zadań. "Dążyć będziemy również, aby słuszne postulaty mieszkańców zgłoszone w kampanii wyborczej zostały zrealizowane. "W wywiązywaniu się z powierzonej funkcji cechować nas powinna wrażliwość na potrzeby naszego gospodarnego społeczeństwa poznańskiego, nie zapominając jednocześnie o konieczności rozważnego godzenia zamierzeń terenowych z potrzebami i przedsięwzięciami ogólnokrajowymi, w imię harmonijnego rozwoju kraju i rozkwitu naszego miasta". Nastąpił moment ślubowania. Zgodnie z przyjętym zwyczajem, jako pierwsza złożyła ślubowanie przewodnicząca obrad Maria Kudła. N astępnie, po ponownym odczytaniu Roty, składali je radni wywoływani w porządku alfabetycznym przez Piotra Maciejewskiego. Uroczyste słowo: , "Slubuję" wypowiedzieli:

Stanisław Antczak Andrzej Baraniecki Henryk Bartczak Ryszard Bartosik Barbara Begier Elżbieta Belchnerowska Ryszard Bernat Róża Blaszka Ryszard Błaszkiewicz Marian Borowiak Piotr Borowicz Jan Budzyła Bogumił Chełkowski Grzegorz Chudak Jan Cichocki Helena Czajka Bogdan Czarnecki Mirosław Czechowski Zygmunt Dembiński Ryszard Dobosz Leszek Dolata Michał Downarowicz Teresa Dudek Mieczysław Duszyński Roman Figas Lucyna Flieger Marian Flieger Waldemar Gałęski Bogumiła Gendera Ewa Giętkowska Jan Górski Dariusz Grabowski Edward Grabowski Ignacy Grzelka Stanisław Iwański Eugeniusz J achimowicz Dorota Janicka Henryk Jankowski Michał Jaworski Katarzyna Jęchorek Maria Kaniewska Aniela Kaźmierska

Stanisław Kędzierski Zygmunt Kołodziejczak Bernard Kmieć Barbara Korbik Zenon Korbik Grażyna Kosiorek Maciej Kościeiski Paweł Kośmider Mirosława Kowalska Wojciech Kozakiewicz Czesław Kubacki Maria Grażyna Kubas Wiesław Kubiak Władysław Kulczak Paweł Kwiatkowski Florian Kycler Mariola Landzianowska Stanisław Laskowski Tadeusz Lewicki Zdzisław Libera Maria Lipka Anna Łosińska Romuald Łukaszewski Piotr Maciejewski Wiesława Majchrzyk-Łuczak Marek Majewski Zenon Makowski Elżbieta Mantaj Władysław Michalak Władysław Mielcarek Krzysztof Misiek Maciej Mocek Ryszard Modzelewski Jan Moszyński Bogdan Mytko Paweł Niwiński Andrzej N owaczewski Iwona Nowak Bogumiła Nowicka Włodzimierz Olejnik Juliusz Owczarzak Krystyna Pawlak

Sesja inauguracyjna Miejskiej Rady Narodowej

Hanna Pile Jacek Przybylski Stefan Ratajczak Zbigniew Rembowski Jan Sibilski Leszek Sieńko Zygmunt Sobczak Krystyna Stachowska Jerzy Stefański Władysław Stopa Maria Szuszczyńska Marek Swiatłowski

Przemysław Tomaszewski Bolesław Topolski Hanna Turek Andrzej Wawrzyniak Aneta Wiśniewska Irena Włodarczyk Danuta Wojciechowska Zdzisława Wolna Piotr Wróblewski Jerzy Wysocki Ewa Zakrzewska Marek Zakrzewski

Według listy obecności - stwierdziła radna Maria Kudła - w obradach uczestniczy 110 radnych. Zatem Rada jest władna podejmować prawomocne uchwały. Zaproponowała także włączenie do porządku obrad dodatkowego punktu, dotyczącego ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady. Radny Andrzej Baraniecki zgłosił w tym miejscu wniosek o uzupełnienie porządku obrad o zatwierdzenie Regulaminu Rady, którego projekt radni otrzymali przed Sesją. W jawnym głosowaniu Rada jednomyślnie przyjęła porządek obrad, obejmujący m. in.: 1. Przyjęcie Regulaminu; 2. Ocenę przebiegu i wyników kampanii wyborczej do Miejskiej Rady Narodowej; 3. Wybór przewodniczącego Rady; 4. U stalenie liczby zastępców przewodniczącego oraz liczby i rodzaju stałych komisji Rady; 5. Wybór zastępców przewodniczącego oraz przewodniczących stałych komisji; 6. Ustalenie składów osobowych stałych komisji; 7. Aktualne kierunki pracy administracji w zakresie zadań społeczno-gospodarczych miasta; 8. Wystąpienie przewodniczącego Rady.

Po przyjęciu Regulaminu Rady, oceny wyników i przebiegu kampanii wyborczej do Miejskiej Rady Narodowej dokonał przewodniczący Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Maciej Olejniczak. "Rada Wojewódzka Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego zwraca SIę do Was z apelem o rozważne, wnikliwe i odpowiedzialne okre

Moment otwarcia sesji inauguracyjnej. Stoją od lewej: Wojewoda poznański Bronisław Stęplowski, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik, prezydent Poznania Andrzej Wituski, przewodniczący Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Maciej Olejniczaksienie podstawowych celów - podkreślił na wstępie M. Olejniczak. - Zostaliście wybrani z grona 333 kandydatów, z ogólnej liczby pierwotnie zgłoszonych blisko 600 osób. Głosowało na Was ponad 35% ludności uprawnionej do głosowania. Z poprzedniego składu Rady wybranych zostało ponownie 24 radnych. Oprócz tego, 9 osób ma za sobą doświadczenia z pracy w dzielnicowych radach narodowych. W sumie więc 33 osoby mają doświadczenia w działalności w radach narodowych poprzedniej kadencji. Oznacza to bardzo istotne rozszerzenie pola doboru ludzi aktywnych i jest wyrazem funkcjonowania demokratycznej ordynacji wyborczeJ. "W obecnej Radzie miasta zasiada 56 członków Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, po 13 członków Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego oraz 38 bezpartyjnych. W przekroju wiekowym - w Radzie zasiada w wieku poniżej lat 30 - 7 osób, w wieku od 30 do 39 lat - 16 osób, w wieku od 40 do 59 lat - 86 osób, w wieku ponad 60 lat - 11 osób. "Tegoroczna kampania wyborcza nie była łatwa, z uwagi na odmienność wielu rozwiązań, które wniosła ordynacja wyborcza, oraz z uwagi na gospodarcze i polityczne trudy i skomplikowany czas. Kampania ta wniosła jednak cenny bagaż doświadczeń do trybu przeprowadzania tego rodzaju procesu wyborczego".

Sesja inauguracyjna Miejskiej Rady Narodowej

Sala posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej (30 VI 1988 r.)

W celu usprawnienia przebiegu obrad Sesji powołano dla wyboru władz Rady jedną Komisję Skrutacyjną, w skład której weszli radni: Leszek Dolota, Ewa Giętkowska, Wiesława Majchrzak-Łucak, Władysław Mielcarek, Jerzy Stefański, Danuta Wojciechowska. Funkcję przewodniczącego powierzono radnemu Władysławowi Mielcarkowi. Radny Romuald Łukaszewski przedstawił - w imieniu Zespołów Radnych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Bezpartyjnych, Stronnictwa Demokratycznego, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego oraz Komisji Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych - kandydatów na przewodniczącego Rady: Stanisława Antczaka - dotychczasowego przewodniczącego Rady i Ewę Zakrzewską - prawnika, członka Stronnictwa Demokratycznego, która ostatnio pełniła funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Innych kandydatów nie zgłoszono.

Rada jednomyślnie podjęła Uchwałę Nr 1/2/88, mocą której ustalono liczbę czterech zastępców przewodniczącego Rady oraz - przy jednym głosie wstrzymującym się - Uchwałę Nr 1/3/88, ustalającą dziewięć stałych Komisji na kadencję w latach 1988 - 1992: Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Łączności

. , I .

Przemawia przewodniczący Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Maciej Olejniczak

Zaopatrzenia Ludności i U sług Zdrowia, Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych Wychowania, Oświaty i Kultury Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa , Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej do spraw Samorządu Radny Romuald Łukaszewski - działając z tego samego co poprzednio upoważnienia - przedstawił kandydatów na zastępców przewodniczącego Rady: Pawła Kośmidra - inżyniera-elektryka, członka Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej; Leszka Sieńkę - lekarza, członka Polskiej Zjednoczonej Partii RobotniczeJ; Zenona Korbika - nauczyciela, członka Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego: Anielę Kaźmierską - prawnika, członka Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego: Hannę Pile - ekonomistkę, członka Polskiej Zjednoczonej Partii RobotniczeJ; Marię Szuszczyńską - pedagoga, członka Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej; Krzysztofa Miśka - prawnika, bezpartyjnego; Jana Moszyńskiego - ekonomistę, bezpartyjnego; Innych kandydatów nie zgłoszono.

Sesja inauguracyjna Miejskiej Rady Narodowej

Radna Maria Kudła - występując z upoważnienia Komisji Porozumiewawczej Partii i Stronnictw Politycznych oraz Zespołów Radnych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Bezpartyjnych, Stronnictwa Demokratycznego i Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego - przedstawiła kandydatów na przewodniczących stałych komisji Rady: na przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego - radnych Czesława Kubackiego i Stanisława Laskowskiego; na przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Łączności - radnych Ignacego Grzelkę i Włodzimierza Olejnika; na przewodniczącego Komisji Zaopatrzenia Ludności i U sług radnych Edwarda Grabowskiego i Krystynę Pawlak; na przewodniczącego Komisji Zdrowia, Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych - radnych Elżbietę Belchnerowską i Macieja Mocka; na przewodniczącego Komisji Wychowania, Oświaty i Kultury - radnych Wojciecha Kozakiewicza i Elżbietę Mantaj; na przewodniczącego Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego - radnych Zygmunta Dembińskiego i Stanisława Iwańskiego: na przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa - radnych Stanisława Kędzierskiego i Zdzisławę Wolną; , na przewodniczącego Komisji Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej - radnych Michała Downarowicza i Władysława Stopę; na przewodniczącego Komisji do spraw Samorządu - radnych Andrzeja Baranieckiego i Tadeusza Lewickiego. W tym miejscu przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, radny Władysław Mielcarek zapoznał radnych z zasadami wyborów. Następnie dokonano aktu głosowania. Kiedy Komisja Skrutacyjna podliczała głosy, przeprowadzono głosowanie (Uchwała Nr 1/4/88) w sprawie zatwierdzenia składów osobowych stałych komisji Rady. Głos zabrał z kolei prezydent Poznania Andrzej Wituski, który przedstawił aktualne kierunki pracy Urzędu Miejskiego. Po złożeniu Radzie gratulacji, A. Wituski omówił w sposób syntetyczny stan gospodarki miasta i jej podstawowe problemy. "Najwięcej problemów o dużej skali złożoności - powiedział A. Wituski - występuje w gospodarce komunalnej, która stanowi newralgiczny czynnik, decydujący o funkcjonowaniu miasta. Najtrudniejszymi problemami w tym obszarze są zaopatrzenie miasta w wodę i ciepło oraz funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Wodociągi komunalne pokrywają obecnie ok. 75% zapotrzebowania miasta na wodę. Dla poprawy sytuacji zbudowano wschodnią magistralę wodociągową; dobiega końca budowa zbiorników akumulacyj no-wyrównawczy eh na Moraskiej Górze oraz rozbudowa przepompowni przy ul. Koronnej. Niemniej pokrycie wzrastającego

Moment głosowania. Przy urnie' radna Grażyna Kosiorekzapotrzebowania na wodę wymaga kapitałochłonnych inwestycji, a w szczególności II etapu budowy ujęcia wody Radzewice- Krajkowo, stacji uzdatniania wody w Sowinkach i centralnej magistrali dosyłowej Mosina - Poznań. Wobec ograniczonych nakładów inwestycyjnych, podejmowane są przez władze wojewódzkie energiczne starania o przyznanie centralnych środków na realizację programu «Woda dla Poznania». "Trudna sytuacja występuje również w zaopatrzeniu miasta w ciepło.

Podstawowe potrzeby w tym zakresie pokrywane są ze scentralizowanych źródeł ciepła oraz z ponad 340 lokalnych kotłowni. Deficyt ciepła wynosi ok. 260 MW. Poprawa sytuacji nastąpi po zakończeniu modernizacji i rozbudowy Elektrociepłowni «Garbary». Znacznej jednak poprawy oczekiwać należy dopiero po zakończeniu rozbudowy Elektrociepłowni «Karolin» o dwa dalsze bloki ciepłownicze. , "Zródłem zanieczyszczeń powietrza jest ok. 300 kominów przemysłowych i kotłowni. Dla ochrony wód powierzchniowych, w szczególności , Warty, kontynuowana jest budowa Centralnej Oczyszczalni Scieków w Kozichgłowach. Włączenie tej Oczyszczalni do eksploatacji zapewni odbiór i pełne mechaniczne oczyszczanie ścieków z prawobrzeżnej części

Sesja inauguracyjna Miejskiej Rady Narodowej

Przemówienie wygłasza prezydent miasta Andrzej Wituskimiasta, zwłaszcza osiedli ratajskich oraz zlokalizowanych tam zakładów przemysłowych. "Wśród zadań związanych z ochroną środowiska i podnoszeniem stanu sanitarnego miasta istotne znaczenie posiada zapewnienie rytmicznego wywozu nieczystości oraz utylizacji odpadów. W budowie znajduje się baza Komunalnego Przedsiębiorstwa Techniki Sanitarnej, której zakończenie I etapu przewiduje się w grudniu 1989 r. Przygotowywana jest stacja komprymacji śmieci. Ponadto wojewoda poznański wydał decyzję lokalizacyjną na budowę kompostowni w Golęczewie. Uzyskaliśmy również zgodę na dalsze zagospodarowanie terenów na wysypisko śmieci w Biedrusku" . Przechodząc do omówienia funkcjonowania komunikacji miejskiej, A. Wituski podkreślił, iż nie należy ono do mocnych stron miasta. Konieczność obsługi komunikacyjnej odległych od centrum nowych osiedli mieszkaniowych spowodowała wydłużenie tras komunikacyjnych, szczególnie autobusowych, o przeszło 120 km. Niedostateczne jest zaplecze techniczne Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, brak miejsc dla autobusów i wozów tramwajowych. Sytuację pogarsza niedobór motorniczych i kierowców.

"w celu poprawy sytuacji - mówił dalej prezydent przekazaliśmy dyrekcji Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego obiekt w Biskupicach. Nowa dyrekcja przedstawiła na posiedzeniu Miejskiej Rady Narodowej i Kolegium Wojewody program poprawy funkcjonowania komunikacji miejskiej, a ocena jego realizacji dokonana zostanie we wrześniu bieżącego roku. Najważniejszą inwestycją w zakresie komunikacji jest budowa linii szybkiego tramwaju. , "Swiadomi jesteśmy nadal trudnej sytuacji mieszkaniowej. Uzyskiwane w ostatnich latach wyniki budownictwa wielorodzinnego (ok. 3 tys. mieszkań rocznie) są niższe niż w latach siedemdziesiątych. Realizowany w bieżącym roku zakres budownictwa mieszkaniowego nie rozwiązuje nabrzmiałego problemu. W zakresie budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego trwają intensywne prace związane z przygotowywaniem da realizacji w okresie najbliższych lat osiedli mieszkaniowych: Górczyn Wschodni, Dąbrowskiego - 5 Stycznia oraz na północnym paśmie rozwojowym, obejmującym: Umultowo, Morasko, Miękowo. W tych rejonach będzie można wybudować ok. 17 tys. mieszkań. "W dziedzinie ochrony zdrowia najpoważniejszą inwestycją jest budowa szpitala na N owym Mieście. Uruchomiona została już przychodnia przyszpitalna. Rozpoczęto budowę pawilonu zakaźnego przy ul. Lutyckiej i centralnej pralni. Oczekujemy włączenia do planu inwestycyjnego budowy pawilonu ginekologiczno-położniczego i domu opieki społecznej na Raszynie.

"W dziedzinie kultury i sztuki prowadzone są prace remontowe w Teatrach Wielkim i Polskim, a także prace konserwatorskie zespołu staromiejskiego. Ze środków planu centralnego realizowana jest rozbudowa Muzeum Narodowego, której zaawansowanie na koniec 1938 r. wynIesIe ok. 65 %. "Kontynuowane są prace związane z modernizacją Jeziora Maltańskiego. Trwa remont i rozbudowa Palmiarni Poznańskiej. Trwa umacnianie gospodarcze i rozwojowe Międzynarodowych Targów Poznańskich". Zdaniem mówcy, program IX kadencji Rady winien uwzględnić jaka główne problemy: poprawę warunków mieszkaniowych ludności, poprawę zaopatrzenia miasta w wodę i ciepło, usprawnienie komunikacji miejskiej, dalszą poprawę układu drogowego, dalszą poprawę stanu sanitarnego miasta. Na zakończenie prezydent zapoznał Radę z organizacją i kompetencjami Urzędu Miejskiego i urzędów dzielnicowych oraz dokonał prezentacji wiceprezydentów, kierowników wydziałów i dyrektorów przedsiębiorstw.

Przewodniczący Rady Stanislaw Antczak za stołem prezydialnym

Po przerwIe, radny Władysław Mielcarek ogłosił wyniki wyborów przewodniczącego Rady. W głosowaniu tajnym oddano 109 głosów w tym 108 głosów ważnych.

Za Stanisławem Antczakiem głosowało 76 radnych, za Ewą Zakrzewską 32 radnych. Wyniki głosowania zatwierdzone zostały Uchwałą 1/5/88 zaś radna Maria Kudła serdecznie pogratulowała Stanisławowi Antczakowi i wręczyła mu insygnia. Stanisław Antczak zajął miejsce za stołem prezydialnym.

N astępnie radny Władysław Mielcarek ogłosił wyniki wyborów zastępców przewodniczącego Rady i przewodniczących stałych Komisji. Kandydaci na zastępców otrzymali następujące liczby głosów: Zenon Korbik - 70, Leszek Sieńko - 60, Jan Moszyński - 59, Hanna Pile - 59, Maria Szuszczyńska - 50, Krzysztof Misiek - 50, Paweł Kośmider - 49 i Aniela Kaźmierska - 39. Bezwzględną ilością głosów, zastępcami przewodniczącego wybrani zostali radni:

Zenon Korbik Jan Moszyński

Hanna Pile Leszek Sieńko.

IX kadencji

Stanisław Antczak przewodniczący

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1988.10/12 R.56 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry