KRONIKA MIASTA POZNANIA 60-967 POZNAŃ, pi. KOLEGIACKI 17 tel. 785-455

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1988.10/12 R.56 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

KOMITET REDAKCYJNY

Andrzej Wituski (przewodniczący)

Andrzej Goćwinski, Władysława Klawiter, Stanisław Kłys, Józef Lopaczyk, Marian Olszewski, Hanna Bubas, Tadeusz Świtała, Lech Trzeciakowski, Magdalena Warkoczewska, Zbigniew Zakrzewski, Jerzy Ziółek

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Andrzej Goćwinski (przewodniczący), Stanisław Kłys, Józef Lopaczyk, Marian Olszewski, Tadeusz Świtała i Magdalena Warkoczewska

REDAKTOR Tadeusz Świtała

WARUNKI PRENUMERATY Instytucje i zakłady pracy w miastach, w których znajdują się siedziby oddziałów RSw "Prasa- Książka- Rucfi", zamawiają prenumeratę w tych oddziałach: instytucje i zakłady pracy zlokalizowane w miejscowościach, gdzie nIe ma Oddziałów RSW "Prasa- Książka- Ruch" i na terenach wiejskich, opłacają prenumeratt( w urzędach pocztowych i u doręczycieli ojoby fizyczne zamieszkałe w miastach - sIedzibacn OddzIałów RSW "Prasa- Książka- Ruch" opłacają prenumeratę wyłącznie w urzędach J29cztowych nadawczo-oddawczych właściwych dla mIejsca zamieszkania prenumeratora. Wpłaty dokonują- używając . ",blankietu wpłaty" na rachunek bankowy miejscowego Oddziału RSW "Prasa-Koi4ZKa-Ruch*\ Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę przyjmuje RSW ,\'frasa- Książka- Ruch Centrala Kolportażu Prasy i Wydawnictw ul. Towarowa 2 , 00-908 warszawa, konto NBr XV Oddział w Warszawie nr 1153-201045-139-11. Prenumerata ze zleceniem wysyłki za granicę pocztą zwykłą iest droższa od prenumeraty krajowej o 5)% dla zleceniodawców indywidualnych i o 10U* dla zlecającycll instytucji i zakładów pracy. Terminy ,P,rzyjmowania prenumeraty na kraj i za granicę: do dnia 10 listopada na I kwartał, I połrocze roku następnego oraz cały rok następny. Cena egzemplarza - 50 zł; prenumerata roczna - 200 zł.

Egzemnlarze zeszytów zdezaktualizowanych można nabywać w RSW "Prasa-Książka- Ruch", Przedsiębiorstwo Upowszechniania Prasy i KsiążKi, Oddział Rejonowy Poznań- Wschód, ul. Zydowska 2/3.

Okładkę projektował

Zbigniew Kaja

Wydano na zlecenie Wydziału Kultury i Sztuki Urzęau Miejskieqo w Pozniniu

Printed in Poj and WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE - POZNAŃ 1988 Wydanie I. Nakład 2750+100 egz. Ark. wyd. 16,3; ark. druk. 12,75+1,0 wkładka. Druk ukończono w grudniu 1988 r. Zam. nr 50/88 Z-3 Zlec. druk. 440/48 DRUKARNIA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

PL ISSN 0137-3552

ISBN 83-210-0842-9

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1988.10/12 R.56 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry