RAHTJIAEZ

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1988.07/09 R.56 Nr3

Czas czytania: ok. 5 min.

KRONIKA

ROZMOWY W SPRAWIE SKAŁKI POZNAŃSKIEJ

Dnia 5 kwietnia 1988 r. prezes Zarządu prof. Stanisław Nawrocki spotkał się z proboszczem parafii Sw . Wojciecha, ks. Zygmuntem Sterczewskim, w celu zorientowania się w stanie prac zwiąizanych z tworzeniem w podziemach kościoła Sw. Wojciecha sanktuarium narodowego. Od kuku. lat podejmowane w tym zakresie wysiłki dotąd nie przyniosły rezultatów. Chodzi m. in. o to, aby znajdujące się tam sarkofagi zasłużonych Wielkopolan były we właściwy sposób konserwowane, a podziemia udostępnione społeczeństwu. Ks. Sterczewski oświadczył, że pewne prace zostały wykonane, inne rozpoczęto, ale daleko do ich zakończenia. Ostatnio wystąpił ponownie impas. Władze kościelne są sprawą zainteresowane i nie stawiają przeszkód. Dnia 7 kwietnia prezes porozumiał się z konserwatorem miejskim Ludomirą Brzozowską oraz z Zenonem Szymankiewiczem, przewodniczącym Społecznego Komitetu utworzenia sanktuarium narodowego.

USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW SPONSOREM

Dnia 12 kwietnia 1988 r. prezes Zarządu złożył wizytę Marianowi Szmytkowskiemu, prezesowi Usługowej Spółdzielni Inwalidów i przedstawił mu prośbę o wsparcie działalności Towarzystwa. W wyniku rozmów Towarzystwo otrzymało kwotę 50 tys. zł z przeznaczeniem dla chóru "Collegium Posnaniense". Marian a Szmytkowski wyraził zainteresowanie Spółdzielni remontem kilku zabytkowych budynków na Starym Mieście. Sugestię przekazano wiceprezydentowi Poznania Bogdanowi Puckowi.

POSIEDZENIE PREZYDIUM

Dnia 13 kwietnia 1988 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu, na którym omówiono kilka spraw, m. in.: konieczność fachowego zbadania przyczyn podwyższania się lustra wody na Starym Mieście, co powoduje zawilgocenie i zagrzybienie budynków, a w przyszłości grozi zrujnowaniem tej części miasta. Oprócz spraw Skałki Poznańskiej i Kopca Wolności poruszono też potrzebę utworzenia (po uzgodnieniu ze spadkobiercami) Muzeum Feliksa Nowowiejskiego. Omawiano także sprawy finansowe Towarzystwa. Budżet na 1988 r. opiewa na kwotę 1 924 000 zł.

"CEGIEŁKI" NA BUDOWĘ KOPCA WOLNOŚCI

Dnia 21 kwietnia 1988 r. na spotkaniu z przewodniczącym Społecznego Komitetu Odbudowy Kopca Wolności na Malcie Jerzym Boguckim omawiano stan i perspektywy prac związanych z odbudową Kopca Wolności. Prace postępują naprzód, ale do ich ukończenia potrzeba jeszcze olbrzymich środków finansowych. W imieniu Towarzystwa prof. S. N awrocki przyrzekł, iż Towarzystwo włączy się do rozprowadzania "cegiełek" na fundusz odbudowy i pomoże przy pracach społecznie użytecznych.

Z WICEPREZYDENTEM BOGDANEM PUCKIEM OD A DO Zi Dnia 22 kwietnia 1988 r. odbyło się spotkanie z wiceprezydentem Poznania Bogdanem Puckiem, poświęcone omówieniu aktualnych spraw z dziedziny gospodarki komunalnej, a zwłaszcza "Sanitechu" . Utrwala się pogląd, iż w zakresie W y wozu śmieci z mi asta San t " i etech" nie spełnia oczekiwań, a poprawa działalności następuje zbyt wolno. Dalej omawiano stan prac nad Jeziorem Maltańskim. Muszą być one wkrótce zakończone ze względu na zobowiązania miasta w związku z przewidzianymi tam imprezami międzynarodowymi. Poruszono sprawę zagrożenia Starego Miasta przez wodę. Przedyskutowano również kwestię ochrony zabytkowego budownictwa przemysłowego w mieście, a zwłaszcza starej gazowni i portu rzecznego. Przekazano wiceprezydentowi informację, iż Usługowa Spółdzielnia Inwalidów gotowa jest podjąć remont kilku kamienic na Starym Mieście. Sugestia ta będzie wzięta pod uwagę. Wiceprezydent oświadczył też, że niebawem ukończony będzie projekt zagospodarowania Cmentarza Zasłużonych na Wzgórzu Sw. Wojciecha.

ZEBRANIE ZARZĄDU

Dnia 26 kwietnia 1988 r. odbyło się zebranie Zarządu poświęcone kandydaturom przedstawicieli Towarzystwa w wyborach do Miejskiej Rady N arodowej. Po dyskusji, podczas której wysuwano kilku kandydatów na radnych uzgodniono kandydaturę Zbigniewa Graczyka - emerytowanego aktora, wieloletniego członka Towarzystwa i jego Zarządu. Kolejną sprawą było udostępnienie pomieszczeń Towarzystwa na lokal wyborczy w dniu 19 czerwca. Lokal poddany został renowacji przez Izbę Rzemieślniczą. Zarząd wysłuchał też informacji z przebiegu rozmów z proboszczem parafii Sw. Wojciecha ks. Z. Sterczewskim i przewodniczącym Społecznego Komitetu Odbudowy Kopca Wolności na Malcie J. Boguckim. Ponownie zwrócono się do prezydenta Poznania Andrzeja Wituskiego z wnioskiem o przemianowanie pi. Młodej Gwardii na pi. Cyryla Ratajskiego.

WIZYTA W WOJEWÓDZKIM KOMITECIE STRONNICTWA DEMOKRATYCZNEGO

Dnia 29 kwietnia 1988 r. prezes S. N awrocki i dyrygent chóru "Collegium Posnaniense" Barbara N owak złożyli wizytę przewodniczącemu Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzemu Brylowi. Prezes poinformował o działalności Towarzystwa, a B. Nowak o działalności chóru. A. Bryi wyraził zainteresowanie formami działalności Towarzystwa i nadzieję, iż chór weźmie udział w uroczystościach jubileuszowych Stronnictwa .

POSIEDZENIE PREZYDIUM

Dnia 25 maja 1988 r. Prezydium obradowało nad stanem estetycznym miasta po zakończneniu przygotowań do 60 Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Podkreślono z uznaniem, iż władze Poznania i jego przedsiębiorstwa wykonały wiele prac w zakresie renowacji ulic (chodniki i jezdnie), zakładania nowych torów tramwajowych, wprowadzenia tramwaju o trasie okrężnej, odświeżenia frontonów wielu domów oraz poszerzenia terenów zielonych. Towarzystwo interweniowało jednak w sprawach oczyszczania skwerów z papierów i brudów oraz rozmieszczenia większej liczby koszy na śmieci w centrum miasta. Omówiono rezultaty wydzierżawienia saloniku wystawowego na okres Targów Przedsiębiorstwu "Juwelia". Do kasy wpłynęło z tego tytułu 35 tys. zł.

POSIEDZENIE ZARZĄDU Z UDZIAŁEM B. PUCKA

Dnia 22 czerwca 1988 r. odbyło się posiedzenie Zarządu, na którym wiceprezydent B. Pucek poinformował o krokach podejmowanych przez Urząd Miasta w zakresie zagadnień komunalnych.

Miasto boryka się z wieloma trudnościami, głównie natury finansowej, stąd nie wszystkie bolączki mogą być szybko usuwane. W ostatnich miesiącach pomógł tzw. budżet centralny, z którego w związku z 60 Międzynarodowymi Targami Poznańskimi otrzymano dodatkowe środki. Dzięki temu można było wykonać wiele koniecznych prac, zwłaszcza w celu poprawy funkcjonalności komunikacji i stanu ulic. Z zamierzeń na większą skalę B. Pucek zapowiedział, iż rozpocznie się likwidowanie kotłowni na Starym Mieście, a w to miejsce wprowadzane będzie ogrzewanie gazowe.

UKAŻĄ SIĘ ROCZNICOWE WYDAWNICTWA

Dnia 27 czerwca 1988 r. dyrektor Wydziału Kultury 1 Sztuki Urzędu Miejskiego Andrzej Goćwimski wysłuchał sprawozdania z działalności Towarzystwa w pierwszym półroczu 1988 r. Więcej miejsca poświęcono przygototowaniom wydawnictw związanych ze zbliżającymi się ważnymi dla miasta rocznicami, a więc: zawarciu umów wydawniczych z Bronisławem N owakiem (koronacja Przemyśla II na króla Polski w 1245 r.), z Markiem Rezlerem (200-lecie hymnu narodowego i sanktuarium narodowego w kościele Sw. Wojciecha) oraz z Adamem Glapą (hołd krzyżacki w 1493 r. w zamku poznańskim).

PONOWNIE SPRAWA SKAŁKI POZNAŃSKIEJ

Dnia 29 czerwca 1988 r., w wyniku poprzednich rozmów, odbyło się w Biurze Parafialnym kościoła Sw. W ojciecha spotkanie, w którym uczestniczyli: mgr Ludomira Brzozowska, prof. dr hab. Ryszard Ganowicz, doc. dr Marian Krzysztofiak, dr Włodzimierz Łęcki, prof. dr Stanislaw Nawrocki, ks. proboszcz Zygmunt Sterczewski i dr Zenon Szymankiewicz. Złożono sprawozdanie ze stanu dotychczasowych zabiegów. Przedstawiciele Politechniki Poznańskiej nie wywiązali się z umowy o przedłożeniu planu zagospodarowania i udostępnienia podziemi kościoła Sw . Wojciecha, w związku z czym konserwator miejski zlecił to zadanie innym pracownikom naukowym, m. in. prof. R. Ganowiczowi, pod którego kierownictwem projekt będzie wykonany do końca 1988 r. Tego samego dnia prezes Zarządu skontaktował się z mgr. Zbigniewem Karolczakiem z Muzeum Archeologicznego, który prowadiził już badania na Wzgórzu i w kościele Sw. Wojciecha. (N)

Redaguje zespół: mgr Teodor Smiełowskl, mgr Zbigniew Karolczak 1 prof. dr Stanisław N awrocki. Winietę projektował I Zbigniew Kajał

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1988.07/09 R.56 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry