2IC

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1988.07/09 R.56 Nr3

Czas czytania: ok. 47 min.

Wydarzenia w Poznaniu (6 - 7.5.)

medale "Za zasługi dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza" i "Za zasługi dla Akademii Górniczo-Hutniczej". Jubilat podziękował

Poznaniowi - miastu, które go tak serdecznie jako tułacza przyjęło w 1945 r., i z którym związał swoje życie. Senat Akademii Rolniczej wybrał rektorem, spośród trzech kandydatów, prof. dra Włodzimierza Fiszera, specjalistę w dziedzinie technologii żywności, który funkcję rektora pełnił już w poprzedniej kadencji. XVIII Sesja Dzielnicowej Rady Narodowej Jeżyce. Radni przychylnie ocenili - podejmując stosowną uchwałę - sprawozdanie z wykonania planu i budżetu dzielnicy za rok 1986 i podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium naczelnikowi dzielnicy. W godzinach popołudniowych w Pałacu Kultury pożegnano 48 delegatów województwa udających się do Warszawy na II Kongres Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego. W pożegnaniu uczestniczyli: wojewoda poznański Bronisław Stęplowski, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Andrzej Rakowski oraz sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Andrzej Bobrowski.

Uroczyste plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, w którym oprócz weteranów różnych frontów II wojny światowej uczestniczyli: przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusz Czwojdrak, wicewojewoda poznański Tadeusz Zając, prezydent Poznania Andrzej Wituski, przedstawiciele ludowego Wojska Polskiego - z dowódcą Wojsk Lotniczych gen. dyw. - pilotem Tytusem Krawczycem, prezesi bratnich organizacji kombatanckich. Obecny był również konsul Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Michaił Mogiłatow. Za czynny udział w walkach z hitlerowskim najeźdźcą w okresie II wojny światowej oraz wybitne zasługi w pracy zawodowej i społecznej po wyzwoleniu Krzyżami Oficerskimi Orderu Odrodzenia Polski odznaczeni zostali: Kazimierz Kaseja, Longin Klichowski, Józef Klupś, Maria Łacińska, Sergiusz Michałowski, Czesław Radomiński, Józef Rutkowski, Stefansili wiele interpelacji. Dotyczyły one przede wszystkim stanu sanitarnego dzielnicy. Ocenie działalności sądów O kręgu Poznańskiego była poświęcona konferencja prasowa w Sądzie Wojewódzkim, którą prowadził prezes tego Sądu Stefan Adamski. Przedstawiciele Wielkopolskiego Związku Ogrodniczego obradowali na dorocznym walnym zgromadzeniu podczas którego sprawozdanie z działalności złożyła prezes Kazi'imiera Nostrzyńska. W obradach uczestniczył m. in. prezes Zarządu Polskiego Związku Ogrodniczego Jacek Kaliński. Dokonano wyboru władz związkowych i delegatów na zjazd kraj owy. W ".Empiku" na Osiedlu Piastowskim odbyło się spotkanie z wydawcą Januszem Wiśniewskim. W Ośrodku Kultury "Słońce" (Os. Przyjaźni) koncertowało "Stare, dobre małżeństwo". W programie: piosenki Edwarda Stachury. Zespół "Parada", pod kierownictwem Leona Landowskiego, udał się w podróż artystyczną do Związku Socjalistycznych Republik Ra dzieckich. 7.5. W auli Collegium Minus obchodził uroczyście swoje siedemdziesięciolecie urodzin matematyk prof. dr Andrzej Alexiewicz. Dostojny jubilat odebrał wiele serdecznych życzeń, kwiatów i telegramów oraz mmmśOf

Siniecki, Henryk Sopniewski, Jerzy Szutowicz, Mieczysław Traczyński, Jan Twaróg, Bolesław Widło, Antoni Wójcicki i Mieczysław Wojciechowski. W Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przyjęte zostały koszykarki Gwardyjskiego Klubu Sportowego "Olimpia", które kilka tygodni temu wywalczyły awans do ekstraklasy. W podziękowaniu za wzorową postawę, zawodniczkom wręczono nagrody i upominki. Klub otrzymał także z Urzędu Wojewódzkiego 400 tys. zł na zakup sprzętu sportowego. Zespół Wojewódzki do spraw Koordynacji Akcji "Posesja", obradujący pod przewodnictwem wicewojewody poznańskiego Romualda Zysnarskiego, wyraził uznanie dla ludzi zaangażowanych w prace porządkowe i kontrolne. Proeksportową wystawę "Polskie Meble 87" udostępniono zwiedzającym. W "Empiku" na Ratajach odbył się, w cyklu "Spotkań z wydawcą", wieczór z dyrektorem poznańskiego oddziału Państwowego Wydawnictwa Naukowego Władysławą Klawiter.

II Giełda Absolwentów Akademii Rolniczej w budynku Collegium Maximum.

Poznański Teatr Lalki i Aktora udał się w podróż artystyczną do Charkowa (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich). 8.5. Inauguracja obchodów Dnia Zwycięstwa. Ulicami śródmieścia przeszedł uroczysty capstrzyk wojskowy, składający się z kompanii honorowej wystawionej przez Wyższą Szkołę Oficerską Służb Kwatermistrzowskich im. Mariana Buczka oraz pododdziałów wartowniczych. W sali audiowizualnej Pałacu Kultury odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia "Wisła-Odra". Obecni byli prezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Marian Król oraz przedstawiciele poznańskiego środowiska naukowego. Podczas spotka* nia Medalami "Rodła", nadanymi przez Radę Państwa, udekorowano ludzi zasłużonych dla obrony i krzewienia polskości na ziemiach zachodnich i północnych: Józefa Kaczmarka aktywistę byłego

14«

Związku Polaków w Niemczech, prof. dra Bolesława Wojciechowicza - zasłużonego działacza byłego Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich, współtwórcę filii Politechniki Poznańskiej w Zielonej Górze oraz prof. dra Stanisławę Zajchowską · - zasłużoną działaczkę byłych Polskiego Związku Zachodniego i Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich, autorkę licznych prac na temat ziem zachodnich. Rozpoczęła się ogólnokrajowa narada partyjno-gospodarcza drogowców. Palędzie, Puszczykówko, Kiekrz, Północna Obwodnica Kolejowa - to kilkugodzinna marszruta pociągu inspekcyjnego, którym skontrolowano porządek na szlakach kolejowych (i przylegających do nich terenach) wiodących do Poznania. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Marka Pijanowskiego. Solistą był Andrzej Tatarski.

W Galerii Anny Kareńskiej wiersze Czesława Miłosza recytował Krzysztof Kolberger.

Poznański Chór Chłopięcy, pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego, udał się w podróż artystyczną do Republiki Federalnej Niemiec, Szwajcarii, Francji i Holandii.

9.5. Dzień Zwycięstwa. Przed Pomnikiem Bohaterów na stokach Cytadeli wieńce i wiązanki kwiatów złożyły delegacje wojewódzkich instancji Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, z zastępcą członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Gabrielą Rembisiz i sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Andrzejem Rakowskim; Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego; Stronnictwa Demokratycznego; rad narodowych i władz administracyjnych województwa i miasta; Wojska Polskiego; organizacji kombatanckich i młodzieżowych. Kwiaty złożyła również delegacja Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, z konsulem generalnym, ministrem pełnomocnym Iwanem Bojko. Przed pomnikiem Armii "Poznań" odbyła się uroczysta odprawa wart garnizonu poznańskiego. W Sali Białej Urzędu Miejskiego podpisano porozumienie o współpracy między Zarządem Okręgu

Wydarzenia w Poznaniu (9 - 11. 5.)

Ligi Morskiej a jednostką zespołu okrętów bojowych Marynarki Wojennej. W obecności dowódcy Marynarki Wojennej kontradm. Piotra Kołodziejczyka i jego zastępcy kontradm. Kazimierza Bossego porozumienie podpisali: Ewaryst Mydlarz i Stefan U rbaniak z Zarządu Okręgu Ligi Morskiej oraz kmdr.

Bogusław Gruchała i kmdr. por.

Jerzy Chłopecki z upoważnienia dowództwa jednostki. Podczas spotkania prezydent Poznania Andrzej Wituski udekorował gości z Dowództwa Marynarki Wojennej Odznakami Honorowymi Miasta Poznania. Medalami "Za zasługi dla Marynarki Wojennej" uhonorowano Zarząd Okręgu Ligi Morskiej i Zakłady Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" .

U stóp pomnika Armii "Poznań" odbyła się manifestacja pokojowa. U czestniczyło w niej 1200 dziewcząt i chłopców ze szkół Poznania i województwa. Uczniowie wysłuchali Apelu Pokoju i złożyli ślubowanie a następnie składali kwiaty pod pomnikiem na Cytadeli. Przed budynkiem VI Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Paderewskiego zebrało się grono absolwentów, którzy zdawali tu maturę przed trzydziestu laty. U fundowali oni tablicę pamiątkową z wizerunkiem patrona Liceum, którą zaprojektował były uczeń, artysta plastyk Zygmunt Wujek. Odsłonięcia płyty dokonali przedstawiciel absolwentów Janusz Kuj awiński i dyrektor Liceum Zbigniew Drygaiski. Uroczystość zakończyło spotkanie absolwentów z dawnymi pedagogami.

W Urzędzie Wojewódzkim serdecznie pożegnano byłego wicewojewodę poznańskiego Alojzego Bryla, przekazując mu podziękowania za pracę na dotychczasowym stanowisku oraz składając najlepsze życzenia sukcesów w dalszej działalności społecznej i zawodowej.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza pożegnano absolwentów studiów biologicznych i chemicznych. Jubileusz dwudziestopięciolecia Szkoły Podstawowej Nr 79 im. J nka Krasickiego przy ul. Jesionowej. Festyn sportowy na Swierczewie.

Oddano do użytku zbudowane w czynie społecznym boisko sportowe. Majówka w Boninie.

W wieku dziewięćdziesięciu pięciu lat zmarła Józefa Miehałkiewiczowa, działacJ:ka Komisji Plebiscytowej na Sląsku Opolskim i Warmii, organizatorka ruchu ludowego w Wielkopolsce, wiceprezes Komitetu Wojewódzkiego Stronnictwa Ludowego od 1945 r., redaktor "Piasta Wielkopolskiego" w latach międzywojennych. U dekorowana Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 10.5. Na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich zakończyła się proeksportowa wystawa polskich mebli. Festyn zdrowia w Parku Kasprzaka zapoczątkował Tydzień'Polskiego Czerwonego Krzyża. Giełda sprzętu fotograficznego zorganizowana przez Poznańskie Towarzystwo Fotograficzne w lokalu przy ul. Paderewskiego. 11.5. Początek kompleksowej, kontroli woj. poznańskiego przez Zespół Inspekcji Terenowej, na czele którego stał główny inspektor kontroli U rzędu Rady Ministrów Edward Drzazga. Zespół liczył ponad 80 kontrolerów i podzielony był na jedenaście grup problemowych. Do grona osób wyróżnionych przez Politechnikę Poznańską tytułem doktora honoris causa przy

jęto prof. dra Roberta Szewalskiego, wybitnego uczonego w dziedzinie teorii i konstrukcji maszyn przemysłowych, konstruktora pierwszej polskiej turbiny, członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk W lifeach poznańskich rozpoczę* ły się matury. W Teatrze Wielkim Laco Adamik przedstawił program artystyczny pt. Gala, będący przeniesieniem finałowego przedstawienia z VIII Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. Inauguracja VII Międzynarodowego Kongresu Rzepakowego w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania było organizatorem konferencji naukowej na temat roli Związków Zawodowych i Społecznej Inspekcji Pracy w ochronie praw i interesów pracowniczych. Wybrano zarząd Klubu Młodych Literatów, działającego od niespełna roku przy Związku Literatów Polskich. Prezesem został Piotr Bagiński . , W sklepie "Cepelii" przy ul.

Swierczewskiego otwarto wystawę wyrobów Spółdzielni Pracy Rękodzieła Ludowego i Artystycznego "Pieniny" w Krościenku, specjalizującej się w regionalnym zdobieniu skóry. Do Poznania przybyła delegacja czechosłowackiej organizacji inżynierów i techników z Brna, pod przewodnictwem Vaclava Mastery. Po dwóch tygodniach przygotowań, w ciągu kilkunastu sekund runęła w kłębach pyłu wieża gazowni wysokości 38 m. Kilkanaście minut po godz. 19 specjaliści z Zespołu Usługowego Funduszu Akcji Socjalnej Młodzieży przy Zarządzie Wojewódzkim Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej zdetonowali ładunki wybuchowe pod tym obiektem, należącym niegdyś do kompleksu generatorowni w starej gazowni przy ul. Gdyńskiej. Sama zaś generatorownia - hala stalowa wraz z urządzeniami - sprzedana zostanie chińskiemu kontrahentowi. Pozostała jedynie betono* wo-ceglana wieża, w której mieścił się szyb windy i zbiornik na wodę. Rozbiórka klasycznymi metodami byłaby bardzo pracochłonna i kosztowna. O godz. 15.20 u zbiegu ulic Wojciechowskiego i Kurpińskiego z nie ustalonych przyczyn kierujący "J elczem" - śmieciarką, należącym do "Sanitechu", zjechał na lewą stronę jezdni i zderzył się z nadjeżdżającym z przeciwka autobusem " TAM" z Przedsiębiorstwa "Przemysław". Zderzenie było tak silne, że czternaście osób odniosło obrażenia ciała, a troje z nich w poważnym stanie przewieziono do szpitala. 12.5. Od ponad stu lat działa w Polsce towarzystwo pn. "Alliance Francaise." Z tej okazji, z udziałem ambasadora Republiki Francuskiej w Polsce Claude Harela, otwartoprzy ul. Niedziałkowskiego Ośro

Siedziba Towarzystwa "Alliance Frań caise " (wejście)

dek Polskiego Komitetu Współpracy z "Alliance Francaise" przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Osiemnastowieczny budynek, dzięki pomocy firm "Interfragrances" oraz "Euro-Benelux". został odrestaurowany. Znalazły w nim pomieszczenie biblioteka i czytelnia. Podczas uroczystości przemawiał rektor Uniwersytetu prof. dr J acek Fisiak. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik przyjął ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego Republiki Francuskiej w Polsce Claude Harela.

Wydarzenia w Poznaniu (12.5.)

Ambasador został także przyjęty przez wojewodę poznańskiego Bronisława Stęplowskiego. Odbyło się posiedzenie Międzywojewódzkiej Rady Konsultacyjnej Przedsiębiorstw Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa - Książka-Ruch". Tematem obrad, którym przewodniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Silski, była ocena pracy oddziału Krajowej Agencji Wydawniczej oraz tygodników wojewódzkich. W Akademii Rolniczej zakończyła się III J\)jędzynarodowa Konferencja nt. "Zyto- Pszenżyto". W Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego odbyła się konferencja naukowa nt. "Polscy lekarze - humaniści". Przypomniano sylwetki lekarza-socjologa Ludwika Fleeka, psychiatry Kazimierza Dąbrowskiego, wybitnego poznańskiego lekarza, filozofa i poety Adama Wrzoska oraz lekarza i redaktora Zygmunta Kramsztyka. W Teatrze Wielkim rozpoczął się "Tydzień Baletowy" Polskiego Teatru Tańca - Baletu Poznańskiego. Gaudę Ma ter Polonia w wykonaniu Chóru Stolarzy Swarzędzkich "Akord" otworzyło IX Wielkopolską Wystawę Rzemiosł Artystycznych, na której zebrano ok. 470 najwybitniejszych prac rzemieślników-artystów (wyroby jubilerskie, ślusarskie, snycerskie, odlewnicze, witraże, gobeliny, meble i rzeźby). Prace swe prezentowało 97 rękodzielników. W otwarciu ekspozycji uczestniczyli przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzy Bryi i wiceprezydent Poznania Mirosław Kopiński. Wyróżnionym rzemieślnikom gratulował przewodniczący Rady poznańskiej Izby Rzemieślniczej Jerzy Bartnik.

ska. Na wystawie eksponowano 130 płócien, zakwalifikowanych spośród ponad 500 nadesłanych na Konkurs. Otwarto wystawę malarstwa Jacka Rykały - laureata Konkursu.

W siedzibie Urzędu Wojewódzkiego odbyło się Zgromadzenie Delegatów Poznańskiej Izby Radców Prawnych, podczas którego dokonano wyboru nowych władz Izby. Dziekanem Poznańskiej Izby Radców Prawnych został Edmund Alexiewicz. W siedzibie Instytutu Zachodniego zorganizowano konferencję naukową nt. "Prawo do pracy w kapitalizmie" . U czestnicy konferencji wysłuchali referatów wygłoszonych przez prof. dra Manfreda Prensslera z Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu im. Karola Marksa w Lipsku (Niemiecka Republika Demokratyczna) i doc. dra Włodzimierza Piotrowskiego z U niwersytetu im. Adama Mickiewicza. W Klubie "Na Skarpie" otwarto wystawę wycinanek Apolonii Kozak - Polki z Brazylii. Rozpoczął się przegląd filmów świata. Początek remontu wiaduktu górczyńskiego, do którego przygotowywano się od kilku lat. O godz. 10 zamknięto wschodnią część wiaduktu (jezdnia wlotowa do miasta).

8AA

W galerii Biura Wystaw Artystycznych w "Arsenale" otwarta została XIII pokonkursowa wystawa prezentująca plon Konkursu Malarstwa im. Jana Spychalskiego. Podczas uroczystości wręczono nagrody laureatom Konkursu. N agrodę Ministra Kultury i Sztuki otrzymała Dobrochna Przybytko z Gdań

W wieku siedemdziesięciu szeSC1U lat zmarł Feliks Siwiński, działacz klasowego związku zawodowego w latach międzywojennych, uczestnik ruchu oporu od 1942 r., członek podziemnej Polskiej Partii Robotniczej, więzień obozu koncentracyjnego, dyrektor naczelny Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" w latach 1952 -1955. Udekorowany Krzyżami: Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

13.5. W siedzibie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyło się spotkanie młodych ludzi, którzy właśnie ukończyli służbę wojskową, z przedstawicielami władz politycznych i administracyjnych województwa. Zakończyła się dwudniowa konferencja, zorganizowana przez Instytu t Zachodni, we współpracy z Instytutem Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu im. Karola Marksa w Lipsku (Niemiecka Republika Demokratyczna), poświęcona problematyce prawa do pracy i jego realizacji w najwyżej rozwiniętych krajach świata zachodniego. Zakończyła się dwudniowa konferencja poświęcona roli związków zawodowych i Społecznej Inspekcji Pracy w ochronie praw i interesów pracowniczych. Wzięło w niej udział 235 działaczy z całego kraju. W Zarządzie Wojewódzkim Naczelnej Organizacji Technicznej podpisano porozumienie o współpracy organizacji technicznych Poznania i Brna (Czechosłowacja). Odbyło się sympozjum poświęcone gospodarce odpadami, zorganizowane przez oddział poznański Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. Przedstawiciele firm zachodnioniemieckich wygłosili referaty, ilustrowane projekcjami filmów na temat m. in. spalania odpadów z odzyskiem ciepła i systemów przeładunku oraz transportu odpadów komunalnych i przemysłowych. W galerii "Życia i Myśli" przy ul.

Kramarskiej 2 otwarto wystawę prac czechosłowackiej artystki z Brna Blanki Sperkovej.

W "Fotoplastikomie" Antoniego Ruta (ul. Czerwonej Armii 53) premiera przeźroczy stereoskopowych Tatry - Dolina Pięciu Stawów oraz wystawy fotografii Antoniego Ruta. Wieczorem powrócił do Poznania z Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych w Moskwie Młodzieżowy Zespół "Parada" z Pałacu Kultury.

· W wieku sześćdziesięciu dwóch lat zmarł mgr Piotr Citowicki, pedagog, dyrektor Zaocznego Technikum Chemiczno-Spożywczego w latach 1969 - 1974 i zastępca dyrektora Zespołu Szkół Chemiczno-Spoży

wczych w latach 1975 - 1982. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 14.5. W godzinach wieczornych przybyła do Poznania grupa czterdziestu pięciu kombatantów radzieckich, przebywających w Polsce na zaproszenie Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego i Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej.

U zbiegu ulic Marcinkowskiego i Czerwonej Armii otwarto kiermasz nowalijek. Poznański Teatr Lalki i Aktora powrócił z Charkowa (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich) .

W wieku sześćdziesięciu sześciu lat zmarł inż. Wacław Waligóra, współtwórca nowoczesnego rolnictwa w Wielkopolsce, kierownik Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Wojewódzkiej Rady N arodowej w latach 1962 - 1965, wiceprzewodniczący Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w latach 1965 - 1972. dyrektor Okręgowego Przedsiębiorstwa Hodowli

Wydarzenia w Poznaniu (14 - 15.5.)

Zwierząt Zarodowych w latach 1972 - 1982, przewodniczący Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa, prezes Okręgowego Związku Jeździeckiego. U dekorowany Orderem Sztandaru Pracy I klasy oraz Krzyżami Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Na cmentarzu komunalnym w Miłostowie odbył się pogrzeb Aleksego Tylisza, zmarłego w dniu 8 maja 1987 r., działacza Związku Młodzieży Wiejskiej RP "Wici" w latach 1933 - 1939, działacza Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, I sekretarza Komitetu Powiatowego poznańskiego w latach 1955 - 1958. Udekorowanego Krzyżami Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Żył siedemdziesiąt jeden lat. 15.5. Jubileusz trzydziestopięciolecia pracy obchodziło Poznańskie Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "Instal". W okolicznościowym spotkaniu reprezentantów tysiącosobowej załogi wzięli udział m. in. sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak i wojewoda poznański Bronisław Stęplowski. Załoga otrzymała sztandar przechodni na własność. Pod przewodnictwem prezesa Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Mariana Króla odbyło się posiedzenie plenarne, w którym uczestniczył wiceprezes Naczelnego Komitetu Dominik Dudwiczak. Referat wygłosił sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Andrzej Bobrowski. Tematem posiedzenia było: "Koło ZSL aktywnym współuczestnikiem w procesie politycznego i społeczno-gospodarczego rozwoju środowiska" . Jubileusz trzydziestolecia Biura Projektów Inżynierskiej Spółdzielni Pracy. W siedzibie Biura odbyło się okolicznościowe spotkanie, na które przybył wiceprezes Centralnego Związku Spółdzielni Budowlanych Roman Bednarski. W imieniu miasta gratulacje składał wiceprezydent Poznania Bogdan Zastawny. Doc. Bogdan Krzysztofiak z Politechniki Poznańskiej wygłosił odczyt pt. Wkład Wielkopolski w rozwój budownictwa.

Dwudziestolecie powstania Komisji Technologii Drewna Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół N auk. Dorobek Komisji przedstawiono podczas jubileuszowej sesji.

Ukazał się pierwszy numer miesięcznika dla nastolatków "Mój świat", wydawany przez Ogólnopolski Ośrodek Sztuki dla Dziecka i Młodzieży. Redaktorem naczelnym mianowany został Zygfryd Klaus. Redakcja "Expressu Poznańskiego" rozpoczęła druk cyklu publikacji O jutrze grodu nad Wartą, zatytułowanego Co o tym sądzisz poznaniaku? "Wielu z nas pamięta Poznań przedwojenny - miasto o połowę mniejsze od obecnego, zupełnie inne niż dziś, wyidealizowane, jak każde wspomnienie sprzed 50 lat. A jaki będzie Poznań za pięć, dziesięć czy dwadzieścia lat? Prognozy rozwoju miasta, zarówno te bliższe, znajdujące się w fazie przygotowywania projektów, jak

Co O t'Jn sędzisz mmmmkul '

- pod tym MslemmzpacifSSuf *'" :TdP

«iCzyłetaikimi i władzami miastao jutrze Grodu nad Wartąi te odleglejsze, będące na etapie opracowywania koncepcji, bardzo interesują poznaniaków. Rozpoczynamy więc cykl artykułów zawierających nie tylko informacje co się dzieje w pracowniach urbanistów i architektów, ale równocześnie prowokujących naszych Czytelników do dyskusji, wypowiadania swych opinii na temat prezentowanych projektów do rozmowy". Jako pierwszy temat red. Irena Tomiakowa wybrała ul. Piekary. Drugi dzień pobytu w Poznaniu delegacji kombatantów radzieckich. Rano weterani II wojny światowej przebywali w Parku - Pomniku Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, gdzie pod Pomnikiem Bohaterów złożyli wiązanki kwiatów. Zwiedzili także Muzeum Wyzwolenia Miasta Poznania i cmentarz żołnierzy radzieckich. Druga część dnia wypełniona była spotkaniami z przedstawicielami władz. W Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" rozpoczęło się ogólnopolskie Forum Młodzieżowych Służb Innowacyjnych.

Wszystkie punkty sprzedaży "Ruchu" przyjmowały książki przeznaczone dla szkół, domów dziecka i domów starców. Ogólnopolska akcja zbiórki książek przeprowadzona została z okazji czterdziestolecia Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa- Książka- Ruch". Akcja trwała także nazajutrz. W Muzeum Literackim im. Henryka Sienkiewicza zorganizowano spotkanie z okazji siedemdziesiątej

Ignacy Moś

rocznicy urodzin kolekcjonera Ignacego Mosia, fundatora tegoż Muzeum. Prezydent Poznania Andrzej Wituski udekorował Jubilata Krzyżem Komandorskim Orderu Odrorodzenia Polski. Gratulacje składali potomkowie Henryka Sienkiewicza oraz przedstawiciele poznańskich środowisk naukowych i kulturalnych. Prof. dr Janusz Pajewski przekazał na rzecz 11uzeum, na ręce Jubilata, listy Henryka Sienkiewicza. Ignacy Moś - to jest ktoś napisał reporter "Expressu Poznańskiego" (8 - 10 V).

Po raz ostatni wyruszył na trasę Warszawa - Poznań próbny pociąg, którym specjaliści badali możliwości skrócenia czasu przejazdu między stolicą a Poznaniem. Otwarcie wystawy biżuterii artystycznej Marii i Ryszarda Kulmów w Muzeum Rzemiosł na VVzgórzu Przemysłavva.

Fatalna t pogoda przeszkodziła w juwenaliach, wznowionych po trzech latach w mieście i przeniesionych do "Poligrodu" . 16.5 Z okazji Dnia Drogowca i Transportowca w Domu Kultury Milicji Obywatelskiej odbyła się uroczystość zorganizowana w związku z trzy dziś topi ęcioleciem działalności Poznańskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz partyjnych i administracyjnych, a wśród nich zastępca członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabriela Rembisz, wojewoda koniński Ireneusz Mączka i wicewojewoda poznański Tadeusz Zając. Sztandar przedsiębiorstwa udekorowany został Odznakami Honorowymi ,.Za zasługi dla woj. konińskiego" i "Za zasługi dla Szklarskiej Poręby" oraz Medalem Miasta Zabrza.

Inauguracja "Dni Ochrony Przeciwpożarowej". W Parku - Pomniku Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko- Radzieckiej rozpoczął się o godz. 20 apel, a następnie kolumna strażacka wraz z orkiestrą "i woza

Wydarzenia w Poznaniu (16 - 18.5.)mi bojowymi przeciągnęła ulicami miasta do pomnika Powstańców Wielkopolskich 1918/1919, gdzie złożono kwiaty. W sali sportowo - widowiskowej "Arena" gościnny występ music-hallu z Kijowa.

Pożegnanie absolwentów prawa i historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w auli uniwersytec ki ej . W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się 230 Koncert Poznański, w wykonaniu orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją.Krzysztofa Missony. Solistką była Wanda Bargiełowska (alt). W Domu Kultury Kolejarza otwarto XIII Poznańską Wystawę Kaktusów.

W sali audiowizualnej Pałacu Kultury rozpoczęły się projekcje filmów w języku francuskim. W "Orlim Gnieździe" na Osiedlu Lecha otwarto wystawę rysunków Cecylii Szelągowskiej - Polki z Argentyny. Pokaz duńskich mistrzów nożyczek i grzebienia odbył się w sali bankietowej Hotelu "Poznań". 17.5. Na scenie Teatru Nowego wystąpił Niedersachsische Staatstheater "Ballhof' z Hanoweru (Republika Federalna Niemiec). Przedstawił sztukę Gottholda E. Lessinga Natan mędrzec, w reżyserii Alexandra Maya (spektakl powtórzono 18 V).

W Katedrze Poznańskiej, w ramach stałego cyklu "Musica Sacra", wykonano po raz pierwszy w kraju Mszę Koronacyjną "Missa Brevis" Franciszka Girousta. Tłumaczenia tekstu z języka francuskiego dokonała doc. dr hab. Wanda Krzemińska. Wykonawcami byli Chór Mieszany Spółdzielczości Pracy im. Stanisława Moniuszki, Orkiestra Kameralna "Jeunesses Musicales" oraz soliści: Grażyna Flicińska (sopran), Jolanta Podlewska (alt), Tomasz Zagórski (tenor), Krzysztof Szaniecki (bas) oraz Stefan Sibilski - organy. Całość poprowadził doc. dr Antoni Grochowaiski. 18.5. Pod przewodnictwem Stefana Krzakiewicza. obradował Zespół Radnych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Wojewódzkiej Rady Narodowej. W posiedzeniu uczestniczylI! też radni beznartyjni, a także zaproszeni posłowie na Sejm. Wysłuchano informacji o

aktualnej sytuacji społeczno-politycznej w kraju i regionie, którą przedstawił sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Silski. Swoje święto obchodzili księgarze i kolporterzy "Doimu Książkr". Zakończył się XIX sezon Młodzieżowego Ruchu Miłośników Muzyki "Pro Sinfonika". Z tej okazji wręczono nagrody i rozstrzygnięto konkurs poświęcony Karolowi Szymanowskiemu i Ignacemu Paderewwskiemu. "Dzień bez samochodu" ogłoszony przez Polski Komitet Ekologiczny nie znalazł zwolenników.

ja Polskiego Komitetu Ekologicznego W Sali Herbowej Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia nagród wojewody poznańskiego osobom wyróżniającym się w działalności na rzecz ludzi starszych, inwalidów i osób niepełnosprawnych. W spotkaniu uczestniczyli: zastępca członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabriela Rembisz, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik oraz główny inspektor kontroli U rzędu Rady Ministrów Edward Drzazga. Z rąk wojewody Bronisława Stęplowskiego nagrody otrzymali m. in.: Bożena Biniakiewicz - inicjatorka pracy społecznej i naukowej studentów Akademii Wychowania Fizycznego w dziedzinie rehabilitacji fizycznej i psychicznej inwalidów narządu ruchu, Stanisława Cyprych - opiekunka społeczna oraz Zbigniew Grochal - aktor, inicjator ruchu recytatorskiego wśród inwalidów. Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Poselskiego. Dyskutowano na temat: "Ocena stanu wynalazczości i wdrożeń w latach 1982 -1986 w woj. poznańskim". W salach hotelu "Polonez" rozpoczęła się konferencja naukowo

- techniczna, zorganizowana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji, poświęcona projektowaniu i budowie szybkich tramwajów miejskich. W ramach modernizacji centrum handlowego miasta, Poznańska Spółdzielnia Spożywców "Społem" otworzyła po kapitalnym remoncie perfumerię przy ul. Fredry. W sali imprezowej "Empiku" przy ul. Ratajczaka odbył się ostatni przed wakacjami turniej recytatorski o nagrodę "Wierzbowego Liścia". Zdobyła ją Agnieszka Zachman, uczennica X Liceum Ogólnokształcącego. W części koncertowej wystąpił aktor Teatru Nowego Jacek Różański z recitalem nagrodzonym we Wrocławiu, a zatytułowanym . Próba Z Wysockiego. Towarzyszyli mu Mariusz Gaj dziel (kontrabas) oraz Stanisław Kaczmarek i Wojciech Warszawski (gitary). Brygady Poznańskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych rozpoczęły układanie masy bitumicznej na torowisku w ul. Fredry. W fotoplastikonie premiera programów Thomas Anders i Dęby rogalińskie (przeźrocza stereoskopowe) oraz otwarcie wystawy fotografii Antoniego Ruta.

W wieku siedemdziesięciu trzech lat zmarł dr hab. Tadeusz Ziółkiewicz, profesor Akademii Medycznej, kierownik Katedry i Zakładu Ortodoncji Instytutu Stomatologii w latach 1952 - 1984, naczelny redaktor "Poznańskiej Stomatologii" w <<Jatach 1958 - 1987, prezes zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego w latach 1954-1971. Udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Zasłużony Nauczyciel PRL.

19.5. Rozpoczęło się posiedzenie Rady Zrzeszenia Biur Projektów Wodnych Melioracji. W Sali Białej Urzędu Miejskiego odbył się koncert z okazji 50 rocznicy, śmierci Karola Szymanowskiego. Spiewał poznański Chór Związku Nauczycielstwa Polskiego, pod dyrekcją Ryszarda Łuczaka. W Sali Malinowej Pałacu Działyńskich odbył się koncert kameralny, w którym wystąpili: Henryk Błażej (flet) i Teresa Kaban - Błażej (fortepian) .

W salonie "Empiku" na Osiedlu Piastowskim, otwarto Ogólnopolską wystawę poplenerową tkaniny artystycznej Skoki 86. Chór Męski "Arion", pod kierownictwem Andrzeja Niedziałkowskiego, wyjechał w podróż artystyczną do Republiki Federalnej Niemiec i Holandii.

*'\ ,,* ",

.. euu

W wieku pięćdziesięciu pięciu lat zmarł Zenon Jaśkowiak, działacz młodzieżowy i partyjny w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" od 1951 r. W latach 1962- 1980 pełnił funkcje sekretarza propagandy, sekretarza do spraw organizacyjnych i I sekretarza Komitetu Zakładowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" (1972 - 1980). Był członkiem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. U dekorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. 20.5. Rozpoczęła się pierwsza wyjazdowa sesja Rady do spraw Mieszkaniowych przy Radzie Ministrów. Goście, w towarzystwie przedstawicieli władz polityczno-administracyjnych

Wydarzenia w Poznaniu (20 - 22.5.)

miasta i województwa, z wojewodą poznańskim Bronisławem Stęplowsidm, oglądali osiedla mieszkaniowe (m. in. na Malcie), plomby (przy ul. Czajczej) oraz budowle komunalne i obiekty towarzyszące. Zapoznali się także z postępami iprac przy budowie Poznańskiego Szybkiego Tramwaju i inwestycjami uniwersyteckimi w Morasku. W kawiarni "Literackiej", na zaproszenie Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego, odbyła się inauguracja cyklu spotkań dyskusyjnych, na kcórą przybył dyrektor Wydawnictwa Literackiego w Krakowie Andrzej Kurz. W czasie spotkania szukano odpowiedzi na pytanie: "Czy istnieje mentalność poznańska?". Prowadził je eseista J erzy Utrecht. II Zjazd Delegatów Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Spożywców "Społem". VI Wojewódzki Zjazd Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego. Uczestniczył w nim m. in. sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak. Zjazd wybrał nowe władze oddziału wojewódzkiego. Przewodniczącym został ponownie Ryszard Słupczyński.

W ramach modernizacji centrum handlowego otwarto po przebudowie sklep radiowo-telewizyjny przy ul. 3 Maja. 21.5. Drugi dzień posiedzenia wyjazdowego Rady do spraw mieszkaniowych przy Radzie Ministrów. Obrady kontynuowano w sali sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego. Przewodniczył im wicepremier Zbigniew Szałajda. Obecni byli I sekretarz Koniitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik oraz minister budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej Jerzy Bajszczak. Wprowadzenia do dyskusji dokonał wojewoda poznański Bronisław Stęplowski. O aktualnych problemach resortu mówił minister Jerzy Bajszczak. XTX Sesja Dzielnicowej Rady Narodowej Wilda. Najdłuższą i najbardziei dyskusyjna część obrad stanowił punkt poświęcony sprawozdaniu z wykonania Planu Społeczno-Gospodarczego i budżetu d,zielnicy za rok 1986. Radni, oceniając wnikliwie wszystkie plusy i minusy w wykonaniu Planu oraz budżetu, jednomyślnie zatwierdzili stosownąuchwałą sprawozdanie, udzielając tym samym naczelnikowi dzielnicy absolutorium za rok 1986. Trzydziestolecie Biura Informacji Technicznej. Z tej okazji w Centrum Targowym Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyło się uroczyste spotkanie. Działalność Biura przedstawił Krzysztof Bobiński. Wyróżniających się pracowników i aktywistów Biura uhonorowano odznaczeniami państwowymi, regionalnymi oraz okolicznościowymi medalami. M.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowano Romana Korzeniewskiego . Rozpoczęło się XVI Sympozjum Retinologiczne , zorganizowane przez Klinikę Okulistyczną Akademii Medycznej. "Giełda wczasów" w siedzibie Wielkopolskiego Przedsiębiorstwa Turystycznego "Przemysław", zorganizowana przez Słupskie Przedsiębiorstwo Turystyczne "Przymorze" .

W Teatrze Wielkim dano 150 przedstawienie Cyrulika sewilskiego Gioacchino Rosiniego - opery, która od pewnego czasu grana jest tflkże we włoskiej wersji językowej. Spiewali (po polsku): Krzysztof Szaniecki (w partii tytułowej), Aleksander Burandt, Ewa Bernard, Antonina Kowtunow, Edward Kmiciewicz, Piotr Liszkowski i Władysław Wdowicki. 22.5. W Domu Prasy odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Dziennikarzy PRL. Sprawozdanie z dotychczasowej działalności złożył Leonard Wąchaiski. W dyskusji przemawiali również obecni na zebraniu: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Silski i wiceprzewodni - czący Zarządu Głównego Florian Dłużak. Podczas zebrania Leonardowi Wąchaiskiemu powierzono godność honorowego przewodniczącego zarządu i wręczono Adres gratulacyjny od I sekretarza Komitetu

Wojewódzkiego Edwarda Łukasika.

Na przewodniczącego zarządu wybrano Kazimierza Marcinkowskiego ("Gazeta Poznańska"), a na wiceprzewodniczących: Jerzego Lorycha ("Polskie Radio), Mariana Przybylskiego ("Głos Wielkopolski") i Jana Załubskiego (" Express Poznańs ki ") . W Instytucie Gospodarki Magazynowej bawiła delegacja Państwowego Urzędu Gospodarki Materiałowej Chińskiej Republiki Ludowej, z wiceprezesem Ma Yimin. Towarzyszył gościom wiceminister gospodarki materiałowej i paliwowej Jerzy Podgórski. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert orkiestry symfonicznej oraz Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Stefana Stuligrosza. Dano 4 Litanie Ostrobramskie Stanisława Moniuszki, z udziałem Grażyny Flicinskiej (sopran), Mai Urbanek (mezzosopran), Tomasza Zagórskieo (tenor) i Czesława Gałki (bas). W salonie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania otwarto ekspozycję dzieł malarskich Karola Mielżyńskiego.

Projekt wykorzystania komunikacji miejskiej - tramwajów i autobusów - do celów reklamy rzucony został przez "Gazetę Poznańską". Zgodnie z zapowiedziami, wyruszył na trasę pierwszy wóz linii nr 13, reklamujący działalność Spółdzielni Pracy "Miriada". Redakcja "Expressu Poznańskiego" w cyklu Co o tym sądzisz poznaniaku? zaproponowała do dyskusji projekt zabudowy pi. Wiosny Ludów.

W wieku sześćdziesięciu trzech · lat zmarł Jerzy Utrecht, pedagog i krytyk muzyczny, wszechstronnie zaangażowany w życie kulturalne miasta, współpracownik miesięcznika społeczno- kulturalnego "Nurt" . U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jeszcze w dniu 20 maja prowadził w kawiarni "Literackiej" spotkanie dyskusyjne nt.: "Czy istnieje mentalność poznańska?" (.5. Pożegnanie absolwentów matematyki, fizyki i geografii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. N a "Scenie na Piętrze" zainaugurowano działalność Sceny Dziecięcej, pod kierownictwem Krzysztofa Deszczyńskiego. Dano Balans na linie wg Pana Dropsa i jego trupy Jana Brzechwy, w reżyserii Krzy_ sztofa Deszczyńskiego, scenografii Wojciecha Mullera i Andrzeja Piątka, choreografii Krystyny Frącko-, wiak. Muzykę skomponował Zbigniew Górny. W premierowej obsadzie piosenki śpiewali: Bożena Krzyżanowska, Lech Łotocki i J acek Różański, a tańczyły Barbara Smiełowska i Krystyna Frąckowiak.

W ramach III Festiwalu Kultury Studentów PRL oraz obchodów trzydziestopięciolecia Chóru Męskiego Politechniki Poznańskiej "Cantamus" , w auli Liceum Muzycznego przy ul. Solnej 12 odbyły się koncerty konkursowe. W Parku Kasprzaka dorobek pracy pozaszkolnej zaprezentowały dzieci oraz młodzież miasta i gminy Pobiedziska. N a zaproszenie Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 przybył do Poznania ponad pięćdziesięcioosobowy zespół młodych muzyków grających na fletach z Erstein (Francja). W auli Zespołu odbył się koncert, pod dyrekcją Rolanda Roescha. :.5. W auli Uniwersytetu im. Adama M' ckiewicza odbył się koncert z okazji jubileuszu trzydziestopięciolecia Chóru Męskiego Politechniki Poznańskiej "Cantamus". Obok

Wydarzenia w Poznaniu (24 - 25.5.)chóru-jubilata wystąpiły: Veerter Maanenkoor (Holandia) i Orkiestra Kameralna Jeunesses Musicales "Musica viva", pod dyrekcją Jacka Pawełczaka.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza koncertował zespół "Alex Band". Solistami byli Alicja Majewska i Andrzej Zaucha.

25.5. Rozpoczęło się I Naukowe Spotkanie Gineko ogów i Położników "Dni Heliodora Swięcickiego". Tzw. warsztaty położniczo-ginekologiczne odbywały się w aulach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Akademii Muzycznej oraz w Salach: Wielkiej, Błękitnej i Kominkowej Pałacu Kultury oraz w sali wykładowej Instytutu Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej. Rozpoczęły się XVI Poznańskie Dni Techniki "Pozteeh-87". W inauguracji udział wzięli m.in. kierownik Wydziału Ekonomicznego Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stefan Stróżyk oraz wicewojewoda poznański Tadeusz Zając. Podczas inauguracji wręczono nagrody i wyróżnienia honorowe Naczelnej Organizacji Technicznej za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki w roku 1986. Nagrodę zespołową I stopnia uzyskała "Konstrukcja i wykonanie automatu tokarskiego sterowanego numerycznie A TE 63 N", zgłoszona przez oddział zakładowy Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich przy Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski", w składzie: Ryszard Grosz, Stanisław Kacznia, Leonard Krocz, Andrzej Łukaszewicz, Jerzy Michalak, Tadeusz Rudzki i Irakli Zautaszwih. Oddano do użytku po kapitalnym remoncie ul. Fredry. Przybyłym na skromną uroczystość otwarcia wojewodzie poznańskiemu Bronisłasławowi Stęplowskiemu i prezydentowi Poznania Andrzejowi Wituskiemu złożono meldunek w imieniu piętnastu załóg wykonawczych. Czas budowy - 60 dni - został skrócony o ok. trzy tygodnie. Ułożone zostały: dwie nitki toru na długości 500 m, 5000 m 2 nowej nawierzchni oraz 7500 m 2 chodników. Koszta wyniosły ok. 100 min zł.

Bronisław Stęplowski podziękował wszystkim wykonawcom za ofiarność i sumienność. Jako pierwsza nowymi torami przejechała ,,17".

WIELKOPOLSKI* .

TOWARZYSTWO KULTURALNE

W Sali Odrodzenia poznańskiego Ratusza odbyła się uroczystość wręczenia nagród Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego za rok 1986 oraz nagród i Medali im. Jana K. Żupańskiego "Zasłużonemu dla książki". Nagrody otrzymali: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej oraz działacz kulturalny z Kostrzynia Wlkp. Kazimierz Matysek. Wi_ ceprezes zarządu Towarzystwa J erzy Męczyński wręczył Medale im. Jana K. Żupańskiego: wydawcy Henrykowi Andersowi, drukarzowi Władysławowi Kunickiemu, księgarzowi Wiktorowi Kaźmierczakowi oraz bibliotekarzowi Janowi Sójce. Imprezę zakończył koncert "Kapeli Zamku Rydzyńskiego", pod kierownictwem Mieczysława Leśniczaka, na stopniach Ratusza. W Ośrodku Kultury Studenckiej "Od N owa" odbył się koncert zespołów "Jam Session" i "Andrzej Mateusz Trio".

Z podróży artystycznej do Republiki Federalnej Niemiec, Szwajcarii i Francji powrócił dziewięćdziesięcioosobowy zespół solistów, baletu, chóru i orkiestry Teatru Wielkiego, pod kierownictwem Mieczysława Dondajewskiego.

W wieku sześćdziesięciu szeSC1U lat zmarł Wacław Wilanowski, działacz ruchu młodzieżowego, pierwszy przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Związku Młodzieży Demokratycznej (1945), dyrektor administracyjny Teatrów Polskiego (1962

- 1973) i Nowego (od 1973 r.). U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

26.5. N a zaproszenie Komisji do spraw Wspólnych Kontaktów Międzynarodowych Młodzieży i Studentów, przybyła delegacja Komitetu Obwodowego Komsomołu z Charkowa, z Wiktorem Jefremowem. Drugi dzień konferencji położniczo-ginekologicznej w ramach I Naukowego Spotkania Ginekolpgów i Położników "Dni Heliodora Swięcickiego" . Z podróży artystycznej do Republiki Federalnej Niemiec, Szwajcarii, Francji i Holandii powrócił Poznański Chór Chłopięcy, pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego. N a szczególną uwagę zasługiwał koncert galowy w sali Kasyna Miejskiego w Bazylei, z okazji sześćdziesięciolecia zespołu "Knabenkantorei Basel" .

W wieku siedemdziesięciu dwóch lat zmarł prof. dr hab. inż. Wiktor Pietrzyk, naukowiec z Instytutu Techniki Cieplnej i Silników Politechniki Poznańskiej, były kierownik Zakładu Silników Spalinowych i Siłowni Okrętowych Zakładu Podstaw Konstrukcji Maszyn, prodziekan Wydziału Mechaniczno- Techmologicznego, autor wielu publikacji naukowych, wybitny specjalista z · dziedziny konstrukcji silników spalinowych i sprężarek tłokowych. U dekorowany Krzyżem Kawaler«skim Orderu Odrodzenia Polski.

W wieku sześćdziesięciu siedmiu lat zmarł mgr Leszek Rudkowski, działacz Stronnictwa Demokratycznego, radny Miejskiej Rady N arodowej w kadencjach 1965 - 1969 i

1969 - 1973, dyrektor Oddziału I Powszechnej Kasy Oszczędności w latach 1969 - 1975, prezes zarządu Izby Rzemieślniczej w latach 1975- 1979, prezes handlowy ( Przedsiębiorstwa Eksportu Wewnętrznego "Pewex" w 1979 r. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 27.5. Inauguracja I Naukowego Spotkania Ginekologó\V i Położników "Dni Heliodora Swięcickiego" w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Zebranych powitał przewodnikaczący Komitetu Organizacyjnego prof. dr hab. Tadeusz Pisarski. Obok wybitnych naukowców i lekarzy, na otwarcie przybyli przedstawiciele władz politycznych i administracyjnych: zastępca członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabriela Rembisz, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jan Maćkowiak, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusz Czwojdrak. Uroczystość inaugurująca I Spotkanie Ginekologów i Położników stała się okazją do wręczenia medali i wyróżnień. Odznaki Honorowe "Za zasługi dla województwa poznańskiego", a także podobne dla województw konińskiego i leszczyńskiego wręczali

Wydarzenia w Poznaniu (27 - 29.5.)

wojewoda koniński Ireneusz Mączka, Tadeusz Czwojdrak i wicewojewoda leszczyński Joanna Krumrey. Oddział poznański Polskiego T owarzystwa Ginekologicznego przyznał, 21 osobom Medale im. Heliodora Swięcickiego. Z okazji spot. kania odsłonięto popiersie Heliodora Swięcickiego . Uroczystość zakończył koncert Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia i Telewizji, pod dyrekcją Agnieszki Duczmal. Z okazji Dnia Matki, 60 mieszkanek woj. poznańskiego, reprezentujących różne zawody i środowiska, przybyło do Sali Herbowej Urzędu Wojewódzkiego. Powitał je przewodniczący Wojewódzkiej Rady N arodowej Tadeusz Czwojdrak. Otrzymały one z rąk wojewody poznańskiego Bronisława Stęplowskiego "Medale Matki". Przemawiała przewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego Ligi Kobiet Polskich Jadwiga Kośmider.

XVI I Sesja Dzielnicowej Rady N arodowej Stare Miasto. Rozpatrywano sprawozdanie z wykonania planu rocznego i budżetu dzielnicy na rok 1986. Radni, po wnikliwej analizie materiałów, w których rzetelnie uwypuklono wszystkie plusy i minusy, zaopiniowali sprawozdanie, udzielając naczelnikowi dzielnicy absolutorium za rok 1986. '28.5. Na XX Sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej, Rada udzieliła absolutorium wojewodzie poznańskiemu Bronisławowi Steplowskiemu za rok 1986.

Na zaproszenie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przybył do Poznania i spotkał się z lektorami, przewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu Pokoju Hieronim Kubiak.

W ramach I Naukowego Spotkania Ginekologów i Położników, w Instytucie Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej odbyła się konferencja okrągłego stołu, poświęcona pamięci Heliodora Swięcickiego. Jubileuszowy Zlot Harcerstwa Wielkopolskiego rozpoczął się w miasteczku zlotowym w parku na Cytadeli u stóp Dzwonu Pokoju.

U czestniczyło w nim 3500 harcerek i harcerzy z województw: kaliskiego, konińskiego, leszczyńskiego, pilskiego i poznańskiego. Na apel inauguracyjny przybyli m. in. - przewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu Pokoju Hieronim Kubiak, na

czelnik Związku Harcerstwa Polskiego Ryszard Wosiński, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy SUski. XX Sesja Miejskiej Rady N arodowej. Radni, po wnikliwej analizie materiałów sprawozdawczych, jednomyślnie zatwierdzili sprawozdanie oraz udzielili absolutorium za rok 1986 prezydentowi Poznania Andrzejowi Wituskiemu. Podpisanie porozumienia o współpracy z socjalistycznymi związkami młodzieży woj. poznańskiego w latach 1987 - 1990 było ostatnim punktem programu pobytu w Poznaniu delegacji Komitetu Obwodowego Komsomołu z Charkowa.

Z okazji jubileuszu czterdziestolecia Reprezentacyjnej Orkiestry Wojsk Lotniczych, przybyły orkietry reprezentacyjne Pomorskiego, Sląskiego i Warszawskiego Okręgów Wojskowych, Marynarki Wojennej oraz Wojsk Ochrony Pogranicza. Artyści w wojskowych mundurach wystąpili na koncercie galowym w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W Klubie Domu Żołnierza otwarto wystawę obrazującą historię Orkiestry-Jubilatki. Inauguracja "Dni Winograd".

W Klubie im. Włodzimierza Pietrzaka (ul. Kramarska 2) wieczór poświęcony tekstom papieża Jana Pawła II pt. Człowiek - Społeczeństwo (wybór encyklik, przemówień i homilii). W przededniu Dnia Dziecka, z Dworca Głównego do Osowej Góry odjechał specjalny pociąg. Przedszkolaków zaprosili na wycieczkę do Wielkopolskiego Parku N arodowego kolejarze. 29.5. Zadania podstawowych organizacji partyjnych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w środowisku były tematem posiedzenia plenarnego Komitetu Dzielnicowego Stare Miasto. Referat egzekutywy wygłosił sekretarz Andrzej Sobociński. Dyskusję podsumował I sekretarz Romuald Łukaszewski.

Trzecia publikacja w "Expressie Poznańskim" z cyklu Co o tym sądzisz poznaniaku? pt. Wiemy jak było chcemy wiedzieć, jak będzie w palmiarni i w Parku Kasprzaka. W Klubie Życia Rodzinnego Stowarzyszenia P AX zorganizowano spotkanie z wybitnym pediatrą i pedagogiem austrackim, zasłu

żonym dla dobra dziecka prof. Hansem Czerniakiem, który wygłosił odczyt pt. Wychowanie bez przemocy. Przybyłe do Poznania na jubi1eusz czterdziestolecia Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lotniczych orkiestry wojskowe złożyły kwiaty pod pomnikami,: Bohaterów na Cytadeli, Karola Swierczewskiego, Armii "Poznań", Marcina Kasprzaka, Tadeusza Kościuszki i Powstańców Wielkopolskich, a stamtąd gwiaździstym przemarszem przeszły na plac Wolności, gdzie odbył się zbiorowy koncert. W sali X Liceum Ogólnokształcącego rozpoczęły się I Mi trzostwa Polski w Brydżu Szkół Srednich.

Przystąpiło do rozgrywek 95 par i 45 drużyn. Regionalny Zespół Pieśni i T ańca "Cepelia" , pod kierownictwem Henryka Manieckiego, udał się w podróż artystyczną do Szwecji. 30.5. O godz. 11 rozpoczęła funkcjonował nie (zamknięta przez 17 miesięcy na czas rozbudowy i modernizacji) stacja rozrządowa Franowo. M. in. ułożono 45 km nowych torów; zmontowano 150 rozjazdów i zbudowano trzy nowowczesne nastawnie. Zakończył się pierwszy etap wielkiego przedsięwzięcia polegający na tym, że na niespotykaną skalę, do wszystkich prac, które uważa się za najbardziej uciążliwe i niebezpieczne, wprowadzono elektronikę i automatykę. Jubileusz dziewięćdziesięciolecia Poznańskich Zakładów Graficznych im. Marcina Kasprzaka. Odbyło się spotkanie załogi Zakładów, w którym - uczestniczyli przedstawiciele władz politycznych i administracyjnych, z sekretarzami Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Janem Maćkowiakiem i Jerzym Silskim. Wyróżniający się pracownicy otrzymali odznaczenia państwowe oraz odznaki resortowe, regionalne i zakładowe. Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski udekorowano Romualda Dzierkowskiego, Eugeniusza Kaczmarka oraz Jerzego Kurzawskiego.

W auli Uniwersytetu im. Adama A Mickiewicza zamknięto I N a ukowe Spotkanie Ginekologów Położników - "Dni Heliodora Swięcickiego". Po podsumowaniu dorobku kilkudziesięciu sesji i konferencji naukowych w których uczestniczyło

15 Kronika m. Poznaniaponad 700 specjalistów" wręczono Medale im. Heliodora Swięcickiego. Zakończył się maraton orkiestr wojskowych w Parku Kasprzaka, zorganizowany z okazji czterdziestolecia Reprezentacyjnej Orkiestry Wojsk Lotniczych.

Chociaż pogoda nie dopisała, rozpoczęły się imprezy związane z Dniem Dziecka. Na kiermaszu na pi. Wolności oferowano zabawki importowane ze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Czechosłowacji i Bułgarii, czekoladki węgierskie, odzież dziecięcą z Chin. W ogródku "Arkadii" odbywały się zabawy dla dzieci z udziałem wodzireja oraz konkursy z nagrodami, które prowadziła Nina Dąbrowska.

Dzień Dziecka uczciła także Pro Sinfonika. Ponad 4 tys. przedszkolaków z "Kolorowych nutek" uczestniczyło w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w czterech koncertach, zorganizowanych specjalnie dla nich. Grała orkiestra symfoniczna Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Renarda Czajkowskiego, a cały koncert przygotowały Hanna Gawrońska i Urszula Pokorska. Dyrygent wystąpił w stroju cyklisty, muzycy zaś wyglądali jak turyści i plażowicze. Bo tematem koncertu były wakacje. Oficjalna premiera Balansu na linie wg Pana Dropsa i jego trupy Jana Brzechwy na "Scenie na Piętrze" .

W Teatrze Wielkim odbyło się galowe przedstawienie Trawiaty Giuseppe Verdiego, z którego dochód przeznaczono na zakup urządzeń do dializy dla ratowania dzieci chorych na nerki. W partii tytułowej śpiewała Kinga Mitrowska z Teatru Wielkiego w Warszawie. "Empik" przy ul. Ratajczaka zaprosił najmłodszych na imprezę pt. O wróbelku Elemelku w wykonaniu aktorów teatrów stołecznych. Klub "Cybinka" na Osiedlu Warszawskim zaprosił dzieci na spektakl przygotowany przez aktorów Teatru Polskiego pt. Worek pełen wierszy. W "Arsenale" otwarto wystawę grafiki, ilustracji i rysunków Stasysa Eidrigeviciusa pL Stasys-dzieciom. W wieku sześćdziesięciu siedmiu lat zmarł Leon Królczyk, przewod

Wydarzenia w Poznaniu (30-31.5.)

niozący Rady Nadzorczej Spółdzielni Rzemieślniczej Szklarzy, Witrażystów i Rzemiosł Pokrewnych od 1985 r.

31.5. Zakończenie Zlotu Harcerstwa Wielkopolskiego.

Blisko 50 tys. małych poznaniaków bawiło się na "Wesołym Stadionie". Biletem wstępu na imprezę, zorganizowaną pod patronatem "Expressu Poznańskiego" na Stadionie im. 22 Lipca, były rysunki związane z hasłem: "Sport w oczach dziecka". Sygnałem do rozpoczęcia imprezy było przecięcie wstęgi trzymanej przez Lolka i Bolka. Dokonał tego I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik. N ad stadionem latały balon "Poznań", motolotnia i samolot holujący hasło "Wesołego Stadionu". N a płycie lądowali spadochroniarze. Brawami nagrodziły dzieci pokazy gimnastyczek artystycznych z poznańskiej Szkoły Mistrzostwa Sportowego i występ piosenkarki Wandy Kwietniewskiej. Chłopcom najbardziej przypadły do gustu sa_ mochody rajdowe i motocykle crossowe oraz wozy strażackie. W ko1arskim wyścigu austrialijskim zwyciężył Maciej Wesołowski. Na "Wesołym Stadionie" efektowny finał zakończył czterodniową paradę orkiestr z okazji czterdziestolecia Reprezentacyjnej Orkiestry Wojsk Lotniczych. W trakcie koncertu połączonych sześciu orkiestr wojskowych odbył się bardzo atrakcyjny pokaz musztry paradnej, w którym wzięło udział ponad 400 muzyków w mundurach. O godz. 11 rozpoczęła się zabawa dla dzieci zorganiowana w obiektac h sportowych na Golęcinie, wczasie które] odbyła się musztra paradna orkiestry i pokaz tresury psów milicyjnych. Największym zainteresowaniem młodzieży cieszyło się stanowisko z komputerami. N ormalną pracę rozpoczęła stacja rozrządowa Franowo. Rozpoczął się tam rozruch technologiczny. N a stadionie " Warty" odbył się bieg w cyklu "Wyścig z czasem", którego celem było zwrócenie uwagi 'na trudną sytuację, w jakiej znajdują się afrykańskie dzieci. Trasa prowadziła ulicami Poznania (ok. 10 km), meta była na stadionie. Pod hasłem "Dziecko ze sztuką na ty" odbyła się impreza przygotowana przez Biuro Wystaw Artystycznych. W sali na piętrze oglądano wystawę grafiki. Dzieci brały udział w plebiscycie na najciekawszą pracę, losując pamiątkowe nagrody. Tam też czynne było stoisko z literaturą dziecięcą. Wprost z zakupionymi książkami kierowano się po dedykacje do ulubionych ponańskich autorów: Lecha Konopińskiego, Mariana Orłonia, Józefa Ratajczaka i Włodzimierza Scisłowskiego. Liczni obserwatorzy, z wypiekami na twarzach, towarzyszyli Stanisławowi Mrowińskiemu, który za pomocą węgla i pasteli wyczarowywał portrety - karykatury. Równocześnie maluchy degustowały wspaniałe ciastka - prezent poznańskich cukierników. Frajdą dla dzieci były rozrywki w salonie gier i zabaw, urządzonym według projektu Stanisława Miszudy. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w cyklu Stereo i w kolorze wystąpił hiszpański gitarzysta Carlos Bonell. W sali sportowej X Liceum Ogólnokształcącego zakończyły się I Mistrzostwa Polski w Brydżu Szkół Średnich. W klasyfikacji generalnej zwyciężyła drużyna warszawska, przed poznańską i przemyską. Rano, w pobliżu sklepu samoobsługowego "Beta" przy ul. Marchlewskiego, na skutek awarii rury kanalizacyjnej, z której obficie wypływała woda, zapadła się jezdnia. Przejeżdżająca tamtędy kobieta, prowadząca małego fiata, nieoczekiwanie ugrzęzła lecz udało się jej szybko wydostać z samochodu i... bezradnie obserwować, jak samochód tonie. Wezwany na miejsce dźwig Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego wyciągnął auto z topieli. Chór kameralny "Collegium Cantorum" , pod dyrekcją Małgorzaty Kwaśnik - Chmielewskiej, udał się w podróż artystyczną do Francji. 1.6. Rozpoczęła się sesja naukowa poświęcona relacji: dyrektor - samorząd w zakładzie pracy. Na zaproszenie poznańskiego oddziału Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Afrykańskiej przebywała w Poznaniu trzyosobowa delegacja Towarzystwa Przyjaźni Nigeryjsko- Polskiej z Enugu. Goście spotkali się z przedstawicielami władz administracyjnych miasta i województwa, rektorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. drem hab.

Jackiem Fisiakiem, dyrekcjami Międzynarodowych Targów Poznańskich i Poznańskich Zakładów Koncentratów Spożywczych "Amino" oraz przedsiębiorstw drobnej wytwórczości. Na zakończenie wizyty podpisano porozumienie o współpracy obu Towarzystw. Chór Męski "Arion", pod kierów, nictwem Andrzeja Niedziałkowskiego, powrócił z podróży artystycznej do Republiki Federalnej Niemiec i Holandii. Towarzyszyli mu soliści: Wiesława Wiza (mezzosopran), Andrzej Ogórkiewicz (bas) i Zenon Białas (fortepian).

W wieku sześćdziesięciu dwóch lat zmarł nagle prof. dr hab. Walerian Sobisiak, współzałożyciel i wicedy.

rektor Instytutu Kulturoznawstwa U niwerstytetu im. Adama Mickiewicza, kierownik Zakładu Metod Upowszechniania Uczestnictwa w Kulturze, kierownik Podyplomowego Studium Kultury i Turystyki. U de

15«korowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

2.6. Przybył do Poznania redaktor naczelny "Soejalisticzeskoj Imdustrii" Aleksander A. Baranów - członek Centralnej Komisji Rewizyjnej Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Pałac Kultury zaprosił dzieci do Sali Wielkiej, gdzie odbyło się spotkanie z iluzjonistą Andrzejem Słowińskim, a po południu - z aktorką Krystyną Pogasz. Oddział Wojewódzki Polskiego Towarzystwa Przeciwtytoniowego ogłosił dni od 1 do 5 czerwca "dniami bez papierosa". Rozpoczęła się XX konferencja Wspólnej Komisji Podręcznikowej Historyków Polskich i Republiki Federalnej Niemiec. Zebranych powitał prof. dr Antoni Czubiński. Z inicjatywy Izb Rzemieślniczych Poznania i Zielonej Góry oraz Towarzystwa Eksportowo- Importowego "Remex" , odbyło się spotkanie rzemieślników i prezesów zarządów spółdzielni rzemieśniczych poświęcone aktywizacji handlu zagranicznego. Konferencja na temat roli oświaty zdrowotnej w kształtowaniu stanu sanitarnego województwa. Prezentowano programy upowszechniania zagadnień ochrony środowiska. Dla dzieci specjalnej troski urządzono olimpiadę na stadionie "W arty" . Spotkanie dziennikarzy środowis.

ka poznańskiego z redaktorem naczelnym "Socjalisticzeskoj Industrii" Aleksandrem A. Baranowem. Na "Scenie na Piętrze" Teatr Telewizji zaprezentował Pokojówki Jana Geneta, z udziałem Teresy Budzisz-KrzyżanQwskiej, Ewy Dałkowskiej i Ewy Zukowskiej. Reżyserował Jan Buchwald, scenografia Krzysztofa Baumillera (kostiumy Ireny Biegańskiej) .

3.6. Z cyklu Co o tym sądzisz poznaniaku? Redakcja "Expressu Poznańskiego" zamieściła krytyczną wypowiedź Pawła Domachowskiego, cza tytułowaną: Co sądzę o budowie linii tramwajowej na Piekary ? W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewcza odbył się koncert Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia i Telewizji, pod dyrekcją Agnieszki Duczmal. Solistami byli: szesnastoletni pianista (i perkusista) Szwed polskiego pochodzenia Peter Jablonsky i John Wallace - ,jpier

Wydarzenia w Poznaniu (3 - 5. 6.)wszą trąbka" londyńskiej orkiestry "Philharmonia" .

W wieku osiemdziesięciu czterech lat zmarł Roman Badurski, dyrektor Zarządu Sieci Energetycznych w latach 1950 - 1964. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W wieku osiemdziesięciu jeden lat zmarł artysta-muzyk, wybitny puzonista Józef Wiciak, członek zespołu orkiestrowego Teatru Wielkiego w latach 1945 - 1966. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 4.6. W Klubie "Od Nowa" koncertowały zespoły "Janusz Strobel Quartet" i "Goldwashboard ".

W wieku sześćdziesięciu czterech lat zmarł Edmund Kopa, współzałożyciel Klubu Sportowego "Energetyk", wiceprzewodniczący Rady Głównej Federacji Sportowej "Energetyk", były długoletni wiceprezes i skarbnik Klubu Sportowego "Energetyk" .

Edmund Kopa

W wieku siedemdziesięciu szeSC1U lat zmarł Zygmunt Pazda, pedagog i grafik, dyrektor Technikum Kolejowego Ministerstwa Komunikacji w latach 1954 - 1972. Jako artysta grafik tworzył drzeworyty związane tematycznie z obozem jenieckim (Oflag lic) w Dobiegniewie (Woldenberg) oraz pejzaże tatrzańskie. U dekorowany Krzyżami Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

5.6. Zakończyły się obrady XX konferencji historyków Wspólnej Komisji Podręcznikowej Historyków Polskich i Republiki Federalnej Niemiec. W ostatnim dniu obrad kilkudziesięcioosobowa grupa uczonych polskich i zachodnioniemieckich gościła w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Kulminacyjnym punktem obchodów trzydziestolecia Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej było spotkanie w Pałacu Kultury. Zarząd Wojewódzki zaprosił na nie prawie siedemsetosobową grupą dawnych działaczy ruchu młodzieżowego z Wielkopolski. Obecni byliprzedstawiciele władz politycznych i administracyjnych województwa. Zarząd Główny reprezentował sekretarz Ryszard Tracz. Witał gości przewodniczący Zarządu Wojewódzzkiego Henryk Przybylski. Przema. wiał sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak. Otwarto wystawę dokumentów i fotografii ilustrujących działalność Związku Młodzieży Socjalistycznej i Związku Młodzieży Wiejskiej. Na zakończenie złożono wiązanki kwiatów na grobach wybitnych działaczy Związku Młodzieży Socjalistycznej i Związku Młodzieży Wiejskiej. Dni Otolaryngologii Dziecięcej. Z tej okazji rozpoczęło się forum lekarzy, zorganizowane przez Klinikę Otolaryngologii Dziecięcej Instytutu Pediatrii Akademii Medycznej.

Przybyło 480 gości z kraju i zagranicy. W Pałacu Kultury odbyła się konferencja sprawozdawczo -programo. wa wielkopolskiego oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa.

W sali sportowo - widowiskowej "Arena" przeprowadzono turniej brydżowy o Puchar Prezydenta Poznania. Uczestniczyło w nim 136 par i każda rozgrywała po 34 rozdania. Zwyciężył duet z Gorzowa Wlkp.

Światowy Dzień Ochrony Środowiska. Zamknięcie sezonu artystycznego 1986/1987 Filharmonii Poznańskiej.

Orkiestrę symfoniczną prowadził Renard Czajkowski. Solistką była wiolonczelistka Bogumiła Reszke - polska artystka osiadła w Szwajc arii. 6.6. Na posiedzeniu plenarnym obradowała Rada Wojewódzka Patriotycznego Ruchu Odrodzenia N arodowego. Referat programowy wygłosił przewodniczący Maciej Olejniczak. Podczas posiedzenia Rada objęła patronat nad obchodami trzydziestej pierwszej rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956. Uroczystości Święta Ludowego.

Przed pomnikiem Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 ustawiły się poczty sztandarowe, kompania ho, norowa Wojska Polskiego oraz liczne delegacje władz administracyjnych, Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotnicxe), Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Demokratycznego, Partiotycznego Ruchu Od

rodzenia Narodowego. Przybyli zastępca członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabriela Rembisz i sekretarz Naczelnego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Kazimierz Olesiak. Obecny był konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, minister pełnomocny Iwan Bojko. Po złożeniu wieńców i wiązanek kwiatów, zgromadzeni udali się do Teatru Wielkiego na akademię. Okolicznościowe przemówienie wygłosił prezes Wojewódzkiego Komitetu Marian Król. Medalami Pamiątkowymi "Za zasługi dla ruchu ludowego" uhonorowano zasłużonych działaczy. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza rozpoczęły się I Ogólnopolskie Prezentacje Chórów Nauczycielskich. W salonie wystawowym "Empiku" otwarto wystawę malarstwa Marii Dolnej.

7.6. W zabytkowym budynku przy ul.

Grobla 25 otwarto nowy oddział Muzeum Narodowego - Muzeum Etnograficzne. W uroczystości otwarcia udział wzięli m.in. wiceminister kultury i sztuki Krystyna Marszałek - M łyńczyk, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak i wiceprezydent Poznania Mirosław Kopiński.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zakończyły się I Ogólnopolskie Prezentacje Chórów N auczycieiskich. 8.6. W dziewiątym dniu od momentu rozpoczęcia rozruchu technologicznego, odbyła się uroczystość oddania do eksploatacji stacji Poznań-Franowo. Symbolicznego uruchomienia stacji dokonał minister komunikacji Janusz Kamiński. Na uroczystość przybyli: zastępca członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabriela Rembisz, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik, wojewoda poznański Bronisław Stęplowski, prezydent Poznania Andrzej Wituski. Grupie najbardziej zasłużonych budowniczych stacji wręczono odznaczenia państwowe. Oddano do użytku pasażerów wyremontowany budynek Dworca Zachodniego, w którym od 21 kwietnia trwała naprawa uszkodzonego sklepienia.

Wydarzenia w Poznaniu (9 - 11.6.)

9.6. Plenarne posiedzenie Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej P artii Robotniczej Grunwald obradowało nad doskonaleniem kierunków działalności ideologicznej. Referaty wygłosili I sekretarz Jan Wojciechowski i sekretarz Romuald Pożywiłko. W .obradach uczestniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Silski. W salonie Biura Wystaw Artystycznych w "Arsenale" otwarto wystawę malarstwa Barbary i Ildefonsa Houwaltów oraz tkaniny Katarzyny Paszkowskiej. W Sali Marmurowej Pałacu Kultury otwarto wystawę pt. Twórczość artystyczna i ludowa w kręgu folkloru. Przybyła do Poznania delegacja handlowców z Plowdiw (Bułgaria), z zastępcą przewodniczącego Komite tu Wykonawczego Okręgowej Rady Narodowej Georgi Bożkowem. Delegację przyjął wojewoda poznański Bronisław Stęplowskimmmm

W wieku siedemdziesięciu czterech lat zmarł prof. dr hab. Antoni Andrzejak, współorganizator powojennej odbudowy Uniwersytetu Poznańskiego, prodziekan Wydzia- łu Matematyki, Fizyki i Chemii w latach 1961 - 1965, kierownik Zakładu Technologii Chemicznej w latach 1971 - 1983, sekretarz Komisji Matematyczno- Przyrodniczej III Wydziału Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Członek zarządu "Bratniej Pomocy Studentek i Studentów" Uniwersytetu Poznańskiego od 9 marca 1945 r. Wniósł ogromny wkład w rozwój nauczania technologii chemicznej oraz badań w dziedzinie chemii węgla. U - dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

10.6. W Konsulacie Generalnym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu odbyło się spotkanie konsula generalnego, ministra pełnomocnego, Iwana Bpjko z nauczycielami języka rosyjskiego z trzydziestu pięciu szkół Poznania i województwa. W spotkaniu uczestniczył m. in. sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Silski.

Z cyklu Co o tym sądzisz poznaniaku? Redakcja "Expressu Poznańskiego" opublikowała sceptyczną wypowiedź Krzysztofa Rożka zatytułowaną: Głos w dyskusji o pi. Wiosny Ludów. N a kilka godzin zatrzymała się w mieście gigantyczna ciężarówka super-" Tatra" przystosowana do dalekich podróży. Jej trasa wiodła z Poznania do Niemieckiej Republiki Demokratycznej, a stamtąd polskim statkiem "Kościuszko" do Kanady. Tak czczono dziewięćdziesiątą rocznicę powstania "Tatry". W odpowiedzi na postulaty mieszkańców Winograd, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne dokonało zmiany tras linii tramwajowych nr 10 i 22. Linia nr 10: Serbska - Głogo.wska -. Dębieć; linia nr 22: Wilczak - Lampego - Wilczak.

W podróż zagraniczną do Tournai (Belgia) udała się Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lotniczych, pod dyrekcją płka Leona Schub e rta. W podróż zagraniczną do Francji wyruszyła orkiestra Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, pod dyrekcją Zenona Schuberta. 11.6. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik, w towarzystwie dyrektora Okręgu Dróg Publicznych Andrzeja Patalasa, zapoznał się z przebiegiem prac modernizacyjnych przy wylocie zachodnim drogi Nr 2, wizytował modernizowaną obwodnicę od ul. N aramowickiej do Antoninka, zwiedził także Okręgowe Laboratorium Drogowe. Rozpoczęła się VII sesja plenarna Polsko-Amerykańskiej Rady Gospodarczej, która po raz ostatni zebrała się w maju 1980 r. Ideą funkcjonowania Rady jest ułatwianie handlu i usuwanie przeszkód w wymianie pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki

Płn" zaś w Jej skład wchodzą przedstawiciele handlu i przemysłu obu krajów. Z udziałem wojewody poznańskiego Bronisława Stęplowskiego obradował Konwent Sołtysów. N arada dyrektorów i sekretarzy organizacji partyjnych placówek służby zdrowia miasta i województwa. Uczestniczył w niej sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Andrzej Rakowski. Kolegium Wojewody Poznańskiego, któremu przewodniczył Bronisław Stęplowski, obradowało nad działalnością Wojewódzkiego Społecznego Komitetu Pomocy Szkole. W Poznańskich Zakładach Rowerowych "Romet" podsumowano współzawodnictwo nowatorów woj. poznańskiego. Obecni na spotkaniu wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Alfred Wawrzyniak i wiceprezydent Poznania Zbigniew Habel wręczyli przodującemu klubowi Techniki i Racjonalizacji w Przedsiębiorstwie Produkcji Urządzeń Komunalnych oraz mistrzom racjonalizacji Bolesławowi Zawiei i Hieronimowi Tomczakowi puchary i dyplomy. Pięćdziesiąta giełda pomysłów racjonalizatorskich, zorganizowana przez Klub Techniki i Racjonaliza. cji Poznańskiego Węzła Polskich Kolei Państwowych.

W Urzędzie Wojewódzkim wojewoda poznański Bronisław StępIowski spotkał się z grupą działaczy Poznańskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego. Wojewodę poinformowano o wynikach alertu pod hasłem: "Zdrowa przyroda - zdrowy człowiek". / Zgodnie z testamentem prof. dra Jana Otrębskiego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, jego liczący ponad 5 tys. woluminów księgozbiór został przekazany U niwersytetowi Wileńskiemu. Odbyło się to w siedzibie Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, w obecności konsula Michaiła Mogiłatowa i przedstawicieli biblioteki wi1eńskiej uczelni Algirdasa Caplikasa i doc. dra Zenonasa N amaviciusa. W wieku sześćdziesięciu dwóch lat zmarł Jan Rychter, działacz ruchu robotniczego, w okresie międzywojennym członek Czerwonego Harcerstwa, po wyzwoleniu członek

Polskiej Partii Robotniczej, od 1986 r. wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Komisji Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej do spraw Działaczy Ruchu Robotniczego, aktywista Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania, przewodnik Polskiego T owarzystwa Turystyczno - Kraj 0znawczego. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Na cmentarzu komunalnym w Junikowie odbył się pogrzeb Józefa Pągowskiego, zmarłego w dniu 7 czerwca działacza polskiego i międzynarodowego ruchu robotniczego, w latach 1931 - 1946 członka Komu. nistycznej Partii Francji i Klasowego Związku Zawodowego, po pow_ rocie do kraju członka Polskiej Partii Robotniczej, od 1949 r. pracownika aparatu partyjnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Udekorowanego Krzyżami Komandorskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Żył osiemdziesiąt jeden lat. 12.6. Spotkanie z przybyłym do Poznania ministrem Konradem Tottem, poświęcone problemom działalności placówek badawczych. Uczestniczył w nim także sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak. Zakończenie dwuletnich zaJęc na Studium Wiedzy Społecznej i Politycznej w Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Dyplomy ukończenia Studium z rąk I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Edwarda Łukasika otrzymało trzydziestu dwóch absolwentów. W Akademii Medycznej odbyła się konferencja naukowa nt. "Nau

Wydarzenia w Poznaniu (12.6.)czanie medycyny wobec zagrożeń ekologicznych" . Rozpoczęło się XIII Polonijne Forum Gospodarcze. Gości powitał wojewoda poznański Bronisław Stęplowski, a obrady otworzył wiceprezes Polskiej Izby Handlu Zagranicznego Jerzy Szopa. Wprowadzeniem do dyskusji były wystąpienia: ministra handlu zagranicznego Andrzeja Wójcika, wiceministra rolnictwa, leśnictwa i gospodarki żywnościowej Kazimierza Dunaja, wiceministra zdrowia i opieki społecznej Janusza Prokopiaka oraz dyrektora generalpego w Ministerstwie Ochrony Srodowiska i Zasobów N aturalnych Wacława Kulczyńskiego . Związki Wielkopolski z morzem i gospodarką morską przypomniano w Klubie Wojsk Lotniczych podczas wojewódzkiej inauguracji obchodów Dni Morza, połączonej z otwarciem wystawy marynistycznej. Wydaniem wspólnego komunikatu zakończono VII posiedzenie Polsko-Amerykańskiej Rady Gospodarczej, któremu przewodniczyli ze strony polskiej prezes Polskiej Izby Handlu Zagranicznego Ryszard Karski, a amerykańskiej - Dale Hathaway.

Sesja Dzielnicowej Rady N arodowej Grunwald poświęcona była ocenie działalności administracji. Z zainteresowaniem wysłuchano wystąpienia naczelnika dzielnicy dra Henryka Stawickiego. Radni, w celu usprawnienia pracy urzędu dzielnicowego, domagali się opuszczenia gmachu urzędu przez innych "lokatorów", wyposażenia go w niezbędne urządzenia techniczne (np. kserograf) itp. Henryk Stawicki zapowiedział uproszczenie formalności związanych z prowadzeniem drobnego rzemiosła, traktowania dowodu osobistego jako źródła wiarygodności informacji o obywatelu, a także opublikowania wykazu spraw, które obywatele będą mogli odtąd załatwiać przez telefon. W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego otwarto wystawę pt. Literatura wioska w Polsce W cyklu Co o tym sqdziesz poznaniaku? Redakcja "Expressu Poznańskiego" opublikowała Raport Z pięciu lat budowy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju.

Rozstrzygnięto konkurs zamknięty nt. "Puszcza Zielonka a rozwój Poznania". Dotyczył on koncepcji zagospodarowania przestrzennego obszarów stykowych aglomeracji poznańskiej. W konkursie udział wzięło sześć zespołów. Pierwszą nagrodę przyznano zespołowi autorskiemu z Gdańska, pod kierownictwem Andrzeja Baranowskiego, a drugą - zespołowi z Poznania, pod kierownictwem Manfreda Pietza. O godz. 8.05 otwarto "most lotniczy" Poznań - Warszawa - Poznań. Inauguracja wieczorów literackich w kawiarni "Literackiej" na Starym Rynku. Rozpoczął je poeta Ryszard Danecki. Wieczór nosił tytuł Bard Carbar i Barbar. XII "Jarmark Świętojański" na Starym Rynku. Przed estradą główną obok "Odwachu" brawami nagradzano wykonawców koncertu zatytułowanego Od opery do piosenki, z towarzyszeniem Orkiestry Rozrywkowej Pałacu Kultury, pod dyrekcją Antoniego Grefa. Kiedy miejsce na estradzie zajął Zespół Pieśni i Tańca "Wielkopolska", pojawił się równocześnie Woźny Miejski i oświadczył, że "Jarmarkowe uciechy zaczęto bez pozwolenia miejskich władz". Woźny wezwał wszystkich przed Ratusz, niestety w strugach ulewnego deszczu. N a stopniach Ratusza pojawił się prezydent miasta Andrzej Wituski, który przekazał klucze do wrót Grodu Przemysława przedstawicielom handlu i rzemiosła. Zabrzmiało Gaudę Ma ter Polonia. Odczytano przywileje, a całą ceremonię uświetniły Chór Madrygalistów i Capella Zamku Rydzyńskiego. W Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. Marcina Kasprzaka udostępniono zwiedzającym wystawę 75 lat harcerstwa wielkopolskiego w służbie Ojczyzny, a w siedzi - bie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania wystawę Reklama w międzYwojennym Poznaniu. Kopie projektów reklam z przechowywanych w Archiwum Państwowym w Poznaniu akt Wydziału Budowlanego z lat 1922 - 1939 wykonali studenci III roku konserwacji i restauracji dzieł sztuki Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu; wystawę przygotował Janusz Pazder. Poznański chór Collegium Cantorum, }X)<i kierownictwem Małgorzaty Kwaśnik-Chmielewskiej, powrócił z podróży artystycznej do Francji, gdzie uczestniczył w Międzynarodowych Spotkaniach Chóralnych w Tours. W drodze powrotnej chór koncertował w BelgiiuMIli mi M>: lmm k f . I 11 J . 's' . 111 Wfm '.

. M 'M w- '" ,. .' !..); JP jl

W wieku sześćdziesięciu jeden lat zmarł Miłosz Stankiewicz, przewodniczący Klubu Radnych Stronnictwa Demokratycznego Miejskiej Rady Narodowej, wiceprzewodniczący Miejskiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego.

13.6. Z okazji Międzynarodowych Targów Poznańskich w Kombinacie Państwowego Gospodarstwa Ogrodniczego N aramowice otwarto wojewódzką wystawę zwierząt hodowlanych. Nagrodzono właścicieli najlepszych okazów. Puchary i dyplomy wręczał prezes Zarządu Krajowego Związku Hodowców i Producentów Bydła Włodzimierz N enemail. Zakończenie I Polonijnego Forum Gospodarczego. Uczestniczyło w nim 113 osób z siedemnastu krajów. Obrady podsumował zastępca przewodniczącego Rady. Państwa Tadeusz W. Młyńczak. W auli Podstawowej Szkoły Muzycznej · odbyty się uroczystości związane z Dniem Leśnika i Drzewiarza. W akademii uczestniczyła zastępca członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabriela Rembisz. Obecni byli przedstawiciele władz politycznych i administracyjnych województw: kafiskiego, konińskiego, leszczyńskiego i poznańskiego. Przemawiał przewodniczący Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa Stanisław Dzięgielewski.

14.6. Otwarcie pięćdziesiątych dziewiątych Międzynarodowych Targów Poznańskich. Gości powitał prezydent Poznania Andrzej Wituski. Na otwarcie przybyła delegacja partyjno-rządowa, z premierem Zbigniewem Messnerem i sekretarzem Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Maria nem Woźniakiem, liczni przedstawiciele Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, dele-' gacje zagraniczne, członkowie korpusu dyplomatycznego. Obecni byli zastępca członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Gabriela Rembisz, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik, prezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Marian Król, wojewoda poznański Bronisław Stęplowski. Otwarcia Targów dokonał minister handlu zagranicznego Jerzy Wójcik. Delegacja partyjno-rządowa zwiedziła ekspozycje, rozpoczynając tradycyjnie od pawilonu polskiego przemysłu elektromaszynowego. W Poznańskim Teatrze Lalki i Aktora premiera przedstawienia Jak zdobyć korzec złota, czYli bezeceństwa pana Klausa Waldemara Zyszkiewicza, według baśni Hansa Ch. Andersena, w reżyserii Macieja K. Tondery i scenografii Teresy Targońskiej. W premierowej obsadzie grali: Jan Harenda (Pan Klaus; Mały Klaus; Aptekarz), Ka_ ja Tondera (Gospodyni; Babka; Karen), Andrzej Marciniak (Karen Jens; Duży Klaus; Gospodarz; Notariusz; Oberżysta; Pasterz), Mirosław Kucharski {Loke Pierwszy;

Jak zdobyć korzec złota... - Jan Harenda (Pan Klaus; Mały Klaus; Aptekarz). Scenografia Teresy Targońskiej

Wydarzenia w Poznaniu (14 - 15.6.)

Bocian), Bożena Tychanicz- Hoffmann (Loke Drugi), Jerzy Goldbeck (Nabywca skór; Pan Bolączka), Bogdan Jonas (Pijak). Opracowanie muzyczne: Jolanta Szczerba. W amfiteatrze Parku Tysiąclecia wystąpili "Skauci piwni" i młodzieżowy zespół "Papa Dance". yv Kinie Dobrych Filmów ("Muza) rozpoczął sie. przegląd filmów z Burtem Lancasterem. 15.6. Ogólnopolskie spokanie klubów polsko radzieckiej współpracy gospodarczej odbyło się w sali Wielkopolskich Zakładów Teleelektronicznych "Telkom- Teletra". Uczestniczył konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Pozn niu, minister pełnomocny , Iwan BOJko. Dwudziestu wyróżniającym się przedsiębiorstwom przewodniczący Izby Handlowo- Przemysłowej Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich J ewgienij Pitowranow wręczył medale i dyplomy.

Ot ·mgm

Jubileusz osiemdziesiątej rocznicy urodzin obchodził w Klubie Pro Sinfonika" w Pałacu Kultury" publicysta muzyczny Władysław Domański, współpracownik "Ilustrowanego Kuriera Poznańskiego". Debiutował w poznańskim "Postępie" w 1926 r. Jubilat otrzymał gratulacje m. in. od wojewody poznańskiego i od prezydenta Poznania. Dokładnie w siedemdziesiątą piątą rocznicę powstania Klubu Sportowego "Warta" (15 VI 1912 r.) jubileusz Klubu przypomniała sympatykom sportu "Gazeta Poznańska". Wymieniono alfabetycznie siódemkę założycieli Klubu: byli V»: Marian Beym, Stefan Malinowski, Stefan Mórkowski, Edmund i Fran

ciszek Szycowie, Kazimierz Swiderski i Ludwik Zysnarski. Uruchomiono automatyczne połączenie telefoniczne z Przemyślem (O - 10).

Po przerwie przeznaczonej na modernizację, zaczęły obsługiwać klientów dwa sklepy Przedsiębiorstwa Handlu Artykułami Wyposażenia Mieszkań "Domar" : sklep meblowy w "Centrum" oraz salon radiowo-telewizyjny przy ul. Czerwonej Armii. W salonie zorganizowano stoisko patronackie bydgoskiej "Eltry" , najlepszego w kraju producenta radiomagnetofonów. Otwarto także sklep "Orient" przy ul. Czerwonej Armii, należący do Przedsiębiorstwa Handlu Artykułami Sportowymi i Papierniczymi "Arpis". Orientalny wystrój, marmurowa posadzka, przeszklone lady, wschodnia muzyka - w takich warunkach przyjemnie dokonywać zakupów. W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę, przygotowaną ,z okazji czterdziestolecia Wrocławskiego Towarzystwa Fotograficznego. N ad miastem przeszła burza połączona z gwałtowną ulewą (10 mm deszczu w czasie trwania nawałnicy od godz. 17.10 do 19.16, z gwałtownym spadkiem ciśnienia - aż o 4,4 mm słupa rtęci w godz. od 15.00 do 19.00). Straż Pożarna wezwana została do wypompowania wody z piwnic Szpitala Kolejowego przy ul. Orzeszkowej i usunięcia zwalonego piorunem drzewa przy ul. Pszennej. Burza pozrywała przewody wysokiego napięcia na Piąt. kowie. Część mieszkańców tzw. Starego Piątkowa pozbawiona została energii elektrycznej. U szkodzenia sieci odnotowano także przy ulicach Strzeszyńskiej, Zakopiańskiej i Krynickiej. Z podróży artystycznej do Szwecji powrócił Regionalny Zespół Pieśni i Tańca "Cepelia", pod kierownictwem Henryka Manieckiego. Ze

spół występował m. in. na imprezach zorganizowanych przez Centralny Związek Spółdzielni Rękodzieła Ludowego i Artystycznego, pod wspólną nazwą: Cepeliada. 16.6 W pawilonie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich na Międzynarodowych Targach Poznańskich urządzono "Dzień języka rosyjskiego". Imprezy odbywały się w grupach skupiających młodzież szkół podstawowych i liceów, studentów uczelni neofilologicznych, studentów i wykładowców Instytutu Filologii Rosyjskiej U niwersytetu im. Adama Mickiewicza, nauczycieli języka rosyjskiego i opiekunów szkolnych kół Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Rosyjskiej, absolwentów uczelni radzieckich i aktywistów Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej. W programie przewidziano turniej e i konkursy językowe, pogadanki, prelekcje, przeglądy filmów dokumentalnych. Obradował Komitet Dzielnicowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jeżyce. Tematem plenarnego posiedzenia była rola podstawowych organizacji partyjnych w środowisku działania i ocena realizacji zadań. Referat wygłosił Włodzimierz Stróżyk. Obradom przewodniczył I sekretarz Ryszard Tomaszewski.

W Klubie im. Włodzimierza Pietrzaka (ul. Kramarska 2), na spotkaniu z cyklu "Socjologia i polityka", prof. dr Andrzej Kwilecki wygłosił wykład pt. Stosunki polityczne w badaniach socjologicznych. Z podróży artystycznej do T ournai (Belgia) powróciła Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lotniczych pod dyrekcją płka Leona Schuberta. Brała udział w uroczystościach z okazji osiemsetlecia miasta. Poznański Chór "Polihymnia", pod dyrekcją Janusza Dzięcioła, udał się w podróż artystyczną do Republiki Federalnej Niemiec i Francji. 17.6. Dyrektor Kombinatu Państwowych Gospodarstw Ogrodniczych N aramowice, który przepracował pół wieku w rolnictwie i położył duże zasługi dla rozwoju wielkopolskich gospodarstw rolnych. Marian Mikołajczyk ukończył siedemdziesiąt lat. oZ tei okazji sekretarz Naczelnego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludoweeo Bogdan Królewski wręczył mu list gratulacyjny od prezesa Naczelnego Komitetu Romana Malinowskiego. Wojewoda poznański Bronisław

Stęplowski przyjął przebywającego w Poznaniu ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego Królestwa Holandii w Polsce Maxima van Hanswijck de Jonge. Ambasador złożył również wizytę prezydentowi Poznania Andrzejowi Wituskiemu oraz spotkał się z władzami U niwersytetu im. Adama Mickiewicza. Walne zebranie delegatów Spółdzielni Mieszkaniowej "Winogrady". W Klinice Położniczej przy ul.

Polnej urodziły się trojaczki. Szczęśliwą mamą trzech dziewczynek: Pauliny , Jolanty i Danuty została Grażyna Przynoga - starsza księgowa Kolejowych Zakładów Automatyki. W zakładach tych pracuje również - jako ślusarz narzędziowy - jej mąż Włodzimierz. Rodzice trojaczków mieli już pięcioletniego syna Waldemara. W salonie "Empiku" na Osiedlu Piastowskim otwarto wystawę czeskiej grafiki książkowej z cyklu Idea pięknej książko

Na cmentarzu junikowskim odbył się pogrzeb herpetologa, inżyniera zootechnika i biologa Jerzego Michalskiego. Zmarł w dniu 6 czerwca w New Delhi (Indie) podczas V wyprawy naukowej do Azji członków Polskiego Towarzystwa Zoologicznego. Żył trzydzieści lat. 18.6. Centralna procesja z okazji święta Bożego Ciała przeszła z Katedry Poznańskiej ulicami Chwalisz ewo i Wielką oraz przez S tary Rynek do Fary. Przy ołtarzu polowym, w zabytkowej scenerii Starego Rynku, metropolita poznański ksiądz arcybiskup Jerzy Stroba, w koncelebrze grupy niedawno wyświęconych księży, odprawił mszę świętą i wygłosił homilię. W procesji wzięły

Wydarzenia w Poznaniu (18 - 20.6.)

udział tłumy wiernych i uczestniczyło w niej wielu turystów zagranicznych przebywających w Poznaniu z okazji Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Z podróży artystycznej do Alzacji (Francja) powróciła orkiestra ZesP?łu Szkół Muzycznych Nr 2, pod kIerownictwem Zenona Schuberta.

W wieku pięćdziesięciu pięciu lat zmarł mgr Jerzy Silecki, kapitan motorowodny i prezes zarządu Poznańskiego Klubu Motorowodnego Ligi Obrony Kraju w latach 1958- 1961 oraz od 1973 r. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 19.6. Rozpoczęły się XII Ogólnopolskie Konfrontacje Kapel Dudziarskich - jedyna w kraju impreza obejmująca całą grupę instrumentów dudowych, jak: kozioł biały i czarny, dudy wielkopolskie w wariantach bukowsko- kościańskim i rawicko-gostyńskim, sierszeńki, gajdy śląskie, dudy żywieckie i podhalańskie. Seminarium poświęcone metodom walki z korozją. W "Expressie Poznańskim" w cykl u Co o tym sadzisz poznaniaku? red. Irena Tomiak przedstawiła wywiad z dyrektorem naczelnym Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Andrzejem Rejmoniakiem i dyrektorem do spraw ruchu Jerzym Kuraszyńskim na temat zamierzeń mających ułatwić i przyspieszyć funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Zespół Pieśni 1 Tańca "Łany", pod kierownictwem Wiesława Kaszubkiewicza, udał się w podróż artystyczna do Francji i Wioch, a Zespół Pieśni i Tańca "Wielkopolska", pod kierownictwem Romana Matysiaka - do Niemieckiej Republiki Demokratycznej.

i.6. N a Wartą odbył się festyn, zorganIzowany przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Osiedle Młodych". # Prezydent Poznania Andrzej Wituski przyjął dyrektora handlowego Biura na Europę Wschodnią amerykańskiej firmy Curtis International Jerzego A. Schoena. Rozmowa dotyczyła możliwości współpracy z naszym miastem. Na scenie w Galerii Anny Kareńskiej gospodyni dała recital piosenek własnych z repertuaru Edith Piaff i in.

"Dzień polski" na Międzynarodowych Targach Poznańskich. N a spotkanie w salach bankietowych hotelu "Poznań" przybyli: zastępca członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabriela Rembisz, prezes Polskiej Izby Handlu Zagranicznego Ryszard Karski i wojewoda poznański Bronisła Stęplowski. W czasie spotkania, czterdziestu siedmiu nroducentom wyróżniających się wyrobów wręczono Złote Medale MTP. Do wzięcia udziału w jubileuszowyh sześćdziesiątych Międzynarodowych Targach Poznańskich wystawców zaprosili: wiceminister handlu zagranicznego Janusz Balewski. dyrektor Międzynarodowych Targów Poznańskich Stanisław Laskowski i prezydent Poznania Andrzej Wituski. W Teatrze Wielkim odbyła się premiera sceniczna kantaty Carla Orffa Carmina burana, w inscenizacji i choreografii Teresy Kujawy i scenografii Mariana Kołodzieja. kierownictwo muzyczne J ana Ku laszewicza, kierownictwo chóru J 0lanty Doty-Komorowskiej, a Poznańskiego Chóru Chłopięcego - Jerzego Kurczewskiego. W premierowej obsadzie wystąpili: Antonina Kowtunow i Krzysztof Szaniecki (Kochankowie), Jerzy Fechner (Opat tułacz) Piotr Trella (Łabęd*). Wiesław Kościelak (Anioł), Rusłan Curujew (Zefir), Jacek Szczytowski (A.donis), Beata Milon (Zima), Ewa MIster ka (Flora), Maria Bielecka (Magdalena) Józef Zieliński (Błazen), Małgorzata Połyńczuk (Wenus), Jolanta Dybuś, Maria Sobolewska, Zofia Stróżniak, Magdalena Hybiak, Magdalena Kossakowska, Magdalena Mychnia. Grażyna Najder, Kinga Ryż, Liliana Surdyk, Bożena Tomiak, Lidia Wieczorek, Jolanta Woś,

Jacek Szczytowski (Adonis) i Małgorzata Połyńczuk (Wenus)

(Dziewczyny-Kwiaty), Danuta Borowiec, Małgorzata Cyranek, Bogusława Łojek, Wiesława Malicka, Małgorzata Piątkowska, Grażyna Ratajczak (Mieszczanki), Jacek Ciok, Ryszard Dłużewicz, Bogdan Jabłoński, Janusz Kanarski, Dariusz Nowi k, Mirosław U rbaniak, Grzegorz Witkowski (Młodzieńcy- Dworacy).

W wieku siedemdziesięciu czterech lat zmarł Roman Mroczyński, przewodniczący Rady Nadzorczej Spół. dzielni Rzemieślniczej Zdunów i Usług Budowlanych w latach 1959- 1982. Udekorowany Krzyżem Ka

walerskim Orderu Odrodzenia Polski. 21.6. Zamknięcie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Wzięło w nich udział 4 tys. firm z trzydziestu ośmiu państw. Ekspozycja zajęła powierzchnię 120 tys. m 2 . Największymi wystawcami byli handlowcy z Republiki Federalnej. Niemiec, Austrii, Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Targi zwiedziło 400 tys. osób. Zakończenie Ogólnopolskich Konfrontacji Kapel Dudziarskich. W kategorii kapel pierwsze miejsce przyznano kapeli góralskiej im. Klimka Bachledy z Zakopanego. W kategorii solistów grających na instrumentach dudowych pierwszą nagrodę otrzymał Jan Karpiel z Zakopanego. W kategorii solistów grających na skrzypcach pierwszej nagrody nie przyznano, drugą zdobył Stanisław Hulbój zjeleśni.

Na stokach Cytadeli odbyła się promocja kadetów Szkoły Chorążych Pożarnictwa. 140 młodych strażaków otrzymało z rąk komendanta głównego Straży Pożarnych płka Andrzeja Stefanowskiego i komendanta Szkoły płka Juliusza Skrobisza awans na stopień młodszego chorążego pożarnictwa. Promocję uświetniły defilada i pokaz musztry paradnej, w wykonaniu orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej z Grodziska Wlkp. 22.6. Plenarne posiedzenie Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego, poświęcone aktywizacji Stronnictwa w realizacji uchwał Kongresu. Obrady prowadził przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Alojzy BryI. · Aktualne uwarunkowania dalszego rozwoju rolnictwa w Poznańskiem były tematem posiedzenia plenarnego Wojewódzkiego Zespołu Poselskiego.

Sesją zatytułowaną Pisarz - reżyser - lteratura - teatr rozpoczął się blok imprez Ogólnopolskiej Sceny dla Dzieci i Młodzieży. Rozstrzygnięty został konkurs na sztukę dla dzieci w wieku 10 -15 lat. Zakończenie XII "Jarmarku Świętojańskiego" . Na krótko przed godz. 21.00 na stopniach Ratusza przedstawiciele handlu i rzemiosła zwrócili wiceprezydentowi miasta Łucjanowi Majewskiemu symboliczny klucz do bram Poznania. Zespół Pieśni i Tańca "Wielko

Wydarzenia w Poznaniu (22 -25.6.)

polska", pod kierownictwem Romana Matysiaka, powrócił z podróży artystycznej do Niemieckiej Republiki Demokratycznej.

W wieku sześćdziesięciu lat zmarł prof. dr hab. Zdzisław Pazoła, dyrektor Instytutu Żywienia Człowieka Akademii Rolniczej, współtwórca Centralnego Laboratorium Przemysłu Koncentratów Spożywczych i jego dyrektor w latach 1954 - 1968 i 1972 - 1976, laureat Nagrody Miasta Poznania za rok 1960 przyznanej za wybitne osiągnięcia w zakresie wynalazczości i racjonalizacji produkcji. Udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 23.6. Rozpoczęło się ogólnopolskie spotkanie fizyków, chemików i inżynierów zajmujących się zagadnieniami magnetyków. Trzydniowa konferencja zorganizowana została przez Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk i Instytut Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Współpraca z radnymi rad narodowych wszystkich szczebli była tematem posiedzenia plenarnego Zarządu Wojewódzkiego Ligi Kobiet Polskich. Przewodniczyła Jadwiga Kośmider.

W wieku osiemdziesięciu lat zmarł Stefan Wieczorek, organizator społecznego ruchu muzycznego, członek honorowy Wielkopolskiego Związku Chórów i Orkiestr. Związany od 1925 r. z Towarzystwem Muzycznych im. Henryka Wieniawskiego. U dekorowany Krzyżem Ka

walerskim Orderu Odrodzenia Polski. 24.6. W Oddziale Wojewódzkim N arodowego Banku Polskiego odbyło się posiedzenia zespołu kierowniczego, z udziałem dyrektorów oddziałów operacyjnych Banku i Polskiej Kasy Oszczędności z terenu Poznania. Uczestniczył w naradzie prezes N arodowego Banku Polskiego Władysław Baka. Następnie spotkał się on z wojewodą poznańskim Bronisławem Stęplowskim i sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisławem Piotrowiczem. XVIII Sesja Dzielnicowej Rady Narodowej Nowe Miasto. Głównymi tematami były: sprawozdanie naczelnika dzielnicy z realizacji dzielnicowego programu wyborczego i wniosków z kampanii wyborczych do rad narodowych i samorządu mieszkańców oraz informacja o działaniach na rzecz ładu i porządku prawnego. 25.6. Obrady XXI Sesji Miejskiej Rady N arodowej poświęcone były w głównym punkcie porządku dziennego problemom komunikacji miejskiej. XX Sesja Dzielnicowej Rady Narodowej Wilda, poświęcona programowi zapobiegania i zwalczania patologii społecznej, przestępczości i wykroczeń na obszarze dzielnicy. Z okazji sześćdziesięciopięciolecia Akademii Rolniczej i dwudziestopięciolecia Stowarzyszenia Absolwentów, odbyło się spotkanie, podczas którego złożono kwiaty pod Pomnikiem Siewcv i pomnikiem Felicjana Dembińskiego. Odcinek ul. Grunwaldzkiej od ul.

Roosevelta do Matejki został zamknięty dla ruchu na okres kapitalnego remontu.

26.6. Na spotkaniu członków i sympatyków Stowarzyszenia Wisła-Odra" w Pałacu Kultury gr pie osób zasłużonych wręczono Medale Rodła. Rada Państwa nadała je pośmiertnie: Stanisławowi Kubiakowi - redaktorowi naczelnemu Rozgłośni Poznańskiej Polskiego Radia i działaczowi byłego Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich, Eugeniuszowi Paukszcie - literatowi i działaczowi społecznemu oraz Stanisławowi Strugarkowi - dziennikarz owi radiowemu, gawędziarzowi i działaczowi społecznemu. Medale Rodła przyznano również: Feliksowi Fornalczykowi pisarzowi i krytykowi literackiemu oraz dziennikarzom Stefanowi Konopińskiemu i Tadeuszowi Pasikowskiemu. Medale wręczał sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Silski. Zakończenie roku szkolnego 1986/ /1987.

W Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Współdziałania Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego. Przewodniczył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik.

27.6.

W wieku sześćdziesięciu siedmiu lat zmarła Irena Wośkowiak, działaczka spółdzielczości spożywców przewodnicząca Komitetu Rejono wego Wilda i członek Rady Nadzorczej Poznańskiej Spółdzielni Spożywców "Społem", przewodnicząca Komitetu Spółdzielczyń.

Przed pomnikiem Poznańskiego Czerwca 1956 r. na pi. Adama Mickiewicza zebrali się przedstawiciele władz, organizacji społecznych i załóg poznańskich zakładów pracy, by oddać hołd ofiarom tragicznych wydarzeń w 1956 r. Znicz przed pomnikiem zapalił przewodniczący Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia N arodowego Maciej Olejniczak. Przy akompaniamencie werbli składano wieńce i wiązanki kwiatów. Problemy postępu naukowo-technicznego w woj. poznańskim były przedmiotem obrad plenarnych Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zj dnoczonej Partii Robotniczej, ktorym przewodniczył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik. Wzięli w nich udział członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Tadeusz Porębski, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Czesław Królikowski oraz wiceminister Urzędu do spraw Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń. Adam Graczyński. Referat wygłOSIł sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jan Maćkowiak. Plenum podjęło uchwałę w sprawie problemów postępu naukowo-technicznego. W Poznaniu przebywała kilkudziesięcioosobowa grupa Polaków z. północnej Francji. Wśród uczestników wycieczki było także dwunastu byłych marynarzy polskich ok

W wieku osiemdziesięciu lat zmarł Antoni J uszczak, mistrz rzemiosła artystycznego, konserwator dzieł sztuki, m. in. Złotej Kaplicy i . Ratusza Poznańskiego, przewod* n1czący Rady Nadzorczej Spółdzielni Rzemieślniczej Malarzy i Rzemiosł Różnych. Udekorowany Krzyżami: Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Wydarzenia w Poznaniu (27 - 29.6.)retów i łodzi podwodnych z okresu II wojny światowej.

W Teatrze Muzycznym premiera musicalu Domenico Modugno Rina/do in Campo, w reżyserii Leona Langera, scenografii Mariana Stańczaka, z choreografią Krystyny Gruszkówny. Kierownictwo muzyczne sprawował Ryszard Damrosz. W premierowej obsadzie wystąpili:

.ru lewej: Michał Kuleczka (Rinaldo) i Krystyna Arwicz (Angelika)

Jadwiga Kurzewska (Ciotka Agata), Krystyna Arwicz (Angelika Di Valscutari), Bo ena Scharf (Armida), Mirosława Swięcicka (Klorynda) , Michał Kuleczka (Rinaldo Rinaldini), Bogdan Ka}1liński (Kleryczek) , Janusz Peda (Swiętoszek), Antoni Urban (Swędzinos), Jacek Sikorowski (Wilk), Marian Wojciechowski (Doliniarz), Czesław Pręgowski (Baron Don Rosario), Rajmund Wolff (Burmistrz Don Nikolo), Błażej Liczmański (Kapitan Bareli), Katarzyna Góralczyk (Pasqualina), J erzy Bandei (Dziadek), Barbara Ciernioch (Carmela), Hanna Sakowska (Rosalinda), Sylwester Pucek (Strażnik więzienny), Wojciech Zyffert (Narrator).

W Teatrze "Maya" premiera Sztuki umierania, w reżyserii Kazimierza Grochmalskiego i scenografii Tomasza Akusza. W sali sportowo-widowiskowej

"Arena" koncertował brytyjski zespół "Marillion". 28.6. Trzy chóry: Collegium Posnaniensis, pod dyrekcją Barbary Nowak, Akademicki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, pod dyrekcją *Henryka Górskiego oraz Podstawowej Szkoły Muzycznej, także Henryka Górskiego - razem 120 śpiewaków - wyjechały na międzynarodowy festiwal chórów w Arnhem w Holandii.

W wieku dziewięćdziesięciu pięciu lat zmarł Ludwik Kluck, nestor Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, współpracownik "Kroniki Miasta Poznania". U dekorowany Krzyżami Komandorskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 29.6. W godzinach porannych członkowie Sekretariatu Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, z I sekretarzem Edwardem Łukasikiem, odwiedzili plac budowy Szkoły Podstawowej im. X Zjazdu PZPR na Osiedlu Jana III Sobieskiego. N a dawnym gmachu Collegium Cieszkowskich Akademii Rolniczej odsłonięto tablicę dla uczczenia pamięci prof. dra hab. Stefana Barbackiego - organizatora i kierownika Katedry Genetyki i Hodowli Roślin tej uczelni oraz twórcy i kierownika Instytutu Genetyki i Hodowli Roślin poznańskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk. Funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa w warunkach drugiego etapu reformy gospodarczej · - to temat ogólnopolskiej konferencji naukowej, zorganizowanej przez Oddział Wojewódzki Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. W salonie Poznańskiego T owarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę czechosłowackiego fotografika Zdenka Lhotaka.

W wieku siedemdziesięciu dwóch lat zmarł red. Jan Cieślak, w latach 1946 - 1949 sekretarz redakcji, zastępca vedaktora naczelnego i redaktor naczelny (1948 - 1949) "Kuriera Wielkopolskiego", współpracownik Expressu Poznańskiego", za" .

łożyciel Zachodniego WydawnIctwa Pol p ress" i redaktor naczelny "Ku" riera Sportowego" (1957 - 1958). W sali sportowo - widowiskowej Arena" swój program z cyklu Spotkania Z Balladą przedstawili Michał Bobrowski (reżyseria) i Irosław Szymański. Widowisko nosiło tytuł: Gdzie jest wyjście?

30.6. W siedzibie dyrekcji Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" dyrektor naczelny Zdzisław Magdziarek wręczył Nagrodę i .

Hipolita Cegielskiego red. DanUCIe Marcinkowskiej (" Głos Wielkopolski") . Budowniczowie nowych, wznoszonych w Morasku obiektów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza byli świadkami miłej uroczystości. N a budynku przyszłego Collegium Physic um zawieszono symboliczną wiechę, znak że pierwszy segment przyszłej uniwersyteckiej fizyki. i akustyki ukończony został w stanIe surowym. Z tej okazji na plac budowy przybyli: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak, rektor prof. dr hab. Jacek Fisiak i przedstawicięl Urzędu Rady Ministrów Andrzej Zok.

W salonie Biura Wystaw Artystycznych w "Arsenale" otwarto wystawę retrospektywną sztuki użytkowei oraz dyplomową Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych. Z podróży artystycznej do Francii i Reoubliki Federalnej Niemiec powróć'! Poznański Chór "Polihymnia" DOd dvrekcia Janusza Dzię, cioła. Uczestniczył w Międzynarodowym Festiwalu Chórów w Marsylii.

Zebrał: Kronikarz

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1988.07/09 R.56 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry