Z RUCHU WYDAWNICZEGO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1928 R.6 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

cy byli w Ryczywole, i z nowszych czasów nazwiska te pochodzą - ale gadaj do - obrazu. W ferworze przypisał recenzent nazwisko "Cybich" do bezsprzecznie niemieckich. A ks. Koziero'Wski - oczywiście też chyba tendencyjnie! - Cybicha uważa za sta:ropols!{ie imię chłopskie. Ano takie są ,recenz,je p. Dr. R. S1. I zawadzaj tu o układ narod'}wościowy miast dawnych. Dalekobyśmy nie zaszli, gdyby takie głosy decydowały o wyświetleniu prawdy co do rozwoju narodowości. Wiemy, że dzieje miast w znacznej mierze 'opierały się o żywio niemie.cki, ale układ naro.dowociowy w poszczególnych mIastach I okresach był o wIele cIeka wszy' niż się śniło - wczorajszej metodzie historycznej. JeszI cze raz: Krytyka wzajemna niecha:j ułatwia trudności w zba- .

daniu prawdy, a skoro je zwiększa, jest szkodliwa i dla nas ; bezprzedmiotowa. Zygmunt Zaleski.

R D C Z n i k i T o war z y s t w a P r z y j a c i ó ł N a u k. Numer jubileuszowy zawiera obszerną, pięknie napisaną przez Dr. Andrzeja Wojko'W.skiego historję Towarzystwa.

"K u r jer P o z n a ń s k i". Nr. 446: Feliks Pohorecki: Wilda, J( Szeląg i co stąd wynika. Nr. 480. Niemcy poznańscy i Hoene-Wroński. - Nr. 488 Kopuła Catenaciego na farze poznańskiej. - Nr. 516. Dąbrowski i Wybicki w Poznaniu. - Nr. 518. Alfabet Zofji Sokolnickiej. Arty,!mły na lO-lecie niepodległości. - Nr. 412 Hoene- Wroński i Gounod. - Po. zatem liczne materjały o historycznych wydarzeniach roku 1918.

"G a z e t a P o w s z e c h n a" drukowała szereg przyczynków Stanisława Wegnera "Wspomnienia z lat dawnych".

"D z i e n n i k P o z n a ń s k i". W numerze na 11 listopada szereg prac o 10-łeciu niepodległości. w tem Zygmunta Zaleskiego rzecz o tO.leciu rządów polskich w mieście Poznaniu. "Pr z e g l ą d P o r a n n y" drukował na:dal Romana Wilkanowicza: Wielki dzień (27 grudnia 1918). "O r ę d o w n i k W i e I k o p o l s k i" podaje w dodatku "Kłosy Polskie" szereg drobiazgów z historii Poznania.

"P r a w d. a" drukuje Józefa Piłata "Opowiadania spiskowca" (o r. 1918).

"G a z e t a P o z n a ń s k a i P o m o T s k a Oo zamieściła A. Denizota ,.Wspomnienia z gimn,ujum" (im. Bergera; nr. 201 ..

KJWNIKA M[ASTA POZNANIA.

i nast.). W nr. 205 Stanisława Przybyszewskiego "O Janie Kasprowiczu", "N O'W y Kur j e rIO podał kilka "Sylwetekl po'znańskich" Marji '/ Wicherkiewiczowej (nr. 267. nr. 273 Edward hr. Raczyński, nr. 279 Dr. Józef Struś i t. d.). "P o s e n e r T a g e b l a t t". Nr. 199. Paul Dobbermann: Zum Andenken an Gneisenau -- Nr. 219. 75 Jahre Berger Oberrealschule in Posen. W całej prasie codziennej duży szereg artykułów o bieżących spraw,ach miejskich.

TOWARZYSTWO MIŁOśNIKÓW MIASTA POZNANIA.

W dalszym ciągu wstąpili do Towarzystwa pp. 248) właśc.

fabryki Sylwest.er Urbański; 249) Ks. Kanomk Steuer.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1928 R.6 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry