Sprawozdaniadynku dla swoich potrzeb, natomiast wniosek o ponowne oznakowanie szczytów budynków na osiedlach ratajskich i winogradzkich zostanie przekazany zarządom spółdzielni mieszkaniowych. W sprawie likwidacji tzw. dzikich wysypisk podjęte zostały już pewne kroki. Planuje się stworzenie wysypisk dzielnicowych, dla umożliwienia wywożenia odpadów niekomunalnych i nieprzemysłowych. Sprawa zostanie uregulowana w bieżącym roku. W sprawie Szpitala im. Franciszka Raszei wiceprezydent przypomniał, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy obiekt szpitalny musi posiadać dwa pełnosprawne źródła zasilania w ciepło i poinformował, że wniosek na czasowe podłączenie Szpitala do miejskiej sieci ciepłowniczej złożony w 1983 r. został uwzględniony pod warunkiem, że czas ten zostanie wykorzystany na doprowadzenie własnej kotłowni do pełnej sprawności technicznej. Bogdan Zastawny zaprzeczył jakoby podjęto decyzję o odcięciu Szpitala od miejskiej sieci ciepłowniczej, nie wykluczył jednak takiej ewentualności. Deficyt ciepła w tym rejonie miasta sięga bowiem 38%. ' Radny Majchrzak otrzymał zapewnienie, iż w ramach rozpatrywania koncepcji i projektu rozwiązania architektonicznego Domu Handlowego przy pi. Wiosny Ludów parking będzie uwzględniony. Wiktor Wojciechowski poinformował radnego Sokołowskiego, iż jarmark staroci stanowi integralną część "J armarku Świętojańskiego", a uczestników zaprasza i weryfikuje Pałac Kultury. Przy ul. Kurza Noga prowadzony był przez Pałac Kultury bezpłatny punkt doradczo- konsultacyjny dla wszystkich osób, które chciały kupić bądź sprzedać starocie. Wiktor Wojciechowski nie podzielił krytycznego stanowiska radnego Meroniifka. Zgodnie z decyzjami Komitetu Organizacyjnego "J armar ku" , handel prowadził działalność na płycie Starego Rynku i ulicach przyległych w godz. od 12 do 20, a gastronomia do godz. 24.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1988.07/09 R.56 Nr3

Czas czytania: ok. 50 min.

12 Kronika m. Poznania

W dwóch pierwszych dniach "J armarku" porządek na płycie Starego Rynku nie budził zadowolenia. Energiczne kroki "Sanitechu" spowodowały jednak, że od poniedziałku do końca imprezy z porządkiem nie było kłopotów. Generalne sprzątanie odbywało się po północy. Godziny pracy handlu - powiedział W. Wojciechowski - reguluje Zarządzenie Prezydenta Nr 8/87 z dnia 17 marca 1987 r. Było ono skonsultowane z Komisją Zaopatrzenia Ludności i Usług. Generalnie sieć spożywcza pracuj e od godz. 6 do 18, poza sklepami osiedlowymi oraz "samami" , które pracują do 20. Sklepy przemysłowe czynne są do god.z.

18, a od marca br. sklepy przemysłowe zlokalizowane w centrum miasta, tj. w czworoboku ulic: Czerwonej Armii - 27 Grudnia - Lampego - Marcinkowskiego, od godz. 11 do 19, w tym również zakłady usługowe oraz sektor nieuspołeczniony. Handlowe centrum Poznania funkcjonuje w każdą sobotę od godz. 10 do 14. Jest to znaczne wydłużenie czasu pracy w handlu, w którym - o czym nie można zapomnieć - pracują w przeważającej części kobiety. Handel społemowski wydłużył znacznie pracę swych placówek w ten sppsób, że sklepy spożywcze (z wyjątkiem "jednoosobowych") czynne są w każdą sobotę w systemie dwuzmianowym: 70% czynnych jest w godz. od 7 do 13, a pozostałe w godz. od 12 do 17.

Według dotychczasowych obserwacji i opinii, system ten został przyjęty z uznaniem. Niezależnie od tego, dyżuruje dziesięć sklepów w niedziele.

Na pozostałe wnioski i interpelacje radni otrzymać mieli odpowiedzi na piśmie. Materiały związane ze stanem i rozwojem drogownictwa na obszarze miasta oraz oceną funkcjonowania komunikacji miejskiej dostarczone zostały radnym przed sesją. Przewodniczący obrad, radny Stanisław Antczak poinformował, iż materiały te były omawiane na posiedzeniach Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzen

Sprawozdania

nego, Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Łączności oraz Prezydium Rady. Z materiałów wynika, że rozbudowa układów drogowych i ich modernizacja oraz rozwój komunikacji miejskiej nie nadążają za rozwojem demograficznym i przestrzennym miasta. Przed przystąpieniem do dyskusji, Rada powołała Komisję Redakcyjną Projektu Uchwały, powierzając funkcję jej przewodniczącego radnemu Stanisławowi Wojtkowiakowi. Wprowadzenia do dyskusji dokonał wiceprezydent Poznania Bogdan Zastawny.

Bogdan Zastawny

"Temat sesji - podkreślił mówca na wstępie - jest z kilku względów problemem o znaczeniu szczególnym, a to dlatego, że: "Po pierwsze - dotyczy większości poznaniaków, którzy wykorzystując 110 tys. samochodów, są codziennie użytkownikami ponad 830 km dróg i ulic oraz - korzystając z prawie 900 tramwajów i autobusów - są statystycznie dwukrotnie w ciągu każdego dnia klientami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. "Po drugie - ocena jakości i zakresu usług świadczonych przez przedsiębiorstwo komunikacji miejskiej w opiniispołeczne jest wysoce nie zadowalająca w stosunku do oczekiwań i potrzeb oraz po części w stosunku do istniejących możliwości techniczno-organizacyjnycn. "Po trzecie - zaplecze naprawczo-postojowe Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunkacyjnego, nie powiększane od kilkunastu lat, -wykazuje ogromną dysproporcję w stosunku do potrzeb w tym zakresie. "Po czwarte - obie dziedziny, tj. komunikacja miejska i drogownictwo, odczuwają z roku na rok powiększający się brak środków na działalność podstawową. Wreszcie po piąte - istniejący, często -krytyczny, stan obiektów inżynierskich na sieci drogowej, tempo modernizacji ulic i chodników oraz torowisk tramwajowych wymagają natychmiastowej poprawy, co zależy aktualnie niestety jedynie od uwarunkowań finansowych. "Problemy te stanowią również podstawę do zadania pytania: czy niezadowalającego (a nieraz wysoce niezadowalającego) stanu można było uniknąć lub co najmniej złagodzić jego rozmiary? "Odpowiedź na to pytanie może być niestety tylko warunkująca: gdyby system ekonomiczno-finansowy preferował jednostki gospodarki komunalnej, w tym szczególnie komunikacji miejskiej, a tym samym nie był przyczyną ponad 25 % niedoboru zatrudnienia w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym, jaki ma tam aktualnie miejsce; gdyby systematycznie rozwijano trakcję szynową (którą w różnych okresach uważano za zanikającą, a praktyka pokazała, że jest ona najbardziej efektywną formą komunikacji zbiorowej); gdyby problemy komunikacji oraz rozbudowy i modernizacji układu drogowego uważano za równorzędne w infrastrukturze technicznej w rozbudowającym się mieście ...

"Odwołując się do wyników kompleksowej kontroli przeprowadzonej przez Zespół Inspekcji Terenowej, za najważniejsze kierunki dalszych działań uważam:

"Po pierwsze · - szybkie opracowanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne programu poprawy funkcjononowania komunikacji miejskiej. "Po drugie - stałe rozwijanie i modernizowanie trakcji szynowej, a głównie - uznanie budowy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju jako podstawowego składnika komunikacji zbiorowej łączącej północne pasmo rozwojowe z centrum miasta. Dalszych analiz wymaga problem przebiegu Szybkiego Tramwaju na południe od Mostu Teatralnego, nie wykluczając przebiegu pod ul. Głogowską. "Po trzecie - budowę kolejnych autobusowych przystanków zbiorowych, umożliwiających lepszą operatywność nadzoru ruchu, korzystniejsze powiązanie ich z liniami tramwajowymi, zazębianie się poszczególnych linii z różnych kierunków. "Po czwarte - zdecydowaną ofensywę związaną z poprawą warunków zaplecza technicznego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, poczynając od budowy zajezdni autobusowej przy ulicach Bolka - Rubież. "Po piąte - w oparciu o doświadczenia z modernizacji węzła Głogowska - Hetmańska i ul. Fredry konsekwentne unowocześnianie układu drogowego miasta. "Po szóste - · stałą modernizację obiektów inżynierskich i przysposabianie ich do rozwiązań perspektywicznych" . "Przedstawiając - powiedział na zakończenie Bogdan Zastawny - w sposób bardzo syntetyczny wybrane tylko zagadnienia problematyki sesji, jestem przekonany, że dyskusja, uzupełniona o wypowiedzi ekspertów, ukierunkuje dalsze poczynania Urzędu i przedsiębiorstw, by w rezultacie poznaniakom żyło się i jeździło bezpieczniej, ekonomicznej i przyjemniej". Węzłowe problemy rozwoju układu komunikacyjnego w aglomeracji poznańskiej przedstawił dr inż. Andrzej Krych z Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej.

12*

W imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Łączności przemawiał radny Stanisław Wojtkowiak. "Na początku kadencji - stwierdził - z powodu niezadowolenia społeczeństwa Komisja przeprowadziła całodobową kontrolę działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, z udziałem przedstawicieli bratnich komisji dzielnicowych rad narodowych. Kontrola wykazała, że są możliwe - szkoda, że tylko w dniu kontroli - punktualne wyjazdy z zajezdni tramwajów i autobusów w godzinach rannych oraz ich prawidłowe kursowanie na terenie miasta. "W dalszych działaniach, Komisja - w odpowiedzi na inicjatywę radnego Wiktora Wysłoucha - powołała podkomisję do spraw komunikacji, której przewodniczy radny Jacek Silski. Podkomisja ta zajęła się: złym stanem dróg i mostów, całokształtem działalności i prob lemami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, pracą Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego, stanem zaplecza Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego (który okazał się niedostateczny) . "Analizując szczegółowo przedstawione materiały dotyczące zasadniczego punktu dzisiejszych obrad, stwierdzam, że zostały one przygotowane prawidłowo i w sposób rzetelny, dając możliwość dokonania oceny stanu i rozwoju drogownictwa oraz funkcjonowania komunikacji miejskiej. Natomiast ocena Komisji Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Łączności w tych zakresach, zgodnie z odczuciem społecznym, jest niezadowalająca. "Pragnę Wysokiej Radzie zwrócić uwagę na kilka wniosków, które zostały sformułowane na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Łączności w dniu 9 czerwca 1987 r. W posiedzeniu tym, oprócz stałych członków Komisji, wzięli udział także najbardziej zaangażowani radni naszej Rady. Spis tych najważniejszych wniosków znajduje się w projekcie załącznika do

Sprawozdaniauchwały Miejskiej Rady Narodowej w sprawie stanu i rozwoju drogownictwa oraz funkcjonowania komunikacji miejskiej. "W zakresie działań koordynacyjnych: ,,1. Rozwój drogownictwa i kom unikacji winien stanowić integralną część planów przestrzennego zagospodarowania miasta i poszczególnych jego rejonów, a także planów społeczno-gospodarczych. ,,2. Należy zapewnić synchronizację działalności modernizacyjnej układów torowo-drogowych w fazie projektowania, planowania i realizacji. ,,3. W projektowaniu układów drogowych oraz ich eksploatacji należy nadać preferencje środkom komunikacji masowej. Dotyczy to zarówno jezdni, jak i skrzyżowań. ,,4. Uznać Poznański Szybki Tramwaj za najważniejszy element komunikacji zbiorczej łączącej północne pasmo rozwojowe miasta z centrum Poznania. ,,5. Konsekwentnie realizować program «zielonych faI» na głównych ciągach ulicznych miasta. "W zakresie rozwoju drogownictwa: ,,1. Preferować w działalności inwestystycyjnej budowę ciągów obwodowych, usprawniających przejazd przez miasto i łączących ze sobą poszczególne dzielnice. ,,2. Modernizować układ drogowy miasta, ze szczególnym uwzględnieniem śródmieścia. ,,3. Systematycznie poprawiać stan ulic o nawierzchni nieutwardzonej . ,,4. Kosekwentnie wykonywać program remontów i modernizacji obiektów inżynierskich. ,,5. Zmodernizować miejski odcinek trasy Warszawa - Słubice. ,,6. Przyspieszyć realizację układu drogowego łączącego północne pasmo rozwojowe z centrum miasta oraz z poszczególnymi jego osiedlami. Dotyczy to w szczególności Piątkowa i N aramowic. ,,7. Zapewnić środki i wykonawców do wymiany wyeksploatowanego Mostu Teatralnego, z przystosowaniem do fun

kcji węzła komunikacyjnego Poznańskiego Szybkiego Tramwaju. "W zakresie poprawy komunikacji miejskiej: ,,1. Opracować w terminie trzech miesięcy program poprawy funkcjonowania komunikacji zbiorowej, ze szczególnym uwzględnieniem działań pozainwestycyj - nych. ,,2. Zapewnić modernizację rocznie ok.

8 km torowisk tramwajowych.

,,3. Preferować kompleksową budowę nowych tras tramwajowych, poprawiających ruch w centrum miasta i łączących nowe jego rejony. ,,4. Systematycznie poprawiać warunki zaplecza technicznego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. W pierwszej kolejności podjąć: budowę zajezdni na 160 autobusów w rejonie ulic Bolka - Rubież, przebudowę zajezdni autobusowej przy al. Polskiej, rozbudowę zajezdni autobusowej przy ul. Warszawskiej i zajezdni przy ul. Głogowskiej. N ależy doprowadzić do szybkiego zagospodarowania obiektu w Biskupicach. ,,5. Systematycznie modernizować i rozbudowywać sieć przystanków zbiorczych, które w pierwszej kolejności należy zbudować przy ul. Garbary, al. Polskiej oraz na Osiedlu Stefana Batorego". Radny Tomasz Baszkowski stwierdził, iż zaniepokojenie Zespołu Radnych Stronnictwa Demokratycznego budzi fakt, że przestaje się dostrzegać interesy użytkowników prywatnych samochodów. Przykładami tego są np. planowane wyłączenie Mostu Rocha i przeznaczenie go tylko do ruchu tramwajowego, zmniejszanie liczby miejsc parkingowych w centrum itp. Z uwagi na to, że tempo inwestycji jest ślamazarne, należy podjąć kroki zmierzające do zmiany systemu rozliczania prac. Obecnie płaci się za godziny pracy anie za wykonane zadania. Zdaniem radnego Baszkowskiego należy podjąć kroki "bezinwestycyjne " zmierzające do poprawy organizacji pracy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego i rytmiczności kursowania

pojazdów komunikacji miejskiej, a mianowicie: a) dyspozytorzy, kierowcy autobusów, obsługa tramwajów winni lepiej realizować swoje podstawowe zadania pracownicze, co przyczyniłoby się do tego, by tramwaje i autobusy odjeżdżały z końcowych przystanków zgodnie z planami a nie "stadami"; b) autobusy zjeżdżające do zajezdni normalną trasą winny zabierać z przystanków pasażerów; c) rozważyć możliwość wydłużenia częstotliwości kursowania autobusów i tramwajów o 5 minut, co przyczyniłoby się do ich kursowania zgodnie z rozkładem jazdy; d) wprowadzić wzorem Krakowa możliwość kupowania biletów u kierowców lub motorniczych w wolne soboty i niedziele; e) energiczniej kontrolować posiadanie biletów przez korzystających z komunikacji miejskiej. Kontrolerów spotyka się sporadycznie. "Należy rozważyć - mówił dalej radny Baszkowski - możliwość opracowania nowej koncepcji rozwiązań układu komunikacyjnego miasta, biorąc np. pod uwagę koncepcję wydzielenia dwóch stref komunikacyjnych: w centrum miasta i strefy po drugiej stronie torów kolejowych, i nie dopuszczać do przecinania przez linie tramwajowe torów kolejowych. Należy więc stworzyć taki system obwodnic, który by pozwalał nie przekraczać linii kolejowych rozdzielających Poznań na dwie strefy. "Nawiązać współpracę z dyrekcją Polskich Kolei Państwowych w celu rozważenia możliwości wybudowania (przy drobnych nakładach inwestycyjnych) przystanku kolejowego przy Piątkowie i uruchomienia wahadłowo dwóch pociągów: jednego w godzinach rannych, drugiego po godzinach zakończenia pracy, łączących Piątkowo z Dworcem Głównym. Jest to o tyle możliwe, że w chwili obecnej osiedla na Piątkowie graniczą bezpośrednio z linią kolejową,którą przejeżdżają transporty towarowe omijające Poznań. "Przywrócić połączenia autobusowe liniami pospiesznymi między osiedlami naj dalej od siebie oddalonymi, jak np. między Ratajami i Piątkowem. Podjąć starania o to, by chociaż część pieniędzy za bilety z tzw. linii podpoznańskich wpływała do kasy miejskiej, tym bardziej że linie te obsługują autobusy miejskie i cały ich park samochodowy znajduje się w mieście". W tym miejscu przewodniczący obrad, radny Stanisław Antczak poinformował, iż w związku z tym, że na posiedzeniu Zespołu Radnych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Bezpartyjnych zgłoszono wiele zarzutów dotyczących nieprawidłowego rozprowadzania kart i bi1etów tramwajowych oraz autobusowych przez kioski "Ruchu", zaproszono na sesję przedstawiciela Oddziału Wschodniego Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa - Książka - Ruch" . Oddział Zachodni reprezentuje radny Paweł Kośmider, który przemówi w imieniu obu oddziałów "Ruchu". Radny Paweł Kośmider powiedział, iż ustalono, że przeprowadzona zostanie weryfikacja nadziałów we wszystkich kioskach "Ruchu" sprzedających karnety i bilety, poczynając od znajdujących się na końcowych przystankach tramwajowych i autobusowych. Nadziały te zostaną zwiększone. Ponadto w dniu dzisiejszym i jutrzejszym wprowadzone zostaną do sprzedaży bilety w cenie 4,50 zł i 9 zł, natomiast karnety będą do czasu wydrukowania nowych, w cenie 30 zł. Na obszarze miasta jest ok. 500 punktów sprzedaży; nie ma niestety możliwości dokonywania codziennych korekt nadziałów. Są one przeprowadzane na podstawie sygnałów mieszkańców. Radny Andrzej Baraniecki zgłosił następujące wnioski: 1. Z uwagi na to, iż w układzie komunikacyjnym miasta trasy przelotowe wschód - zachód i północ - południe są ze względów technicznych bardziej atrakcyjne dla tranzytu niż obwodnice.

Sprawozdania

należy prosić posłów na Sejm z naszego regionu o zabiegi na rzecz modernizacji tych obwodnic. 2. Należy zwracać szczególną uwagę na jakość wykonywanych prac drogowych, bowiem często zdarza się, że na nowych jezdniach guliki umieszczane są powyżej nawierzchni, co przyczynia się do szybkiej dewastacji nowo pobudowanej drogi. 3. Nie należy wprowadzać do centrum miasta następnych linii tramwajowych, bowiem centrum jest już przeładowane tą siecią. 4. Przy tej skali dotacji, jaką uzyskuje Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne z budżetu miejskiego, można zaobserwować w działalności tego Przedsiębiorstwa elementy rozrzutności, które wynikają nie ze złego stanu technicznego, a z braku właściwej organizacji pracy. Przykładem tego może być zła organizacja prac związanych z robotami naprawczymi torowisk, które przeprowadzane są w godzinach szczytu komunikacyjnego, co powoduje z jednej strony ciągłe przerywanie prac dla umożliwienia przejazdu tramwajów, a z drugiej powstawanie zatorów tramwajowych. Prace te należałoby, wzorem np. Lipska, przeprowadzać w nocy.

5. Należy popraWlC stan eksploatowanego taboru oraz uwagę na estetyczny ubiór 1 osób obsługujących ten tabor. Przemawiający w czasie obrad rektor Politechniki Poznańskiej prof. dr hab.

inż. Andrzej Ryżyński, jako specjalista z dziedziny budowy mostów, przekazał wiele cennych uwag o stanie istniejących mostów i wiaduktów. "W związku z tym, że w planie pięcioletnim (do roku 1990) nie przewidziano żadnych zadań inwestycyjnych w zakresie komunikacji - powiedział radny Bogdan Banasiak - należy zobowiązać prezydenta miasta i Prezydium Rady do wystąpienia do władz wojewódzkich o dodatkowe środki, niezbędne do uruchomienia zadań inwestycyjnych zwiączystości zwrócić wygląd

zanych z rozbudową zaplecza technicznego i sieci tramwajowej". Radny Wiktor Wysłouch, nawiązując do wypowiedzi przedmówców, zgłosił pod adresem Komisji Wniosków i Projektu Uchwały propozycję, aby powołać zespół ekspertów dla opracowania nowej koncepcji układów komunikacyjnych, zaś ustalenia zawarte w załączniku do projektu uchwały winny być bardziej skonkretyzowane. Poszczególne zadania należy opracować w formie harmonogramów, w których wyznaczone byłyby osoby, odpowiedzialne za realizację poszczególnych zagadnień oraz jej terminy. Informację Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiej Rady Narodowej o realizacji wniosków przyjętych U chwałą Nr XIII/89/86 z dnia 27 maja 1986 r., dotyczącą zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, przedstawił radny Włodzmierz Palacz. Rada, przyjmując do wiadomości ten dokument jednocześnie zobowiązała:

1. Prezydenta Poznania do realizacji wniosków przedstawionych przez Komisję, a także do podejmowania dalszych kroków zmierzających do wyszukiwania nowych terenów pod budownictwo wielorodzinne i jednorodzinne oraz uzyskania niezbędnych nakładów na realizację podstawowego uzbrojenia pod budownictwo mieszkaniowe. 2. Komisję Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego do prowadzenia bieżącej kontroli realizacji uchwały w sprawie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych na terenie miasta Poznania. Informację Komisji Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Łączności oraz Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o realizacji Uchwały Nr VIII/46/85 w sprawie stanu i rekonstrukcji zieleni na terenie miasta przedstawił radny Maciej Mocek. Rada, przyjmując do wiadomości przedstawioną informację, zobowiązała prezydenta Poznania do ustosunkowania się na piśmie do wniosków w niej przedstawionych,w terminie do dnia 15 sierpnia 1987 r., i do poinformowania o swym stanowisku w tej sprawie Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Komisji Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Łączności Miejskiej Rady N arodowej. Przewodniczący obrad, radny Stanisław Antczak przypomniał, iż w związku z wnioskiem radnego Władysława Mielcarka dotyczącym zmian w uchwale w sprawie nadania nowo powstającemu osiedlu nazwy "Osiedle Cytadelowców" zamiast nazwy "Osiedle Na Murawie" i nadania nazwy "ul. Wiktorii Hetmańskiej" zamiast "ul. Krapkowicka", Rada postanowiła przekazać Komisji do spraw Nazewnictwa projekt uchwały do ponownego przeanalizowania. Komisja Opiniodawcza do spraw Nazewnictwa Ulic pismem z dnia 5 czerwca poinformowała Prezydium, iż podtrzymuje swoje stanowisko w tej sprawie. Prezydium Rady na posiedzeniu w dniu 10 czerwca, przychylając się do stanowiska Komisji, zobowiązała prezydenta Poznania do opracowania nowego uzasadnienia do projektu uchwały. "Realizacja Planu Przestrzennego Zagospodarowania Miasta Poznania - czytamy w uzasadnieniu - stwarza potrzebą nadania nazw nowo powstającym ulicom i osiedlom mieszkaniowym. Przedłożony tekst uchwały wprowadza nazwy ulic dostosowane do nazewnictwa rejonu, w którym są zlokalizowane. ,,1. Dla projektowanego osiedla mieszkaniowego w rejonie ul. Gronowej i ul. W. Czuj kowa proponuje się nazwę: Osiedle Na Murawie. Zaproponowana nazwa osiedla nawiązuje do starej nazwy ul. Murawa, która uległa likwidacji w tym rejonie. Propozycja została zaopiniowana przychylnie przez Radę Osiedla Kraju Rad oraz przez Komitet Osiedlowy Wielkiego Października i Kosmonautów. Dla osiedla tego zaproponowano także alternatywną nazwę «Cytadelowców», którą Komisja do spraw N azewnictwa Ulic zaopiniowała pozytywnie. Stwierdziła jednak, że nazwa tapowinna dotyczyć osiedla lub ulicy o bardziej znaczącej randze riiż przedmiotowe osiedle, które składać się będzie tylko z trzech budynków trzykondygnacyjnych. Nazwa «Cytadelowców» została wpisana do rejestru postulatów nazewniczych. ,,2. Proponuje się nadać nowo utworzonej ulicy w rejonie ulic Kosowskiej M uszyńskiej - Ciechocińskiej nazwę ul. Swieradowska. Nazwa ta wywodzi się od nazwy Świeradów Zdrój (woj. jeleniogórskie) i wiąże się tematycznie z występującym w terenie nazewnictwem pochodzącym od nazw uzdrowisk. Propozycja zyskała akceptację Dzielnicowej Rady Narodowej J eżyce i Komitetu Osiedlowego Jeżyce-Podolany.

,,3. N owo powstałej ulicy między ulicami Ziębicką i Junikowską proponuje się nadać nazwę ul. Krapkowicka. Zaproponowana nazwa, utworzona od nazwy miejscowości Krapkowice (woj. opolskie), nawiązuje do typu nazewnictwa w danym rejonie. Propozycja została zaopiniowana pozytywnie przez Dzielnicową Radę Narodową Grunwald. ,,4. Dla nowo powstałych ulic na Osiedlu Bajkowym proponuje się nazwy: Stanisława Jachowicza, Władysława Bełzy, Artura Oppmana. Zaproponowany zestaw nazw odosobowych koresponduje z istniejącym już w osiedlu nazewnictwem, nawiązując do kręgu twórców literatury dziecięcej". W tym miejscu radny Bogdan Banasiak zgłosił wniosek, by przed przystąpieniem do głosowania ponownie sprawdzić quorum w sali obrad. W wyniku dokonanego obliczenia stwierdzono iż , w sali obrad znajduje się sześćdziesięciu pięciu radnych, co stanowi wymagane quorum dla podejmowania prawomocnych uchwał. Przewodniczący obrad, radny Stanisław Antczak zaapelował do przewodniczących zespołów radnych, aby zwrócili uwagę na zachowanie dyscypliny. W wyniku przeprowadzonego głosowania, Rada - przy jednym głosie wstrzy

Sprawozdania

SŁOWIAŃSKA

Szkio Osiedla na Murawie

Ul. Krapkowickamującym się - podjęła Uchwałę Nr XXI/145/87 w sprawie nazw ulic miasta.

Przy dwóch głosach wstrzymujących się, Rada podjęła następnie Uchwałę Nr XXI/146/87 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie budownictwa jednorodzinne

Ul. Swieradowska

Nowe ulice na Osiedlu Bajkowym

go w rejonie urbanistycznym" Stare Miasto 2 i 3". Z kolei Rada podjęła jednogłośnie U chwałę Nr XXI/147/87 w sprawie założeń do miejscowego planu zagospodarowania szczegółowego terenu budównictwa jednorodzinnego, obejmującego tereny międay ulicami Sarmacką, Murawa, Lechicką i fortem (138 działek). Przy jednym głosie wstrzymującym się, Rada podjęła Uchwalę Nr XXI/148/ /87 w sprawie zmiany Uchwały Nr X/ /68/85 Miejskiej Rady Narodowej z dnia 28 listopada 1985 r. dotyczącej zatwierdzenia statutu Pałacu Kultury. Radny Stanisław Wojtkowiak przedstawił projekt uchwały w sprawie stanu i rozwoju drogownictwa oraz oceny funkcjonowania komunikacji miejskiej oraz zgłosił wniosek o jej podjęcie. Rada podjęła Uchwałę Nr XXI/149/87 w tej sprawie jednomyślnie. Na wniosek Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Rada powołała zespół kontrolny dla zbadania zanieczyszczenia atmosfery na obszarze

miasta, w składzie: Mieczysław Duszyński - członek Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Leszek Różański - członek Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Adam Taborski - organizator Olimpiad Biologicznych. Funkcję przewodniczącego zespołu Rada powierzyła Mieczysławowi Duszyńskiemu.

Przewodniczący obrad, radny Stanisław Antczak przypomniał radnym o obowiązku spotkań z wyborcami, m.in. dla informowania ich o pracy Rady i swoim udziale w tych pracach. Zamykając obrady XXI Sesji Rady, przewodniczący podziękował obecnym za udział w obradach. Zamknięcie posiedzenia nastąpiło o godz. 13.30.

Marian Genowefiak

UCHWAŁA NR XXI/149/87 MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ Z DNIA 25 CZERWCA 1987 R. W SPRAWIE STANU I ROZWOJU DROGOWNICTWA ORAZ OCENY FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ (fragmenty) Przyjmuje się do wiadomości materiały Urzędu Miejskiego pt. Stan i rozwój drogownictwa oraz ocena funkcjonowania komunikacji miejskiej w Poznaniu Uznaje się problemy drogownictwa i komunikacji za szczególnie ważne dla funkcjonowania miasta, współdecydujące o tempie i jakości jego rozwoju, wpływające bezpośrednio na standard życia mieszkańców. U chwala się kierunki działania na rzecz rozwoju drogownictwa oraz poprawy funkcjonowania komunikacji miejskiej w Poznaniu na lata 1987 -1995, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. Zobowiązuje się prezydenta Poznania do podjęcia starań w celu ujęcia w pięcioletnim planie społeczno-gospodarczym zadań inwestycyjnych na rozbudowę zaplecza technicznego i sieci tramwajowej oraz do składania informacji Miejskiej Radzie Narodowej z realizacji ustalonych kierunków działania co dwa lata, począwszy od 1988 r. 1...] o

Sprawozdania

Załącznik

Kierunki działania w zakresie rozwoju drogownictwa oraz poprawy funkcjonowania komunikacji miejskiej do 1995 r. * I. W zakresie działań koordynacyjnych: 1. Projekt rozwoju układu komunikacji WInIen stanowić integralną część planów przestrzennego zagospodarowania miasta i poszczególnych jego rejonów, a także planów społeczno-gospodarczych. 2. Należy zapewnić synchronizację działalności modernizacyjnej układów torowo-drogowych w fazie projektowania, planowania i realizacji według społecznie skonsultowanych zasad podziału tej powierzchni dla różnych form użytkowania. 3. W projektowaniu układów drogowych oraz ich eksploatacji należy nadać preferencje środkom komunikacji masowej. Dotyczy to jezdni, skrzyżowań i zasad sterowania i organizacji ruchu. 4. Uznać budowę Poznańskiego Szybkiego Tramwaju za najważniejszy element komunikacji łączącej północne pasmo rozwojowe miasta z centrum Poznania, a kompleksową modernizację komunikacji tramwajowej za podstawowy czynnik rozwiązywania problemów komunikacyjnych miasta. 5. Konsekwentnie realizować program rozwoju środków sterowania ruchem na głównych ciągach komunikacyjnych miasta. II. W zakresie rozwoju drogownictwa: 1. Preferować w działalności inwestycyjnej budowę ciągów obwodowych, usprawniających przejazd przez miasto i łączących ze sobą poszczególne dzielnice. 2. Intensywnie modernizować układ drogowy miasta, ze szczególnym uwzględnieniem problemów komunikacyjnych rejonu śródmieścia. 3. Systematycznie poprawiać stan ulic o nawierzchni nieutwardzonej .

4. Konsekwentnie realizować program remontów i modernizacji oraz bieżącej konserwacji obiektów inżynierskich. 5. Zmodernizować miejski odcinek trasy międzynarodowej Warszawa - Słubice. 6. Przyspieszyć realizację układu drogowego łączącego północne pasmo rozwojowe z podstawowym układem ulic obsługi śródmieścia oraz wewnętrznych układów obsługujących w szczególności Piątkowo i Naramowice. III W zakresie poprawy funkcjonowania komunikacji miejskiej: 1. Opracować w terminie trzech miesięcy program poprawy funkcjonowania komunikacji zbiorowej, ze szczególnym uwzględnieniem działań pozainwestycyjnych, w tym zapewniających: - zwiększenie nadzoru i bezpieczeństwa ruchu, przy jednoczesnym zracjonalizowaniu zasad gospodarowania taborem; zwiększenie regularności i punktualności kursowania tramwajów i autobusów oraz częstotliwości kursów; zwiększenie kultury obsługi pasażerów; poprawę stanu czystości i porządku eksploatowanego taboru. 2. Zapewnić modernizację lub budowę rocznie minimum 7 - 8 km torowisk tramwajowych. 3. Preferować kompleksową budowę nowych tras tramwajowych, poprawiających ruch w centrum miasta i łączących nowe jego rejony. 4. Systematycznie poprawiać warunki działania zaplecza technicznego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. W pierwszej kolejności podjąć: budowę zajezdni na 160 autobusów w rejonie ulic Bolka - Rubież, przebudowę zajezdni autobusowej przy al. Polskiej i rozbudowę zajezdni autobusowej przy ul. Warszawskiej i zajezdni tramwajowej przy ul. Głogowskiej. N ależy doprowadzić do szybkiego zagospodarowania obiektu w Biskupicach.

5. Systematycznie modernizować, rozbudowywać sieć przystanków zbiorowych, które w pierwszej kolejności powinny powstać przy ul. Garbary , na Osiedlu Stefana Batorego i przy al. Polskiej.

1.4. Inauguracja Miesiąca Pamięci N arodowej. W holu głównym Pałacu Kultury prezydent Poznania Andrzej Wituski otworzył wystawę 164 fotogramów Bogdana Borowiaka, Teresy Fitzner i Jerzego Miecznikowskiego, przedstawiających miejsca pamięci narodowej w mieście, a nadto wyróżnionych prac uczniów Liceum Plastycznego, nadesłanych na konkurs o tematyce martyrologicznej, ogłoszony przez Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. Marcina Kasprzaka. W Sali Białej Urzędu Miejskiego odbyło się posiedzenie Komitetu Miejskiego Rady Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa, które zagaił prezydent Poznania Andrzej Wituski, a poprowadził Czesław Knoll. W referacie sprawozdawczym przedstawiono pięcioletnią działalność Komitetu. W Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza zorganizowano spotkanie prezesa Polskiej Akademii N a uk prof. dra Jana K. Kostrzewskiego z przedstawicielami poznańskiego środowiska naukowego. Rozpoczęła się modernizacja ul.

Fredry. Brygady Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego zdemontowały pierwsze metry torów tramwajowych. W Sali Błękitnej Pałacu Kultury koncertowało "Super Trio" (Ewa Rakowska, Sławomir Szychowiak i Sławomir W eihs) ze Studenckiego Klubu "Od Nowa".

W podróż artystyczną do Belgii, Francji, Holandii i Republiki Federalnej Niemiec udała się orkiestra .symfoniczna Filharmonii Poznańskiej oraz część Chóru Chłopięcego i Męskiego. Rozpoczęły kursowanie autobusy linii 94 do Moraska, na trasie ul. Piątkowska (pętla) - Wojciechowskiego - J aroczyńskiego - S trów 1987 rokudruga

żyńskiego - Przepaść - Bogusławskiego. Dowcipy prima aprillisowe z poznańskiej prasy. "Gazeta Poznańska" poinformowała, iż poznańscy autorzy dopiszą epilog do słynnej powieści Margaret Mitchell Przeminęło Z wiatrem". "Za 23 miesiące bowiem - pisał »bis« - wygasają prawa autorskie do powieści i fakt ten może doprowadzić do pojawienia się licznych naśladowców, którzy dopisaniem epilogu do sagi chcieliby zaznaczyć się w oczach świata [...] Miło nam donieść, że właśnie w Poznaniu powstanie epilog słynnej powieści. Oto bowiem, dzięki kontaktom ze srqdowiskami polonijnymi, jeden z naszych redakcyjnych kolegów zarekomendował do napisania dalszego ciągu sagi dwóch naszych felietonistów Wincentego Prysznica i Andrzeja Puzona" .

Inną "rewelacją" był sfingowany wywiad z piłkarzem Mirosławem Okońskim.

Reporterzy Działu Miejskiego "Gazety" poczęstowali czytelników pięcioodcinkową serią nowości: Z Poznania do ... Pekinu. "N ie tylko z Warszawy, ale również z Poznania można będzie polecieć LOT -em do Chin. Od dziś raz w tygodniu, właśnie w środy, z Ławicy startować będzie samolot do Pekinu. Wyloty o godz. 7. 30. Dla poznaniaków natomiast organizowane będą bezpłatne przeloty nad miastem. Dziś dwa takie powietrzne rejsy - o godz. 15 i 17. (kow)" Będą opony. "Skończą się nareszcie kłopoty z kupnem opon do malucha? Dzięki zakupionej w firmie »Michelin« licencji, poznański »Stomil« rozpoczyna właśnie produkcję poszukiwanych opon. Jak się szacuje, w ciągu kilku miesięcy potrzeby naszego rynku i przemysłu mo

Wydarzenia w Poznaniu ( 1. 4.)toryzacyjnego zostaną zaspokojone. Opony z Poznania wysyłane też będą na eksport, (w kk) " Seriale w "Gwieździe". "Nie lada atrakcje dla miłośników seriali przygotowuje poznański OPRF. Kino »Gwiazda« przy Al. Marcinkowskiego wyświetlać będzie jedynie popularne i znane już z telewizji seriale. W ciągu jednego seansu pokazywane będą po dwa lub trzy odcinki. M. in. właśnie w »Gwieździe« zobaczyć będzie można już niebawem Niewolnicę Isaurę oraz Powrót do Edenu (kow)". Mc 'Donald w Poznaniu. "Ciepłe paróweczki i frytki, czy może być coś lepszego w trakcie męczącej gonitwy po mieście? Takich punktów gdzie można by coś przekąsić na przysłowiowej jednej nodze, dotąd brakowało w Poznaniu. Ale będą! Już wkrótce barwne punkty firmy »Mc'Donald« ozdobią centrum [...] Jadłospisy zawierają kilka dań mięsnych i pyszne koktaile! (ad)" Pokaz mody. "Sklepy w mieście są pełne. Wiele pań biega w poszukiwaniu garderoby, niestety, często bez skutku. W tej sytuacji pomocą i radą okazać się może pokaz mody połączony ze sprzedażą, który trwać będzie przez cały dzisiejszy dzień na poznańskim »deptaku«. Suknie, żakiety, kostiumy przedstawią »Moda Polska«, »Telimena« oraz »Córa«. Swoją najnowszą kolekcję przygotowaną na tę okazję zademonstruje Grażyna Hasse, (at)".

Wódczany znak. "Czy prawo jazdy zawsze musi być odebrane nietrzeźwemu kierowcy? Takie pytanie zadaje sobie wiele osób, boć przecież zdarza się, że samochód jest niezbędny do prowadzenia działalności usługowej, odwożenia chorych, służy - i jest nieodłącznym elementem - pracy zawodowej. Na posiedzeniu Zespołu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego UM powzięto uchwałę o doświadczalnym wprowadzeniu »znaku z kieliszkiem«. Po ukaraniu grzywną w Kolegium, obwiniony może uniknąć odebrania prawa jazdy, jeżeli zdecyduje się na oznakowanie swego pojazdu emblematem kieliszka. Będzie więc powszechnie wiadomo, że kierowca popełnił poważne wykroczenie w przeszłości. Pojazd taki będzie znajdować się pod szczególną pieczą fun - kcjonariuszy MO. Ale kierowca będzie mógł go użytkować. Pierwsze

»kieliszki« wydano wczoraj, a samochody nim oznakowane rozpoczynają jazdę od dnia dzisiejszego, (of)".

Zupełnie rozsądną koncepcję pod niewinnym żartem prima aprilhsowym ukrył "rog". O przebudowie - a raczej jej konie9zności - terenów wzdłuż ul. Swi rczewskiego (od Roosevelta do Swięcickiego) mówi się już tyle lat, że większość zwątpiła w realność tej koncepcji. J ak się wczoraj dowiedzieliśmy, sprawa zaczyna ruszać z martwego punktu [...] Otóż w Poznaniu zarejestrowała się spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą »Rozbudowa MTP«, która podejmie się roli inwestora planowanej przebudowy. Jest to przedsięwzięcie niesłychanie kosztowne [...] kapitał zakładowy spółki wynosi na razie 92 min zł, co jak łatwo obliczyć jest kroplą w morzu potrzeb. Wstępne sondaże wskazują jednak na możliwość zgromadzenia około 2 mld zł. To pozwoliłoby już ubiegać się o dotacje centralne - m.in. z Funduszu Rozwoju Rynku. Nie wypowiedziały- się jeszcze Targi Poznańskie, ale - jak wiadomo - zdolne są one do wydatku przekraczającego miliard złotych. Oczywiście nie jest to jeszcze gotowy plan przebudowy, a jedynie jego zasadnicza idea. Przewiduje ona zabudowę o dwojakim charakterze. Od strony terenów ekspozycyjnych MTP z przeznaczeni,em dla wystawców oraz od strony Swierczewskiego o charakterze handlowym. Zakłada się wybudowanie dwóch domów towarowych (najprawdopodobniej wysokich) oraz ciągu gastronomicznego [...] Spółka przyjmuje dalszych akcjonariuszy". "Głos Wielkopolski" obwieścił Sadzenie z powietrza. "O kolejnym zwiastunie upiększania Poznania informujemy z tym większym zadowoleniem, że i »Głos« ma w tym pewien udział. Wielokrotnie bowiem w cyklu »Poznań znów zielony« zwracaliśmy uwagę na szarość śródmieścia i potrzebę sadzenia drzew na wolnych skrawkach ziemi. Długo nasze propozycje nie przynosiły rezultatu, gdyż Poznańskie Przedsiębiorstwo Zieleni uważało, iż młode drzewka długo się nie uchowają a sadzenie starych na gęsto zabudowanym terenie jest zbyt skomplikowane. W końcu zdecydowano sięw Poznaniu wykorzystać metodę stosowaną w Holandii, polegającą na sadzeniu dorodnych drzew »z powietrza« z pomocą śmigłowca. I oto właśnie posadzono pierwsze, w sąsiedztwie Starego Rynku". My u nich - oni u nas. "Z inicjatywy Miejskiej Komisji Porządku i Czystości w Komunalnym Przedsiębiorstwie Techniki Sanitarnej podpisano wczoraj umowę z VEB Strassenreinigung Cottbus dotyczącą wymiany materiałów, sprzętu i brygad zaprzyjaźnionych ze sobą ośrodków. Umowa przewiduje między innymi prace badawcze, wymianę doświadczeń i technologii oraz wspólne przedsięwzięcia dla czystości, ładu i porządku w obydwu aglomeracjach. Strona NRD, mając na uwadze kompleksowe rozwiązanie problemu, zaproponowała wakacyjną wymianę gospodarzy domów [...] Pierwsze ekipy oczyszczania miasta z Cottbus powinny pojawić się na ulicach Poznania już dzisiaj" . Eros na MTP. "Świat drży przed wirusem AIDS, ale ta zmora XX w. jest dla niektórych przedsiębiorstw okazją zrobienia znakomitych interesów . Szybko wzrasta bowiem zapotrzebowanie na prezerwatywy i światowi potentaci przemysłu gumowego zwiększają ich produkcję, asortyment oraz własne dochody. W zestawieniu z propozycjami zachodnich producentów krajowa oferta w tej dziedzinie przedstawia się raczej skromnie. Będzie jednak szansa jej znacznego wzbogacenia podczas najbliższych Międzynarodowych Targów [. . .] utworzony zostanie pawilon »Erosa«, w którym producenci ze Wschodu i Zachodu prezentować będą różne medykamenty i artykuły przydatne w »tych« sprawach oraz chroniące przed AIDS. Wstęp do pawilonu nie mającego być żadnym pornoshopem, lecz wystawą nowości w nietypowej dziedzinie, dozwolony będzie od lat 18, widzów chyba jednak nie zabraknie". Bez spalin Z taxi. "Nasycenie spaiiniami i innymi substancjami szkodliwymi przekracza już miejscami 'dozwolone normy. Dlatego też godne szczególnej pochwały jest przedsięwzięcie Miejskiego Przedsiębiorstwa Taksówkowego. Postanowiło ono wyposażyć wszystkie swoje wozy w urządzenia filtrujące spaliny".

J89

N atomiast zgodnie z tradycją, w Zespole Szkół Gastronomicznych przy ul. Podkomorskiej władza przeszła w ręce uczniów. Gmach zamieniono n a. . . stoiska różnych firm. Wśród nich były m. in. »Pewex« i Biuro Matrymonialne. Osiem klas przedstawiło... własne programy lekcji; wybierano miss i mistera szkoły. Punktowano urodę, czułość serca i inteligencję. Figle, harce i zabawy trwały do popołudnia. 2.4. Jnauguracja XX Dekady Pisarzy Srodowiska Wielkopolskiego. Przed południem pisarze odwiedzili Zakłady Graficzne im. Marcina Kasprzaka. Po południu spotkali się z przedstawicielami władz w Sali Białej Urzędu Miejskiego. Przybyli m. in. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik, sekretarz Jan Maćkowiak i wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski. "Tutaj nie ma wiszących ogrodów, ulicami gondole nie płyną" - pisał o Poznaniu niedawno zmarły pisarz i poeta Bogusław Kogut. Słowa te powtórzył otwierający spotkanie prezydent Poznania Andrzej Wituski. Janowi Koprowskiemu wręczono Odznakę Honorową Miasta Poznania, a pięciu animatorów Dekad: Gerard Górnicki, Franciszek Łozowski, Jerzy Mgdrzak, Alojzy Murawa oraz Jerzy Ziółek otrzymało podziękowania od władz woiewódzkich. Krytycy Leszek Zuliński i Wojciech J ambroziak omówili powojenny dorobek oraz sytuację wielkopolskich poetów i prozaików.

W Urzędzie Wojewódzkim zorganizowano spotkanie z okazji trzydziestolecia Wydawnictwa Poznańskiego, w czasie którego ta zasłużona oficyna otrzymała Odznakę Honorową Miasta Poznania. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowana została Zofia Szmajs, a Krzyżami Kawalerskimi: Aleksandra Feuer, Aleksandra Karska-Zagórska i Barbara Modelska. Aktu dekoracji dokonał wojewoda poznański Bronisław Stęplowski.

Wydarzenia w Poznaniu (2 - 3.4.)

Jubileusz czterdziestolecia pracy zawodowej Franciszka Łozowskiego, dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki

Publicznej. Gratulacje składał jubilatowi wojewoda poznański Bronisław Stęplowski. "Czwartek Literacki" zgromadził w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego przyjaciół i czytelników wierszy satyryka Lecha Konopińskiego - Człowieka z Wielkich Garbar , jak powiedział w zagajeniu Krzysztof Lis, sugerując, iż pełni funkcję gospodarza wieczoru nieprzypadkowo, bowiem trzydzieści pięć lat temu Konopiński debiutował właśnie wierszem o L wie i lisie.

W Pałacu Dzialyńskich konferencja naukowa nt. "Organizacje polonijne w Europie Zachodniej współczesność i tradycje". Referaty wygłosili - obok specjalistów polskich - naukowcy oraz przedstawiciele środowisk polonijnych z Danii, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Republiki Federalnej Niemiec i Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn.

Problemom wewnątrzpartyjnym poświęcone było plenarne posiedzenie Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczej Partii Robotniczej N owe Miasto. Uczestniczyła w nim zastępca członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Gabriela Rembisz. Obradom przewodniczył I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Lech Kucharski.

Na posiedzeniu Kolegium Wojewody Poznańskiego wyznaczono organy koordynujące przedsięwzięcia inwestycyjne i zobowiązano je do systematycznej oceny postępu inwestycji. Uznano, że szczególne znaczenie dla Poznania ma terminowe ukończenie ,budowy Centralnej Oczyszczalni Scieków i ujęć wody oraz szkoły w Piątkowie . Spotkanie aktywu partyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej J eżyce, Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego i Specjalistycznego Zespołu Choró b Płuc i Gruźlicy w świetlicy Szpitala im. Franciszka Raszei.

U czestniczyła w nim zastępca członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabriela Rembisz. W Zespole Szkół Rolniczych im.

Michała Drzymały na Golęcinie rozpoczął się finał Olimpiady Wiedzy Rolniczej.

W siedzibie Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych przy pi. Wolności 18 prezentowano przedmioty odzyskane przez Milicję Obywatelską, a pochodzące z przestępstw na szkodę nieznanych właścicieli. 3.4. W prasie poznańskiej opublikowano Postanowienie Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej w sprawie sposobu realizacji działań dyscyplinująco-porządowych i oszczędnościowych w województwie poznańskim. "Egzekutywa Komitetu Wojewódzkiego - czytamy w Postanowieniu - po zapoznaniu się z propozycjami [...] stwierdza, że odpowiadają one wytyczonym przez Biuro Polityczne Komitetu Centralnego kierunkom i uznaje konieczność dalszego rozszerzania podobnych działań we wszystkich instytucjach i jednostkach gospodarczych województwa. "W związku z powyższym, Egzekutywa zobowiązuje instancje oraz organizacj e przedsiębiorstw, instytucji i spółdzielni do zainicjowania skutecznych działań politycznego nadzoru nad ich realizacją. "Egzekutywa zwraca się do kierowników przedsiębiorstw, instytucji i spółdzielni o podjęcie konkretnych decyzji w zakresie oszczędności, dyscypliny i poprawy organizacji. "Zwracamy uwagę na potrzebę podjęcia działań zmierzających do oszczędności, między innymi w zakresie:zmiejszenia liczby samochodów osobowych służbowych, zmniejszenia liczby telefonów służbowych, wyeliminowania nieracjonalnych wydatków na służbowe wyjazdy zagraniczne. "Za niezbędne uważamy nasilenie walki z przejawami patologii społecznej oraz podjęcie zdecydowanych kroków dla usprawnienia funkcjonowania instytucji, placówek i służb użyteczności publicznej obsługi obywateli oraz radykalnej poprawy jakości wyrobów [...] Uznajemy za konieczne bieżące informowanie społeczeństwa za pośrednictwem prasy, radia i telewizji o uzyskanych konkretnych efektach oraz niedociągnięciach w województwie" . W Politechnice Poznańskiej rozpoczęła się I Międzynarodowa Konferencja Kół Naukowych. Po oficjalnym otwarciu, wygłoszono prelekcję o życiu i działalności naukowo-dydaktycznej prof. Józefa Węglarza, byłego dziekana Wydziału Elektrycznego, którego pamięci poświęcona została konferencja. Wykład inauguracyjny pt. Swiato i barwa w dziejach teatru wygłosił dr inż. Tadeusz Krzeszowiak.

Walne zebranie sprawozdawcze Automobilklubu Wielkopolskiego w sali klubowej Wielkopolskich Zakładów Teleelektronicznych "Telkom - Teletra". W Pałacu Kultury rozpoczął się V Konkurs "Skrzydlatej Muzy".

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza koncertowała Mała Orkiestra Symfoniczna ZSRR, pod dyrekcją Jurija Simonowa, prezentując dzieła Wolfganga A. Mozarta. Solistą był Michaił Pietuchow.

W Księgarni Literackiej przy ul.

Lampego dedykowali swoje książki Ryszard Danecki i Marceli Kosman. W filii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego przy ul. Lodowej 4 odbyło się spotkanie z pisarzem Zdzisławem Morawskim. W "Arsenale" otwarto wystawy malarstwa i grafiki Jerzego Piotrowicza i Andrzeja M. Łubowskiego. W Galerii Anny Kareńskiej przy ul. Kramarskiej otwarto wystawę fotografii Macieja Włodarczyka pt. Pejzaż.

W Klubie "Empiku" na Osiedlu Piastowskim dr Bogusław Polak

J9Jmówił o dziejach ruchu oporu w Wielkopolsce w latach 1939 - 1945.

4.4. W Urzędzie Miejskim, z inicjatywy wiceprezydenta Warszawy Zbigniewa Lippego, odbyła się wymiana doświadczeń handlowców warszawskich i poznańskich. Gospodarzem spotkania był wiceprezydent Poznania Bogdan Zastawny. W Kiekrzu zakończyło się ogólnopolskie seminarium, zorganizowane z okazji trzydziestopięciolecia państwowego notariatu; było to pierwsze tego rodzaju spotkanie od 1952 r., kiedy powstały Państwowe Biura Notarialne. Minister sprawiedliwości Lech Domeracki wręczył zasłużonym notariuszom dyplomy uznania. W Osiedlowym Domu Kultury "Orle Gniazdo" otwarto wystawę akwarel i rysunków Pauliny Lemke. Uczestnicząca w otwarciu artystka - członkini Związku Polaków "Zgoda" w Republice Federalnej Niemiec - wiele swych prac poświęciła najpiękniejszym zakątkom Wielkopolski. W siedzibie Zarządu Okręgu Ligi Morskiej zorganizowano spotkanie byłych członków załogi parowca "Kazimierz Wielki" oraz laureatów ogłoszonego pod patronatem "Głosu Wielkopolskiego" konkursu pt. Kto zna dzieje pasażerskiej żeglugi śródlądowej na Warcie? W Pałacu Kultury rozpoczęły się V "Spotkania z poezję i prozą".

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się 229 Koncert Poznański z nietypowym programem, komentowanym przez Stanisława Ciomka. Włoski pianista Aurelio Pollice wykonał 117 Sonatę Fryderyka Chopina, a Zespół Muzyki Cerkiewnej, pod dyrekcją Jerzego Szurbaka, zaprezentował godzinny program utworów muzycznych z liturgii prawosławnej. Solistami byli: Zofia Kostrowska, Izabela Wardak, Józef Frakstein, J erzy Kłodziński. Jacek Farol i Jerzy Piasecki. Wykonano także utwór Jerzego Szurbaka na sopran i chór męski. Jego prezentację poprzedziły pewne perturbacje. Oto okazało się że do Poznania nie dojechała na czas solistka. I wówczas stała się rzecz zupełnie niespotykana. N a koncert przyszła jako słuchaczka solistka Teatru Wielkiego Antonina Kowtunow. Przed rozpoczęciem, zajrzała do garderoby artystów,

Wydarzenia w Poznaniu (4 - 6.4.)gdzie Jerzy Szurbak zaproponował jej zastąpienie solistki. W czasie, gdy Aurelio Pollice grał chopinowską Sonatę, Antonina Kowtunow opanowała piekielnie trudną kompozycję i po pół godzinie, bez próby, wyszła na estradą. Jej spontaniczny występ (powtórzony także w niedzielę) publiczność (i chórzyści) przyjęli owacyjnie. W Pałacu Kultury otwarto wystawę kompozycji kwiatowych i palm wielkanocnych wykonanych przez Elwirę Winniczuk, współpracownicę Spółdzielni , ,Folklor". W Osiedlowym Domu Kultury "N a Skarpie" otwarto wystawę plaka tu węgierskiego. :5.4. Kwestarze zbierali datki na rzecz Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Na V "Spotkaniach z poezją i prozą" w Pałacu Kultury prezentowano utwory Józefa Czechowicza oraz pisarzy Wielkopolski, Ziemi lubuskiej i Pomorza. Recytatorom i instruktorom wręczono Medale im. Kazimiery Ił łakowiczówny. W sali Teatru "Maya" przy ul.

Stalingradzkiej , amerykańska aktorka Margo Lee Sherman zaprezentowała spektakl pt. Terezka.

- Verlag" w Salzburgu. Przedstawiciele tej oficyny spotkali się też z kierownictwem Wydawnictwa Poznańskiego.

Przybył do Poznania sekretarz generalny Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną "Polonia" Józef Klasa i spotkał się z działaczami Towarzystwa, a wśród nich z prof. drem Alfonsem Klafkowskim oraz złożył wizyty wojewodzie poznańskiemu Bronisławowi Stęplowskiemu i prezydentowi Poznania Andrzejowi Wituskiemu.

W auli Akademii Muzycznej, z okazji pięćdziesiątej rocznicy śmierci Karola Szymanowskiego, odbył się recital pianistyczny Andrzeja Tatarskiego poświęcony w całości Karolowi Szymanowskiemu.

W sali Wielkiej Pałacu Kultury kolejny program z cyklu prezentacji pracy pozalekcyjnej i pozaszkolnej dzieci i młodzieży szkół woj. poznańskiego. Swoje umiejętności zaprezentowały dzieci z Kórnika. W hali Nr 53 Międzynarodowych Targów Poznańskich uruchomiono giełdę części zamiennych do zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego wycofanego już z produkcji. Chór Mieszany Spółdzielczości Pracy im. Stanisława Moniuszki, pod dyrekcją Antoniego Grochowaiskiego, udał się w podróż artystyczną na Węgry.

W wieku siedemdziesięciu dwóch lat zmarł Stefan Wierkiewicz, zasłużony sprinter Klubu Sportowego "Warta", wicemistrz Polski w biegach przełajowych (1946) i zwycięzca I Biegu w Memoriale Bronisława Szwarca, wielokrotny rekordzista i reprezentant Okręgu Poznańskiego.

6.4. W Instytucie Germanistyki U niwersytetu im. Adama Mickiewicza otwarto wystawę książek austriackiego wydawnictwa "Residenz

W wieku sześćdziesięciu sześciu lat zmarł Czesław Kaliski, współorganizator rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej w woj. poznańskim, wicedyrektor Biura Organizacyjno-prawnego i Kadr Urzędu Wojewódzkiego. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W wieku osiemdziesięciu jeden lat zmarł doc. dr Tadeusz Kosiński, prorektor Akademii Rolniczej, prodziekan Wydziału Rolniczego, kierownik Katedry Chemii, organizator i kierownik Zawodowego Studium Pedagogicznego oraz Studium dla Pracujących, działacz Wielkopolskiej Spółdzielni Ogrodniczej. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 7.4. Inauguracja sezonu wystawienniczego na Targach Poznańskich. W hali Nr 9 otwarcia Międzynarodowej Ekspozycji Maszyn Poligraficznych "Poligrafia 87" dokonał wicemini - ster kultury i sztuki Tadeusz Zachariasiewicz, w obecności sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jana Maćkowiaka oraz wicewojewody poznańskiego Romualda Zysnarskiego.

Integralną częścią "Poligrafii 87" była X Konferencja Naukowo- Techniczna Poligrafów "Policon 87" w Domu Drukarza. Z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia odbyło się w U rzędzie Wojewódzkim spotkanie lekarzy, pielęgniarek, położnych, nauczycieli szkół medycznych, personelu pomocniczego z przedstawicielami władz politycznych. Zebranych powitał wojewoda poznański Bronisław Stęplowski. Przemówienie wygłosiła lekarz wojewódzki dr Lucyna Łuczak. Walne zebranie zarządu woje'wódzkiego Polskiego Komitetu Solidarności z Narodami Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej, z udziałem przewodniczącego Komitetu Eugeniusza Szyra. Na nowego przewodniczącego zarządu wojewódzkiego

13 Kronika m. Poznania

J93

wybrany został prof. dr hab. Stanisław Sierpowski. Jubileusz czterdziestolecia akademickiej służby zdrowia w Klubie "Od N owa". Przemówienie wygłosił przewodniczący Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Poznania - rektor Akademii Ekonomicznej prof. dr hab. Janusz Piasny. Studenci - ankieterzy zwracali się do wielu mieszkańców Poznania z prośbą o wywiad na temat komunikacji miejskiej. Wojewoda poznański Bronisław Stęplowski przyjął przebywającego w Poznaniu ambasadora Republiki Argentyńskiej w Polsce Miguela Szelągowskiego. Miguel Szelągowski, którego rodowód wywodzi się z Gniezna, udekorowany został Odznaką Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego". Gość przyjęty został również przez prezydenta Poznania Andrzeja Wituskiego. N a apel przewodniczącego Światowej Organizacji Zdrowia qzień 7 kwietnia obchodzono jako "Swiatowy dzień bez papierosa". Ewa Demarczyk koncertowała w Teatrze Polskim. Dochód przeznaczony był na rzecz dzieci niepełnosprawnych z porażeniem mózgu. Modernizacja ul. Grunwaldzkiej pochłonęła pierwsze ofiary. Padły pod toporami głogi rosnące przed Collegium Chemicum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Zdaniem projektantów przebudowy ul. Grunwaldzkiej ścięcie głogów uchroniło od wykarczowania klony i kasztanowce rosnące na dziedzińcu I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego. Projektanci zapewnili Komisję Ochrony Zadrzewienia przy Prezydencie Poznania, iż w miejsce głogów zasadzone zostaną sumaki. 8.4. Klasówka u prezydenta - to żartobliwy tytuł informacji reportera "Gazety Poznańskiej" Wacława Rogalewicza o poważnych problemach. Prezydent Poznania Andrzej Wituski zaprosił do siebie szefów organizacji posiadających placówki handlowe, usługowe i gastronomiczne w centrum Poznania. Składali oni sprawozdania z postępów w realizacji prezydenckich zaleceń dotyczących tej części miasta. Pod koniec posiedzenia prezydent przekazał szefom organizacji handlowych polecenie modernizacji oświetlenia okien wystawowych.

Wydarzenia w Poznaniu (8 - 9.4.)

W celu omówienia problemów budowlanych miasta i regionu, przybył do Poznania minister budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej Jerzy Bajszczak. Minister spotkał się w kombinacie sucholeskim z aktywem budownictwa ogólnego, komunalnego, biur projektowych i spółdzielczości mieszkaniowej. W spotkaniu udział wzięli sekretarz Komitetu W ojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Piotrowicz, wojewoda poznański Bronisław Stęplowski i wicewojewoda Alojzy BryI.

W siedzibie Poznańskiego Kombinatu Budowlanego w Suchym Lesie odbyło się spotkanie z laureatami konkursu "Dom z Jedynką". O wynikach rywalizacji poinformował zebranych przewodniczący jury Mariusz Kołodziejski. Symboliczne tablice znaku jakości wręczali laureatom minister budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej Jerzy Bajszczak, prezes W 0jewódzkiego Związku Spółdzielni Mieszkaniowych Tadeusz Skubiszyński i redaktor naczelny "Głosu Wielkopolskiego" Wiesław Porzycki.

Przybyli sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Piotrowicz, wojewoda poznański Bronisław Stęplowski i wiceprezydent Poznania Bogdan Zastawny.

Sesja zgromadzenia ogólnego członków oddziału poznańskiego Polskiej Akademii Nauk. Po wystąpieniu prezesa, prof. dra Władysława Węgorka, o rozwoju funkcji czytania u dzieci mówił doc. dr hab. Jan Ober. W Sali Malinowej Pałacu Działyńskich odbył się koncert kameralny włoskiego zespołu "Duo Marin - Bambace ": Massimo Marin (skrzypce) i Andrea Bambace (fortepian) . Dla uczczenia osiemdziesiątej piątej rocznicy urodzin i dwudziestej rocznicy śmierci Stefana B. Poradowskiego, w siedzibie oddziału wielkopolskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr przy ul. Wielkiej otwarto wystawę pamiątek po tym artyście. Sonat skrzypcowych Jana Brahmsa można było posłuchać w sali Towarzystwa im. Henryka Wieniawskiego. Wykonawcami były skrzypaczki Aleksandra J anuszajtis i Grażyna Sojka, którym towarzy

szyli na fortepianie Marek Paluszkiewicz i Danuta Szukała. 9.4. Dnia 25 sierpnia 1944 r. podczas bombardowania obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie przez lotnictwo amerykańskie zginął m. in. Stanisław Olejniczak - były profesor Gimnazjum im. Adama Mickiewicza, dzisiejszego VIII Liceum Ogólnokształcącego, a później Polskiego Gimnazjum w Bytomiu, aktywny działacz Związku Polaków w Niemczech. Z inicjatywy Stowarzyszenia Wisła-Odra, Rada Państwa odznaczyła pośmiertnie Stanisława Olejniczaka Medalem "Rodła". Do VIII Liceum przybył jego były uczeń, wiceprezes Rady Ministrów Zbigniew Gertych. Wraz z wicewojewodą poznańskim Romualdem Zysnarskim uczestniczył on w akademii, podczas której wręczył delegacji Liceum przyznany Stanisławowi Olejniczakowi Medal.

Metodyka usprawniania organizacji przedsiębiorstw była tematem ogólnopolskiej konferencji naukowej. U czestniczyło w niej 180 przedstawicieli przedsiębiorstw. W Poznańskim Przedsiębiorstwie Robót Drogowych zorganizowano spotkanie załogi z zastępcą członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabrielą Rembisz. Na zaproszenie Zarządu Okręgu Ligi Morskiej przebywała w Poznaniu delegacja Marynarki Wojennej, z kontradm. Kazimierzem Bossym. Goście spotkali się z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwardem Łukasikiem i wojewodą poznańskim Bronisławem Stęplowskim oraz zostali przyjęci przez przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej Stanisława Antczaka i prezydenta Poznania Andrzeja Wituskiego. W spotkaniach uczestniczył prezes Zarządu Okręgu Ewaryst Mydlarz.

Bawiący w Wielkopolsce lektorzy Komitetu Wojewódzkiego Komunistycznej Partii Czechosłowacji z Brna spotkali się z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczej Partii Robotniczej Zygmuntem Kycem. Konferencja sprawozdawczo-wyborcza poznańskiego oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Przybyli m. in. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej

Partii Robotniczej Edward Łukasik, prezes Naczelnej Organizacji Technicznej Jan Kaczmarek, wicewojewoda poznański Tadeusz Zając i prezes Rady Wojewódzkiej N aczelnej Organizacji Technicznej Wojciech Weiss. Sprawozdanie z działalności złożył Witold Kawecki. Wybrano nowe władze oddziału.

Przewodniczącym został ponownie Witold Kawecki.

Ocena realizacji porozumienia podpisanego przed trzema laty między Ministerstwem Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej a Centralnym Związkiem Spółdzielni Budowlanych była tematem -spotkania ministra Jerzego Bajszczaka i prezesa Jana Dobrego.

W spotkaniu uczestniczyli: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Piotrowicz oraz wiceprezes Centralnego Związku Spółdzielni Budowlanych Zygmunt Talarczyk. W Sali Białej Urzędu Miejskiego zorganizowano spotkanie wyróżnionych w Konkursie "Poznań znów zielony" z jego organizatorami. Wyniki ubiegłorocznych wysiłków zmierzających do przywrócenia Poznaniowi miana miasta zieleni przedstawił wiceprezydent Poznania Bogdan Zastawny. Po wręczeniu listów dziękczynnych, przemawiał redaktor naczelny "Głosu Wielkopoiskiego" Wiesław Porzycki. N a zakończenie ogłoszono kolejną edycję konkursu w 1987 r. W godzinach popołudniowych w P ar ku Tysiąclecia rozpoczęto akcj ę czynów społecznych w dzielnicy N owe Miasto. W Pałacu Kultury odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Przyjaciół Harcerstwa. · Akademia Muzyczna im. Ignacego J. Paderewskiego uczciła osiemdziesiątą piątą rocznicę urodzin i dwudziestą rocznicę śmierci kompozy tora Stefana B. Poradowskiego sesją naukową. W sali Akademii odbył się koncert kameralny.

13»

W Osiedlowym Klubie "Krąg" (ul. Findera 37) rozpoczął się Wiosenny Maraton Muzyczny. 10.4. Sesja Miejskiej Rady Narodowej poświęcona była omówieniu spraw związanych z przeciwdziałaniem zjawiskom patologii społecznej. Uchwalono dokument pL Program zapobiegania i zwalczania patologii sp o leczn ej, przestępczości i wykroczeń w Poznaniu w latach 1986- 1990.

XXI Sesja Dzielnicowej Rady Narodowej Grunwald. Przeprowadzone na niej wybory nowego naczelnika mogą służyć za przykład pełnej jawności procedury i rzetelnego traktowania głosów opimiodawców. Kandydata przedstawił prezydent Poznania Andrzej Wituski. W

Henryk Stawickitajnym głosowaniu jednomyślnie wybrano na stanowisko naczelnika, dzielnicy dra Henryka Stawickiego, dotychczasowego zastępcę kierownika Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miejskiego.

W Akademii Ekonomicznej zebrał się Senat, który po dwugodzinnej debacie postanowił powierzyć funkcję rektora prof. drowi Januszowi Wierzbickiemu, dyrektorowi Instytutu Finansów. Przebywającą w Polsce delegację Czechosłowackiej Partii Ludowej podejmował poznański Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia PAX. Przedsiębiorstwo Turystyczne "Przemysław" wspólnie z "Pome

Wydarzenia w Poznaniu (10 - 12.4.)ranią" (Szczecin) zorganizowało giełdę wczasów na lato 1987 r. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny, podczas którego -chór i orkiestra Akademii Muzycznej, pod dyrekcją Antoniego Grefa, oraz Ewa Werka (mezzosopran) wykonali po raz' pierwszy w całości oratorium Odkupienie Stefana B. Poradowskiego.

11.4. Zakończyła się "Poligrafia 87".

Wzięło w niej udział czterdzieści firm zagranicznych z czternastu państw. Pogoda nie była przychylna organizatorom i uczestnikom czynu społecznego. Najwięcej chętnych zgłosiło się do pracy w Parku im. Marcina Kasprzaka. Pracowała tam m. in. grupa młodzieży z Zespołu Szkół Geodezyjnych. Parkowy staw oczyszczali strażacy. W parku przy pi. Adama Mickiewicza pracowała grupa uczniów ze szkolnego Ochotniczego Hufca Pracy w Technikum Kolejowym oraz studenci Akademii Ekonomicznej. W parku na Cytadeli pracowali m. in. urzędnicy z Urzędu Miejskiego. Strażacy, pod dowództwem Bogdana Osięgłowskiego, "wymyli" pomniki na Starym Rynku i Pomnik Ułana. W Sali Kominkowej Pałacu Kultury Chór Męski "Arion" urządził wieczornicę poświęconą pamięci Wacława Lachmana.

Rozpoczął się XV Festiwal Piosenki i Tańca Studentów Zagranicznych. "Dzień otwartych drzwi" Akademii Wychowania Fizycznego. W Ze pole Szkół Handlowych przy ul. Sniadeckich wystąpiły grupa taneczna "Die Trabanten" z Getyngi (Republika Federalna Niemiec) oraz "Poznańskie Koziołki" z Młodzieżowego Domu Kultury Nr 3.

12.4. Po raz drugi w kwietniu na ulicach miasta pojawili się kwestarze na rzecz Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. W koncepcie konkursowym XV Festiwalu Piosenki i Tańca Studentów Zagranicznych w Pałacu Kultury wzięło udział blisko dwustu wykonawców. Uznanie jury zdobyli: w kategorii solistów - Hawez Aszei z Palestyny (równocześnie laureat nagrody publiczności), w kategorii zespołów tanecznych - grupa studentów z Meksyku, a zespołów wokalnych - "Boliczes" z

Boliwii. W kategorii piosenki zaangażowanej zwyciężył przedstawiciel Palestyny, a piosenki polskiej - przedstawiciel Nigerii. Nietypowe spotkanie z weteranami Powstania Wielkopolskiego 1918/ /1919 zorganizowali członkowie Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. Blisko stu młodych ludzi zebrało się pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich i po złożeniu tam wiązanek kwiatów przystąpiło do porządkowania pobliskiego parku. Młodzieży towarzyszyli weterani. "Złota niedziela". Bardziej tłoczna niż "złota" - takim tytułem opatrzyła swoją relację w "Głosie Wielkopolskim" red. Grażyna Szulak. Z podróży artystycznej na Węgry powrócił Chór Mieszany Spółdzielczości Pracy im. Stanisława Moniuszki, pod dyrekcją Antoniego Grochowaiskiego .

.

ffy* *

J Y

W wieku osiemdziesięciu dwóch lat zmarł Mieczysław Siemianowski, zasłużony księgarz, kierownik Księgarni im. Ewarysta Estkowskiego w latach 1951 - 1954 i Księgarni Naukowej w latach 1957- 1961.

W wieku siedemdziesięciu trzech lat zmarła prof. dr hab. Maria Walentynowicz, prodziekan do spraw studiów stacjonarnych Wydziału Filozoficzno- Historycznego U niwersytetu im. Adama Mickiewicza w latach 1966 - 1968, kierownik Podyplomowego S tudi um Organizacji i Zarządzania Oświatą w latach 1974-1975, kustosz Biblioteki Instytutu Zachodniego w latach 1948 -1957, specjalistka w zakresie pedagogiki

J97

W siedzibie Urzędu Wojewódzkiego kierownictwo zeenohi _ZOK" spotkało się z wicewojewodą poznańskim Romualdem Zysnarskim, sekretarzem Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej Bohdanem Siciarzem oraz zastępcą dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego Tadeuszem J anuszem. Uczestniczył w spotkaniu konsul Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Jurij Bobrowicki.

bibliotecznej. U dekorowana Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 13.4. Obradował Ogólnopolski Zespół Artystów- Plastyków przy Wydziale Kultury Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej . Uczestników posiedzenia powitał sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jan Maćkowiak. Na skrzyżowaniu ulic Świerczewskiego i Grochowskiej odbył się finał wojewódzkiego konkursu o tytuł Milicjanta Ruchu Drogowego 1987 r. Pierwsze miejsce zajął sL sierż. Mieczysław Kusik. Bawiąca w Poznaniu delegacja Czechosłowackiej Partii Ludowej przyjęta została przez sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Andrzeja Rakowskiego.

Zako,ńczyła się XX Dekada Pisarzy Srodowiska Poznańskiego. W gmachu Urzędu Wojewódzkiego odbyło się spotkanie przedstawicieli władz z pisarzami uczestniczącymi w Dekadzie. Przybyłych powitał wojewoda poznański Bronisław Stęplowski. Uczestniczyli w spotkaniu także kierownik Wydziału N auki, Oświaty i Kultury Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Włodzimierz Malendowski, wiceprezydent Poznania Mirosław Kopiński i wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski. W sali sportowo - widowiskowej , Arena" wystąpił Aka emicki Zespół Tańca Ludowego "ZOK" z Mołdawskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, pod kierownictwem Władimira Kurbieta.

W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę fotogramów pL Pomniki polskie. Ostatni koncert Ewy Demarczyk w Teatrze Polskim. W palarni Teatru Wielkiego wystąpiła z recitalem warszawska śpiewaczka Hanna Rumowska- Machnikowska. Akompaniowała Anna Pawluk.

W fotoplastikonie zaprezentowano program Tatry-Dolina Pięciu Stawów (przeźrocza stereoskopowe) oraz otwarto wystawę fotogramów Antoniego Ruta.

W wieku pięćdziesięciu dziewięciu lat zmarł Witold Obrębowski, współorganizator Przedsiębiorstwa Budownictwa Hydrotechnicznego i Robót Fundamentowych "Energopol T zasłużony pracownik od 1953 r., przewodniczący Rady Ro

Wydarzenia w Poznaniu (13 -15.4.)

botniczej w latach 1981 - 1984. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim -OroerxTXJcTr6dzenia Polski.

---ł-r l alI ii.

14.4. W godzinach porannych w siedzibie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyło się spotkanie I sekretarza Edwarda Łukasika z członkami Komisji byłych Więźniów Obozów Koncentracyjnych Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Spotkanie delegatów na Kongres Techników Polskich z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej P artii Robotniczej Edwardem Łukasikiem w Domu Technika.

Z okazji czterdziestej drugiej rocznicy podpisania Układu o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy Wzajemnej między Polską a Związkiem Radzieckim, w Konsulacie Generalnym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich odbyło się spotkanie przedstawicieli władz politycznych i działaczy Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Rśtdzieckiej Wielkopolski, Dolnego Sląska i Opolszczyzny z konsulem generalnym, ministrem pełnomocnym Iwanem Bojko.

N a Międzynarodowych Targach Poznańskich otwarto trzy giełdy: wyrobów jedwabni czo-dekoracyjnych, pasmanterii i galanterii; tkanin bawełnianych i bawełnopodobnych oraz lnianych. Ostatni występ Akademic}.dego Zespołu Tańca Ludowego "ZOK" z Mołdawii w sali sportowo-widowiskowej "Arena" . W Teatrze Polskim koncertował Marek Grechuta. Dochód z koncertu przeznaczono na pomoc dzieciom niepełnosprawnym.

W wieku osiemdziesięciu lat zmarł prof. dr hab. farm. Rafał Adamski, emerytowany kierownik Katedry i Zakładu Farmacji Stosowanej Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej, dziekan Wydziału Farmaceutycznego w latach 1956 - 1958, były konsultant do spraw aptek klinicznych i otwartych Poznania, organizator i wykładowca szkolenia podyplomowego farmaceutów. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

15.4. Na terenie byłego obozu hitlerowskiego w Żabikowie odbył się wiec antywojenny, podczas którego oddano hołd pomordowanym tam Polakom. Przybyły liczne grupy kombatantów i młodzieży oraz mieszkańców Poznania i Lubonia. Obecni byli przedstawiciele władz, m. in.zastępca członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabriela Rembisz, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Silski, wojewoda poznański Bronisław Stęplowski i prezydent Pozania Andrzej Wituski. Przemawiał prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Marian Jakubowicz. Apel Pokoju odczytał Mirosław Grzędowski. Przy wtórze werbli, na miejscach kaźni złożono wieńce i wiązanki kwiatów. Inauguracyjne posiedzenie Rady Społeczno-Gospodarczej Wojewódzkiej Rady N arodowej otworzył przewodniczący Wojewódzkiej Rady N arodowej Tadeusz Czwojdrak.

Plan pracy Rady na 1987 r. zaproponował przewodniczący Ryszard Witkowski. Wprowadzeniem do dyskusji było wystąpienie wojewody poznańskiego Bronisława Stęplowskiego. Rada uchwaliła regulamin i plan pracy, dokonała wyboru pre

16.4.

zydium. Wiceprzewodniczącymi zostali Paweł Górski oraz Wiesława Ziółkowska, a sekretarzem Edmund Alexiewicz. W posiedzeniu uczestniczył sekretarz Rady Społeczno- Gospodarczej przy Sejmie PRL Marcin Borowicz.

Prezydent Poznania Andrzej Wituski zwołał drugą "rundę" rozmów z przedstawicielami organizacji handlowych Poznania, poświęconą ocenie wykonania poleceń w sprawie poprawy wyglądu placówek funkcjonujących w centrum miasta. Zakończyła się giełda Ochotniczych Hufców Pracy. Wojewoda poznański ustalił nowy rozkład czasu pracy urzędów administracji państwowej w woj. poznańskim. Urząd Wojewódzki, Urząd Miejski i Urzędy Dzielnicowe od dnia 15 kwietnia czynne będą w poniedziałki w godz. od 9 do 17, w soboty - od godz. 8 do 12, a w pozostałe dni robocze - od godz. 7.30 do 15. Ostatni koncert Marka Grechuty w Teatrze Polskim. Impreza zakończyła cykl koncertów przygotowanych przez Studencki Klub "Cicibór" . Dochód ze wszystkich koncertów Ewy Demarczyk, a później Marka Grechuty studenci postanowili przekazać na pomoc dla dzieci z porażeniem mózgu. Powróciły z podróży artystycznej Chór Chłopięcy i Męski oraz orkiestra Filharmonii Poznańskiej. Blisko stoczterdziestoosobowy zespół, zaprezentował pod batutą Stefana Stuligrosza m. in. siedmiokrotnie - w Belgii, Francji i Republice Federalnej Niemiec - Pasję wg św. Mateusza Jana S. Bacha. W partiach solowych śpiewali: Grażyna Flicińska (sopran), Katarzyna Suska (alt), Jerzy Knetig (tenor), Czesław Gałka i Piotr Liszkowski (basy). Chór wystąpił ponadto w kilku koncertach a cappella w Holandii. Inauguracyjne, posiedzenie Komitetu Obchodów Swięta 1 Maja, któremu przewodniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Andrzej Rakowski. Założenia programowo-organizacyjne obchodów przedstawił sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Silski. Problemy gospodarki komunalnej i mieszkaniowej były przedmiotem obrad Kolegium Wojewody Poznańskiego. W wieku siedemdziesięciu czte

17.4.

rech lat zmarł inż. Franciszek Karłowski, działacz spółdzielczości, współzałożyciel Krajowej Spółdzielni Hodowli Drobnego Inwentarza. Szczególne zasługi położył w rozwoju kultury fizycznej w ruchu spółdzielczym. Był współzałożycielem i przez trzydzieści pięć lat prezesem Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia Sportowego Spółdzielczości Pracy "Start". U dekorowany Krzyżami Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W pawilonach Międzynarodowych Targów Poznańskich zakończyły się giełdy wyrobów jedwabniezo-dekoracyjnych, pasmanterii i galanterii, tkanin bawełnianych i bawełnopodobnych oraz tkanin lnianych.

W wieku dziewięćdziesięciu trzech lat zmarł Tadeusz Ogórkiewicz, kapelmistrz 57 Pułku Piechoty w latach 1926-1931. W Sali Białej Urzędu Miejskiego odbyło się spotkanie czterdziestotrzyosobowej grupy młodzieży holenderskiej oraz nauczycieli szkoły średniej w Zuidbi -eck (gmina 0osterbreck) z wiceprezydentem Po

Wydarzenia w Poznaniu (17 - 22.4.)znania Mirosławem Kopińskim oraz inspektorem oświaty i wychowania Andrzejem Majchrzakiem. Młodzież holenderska przyjechała do Poznania z rewizytą do IV Liceum Ogólnokształcącego. Przybyli także: burmistrz Zuidbreck Harm Tess i wiceprezes Towarzystwa Przyjaźni Holendersko- Polskiej Eis d'Lange.

19.4. W wieku sześćdziesięciu siedmiu lat zmarł dr med. Bogdan J enek, lekarz staromiejskiej służby zdrowia, radny Miejskiej Rady N arodowej w latach 1954 - 1957. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 20.4. Około godz. 10.30 w holu Dworca Zachodniego zauważono niebezpieczne obniżenie się sufitu. Część sklepienia między zejściem do tunelu i wyjściem z budynku znalazła się około pół metra poniżej normalnego poziomu. W obawie przed spadnięciem sufitu Dworzec Zachodni zamknięto 21.4. Przybyła do Poznania, na zaproszenie Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego, delegacja Czechosłowackiej Partii Socjalistycznej z Brna, której przewodniczył Oldrich Bursky. Goście zwiedzili Poznań. Delegację przyjął I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik. "'zlewięcdziesięcioosobowy zespół solistów, baletu, chóru i orkiestry Teatru Wielkiego, pod kierownictwem Mieczysława Dondajewskiego, udał się w podróż artystyczną do Republiki , Federalnej Niemiec, Szwajcarii i Francji, mając w repertuarze operetkę Jana Straussa Baron Cygański, w reżyserii Danuty Baduszkowej i scenografii Stanisława Bąkowskiego.

22.4. w zakładowym Domu Kultury "Stomil" zorganIzowano imprezę pod hasłem: "Komputer dla reformy". Prezentowano mikrokomputery najnowszej generacji, ich doda tkowe oprzyrządowanie a taftże podstawowe oprogramowanie. Początek ogólnopolskiej akcji "Aglomeracja". Obok funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, udział w niej wzięli członkowie Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej, funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei oraz żołnierze Wojska Polskiego.

N a Międzynarodowych Targach Poznańskich rozpoczęły się trzy giełdy handlu krajowego: obuwnicza, futrzarska i białoskórnicza. Ekspozycję przemysłu obuwniczego zwiedzili wiceministrowie przemysłu chemicznego i lekkiego Eugeniusz Zarzycki oraz handlu wewnętrznego i usług Stanisław Brągiel. W dniu 3 lipca 1947 r. osiemnaście osób oraz reprezentanci związków sportowych - m. in. motocyklowego, kolarskiego, piłki nożnej i hokeja na trawie - zawiązali w Pozaniniu "Zachodnio- Polską Spółdzielnię Sportową, spółdzielnię pracy i użytkowników z odpowiedzialnością udziałami". Ta nieco archaiczna nazwa dała początek Spółdzielni Pracy "Skórzana". W uznaniu czterdziestoletnich zasług. Spółdzielnię udekorowano Zbiorową Odznaką Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego", którą wręczył przewodniczący Komisji Zaopatrzenia Ludności, Drobnej Wytwórczości. Usług i Rzemiosła Wojewódzkiej Rady Narodowej Tomasz Górny.

W Klubie Studenckim "Fskulao" gościnny występ grupy młodych aktorów z Kolonii (Republika Federalna Niemiec), która zaprezentowała spektakl pt. Hiob. Otwarcie Galerii Plastycznei Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury przy ul. Wielkiei W Pałacu Działyńskich o"'bvł się recital pianistyczny Kanadyjczyka

polskiego pochodzenia Alberta Żaka. W wieku siedemdziesięciu siedmiu lat zmarł mgr Józef Feliks Cyplik, współorganizator sądownictwa poznańskiego od dnia 1 marca 1945 r., zastępca dyrektora do spraw technicznych Poznańskiego Zakładu Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji w latach 1953 - 1958 i dyrektor w latach 1958 - 1977. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

23.4. Na posiedzeniu Kolegium Wojewody analizowano wykonanie budżetu wojewódzkiego w 1986 r. Przy pomocy dźwigu zdjęte zostały pierwsze metry kwadratowe dachu Dworca Zachodniego. "Dzień hiszpański" w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Ignacego Paderewskiego - siedzibie Towarzystwa , ,Polska- Hiszpania". "Dzień" był okazją do spotkania uczniów, studentów, nauczycieli oraz członków Towarzystwa z Fernando Olivie - ambasadorem Królestwa Hiszpanii w Polsce i sekretarzem ambasady Miguelem Aguirre de Carera, którym towarzyszył doc.

dr hab. Rościsław Pazuchin z U niwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Odmienny przebieg niż poprzednie spotkania z cyklu "Porozmawiajmy o Poznaniu" miał wieczór w "Empiku" . Bo też przyczyna była szczególna: sześćdziesięciolecie Poznańskiej Rozgłośni Polskiego

Radia. Oprócz wypełniających salę czytelników "Głosu" i radiosłuchaczy, w spotkaniu uczestniczyło kierownictwo Ośrodka Radiowo- Telewizyjnego. Historię Rozgłośni przedstawili redaktorzy Jerzy Lorych i Grzegorz Romanowski. Z taśmy magnetofonowej odtworzono kolejne sygnały poznańskiego radia, kończąc na nowym sygnale, który od 24 kwietnia "wszedł" na fale radiowe. Stanowi go nowa aranżacja muzyczna pierwszych taktów Roty Marii Konopnickiej. Pierwsi publiczni słuchacze przyjęli sygnał brawami. Redaktor, sprawozdawca i reżyser (od 1971 r. na emeryturze) Ludomir Budziński - żywa historia poznańskiego radia i "promotor" telewizji, w barwnej formie przekazał swe wspomnienia z dziesiątków lat pracy. Wspominkami podzielili się kolejno: Witold Ferchmin, Marian Szukaiski, Feliks Staniszewski, Zygmunt Rypiński, Kazimierz Groński, Adam Góralski-Pawlikowski (rodak z Wenezueli) i Zbigniew Bączkowski.

Remont dachu Dworca Zachodniego (23 IV 1987 r.)

Wydarzenia w Poznaniu (23 - 24.4.)

W salonie Biura Wystaw Artystycznych otwarto XXI Ogólnopolską Giełdę Plakatów oraz wystawę Asceza i barok w polskim plakacie lat 1955 - 1965, z kolekcji Edmunda P. Lewandowskiego. Eksponowano na niej 200 plakatów, wśród nich m. in. prace Henryka Tomaszewskiego, Waldemara Swierzego, Macieja Urbańca. W salonie "Empiku" na Osiedlu Piastowskim otwarto wystawę malarstwa Rafała Stępniaka i Wojciecha Kołsiuta. 24.4 Na pierwszym po marcowym zjeździe - plenarnym posiedzeniu zebrała się Rada Wojewódzka Patriotycznego Ruchu Odrodzenia N arodowego. Obrady prowadził Maciej Olejniczak. Wysłuchano informacji wicewojewody poznańskiego Romualda Zysnarskiego o sytuacji społeczno-gospodarczej woj. poznańskiego. W części organizacyjnej wybrano siedemnastoosobowe Prezydium Rady. Wiceprzewodniczącymi zostali Dorota Juszczyk i Zdzisław Skakuj . Ten sam sygnał, który zapoczątkował działalność Poznańskiej Rozgłośni Polskiego Radia, rozległ się w Sali Marmurowej Pałacu Kultury w momencie otwarcia wystawy z okazji sześćdziesięciiolecia Rozgłośni Polskiego Radia i trzydziestolecia Ośrodka Telewizyjnego. W uroczystości uczestniczyli m. in. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik i prezydent Poznania Andrzej Wituski.

I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik (z lewej) i wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski (z prawej) zwiedzają wystawę. W środku red. Piotr Frydryszek

Party. Od lewej: Władysław Janicki, Dominika Antkowiak, Mariola Hendrykowska, Joanna Semeńczuk i Ewa Cymer

W Teatrze Wielkim premiera kolejnej inscenizacji Polskiego Teatru Tańca - Balet Poznański. Dano Party Krzesimira Dębskiego, w choreografii Mirosława Różaiskiego i scenografii Ireneusza Domagały. W premierowej obsadzie tańczyli: Katarzyna Babula i Ryszard Węgrzynek (Gospodarze) oraz Dominika Antkowiak, Ewa Cymer, Grażyna Grabowska, Przemysław Grządziela, Mariola Hendrykowska, Piotr H urnik, Władysław Janicki, J olanta Latanowicz, Jacek Łumiński, Jacek Miszczak, Krzysztof Raczkowski, Joanna Semeńczuk, Tadeusz Wasilewski, i Iwona Wojtowicz (Goście). Z inicjatywy Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Czerwonego Krzyża odbyło się spotkanie weteranów współpracowników Sergiusza Siengalewicza. Na jego grobie złożono wiązanki kwiatów. Jubileusz trzydziestolecia Zachodniego Wydawnictwa "Pospress". Spółdzielnia udekorowana została Odznaką Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego". N a okolicznościową uroczystość przybyli: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Andrzej Raków

ski, wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski i prezydent Poznania Andrzej Wituski. W samo południe wybuchł pożar w budynku Studium Wojskowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przy ul. Romka Strzałkowskiego. W gaszeniu ognia brało udział jedenaście sekcji straży pożarnej. Akcja trwała do późnych godzin popołudniowych. W Klubie "Orle Gniazdo" (Os.

Lecha) otwarto wystawę grafiki i malarstwa Jerzego Nowaka. W Klubie Bluessowym Ośrodka Kultury "Słońce" (Winogrady) Małgorzata Ostrowska śpiewała w programie zatytułowanym Prawo dla bluessa.

W wieku siedemdziesięciu dwóch lat zmarł dr Leon Teresiński, sędzia, członek Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce oraz kierownik Okręgowej Komisji w Poznaniu w latach 1965- 1980.

25.4. W Domu Kultury Milicji Obywatelskiej "Olimpia" odbyła się okolicznościowa akademia z okazji trzydziestolecia organizacji młodzieżowych. Inauguracja "Dni Ułana". Na Woli urządzono międzynarodowe zawody hippiczne w skokach "O szablę 15 Pułku Ułanów". W auli Akademii Wychowania Fizycznego odbyła się akademia z okazji siedemdziesięciolecia Towa»zystwa Wioślarzy "Tryton".

Na Międzynarodowych Targach Poznańskich zakończyły się ogólnopolskie giełdy: obuwnicza oraz futrzarska i białoskórnicza.

W II liceum Ogólnokształcącym dm. Heleny Modrzejewskiej uczniowie mówili wyłącznie po rosyjsku. Recytowano wiersze, śpiewano piosenki i ballady. Odbyły się konkursy wiedzy o Kraju Rad. Gośćmi szkoły byli m. in. pracownicy Instytutu Filologii Rosyjskiej U niwersytetu im. Adama Mickiewicza. Doroczne Walne Zgromadzenie Przedstawicieli największej w województwie organizacji handlowej - Poznańskiej Spółdzielni Spożywców "Społem". W Sali Wielkiej Pałacu Kultury odbył się kolejny koncert z cyklu "Społeczeństwu Poznania". Wystąpiły dzieci oraz młodzież miasta i gminy Stęszew. "Dzień otwartych drzwi" na U niwersytecie im. Adama Mickiewicza.

W wieku sześćdziesięciu czterech lat zmarła dr med. Barbara Andrzej ewska - Biedrzyńska, ordynator Oddziału Niemowlęcego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w latach 1963 - 1983. U dekorowana Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 26.4. Obywatelski Czyn Społeczny. W Parku Sołackim pracowało ponad 500 kobiet, a także uczniowie starszych klas szkół podstawowych i podchorążowie z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych im.

S tefana Czarnieckiego.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza rozpoczęła się XXVII "Poznańska Wiosna Muzyczna".

Pierwszym zaprezentowanym utworem była Symfonia na wielką orkiestrę Renaty Kunel (prawyko

Wydarzenia w Poznaniu (26 - 27.4.)

nanie). Orkiestrą symofniczną Filharmonii Opolskiej dyrygował Marek Tkacz. Obecny był prezes Zarządu Głównego Związku Kompozytorów Polskich Krzysztof Mayer. Rada Główna Episkopatu Polski, pod przewodnictwem prymasa Polski kard. Józefa Glempa, obradowała w domu arybiskupów poznańskich. Z członkami Rady Głównej spotkał się arcybiskup Achille Silvestrini - sekretarz Rady do spraw Publicznych Kościoła.

Kawalerzyści wkraczają na pl. Wolności

Dzień Ułana. Ulicami miasta przeciągnął szwadron kawalerii w mundurach 15 Pułku Ułanów Poznań> skich. "Ułani złożyli kwiaty pod pomnikiem Ułana przy ul. Ludgardy i pod pomnikiem Armii "Poznań". Na łęgach między Mostami Rocha a Marchlewskiego odbyły się pokazy kawaleryjskie oraz "gonitwa za lisem". f Popisy par tanecznych z Belgii, Bułgarii, Czechosłowacji, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Republiki Federalnej Niemiec, Wielkiej Brytanii, Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i Polski - uczestników XI Międzynarodowego Turnieju Tańca Towarzyskiego "Wiosna 87" w sali sportowo-widowiskowej "Arena". Duży sukces odnieśli poznaniacy Joanna i Waldemar Ziomkowie ze Studenckiego Klubu "Dziupla" Akademii Rolniczej, zajmując III miejsce w tańcach latynoamerykańskich. "Puchar Prezydenta Poznania" za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii tańców latynoamerykańskich zdobyła para taneczna Stephanie Moldt i J6rg Herrmann (Republika Federalna Niemiec).

W Galerii Anny Kareńskiej gościł Gustaw Holoubek.

27.4. Międzynarodowe Targi Poznańskie - ich losy teraźniejsze i przyszłe stały się tematem konferencji zorganizowanej przez Wojewódzki Zespół Poselski. U dział wzięli m. in. prezes Polskiej Izby Handlu Zagranicznego Jerzy Szopa, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Piotrowicz, gospodarze miasta i województwa, przedstawiciele Społecznej Rady Konsultacyjnej przy wojewodzie poznańskim. Powodem posiedzenia był niepokój posłów wywołany organizowaniem różnorodnych imprez targowych o charakterze międzynarodowym poza Poznaniem. Największe emocje - jak to sformułował dyrektor Targów Stanisław Laskowski wzbudziły wrocławski "Infosystem" i Łódzkie Międzynarodowe Targi Odzieży i Tkanin "Interfashion".

Poseł Zdzisław Skakuj wyraził pogląd, iż podobne imprezy naruszają w sposób istotny obecne i przyszłe interesy poznańskich Targów, a także dość ostro postawił zarzut pod adresem Polskiej Izby Handlu Zagranicznego, która - jego zdaniem - zawiodła oczekiwania gospodarzy miasta i doprowadziła do dekapitalizacji majątku targowego. Wicewojewoda poznański Andrzej Bryi omówił najpilniejsze potrzeby miasta, stanowiącego niezbędne zaplecze i infrastrukturę dla Targów. W dyskusji zabierali także głos prezydent Poznania Andrzej Wituski i przewodniczący Społecznej Rady Konsultacyjnej przy wojewodzie poznańskim prof. Klemens Ratajczak. Minister Jerzy Szopa nie na wszystkie pytania odpowiedział w sposób wyczerpujący. Zapewnił jednak, że "intencją władz centralnych jest utrzymanie ośrodka Targów Międzynarodowych w Poznaniu".

Wojewoda poznański Bronisław Stęplowski przyjął przebywającego w Poznaniu ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego Królestwa Hiszpanii w Polsce Fernando Olivie. Ambasador przyjęty został tak

że przez prezydenta Poznania Andrzeja Wituskiego. W Sali Tradycji Ruchu Młodzieżowego w Pałacu Kultury odbyła się uroczystość wręczenia wyróżniającym się działaczom Medali Honorowych Zarządu Wojewódzkiego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej "Przodownik pracy zawodowej i społecznej" . Medale wręczali: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Andrzej Rakowski oraz przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Związku Henryk Przybylski.

Spotkanie przedstawicieli władz z zasłużonymi działaczami i trenerami kultury fizycznej i turystyki w Urzędzie Wojewódzkim. Obecni byli wojewoda poznański Bronisław Stęplowski i wiceprzewodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki Jan Pawlak, który zapoznał ze branych z głównymi kierunkami rozwoju kultury fizycznej i turystyki w kraju. Rozpoczęła się ogólnopolska konferencja naukowa na temat zastosowania mikrokomputerów w zarządzaniu. W Akademii Wychowania Fizycznego zorganizowano konferencję naukową na temat wychowawczej działalności zakładu pracy w dziedzinie kultury fizycznej i turystyki. Inauguracja "Dni Kanady" w Klubie "Od Nowa".

W Sali Wielkiej Pałacu Kultury koncertowało "Collegium Cantorum" , pod batutą Małgorzaty Kwaśnik - Chmielewskiej. Załadowana po brzegi ciężarówka dowiozła do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego dar Zboru Zielonoświątkowego Zjednoczonego Kościoła Ewangelickiego w Danii: częściowo używane łóżka ortopedyczne, wózki inwalidzkie i nowy sprzęt jednorazowego użytku. W pawilonie handlowym przy ul.

Myln j rozpoczęły się "Targi Zdrowej Zywności". Drugi dzień "Poznańskiej Wiosny Muzycznej". Dano dwa koncerty kameralne, colagge oraz pokaz zatytułowany Bębenek i jego przYjaciele. Ten ostatni w ramach rozpoczętej w salach Pałacu Kul tury sesji zorganizowanej przez Ogólnopolski Ośrodek Sztuki dla Dzieci i Młodzieży na temat: "Muzyka współczesna a młody człowiek".

Otwarto też wystawę wydawnictw muzycznych i fonograficznych z lat 1985 - 1986.

W sali sportowo-widowiskowej "Arena" odbył się koncert Thomasa Andersa z zachodnioniemieckiego duetu "Modern Talking" . 28.4. Z okazji Dnia Transportowca i Drogowca I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik przyjął delegację przedstawicieli okręgu poznańskiego Krajowej Państwowej Komunikacji Samochodowej, której przewodniczył dyrektor okręgu Państwowej Komunikacji Samochodowej Andrzej Borczyński. Egzekutywa Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grunwald spotkała się z grupą osób wyróżnionych wpisem do Księgi Zasłużonych. Społeczny Komitet Obchodów 1 Maja w środowisku budownictwa był organiJ:atorem akademii z okazji tego Swięta w Zespole Szkół Budowlanych przy ul. Rybaki.

Do Klubu Wojsk Lotniczych na spotkanie z żołnierzami i kadrą przybyli m. in. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik, dowódca Wojsk Lotniczyoh gen. dyw. - pilot Tytus Krawczvc oraz przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej Henryk Przybylski. Dowództwu Wojsk Lotniczych oraz gen. dyw. · - pilotowi Tytusowi Krawczycowi, gen. bryg.

Janowi Celkowi i płk. Zenonowi Matysiakowi wręczono złote medale "Opiekuna miejsc pamięci narodowej". Uczestnicy spotkania złożyli wiązanki kwiatów przed pomnikami: na Cytadeli, Armii "Poznań" , Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 oraz na Forcie VII.

W Zespole Szkół Odzieżowych przeprowadzono szkolne wojewódzkie eliminacje do Turnieju Młodych Mistrzów Techniki. Prof. dr hab. Antoni Pruszewicz, kierownik Zakładu Foniatrii i Audiologii, został wybrany przez Senat Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego na rektora tej uczelni w latach 1987-1990. Rozpoczęła się sesja popularno-naukowa na temat Konstytucji 3 Maia.

Trzeci dzień "Poznańskiej Wiosny Muzycznej." Odbyły się dwa

Wydarzenia w Poznaniu (28 - 30.4.)

koncerty kameralne w auli U niwersytetu im. Adama Mickiewicza, zawierające sześć prawykonań. W Osiedlowym Domu Przyjaźni "Trojka" na Osiedlu Manifestu Lipcowego zorganizowano imprezy z okazji Dni Kultury Radzieckiej. Wystawa grafiki Evy Viasakovej (Czechosłowacja) w "Salonie Współczesnym" Państwowego Przedsiębiorstwa "Desa" przy ul. Czerwonej Armii.

W Klubie im. Włodzimierza Pietrzaka odbyło się spotkanie z okazji czterdziestolecia dziennika "Słowo Powszechne" .

Na scenie "Browaru" przygotowano premierę Świateł Z popiołu - widowiska opartego na poezji żydowskiej. Adaptacji tej poezji na scenę dokonał Przemysław Basiński - reżyser i autor scenariusza. Przedstawienia odbywały się w Ośrodku Teatralnym "Maski".

29.4. Posiedzenie Rady do spraw Młodzieży, pod przewodnictwem wicewojewody poznańskiego Romualda Z ysnarskie go.

Czwarty dzień "Poznańskiej Wiosny Muzycznej". W Sali Lubrańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Józef Patkowski dał koncert muzyki elektronicznej. N atomiast o godz. 19 w auli uniwersyteckiej rozpoczął się towarzyszący "Poznańskiej Wiośnie Muzycznej" koncert Polskiej Orkiestry Kameralnej, pod kierownictwem artystycznym Jana Staniendy. W "Arsenale" pokaz seansu sztuki Jerzego J ękota.

30.4. Zakończenie Obywatelskiego Czynu Społecznego w Poznaniu. Przeważały czyny społeczne o charakterze porządkowym. Z okazji zakończenia Miesiąca Pamięci Narodowej delegacje wojewódzkiej organizacji kombatanckiej oraz oddziału Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem złożyły wieńce i kwiaty na mogiłach działaczy ruchu robotniczego oraz więźniów hitlerowskich obozów zagłady. N a terenie Fortu VII spotkali się działacze ruchu robotniczego, Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację oraz Towarzystwa Op,ieki na,d Oświęcimiem. Pod tzw. Scianą Smierci złożono kwiaty. , Serdecznymi życzeniami z okazji Swięta Majowego powitał weteranów i zasłużonych działaczy partyj

nych I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik.

Z jego rąk Ordery Sztandaru Pracy II klasy otrzymali Marian * Cybulski i Józef Wrzochal, a Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski - Janina Żebrowska. Trzydziestu siedmiu zasłużonych działaczy uhonorowano Medalami im. Ludwika Waryńskiego. Spotkanie zakończyła część artystyczna, w której wystąpił Chór Podstawowej Szkoły Muzycznej im. Henryka Wieniawskiego. Do Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. Marcina Kasprzaka przybyli przedstawiciele władz: zastępca członka Biura Politycznego Komitetu Cenralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabriela Rembisz, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusz Czwojdrak i wojewoda poznański Bronisław Stęplowski. Laureatom, wśród których byli członkowie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego oraz osoby bezpartyjne, Gabriela Rembisz i Edward Łukasik wręczyli Medale im. Marcina Kasprzaka. Po spotkaniu grupa uhonorowanych Medalami złożyła wiązanki kwiatów u stóp pomnika Marcina Kasprzaka w parku jego imienia. Na posiedzeniu Kolegium Wojewody analizowano realizację programu oszczędności wody i wysłuchano informacji na ten temat Wydziału Gospodarki Komunalnej d Mieszkaniowej Urzędu Wojewódzkie go. Prezes Rady Ministrów odwołał z dniem 30 kwietnia 1987 r. Alojzego Bryla ze stanowiska wicewojewody poznańskiego, w związku z jego obowiązkami w Stronnictwie Demokratycznym.

Zakończył się ogólnopolski festiwal polskiej muzyki współczesnej - "Poznańska Wiosna Muzyczna".

Grała orkiestra symfoniczna Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Piotra Warzechy. W Sali Malinowej Pałacu Działyńskich odbył się recital sopranistki Małgorzaty Armanowskiej (w programie m. in.

utwory Karola Szymanowskiego i S tefana Kisielewskiego).

Na Międzynarodowych Targach Poznańskich zakończyła się giełdawyrobów Zrzeszenia Producentów Galanterii i Artykułów Technicznych "Galteeh" z Łodzi. W Osiedlowym Domu Kultury "Na Skarpie" otwarto ogólnopolską wystawę filatelistyczną Góry 8Z Zespół Pieśni i Tańca Łany" pod kierownictwem Wiesła a Ka szubkiewicza, udał się w podróż artystyczną do M unster (Republika Federalna Niemiec), a Zespół Pieśn i ańca "Wielkopolska", pod kIerownIctwem Romana Matysiaka - do Niemieckiej Republiki Demokra tycznej. W wieku siedemdziesięciu ośmiu lat zmarła Helena Godera (siostra Blanka), długoletnia wychowawczyni i kierowniczka Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci przy ul. Rocha. 1.5. Po. Mazurku Dąbrowskiego i transl}llt?Wanym przez głośniki wystąpIenIU I sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Part i Rob<?tniczej. - w niebo wzbiły SIę setkI gołębI. Następnie, po odegraniu . Międzynarodówki, pochód ruszył ulIcami Roosevelta i Głogowską do pomnika Marcina Kasprzaka. Na jego czele szły poczty sztandarowe, a dalej kroczyli kombatanci, działacze ruchu robotniczego, członkowie Wojewódzkiego Spoecznego Komitetu Obchodów Swięta Pracy, z przewodniczącym I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwardem Łukasikiem i zastępcą. członka Biura Politycznego KomItetu Centralnego Gabrielą Rembisz. Przed pomnikiem Marcina Kasprzaka członkowie Komitetu złożyli wiązanki kwiatów a na. ' stępnie z trybuny pozdrawiali uczestników manifestacji - ponad 100 tys. poznaniaków ze wszystkich d i lnic i zakładów pracy. N ajlicznIeJ reprezentowana była młodzież a wśród niej: harcerze, uczniowie' studenci. (ró,,:nież zagraniczni): członkowIe ZWIązku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. Podobały się zwł szcza. dziewczęta w ludowych strojach 1. .. kulturystki z wildeckiego Młodzieżowego Domu Kultury w bardzo skąpych kostiumach. Z zainteresowaniem oglądano mini-ciągniki . z Poznańskiej Fabryki Maszyn Zniwnych. Jako ostatnia p zemaszerowała przed trybuną OrkIestra Reprezentacyjna Wojsk Lotniczych.

Wielu poznaniaków wprost z manifestacji udało się do Parku Kasprzaka, gdzie przygrywała orkiestra dęta i odbywał się festyn. Dla dzieci wystąpił ze spektaklem Teatr "Marcinek" . Potem miejsca na estradzie zajęli dziewczęta i chłopcy z Zespołu Pieśni i Tańca Cepelia"pod kierownictwem Henryka M niackiego, Orkiestra Rozrywkowa Pał.acu Kul ury, z którą występowalI laureacI konkursu piosenki radzieckiej oraz soliści T ea tru Wielki e g o. O godz. 13 rozpoczął się festyn w Parku Kasprowicza. Estrada obok. "ATeny" rozbrzmiewała muzyką 1 pIosenką. Tysiące widzów oklaski wały orkiestrę dętą Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, członków Zespołu Artystycznego Wojsk Lotnicz y ch Eskadra" " , kapelę cechu ślusarzy i wielu innych wyko?awców. Wokół "Areny" odbywał SIę, wznowiony po kilku latach, plenerowy kiermasz Domu Książki". Cieszył się on olb; ymim powodzeniem. Ponad 30 stoisk obleganych było przez czytelników. Sprzedano ok. 50 tys. książek.

Przed Pałacem Kultury o godz.

16 rozpoczął się koncert "Parady" a w Sali Wielkiej wyświetlano film Wielu poznaniaków wybrało się też po południu do Parku Sołackiego, gdzie na tarasie restauracji "Piracka" również odbył się atrakcyjny koncert, oraz wędrowało całymi rodzinami do Parku Przyjaźni na Cytadeli, gdzie w amfiteatrze także było kogo oklaskiwać. Najpierw ?ył skw r iście lipcowy, a potem pIerwsza wiosenna burza z najprawdziwszą tęczą nad miastem.

8AA

Otwarcie Ogólnopolskiej Giełdy Plakatów w salonach Biura Wystaw Artystycznych.

Gościnne występy czeskiego teatru "Divadlo na Provazku" w Klu bie "Maski" przy ul. Stalingradzkiej. 2.5. Po raz szósty z inicjatywy Zrzeszenia Producentów Mebli oraz Central, Handl Zagranicznego "Paged zorganIzowano na Międzynarodowych Targach Poznańskich proeksportową wystawę Polskie Meble 87". Towarzyszyła" jej przygoto

Wydarzenia w Poznaniu (2 - 4.5.)wana równolegle Międzynarodowa Wystawa Maszyn i urządzeń dla Przemysłu Meblarskiego, w której uczestniczyły firmy zagraniczne. Otwarcia imprezy dokonał podsekretarz stanu w Ministerstwie Przemysłu Chemicznego i Lekkiego Zdzisław Tokarski, w towarzystwie wiceministra handlu wewnętrznego i usług Andrzeja Malinowskiego oraz wicewojewody poznańskiego Romualda Zysnarskiego.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza pożegnano absolwentów Wydziału Nauk'Społecznych, w tym dwudziestoosobową grupę przyszłych dziennikarzy. W salach Pałacu Kultury rozpoczęła się prezentacja folkloru Ameryki Łacińskiej. W związku z koniecznością budowy rozjazdu przy ulicach Marchlewskiego Gwardii Ludowej nastąpiły zmiany w kursowaniu tramwajów. Ciepła pogoda zachęcała do majówek. Zaroiło się nad brzegami Warty. Działkowicze w pośpiechu odrabiali wiosenne zaległości. Po południu dalszy ciąg festynu w Parku Kasprzaka. W barwnym widowisku wzięło udział 230 młodych wykonawców. Potem miejsce na estradzie zajął zespół "Parada". Z podróży artystycznej do Niemieckiej Republiki Demokratycznej powrócił Zespół Pieśni i Tańca "Wielkopolska", pod kierownictwem Romana Matysiaka.

:3.5. Święto 3 Maja. Członkowie Stronnictwa Demokratycznego, z przewodniczącym Wojewódzkiego Komitetu Alojzym Brylem na czele, złożyli kwiaty pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki. Z wiązankami kwiatów przybyli też przedstawiciele organizacji politycznych, społecznych i młodzieżowych, a wśród nich m. in. sekretarze Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Andrzej Rakowski i Jerzy Silski, wojewoda poznański Bronisław Stęplowski i prezydent Poznania Andrzej Wituski. Wieczorem w Teatrze Wielkim odbyła się okolicznościowa akademia. Zasłużeni członkowie Stronnictwa Demokratycznego uhonorowani zostali odznaczeniami państwowymi i regionalnymi. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczona została Wiktoria Gąsiorek.

Uczczono pamięć wybitnego Wielkopolanina, byłego prezydenta Poznania Cyryla Ratajskiego. N a jego grobie kwiaty złożyli prezydent Poznania Andrzej Wituski oraz - w imieniu dziennikarzy pfezes wielkopolskiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy PRL Leonard Wąchaiski.

W Państwowym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mogileńskiej odbył się jubileusz stulecia urodzin Zofii Skowrońskiej, byłej nauczycielki w Państwowych Zakładach Wychowawczych wAntoniewie.

Pogoda się popsuła, a momentami kropił deszcz. Mimo to bawiono się i wypoczywano na świeżym powietrzu, uczestnicząc w bogatym programie festynów oraz innych imprezach przygotowanych na trzy pierwsze dni maja. Nowe miejsce kiermaszu książek - Park Kasprowicza - okazało się bardzo szczęśliwe.

Przez wszystkie dni 33 stoiska ustawione przez "Dom Książki" wokół "Areny" oblegane były przez nabywców. Sprzedano ok. 120 tys. egz. książek, płyt i kaset. Czytelnicy mieli do wyboru ponad 3 tys. tytułów, w tym trzy najnowsze "posnaniana" Władysława Czarneckiego To był też mój Poznań, Aleksandra Rogalskiego Wspomnien a i przypomnienia i Tadeusza Switały Poznań 1945. Kronika wydarzeń. Swoje książki dedykowało trzynastu pisarzy, a członkowie zespołu "Gedeon J erubbaal" podpisywali najnowszą płytę. Po raz osiemnasty rozegrano międzynarodowy turniej kręglarski na asfalcie o "Puchar Poznania". Impreza odbyła się na torach "Czarnej Kuli" Zwyciężyłą para Beata Górczak i Roman Zarna (1241 pkt.). W punktacji indywidualnej w konkurencji kobiet trzy pierwsze lokaty wywalczyły zawodniczki polskie: Agata Banaszak ("7fJJ pkt.), Beata Górczak (760 pkt.) i Beata Jabłońska (755 pkt.). W konkurencii mężczyzn zwyciężył Miklos Makkal {1740 pkt.).

Zakończenie IX Międzynarodowego Turnieju Wiosny w akrobatyce sportowej i skokach na trampolinie pod kopułą "Areny". W rewelacyjnym stylu zwyciężyli zawodnicy chińscy. 4.5. W siedzibie Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Czerwonego Krzyża przy ul. Rybaki 18a rozpoczął siękurs dla chcących pomagać osobom starszym, samotnym i chorym, czyli sióstr Polskiego Czerwonego Krzyża.

W siedzibie Poznańskiego T owarzystwa Przyjaciół Nauk prof. Jean Allix mówił o słynnej tkaninie z Bayeux, zwanej Kobiercem królowe] Matyldy, zaliczanej do arcydzieł sztuki romańskiej. W auli Akademii Muzycznej odbył się recital perkusyjny amerykańskiego artysty Leigha H. Stevensa (marimba). 5.5. W grooie swoich uczniów, przyjaciół i współpracowników obchodził osiemdziesiąte urodziny prof. drv ·

".

..

Janusz Pajewski. Uczestniczył w spotkaniu minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. dr Benon Miśkiewicz - uczeń J. Pajewskiego i słuchacz jego wykładów. Grupa uczniów uczciła osiemdziesiąte urodziny swego mistrza wydaniem Księgi Pamiątkowej.

Spośród dwóch kandydatów wybrano rektora Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych. Został nim doc. Witold Gyurkovich, specjalista w zakresie architektury wnętrz, kierownik Pracowni Projektowania Wystaw i Widowisk Masowych. W Klubie im. Włodzimierza Piet"rzaka (ul. Kramarska 2) odbyło się spotkanie z nauką papieża Jana Pawła II z cyklu "Miłość - Małżeństwo - Rodzina" (homilie, katechezy, przemówienia z lat 1978- 1982).

14 Kronika m. Poznania

W Galerii Domu Kultury "Pod Lipami" otwarto wystawę pt. Emanacje, prezentującą malarstwo J acka Karpantego. Z podróży artystycznej do M unster (Republika Federalna Niemiec) powrócił Zespół Pieśni i Tańca "Łany" , pod kierownictwem Wiesława Kaszubkiewieza.

6.5. Plenarne posiedzenie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W obradach, którym przewodniczył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik, uczestniczyli m. in.: zastępca członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Gabriela.

Rembisz, kierownik Kancelarii Sekretariatu Komitetu Centralnego Bogusław Kołodziejczak oraz kierownik Biura Listów i Inspekcji Komitetu Centralnego Marian Kot. Tematem posiedzenia były problemy ludzi pracy, zawarte w listach i skargach, oraz sposób ich rozwiązywania przez instancje i organizacje partyjne woj. poznańskiego. Referat egzekutywy na ten temat wygłosił przewodniczący Komisji Wniosków, Skarg i Sygnałów od Ludności Roman Czamański. W drugiej części obrad informacje o przygotowaniach wojewódzkiej organizacji partyjnej do IV Plenum Komitetu Centralnego przekazał sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Andrzej Rakowski. W związku z przeniesieniem służbowym gen. J ana Celka, złożył on prośbę o zwolnienie z obowiązków członka egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego. W tajnym głosowaniu do egzekutywy wybrano prorektora Akademii Ekonomicznej doc. dra Zdzisława Kołaczyka.

W sali Zakładów Piekarsko-Ciastkarsikich przy ul. Obodrzyckiej odbyła się XVII Sesja Dzielnicowej Rady Narodowej Nowe Miasto.

Przyjęto sprawozdanie z wykonania planu społeczno-gospodarczego i budżetu dzielnicy za rok 1986. N aczelnikowi Teofilowi Grzelczakowi udzielono absolutorium. Radni zgło

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1988.07/09 R.56 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry