XXI SESJA MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ poświęcona problemom drogownictwa i komunikacji

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1988.07/09 R.56 Nr3

Czas czytania: ok. 3 min.

W dniu 25 czerwca 1987 r. w sali sesyjnej przy pi. Kolegiackim odbyła się XXI Sesja Miejskiej Rady Narodowej poświęcona problemom drogownictwa miejskiego i ocenie funkcjonowania komunikacji. W sesji uczestniczyło 78 radnych oraz: wiceprezydenci Poznania Lucjan Majewski i Bogdan Zastawny, przewodniczący Miejskiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Jerzy Sabiniewicz, prezes Miejskiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Zenon Tomczewski, przedstawiciel Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Jan Oździński, dyrektor Wydziału Budownictwa Urzędu Wojewódzkiego Marian Kołodziejski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Poczty Paweł Kasprzyk, przewodniczący Dzielnicowych Rad Narodowych, naczelnicy dzielnic, kierownicy wydziałów i in. Otwarcia sesji dokonał oraz ob-adom przewodniczył radny Stanisław Antczak. Przed przystąpieniem do ustalenia porządku dziennego, Rada chwilą milczenia uczciła pamięć zmarłego w dniu 12 czerwca 1987 r. radnego Miłosza Stankiewicza, członka Komisji Zaopatrzenia Ludności i Usług, przewodnczącego Zespołu Radnych Stronnictwa Demokratycznego. Rada zatwierdziła porządek obrad, który obejmował m.in.: 1. Interpelacje i wnioski radnych; 2. Stan i rozwój drogownictwa w mieście oraz ocena funkcj onowania komunikacji miejskiej; 3. Informację Komisji Rozwoju Gos

Radny Miłosz Stankiewicz

podarczego 1 Zagospodarowania Przestrzennego o realizacji wniosków przyjętych Uchwałą Nr XIII/89/86 w sprawie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych; 4. Informację Komisji Gospodarki komunalnej, Komunikacji i Łączności oraz Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o realizacji Uchwały Nr VII/46/85 w sprawie stanu i rekoistrukcji zieleni; 5. Proj ekty uchwał w sprawie nazw ulic miasta i in. Interpelacje i wnioski zgłosili radni: Stefan Ratajczak zaproponował, aby kompleksowo rozwiązać administrowanie lasami komunalnymi na obszarze Poznania. Radny Marek Ługowski zapytał, kiedy autobusy Miejskiego Przedsiębior

Sprawozdania

stwa Komunikacyjnego przestaną zanieczyszczać powietrze atmosferyczne oraz dlaczego Wydział Spraw Lokalowych usunął gospodarza ze Sklepu Nr 170, tj. kwiaciarni "Storczyk" przy ul. Zwierzynieckiej. Radny Kazimierz Z. Nowak zapytał, kiedy zostanie przeprowadzona rozbiórka budynku przy pi. Wielkopolskim i co projektuje się na tym miejscu? Co zrobił zarząd parkingów od marcowej kontroli, która - jak powszechnie wiadomo - wypadła na ocenę niedostateczną? Radny Nowicki domagał się też ponownego oznakowania szczytów budynków na osiedlach "Rataj e" i "Winogrady" po wykonaniu ocieplenia ścian oraz umieszczenia numerów domów na wysokości III lub IV kondygnacji.

Radny Andrzej Baraniecki, ponieważ nie otrzymał odpowiedzi na swój wniosek zgłoszony na naradzie woj ewódzkiej w dniu 16 października 1986 r. dotyczącej perspektyw rozwoju budownictwa mieszkaniowego i towarzyszącego, postanowił wniosek ten zgłosić na forum Rady, proponując by przy udziale konserwatora wyodrębnić zespoły urbanistyczne które zakwalifikowane będą jako , przyszłe zabytki, resztę - w miarę posiadanych środków - zagospodarowywać i unowocześniać. Tego typu ustalenie pozwoli także zmodernizować ciągi komunikacyjne w obrębie miasta. Radna Barbara Begier zaproponowała, aby opracować sposób likwidowania tzw. dzikich wysypisk śmieci, następnie wysypiska te likwidować i nie dopuszczać do ponownego ich powstawania, oraz aby opracować informator o liniach podmiej - skich Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, który był by dostępny w kioskach "Ruchu". Radna Teresa Krause zapytała, dlaczego odłącza się Szpital im. Franciszka Raszei od miejskiej sieci ciepłowniczej i zmusza do uruchomienia starej kotłowni? Radny Mieczysław Meroniuk ponowił wniosek w sprawie uporządkowania godzin pracy handlu w mieście. Jego zdaniem, sklepy winy, być otwarte do godz. 20. Przy okazji wyraził się z dezaprobatą o tym, że w pierwszych dniach "J armarku Świętojańskiego" o godz. 20 nie można było w rejonie Starego Rynku nic nabyć do picia, a wszystkie ogródki kawiarniane były nieczynne. Ponadto na Starym Rynku było brudno. Radny Seweryn Majchrzak zgłosił wnioski w sprawach: uwzględnienia parkingu przy budowie Domu Handlowego Otex" przy pi. Wiosny Ludów i roz" .

wiązania trudnej sytuacji komunikacYJnej mieszkańców Osiedla Za Cybiną. Radny Majchrzak podał w wątpliwość celowość powtórnego ocieplania budynku przy ul. Spichrzowej. Zygmunt Sokołowski (spoza Rady) zgłosił wniosek w sprawie rozważenia możliwości zorganizowania w czasie trwania "J armarku Świętojańskiego" punktu wyceny staroci. Odpowiedzi udzielali wiceprezydent Poznania Bogdan Zastawny i kierownik Wydziału Handlu, Drobnej Wytwórczości i Usług Urzędu Miejskiego Wiktor Wojciechowski.

W odpowiedzi radnemu Ratajczakowi Bogdan Zastawny wyjaśnił, że w pierwszej kolejności wymaga uporządkowania stan terenowo-prawny. W Urzędzie Miejskim powołano zespół składający się z przedstawicieli wydziałów i przedsiębiorstw zajmujących się tą sprawą. Stanowi to punkt wyjścia do uregulowania tej kwestii. O postępie prac będą informowane Komisje: Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa oraz Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Łączności. N a zapytania radnego Nowickiego, wiceprezydent Poznania odpowiedział, że po wielomiesięcznych zabiegach zapadła decyzja w sprawie wyburzenia budynku przy pi. Wielkopolskim, zatwierdzona przez Głównego Konserwatora Zabytków. Należy się spodziewać, iż inwestor - tj. Usługowa Spółdzielnia Inwalidów przystąpi w najbliższym czasie do wyburzenia i wznoszenia nowego bu

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1988.07/09 R.56 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry