J 30

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1988.07/09 R.56 Nr3

Czas czytania: ok. 42 min.

Jubileusze

Hotel "Poznań", zbudowany w latach 1975 -1979 według projektu architektów Jerzego Busizkiewicza, Jan usza Lenartowicza i Józefa Maciejewskiegoinwestycja mieszkaniowa poprzedzona została uzbrojeniem terenu oraz budową własnej wytwórni prefabrykatów przy ul. Trójpole. W 1978 r. zastosowano po raz pierwszy w regionalnym budownictwie mieszkań owym technologię monolityczną (System Budownictwa Monolitycznego - "SBM-75") na "Klinie Dębieckim" - osiedlu mieszkaniowym obejmującym 18 budynków cztero-, jedenasto- i trzynastokondygnacyjnych (2800 izb mieszkalnych). W budownictwie użyteczności publicznej natomiast wprowadzono System Budownictwa' Ogólnego ("SRO") w stanach surowych. Zastosowane przez Kombinat uprzemysłowione metody budownictwaus

Szpital Zespolony przy ul. Juraszów, zbudowany w latach 1964 - 1973 według projektu aroh. Henryka Marcinkowskiego

mieszkaniowego i ogólnego (wielka płyta winogradzka, "SBO" i "SBM-75") zapoczątkowały znaczny wzrost wydajności w produkcji budowlano-montażowej i skrócenie cykli, a tym samym przyspieszyły tempo oddawania budynków do użytku. Od połowy lat pięćdziesiątych Kombinat zaliczał się do największych przedsiębiorstw budowlanych w Wielkopolsce i przodujących w zakresie stosowania nowych rozwiązań technicznych i technologicznych. N ajlepszym tego przykładem była budowa hoteli orbisowskich: "Polonez" i "Poznań", o łącznej liczbie 1606 łóżek i pełnym wachlarzu usług. Hotele te zostały wzniesione w rekordowym terminie ( 4 - 5 lat), po raz pierwszy w technologii wielkopłytowej. Innymi obiektami wzniesionymi w skróconym cyklu były dwa szpitale: ośmiokondygnacyjny Wojewódzki Szpital Zespolony, o powierzchni użytkowej 20 997 m 2 , przy ul. Juraszów i jedenastokondygnacyjny Szpital Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej, o powierzchni użytkowej 14 727 m 2 , przy ul. Dojazd. W znacznym stopniu na rozwój postępu technicznego w Kombinacie wpływał ruch wynalazczy. Zastosowano 678 projektów racjonalizatorskich. Ruch wynalazczości w Kombinacie wyróżniony został m. in. trzema "Gwiazdami Racjonalizatorskimi" i trzynastoma Odznakami "Racjonalizatora Produkcji". Uzyskano prawa ochronne na jeden wzór użytkowy oraz przekazano dwa wnioski na patent pełny. Ruch wynalazczy aktyw zowały m. in. urządzane giełdy wynalazcze oraz konkursy. Osiągnięcia produkcyjne Kombinatu w latach 1947 -1987 były po krotce następujące: przekazano do użytku łącznie l 807 165 m 2 powierzchni mieszkalnej, o łącznej liczbie 42 463 mieszkań; łączna liczba zbudowanych obiektów użyteczności publicznej sięga 1450 budynków, w tym są: 32 szkoły, 51 przedszkoli i żłobków, 6 kin, 4 szpitale, 28 pawilonów handlowych, 15 dużych obiektów przemysłowych. Do najbardziej udanych inwestycji mieszkaniowych i użyteczności publicznej w Poznaniu zaliczyć należy: Zespół Osiedli Mieszkaniowych

9*

Jubileusze

Tabela 1

Rozwój wynalazczości w latach 1966 - 1986

Zastosowane Efekty Lata ekonomiczne wnioski w tys. zł 1966 - 1970 123 13 636 1971 - 1975 115 25 310 1976 - 1980 118 19 510 1981 - 1986 119 25 741

"Winogrady"; "USO" w trójkącie ulic Urbanowska - Słowiańska - Obornicka; przy ul. Kościelnej; Nad Wierzbakiem; przy ul. Łukaszewicza; na Boninie i Winiarach; w Karolinie; "Klin Dębiecki"; w Czerwonaku; hotele "Poznań" i "Polonez"; dwa olbrzymie szpitale; Dom Technika; Kompleks Szkół Budowlanych przy ul. Grunwaldzkiej; zespół obiektów szkolnych dla Akademii Rolniczej; domy akademickie przy ul. Obornickiej; zakłady przemysłowe i spółdzielcze przy ul. Żeromskiego (Spółdzielnia Inwalidów "Szczotkarz") i przy ul. Bułgarskiej (Spółdzielnia "Metalowiec"). N ajwiększe osiągnięcia Kombinatu w czterdziestoletniej jego działalności nastąpiły w latach 1968 - 1980. Czynnikiem mobilizującym do wszechstronnej aktywności w zakresie postępu technicznego, organizacyjnego i produkcyjnego była decyzja władz miasta Poznania o powierzeniu Kombinatowi budowy Zespołu Osiedli Mieszkaniowych "Winogrady" . Winogrady, należące administracyjnie do dzielnicy Stare Miasto, zajmują najwyżej usytuowany teren w mieście. Panorama tych osiedli jest widoczna z centrum miasta i roztacza przed widzem ładną i urozmaiconą architekturę. Na tym to terenie, na obszarze ponad 275 ha, Zakład Projektowania "In west projekt-Poznań" zaprojektował zespół pięciu osiedli mieszkaniowych: Wielkiego Października, Kosmonautów, Przyjaźni, Kraju Rad i Zwycięstwa. Osiedla te, wspaniale usytuowane, posiadają dobre połączenia komunikacyjne (tramwajowe i autobusowe) ze śródmieściem i innymi dzielnicami Poznania, a jednocześnie pozbawione są sąsiedztwa przemysłu i związanych z nim uciążliwości, m. in. zanieczyszczeń atmosfery. Budynki mieszkalne na tych osiedlach są pięci 0-, trzynasto- i szesnastokondygnacyjne (wieżowce), a posiadają mieszkania od M-2 do M-6. Budynki stojące dwuszeregowo, lecz niesymetrycznie, mają ozdobne elewacje, i balkony usytuowane od strony otwartych przestrzeni. Między domami znajdują się ciągi komunikacyjne dla pieszych i duże obszary zieleni, z placami zabaw dla dzieci i urządzeniami rekreacyjnymi dla młodzieży. Przy skrzyżowaniach głównych ciągów dla pieszych i przystankach komunikacji miejskiej zlokalizowane są pawilony handlowe, lokale gastronomiczne, apteki, urzędy pocztowe oraz punkty usługowe. Szkoły, przedszkola, żłobki, przychodnie lekarskie oraz domy kultury znajdują się wewnątrz osiedli.

Równolegle ze wznoszeniem pierwszych budynków, prowadzone były studia projektowe i prace przygotowawcze w dziedzinie wykonania ziemnych instalacji w granicach tego osiedla, a także urządzeń ogólnomiejskich. Na inwestora bezpośredniego władze administracyjne miasta wyznaczyły Poznańską Spółdzielnię Mieszkaniową. Przygotowanie całego zamierzenia powierzono Zakładowi Usług Inwestycyjnych Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowgo.

Zgodnie ze stanowiskiem Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w sprawie kompleksowej realizacji inwestycji, w Zakładzie Usług Inwestycyjnych powołano specjalny zespół pracowników do spraw przygotowania i realizacji Zespołu Osiedli Mieszkaniowych "Winogrady". Wyznaczony pod spółdzielcze budownictwo omieszkaniowe obszar ok. 275 ha zamyka się ulicami: N aramowicką, Słowiańską i Lechicką. Prace nad projektem planu szczegółowego tego obszaru rozpoczęły się w 1964 r. w Biurze Projektów Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Projekt zagospodarowania przestrzennego został ostatecznie przyjęty i zatwierdzony przez władze administracyjne miasta Poznania 20 grudnia 1966 r. Autorami planu szczegółowego są: Halina Skibińska (projektant generalny), Andrzej Kiciński i Alina Scholz, przy udziale Mieczysława Starczewskiego z poznańskiego Zakładu Usług Inwestycyjnych. Plan szczegółowy zagospodarowania przestrzennego zakładał dyspozycję terenem przewidującą 100 ha (36%) pod budownictwo mieszkaniowe, 38 ha (13%) pod usługi ogólnomiejskie, 10 ha (4%) pod ulice, 126,6 ha (47%) pod tereny zielone i obiekty sportowe.

Opierając się na planie szczegółowym zagospodarowania przestrzennego, Zakład Projektowania Usług Inwestycyjnych zebrał dane wyjściowe do projektowania w pierwszej kolejności dla Osiedli Wielkiego Października i Przyjaźni, zlokalizowanych na obszarze 44 ha, określonymi ulicami: Serbską (04 północy), Naramowicką (od wschodu), Słowiańską (od południa) i Srednicową-Rakoczego (od zachodu). W obu osiedlach program zakładał budowę 6186 mieszkań, o powierzchni użytkowej 254 392 m 2 , dla ok. 22 tys. mieszkańców. Zaprojektowano m. in.: 2 przychodnie lekarskie, 3 żłobki, 3 punkty opieki nad dziećmi, 3 apteki, 3 szkoły podstawowe, 2 szkoły zawodowe, internat, 6 przedszkoli, 3 świetlice, 2 ogrody dziecięce, obiekty sportowe i handlowo-usługowe. W oparciu o dane wyjściowe i przygotowane przez Mieczysława Starczewskiego oraz Zdzisława Beygę, Zakład Usług Inwestycyjnych rozpisał konkurs na opracowanie planów koncepcyjnych rozwiązań urbanistycznych. Po szerokich dyskusjach środowiskowych, zorganizowanych przez Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, opiniodawcy - Stanisław Dąbrowski i Stanisław Czerny - jednogłośnie poparli koncepcję Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego i Zakładu Projektowania "Inwestprojekt- Poznań" jako atrakcyjną i w urbanistyce Poznania dotąd nie spotykaną. Zorganizowano oddzielną pracownię projektów Zespołu Osiedli Mieszkaniowych "Winogrady", pod kierownictwem Czesława N awrockiego. Zespół autorski: Marian -Weigt, Piotr Krysztop, Adela Nowak, Janusz Flieger, przy współpracy Jana Klewina i Janusza Domańskiego, opracował projekt wstępny I etapu budowy dwóch osiedli: Wielkiego

Jubileusze

Października i Przyjaźni. Projekt ten został przyjęty i zatwierdzony przez Prezydium Miejskiej Rady N arodowej w dniu 21 lipca 1967 r. Opierając się na zatwierdzonym projekcie wstępnym, opracowano projekty budynków pięciokondygnacyjnych, pawilonów handlowo-usługowych oraz innych obiektów użyteczności publicznej na Osiedlu Wielkiego Października. W dniu 9 maja 1968 r., z udziałem przedstawicieli władz partyjnych, państwowych, spółdzielczych, generalnego wykonawcy oraz społeczeństwa, odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego budowy Zespołu Osiedli Mieszkaniowych "Winogrady". U roczystość ta zapoczątkowała budowę jednego z największych osiedli mieszkaniowych w historii Poznania.

Od tego momentu generalny wykonawca tych osiedli - Kombinat Budowlany "Poznań-Północ" rozpoczął wyścig z czasem przy wznoszeniu tak poważnej inwestycji mieszkaniowej, budowanej metodą wielkopłytową, tzw. systemem winogradzkim. Rozpoczęcie prac wymagało wprowadzenia znacznych zmian organizacyjnych, przygotowania i przeszkolenia załogi produkcyjnej oraz stworzenia zespołu pracowników umysłowych o wysokich kwalifikacjach technicznych i ekonomicznych. Głównym zamierzeniem organizacyjnym było powołanie zespołu do budowy własnej Wytwórni Elementów Wielkopłytowych przy ul. Trójpole. Zespół projektantów, pod kierownictwem mgra inż. Zygmunta Wystańskiego, położył nacisk na nowoczesne rozwiązania technologiczno-techniczne, głównie przy produkcji ścian zewnętrznych i wewnętrznych oraz stropów. Ściany zewnętrzne z keramzytobetonu strukturalnie zwarte z gotową fakturą denną, produkowane są w formach uchylnych w cyklu dwunastogodzinnym. Faktura ścian, opracowana w 1968 r. przez Instytut Techniki Budowlanej, została tu zastosowana po raz pierwszy w kraju na skalę przemysłową. Istotnym czynnikiem gwałtownego rozwoJu nowych metod budowania było zmontowanie i eksploatacja agregatu bateryjnego o produkcji ciągłej. Po przeprowadzonej analizie zdecydowano, że w Wytwórni Prefabrykatów Wielkopłytowych zamiast czterech stacjonarnych agregatów bateryjnych uruchomiony zostanie jeden, o zasypie ciągłym. To prototypowe urządzenie, zaprojektowane przez konstruktorów wrocławskich, zastosowano tu także po raz pierwszy w kraju (1968). Możliwość równoczesnej pracy na wszystkich stanowiskach agregatu uzyskano dzięki zastosowaniu systemu specjalnych kaset, które · - przesuwane po szynach w obwodzie - przechodzą na zasadzie taśmy produkcyjnej przez wszystkie stanowiska robocze i fazy obróbki. Agregat ten składa się łącznie z 21 sekcji formujących i 3 sekcji zbrojenia. W Wytwórni uruchomiono w 1970 r. warsztaty kompletnego osadzania oszklonej już i konfekcjonowanej stolarki okiennej wraz z jej murarskim wyprawieniem. Tak wykończone elementy wielkowymiarowe, po załadowaniu ich suwnicami oraz dźwigami na specjalnie do tego celu przystosowane wagoniki kolejki wąskotorowej, dostarczano cyklicznie na plac budowy. Budowa domów polegała na podnoszeniu dźwigiem dostarczonych płyt i montażu bezpośrednio z wagonika kolejki. Stąd pochodzi nazwa "montażu budynku z kół". Również przy robotach wykończeniowych posłużą

Zespół Osiedli Mieszkaniowych "Winogrady". Fragment Osiedla Kraju Rad, zbudowanego w latach 1978 - 1981 według projektu arch. Jerzego Buszkiewicza

no się przy tynkowaniu wewnętrznym elementów agregatami austriackimi "Zyklos", stosując mieszankę gipsowo-estrichgipsową "Nidalit" . W celu przyśpieszenia robót wykończeniowycn, przy montażu ścianek działowych zastosowano specjalne płyty gipsowe "Pro M onta", produkowane w wytwórni przy ul. Lutyckiej. Wykorzystywanie elementów z Wytwórni oraz sprefabrykowanie niektórych robót wykończeniowych ograniczyły "procesy mokre" na placu budowy i znacznie przyspieszyły cykl budowy. Za całokształt prac projektowych i realizacyjnych w Zespole Osiedli Mieszkaniowych "Winogrady", Prezydia Miejskiej i Wojewódzkiej Rad Narodowych przyznały pracownikom Poznańskiego Przedsiębiorstwa i ucowlanego Nr 3: mgrowi Alfredowi Hofmanowi, mgrowi inż. Bogdanowi J ankowiakowi, mgr inż. Ewie Stankowskiej, Franciszkowi Mańkowskiemu, inż. Wojciechowi Siwie, Zygmuntowi Jądrowi, Władysławowi Ikierskiemu Zespołową Nagrodę Budownictwa i Architektury. W początkowej fazie budowy "Winograd" istniało tylko jedno trzyosobowe kierownictwo, z inż. Wojciechem Siwą na czele. W miarę po

Jubileusze

Cyryl Napierała blacharz pracuje od 25 VIII 1948 r.

Mgr inż. Mieczysław Maj ewski naczelny inżynier pracuje od 1 VIII 1949 r.

Alfons Flieger murarz pracuje od 12 IX 1950 rstepu w budowie osiedli, powoływano samodzielne kierownictwa grup robót; powstały też dwa kierownictwa robót branżowych: sanitarne i elektryczne. Najwyższą dynamikę produkcji osiągnięto w latach 1972 -1978. Od 1979 r. następował regres, spowodowany piętrzącymi się trudnościami materiałowymi i kadrowymi. Przy budowie "Winograd" kierowano się nowoczesnymi zasadami organizacji pracy, konsekwentnie wdrażano prawidłowy układ realizacyjny, polegający na wykonywaniu w pierwszej kolejności robót inwestycyjno-przygotowawczych. W wielu przypadkach przystępowano wyprzedzająco do budowy obiektów użyteczności publicznej Gak żłobki, przedszkola, ośrodki zdrowia) i tymczasowo przeznaczano je na obiekty socjalno-administracyjne budowy. W ten sposób obniżono koszty związane z budową zaplecza, a fachowców wykorzystywano do wznoszenia obiektów podstawowych. Wszelkie prace towarzyszące ------ zewnętrzne, jak przy kształtowaniu terenu, zieleni, małej architekturze, drogach i chodnikach, placach zabaw, wykonywał Zakład Budowlano-Remontowy Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na zlecenie Kombinatu.

Wdrożenie nowoczesnych zasad organizacyjnych było wynikiem ścisłej współpracy techników i ekonomistów na placu budowy, jak również w zarządzie przedsiębiorstwa, gdzie Dział Przygotowania Produkcji oraz pokrewne komórki wzięły na siebie ciężar prac związanych z prawidłowym przygotowaniem do realizacji tej olbrzymiej inwestycji mieszkaniowej. W celu usprawnienia prac planistycznych, ewidencyjnych i rozliczeniowych, zastosowano elektroniczną technikę obliczeniową. W przygotowywaniu i realizacji tej inwestycji mieszkaniowej szczególnie zasłużyli się: mgr inż. Jerzy Buszkiewicz mgr inż. Marek Czuryło Mieczysław Drewniak inż. Jerzy Greczkainż. Jan Lubikmgr inż. Adela N owak mgr inż. Edmund Pawłowiczinż. Tadeusz Skubiszyński

- w realizacji inwestycji: Piotr Adamczak Edmund Adamczyk Konrad Bocian Ludwik Braun Maciej Dera' Henryk Dobczyński mgr inż. Jacek Dopierała Józef Gawłowicz Bolesław Guciński Stefan Haładuda mgr Alfred Hofman Władysław Ikierski J an Jagodziński Marian Jarzębowski Zygmunt Jąder Marian J óźwiak Stanisław Kabaciński Antoni Kolanowski Florian Kolasiński Albin KrasieI Tadeusz Kruszona Stefan Krzysztofiak Józef Lesiński Stanisław Ludwiczak mgr inż. Tadeusz Maćkowiakmgr lnz. Mieczysław Majewski Marian Matysiak Franciszek Marciniak Julian Marciniak Józef Mensfeld Stanisław Mikołajczak Andrzej Modzelewski Ryszard Modzelewski

Jubileuszeinwestycji: proj ektant główny proj ektant proj ektant zastępca dyrektora Zakładu Projektowania Usług Inwestycyjnych zastępca dyrektora Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej proj ektant zastępca dyrektora Zakładu Projektowania Usług Inwestycyjnych prezes Wojewódzkiego Związku Spółdzielczości Mieszkaniowejelektromonter montażysta murarz mistrz murarz montażysta kierownik budowy cieśla murarz murarz dyrektor Kombinatu mistrz montażysta cieśla kierownik budowymonterkierownik budowy monterszklarz kierownik zespołu do spraw techniczno - pro d ukcyj nych naczelny inżynier montażysta montażysta lastrikarz stolarz montażysta spawacz spawacz

Jubileusze

Cyryl Napierała Czesław Nawrocki Eugeniusz N owak Henryk Paprzycki Bronisław Płóciennik Stanisław Przymusiński inż. Marian Radke Marian Ratajczak inż. Bogdan Reiss Bogdan Sieluk inż. Wojciech Siwa Antoni Smura Stanisław Sobczak Jan Szych Czesław Szymczak Józef Świderka Józef Tomala Stanisław Wasilewski Stanisław Wilczek Franciszek Wilda Leon Wojciechowski Mieczysław Wróblewski Wilhelm Zmarzblacharz montażysta instalator elektryk » mistrz stolarz kierownik budowy betoniarz kierownik grupy robót montażysta główny kierownik zespołu budów kierownik robót sanitarnych murarz kierownik robót elektrycznych elektryk montażysta elektryk brygadzista cieśla kierownik robót budowlanych kierowca szklarz kierownik budowy

o rozmiarach zadań tej dużej inwestycji mieszkaniowej, realizowanej od 1968 f., niech świadczy oddanie do użytku 19 232 mieszkań (65 814 izb), o łącznej powierzchni użytkowej 900 119 m 2 . Równocześnie (poza przekazanymi do użytku obiektami mieszkalnymi) oddano ponad 50 obiektów użyteczności publicznej, m. in.: 9 przedszkoli, 5 żłobków, 3 ośrodki kultury, 14 pawilonów handlowych, 8 szkół, 5 przychodni lekarskich, 4 urzędy pocztowe, 2 zespoły garażowe, centralę telefoniczną wraz z pocztą, obiekt sportowy z pełnym wyposażeniem, dwa budynki trzynasto kondygnacyjne administracyjno-produkcyjne, biura zarządu generalnego wykonawcy osiedla. W budowie znajduje się wielofunkcyjny ośrodek służby zdrowia z podstacją pogotowia ratunkowego, apteką i przychodnią obwodową. Zamierzenia inwestora były imponujące, jednak brak środków uniemożliwił ich pełną realizację. Projekt przewidywał bowiem budowę centrum handlowo-usługowego, z następującymi obiektami: spółdzielczym domem handlowym, ośrodkiem handlowo-gastronomicznym, hotelem na 500 miejsc, kinem, zespołem gastronomiczno-rozrywkowym, domem rzemiosła z różnymi usługami, domem kultury z wielofunkcyjną salą widowiskową, przystosowaną do projekcji'filmów, koncertów, przedstawień teatralnych, salonami wystawowymi. Działalność ekonomiczną Kombinatu, przykładowo podaną w latach 1980 - 1986, charakteryzują wyniki w czterech wiodących wskaźnikach (Tabela 2). Osiągnięte parametry w poszczególnych latach świadczą o właściwym rozwoju Przedsiębiorstwa oraz o zachowaniu prawidłowych proporcji ekonomicznych. Począwszy od 1980 f., Przedsiębiorstwo podjęło działalność eksportową w Bułgarii i Republice Federalnej Niemiec. W Bułgarii wznoszo

Tabela 2

Wskaźniki ekonomiczne uzyskane w latach 1980 · 1986 (w cenach bieżących)

Obrót Wydajność Średnia ] Rok globalny Produkcja Zatrudnienie płaca J pracy (w tys. zł) podstawowa ogółem (w tys. zł) (w zł) 1980 809 768 508 024 1489 544 6 243 1981 592 706 377 615 1451 408 7 691 1982 1 561 739 1 059 134 1439 1085 10211 1983 2 107 042 1 435 843 1553 1357 13 3 07 1984 2417182 1 687 083 1530 1580 17 12 O 1985 - 2 763 872 1951 030 1507 1834 20 424 1986 3 449 104 2 461 393 1449 2380 24 538

ne Są motele, hotele i domki hotelowe. N atomiast w Republice Federalnej Niemiec remontowane są budynki mieszkalne. Od 1981 r. działa w Kombinacie Samorząd Pracowniczy.

Kombinat w znacznym stopniu zawdzięcza sukcesy i osiągnięcia wyspecjalizowanej i doświadczonej kadrze pracowników podukcyjnych, technicznych i ekonomicznych. Zadania swe wykonał przy zatrudnieniu 1500 pracowników w kraju oraz ok. 300 za granicą. Wielu jego pracowników uhonorowanych zostało wysokimi odznaczeniami państwowymi, resortowymi, regionalnymi i zakładowymi za.zasługi położone dla rozwoju Kombinatu oraz długoletnią pracę:

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski otrzymała Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Złoty Krzyż Zasługi Srebrny Krzyż Zasługi Brązowy Krzyż Zasługi Medal X-lecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Medal XXX-lecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Medal XL-lecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Medal "Za Zasługi dla Obronności Kraju" Złotą Odznakę "Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych" Srebrną Brązową Odznakę Honorową Miasta Poznania Odznakę Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego" Odznakę Honorową "Za zasługi w rozwoju Zielonej Góry" Odznakę "Zasłużony Przodownik Pracy Socjalistycznej" Złotą Odznakę Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Srebrną

1 osoba 1 38 36 79 59 36 19 144 12 86 37 112 23 1

Jubileusze

Odznakę Racjonalizatora Produkcji Honorową Odznakę "Zasłużony dla Śremu" Złotą Odznakę Ligi Obrony Kraju Srebrną Odznakę Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego Złotą Odznakę Zasłużonego Pracownika Kombinatu Budowlanego Poznań-Pólnoc Srebrną Brązową 1 573 559

* *

Jubileusz Kombinatu uczczono w ramach obchodów Dnia Budowlanych 26 września 1987 r. w Teatrze Wielkim. Była to uroczystość o charakterze centralnym. Uczestniczyło w niej ponad 500 przedstawicieli budownictwa z całej Polski. Uroczystość zapoczątkowało przemówienie wojewody poznańskiego Bronisława Stęplowskiego. Powitał on zastępcę członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednęczonej Partii Robotniczej Gabrielę Rembisz, zastępcę kierownika Wydziału Polityki Społeczneji Ekonomicznej Komitetu Centralnego Andrzeja Dobruckiego, sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Stanisława Piotrowicza, przewodniczącego Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzego Bryla, przedstawicieli Ministerstwa Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z ministrem Jerzym Bajszczakiem, wiceprzewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Stanisława Bara,

Jubileusz czterdziestolecia Kombinatu w Teatrze Wielkim (26 IX 1987 r.). Przemawia Alfred Hofman

przewodniczącego Federacji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Budownictwa Zbigniewa Janowskiego, przedstawicieli ludowego Wojska Polskiego z gen. bryg. Piotrem Szwedem i szefem Sztabu Wojsk Lotniczych gen. bryg.-pilotem Jerzym Zychem, prezesa Centralnego Związku Spółdzielni Pracy Budownictwa Jana Dobrego. "Spotykając się dzisiaj z okazji Dnia Budowlanych w gronie najlepszych przedstawicieli budownictwa regionu poznańskiego i kraju - powiedział Bronisław Stęplowski - z okazji tego pięknego święta wyrażamy przede wszystkim uznanie dla niełatwej pracy budowlanych. Lecz nawet w tej uroczystej chwili powinna nam towarzyszyć świadomość skali potrzeb społecznych oraz wynikających z nich zadań [00 o] Pragnę podkreślić szczególnie mocno, że budowlani naszego województwa, przy istniejących, ciągle trudnych uwarunkowaniach zewnętrznych, mogą poszczycić się wieloma osiągnięciami, większą niż przeciętnie terminowością realizacji zadań, stosunkowo krótkimi cyklami, innowacyjnością w poszukiwaniu nowych rozwiązań technologicznych, architektonicznych i organizacyjnych. "Swą rzetelną pracą budowlani naszego regionu zajęli na mapie gospodarczej kraju znaczące miejsce, nie tylko z punktu widzenia efektów rzeczowych, ale również jakościowych i ekonomicznych. Walory te znajdują potwierdzenie również w roku bieżącym, trudnym dla całej gospodarki narodowej, a zwłaszcza budownictwa [00 o] Pragnę zapewnić, że władze polityczne i administracyjne województwa podejmą wszelkie możliwe działania, aby stworzyć warunki do realizacji tego celu. Będziemy, tak jak dotychczas, udzielać przedsiębiorstwom pomocy, wspierać w wysiłkach zmierzających do pokonania istniejących trudności, wspierać wszystkie pożyteczne inicjatywy. W pomyślnym rozwiązywaniu nowych problemów liczymy na dalsze owocne współdziałanie i pomoc Ministerstwa Budownictwa i Materiałów Budowlanych, które wysoko cenimy. "Dzisiejsza uroczystość przebiega pod znakiem czterdziestolecia dwóch poznańskich przedsiębiorstw, które pełnią rolę gospodarzy centralnych obchodów Dnia Budowlanych: Kombinatu Budowlanego »Poznań-Północ« oraz Fabryki Zespołów Napędowych i Części Zamiennych »Zremb«. Załogi tych przedsiębiorstw swą pracą przyczyniły się do rozwoju naszego województwa i regionu, do poprawy warunków życia ludności. "Szanowym Jubilatom pragnę złożyć w imieniu władz polityczno-administracyjnych oraz swoim własnym słowa uznania, serdeczne podziękowania i gratulacje. Serdeczne podziękowania i gratulacje składam wszystkim pracownikom budownictwa, którzy uhonorowani zostali w dniu dzisiejszym wysokimi odznaczeniami państwowymi, resortowymi i regionalnymi. Całej społeczności budowlanych pragnę serdecznie podziękować za codzienny trud, za uzyskiwane efekty, tak bardzo oczekiwane przez społeczeństwo. Naszym wspólnym pragnieniem i dążeniem jest, aby efekty te były coraz większe". Głos zabrał również Andrzej Dobrucki, który zaapelował do budowlanych o lepsze wykorzystywanie środków produkcji, potanienie budownictwa oraz pełne wykonanie planów rzeczowych. Przekazał również serdeczne gratulacje odznaczonym i życzył pracownikom budownictwa wszystkiego najlepszego.

Jubileusze

Jubileusz czterdziestolecia Kombinatu w Teatrze Wielkim (26 IX 1987 r.). Moment dekoracji sztandaru Kombinatu przez ministra Jerzego Bajszczaka

W imieniu zaprzyjaźnionego Kombinatu Budownictwa Mieszkaniowego w Cottbus (Niemiecka Republika Demokratyczna) przemawiał inż. Anton Horst.

Ponad 200 zasłużonych pracowników budownictwa uhonorowanych zostało odznaczeniami państwowymi. Sztandar Kombinatu został udekorowany Orderem Sztandaru Pracy II klasy. Przed dekoracją przemówił Jerzy Bajszczak, który też wspólnie z Gabrielą Rembisz i Bronisławem Stęplowskim dokonał tego aktu. M. in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowany został dyrektor Kombinatu Alfred Hofman. Przewodniczący Federacji Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Budownictwa Zbigniew Janowski udekorował 28 związkowców Złotą Odznaką Federacji Pracowników Budownictwa. W imieniu odznaczonych podziękował Alfred Hofman.

Osiągnięcia Kombinatu obrazowała wystawa w foyer Teatru Wielkiego. W części artystycznej uroczystości wystąpili artyści Teatru Wielkiego.

Henryk Wolski

Przy opracowaniu zarysu historycznego Zespołu Osiedli Mieszkaniowych "Winogrady" korzystano z materiałów zamieszczanych w "Kronice Miasta Poznania" pióra Czesława Nawrockiego.

ANEKS 1

PRACOWNICY KOMBINATU ZATRUDNIENI PRZEZ PONAD 30 LAT

Jerzy Bilski

specjalista do spraw kontroli wewnętrznej kierowca operator instalator elektryk specjalista do spraw kosztorysów stolarz murarz

Teodor Błaszczyk Bogdan Bródka Feliks Czajka Bernard Czyż Henryk Dębczyński Jan Dorna Bronisław Dzwonkowski Alfons Flieger Zdzisław Frąckowiak Józef Gawłowicz Zygfryd Goźdź Kazimierz Jabłońskispawacz cieśla elektryk specjalista do produkcji zastępca kierownika specjalista do spraw instalator stolarz mistrzsprawprzygotowania

, Edward J achnik Wiktor Jagiełka Stanisław Jagodziński Zbigniew Jakubiak Gwidon Janowski Marian Januchowski Marian Jarzębowski Tadeusz Jasyk Zygmunt Jąder Marian Jóźwiak Henryk Jurga Ryszard Kabaciński Wincenty Kaczmarek Jerzy Kamiński Jan Kędziora Marian Konieczny Marian Krawczak Kazimierz Kubiak Wincenty Kurkiewicz Józef Lesiński Stanisław Linkowski Józef Ławniczak Stanisław Łuczak Mieczysław Majewski Stanisław Martynicz Jerzy Michalak Zygmunt Mućka Cyryl Napierała Andrzej N owak Zenon Owczarzakbudowy rozliczeńcieśla specjalista do spraw kosztorysów kierownik budowyoperator posadzkarz stolarz elektryk mistrz >,> stolarz specjalista do spraw zaopatrzenia robotnik murarz mistrz blacharz murarz zastępca dyrektora kierownik budowy zastępca kierownika budowy operator blacharz operator instalator

Jubileusze

Henryk Paprzycki Kazimierz Patelka Marian Pawlak Stanisław Piaskowski Tadeusz; Przybylak Stanisław Przymusiński Zdzisław Purol Marian Radke Marian Ratajczak Bogdan Reiss Henryk Rój Henryk Rzepa Stanisław Skrzypczak Stanisław Sobczak Lucyna Stangierska Barbara Stefanowska Stanisław Szmatuła Eugeniusz Tylicki Stanisław Waligóra Stanisław Witczak Tadeusz Władysiak Ludwik Wojtkowiak Henryk Wolski Witold Woźniak Mieczysław Wróblewskielektryk mistrz stolarzcieśla stolarz instalator kierownik budowy betoniarz główny specjalista robót elektrycznych specjalista do spraw inwentaryzacji operator betoniarz murarz specjalista do spraw rozliczeń kierownik szkolenia betoniarz kierownik działu finansowego instalator cieśla

Antoni Zieliński Jan Zieliński Kazimierz Żurawiczbetoniarz specjalista do spraw organizacyjnych kierownik zakładu kierownik Wytwórni Elementów Wielkopłytowych · ładowacz śl usarz mistrz

ANEKS 2

WYRÓŻNIENIA PRZYZNANE KOMBINATOWI

1953 "Złota Kielnia" za zajęcie I miejsca we współzawodnictwie Sztandar Przechodni Zarządu Głównego Związku Zawodowego Budownictwa za zajęcie I miejsca we współzawodnictwie 1955 Sztandar Przechodni Ministra Budowy Miast i Osiedli za wynik współzawodnictwa Dyplom za zajęcie II miejsca we współzawodnictwie w Centralnym Zarządzie Budownictwa Wojskowego 1970 Medal Pamiątkowy Budowy Parku-Pomnika Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko- Radzieckiej II Nagroda Zespołowa za osiągnięcia w dziedzinie techniki, przyznana przez Naczelną Organizacj ę Techniczną 1971 Nagroda Zespołowa Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za rok 1970 w dziedzinie Budownictwa i Architektury za opracowanie projektu i rea

lizację Zespołu Osiedli Mieszkaniowych "Winogrady", której laureatami zostali m. in.: mgr Alfred Hofman, inż. Bogdan Jankowiak, mgr inż. Ewa Stankowska, mistrz Franciszek Mańkowski, inż. Wojciech Siwa, technik Zygmunt Jąder, mistrz Władysław Ikierski 1972 Odznaka Honorowa Miasta Poznania Nagroda Zespołowa II stopnia w dziedzinie techniki za montaż wymuszony budynków wysokich - wielkopłytowych, przyznana przez Naczelną Organizację Techniczną 1974 Nagroda III stopnia za osiągnięte wyniki w Ogólnokrajowym Konkursie U sprawnienia Gospodarki Materiałowej Nagroda Zespołowa I stopnia Ministra Budownictwa w dziedzinie budownictwa i architektury za budowę hotelu "Polonez" Nagroda Zespołowa Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za rok 1974 w dziedzinie Budownictwa i Architektury za projekt i realizację hotelu "Polonez", której laureatami zostali m. in.: mgr inż. Jan Eckardt, inż. Bogdan Reiss, inż. Wojciech Siwa, mgr inż. Ewa Stankowska 1975 Dyplom Ministra Budownictwa za zajęcie IV miejsca we współzawodnictwie o tytuł Najlepszego Przedsiębiorstwa Budownictwa Mieszkaniowego 1976 Nagroda Zespołowa III stopnia Ministra Spraw Wewnętrznych w dziedzinie nauki i techniki za wzorową organizację pracy nad koncepcją i wykonawstwem szpitala Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 1977 Odznaka Honorowa "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego" Dyplom Wojewody Poznańskiego za prezdterminowe oddanie do użytku hotelu "Poznań" 1978 Nagroda Zespołowa Ministra Budownictwa w dziedzinie budownictwa za realizację hotelu "Poznań" 1980 Medal za działalność na rzecz dzieci, wręczony w Międzynarodowym Dnia Dziecka 1981 Dyplom Uznania za efektywną działalność społeczną we Froncie Jedności Narodu 1987 Order Sztandaru Pracy II klasy, nadany przez Radę Państwa za wybitne zasługi w rozwoju gospodarczym i kulturalnym Złota Odznaka Ministerstwa Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej za efektywną działalność w zakresie realizacji planów rzeczowych Odznaka Honorowa Ministerstwa Oświaty i Wychowania "Za zasługi dla Oświaty" .

XX SESJA MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ (absolutoryjna)

W dniu 28 maja 1987 r. w sali posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej przy pi. Kolegiackim 17 odbyła się XX Sesja Rady, z udziałem 90 radnych oraz prezydenta Poznania Andrzeja Wituskiego, wiceprezydentów: Zbigniewa Habela, Mirosława Kopińskiego i Bogdana Zastawnego, przedstawiciela Wydziału Polityczino-Organizacyjnego Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Mariana Hasińskiego, kierownika Wydziału Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Haliny Wróblewskiej, wiceprzewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Planowania Jana Walkowiaka, dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Poczty Pawła Kasprzyka, dyrektorów jednostek gospodarczych, przewodniczących Dzielnicowych Rad Narodowych, naczelników dzielnic i in. Obrady otworzył radny Stanisław Antczak, przedstawiając porządek dzienny, który obejmował m. in.: 1. Interpelacje i wnioski radnych; 2. Sprawozdanie a. wykonania Planu Społeczno-Gospodarczego i budżetu miasta za rok 1986 oraz udzielenie absolutorium prezydentowi miasta; 3. Informację o realizacji programu zamieMeń oszczędnościowych Urzędu Miejskiego za rok 1986; 4. Informację Komisji Wychowania, Oświaty i Kultury o wykonaniu Uchwały Nr XI/72/86 w sprawie Miejskie

19«

Stanisław Antczakgo Funduszu Rozwoju Kultury na rok 1986; 5. Informację o zmianach w budżecie miasta na rok 1986; 6. Projekty uchwał w sprawach: ustalenia wysokości funduszu zasobowego na rok 1987, podział nadwyżki budżetowej z 1986 r. oraz nazw ulic miasta. Rada przedstawiony porządek dzienny zaakceptowała. Interpelacje i wnioski zgłosili: Radny Andrzej Baraniecki - zgłosił dwa wnioski, aby: 1. Podjąć energiczne kroki w celu prawidłowego nadzoru nad wykonaniem

Sprawozdaniainwestycji komunalnych. Przykładem braku nadzoru jest sprawa z przeJsclem w ul. Leonarda na Winiarach, które po roku eksploatacji będzie po raz trzeci remontowane. 2. Powołać zespół dla zbadania przyczyn złego stanu Komunalnego Przedsiębiorstwa Techniki Sanitarnej "Sanitech" . Radny Stanisław Uram - wnioskował o przeprowadzenie w godzinach nocnych badań natężenia hałasu w ciągu ulic Przybyszewskiego - Reymonta, wyciągnięcie na ich podstawie odpowiednich wniosków oraz opublikowanie wyników badań. Radny Wiktor Wysłouch - w imieniu Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stwierdził, iż Centralna Oczyszczalnia Ścieków jest inwestycyjną studnią bez dna, czynnikiem zagrożenia epidemiologicznego, dewastującym rolnictwo i obniżającym zdrowotność żywności. Woj. poznańskie ma naj - uboższy bilans wodny w Polsce. Od 1981 r. tutejsze rzeki znalazły się poza wszystkimi klasami czystości, a wyrywkowe badania wód podziemnych wskazują na występowanie w nich zanieczyszczeń mikrobiologicznych oraz związkami azotu. Przyczyną tego są ścieki odprowadzane do gruntu, przecieki z nieszczelnych kanalizacji miejskich, wsiąkanie wód zanieczyszczonych rzek, nieodpowiednio przygotowane wysypiska śmieci, odpadów przemysłowych i in. Dalej radny Wysłouch zwrócił uwagę na wzrost zapotrzebowania na wodę, które w 2000 r. będzie sięgało 589 min m 3 na rok. Przypomniał, iż budowa Centralnej Oczyszczalni Ścieków składa się z trzech zadań: I zadanie to oczyszczalnia mechaniczna o wydajności 55 tys. m 3 na dobę, II zadanie - oczyszczalnie mechaniczne o wydajności 263 tys. m 3 na dobę i zadanie III - oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna o wydajności 330 tys. m 3 na dobę.

"Wszystko miało być zbudowane w ciągu jedenastu lat - mówił radny Wysłouch - kosztem 744 min zł. Aktualnie, po czternastu latach, nie zakończono jeszcze I etapu i nie wiadomo kiedy to nastąpi, bowiem wystąpiły błędy w projektowaniu i budowie. Koszt II etapu wynosi 7 581 min zł. Jest to więc inwestycyjna studnia bez dna i jeżeli sprawa nie zostanie pilnie załatwiona, i zakończona to w XXI wiek wkroczymy bez oczyszczalni ścieków. Sprawą tą zainteresowało się Prezydium Rady, które odbyło posiedzenie wyjazdowe na terenie oczyszczalni w dni u 28 kwietnia br." W imieniu Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, radny Wiktor Wysłouch zgłosił wniosek, aby zobowiązać Prezydium Rady do opracowania wniosków w sprawie Centralnej Oczyszczalni Ścieków i przedstawienia ich Radzie oraz zobowiązać Prezydium Rady i prezydenta miasta do podjęcia pilnych i wszechstronnych starań o przyspieszenie realizacji inwestycji oraz informowania radnych o rezultatach tych działań. Radny Bogdan Banasiak - przypomniał, iż zgłaszał już wniosek o opracowanie raportu o przyczynach niedomagania gospodarki komunalnej. Materiały te zostały opracowane. Mimo, że są one bogate, wymagają pewnych uzupełnień. W świetle tych materiałów zgłosił wniosek o powołanie zespołu oceniającego nie tylko działalność Komunalnego Przedsiębiorstwa Techniki Sanitarnej "Sanitech" , ale w ogóle gospodarkę komunalną miasta. Ponadto wysunął wniosek o rozważenie możliwości wywożenia odpadów z atestami toksyczności na wysypiska komunalne przez przedsiębiorstwa państwowe do czasu utworzenia wysypiska przemysłowego. Jeżeli problem (ten nie zostanie rozwiązany, powstaną bowiem następne "dzikie wysypiska" . Radna Danuta Żywiecka - w imieniu mieszkańców Osiedli Oświecenia i Powstań Narodowych domagała się szybkiego uruchomienia zamkniętego Urzędu Pocztowego na Osiedlu Oświecenia. Radna podzieliła się też obserwacjami na temat przyjmowania petentów. Wprowa

dzenie w poniedziałki godzin popołudniowych dla załatwiania spraw urzędowych jest nietrafne, bowiem interesantów w tych godzinach brak. Podobnie chybione są godziny przyjęć w robocze soboty. Radna Żywiecka zwróciła się do Rady z prośbą o zastanowienie się nad tym, czy sensowne są dyżury radnych pełnione dla przyjmowania skarg i wniosków obywateli w pierwsze poniedziałki miesiąca w godz. od 15 do 17. Radna Teresa Dudek - wnioskowała · o informowanie odbiorców o terminie wykupu przydziałów opału, a ponadto o zwrócenie uwagi na działalność Biura Opałowego Nr 2 przy ul. Grotkowskiej, którego funkcjonowanie budzi różnorakie zastrzeżenia. · Radny Ryszard Błaszkiewicz - zgłosił wnioski aby: 1. Kontenery na śmieci, stojące na ulicach, były estetycznie pomalowane i systematycznie opróżniane. 2. Poszukać innego producenta kontenerów. W dotychczas używanych bowiem urywają się kółka, nie zamykają pokrywy i są one wykonane z tak cienkiej blachy, że często w ciągu pół roku stają się całkowicie przerdzewiałe. Radny Kazimierz Z. Nowicki - przedstawił wnioski, aby: 1. Ułatwić poruszanie się po Poznaniu zmotoryzowanym z innych miast. Oznakowane są bowiem tylko trasy pozwalające ominąć zatłoczone centrum, ale ci, którzy muszą do niego wjechać, przy próbie wyjazdu błąkają się, gdyż brak jest w mieście czytelnego oznakowania. 2. Podjąć kroki na rzecz eliminowania elementów szpecących miasto, jak: reklamy na szczycie budynku przy Teatrze Polskim, na parkingu przy ul. 3 Maja, domu Spółdzielni Inwalidów na pi. Wielkopolskim. 3. Wyeliminować w sklepie nocnym przy ul. Głogowskiej (naprzeciwko Dworca Zachodniego) sprzedaż alko ho - lu, bowiem placówka ta spełnia raczej funkcję meliny niż sklepu spożywczego. Radny zapytał, co dała miastu kontrola przeprowadzona przez Zespół Inspekcji Terenowej, jakie są jej koszty i kto je pokrywa? Radny Tadeusz Pawłowski - zgłosił wniosek w sprawie przestrzegania przez wydziały Urzędu Miejskiego zasady uzyskiwania opinii Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przed przekazywaniem gruntów rolnych i leśnych na inne cele. W uzasadnieniu stwierdził, iż Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami zezwolił na zajęcie terenu o obszarze 18 ha lasów przy ul. Chemicznej i Gdyńskiej jeszcze przed uregulowaniem spraw prawnych i uzyskaniem opinii Komisji. Ponadto zapytał, czy jest możliwe wykwaterowanie trzech użytkowników zajmujących pomieszczenia pozostałe po budowie hotelu "Poznań" w Parku Dąbrowskiego. Zajmowanie tych pomieszczeń nie pozwala Poznańskiemu Przedsiębiorstwu Zieleni na prawidłowe zagospodarowanie parku. Radny Marian Ratajczak - zapytał, czy prawdą jest, iż dyrekcja Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w celu pozyskania chętnych do pracy na stanowiskach kierowców i motorniczych stosuje środki zachęcające w postaci przydzielania ogródków działkowych, działek budowlanych i kwoty 100 tys. zł na zagospodarowanie się, oraz co dyrekcja robi dla pracowników już zatrudnionych? Prezydent Poznania Andrzej Wituski zaproponował, by od XXI Sesji odpowiedzi na zgłaszane przez radnych wnioski i interpelacje udzielane były bezpośrednio po ich zgłoszeniu, a nie przy końcu posiedzenia. Większością głosów, przy trzech głosach wstrzymujących się, Rada propozycję przyjęła.

Przewodniczący obrad, radny Stanisław Antczak uznając za słuszne wnioski zgłoszone przez radnych Baranieckiego i Banasiaka - zaproponował powołanie zespołu dla opracowania materiałów w sprawie gospodarki komunalnej, w następującym składzie: radni Włodzimierz Olejnik i Marek Pokrywka oraz wiceprezydent Poznania Bogdan

Sprawozdania

Zastawny, kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego Bogdan Hołderny i dyrektor "Sanitecbu" Antoni Klimecki. Rada zaaprobowała skład zespołu.

Przed przystąpieniem do rozpatrywania głównego punktu porządku dziennego sesji, radny Stanisław Antczak przypomniał, iż Prezydium Rady, akceptując przedstawione Sprawozdanie Z wykonania Planu Spoleczno-Gospodarczego i budżetu, uznało, iż miniony rok był dobry pod względem zakresu wykonanych inwestycji. Dzięki dodatkowym dotacjom, udało się wykonać szereg nie planowanych wcześniej zadań, głównie w zakresie remontów dróg i ulic. Więcej środków przeznaczono także na remonty domów mieszkalnych. Oczywiście, nie udało się zaspokoić wszystkich potrzeb społecznych, szczególnie w zakresie budownictwa mieszkaniowego i towarzyszącego oraz gospodarki komunalnej. Następnie radny Antczak przypomniał, iż zgodnie tz Regulaminem, Rada rozpatrując Sprawozdanie Z wykonania Planu i budżetu podejmuje uchwałę o jego przyjęciu i udzieleniu absolutorium prezydentowi. Rada powołała Komisję Redakcyjną projektu uchwały. Funkcję jej przewodniczącego powierzono radnemu Włodzimierzowi Palaczowi przewodniczącemu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego. Wprowadzenia do dyskusji dokonał prezydent Poznania Andrzej Wituski. "Pragnę w swym wystąpieniu - powiedział na wstępie Andrzej Wituski - skupić uwagę Wysokiej Rady na najważniejszych problemach miasta, leżących bezpośrednio we właściwości Miejskiej Rady Narodowej. Pragnę także poinformować o krokach, które pozwoliły w aktualnej sytuacji ekonomicznej kraju i województwa uzyskać dobre efekty. Chciałbym też podkreślić, że przyjęte do realizacji zadania nie należały do łatwych, stąd ich wykonanie wymagało ze strony Urzędu i jego służb dużego wysiłku. W niektórych dziedzinach gospodarki miejskiej nastąpiła wyraźna poprawa. Nadal notujemy jednak trudną sytuację w inwestycjach komunalnych, których nakłady - mimo wzrostu - nie pozwoliły na wyprzedzające uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, na rozbudowę istniejącej bazy. Pogłębiał się ujemny bilans wody i ciepła. Nie zanotowano poprawy w zakresie oczyszczania ścieków i odpadów stałych. Pogorszeniu uległy warunki nauczania w szkołach podstawowych. "N a rozwój miasta skierowane zostały w 1986 r. nakłady inwestycyjne planu terenowego w wysokości 4737,2 min zł, tj. wyższe od planu uchwalonego przez Wysoką Radę o kwotę 1370 min zł (o 40,7%). Składają się na to nakłady inwestycyjne planu podstawowego U rzędu Wojewódzkiego, wykonane na kwotę 3835,3 min zł, wyższe od planu o 1408 min zł, tj. o 58%, oraz fundusze celowe i 'specjalne, w wysokości 901,9 min zł, wykorzystane w 96%. Źródłem tego poważnego przekroczenia planu podstawowego były środki z rezerw Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, a także z nadwyżki budżetowej Urzędów Wojewódzkiego i Miejskiego.

Dzięki temu zwiększona została o 11 (do 60) liczba realizowanych zadań planu podstawowego.

"Podobnie jak w latach poprzednich, dominujący udział w inwestycjach planu podstawowego miała gospodarka komunalna. Na jej rozwój wydatkowano 3222,1 min zł. Dominujący udział (39,1%) posiadały nakłady na ujęcia i rozprowadzenie wody. .Stosunkowo skromne nakłady skierowano na oczyszczalnie ścieków (5,7%), co wiąże się z kończeniem I etapu budowy Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Kozichgłowach. "Do użytku przekazano dziewięć zadań, w tym dwa z wyprzedzeniem (poza uchwalonym planem), a mianowicie: I odcinek kolektora przeźmierowskiego oraz ciepłociąg Źródlana - Słowiańska - - Trójpole, mający istotne znaczenie dla poprawy ogrzewania mieszkań na osiedlach winogradzkich. Bardzo nam na tym zależało. Nie udało się jednak uzyskać końcowych efektów sześciu zadań inwestycyjnych: zbiorniki wody na Moraskiej Górze, Centralna Oczyszczalnia Ścieków, gdzie opóźnienia wystąpiły na ciągu osadowym. Ponadto nie została zakończona budowa podstacji prostownikowej oraz sieci wodno-kanalizacyjnej dla osiedli Wyłom - Serbska i Karolin oraz magistrali cieplnej Dolna Wilda. "Szereg zadań, zarówno inwestycyjnych jak i remontowych, zostało dodatkowo włączonych do planu dzięki przekazaniu przez Wysoką Radę środków z nadwyżki budżetowej. Ze środków tych zrealizowano m. in. urządzenia wodociągowe w Sytkowie i Krzesinkach, prowadzone są prace projektowe związane z budową magistrali wodociągowej dla Szczepankowa - Spławia. Ponadto kontynuowano budowę przystanku zbiorczego Podwale oraz zakończono budowę wysypiska śmieci w Biedrusku. "Poważnym uzupełnieniem nakładów inwestycyjnych były czyny społeczne. Ich wartość oszacowano na 364,7 min zł.

Do użytku przekazano m. in. 7,8 km sieci wodociągowej, 8,9 km kanalizacyjnej, 15,2 km gazowej, 0,8 km cieplnej i 0,2 km energetycznej". Prezydent miasta podkreślił dalej, iż inwestycje oraz czyny społeczne podporządkowane były budownictwu mieszkaniowemu. W różnych formach budownictwa przybyły 3362 mieszkania, w tym 2904 w budownictwie wielorodzinnym. Niestety, efekty były niższe od planu o 148 mieszkań, bowiem nie został w pełni wykonany plan budownictwa zakładowego. Mimo warunków sprzyjających rozwojowi budownictwa jednorodzinnego, do pełnej realizacji planu zabrakło także 102 mieszkań. Barierę dla rozwoju tego budownictwa stanowią m. in. braki materiałów budowlanych i instalacyjnych, poziom kredytów bankowych, a także brak uzbrojonych terenów. Na realizację tego ostatniego zadania przeznaczono ponad 300 min zł. Aktualnie w trakcie realizacji

Andrzej Wituski znajduje się ok. 3100 domków jednorodzinnych. Planowane nakłady na remonty budynków mieszkalnych, dzięki dodatkowym środkom przyznanym przez Wojewódzką Radę Narodową, zostały zwiększone o kwotę 129 min zł. Remonty zostały zakończone w 152 obiektach. Mimo takiego zaangażowania środków, zakres remontów jest ciągle zbyt skromny, co grozi w przyszłości nieodwracalnymi konsekwencjami. "Na modernizację, rozbudowę dróg i oświetlenia - mówił dalej Andrzej Wituski - wydatkowano 1383 min zł, tj. blisko dwukrotnie więcej niż planowano, m. in. przez przyznanie środków z planu centralnego na usunięcie skutków awarii na skrzyżowaniu ulic Hetmańska"'Głogowska. Przy tej okazji dokonano kompleksowej modernizacji skrzyżowania, podniesiono jego sprawność eksploatacyjną i funkcjonalność oraz nadano nowy wygląd. Oddano też do użytku po remonie m. in. jedną nitkę przelotową wiaduktu Franowo, odcinek ul. Jedności Słowiańskiej (Hetmańska Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego), ulice: Strzałkowskiego, Kochanowskiego, Kurpińskiego, Cmentarną - Owczą. Przebudowane zostały skrzyżowania ulic: N aramowicka - Lechicka i Ogrodowa - - Ratajczaka.

Sprawozdania

"Kontynuowano budowę wiaduktów Dworcowego i Dolna Wilda oraz ulic w Piątkowie- N aramowicach. Wykonano nawierzchnie asfaltowe na wielu ulicach i zmodernizowano w kilku punktach miasta sygnalizację. Poprawie stanu zaplecza technicznego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego służyły m. in. przekazanie do eksploatacji tymczasowej zajezdni autobusowej przy ul. Fortecznej oraz przebudowa podstacji "Głogowska". Dla poprawy obsługi pasażerów wybudowano 32 wiaty na przystankach tramwajowych i autobusowych. "Najpoważniejszą inwestycją komunikacyjną w mieście jest budowa Poznańskiego Szybkiego Tramwaju. Zrealizowano tam nakłady w wysokości 656 min zł, głównie z nadwyżki budżetowej Urzędów Wojewódzkiego i Miejskiego.

Wpłynęły dalsze wpłaty poznańskich zakładów pracy na ten cel w kwocie 24 min zł, a od początku wpłat - razem 54 min zł. Ponadto 12 jednostek zadeklarowało wykonanie robót rzeczowych wartości ok. 80 min zł. W bieżącym roku budowa Poznańskiego Szybkiego Tramwaju została włączona do planu podstawowego Urzędu Wojewódzkiego, w oparciu o centralnie przyznane środki. "W minionym roku ludność Poznania zwiększyła się do 578 tys., tj. o 2,9 tys. osób, w tym z tytułu przyrostu naturalnego o 1,4 tys. osób. Rozwój demograficzny miasta stawia przed władzami miejskimi zadania w zakresie rozbudowy urządzeń infrastruktury społecznej, szczególnie na nowych osiedlach mieszkaniowych i w rejonach peryferyjnych. Oddano do użytku część dydaktyczną szkoły podstawowej na Osiedlu Bohaterów II Wojny Światowej, 9 pomieszczeń do nauki w Szkole Podstawowej Nr 61 przy ul. Obodrzyckiej oraz trzy sale gimnastyczne (dwie na Osiedlu Bolesława Chrobrego i jedną na Osiedlu Kosmonautów). W szkolnictwie podstawowym nadal występuje jednak trudna sytuacja, zdeterminowana wyżem demograficznym. Liczba uczniów w szkołach zwiększyła się o dalsze 2,4 tys., a w konsekwencji wskaźnik zmianoWOSCl ukształtował się na poziomie 1,45, zaś w 11 szkołach - powyżej 2. "Dla poprawy sytuacji buduje się plęC dalszych szkół: noszącą imię X Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej dwudziestopięcio izbową Szkołę na Osiedlu Jana III Sobieskiego (w rocz-nym cyklu) oraz na Osiedlach: Bolesława Śmiałego, Władysława Łokietka, Czecha i Winiary II. Kontynuowano również rozbudowę szkół na Osiedlu Bohaterów II Wojny Światowej oraz przy ul. Druskiennickiej. Korzystniej - w aspekcie uwarunkowań demograficznych wygląda sytuacja w przedszkolach, gdyż liczba dzieci w wieku 3 - 6 lat wzrosła nieznacznie. Przekazno do użytku przedszkole na Osiedlu Czecha. Nadal jednak na 100 miejsc przypadało 124 dzieci w wieku przedszkolnym, a ponad 4 tys. nie znalazło w przedszkolach miejsca. "Zakończone zostały roboty budowlane przy Wojewódzkim Ośrodku Onkologicznym na Garbarach. Efektem inwestycji będzie powiększenie Ośrodka o 156 łóżek. Kontynuowano budowę szpitala na Nowym Mieście, pawilonu zakaźnego i pralni przy ul. Lutyckiej oraz adaptację budynku przy ul. Winogrady na oddział reumatologiczny. Poszerzona została baza lecznictwa otwartego o przychodnię na Osiedlu Zwycięstwa, a w budowie znajdują się: przychodnia specjalistyczna w centrum Ze?połu Osiedli Mieszkaniowych "Winogrady" oraz zespołu dla szkół wyższych przy ul. Obornickiej.

"W dziedzinie handlu, na nowych osiedlach przekazano do użytku 1.6 tys. m 2 powierzchni handlowej, zamiast planowanej 4,3 tys. m 2 . Wskutek trudności wykonawczych nie udało się zakończyć budowy czterech pawilonów na Ratajach i Piątkowie. Przekazano do użytku pawilon przy ul. Andrychowskiei, podjęto budowę pięciu dalszych pawilonów. Dla ułatwienia zaopatrzenia w ziemniaki, warzywa i owoce na zimę zorganizowano targowisko póthektarp

we przy ul. Jerzego. Ponadto siedem targowisk objęto modernizacją, podnosząc ich estetykę i funkcjonalność. Baza uspołecznionej gastronomii zwiększyła się o jeden zakład o 96 miejscach na Osiedlu Jana III Sobieskiego.

"W kręgu zainteresowania władz miejskich były również sprawy kultury i sztuki oraz kultury fizycznej, sportu i turystyki. Instytucje artystyczne realizowały swoją działalność głównie w oparciu o istniejącą bazę. Jedynie Miejska Biblioteka Publiczna powiększyła sieć filii o trzy nowe placówki. Kontynuowano rozbudowę Muzeum Narodowego. Na remonty instytucji artystycznych i upowszechniania kultury wydatkowano 166 min zł. Kontynuowano remonty konserwatorskie zespołu staromiejskiego. "W centrum zainteresowania władz miejskich znajdowały się również sprawy związane z ochroną i modernizacją istniejącej zieleni miejskiej. N a remonty kapitalne zieleni miejskiej wydatkowano kwotę 142,1 min zł, tj. wyższą o 1,5% w stosunku do planu. Aktywną działalność przejawiała Rada Zieleni. Dokonano modernizacji zieleni w śródmieściu, a szczególnie w ul. Czerwonej Armii, pi. Wolności, pi. Młodej Gwardii i pi. Wiosny Ludów. Przy modernizacji uwzględniono również dobór materiału roślinnego. Obserwować będziemy z uwagą doświadczenia w tym zakresie. Kontynuowano rozbudowę Poznańskiej Palrmarni przy współudziale społeczeństwa, wyrażającym się wpłatami gotówkowymi i zbiórką surowców wtórnych. Zrealizowane w ubiegłym roku nakłady w wysokości 91 min zł pozwoliły na zwiększenie zaawansowania inwestycji do ok. 50%>."

Przechodząc do sprawozdania z wykonania Planu Społeczno-Gospodarczego i budżetu, prezydent Poznania przypomniał,' że budżet ten w momencie uchwalania nie pokrywał wszystkich potrzeb gospodarki miejskiej. W ciągu roku jednak niedobory zostały w znacznym stopniu zniwelowane, dzięki dodatkowym

153środkom z budżetu wojewódzkiego, a także nadwyżki budżetowej za rok 1985. Budżet miasta wzrósł w ciągu roku po stronie dochodów i wydatków o kwotę 3 774 506 tys. zł.

Dzięki dodatkowym funduszom można było wykonać zadania, na które brakowało środków na początku roku. Wykorzystano je zatem w większości na sfinansowanie zadań w gospodarce komunalnej - 569 925 tys. zł, gospodarce mieszkaniowej - 658 612 tys. zł, ochronie zdrowia i opiece społecznej 434 931 tys. zł, szkolnictwie zawodowym - 104 410 tys. zł, inwestycjach i remontach kapitalnych - 11 803 973 tys. zł, czynach społecznych - 108 000 tys. zł. Dochody budżetowe osiągnęły wskaźnik 101,2% planu (14 738 868 tys. zł), wydatki wykonano w 99,6% (14 497 023 tys. zł). "Dzięki osiągniętym wskaźnikom podkreślił na zakończenie Andrzej Wituski wygospodarowano nadwyżkę budżetową w wysokości 214 845 tys. zł, którą Wysoka Rada przeznaczy w roku bieżącym na zwiększenie funduszu zasobowego oraz na zadania wymagające pilnego sfinansowania. Projekty uchwał w tych sprawach są w posiadaniu obywateli Radnych i były przedmiotem analiz podczas posiedzeń Komisji i Prezydium Rady. Proszę o ich akceptację. "Osiągnięte wyniki świadczą o pełnymwykorzystaniu wszystkich możliwości realizacyjnych, a także potwierdzają, że gospodarowanie przyznanymi środkami budżetowymi było prawidłowie ). racj onalne. W tej sytuacji proszę Wysoką Radę o przyjęcie przełożonego na rok 1986 Sprawozdania Z wykonania Planu i budżetu. "Korzystając z udzielonego mi głosu, chciałbym poinformować Wysoką Radę o wstępnych ocenach miasta przez Inspekcję Terenową. Ocena ogólna w stopniu 3,44 składa się z następujących ocen poszczególnych dziedzin: najwyżej zostało ocenione rolnictwo - 4,30; natomiast sport i turystyka - 3,75, oświata

Sprawozdania

3,63, funkcjonowanie i zarządzanie organów administracji państwowej 3,60, kultura i sztuka - 3,58, zdrowie 3,48, komunikacja - 3,37, handel - 3,42, budownictwo - 3,28, stan sanitarny - 3,21.

"Zdecydowanie najsłabszym ogniwem okazała się ochrona środowiska naturalnego (2,85), a dalej gospodarka komunalna (3,07). Gen. Michał Janiszewski w podsumowaniu mówił o dużej względności ocen. Największym osiągnięciem Inspekcji było odsłonięcie słabości Poznania w oczach .wszystkich, również władz centralnych. Ochrona środowiska okazała się nie tylko nie doinwestowana, ale i dziedziną, w której znajomość i wiedza szeregu osób zasługiwały na ubolewanie. Markowe zakłady poznańskie, o finalnym eksportowym produkcie, nie zachowywały wielokrotnie podstawowych reguł w zakresie ochrony środowiska. "Długoletnie zaniedbania inwestycyjne i również organizacyjne w gospodarce komunalnej sprawiają, że jest to dziedzina, której trzeba będzie poświęcić niezwykle dużo uwagi. Miasto uczestniczyło w ogólnej punktacji wojewódzkiej. W wielu dziedzinach miało ją wyższą od innych miast. N as cieszyła ocena skuteczności zarządzania administracji państwowej, albowiem oceny 3,6 nie wystawiono do tej pory w Polsce jeszcze nigdzie. Trzydzieści dwa województwa w kraju obnażyły w trakcie kontroli, gdzie są ich największe słabości. Nie sądzę, by ochrona środowiska i gospodarka komunalna tak nisko wypadły we wszystkich województwach. Jeżeli w naszym województwie wypadły poniżej · średniej, wynika stąd, iż Komisja Planowania przy Radzie Ministrów i władze centralne winny skierować środki na odbudowę tych dziedzin, które na to zasługują. W przypadku nieotrzymania tych środków, należy na sesji Rady zastanowić się, czy nie ograniczyć nakładów na niektóre dziedziny, a skierować je tam, gdzie potrzeby są największe" .

Radny Włodzimierz Palacz, w imieniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego oraz Zespołu Radnych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Bezpartyjnych, dokonał oceny wykonania Planu Społeczno-Gospodarczego i budżetu za 1986 r. oraz przedstawił wniosek o udzielenie absolutorium prezydentowi miasta. "Dokonując oceny realizacji Planu i budżetu za rok 1986 - powiedział mówca na wstępie · - nie sposób przypomnieć, jak niewiele satysfakcji przyniosło nam jego uchwalenie. Niewielkie środki finansowe, ogromna liczba zadań rzeczowych, które nie zostały ujęte w, Planie, informacja kierownictwa Urzędu Miasta o potrzebie starań o doda tkowe środki, jak również zapewnienia kierownictwa Urzędu Wojewódzkiego, że środki te uzyskamy w trakcie re ali - zacji Planu, nie dawały nam poczucia właściwego wykonania obowiązku wobec społeczeństwa miasta. Dostarczone na dzisiejszą sesję materiały dowodzą, że starania kierownictwa Urzędu o dodatkowe środki finansowe przyniosły znaczne rezultaty oraz że zapewnienia Urzędu Wojewódzkiego nie były gołosłowne. "W trakcie realizacji Planu nakłady inwestycyjne zostały zwiększone o 40,7%, w tym na gospodarkę komunalną o 56,2%, na ochronę zdrowia o 60,6%, na oświatę i wychowanie o 41,7%. Nastąpiło zwiększenie rzeczowego Planu o jedenaście nowo rozpoczynanych zadań, chociaż niezadowolenie budzi fakt, że niektóre zadania, posiadające pełne pokrycie dokumentacyjne i finansowe, z uwagi na nie dostateczne zaangażowanie wykonawców nie zostały zrealizowane (wodociąg dla Osiedla Karolin, uzbrojenie ulic Serbska - Wyłom czy magistrala cieplna Dolna Wilda). Dezaprobatę budzą również opóźnienia na tak ważnych dla Poznania inwestycjach jak oczyszczalnia ścieków, rozbudowa Elektrociepłowni Karolin, zbiorniki czystej wody na Moraskiej Górze, Rozlewnia Gazu Płynnego "Korgaz" w Jasieniu czy bazy Komunalnego Przedsiębiorstwa Techniki Sanitarnej przy ul. Góreckiej. Wynika ona przede wszystkim z tego, że są to inwestycje, które wywierają znaczny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie miasta. "Szczególnego podkreślenia wymaga niekorzystna sytuacja, jaka nadal występuje w zaopatrzeniu miasta w wodę, ciepło i odprowadzaniu ścieków. Wyjątkowego potraktowania wymaga wywóz śmieci i nieczystości płynnych. Jest to konsekwencja wieloletniego niedoinwestowania tych dziedzin. W komunikacji miejskiej - nieliczne dostawy taboru czy remonty torowisk nie wpłynęły w sposób istotny na poprawę warunków komunikacyjnych. "Rozwój demograficzny miasta wywołuje stałe pogarszanie się warunków nauczania w szkolnictwie podstawowym i opieki przedszkolnej. Niezbędne staje się podejmowanie skutecznych kroków zmierzających do kompleksowego budowania obiektów przedszkolnych i szkolnych oraz innych urządzeń towarzyszących budownictwu mieszkaniowemu. "J ako radni jesteśmy krytyczni w naszych ocenach oraz... niecierpliwi w oczekiwaniu na rezultaty działalności gospodarczej Urzędu i jego kierownictwa. Obiektywizm nakazuje jednak podkreślanie także pozytywów tej działalności. S twierdzić więc należy, że prezydent Poznania i jego Urząd jako organ wykonawczy wykonali i w wielu przypadkach przekroczyli zadania Planu oraz zrealizowali zalecenia U chwały Absolutoryjnej z 1986 r. "Na szczególne podkreślenie zasługują: wykonanie nakładów inwestycyjnych planu terenowego w wysokości 4737,2 min zł - większych od przyjętych w Planie o 1307 min zł; przekazanie do użytku 3362 mieszkań, w tym w ramach budownictwa wielorodzinnego 2964 mieszkań; przekroczenie planu nakładów na remdńty kapitalne ogółem o 1999 min zł, tzn o 60,3%, ze szczególnym podkreśleniem , że przekroczenie to wystąpiło w takich działach jak: oświata i wychowanie, gospodarka komunalna, och

\ 5 5

Radny Włodzimierz Palacz: "Niezbędne staje się podejmowanie skutecznych kroków, zmierzających do kompleksowego budowania obiektów przedszkolnych oraz innych urządzeń towarzyszących budownictwu mieszkaniowemu"

rona zdrowia i opieka społeczna; wykonanie nakładów na budowę Poznańskiego Szybkiego Tramwaju w wysokości 656 min zł; zrealizowanie czynów społecznych o wartości 364 min zł, przy wzroście udziału środków własnych ludności do 70%. "W tym .stanie rzeczy należy stwierdzić, że władze administracyjne wykonały swoje zobowiązania dotyczące zwiększenia środków na najpilniejsze potrzeby naszego miasta, chociaż występujące dysproporcje między potrzebami społecznymi a możliwościami ich zaspokojenia są wciąż zbyt duże, by można było z całkowitym zadowoleniem skwitować efekty 1986 r. Jednakże wkład pracy i zaangażowanie dla ich łagodzenia - osobiście prezydenta Poznania, jak też jego Wispółpracowników są widoczne i wymagają podkreślenia. Potwierdziły to również wyniki kontroli przeprowadzonej przez Zespół Inspekcji Terenowej Urzędu Rady Ministrów.

Po ocenie wykonania budżetu za rok 1986, radny Palacz oświadczył:

Sprawozdania

"Stopień realizacji Planu Społeczno- Gospodarczego i budżetu Poznania oraz uzyskane efekty rzeczowe i społeczne za rok 1986 upoważniają, aby w imieniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego oraz Zespołu Radnych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Bezpartyjnych serdecznie podziękować prezydentowi miasta Andrzejowi Wituskiemu i jego współpracownikom za wkład pracy przy realizacji Planu i budżetu za 1986 rok. Wnoszę więc o zatwierdzenie Sprawozdania Z wykonania Planu i budżetu oraz o udzielenie absolutorium prezydentowi miasta za 1986 rok". Radny Teodor Papis, występując w imieniu Zespołu Radnych Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, powiedział, iż ocena wykonania Planu Społeczno-Gospodarczego i budżetu za rok 1986 była przedmiotem analizy komisji Rady. Wyniki tej analizy zostały przedstawione w wystąpieniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego. Zespół Radnych Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego podziela tę oce

Radny Teodor Papis: "Dla utrwalenia dobrego imienia Poznania jako stolicy Wielkopolski, należy zdecydowanie i skutecznie stawiać czoła piętrzącym się problemom"nę oraz wnosi o udzielenie absolutorium prezydentowi miasta Andrzejowi Wituskiemu. N astępnie radny Papis stwierdził:, "Przyjęte do realizacji zadania planowe nie należały do łatwych, szczególnie w zakresie budownictwa mieszkaniowego, remontów i inwestycji. Miniony rok nie pozwolił na spełnienie wielu oczekiwań społecznych, niemniej w niektórych dziedzinach nastąpiła wyraźna poprawa, np. w zaopatrzeniu w wodę. Nie można tego natomiast powiedzieć o komunikacji, ochronie przyrody i utrzymaniu porządku. Nie zadowalają efekty budownictwa mieszkaniowego i towarzyszącego. Dla utrwalenia dobrego imienia Poznania jako stolicy Wielkopolski, należy zdecydowanie i skutecznie stawiać czoła piętrzącym się problemom". Radny Papis przypomniał propozycję sprzed dwóch lat Zespołu Radnych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Bezpartyjnych umożliwienia dzielnicowym radom narodowym prezentowania swoich osiągnięć na sesjach Rady. "Doceniając zaangażowanie prezydenta i jego Urzędu - podkreślił mówca - Zespół Radnxch Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego oczekuje wzmożonej aktywności w tworzeniu jednostek przemysłu terenowego i przedsiębiorstw usługowych, szczególnie remontowo-budowlanych, oraz niedopuszczania do marnotrawstwa obiektów, jak np. Stadionu Sportowego im. 22 Lipca. Zespół jeszcze raz popiera wniosek o udzielenie absolutorium prezydentowi miasta Andrzejowi Wituskiemu." Radny Wojciech Rybarczyk, występując z upoważnienia Zespołu Radnych Stronnictwa Demokratycznego, z satysfakcją podkreślił fakt wzrostu budżetu miasta o kwotę 4 mld zł, co pozwoliło na interweniowanie w zagrożonych z powodu braku środków dziedzinach gospodarki miejskiej. Niemniej prawidłowe planowanie winno być oparte na realnych kwotach budżetu, by uniknąć sytuacji, gdy ok. 25% budżetu pochodzi ze środków dodatkowych, otrzymanych w

Radny Wojciech Rybarczyk: "Radni, członkowie Stronnictwa Demokratycznego z niepokojem obserwują wzrastający poziom dotacji dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, które w minionym roku pochłonęło ok. 25% realnego budżetu miasta"

trakcie wykonywania budżetu uchwalonego przez Radę. "Radni, członkowie Stronnictwa Demokratycznego mówił dalej radny Rybarczyk - z niepokojem obserwują wzrastający poziom dotacji dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, które w minionym roku pochłonęło ok. 25% realnego budżetu miasta. Rozumiejąc aspekty społeczne tej sprawy, dostrzegając wieloletnie zaniedbania w tej dziedzinie, j ak również trudną sytuację Przedsiębiorstwa, Zespół proponuje rozpatrzenie przez odpowiednie czynniki możliwości partycypowania społeczeństwa w kosztach komunikacji miejskiej. "Rozumiejąc całą złożoność systemu inwestycyjnego w obecnej sytuacji gospodarczej, wszelkie kłopoty materiałowe, sprzętowe i inne, Zespół stoi na stanowisku, że celowa jest koncentracja sił i środków na zadaniach priorytetowych. Stąd, aby uniknąć przedłużania cykliinwestycyjnych, należy podjąć kroki zmierzające do ich skracania. "Prezydium Rady powinno rozpatrzyć możliwość przedyskutowania spraw związanych z zaopatrzeniem w wodę z czynnikami administracyjno-politycznymi i rządowymi; Prezydium Rady i Urząd Miejski powinny podjąć dalsze zdecydowane kroki w zakresie ochrony środowiska, z uwagi na to, że daje się zauważyć beztroski stosunek niektórych zakładów przemysłowych do tego problemu". N a zakończenie radny Rybarczyk stwierdził, iż Zespół Radnych Stronnictwa Demokratycznego głosować będzie za przyjęciem Sprawozdania Z wykonania Planu i budżetu oraz bez zastrzeżeń za udzieleniem absolutorium prezydentowi miasta. Radny Wojciech Luty stwierdził: "Sprawozdanie obejmuje wszystkie działy gospodarki miejskiej; oceną objęto działalność jednostek organizacyjnych, dla których organem założycielskim jest prezydent Poznania. Świadomi zewnętrznych i lokalnych uwarunkowań, które utrudniły optymalne wykonywanie za

Radny Wojciech Luty:..... gorsze funkcjonowanie gospodarki miejskiej pochłania coraz większe nakłady inwestycyjne i bieżące"

Sprawozdaniadań ustalonych Planem i budżetem na rok 1986, zwracamy większą uwagę na te wszystkie efekty rzeczowe, które pozwoliły poprawić sytuację gospodarczą miasta oraz warunki życia jego mieszkańców, jak i na zapobiegliwość administracji w pozyskiwaniu dodatkowych środków. Wykonanie Planu może być oceniane z różnych punktów widzenia. I tak np. zjawiska występujące w demograficznym obrazie miasta wzbudzają niepokój, a na pewno zmuszają do zastanowienia się i sformułowania wniosków zmierzających do przeciwdziałania zjawiskom negatywnym. "Jak w latach poprzednich, niepokojące jest pogorszenie się infrastruktury społecznej i stan infrastruktury technicznej miasta. Komunikacja miejska została potraktowana marginesowo. Więcej się o niej mówi w sprawozdaniu z wykonania budżetu niż w sprawozdaniu z wykonania Planu. J ak należy sądzić, wynika to z tego, że gorsze funkcjonowanie gospodarki miejskiej pochłania coraz większe nakłady inwestycyjne i bieżące. Problematyka inwestycji komunalnych nie jest jednak jedyną, którą w zakresie gospodarki komunalnej trzeba się bliżej' zająć. Brak jest informacji o gospodarce przedsiębiorstw komunalnych i innych jednostek podstawowych. Wydaje się, że obecnie nie można koncentrować się wyłącznie na inwestycjach i remontach kapitalnych, ale należy poddać bliższej analizie działalność bieżącą i ekonomiczną przedsiębiorstw komunalnych. Prezentacja analizy gospodarności i zyskowności mogłaby rzucić ciekawe światło na celowość wsparć, jakie obecnie otrzymują. "Sporo problemów występuje w sferze oświaty i wychowania. Unika się w Sprawozdaniu mówienia o kadrze nauczycielskiej, wyposażeniu placówek w pomoce naukowe, przeciążeniu placówek szkolnych i przedszkolnych. Dodatkowe uzyski miejsc w przedszkolach pochodzą przecież z nieprawnego zagę szczania na 1 m 2 i rodzi się pytanie: Do kiedy potrwa taka sytuacja?

"Próbując - powiedział na zakończenie radny Luty - zbilansować wszystkie za i przeciw oraz wysiłki i autentyczne dokonania administracji państwowej i gospodarczej miasita z ich jednoczesnymi niedociągnięciami, zarówno tymi, które znajdują odzwierciedlenie w przedkładanych materiałach, jak i tymi, które nadal pozostają poza nimi, Zespół Radnych reprezentujących Stowarzyszenie PAX głosować będzie za przyjęciem Sprawozdania oraz udzieleniem absolutorium prezydentowi Poznania". Radny Stanisław Antczak podsumowując wypowiedzi stwierdził, iż wszystkie komisje oraz kluby radnych zgłosiły wnioski o przyjęcie sprawozdania zarówno z wykonania Planu, jak i budżetu miasta za rok 1986 oraz o udzielenie absolutorium prezydentowi Poznania. Także Prezydium Rady ustosunkowało się pozytywnie do wykonania zadań Planu i budżetu oraz postanowiło zgłosić Radzie wniosek o udzielenie absolutorium prezydentowi miasta Andrzejowi Wituskiemu. Zbieżność stanowisk oraz wniosków nie jest przypadkowa. Jednomyślność w ocenie pracy prezydenta znajduje pełne uzasadnienie, bowiem poza zadaniami, o których informują materiały związane z wykonaniem rocznego Planu i budżetu, podjął on i wykonywał wiele innych przedsięwzięć, które świadczą o jego inicjatywie i należytym spełnianiu funkcji gospodarza Poznania, któremu poświęca cały swój czas i siły. "Zacieśniły się kontakty Rady i prezydenta miasta - mówił dalej Stanisław Antczak - w celu ustalenia wspólnych kroków zmierzających do łagodzenia występujących trudności i poprawy funkcjonowania miasta; podejmowane były wspólne przedsięwzięcia w poszukiwaniu środków finansowych na rzecz wykonania ważnych dla miasta inwestycji oraz rozwiązania problemów społecznych; prawidłowy był nadzór nad wykonaniem zadań uchwalonych w Planie Społeczno- Gospodarczym miasta i programach działania; konsekwentniei terminowo wykonywane były uchwały i zalecenia Rady, postanowienia Prezydium i winioski Komisji; prezydent osobiście nadzorował szereg ważnych dla miasta inwestycji i remontów, zaś sposób prowadzenia budowy i rozbudowy skrzyżowania ulic Głogowskiej i Hetmańskiej zasługuje na społeczne podziękowanie. "Osobnej wzmianki wymaga fakt, iż przejęcie przez Andrzeja Wituskiego nadzoru nad handlem w mieście dało widoczne rezultaty, a Podzespół Inspekcji Terenowej U rzędu Rady Ministrów napisał w sprawozdaniu: »Prezydent sprawnie kieruje Urzędem. Skutecznie rozwiązuje problemy społeczno-gospodarcze miasta. Wywiera dyscyplinujący wpływ na zespół pracowniczy Urzędu oraz działające na terenie miasta jednostki gospodarcze i instytucje. Przejawia dużo inicjatywy na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców, zwłaszcza w zakresie komunikacji, gospodarki komunalnej i rozwoju sieci handlowej«". Rada przyjęła jednomyślnie Informacje o: realizacji programu zamierzeń oszczędnościowych U rzędu Miejskiego na 1986 r.; o zmianach w budżecie miasta dokonanych w 1986 r. oraz o realizacji Funduszu Rozwoju Kultury w 1986 r., którą przedstawił w imieniu Komisji Wychowania, Oświaty i Kultury radny Czesław Knoll.

" U chwalony przez Wysoką Radę fundusz Rozwoju Kultury na 1986 r. - powiedział radny Czesław Knoll na wstępie · - w wysokości 1 289 576 tys. zł uległ zwiększeniu o 221981 tys. zł. Po stronie dochodów Fundusz zrealizowano w 99,9%. Natomiast po stronie wydatków - w 93%. Owe 7% braku do pełnej realizacji stanowi tzw. tradycyjna rezerwa, występująca każdego roku, która pozwala na działalność w pierwszych dwóch miesiącach roku następnego, tj. do czasu*zatwierdzenia Funduszu na nowy rok gospodarczy. "W ramach poczynionych wydatków wykonano w pełni program organizacji imprez kulturalnych, plan zakupu księ

gozbioru oraz kontynuację prac remontowych. Z ważniejszych imprez kulturalnych należy wymienić: Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego; Międzynarodowe Targi Sztuki "Interart "; XXVI Poznańską Wiosnę Muzyczną; XIII Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Jana Spychalskiego; "Międzynarodowy Listopad Poetycki"; VII Biennale Sztuki dla Dziecka; "Jarmark Świętojański"; Biennale Fotografii Przyrodniczej Krajów Socjalistycznych; Dni Kultury Mongolskiej i Bułgarskiej. "Do ważniejszych prac remontowych' należały: remont auli Uniwersytetu im, Adama Mickiewicza przed Konkursem Skrzypcowym; roboty instalacyjne, dekarskie i elewacyjne w budynkach Teatru Polskiego, Teatru Wielkiego, Pałacu Kultury i Muzeum Wyzwolenia Miasta Poznania; roboty konserwatorskie - m.

in. sześciu dachów i pięciu elewacji na Starym Rynku. W ramach inwestycyjnego planu centralnego kontynuowana była rozbudowa Muzeum Narodowego. "Z zadań rzeczowych uzyskano dwie filie biblioteczne w budynku Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ul. Lutyckiej. Drugiej filii na Osiedlu Bolesława Chrobrego nie uruchomiono, ponieważ nie ukończono prac budowlanych. W tym miejscu prosi się dodać, że w woj. poznańskim w 1986 r. oddano do użytku: sześć filii, osiedlowy dom kultury w gminie Komorniki oraz kino w N ekli, co utwierdza nas w przekonaniu, że władee wojewódzkie przydzielają znacznie większe środki na teren niż na miasto Poznań. "W imieniu Komisji wnoszę o zatwierdzenie sprawozdania w przedstawionej wersji. Przy tej okazji pragnę poinformować Wysoką Radę o występujących już trudnościach finansowych poznańskiej kultury w roku bieżącym, co jest konsekwencją m.in. zmniejszenia na 1987 r. przewidywanego Funduszu o 119 min zł. Odwołanie Komisji po dziś dzień pozostało bez echa. Toteż wniosek nasz dziś ponawiamy",

Sprawozdania

Rada jednomyślnie podjęła Uchwałę Nr XX/141/87 w sprawie ustalenia wysokości funduszu zasobowego na rok 1987. N astępnie radny Stanisław Antczak poinformował, iż projekt podziału nadwyżki budżetowej z roku 1986 był analizowany na posiedzeniach resortowych komisji i Prezydium Rady (14 V). Radny Bogdan Banasiak, nawiązując do propozycji przeznaczenia 5 min zł m.in. na budowę szaletu publicznego w Muzeum w Forcie VII, wyraził wątpliwość, czy szalet ten nie będzie eksploatowany tylko sezonowo. Zgłosił więc wniosek, by w pierwszej kolejności przystąpić do budowy szaletu na Rondzie "Rataje", o który upominano się już w poprzedniej kadencji. Radny Czesław Knoll wyjaśnił, iż Fort VII nie jest sezonowym obiektem tamtejsze Muzeum jest czynne przez cały rok. Prezydent Poznania Andrzej Wituski dodał zaś, iż wniosek w sprawie budowy tego szaletu wynika również z wniosków różnych organizacji społeczno-politycznych. Prezydent zaproponował, aby we wrześniu przy podziale 200 min zł przeznaczyć odpowiednią kwotę na budowę szaletu na Rondzie "Rataje", tym bardziej że koszt tego obiektu będzie wysoki. Wobec przyjęcia wyjaśnienia prezydenta, Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXj142j87 w sprawie wykorzystania nadwyżki budżetowej z roku 1986. Przewiduje ona, iż zwiększa się dochody i wydatki budżetowe na rok 1987 o kwotę 213 124 940 zł, którą przeznacza się - jak wynika z uzasadnienia - m. in.: 117 min zł - dla Zarządu Dróg i Mostów na zakup materiałów i remonty bieżące, takie jak np. malowanie i konserwacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu, poziomowych napraw nawierzchni ulic, konserwację i naprawę oświetlenia w tunelach; 12 min zł - na wydatki rzeczowe szkolnictwa artystycznego (zakup opału, remonty bieżące) oraz na "wymianę instalacji elektrycznej oraz malowanie bloków żywieniowych i sanitariatów w obiektach szkół, bursach i in

ternatach (4 min zł) i na wydatki związane z akcją letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 1987 r. (8 min zł); nieco więcej jak 20 min zł - na remonty bieżące pomieszczeń Urzędu Miejskiego, dekorację miasta z okazji świąt państwowych oraz na wydatki związane z działalnością Miejskiego Obywatelskiego Komitetu Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa; 60 min zł - na inwestycje i remonty kapitalne, w tym na obiekty sanitarne w mieście (5 min zł), magistralę wodociągową Szczepankowo - Spławie (10 min zł), zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg i Mostów, jak ładowarki, otaczarki, samochody dostawcze i ciągnik (25 min izł); 20 min zł - na remont dachu siedziby Urzędu Miejskiego prizy pi. Kolegiackim. Przechodząc do rozpatrywania projektu Uchwały Nr XX/143/87 w sprawie nazw ulic w mieście, radny Stanisław Antczak wyjaśnił, iż w związku z przyłączeniem nowych obszarów do miasta zaistniała potrzeba nadania nazw ulicom tam występującym, bowiem są one w większości zbieżne z nazwami już funkcjonującymi w nazewnictwie miejskim. Z uwagi na kontrowersyjne opinie w sprawie nazw ulic w byłej wsi Plewiska, Prezydium postanowiło przedstawić Radzie dwa warianty tych nazw. Pierwszy z nich stanowi zwartą grupę tematyczną, związaną z kulturą grecko-rzymską. Wariant ten został zaakceptowany przez Komisję do spraw Nazewnictwa Ulic.

Drugi wariant zaproponowany został przez Komitet Osiedlowy "Plewiska" i nawiązuje do nazw kwiatów. Dzielnicowa Rada Narodowa Grunwald wyraziła negatywną opinię o obu wariantach, proponując nazwy funkcjonujące w tym rejonie miasta. Radny Stanisław Antczak zapoznał Radę z treścią pisma prezydenta, informującego, iż Komisja do spraw N azewnictwa Ulic na posiedzeniu w dniu 27 maja br. zaproponowała wprowadzenie zmian do przedstawionego projektu. Zostały one spowodowane sprzecznymi wnioskami w sprawie uczczenia pamięci Edwarda Witczaka, Bolesława

Knasieckiego i Teofila Kucharskiego. Pozostałe propozycje nazw ulic ujęte w projekcie uchwały zyskały poparcie Prezydium Rady i dzielnicowych rad narodowych. Przewodniczący obrad zaproponował, aby w pierwszej kolejności poddać pod głosowanie propozycje nazw ulic w byłej wsi Plewiska. Radny Miłosz Stankiewicz oświadczył, iż radni członkowie Klubu Stronnictwa Demokratycznego są za przyjęciem na terenie byłej wsi Plewiska nazw pochodzących od kwiatów. Ponadto · zgłosił uwagę, iż w nazewnictwie ulic należy odchodzić od nazw długich, dwuczłonowych, a w poszczególnych dzielnicach winny być utrzymane nazwy tematycznie ze sobą związane. Radny Andrzej Baraniecki zapytał, jaki jest charakter ulic na tym terenie i opowiedział się za nazwami pochodzącymi od kwiatów. Radny Jerzy Sołowiej przypomniał, iż w rejonie Dębca istnieją już ulice z nazwami pochodzącymi od nazw kwiatów i wprowadzenie takich nazw na Grunwaldzie kolidowałoby z zachowaniem zasad ciągu tematycznego. Radny Stanisław Antczak przypomiał, iż należy liczyć się również z opinią Dzielnicowej Rady Narodowej Grunwald.

Stąd projekt uchwały w tej części należałoby przedłożyć do zatwierdzenia na następnej sesji, po dokonaniu konsultacji z Dzielnicową Radą Narodową Grunwald. Wiceprezydent Poznania Bogdan Zastawny powiedział, iż Komisja jest zdania, że wiele osób, które zasłużyły się dla ludzkości, nie mają w Poznaniu swego odpowiednika w systemie nazewniczym. Włączenie nowych obszarów do miasta stworzyło taką szansę. Poinformował, iż posiada pisemne stanowisko Dzielnicowej Rady Narodowej Grunwald, która opowiedziała się za wprowadzeniem nazw pochodzących od kwiatów. Radny Jerzy Bauma sprzeciwił się odkładaniu decyzji do następnej sesji. Stwierdził też, że z uwagi na to, że wli Kronika m. Poznaniamieście aktualnie w kach występują ulice wie, należy szybko sprawę . W głosowaniu Rada większością głosów opowiedziała się za drugim wariantem, nawiązującym do nazw kwiatów, i przy pięciu głosach przeciwnych podjęła Uchwałę Nr XX/143/87 w sprawie nazw ulic miasta Poznania (Zob. Aneks).

W przeprowadzonym głosowaniu Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXI /144/87 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Z wykonania Planu Społeczno-Cospodarczego i budżetu miasta za 1986 r. oraz udzieliła absolutorium prezydentowi miasta Andrzejowi Wituskiemu. Andrzej Wituski udzielił następnie odpowiedzi na zgłoszone wnioski i interpelacje: N a posiedzeniu Prezydium Miejskiej Rady Narodowej podzielono pogląd, iż tempo inwestowania w budowę Centralnej Oczyszczalni Ścieków jest zbyt wolne. Wojewódzka Rada Narodowa przeznaczy na ten cel z nadwyżki budżetowej 125 min zł. Wiceprezydent Poznania Bogdan Zastawny, będący szefem Rady Budowy, będzie składał przed Miejską Radą Narodową sprawozdania z postępu budowy. "Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Poczty Paweł Kasprzyk, będący na sesji - stwierdził Andrzej Wituski - zobowiązał się udzielić pisemnej odpowiedzi na wniosek dotyczący wznowienia pracy Urzędu Pocztowego na Osiedlu Oświecenia" .

czterech przypado tej samej nazuporządkować tę

Praca urzędów miejskiego i dzielnicowych w godzinach popołudniowych i w soboty będzie kontrowersyjna tak długo, jak długo pracownicy innych zakładów pracy będą mogli wychodzić w godzinach służbowych dla załatwienia spraw prywatnych. W przerwie obrad powiadomiono dyrektora Przedsiębiorstwa Handlu Opałem o złym funkcjonowaniu Biura Opałowego przy ul. Grotkowskiej. Zostanie tam przeprowadzona kontrola. Nie zna

Sprawozdania

ny jest bilans dostaw opału w najbliższym okresie, lecz nie oznacza to, że organizacja pracy nie może być tam dobra. Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego i Inżynieria Ruchu twierdzą, że oznakowanie ulic nie jest złe. Zarząd Międzynarodowych Targów Poznańskich zaproponował wprowadzenie kolorowego oznakowania tras wylotowych z miasta. Istnieje propozycja odmalowania ściany budynku z reklamą "Bumaru" przy ul. 27 Grudnia w czynie społecznym przez Liceum Plastyczne.

Zespół Inspekcji Terenowej liczył ok.

90 osób, w tym kilku pracowników tzw.

Wydziału Kontroli Urzędu Rady Ministrów. Resztę stanowiły osoby oddelegowane z innych miast Polski. Koszty delegacji pokrywały miasta, które je delegowały. Na decyzję o likwidacji sprzedaży alkoholu w sklepie nocnym przy ul. Głogowskiej czekają osoby, które sprzedają pokątnie wódkę . Należy zastanowić się, co stanowi większe zło. Pomieszczenia przy hotelu "Poznań" (1300 m 2 ) zajmują dwa przedsiębiorstwa, m.in. "Transpol" . Jedno wykwaterowane zostało ze Starego Rynku, drugie z ul. Lampego. Przedsiębiorstwa te nie posiadają planu inwestycyjnego i ich wyprowadzenie wiąże się z przydziałem pomieszczeń. Aktualnie Wydział Spraw Lokalowych nie dysponuje takimi pomieszczeniami. Wiceprezydent Poznania Bogdan Zastawny wyjaśnił, iż problemy Komunalnego Przedsiębiorstwa Techniki Sanitarnej są naj trudniejsze w gospodarce komunalnej. Z dniem 25 maja br. objął stanowisko nowy dyrektor naczelny, który został zobowiązany do przedstawienia w ciągu dwóch tygodni propozycji usprawnienia działalności. Przedsiębiorstwo ma niedobory sprzętu, wynoszące 23 % w zakresie wywozu nieczystości stałych i 17% płynnych, a nadto ogromny niedobór pojemników (15 tys.) oraz kontenerów (300). Przedsiębiorstwo zostało zobowiązane do rytmicznego opróżnianiapojemników, a dozorcy do właściwego porządkowania terenu. W związku z uwagami Zespołu Inspekcji Terenowej, zakazano wywozu nieczystości na wysypiska w Biedrusku wozami do tego celu nie przystosowanymi. Będą także podjęte decyzje zabraniające składowania toksycznych odpadów przemysłowych. Tunel przy ul. Leonarda został przekazany do eksploatacji w czerwcu 1986 r. Wykonawcą robót wykończeniowych, a szczególnie tynków, było Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego Wilda. W związku z niewłaściwie wykonanymi robotami, Przedsiębiorstwo to zostało zobowiązane do usunięcia usterek w ramach gwarancji. Arteria Przybyszewskiego - Reymonta została oddana do użytku w 1964 r. Cała nawierzchnia kwalifikuje się do wymiany, lecz brakuj e na to środków. Przegląd, który został dokonany na polecenie Urzędu przez Zarząd Dróg i Mostów w zakresie nieprawidłowego wykonywania "łat" w nawierzchni, potwierdził zgłoszone zarzuty. Jednostka, która tym się zajmowała, została zobowiązana do usunięcia nieprawidłowości w terminie do rozpoczęcia Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Deficyt kierowców i motorniczych w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym wynosi ok. 400 osób. Prawie 30% kursującego taboru obsługiwane jest przez kierowców w nadgodzinach. Budzi to ogromny niepokój, a spora część taboru nie jest wykorzystywana zgodnie z planem. Średnia płaca wraz z nadgodzinami wyniosła 26,5 tys. zł. Pracownicy Przedsiębiorstwa posiadają kilka przywilejów: bezpłatne przejazdy środkami komunikacji miejskiej dla siebie i członków rodziny, korzystny system gratyfikacji jubileuszowych i dodatków stażowych, szeroko rozwinięty system rekreacji i wypoczynku, możliwość uzyskania działki pracowniczej pod budownictwo jednorodzinne lub mieszkania spółdzielczego ze Spółdzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego, przyznanie 100 tys. zł na tzw. zagospodarowanie się przy

spełnieniu dwóch warunków: nienaganna praca w Przedsiębiorstwie przez okres trzech lat oraz posiadanie prawa jazdy kat. B. Radny Andrzej Baraniecki stwierdził, iż odpowiedź udzielona przez wiceprezydenta Bogdana Zastawnego nie satysfakcjonuje go, albowiem nie (wnioskował jedynie w sprawie tunelu przy ul. Leoinadra, lecz o podjęcie kroków zmierzających do prawidłowego nadzoru nad inwestycjami komunalnymi. Radny Wiktor Wysłouch zauważył, iż nie otrzymał odpowiedzi na wniosek w sprawie zobowiązania Prezydium do podjęcia pilnych i szeroko zakrojonych kroków w kierunku przyspieszenia budowy Centralnej Oczyszczalni Ścieków.

li»

Radny Stanisław Antczak poinformował, iż Prezydium Rady zajmuje się na bieżąco sprawą budowy Oczyszczalni. N a najbliższym posiedzeniu będzie zatwierdzało wnioski w tej sprawie. Ponadto prezydent Andrzej Wituski poinformował, iż Wojewódzka Rada Narodowa przeznaczyła z nadwyżki budżetowej 125 min zł na budowę tej inwestycji. Zamykając obrady XX Sesji Miejskiej Rady Narodowej, radny Stanisław Antczak podziękował wszystkim obecnym za udział w posiedzeniu. Zamknięcie sesji nastąpiło o godz. 13.

Marian Genowef tak

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1988.07/09 R.56 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry