WOJCIECH WEISS

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1988.07/09 R.56 Nr3

Czas czytania: ok. 25 min.

ODDZIAŁ POZNAŃSKI STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICHw latach 1978 - 1987 ·

Ostatnie dziesięciolecie działalności oddziału poznańskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich było kontynuacją tradycji wyrażającej się w realizacji takich zadań statutowych, jak: szkolenie, egzaminy kwalifikacyjne, odczyty, prelekcje, konferencje naukowo-techniczne, konkursy. Podejmowane były jednocześnie nieustanne poszukiwania nowych form działania, atrakcyjnych dla członków i efektywnych dla gospodarki narodowej. Był to także okres stałego wzrostu liczby członków indywidualnych i zbiorowych oraz kół zakładowych.

LATA 1978 - 1980

W dniu 15 marca 1978 r. odbyło się XXXIX Walne Zgromadzenie oddziału poznańskiego Stowarzyszenia, na którym podsumowano działalność w latach 1975 - 1977 i wybrano nowe władze. Prezesem zarządu został ponownie Wojciech Weiss, a wiceprezesami: Zbigniew Pawuła, Bolesław Zaporowski i Adam Ziemski. Funkcję sekretarza objął Jerzy J ałoszyński, a na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybrano Jan usza Rydlewicza. Podsumowania akcji sprawozdawczej w oddziałach dokonał XXI Walny Zjazd Delegatów w Białymstoku (8 - 10 IX 1978 r.). Uczestniczyło w nim 28 delegatów z oddziału poznańskiego. Spośród nich do Zarządu Głównego weszli: Stanisław Grzybowski i Alfred Ziętkowiak (członek Prezydium), do Głównej Komisji Rewizyjnej - Janusz Rydlewicz, a jednym z delegatów do Rady Głównej Naczelnej Organizacji Technicznej został Lechosław Gruszczyński.

Wojciech Weiss

Moment dekoracji oddziału poznańskiego Stowarzyszenia Odznaką Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego" w Sali Wielkiej Pałacu Kultury (14 X 1978). Odznakę wręcza sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Czesław Gałgan. Odbiera delegacja w składzie: Wojciech Weiss i Adam Ziemski

W okresie tym nastąpiło równIe z zacieśnienie więzów między oddziałem poznańskim a Radą Wojewódzką Naczelnej Organizacji Technicznej. W dniu 18 grudnia 1978 r. Alfred Ziętkowiak wybrany został przewodniczącym Rady. Doceniając rangę i znaczenie wzajemnych kontaktów naukowców i praktyków, powołano - działający pod przewodnictwem Grzegorza Zakrzewskiego - Zespół do spraw Współpracy z Politechniką Poznańską. Wprowadzono również nową formę organizacyjną - Zespół Doradczy prezesa oddziału poznańskiego Stowarzyszenia, dla konsultacji w sprawach stowarzyszeniowych szczególnej wagi. Poznańskie doświadczenia na niwie współpracy z kołami zakładowymi wzbudziły duże zainteresowanie innych oddziałów i przedstawione zostały na plenarnym posiedzeniu Zarządu Głównego (16 III 1978 r.). Przypadająca w 1978 r. rocznica pięćdziesięciolecia oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Poznaniu stała się okazją do zorgani

zowanla obchodów jubileuszowych. Już w lutym 1978 r. powołane zostały komitety obchodów: honorowy, pod kierownictwem przewodniczącego Rady Wojewódzkiej NOT Lechosława Gruszczyńskiego, oraz organizacyjny, któremu przewodniczył Wojciech Weiss. Uroczysitości jubileuszowe odbyły się w Sali Wielkiej Pałacu Kultury (14 X 1978 r.) i połączone były z sesją nt. "Przemysł elektrotechniczny Poznania i Wielkopolski wczoraj, dziś i jutro", na którą materiały przygotował komitet redakcyjny w składzie: Witold Jaworski, Mieczysław Knapski, Jan Kołodziejczak, Jerzy Owczarczak i Bolesław Zaporowski. W sesji uczestniczyło ok. 500 osób, w tym przedstawiciele władz społeczno-politycznych województwa, prezes SEP Tadeusz Dryzek, i prezesi bratnich oddziałów: bydgoskiego, gorzowskiego, jeleniogórskiego, konińskiego, wrocławskiego i zielonogórskiego. Oddział poznański udekorowany został Odznaką Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego" oraz Medalem Pamiątkowym z okazji dwusetnej rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Wiele osób udekorowanych zostało odznaczeniami honorowymi miasta i województwa, Naczelnej Organizacji Technicznej i Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz odznakami "Zasłużony dla Energetyki" i "Zasłużony dla Łączności". Z okazji pięćdziesięciolecia wybito medal pamiątkowy, projektu Tadeusza Kosmali, który wręczono wraz z dyplomem okolicznościowym zasłużonym działaczom oddziału. Przesyłki pocztowe w Urzędzie Pocztowym Nr 9 stemplowano okolicznościowym datownikiem. Sesję poprzedziło otwarcie w Domu Technika wystawy obrazującej dorobek produkcyjny: Wielkopolskich Zakładów Teleelektronicznych "Telkom- Teletra", Centralnego Laboratorium Akumulatorów i Ogniw, Zjednoczonych Zakładów Elektrotechnicznych "Centra", Zakładów Systemów Automatyki "Mera", Wielkopolskiej Fabryki Maszyn Elektrycznych "Wiefamel" a także Zakładów Wytwórczych Głośników "Tonsil" we Wrześni, Przedsiębiorstwa Specjalnych Maszyn Elektrycznych Małej Mocy "Mikroma" także z Wrześni, Zakładów Sprzętu Oświetleniowego "Połam" z Piły.

Historia poznańskiego oddziału opublikowana została w monografii 50 lat Oddziału Poznańskiego StowarzYszenia Elektryków Polskich plora Wojciecha Weissa w zeszytach 2 i 3/78 "Kroniki Miasta Poznania". N adbitkę opracowania wręczono uczestnikom sesji. Również w kołach zakładowych odbyły się zebrania okolicznościowe, a Zakłady Systemów Automatyki wspólnie z Sekcją Automatyki i Pomiarów przygotowały jubileuszową konferencję naukowo-techniczną nt. "Automatyzacja procesów produkcyjnych w gospodarstwach rolnych" (25 IX 1978 r.).

Wojciech Weiss

Do tradycji stowarzyszeniowych nawiązywała również VIII Konferencja Naukowo- Techniczna Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej i Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia (9-10 III 1978 r.). 150 jej uczestników dyskutowało nad tematem wiodącym: "Postęp naukowo-techniczny w energetyce i przemyśle elektrotechnicznym jako źródło oszczędności energii i materiałów". Jubileuszowy Rajd Samochodowy pod hasłem: "SEP-owcy witają złotą polską jesień" poprowadził Kazimierz Pusz. Trudności paliwowe, które miały niebawem nastąpić, spowodowały, że kolejny X Rajd jesienią 1979 r. był jak dotąd ostatnim. Inny ważny jubileusz, lecz o znaczeniu ogólnokrajowym, obchodzono w 1979 r. W dniu 7 czerwca zorganizowano w Warszawie uroczystą sesję z okazji sześćdziesięciolecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Wzięło w niej udział 500 osób, w tym 300 delegatów z oddziałów. Sesja połąv czona była z wystawą pt. Elektryka, gospodarka, społeczeństwo. Dwunastoosobową grupę gości zagranicznych tych obchodów jubileuszowych z: Bułgarii, Czechosłowacji, Francji, Hiszpanii, Republiki Federalnej Niemiec, Turcji i Węgier gościł w dniach 9 i 10 czerwca 1979 r. oddział poznański, organizując spotkania towarzyskie i zwiedzanie miasta. We wszystkich kołach zakładowych oddziału odbyły się zebrania okolicznościowe związane z jubileuszem, a w dniu 29 października 1979 r. zorganizowano w sali Klubu Oficerskiego uroczyste, poszerzone posiedzenie zarządu oddziału. Złote i srebrne odznaki Naczelnej Organizacji Technicznej i Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Odznaki Honorowe Miasta Poznania i "Za zasługi dla województwa poznańskiego" oraz województwa pilskiego i miasta Piły, a także odznaki "Zasłużony dla Energetyki" oraz Medale im. Mieczysława Pożaryskiego otrzymało 88 osób. Do bardziej znaczących akcentów obchodów jubileuszowych w latach 1979 - 1980 należały: - dwudziestopięciolecie Wielkopolskich Zakładów Teleelektronicznych "Telkom-Teletra", połączone z konferencją nukowo-techniczną nt. "Teletransmisyjne systemy cyfrowe" (24-25 X 1979 r.), której współorganizatorem była Sekcja Elektroniki i Telekomunikacji; - konferencja środowiskowa połączona z wystawą w Domu Technika nt. 75 lat energetyki poznańskiej (II IX 1979 r.), którą zorganizowały koła zakładowe SEP i koła Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich przy Zakładzie Energetycznym Poznań, Zespole Elektrociepłowni i Rejonie Energetycznym Poznań; - okolicznościowa sesja naukowa nt. ,,50 lat Wydziału Elektrycznego Wyższego Szkolnictwa Technicznego w Poznaniu" (29 IV 1980 r.), którą pomogło zorganizować Koło Nr 5 przy Politechnice Poznańskiej. Z innych ważniejszych wydarzeń wymienić można:powołanie z dniem l lutego 1979 r., z inicjatywy Sekcji Maszyn i Systemów Cyfrowych kierowanej przez Macieja Stroińskiego, Poradni Informatycznej. Jej celem jest udzielanie porad w zakresie: organizacji ośrodków przetwarzania danych, eksploatacji sprzętu informatycznego, programowania i słownictwa informatycznego; - zorganizowanie w dniach 6 -7 lutego 1979 r., z udziałem 127 uczestników, konferencji naukowo-technicznej nt.: "Elektryczne układy lamp wyładowczych jako nie liniowe elementy sieci elektrycznych". Organizatorami konferencji były: Sekcja Instalacji i Urządzeń, Koło Nr 5, Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Wygłoszono dziesięć referatów. - odbycie dnia 6 marca 1979 r. pierwszego w historii stowarzyszeń wspólnego spotkania członków SEP i Stowarzyszenia Architektów Polskich poświęconego projektowaniu miast i osiedli wobec różnorakich zagadnień odbioru radiowo-tełewizyjnego. Organizatorem spotkania było Koło Nr 31 przy Państwowym Przedsiębiorstwie "Stacje Radiowe i Telewizyjne" ; - zorganizowanie w dniach 23 - 25 października 1980 r. V Ogólnopolskiego Zlotu Kół Wojskowych Stowarzyszenia, połączonego z konferencją nt. , ,Elektronika w służbie lotnictwa". W konferencji, którą organizowały Komisja do spraw Koordynacji Kół Wojskowych oraz Koło Nr 44 przy Dowództwie Wojsk Lotniczych, uczestniczyło 138 osób. Wygłoszono dwanaście referatów; , - "Zródła zasilania i napęd pojazdów elektrycznych" były tematem wiodącym konferencji zorganizowanej w dniach 4 - 6 listopada 1979 r. przez Sekcję Przemysłu Elektrotechnicznego, Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw, Wielkopolską Fabrykę Maszyn Elektrycznych "Wiefamel" oraz Koła Nr 28 i 57 dla uczczenia sześćdziesięciolecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Uczestniczyło w niej 50 osób, wygłoszono dziesięć, referatów. - powołanie w listopadzie 1979 r. przy oddziale poznańskim Klubu , Użytkowników Komputerów. Srodowisko poznańskie przywiązuje do problematyki informatycznej dużą wagę - wskazuje na to fakt, że Sekcja Maszyn i Systemów Cyfrowych zorganizowała w latach 1978-1980 cztery sesje i seminaria poświęcone tej tematyce. Żywiołowy rozwój rzeczoznawstwa w dziedzinie elektrotechniki oraz wzrost liczby rzeczoznawców spowodowały konieczność decentralizacji organów opiekuńczych stowarzyszeniowej Izby Rzeczoznawców. W styczniu 1980 r. powołana została do życia Oddziałowa Rada Izby Rzeczoznawców. W jej skład weszli: Janusz Rydlewicz (przewodniczący), Wojciech Bąk, Henryk Kaczmarek, Stanisław Kulak, Janusz Margowski i Zbigniew Stein.

Wojciech Weiss

Na posiedzeniu Prezydium Zarządu Głównego w dniu 13 listopada 1930 r. rozpatrywano działalność oddziału poznańskiego w latach 1978- 1980, w oparciu o sprawozdanie przedstawione przez jego prezesa. Prezydium Zarządu Głównego wysoko oceniło działalność oddziału i postanowiło, iż najoryginalniejsze inicjatywy i formy działalności poznańskiej zostaną rozpowszechnione we wszystkich oddziałach Stowarzyszenia w kraj u. W pełni zaakceptowaną przez uczestników formą kontaktu środowiskowego stały się organizowane od 1978 r. noworoczne spotkania z aktywem stowarzyszeniowym. W listopadzie 1979 r. powołana została komisja Organizacyjna oddziału Stowarzyszenia w Pile, w-składzie: Ryszard Hoppe (przewodniczący), Andrzej Gros, Zbigniew Jankun, Jan Michalak, Anatoliusz Ruciński, Danuta Stadnik, Jerzy Werkowski. W dniu 25 lutego 1980 r. odbyło się zebranie konstytucyjne oddziału pilskiego. Prezesem zarządu wybrany został Marian Perczak. Do oddziału pilskiego przekazano 265 członków skupionych w dwunastu kołach zakładowych i siedmiu członków zbiorowych. Od tego czasu poznański oddział Stowarzyszenia działa na obszarze województw: leszczyńskiego i poznańskiego.

LATA 1981 - 1983

Data XL Walnego Zgromadzenia Delegatów oddziału poznańskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich - 26 lutego 1981 r. nawiązywała do tradycji 3 . Podsumowano działalność oddziału w latach 1978-1980 i dokonano wyboru nowych władz. Prezesem został ponownie Wojciech Weiss, na wiceprezesów powołano Jerzego Jałoszyńskiego, Antoniego Koszewskiego i Zbigniewa Pawułę. Sekretarzem został Włodzimierz Danecki, a po jego rezygnacji (18 XI 1981 r.) - Mieczysław Kowalak. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został ponownie Janusz Rydlewicz. Z wniosków przyjętych na Walnym Zgromadzeniu wynikało, że podstawowymi kierunkami pracy oddziału na najbliższe lata winny być m.in.: - urzeczywistnianie właściwego wpływu członków Stowarzyszenia na prawidłowość i realność planów technicznych i gospodarczych jednostek organizacji państwowej wszystkich szczebli; - uzyskanie przez Stowarzyszenie głosu współdecydującego przy opracowywaniu, opiniowaniu i zatwierdzaniu norm i przepisów branżowych z dziedziny elektrotechniki;

1 Dzień 26 lutego 1921 r. przyjmuje się - zgodnie z dokumentalną notatką w "Przeglądzie Elektrotechnicznym" r. 1930, nr 12 - za datę powstania koJa poznańskiego Stowarzyszenia.

uzyskanie przez Stowarzyszenie prawa do samodzielnej l InspIrującej działalności w dziedzinie wydawania zbiorów przepisów i zasad terminologii technicznej w branżach objętych jego działalnością; - jednoznaczne uregulowanie problemu uzyskiwania stopni specjalizacyjnych przez inżynierów i techników. W ramach kampanii sprawozdawczo-wyborczej przed zgromadzeniem podjęto również powszechną dyskusję nad nową formą statutów Stowarzyszenia i Naczelnej Organizacji Technicznej. Wszystkie wnioski o zasadniczym znaczeniu powstawały w klimacie narastającej krytyki dotychczasowego systemu społeczno-politycznego i sposobów zarządzania gospodarką narodową. Zostały one zgłoszone w imieniu środowiska poznańskiego na XXII Walnym Zjeździe Delegatów, który obradował w dniach 26 - 27 czerwca 1981 r. we Wrocławiu pod hasłem "Być narodowi użytecznym" . Mimo napiętej sytuacji politycznej i narastającego kryzysu gospodarczego, Zjazd obradował w atmosferze powagi i poczucia odpowiedzialności za losy kraju. Uczestniczyło w nim osiemnastu delegatów oddziału poznańskiego. Prezesem SEP został Jacek Szpotański, członkiem Prezydium ZG - Wojciech Weiss, a ponadto do Zarządu weszli: Aleksander Lewandowski i Bolesław Zaporowski. Członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej został Janusz Rydlewiez, a sekretarzem Głównego Sądu Koleżeńskiego - Marian Karcz. Najważniejszym wydarzeniem było uchwalenie nowego statutu Stowarzyszenia Elektryków Polskich, uwzględniającego uwagi i propozycje środowiska elektryków. Przy redagowaniu jego projektu aktywnie uczestniczyli członkowie oddziału poznańskiego. W 1981 r. wyraźnie wzrosło zainteresowanie problematyką energetyczną, wynikające z narastającego kryzysu w tej dziedzinie, co znalazło swój wyraz m. in. w dwóch spotkaniach dyskusyjnych na pasjonujący społeczeństwo wielkopolskie temat- tzw. Rowu Poznańskiego. Omówiono perspektywy energetyczne wykorzystania wielkopolskich złóż węgla brunatnego w rejonie Mosiny-Czempinia-Gostynia i cechy wielkopolskiego węgla brunatnego oraz zmiany przyrodnicze, społeczne i gospodarcze towarzyszące ewentualnej eksploatacji tych złóż. Poznańskie środowisko elektryków od samego początku zajęło jednoznacznie negatywne stanowisko w sprawie wykorzystania wielkopolskich złóż węgla brunatnego dla celów energetycznych. Cenną inicjatywę podjęło Koło Seniorów, zgłaszając aktywistów do prowadzenia społecznej kontroli oszczędnego użytkowania energii elektrycznej. Zgodnie z nowych statutem, zwiększono liczbę członków zarządu oddziału do dziewiętnastu, znosząc funkcje zastępców członków. Z uwzględ

Wojciech Weiss

nie niem tej zasady opracowano i wydano drukiem nowy Regulamin organizacyjny oddziału poznańskiego. W oparciu o zalecenia Zjazdu, każdemu z członków zarządu oddziału przydzielono opiekę nad kilkoma kolami zakładowymi lub terenowymi. W 1982 r., pomimo stanu wojennego, oddział nie przerwał statutowej działalności. W dniu 13 stycznia odbyło się poszerzone zebranie zarządu, poświęcone ustaleniu zasad działania Stowarzyszenia w zmienionych warunkach. W pierwszym kwartale 1982 r. odbyło się spotkanie aktywów środowiskowych: silnoprądowego i słaboprądowego. Hasłem przewodnim tych zebrań było: "Działanie na rzecz regionu w warunkach kryzysu gospodarczego" . W drugim kwartale tego roku działalność Stowarzyszenia ukierunkowana była na wdrażanie reformy gospodarczej w zakładach pracy. Odbywały się spotkania z energetykami przemysłowymi oraz przedstawicielami kół zakładowych Stowarzyszenia z jednostek organizacyjnych związanych z budownictwem. Zarząd wystosował apel do kół zakładowych Stowarzyszenia w sprawie włączenia się do wdrażania reformy gospodarczej w zakładach pracy. Powołana została Oddziałowa Komisja Koordynacyjna do spraw aktywizacji członków na rzecz rozwoju gospodarczego regionu. W ramach tej Komisji utworzone zostały społeczne zespoły operacyjne: techniczny - do spraw wykorzystania zdolności produkcyjnych, oszczędności materiałów i urządzeń, produkcji antyimportowej oraz organizacyjny - do spraw pomocy koleżeńskiej w zatrudnieniu. Odpowiedzialność za pracę poszczególnych zespołów przyjęły sekcje branżowe. Ważnym wydarzeniem był XX Kongres Techników Polskich w Łodzi (8-10 X 1982 r.), którego hasłem przewodnim była maksyma Staszicowska: "Być narodowi użytecznym". XX Kongres miał szczególną wymowę, gdyż zorganizowany został w stulecie ruchu technicznego na ziemiach polskich i miał określić zadania środowisk technicznych w okresie odnowy i wychodzenia kraju z kryzysu gospodarczego. Kongres podjął uchwałę generalną, z której wynikała m. in. konieczność przyspieszenia prac nad Uchwałą Rady Ministrów w sprawie stopni specjalizacyjnych dla inżynierów 2. Delegatami oddziału poznańskiego na XX Kongres Techników Polskich byli: Leopold Ignasiak, Zdzisław Kołaczkowski, Stanisław Koraszewski, Irena Marcinkowska, Wojciech Weiss, Alfred Ziętkowiak. Ten ostatni był członkiem Komitetu Organizacyjnego Kongresu. Mimo nie sprzyjających warunków, oddział poznański był w 1982 r.

współorganizatorem dwóch konferencji o charakterze ogólnokrajowym.

2 Znalazło to swój finał w U chwale Rady Ministrów Nr 66 z dnia 6 czerwca 1983 r.

W dniach 15 - 16 października odbyła się konferencja na temat zastosowania informatyki w działalności zakładu energetycznego, na której 130 uczestników wysłuchało 21 referatów i komunikatów. Konferencję zorganizowały: Centrum Informatyki Energetyki, Zakłady Energetyczne Okręgu Zachodniego, Sekcja Maszyn i Systemów Cyfrowych oddziału poznańskiego, Komitet do spraw Informatyki Rady Wojewódzkiej Naczelnej Organizacji Technicznej.

W dniach 1-2 grudnia Koło Nr 28 i Sekcja Przemysłu Elektrotechnicznego zorganizowały konferencję nt. Kwasowe akumulatory samochodowe, w której uczestniczyło 60 fachowców i na której wygłoszono 10 referatów. Była ona połączona z obchodami trzydziestopięciolecia Centralnego Laboratorium Akumulatorów i Ogniw 3. W dniu 7 lipca 1982 r. ukonstytuowała się, pod kierownictwem Zdzisława Kachlickiego, Komisja do spraw Specjalizacji Zawodowej Inżynierów. Rozpoczęła ona udzielanie informacji dotyczących uzyskania stopni specjalizacyjnych. Obok tradycyjnego już konkursu na najlepszą pracę dyplomową na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej, w roku 1982 zorganizowano również po raz pierwszy analogiczny konkurs w Zespole Szkół Łączności, połączony z wystawą nagrodzonych prac.

Warto również odnotować powstanie w 1982 r. Koła Zakładowego Nr 66 przy Centralnym Biurze Konstrukcyjnym Polskich Kolei Państwowych. Jego prezesem został Andrzej Markiewicz. W listopadzie 1982 r. wojewoda poznański powierzył oddziałowi opracowanie raportów o stanie: elektroenergetyki, ciepłownictwa i telekomunikacji w województwie i mieście Poznaniu. Raporty zostały sporządzone i przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w styczniu 1983 r. Ich autorami byli członkowie Kół Zakładowych Nr 10, 2 i 19: Zbigniew Miedziński, Zbigniew Pawuła i Antoni Stan. W 1983 r. działalność oddziału koncentrowała się na takich zagadnieniach jak: wdrażanie reformy gospodarczej, działalność na rzecz ochrony środowiska, akcja sprawozdawczo-wyborcza w kołach zakładowych i sekcjach. Członkowie Stowarzyszenia brali udział w pracach zespołów do spraw wdrażania reformy gospodarczej, jakie powstały w wielu zakła. , dach pracy. Np. członkowie Koła Nr 49 w Odlewni Zeliwa w Sremie uczestniczyli w opracowywaniu programów oszczędnościowych, zmierzających do zmniejszenia udziału kosztów paliwa i energii w kosztach produkcji zakładu. Koło Nr 28 w Centralnym Laboratorium Akumulatorów i Ogniw prowadziło prace badawcze nad zastąpieniem importowanych surowców substytutami krajowymi. Koło Nr 49 kontynuowało również

8 Jubileuszowi temu poświęcony został w całości zeszyt "Wiadomości Elektrotechnicznych" r. 1982, nr 4.

3 Kronika 3;88

Wojciech. Weiss

Pamiątkowa fotografia z ostatniego posiedzenia zarządu w kadencji 1981 -1983.

Stoją od lewej: Mieczysław Kowalak, Marian Madeiski, Antoni Koszewski, Zbigniew Pawuła, Piotr Szczepanek, Stanisław Kulak, Adam Ziemski, Walenty Marcinkowski, Zdzisław Kołaczkowski, Jerzy Napierała, Stanisław Koraszewiski, Janusz Rydlewicz. Siedzą od lewej: Stanisław Cierniewski, Jan Kołodziejczak, Ewa Tułodziecka i Wojciech Weissprace modernizacyjne w ramach drugiego etapu odpylania transportu pneumatycznego, efektem których stało się zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Koło Nr 56 w Zakładach Systemów Automatyki "Mera" - ZSA" opracowało i zrealizowało zestawy automatyki wentylacyjnej i klimatyzacyjnej. Na większości zebrań sprawozdawczo-wyborczych w kołach poruszane były przede wszystkim problemy dotyczące: zarobków inżynierów i techników, specjalizacji zawodowej inżynierów, lepszego przepływu informacji wewnątrzstowarzyszeniowej . Rok 1983 przyniósł dalsze zacieśnienie więzów między oddziałem poznańskim Stowarzyszenia a Radą Wojewódzką Federacji Naczelnej Organizacji Technicznej. W dniu 29 marca 1983 r. przewodniczącym Rady Wojewódzkiej wybrany został Wojciech Weiss, a delegatami do Rady zostali Jerzy J ałoszyński i Jerzy Napierała.

LAT A 1984 - 1986

Mimo niesprzYJającego klimatu społeczno-politycznego, w 1984 r.

przyjęto do Stowarzyszenia 192 nowych członków, zaś przy porządkowaniu kartotek skreślono 92 osoby. Powstały dwa nowe Koła Zakładowe

Jerzy J ałoszyński prezes zarządu (1984 - 1986)przy Jednostkach Wojskowych Koło Nr 41 (prezes - Tadeusz Krasiński) i Koło Nr 67 (preaes - Józef Bartusiak).

Aktywność środowiska poznańskiego determinowały jednak w 1984 r. dwa ważne wydarzenia: XLI Walne Zgromadzenie Delegatów oddziału (21 III 1984 r.) i XXIII Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia ( 5 - 7 X 1984 r.).

Walne Zgromadzenie Delegatów oddziału poznańskiego, poprzedzone akcją sprawozdawczo-wyborczą w kołach i oddziałowych sekcjach branżowych, podsumowało działalność oddziału w latach 1981 - -1983 i nakreśliło program na lata 1984-1986. Uczestniczyło w nim 130 delegatów, reprezentujących 86 kół zakładowych i 6 kół terenowych. Prezesem Zarządu oddziału został Jerzy Jałoszyński, a na wiceprezesów powołano: Walentego Marcinkowskiego, Zbigniewa Pawułę i Antoniego Staną. Sekretarzem został Mieczysław Kowalak, a przewodniczącym Komisji Rewizyjnej - Stanisław Kulak. Ustępującemu prezesowi Wojciechowi Weissowi nadano tytuł honorowego prezesa oddziału. Uczestniczyli w Zgromadzeniu przedstawiciele władz politycznych i administracyjnych oraz prezes SEP Jacek Szpotański. Wybrano siedemnastu delegatów na XXIII Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia. Do najważniejszych wniosków zgłaszanych na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych kół, a następnie przedstawionych Zgromadzeniu należały: wypracować nowe formy działania kół, które pobudzą życie stowarzyszeniowe; propagować zasady etyki zawodowej inżynierów i techników; wdrożyć w praktyce zasady nadawania stopni specjalizacyjnych inżynierom; propagować znajomość zasad reformy gospodarczej; udoskonalić przepływ informacji między Zarządem Głównym, zarządem oddziału a kołami zakładowymi. XXIII Walny Zjazd Delegatów, obradujący po raz czwarty w historii Stowarzyszenia w Poznaniu, stał się wielkim wydarzeniem. Już w 1983 r.

powołano Komitet Organizacyjny w składzie: Zbigniew Pawuła (przewodniczący), Władysław Biały, Walenty Marcinkowski, Stanisław Olejnik, Bolesław Piwarski, Alfons Prymka, Zenon Rusiński, Janusz Rydlewicz, Antoni Stan, Bernard Szulc, Zdzisław Ziętkiewicz. Powołano ponadto Komitet Honorowy Gospodarzy, z przewodniczącym Rady Wojewódzkiej Naczelnej Organizacji Technicznej Wojciechem Weissem na

3*

Wojciech Weiss

Otwarcie wystawy Przemysi Elektrotechniczny Poznania i Wielkopolski w Domu Technika (5 X 1984). Stoją od lewej: Antoni Stan, Antoni Koszewski, Władysław Biały, Zdzisław Ziętkiewicz, Wojciech Mazurek, Zbigniew Stein, Witold Synakiewiczczele. Przygotowano emblemat Zjazdu z sylwetką Ratusza Poznańskiego projektu Katarzyny Weiss oraz okolicznościowy datownik pocztowy. W Zjeździe uczestniczyło 538 osób, w tym 201 delegatów i 5 gości zagranicznych. Hasło brzmiało: "Rozwój elektryki przyszłością kraju". W hollu Domu Technika czynna była wystawa pt. Przemysl elektrotechniczny Poznania i Wielkopolski, w której prezentowano jedenaście zakładów przemysłowych z branży elektrotechnicznej. W miejscu obrad, auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, czynna była stacja nadawcza Polskiego Związku Krótkofalowców, która przekazywała w eter informacje o przebiegu Zjazdu. Oddział poznański udekorowany został Odznaką Honorową Miasta Poznania. Obsługę na dworcu kolejowym, w hotelu "Poznań", w miejscu obrad i miejscach posiłków pełniła ponad stotrzydziestoosobowa grupa działaczy Stowarzyszenia, spośród których wyróżnili się szczególnie: Grażyna Bogacka, Helena Jowiec, Leonard Kończal, Mieczysław Kowalak, Krystyna Krzyśko, Andrzej Ostrowski, Grzegorz Osztynowicz, Irena Pawlak, Lech Pabel, Krystyna Tomczak, Anna Wesołowska, Marek Wroński.

Prezesem SEP został ponownie Jacek Szpotański, a sekretarzem generalnym - Janusz Raszewski. Z oddziału poznańskiego do Zarządu głównego weszli: Zbigniew Pawuła, Antoni Stan, Wojciech Weiss (członek Prezydium). Członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej został Janusz Rydlewicz, a Głównego Sądu Koleżeńskiego - Marian Karcz.

Za efektywny udział w organizacji Zjazdu, prezes Jacek Szpotański przesłał 136 członkom oddziału listy z podziękowaniami 4 . Po Zjeździe, na życzenie wicepremiera Zbigniewa Szałajdy, oddział wspólnie z Kołami Nr 38 w Zakładach Przemysłu Elektrotechnicznego "Centra", Nr 28 w Centralnym Laboratorium Akumulatorów i Ogniw Nr 20 w Zakładach Wytwórczych Głośników "Tonsil" we Wrześni i kołami Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich przy tych jednostkach opracował raport na temat możliwości i uwarunkowań zwiększenia produkcji rynkowej akumulatorów; ogniw i sprzętu elektroakustycznego. Raport ten złożono w grudniu 1984 r. w Urzędzie Rady Ministrów. Do innych ważniejszych wydarzeń 1984 r. zaliczyć można IX konferencję naukowo-techniczną oddziału poznańskiego Stowarzyszenia i Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej, która odbyła się w dniach 24-25 maja pod wiodącym hasłem: "Nowatorska myśl techniczna w osiemdziesięciolecie energetyki poznańskiej". Konferencja obradowała w czterech sekcjach: elektro-energetyki, elektrotechniki przemysłowej, automatyki i telekomunikacji oraz informatyki. Do jubileuszu nawiązywała także sesja historyczna nt. "Wczoraj, dziś i jutro poznańskiej energetyki" (28 IX), współorganizowana przez Koła Zakładowe Nr l przy Rejonie Energetycznym, Nr 9 przy Zakładzie Energetycznym, Nr 10 przy Zakładach Energetycznych Okręgu Zachodniego i Nr 13 przy Zespole Elektrociepłowni. W 1985 r. powstały dwie nowe organizacje zakładowe: Koło Nr 70 przy Ośrodku Badawezo- Rozwojowym Systemów Automatyki (prezes - Mirosław Zdunek) i Koło Nr 71 przy Zarządzie Ruchu Lotniczego i Lotnisk Komunikacyjnych Port Lotniczy Poznań (prezes - Wojciech Grzybek).

Spośród pięciu konferencji o charakterze regionalnym i ponadregionalnym wyróżnić należy konferencję nt. "Eksploatacja nowych urządzeń zasilających" (2-4 X. 1985 r.), której organizatorami były: Sekcja Elektroniki i Telekomunikacji, Ministerstwo Łączności oraz Dyrekcja Okręgu Poczty i Telekomunikacji. Celem konferencji, w której uczestniczyło 146 osób, było zapoznanie uczestników z problematyką nowych opracowań i wdrożeń oraz prac badawczych w zakresie urządzeń zasilających centrale telefoniczne.

. 4 W specjalnie wydanym z okazji Zjazdu zeszycie "Wiadomości Elektrotech - nicznych" (nr 15 -16) swe artykuły zamieścili członkowie oddziału: Jerzy Bulski, Michał Cyraniak, Maciej Dobrowolski, Jerzy J ałoszyński, J erzy Kwaśnik, Andrzej Lorych, Andrzej Lubicz, Wojciech Mazurek, Henryk Pawlicki, Zbigniew Pawuła, Edmund Piskuiski, Wojciech Weiss, Michał Wyszogrodzki, Paweł Zakrzewski.

Wojciech Weiss

Komisja Wynalazczości i Racjonalizacji opracowała szereg propozycji i wniosków dotyczących zasad i form współpracy z Centralną Komisją działającą przy Zarządzie Głównym. W dziedzinie szkolenia, w dużym stopniu zmodyfikowano program kursu na uprawnienia w zakresie pomiarów elektrycznych. Wprowadzqno obowiązkowe zajęcia praktyczne w laboratorium Politechniki Poznańskiej i zakupiono dla celów dydaktycznych sprzęt techniczno-pomiarowy w postaci mierników napięcia, prądu, skuteczności zerowania oraz induktorów. Szczególnie aktywni w działalności szkoleniowej byli w tym okresie: Józef Cyraniak, Andrzej Duchowski, Stanisław Koraszewski, Zdzisław Schimmer, Jan Smułczyński.

Warte odnotowania jest zorganizowanie przez Sekcję Energetyki Przemysłowej konferencji nt. "Ochrona przeciwpożarowa w zakładach przemysłowych". Podczas konferencji wyświetlano filmy instruktażowe, odbyły się pokazy akcji bojowych oraz nowoczesnych środków gaśniczych i sprzętu. Konferencja, stanowiąca przykład współpracy Stowarzyszenia ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Pożarnictwa, odby. , ła się w Odlewni Zeliwa w Sremie (25 III 1985 r.). Współorganizatorem dwóch międzynarodowych konferencji była Sekcja Przemysłu Elektrotechnicznego. W ramach "N Dni Elektryki Prancuskiej w Polsce" zorganizowano trzynastą sesję okrągłego stołu nt. "Baterie akumulatorów niklowo-żelaznych do pojazdów o napędzie elektrycznym" (3 X 1985 r.). W sympozjum "Materiały'85", w ramach "Interelektro", zorganizowanym wspólnie z Centralnym Laboratorium Akumulatorów i Ogniw uczestniczyło ponad 100 specjalistów z 7 krajów Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (l - 5 X 1985 r.).

W czasie Międzynarodowych Targów Poznańskich w tym roku Sekcja Maszyn i Systemów Cyfrowych zorganizowała spotkanie producentów i użytkowników systemów mikrokomputerowych, w celu wymiany doświadczeń na temat sprzętu i oprogramowania dostępnych na rynku krajowym. Uczestniczyły w nim 52 osoby. Realizując uchwałę XXIII Zjazdu, wznowiono w 1985 r. wydawanie "Informatora", zawierającego najważniejsze fakty z działalności oddziału i kalendarz imprez. Zespół redakcyjny "Informatora", który ukazuje się co trzy miesięce, stanowią: Władysław Biały, Kazimierz Pawlicki, Antoni Stan i Anna Wesołowska. Oddziałowa Komisja Młodzieży i Studentów, intensyfikując tradycyjne i wprowadzając nowe formy działania, przeprowadziła liczne wielokierunkowe prace, tak wśród młodzieży stowarzyszonej jak i niestowarzyszonej, popularyzując wiedzę techniczną w średnich szkołach technicznych i ogólnokształcących. Ośrodek Terenowy Izby Rzeczoznawców działał w 1986 r. w trzech

województwach: poznańskim, leszczyńskim i pilskim. Prace wykonywało 133 rzeczoznawców w 18 działach specjalistycznych i 15 weryfikatorów w 8 działach specjalistycznych. Ogółem wykonano 148 opracowań i usług, wobec 105 w 1985 r. Łączna wartość przerobu Ośrodka Rzeczoznawstwa wyniosła 4962 tys. zł, co stanowiło 159% wykonania w 1985 r. Poradnia Energetyczna udzieliła w 1986 r. 43 porady. Dało się zauważyć duże zainteresowanie zwłaszcza na wsi, tzw. "małą energetyką" wiatrową i wodną. Z tradycyjnych już form działalności wymienić można zorganizowanie w roku 1986: noworocznego spotkania aktywu stowarzyszeniowego, czteroetapowego turnieju brydżowego o Puchar Prezesa, rozgrywek szachowych, zawodów kręglarskich i zabawy towarzyskiej. W 1986 r. powstały dwa nowe Koła: Nr 72 w Zakładzie Elektroautomatyki "Elwro" w Górze (prezes - Czesław Kopaniecki) i Nr 73 w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego (prezes - Eugeniusz Koska). Powstało również kolejne Koło Terenowe w Rawiczu (Nr 74). Jego prezesem został Czesław Kaczan.

ROK 1987

Na działalność środowiska wywarły wpływ takie ważne wydarzenia jak: XLII Walne Zgromadzenie Delegatów oddziału poznańskiego, XXI Kongres Techników Polskich, XXIV Walny Zjazd Delegatów StowarzyszenIa. XLII Walne Zgromadzenie Delegatów (18 III) było podsumowaniem akcji sprawozdawczo-wyborczej .w kołach zakładowych i sekcjach branżowych, która przeprowadzona została w czwartym kwartale 1986 r. Zgromadzenie oceniło działalność oddziału w latach 1984 - 1986 i przyjęło program działalności na lata 1988 - 1990. W uchwale zawarte zostały wnioski i postulaty, aby m. in.: pogłębić wiedzę informatyczną członków ze względu na postępujący rozwój komputeryzacji w przemyśle; rozszerzyć kontakty między pracownikami zakładów o podobnym profilu produkcyjnym, w celu wymiany doświadczeń, np. na bazie sekcji branżowych; podnosić autorytet i rangę inżynierów i techników poprzez propagowanie uzyskiwania stopni w specjalizacji zawodowej: tworzyć warunki do dalszej integracji środowiska stowarzyszeniowego poprzez organizację imprez towarzyskich, sportowych i turystycznych. Zgromadzenie wybrało nowe władze oddziału. Prezesem zarządu został Stanisław Filipiak, a na wiceprezesów powołano: Andrzeja Pazdę, Zenona Rusińskiego, Antoniego Staną. Sekretarzem została Aleksandra Rakowska, a na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybrano Stani prezes . zarządu (1987-1989)

Sekretarz generalny Stowarzyszenia ElektryKÓw Polskich Janusz Raszewski składa gratulacje prezesowi oddziału Stanisławowi Filipiakowi «18 III 1987)

sława Kułaka. Ustanowiono funkcję skarbnika, na którą powołano Zbigniewa Ludwiszewskiego. Zgromadzenie wybrało 19 delegatów na XXIV Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Delegatami do Rady Wojewódzkiej Naczelnej Organizacji Technicznej zostali: Stanisław Filipiak, Jerzy Napierała i Wojciech Weiss.

Wydarzeniem wybiegającym daleko poza sprawy lokalne i stowarzyszeniowe były obrady XXI Kongresu Techników Polskich w Gdańsku, pod hasłem: "Technika dla człowieka i kraju" (23 - 25 IV 1987 r.). Oddział poznański reprezentowali: Władysław Biały, Jerzy Jałoszyński, Zbigniew Pawuła, Antoni Stan i Wojciech Weiss. Dwaj członkowie SEP uczestniczyli w ścisłym kierownictwie zespołu przygotowującego Kongres. Przewodniczącym obszaru tematycznego II w Komitecie Organizacyjnym był Bohdan Paszkowski, a III - Wojciech Weiss. W Gdańsku obradował również XXIV Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia pod-hasłem: "Elektryka nośnikiem postępu" (25-27 IX 1987 r.). Zjazd dokonał oceny działalności Stowarzyszenia w latach 1984-1986 oraz nakreślił program na kadencję 1988-1990, ustanowił godność "Zasłużony Senior SEP" oraz zalecił Zarządowi Głównemu rozważenie sposobu uczczenia jubileuszu siedemdziesięciolecia StowarzyszenIa. Zjazd wybrał nowe władze. Prezesem SEP został Bohdan Paszkowski, profesor Politechniki Warszawskiej. Na wiceprezesów powołano: Wojciecha Weissa, Andrzeja Zielińskiego i Zdzisława Życkiego. Sekretarzem generalnym został Janusz Raszewski. Do Zarządu Główne

go weszli z oddziału poznańskiego Stanisław Filipiak i Zbigniew Pawuła, którego powołano ponownie na przewodniczącego Centralnej Komisji do spraw Kół Zakładowych. Członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej został Janusz Rydlewicz, a sekretarzem Głównego Sądu Koleżeńskiego - Marian Karcz. Stanisław Filipiak wybrany został na delegata do Rady Głównej Naczelnej Organizacji Technicznej. Łącznie w komisjach i komitetach Zarządu Głównego działa 24 członków oddziału poznańskiego, co świadczy dobitnie o ścisłych związkach środowiska poznańskiego z władzami naczelnymi Stowarzyszenia. Z innych ważniejszych inicjatyw i prac poznańskiego środowiska wy. . , .

mlenlC mozna: - X Konferencję Naukowo-Techniczną Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej nt. "Energoelektryka, automatyka, telekomunikacja i informacja w dobie mikrokomputerów" (25 - 26 X). Uczestniczyło w niej 350 osób z całej Polski. - V Krajową Konferencję Informatyków nt. "Rozwój metod i zastosowań informatyki" (8-10 XII 1987 r.). Do sprawnej organizacji konferencji, która odbyła się pod patronatem Komitetu Informatyki przy Radzie Wojewódzkiej Naczelnej Organizacji Technicznej, przyczynili się Zbigniew Kierzkowski - jako sekretarz naukowy i Jerzy Sobaszek - jako sekretarz organizacyjny. - Nawiązanie współpracy z holenderskim środowiskiem elektryków.

W ramach umowy, czterdziestoczteroosobowa grupa z poznańskiego oddziału przebywała przez sześć dni w Holandii, zwiedzając obiekty techniczne i turystyczne oraz uczestnicząc w spotkaniach towarzyskich. - Współpracę z Czechosłowackim Stowarzyszeniem Technicznym, która umożliwiła wymianę bezdewizową trzydziestosześcioosobowych grup działaczy. - Cykl odczytów, w których dominowała tematyka energetyki jądrowej. Z tej dziedziny wygłoszono prelekcje: Ocena bezpieczeństwa elektrowni jądrowych; Energetyka jądrowa a ochrona środowiska; Lokalizacja elektrowni jądrowych a warunki hydrologiczne terenu; Aparatura do diagnostyki i naprawy układów chłodzenia elektrowni jądrowych. - Wspólne ze Stowarzyszeniem Inżynierów Mechaników Polskich zorganizowanie VIII Sympozjum nt. "Podstawowe problemy techniczne związane z projektowaniem, lokalizacją i eksploatacją siłowni jądrowych" (14 IV 1987 r.).

- Opracowanie w 1987 r. nowego "Regulaminu organizacyjnego Oddziału" i "Informatora organizacyjno-adresowego". Zintensyfikowano też działalność Komisji do spraw kół zakładowych, co dało w wyniku pewne ożywienie w kołach dotąd uważanych za martwe. Powstało nowe Koło.

Wojciech Weiss

Władze poznańskiego oddziału Stowarzyszenia w kadencji 1987 -1989. Siedzą od lewej: Zenon Rusiński, Antoni Stan, Aleksandra Rakowska, Stanisław Filipiak, Wojciech Weiss, Andrzej Pazda. Stoją od lewej: Leonard Gałęski, Kazimierz Pawlicki, Cezary Przyjemski, Stanisław Kulak, Zbigniew Skrzypczak, Zbigniew Siudowski, Stanisław Cierniewski, Bronisław Czosnowski, Piotr Szczepanek, Jerzy J akubowski, Marian Madeiski, Zbigniew Gracz, Andrzej Stępień, Bolesław Samolewski, Jerzy Napierała, Aleksander Szaflarski, Roman Kaczmarek, Zbigniew Stein, Adam Ziemski, Mieczysław Kowalak, Zbigniew Ludwiszewski, Roch Tarczewski, Władysław Biały (fot. wykonana 23 III 1988 r.) Nr 79 przy Rejonie Energetycznym w Opalenicy, którego przewodniczącym został Henryk Knop. Jednocześnie jednak, z uwagi na zmniejszenie się liczby członków poniżej określonej statutem, przestało istnieć Koło Nr 3 przy Polskim Radiu i Telewizji. Pozostali członkowie przenieśli się do innych kół. Ponadto oddziałowa Komisja do spraw Specjalizacji Inżynierów, którą od 1985 r. kieruje Stanisław Koraszewski, rozpatrzyła opinie i wnioski osób ubiegających się o stopnie specjalizacyjne. W 1987 r. uzyskało ten stopień pięć osób.

ZAKOŃCZENIE

Stowarzyszenie Elektryków Polskich - naj starsza organizacja naukowo-techniczna w Polsce to stowarzyszenie ludzi dobrej woli, stowarzyszenie przyjaciół o różnych postawach światopoglądowych, którzy siły do wymagającej często ofiar działalności społecznej czerpią z wewnętrznego przekonania o jej przydatności dla społeczeństwa, dla kraju. Oddział poznański Stowarzyszenia w ciągu minionego dziesięciolecia włączał się aktywnym działaniem do rozwiązywania wielu ważnych problemów z dziedziny gospodarki, techniki, ekologii, jakie nurtowały Polaków. Głos poznański słyszany był wyraźnie przy sporządzaniu "Raportu o stanie polskiej elektryki", "Prognoz rozwoju elektryki polskiej", wdyskusjach na temat ochrony środowiska, m. in. w odniesieniu do sprawy "Rowu Poznańskiego".

Głos ten brzmi donośnie, gdy mowa o informatyce, bez szybkiego rozwoju której trudno będzie aspirować Polsce do rangi nowoczesnego państwa. Poznańscy elektroenergetycy odważnie prezentują swe stanowisko w dziedzinie rozwoju energetyki jądrowej i uczestniczą aktywnie w pracach powstałego niedawno przy Stowarzyszeniu Komitetu do spraw Energetyki' Jądrowej. , Scisłe są związki oddziału poznańskiego z Zarządem Głównym SEP i Naczelną Organizacją Techniczną, we władzach których działa od wielu lat liczna grupa Poznaniaków. Przede wszystkim jednak oddział poznański pracuje usilnie na rzecz regionu wielkopolskiego i miasta Poznania. Opracowane w 1982 r. dla wojewody poznańskiego raporty o stanie energetyki, ciepłownictwa i telekomunikacji oraz dla rządu w 1984 r. raport o możliwości zwiększenia produkcji rynkowej w branży elektrotechnicznej są w tej działalności przekonywającym dowodem, podobnie jak udział w realizacji Poznańskiego Szybkiego Tramwaju. Czynnikiem integrującym środowisko elektryków poznańskich jest przynależność do Stowarzyszenia Elektryków Polskich - organizacji, którą polscy inżynierowie i technicy powołali już w dniu 7 czerwca 1919 r. Jej siedemdziesięciolecie uczci XXV Nadzwyczajny Zjazd Delegatów, który odbędzie się w Warszawie w czerwcu 1989 r. Obchody sześćdziesięciolecia oddziału poznańskiego SEP w listopadzie 1988 r. będą ważnym wydarzeniem, nawiązującym do pięknych tradycji stowarzyszeniowych.

I\.

Wojciech Weiss

ANEKS

WŁADZE ODDZIAŁU POZNAŃSKIEGO W LATACH 1978-1987

Kadencja 1978 - 1980

Zarząd Wojciech Weiss Zbigniew Pawuła Bolesław Zaporowski Adam Ziemski Jerzy Jałoszyńskiprezes I wiceprezes wiceprezes wiceprezes sekretarz

Członkowie: Włodzimierz Danecki, Mieczysław Juniczak, Antoni Koszewski, Stanisław Koraszewski, Stefania Łodyga, Marian Madeiski, Walenty Marcinkowski, Jerzy Napierała, Kazimierz Pusz, Zenon Rusiński, Antoni Stan, Ewa Tułodziecka, Zygmunt Ziętek. Komisja Rewizyjna: Janusz Rydlewicz (przewodniczący), Stanisław Kulak (wiceprzewodniczący), Marian Antczak, Stanisław Cierniewski. Feliks Gaffling, Zbigniew Kaniewski, Jerzy Kuligowski

Kadencja 1981 - 1983

Zarząd Wojciech Weiss Zbigniew Pawuła Jerzy Jałoszyński Antoni Koszewski Włodzimierz Danecki Mieczysław Kowalak Bogumił Niedzielski Walenty Marcinkowskiprezes I wiceprezes wiceprezes wiceprezes sekretarz (do 18 XI 1981 r.) sekretarz (od 18 XI 1981 r.) skarbnik (do 2 VI 1982 r.) -" - skarbnik (od 2 VI 1982 r.)

Członkowie: Zbigniew Gracz, Zdzisław Kołaczkowski, Stanisław Koraszewski, Marian Madeiski, Jerzy Napierała, Piotr Szczepanek, Antoni Stan, Ewa Tułodziecka, Zenon Wiatr, Andrzej Zabłocki, Adam Ziemski Komisja Rewizyjna: Janusz Rydlewicz (przewodniczący), Stanisław Kulak (wiceprzewodniczący), Jerzy Kuligowski (sekretarz), Marian Antczak, Stanisław Cierniewski, Feliks Gaffling, Zbigniew Stein

Kadencja 1984-1986

Zarząd Jerzy Jałoszyński Zbigniew Pawuła Walenty Marcinkowski Antoni Stan Mieczysław Kowalakprezes I wiceprezes wiceprezes wiceprezes sekretarz

Członkowie: Władysław Biały, Henryk Czajewicz, Stanisław Filipiak, Kazimierz Frydryszak, Zbigniew Gracz, Roman Kaczmarek, Zdzisław Kołaczkowski, Stanisław Koraszewski, Andrzej Kurczewski, Marian Madeiski, Kazimierz Matu

Bzkiewicz, Jerzy Napierała, Zenon Rusiński, Bolesław Samolewski, Piotr Szczepanek, Bronisław Trzęsicki Komisja Rewizyjna: Stanisław Kulak (przewodniczący), Jerzy Kuligowski (sekretarz do 28 IV 1986 r.), Zbigniew Skrzypczak (sekretarz od 15 V 1986 r.), Marian Antczak, Stanisław Cierniewski, Zbigniew Stein

Kadencja 1987 -1989

Zarząd Stanisław Filipiak - prezes Andrzej Pazda - I wiceprezes Zenon Rusiński - Wlceprezes Antoni Stan - Wlceprezes Aleksandra Rakowska - sekretarz Zbigniew Ludwiszewski - skarbnik Członkowie: Władysław Biały, Leonard Gałęski, Zbigniew Gracz, Jerzy J akubowski, Roman Kaczmarek, Mieczysław Kowalak, Marian Madeiski, Jerzy N apierała, Kazimierz Pawlicki, Bolesław Samolewski, Andrzej Stępień, Piotr Szczepanek, Bogdan Śmigaj, Roch Tarczewski, Adam Ziemski Komisja Rewizyjna: Stanisław Kulak (przewodniczący), Aleksander Szaflarski (wiceprzewodniczący), Zbigniew Skrzypczak (sekretarz), Stanisław Cierniewski, Brunon Czosnowski, Marzena JCoperska, Cezary Przyjemski, Zbigniew Siudowski.

WYNIKI DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU POZNAŃSKIEGO W LATACH 1978 - 1987

Lata Wyszczególnienie 1978 1980 1983 1986 1987 l 2- 3 4 5 6 Członkowie indywidualni 3 208 3 337* 3 360 3 654 3 775 Członkowie zbiorowi 54 54* 54 51 52 Koła 74 72* 71 77 78 w tym - zakładowe 68 67 65 71 72 - terenowe 6 5 5 5 5 - seniorów - - l l l Sekcje branżowe 8 8 7 7 7 Szkolenie: - kursy 52 58 61 52 53 - liczba słuchaczy 1465 1732 l 694 l 513 1536 Komisja egzaminacyjna dla elektryków II II 12 12 12 - liczba osób przeegzaminowanych 3 319 3 893 3 390 3 669 3 595 Działalność statutowa: - konferencje naukowo-techniczne 2 5 2 l l * - narady regionalne 108 143 93 109 112 - odczyty 372 376 166 270 219 - wycieczki 149 167 87 118 121 - liczba uczestników 20 094 14 635 7 486 10197 9914 - konkursy 38' 49 31 39 31 - wystawy 97 79 53 77 82

Wojciech Weiss Ośrodek Rzeczoznawstwa: - liczba specjalności 11 12 13 18 19 - liczba rzeczoznawców 64 68 72 133 150 - liczba weryfikatorów 7 8 11 15 15 - liczba ekspertyz 68 102 64 148 130

* Przekazano do nowo powstałego oddziału pilskiego: 265 członków indywidualnych, 7 członków zbiorowych 12 kół.

OGÓLNOPOLSKIE KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE W LATACH 1978 - 1987

Liczba Rok T emat konferencji uczestników 1978 Automatyzacja procesów produkcyjnych w gospodarstwach rolnych 300 1979 Elektryczne układy lamp wyładowczych jako nieliniowe elementy sieci elektroenergetycznych 124 Rozwój sieci elektroenergetycznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dla intensyfikacji produkcji rolnej 129 T eletransmisyjne systemy cyfrowe 161 Źródła zasilania i napęd pojazdów elektrycznych 50 1980 Elektronika w służbie lotnictwa 138 1982 Kwasowe akumulatory samochodowe 60 1983 Miniaturowe chemiczne źródła prądu do zasilania urządzeń elektronicznych 31 1985 Produkcja i użytkowanie materiałów izolacyjnych 55 Eksploatacja nowych urządzeń zasilających 146 1986 Oświetlenie uliczne w aspekcie oszczędnego użytkowania energii elektrycznej 35 1987 X Konferencja naukowo-techniczna nt.

Energoelektryka, automatyka, telekomunikacja i informatyka w dobie mikrokomputerów 1,,(\

WYKAZ KÓŁ (stan na dzień 31 XII 1987 r.)

Nr Imię i nazwisko koła Instytucja, przy której działa koło prezesa 1 2 3 1 Rejon Energetyczny, ul. Panny Marii 2 Wacław Szymański Biuro Studiów i Projektów Energetycznych 2 "Energoprojekt" , ul. Piekary 19 Mieczysław Juniczak Okręgowy Urząd Telekomunikacji Międzymiastowej, 4 ul. 23 Lutego 26 Andrzej Kirsztajn Instytut Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej, 5 ul. Piotrowo 3A Eugeniusz Sroczan Przedsiębiorstwo Elektryfikacji i Technicznej Obsługi 6 Rolnictwa "Eltor" , ul. Wołowska 58/70 Andrzej Janiszewski 7 Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych, Jawornicka 8 8 Wojewódzki Urząd Telekomunikacyjny, ul. Bułgarska 55 9 Zakład Energetyczny, ul. Nowowiejskiego 11 10 Zachodni Okręg Energetyczny, ul. Marcelińska 71 11 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Remontowe Energetyki, Czerwonak ul. Gdyńska 58 12 Poznańskie Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego, ul. Ratajczaka 10/12 13 Zespół Elektrociepłowni, ul. Gdyńska 54 14 Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Sprzętowe Budownictwa, ul. Dziadoszańska 10 15 Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego, ul. Piekary 17 16 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pojazdów Szynowych, ul. Warszawska 181 17 Wojewódzki Urząd Telekomunikacji, Leszno, ul. Słowiańska 26 18 Wielkopolskie Zakłady Teleelektrotechniczne "Telkom - Teletra", ul. Bułgarska 67/73 19 Dyrekcja Okręgu Poczty i Telekomunikacji, ul. Kościuszki 77 20 Zakłady Wytwórcze Głośników" Tonsil" , Września, ul. Daszyńskiego 2/3 21 Przedsiębiorstwo Produkcji i Montażu U rządzeń Elektrycznych Budownictwa "Elektromontaż", ul. Warszawska 12/16 22 Fabryka Obrabiarek Specjalnych "Ponar- Wiepofama", ul. Dąbrowskiego 81/85 23 Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Przemysłu Maszyn Rolniczych "Agromet- Projekt", ul. Bystra 7 24 Poznańska Fabryka Łożysk Tocznych, ul. Krańcowa 9 25 Zakłady Metalurgiczne "Pomet" , ul. Krańcowa 15 26 Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, ul. Starołęcka 31 27 Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych, ul. Nowowiejskiego 10 28 Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw, ul. Forteczna 12/14 29 Zakład Projektowania i U sług Inwestycyjnych * "Inwestprojekt" , ul. Gronowa 22 30 Zakłady Przemysłu Metalowego "H. Cegielski", ul. 28 Czerwca 1956 r. 223/229 31 Okręgowy Urząd Radiokomunikacji, ul. Grunwaldzka 55/5

Włodzimierz Sawiński

Bogdan Pachnowski Eugeniusz Spiralski Bronisław Trzęsicki

Stanisława Czarnecka

Marian Karcz Mieczysław Szafrański

Tomasz Mossakowski

Bogdan Marcinkowski

Roch Tarczewski

Wacław Andrzejewski

Henryk Pawlicki

Alfred Szczęsny

Grzegorz Konieczka

Czesław Winkler

Zdzisław Pawlak

Jerzy Jóźwiak

Piotr Cichowicz Andrzej Grygier

Andrzej Tułodziecki

Lech Pabel

Jerzy Owczarczak

Lechosław Kowalski

Dariusz Stachowiak

Henryk Paluszkiewicz

Wojciech Weiss 'n Okręgowy Inspektorat Gospodarki Energetycznej, ul. Nowowiejskiego 11 33 Biuro Studiów i Projektów Łączności, ul. Kościuszki 77 34 Biuro Studiów i Projektów Przemysłowych Urządzeń Elektrycznych "Elektroprojekt", ul. Warszawska 12/16 Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego "Miastoprojekt" , ul. Czerwonej Armii 58/64 Koło Terenowe Elektroenergetyków Kolejowe Zakłady Automatyki, ul. Zachodnia 15 Poznańskie Zakłady Elektrochemiczne" Centra", ul. Michała 43 Zespół Szkól Elektrycznych, ul. Dąbrowskiego 163 Zakład Budowy Sieci Elektrycznych "Elbud" , ul. Gnieźnieńska 72 Kolo Wojskowe Kolo Terenowe Elektroników Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego, ul. Rycerska 1 O Dowództwo Wojsk Lotniczych Biuro Projektów Budowlanych Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych Budownictwa Rolniczego, ul. Strzeszyńska 46/50 Zespól Szkól Łączności, ul. N aramowicka 4 Przedsiębiorstwo Handlu Artykułami Wyposażenia Mieszkań "Domar" , ul. Czerwonej Armii 46/50 Odlewnia Żeliwa, Śrem, ul. Staszica 1 Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ul. Fredy 8a Państwowa Inspekcja Radiowa, ul. Przemysłowa 33 Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych, ul. Strzelecka 2/6 Koło Wojskowe Koło Wojskowe Wojewódzkie Biuro Projektów, ul. 23 Lutego 20 Zakłady Systemów Automatyki "Meramont" Wielkopolska Fabryka Maszyn Elektrycznych "Wiefamel" , ul. Kościelna 37 Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych, ul. Kochanowskiego 2a Biuro Studiów i Projektów Energetycznych "Energoproj ekt". Zakład Doświadczalny, ul. Nałkowskiej 41 Koło Terenowe Leszno Przedsiębiorstwo Specjalnych Maszyn Elektrycznych Małej Mocy "Mikroma" , Września, ul. Batorego 4 62 Koło Terenowe, Gniezno

Antoni Kunc

Edward Kowalczyk

Jerzy Stachowiak

Włodzimierz Adamczak Aleksander Lewandowski Włodzimierz Danecki

Roman Makowski Miłosz Śmigielski

Albin Szymański Tadeusz Bergier Ludwik Witkowski

Marcin Małecki Józef Czyżewski Zygmunt Krawczyk

Edward Kwaśnik Maria Szaflarska

Jan Nowicki Leszek Dydymski

Leszek Czajka Janusz Kujawski

Zygmunt Wołyński Tadeusz Winiarczyk Józef Salomon Małgorzata Krasińska Witold Gostyński

Krzysztof Drążkiewicz

Henryk Brodecki

Michał Cyraniak Kazimierz Wojciechowski

Cezary Dubiel Jan Kudliński 63 Koło Terenowe, Szamotuły Roman Maciołek 64 Koło Wojskowe Zbigniew Kłos 65 Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki "En ergo pomiar", ul. Nowowiejskiego 11 Stefan Ratajczak 66 Centralne Biuro Konstrukcyjne Polskich Kolei Państwowych, ul. Chudoby 10 Marek Machtyl 67 Koło Wojskowe Wiesław Mrozok 68 Zakłady Urządzeń Chemicznych "Metalchem" , Kościan, ul. Przemysłowa 2 Tadeusz Bąk 69 Dyrekcja Rejonowa Kolei Państwowych Leszno Jan Sentfleben 70 Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Systemów Automatyki, ul. Czerwonej Armii 66/72 Mirosław Zdunek 71 Zarząd Ruchu Lotniczego i Lotnisk Komunikacyjnych, uf Świerczewskiego 285 Zdzisław Pokrywka 72 Zakład Eiektroautomatyki "Elwro", Góra, ul. Marchlewskiego 41 Czesław Kopaniecki 73 Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego, ul. Piekary 14/15 Eugeniusz Koska 74 Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół MiG, Czesław Kaczan Rawicz, ul. Janka Krasickiego 21 75 Koło Seniorów Poznań Władysław Nowakowski 76 Przedsiębiorstwo Projektowo-Technologiczne Przemysłu Taboru Kolejowego "Transprojekt" , ul. Warszawska 183/185 Krzysztof Talarczyk 77 Koło Wojskowe Jan Walczak 78 Przedsiębiorstwo Produkcji i Realizacji Obiektów Szklarniowych, ul. Zielona 8 Jerzy Zieliński 79 Rejon Energetyczny, Opalenica, ul. 5 Stycznia 3 Henryk Knop

Opracował: Mieczysław Kowalak

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1988.07/09 R.56 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry