H7

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1928 R.6 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

KRONIKA MIASTA POZNANIAwie, usuniętej przez historyków z powierzchni badań. Tezy nasze pozostają. Punktum. Z. Z. ,.R u ch P r a w n i c z y i E k o n o m i c z n y" zawier.a m. i. Zygmunta Zaleskiego: Kronika samorządowa miejska. .,D e u t s c h e W i s s e 'fi sc h a f t l i c h e Z e i t s c h r i f t f li r p o I e n", zeszyt 13. Zeszyt zawiera m. i.: Dr. Walter Maas: Beziehungen zwischen a.1tester Besiedlun.g. Pf1anzenverbreitung und Bod.en in Ostdeutschland und Polen (praca cennaJi Dr. Albert Steuer: Deutsche Domherren in den DomkapiteIn von Posen und Gnesen; Hugo Sommer: Die Festung Posen und ihre preussischen Kommendanten. Prace te godne są uwagi. Dodano bardzo obszerny dział recenzyj. Zasadniczo słusznie. "Zeitschrift" bowiem powinna informować naukę niemiecką o pracach polskich. Tak, ale niec.haj to będzie informacja rzeczowa, więcej: niechaj broni niemieckiego punktu widzenia, bo my Polacy chętnie łyszymy krytykę z innego obozu narodowościowego, pragniemy wystrzegać się stmnniczości. Na tyle zgoda. Ale... Ale "Zeitschrift" daje recenzje, które metodą swą zatrważają.

Objaśnię to na przykładzie mnie samego dotyczącym. AnoX nim Dr. R. St. pisze sprawozdanie o moim "Zarysie dziejów miasta Ryczywołu" . Ryczywół wys:tępuje na widownię . w T. 1426. Recenzent nasamprzód rob mi zarzut, żem nie pisał o możliwości, iż Ryczywół miał swój okres niemiecki w średniowieczu. I to, gdy chodzi o miasto, ,które posiada księgi ,dopiero od r. 1574! Bardzo skromne wymaganie; zdalje się t,rzeba powied-Óeć' szczerze: powinienem był zacząć od tego, że najpierw mieszkali w Ryczywole Burgundzi lub Wandalowie, t.ak zaczynały się - nieda,wno, niedawno - Kroniki miast; sądzę, że podobały się więcej p. Dr. R. St.

niż moja. A dalej twierdzi mój recenzent, że "geradezu tendenzios" nazwałem miasto Ryczywół w ,dawnych wie\ l kah zupełnie polskiem. Wy.kazałem !wyra . źnie, że do połoI wy 17 wieku niema w Ryczywole ani ślad,u Niemców, i do tego czasu odnosiło się stwie'rdzenie moje, którego żaden \ uczciwy badac:z nie poda, w wątplilW'OŚć. A tak samo stwierI dziłem, że po wo;nach szwedzkich napł)'lwali Niemcy. I oto z triumfem p. R. St. wyciąga podane przezemnie nazwiska i twi.erdzi: a oto byli Lehman, Suter itd! Cóż 'zrobić przedw ludziom złej woli? Powiedziałem wyraźnie, odkąd Niem

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1928 R.6 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry