SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1988.07/09 R.56 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

ARTYKUŁY

Józef M o d r z e j e w s ki - Roger Sławski i jego dzieło. .5 Wojciech We i s s - Oddział poznański Stowarzyszenia Elektryków Polskich w latach 1978-1987. A n e k s y: Władze oddziału poznańskiego w latach 1978 - 1987; Wyniki działalności oddziału poznańskiego w latach 1978 - 1987; Ogólnopolskie konferencje naukowo-techniczne w latach 1978 - 1987; Wykaz kół (opracował Mieczysław Kowalak). .25

MATERIAŁY

Rajmund Szubański - Poznańskie oddziały pancerne. Aneks: Młodzież wielkopolska na pancernym szlaku (Bogusław Polak). .51 Aleksandra S m o c z k i e w i c z o w a i Hanna M a c i e j e w s k a - Początki wyższych studiów towaroznawczych w Poznaniu. A n e k s: Problematyka towaroznawstwa i wykładowcy w latach 1926 - 1939. .77 Tadeusz Ś w i t a ł a - Poznań w roku 1926 (część druga). A n e k s y: Protokół Nr 1 z zebrania zwołanego przez p. prezydenta miasta z dnia 2 VII 1926 r., w sprawie urządzenia w Poznaniu Powszechnej Wystawy Krajowej w roku 1929; Przemówienie budżetowe C. Ratajskiego wygłoszone na posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 15 XII 1926 r. (fragmenty) . 89

ŻYCIE KULTURALNE

Bogdan C i s z e w s ki - Filharmonia Poznańska w sezonie 1986/1987 . 115

KRONIKA

Laureaci Nagród Hanna R u b a s - Nagrody Miasta Poznania w dziedzinie kultury i sztuki za rok 1987 (Lidia Czerwińska, Ryszard Danecki, Zofia Domańska, Izabela Gustowska, Władysława Klawiter, Anna Krzymańska, Krystyna Kujawińska, Janusz Michałowski, Przemysław Michałowski, Leon Schubert, Olcha Sikorska, Marian Weigt, Lidia Wrońska- Idziak, Maria Zielińska) 121

Jubileusze Henryk Wo l s ki - Kombinat Budowlany "Poznań-Północ" w latach 1947-1987. An e k s y: Pracownicy Kombinatu zatrudnieni przez ponad 30 lat; Wyróżnienia przyznane Kombinatowi · .127

Spis treści

Sprawozdania Marian G e n o w e fi ak - XX Sesja Miejskiej Hady Narodowej, (absodutoryjna) . A n e k s: Wykaz nowo nazwanych ulic. .147 Marian G e n o w e f i a k - XXI Sesja Miejskiej Rady Narodowej poświęcona problemom drogownictwa i komunikacji. Aneks: Uchwala Nr XXI/149/87 Miejskiej Rady Narodowej z dnia 25 czerwca 1987 r. w sprawie stanu i rozwoju drogownictwa oraz oceny funkcjonowania komunikacji miejskiej (fragmenty). .175 Kro n i kar z - Wydarzenia w Poznaniu w 1987 roku. Część druga 187 Raptularz Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania .243

ZDJĘCIA

Grzegorza Borowskiego, Ryszarda Galowskiego, Mariana Józefowicza, Jana Misternego, Grzegorza Osztynowicza, Edwarda Pawłowskiego, Leona Perza, Jerzego Poprawskiego, Kazimierza Przychodzkiego, Zygfryda Ratajczaka, Jerzego Rybaka, Tadeusza Stawujaka, Andrzeja Szozdy, Romualda Świątkowskiego, Tadeusza Świtały i Grażyny Wyszomirskiej oraz ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu i Muzeum Zakładowego Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski".

RYSUNKI

Mieczysława Bręgiel, Stanisława Mrowińskiego 1 Rajmunda Szubańskiego.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1988.07/09 R.56 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry