JWTCJIAFZ

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1988.04/06 R.56 Nr2

Czas czytania: ok. 3 min.

i zadania, przedstawiając w sprawozdaniu jedynie najistotniejsze zagadnienia i problemy charakteryzujące działalność Towarzystwa w r<jku 1987.

(Fragmenty sprawozdania Zarządu wygłoszonego na Walnym Zebraniu w dniu 9 III 1B88 r.)

KRONIKA

SPOTKANIE Z WICEPREZYDENTEM POZNANIA MIROSŁAWEM KOPIŃSKIM

25 I 1988. Członkowie Prezydium Zarządu spotkali się z wiceprezydentem Poznania Mirosławem Kopińskim. Omawiano sprawę ochrony rzeźby przy skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego z ul. Przybyszewskiego, niszczonej często przez nieznanych sprawców. Naprawy podjął się mgr Łucjan Rabski. Z kolei pomnik Macierzyństwo dłuta Edwarda Haupta znajdzie swoje miejsce na podwórzu Urzędu Miejskiego przy pi. Kolegiackim. M. Kopiński przyrzekł także przeprowadzić rozmowy z dyrekcją Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w sprawie uruchomienia na okres letni tramwaju wycieczkowego.

POSIEDZENIE PREZYDIUM ZARZĄD U

27 I 1988. Na posiedzeniu Prezydium Zarządu omówiono sprawy organizacyjne związane z dorocznym walnym zebraniem sprawozdawczym. Omówiono zwłaszcza stan realizacji wniosków i uchwał z zebrania sprawozdawczo-wyborczego w 1987 f. Większość z tych wniosków już zrealizowano. Podkreślono konieczność opracowania regulaminu działalności kół i klubów.

OBRADY ZARZĄDU

24 II 1988. Zebranie Zarządu poświęcone było przygotowaniom do walnego zebrania sprawozdawczego za rok 1987. Tezy referatu sprawozdawczego przedstawił sekretarz mgr Zbigniew Karolczak. Członkowie Zarządu uzupełnili je informacjami ze swej działalności, zwłaszcza w zakresie działalności komisji. Zajmowano się także przeszkodami utrudniającymi działalność Koła w dzielnicy mieszkaniowej Piątkowo.

WIZJA LOKALNA PRZY PL.

BERNARDYŃSKIM

8 III 1988. Prezes Zarządu wraz z inspektorem oświaty i wychowania Andrzejem Majchrzakiem przeprowadzili wizję lokalną remontowanego budynku byłego Gimnazjum Marii Magdaleny. W porównaniu z wynikami wizji z listopada 1987 r., w remoncie nastąpił znaczny postęp. Założono już centralne ogrzewanie, zaawansowane były prace przy rekonstrukcji auli, na części obiektu położono nowy dach, zwieziono kilkadziesiąt nowych okien. Pracowano przy wykończeniu stropów oraz przygotowaniach do wymiany dalszej części dachu.

MPTUIAFZ

SPOTKANIE Z PREZYDENTEM POZNANIA ANDRZEJEM WITUSKIM

14 III 1988. Prezydent miasta Andrzej Wituski spotkał się z członkami Prezydium Towarzystwa. Prezes Zarządu przedstawił prezydentowi aktualną sytuację w Towarzystwie i podstawowe formy działalności. Wśród spraw wymagających pilnego załatwienia prezes podkreślił rekonstrukcję Kopca Wolności, w czym Towarzystwo zobowiązało się energicznie uczestniczyć. Doprowadzenia do pomyślnego rezultatu wymaga również zagospodarowanie Cmentarza Zasłużonych. Brakuje dotąd projektu udostępnienia społeczeństwu podziemi kościoła Sw . Wojciecha z sarkofagami wielu wybitnych Wielkopolan; od około dwóch lat sprawa ta czeka na opinię specjalistów z Politechniki Poznańskiej. Nie rozstrzygnięta jest sprawa Muzeum Feliksa Nowowiejskiego, bowiem utrudniają ją spory spadkobierców. Niepokój wywołuje podwyższenie się stanu wody gruntowej na Starym Mieście, przez co mury zabytkowych budowli ulegają zawilgoceniu. Prezes przypomniał, iż Zarząd Towarzystwa zwrócił się pisemnie do prezydenta o zlecenie fachowcom przeprowadzenia ekspertyzy i zaproponowanie sposobu walki z nadciągającym niebezpieczeństwem. Zarząd przekazał prezydentowi ponownie pisemną prośbę w sprawie przywrócenia nazwy Cyryla Ratajskiego placowi Młodej Gwardii. W związku z zaawansowanymi pra

cami przy rekonstrukcji budynku byłego Gimnazjum Marii Magdaleny, Towarzystwo wniosło o wygospodarowanie w tym budynku pomieszczenia na muzeum pamiątek po tymże Gimnazjum. Mimo wielu prac wykonywanych już na Cmentarzu Zasłużonych, nadal konieczne jest opracowanie koncepcji jego ukształtowania. Towarzystwo gotowe jest w tym uczestniczyć. Omawiano również sprawę lepszego wykorzystania parku na Cytadeli w celach rekreacyjnych. Chodzi zwłaszcza o organizowanie imprez w amfiteatrze. Poruszono wreszcie sprawę przywrócenia żeglugi turystycznej na Warcie. Przygotowuje się obecnie w tym celu statek "Kazimierz Wielki", ale wykonuje go stocznia w Gorzowie Wlkp. i brak aktualnej informacji o stanie prac.

POSIEDZENIE WOJEWÓDZKIEGO ZESPOŁU POSELSKIEGO

28 III 1988. Prezes Zarządu został zaproszony do udziału w posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Poselskiego, poświęconego ratowaniu poznańskich zabytków architektury. Zagadnienie to referowali mgr Janusz Pazder i dr Jan Skuratowicz. Uczestnicy posiedzenia dokonali wizji lokalnej niektórych zabytków architektury, m. in. naj starszych budowli na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz dawnej gazowni miejskiej przy ul. Garbary . Gospodarzy tych obiektów zachęcano do kontynuowania prac związanych z konserwacją budowli zabytkowych.

Redaguje zespół: mgr Teodor Smiełowski, mgr Zb igniew Karolczak l prof. dr Stanisław Nawrocki. Winietą projektował I ZBIGNIEW KAJA I

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1988.04/06 R.56 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry