Jubileusze

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1988.04/06 R.56 Nr2

Czas czytania: ok. 76 min.

wych w obrębie reprezentującej najwyższy poziom edytorski serii wznowionej Biblioteki Pisarzów Polskich. Należą tu edycje średniowiecznych · wierszowanych legend o świętych, Rozmyślań dominikańskich - świeżo odnalezionego zabytku języka polskiego z pierwszej połowy XVI w., dwu utworów Grzegorza Pawła z Brzezin: O prawdziwej śmierci i O różnicach teraźniejszYch oraz dwu dzieł szczególnie przez Profesora umiłowanego autora staropolskiego, Mikołaja Reja: Postylli i Wizerunku. Trzeba też tu wspomnieć, że sam kształt edytorski serii jest w dużej mierze zasługą Profesora. Osobna wzmianka należy się wreszcie wydanemu w tejże serii dwutomowemu indeksowi wyrazów polskich występujących w łacińsko-polskim słowniku Jana Mączyńskiego z 1564 r. Dzięki temu indeksowi bogaty materiał wyrazowy Mączyńakiego został udostępniony badaczom pracującym nad dziejami polskiego słownictwa. Bogaty jest w twórczości naukowej Profesora nurt studiów z zakresu gramatyki historycznej i historycznej leksykologii polskiej. Na czoło wysuwają się tu studia nad dziejami polskiego akcentu (dowiódł w nich Profesor, że po okresie akcentu swobodnego i ruchomego polszczyzna przeązła przez fazę akcentu inicjalnego (na pierwszej sylabie), zanim w XVI w. ustalił się on na sylabie przedostatniej) i nad początkami rodzaju męskoosobowego w liczbie mnogiej (widzę tych moich synów widzę te moje psy, te moje domy, te moje córki, te moje pola). W zakresie studiów wyrazowych na uwagę zasługują prace o staropolskich nazwach maści końskich, o wyrazach szmata, szmat (pod względem etymologicznym wywodzi je Profesor od ekspresywnych form na szm- rodem z języka jidysz), o nazwiskach na -owić w Warszawie w XV- XVI w., o dziejach imienia Władysław, o staropolskich imionach Więcesław i Więceniec oraz wiele innych. Niektóre z nich relacjonują ważne znaleziska filologiczne Profesora, który odkrył sporo nieznanych wcześnifej wyrazów lub form wyrazowych, np. niebożec (nieboszczyk), dziewiętnasto ( dziewiędziesiąt) [por. ros. devjanosto], kolkonacie (kilkanaście) [por. ros. s-kolko] itp.

Ostatni nurt twórczości polonistycznej Profesora -- to prace, zwłaszcza statystyczne, dotyczące języka pisarzy i zawartości staropolskich słowników. Zaczęło się od opisu języka autorów renesansowych dla potrzeb Słownika polszczYzny XVI wieku. To imponujące dzieło leksykograficzne, doprowadzone dziś w druku (ukazało się dotąd piętnaście tomów) do liter M, bardzo wiele zawdzięcza Profesorowi: był jednym z inicjatorów Słownika i głównym rzecznikiem jego statystycznego charakteru (zasady wykorzystania statystyki w Słowniku przedstawił w obszernym wstępie do pierwszego tomu). Najulubieńszym staropolskim pisarzem Profesora jest, jak się JUZ rzekło, Mikołaj Rej. To, co Profesor napisał o jego języku, z trudem zmieściłoby się w potężnym woluminie. Toteż dzięki Profesorowi jest dziś Rej naj szczegółowiej pod względem językowym opracowanym autorem staropolskim. Druga wielka miłość Profesora to Mączyński i jego słownik. Nie ma tu już miejsca na przypomnienie najważniejszych choćby prac w tym względzie - wspomnimy tylko, że obecnie znajduje się w druku książka Profesora o słowniku Mączyńskiego jako zwierciadle kultury polskiej XVI w.

\ 57

Od badań nad językiem, zwłaszcza słownictwem Reja, przeszedł Profesor do porównawczych studiów nad słownictwem innych autorów i tekstów (Pan Tadeusz, Beniowski, Lalka, Popioły, Kwiaty polskie), a tym samym do badań nad ogólną strukturą statystyczną tekstu i rządzącymi nim statystycznymi prawidłowościami. Wniósł w tym zakresie bardzo cenny wkład do teorii badań statystycznych w postaci tzw. wskaźnika obfitości słownictwa i statystycznej metody ustalania autorstwa tekstów anonimowych. Jest Profesor nie tylko polonistą, lecz także (a dla zagranicznych środowisk naukowych może nawet przede wszystkim) slawistą. Ten nurt swojej działalności naukowej rozpoczął od badań nad wymarłym w XVIII w. językiem połabskim (spośród słowiańskich najbliższym polszczyźnie), by następnie zwrócić się ku słowiańszczyźnie wschodniej. Na tym polu odniósł wiele sukcesów naukowych i zyskał międzynarodową renomę. Do największych osiągnięć w tym względzie należy zaliczyć wspomnianą już monografię gramot halicko-wołyńskich, a także drugą, poświęconą analizie językowej innych tekstów staroruskich - niezwykle interesujących, pisanych na korze brzozowej gramot nowogrodzkich (są to krótkie teksty dotyczące życia codziennego, m. in. prywatne listy).

Najwięcej czasu i miejsca poświęcił jednak Władysław Kuraszkiewicz dialektologii wschodnioslowiańskiej, zwłaszcza ukraińskiej. Opisał wiele gwar poszczególnych wsi i ustalił zasięgi geograficzne wielu ważnych cech językowych, zwłaszcza na obszarze Rusi Zakarpackiej, Chełmszczyzny i Podlasia oraz na pograniczu ukraińsko-białoruskim. Studia te, rozwijane do dziś, opierają się na bogatym i unikatowym już obecnie materiale, zebranym przez Profesora jeszcze przed wojną i szczęśliwie ocalonym z wojennej pożogi. Ich wyniki mają wielkie znaczenia dla gramatyki historycznej wschodnioslowiańskiej, zwłaszcza ukraińskiej. Toteż jest prof. Kuraszkiewicz powszechnie uznawany za najwybitniejszego w Polsce i jednego z najwybitniejszych w świecie znawców dialektologii ukraińskiej. Wspomnę jeszcze o wnikliwych, wyczerpujących recenzjach (licznych zwłaszcza na gruncie slawistycznym), o całym szeregu trafnych sylwetek i charakterystyk dorobku naukowego Jego nauczycieli i kolegów-językoznawców, o wyjątkowo intensywnym udziale w życiu naukowym (zjazdy, sesje, konferencje krajowe i zagraniczne, dłuższe wyjazdy zagraniczne z referatami i cyklami wykładów), o znakomitych podręcznikach dialektologii wschodnioslowiańskiej i gramatyki historycznej języka polskiego, o zastępie uczniów Profesora kontynuujących Jego badania i rozwijających nowe kierunki naukowej penetracji języka i jego problematyki, o ogromnym wpływie Profesora na całe środowisko językoznawcze, dla którego jest on wzorem entuzjasty pracy badawczej i wzorem postawy naukowej polegającej na szacunku dla faktów, dążeniu do obiektywizmu i wymierności wyników badawczych, unikania mód, efekciarstwa i blichtru naukowego - słowem wzorem solidnej robofy, która nie jest pańszczyzną do odrobienia, lecz radością życia. Władysław Kuraszkiewicz swoim dorobkiem zasłużył się bardzo nauce polskiej. Jego osiągnięcia stawiają Go w rzędzie największych polskich uczonych bieżącej doby.

Jubileusze

Poznańskie środowisko naukowe uroczyście obchodziło jubileusz osiemdziesiątej rocznicy urodzin wielkiego uczonego. W dniu 11 marca 1985 r. w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyła się uroczystość otwarcia wystawy obrazującej życie i działalnpść naukową Profesora. W pomieszczeniach czytelni Instytutu zgromadzono liczne dokumenty, zdjęcia i reprezentatywny wybór Jego prac naukowych i napisanych pod Jego kierownictwem. Wystawę otworzył i Jubilata powitał Jego następca na stanowisku dyrektora Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. dr hab. Jarosław Maciejewski.

Odbyło się zebranie otwarte Zakładu Języka Polskiego z udziałem licznych gości. Przemówienia wygłosili: prorektor Uniwersytetu prof. dr tetu prof. dr hab. Edward Pieścikowski, dziekan Wydziału Filologicznego hab. Tadeusz Zgółka i aktualny dyrektor Instytutu Filologii Polskiej doc. dr hab. Michał Witkowski. Mówcy przypomnieli zasługi Profesora dla Uniwersytetu, z którym związał się swoją przeprowadzką do Poznania w 1950 f., dla Wydziału Patologicznego i dla Instytutu Filologii Polskiej, którego był pierwszym dyrektorem. Nie stronili też od wspomnień o osobistych związkach i kontaktach z Profesorem, który dzięki swojej pogodzie ducha, skromności życzliwości i bezpośredniości pozostał w najlepszej pamięci całego środowiska akademickiego. Następnie zebrani wysłuchali referatu uczniów Profesora, doc. dra hab. Wojciecha R. Rzepki i dra Bogdana Walczaka, poświęconego omówieniu Jego dorobku naukowego w zakresie językoznawstwa polonistycznego. Uroczystość zamknęło wystąpienie Jubilata, który w pięknych słowach wspomniał przełomowe, niejednokrotnie dramatyczne momenty swojej długiej drogi naukowej. Młodsi koledzy, współpracownicy i uczniowie ze wzruszeniem wysłuchali zwierzeń i naukowego credo człowieka wielkiego hartu ducha i niestrudzonej , benedyktyńskiej pracowitości. W dniu 13 marca 1985 r. specjalnym posiedzeniem uczcił jubileusz Profesora poznański oddział Polskiej Akademii Nauk. Członkowie prezydium Oddziału oraz przedstawiciele władz spotkali się z Jubilatem, przekazując Mu najlepsze życzenia i gratulacje. Z okazji osiemdziesiątej rocznicy urodzin Rada Państwa odznaczyła Go Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Profesor otrzymał także listy gratulacyjne od przedstawicieli najwyższych władz państwowych. W dniu 14 marca, w sali posiedzeń Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, odbyło się z udziałem Profesora posiedzenie wyjazdowe Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, skupiającego czołowych językoznawców polskich z różnych ośrodków naukowych. Witając Jubilata przewodniczący Komitetu, prof. dr hab. Mieczysław Szymczak podkreślił, iż posiedzenie jest formą uczczenia Jego wielkich zasług naukowych. Część naukową wypełniły referaty i komunikaty uczniów i współpracowników Profesora: doc. dra hab. Wojciecha R. Rzepki (Morfologizacja i demoifologizacja rodzaju w historii paradykmatu liczby mnogiej rzeczowników polskich); tegoż autora wespół z drem Wiesławem Wydrą (Ewangeliarz kanoników regularnych Z około 1420 - 1430 roku - Z zagadnień analizY i krytyki tekstu) oraz prof. dr hab. Moniki Gruchmanowej (O badaniach nad polszczYzną miejską Poznania). Najważniejsza uroczystość odbyła się nazajutrz (15 III) w Sali Lubrańskiego W Collegium Minus. Senat Uniwersytetu w obecności licznie zgromadzonych gości z całej Polski przyjaciół, uczniów i współpracowników Profesora, przedstawicieli towarzystw i instytucji naukowych oraz akademickich ośrodków polonistycznych) nadał Profesorowi najwyższą godność akademicką - doktorat honoris causa. Uroczystości przewodniczył rektor prof. dr hab. Franciszek Kaczmarek.

Życiorys Profesora przedstawił dziekan Wydziału Filologicznego doc. dr hab. ladeusz Zgółka. Z kolei promotor, prof. dr hab. Zygmunt Zagórski w obszernym i szczegółowym referacie scharakteryzował dorobek naukowy Profesora, ukazując znaczenie różnych dziedzin Jego badań dla nauki polskiej i światowej. Nadszedł kulminacyjny moment uroczystości: rektor i promotor wręczyli Profesorowi odczytany uprzednio przez, promotora dyplom. W tym czasie chór akademicki wykonał utwór Jana Swidra do słów Mikołaja Reja O wszechmogący Boże ... W dalszej części uroczystości Profesor wygłosił krótki wykład o historii polskiego akcentu. Z właściwą Mu logiką, precyzją i siłą argumentowania przedstawił ogólne tendencje rozwojowe akcentu słowiańskiego, a następnie rozwinął i uzupełnił nowymi dowodami swoją wcześniejszą tezę, iż język polski po okresie akcentu swobodnego i ruchomego przeszedł przez fazę akcentu inicjalnego (na pierwszej sylabie), zanim ustalił się dzisiejszy typ akcentu na sylabie przedostatniej. Uczestniczący w uroczystości przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk, towarzystw naukowych i szkół wyższych złożyli Profesorowi gratulacje i życzenia. Jako pierwszy przemawiał prof. dr hab. Mieczysław Szymczak, przewodniczący Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, przekazując życzenia i gratulacje w imieniu Komitetu, rektora i senatu Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Towarzystwa Kultury Języka. W imieniu Komitetu Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Wrocławskiego przemawiał prof. dr hab. Marian Jakóbiec. Od Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk gratulacje i życzenia przekazał jego prezes, prof. dr hab. Zbigniew Zakrzewski. Osobiste nuty zabrzmiały w wystąpieniach bliskiego przyjaciela Profesora, przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk i prezesa Towarzystwa Miłośników; Języka Polskiego, prof. dra hab. Stanisława Urbańczyka oraz jednego z pierwszych Jego uczniów · - prof. dra hab. Leszka Moszyńskiego z Uniwersytetu Gdańskiego. W imieniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, na którym Profesor pracował, przemówił kierownik Zakładu Języka Polskiego, doc. dr hab. Zenon Leszczyński. Prof, dr hab. Feliks Pluta przekazał medal i gratulacje od Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. W imieniu Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, życzenia i gratulacje złożył dyrektor, doc. dr hab. Michał Witkowski. Na koniec dr Zdzisława Krążyńska odczytała liczne uroczyste adresy, telegramy i listy gratulacyjne nadesłane ż* kraju i zagranicy. Dostojny' Jubilat w krótkich słowach podziękował za nadany Mu tytuł, gratulacje i życzenia. Chór akademicki odśpiewał uroczyste Gaudeamus. Po zamknięciu przez rektora oficjalnej części uroczystości, składano Profesorowi gratulacje i życzenia prywatne.

Jubileusze

Dla uczniów i współpracowników Profesora Jego jubileusz stał się także podnietą do przygotowania dwu obszernych wyborów Jego prac naukowych. Pierwszy, gromadzący wybrane prace z dialektologii wschodniosłowiańskiej, zatytułowany Ruthenica, ukazał się pod redakcją Janusza Riegera nakładem Państwowego Wydawnictwa Naukowego. Drugi, znacznie większy pod względem objętościowym, zawierający najważniejsze studia polonistyczne, ukaże się pod redakcją Wojciecha R. Rzepki i Bogdana Walczaka, również nakładem Państwowego Wydawnictwa Naukowego. Ostatnim akordem jubileuszu była w dniu 13 listopada 1985 r. sesja naukowa zorganizowana przez Wydział Filologiczno- Filozoficzny Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w siedzibie Towarzystwa. Referaty wygłosili uczniowie i współpracownicy Profesora: prof. dr hab. M. Gruchmanowa (O niektórych typach amerykanizmów w słownictwie środowisk polonijnych w USA), prof. dr hab. Barbara Cegłowa (Norma i uzus w jęzYku emigranta zarobkowego), doc. dr hab. Wojciech R. Rzepka i dr Bogdan Walczak (Właściwości jęzYkowe wielkopolskiego rękopisu Jerzego Argiglobyna (PoznańczYka) Z połowy XVI wieku), doc. dr hab. Tadeusz Zdancewicz (Kilka uwag o litewskich nazwach miast i gmin na SuwalszczYźnie) i prof. dr hab. Zygmunt Zagórski, główny organizator sesji (Kontaminacja a zjawiska pokrewne). Po referatach i dyskusji głos zabrał Profesor, dziękując organizatorom i uczestnikom sesJI.

Bogdan Walczak

WANDA FALAK-ZIELIŃSKA PRÓBA PORTRETU ARTYSTKI (1914-1986)

Wanda Falak-Zielińska była niezwykłą artystką, śpiewaczką obdarzoną krystalicznej czystości i piękna sopranem. Dzięki swej nieprzeciętnej osobowości wpisała się w panoramę kultury Poznania i Wielkopolski, zwłaszcza wówczas, gdy w pełni sił twórczych przyczyniła się swą aktywną postawą na estradach, w filharmoniach, na falach eteru, w kościołach i na uczelniach do zabliźnienia ran po zniszczeniach wojennych w Grodzie Przemysława. Jej wrażliwości estetyczne bowiem i skala możliwości wokalnych, pielęgnowane u świetnych pedagogów, dały znakomite rezultaty, ocalone od zapomnienia na taśmach i na płytach, wywołujące do dziś poruszenie najczulszych strun ludzkiego serca. Bez względu na to, czy były to polskie kolędy, czy pasje lub misteria Męki Pańskiej, czy też arie z oper Wolfganga A. Mozarta lub Giacomo Pucciniego, Wanda Falak-Zielińska potrafiła w nich wyśpiewać w nieskazitelnej i natchnionej formie smutki i radości zwykłego człowieka, jego łzy i uśmiechy, zyskując w ciągu swej dwudziestopięcioletniej kariery szeregi wiernych słuchaczy i zwolenników. Była pod tym względem nieodrodną córą szeregu pokoleń wybitnych artystow-śpiewaków wielkopolskich, zapełniających w historii kultury muzycznej naszego kraju tyle niezapomnianych kart.

11 Kronika 2;88

Również i jej brat - Franciszek - prezesował sławnemu chórowi poznańskich kolejarzy "Hasło", śpiewając długie lata w jego znakomitych basach za dyrekcji Stanisława Kwaśnika, Zygmunta Latoszewskiego i Wiktora Buchwalda na wielu estradach Europy. U rodziła się dnia 8 kwietnia 1914 r.

w Homberg-Hochheide (obecnie Republika Federalna Niemiec) w wielodzietnej rodzinie Marianny i Józefa Falaków, którzy po odzyskaniu przez Polskę niepodległości osiedli na stałe w 1920 r. w

A żałobnej karty

Rostarzewie pod Wolsztynem. Od 1921 r.

Wanda uczęszczała do szkoły powszechnej, a w latach 1924 -1926 do Żeńskiej Szkoły Wydziałowej, po czym od 1927 r.

do Gimnazjum Koedukacyjnego w Wolsztynie, gdzie zdała maturę (1934). W dwa lata później rozpoczęła studia wokalne w Państwowym Konserwatorium Muzycznym w Poznaniu pod kierunkiem Mirosławy Zielińskie j-Łab?ndzińskiej. Do 1939 r. zaliczyła trzy lata studiów (sześć semestrów). N a krótko przed wybuchem II wojny światowej .w 1938 r. - wystąpiła, w ramach koncertów Państwowego Konserwatorium Muzycznego, w finale Czarodziejskiego fletu Wolfganga A. Mozarta i w tercecie z Aidy Giuseppe Verdiego. W ramach audycji Konserwatorium, wykonała w 1939 r. arię Leonory z opery Fidelio Ludwiga van Beethovena i śpiewała w oratorium Stworzenie świata George Haydna (partie Gabriela i Ewy) wraz z chórem i orkiestrą, pod dyrekcją Władysława Raczkowskiego. Ponadto w Teatrze Wielkim odtwarzała partię Hanny w III akcie Strasznego dworu Stanisława Moniuszki (reżyseria - Hugo Zathey).

Oprócz reprezentowania Państwowego Konserwatorium Muzycznego, Wanda (Duni) Falakówna wystąpiła dwukrotnie w 1939 r. w Sali Prymasowskiej w Gnieźnie w recitalach pieśni i arii, przy akompaniamencie Teofila Barczyńskiego. W latach okupacji hitlerowskiej Wanda Falakówna pracowała w charakterze kreślarki w Wojewódzkim Urzędzie Melioracyjnym. Zajęcie to polegało na sporządzaniu niemieckich map wojskowych. Niosło ono ze sobą możliwości wykonywania aktów sabotażowo-dywersyjnych, które zespół polskich kreślarzy niejednokrotnie podejmował. Rozproszone środowisko pedagogów i studentów Konserwatorium Muzycznego - mimo eksterminacji, wywłaszczania, wysiedlania i pracy przymusowej oraz zakazu jakiejkolwiek działalności artystycznej i dydaktycznej - pielęgnowałopolskie życie muzyczne w konspiracji. Jednym z ośrodków działalności kulturalno-artystycznej było mieszkanie dra med. Jana Zytkiewicza i jego żony J aniny na Sołaczu (ul. Wojska Polslfiego 18), gdzie pod patronatem pianistki Gertrudy Konatkowskiej gromadziła się młodzież muzyczna, m. in. Stefan Stuligrosz, Wanda Falakówna, Jerzy Kurczewski. Dla kontynuowania tradycji muzycznej, wykorzystywano kościoły i w konspiracji przygotowywano koncerty muzyki religijnej. Organizacja wielkich, koncertów religijnych koncentrowała się zwłaszcza w kościele Matki Boskiej Bolesnej na Łazarzu. Koncerty w kościele łazarskim rozpoczął Stanisław Dolny w Wielkanoc 1940 r. Na koncercie tym m.

in. Wanda Falakówna wykonała Alleluja Wolfganga A. Mozarta z motetu Exulta te, przy akompaniamencie organowym Gertrudy Konatkowskiej i kwintetu smyczkowego, z blachami pod batutą S. Dolnego. W 1941 r. do organizowanych przez niego koncertów włączył się Stefan Stuligrosz. W tymże roku Dolny - również na Wielkanoc · - zorganizował wielki koncert religijny, z udziałem pełnej orkiestry symfonicznej. Falakówna ponownie wykonywała Alleluja Mozarta. W 1942 r. na Wielkanoc został powtórzony program ubiegłoroczny, zaś na Zielone Święta - śpiewała arię sopranową z Kantaty Zielonoświątecznej Jana S. Bacha. W 1943 r. na Wielkanoc wykonano m. in. Agnus Dei z MszY C-dur Koronacyjnej Mozarta, gdzie partię sopranową odtworzyła Falakówna, natomiast tenorową - Stuligrosz. Towarzyszyły orkiestra i organy, przy których zasiadł Marian Obst.

Największy koncert w dziejach okupowanego Poznania odbył się w Zielone Święta 1943 r. Zespół wykonawców liczył pięćdziesiąt osób. S. Dolny, poza licznymi wysiłkami organizacyjno-technicznymi, jak przewiezienie przez całe miasto instrumentów (łącznie z kontrabasem i kotłami) oraz płyty stołowej,służącej za podium dla chóru, opracował szczegółowy harmonogram schodzenia się, koncertu i rozchodzenia zespołu, co wymagało łącznie ok. sześciu godzin. N a koncerne tym wykonano m. in. Mszę C-dur Koronacyjną Mozarta (bez Credo), z towarzyszeniem organów (G. Konatkowska) i z udziałem Chóru ks. Wacława Gieburowskiego oraz pełnej orkiestry symfonicznej. Partię sopranową z Mszy wykonała W. Falakówna. Koncert powtórzono na wszystkich czterech mszach w obydwa święta. W 1944 r. wznowiono na Wielkanoc Mszę C-dur Koronacyjną z Alleluja Mozarta, w wykonaniu poprzednim, zaś na Zielone Święta - poza partią sopranową z Mszy Koronacyjnej - W. Falakówna śpiewała arię z Kantaty Zielonoświątecznej Bacha, z towarzyszeniem Chóru ks. Wacława Gieburowskiego (przygotowanie - Stuligrosz ), organów (Konatkowska) i orkiestry symfonicznej pod batutą Dolnego. W lipcu 1944 r. dyrygent został wysłany na roboty przymusowe do Karlsruhe, w związku z czym kierownictwo chóru i orkiestry przejął Stuligrosz. W okresie Bożego Narodzenia 1944 r. i N owego Roku 1945 zorganizował on koncerty kolęd i muzyki religijnej na chór i orkiestrę. Kolędy polskie wykonywała na tych koncertach również W. Falakówna.

W tym miejscu należy podkreślić, że wszystkie okupacyjne koncerty w kościołach miały głównie znaczenie religijno-patriotyczne. Młodzi artyści, narażając się na prześladowania, a nawet ryzykując życiem, zaświadczali o swej polskości i oddaniu sprawie wolności. Warstwa artystyczna tych koncertów odgrywała wprawdzie drugorzędną rolę, lecz mimo to ich poziom wykonawczy pozostawiał niezapomniane wrażenia wśród słuchaczy. Po wyzwoleniu Poznania Wanda Falaków«na wznowiła studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej, kończąc peł( ny kurs według programu Państwowego Konserwatorium Muzycznego i uzysku

11*jąc dyplom Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej z wynikiem bardzo dobrym w klasie prof. Marii Trąmpczyńskiej (.28 VI 1946). Po złożeniu drugiego kolokwium przed Okręgową Komisją Kolo-. kwiamą, Państwowa W-yższa SzKoła Muzyczna wydała jej Dypiom Ukończenia Wyższych Studiów Artystycznych (4 IV 1955). Na podstawie tego dypiomu Falakówna uzyskała tytuł magistra sztuki i dyplomowanego artysty-muzyka w zakresie śpiewu solowego. Od pierwszych dni wolności 1945 r.

Wanda pracowała w kilku instytucjach oświatowo-kulturainych na stanowiskach administracyjnych (m. in. w Państwowej Wyższej Szkole Operowej i Państwowej Filharmonii jako sekretarka Tadeusza Szeligowskiego), by w 1949 r. podjąć obowiązki nauczyciela śpiewu solowego. W tym też roku zawarła związek małżeński z Henrykiem Zielińskim. Od chwili wyzwolenia też śpiewała.

Kronikarz dziejów najnowszych Poznania Tadeusz Świtała z satysfakcją odnotował w tomie Poznań 1945. Kronika wydarzeń udział Wandy Falakówny w pierwszym "Poranku muzyki i słowa polskiego" w zaimprowizowanej sali koncertowej w Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Poznańskiego w dzisiejszym Parku Kasprzaka w dniu 4 marca 1945 r.; w występach - razem z Januszem Nowakiem - dla rannych żołnierzy w szpitalach polowych <6 V 1945) i w nabożeństwie w kościele parafialnym przy ul. Fredry na zakończenie "Tygodnia Miłosierdzia". Działalność pedagogiczna Wandy Falak-Zielińskiej związana była głównie z Państwową Średnią Szkołą Muzyczną (później Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia im. Fryderyka Chopina) w latach 1962 -1969 także z Państwową Wyższą Szkołą Muzyczną. W uznaniu osiągnięć na polu dydaktycznym udekorowana została w 1964 r. Złotym Krzyżem Zasługi. Pracę nauczycielską kontynuowała do 1973 r., przy czym przez ostatnie trzy laz żałobnej kartyta - już po przejściu na emeryturę - w niepełnym wymiarze godzin. Do najwybitniejszych spośród Jej trzydziestu trzech dyplomantów zaliczyć należy: Halinę Jaśkowiak (później - Matysiak- Walińska) - sopran Opery Bydgoskiej, Ewę Darulewską - mezzosopran, Stefanię Koszyczarek (później - Benk-Kamińska) - sopran Opery Poznańskiej, Aleksandrę Kajkowską - sopran koloraturowy, Leokadię Rymkiewicz (później Ładysz) - mezzosopran, Barbarę Figas - mezzosopran oraz Romana Paweiskiego - tenor. W latach 1949-1964, pod protektoratem Agencji Artystycznej "Artos" i Biura Koncertowego Filharmonii Poznańskiej , Wanda Falak - Zielińska prowadziła bardzo ożywioną działalność upowszechnieniową w środowisku młodzieży szkół średnich. Szkolne audycje muzyczne obejmowały swym zasięgiem obszar Ziem Odzyskanych i Pomorza (Gubin - Szczecin - Bydgoszcz). Dowodem udziału artystki w tych audycjach jest Program II Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszą Szkolną Audycję Muzyczną, odbytego w kwietniu 1962 r. Konkurs organizowała Państwowa Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie. Zespół reprezentowany przez Filharmonię Poznańską zdobył w tym konkursie wyróżnienie Ministerstwa Kultury i Sztuki za prezentację programu pl. Muzyka francuska impresjonizm. Falak-Zielińska wykonywała w tym programie m. in. arię Lii z kantaty Syn marnotrawny Claude A. Debussy'ego i Zaślubiny róż Cesara Francka. U dział w tzw. koncertach szkolnych raz jeszcze udowodnił i potwierdził autentyczne zamiłowanie artystki do krzewienia kultury muzycznej wśród szerokich rzesz odbiorców oraz głęboką wrażliwość i otwarcie na potrzeby estetyczne drugiego człowieka. Równolegle z pracą pedagogiczną i upowszechnieniową uprawiała działalność koncertową, licznie dokumentowaną afiszami, programami, nagraniami radiowymi i płytowymi oraz recenzjami w prasie. Działalność ta skupiała się w trzech nurtach repertuarowych: muzyki oratoryjno-kantatowej, sakralnej i drobnych form wokalnych. » Repertuar oratoryjno- kantatowy wykonywany był przez Wandę Falak-Zielińską głównie na estradzie Filharmonii Poznańskiej i obejmował utwory Jana S. Bacha i Wolfganga A. Mozarta. W kwietniu i maju 1950 r. w ramach "Dni Bacha" artystka wykonywała z orkiestrą symfoniczną, pod dyrekcją Stanisława Wisłockiego, Magnificat D-dur oraz Kantatę na urodziny Augusta III nr 206. Podczas koncertów jubileuszowych z okazji dziesięciolecia Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej (1955) wykonane zostały z jej udziałem dwa dzieła Mozartowskie: Msza C-dur Koronacyjna (KV 317) nr 16 oraz Requiem. Orkiestrę prowadził Stefan Stuligrosz, zaś partie organowe odtwarzał Alfons Kamiński. Na drugim z tych koncertów wykonała ponownie Magnificat D-dur Bacha. W marcu 1956 r. odtworzona została przez ten sam zespół kantata Actus tragicus Bacha. Ponadto spośród koncertów organizowanych przez Filharmonię wraz ze Związkiem Kompozytorów Polskich odnotować wypada koncert kameralny w trzynastą rocznicę śmierci Karola Szymanowskiego (1950). Śpiewaczka wykonała wówczas cztery pieśni tego komnozytora, z akompaniamentem Stanisława Renza.

Podsumowując pierwszy nurt działalności artystycznej Wandy Falak-Zielińskiej można stwierdzić, że ten kanon repertuarowy był szczególnie bliski jej kondycji wokalnej - co podkreślił Kazimierz Nowowiejski w recenzji z drugiego spośród tu wspomnianych koncertów z okazji dziesięciolecia Chóru Chłopięcego i Męskiego ("Głos Wielkopolski", nr 306, 24-26 XII 1955). Na marginesie można też dodać, że koncert ten zarejestrowany został przez poznańską rozgłośnię Polskiego Radia (nr taśm 31415 - - 16, 31420).

Zbliżonym nurtem wykonawczym były koncerty muzyki religijnej w latach 1945 - 1960. Większość spośród dwudziestu pięciu koncertów związana była z działalnością charytatywną kościołów, a także z ich odbudową ze zniszczeń wojennych. Wykonywanie muzyki sakralnej stanowiło kontynuację śpiewaczej działalności artystki z lat okupacji hitlerowskiej. W repertuarze tych koncertów można wyróżnić cztery wątki tematyczne: oratoryjny, maryjny, pasyjny i kolędowy. Pierwszy z nich obejmował arie sopranowe ze Stabat Ma ter Gioacchino Rossiniego, Eliasza Felixa Mendelssohna, Mesjasza Georga F. Haendla oraz motetu Exultate Wolfganga A. Mozarta. Utwory te wykonywane były m. ki. w katedrze wrocławskiej i poznańskiej farze oraz w kościołach w Kępnie, Cieszynie i Zielonej Górze - przy akompaniamencie organowym Józefa Pawlaka bądź Alfonsa Kamińskiego. Repertuar koncertów maryjnych zawierał utwory Luigi Cherubiniego , Charlesa Gounoda, Franza Schuberta, Giovanniego B. Pergolesiego, Friedricka W. Kiickena, Feliksa Nowowiejskiego, Stefana B. Poradowskiego i Tadeusza Z. Kasserna. Kilka z nich odbyło się poza Poznaniem, m. in. w katedrze wrocławski ej . Wykonania utworów pasyjnych obejmowały kompozycje S. B. Poradowskiego (Lament Matki Bożej; Panie, o Panie; Pieśń Pasyjna) oraz arie sopranowe z Mesjasza G. Haendla i Magnificat D-dur J. S. Bacha. Jeden z koncertów wielkopostnych w katedrze wrocławskiej omówiony został przez Józefa Przy jemskiego we "Wrocławskim Tygodniku Katolickim" (nr 12, 21 III 1954). Najwyższy bodaj kunszt wokalny i wrażliwość wykazywała artystka wykonując polskie kolędy' i pastorałki. Koncerty z repertuarem kolędowym stanowiły relatywnie najliczniejszą grupę jej wykonań muzyki sakralnej. W styczniu 1949 r. w poznańskiej farze, kościele Sw. Marcina i kościele Miłosierdzia Bo

J65żego (obecnie Pallotynów) odbyły się "Misteria Bożego Narodzenia" z Jej udziałem, przy akompaniamencie organowym Józefa Pawlaka i z towarzyszeniem Zjednoczonych Chórów Kościelnych Okręgu Poznańskiego. W latach 1957- 1960 corocznie w kościele Sw. Marcina oraz w 1958 r. w katedrze wrocławskiej odbywały się koncerty kolęd z jej udziałem, podczas których akompaniament "organowy wykonywali Alfons Kamiński lub Antoni · Penc (we Wrocławiu .......... Romuald Sroczyński).

W latach 1946, 1949 i 1956 koncerty z repertuarem kolędowym odbywały się w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, z udziałem Chóru Męskiego "Arion", pod batutą Witalisa Dorożały, oraz Chóru Chłopięcego i Męskiego im. Ks. Wacława Gieburowskiego, pod dyrekcją Stefana Stuligrosza. Te niewątpliwie ważne wówczas wydarzenia artystyczne zostały utrwalone w nagraniach radiowych i są w większości zachowane. Istnieją również nagrania płytowe kolęd w jej wykonaniu, z towarzyszeniem zespołu orkiestrowego Mieczysława Paszkieta i Chóru Chłopięcego i Męskiego im. Ks. Wacława Gieburowskiego, pod dyrekcją Stefana Stuligrosza (nagrania dokonane w listopadzie 1948 r. przez Wytwórnię Płyt "Melodie", nr 48625-26), a także z towarzyszeniem Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej a capella i Kristy Zemancowej - harfa (nagranie dokonane w 1954 r. przez Zjednoczone Zakłady Przemysłu Muzycznego "Muza").

Ostatnim z nurtów działalności artystycznej Wandy Falak-Zielińskiej były mniejsze formy wokalne (głównie pIesni i wybrane arie z oper). Pierwszym z powojennych koncertów z tego rodzaju repertuarem był Koncert Pieśni Polskich w Zielonej Górze (27 I 1946), w którym uczestniczyła wraz z Chórem Reprezentacyjnym Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych "Hasło", pod dyrekcją Stanisława Kwaśnika. W tym nurcie działalności artystycz

Z żałobnej karty

nej mieściły się również recitale wokalne. Pierwszy z nich - zorganizowany przez Centralne Biuro Koncertowe Związku Zawodowego Muzyków - odbył się w auli Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w dniu 7 marca 1948 r. W jego ramach artystyka wykonała, przy akompaniamencie Mariana Szczęsnowskiego, szereg pieśni romantyków niemieckich (Franciszka Schuberta, Jana Brahmsa, Hugo Wolfa) i rosyjskich (Piotra Czajkowskiego, Sergiusza Rachmaninowa) oraz arie z oper: Ryszard Lwie Serce Andre E. M. Gretry'ego, Wesele Figara Wolfganga A. Mozarta, Wolny strzelec Carla M. Webera, Tosca i Madame Butterjly Giacomo Pucciniego, Halka Stanisława Moniuszki, a także pieśni Piotra Maszyńskiego, Ignacego Paderewskiego i Stanisława Moniuszki. Recital ten odbił się szerokim echem wrecenzjach prasowych, spośród których warto przytoczyć ocenę walorów wokalnych artystki, przedstawioną przez Witolda Rogala w "Ruchu Muzycznym" (r. 1948, nr 9): "To co nam zaprezentowała, już w pierwszych dźwiękach jakie popłynęły z jej krtani zaskoczyło słuchaczy. Nie spodziewano się usłyszeć tak świetnej interpretacji w parze z wspaniałym głosem. Falakówna dysponuje ślicznym, lirycznie zabarwionym sopranem, w intonacji niezwykle czystym, który urabia z wielką łatwością, zarówno w szerokiej skali dynamicznej, pozwalając nam podziwiać wspaniałe piana i pianissima do maximum natężenia w forte, jak i barwie głosu. Ton bierze pewnie, bez żadnych przypadkowych przydźwięków, a nabrzmiewanie jego jest równe. Wszystko to świadczy o bardzo dobrej szkole śpiewaczej [...] Poza walorami czysto głosowymi, nie zwykła jak u śpiewaczek muzykalność i kultura pozwala artystce na bardzo wnikkliwą i stylową interpretację szerokiego programu (pieśni Schuberta, Brahmsa, Wolfa, Czajkowskiego, Rachmaninowa, Moniuszki i Maszyńskiego oraz arie z oper Gretry'ego, Mozarta, Webera,

Moniuszki 1 Pucciniego). Falakówna przedstawia się jako pierwszorzędna siła estradowa. Sukces, jaki w tym dniu odniosła, był naprawdę wielki". Repertuar pieśni wykonywanych przez artystkę obejmował również utwory współczesnych kompozytorów polskich, takich jak Karol Szymanowski, Eugeniusz Pankiewicz, Artur Malawski czy Stanisław Wiechowicz. Jednym z koncertów, na którym artystka wykonywała przy akompaniamencie Jadwigi Szamotulskiej utwory E. Pankiewicza i K. Szymanowskiego (m. in. Pieśni Muezzina Szalonego) był XIII Koncert Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie (31 V 1948), pochlebnie oceniony przez Stefana Kisielewskiego w "Tygodniku Powszechnym" (nr 24 [169], 13 VI 1948) .

Utwory współczesnych kompozytorów polskich wykonywane przez nią to również większe formy wokalne, np. suity, kantaty itp. Na uwagę zasługuje w szczególności prawykonanie w maju 1949 r. na koncercie zorganizowanym przez Polskie Radio utworu wokalno-symfonicznego Wiosna Stefana B. Poradowskiego do słów Emila Zegadłowicza. Koncert ten emitowany był bezpośrednio na antenie ogólnopolskiej. Artystce towarzyszyła orkiestra Opery Poznańskiej i Chór "Lutnia", pod dyrekcją Edmunda Maćkowiaka. Śpiewaczka oszołomiła tym koncertem rzesze słuchaczy. Jerzy Młodziejowski określił jej głos jako "rokujący wielkie nadzieje i brzmiący iście wspaniałą kaskadą znakomicie postawionych tonów" ("Express Poznański", 19 V 1948).

W ramach Festiwalu Muzyki Polskiej na koncercie jubileuszowym z okazji sześćdziesięciopięciolecia Poznańskiego Towarzystwa Muzycznego (10 XI 1951), obok pieśni Stanisława Wiechowicza, artystka wykonała wraz z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Karola Broniewskiego, i Chórem Mieszanym Poznańskiego To

warzystwa Muzycznego, przy akompaniamencie Alfonsa Kamińskiego, dwa utwory wokalno-instrumentalne kompozytorów poznańskich. Utrzymana w elegijnym nastroju kantata Waleriana Gniotą Pamięci Chopina i suita Tadeusza Szeligowskiego Wesele Lubelskie dały jej "możność przedstawienia walorów swego głosu, nieskazitelnie czystego w intonacji, o dzwoneczkowym brzmieni u" (Kazimierz Nowowiejski, "Głos Wielkopolski", 15 XI 1951).

Przedstawiony tu zakres repertuarowy ostatniego nurtu wykonawczego śpiewaczki charakteryzuje jej typ wokalistyki jako nakierowany głównie na interpretację pieśni romantycznych oraz utworów współczesnych kompozytorów polskich. Dopełnienie działalności artystycznej stanowiły liczne nagrania radiowe, dokonywane w latach 1945 - 1963. Współpraca z Polskim Radiem przebiegała początkowo w ramach "Koncertów Solistów", emitowanych "na żywo". W samym tylko 1945 r. Wanda Falakowna brała udział w czterech tego rodzaju audycjach, podczas których wykonywała m. in. arię Micaeli z III aktu Carmen Georgesa Bizeta, śpiew Siebla z Fausta Charlesa Gounoda, arię Mimi z I aktu Cyganerii Giacomo Pucciniego oraz pieśni Stanisława Moniuszki, Mieczysława Karłowicza, Stanisława Niewiadomskiego i Piotra Maszyńskiego. Od 1953 r. artystka dokonywała nagrań radiowych, w większości zachowanych do dzisiaj. Podczas realizacji tych nagrań współpracowała z licznym gronem dyrygentów i pianistów, jak: Stefan Stuligrosz, Witalis Dorożała, Marian Obst, Jerzy Młodziejowski, M. Szczęsnowski i Wiktor Buchwald oraz Benon Hardy, Hieronim Szperka i Alfons Kamiński. Towarzyszyły jej również Wielkopolska Orkiestra Symfoniczna im.

Karola Kurpińskiego oraz chóry: Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej, "Arion" i "Hasło". Repertuar tych na

grań obejmował wspomniane JUZ kolędy polskie i arie z oper, a także pieśni romantyków niemieckich oraz utwory kompozytorów rosyjskich i radzieckich (Aleksander Greczaninow, Matwiej Błanter). Specyficzne miejsce wśród nagrań radiowych zajmowały kompozycje polskie, głównie o charakterze ludowym. Były to pieśni Zygmunta Noskowskiego, Stefana B. Poradowskiego, Artura Malawskiego, Tadeusza N atansona i Tadeusza Z. Kasserna. Przegląd repertuaru radiowego potwierdza jej wykonawcze zamiłowanie do muzyki romantycznej oraz słowiańskiej (szczególnie polskiej), uwidocznione już w działalności koncertowej, mieszczącej się poza nurtem oratoryjno-kantatowym i sakralnym.

Trudno w tej próbie portretu artystki ująć całość jej ogromnego dorobku wykonawczego. Jednakże nakreślona tu jej sylwetka artystyczna daje pewne wyobrażenie o olbrzymiej pracowitości i ofiarności społecznej, a także odpowiedzialności obywatelskiej Wandy Falak- Zielińskiej.

Warto też wspomnieć, iż w ostatnim roku swej kariery artystycznej (1963) przyjęta została do Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków. Za całokształt pracy twórczej uhonorowana została tytułem Zasłużonego Działacza Kultury (1972).

Z małżeństwa z Henrykiem Zielińskim, pracownikiem naukowym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii, urodziły się dwie córki: Renata (1952) obecnie doktor filozofii, pracownik U niwersytetu im. Adama Mickiewicza, i N adziej a (1955), obecnie magister filologii polskiej. Zmarła w dniu 15 marca 1986 r. i pochowana została na cmentarzu junikowskim. Pozostanie w naszej pamięci jako niestrudzona uczestniczka konspiracyjnego życia muzycznego w Pozna

Z żałobnej karty

niu, kontynuująca polską tradycję śpiewaczą w okresie okupacji oraz odtwórczyni muzyki oratoryjno- kantatowej największych mistrzów, interpretatorka pieśni kompozytorów polskich, a

nadto jedna z naj znakomitszych w Polsce, niezrównana wykonawczyni przepięknych koncertów kolędowych.

Teodor

Smiel9wski

Dokumentację faktograficzną działalności artystycznej i pedagogicznej Wandy Falak-Zielińskiej udostępnili mi - za pośrednictwem dr Renaty Zielińskiej - mgr Zofia Łagoda-Zawadzka (Państwowe Konserwatorium Muzyczne i Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna), prof. dr hab. Edward Serwański (Instytut Zachodni), prof. Zofia Dunin-Michałowska (Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia im. Fryderyka Chopina), mgr Ewa Mikołajewska (Redakcja Muzyczna poznańsKiej rozgłośni Polskiego Radia), mgr Elżbieta Woźna (archiwum Filharmonii Poznańskiej), mgr Aleksander Kaźmierczak i mgr Józef Walczak (Biuro Koncertowe Filharmonii Poznańskiej). Wszystkim tym osobom składam wyrazy szczerego podziękowania.

T. S.

\ -

Część pierwsza

2.1. Godziny nocne przyniosły niespodziewany tiok na płycie portu lotniczego, spowodowany zamknięciem stołecznego Okęcia. Lądowały dwie maszyny Dc-9 Holenderskich Linii Lotniczych i TU-154 M z Kairu; lądował także Ił-18 z Istambułu. Po kilkugodzinnych postoju, gdy pogoda w stolicy się poprawiła, dwa polskie samoloty wzięły kurs na Warszawę a holenderski skierował się do Moskwy. W Instytucie Ginekologii i Położnictwa przy ul. Polnej wprowadzono zakaz palenia tytoniu.

W wieku siedemdziesięciu pięciu lat zmarł mgr Edgar Tłuchowski, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Gotthilfa Bergera w latach 1947 - 1950 i IX Liceum Ogólnokształcącego w latach 1956 - 1972, dyrektor Studium Wstępnego na wyższe uczelnie przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w latach 1950-1952" lektor języka włoskiego, udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W wieku siedemdziesięciu czterech lat zmarł doc. dr hab. med. Włodzimierz Zwoździak, ordynator

Oddziału N eurologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonegow latach 1973 - 1976, pracownik naukowy Akademii Medycznej, działacz oddziału Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Niejaki Krzysztof M., dwudziestoośmioletm mieszkaniec Wągrowca, dokonał ok. godz. 14.30 na Starym Rynku porwania dwumiesięcznego oseska. Spontanicznie zorganizowana akcja poszukiwań doprowadziła do odnalezienia dziecka i ujęcia sprawcy. 3.1. W Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, sekretarz Komitetu Andrzej Rakowski wraz z przedstawicielami władz podejmował laureatów XXVIII plebiscytu "Expressu Poznańskiego" na dziecięciu nailepszych sportowców i trenerów Wielkopolski w 1986 r. O znaczeniu sportu, kultury fizycznej, o popularyzatorskiej roli plebiscytu mówili podczas spotkania Andrzej Rakowski, wicewojewoda poznański Tadeusz Zając oraz redaktor n = i"7Plnv .lf vnr ("; =ii Poznańskiego" Maciej Gryfin-Gałązkiewicz.

Wydarzenia w Poznaniu (3-5.1.)

Laureaci otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy. W hotelu "Polonez" odbył się bal sportowców-laureatów XXVIII plebiscytu "Expressu Poznańskiego". W Pałacu Kultury rozpoczęły się noworoczne zabawy dla dzieci pl. Z Pyzą dookoła świata. Scenariusz widowiska i reżyseria były dziełem Romana Matysiaka. Stronę choreograficzną przygotowali Czesław Matysiak i Urszula Madalińska, a projekty scenograficzne - Jędrzej Stępak i ekwadorski plastyk Francisco Villereda. Gospodarzami wywyprawy z Pyzą byli Aleksandra Kaczmarek i Andrzej Lajborek.

W galerii Anny Kareńskiej otwarto ekspozycję ceramiki Elżbiety Szymon - Szymańskiej.

5.1. W Komitecie Wojewódzkim Polskie} Zjednoczonej Partii Robotniczej, z okazji czterdziestej piątej rocznicy powstania Polskiej Partii Robotniczej, zorganizowano spotkanie zasłużonych działaczy ruchu robotniczego. Przybyli przedstawiciele władz politycznych, z zastępcą członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Gabrielą Kembisz, I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Edwardem Łukasikiem oraz sekretarzami Andrzejem Rakowskim i Jerzym Silskim. Podczas spotkania ponad stu działaczy partyjnych otrzymało Medale "Za udział w walkach w obronie władzy ludowej" . Za odznaczenia podziękował Władysław Rogala. Przemawiał prof.

dr hab. Czesław Mojsiewicz. Z okazji doniosłej rocznicy, delegacje władz partyjnych z Gabrielą Rembisz i Edwardem Łukasikiem oraz Połurtniowo- Morawskiego Komitetu Wojewódzkiego z Brna (Czechosłowacja) z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Mirosławem Truczka złożyły kwiaty pod obeliskiem Polskiej Partii Robotniczej na Cytadeli. Wieńce złożono też podtablicami pomiątkowymi przy ul. Matejki, przy ul. Grobla oraz na grobach działaczy robotniczych. W Domu Kultury Zakładów Metalurgicznych "Pomet" otwarto wystawę pl. W 45 rocznicę powsAmia PPR, urządzoną przez Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. Marcina Kasprzaka. N a otwarcie przybyli sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Silski, przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzy Bryi i sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Andrzej Bobrowski. W Instytucie Technologii Drewna odbyła się uroczystość z okazji sześćdziesiątej rocznicy urodzin dyrektora tej placówki, prof. dra hab. Ryszarda Babickiego. Listy z życzeniami przesłali Jubilatowi: I se

kretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Wojciech Jaruzelski i I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik. Gratulacje przekazał sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jan Maćkowiak. Z powodu trudności paliwowo-energetycznych, Ministerstwo Komunikacji odwołało 23 pary pociągów dalekobieżnych, w tym 3 kursujących przez Poznań (m. in. do Słupska i Szczecina). Wozy linii tramwajowej nr 20 kursują od Zawad do pętli przy Botaniku. Uruchomienie ich było możliwe dzięki ofiarnej pracy ekip "Elektromontażu" oraz brygad Miej-,

skiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego przy uruchamianiu nowej stacji energetycznej. .6.1. W Teatrze Polskim odbył się recital piosenkarski Edyty Geppert. W przerwie koncertu przedstawiciel przedsiębiorstwa " Pronit" wręczył artystce pierwszą w jej karierze "Złotą Płytę" za Recital Live (2 200 000 egz.). Reporter "Expressu Poznańskiego" zatytułował sprawozdanie z T ea tru: Koncert - rodzYnek w estradowym cieście. W pracowni informatycznej Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli z laureatami konkursu na najciekawszy program komputerowy spotkali się prof. dr inż. J an Węglarz z Politechniki Poznańskiej oraz wiceprezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego doc. dr hab. inż. Wojciech Cellary. Zdobywcy I i II miejsca otrzymali nagrody ufundowane przez Stowarzyszenie Popularyzacji Prasy. W Technikum Kolejowym im. Hipolita Cegielskiego odbyła się akademia szkolna. Obecna była prawnuczka H. Cegielskiego · - p. Zofia Doerffer. Przybyli przedstawiciele szkół noszących imię Cegielskiego. W Galerii Biura Wystaw Artystycznych otwarto ekspozycję malarstwa Jerzego Kopcia.

W wieku siedemdziesięciu siedmiu lat zmarł dr Michał Białokoz, ppłk, komendant Szpitala Wojskowego Nr

\1\

111 w latach 1950-1951. Udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Poiski. 7.1. Sesja Dzielnicowej Rady Narodowej Nowe Miasto. Dokonano oceny aktywności Kady w 1986 r. oraz przyjęto Informację w sprawie realizacji wniosków z kampanii wyborczej do Sejmu, a także plany pracy Prezydium i Rady na rok bieżący. Przedstawiony został także stan techniczny baraku, który obecnie jest siedzibą większości wydziałów Urzędu Dzielnicowego. Ekspertyza budowlana potwierdziła zagrożenie życia pracowników i petentów. Podjęto uchwałę w sprawie budowy nowego obiektu dia Urzędu Dzielnicowego u zbiegu ulic Zamenhofa i Kórnickiej. Wybory Wielkopolskiej Rady Akademickiej Związku Młodzieży Wiejskiej. Przewodniczącym został Wojciech Chomicz, pracownik naukowy Akademii EKonomicznej.

Czterdziestolecie pracy dziennikarskiej red. Leonarda Wąchaiskiego, kierownika działu międzynarodowego "Gazety Poznańskiej" , prezesa zarządu Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy PRL Odbyło się spotkanie z Jubilatem, w którym uczestniczyli m. in. wiceprezes Zarządu Głównego red. Florian Dłużak i sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy S il s ki. Jubilatowi wręczono listy gratulacyjne oraz Złotą Odznakę z dyplomem honorowym "Za zasługi dla dziennikarstwa".

W Galerii "Piastowskiej" przy ratajskim "Empiku" otwarta została wystawa grafiki artystów z Plowdiw (Bułgaria). Ekspozycja obejmowała dzieła czternastu autorów. N a estradzie kameralnej w sali przy ul. Swiętosławskiej odbył się koncert poświęcony muzyce Franciszka Schuberta, którego wykonawcami byli soliści z Akademii Muzycznej.

Wydarzenia w Poznaniu (7 - 10.1)aBful1

W wieku osiemdziesięciu dwóch lat zmarła Helena Wężyk, działaczka ruchu kobiecego, organizatorka Ligi Kobiet w 1915 r. 8.1. W Rejonowym Urzędzie Spraw Wewnętrznych przy pi. Wolności 16 w godz. od 14 do 18 czynna była wystawa przedmiotów zakwestionowanych u przestępców, a pochodzących z włamań i kradzieży. W Wojewódzkim Komitecie Stronnictwa Demokratycznego zorganizowano spotkanie z weteranami Powstania Wielkopolskiego 1918/ /1919 r. Uczestniczył w nim przewodniczący Centralnego Komitetu Tadeusz W. Młyńczak. Przemawiał przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Alojzy BryI. Rada Państwa przyznała grupie byłych powstańców odznaczenia państwowe, które wręczył T. W. Młyńczak. Krzyżami Oficerskimi Orderu Odrodzenia Polski udekorowano Bogumiłę Zagórską i Jana Lecieja. 9.1. Obradowało Kolegium Wojewody Poznańskiego, na którym przedyskutowano projekty kilku dokumentów gospodarczych. Omawiano plan i budżet na 1987 r. oraz projekt planu pięcioletniego na lata 1986-1990. "Tym, którzy nie przestrzegają zasad porządku i czystości wypowiedziano w Poznaniu zdecydowaną walkę. Gród Przemysława musi stać się miastem czystym, schludnym i - jak to było przed laty - słynącym z porządku" - czytamy w komentarzu "Gazety Poznańskiej" do sprawozdania z pJ\iedzenia Komisji Porządku, Czystości i Estetyki Miasta. Niebawem powstanie Miejska Służba Porządku, podlegająca prezydentowi miasta, umundurowana, posiadająca do dyspozycji trzy zradiofonizowane samochody i co najważniesjze - większe kompetencje. SpotKanie prowadził prezydent Poznania Andrzej Wituski, a uczestniczyli w nim kierownicy komisariatów Milicji Obywatelskiej i funkcjonariusze dzieinicowi. Do Sali Białej Li rzędu Miejskiego przybyli także zastępca szefa Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych ppłk Edmund Smiejak oraz naczeiniK Wydziału Prewencji mjr Andrzej Gorczak. Wiceprezydent Poznania Bogdan Zastawny przedstawił kłopoty służb komunalnych i zaniedbania, którym należy zdecydowanie się przeciwstawiać. Wieie krytycznych uwag padło pod adresem Komunalnego Przedsiębiorstwa Techniki Sanitarnej oraz dozorców domów, którzy nie wywiązują się ze swoich obowiązków. 10.1. W Domu Kultuiy Milicji Obywatelskiej odbyła się akademia z OKazji trzydziestolecia Zmotoryzowanych Odwodów Milicji Obywatelskiej.

Przybyli: zastępca członsa Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabriela Rembisz, wicemini - ster spraw wewnętrznych gen. dyw. Stanisław Zaczkowski oraz zastępca komendanta głównego Milicji Obywatelskiej gen. bryg. Zenon Trzciński. Gości powitał szef Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych płk Zdzisław Stocki, który złożył jednostce podziękowania za trudną i ofiarną służbę. W uznaniu zasług, gen dyw. S. Zaczkowski udekorował sztandar jednostki Złotą Odznaką "Za zasługi w ochronie ładu i porządku publicznego". Posiedzenie Wojewódzkiej Rady ... Postępu Pedagogicznego w Zespole Szkół Chemicznych im. Hanki Sawickiej, poświęcone podsumowaniu innowacji w 1966 r. Medal im. Ewarysta Estkowskiego otrzymał Zespół Szkół Chemicznych. Medale indywidualne wręczono piętnastu osobom. W Klubie "Ratajan" zorganizowano uroczystą wieczornicę, w czasie której podpisany został protokół w sprawie współpracy i umacniania przyjacielskich stosunków między organizacją Generalnego Związku Studentów Palestyny i Komisją Zagraniczna Zarządu Wojewódzkiego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej na rok 1987.

Na Cmentarzu Komunalnym w

Miłostowie odbył się pogrzeb działacza ruchu robotniczego, zmarłego w dniu 5 stycznia Henryka Orlicza, członka Komunistycznej Partii Polski i następnie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W latach 1966 - 1970 pełnił tunkcję I sekretarza Komitetu Zakładowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Huty Szkła "Antoninek". Za działalność polityczną i społeczną udekorowany został Oraerem Sztandaru Pracy II klasy, Krzyżami Komandorskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Żył siedemdziesiąt trzy lata. 11.1. O godz: 17 w auli Akademii Muzycznej rozpoczął się 37 koncert z cyklu Poznańskie Spotkania Chóralne. Wystąpili gnieźnieński chór "Metrum", pod dyrekcją Bohdana Olszaka, oraz Chór Męski "Echo", pod batutą Andrzeja Kamprowskiego, wraz z orkiestrą smyczkową i solistami. O tej samej porze w kościele Karmelitów Bosych odbył się koncert chóru "Polihymnia", pod dyrekcją Janusza Dzięcioła. Ostre mrozy nie ustają. "Społem" zawiesiło roznoszenie mleka. 12.1. Drugi tydzień srogiej zimy. Kilkunastominutowe czekanie na przystanku komunikacji miejskiej oznaczało przemarznięcie do szpiku kości. "Na szczęście · - pisał komentator popołudniówki - w tak trudnych sytuacjach pomagamy sobie wzajemnie. Do redakcji dzwonią czyte.nicy, dziękujący kierowcom, którzy podwożą pasażerów czekających bezskutecznie na tramwaj. Podano nam wiele przykładów życzliwych właścicieli samochodów prywatnych, a także zawodowych kierowców. M. in. [...] ze wszystkich przystanków na ul. Hetmańskiej zabiera! czekających na tramwaje autobus należący do »Przemysława«. Gdy pasażerowie chcieli chociaż symbolicznie zapłacić za jazdę, usłyszeli: nie chcę żadnych pieniędzy, to nie taksówka. Podobnie zachował się kierowca »Nysy<- z U niwersytetu im. Adama Mickiewicza [...] Wszystkim takim kierowcom w imieniu poznaniaków dziękujemy. Pozostałych zachęcamy do brania przykładu. Wspólnymi siłami łatwiej Wędzie można przetrwać tak ostrą zimę". ("Express Poznański", 13 I 1987).

13.1. W siedzibie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii

J73

Robotniczej odbyła się narada sekretarzy podstawowych organizacji partyjnych oraz dyrektorów zakładów przemysłu rolno-spożywczego, budownictwa rolniczego, spółdzielczości rolniczej i transportu wiej, skiego .

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego otwarto wystawę bibliofilską ze zbiorów Rudolfa Gołębiowskiego pl. Pól żartem, ćwierć serio. 14.1. Z powodu ostrego ataku zimy przerwano zajęcia w szkołach i liceach poznańskich. Plenarne posiedzenie Komisji Ekologicznej Zarządu Wojewódzkiego Związku Młodzieży Wiejskiej "Wici". Oceniono pracę kilkudziesięciu komisji terenowych w 1986 r. oraz plany ich działalności w 1987 r. W auli Akademii Muzycznej odbył się koncert muzyki dawnej i współczesnej w wykonaniu Christiana Maestri (flet) oraz Christiana Rasquiera (gitara).

15.1. Posiedzenie Rady Społecznej Akademii Ekonomicznej, pod przewodnictwem prezydenta Poznania Andrzeja Wituskiego. Wprowadzeniem do obrad było wystąpienie rektora prof. dra hab. Janusza Piasnego.

W wieku sześćdziesięciu pięciu lat zmarł mgr Witold Majcherek, dyrektor oddziału Związku Spółdzielni Oszczędnościowo- Pożyczkowych w latach 1957-1960, dyrektor Poznańskich Zakładów Metalowych Przemysłu Terenowego w latach 1965- 1969, prezes zarządu Spółdzielni Rzemieślniczej "Motor" w latach 1969 - 1977 i prezes Zarządu Spółdzielni Rzemieślniczej Usług Kemontowo- Budowlanych w latach 1977 - 1979.

16.1. Z powodu niemożności dogrzania

Wydarzenia w Poznaniu (16-18.1)

auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odwołano koncert orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej, pod gościnną dyrekcją brazylijskiego kapelmistrza Johna N eschlinga.

W "Arsenale" otwarto wystawę malarstwa i rysunku krakowskiej artystki Marii Markowskiej, rzeźby Antoniego Pastwy (Warszawa) i grafiki Andrzeja Załeckiego. 17.1. W Teatrze Wielkim polska prapremiera opery Beniamina Brittena Śmierć w Wenecji, pod kierownictwem muzycznym Mieczysława Dondajewskiego. Reżyserował Ryszard Peryt, scenografię projektował Andrzej Sadowski, choreografia - Emil Wesołowski, przygotowanie chóru Jolanta Dota- Komorowska. W premierowej obsadzie śpiewali: Aleksander Burandt (Gustaw von Aschenbach) , Janusz Temnicki (Podróżny; Podstarzały fircyk; Stary gondolier; Dyrektor hotelu; Główny śpiewak wędrowny; Głos Dionizosa), Robert Nakoneczny (Głos Apolla), Piotr Bruździak, Sławomir Domaszewski, Błażej Grek, Robert J ezierski, Piotr Krencki, Artur Stefanowicz, Artur Włodarczyk {Młodzieńcy na statku), Dorota Czerwińska, Agnieszka Dondajewska, Liliana Grabarczyk-Pietrzak, Katarzyna Piotrowska, Anna Ratecka, Beata Zyfert (Dziewczęta na brzegu), Janusz Babiański (Steward okrętowy), Władysław Wdowicki (Lodziarz z Lido), Michał Marzec (Portier hotelowy), Karol Bocheński (Kelner hotelowy); Rodzina francuska: Alicja Szerszemowska (Matka), Mieczysława Andrzejak (Córka); Jarosław Gwoździk (Amerykanin I), Tomasz Wolski

Od lewej: Aleksander Burandt (Gustaw von Aschenb?ch) i Janusz Temnicki (Podróżny)

(II); Rodzina niemiecka: Lech Algusiewicz (ujciec ), Jolanta Rode (MatKa), Grzegorz Rybaczewski (Syn I), Przemysław Kamyszek (II); Włodzimierz Kalemba (Polak), Mariusz Miszczak (Jasio, syn), Dorota Kosmalska (Dunka), Bożena Boch (Angielka); Rodzina rosyjska: Stanisław Olenderek (iijciec), Sylwia Zwierzyńska (Matka), Krystyna Gumna (Niańka), Piotr Durski (oyn I), Wojciech Michalak (II), Zofia Stróżniak (Córka I), Bogna Kaczmarek (II), Natalia Pawlak (III); Rodzina polska: Beata Milon (Matka), Rafał Zeh (Tadzio, jej syn), Grażyna Najder (Córka I), Lidia Wieczorek (II), Małgorzata Piątkowska (Guwernantka); Wiesława Piwowarska (Sprzedawczyni truskawek), Marek Bieniaszewski (Gondolier I), Tomasz Zagórski (II), Piotr Liszkowski (III), Wiesław Bednarek (Przewodnik po Wenecji), Danuta Trudnowska (Sprzedawczyni koronek), Ewa Pszczółka (Sprzedawczyni gazet), Jerzy Walczak (Sprzedawca szkła), Andrzej Ogórkiewicz (Sprzedawca frutti di marę), Wiesława Wiza (Żebraczka z dziećmi), Sylwia Osman (Sierotka z, San Marco); Muzycy w kawiarni: Jerzy Stasik (Skrzypek), Krzysztof Meyer (Klarnecista), J ózef Pszczółka (Kontrabasista); Piotr Liszkowski (Ksiądz z Sap Marco), Jolanta Pijanowska (Spiewaczka wędrowna), Tomasz Zagórski (Spiewak wędrowny), Orkiestra Wędrowna: Bożena Kasprzak (Flecistka), Henryk Rzeźnik (Trębacz), Piotr Kucharski (Tamburynista), Krzysztof Szaniecki (Urzędnik angielski); Orszak Dionizosa a także Chłopcy hotelowi: Jacek Szczytowski (Penteusz), Jacek Ciok (Zefir), Sławomir Balcerek (Hiacynt), Bogdan J abłoński (Narcyz), Ryszard Dłużewicz (Sylen), Dariusz Nowik (Faun); Janusz Kanarski (Plażowy z Lido), Grzegorz Witkowski (Fotograf z Lido), Liliana Surdyk (Malarka z Rosji), Małgorzata Cyranek (Nawiedzona z San Marco), Jacek Ciok (Konający skrzypek).

Uroczystości jubileuszowe pIęCdziesięciolecia Szkoły Podstawowej Nr 46.

Mimo dość ostrego mrozu, spora grupa młodych entuzjastów przystąpiła do konkursu na najpiękniejszą rzeźbę w śniegu. 18.1. Wieczór kolęd w galerii Anny Kareńskiej przy ul. Kramarskiej. U działwzięli: Maria Antczak, Mirosława Kowalak, gospodyni wieczoru czyli Anna Kareńska, Andrzej Lajborek i "Old Singers Kwartet".

W wieku siedemdziesięciu lat zmarł inż. arcłi. Kazimierz Szeszuła, senior poznańskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich, rekonstruktor Ratusza Poznańskiego i Pałacu Górków, konserwator posągu Prozerpiny, projektant wielu budowli i obiektów publicznych. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

19.1. W małej auli Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa członkowi rzeczywistemu Polskiej Akademii Nauk, dyrektorowi Instytutu Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk prof. drowi hab. Witoldowi Henslowi. Przybyli przedstawiciele władz, z wicemini - strem nauki i szkolnictwa wyższego prof. drem hab. Czesławem Królikowskim; przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzy Bryi, wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski oraz wiceprezydent Poznania Mirosław Kopiński. Obecni byli przedstawiciele świata nauki, z wicepreze em Polskiej Akademii Nauk prof. drem hab. Gerardem Labudą oraz prezesem oddziału poznańskiego prof. drem hab. Władysławem Węgorkiem. Po powitaniu zebranych jprzez rektora U niwersytetu im. Adama Mickiewicza, prof. dra hab.

Jacka Fisiaka, dorobek naukowy uczonego przedstawił prof. dr hab. Jan Żak. Prof. Hensel wygłosił wykład pl. Etnogeneza Słowian.

W siedzibie Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego zorganizowano dwie narady aktywu związane z rozpoczynającą się kampanią sprawozdawczo- wyborczą. Wznowienie zajęć w szkołach i liceach poznańskich, za wyjątkiem szkół nr 16, 17, 42, 65, 75, 85 i 90, w których ostre mrozy uszkodziły urządzenia grzewcze. 20.1. Problemy związane z rozbudową Akademii Medycznej omówione zostały podczas spotkania wojewody poznańskiego z rektorem Akademii Medycznej. N a spotkaniu podpisano porozumienie w sprawie organizacji (na bazie Szpitala im. Józefa Strusia) jednostek organizacyjnych Akademii.

"Obcowanie z książką, to wielka przyjemność, ale troska o nią, to wielkiej wagi obowiązek" - tymi słowami zwrócił się do Walentego Pieli, nestora bibliotekarzy U niwersytetu im. Adama Mickiewicza, wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski w dniu jubileuszu osiemdziesięciolecia jego urodzin. Piela jest naj dłużej pracującym bibliotekarzem Uniwersytetu. Rozpoczynał pracę w 1930 r. Jako jedyny z Polaków przetrwał w Bibliotece niemal przez cały okres okupacji, narażając niejednokrotnie życie ratowaniem naj cenniejszych zbiorów. Po zdaniu w 1953 r. egzaminu zawodowego, podjął pracę na stanowisku pracownika naukowo-technicznego. Mimo iż w 1972 r. przeszedł na emeryturę, nadal współ

Wydarzenia w Poznaiu (20- 22.1)

pracuje z biblioteką Instytutu Historii. Podczas spotkania wicewojewoda Romuald Zysnarski udekorował Jubilata Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Wiele serdecznych słów wypowiedział podczas tej miłej uroczystości pod adresem powszechnie szanowanego i lubianego pracownika rektor prof. dr hab. Jacek Fisiak. W salonie parterowym Pałacu Kultury otwarto wystawę haftów Kunegundy Krzyżaniak z Goliny koło Jarocina i rzeźby Jerzego N apierały (Chodzież).

W wieku osiemdziesięciu lat zmarł Józef Radzicki, e.nerytowany profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, organizator i w latach 1969 - 1980 dyrektor Międzywydziałowego Instytutu Ochrony Pracy i Ergonomii, członek Rady Głównej N auki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, członek Senatu Akademickiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, wicewojewoda poznański w latach 1945 - 1948, członek-założycieloraz prezes oddziału poznańskiego Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego. U dekorowany Krzyżami Komandorskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 21.1. W siedzibie Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego obradowała Wojewódzka Komisja Współdziałania Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa 1 emokratycznego. Przewodniczył prezes Wojewódzkiego Komitetu Marian Król. Komisja oceniła sytuację w zakresie patologii społecznej. Członkowie Komisji zapoznali się z proj ektem planu rocznego województwa, przed

stawionym przez wojewodę poznańskiego Bronisława Stęplowskiego i przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Planowania Edwarda Sikorę. W siedzibie Miejskiego Komitatu Stronnictwa Demokratycznego odbyło się spotkanie z sekretarzem Jiomitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej J anem Maćkowiakiem i kierownikiem Wydziału Nauki, Oświaty i Kultury Komitetu Wojewódzkiego Włodzimierzem Malendowskim. W "Novotelu" konferencja naukowa, zorganizowana przez Wielkopolski Oddział Towarzystwa N aukowego Organizacji i Kierownictwa, na temat prawa spółdzielczego w praktyce rolniczej spółdzielni produkcyjnych. Pracownicy Wielkopolskiego Parku Zoologicznego mieli "szczęśliwy dzień". Urodziła się mała gereza abisyńska. Małpy te bardzo trudno rozmnażają się w niewoli, w Polsce - jedynie w Poznaniu.

Dzień Babci. Niezapomniany dzień dla babć i wnuków, które były ogromnie przejęte faktem, iż tylko od nich za.eży, jak uroczystości zapiszą się w pamięci. Już od rana widać było dzieci z kartonikami i bukiecikami opatulonych szczelnie kwiatów. Ciastkarnie miały pełne ręce roboty. Tradycyjnie już cukiernicy przygotowali masę słodkich upominków. W pracowni hotelu "Merkury" upieczono kilka tysięcy różnych torcików. W pracowniach takich jak: "Kolorowa", "Expressowa" , "Prasowa" , "Kasztelańska" czy "Brzdąc" nabywano świeże ciastka, a w niektórych znajdowano miast nadzienia - premiowane bony. Stanowiły one jednocześnie bilety wstępu dla dwóch osób na koncert w kawiarni "W-Z". Spotkanie z przedstawicielami handl u i gastronomii, prowadzone przez sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisława Piotrowicza, poświęcone ocenie funkcjonowania handlu w Poznaniu i województwie. W sali sportowo - widowiskowej "Arena" rozpoczęły się imprezy estradowe z cyklu "Dziecko potrafii" . Dzieci bawiły się na urodzinach te1ewizyjnego "Tik-Taka".

22.1. W Urzędzie Wojewódzkim odbyła się narada poświęcona zadaniom oddziałów Narodowego Banku Polskiego w województwach kaliskim, leszczyńskim, poznańskim i zielonogórskim. Problemy środowiska kulturalnego i muzycznego omówione zostały podczas spotkania sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jana Maćkowiaka z prezesem Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków Robertem Satanowskim. W spotkaniu uczestniczyli: prezes poznańskiego oddziału Stowarzyszenia Ryszard Szczepański i kierownik Wydziału Nauki, Oświaty i Kultury Komitetu Wojewódzkiego Włodzimierz Malendowski. W - gmachu "Prasy" odbyła się, zorganizowana przez Wielkopolski Klub Dziennikarzy Ekonomicznych, sesja na temat: "Drugi etap reformy gospodarczej - problemy, nadzieje, szanse". Gośćmi dziennikarzy byli: zastępca członka 3 i ura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabriela Rembisz, członek Komitetu Centralnego Jan Kołodziejczak, wojewoda poznański Bronisław Stęplowski, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Silski, prezes oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego prof. dr hab. Klemens Ratajczak oraz przedstawiciele pięciu największych zakładów pracy Poznania i województwa. 23.1. W siedzibie Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej spotkali się przewodniczący zarządów dzielnicowych, miejsko-gminnych i gminnych Towarzystwa. W naradzie uczestniczył przebywający w Polsce Leonid Stasewski, przewodniczący Zarządu Obwodowego Towarzystwa Przyjaźni Radziecko- Polskiej w Charkowie (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich). Podczas narady przewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Maria Rynkiewicz zapoznała aktyw z planem pracy na rok bieżący. W Teatrze Nowym prapremiera widowiska teatralnego Janusza Wiśniewskiego Modlitwa chorego przed nocą, z jego scenografią i w jego reżyserii. Kostiumy: Irena Biegańska i Janusz Wiśniewski. Muzykę «komponował Jerzy Satanowski.

Choreografia Emila Wesołowskiego.

W premierowej obsadzie grali: Tadeusz Drziewiecki, Bolesław Idziak, Rajmund Jakubowicz, Jerzy Stasiuk

12 Kro nika 2;88

J77

Od lewej: Sława Kwaśniewska (Pani Bida), Wiesław Komasa (Ojciec). Klęczy Lech Łotocki (Syn) (Psy), Krystyna Feldman, Paweł Hadyński, Maciej Kozłowski, Marek Sikora, Wojciech Standełło, Jan Stermiński, Edward Warzecha (Osły), Maria Maj, Bożena Krzyżanowska, Hanna Kulina, Maria Rybarczyk (Konie), Barbara Drogorób, Maria Milacpowska, Kazimiera Nogajówna (Swigie), Andrzej Saar (SiostrzycJ:ka Smierć), Zbigniew Grochal (Smierć nieprzyjaciółka ludzi) , Wanda Ostrowska (Pompierem, Caroline Weening (Panna Anna), Michał Grudziński (Hrabia Kantehaft), Janusz Michałowski (Hrabia Handelsalz), Waldemar Szczepański (Kurek na dachu fałszywy kaznodzieja), Julia Ossowska (Władczyni I), Edmund Pietryk (2044), Aleksander Barczyński (Tenor), Marian Pogasz (Obcokrajowiec), Jacek Różański (Conductor B. L.), Andrzej Lajborek (Pan Młody sprzed lat), Sława Kwaśniewska (Pani Bida), Wiesław Komasa (Ojciec), Lech Łotocki (Syn), Grażyna Wolszczak (Nasza Matka) oraz Dziatwa, Lokajstwo. Muzycy: Tomasz Benn, Zenon Dolata, Mariusz Gaj

Wydarzenia w Poznaniu (23 - 27.1)dzik, Szymon Melosik i Krzysztof Rybacki.

W sali kina "Olimpia" zespół aktorski "Granica" przedstawił dzieciom bajkę pt. Wujaszek czasrHCO _o. ,*R+loPPI[pt»f» > 'lnie D D a u n n BE w:wf I ii:iłl Li 24.1. Problemom rozwoju społeczno-gospodarczego woj. poznańskiego do 1990 r. poświęcone było posiedzenie plenarne Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, któremu przewodniczył I sekretarz Edward Łukasik. Referat egzekutywy przedstawił sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Stanisław Piotrowicz. N a zakończenie dyskusji zabrał głos Marek Hołdakowski, kierownik Wydziału Ekonomicznego Komitetu Centralnego. W obradach uczestniczyła zastępca członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Gabriela Rembisz. Członkowie Komitetu Wojewódzkiego podjęli uchwałę w sprawie zadań w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego woj. poznańskiego do 1990 r. w świetle uchwał X Zjazdu i III Plenum Komitetu Centralnego. Wicewojewoda poznański Tadeusz Zając i wiceprezydent Poznania Mirosław Kopiński udekorowali z okazji "Dnia Kupca i Usługowca" grono wyróżniających się członków Wojewódzkiego Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usług odznaczeniami państwowymi, Odznakami Honorowymi Miasta Poznania i "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego" oraz Odznakami "Zasłużony Pracownik Handlu i U sług". Zebranie sprawozdawczo - wyborcze okręgu poznańskiego Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików dokonało wyboru nowego zarządu, na czele którego stanął ponownie Leszek Kostecki. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się jubileuszowy "Koncert Poznański" z okazji dwudziestopięciolecia "filharmoniczno-ekspressowych spotkań z muzyką".

Orkiestrą symfoniczną Filharmonii Poznańskiej dyrygował gościnnie Robert Satanowski. Solistkami były Zdzisława Donat i Barbara Zagórzanka. Koncert transmitowała Telewizja Polska.

W sali przy ul. Solnej 12 koncertowali uczniowie Państwowej Podstawowej Szkoły Muzycznej Nr 1 oraz Liceum Muzycznego - »wiolonczelistka Maria Liszkowska (klasa doc. Stanisława Pokorskiego), pianistka Agata Sitarz (klasa Barbary Miodyńskiej) i skrzypek Krzysztof Baranowski (uczeń prof. J adwigi Kaliszewskiej). 25.1. W kawiarni "W-Z" koncert z okazji "Dnia Babci". W klubie Studenckim "Esculap" gościnny występ Szczecińskiego S tudia Pantomimy. Prezentowano Epizod. 26.1. Posiedzenie inaugurujące drugą kadencję Rady Kultury przy prezydencie Poznania. Obowiązki przewodniczących powierzono Adamowi Kochanowskiemu i Jerzemu Mądrzakowi. W Szkole Podstawowej Nr 60 zainaugurowano drugi rok edukacji morskiej w oświacie w woj. poznańskim. Tematem obrad Wojewódzkiego Zespołu Poselskiego był stan środowiska i aktualnych prac nad jego ochroną. Postulaty wyborców z kampanii wyborczej do Sejmu przedstawiła posłanka Bożena U rbańska, a informację o stanie ochrony środowiska orpówił dyrektor Wydziału Ochrony Srodowiska, Gospodarki Wodnej i Geologii Urzędu Wojewódzkiego Jan Lemański.

W auli uniwersyteckiej odbył się koncert symfoniczny przygotowany przez Zespół Szkół Muzycznych Nr 2, pod kierownictwem Zenona Schuberta. Wykonawcami byli uczniowie tej placówki i gościnnie Karina BeUmann - skrzypaczka ze Szkoły Muzycznej w Hoyerswerda (Niemiecka Republika Demokratyczna) oraz chóry Szkół Muzycznych im. Karola Kurpińskiego i Fryderyka Chopina i orkiestra symfoniczna Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, którą dyrygował Z. Schubert. 27.1. W Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej zakończyły się dwudniowe rozmowy z członkami partii odpowiedzialnymi za nieprawidłowości i niedociągnięcia w gospodarce komunalnej miasta w dniach ataku ostrych mrozów. Odbyły się one na wniosek egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego. Po rozmowach, sekre

tariat Komitetu opublikował komunikat, w którym czytamy: "Podczas rozmów ustalono, że gospodarka komunalna Poznania, aby sprostać potrzebom rozwijającej się aglomeracji, wymaga sporych nakładów inwestycyjnych i dalekosiężnych działań. Ale zarazem stwierdzono, że władze miejskie i dzielnicowe dyrekcje służb komunalnych i kierownictwa przedsiębiorstw handlowych Poznania nie wykorzystały w pełni możliwości usuwania uciążliwych dla mieszkańców dolegliwości tegorocznej zimy i nie sprostały społecznym oczekiwaniom w tym zakresie. Biorąc to pod uwagę, zobowiązano prezydenta Poznania do natychmiastowego wszczęcia energicznych działań organizacyjnych, do uruchomienia wszelkich możliwych środków w zakresie poprawy funkcjonowania gospodarki komunalnej i handlu w Poznaniu, do niezwłocznego podjęcia decyzji kadrowych w tych dziedzinach oraz do poinformowania o podjętych przedsięwzięciach opinii publicznej za pośrednictwem środków masowego przekazu. Jednocześnie informuje się, że Wojewódzka Komisja Kontrolno- Rewizyjna sukcesywnie będzie badać i sprawdzać funkcjonowanie partyjnych kadr kierowniczych, odpowiedzialnych za życie i gospodarkę miasta Poznania". Na plenarnym posiedzeniu Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego omówiono założenia planu społeczno-gospodarczego woj. poznańskiego na lata 1986- 1990. Obradami kierował przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Alojzy BryI.

Posiedzenie Rady Społecznej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, na którym dokonano oceny toku studiów i wyników nauczania. Obradom przewodniczył Aleksander Pikosz.

N a zaproszenie Anny Kareńskiej, wystąpiła na scenie przy ul. Kramarskiej Barbara Wrzesińska. W programie znajdowały się m. in. erotyki Marii Pawlikowskiej -J asnorzewskiej. # W Klubie im. Włodzimierza Pietrzaka (ul. Kramarska 2) prof. dr Ludwik Wciorka wygłosił odczyt pt. Technika jako przejaw samorealizacji człowieka.

12»

W wieku sześćdziesięciu pięciu lat zmarł mgr inż. arch. Bernard Kwapiszewski, długoletni pracownik Urzędu Miejskiego, wicedyrektor Wydziału Gosl}odarki Przestrzennej i Ochrony Srodowiska w latach 1973 - 1981. Udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

28.1. Jeszcze raz ożyła sprawa włamania do katedry gnieźnieńskiej i ograbienia sarkofagu św. Wojciecha (19 na 20 marca 1986 r.). Wojewoda poznański Bronisław Stęplowski spotkał się z grupą osób, które przyczyniły się do ujęcia i ukarania sprawców tej grabieży. Przybyli przedstawiciele kierownictwa Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych i Prokuratury Wojewódzkiej, funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej, prokuratorzy. Wojewoda podziękował im za trud włożony w rozwiązanie tej skandalicznej sprawy. Wojewódzki konserwator zabytków Henryk Nowakowski poinformował o przebiegu prac, mających na celu przywrócenie sarkofagowi św. Wojciecha dawnej świetności. Grupie osób wręczono Odznaki Zasłużonego Działacza Kultury (ppłkowi Stanisławowi Mrozowi, kpt. Jerzemu Jakubowskiemu, kpt. Zbigniewowi P auterze, kpt. Jerzemu Strzykale i kpt. Zygmuntowi Wielochowi) oraz Złote Odznaki "Za opiekę nad zabytkami" (ppłkowi Zdzisławowi Centkowskiemu, mjrowi Zenonowi Smolarkowi, kpt. Ryszardowi Sosze, por. Witoldowi U nickiemu, prokuratorom - Stefanowi J akubowiczowi, Hubertowi Keilingowi, Michałowi Posadzemu i Mieczysławowi Szymkowiakowi). W Urzędzie Wojewódzkim odbyłasię konferencja prasowa, podczas której poinformowano dziennikarzy o stanie realizacji wniosków i postulatów ludności, zgłoszonych podczas kampanii wyborczych do Sejmu w 1985 r. oraz do rad narodowych i organów samorządu mieszkańców miast i wsi w 1984 r. Medale Młodej Sztuki, ustanowione przez redakcję "Głosu Wielkopolskiego" oraz Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego, decyzją jury działającego pod przewodnictwem artysty plastyka Jana Berdyszaka, przyznano: Markowi Zgaińskiemu - za tom wierszy Doskonały nieznajomy; Katarzynie Chrzanowskiej · - za debiut sceniczny w roli Alicji w Dziewictwie Witolda Gombrowicza w Teatrze Nowym; Trio Fortepianowemu im. Fryderyka Chopina (Chopin-Trio) w składzie: Bogumił Nowicki (fortepian), Bartosz Bryła (skrzypce), Paweł Frejdlich (wiolonczela) za osiągnięcia w dziedzinie kameralistyki; Aleksandrowi Maliszewskiemu · - za całokształt osiągnięć w muzyce rozrywkowej; Kołu Klipsa w składzie: Mariusz Kruk, Leszek Knaflewski, Wojciech Kujawski i Krzysztof Markowski oraz indywidualnie Andrzejowi Pepłońskiemu; Jackowi Szczytowskiemu - za osiągnięcia w sztuce baletowej na scenie Teatru Wielkiego; Maciejowi Kuszeli · - za osiągnięcia w dziedzinie reportażu fotograficznego; Piotrowi Grochmalskiemu - za osiągnięcia publicystyczne i Alinie Kurczewskiej - za popularyzację muzyki w radiu. Konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, minister pełnomocny I wan Bojko spotkał się z pracownikami Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego. Radziecki gość zaproszony został przez tamtejsze, liczące pięćdziesiąt osób, Koło Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radziec ki ej . Ostatnie posiedzenie Społecznego Komitetu Pomocy Afryce. Przewodniczący Komitetu Grzegorz Romanowski podziękował osobom prywatnym, instytucjom i organizacjom społecznym za przekazane na konto Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Afrykańskiej datki. Z różnych źródeł wpłynęło ponad 170 tys. zł. W Sali Malinowej Pałacu Działyńskich odbył się koncert chóru amatorskiego, złożonego z pracowników sowchozu "Martowskoj" w obwodzie charkowskim (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckic h) . Z okazji Dnia Handlowca, w Teatrze Wielkim spotkali się pracownicy spółdzielni zrzeszonych w W ojewódzkim Związku Spółdzielni Spożywców "Społem". 29.1. W 42 rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, w auli Akademii Muzycznej zorganizowano spotkanie laureatów konkursu pl. Miejsca pamięci narodowej w moich oczach. W uroczystości udział wzięli byli t więźniowie Oświęcimia, przedstwiciele władz politycznych, z zastępcą członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabrielą Rembisz. Oceny konkursu dokonał przewodniczący Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich -. Instytutu Pamięci Narodowej doc. dr Marian Olszewski. I nagrodę w konkursie za pracę literacką otrzymała Agnieszka Błajet ze Szkoły Podstawowej Nr 11 w Lesznie. W Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym wybrano nową Radę Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego. Jej przewodniczącym został ponownie Henryk Pawłowicz. Wybrano także delegata na II Kongres Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego. Został nim starszy mistrz w Wydziale Napraw Zespołów Tramwajowych Krzysztof Cholewa.

W Klubie im. Włodzimierza Pietrzaka odbyła się audycja z cyklu "Ukochać swoje nie narodzone dzieci". Gośćmi były matka i córka Darka i Zelijka Zivkovic (Jugosławia), działające w ruchu obrony życia i wychowania do miłości oraz w duszpasterstwie rodzin Horwacji. 30.1. N arada wicewojewodów i dyrektorów wydziałów kultury i sztuki z województw: bydgoskiego, gorzowskiego, konińskiego, koszalińskiego, pilskiego, poznańskiego, szczecińskiego, toruńskiego i włocławskiego. Tematem spotkania była ustawa o upowszechnianiu kultury. Zastępca członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabriela Rembisz spotkała się z aktywem partyjnym Akademii Rolniczej.

N ad zadaniami roku 1987 oraz Planu Pięcioletniego 1986 - 1990 debatowali radni podczas XVIII Sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej.

Przedstawił je wojewoda poznański Bronisław Stęplowski. W obradach, którym przewodniczył Tadeusz Czwojdrak, uczestniczyli I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik, prezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Marian Król, sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Andrzej Grudziński. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Bohdana J armołowicza. Solistką była Joanna Domańska (fortepian).

Polski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego zorganizował wystawę w hali Nr 7 Międzynarodowych Targów Poznańskich. W salonie "Empiku" na Osiedlu Piastowskim otwarto ekspozycję pl.

Międzynarodowe festiwale jazzowe w plakacie. Na cmentarzu miłostowskim odbył się pogrzeb zmarłego w dniu 22 stycznia we Wrocławiu podharcmistrza Erazma J. Ignaszaka, byłego komendanta V Hufca Związku Harcerstwa Polskiego im. J ózefa Poniatowskiego. Żył siedemdziesiąt cztery lata. 31.1. Zmiana numerów centrali telefonicznej Łazarz na jednolitą numeracj ę sześciocyfrową. 1.2. W Teatrze Wielkim inauguracja III Ogólnopolskiego Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej. Przedstawiono Skrzypka na dachu Jerry' ego Bocka. Otwarto także ekspozycję prac plastycznych dzieci, nadesłanych na V Międzynarodowe Biennale Grafiki Dziecięcej w TorunIU. 2.2. Rozpoczęły się ferie szkolne, a z nimi cykl imprez przygotowanych przez Komendę Chorągwi Poznańskiej Związku Harcerstwa Polskiego i Pałac Kultury. O godz. 11 w wypełnionej po brzegi Sali Wielkiej * rozpoczęła się pierwsza impreza Harcerskiej Akcji "Zima 87". W inauguracyjnym koncercie, wzbogaconym licznymi konkursami, wystąpiły dziecięce zespoły - "Mała

Wielkopolska" oraz "Wesołe Nutki" z Miłosławia. 3.2. Plenarne posiedzenie Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Nowe Miasto.

W obradach, które prowadził I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Lech Kucharski, uczestniczyli m.

in. sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Andrzej Rakowski, sekretarze organizacji partyjnych i dyrektorzy największych zakładów pracy. Podstawą do dyskusji stało się wystąpienie sekretarza Komitetu Dzielnicowego Grzegorza Ziółkowskiego. W salach Teatru Lalki i Aktora "Marcinek" rozpoczęły się przeglądy konkursowe III Ogólnopolskiego Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej.

W Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. Marcin9- Kasprzaka otwarto wystawę pl. Zycie codzienne w Wielkopolsce w latach 1918- 1939, przygotowaną przez J aropetkę Kodyniak i Bożenę Oleksiak. Na wystawę złożyły się zbiory własne oraz innych tego typu placówek, m. in. eksponaty z Muzeum Archidiecezjalnego oraz od osób prywatnych. Prezentowano liczne zdjęcia z albumów rodzinnych, dokumenty i rzeczy osobiste, świadectwa szkolne, pieniądze, gazety, czasopisma i książki, mundury - konduktora tramwajowego i listonosza. W Domu Kultury "Wierzbak" odbyło się spotkanie z laureatami konkursu na rzeźbę w śniegu. 4.2. W Poznaniu przebywali posłowie z sejmowej Komisji Regulaminowej do spraw Poselskich: Helena Galus, Marian Sokołowski i Tadeusz Stadniczenko, którzy wraz z Alfredem Wawrzyniakiem interesowali się współpracą z lokalną prasą, radiem i telewizją. W podróż artystyczną do Republiki Federalnej Niemiec udała się Orkiestra Kameralna Polskiego Radia i Telewizji, pod dyrekcją Agnieszki Duczmal.

5.2. O wynikach ubiegłorocznych i zamierzeniach na najbliższą przyszłość mówiono podczas spotkania załogi "Domaru" z okazji Dnia

Wydarzenia w Poznaniu (5 - 10.2)

Handlowca, Grupie wyróżniających się pracowników wręczorfo odznaczenia państwowe, odznaki regionalne i resortowe, m. in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowano Helenę Sikorską. Spotkanie organizatorów III Ogólnopolskiego Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej z wojewodą poznańskim Romualdem Zysnarskim. 6.2. W obecności wiceministra oświaty i wychowania Wacława Kuppera, jury III Ogólnopolskiego Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej przyznało "Złote Maski" "Prawdziwkom" ze Szkoły Podstawowej w Prawdzie Starej (Siedleckie). "Złota Maska" w grupie przedstawień sceny młodzieżowej przypadła" Trupie Pałac", działającej przy Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Krzysztofa Dziewięckiego. Solistą był amerykański saksofonista David Pituch. W sali sportowo-widowiskowej "Arena" rozpoczął się krajowy turniej tańca "Taneczny Puchar Młodzieży". Przybyło ponad 40 par oraz zespoły zagraniczne klasy "S" z Austrii, Czechosłowacji, Danii Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

7.2. W sali sportowo-widowiskowej "Arena" zakończył się turniej tańca o Puchar Wyzwolenia Poznania. Międzynarodowa komisja sędziowska najwyżej oceniła w kategorii tańców standardowych parę radziecką · - Tatianę i Alberta Lisenko. Zwycięzcy zdobyli Puchar Prezydenta Poznania. W sali sportowo-widowiskowej "Arena" rozpoczęły się gościnne występy Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca "Mazowsze". W wieku siedemdziesięciu dwóch lat zmarł Leon Stachowiak, działacz zarządu okręgowego Związku Zapaśniczego, sędzia sportowy. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W wieku siedemdziesięciu sześciu lat zmarł Leon Stasierski, kierownik miejskiego Wydziału Oświaty 1 urzędujący członek Prezydium

Miejskiej Rady Narodowej w latach 1951 - 1955. Udekorowany Krzyrzem Ka walerskim Orderu Odrodzenia Polski.

9.2. W wieku pięćdziesięciu dziewięciu lat zmarł mgr Henryk Piłat, dyrektor Wydziału Kontroli Urzędu Wojewódzkiego od 1975 r. Udekorowany Krzyżami Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. .2. Zastępca członka Biura PolityczneKomitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabriela Rembisz odwiedziła załogę Poznańskiej Fabryki Łożysk Tocznych. W galerii Osiedlowego Domu Kultury "Pod Lipami" na Osiedlu Wielkiego Października otwarto wystawę akwarel małżeństwa artystów-plastyków Ekwadorczyka Francisco Villereda i Marioli Kwasek (oleje). Konferencja Sprawozdawczo- Wyborcza Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Zakładach

Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". Przewodniczącym Rady Zakładowej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego został Eugeniusz Majos, któremu zebrani powierzyli jednocześnie mandat delegata na II Kongres. Z podróży artystycznej do Republiki Federalnej Niemiec powróciła Orkiestra Kameralna Polskiego Radia i Telewizji, pod dyrekcją Agnieszki Duczmal. Solistami w występach byli angielski wirtuoz Malcolm Messiter oraz skrzypkowie: Waldemar Machmar i Bogdan Kapała. 11.2. Konferencja naukowa nt. "Postęp parazytologii klinicznej" . Jej organizatorem była Klinika Chorób Pasożytniczych i Tropikalnych Akademii Medycznej. XVI plenarne posiedzenie Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego poświęcone było zwiększeniu udziału młodzieży w rozwiązywaniu problemów społeczno-politycznych i gospodarczych woj. poznańskiego. Przewodniczył prezes Wojewódzkiego Komitetu Marian Król, a uczestniczył sekretarz Naczelnego Komitetu Roman Szarek. Referat wygłosił sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Andrzej Bobrowski.

W wieku czterdziestu szeSCIU lat zmarła dr Danuta Kawczyńska, specjalista-analityk, kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia od 1974 r. i główna transfuzjonistka w tym Szpitalu od 1968 r., a od 1980 r. kierownik Działu Diagnostyki Zespołu Opieki Zdrowotnej Stare Miasto.

Jg3

W wieku sześćdziesięciu jeden lat zmarł gen. bryg. Witold Wereszczyński, komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych im.

Władysława Czarneckiego w latach 1973 - 1984 oraz szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego. U dekorowany Krzyżami Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

EMA

12.2. W "Arsenale" otwarto trzy wystawy dzieł warszawskiej artystki Zofii Ar"'ymowskiej (collage łączonymi z rysunkiem i fotografią), Andrzeja Okinczyca (kredka z akrylem) i rzeźbiarza z Finlandii Kimmo Pyykk6 (rzeźba w drzewie i płaskorzeźby). 13.2. W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym, w obecności wicewojewody poznańskiego Romualda Zysnarskiego i lekarza wojewódzkiego dr Lucyny Łuczak, Janusz Rzeźnik -. prezes Związku Polaków "Zgoda" w Bremie (Republika Federalna Niemiec) przekazał do rąk dyrektora szpitala dra Bogusława Osickiego ultrasonograf ufundowany przez członków "Zgody". Za cenny dar dziękowali dr Lucyna Łuczak i Romuald Zysnarski. Przedstawicieli Zespołu Pieśni i Tańca "Mazowsze" podejmował prezydent Poznania Andrzej Wituski. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się Koncert Karnawałowy orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej, pod gościnną dyrekcją Juozasa Domarka

Wydarzenia w poznaniu (13 - 18.2)sa. Solistami byli Izabela Łabuda (sopran) i Janusz Monarcha (bas).

14.2. 227 Koncert Poznański (Karnawałowy). Grała orkiestra symfoniczna Filharmonii Poznańskiej, pod gościnną dyrekcją Juozasa Domarkasa. 15.2. Ostatni występ "Mazowsza" w Poznaniu. Jak się okazało - sto piąty.

W wieku czterdziestu dziewięciu lat zmarł inż. mech. Alfred Majchrzak, były gimnastyk Klubu S portowego " Warta", zasłużony trener i wychowawca sportowy młodzieży, sędzia i działacz Okręgowego Związku Gimnastycznego, pracownik Centralnego Biura Konstrukcyjnego Polskich Kolei Państwowych. 16.2. W "Empiku" na Osiedlu Piasto wskim wręczono Medale Młodej Sztuki Głosu Wielkopolskiego" oraz Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego. Medale wręczali: przewodniczący jury, artysta-plastyk prof. Jan Berdyszak, dyrektor Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego Andrzej Goćwinski oraz redaktor naczelny "Głosu Wielkopolskiego" Wiesław Porzycki. Przypadły one: poecie Markowi Zgaińskiemu, aktorce Teatru Nowego Katarzynie Chrzanowskiej, Trio Fortepianowemu im. Fryderyka Chopina (Bogumił N o icki, Bartos Bryła, Paweł Frejdhch), muzykowI Aleksandrowi Maliszewskiemu, grupie plastycznej "Koło Klipsa" (Mariusz Kruk, Leszek Knaflewski Wojciech Kujawski i Krzysztof' Markowski), plastykowi Andrzejowi Pepłońskiemu, tancerzowi Teatru Wielkiego Jackowi Szczytowskiemu, fotografikowi Maciejow Kuszeli dziennikarzowi PiotrowI Groch alskiemu oraz Alinie Kurczewskiej. Podczas spotkania otwarto także wystawę fotografii pl. Cztery lata w ciemni Mariusza Stachowiaka, laureata Medalu za rok 1986.

Wojewoda poznański Bronisław Stęplowski wręczył akty po ołania członkom Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na przewodniczącego Rady wybrano Henryka Sydoruka.

N a "Scenie na Piętrze" pierwszy gościnny występ zespołu Teatru Za Daleki" z Warszawy. Przedsta' iono Apetyt na czereśnie Agnieszki Osieckiej, z muzyką Macieja Mateckiego, w reżyserii Leny Szurmiej i w scenografii Krzysztofa Baumillera. Wystąpili Olga Sawicka i Krzysztof Kolberger. W Sali Białej Urzędu Miejskiego odbył się recital pianisty Pawła Skrzypka. . .

17.2. Podsumowanie pracy organIzacyjnej w roku 1986 oraz ustalenia zadań na rok bieżący dokonano na posiedzeniu Rady.. Wojew dzki j N aczelnej OrganizacJI TechnICZnej.

Tradycyjnym zwyczajem, wręczono Nagrody Naczelnej Organizacji Technicznej dziennikarzom zajmującym się problematyką tech iczną oraz ruchem stowarzyszenIowym i problemami gospodarczymi. Laureatami zostali: Henryk Bakoś z Polskiego Radia, Marek Przybylski i Janusz Bekas z "Głosu Wielkopolskiego", Jan Załubski z "Expressu Poznańskiego" oraz Marek Dański z "Gazety Poznańskiej". Rozstrzygnięcie konkursu "Gazety Poznańskiej" nl. "Co wiesz o wyzwoleniu Wielkopolski i Poznania?" I Nagrodę wylosowała Janina Tawkin. 18.2. W przededniu czterdziestej pierwszej rocznicy powołania Och tl}iczej Rezerwy Milicji ObywatelskIej do Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotl}iczej z?stał zaproszony aktyw tej organIzacji. W spotkaniu uczestniczyli sekretarze Komitetu Wojewódzkiego Andrzej Rakowski i Stanisław Piotrowicz wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski oraz szef Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wew-Q-ętrznych płk Zdzisław Stocki. Zyczenia pomyślności oraz osiągnięć

w odpowiedzialnej, społecznej służbie złożył członkom Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej Andrzej Rakowski. O dniu dzisiejszym organizacji mówił płk Marian Wieczorowski. W wieku osiemdziesięciu czterech lat zmarł Stefan Gessner, działacz Polskiego Związku Kręglarskiego, prezes Poznańskiego Związku Kręglarzy w latach 1964 - 1970 i członek honorowy Związku od 1976 r.

W wieku siedemdziesięciu jeden lat zmarł prof. dr hab. toż. Kazimierz Wrześniowski, emerytowany nauczyciel akademicki Politechniki Poznańskiej, wybitny specjalista w dziedzinie zastosowania metod komputerowych w mechanice budowli, wieloletni prorektor do spraw rozwoju uczelni, prodziekan Wydziału Budownictwa Lądowego, dyrektor Instytutu Technologii i Konstrukcji Budowlanych oraz kierownik Katedry Mechaniki Budowli, autor licznych publikacji naukowych, podręczników i skryptów oraz prac naukowo-badawczych ważnych dla gospodarki narodowej. U dekorowany Krzyżami Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

19.2. Dzielnicowy Zjazd Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego S tare Miasto w sali Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. Solnej. Przewodniczącym Rady Dzielnicowej wybrany został Grzegorz J aworowicz. Wybrano także delegatów na zjazd wojewódzki oraz reprezentanta na Kongres. Został nim Edward Grabowski. Poszukiwaniom skuteczniejszych form zarządzania i kierowania poświęcona była narada partyjno-służbowa w Urzędzie Wojewódzkim, z udziałem zastępcy członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabrieli Rembisz, sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Andrzeja Rakowskiego i przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusza Czwojdraka. Wyjazdowe posiedzenia Prezydium Rady Pomocy dla Nieletnich przy ministrze sprawiedliwości. Obradom przewodniczył wiceminister sprawiedliwości Józef Musioł. W Collegium Novum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci językoznawcy prof. dra Mikołaja Rudnickiego.

W Sali Marmurowej Pałacu Kultury otwarto wystawę fotografii Marii Herkl.

Obradowała Dzielnicowa Rada Narodowa Grunwald. Początek obrad uzupełniono o wybór naczelnika dzielnicy. Rekomendowany na to stanowisko kandydat nie uzyskał jednak aprobaty radnych. Zasadniczym tematem obrad był projekt Planu Społeczno-Gospodarczego dzielnicy i budżetu na 1987 r. Po długiej dyskusji, radni zaakceptowali poprzez podjęcie stosownych uchwał Plan i budżet w ramach posiadanych środków. W dyskusji akcentowano zwłaszcza szczupłość funduszy dla służby zdrowia, oświaty, na remont substancji mieszkaniowej. Budżet dzielnicy Grunwald na rok 1987 wynosi ponad 1300 min zł. Na gospodarkę komunalną przeznaczono 129 min zł. W Pałacu Kultury odbyła się sesja popularnonaukowa pl. Lata*

Wydarzenia w Poznaniu (19 - 20.2)wojny i okupacji hitlerowskiej na terenie Wielkopolski w filmie i jotografii. Zebranych powitał doc. dr Marian Olszewski; referat wygłosil red. Kazimierz Młynarz. Z dużym zainteresowaniem zebranych spotkały się dwa wykonane przez Adama G lapę w latach 1942 - 1943 w Poznaniu i zaprezentowane na sali audiowizualnej filmy: Wieczornica ludowa oraz Z szarych dni. Życie Polaków z miast wielkopolskich zaprezentował, przy pomocy wypożyczonych z archiwów oraz od osób prywatnych przeźroczy, Henryk Zimniak. Zdjęciami wykonanymi z ukrycia zainteresował uczestników sesji Mieczysław Knapski. Pokazano również filmy pl. Poznań 1939 - 1942 (z roku 1971) oraz Granica zbrodni Arthura Greisem (z roku 1970). Z okazji sześćdziesiątej piątej rocznicy urodzin, odbyło się spotkanie z przewodniczącym Rady N aukowej Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich - Instytutu Pamięci Narodowej prof. drem Czesławem Łuczakiem. Wyrazy uznania dla dorobku oraz 0siagnięć badawczych Jubilata wyraził m. in. wiceminister sprawiedliwości Józef Musioł, który wręczył mu Medal Pamiątkowy Ministra Sprawiedliwości.

W salonie wystawowym "Empiku" otwarto ekspozycję dzieł plastycznych członków poznańskiego oddziału Stowarzyszenia Marynistów Polskich. Spotkanie z cyklu "Porozmawiajmy o Poznaniu" w sali "Empiku". Tematem były pierwsze dni w wyzwolonym w 1945 r. Poznaniu. zagajenia dyskusji dokonał Tadeu-.z Switaia, autor świeżo wydanej książki Poznań 1945 - Kronika wydarzeń. *

W wieku siedemdziesięciu siedmiu lat zmarła Helena Kieliszewska, założycielka 24. Poznańskiej Drużyny Harcerek im. Matki Teresy Ledóchowskiej przy Szkole Podstawowej Nr 16 w 1933 r., drużynowa w latach 1933 - 1937. 20.2. Sesja budżetowa Miejskiej Rady Narodowej. Rada uchwaliła Plan Społeczno-Gospodarczy i budżet miasta na rok 1987. Budżet zamykał się po stronie dochodów i rozchodów kwotą 13165 min zł i był wyższy od budżetu w 1986 r. o 2 382 min zł.

Czterdziestolecie Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. W Politechnice Poznańskiej zorganizowano spotkanie i okolicznościową sesję, w trakcie której przewodniczący Oddziału Eugeniusz Klimaszewski przypomniał dotychczasowe dokonania oraz mówił o zamierzeniach na przyszłość. W sali sportowo-widowiskowej "Arena" rozpoczęły się imprezy z cyklu "Kabareton gwiazd". W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Renarda Czajkowskiego. Solistą był amerykański pianista Steven Glaser. W Teatrze Nowym premiera La

\$Jweczki Aleksandra Gelmanna, w przekładzie Jerzego Koeniga, w reżyserii Izabelli Cywińskiej, scenografii Marka Sobocińskiego, z mutach 1954 - 1972. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Od lewej: Michał Grudziński (On) 1 Bożena Krzyżanowska (Ona) zyką Zenona Dolaty. W premierowej obsadzie grali: Bożena Krzyżanowska (Ona) i Michał Grudziński (On).

Ił-62 linii lotniczych Niemieckiej Republiki Demokratycznej "Interflug" wykonywał wieczorne loty szkoleniowe nad Berlinem, gdy nagle pogorszyły się warunki atmosferyczne i zaczął sypać gęsty śnieg. Odcięta została powrotna droga na lotnisko i samolot musiał lądować w Poznaniu. Na Ławicy trzeba było także przyjąć po krótkim czasie następny samolot "Iinterflugu", lecący z Hanoi.

W wieku osiemdziesięciu szeSCIU lat zmarł inż. Feliks Klaczyński, działacz Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego, przewodniczący Komisji Krajoznawczej, znawca polskich wiatraków, twórca kolekcji modeli wiatraków w skali 1 :40, konstruowanych przez ponad czterdzieści lat. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W wieku siedemdziesięciu siedmiu lat zmarł dr Stanisław Z. Gołębiowski, pedagog, autor opracowań historycznych, m. in. drukowanych w "Kronice Miasta Poznania" , wicedyrektor Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w la

Mouei »lauana z Faiczewa wykonany przez F. Klaczyńskiego

Wydarzenia w Poznaniu (21-23.2)

21.2. Z okazji dziewięćdziesiątej rocznicy śmierci gen. Karola Swierczewskiego, odbył się II Ogólnopolski Zlot Walterowców. Na zlot przyjechały z całego kraju delegacje szkół i zakła ów pracy noszących imię Karola Swierczewskiego. Wieczorem wzięły one udział w manifestacji antywojennej przed pomnikiem swego patrona. Ewa Dworczak - uczennica Szkoły P9dstawowej Nr 88 im. Karola Swierczewskiego odczytała apel pokojowy. U stóp pomnika wieńce i wiązanki kwiatów złożyły uczestniczące w zlocie delegacje, a także przedstawiciele władz politycznych, z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzym Silskim; Kombatanci, z prezesem Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Marianem Jakubowiczem. Obecny był konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, minister pełnomocny Iwan Bojko. N a uroczystości czterdziestej drugiej rocznicy wyzwolenia Poznania przybyły delegacje zaprzyjaźnionych miast Charkowa i Brna. IX Muzyczne Spotkanie Młodych w Sali Kameralnej Zespołu Szkół M uzycznych przy ul. Solnej.

W Teatrze Wielkim prapremiera widowiska baletowego Tibora Freso Robaczek świętojański, pod kierownictwem muzycznym Antoniego Grefa, w inscenizacji i reżyserii Borisa Slovaka. Scenografię projektował Juraj Dvorsky (kostiumy Marta Sajtarova i Zuzana Bocekova). Choreografia Libora Vaculika. W premierowej obsadzie wystąpili: Krzysztof Szan,iecki (N arrator), Sławek Balcerek (Swiętojanek), Beata Milon (Mamusia Swiętojanka), Wiesio Kościelak (Tatuś Swiętojanka), Ewa Misterka (Swietliczka), Danka Borowiec (Mamusia Swietliczki), Rusłan Curujew (Tatuś Swietliczki), Małgosia Cyranek (Ciocia Janeczka), Andrzej Górny (Wujaszek), , Żenią Pisarczyk (Biedronka Leonka), Jacek Szczy towski (Biedronek Leonek), Jolka Dybuś i Marysia Sobolewska (Muszki), Ulka Kmiciewicz, Madzia Kossakowska, Wiesia Malicka, Lilka Surdyk, Lidka Wieczorek, Jolka Woś (Motyle), Madzia Machynia, Zofia

Stróżniak, Zosia Markiewicz, Kinga Ryż, Bożenka Tomiak, Małgosia Algusiewicz (Pszczółki), Madzia Chybiak, Madzia Machynia, Zosia Markiewicz, Kinga Ryż, Bożenka Tomiak Małgosia Algusiewicz (Przyjaciółki Swietliczki), Jacek Ciok, Rysio Dłużewicz, Boguś Jabłoński, Darek Nowik, Mirek U rbaniak, Grzesio Witkowski (Przyjaciele Swiętojanka), Józio Zieliński i Janusz Kołodziejczak (Grabarze), Bogusia Łojek, Grażynka Najder, Ela Nowaczyk, Grazynka Ratajczak, Małgosia Piątkowska, Jola Weber, Jarek Gwoździk, Adaś Józefczyk, Piotrek Kozicki, Janusz Kołodziejczak (Goście), Jarek Pozorski (Mrówka), Rafał Bartkowiak (Trzmiel), Janek Wower (Komar), Jurek Szalśtty (Swierszcz), Tomek Wolski (Slimak). Uczniowie Państwowej Szkoły Baletowej (Biedronki, Muszki Mrówki).

22.2. W ramach II Ogólnopolskiego Zlotu Walterowców, w Szkole Podstawowej Nr 88 odbył się turniej wiedzy o patronie "rodziny walterowców" , w którym wzięło udział 54 uczniów z różnych szkół. Zwyciężyła Małgorzata Sagan - uczennica klasy VIII Szkoły Podstawowej w Szadku (woj. sieradzkie). N atomiast w Wielkopolskich Zakładach Teleelektronicznych ," Telkom- Teletra" im. Karola Swierczewskiego zorganizowano seminarium dla przedstawicieli szkół i zakładów pracy. U czestniczący w zlocie goście zwiedzili Poznań. "Dzień otwartych drzwi" dla kandydatów na I rok studiów w Akademii Ekonomicznej.

Biegi przełajowe w parku na Cytadeli. N a starcie stanęło ok.

250 biegaczek i biegaczy, w tym także z Czechosłowacji. W Izbie Rzemieślniczej odbył się konkurs fryzjerski dla uczniów III roku. W Sali Kominkowej Pałacu Kultury zorganizowano wieczornicę poświęconą pamięci Witalisa Dorożały, długoletniego i honorowego dyrektora artystycznego Chóru Męskiego "Arion". 23.2. Czterdziestą drugą rocznicę wyzwolenia Poznania uczczono oddaniem hołdu poległym w walce o wolność Poznania. Na stokach Cytadeli, w Parku-Pomniku Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko- Radzieckiej stanęła kompania honorowa Wojska Polskiego. Ustawił się długi korowód delegacji, które składały wieńce i kwiaty u stóp Pomnika Bohaterów. W imieniu wojewódzkiej organizacji Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wieniec złożyła delegacja, z zastępcą członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Gabrielą Rembisz oraz I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Edwardem Łukasikiem. Kwiaty i wieńce składały także delegacje partii i stronnictw politycznych, uczestniczące w poznańskich obchodach wyzwolenia, delegacje zaprzyjaźnionych miast Charkowa i Brna, Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, Wojska Polskiego, Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, Wojewódzkiej Rady Narodowej i Urzędu Wojewódzkiego, Miejskiej Rady Narodowej i Urzędu Miejskiego, Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej, Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, organizacji społecznych i młodzieżowych oraz zakładów pracy Poznania i województwa. Tradycyjnie w dniu 23 lutego odbyła SIę uroczystość wręczenia N agród Miasta Poznania w dziedzinie kultury i sztuki. W sali poznańskiego Ratusza, po odczytaniu uchwały Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, aktu wręczenia N agród dokonali I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik, przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej Stanisław Antczak oraz prezydent Poznania Andrzej Wituski. W uroczystości uczestiniczyli: zastępca członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Gabriela Rembisz, delegacje z Charkowa i Brna, członkowie władz partyjnych i administracyjnych miasta i województwa oraz przedstawiciele Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu.

N agrody otrzymali: Nagrody zespołowe - Chór "Arion" Pałacu Kultury, pod dyrek# cją Andrzeja Niedziałkowskiego; Zespół oddziału poznańskiego Państwowego Wydawnictwa Naukowego w składzie: Władysława Kla

witer, Maria Zielińska, Olcha Sikorska, Lidia Wrońska- Idziak, Zofia Domańska, Lidia Czerwińska; Orkiestra Dęta Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, pod kierownictwem Mariana Frankowskiego. N agrody indywidualne - poeta i prozaik Ryszard Danecki, artystka-plastyk Izabela Gustowska, solistka Teatru Wielkiego Krystyna Kujawińska, artystka-rzeźbiarka Anna Krzymańska, aktor Teatru Nowego Janusz Michałowski, muzeolog Przemysław Michałowski, kapelmistrz Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lotniczych Leon Schubert, muzyk i dyrygent Marian Weigt.

Po południu, w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się urocfcysty koncert, podczas którego przemówienie wygłosił prezydent Poznania Andrzej Wituski. W koncercie, na którym obecni byli: Gabriela Rembisz i przedstawiciele władz wojewódzkich z Edwardem Łukasikiem, konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, minister pełnomocny Iwan Bojko oraz delegacje zagraniczne, wystąpiły orkiestra symfoniczna Państwowej Filharmonii, pod dyrekcją Renarda Czajkowskiego i Chór Mieszany Spółdzielczości Pracy im. Stanisława Moniuszki. W kawiarni "Literackiej" przeprowadzono finał XV Turnieju Wierszy o Poznaniu i Wielkopolsce. Jury, pod przewodnictwem WTojciecha J amroziaka, do finału zakwalifikowało dwadzieścia tekstów trzynastu autorów. W imprezie uczestniczyli także laureaci poprzednich turniejów. Nagrodę główną przyznano Dagmarze Zimnej za cykl wierszy Moja Mama moje Miasto 12 stycznia 1987, Chusteczka o/az Dzieci. Nagroda publiczności przypadła Irenie J agielskiej. W Urzędzie Dzielnicowym Grunwald uroczyście wręczono dowody osobiste młodym, którzy ukończyli osiemnaście lat. Dowody wręczał pełniący obowiązki naczelnika dzielnicy Włodzimierz Zalewski, w towarzystwie sekretarzy Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Andrzeja Ciupy i Romualda Pożywiłki oraz przewodniczącego Rady

Wydarzenia w Poznaniu (23 - 24.2)

Dzielnicowej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego red. Włodzimierza Branieckiego. W siedzibie radzieckiego przedstawicielstwa konsularnego odbyło się spotkanie z okazji sześćdziesiątej dziewiątej rocznicy powstania Armii Radzieckiej. Przybyli przedstawiciele władz politycznych, z zastępcą członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabrielą Rembisz i I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Edwardem Łukasikiem, wojewodą poznańskim Bronisławem Stęplowskim i prezydentem Poznania Andrzejem Wituskim. Przemawiał konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich minister pełnomocny Iwan Bojko. Głos zabrał także dowódca Wojsk Lotniczych gen. dyw. pilot Tytus Krawczyc. Podczas spotkania zaprezentowano film na temat inicjatyw pokojowych podejmowanych od zakończenia II wojny światowej przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. W sali Teatru Wielkiego odbył się koncert jubileuszowy z okazji dwudziestopięciolecia Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca "Cepelia".

Dano premierowe widowisko Na jarmarku świętojańskim.

Jubileusz osiemdziesiątej cy urodzin Kazimierza skiego, księgarza, który w zawodzie przepracował sześćdziesiąt pięć latroczni - Laskowswoim ponad

W wieku dziewięćdziesięciu dwóch lat zmarł Edmund Szyc, działacz Poznańskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, ostatni z siedmiu współzałożycieli Klubu Sportowego "Warta" (1912), lekkoatleta, prezes honorowy zarządu " Warty" , sędzia piłkarski, dziennikarz, redaktor naczelny "Dwutygodnika Sportowego" i "Sportu Ilustrowanego" . U dekorowany Krzy" żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 2. W Wojewódzkim Związku Spółdzielni "Społem" odbyło się się spotkanie z udziałem wiceministra handlu wewnętrznego i usług Tadeusza Hyli, w trakcie którego zwycięzcom wielu konkursów handlowych wręczono nagrody. N a scenie Teatru Polskiego gościnny występ awangardowego teatru portugalskiego "Gruppo de Campolide" z Lizbony. Dano Płaszcz według Mikołaja Gogola.

W Prokuraturze Wojewódzkiej zorganizowano partyjno-służbową naradę prokuratorów woj. poznańskiego poświęconą ocenie walki z przestępczością i naruszaniem prawa. W naradzie uczestniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Piotrowicz. W klubie "Empiku" na Osiedlu Piastowskim, na zaproszenie poznańskiego Klubu Federacji Konsumentów, prezydent Poznania Andrzej Wituski mówił o problemach poznańskiego handlu. W Domu Przyjaźni "Trojka" przeprowadzono eliminacje do XXVI Konkursu Piosenki Radzieckiej.

Wieczorem u zbiegu ulic Hetmańskiej i Arciszewskiego doszło do niecodziennej kolizji. Tramwaj zderzył się z ciężarówką "Kamaz" z przyczepą. Z rozerwanej burty przyczepy wypadły na jezdnię sporych rozmiarów specjalistyczne urządzenia energetyczne i zablokowały jezdnię. Przez ponad pół godziny samochody zmuszone były do objazdów, tyle też trwała przerwa w ruchu tramwajowym. Kolegium Wojewody Poznańskiego wysłuchało informacji o przebiegu realizacji uchwały W ojewódzkiej Rady Narodowej z dnia 15 listopada 1983 r. w sprawie programu ochrony środowiska w województwie w latach 1983 - 1985. Obradom przewodniczył wojewoda poznański Bronisław Stęplowski. 25.2. Wybitny historyk prof. dr Czesław Łuczak obchodził sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin. Z tej okazji w Collegium Novum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyło się spotkanie, podczas którego przekazano uczonemu adres gratulacyjny wraz z życzeniami urodzinowymi od I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda · Łukasika. W Szkole Podstawowej Nr 4 odbyło się spotkanie pokoleń z oka'zji sześćdziesiątej rocznicy włączenia Osiedla Główna w granice administracyjne Poznania. Pod przewodnictwem sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej J ana Maćkowiaka obradował Wojewódzki Zespół Koordynacyjny do spraw rekrutacji do szkół wojskowych. W Urzędzie Wojewódzkim rozpoczęła się dwudniowa narada przewodniczących rad narodowych stopnia podstawowego, prezydentów oraz naczelników miast i gmin. Uczestniczył w niej minister, kierownik Urzędu do spraw Wyznań prof. dr Adam Łopatka. Rozpoczął się III Otwarty Konkurs Opowiadaczy Dowcipów. Zjazd Dzielnicowy Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Grunwald obradował w Zakładach *" Teletra". N a przewodniczącego Rady Dzielnicowej wybrano ponownie red. Włodzimierza Branieckiego, został on także delegatem na II Kongres.

\g\

Drugie goscInne przedstawienie "Grupo de Campolide" na deskach Teatru Polskiego.

Obrady Zjazdu Dzielnicowego Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Nowe Miasto w ratajskim Domu Kultury "Trojka". Przewodniczącym Rady Dzielnicowej został ponownie dyrektor Wielkopolskiego Parku Zoologicznego Wincenty Falkowski, wybrano go także na delegata na II Kongres. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza koncertowała gościnnie orkiestra symfoniczna Państwowej Filharmonii Nadrenii - P ala t ynatu (Republika Federalna Niemiec), pod dyrekcją Leifa Segerstama. Solistą był Hiroski Nishida (skrzypce) .

W salonie parterowym Pałacu Kultury udostępniono zwiedzającym ekspozycję frywolitek Marii Kujath z Mosiny i rzeźb Bogdana Osucha z Jarocina.

26.2. Na zaproszenie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przybyła do Poznania grupa dziennikarzy radzieckich akredytowanych w Polsce. Towarzyszył im I sekretarz Ambasady Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Polsce Nikołaj Trucuk. Goście spotkali się z przedstawicielami wojewódzkich władz polityczno-administracyjnych; w spotkaniu wziął udział konsul generalny, minister pełnomocny I wan Bojko. Następnie goście przybyli do "Domu Prasy" na spotkanie z dziennikarzami poznańskimi. Uczestniczył w nim sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Suski. Po południu dziennikarze radzieccy złożyli wizytę w ośrodku radiowo - telewizyjnym. W Zespole Szkół Gastronomicznych finał wojewódzki Olimpiady Społeczno-Prawnej. W grupie uczniowskiej pierwsze miejsce zajął Zbyszko Wizner z I Liceum Ogólnokształcącego, wśród pracujących - Zbigniew Figurowski ze Szkoły Chorążych Służb Kwatermistrzowskic h. W Pałacu Kultury rozpoczęła obrady XXVII Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin. Obrady zagaił dyrektor Instytutu prof. dr Władysław Węgorek.

Spotkanie przewodniczącego Społecznego Komitetu Budowy "Dzwonu Pokoju" Stanisława Piotrowicza

Wydarzenia w Poznaniu (26-27.2)

z budowniczymi. Wręczono okolicznościowe medale. W klubie "Empiku" na Ratajach, w cyklu spotkań z wydawcami, bohaterem wieczoru był dyrektor Państwowego Instytutu Wydawniczego Michał Kabat. W sali Teatru "Maya" odbył się gościnny występ portugalskiego teatru awangardowego "Grupo de Campolide" z Lizbony. Dano Wyjątek Z regułą według Bertolda Brechta.

W Domu Kultury Kolejarza obradował Dzielnicowy Zjazd Patriotycznego Ruchu Odrodzenia N arodowego Wilda. Przewodniczącym Rady Dzielnicowej Wilda wybrano ponownie Czesława Marcinkowskiego; wybrano go ponadto na delegata wildeckiego na II Kongres. W Klubie "Nurt" zakończył się III Otwarty Konkurs Opowiadaczy Dowcipów. Główną nagrodę - 10 tys. zł (wypłaconą w monetach jednozłotowych) zdobył czternastoletni Maciej Maliński. Tłusty Czwartek. Sprzedano ponad pół miliona pączków. -27.2. W auli Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 wręczono sztandar Zarządowi Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego. Obecni na uroczystości byli przedstawiciele władz partyjnych, administracyjnych i oświatowych województwa. Akt wręczenia sztandaru odczytał Michał Laingowski przewodniczący Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Przemawiał prezes Za-, rządu Okręgu Edward Szaf ranek. '" Dzielnicowy Zjazd Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego na Jeżycach dokonał wyboru nowej Rady, której przewodniczącym został Tadeusz Mateiski. Mandat delegata na II Krajowy Kongres powierzono -Augustynowi KogutowI. Z okazji jubileuszu dwudziestopięciolecia Polskiej Izby Handlu Zagranicznego, odbyło się posiedzenie plenarne Izby, w którym udział wzięli m. in. wiceminister handlu zagranicznego Helmut Floeth i wiceprezes Jerzy Szopa. Przemawiał dyr. Mieczysław Jachna. N ajbardziej zasłużonym członkom i współpracownikom przyznano specjalne wyróżnienia. Medale Honorowe otrzymali naj starsi członkowie Izby Zakłady Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" oraz

"Lechia" i dyr. Jerzy Paschke z Poznańskich Zakładów Drobiarski c h. Na XVII Sesji Dzielnicowej Rady Narodowej Jeżyce radni debatowali nad budżetem i rocjnym planem dzielnicy. Uchwalony budżet zamykał się po stronie dochodów i wydatków kwotą 848 783 000 zł. Jego cechą charakterystyczną jest wysoki, bo wynoszący 87,6%, dochód własny (składający się głównie z podatków i opłat). Uroczystym akcentem sesji było uhonorowanie siedmiu radnych oraz przedstawicieli samorządów mieszkańców: Podolany, Ogrody i Jeżyce Dolne Odznakami Honorowymi Miasta Poznania oraz "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego". Dwudziestolecie działalności Chóru Akademickiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. N a spotkaniu z przedstawicielami władz administracyjnych i uniwersyteckich wielu chórzystów wyróżniono Odznakami Honorowymi Miasta Poznania, "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego" oraz Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, a także nagrodami pieniężnymi. Minister nauki i szkolnictwa wyższego przyznał specjalną nagrodę w wysokości 1 min zł na dalszy rozwój zespołu. Gratulacje nadesłali wojewoda poznański i prezydent miasta. Osobiście życzenia złożyli wicewojewoda poznański Alojzy Bryi (były prezes Chóru) oraz rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. dr hab. J acek Fisiak. Telegramy nadesłali także wybitni polscy dyrygenci: Stanisław Wisłocki, Antoni Wit i Zdzisław Szostak. Jubileuszowy koncert odbył się w auli U niwersytetu im. łAdama Mickiewicza. W pierwszej części zespół wykonał program polskich pieśni a'capella, a w drugiej - z udziałem solistów: Antoniny Kowtunow, Teresy Sobótki, Aleksandra Burandta, Marka Kępczyńskiego i Stefana Sibilskiego oraz orkiesty symfonicznej Filharmonii Poznańskiej - Mszą C-dur Koronacyjną Wolfganga A. Mozarta. Dyrygował Henryk Górski. Odbyła się jeszcze trzecia część koncertu. N a estradę weszli wszyscy byli śpiewacy, by wraz z obecnym zespołem zaśpiewać słynne "przeboje" chóralne Orlanda di Lasso iRandalIa Thom

psona. Tym wielkim chórem dyrygował Stanisław Kulczyński, który przez osiemnaście lat kierował zespołem. W sali audiowizualnej X Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysława II odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru. Władze dzielnicy reprezentowali: I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej N owe Miasto Lech Kucharski i naczelnik dzielnicy Teofil Grzelczak. Okolicznościowe przemówienie wygłosił dyrektor Liceum Jan Niedziela. Z cyklu prezentacji dorobku pracy pozalekcyjnej, w Sali Wielkiej Pałacu Kultury demonstrowały swoje osiągnięcia zespoły amatorskie dziewiętnastu szkół dzielnicy Stare Miasto.

W Teatrze "Maya" ostatni występ gościnny portugalskiego teatru awangardowego "Grupo de Campolide" z Lizbony. Dano Zoo story według Eduarda Albeego. Do samego rana wesoło było i tłoczno w foyer auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, gdzie odbywał się bal jubileuszowy z okazji dwudziestolecia Chóru uniwersyteckiego. Dwieście par kroczyło w polonezie zaczynającym zabawę. Tyleż głosów liczył później chór, który z wdziękiem i zapałem odśpiewał tradycyjne Sto lat swemu wieloletniemu dyrygentowi Stanisławowi Kulczyńskiemu. Liceum Medyczne przy ul. Szamarzewskiego zamieniło się w przybytek kul tury dla dzieci. Oceniano tam rysunki najmłodszych autorów. Liga Kobiet Polskich zorganizowała bowiem i rozstrzygnęła konkurs plastyczny dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat. Imię Przyjaźni Polsko-Czechosłowackiej otrzymał Ochotniczy Hufiec Pracy z Poznańskiej Fabryki Maszyn Zniwnych. Nagrodzono w ten sposób pracę opiekunów i wzorową postawę młodzieży. Imię ma zaś przypominać, że największym zagranicznym partnerem . Poznańskiej Fabryki Maszyn Zniwnych są przedsiębiorstwa czechosłowackie. W spotkaniu, na którym odczytano akt nadania imienia, uczestniczyli m. in. zastępca komendanta głównego Ochotniczych Hufców Pracy płk dr Stanisław Całka i wicewojewoda poznański - Ro

13 Kronika

1.3.

muald Zysnarski. Obecny był radca Ambasady Czechosłowackiej w Polsce - Emil La tto.

W galerii Anny Kareńskiej przy ul. Kramarskiej premiera widowiska Wiadra deszczu, przygotowanego przez Marka Zgaińskiego, którego bohaterem jest Bob Dylan w kreacji Leszka .Wojtaszaka. Współuczestniczyli w imprezie Marek Zgaiński i Andrzej Szczytko. Scenografia Tadeusza Wałyczki. O godz. 6 rano doszło do tramwajowego karambolu na ul. Kórnickiej. Tramwaj linii nr 5, na skutek zaniku napięcia w sieci, uderzył w tył stojącego tramwaju linii nr 23, a następnie uszkodzone zostały tramwaje linii nr 20 i 17. Obrażeń doznało czworo pasażerów i dwoje motorniczych. J edną z poszkodowanych osób zatrzymano w szpitalu. Bramy wszystkich poznańskich szkół wojskowych otwarte były dla zwiedzających. Uczniowie szkół ponadpodstawowych, zwłaszcza średnich, którzy zamierzali kontynuować naukę w uczelniach wojskowych, mieli okazję zapoznać się z ich wyposażeniem, warunkami nauki, służby i życia codziennego podchorążych oraz kadetów. Już od wczesnych godzin rannych przed bramą Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego zajeżdżały autokary z wielu województw.

W wieku siedemdziesięciu dziewięciu lat zmarł artysta-rzeźbiarz Jan Maria Jakób.

3.3. W hotelu "N ovotel" rozpoczęła się ogólnopolska konferencja naukowa na temat społeczno-prawnych pro

Wydarzenia <w Poznaniu, (3 - 5.3)

blemów rolniczych spółdzielni produkcyjnych. Na posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Poselskiego przedstawiono stan sanitarny woj. poznańskiego. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert zespołu "Sinfomia Varsovia", pod dyrekcją Jerzego Swobody. Solistą był skrzypek Gidon Kremer. 4.3. Plan społeczno-gospodarczy i budżet dzielnicy na rok 1987 były głównymi tematami XVI Sesji Dzielnicowej Rady Narodowej N owe Miasto. Projekt budżetu nie zaspokajał niestety wielu pilnych potrzeb; nie przewidziano zwłaszcza środków na rozbudowę i remonty bazy oświatowo-wychowawczej oraz gospodarki komunalnej. Do Planu wprowadzano natomiast dodatkowe zadania: uzbrojenie Osiedla Malta, budowa dwóch przedszkoli na Osiedlach ZWM i Bohaterów II Wojny Światowej oraz szkoły na Osiedlu Czecha. Uchwalono budżet dzielnicy w wysokości po stronie wydatków 1345 min zł, czyli o 25 min zł więcej niż wstępnie planowano. XVIII Sesja Dzielnicowej Rady Narodowej Wilda. W wyniku głosowania uchwalono budżet w wysokości 719 min zł i Plan społeczno-gospodarczy, aczkolwiek z licznymi zastrzeżeniami wniesionymi przez Komisję Wniosków. Zobowiązano Prezydium Rady do starań o zwiększenie dotacji. W Sali Białej Urzędu Miejskiego odbyła się doroczna narada partyjno-służbowa, poświęcona ocenie działalności Urzędu. U dział w niej wzięli sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Andrzej Rakowski, wojewoda poznański Bronisław Stęplowski, członkowie egzekutywy Komitetu Zakładowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, przewodniczący Miejskiej Rady N arodowej Stanisław Antczak, kierownicy wydziałów Urzędu Miejskiego i ich zastępcy, przedstawiciele Państwowej Inspekcji Handlowej oraz Izby Skarbowej. O problemach miasta i sposobach ich rozwiązywania mówili prezydent Poznania Andrzej Wituski i I sekretarz Komitetu Zakładowego J erzy Sierżant. W Poznaniu przebywała delegacja Socjaldemokratycznej Partii

Korei, na której czele stał Kim The Sob. Goście spotkali się z przedstawicielami władz polityczno-administracyjnych, zwiedzili miasto oraz Zakłady Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". W godzimach popołudniowych spotkali się z aktywem Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego.

Teatr "Maya", pod kierownictwem Kazimierza Grochmalskiego, udał się w podróż artystyczną do Francji na Międzynarodowy Festiwal Teatralny w Nantes. Przygotowano Sztukę umierania według Grochmalskiego.

5.3. Na sesji Dzielnicowej Rady Narodowej Stare Miasto rozpatrywano projekt preliminarza budżetowego na 1987 r. Referował naczelnik Chlebosław Adamczyk. Projekt nie spotkał się z uznaniem radnych, a Komisja Rozwoju Dzielnicy zgłosiła wniosek o jego nieprzyjęcie. Prezydium Rady zwróciło się do radnych o zatwierdzenie projektu, ale pod pewnymi warunkami. Sprowadzały się one w zasadzie do zobowiązania naczelnika o podjęcie starań o uzyskanie dodatkowych funduszów na remonty budynków mieszkalnych oraz placówek oświatowych. Szkoły na Starym Mieście są bowiem najbardziej zatłoczone i mają najwyższy w mieście wskaźnik zmianowości. Budżet uchwalony został przy 12 głosach przeciwnych. Arcybiskup poznański ks. Jerzy Stroba złożył wizytę w Instytucie Pediatrii Akademii Medycznej i przekazał placówce w imieniu J ana Pawła II echokardiograf firmy "Siemens" .

W salach wystawowych Muzeum Rzemiosł Artystycznych na Wzgórzu Przemysława otwarto wystawę współczesnej grafiki obcej ze zbiorów Muzeum Narodowego. Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, w Konsulacie Generalnym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu odbyło się spotkanie przedstawicielek poznańskich środowisk twórczych, organizacji kobiecych i zakładów pracy. Obecna była na spotkaniu zastępca członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabriela Rembisz. Gości powitał konsul Michaił Mogiłatow. Spotka

nie upłynęło w serdecznej atmosferze. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza koncert Orkiestry Kameralnej Jeunesses Musicales "Musica Viva", pod dyrekcją Mirosława Trzeciaka. Solistami byli: Robert N akoneczny (tenor altowy) i Urszula Janik-Krzemionka (flet).

Po ekspertyzie naukowców z Politechniki Poznańskiej, Zarząd Dróg i Mostów zamknął ruch kołowy przez Most Teatralny, za wyjątkiem przejazdów tramwajów. 7.3. Nadkomplet poznaniaków przybył do Pałacu Kultury na wybory "Miss Wielkopolski 87", do których stanęło piętnaście dziewcząt. Ubiegłoroczna "Miss Wielkopolski" Joanna Sitkowska koronę najpiękniejszej włożyła na głowę dwudziestoletniej Magdaleny Sokołowskiej. Tytuł "Miss Gracji" przypadł Darii Batko. N a czele jury stał Stefan Mroczkowski.

W przeddzień Międzynarodowego Dnia Kobiet, w Sali Białej Urzędu Miasta odbyło się spotkanie około sześćdziesięciu wyróżniających się w pracy zawodowej i społecznej poznanianek z przedstawicielami władz miasta i województwa. Przybyli: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik, wojewoda poznański Bronisław Stęplowski, prezydent Poznania Andrzej Wituski, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusz Czwojdrak i Miejskiej Rady N arodowej Stanisław Antczak.

Przemawiał Tadeusz Czwojdrak.

O działalności organizacji kobiecych mówiły: zastępca członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Gabriela Rembisz oraz przewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego Ligi Kobiet Polskich Jadwiga Kośmider. W części artystycznej wystąpiła młodzież z Państwowego Liceum Muzycznego im. Jana Kasprowicza.

W Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego zorganizowano naradę poświęconą perspektywom rozwoju działalności wychowawczej i patriotyczno-obronnej ogniw Ligi "Obrony Kraju w środowisku akademickim. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 228 Koncert Poznański orkiestry symfonicznej Filharmonii

J95.

Poznańskiej, pod dyrekcją Renarda Czajkowskiego. Solistami byli: Siegfried Góthel (Republika Federalna Niemiec - trąbka) i Tomasz Zagórski (tenor).

Szkoła Podstawowa Nr 16 im.

Arkadego Fiedlera na Osiedlu Tysiąclecia, w obecności przedstawicieli władz partyjnych, administracyjnych i oświatowych, otrzymała sztandar, ufundowany przez Wyższą Szkołę Oficerską Służb Kwatermistrzowskich im. Mariana Buczka oraz Komitet Rodzicielski. Wyrazem uznania dla trudu nauczycieli były także liczne wyróżnienia. Odznaką Honorową Miasta Poznania udekorowano Teresę Gubas. 9.3. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zainaugurowano VIII Dekadę Szkół Artystycznych. Koncertowały zespoły uczniów czterech szkół. W siedzibie Urzędu Wojewódzkiego odbyło się spotkanie I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Łukasika i wojewody poznańskiego Bronisława Stępkowskiego z ordynariuszem archidiecezji poznańskiej ks. arcybiskupem Jerzym Strobą. Tematami spotkania były sytuacja społeczno-gospodarcza oraz współdziałanie władz państwowych i kościelnych w kształtowaniu właściwych postaw społecznych, rzetelnej pracy i poszanowania przepisów prawa.

W "Empiku" przy ul. Ratajczaka pierwszy z nowego cyklu turniej recytatorski o nagrodę "Wierzbowego Liścia" . Najwięcej głosów publiczności otrzmała Bogna Bartkowska z II Liceum Ogólnokształcącego za interpretację fragmentów utworów Kazimierza Dąbrowskiego. Gościem imprezy była artystka scen stołecznych Monika Dzieniesiewicz-Olbrychska, która przedstawiła portret Marii J asnorzewskiej- Pawlikowskiej oraz recytowała jej wiersze. W sali sportowo-widowiskowej "Arena" odbył się koncert rock and rolla z udziałem Shakin Stevensa.

Wydarzenia w Poznaniu (9 - 10.3)

W Wielkopolskim Parku Zoologicznym urodził się kot bengalski. "Czarny poniedziałek" w komunikacji miejskiej. Ok. godz. 16.10 u zbiegu ulic Roosevelta i Poznańskiej doszło do kolizji tramwaju nr 10 z autobusem linii nr 69. Do izby przyjęć Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia przywieziono siedemnastu poszkodowanych. Cztery osoby z poważnymi obrażeniami hospitalizowano. N a miejsce katastrofy przybył prezydent Poznania Andrzej Wituski, który następnie udał się do Szpitala, gdzie interesował się losem poszkodowanych. Motorniczy tramwaju i kierowca autobusu zostali zatrzymani. Był to w ogóle feralny dzień w komunikacji w mieście, a zaczął się o godz. 1.45 na ul. S trz eszyńskiej, gdzie nietrzeźwy kierow a "Syreny" wjechał na słup i dWIe osoby zostały ciężko ranne. O godz. 7.45 przy ul. Pułaskiego nieprawidłowo przechodzącą przez jezdnię dziewczynę potrącił "Polonez". O godz. 7.50 przy ul. Promienistej doszło do zderzenia "Fiata 126p" z Zastawą", w wyniku którego trzy' osoby odniosły obrażenia. O godz. 13.45 przy ul. Serbskiej zderzyły się dwie taksówki. O godz. 14.00 przy ul. Starołęckiej "Star" zajechał drogę tramwajowi i zranił motorniczego. O godz. 14.30 przy ul. Grunwaldzkiej nietrzeźwego mężczyznę potrącił "maluch". O godz. 17.30 przy ul. Kasprzaka Fiat 126p" zderzył się z "FSO".

Bilans: 9 wypadków, 4 kolizje, 29 osób rannych, ponad 2,3 mi zł strat. Przerażające! 10.3. Plenarne posiedzenie Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grunwald poświęcone szukaniu rezerw umożliwiających rozwiązywanie zadań II etapu reformy gospodarczej. Obradami kierował I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Jan Wojciechowski.

W Wielkopolskim Wydawnictwie Prasowym zorganizowano naradę poświęconą popularyzacji problemów obronności kraju, w tym także obrony cywilnej. W Sali Malinowej Pałacu Działyńskich odbył się recital fortepianowy Doroty Frąckowiak - Kapały.

W Salonie Biura Wystaw Artystycznych przy Starym Rynku otwarto trzy wystawy plastyczne: doc. Jana Świtki z Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, który prezentował swe obrazy i rysunki z lat 1982 - 1985 z cyklów Pasma Pasma-Kumulacje oraz Oczekujący; Jerzego Michalskiego, adiunkta Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, który wystawił obrazy, grafiki i rysunki z lat osiemdziesiątych; Zbigniewa Kowalewskiego, absolwenta Akade1}lii Sztuk Pięknych w Krakowie, ktory przedstawił 75 obrazów - pejzaży i martwych natur - w stylu nawiązującym do polskiego postkoloryzmu. W Klubie Plastyka na Starym Rynku otwarto wystawę malarstwa Janusza Szewczyka (Łódź).

Jubileusz siedemdziesięciopięciolecia urodzin Józefa Burbelki, wybitnego pedagoga Akademii Wychowania Fizycznego. Jego główną zasługą było .rozwinięcie systemu zaocznego kształcenia i dokształcania czynnych nauczycieli wychowania fizycznego i działaczy zaangażowa

Plenarne posiedzenia Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego poświęcone dyskusji nad materiałami zjazdowymi. N a czele zjazdowej komisji rekomendującej stanął Mirosław Kopiński.

Rozpoczęła się dwudniowa konferencja naukowa poświęcona roli zakładowych systemów wynagradzania.

nych w kulturze fizycznej w kraju. W ciągu czternastu lat kierowania Studium Zaocznym, dziekan J ózef Burbelka doprowadził do ukończenia studiów ponad tysiąc pięciuset absolwentów, na kierunkach nauczycielskim, trenerskim, rekreacji i rehabilitacji ruchowej. 11.3. W Pałacu Działynskich walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania. Wybrano nowy zarząd, na czele którego stanął ponownie prof. dr Stanisław Nawrocki. W Urzędzie Miejskim zorganizowano spotkanie przedstawicieli Zachodniej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych, Zarządu Budowy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju i Zarządu Dróg i Mostów. Omawiano problemy związane z rozbudową i modernizacją węzła kolejowego w centrum miasta i przebiegiem końcowego odcinka Szybkiego Tramwaju. Przewodniczył prezydent Poznania Andrzej Wituski. Ustalono tematy, które będą konsultowane z ekspertami. W ramach estrady kameralnej, w sali Towarzystwa im. Henryka Wieniawskiego koncertowali studenci i pedagodzy Akademii Muzycznej. Wieczór poświęcony był twórczości Ludwiga van Beethovena.

O życiu i twórczości Józefa M.

Hoene- Wrońskiego wykład monograficzny w Klubie im. Włodzimierza Pietrzaka wygłosił Kazimierz Zieliński.

W wieku sześćdziesięciu trzech lat zmarł doc. dr inż. Alfred Batufa, naczelny dyrektor Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Nr 1 wiatach 1968-1970 naczelny inżynier Zakładów Budownictwa Kolejowego w latach 1950 -1985,naczelny inżynier "Hydrobudowy" w latach 1970 - 1976, nauczyciel akademicki w Instytucie Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej. 12.3. Przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych kpt.

Józef Smiglak i ppor. Wojciech Ziemkiewicz przekazali proboszczowi z Głuchowa ks. Stefanowi Pabiszczakowi płaskorzeźbę drewnianą Upadek Chrystusa pod krzyżem z XVI w., skradzioną z kościoła w nocy z 22 na 23 października 1986 r. W Pałacu Działynskich rozpoczęła się konferencja naukowa na temat ruchu oporu na ziemiach polskich wcielonych do III Rzeszy (1939- 1945;.

W poznańskim Oddziale Towarzystwa "Polonia" podejmowani byli Polacy z Brazylii: Jan Kozak i jego córka Maria H. Kozak-Kantor działacze Towarzystwa im. Tadeusza Kościuszki w Kurytybie. W spotkaniu tym wzięli udział mieszkańcy Poznania noszący nazwisko Kozak.

W salonie "Empiku" na Osiedlu Piastowskim otwarto pośmiertną wystawę twórczości artysty-plastyka Andrzeja Jarzembowskiego. Zakończył się dwudniowy zjazd przedstawicieli siedemdziesięciu spółdzielni pralniczych w kraju. Plenarne posiedzenie Społecznego Komitetu Budowy Parku- Pomnika Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko- Radzieckiej na Cytadeli. Omówiono wyniki działalności w 1986 r. Podczas spotkania, w którym uczestniczył m. in. konsul Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Jurij Bobrowicki, kilkunastu osobom wręczono medale będące wyrazem uznania za wkład w działalność Społecznego Komitetu Budowy Parku- Pomnika.

13.3. Tematem plenarnego posiedzenia Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stare Miasto była realizacja zadań społecznych i gospodarczych w świetle uchwał III Plenum Komitetu Centralnego i styczniowego plenum Komitetu Wojewódzkiego. Referat egzekutywy Komitetu Dzielnicowego przedstawił sekretarz Aleksander Gilewicz, a obradom przewodniczył I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Romuald Łukaszewski.

Wydarzenia w Poznaniu (13 - 15.3)

15.3.

sentencję: Serce ma swoje zasady, o których rozum nie wie. W Pałacu Kultury odbyły się eliminacje miejskie do Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze. W Domu Drukarza zakończenie eliminacji o prawo udziału w VIII Festiwalu w Koninie. Najwyższą ocenę jury otrzymała Justyna Kubiak z Dopiewa. Nagrody przypadły zespołom wokalnym: "Wesołe Nutki" z Miłosławia i "Dzwoneczki" z Opalenicy. W eliminacjach tanecznych wzięło udział siedemnaście zespołów, a bilety do Konina zdobyły" Tańczące Literki" z Domu Drukarza.

N a "Scenie na Piętrze" premiera sztuki Willy Russela Edukacja Rity, w reżyserii Zdzisława Tobiasza. Scenografię - proj ektował Marcin Stajewski. W premierowej obsadzie grali Gabriela Kownacka i Leonard Pietraszak.

W galerii Anny Kareńskiej piosenki ze swego repertuaru śpiewała Krystyna Sienkiewicz. Oprawę muzyczną przygotowała Anna Szafrańska. Zespół Pieśni i Tańca "Łany", pod kierownictwem Wiesława Kaszubkiewicza, udał się w podróż artystyczną do Berlina Zachodniego. W Pałacu Kultury wojewódzkie eliminacje na Festiwal Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze. Jury, pod przewodnictwem Zbigniewa Górnego, do eliminacji międzywojewódzkich w Inowrocławiu zakwalifikowało Hannę Kielich, Renatę Pokrzycką oraz Cecylię Sadowską. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się recital organowy Krzysztofa Wilkusa. W kinie "Muza" premiera filmu Anny Sokołowskiej ESD, nakręconego na podstawie książek Kwiat kalafiora i Ida sierpniowa Małgorzaty Musierowicz, którego akcja rozgrywa się w Poznaniu. Główną rolę grała szesnastoletnia Elżbieta Helman. Zdjęcia Jacek Korcelli.

ESD oznacza "Eksperyment Sygnałów Dobra". W wieku sześćdziesięciu jeden lat zmarł pisarz, poeta, prozaik, krytyk literacki i eseista Bogusław Kogut, autor wielu znanych powieści o tematyce współczesnej, redaktor naczelny " Tygodnika Zachodniego" , działacz Związku Literatów Polskich, członek egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczo

W Domu Drukarza rozpoczęły się eliminacje zespołów dziecięcych (500 wykonawców) ubiegających się o prawo udziału w VIII Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej, z towarzyszeniem orkiestry pod dyrekcją Stefana Stuligrosza, wykonał Pasję wg Sw. Mateusza Jana S. Bacha. Solistami byli: Grażyna Flucińska (sopran), Katarzyna Suska (mezzosopran), Jerzy Knetig (tenor), Czesław Gałka (bas), Piotr Liszkowski (bas) .

W wieku sześćdziesięciu lat zmarł działacz ruchu młodzieżowego mgr Jerzy Sosnowski, redaktor naczelny poznańskiego Oddziału Wydawnictwa Artystyczno-Graficznego i Krajowej Agencji Wydawniczej w latach 1962 - 1972 i 1974 - 1980, redaktor naczelny Ośrodka Telewizyjnenego w latach 1972 - 1974. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 14.3. W godzinach przedpołudniowych w Ośrodku Szkolenia Kadr Rolniczych przy ul. Żniwnej na ogólnopolskiej sesji nt. "Dziecko w domu dziecka" wręczono nagrody w konkursie na wspomnienia wychowanków i wychowawców. Z obfitego plonu 135 prac organizatorzy nagrodzili ponad trzydzieści. Podczas sesji wręczony został po raz pierwszy, ustanowiony przez poznańskich radiowców, "Medal serca", przyznawany ludziom nieobojętnym. Autorką medalu jest Barbara Ertel-Jakubowska. Umieszczono na nimnej Partii Robotniczej w latach 1956 - 1957, poseł na Sejm w latach 1957 -1962, radny Miejskiej Rady Narodowej. U dekorowany Orderem Sztandaru Pracy I klasy.

16.3. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik spotkał się z przedstawicielami poznańskiego Oddziału Towarzystwa "Polonia"; obecny był na spotkaniu przewodniczący Obywatelskiego Komi tetu Domu Polonii prof. dr Alfons Klafkowski. W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę indywidualną prac Władysława Pawlaka zatytułowaną Kartki Z albumu. Zespół Pieśni i Tańca "Łany", pod kierownictwem Wiesława Kaszubkiewicza, powrócił z podróży artystycznej do Berlina Zachodniego. 17.3. Otwarcie 47 Targów Krajowych "Wiosna 87". W inauguracji uczestniczyli m. in. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik, wojewoda poznański Bronisław Stęplowski oraz prezydent Poznania Andrzej Wituski. Przemówienie wygłosił minister handlu wewnętrznego i usług Jerzy Jóźwiak. N a powierzchni ponad 76 tys. m 2 producenci ze wszystkich sektorów gospodarczych przedstawili wyroby ze 170 grup towarowych, wartości ok. 270 mld zł. * "Dzień niemiecki' w II Liceum Ogólnokształcącym. Gośćmi Liceum byli studenci germanistyki z U niwersytetu im. Adama Mickiewicza. Młodzież przedstawiła w języku

niemieckim interesujący program literacki, poetycki i muzyczny; przygotowała dialogi, fragmenty sztuk, pieśni i piosenki. Urządziła wystawę plakatu i współczesnej grafiki austriackiej, szwajcarskiej oraz Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Republiki Federalnej Niemiec. Konferencja prasowa ministra handlu wewnętrznego i usług J erzego J óźwiaka. Uczestniczyli w niej wiceministrowie przemysłu chemicznego i lekkiego Eugeniusz Zarzycki oraz hutnictwa i przemysłu maszynowego Ryszard Bryk. 18.3. W Akademii Medycznej odbyło się spotkanie, podczas którego Amerykanie polskiego pochodzenia - · przedstawiciele Fundacji "Friends of Poland" ze stanu Massachusetts (Stany Zjednoczone Ameryki Płn.), z prezesem Walterem Jarnotą, przekazali uczelni duży zbiór książek medycznych oraz skryptów dla studentów i pracowników naukowych. W Urzędzie Wojewódzkim na roboczym posiedzeniu zebrał się sztab akcji "Posesja 87". Przewodniczył naradzie wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski. Operacja "Posesja 87" podzielona została na dwa etapy: od 23 marca do 16 maja oraz od 5 do 17 października. Wojewoda poznański Bronisław . Stęplowski przyjął, goszczących w Poznaniu z okazji Targów Krajowych "Wiosna 87", ambasadora Rumunii w Polsce łona Tesu oraz rumuńskiego wiceministra handlu wewnętrznego łona Comanescu. W spotkaniu uczestniczył wiceminister handlu wewnętrznego i usług Andrzej Malinowski. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik oraz wojewoda poznański Bronisław Stęplowski podejmowali I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego w Szczecinie Stanisława Miśkiewicza i wojewodę szczecińskiego Stanisława Malca. Omówiono problemy rozwoju społeczno-gospodarczego obu województw, wymieniono poglądy na temat podejmowanych inicjatyw w sferze zarządzania oraz przedstawiono inicjatywy zmierzające do efektywniejszych działań na rzecz podnoszenia aktywności zawodowej poprzez instancje partyjne. 19.3. Kolegium Wojewody Poznańskiego dokonało oceny realizacji wojwódzkiego programu podnoszenia efek

Wydarzenia w Poznaniu (19 - 20.3)tywności wykorzystania zasobów materiałowych i paliwowo-energetycznych za rok 1986; wysłuchało informacji o sposobie reagowania na skargi, wnioski i postulaty ludności w dzielnicy J eżyce, a także informacji o realizacji wniosków i postulatów z kampanii wyborczej do Sejmu, rad narodowych i samorządów terytorialnych w Obornikach.

Z okazji stulecia śmierci Ignacego J. Kraszewskiego w gmachu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego otwarto wystawę poświęconą życiu i twórczości autora Starej baśni. Młodzi ludzie z poznańskich zakładów i przedsiębiorstw współpracujących ze Związkiem Radzieckim byli gośćmi Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu. Przyjął ich konsul Igor Borysów. Na spotkanie przybyli także sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zj ednoczonej P artii Robotniczej S tanisław Piotrowicz i przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej Henryk Przybylski.

W salonie "Emipku" kolejne spotkanie z cyklu "Porozmawiajmy* o Poznaniu", tym razem poświęcone Poznaniowi okresu renesansu. Dyskusję zagaiła doc. dr hab. Teresa Jakimowicz, po której wystąpił prof.

Witold Maisel.

W galerii Anny Kareńskiej monodram Heindricha Bolla Utracona cześć Katarzyny Blum przedstawiła Dorota Stalińska.

W Pałacu Kultury otwarto doroczną wystawę hobbystów z cyklu "Czego to ludzie nie zbierają".

W wieku siedemdziesięciu pięciu lat zmarł Stanisław Dubisz, zasłużony działacz gospodarczy, państwowy i społeczny, długoletni zastępca kierownika Wydziału Handlu, Drobnej Wytwórczości i Usług Urzędu Miejskiego. U dekorowany Krzyżem

Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

20.3. Dwudziesta premiera na działającej pod auspicjami Poznańskiej Estrady "Scenie na Piętrze". Dano spektakl Janusza Krasińslftego Smierć na raty - czyli czapa, w reżyserii i inscenizacji Marka Wilewskiego . W premierowej obsadzie grali: Jerzy Kamas, Włodzimierz Kłopocki, Andrzej Szczytko i Henryk Talar. Z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin oraz pięćdziesięciolecia działalności naukowej prof. dra hab. Gerarda Labudy, w małej au

li Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyło się spotkanie wybitnego historyka z przedstawicielami władz politycznych i administracyjnych, kierownictwa uczelni oraz gronem uczniów, współpracowników i przyjaciół. Nawiązując do wkładu Jubilata w rozwój nauk historycznych, rektor prof. dr hab. J acek Fisiak wręczył Profesorowi nagrodę jubileuszową oraz pierwszy tom II wydania (pierwsze ukazało się czterdzieści lat temu) Studiów nad początkami państwa polskiego. O dorobku badawczym, dydaktycznym i organizacyjnym prof. Labudy mówili dziekan Wydziału Historycznego doc. dr hab. Edmund Makowski oraz prof. dr hab. Jerzy Strzelczyk. Minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. dr hab. Benon Miśkiewicz, wręczył Jubilatowi Nagrodę I stopnia.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Stefana Marczyka. Solistą był pianista węgierski Istvan Szekely. Rozstrzygnięto konkurs na opis dziejów żeglugi pasażerskiej na Warcie. N a czele jury stał zastępca redaktora naczelnego "Głosu Wielkopolskiego" red. Marian Flejsierowicz. Dwie I nagrody zdobyli: Edmund Nadolski i Maria Suchowiak. W gmachu Urzędu Wojewódzkiego wojewoda poznański Bronisław Stęplowski spotkał się z przewodniczącymi zarządów wojewódzkich związków młodzieży. Zamknięcie Targów Krajowych "Wiosna 87". Ocenę imprezy publicysta "Głosu Wielkopolskiego" opatrzył tytułem Targi Krajowe nie zadowolily handlowców. Nagrody dla producentów zabawek. 21.3. W siedzibie Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Współdziałania. Komisja omówiła funkcjonowanie rad narodowych i administracji państwowej po uregulowaniach prawnych Sejmu w sprawie rozdziału kompetencji administracyjnych na szczeblach wojewódzkim, miejskich i dzielnicowym. Uczestniczący w obradach członkowie Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego przedstawili informację o przebiegu kampanii sprawozdawczo-wyborczej i o przygotowaniach do Zjazdu Wojewódzkiego. Komisja przyjęła informację o założeniach polityqzno-organizacyjnych obchodów Swięta 1 Maja, 196 rocznicy l}chwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Swięta Ludowego. Obradami kierował przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzy BryI.

"Dzień patrona" w Zespole Szkół Zawodowych im. Joachima Lelewela. Zaproszonym gościom przedstawiono szerg uczniowskich dokonań: od ekspozycji bibliotekarskiej, poligraficznej, po zbiory aparatów telefonicznych, ekslibrisów, a nawet · nowoczesne okienko pocztowe. Równocześnie odbywał się sejmik szkolenia praktycznego. Posiedzenie plenarne Zarządu WoV jewódzkiego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej poświęcone było ocenie realizacji uchwał IV Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej. Podczas plenum, sztandar organizacji udekorowany został Odznaką Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa 'poznańskiego". Złotymi Odznakami im. Janka Krasickiego wyróżniono: Janusza Bonowskiego, Stanisława Filipiaka i Zbigniewa Podlasia. W czasie obrad godzinny dyżur pełnili przedstawiciele kilku wydziałów Urzędu Wojewódzkiego. Można było uzyskać fachowe porady z zakresu budownictwa, rolnictwa, kultury i sportu. Udostępniono zwiedzającym ekspozycje m. in. dorobku Turnieju Młodych Mistrzów Techniki, projektu zabudowy osiedla domków jednorodzinnych w Strzeszynie - które powstanie pod patronatem organizacji i związków zawodowych - oraz umożliwiono zapoznanie się z grami komputerowymi. W Zespole Szkół Rolniczych na Golęcinie finał VIII edycji Olimpiady Wiedzy Społeczno-Prawnej. W małej auli Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza spotkali się przedstawiciele kilku pokoleń działaczy Związku Młodzieży Wiejskiej. Przemawiał Tadeusz Kuraś. Tym spotkaniem poznańscy "wiciowcy" zainaugurowali obchody trzydziestolecia organizacji. W ramach obchodów siedemdziesięciopięciolecia Chóru Męskiego "Arion", w auli Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 przy ul. Solnej odbył się koncert chórów "Arion" z: Kościana, Kotlina (mieszanego) i Poznania, którymi dyrygowali: Tadeusz E. Kosciow, Janusz Barański i Andrzej Niedziałkowski. Solistą był Jan Drajerczak.

W Sali Wielkiej Pałacu Kultury przedstawiła swój dorobek młodzież z Kołaczkowa koło Wrześni. Koncert nosił tytuł Nadzieja ma kolor zielony. W wieku osiemdziesięciu czterech lat zmarł Antoni N owak, harcmistrz Polski Ludowej, działacz harcerstwa wielkopolskiego. Honorowy przewodniczący Harcerskiego Kręgu "Piątaków- Seniorów", instruktor-senior, który przez prawie siedemdziesiąt pięć lat był wierny harcerskim ideałom. Dla wielu pokoleń harcerzy był przykładem wycho

Wydarzenia w Poznaniu (21 - 24.3)

wawcy, wzorem pracowitości, su· mienności i umiłowania Ojczyzny.

Od 1921 r. do chwili śmierci pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji w V Hufcu Harcerzy im. ks. Józefa Poniatowskiego, "Szarych Szeregach" i poznańskich władzach harcerskich. W latach 1925 - 1973 kierował placówkami handlowymi zajmującymi się zaopatrzeniem w umundurowanie, akcesoria i sprzęt obozowy harcerstwa poznańskiego. 22.3. Delegaci -mandatariusze blisko pięćdziesięciotysięcznej rzeszy członków Polskiego Związku Wędkarskiego w Poznańskiem spotkali się w sali Poznańskiej Fabryki Łożysk Tocznych, by poddać ocenie dwuletnią pracę zarządu okręgu. 23.3. Rozpoczęły się obrady II Zjazdu Federacji Zakładowych Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Drobiarskiego. Rozpoczęto kolejną akcj ę pod hasłem "Posesja 87". Tym razem zespoły złożone z pracowników Urzędu Miejskiego, funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz działaczy samorządów mieszkańców i organizacji młodzieżowych zlustrowały tereny Osiedli: Rusa, Manifestu Lipcowego, Tysiąclecia i Piastowskiego. Rozpoczęła się ogólnopolska konferencja nt. "Gastronomia dziś i jutro". Obrady otworzył minister handlu wewnętrznego i usług Jerzy J óźwiak, a ich przewodnictwo objął wiceminister Tadeusz Hyla. Stan gastronomii w kraju i perspektywy jej rozwoju o ówiła wice yrektor Departamentu Zywności i Zywienia Elżbieta Abramowicz. Obecni bylina konferencji sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Piotrowicz i wicewojewodowie poznańscy Tadeusz Zając i Alojzy BryI. U czestnicy o brad zwiedzili około dwudziestu poznańskich i podpoznańskich lokali gastronomicznych. Zorganizowano także pokaz wyrobów ciastkarskich, wystawę szkła, porcelany i nakryć stołowych.

Ukazał się pierwszy numer miesięcznika "Spółdzielczość Budowlana" - organu Centralnego Związku Spółdzielni Budowlanych. Nakład - 3 tys. egz. Funkcję redaktora naczelnego powierzono Januszowi Bekasowi. Staraniem Towarzystwa Przyjaciół Tradycji Bazaru Poznańskiego "Bazar", odbyła się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza konferencja popularno-naukowa pod hasłem "Polonijny ruch gospodarczy w Wielkopolsce". 24.3. Zakończenie II Zjazdu Federacji Zakładowych Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Drobiarskiego. Podsumowano na nim trzyletnią kadencję zarządu i przyjęto program działania na najbliższe lata. Przewodniczącym Federacji został ponownie Leszek Tomkowiak z Poznańskich Zakładów Drobiarskich. Rozpoczęła się międzynarodowa konferencja na temat przyszłości i perspektyw rozwojowych przemysłu gumowego. W południe, na Rondzie Sródeckim doszło do nieco dziennego zdarzenia. W ciężarowym samochodzie przewożącym na platformie drapieżne zwierzęta urwało się koło, w wyniku czego jedna z klatek spadła na jezdnię, a z niej beztrosko wyszedł na wolność... lew. Jednak dozorcy szybko zażegnali niebezpieczną dla przechodniów sytuację: lwa uśpiono i załadowano do klatki, awarię usunięto i transport udał się w dalszą drogę.

W wieku osiemdziesięciu dwóch lat zmarł artysta fotografik Franciszek Maćkowiak, członek-założyciel Okręgu Wielkopolskiego Związku Polskich Artystów Fotografików, współpracownik "Kroniki Miasta Poznania" .

25.3. Bawiąca w Polsce delegacja Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. Józefa Bema z Budapesztu była podejmowana przez poznański oddział Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną "Polonia". N astąpiło podpisanie umowy o współpracy na lata 1987 - 1990. Prezes Stowarzyszenia Andrzej Wesołowski oraz wiceprezes Jerzy Kochanowski otrzymali z rąk wicewojewody poznańskiego Alojzego Bryla i prezydenta Poznania Andrzeja Wituskiego Odznaki Honorowe Miasta Poznania i "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego". Zakończyła się ogólnopolska konferencja gastronomiczna. Imprezami towarzyszącymi były konkursy cukiernicze i garmażeryjne, w których wysoki kunszt zaprezentowali przedstawiciele wszystkich organizacji gastronomicznych w woj. poznańskim. N ajlepszymi okazali się mistrzowie: Janusz Balcerowski z kawiarni "Kolorowa" (I miejsce za rożki orzechowe) i Kazimierz Michalski z restauracji "Pod Koziołkami" (indyk z owocami). W Sali Czerwonej Pałacu Działynskich odbyło się walne zebranie członków Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego. Przemawiał prezes Kuratorium prof. dr hab. Henryk Olszewski, a sprawozdanie z działalności złożył dyrektor prof. drhab. Antoni Czubiński. Podczas obrad grupie naukowców wręczono nagrody za osiągnięcia w dziedzinie badań niemcoznawczych w 1986 r. Laureatami nagród indywidualnych - za całokształt badań w dziedzinie spraw niemieckich i stosunków polsko-niemieckich - zostali profesorowie Gerard Labuda, Janusz Pajewski i Bronisław Pasierb.

W Akademii Ekonomicznej finał II Konkursu Ekologicznego Młodzieży Studenckiej. Zwyciężył Wojciech Magdziarz z Akademii Rolniczej w Poznaniu. Chór - Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Stefana Stuligrosza, udał się w podróż artystyczną do Belgii, Francji, Holandii i Republiki Federalnej Niemiec.

26.3. W Pałacu Działynskich podczas uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki Poznańskiej tytuł doktora honoris causa nadano wybitnemu specjaliście w dziedzinie elektroenergetyki prof. drowi inż. Zbigniewowi J asickiemu. Promotorem był prof. dr hab. Aleksander Kordus. W Domu Przyjaźni "Trojka" na Osiedlu Manifestu Lipcowego zorganizowano uroczystą wieczornicę z okazji 166 rocznicy wyzwolenia Grecji.

Przyznano Nagrody "Srebrnego Ratusza" za osiągnięcia w zakresie działalności publicystyczno-informatorskiej oraz społecznej. Prezes poznańskiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy PRL red. Leonard Wąchaiski powitał przybyłych na uroczystość wręczenia przedstawicieli władz, z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzym Silskim. Nagrody wręczał laureatom prezes S towarzyszenia Populary - zacji Prasy Jacek Swigoń. Otrzymali je: Bohdan Adamczak ("Ziemia Kaliska"), Jerzy Bogdanowski (" Telewizja Poznańska"), Jerzy Frąckowiak ("Tygodnik Ludowy") i Wacław Rogalewicz (" Gazeta Poznańska"). Wręczono także Złote Odznaki "Za zasługi dla dziennikarstwa". Otrzymali je: Stanisław Garczarczyk, Jerzy Matuszkiewicz. Anna Siekierska i Janusz Truszczyński. Pamiątkowy medal za dwadzieścia pięć lat pracy w zawodzie otrzymał Mirosław Idziorek.

Wydarzenia w Poznaniu (26 - 28.3)

Spotkanie wojewody poznańskiego Bronisława Stęplowskiego z wikariuszem generalnym archidiecezji gnieźnieńskiej ks. biskupem Janem Czerniakiem.

27.3. Obchody Międzynarodowego Dnia Teatru związane były ze stuleciem urodzin Leona Schillera. W Sali Odrodzenia Poznańskiego Ratusza odbyło się spotkanie, podczas którego zasłużonym artystom i pracownikom teatrów wręczono odznaczenia państwowe i regionalne. Przemawiał sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak. W Pałacu Kultury wręczono "Białe Bzy", przyznane najpopularniej - szym aktorom Wielkopolski: Antoninie Kowtunow i Jolancie Wrożynie z Teatru Wielkiego, Grażynie Wolszczak, Hannie Kulinie i J erzemu Stasiukowi z Teatru Nowego, Wojciechowi Siedleckiemu z Teatru Polskiego, Krystynie Arwicz z Teatru Muzycznego Marii Korzeniowskiej i Janowi Harendzie z Teatru "Marcinek" oraz Ryszardowi Węgrzynkowi z Polskiego Teatru Tańca. Impreza była jednocześnie inauguracją jubileuszu osiemdziesięciolecia Towarzystwa Kultury Teatralnej.

Ujrzana we śnie Wasawadatta. Projekt kostiumu

Na scenie Teatru Polskiego polska prapremiera starohinduskiego dramatu poetyckiego z III w. pt. Ujrzana we śnie Wasawadatta Bhasy. Przekład z sanskrytu Maria

K. Byrski. Reżyseria i adaptacja Grzegorz Mrówczyński, scenografia Marian Iwanowicz, muzyka (i wykonanie jej na syntezatorze) Grzegorz Stróżniak, choreografia Henryk Konwiński. W premierowej obsadzie grali: Dorota Lulka (Wasawadatta, królowa), Olga Dorosz (Padmawati, księżniczka), Renata Husarek (Kundżarika, dworka), Katarzyna Terlecka (Madhurika dworka), Irena Grzonka (Wasundhara, niańka Wasawadatty), Jolanta Szajna (Widżaja, odźwierna pałacowa), Mariusz Puchaiski (Jaugandharajana, minister), Mariusz Sabiniewicz (Udajana, król), Wojciech Siedlecki (Wiosenka, błazen), Sławomir Pietraszewski (Szambelan kausamabijski), Piotr Wypart (Szambelan króla Mahaseny), Wojciech Kalinowski (Uczeń bramiński), Michał Frydrych (Żołnież I; Pustelnik) , Aleksander Podolak (Żołnież II; Pustelnik).

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert kompozytorski Franciszka Woźniaka. Orkiestrą symfoniczną Filharmonii Poznańskiej drygował Piotr Warzecha. Przy fortepianie - Franciszek Woźniak. Dzień Metalowca. W Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" organizatorem obchodów był Niezależny Związek Zawodowy, a gościem - wicewojewoda poznański Tadeusz Zając. Obchody uświetniły występy Zespołu Tańca Regionalnego z Domu Kultury "H CP" oraz grupy wokalnej i instrumentalnej z Zespołu Szkół Mechani - cznych. Zjazd założycielski poznańskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Konia w Polsce. 28.3. Zakończenie Zjazdu Federacji Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Transportu Mleczarskiego "Transmlecz" . Wybrano nowy zarząd. Przewodniczącym Federacji został ponownie Waldemar Panas.

W auli uniwersyteckiej obradował II Wojewódzki Zjazd Patriotycznego Ruchu Odrodzenia N arodowego. Referat wygłosił przewodniczący Rady Wojewódzkiej Augustyn Kogut. Zjazd wybrał nowe władze. Przewodniczącym Rady Wojewódzkiej został dr Maciej Olejniczak. Rada Wojewódzka li

czy 268 członków. Wybrano 43 delegatów na II Kongres. W Teatrze Muzycznym premiera musicalu Jana Tomaszewskiego Boso ale w ostrogach, do którego libretto na podstawie książki Stanisława Grzesiuka napisali Ryszard Pietrujski i Krystyna W odnicka.

Kierownictwo muzyczne otefan Rudko, reżyseria i choreografia Zbigniew Czeski. Scenografię projektowała Liliana Jankowska. Kierownictwo chóru - Jolanti. Stawowy. W premierowej obsadzie wystąpili: Wojciech Zyffert (Staszek), Bogdan Kamiński (Ojciec), Katarzyna Góralczyk (Hania), Krystyna Arwicz (Baśka), Rajmund Wolff (Majster), Michał Kuleczka {Bokser), Jerzy Dzianysz (Tajniak), Jerzy Wojtkowiak (Bartek), Marian Wojciechowski (Leszek), Krystyna Westfal (Fela), Jan Adamczyk (Zocha), Maria Tomaszewska (Żona Zochy), Teresa Bogdanowicz (Dozorczyni), Jadwiga Kurzewska, (Matka), Antoni Urban (Mały), Bożena Scharf (Siostra Staszka), Jerzy Golfert (Przyjaciel), Błażej Licz

Od lewej: Wojciech Zyffert (Staszek) 1 Katarzyna Góralczyk (Hania)

mański (Policjant I), Andrzej N 0wicki (II), Jerzy Bandei (Woziwoda), Piotr Czupryś (Szambo-Majster), Jarosław Seifert (Zygmunt), Sylwester Pucek (Ojciec Zygmunta). Grupa Staszka: Zbyszko Graczyk, Jan Chmaj, Czesław Maciaszyk, Zbigniew Stróżniak, Wojciech Zyffert. Grupa Boksera: Grzegorz Koralewski, Jerzy Maćkowiak, Jarosław Sejfert, Jacek Sikorowski i Jerzy Wojtkowiak. / 29.3. Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki uczcił pięćdziesiątą rocznicę śmierci Karola Szymanowskiego estradowym przedstawieniem Stabat Mater i IV Symfonii.

W kościele Karmelitów Bosych odbył się koncert Poznańskiego Chóru "Polihymnia", pod- dyrekcją Janusza Dzięcioła.

30.3. Posiedzenie Wojewódzkiego Komitetu Obrony, poświęcone m. in. ocenie orzecznictwa i stosowania profilaktyki przez kolegia rejonowe do spraw wykroczeń. W obradach uczestniczył członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Kazimierz Barcikowski. Sesja Wojewódzkiej Rady N arodowej. Obradom przewodniczył Tadeusz Czwojdrak, a przysłuchiwali się im członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Kazimierz Barcikowski, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik oraz światowy autorytet w dziedzinie rehabilitacji prof. dr Wiktor Dega. Sprawy, o których debatowano, dotyczyły znacznej części społeczeństwa, bowiem w woj. poznańskim zarejestrowanych jest 120 tys. inwalidów i osób niepełnosprawnych. Wysłuchano także informacji o stanie ochrony środowiska. Przedstawiciele klubów radnych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, Stronnictwa Demokratycznego ocenili realizację U chwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w tej sprawie z 1983 r. W czasie dyskusji przemawiał również Kazimierz Barcikowski. N a zakończenie powołano Radę Społeczno-Gospodarczą. W jej skład weszło 87 osób, przedstawicieli wszystkich środowisk. Rada spełniać będzie funkcję opiniodawczą i doradczą. N a jej przewodniczącego wybrany został Ryszard Witkowski.

Wydarzenia w Poznaniu (30 - 31.3)

Wielkopolski Oddział Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa zorganizował dwudniową konferencję specjalistów, która miała dać odpowiedź na pytanie: J ak przyciągnąć do Polski obce kapitały? Na scenie w "Browarze" zespół warszawskiej Sceny Prezentacji - - m. in. Joanna Szczepkowska, Ryszarda Hanin i Mariusz Benoit przedstawił Lekcję Eugene Jonesco, w reżyserii Romualda Szejda. W sali Kominkowej Pałacu Kultury aktor Teatru Nowego Michał Grudziński przygotował imprezę poetycką Urok rycerskiej epoki. Wprowadzenia dokonała Dorota Dominik. W "Salonie Tadeusza Szantruczka" w "Empiku" wieczór upamiętniający pięćdziesiątą rocznicę śmierci Karola Szymanowskiego. Gościem był muzykolog Kornel Michałowski. Część artystyczną wypełnili: solistka stołecznego Teatru Wielkiego Urszula Trawińska-Moroz z akompaniatorką Krystyną Makowską, pianista Andrzej Tatarski i aktor Leszek Łotocki.

Brygady remontowe Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego rozpoczęły rozbiórkę torowiska wzdłuż ul. Fredry. Duże zmiany w kursowaniu tramwajów. 31.3. Obrady II Zjazdu delegatów związków zawodowych zrzeszonych w w Międzywojewódzkiej Federacji Związków Zawodowych Pracowników Rolnictwa. Wybrano nowy zarząd, którego przewodniczącym ponownie został Waldemar Borowiki. W Sali Odrodzenia Poznańskiego Ratusza odbyła się uroczystość nadania imion trzynaściorgu dzieci, urodzonych w dniu rocznicy wyzwolenia miasta. Obowiązki mistrzyni ceremonii pełniła Danuta Parzybok. Rodzice otrzymali medale pamiątkowe, kwiaty i polisy ufundowane dzieciom przez Państwowy Zakład Ubezpieczeń. W historii odbudowy Palmiarni dzień 31 marca odnotowano jako ważny. W południe ekipy specjalistów Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Nr 2 przekazały pierwszy, nowy, szklany segment obiektu. Jest to tzw. mnożarka, będąca zapleczem, gdzie hoduje się rośliny. Mnożarka składa się z pięciu komór; w każdej panują odmienne warunki klimatyczne. Segment zlokalizowany jest na tyłach Palmiarni od ul. Sniadeckich. N a marginesie tego faktu w prasie lokalnej przypomniano, że minęło już. .. dziewięć lat od chwili, kiedy szklane pawilony zostały zamknięte dla publiczności.

Zebrał Kronikarz

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1988.04/06 R.56 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry