Z RUCH(! WYDAWNI0ZEGO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1928 R.6 Nr4

Czas czytania: ok. 5 min.

36f.1

R o c z n i k S t a, t y s'ł y c z n y p r z e w o z u t o war 6 w --Warszawa -1928. Wy.szły za T. 1927 części I-IV.

R o c z n i k S t a t y s't y c z n y m i a s t a Ł o d z i. 192"1. Łódź 1928.

W i a d o m o ś c i S t a t y s t y c z n e o m i e ś c i e L w o w i e.

XVI. 1923-25. Lwów 1928 W y n i k 1 S P i s u p o w s z e c h n e g o z 1921 r. n a t e r e n i e m. s t. War s z a w y. Ludność - mieszkania - gospodarstwa domowe - stosunki zawod<Jlwe. Warszawa 1928. (Wydział Stal. M.agistratu).

M i e t _ u n d B a u p r e i s e i n d e r S t a d t B e r n. Bem 1928.

"S a m o r z ą ,d M' i e j s k i". NT" VHli8: Inż. Włoclz. Rabczew:' ski: Regulacja i zabudowa miast; Edmund Dunin: O rozhudowie miast; Mich. Heine: Budowa i konserwacja dróg w miastach; Józef Polak: Zadania gmin pols,{ich w dziedzinie zdrowotności. - Nr. VIIIj9: Szczęsny Wachho1'z: Problem samorządu w nowej organizacji ogólnej Rzplitej, Polskie:j; Piotr Wielgus: Nowe rozporządzenia admin:,s'racyjne a samorząd mi,ejsk1. - Nr. VIIII10: Kazimierz Windakiewicz: Spriawa organizacji pracy w organach ustTojowych i .urzędach komunalnych; L. Wł. Biegeleisen: Reforma -administracji komunalnej. - Nr. VIII/H: Edward Kubaiski: Policja państwowa, jej organizacja i stosunek do samorządu; Mieczysław Seifert: Bezpieczf'ństwo i higjena pracy; dalszy ciąg Biegeleisena :,Reforma".

.,P r z e g l ą d T Y o d n i o w y" zawiera m. i. Dr. J6zefa Zawadzkiego: Zjazd mieszkaniowy w Monachjum (dokończenie; nr. 36); A. MaĆ'kiewicza Zakres kompeŁenc;i sanitarnego leka,rza weterynaryjnego w mieście; Działalność Banku Gospodars.wa Krajowego na polu obsługi kredytowej miast w r. 1927 i 1-szem półroczu r. 1928; Konwers;a komunalnych pożyczek, zaciągniętych na cele walki z bezrobociem (nr. 37); Miasto Ołyka; Teodora Toeplitza: Po roku ( o wystawie mieszkaniowej w Stutgarcie, nr. 38); Miasta wołyńskie na wystawie ogólno,.wołyńskiej (nr. 39); Ziemie wschodnie (nr. 40); Miasta woj. Białostoc.kiego; Zygmunta Zaleskiego: Zasady statysyk! mieszkaniowej (nr. 41); A. Szulca: Czy, gazownictwo ma przyszłość (nr. 43); Refleksje z dziedziny samcrząd.u (nr. 44); Tomasza Całunia: Kilka uwag z powodu prjektu ustawy o gminie miejskiej (nr. 45);

KRONIKA MJA8T A POZNANIA

L. W. Biegeleisena: Dorobek samorządu terytorjalnego w pierwszym okresie niepodległości (nr. 46); AaoJfa Grossa: Rozbudowa miast, jej sfinansowanie i kredyt komunalny; Kredyty budowlane (nr. 47 i 48); Na, marginesie międzynarndowego zj3.zd.u w sprawach mieszkaniowych i planowania miast, Teodora Toeplitza: Ze zjazdu mieszkaniowego w Paryżu (nr. 49). "Wiadomości Samorząaowc" zawierają m. in.: Elekjtryfikacja woj. Poznańskiego; W. Gaerlnera: W sprawie "-przemysłu okrężnego (nr. 17 i 18); Przegląd ustawodawstwa polskiego 1926-1928; W sprawie rewizji przepisów budżetowych (nr. 18); Wykaz najważniejs'Zych ustaw i rO.lporządzeń 1926-1928 (nr. 19); W. Gaernera: Wspieranie ubogich a ubezpiec.zenia społeczne (nr. 20-22}; Jana Kuźna:ra: Klęska mieszkaniowa (nr. 16 i 21); Dziesięciolecie samorządu polskiego (nr. 22). .,R u c h S a m o r z ą d o w y" zawiera m. i. Dr. Juljana Huberta: O międzynarodowym instytucie praw,a publicznego w Paryżu (nr. 6 i 7); Tegoż: PupiIarność kredytów komunalnych (nr. 7); Statystyka komunalnych .związków wojewódzkich (nr. 6, 7, 8-10). ,.K r o n i k a War s z a w y": Nr. 5 poświęcony jest spodowi warsz,awsk'iemu; nr. ó zawiera m. in.: "W)"bory do Se'jmu i Senatu 1928"; "Wykonante budżetu Warszawy na rok 1927/8". Nr. 7-9 poświęcony dzie<;ięcioleciu niepodległości.

bardzo pięknie wydany, zawiera: Z. Dębickiego: Warszawa w pierwszym roku wojny; Dr. J. Zawadzkiego: Warszawa w czasie okupacji niemieckiej; Z. Ki.sielewskiego: Listopad r. 1918 w Warszawie; A. Śliwińskiego: Warszawa podczas najazdu bolszewickiego; Dr. W. Kłyszewskiego: Polichromja rynl!m Starego Miasta; statystyka. ,.D z i e n n ikR o z p o r z ą d 'Z e ń s t. k r. m. Kra k o w a" zawiera w nr. 9 Tadeusza Przeorskiego ,.Kraków w ostatniem dziesięcioleciu" . ,.W i a d o m o ś c i A d m i n i s tr a c y j n e m. K a t o w i c".

Nr. 8 i 9: 25 lat pracy zawodowej Straży Pożarn.j; nr. 8-11: dalszy ciąg Zbioru Statutów Miejscowych. ..K r a t. N-ry 23--36 'zawierają duży szereg drobnych arty.kułów o 'Prawach samorządowych. Osobno wymieniamy: Warszawa w Polsce nicpodległej (nr. 33).

B7t

s p r a w Q z od a n i a. Spra!wO'zdanie T O'W. im. Adama Mickiewicza za r. 1927, Warszawa, 18. - RelasiO'ne della Camrnissiane per la sta.istica della a bitasioni Monaa di Baviera 1928. Roma - VI. ZgrO'madzenie delegatów Związku zrzeszeń pracQlwników miejskich R. P. w Katawicach. Warszawa 1928. - Wielkopalska Janowi KasprawiczOtw:i.. Pozn. 1928.

P a m i ę t n i k I n s t y t u t u B a ł t Y c k i e g a. Wajciech S;opczyk: Handel międzynarodowy na Bałtyku. Taruń 1928.8 11 . Str. VIII + 192 -+ mapa.

Dr. R o ITI a n Gór e c k i: R a l a B a n k u G D S P a d a r s t w a Kra j o w e g o w życiu gospadarczem Polski współczesnej, Warsza!wa 1928. 8°. S.r. 41 + wykresy.

Przepisy abowiązujące przy wykananiu pom i ar ó w m i a s t. Przegląl mierniczy. Warszawa 1928. T o IW a r z y s t woN a u k o w e w T o r u n i u. F a n t e s XXIII. Ks. Alfans Mańkalwski. Inwentarz dóbr Kapituły chełmhlskiej z 17 i 18 wieku. - Z a p i s k i Taw. NaukowegO' w Toruniu, VII/lO, zawierają m i. A. Skał{Owskiego: Wybiciana (dokończenie).

t..R u c h S ł o w i a ń.s k i". Nr. 1. Lwów. i\Iawe czasopisma pO'więcane życiu i kulturze Sławian. Naczelny redktor Tadeusz Lehr-Spławiński. .,S t r a ż n i c a Z a c h Q d n i a", VII/2, zawiera m. in.: "Sprawa niemiecka w województwach zachadnich w świe.le wybarów sejmawych z r.1928". ..M e d y c y n a P rak t y c z na" I miesięcznik, wychodzący pad redakcją Ka:zimierza Brassa, zajął w nr. 8 stanowisko w sprawie lecznicy dla chO'rych na g.ruźlicę w Lud,wik:Jwie. Uwagi lekarskie zasługu;ą na baczne rozpatrzenie.

"S l a v i a O c c i d e n t a l i s" zawie'ra m. i. palemikę prO'£. Dr.

I Mikołaja Rudnici:iega z Zygmuntem Zaleskim w sprawie Wildy i ul. Wenecjańskiej. P. profesor Rudnicki adpowiada w farmie rzekama naukowej. Maglibyśmy dużą Szan. Czytelnikom spra!wić przy:emność, aświetlając taką "naukową" dyskusję. Nie uczynimy tegO', ponieważ p. prO'£. Rudnicki nie zachawuje przy:ętych form grzecznaściawych, a cenimy się za bardzO', aby takąż metadą :,naukawą" operawać. Dalszą polemiką przy!Slparzvlibyśmv niepotrze1bnie honoru spra

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1928 R.6 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry