XIX SESJA MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1988.04/06 R.56 Nr2

Czas czytania: ok. 33 min.

W dniu 10 kwietnia 1987 r. w sali sesyjnej przy pi. Kolegiackim 17 odbyła się XIX Sesja Miejskiej Rady N arodowej, poświęcona w głównym punkcie porządku dziennego zwalczaniu patologii społecznej. W sesji uczestniczyło 91 radnych. Przybyli także wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski, prezydent Poznania Andrzej Wituski, wiceprezydenci: Mirosław Kopiński i Bogdan Zastawny, przedstawiciele Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Baczyński i Bronisława Sadowska, przewodniczący Miejskiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Jerzy Sabiniewicz, przewodniczący Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Maciej Olejniczak, prokurator wojewódzki Wojciech Kłos, prezes Sądu Rejonowego Janusz Ruszyński, przewodnicząca Rejonowego Kolegium do spraw Wykroczeń przy prezydencie Poznania Magdalena Leciejewska, przewodniczący Rady Okręgowej Zrzeszenia Studentów Polskich Leszek Różański, sekretarze komitetów dzielnicowych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, przewodniczący dzielnicowych rad narodowych, przedstawiciele Komendy Chorągwi Poznańskiej Związku Harcerstwa Polskiego, przewodniczący Oddziału Miejskiego Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego Marian Kretkowski, dyrektorzy przedsiębiorstw miejskich, naczelnicy dzielnic, członkowie spoza Rady, kierow

nicy jednostek Urzędu Miejskiego, przedstawiciele lokalnej prasy. Obradom przewodniczył radny Stanisław Antczak, który stwierdził na wstępie, iż liczba radnych uczestniczących w obradach stanowi wymagane quorum, wobec czego Rada jest uprawniona do podejmowania prawomocnych uchwał. Poinformował także, iż zasadniczym tematem sesji jest program zapobiegania i zwalczania patologii społecznej, przestępczości i wykroczeń w mieście w latach 1986 - 1990. Ponadto zaproponował, aby włączyć do porządku obrad omówienie proj ektu uchwały w sprawie opłat strefowych za przejazdy taksówkami. Rada zatwierdziła porządek obrad obejmujący: l. Interpelacje i wnioski radnych; 2. Rozpatrzenie programu zapobiegania i zwalczania patologii społecznej, przestępczości i wykroczeń w Poznaniu w latach 1986- 1990; 3. Informację o sposobie i terminie załatwiania skarg i wniosków obywateli w latach 1986-1990; 4. Projekty uchwał w sprawach: nazw ulic; uchylenia Uchwały Nr XIW 101/86 z dnia 26 czerwca 1986 r.; utworzenia wspólnego Funduszu Gospodarki Gruntami i Gospodarki Mieszkaniowej z gminami: Komorniki, Dopiewo, Rokietnica, Suchy Las, Tarnowo Podgórne i miastem Puszczykowem; ustalenia zasad przeznaczania do sprzedaży lokali (mieszkań) w domach wielomieszkaniowych; opłat

Sprawozdania

strefowych za przejazdy taksówkami samochodowymi na obszarze peryferyjnym.

Interpelacje i wnioski:

Radny Tadeusz Pawłowski, przedkładając wniosek o zlikwidowanie ogrodzenia ustawionego przez Gwardyjski Klub Sportowy "Olimpia" uniemożliwiającego dostęp do jeziora Rusałka, poinformował, iż Zespół do spraw Zieleni Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po wizji lokalnej terenów przy jeziorze Rusałka, stwierdził, iż zostały one zajęte przez Gwardyjski Klub Sportowy "Olimpia" na urządzenie rzutni młotem.

Ponadto wybudowano tam zbiornik betonowy do zasilania wodą z jeziora pływalni przy ul. N iestachowskiej. Lokalizacje te nie były zaopiniowane przez Komisję Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Radny Pawłowski zapytał także, dlaczego Poznańskie Przedsiębiorstwo Zieleni nie zalesia enklawy w Lasku Marcelińskim mimo uchwały Dzielnicowej Rady Narodowej Grunwald w tej sprawie i stanowiska Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miejskiej Rady Narodowej? Radny Jan Moszyński poprosił o wyjaśnienie faktycznego stanu prawnego hali fabrycznej po stolarni firmy "Inter Fragrances" w Biskupicach, bowiem z reportażu przedstawionego w magazynie poznańskiej telewizji " Teleskop " wynikało, iż w hali tej uruchomiono stolarnię zatrudniającą 130 pracowników, która wyposażona została w specjalistyczne maszyny milionowej wartości. W wyniku zerwania umowy przez Urząd Miejski, stolarnię zamknięto. Decyzją Urzędu przeznaczono obiekt na zaplecze remontowe dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Z rozmów - m. in. z przewodniczącą Rady Sołeckiej w Biskupicach - wynika, że decyzja ta została podjęta z naruszeniem obowiązujących przepisów. Zmieniono profil 0biektu z nie uciążliwego ekologicznie na zakład wymagający dużych nakładów finansowych na samą adaptację, jak i na budowę oczyszczalni ścieków. Radny Andrzej Gierczyk - p09dał w wątpliwość celowość popierania imprezy pl. Warszawo, Ty moja Warszawo, w celu zebrania środków na budowę pomnika Powstańców Warszawy; zapytał, jaki procent wpływów z dziesięciu koncertów w Poznaniu zostanie przekazanych na budowę tego pomnika? Radny Wacław Łukaszewicz zażądał zmiany instalacji kabla tamwajowego, przymocowanego do ściany budynku mieszkalnego przy ul. Hetmańskiej. Zygmunt Sokołowski przedłożył wniosek w sprawie utworzenia w mieście stref krótkiego parkowania, szczególnie przed urzędami i instytucjami. Ponadto zapytał, czy stworzenie wspólnego Funduszu Gospodarki Gruntami i Gospodarki Mieszkaniowej z sąsiadującymi gminami nie obciąży funduszu miasta oraz czy na terenach, które zostały włączone w granice Poznania, obowiązuje również zasada publicznej gospodarki lokalami. Prezydent Poznania Andrzej Wituski, udzielając wyjaśnień na niektóre zapytania, odpowiedział, iż po konsultacji z wojewodą poznańskim ustalono, że tereny nad Rusałką zostaną doprowadzone do stanu przed ustawieniem ogrodzenia przez Gwardyjski Klub Sportowy "Olimpia", natomiast doprowadzenie wody z jeziora do pływalni będzie dokonane zgodnie z przepisami. Rozmowy z Komisją Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Dzielnicową Radą Narodową Grunwald w sprawie Lasku Marcelińskiego doprowadziły do tego, że uchwała Dzielnicowej Rady Narodowej Grunwald stała się obowiązująca. Natychmiast zostaną wydane polecenia dotyczące zalesienia tej enklawy. W sprawie zbiórki funduszy na budowę pomnika Powstańców Warszawy miasto otrzymało posłanie podpisane

przez byłego szefa sztabu Armii Krajowej z prośbą o udzielenie pomocy przy organizacji imprezy, z której dochód miał być przeznaczony na ten cel. Pomoc miała polegać na wypożyczeniu sali, w której występować mieli aktorzy - byli powstańcy. W Poznaniu miały się odbyć dwa koncerty. N a jednej z najbliższych sesji · - oświadczył Andrzej Wituski - przedstawiona zostanie informacja na temat, ile środków na budowę pomnika dostarczyły imprezy urządzone w województwie i Poznaniu. Przed przystąpieniem do rozpatrywania Programu zapobiegania i zwalczania patologii społecznej, przestępczości i wykroczeń w Poznaniu w latach 1986 - 1990 (radni otrzymali materiały przed sesją) przewodniczący obrad, radny Stanisław Antczak stwierdził, iż przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej uznane zostało w dokumentach X Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej za jedno z podstawowych zadań politycznych i społeczno-wychowawczych. Szczególna rola koordynacyjna w realizacji tych zadań przypadła radom narodowym. Stąd temat ten jest przedmiotem obrad Rady. W listopadzie 1986 r. Rada powołała specjalny zespół, w skład którego weszli obok radnych przedstawiciele administracji państwowej, prokuratury, sądownictwa, Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych. Pod przewodnictwem radnego Zdzisława N owaka zespół ten zebrał materiały m. in. o przestępczości osób dorosłych, demoralizacji nieletnich, alkoholizmie, pijaństwie, narkomanii oraz pasożytnictwie społecznym. Dla usprawnienia prac nad przygotowaniem Programu, Prezydium Rady powołało dwa zespoły trzyosobowe, które na podstawie zebranych materiałów opracowały informację, Program i projekt uchwały w tej sprawie.

Brzed przystąpieniem do dyskusji, Rada powołała Komisję Projektu Uchwały i Wniosków, złożoną z radnych: Zdzisława N owaka wiceprzewodniczący Rady, Czesława Śniadego - przewodni

\ J9czącego Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, Bogdana Banasiaka, Jerzego Baumy oraz Magdaleny Leciejewskiej - przewodniczącej Rejonowego Kolegium do spraw Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Poznania, Leokadii Skrobały - kierownika Wydziału Społeczno-Administracyjnego Urzędu Miejskiego, Mieczysława Kordusa radcy prawnego. W imieniu Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego głos zabrał radny Bogdan Banasiak: "Patologia społeczna jak każda patologia, jest czymś przykrym, bolesnym i wymagającym nierzadko radykalnej interwencji dla uzdrowienia organizmu. Takim organizmem jest nasze miasto, z którego niestety pod wieloma względami jako jego gospodarze nie możemy

Radny Bogdan Banasiak: "Chodząc po ulicach naszego miasta, można odnieść wrażenie, że czystość i porządek, przestrzeganie przepisów są marginesem naszego życia a łamanie prawa - normą"czuć się dumni. Zaniedbania w zasobach i postępująca ich dekapitalizacja, dewastacja mienia społecznego, samowola w interpretacji przepisów, nagminne ich łamanie - to obraz dnia dzisiej

Sprawozdania

szego i otaczającej rzeczywistości. Członkowie naszej Komisji pracując nad Programem te wszystkie mankamenty mieli na uwadze. Zatem Program objął zadania organizacyjne ogólne dla wszystkich odpowiedzialnych i mających wpływ na zmianę obecnego stanu oceny [...] Główne problemy które wymagają szczegółowych opracowań to przede wszystkim: "Pijaństwo i alkoholizm oraz narkomania. Wszyscy stykający się z tymi problemami sygnalizują niedostatki wynikające z braku miejsc do leczenia osób uzależnionych. Naszym zdaniem, wniosek o przeznaczenie na ten cel większych środków z Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia jest zasadny i w najbliższym czasie powinien być zrealizowany. Zdecydowana większość przestępstw i wykroczeń popełniana jest przez osoby pijane i pijące naiłogowo. "Bierność i brak zaangażowania ze strony mieszkańców w tworzeniu klimatu potępienia wszelkich przejawów patologii społecznej. Chodząc po ulicach naszego miasta, można odnieść wrażenie, że czystość i porządek, przestrzeganie przepisów są marginesem naszego życia a łamanie prawa -. normą. Świadczą o tym np. zaparkowane niewłaściwie samochody, piesi, dozorcy, wystawy sklepów itd. W tej sprawie konieczna jest natychmiastowa zmiana sposobu myślenia nas wszystkich, reagowanie na zło niezależnie od okoliczności. Powołane bowiem do kontroli organa same nie zwalczą wszystkich negatywnych zjawisk. Poznaniacy, słynący dawniej z praworządności, wolą dziś nie narażać się nieuczciwej ekspedientce, hałasującemu sąsiadowi czy kradnącemu współpracownikowi, niezdyscyplinowanemu koledze lub niegrzecznemu urzędnikowi. Nie notujemy w os.tatnich latach rzeczowych inicjatyw zmierzających do poprawy istniejącego stanu [...] Trudno dziwić się takiemu zjawisku, skoro np. Wydział

Oświaty i Wychowania nie znalazł dla siebie i szerokiej rzeszy nauczycieli właściwego miejsca w zwalczaniu patologii społecznej, która niestety często rozpoczyna się w wieku szkolnym. Wnioski tego Wydziału uważamy za wymagające ponownej analizy wespół z naszą Komisją Oświaty [...] "Większość z nas - powiedział na zakończenie radny Bogdan Banasiak - pamięta nasze miasto czyste, myte i porządkowane. Przed świętem majowym, w kwietniu czynione były gruntowne porządki. Zdaniem naszej Komisji, należy wrócić do tej tradycji. Ten zewnętrzny ład i czystość miasta być może przywrócą wewnętrzne uporządkowanie obywatelskich postaw, niezbędnych w ograniczaniu patologii społecznej. Musimy zwrócić uwagę wszystkim organom powołanym do ścigania przestępstw i wykroczeń na potrzebę kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Na potrzebę stosowania wszelkich form oddziaływania wychowawczego, z udzielaniem pomocy zagubionym w trudnych sytuacjach życiowych. "Zdaniem Komisji, organa zawodowe muszą przyciągać do współdziałania społeczny aktyw, w postaci radnych różnych szczebli, członków różnych organizacji - m. in. Ochotniej Rezerwy Milicji Obywatelskiej, samorządu mieszkańców, społecznych komisji pojednawczych i pracowników zakładów pracy. Im większy będzie zasięg współdziałania - tym więcej osób będzie czuło odpowiedzialność za ład i porządek, za spokój i bezpieczeństwo w naszym mieście. Wszystkim nam o to właśnie chodzi i zdaniem Komisji w tym tkwi realizm walki z patologią społeczną". S tanowisko Zespołu Radnych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Bezpartyjnych przedstawił radny Jan Wystrach: "Rok 1986 charakteryzował się istotnym spadkiem zagrożenia przestępczego i wzrostem wskaźników wykrywalności. Jednostki Rejonowego Urzędu Spraw

Radny Jan Wystrach: "Do nowych inicjatyw zaliczyć należy powoływanie grup samoobrony mieszkańców, tworzonych w oparciu o samorządy i administracje domów mieszkalnych"

Wewnętrznych wszczęły o 547 postępowań mniej aniżeli w roku 1985. Istotne jest, iż wszczęto mniej postępowań we wszystkich pięciu podstawowych kategoriach przestępstw: rozboje; włamania do obiektów uspołecznionych; włamania do obiektów prywatnych; kradzieże; zagarnięcia mienia społecznego. Natomiast nadal utrzymuje się poważne zagrożenie przestępczością o charakterze spekulacyjnym. Przedmiotami spekulacji były głównie artykuły gospodarstwa domowego, sprzęt radiowo-telewizyjny, materiały budowlane, napoje alkoholowe oraz paliwo i opał. W 1986 r. sprawcom tych przestępstw udowodniono spekulacyjny obrót różnego rodzaju towarami wartości ponad 106 min zł. "W zakresie zapobiegania demoralizacji i przestępczości nieletnich zanotowano także znaczącą poprawę. Niemniej przestępczość ta stanowi nadal poważny problem. W 1986 r. ujawniono 943 przestępstwa popełnione przez 473 nieletnich. W ewidencji Milicji Obywatelskiej figuruje 1140 nazwisk nieletnichmoralnie zagrożonych, jak i nieletnich przestępców wymagających kontroli i nadzoru. Jedną z przyczyn zagrożenia demoralizacją i przestępczością nieletnich jest niezagospodarowanie ich czasu wolnego. Nadal więc priorytetowym zadaniem winna być dalsza aktywizacja instytucji i organizacji społecznych w podejmowaniu wspólnych działań prewencyjnych wobec nieletnich. Skuteczniejszy winien być nadzór ze strony pedagogów szkolnych [...] W roku ubiegłym odbyto 311 spotkań z młodzieżą, przeprowadzono 227 pogadanek oraz 6237 rozmów indywidualnych z nieletnimi i ich rodzicami. Przy ocenie tego problemu nasuwa się wniosek, ażeby reaktywować przy urzędach dzielnicowych zespoły ustalające zasady postępowania wobec nieletnich. "Poważnym problemem jest plaga pijaństwa i alkoholizmu, bowiem zjawiska te są głównym czynnikiem kryminogennym. Jednostki Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych podejmują kroki zapobiegawcze i represyjne, zmierzające przede wszystkim do ograniczenia źródeł alkoholizmu oraz zapobiegania i zwalczania przestępczości związanej z alkoholizmem. Funkcjonariusze Urzędu uczestniczyli w pracach Komisji do spraw Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Do Komisji skierowano 530 zawiadomień o osobach nadużywających alkoholu; ujawniono 44 bimbrownie oraz zlikwidowano 71 melin handlu alkoholem. W 1986 r. zatrzymano w Izbie Wytrzeźwień 11 564 osoby. Tylko w nielicznych przypadkach dowoziło delikwentów do Izby Pogotowie Ratunkowe. Transport pijanych do Izby Wytrzeźwień wymaga poważnego zaangażowania sił i środków milicyjnych służb prewencyjnych, co pociąga za sobą ich wyłączenie z bardzo potrzebnej działalności patrolowej. Dla odciążenia pogotowia Milicji Obywatelskiej jak i służby medycznej, przy Izbie Wytrzeźwień należałoby powołać zespół samochodowy, w którym uczestniczyć winien lekarz.

Sprawozdania

"w dalszym ciągu poważnym problemem jest walka z narkomanią. Obecnie objętych nadzorem milicyjnym jest 282 narkomanów. Dwudziestu z nich dopuściło się w roku ubiegłym fałszowania recept, wyrobu bądź udostępniania środków narkotycznych. Stwierdzono przypadki zażywania środków odurzających, np. butaprenu, przez dzieci w wieku 10 - 12 lat. W trzech przypadkach nastąpił zgon narkomanów na skutek przedawkowania środkami narkotycznymi. Na obszarze Poznania i okolicy zarejestrowano w 1986 r. 155 upraw maku o powierzchni do 20 m 2 . Uzasadniony wydaje się wniosek o wprowadzenie, wzorem innych województw, zakazu wysiewu maku na obszarze Poznania i okolic [...]

"w minionym roku, dla poprawienia estetyki miasta, przeprowadzono w trzech etapach operację "Posesja-86". Brało w niej udział łącznie ponad 2200 funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, straży pożarnej, pracowników administracji państwowej, członków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej. Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej. Skontrolowano łącznie 13 542 posesje i 1520 obiektów. Nałożono 1947 mandatów karnych, na łączną kwotę ponad 1,5 min zł. Ponadto ujawniono 202 wykroczenia sanitarne. W odczuciu społecznym, operacja nie przyniosła w pełni zamierzonych efektów, bowiem skierowano niewiele wniosków o ukaranie niesumiennych dozorców, administratorów i innych osób odpowiedzialnych za porządek w mieście. W drugiej połowie 1986 r. rozpoczęły działalność patrole społeczno-milicyjne. Od września 1986 r. do lutego 1987 r. brało w nich udział 181 funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej przy udziale 175 osób z różnych środowisk, w większości pracowników administracji państwowej. Do nowych inicjatyw zaliczyć należy powoływanie grup samoobrony mieszkańców, tworzonych w oparciu o samorządy i administracj e domów mieszkalnych.

"Odrębnym zagadnieniem są wykroczenia drogowe. W roku ubiegłym zanotowano 1074 wypadki drogowe (56 zabitych oraz 1278 rannych). Podstawowymi ich przyczynami są wtargnięcia na jezdnię oraz nietrzeźwość. Nadal problemem jest właściwe parkowanie. N ależałoby utworzyć odrębny parking, na który pomoc drogowa odstawiałaby usuwane z ulic niewłaściwie zaparkowane pojazdy, bowiem represje w postępowaniu mandatowym są nieskuteczne" . Radny Jan Wy strach podkreślił na zakończenie, że postęp w przeciwdziałaniu wynaturzeniom społecznym zależy od konsekwentnego usuwania ich przyczyn i skutków, a ponadto wymaga zespolenia działalności wszystkich ogniw politycznych, społecznych, administracyjnych, gospodarczych i edukacyjnych w tworzeniu jednolitego frontu wychowawczego. Właśnie społeczne zaplecze frontu walki z przestępczością i patologią społeczną jest najsłabszym ogniwem tego systemu. Radny Tomasz Baszkowski, zabierając głos z upoważnienia Zespołu Rad

Radny Tomasz Baszkowski: "Nie można mówić o walce z alkoholizmem w sytuacji, gdy egzekucja orzeczeń o przymusowym leczeniu - trwa np. na J eżycach i Grunwaldzie do dziesięciu miesięcy"nych Stronnictwa Demokratycznego, stwierdził, iż w pełni akceptują oni przedstawioną informację o krokach podejmowanych na rzecz zapobiegania przestępczości i innym zjawiskom patologii społecznej na obszarze miasta oraz popierają Program zapobiegania i zwalczania patologii społecznej, przestępczości i wykroczeń w latach 1986- 1990.

Mówca zaproponował, aby: 1. Rozważyć możliwość wprowadzenia w lokalach gastronomicznych kategorii I wyższej marży na alkohol, natomiast obniżyć ją w lokalach kategorii II i barach; 2. Zastanowić się nad tym, czy istnieje potrzeba utrzymywania takiej liczby sklepów nocnych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych, z uwagi na to, że w tych samych godzinach działają lokale gastronomiczne, w których również stosowana jest 25% marża. Może celowa byłaby sprzedaż na wynos w którymś z lokali?; 3. Udostępnić boiska sportowe dla młodzieży w celu prawidłowego zapełnienia czasu wolnego studentom i młodzieży uczącej się i pracującej; 4. Z uwagi na niedostatek miejsc w zakładach leczenia osób uzależnionych od alkoholu, przeznaczyć z Narodowego Punduszu Ochrony Zdrowia większe środki na rozbudowę tych zakładów. Nie można bowiem mówić o walce z alkoholizmem w sytuacji, gdy egzekucja orzeczeń o przymusowym leczeniu trwa - np. na Jeżycach i Grunwaldzie - do dziesięciu miesięcy; 5. Służba zdrowia zaprowadziła rejestr narkomanów, bowiem dotychczas prowadzone rejestry przez "Monar" i Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych odbiegają od siebie i nie dają pełnego przeglądu sytuacji. "Zespół Radnych Stronnictwa Demokratycznego - powiedział radny Tomasz Baszkowski na zakończenie - jest przeciwny swobodnej uprawie maku i wnosi o to, aby zainteresować naukę wy

J23

hodowaniem takich roślin, które ograniczyłyby możliwość korzystania ze słomy makowej". "Stoimy dzisiaj wobec trudnego i skomplikowanego zadania, jakim jest uchwalenie Programu zapobiegania 1 zwalczania patologii społecznej, przestępczości i wykroczeń w Poznaniu - powiedział radny Zdzisław Nowak, występujący w imieniu Zespołu Radnych Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego.

- Zdajemy sobie sprawę, że w odróżnieniu od innych programów, jest to program dotyczący niezmiernie delikatnej sprawy, bo osobowości człowieka, na której kształtowanie jak i zmiany wywiera wpływ wiele czynników. Zjawiska patologii są bowiem tragiczne w swych skutkach. Obszary patologii społecznej nie są jeszcze dokładnie poznane przez naukę i dlatego zachodzi konieczność zachowania pewnego umiaru zarówno w zamiarach nasilania represji w stosunku do osób objętych patologią, jak i zbytniej liberalizacji, zwłaszcza wobec osób czerpiących z tego korzyści. "Przedstawiony Program, oparty na podobnym, uchwalonym przez Wojewódzką Radę Narodową, idzie właśnie w tym kierunku. Pomija wiele zadań szczegółowych wynikających z ustaw, a sięga po zadania problemowe, z których radny może wybierać do realizacji, stosownie do sytuacji. "Źródeł patologii można dopatrywać się także w sytuacji gospodarczej, w jakiej się znajdujemy. Sprzyjają jej niedowład władzy, skąpa działalność środków masowego przekazu, a także niestety duża bierność społeczna. Można by doszukać się Jej również w historii tej dawnej i tej nowej. Ale nie to jest dla nas w tej chwili naj istotniej - sze; chodzi o odpowiedź na pytanie: Co robić? Zawiera ją Program. Dlatego też odpowiedź na pytanie, jak optymalizować nasze działania, leży w zasięgu naszych możliwości. Mam na myśli zarówno unowocześnienie naszych

Sprawozdaniafi f

:f dny Zdzisław N owak: "Zródeł patologii można dopatrywać się także w sytuacji gospodarczej, w jakiej się znajdujemy" działań, jak i nadanie im charakteru kompleksowego" . "Zjednoczone Stronnictwo Ludowe - powiedział na zakończenie radny Nowak -. przywiązuje do Programu walki z patologią społeczną dużą wagę, dotyczy bowiem on także dość licznego grona młodzieży wiejskiej, która na «styku» miasto - wieś wymaga starannie przemyślanych działań chroniących ją przed uj emnymi sku tkami «promieniowania» niektórych środowisk. Dlatego też radni - członkowie Stronnictwa będą głosować za przyjęciem Programu, ufając, że każde nasze działanie zmniejszające rozmiary patologii społecznej podnosić będzie równocześnie rangę społeczną Poznania". * Radny Zenon Korbik, nawiązując do projektu Programu powiedział, że wprowadzenie zakazu indywidualnej uprawy maku nie będzie antidotum na narkomanię, bowiem mak nie jest jedyną przyczyną powstawania zjawiska. W ślad za takimi posunięciami, należałoby 'wprowadzić np. zakaz uprawy tytoniu. W Programie zbyt mało zadań przewidziano dla organizacji społecznych i młodzieżowych.

Uznając niewłaściwy sposób załatwiania spraw obywateli przez administrację państwową za jedno ze zjawisk patologii społecznej, radny Korbik podał następujące jego przykłady: przewlekłe załatwianie lokalizacji powilonu handlowego w Szczepankowie; od trzech lat nie załatwione zagospodarowanie ul. Sierpowej; od jesieni ub. roku nie załatwione podłączenie wody z lokalnego ujęcia do szkoły i przedszkola w Szczepankowie , chociaż samorząd mieszkańców proponował, iż dokona tego w czynie społecznym. Niewłaściwy jest także stosunek niektórych wydziałów urzędów dzielnicowych do rolników-producentów i ogrodników. Producent prześladowany jest na targowisku i na giełdzie przy ul. Bema, gdzie działają zorganizowane gangi, wywierające karygodną presję na producentów. Przed przystąpieniem do rozpatrzenia Informacji o sposobie i terminie załatwiania skarg i wniosków obywateli w . latach 1985 - 1986, przewodniczący obrad, radny Stanisław Antczak poinformował, iż z analizą wpływu, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i listów obywateli przez wydziały i jednostki równorzędne Urzędu Miejskiego w latach 1985 - 1986 zapoznały się wszystkie komisje Rady. Niektóre komisje przeprowadziły ponadto kontrole w resortowych wydziałach. Oceny działalności Urzędu Miejskiego w zakresie załatwiania skarg i wniosków obywateli, dokonał radny Zenon Szui, występujący z upoważnienia Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego.

"Podzielamy wyrażony w analizie pogląd - powiedział radny Zenon Szui na wstępie - iż zdecydowana większość skarg i wniosków ma swe źródło w sferze gospodarczej, w zaniedbaniach komunalnych, brakach środków na inwestycje i remonty oraz innych powszechnie znanych bolączkach. Obiektywnie występujące trudności nie zwalniają jednak żadnego z organów admi

Radny Zenon Szui: "Przedmiot tych skarg stanowiło przewlekłe i biurokratyczne załatwianie spraw"

nistracji państwowej od obowiązku rzetelnego, obiektywnego i terminowego rozpoznawania i załatwiania spraw podnoszonych w skargach i wnioskach, przeciwnie - stwarzają one konieczność zachowywania szczególnej staranności w sposobie i formie rozstrzygania istotnych, nierzadko podstawowych dla obywatela, interesów. "Reprezentując tego rodzaju stanowisko, komisje Rady dokonały kilkakrotnie oceny sposobów załatwiania skarg i wniosków obywateli przez wydziały Urzędu Miejskiego. Sprawy te dwukrotnie były przedmiotem obrad Komisji do spraw Samorządu oraz trzykrotnie Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Zarówno oceny, jak i kontrole potwierdziły generalnie dodatnią opinię o systemie załatwiania skarg. W 1986 r. wpłynęły do prezydenta i wiceprezydentów 104 skargi; w grupie tej tylko dziesięć dotyczyło działalności jednostek organizacyjnych Urzędu, z czego po ich rozpoznaniu pięć* okazało się uzasadnionych. Przedmiot tych skarg stanowiło przewlekłe i biurokratyczne załatwianie spraw. Wszystkie skargi na działalność U rzędu

J25

były omówione na posiedzeniu kierownictwa Urzędu Miejskiego, a niezależnie od tego prezydent wydał polecenia ich właściwego załatwienia kierownikom wydziałów. "Jak wynika z protokołów kontroli wewnętrznej Urzędu, omawiających wyniki badania sposobu ewidencji i załatwiania skarg i wniosków - w latach 1985 - 1986 w poszczególnych wydziałach występowały nieprawidłowości w sposobie kwalifikowania skarg. Część z nich traktowano jako interwencje i załatwiano z naruszeniem trybu obowiązującego dla skarg i wniosków. W bieżącej praktyce wątpliwości budziło także załatwianie listów przekazywanych przez władze centralne i wojewódzkie. W celu ujednolicenia systemu ewidencji, prezydent wydał zarządzenie szczegółowo określające zadania wydziałów w tym zakresie, jak również obarczył kierowników odpowiedzialnością za właściwy sposób załatwiania skarg". W imieniu Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, radny Zenon Szui wniósł o przyjęcie Informacji, z uwzględnieniem zgłoszonych wniosków. Rada postąpiła po tej myśli i przyjęła Informację do akceptującej wiadomości.

W punkcie 5 porządku obrad rozpatrywano projekty uchwał Rady w sprawach: nazw ulic; uchylenia Uchwały Nr XIV/101/86 z dnia 26 czerwca 1986 r.

w sprawie utworzenia funduszu celowego o nazwie: "Fundusz odtworzeniowy miejskiego majątku drogowo-mostowego oraz niezbędnego zaplecza dla drogownictwa miejskiego"; utworzenia wspólnego zaplecza Funduszu Gospodarki Gruntami i Gospodarki Mieszkaniowej z gminami: Komorniki, Dopiewo, Rokietnica, Suchy Las, Tarnowo Podgórne i miastem Puszczykowem; ustalenia zasad przeznaczania do sprzedaży lokali (mieszkań) w domach wielomieszkaniowych; opłat strefowych za przejazdy taksówkami samochodowymi na obszarze peryferyjnym.

Sprawozdania

Radny Stanisław Antczak poinformował, iż projekt uchwały dotyczącej nazw ulic został zaopiniowany przez Prezydium Rady, a radny Władysław Mielcarek stwierdził, iż propozycje nazw ulic przekonsultował z Komitetami Osiedlowymi Junikowo i na Winogradach. W imieniu tych Komitetów, przedłożył wniosek o wprowadzenie następujących zmian w załączniku do projektu uchwały: l. Projektowanemu osiedlu mieszkaniowemu w rejonie ulic Gronowej i Wasilija Czujkowa nadać nazwę "Osiedle Cytadelowców" zamiast "Osiedle na Murawie", bowiem osiedle to jest usytuowane blisko Cytadeli; 2. Nowo powstałej ulicy między ulicami Ziębicką i Junikowską nadać nazwę Wiktorii Hetmańskiej, zamiast proponowanej Krapkowickiej. Wiceprezydent Poznania Bogdan Zastawny wyjaśnił, iż Komisja do spraw N azewnictwa chciała zachować nazwę "Murawa", która zanikła po nadaniu dotychczasowej ulicy o tej nazwie nazw Wasilija Czujkowa i Gieorgija Żukowa.

Taką sposobnością było nazwanie nowo projektowanego osiedla na Winogradach. Nazwa ul. Krapkowickiej natomiast nawiązuje do nazw ulic w tym rejonie i wiąże się integralnie ze stosowaną metodologią nazewniczą. W tej sytuacji, radny Mielcarek zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie nazw ulic, w celu ponownego przeanalizowania go przez Komisję do spraw Nazewnictwa. W wyniku przeprowadzonego głosowania, Rada większością głosów przychyliła się do wniosku. Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XIX/135/87 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIV7101/86 z dnia 26 czerwca 1986 r. w sprawie utworzenia funduszu o nazwie "Fundusz odtworzeniowy miejskiego majątku drogowo-mostowego oraz niezbędnego zaplecza dla drogownictwa miejskiego". Przewodniczący obrad, radny Stanisław Antczak poinformował, iż projekt

uchwały w sprawie utworzenia wspólnego Funduszu Gospodarki Gruntami i Gospodarki Mieszkaniowej z gminami Komorniki, Dopiewo, Rokietnica, Suchy Las, Tarnowo Podgórne i miastem Puszczykowem uzyskał poparcie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego oraz Prezydium Rady. Rada jedomyślnie podjęła Uchwałę Nr XIX/137/87 w tej sprawie, podobnie jak Uchwałę Nr XIX/136/87 w sprawie określenia zasad przeznaczenia do sprzedaży lokali (mieszkań) w domach wielomieszkaniowych. Przy dwóch głosach wstrzymujących się, Rada podjęła Uchwałę Nr XIX/138/ /87 w sprawie opłat strefowych za przejazdy taksówkami samochodowymi na obszarze peryferyjnym Poznania. Radny Czesław Śniady - członek Komisji Redakcyjnej Proj ektu Uchwały i Wniosków - zgłaszając wniosek w sprawie podjęcia uchwały o Programie zapobiegania i zwalczania patologii społecznej, przestępczości i wykroczeń w Poznaniu w latach 1986 - 1990, zaproponował w imieniu Komisji wprowadzenie kilku zmian w 4 projektu uchwały. W wyniku przeprowadzonego głosowania, Rada podjęła jednomyślnie Uchwałę Nr XIX/139/87.

Odpowiedzi na zgłoszone wnioski i interpelacje udzielali m. in. kierownik Wydziału Komunikacji Bogdan Pucek i wiceprezydent Poznania Bogdan Zastawny. Na propozycję w sprawie stref krótkiego parkowania Bogdan Pucek wyjaśnił, że w 1986 r. na parkingach wydzielonych było 43 łys. miejsc postojowych. Największy deficyt miejsc występuje w śródmieściu (6500), gdzie na jedno miejsce przypadają dwa samochody. Rotację parkowania w śródmieściu próbuje się wymusić przez 250 parkometrów. Sytuacja przed Urzędem Miejskim nie jest zła, bowiem jest tu ok. 100 miejsc postojowych. Z uwagi na to, że w mieście nie panuje się nad egzekwowaniem prawa o ruchu drogowym i przestrzegania istniejącego oznakowania, zachodzi obawa,

iż wprowadzenie stref krótkiego parkowania nie poprawiłoby sytuacji. Wiceprezydent Poznania Bogdan Zastawny, powracając do sprawy hali w Biskupicach, przypomniał, iż decyzję o budowie stolarni podjęto w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych, z nadzieją na zaspokojenie potrzeb woj. poznańskiego na stolarkę budowlaną. W 1981 r. wstrzymano inwestycję. Od końca 1981 r. właścicielem hali jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego Wilda. W 1982 r. podpisana została umowa dzierżawna z Przedsiębiorstwem Zagranicznym "Inter- Fragrances", które miało tam produkować proste wyroby z drewna. W 1986 r. decyzją Sądu Najwyższego, została rozstrzygnięta sprawa zakazu produkcji wyrobów z drewna przez tę firmę. W oparciu o tę decyzję, w grudniu ubiegłego roku Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego wypowiedziało umowę dzierżawną. Propozycję wykorzystania hali na potrzeby remontowe Miej

skiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego przedstawiła Rada Pracownicza Przedsiębiorstwa. Temat ten był przedmiotem rozważań Wojewódzkiego Zespołu Poselskiego (29 X 1986) oraz Komisji Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Łączności (18 XI 1986), która poparła zamiar przyznania hali Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu. Do Urzędu Miejskiego wpłynęło kilka wniosków" z innych przedsiębiorstw o przeznaczenie hali na cele produkcyjne, przy założeniu jednak, że hala... zostanie oddana bezpłatnie. Środki masowego przekazu nie do końca sprawę wyjaśniły, bowiem niepokoje wystąpiły wtedy, gdy w ciągu jednego dnia firma "In ter- Fragrances" zwolniła wszystkich zatrudnionych tam pracowników. Dnia 15 kwietnia br. sprawa zostanie wyjaśniona pisemnie Ośrodkowi Telewizyjnemu. Zamknięcie obrad nastąpiło o godz.

12.30.

Marian Genowefiak

ANEKSY

INFORMACJA O KROKACH PODEJMOWANYCH NA RZECZ ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI I INNYM ZJAWISKOM PATOLOGII SPOŁECZNEJ NA OBSZARZE POZNANIA

Podstawę do opracowania niniejszej informacji stanowiły materiały złożone przez: prezesa Sądu Rejonowego; prokuratora wojewódzkiego; Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych; Rejonowe Kolegium do spraw Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Poznania; Wydział Społeczno-Administracyjny Urzędu Miejskiego; Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miejskiego [...] Tematykę patologii przedstawioną w tych dokumentach można podzielić następująco: I. Przestępczość osób dorosłych II. Przestępczość i demoralizacja nieletnich III. Alkoholizm i pijaństwo IV. Narkomania V. Pasożytnictwo społeczne VI. Wykroczenia Sąd Rejonowy zarejestrował w 1986 r. o 814 spraw karnych więcej niż w 1985 f - ogółem 4084 sprawy. Prokuratura stwierdziła zahamowanie przestępczości, wyrażające się w nieznacznym spadku liczby przestępstw w stosunku do roku poprzedniego. Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych zarejestrował o 547 spraw o przestępstwa mniej niż w 1985 r. Rejonowe Kolegium do spraw Wykroczeń zareje

Sprawozdaniastrowało znaczny wzrost liczby spraw - w tym za czyny stanowiące do 1985 r. przestępstwa i przekazane z dniem 1 lipca 1985 r. do orzecznictwa Kolegiów do spraw Wykroczeń. Z porównania tych danych wynika, że spadek przestępczości, szczególnie przeciwko mieniu, jest pozorny a wynika ze zmiany kwalifikacji tych czynów: z przestępstw - na wykroczenia. Niemniej w pewnych kategoriach przestępstw -g jak zabójstwa i przestępstwa gospodarcze - nastąpiło zahamowanie i zmniejszenie przestępczości. W innych - jak uszkodzenia ciała, bójki, pobicia, groźby i niegospodarność oraz spekulacja - notuje się pogorszenie. Działania zmierzające do zmiany tego stanu wyrażały się w znacznej poprawie szybkości postępowania w rozpoznawaniu spraw karnych i stosowanej represji. 848 spraw co stanowi 29%, rozpatrzono w trybie przyspieszonym. Z ogółu ukaranych 64,6% osób skazano na kary pozbawienia wolności, z czego 44,4% kar warunkowo zawieszono. W stosunku do 17,9% skazanych zastosowano kary ogra}1iczenia wolności, a do 17,4% grzywny samoistne w średniej wysokości 53 186 zł. Srednia grzywna orzeczona obok kary pozbawienia wolności wynosiła 116 095 zł wobec 61844 zł w 1985 r. W szerokim zakresie Sąd Rejonowy stosował kary dodatkowe, mające walory oddziaływania zapobiegawczego. Prokuratura zanotowała poprawę wykrywalności przestępstw, zmniejszenie strat spowodowanych przestępczością gospodarczą oraz skrócenie czasu trwania postępowań przygotowawczych. Stosowano zaostrzoną politykę aresztową wobec recydywistów i innych osób popełniających najpoważniejsze przestępstwa. Reasumując - niezbędne są dalsze zdecydowane działania zmierzające do spadku przestępczości kryminalnej i gospodarczej, stanowiącej nadal poważne zagrożenie bezpieczeństwa osób i mienia.

II Stwierdzono znaczącą poprawę; Sąd Rejonowy, Prokuratura i Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych zarejestrowały zmniejszenie udziału nieletnich w dokonywaniu przestępstw. Do Sądu wpłynęły 453 sprawy, w tym 360 o czyny popełnione przez 611 nieletnich i 87 dotyczących demoralizacji. W 1985 r. 426 spraw dotyczyło 796 nieletnich, którzy popełnili czyny karalne a 83 - demoralizacji. Wskaźnik dynamiki przestępczości nieletnich w ocenie Prokuratury zmalał o 9,3%. W orzecznictwie w sprawach nieletnich dominują środki wychowawcze-wolnościowe. Działające przy Sądzie Kuratorskie Ośrodki Pracy z Młodzieżą oraz kuratorzy zawodowi i społeczni odegrali znaczącą rolę w procesie wychowawczym i oddziaływaniu zapobiegawczym. Prokuratura w szerokim zakresie podejmowała działania profilaktyczne, wykorzystując w tym celu wszystkie dziedziny pracy prokuratorów. Szczególnie cenne było zorganizowanie kilkuset spotkań z młodzieżą, popularyzujących prawo i zwracających uwagę na prawne i społeczne skutki wszelkich przejawów patologii społecznej. Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych prowadził działania kontrolne zachowań młodzieży w miejscach publicznych i środowiskach, m. in zamieszkania. Zwrócił uwagę na znikomy udział pedagogów w tych czynnościach. Nauczyciele, nie włączając się do kontroli, tracą możliwości skutecznego oddziaływania na młodzież zagrożoną demoralizacją. Wydział Oświaty i Wychowania pracował nad realizacją "Programu zapobiegania demoralizacji i niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży na lata 1986- 90". Program ten przewiduje systematyczną działalność różnych ogniw, mającą na celu zatrzymanie eskalacji niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży. Oceniając te wszystkie działania według skutków można stwierdzić, że poprawa została osiągnięta, lecz w dalszym ciągu należy kontynuować sprawdzone formy i poszukiwać nowych rozwiązań zmierzających do zmniejszenia zjawiska demoralizacji i przestępczości nieletnich.

III Wszystkie materiały wskazują na znaczne rozmiary plagi pijaństwa i alkoholizmu. Pijaństwo i alkoholizm jako główne czynniki kryminogenne mają zasadniczy wpływ na liczbę przestępstw i wykroczeń. Sąd Rejonowy notuje stale wzrastającą liczbę spraw dotyczących zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. W 1984 r. wpłynęły 363 wnioski, w 1985 - 538. a w 1986 - 598.

J 29

'Wobec 410 osób orzeczono taki obowiązek. Równocześnie wzrosła liczba przestępstw z art. 43 ust. 1 i 2 U stawy o wychowaniu w trzeźwości z 15 w 1985 r. do 66 w 1986 r. Sąd sygnalizuje, że jego orzeczenia w zakresie stacjonarnego leczenia osób uzależnionych od alkoholu są wykonywane dopiero po sześciu, ośmiu miesiącach a nawet później. Jest to zjawisko nieprawidłowe. Sąd nie ma wpływu na wcześniejsze wykonywanie orzeczeń, albowiem w zakładach leczenia odwykowego brak mieisc. To powoduie również wcześniejsze zwalnianie alkoholików. Zbyt krótki okres pobytu w zakładzie wywiera ujemny wpływ na skuteczność leczenia. Te deniemy, zdaniem sądu, działają demoralizująco na inne osoby, powodują poczucie bezkarności alkoholików i zagrożenie rodzin a szczególnie nieletnich. Prokuratura odnotowuje wzrost wskaźnika przestępstw popełnionych przez osoby nietrzeźwe z 45,&% w 1985 r. do 58,3% w 1986 r. M. in. w stanie nietrzeźwości dokonano: 75% zabójstw, 67,1 % uszkodzeń ciała, 79,2% pobić, 72,9% zgwałceń, 88,1% znęcania się nad rodziną, 66,1% rozbojów, 87,3% napaści na funkcjonariuszy publicznych, 90,5% czynnych napaści na funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. W toku prokuratorskich kontroli w zakładach pracy ujawniano liberalizm pracodawców w stosunku do osób naruszających obowiązek trzeźwości. We wszystkich ujawnionych przypadkach nieprawidłowości stosowano wystąpienia do dyrekcji. Do Sądu skierowano wnioski odnośnie do osób nadużywających alkoholu w 85 przypadkach, co stanowi 134,b% dynamiki wzrostu. Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych na 11564 osób zatrzymanych w Izbie Wytrzeźwień dostarczył tam zdecydowaną większość z nich. Urząd sygnalizuje w materiałach znaczne obciążenie funkcjonariuszy i taboru tymi przypadkami. Są to, zdaniem Urzędu, właśnie ci alkoholicy, dla których brak miejsc w zakładach lecznictwa zamkniętego, a którzy stanowią powszechne zagrożenie demoralizacją i naruszaniem spokoju publicznego. Rejonowe Kolegium do spraw Wykroczeń ocenia, że 7C% wniosków o ukaranie dotyczy osób nietrzeźwych, alkoholików lub popełniających wykroczenia z powodu nadużywania alkoholu. Rutynowe działania wszystkich organów nie dają już oczekiwanych efektów. Problem ten, jako narastający, wymaga zupełnie odrębnych rozwiązań systemowych, gwarantujących pełną realizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

IV W zakresie zapobiegania narkomanii, Prokuratura prowadziła kontrole przestrzegania przepisów regulujących obowiązki producentów i prowadzących obrót lekami odurzającymi. W Poznańskich Zakładach Farmaceutycznych "Polfa" i części aptek ujawniono nieprawidłowości, które były przedmiotem 12 wystąpień. W Poznaniu działa Punkt Konsultacyjny "Monaru" . Ta jednostka oraz Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej sygnalizują zagrożenie narkomanią wynikające z upraw maku. Na 222 osoby zarejestrowane w 1986 r. w "Monarze" , 137 osób korzystało z narkotyków tego rodzaju. Wniosek wynikający z tego zagrożenia dotyczy propozycji zakazu wysiewu maku na obszarze Poznania i okolic, wzorem województw gdańskiego, olsztyńskiego, legnickiego i zielonogórskiego. Prowadzenie zasiewów bez nadzoru - zdaniem wnioskodawców - stanowi zagrożenie dla młodzieży, która zdobywa słomę makowe i mleczko do przerobu na truciznę z tych właśnie poletek, na uprawę których obecnie wydaje się zezwolenia. Prokuratura Wojewódzka stwierdziła, że spośród osób podejrzanych 19,1% w momencie przestępstwa nie pracowało i nie uczyło się. W 1985 r. odsetek ten był wyższy i wynosił 21,4. Niemniej zdaniem Prokuratury, realizacja Ustawy o postępowaniu wobec osób uchylających się od pracy nie wpłynęła na odczuwalne zmniejszenie się udziału osób nie pracujących i nie uczących się w stwierdzonej przestępczości. W stosunku do tych osób zarówno Sąd jak i Kolegium stosowny skierowanie do pracy, choć skutki tych działań były znikome. W ewidencji Wydziału Zatrudnienia Urzędu Miejskiego zarejestrowane są ogółem 1222 osoby. Z tego do Wykazu uporczywie uchylających się od pracy wpisano zaledwie 109 osób. Przepisy nakładają na administrację obowiązek prowadzenia uciążliwego postępowania, wzywania i zawiadamiania osób, zanim zasto

9 Kronika

Sprawozdaniasowany zostanie jedynie skuteczny wobec nich środek w postaci skierowania sprawy do sądu w trybie przyspieszonym. Skutek ten to represja - bowiem nałóg pasożytnictwa nie okazał się w dotychczasowym postępowaniu uleczalny.

Wykroczeniami w szerokim tego słowa znaczeniu zajmowały się wszystkie komórki Urzędu Miejskiego. W ostatnich latach obserwuje się postępujący spadek dyscypliny społecznej, odczuwalny w każdej dziedzinie życia, Szczegó:tme widoczny jest brak porządku, bałagan, nieobyczajne zachowanie i upaaek kultury. N agmine jest nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów. Wydział Społeczno-Administracyjny podejmował szereg kroków na rzecz poprawy ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego, wykorzystując do współpracy m. in. stowarzyszenia działające w mieście. Prowadzono kontrole przestrzegania dyscypliny w zakresie: zabezpieczenia tajemnicy państwowej i służbowej; stawiennictwa do poboru i rejestracji; przeprowadzania zgromadzeń i zbiórek oraz dyscypliny meldunkowej. Ujawniono 511 osób niemeldowanych, jedno zgromadzenie funkcjonujące bez zezwolenia. Szeroko stosowano postępowanie egzekucyjne w administracji oraz skierowano 374 wnioski o ukaranie do Kolegium do spraw Wykroczeń. Wydział ten ma i realizuje szczegółowy program działań zmierzających do poprawy dyscypliny społecznej w nadzorowanych przez siebie dziedzinacn. Także inne wydziały oraz Komisja Czystości, Porządku i Estetyki w swoich działaniach podejmowały próby poprawy dyscypliny społecznej. Mimo to efekty były znikome. Do Rejonowego Kolegium do spraw Wykroczeń wpłynęło ponad 11 tys. wniosków o ukaranie. W 10 028 sprawach wszczęto postępowanie. Dotyczyły one: zakłócenia spokoju publicznego (2108), prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu (1132), kradzieży (770), nielegalnego handlu (185), naruszenia obowiązku trzeźwości w pracy (207) i różnych innych dziedzin życia. Stosunkowo niewiele, jak na istniejący stan rzeczy, zanotowano wniosków na niesumiennych dozorców, administratorów i inne osoby odpowiedzialne za porządek w mieście. Wymierzane przez Kolegium kary i inne środki oddziaływania wychowawczego osłabiała mało skuteczna egzekucja orzeczeń; zanotowano bowiem zaledwie 49,6% efektywnie wykonanych kar. Wpłynęła na to niedostateczna obsada osobowa Oddziału Wykroczeń.

Materiały zawierają programy poprawy istniejącej sytuacji i wnioski dotyczące ich realizacji. Oceniając je można stwierdzić, że dostrzegane są niedostatki; samooceny są krytyczne i wskazują na prawidłowe kierunKi działań. Sąd Rejonowy wnosi o poprawę warunków pracy poprzez pozostawienie w siedzibie Sądu tylko własnych jednostek. Poprawi to pracę instytucji, zwiększy jej oddziaływanie wychowawcze poprzez możliwość nadania właściwej rangi prowadzonym rozprawom i rozmowom kuratorów z podopiecznymi. Prokuratura, obos ustawowej realizacji uchwał X Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, zaleceń Rady Państwa z 11 kwietnia 1986 r. i wojewódzkiego programu działań w celu zapobiegania i zwalczania patologii społecznej, przestępczości i wykroczeń w latach 1986 - 1990, postawiła przed sobą następujące zadania: dążenie do utrwalania spadku przestępczości i innych naruszeń prawa; zwiększenie ujawnialnosci i wykrywalności sprawców; zwiększenie aktywności i staranności w prowadzeniu postępowań w sprawach o naj cięższe przestępstwa kryminalne i gospodarcze; podejmowanie wszechstronnych działań zmierzających do poprawy jakości i efektywności postępowań przygotowawczych i czynności w zakresie kontroli przestrzegania prawa, spraw cywilnych oraz profilaktyki, z równoczesną poprawą poziomu nadzoru służbowego i aprobaty; uzyskanie bardziej odczuwalnych społecznie rezultatów w ograniczeniu zjawisk patologii społecznej, a zwłaszcza alkoholizmu, pasożytnictwa i narkomanii, umacnianie prawnej ochrony socjalistycznych stosunków pracy, a głównie ich wpływu na jakość i dyscyplinę pracy; współdziałanie z radami narodowymi i ich komisjami, administracją, organami kontroli, ogniwami inspekcji Robotniczo-Chłopskiej i innymi organizacjami społecznymi w celu poszerzenia i utrwalenia frontu przeciwdziałania negatywnym zjawiskom, przy jednoczesnym wykorzystaniu wniosków i opinii zgłoszonych przez te organa i organizacie społeczne; rozwijanie działań kontrolnych zmierzających do wzmożenia prawnej ochrony własności społecznej, interesu społecznego i indywidualnych

praw obywatelskich, środowiska naturalnego i stanu sanitarnego; szerokie rozwijanie działań profilaktycznych; uwzględnianie przez prokuratorów wszystkich wmosKów i zaleceń służących interesowi państwa i umacnianiu praworządności. Czynności i działania Prokuratury podejmowane w zakresie ochrony rodziny oraz dzieci i młodzieży koncentrować się będą w 1987 r. nadal m. in. na: szerszym wyKorzystywaniu postępowań karnycn w sprawach o przestępstwa godzące w dobro rodziny i interes małoletnich; dokonywaniu, w oparciu o postępowanie karne i informacje Polskiego is.omnetu Opieki opołecznej, okresowych ocen i analiz dotyczących zagrożonych środowisk, działalności placówek opiekunów wychowawczych w zakresie zapobiegania demoralizacji nieletnich a także uwarunkowań alKoholizmu, narkomanii i uchylania się od obowiązku pracy; spowododowaniu przeitazywania sygnałów przez i"'omisje bpoieczriu-i-.ekaraK.ie do spraw leczenia aiK-ohoiiKów, organa Milicji obywatelskiej, izby uziecKa, Izbę Wytrzeźwień dotyczących okoliczności wprowadzania się małoletnich w stan nietrzeźwości, bądź o podobnych ustaleniach dotyczących innych osób, w przypadku, gdy okoliczności te wskazują na przestępstwa godzące w dobro roaziny; wnioskowaniu wszczęcia postępowania opiekuńczego bądź na inspirowaniu postępowania wyjaśniającego oraz podejmowania innych czynności prawnych -. na tle realizacji przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących nieletnich; wnoszenia wniosków o wszczęcie postępowania opiekunczo-wycnowawczego; poDudzamu inicjatywy organizacji społecznych w kierunku sygnalizowania sądom rodzinnym wszelkich przypadków niewykonywania lub nienależytego wykonywania oraz nadużywania władzy rodzicielskiej przez rodziców i opiekunów, spowodowanych m. in. spożywaniem alkoholu, co prowadzi do demoralizacji i wykolejania spoieozmego dzieci i młodzieży; występowaniu z wnioskami o pozbawienie bądź ograniczenie władzy rodzicielskiej lub z powództwami o zasądzenie względnie o podwyższenie alimentów na rzecz małoletnich; udziale w postępowaniu sądowym i wnoszeniu ewentualnych środków prawnych od nietrafnych orzeczeń; organizowaniu, inicjowaniu i udziale w naradach, szkoleniach i spotkaniach środowiskowych dotyczących zwalczania i zapobiegania narkomanii i pasożytnictwa społecznego; kontynuowaniu - w ramach współpracy z Wydziałem Oświaty i Wychowania oraz Zrzeszeniem Prawników Polskich przedsięwzięć na rzecz edukacji prawnej społeczeństwa a zwłaszcza młodzieży uczącej się, przy szczególnym uwzględnieniu prawnych i społecznych skutków alkoholizmu, narkomanii i pasożytnictwa społecznego. Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych - mając na celu poprawę zabezpieczenia mienia obywateli i porządku publicznego - wnioskuje o: utworzenie maksymalnej liczby parkingów strzeżonych, utrudniających kradzieże i włamania do pojazdów; powołanie zespołu samochodowego z udziałem lekarza do przewozu osób nietrzeźwych do Izby Wytrzeźwień bez udziału funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, co pozwoli im na patrolowanie w tym czasie miejsc zagrożonych przestępczością; natychmiastową realizację orzeczeń sądu o leczeniu w zakładach zamkniętych; wprowadzenie zasady informowania zakładów pracy o pobycie ich pracowników w Izbie Wytrzeźwień, w celu wczesnego podejmowania działań wychowawczych zapobiegających dalszemu upijaniu się; utworzenie zespołów do kontroli zachowań młodzieży z udziałem inspektorów Milicji Obywatelskiej, nauczycieli i członków organizacji społecznych oraz samorządu mieszkańców; bezwzględne usuwanie na koszt właściciela na utworzony specjalny parking pojazdów zaparkowanych z naruszeniem przepisów; wzmocnienie obsady etatowej Wydziału Zatrudnienia i Spraw Socjalnych w celu podejmowania działań wobec osób uchylających się od pracy; popularyzację Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej dla osiągnięcia wzrostu liczby jej członków, którzy włączając się do działań prewencyjnych pozwolą na uzyskiwanie lepszych wyników w patrolowaniu ulic miasta; umundurowanie członków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej; powołanie przy dzielnicowych radach narodowych zespołów koordynujących działania wynikające z uchwalonych programów w zakresie zwalczania zjawisk patologii społecznej. "'Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej proponuje uprawę maku jedynie pod nadzorem na terenach należących do Państwowych Gospodarstw Rolnych, i to tylko w ograniczonych rozmiarach. Wydział Oświaty i Wychowania, po analizie sytuacji, widzi potrzebę: dalszego doskonalenia działalności zespołów do spraw profilaktyki i racjonalizacji; kontynuowania wdrażania do pracy szkół problematyki społeczno-prawnej; w związku

9*

Sprawozdaniaz powszechnym nałogiem palenia tytoniu, nasilenia kampanii antynikotynowej, propagowania i realizacji hasła "Każaemu dziecku na wakacje - propozycja według jego oczekiwań". Wydział Społeczno-Administracyjny i Rejonowe Kolegium do spraw Wykroczeń, po analizie zadań przewidzianych do wykonania w 1987 r., opracowały progr#m działania mającego na celu uzyskanie poprawy w realizacji zamierzeń. Obok wykonywania zadań wynikających z planów pracy i zaleceń Miejskiej Rady N arodowej, zaplanowano: bieżące omawianie orzeczeń zespołów, z uwzględnieniem niedociągnięć i uchyleń; opracowanie harmonogramu szkolenia członków Koiegium i obsługi na okres kadencji; przeprowadzenie narady członków Kolegium dla wszechstronnej oceny działalności w 1986 r.; zorganizowanie spotkania z oskarżycielami, w celu omówienia sposobów doskonalenia wnioskowania i oskarżania; powołanie spośród pracowników i członków Kolegium zespołu do bieżącego kontrolowania dyscypliny członków, kultury rozpraw i przestrzegania praw stron postępowania; bieżącą analizę przyczyn trudności w wykonywaniu orzeczonych kar i przekazywanie uwag o nietrafnym doborze rodzaju i wysokości kar wszystkim członkom; kontrolę i nadzór nad wykonywaniem kar ograniczenia wolności; organizowanie w szkołach rozpraw pokazowych w stosunku do uczniów naruszających przepisy prawne; przeprowadzanie kontroli w placówkach zbiorowego zakwaterowania w zakresie przestrzegania dyscypliny meldunkowej; prowadzenie nadzoru nad działalnością organizacji i realizacji powinności statutowych stowarzyszeń działających na obszarze Poznania; wystosowanie apelu do stowarzyszeń zarejestrowanych w sprawie udziału w działaniach na rzecz poprawy ładu, porządku i dyscypliny społecznej oraz dokonywania oceny realizacji. \ Powołany przez Prezydium Miejskiej Rady Narodowej Zespół do opracowania niniejszej informacji przeanalizował stawiane wnioski i uznał, że: 1. Wydaje się słuszne zaaprobowanie większości wymienionych zamierzen 1 zobowiązanie poszczególnych jednostek do bieżącej analizy przebiegu prac; 2. Odrębnego potraktowania i opracowania wymaga nie ujęty w niniejszych materiałach program poprawy stanu sanitarno-porządkowego miasta; 3. Wniosek Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych dotyczący utworzenia maksymalnej liczby parkingów strzeżonych należałoby poszerzyć o postulat właściwego oświetlenia istniejących parkingów niestrzeżonych, co utrudni dokonywanie kradzieży; 4. Odnośnie do sprawy powołania zespołu samochodowego z udziałem lekarza dla dowozu pijanych do Izby Wytrzeźwień, należy zobowiązać prezydenta rniasta do podjęcia stosownych ustaleń, zmierzających do właściwego i racjonalnego rozwiązywania tego problemu; 5. W sprawie realizacji orzeczeń sądu o przymusowym leczeniu alkoholików w zakładach zamkniętych niezbędne jest podjęcie kroków mających na ce.u zwiększenie liczby łóżek w tych zakładach, np. ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia; 6. Należy wystąpić do właściwych organów o rozważenie możliwości i celowości zmiany U stawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie informowania zakładów pracy o pobycie ich pracowników w Izbie Wytrzeźwień; 7. Celowe wydaje się unormowanie sprawy umundurowania członków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej w akcie ustawowym, jakim jest przygotowana U stawa o Ochotniczej Rezerwie Milicji Obywatelskiej. Należy wystąpić do władz centralnych ze stosownym wnioskiem; 8. Zespół nie uznaje słuszności wniosku Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej dotyczącego zakazu uprawy maku i wnioskuje o pełną realizację obowiązującej w tym zakresie ustawy; 9. Wnioski Wydziału Oświaty i Wychowania częściowo nie dotyczące omawianego tematu nie satysfakcjonują Zespołu, w związku z czym należy zobowiązać Komisję Oświaty do przeanalizowania realizacji Programu zapobiegania domoralizacji i nie dostosowania społecznego dzieci i młodzieży na lata 1986 - 90 i zatwierdzenie stosownych zamierzeń do wykonania; 10. Niezbędne wydaje się rozważenie celowości powołania Miejskiej Komisji do spraw Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Obecny stan, to jest istnienie woje

J33

wódzkiej i dzielnicowych komisji, nie zapewnia właściwej realizacji art. 4 U stawy z 26 października 1982 r. Powołanie tej Komisji pozwoli na prawidłowe koordynowanie zadań w tym zakresie na obszarze miasta; 11. Pozostałe wnioski dotyczące bardzo szczegółowych działań, wynikające z zebranych przez Zespół materiałów i wysunięte w toku obrad sesji, przekazać prezydentowi miasta w celu ujęcia ich w planie realizacji zamierzeń na rok 1987.

Zespół Radnych Miejskiej Rady Narodowej

UCHWAŁA NR XIX/139/87 W SPRAWIE PROGRAMU ZAPOBIEGANIA I ZWALCZANIA PATOLOGII SPOŁECZNEJ, PRZESTĘPCZOŚCI I WYKROCZEŃ W POZNANIU W LATACH 1986 - 1990.

(fragmenty) Przyjmuje się Program działań w celu zapobiegania' i zwalczania patologii społecznej, przestępczości i wykroczeń w m. Poznaniu w latach 1986 - 1990, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, zwany dalej Programem. Zaleca się przedsiębiorstwom nie podporządkowanym radom narodowym, instytucjom i organizacjom społecznym włączenie się do realizacji Programu. Kontrolę nad wykonaniem Programu powierza się właściwym Komisjom Miejskiej Rady Narodowej. 1. Wykonanie uchwały zaleca się kierownikom jednostek i instytucji określonych w Programie, z jednoczesnym zobowiązaniem prezydenta miasta Poznania do opracowania szczegółowego planu działania zapewniającego realizację Programu, z uwzględnieniem informacji dostarczonej radnym oraz wniosków zgłoszonych na sesji. 2. Plan oraz sprawozdanie z jego wykonania winny być corocznie przedkładane Prezydium Miejskiej Rady Narodowej.

U chwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROGRAM ZAPOBIEGANIA I ZWALCZĄ.NIA PATOLOGII SPOŁECZNEJ, PRZESTĘPCZOŚCI I WYKROCZEN W POZNANIU W LATACH 1986-1990 (fragmenty)

Zadania organizacyjne 1. Radni Miejskiej Rady Narodowej we współdziałaniu z organizacjami społecznymi, samorządowymi i zawodowymi na spotkaniach z wyborcami w swoich okręgach wyborczych będą informować mieszkańców o podejmowanych dzia

Sprawozdania

łaniach wynikających z niniejszego Programu w celu zwalczania wszelkich negatywnych zjawisk patologii społecznej. 2. Komisje Miejskiej Rady Narodowej dokonywać będą kontroli realizacji zadań wynikających z niniejszego Programu, a o wynikach tych kontroli informować będą Prezydium Miejskiej Kady jNarodowej. 3. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w każdym roku będzie wysłuchiwało informacji prokuratorów rejonowych, prezesa Sądu Rejonowego i szefa Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych o stanie zagrożeń i zwalczaniu zjawisk patologii społecznej.

Zadania problemowe 1. Umacnianie socjalistycznych stosunków pracy i zapewnienie wpływu etyki zawodowej na jakość racy, postawy i oblicze moralne pracowników: a) Równorzędnie z zadaniami produkcyjnymi i z zadaniami wynikającymi z zakresów czynności podkreślać funkcje wychowawcze, a w szczególności kształtować postawy pracownicze i obywatelskie. Upowszechniać wśród załóg wiedzę eisonomiczną, prawną i społeczno-polityczną. b) W urzędach państwowych zwiększyć dyscyplinę w zakresie przestrzegania postanowień Kodeksu powinności urzędników państwowych, zwłaszcza w płaszczyźnie urząd-obywatel. c) Rygorystycznie egzekwować obowiązek trzeźwości podległych pracowników w miejscu pracy i w czasie wykonywania obowiązków służbowych. Tworzyć klimat społecznej dezaprobaty dla spożywających alkohol w miejscu pracy. Oddziaływać na załogi poprzez propagowanie życia w trzeźwości i tworzenie warunków dla rozbudowania pożytecznych zainteresowań (kluby, turystyka, kultura, sport). 2. Kształtowanie i umacnianie socjalistycznych norm współżycia społecznego, kultury życia codziennego, estetyki i dobrych obyczajów w rodzinie i szkole: a) Zapobieganie pijaństwu i alkoholizmowi dzieci i młodzieży. b) Zapobieganie narkomanii dzieci i młodzieży - jako profilaktyczne formy pracy z dziećmi i młodzieżą przyjąć eliminowanie złych wzorców i egoizmu, brutalności, wandalizmu, wulgarnego słownictwa, okazywania lekceważenia starszym, znęcania się nad słabszymi, dręczenia zwierząt itp. c) Okresowo dokonywać przeglądów i analiz zachowań dzieci i młodzieży w miejscach publicznych (dworce, tereny przylegające do szkół itp.). d) Kształtować i umacniać socjalistyczne normy współżycia społecznego, kulturę życia codziennego, etykę i dobre obyczaje w rodzinie i szkole poprzez racjonalne zagospodarowanie czasu wolnego. e) Zwiększyć wymagania wobec kadry pedagogicznej jako wychowawcy dzieci i młodzieży w duchu poszanowania prawa i socjalistycznego państwa. f) Opracować i konsekwentnie realizować programy pracy wychowawczej z młodzieżą zamieszkałą w internatach i hotelach robotnicznych. g) Doskonalić formy opieki całkowitej nad dziećmi i młodzieżą przez: stwarzanie warunków dla rozwoju rodzinnych domów dziecka oraz rodzin zastępczych jako najbardziej efektywnych form opieki całkowitej nad dzieckiem; doskonalenie systemu diagnozy i kierowania dzieci zagrożonych demoralizacją do placówek opiekuńczych. Stwarzanie warunków do dalszego rozwoju tego typu placówek; zwiększenie zakresu edukacji kulturalnej młodych pracowników zakładów pracy. 3. Doskonalenie świadomości prawnej społeczeństwa oraz społecznego systemu poradnictwa poprzez: a) Realizowanie programu edukacji prawno-państwowej społeczeństwa zatwierdzonego przez Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej dnia 16 października 1984 r. (ują* do programów szkolenia na kurdach dla pracowników urzędów i przedsiębiorstw). b) Kontynuowanie realizacji programu edukacji prawnej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych przez: opracowanie wytycznych dla inspektorów oświaty i wychowania i dyrektorów szkół w zakresie realizacji tematyki społeczno-prawnej i współpracy szkół z prawnikami i ławnikami o przygotowaniu pedagogicznym

J35

1 prawniczym, ustalenie tematyki zajęć w wyz ej wymienionym zakresie z uczniami ostatnich Klas sznoł podstawowych; organizowanie w szkołach prelekcji, odczytów dotyczących tematyki społeczno-prawnej, ze szczególnym uwzględnieniem problemów przestępczości nieletnich i alkoholizmu wśród młodzieży oraz niektórych zagadnień wynikających z ustawy "O postępowaniu w sprawach nieletnich" . c) Ustalenie rejonów o szczególnym nasileniu alkoholizmu i demoralizacji młodzieży oraz narkomanii. Opracować program przeciwdziałania, uwzględniając m. in. utworzenie wyspecjalizowanych ośrodków poradnictwa i leczenia. 4. Poszerzenie udziału nauki, szKolnictwa oraz sportu w zwalczaniu i zapobieganiu patologii społecznej: ' a) Inicjować szerszy udział nauki w rozpoznawaniu zasięgu i źródeł patologii społecznej, a także formułowaniu propozycji skutecznych metod jej zapobiegania. b) W działalności dydaktyczno-wychowawczej szkół podstawowych w szerszym zakresie uwzględniać elementy etyki i wychowania przez pracę. - doskonalić organizację praktyk uczniowskich w szkołach podstawowych oraz udział uczniów tych szKół w pracach społecznie użytecznych na rzecz środowisk. c) Realizować Raport o wykorzystaniu sportu i turystyki jako środków zapobiegania patologii społecznej. 5. Doskonalenie systemu oceny zagrożenia przestępczością 1 zjawiskami patologii społecznej: a) Analizować na posiedzeniach Kolegium Prezydenta: aktualny stan zagrożenia przestępczością w mieście; - wyniki realizacji obowiązujących kierunków polityki karnej w zakresie przedsięwzięć podejmowanych dla ogianiczema zjawisk patoiogii społecznej. b) Dokonywać oceny stanu przestrzegania przepisów ustaw: o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; - o postępowaniu w sprawach nieletnich; - o postępowaniu wobec osób uchylających się od pracy; - o zapobieganiu narkomanii.

A. Skutecznie zwalczać alkoholizm poprzez: a. rozpoznawanie źródeł i przyczyn alkoholizmu, b. przeciwdziałania niekontrolowanej podaży alkoholu, b. przeciwdziałanie zjawiskom nietrzeźwości publicznej i zawodowej. B. Doskonalić system ścigania sprawców łamania przepisów prawa będących po spożyciu alkoholu poprzez: a. bezwzględne ściganie sprawców i reagowanie na wszelkie przypadki naruszeń przepisów prawa przez osoby będące po spożyciu alkoholu, b. postępowanie przed Kolegium do spraw Wykroczeń w sprawach o wykroczenia, w których działanie osoby będącej w stanie po spożyciu alkoholu stanowi okoliczność oociążającą, wnioskowanie o wymierzanie kar w górnym wymiarze kar dodatkowych oraz podawanie orzeczeń do wiadomości w miejscu pracy i zamieszkania. C. Doskonalić stan rozpoznawania pasożytnictwa społecznego poprzez zintensyfikowanie ujawniania osób nie pracujących i nie uczących się i przekazywanie uzyskanych informacji do organów administracji państwowej, celem objęcia działaniem ustawy o postępowaniu wobec osób uchylających się od pracy. D. Ujawniać nieletnich, zaniedbanych wychowawczo oraz ze środowisk zagrożonych demoralizacją i zdemoralizowanych; reagować na zachowanie nieletnich niezgodne z zasadami współżycia społecznego lub manifestujących inne objawy demoralizacji. E. Doskonalić formy rozpoznawania zjawiska narkomanii, prowadzić systematyczne rozpoznanie i kontrolę miejsc grupowania się osób podejrzanych #0 produkcie, handel i używanie środków odurzających oraz utrzymywać stałe kontakty z nauczycielami i wychowawcami szkół i internatów, hufców pracy; współdziałać z poradniami zdrowia psychicznego i kierownictwami hoteli w celu wczesnego ujawnienia symptomów narkomanii. 6. Okresowe informowanie opinii publicznej o stanie zagrożenia przestępczością na terenie miasta przez przedstawicieli Rejonowego Urzędu Spraw Wewnę

Sprawozdania

trznych, prokuratury i sądów oraz o działaniach podejmowanych w celu ograniczenia na danym lerenie przestępczości i innycn naruszeń prawa: aj t>ąay winny korzystać z sygnałów o przyczynacn, sposobach i warunkach sprzyjających przestępczości gospodarczej i najgroźniejszym przestępstwom kryminajjiym. Podawać wyroki do publicznej wiadomości. b) Utworzyć klimat potępienia społecznego wobec sprawców przestępstw pjzez inspirowanie publikacji o przyczynach przestępczości, wynikach postępowań karnych, wysokości szkód i karach oraz szeroKO korzystać z klauzuli przewidzianej wart. 13 ust. 3 U stawy z dnia 26 stycznia 1984 r. prawa prasowego. c) Organizować spotkania środowiskowe sędziów i ławników w zakładach pracy, celem omawiania polityki karania sprawców przestępstw najgrożmejszycn i nagminnych, kształtowania pożądanego stosunsu obywateli do zjawisk spekulacji, pijaństwa i wszelkich innych przejawów patologii społecznej oraz omawiania ewentualnych spraw karnych dotyczących bezpośrednio zakładu pracy dla wyjaśnienia załodze motywów rozstrzygnięcia w przedmiocie kary. 7. Doskonalenie systemu funkcjonowania współpracujących z organami wymiaru sprawiedliwości instytucji: a) Przeprowadzić szczegółową analizę działalności pozamilicyjnych organów upoważnionych do wymierzania kar w postępowaniu mandatowym w zakresie wykorzystywania tych uprawnień: dokonać oceny postępowania mandatowego w roku 1986 i latach następnych oraz opracować wnioski w tym zakresie; aktywizować działalność pozamilicyjnych organów i instytucji upoważnionych do nakładania mandatów karnych za wykroczenia i kierowania wniosków do Kolegiów do spraw Wykroczeń poprzez włączenie ich do organizowanych cyklicznie operacji kontrolno-porządkowych w zakresie utrzymania porządku i czystości; w miejscach zagrożonych nasileniem naruszeń bezpieczeństwa i mienia obywateli uruchamiać milicyjno-społeczne patrole. b) Aktywizować i rozwijać działalność oraz udzielać wsparcia Ochotniczej Rezerwie Milicji Obywatelskiej. Inicjować i angażować Sztaby i Komitety ORMO i członków tej organizacji do działalności prewencyjnej i kontrolnej na odcinku zapewnienia porządku publicznego i walki ze zjawiskami patologii społecznej. 8. Doskonalenie systemu ochrony mienia społecznego oraz interesów gospodarczych państwa: a) Egzekwować wypełnianie obowiązków przez odpowiedzialnych za mienie społeczne. Rozwijać działania zmierzające do poprawy fizycznego i technicznego zabezpieczenia obiektów gospodarki uspołecznionej, szczególnie placówek handlowych, lokali gastronomicznych itp. b) Kontynuować wzmożoną kontrolę sposobu zabezpieczenia mienia społecznego przewożonego przez PKP i PKS na terenie miasta. Zwrócić szczególną uwagę na pracę służb zobowiązanych do sprawowania pieczy nad tym mieniem. Wnioskować o wyciąganie rygorystycznych konsekwencji w stosunku do winnych zaniedbań w zakresie obowiązku sprawowania opieki nad przewożonym mienie.n. c) Kontynuować działania zmierzające do zapobiegania i zwalczania przestępstw i wykroczeń spekulacyjnych oraz innych nieprawidłowości godzących w interesy konsumentów, w oparciu o ustawę z dnia 25 września 1981 r. o zwalczaniu spekulacji oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1981 r. w sprawie szczegółowych zadań, składu i trybu działania Komisji do Walki ze Spekulacją przez: doskonalenie działań systemowych wyspecjalizowanych służb w zakresie ujawniania i zwalczania przestępstw spekulacji o dużych rozmiarach; aktywizowanie działań kontrolnych w celu skuteczniejszego ujawniania przestępstw spekulacyjnych w magazynach, w czasie dostaw towarów, w handlu detalicznym i gastronomii oraz na bazarach i targowiskach. d) Ocenić skuteczność działania służb kontroli wewnętrznej w zakładach pracy, dla których organem założycielskim jest Prezydent Miasta Poznania: - odbyć roboczą naradę ze służbami kontroli wewnętrznej.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1988.04/06 R.56 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry