KRONIKA MIASTA POZNANIA 60-967 POZNAŃ, pi. KOLEGIACKI 17 tel. 785-455

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1988.04/06 R.56 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

KOMITET REDAKCYJNY Andrzej Wituski (przewodniczący)

Andrzej Goćwinski, Władysława Klawiter, Stanisław Kłys, Józef Lopaczyk, Marian Olszewski, Hanna Rubas, Tadeusz Świtała, Lech Trzeciakowski, Magdalena Warkoczewska, Zbigniew Zakrzewski, Jerzy Ziółek

KOLEGIUM REDAKCYJNE

-Andrzej Goćwinski (przewodniczący), Stanisław Kły, Józef Lopaczyk. Marian Olszewski, Tadeusz Świtała i Magdalena Warkoczewska

REDAKTOR Tadeusz Świtała

WARUNKI PRENUMERATY Instytucje l zakiady pracy w miastach, w których znajdują się siedziby oddziałów RSW "Prasa- Książka- Rucli", zamawiają prenumeratę w tych oddziałach; instytucje i zakłady pracy zlokalizowane w miejscowościach, gdzie nie ma Oddziałów RSW "Prasa- Książka- Ruch" i na terenach wiejskich, opłacają prenumeratę w urzędach pocztowych i u dor czycieli osoby fizyczne zamieszkałe w miastach - siedzibach OddzIałów RSW "Prasą-Książka-Ruch" opłacają prenumeratę wyłącznie w urzędach :Qocztowych nadawczo-oddawczych właściwych dla miejsca zamieszkanIa prenumeratora. Wpłaty dokonujil używając "olankietu" wpłaty na rachunek bankowy miejscowego Oddziału RSW "Prasa- Książka- Ruch".

Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę przyjmme RSW ,ł'TPrasa- Książka- Ruch Centrala Kolportażu Prasy i WyClawnictw ul. Towarowa 2 , 00958 warszawa, konto NBr XV Oddział w Warszawie nr 1658-201045-139-11. Prenumerata ze zleceniem wysyłki za granicę pocztą zwykłą jy,st droższa od _prenumeraty krajowej o 50% dla zleceniodawców indywidualnych i o 100% dla zlecającycfi instytucji i zakładów pracy. Terminy ,v.rzyjmowania prenumeraty na kraj i za granicę: do dnia 10 listopada na I kwartał, I połrocze roku następnego oraz cały rok nasJś(j)ny. Cena egzemplarza - 50 zł; prenumerata roczna - 2W z/.

Egzemplarze zeszytów zdezaktualizowanych można nabywać w RSW "Prasa-Książka- Ruch", Przedsiębiorstwo Upowszechniania Prasy i Książki, Oddział Rejonowy Poznań-Wschód, ul. Zydowska 2/3.

Okładkę projektował

[Zbigniew Kajal

Wydano na zlecenie Wydziału Kultury I SztuM Urzędu Miejskiego w Poznaniu

Prlnted in Poland WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE - POZNAŃ 1988 "Wydanie I. Nakład 2700+100 egz. Ark. wyd. 17,8; ark. druk. 14,0. Druk ukończono w lipcu 1988 r.

Zam. nr 53/87 Z-4 Zlec. druk. 459/87 DRUKARNIA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

PL ISSN 0137-3552

ISBN 83-210-0811-9

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1988.04/06 R.56 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry