DZIAL BIEŻĄCY.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1928 R.6 Nr4

Czas czytania: ok. 4 min.

KRONIKA WAżNIEJSZYCH WYDARZEN.

28-go października 1928. Dzień Katolicki.

H-go listopada 1928. UrO'czysty O'bchód lO-lecia niepO'dległości PO'lski.

\. 17-gO' listO'pada 1928. 75-lecie gimnazjum Be-rgera.

25-gO' 1istopad.a 1928. 50'-lecie pracy zawodowej arty,>ty rzeźbiarza Władyława MarcinkOlwlSkieg'}. Zasłużonemu arlyśc.ie przyznał .Magistrat nagrO'dę artystyczną za r. 1928. WybO'ry dO' rady Kasy Chorych.

Y.. Z In a r li: śp. Jan Paczkowski (9.9. 1928), zasłużony przemysłO'wiec i O'bywateli śp. Zygmunt Słupski, li.teratj śp. Władysław Jewasińs.k'i (6. 11. 1928), budowniczy, prezes Izby Rz.emieślmczej'i śp. Dr. Stanisław Łazarewicz (19. 11. 1928), znany lekarz i b. redaktO'r "NO'win Lekarskich"j śp. Juljusz Kałużniacki, b. prezes senatu Sądu ApelacyjnegO' w PO'_ znarou. X Nowa elektrO'Wnia miejska stanęła. w stanic surO'wym.

X Wy!wńczO'nO' budowę wieży kO'ścioła śW'. Marcina. Prowadzi się budO'wę <;tadiO'nu. PrzygO'towuje się stawienie pomni.ków WoO'drow WilsO'11Ia i Tadeusza. KO'ściuszki. Poczyniono sudija nad nową regulacją ruchu ulicznego i bezpieczeństwa publicznego w Poznaniu. Na SO'łaczu poświę;:my został kamień węgielny kO'ściO'ła św. Jana V:ianney. Odnawia się kościół garnizonowy. Władze mie;skie zgodziły się na postawienie pomni.ka Serca JezusO'wego między Zamk,iem a Akademją. W Poznaniu bawili: premjer Bartel, gene'ralny sekre tarz Ligi Narodów DrummO'nd z Sigimurą, zja'zd derma_ tologÓ'w, zj,azd prasy, dziennikarze niemieccy, ambasad:)r Laroche z rodziną, prezes Banku PO'lskiegO' Karpiński i f;zereg innych wybitnych gości. Rząd mianował komisarza Powszechnej Wystawy KrajO'wej w osobie p. min. Ber'tO'niego. Koło l'iteracko-artystyczne dyrekcji poczt ufundowało tablicę ku uczczeniu pa- '

;-')I

mięci St,anisława PrzybyszewskiegO'. Poczyniona przyg:>-tawania do uraczystega abchadu lOJecia, pawstania wielkapalskiega na dzień 27-go grudnia; w dniu tym wmurawano i paświęcano tablice pamiątkawe 1. na murach Ba'zaru ku czci IgnacegO' PaderewskiegO' i 2. na domu przy ul. Fnnciszka Ratajczaka ku czci pierwszych paległych powstańców. Odbyły się wybary da Izby Przemysława - Han:łbwej. Na wiasnę 1929 przygatawuje się m. in. Zijazd wszechsłowiański Sokałów, zjazd śpiewaczy wszechsłO'wiańJki. zjazd bibljatekarzy i bibljafi16w, ohchód setnej 'racznicy ałażenia Bibljateki Raczyńskich. Czasapismo "Nowiny Lkarskie" obchadziła 40-lecie istnienia; przy tej sposabności od:był się zjazd lekarzy. Przy Padgórnej 12b atwarta zostda Szkała spałeczna. .

Załażany zastał tygadnik .,Samachód", wznowiony dwutygodnik gimm,styczny .,Sokół". Kapituła Kalegjaty św. Marji Magdaleny otrzymała nowy statut, pTzYWl1"aC'ljący jej dawną świetnaść. "Landesverband fiir innere Mis:.;ion in Polen" abchadził 50-lecie istnienia. .,Liga Samowystarczalności" prapagawała manifestacjami puhlicznemi wyraby krajawe. Miasta Poznań odznaczone zostało Krzyżem obrony Lwowa. W kańcu listopada wystąpili z Magistratu radco\ wie honorawi pp. Berkan, Wlekliński i Albin Gla:bisz, wstąpili zaś pp. Dr. Marjan Ki-yzan i Dr. Łucjan Sakobwski. Dla uczczenia zasług h. kuratora' szkolnegO' p. Bernar:la ChrzanowskiegO' urządzona akademję. Prezes Sądu ApelacyjnegO' p. Jan Zakrzewski abchadził 25-lecie pra:y :zawodawej.

Z RUCHU WYDAWNICZEGO.

Sprawa zdanie Za ,rządu stoI. mi ,as ta Paznania za rok 1927i28. Poznań 1928. 4°. Str. 227. Najważniejc;ze źódło informacyjne dla działaczy samarządowy.ch. . , .R a m a n R y b a l' ,s k i: Handel i polityka handlowa Polski w 16.

stuleciu. Tom. I. Razwój handlu i palHyki handlowej. Poznań 1928. 8°. Str. 363. (Tow. MłaśnikbWl miasta Poznania). Niezmiernie cenna praca dla histarji gospod'lrczei miast ,polskich, z której wynika niepospolite znaczeni gospodarcze miasta Poznania \V wieku 16. Rzecz opracowana

KIWNlKA MIA::5TA POZNlAgłównie na materjałach celnych przynosi wiele nO'wych dat w ścisłem zestawieniu cyfrO'wem. Dziełem tem .ldinteresawać się powinni ws.zys.cy pracawnicy naukowi, eknn3miści, a niemniej miłnśnicy przeszłości miast. (Ścisłe nmówienie wybitnej pracy pozostawiamy dO' chwili umzania się drugiegO' tomu, za'znaczamy wszakże, iŻ! zaleca si,ę książkę nabywać obecnie - kupnn na drugi tom dołączany, - tembardziej, że tom pierwszy obejmuje wyniki banań). I r e n a G ł ę b Q C k a - P i o t r v w s k a: K r.z y s z t n f B o g us z e w s k i i poznańska szkoła malarska na początku 17-gn wieku. Pnznań 1928. Odbit:!i:a z "Kroniki miasta Poznania". Polecamy bacznej uwadze. "/. PO'; z n a ń 'W hisbrycznym ro'zwnju od poc'zątków ,aż pO' dzień ,dzisiejszy. Poznań 1928. Drukarnia Polska. Oprac:>.vał Edward Pawłnwski przy współudziale Szymona Na,.wrn;::kiego i Karoh Praussmuellera. Str. 121. Rzecz wydana ni:! drogim papierze, bngato ilustrnwana, pięknie wykonan. P. Edward Pawłnwski zła żył piękny dar miastu Poznaninwi i jego miłośniknm. Pierwsza ta krótka histO'rja. miasta" wydana w celu pnpularyzOlWania wia,domnś:i o Paznaniu" z sze'regiem cennych ilustracyj. CO' dO' treści mielibyśmy niekiedy drobne zastrzeżenia, nie chcemy ich jednak wyłuszczać, ponieważ odpnwiada uznawanym dotąd sądnm, a' wnasi pona,dta kilka rzeczy nowych istntnie cemly:h. Mówiłem, że ,jest to dar, bO' nietylkO' za pracę Jesteśmy wdzięczni, ale i za tO', że ksi,ążeczka pr,zeszła w handel za _tak niską cenę, że musi ana stać niżej 'knsztów własnych. Paw I ło'Wskiegn "Poznań" powimen do':ść da rąk wszystlkich, którym nie jest obca przeszłość Pnznan'ia, powinien być wła'mością ,klażdegn szczeregO' nbywatela miasta, więcej - winna gO' poznać także młodzież! wS'zystkich szkół, be umiłowanie miasta jest podstawą umiłowania kraju ojc-:ystego. K a z i m i e r z O ł d z i e j e w s k i: W y s .t a w y p u w s z ec h n e. Paznań 1928. 8°. XIV + 223 + ilustr. S t a n i s ł a w H a s z o w s k i: C e n y we L w o w i e w 16 i 17 w i e k u. Lwów 1928. Badania z dziejów ,spnłecznych i gospodarc'zych pnd redakcją prnf. Fr. Buja,!{a. 8°. VIII..+ 328. yRac,zniki Statystyc,zny stoł. mia!'.ta Pnznania '\ .,.za.rak 1926,. Poznań 1928. 4 u , W. 1O.

'.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1928 R.6 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry