FAHUIARZ

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1988.01/03 R.56 Nr1

Czas czytania: ok. 6 min.

Celem konkursu było poznanie rejonów miasta (powstałych po roku 1945.

Szkołom spoza Poznania zaproponowano temat: Moje wrażenia Z wycieczki do Poznania. Ogółem na konkurs wpłynęło 167 prac, wykonanych przez 203 autorów, z 29 szkół. W dniu 21 lutego 1987 r. otwarto w salonie wystawowym Towarzystwa wystawę pokonkursową. Plon prezentowany był w grupach tematycznych: Rozwój terytorialny i architektoniczny Poznania; Rozwiązania komunikacji w mieście; Osiedla mieszkaniowe; Tereny rekreacyjne; Placówki służby zdrowia; Placówki oświatowe i naukowe; Zakłady przemysłowe; Ochrona środowiska w nowych osiedlach; Zycie kulturalne w moim osiedlu - sposoby tworzenia więzi międzYludzkich w osiedlu; Ciekawi ludzie w moim osiedlu.

Oprawę grafczną wystawy wykonali uczniowie Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych.

Otwierając wystawę, prezes Zarząidu prof. dr hab. Stanisław Nawrocki w serdecznych słowach podziękował uczniom - autorom prac i nauczycielom - ich opiekunom za trud zaprezentowania rozwoju miasta w czterdziestoleciu, za poziom opracowania. Uroczyste zakończenie konkursu, połączone z wręczeniem nagród odbyło się w dniu 23 lutego 1987 r. w Pałacu Działyńskich. Miało ono szczególny charakter, gdyż łączyło się z dwudziestoleciem działalności Komisji Młodzieżowej. Uroczystość zaszczycili swą obecnością wicekurator oświaty i wychowania Stefan Barłóg, prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego Stanisław Słopień, kustosz Muzeum Historii Miasta Poznania Magdalena Warkoczewska, wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Henryk Powelski. N a wstępie wysłuchano koncertu w wykonaniu zespołu wokalnego uczniów Zespołu Szkół Odzieżowych, pod batutą Józefa Kasprzaka. Medale Kuratorium Oświaty i Wychowania "Za zasługi dla oświaty i wychowania", Odznaki Honorowe Miasta Poznania, Odznaki Towarzystwa, honorowe wyróżnienia im. Wasilija J. Czujkowa, dyplomy uznania a nadto nagrody pieniężne dla nauczycieli współpracujących nieprzerwanie z Komisją Młodzieżową ponad dziesięć lat wręczali Stefan Barłóg. Stanisław Nawrocki, Stanisław Słopień, inspektor Andrzej Majchrzak i Marta Alankiewicz.

W imieniu wyróżnionych podziękowała Zofia Paszkiewicz.

Miłą niespodzianką było przekazanie Towarzystwu jako prezentu od nauczycieli jednodniówki "Poznańczyk", opracowanej przez Marię Mroczkiewiez, Zofię Paszkiewicz, Krystynę Srokównę i Witalisę Wachowiak. Wręczono nagrody przyznane w konkursie "Nasz nowy Poznań".

Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe, ufundowane przez Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania, Kuratorium Oświaty i Wychowania i Muzeum Narodowe. Nauczycielo,m-opiekunom konkursu wręczono z podziękowaniem książkę Tadeusza Switały Poz

RAFTTTTAEZ

nań 1945 - Kronika Wydarzeń. Wszystkie szkoły otrzymały pamiątkowe dyplomy uczestnictwa w konkursie "Nasz nowy Poznań". Tradycyjnie również, w rocznicę wyzwolenia Poznania, wręczono zbiorowe legitymacje członkowskie Szkolnym Kolom Miłośników Miasta Poznania. Legitymacje otrzymały Koła w Szkołach Podstawowych Nr 27, 57, 88, 97, w I Liceum Ogólnokształcącym, w Zespole Szkół Ekonomi znych, w Zespole Szkół Łączności oraz w Szkole Podstawowej Nr 4 w Sremie.

Na zakończenie głos zabrał prezes Towarzystwa prof. dr hab. Stanisław Nawrodki, gratulując Komisji Młodzieżowej i szkołom pięknych wyników we współpracy. Uroczystość zakończono wspólnym odśpiewaniem hymnu harcerskiego WSzYstko co nasze Polsce oddamy.

Irena Wingerowa

KRONIKA

SPOTKANIE Z DYREKTOREM ZIELENI MIEJSKIEJ 7.10.1987. Prezes zarządu spotkał się z dyrektorem Poznańskiego Przedsiębiorstwa Zieleni Bolesławem Szałkiem. W celu zapoznania się z sytuacją w stanie zieleni w mieście, dokonano wizji lokalnej w kilku dzielnicach miasta. Stwierdzono, iż wiele poczynań Przedsiębiorstwa przyniosło widoczną poprawę sytuacji, n p. przy Al. Przybyszewskiego, ale też jest jeszcze sporo do zrobienia, np. przy ulicach Marcelińskiej i Świerczewskiego. Ocalić też trzeba drzewostan przy skrzyżowaniu ulic Obornickiej i Winogrady, gdzie planowane jest poszerzenie terenów sportowych kosztem parku.

ZEBRANIE ZARZĄDU

14.10.1987. Odbyło się zebranie zarządu poświęcone kilku sprawom, a przede wszystkim stanowi zieleni w mieście. Omawiano także stan renowacji budynku byłego Gimnazjum im. Marii Magdaleny przy pi. Bernardyńskim, wyrażając obawę, czy obiekt ten nie ulegnie całkowitej ruinie, gdyż nie widać postępu w robotach.

ZEBRANIE PREZYDIUM

25.11.1987. Posiedzenie prezydium zarządu, na którym mówiono o odsłonięciu tablicy na hotelu Bazar, upamiętniającej pierwszy pobyt Henryka Sienkiewicza w Poznaniu. Tablicę ufundował znany w Poznaniu społecznik Ignacy Moś. Umocowanie tablicy wziął na siebie U rząd Miejski, a Towarzystwo zorganizowało (14 XI) uroczystość odsłonięcia wraz z okolicznościową akademią. Omawiano także udział Towarzystwa w redagowaniu Raptularza w "Kronice Miasta Poznania". O stały kontakt z redakcją "Kroniki" ponownie proszony był red.

Teodor Smiełowski.

WIZJA LOKALNA BUDYNKU BYŁEGO GIMNAZJUM MARII MAGDALENY

25.11.1987. Prezes zarządu przeprowadził wspólnie z inspektorem szkolnym Andrzejem Majchrzakiem wizję lokalną by

łego budynku Gimnazjum im. Marii Magdaleny przy pi. Bernardyńskim. Przyczyną było zaniepokojenie społeczeństwa, czy budynek ten rzeczywiście jest odpowiednio rekonstruowany. Stwierdzono znaczny postęp prac wewnątrz obiektu, zwłaszcza przy wzmacnianiu ścian; ukończono prace związane z układaniem nowych stropów. Przygotowano do założenia dach na dwóch bocznych częściach budynku, jak też instalację centralnego ogrzewania. Przygotowano także montaż nowych ram okiennych, wykonywanych poza Poznaniem.

WYWIAD DLA REDAKTORA CZASOPISMA "WOCHENPOST"

2.12.1987. Prezes zarządu udzielił wywiadu przedstawicielowi ukazującego się w Niemieckiej Republice Demokratycznej tygodnika "Wochenpost". Dziennikarza interesowała organizacja i formy działania Towarzystwa.

SPOTKANIE Z WICEPREZYDENTEM POZNANIA MIROSŁAWEM KOPIŃSKIM

3.12.1987. Prezes zarządu i członek prezydium Łucjan Rabski spotkali się z wiceprezydentem miasta Mirosławem Kopińskim. Omawiana była sprawa odrestaurowania i ustawienia na właściwym miejscu pomnika MacierzYństwo dłuta Edwarda Haupta. Mówiono także o konieczności ratowania pomnika przy skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego i Żeromskiego, często dewastowanego przez chuliganów.

SPOTKANIE Z KOMENDANTEM MIEJSKIEJ STRAŻY PORZĄDKOWEJ

15.12.1987. Prezes zarządu spotkał się z Mieczysławem Trafankowskim, komendantem Miejskiej Straży Porządkowej.

Mówiono o formach jej działalności. Prezes wyraził przekonanie, iż Straż wniesie istotny wkład w polepszenie porządku i stanu estetycznego miasta.

POSIEDZENIE ZARZĄDU

16.12.1987. Dr Adam Glapa przedstawił zarządowi uzupełnioną wersję plakatu poświęconego pięćsetleciu hołdu, jaki w 1493 r. wielki mistrz krzyżacki Hans von Tieffen złożył na zamku w Poznaniu królowi Janowi Olbrachtowi. W zebraniu uczestniczył dyrektor Muzeum Lednickiego dr Andrzej Kaszubkiewicz. Omówiono także działalność komisji, sprawy finansowe oraz gospodarcze.

SPOTKANIE Z WICEPREZYDENTEM POZNANIA BOGDANEM PUCKIEM

19.12.1987. Prezes zarządu złożył wizytę wiceprezydentowi miasta Bogdanowi Puckowi, pierwszą od objęcia przez niego funkcji wiceprezydenta. Omówiono szeroki zakres spraw interesujących Towarzystwo. Były to: ochrona zieleni w mieście (m. in. parków przy skrzyżowaniu ulic Obornickiej i Winogrady oraz przy ul. Ratajczaka) , konieczność poprawienia stanu komunikacji w mieście (czystość i punktualność kursowania autobusów i tramwajów), estetyczny wygląd ulic, elewacji domów oraz oczyszczania miasta przez Zakład Techniki Sani tarnej .

SPOTKANIE PREZESÓW TOWARZYSTW KULTURALNYCH

28.12.1987. W sali posiedzeń Urzędu Wojewódzkiego odbyło się spotkanie prezesów wielkopolskich towarzystw kul tural

nych z wicewojewodą poznańskim Romualdem Zysnarskim. Przedmiotem spotkania było podsumowanie działalności w 1987 r. i uwypuklenie problemów, naktóre ruch kulturalny pOWInIen zwrócić uwagę W 1988 r. W spotkaniu uczestniczył prezes zarządu prof. Stanisław N awrocki.

KORESPONDENCJA

30 grudnia 1986 r.

Pan Andrzej Majewski Zarząd Koła TMMP przy Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" w Poznaniu

Szanowny Panie! Przy ul. Strzeleckiej (w podwórzu apteki) znajdują się dawne zabudowania fabryczne Cegielskiego. W ocalałej połówce mieści się introligatornia p. Zimnego, u którego od 20 lat oprawiam książki. Obok stoi zabytkowy dworek. Budowle cudem zachowały się na placu budowy szpitala onkologicznego. Ale niszczeją, a kiedy p. Zimny z powodu podeszłego wieku zaniknie warsztat, zapewne budynek ulegnie rozbiórce. A jest to przecież pomnik budownictwa przemysłowego w Poznaniu, dawna własność Cegielskiego. Moim zdaniem, przyzakładowe Koło TMMP jest wręcz predestynowane do roztoczenia opieki nad tymi zabytkami, aby na 150-1ecie Zakładów przywrócić im dawny wygląd i zamienić na Muzeum Przemysłowe im. H. Cegielskiego. Jest to rzecz, wokół której mógłby Pan skupić znaczne grono patriotów "Cegielskiego". A zacząłbym od inwentaryzacji i gromadzenia środków np. na wykwaterowanie rodzin, które zamieszkują ten smutny dworek.

Z poważaniem , Tadeusz Switała

Poznań, dnia 24.02.1987 r.

S ZANOWNY PANIE REDAKTORZE

Sprawa, o której był Pan uprzejmy napisać, tj. dawne zabudowania fabryczne Cegielskiego to temat ciągnący się już prawie dziesięć lat. Korzystając z kolejnej rocznicy, członkowie naszego Koła TMMP kolejny raz upomnieli się o te zabytki. Uważam że tym razem milczenie kompetentnych instytucji i osób nie będzie jedyną odpowiedzią. Z roku na rok członków Towarzystwa przybywa w "Cegielskim". Jako społecznicy jesteśmy w tej sprawie dosyć uparci i powiem bez ogródek - natrętni. W końcu ile razy można na konkretny temat nie odpowiadać?! Pozwalam sobie załączyć do niniejszego listu kopię pisma skierowanego do Komitetu Obchodów 140-1ecia HCP. Jakie będą rezultaty, zobaczymy [. ..] z wyrazami szacunku Andrzej Majewski

1 załącznik

Poznań 1987. 01. 02 Komitet Obchodów 140-1ecia HCP Miasto Poznań pozbawione jest praktycznie zabytków związanych z rodzimym przemysłem. W przeszłości nie zwracano większej uwagi na tego typu obiekty. Niestety nasze Zakłady nie były tu wyjątkiem. Są jeszcze budowle, od których to wzięliśmy swą 140-1etnią metrykę. Chodzi o zabudowania przy ul. Strzeleckiej i ul. Koziej. Jako miłośnicy Poznania - pracownicy "Cegielskiego" niejednokrotnie zwracaliśmy uwagę na podjęcie konkretnych działań w celu uratowania od całkowitej dewastacji i zagospodarowania wjwym. obiektów. N asze sugestie do dzisiaj pozostają bez należytego odzewu.

Zwracamy się więc z apelem o pomoc do Dyrekcji Zakładów i wszystkich organizacji polityczno-społecznych w "Cegielskim", o poparcie naszej inicjatywy wpisania przez Miejskiego Konserwatora Zabytków wspomnianych dawnych zabudowań fabrycznych Firmy Hipolita Cegielskiego do "Rejestru zabytków miasta Poznania". A w wypadku pozytywnego załatwienia tej sprawy - późniejszego sensownego zagospodarowania tych obiektów. J ak zapewne większość nas - pracowników HCP przy wracaniu do naszego zakładowego rodowodu przy kolejnych rocznicach "Cegielskiego" nie zostawmy następnym pokoleniom tylko starych fotografii. Zabytki te są jeszcze do uratowania. Nie zaprzepaśćmy tej szansy! Liczymy na poparcie i zrozumienie postawionej przez nas sprawy.

Andrzej Majewski Henryk Adamczak Ewa Ignasiak

Redaguje zespół: mgr Teodor Smiełowski, mgr Zbigniew Karolczak i prof. dr Stanisław Nawrocki. Winietę projektował (Zbigniew Kaja I

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1988.01/03 R.56 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry