XVII SESJA MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1988.01/03 R.56 Nr1

Czas czytania: ok. 154 min.

W dniu 27 listopada 1986 r., w sali sesyjnej Wojewódzkiej Rady Narodowej przy al. Stalingradzkiej, odbyła się XVII Sesja Miejskiej Rady Narodowej, w której uczestniczyło stu osiemnastu radnych. Przybyli: prezydent Poznania Andrzej Wituski, wiceprezydenci: Łucjan Majewski, Zbigniew Habel i Bogdan Zastawny, członek Prezydium Wojewódzkiej Rady N arodowej Ryszard Witkowski, sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Andrzej Bobrowski, prezes Miejskiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Zenon Tomczewski, przewodniczący Miejskiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Jerzy Sabiniewicz, przedstawicielka Wydziału Polityczno - Organizacyjnego Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bronisława Sadowska, prokurator wojewódzki Wojciech Kłos, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Wojewódzkiego Włodzimierz Tomaszewski, dyrektor Zarządu Rozbudowy miasta Poznania Kazimierz Zbucki, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Poczty Paweł Kasprzyk, dyrektorzy jednostek gospodarki i przedsiębiorstw, przewodniczący dzielnicowych rad narodowych, sekretarze Komitetów Dzielnicowych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, naczelnicy dzielnic, przedstawiciele Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski", przedstawiciele prasy, radfa i telewizji. Otwarcia sesji dokonał oraz przewodniczył jej obradom radny Stanisław Antczak. Przed ustaleniem porządku obrad,

MHMK# 1

Józef Dobosz Rada chwilą milczenia uczciła pamlęc zmarłego w dniu 27 października radnego Józefa Dobosza, członka Prezydium Rady, przewodniczącego Komisji Wychowania, Oświaty i Kultury. Przewodniczący obrad, radny Stanisław Antczak zaproponował, na wniosek prezydenta Poznania, włączenie do porządku obrad omówienia projektów uchwał w sprawach budowy i lokalizacji: domu handlowego Przedsiębiorstwa H urtu Spożywczego przy ul. Zamenhofa- Hetmańskiej; przychodni specjalistycznej z internatem przy ul. Szamarzewskiego 39; Wytwórni Chirurgicznych Materiałów Szewnych (DEXON) oraz magazynów materiałów łatwopalnych, gazów technicznych i zaopatrzenia dla Poznańskich Zakładów Farmaceutycznych "Polfa" przy ul. Smoluchowskiego.

Sprawozdania

Rada, nie wnosząc uwag, jednogłośnie zatwierdziła porządek obrad, który - obok przyjęcia Protokołu Nr XV/86 z obrad XV Sesji Rady, interpelacji i wniosków radnych - obejmował: Stwierdzenie wygaśnięcia mandatów radnych oraz uzupełnienie składu osobowego Rady. - Wybór przewodniczącego Komisji Wychowania, Oświaty i Kultury.

- Zatwierdzenie planu pracy Rady na rok 1987. - Omówienie Programu Rady, zapewniającego realizację zadań wynikających z Uchwały X Zjazdu Polskiej Zjednoczonej P artii Robotniczej. - Informacje o stanie realizacji wniosków i postulatów wyborców zgłoszonych w kampanii wyborczej do rad narodowych w 1984 r. i Sejmu PRL w 1985 r. - Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: utworzenia Miejskiego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej; zwiększenia kredytów w ramach ponadplanowych dochodów w budżecie miasta na rok 1986; przeniesienia kredytów między działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na rok 1986; zmiany Uchwały Nr X/58/85 z dnia 28 listopada 1985 r. w sprawie wysokości stawek świadczenia na fundusz miejski; zmiany Uchwały Nr XIII/91/86 z dnia 27 maja 1986 r. w sprawie ustalenia wysokości funduszu zasobowego na rok 1986; opinii dotyczącej budowy i lokalizacji różnych nowych przedsiębiorstw. Interpelacje i wnioski radnych: Radna Ewa Zakrzewska · - występując w imieniu Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego przypomniała, iż zarówno wniosek jak interpelacja mogą być zgłaszane pisemnie lub ustnie na sesjach i poza sesjami. U dzielenie odpowiedzi na nie obliguje adresa ta do zachowania terminu czternastu dni. Zdaniem Komisji, składanie wniosków i występowanie z interpelacjami powinno odbywać się nie tylko na sesji, ale także w ramach pracy komisji, klu

bów radnych i pracy radnego. O mIeJscu zgłoszenia powinny decydować takie kryteria jak: waga poruszonego problemu, tematyka sesji oraz wcześniejsze bezskuteczne zabiegi radnego o załatwienie wniosku lub interpelacji zgłoszonych przed sesją. Ze względu na dotychczasową liczbę wniosków i interpelacji zgłaszanych na sesjach, Rada winna określić czas występowania i ilość spraw zgłaszanych przez radnego. Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego zachęca radnych do wzbogacania wystąpień w sprawach wniosków i interpelacji poprzedzającymi dyskusjami w klubach radnych i komisjach, co z pewnością przyczyni się do podniesienia poziomu pracy Rady na sesjach, będących obradami najwyższej rangi, a także do wystąpień krótszych, ale rzeczowych i dobrze przygotowanych. Radny Stanisław Antczak, nawiązując do przedmówczyni, zaproponował, aby wystąpienie radnego w ramach interpelacji i składania wniosków nie trwało dłużej niż pięć minut, a liczba wniosków nie przekraczała trzech. W przeprowadzonym głosowaniu, większością głosów, Rada przyjęła zaproponowaną zasadę. Pięciu radnych wstrzymało się od głosowania. Radny Andrzej Baraniecki - ponowił interpelację w sprawie włączenia środków masowego przekazu, w tym szczególnie Redakcji "Teleskopu", do permanentnego publicznego piętnowania przypadków dewastacji urządzeń komunalnych. Radna Maria Kudła - zgłosiła wniosek w sprawie likwidacji (lub przeniesienia w inne miejsce) sklepu monopolowego mieszczącego się w piwnicy domu przy ul. Marcelińskiej, bowiem sklep ten znajduje się w bliskim sąsiedztwie placówek służby zdrowia, Stacji Krwiodawstwa, Szkoły Podstawowej Nr 76, internatu Technikum Geodezyjno- Drogowego i hotelu pracowniczego. Lokatorzy tych ostatnich placówek często dokonują zakupów w tym punkcie a młodzież szkolna narażona jest na brutalne kontakty z często agresywnymi klientami sklepu. Przewodniczący obrad, radny Stanisław Antczak poinformował, iż załatwienie wniosku radnej Kudły leży w kompetencji naczelnika dzielnicy Grunwald i tam zostanie on skierowany. Radny Wacław Borucki - oświadczył, iż na zapytanie zgłoszone na poprzedniej sesji, a dotyczące inwestycji przy al. Polskiej, nie otrzymał wyczerpującej odpowiedzi. Radny Tadeusz Pawłowski - zwrócił się z zapytaniem, jaki jest stan państwowego przemysłu terenowego i drobnej wytwórczości w mieście i czy istnieją plany odbudowy tego przemysłu? Zgodnie z postulatami zgłoszonymi na posiedzeniu Rady Państwa w dniu 10 lipca 1986 r. rady narodowe, stosownie do swoich uprawnień, winny rozwijać i tworzyć bazę materialną i ekonomiczną dla odbudowy przemysłu terenowego w celu zasilenia swoich budżetów. Radny Zdzisław Nowicki - zgłosił dwie interpelacje: l. Jakie podjęto kroki, aby program telewizyjny mógł być odbierany bez usterek? 2. Kiedy ostatecznie zostanie uruchomiona sygnalizacja świetlna na Rondzie Rataje, bowiem prezydent Poznania zapewniał, iż będzie ona uruchomiona przed otwarciem Międzynarodowych Targów Poznańskich? "W centrum miasta - mówił dalej radny Nowicki - prowadzone są roboty montażowe urządzeń do obserwacji natężenia ruchu ulicznego. I w wyniku tych prac porozrywano chodniki m. in. przy ulicach Czerwonej Armii, Chudoby, Lampego. W związku z tym wnioskuję o zobowiązanie wykonawców tych robót do naprawienia w trybie pilnym uszkodzonych ciągów ulicznych, na własny koszt i we własnym zakresie". Przewodniczący obrad, radny Stanisław Antczak przedstawił projekt uchwały o wygaśnięciu mandatów radnych Józefa Dobosza i Elżbiety Łopatki. Rada w przeprowadzonym głosowaniu jawnym

podjęła Uchwałę Nr XVII/114/86, w której czytamy: ,,1. W związku ze śmiercią obywatelki Elżbiety Łopatki, wybranej w Okręgu Wyborczym Nr XV, i obywatela Józefa Dobosza, wybranego w Okręgu Wyborczym Nr XI, stwierdza się wygaśnię - cie mandatów radnych Miejskiej Rady Narodowej w Poznaniu. 2. z uwagi na okoliczność wymienioną w ust. 1 zarządza się skreślenie: obywatelki Elżbiety Łopatki z listy radnych Miejskiej Rady Narodowej oraz wykazu członków Komisji Zdrowia, Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych; obywatela Józefa Dobosza z listy radnych Miejskiej Rady Narodowej, członków Prezydium Rady oraz wykazu członków Komisji Wychowania, Oświaty i Kultury, której był przewodniczącym" .

Andrzej Pietrucha

N a miejsce radnej Elżbiety Łopatki wszedł do Rady z tej samej listy w Okręgu Wyborczym Nr XV Andrzej Pietrucha, który złożył przed Radą ślubowanie i wciągnięty został na listę członków Komisji Wychowania, Oświaty i Kultury. W imieniu Prezydium Rady, przewodniczący obrad, radny Stanisław Antczak zgłosił wniosek, aby Rada dokonała wyboru na przewodniczącego Komisji Wychowania, Oświaty i Kultury radnego

Sprawozdania

Czesław Knoll Czesława Knolla. Dla przeprowadzenia tajnego głosowania powołano Komisję Skrutacyjną, która przeprowadziła głosowanie. W następnym punkcie porządku obrad zatwierdzono plan pracy Rady na rok 1987, zaakceptowany na posiedzeniu Prezydium w dniu 18 listopada 1986 r.

Rada Uchwałą Nr XVII/116/86 zatwierdziła plan pracy na rok 1987. "Zgodnie z uchwałą Rady Państwa z dnia 10 lipca 1986 r. - stwierdził radny Stanisław Antczak - rady narodowe zostały zobowiązane do określenia własnych form działania, pozwalających wykonać zadania wynikające z Uchwały X Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Konsekwencją realizacji wspomnianej uchwały Rady Państwa były już pierwsze kroki podjęte przez Zespół Radnych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Bezpartyjnych, który na poprzedniej sesji zgłosił wiele wniosków pod adresem władz administracyjnych miasta. "Rada udzieliła pełnego poparcia tym postulatom i zobowiązała prezydenta do ich realizacji. Stąd projekt programu obejmuje tylko zadania zmierzające do doskonalenia i podniesienia poziomu pracy Rady i Jej organów, umocnienia wpływu Rady na rozwój i funkcjonowanie gospodarki miejskiej, oraz ramowy zakres zadań prezydenta i Urzędu Miejskiego umożliwiający wykonanie tych zadań" . "Nie ujęte zostały - mówił dalej radny Stanisław Antczak - zadania gospodarcze, które po części znalazły się we wnioskach Zespołu Radnych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Bezpartyjnych i z którymi spotykać się będziemy przy omawianiu planów społeczno-gospodarczych. Przyjmując niektóre zadania w sposób hasłowy, musimy sobie zdawać sprawę, że program ten będziemy realizować sami, poprzez działalność w komisjach czy na sesjach Rady, czyli w bieżącej pracy w Radzie. W aktualnej sytuacji program ten należy uznać jako otwarty, który w miarę występowania nowych potrzeb, będzie uzupełniany. Musimy nauczyć się analizować samokrytycznie własny styl pracy i dążyć do jego doskonalenia, pogłębiać kontrolę wykonania uchwał, a w szczególności systematycznie analizować realizację własnego programu kadencyjnego oraz postulatów i wniosków wyborców" . Rada powołała Komisję Projektu Uchwał i Wniosków, w następującym składzie: radni Mieczysław Meroniuk, Andrzej Baraniecki i Bogdan Banasiak oraz Urszula Mączyńska - kierownik Wydziału Organizacyjno- Prawnego i Kadr Urzędu Miejskiego i Ewa Chojnacka-Pachura -. radca prawny Urzędu Miejskiego. Funkcję przewodniczącego Komisji powierzono radnemu Mieczysławowi Meroniukowi. On też, w imieniu Zespołu Radnych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Bezpartyjnych, przedstawił uwagi i opinie do projektu Programu.

"Zespół Radnych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Bezpartyjnych - stwierdził radny Mieczysław Meroniuk - omawiał ten Program na swoim ostatnim posiedzeniu. Pragnę podnieść fakt, iż Program ten zawiera naj istotniejsze zadania wynikające dla naszej Rady z uchwał Rady Państwa i X Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, jak m. in. doskonalenie pracy Miejskiej Rady Narodowej, w którym najistotniejszą kwestią jest ostateczne uregulowanie spraw związanych z dokonaniem racjonalnego i jednoznacznego podziału zadań między wojewódzką, miejską a dzielnicowymi radami narodowymi i odpowiednio organami administracji terenowej; podjęcie kroków popularyzujących założenia polityki władz miejskich oraz współdziałanie z organami i organizacjami społecznymi, zawodowymi oraz związkami zawodowymi. "Podzielam pogląd przewodniczącego obrad, radnego Antczaka, iż przygotowany na dzisiejszą sesję Program działania jest programem ogólnym i otwartym, przewidzianym do dokonywania poprawek jak i uzupełnień. Mając to na uwadze, wnoszę w imieniu Zespołu Radnych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Bezpartyjnych o przyjęcie przez Radę przedstawionego nam Programu działań". Radny Miłosz Stankiewicz - występujący z upoważnienia Zespołu Radnych Stronnictwa Demokratycznego stwierdził: "Zainteresował wydźwięk i charakter demokratyczny, jaki ten Program zawiera w swojej treści. Mówi się w nim ciągle i często o szerokiej współpracy, o konsultacji z organizacjami społecznymi, zasięganiu opinii społecznej, pobudzaniu wszelkich form inicjatyw społecznych. Zespół Radnych Stronnictwa Demokratycznego upoważnił mnie do stwierdzenia, że będzie głosował za przyjęciem tego Programu". Radny Tadeusz Kordana - przedstawił opinię na temat Programu Zespołu Radnych Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, popierającą projekt Programu w całej rozciągłości. N astępnie rozpatrywana była, doręczona radnym przed sesją, informacja o stanie realizacji wniosków i postulatów wyborców zgłoszonych w kampaniachwyborczych do rad narodowych w 1984 r. i Sejmu w 1985 r. Radny Czesław Śniady, przewodniczący Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, przedstawił w imieniu wszystkich komisji Rady i Prezydium opinię w tej sprawie. "Komisje oceniły pochlebnie sposób prezentowania materiału informacyjnego - powiedział na wstępie referent. - W stosunku do roku ubiegłego, zaawansowane zostały prace nad wykonaniem 31 wniosków, z czego 12 wykonano całkowicie. Efektem prac prowadzonych w okresie dzielącym nas od wyborów do rad oraz do Sejmu jest realizacja 195 wniosków. Znajdują się wśród nich takie tematy jak: usprawnienie komunikacji miejskiej; zagwarantowanie odpowiedniej do potrzeb liczby miejsc parkingowych; walka ze spekulacją; przeciwdziałanie pasożytnictwu społecznemu; odzyskiwanie mieszkań zajętych na cele biurowe i inne; pozbawienie lokali funkcyjnych dozorców nie wykonujących swych obowiązków; opracowanie doskonalszych programów nauczania; kształtowanie postaw moralnych oraz doskonalenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli; zwiększenie nakładów na ochronę środowiska i nasilenie działalności na rzecz ochrony środowiska. "J ak pamiętamy, nie wszystkie wnioski wymagające działań ciągłych realizowane są w stopniu nas satysfakcjonującym. Są jednak i takie, gdzie postęp jest oczywisty. Przykładowo: w bieżącym roku wykonano wiele prac związanych z budową i remontami dróg, co z pewnością spowodowało poprawę sytuacji komunikacyjnej w mieście. "Realizacja takich zadań, jak: przebudowa skrzyżowania ulic Hetmańska-Głogowska, budowa skrzyżowania ulic N aramowicka-Lechicka, remont Mostu Marchlewskiego, prace w ciągu ulicy J edności Słowiańskiej od Hetmańskiej do Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego, remont jednej strony wiaduktu Franowo, skrzyżowania ulic Ogrodowa- Ratajczaka, nałożenie nowych nawierzchni na kilku

Sprawozdania

ulicach - stworzyły niewątpliwie korzystniejsze warunki wszystkim użytkownikom dróg. Z kolei np. wykonanie wniosków dotyczących całej sfery gospodarki lokalowej nie jest zadowalające. Znikoma jest liczba mieszkań zwalnianych w starym budownictwie, a w konsekwencji nie można pozbawić zajmowanych lokali ponad 200 dozorców, którzy nie wypełniają swych obowiązków; nie wykonanych pozostaje także ponad 600 wyroków sądowych i innych tytułów wykonawczych, nakazujących opróżnienie mieszkań. Podobnie nie może zadowalać aktualny zakres działań na rzecz ochrony środowiska. Radykalna poprawa stanu czystości wód, powietrza oraz eliminacja źródeł hałasu wymagają poważnych nakładów inwestycyjnych. Jesteśmy świadomi, że problemu nie rozwiążą działania administracyjne. Wprawdzie nakłady na ochronę środowiska wzrosły w roku bieżącym o ok. 200 min zł w stosunku do 1985 r., nie pozwala to jednak na wykonanie nawet najbardziej niezbędnych zadań. Ze względu na brak dostatecznych środków przesuwa się w czasie m. in. kompleksowe rozwiązanie problemu Stawów Sołackich. "Niepokojące są równlez opoznlenia w realizacji piętnastu zadań inwestycyjnych, które dotyczą tak istotnych dla miasta tematów jak: zaopatrzenie w wodę, budowa pawilonów gastronomicznych w nowych osiedlach mieszkaniowych, budowa zaplecza Komunalnego Przedsiębiorstwa Techniki Sanitarnej. Szczegółowe przyczyny tych opóźnień będą przedmiotem naszej analizy przy ocenie wykonania zadań Planu społeczno-gospodarczego na rok 1986. "Stan realizacji wniosków i postulatów wyborców, wśród których aż 122 w aktualnej sytuacji ma znikome szanse wykonania do 1990 r., stwarza potrzebę ponownego, wnikliwego rozważenia hierarchii potrzeb z tych wniosków wynikających. Jest ku temu okazja, bowiem trwają prace nad projektem Planu społeczno-gospodarczego rozwoju miasta na 1987 r. i na pięciolatkę. Właściwe służby

Urzędu Miejskiego, a także Komisje naszej Rady winny, każda w zakresie, swej właściwości rzeczowej, ocenić na ile jest możliwe i społecznie uzasadnione wprowadzanie kolejnych zadań zawartych we wnioskach i postulatach do Planu społeczno-gospodarczego" . "Wnosząc w imieniu Komisji o przyjęcie przedstawionych na dzisiejszej sesji informacji o sposobach realizacji wniosków i postulatów wyborców, zwracam równocześnie uwagę na potrzebę uwzględnienia tego tematu przy zatwierdzaniu Planu społeczno-gospodarczego rozwoju Poznania". Rada uchwaliła: Utworzenie Miejskiego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Uchwała Nr XVII/117/86); zwiększenie kredytów w ramach ponadplanowych dochodów w budżecie miasta na 1986 r. o kwotę 351 597 000 zł (Uchwała Nr XVIII /118/86); przeniesienie kredytów między działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 1986 r. o łącznej wysokości 7 000 000 zł (Uchwała Nr XVIII /1 19/86); dokonanie zmiany Uchwały Nr X/58/85 z dnia 28 listopada 1985 r. w sprawie wysokości świadczeń na Fundusz Miejski, w ten sposób, że zwolnieni zostali z tych świadczeń właściciele budynków zabytkowych (Uchwała Nr XVII/120/86).

Przy rozpatrywaniu proj ektu uchwały w sprawie budowy i lokalizacji domu handlowego, zapytania zgłosili radni: Wacław Borucki, Edward Grabowski, Jan Słonka. Wyjaśnień udzieliła wiceprzewodnicząca Miejskiej Komisji Planowania Teresa Mendat. Przewodniczący obrad, radny Stanisław Antczak zaproponował, aby na pytanie zgłoszone przez radnego Jana Słonkę, a dotyczące różnicy między masą wody a zrzutem masy ścieków, udzielono odpowiedzi pisemnej. Rada jednomyślnie podjęła Uchwałę Nr XVII/122/86 w sprawie opinii dotyczącej budowy i lokalizacji przy ulicach Zamenhofa- Hetmańskiej Domu Handlowego Przedsiębiorstwa Hurtu Spożywczego.

Efektem projektowanej inwestycji będzie supermarket o powierzchni ok. 10 tys. m* (6400 m 2 powierzchni sprzedażnej) dla mieszkańców dolnego tarasu Nowej Dzielnicy Mieszkaniowej Rataje. Rada bez uwag, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XVII/123/86 w sprawie opinii dotyczącej lokalizacji przychodni specjalistycznej z internatem przy ul. Szamarzewskiego 39.

Podczas rozpatrywania projektu uchwały w sprawie opinii dotyczącej lokalizacji Wytwórni Chirurgicznych Materiałów Szewnych (DEXON) oraz magazynów materiałów łatwopalnych, gazów technicznych i zaopatrzeniowych dla Poznańskich Zakładów Farmaceut ycznych" Polfa" przy ul. Smoluchowskiego, radni Teresa Krause i Jan Słonka zapytywali, czy będą budowane urządzenia do eliminowania ścieków oraz dlaczego zapotrzebowanie na wodę wynosi 60 m 3 a zrzut ścieków ma wynosić 400 m 3 ? Radny Mieczysław Duszyński przedłożył wniosek, by projekt tej uchwały zdjąć z porządku obrad i zlecić do rozpatrzenia Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za wnioskiem radnego Duszyńskiego opowiedziało się czterech radnych. Na zgłoszone pytania wyjaśnień udzielili: wiceprzewodnicząca Miejskiej Komisji Planowania Teresa Mendat oraz przedstawiciel inwestora. Prezydent Poznania Andrzej Wituski wyjaśnił, iż projekty uchwał w sprawach lokalizacyjnych tych inwestycji zostały włączone do porządku obrad w ostatniej chwili na prośbę wojewody poznańskiego, gdyż istnieje możliwość szybkiego otrzymania środków na ich realizacj ę. W przyszłości tego rodzaju sprawy będą przedstawiane pod obrady Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zaproponował również, aby w przypadku omawiania projektów uchwał dotyczących powstania jakichś zakładów zapraszać na sesje inwestorów, którzy będą udzielali o'dpowiedzi na szczegółowe pytania radnych. Przy czterech głosach przeciwnych i jednym wstrzymującym się, Rada podjęła Uchwałę Nr XVII/124/86 w sprawie oplnu dotyczącej lokalizacji Wytwórni Chirurgicznych Materiałów Szewnych (DEXON) oraz magazynów materiałów łatwopalnych, gazów technicznych i zaopatrzeniowych dla Poznańskich Zakładów Farmaceutycznych "Polfa" przy ul. Smoluchowskiego. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, radny Włodzimierz Olejnik zapoznał radnych z wynikami wyborów oraz przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Wychowania, Oświaty i Kultury. Rada, przy jednym głosie wstrzymującym się, podjęła Uchwałę Nr XVII/125/86 w sprawie wyboru na przewodniczącego Komisji Wychowania, Oświaty i Kultury radnego Czesława Knolla. Przewodniczący Komisji Projektu Uchwał i Wniosków, radny Mieczysław Meroniuk zapoznał Radę z treścią projektu uchwały w sprawie Programu działań Miejskiej Rady Narodowej, gwarantującego wykonanie postanowień uchwały Rady Państwa z dnia 10 lipca 1986 r., dotyczącej realizacji zadań wytyczonych przez X Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz zgłosił wniosek w sprawie jej przyjęcia. Zgłosił również propozycję, aby problemy, które nasuną się radnym w trakcie realizacji Programu, zgłaszane były w Biurze Miejskiej Rady Narodowej. Rada jednomyślnie podjęła Uchwałę Nr XVII/126/86 w tej sprawie.

W związku z potrzebą opracowania przez Radę programu walki ze zjawiskami patologii społecznej, Rada, przy jednym głosie wstrzymującym się, powołała w tym celu Zespół w składzie: radny Zdzisław Nowak - zastępca przewodniczącego Rady, Łucjan Majewski wiceprezydent Poznania, radny Czesław Śniady - przewodniczący Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, radni Jan Wystrach i Antoni Romanowski · - członkowie Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, Halina Skibińska - wiceprokurator Prokuratury Wojewódzkiej, Leokadia

Sprawozdania

Skrobała - kierownik Wydziału Społeczno-Administracyjnego Urzędu Miejskiego, Magdalena Leciejewska - przewodnicząca Rejonowego Kolegium do spraw Wykroczeń przy Prezydencie Miasta. Funkcją przewodniczącego Zespołu powierzono radnemu Zdzisławowi Nowakowi.

Odpowiedzi na zgłoszone wnioski i interpelacje. Jolanta Urban - zastępca kierownika Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami, udzielając odpowiedzi na interpelację w sprawie terenu dla "Inter- Fragrances" poinformowała, iż teren ten - o powierzchni ponad 4 ha (między nasypem kolejowym a ul. Wawrzyńca) został zdewastowany przy budowie Trasy Wawrzyńca i jego funkcja uległa zmianie. Teren ten od wielu lat był w użytkowaniu Akademii Rolniczej, która obecnie sama zgłosiła jego zbędność, stwierdzając, że nie jest w stanie go użytkować. W tym samym czasie na początku lat osiemdziesiątych) Firma "Inter-Fragrances" wystąpiła do Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego o wskazanie terenu pod budowę zaplecza socjalnego, magazynów i uzyskała wskazanie na ten teren. Akademia Rolnicza w swoim piśmie wyraziła zgodę na jego podział. Po przeprowadzonym podziale, teren o powierzchni 4063 m 2 stanowi odrębną działkę geodezyjną. Z punktu widzenia formalno-prawnego sprawa jest bezkonfliktowa, bowiem nastąpiło wygaszenie użytkowania, które miała Akademia Rolnicza, a umowę dzierżawną zawarto z firmą zagraniczną. Firma "In ter- Fragrances", posiadająca ten teren tytułem prawnym umowy dzierżawnej, wystąpiła o pozwolenie na budowę. Pozwolenie takie zostało jej wydane, w oparciu o plan realizacyjny, w dniu 11 września 1982 r. Teresa Mendat - wiceprzewodnicząca Miejskiej Komisji Planowania wyjaśniając sprawę odbudowy państwowego przemysłu terenowego stwierdziła, iż odbudowa ta napotyka wyjątkowe trudności związane z reaktywizacją. Dotąd

powołano ponownie dwa przedsiębiorstwa: "Pegaz" - Państwową Wytwórnię Produktów Spożywczych i Wytwórnię Win w Gnieźnie. W 1984 r. reaktywowano w Poznaniu "Stolbud" , którego aktualna nazwa brzmi: Przedsiębiorstwo Produkcji Drzewnej i Szklarskiej. W bieżącym roku wojewoda poznański powołał Poznańskie Przedsiębiorstwo Drobnej Wytwórczości i U sług "Tempo". W przyszłym roku nastąpi jego rozruch. Będzie ono produkowało wyroby elektroniczne i z tworzyw sztucznych, jak również świadczyło usługi wodno- kanalizacyjne. Przedsiębiorstwu temu podlegać będą dwa zakłady w Zaniemyślu i Charcicach. Optymistyczną przesłanką jest powołanie Poznańskiej Fabryki Artykułów Medycznych przy ul. Smoluchowskiego (w budowie). Na mocy ustawy o drobnej wytwórczości powołano (specjalną, na szczeblu centralnym) Radę do spraw drobnej wytwórczości oraz centralny i wojewódzki fundusz rozwoju drobnej wytwórczości. Właśnie m. in. z tych funduszy finansowana będzie budowa Poznańskiej Fabryki Artykułów Medycznych. Mirosław Kwieciński - redaktor naczelny Telewizji Poznańskiej poinformował, iż właściwym adresatem pytania w sprawie złego odbioru programu telewizyjnego jest Państwowa Stacja Radiowo- Telewizyjna. Poznańska Telewizja już interweniowała w tej sprawie i otrzymała wyjaśnienie, iż zła jakość programu spowodowana jest zastosowaniem nowego rozwiązania technicznego, które nie do końca zostało sprawdzone ani projektowo, ani w sensie wykonawczym. Obiecano w najkrótszym terminie poprawić ten stan rzeczy. Przewodniczący obrad, radny Stanisław Antczak zaproponował, aby interpelację radnego Nowickiego skierować do dyrektora Państwowej Stacji Radiowo- Telewizyjnej, a z treścią odpowiedzi zapoznać wszystkich radnych. Mirosław Kwieciński wyjaśnił również, iż w "Teleskopie" na wniosek telewidzów piętnowane są zjawiska dewastacji, nieporządku i zaniedbań. W «ostatnim tygodniu przedstawiane były sprawy: "księżycowego krajobrazu" w Parku Kasprzaka; prostych urządzeń komunalnych, jak np. słupów ogłoszeniowych, które nie służą temu czemu powinny; niewłaściwego wykorzystania jednostek handlowych, np. na Podolanach; zaniedbań na poznańskich ulicach. Pokazywanie w sposób łączny tego, co wynika z zaniedbań osób odpowiedzialnych i tego, co jest efektem braku kultury społecznej, braku dbałości o wspólne dobro powoduje, że ta granica się zaciera i być może trudno jest telewidzowi odróżnić to co jest zaniedbaniem kompetencji od tego, co jest brakiem kultury. Radny Miłosz Stankiewicz stwierdził, iż w programach lokalnych za mało miejsca przeznacza się na informacje o pracy Miejskiej Rady Narodowej. Opinia społeczna winna być systematycznie informowana o działaniach podejmowanych przez Radę. Radny Bogdan Banasiak zapytał, jaka jest możliwość wydłużenia emisji programu lokalnego? Mirosław Kwieciński wyjaśnił, iż nie jest przewidywane rozszerzenie programu lokalnego. Natomiast w perspektywie kilku najbliższych lat, we wszystkich lokalnych ośrodkach telewizyjnych zastosowane ma być rozwiązanie tzw. programu regionalnego emitowanego obecnie w Katowicach. W przyszłym roku zaistnieje prawdopodobnie możliwość uruchomienia przez Telewizję, poza programami lokalnymi, kilkunastu odcinków półgodzinnych. Z propagandowego punktu widzenia, najlepszym sposobem popularyzowania pracy Rady jest przedstawianie konkretnych jej efektów. Prezentowanie bowiem obrad czy samychzamierzeń, czy dyskusji wielu spraw nie rOZWląze i specjalnie atrakcyjne na ekranie telewizyjnym nie jest. Stąd wymagany byłby ściślejszy kontakt Telewizji z Biurem Rady, czy z poszczególnymi komisjami w celu bieżącego informowania o tym, jakie sprawy opracowane przez Radę wchodzą w stadium realizacji. Bogusław Hołderny - kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, udzielając odpowiedzi na interpelacje, stwierdził: l. Sygnalizacja świetlna na Rondzie Rataje została wykonana wiosną bieżącego roku, ale bez zamontowania sterownika STR-6, który był testowany w Instytucie Automatyki Politechniki Poznańskiej. Dyrekcja Instytutu zapewniła, iż próby testowe z tym sterownikiem zakończone zostaną w pierwszej dekadzie grudnia, co pozwoli na uruchomienie sygnalizacji. 2. Montowanie pętli zbierania danych o obciążeniu ruchem ciągów ulicznych jest po to, aby centrum kierowania ruchem, które znajduje się w Pałacu Kultury, mogło działać w oparciu o bieżące dane przekazywane przez te pętle do komputera Mera-400. Montowanie tych pętli przebiegać będzie do końca kwietnia 1987 r. Zarząd Dróg i Mostów zwrócił uwagę wykonawcy, którym jest Rzemieślniczy Zakład Elektryczny, na niewłaściwe wywiązywanie się z tego zadania. Przewodniczący obrad, radny Stanisław Antczak zamykając obrady XVII Sesji Miejskiej Rady Narodowej podziękował wszystkim obecnym za udział w posiedzeniu. Zamknięcie Sesji nastąpiło o godz. 12.20.

Ireneusz

Soliński do użytku nowy obiekt przemysłowy Zjednoczonych Zakładów Elektrochemicznych "Centra - Ema" - Zakład Akumulatorów Miniaturowych (Nr 6).

W trzydziestolecie istnienia Wydawnictwa Poznańskiego zasłużonemu edytorowi złożył jubileuszową wizytę Zarząd Poznańskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Przekazując gratulacyjny adres na ręce założyciela oficyny, a zarazem redaktora naczelnego i dyrektora dra Jerzego Ziółka, wielkopolscy literaci podkreślali znaczenie Wydawnictwa dla regionu i współczesnej literatury polskiej, popularyzacji najwybitniejszych dzieł literatury skandynawskiej i obszaru języka niemieckiego. Pięćrtz-esiaty pierwszy rok

działalności rozpoczęło atelier fotograficzne "F oto - Wimar" przy ul. Czerwonej Armii. Po śmierci mistrza Witolda Czarneckiego (i dość długich staraniach), kierownictwo zakładu objął bratanek, fotografik Janusz Korpal. W podróż artystyczną do Hiszpanii, Francji i Republiki Federalnej Niemiec wyjechał Regionalny Zespół Pieśni i Tańca "Cepelia", pod kierownictwem Henryka Manieckiego. W podróż artystyczną do Moskwy udał się zespół chóralny "Cappella Musicae Antique Orientalis" , pod kierownictwem Leona Zaborowskiego.

Janusz Korpal w pracowni

W wieku czterdziestu lat zmarł Piotr Konarzewski, organizator i działacz sportów wodnych, współzałożyciel Poznańskiego Klubu Działalności Podwodnej i członek jego zarządu od 1974 r. 2.7. W szóstą rocznicę śmierci prof.

dra Zbyszka Tuchołki odbyła się sesja naukowa poświęcona uczczeniu jego pamięci, zorganizowana staraniem Katedry Chemii Rolnej Akademii Rolniczej. Doc.

dr hab. Mieczysław Rutkowski przedstawił działalność społeczną organizatorską prof. Tuchołki,

Wydarzenia w Poznaniu (2 - 6.7.)prof. dr hab. Kazimierz Lehmann - jego zasługi naukowe, natomiast przedstawiciele praktyki rolniczej Stanisław Kędzierski i Bogdan Wójcik mówili o wdrażaniu wyników badań naukowych Profesora do rolnictwa. W obecności członków Senatu, rodziny prof. Tuchołki i uczestników sesji, przed budynkiem Katedry Chemii Rolnej (dawne Collegium Cieszkowskiego) odsłonięto tablicę pamiątkową. Inauguracja sceny na dziedzińcu Pałacu Kultury. Koncertowała orkiestra pod dyrekcją Antoniego Grefa, z udziałem soAstów Teatru Wielkiego: Antoniny Kowtunow, Marka Bieniaszewskiego i Marka Kępczyńskiego. Natomiast o godz. 20 odbył się recital poetycko-muzyczny na motywach Edwarda Stachury, w wykonaniu Jacka Różańskiego.

Rozpoczęły się egzaminy wstępne na Akademię Medyczną. Na 360 miejsc zgłosiło się 902 kandydatów. W podróż artystyczną do Austrii udał się Chór , . Polihymnia" , pod batutą Janusza Dzięcioła.

W wieku osiemdziesięciu siedmiu lat zmarła Aniela Porankiewicz, artystka chóru Teatru Wielkiego w latach 1919 - 1959, jubilatka. Przystąpiła do pracy w Teatrze po przerwie okupacyjnej w dniu 13 marca 11945 r. 3.7. XIV Zjazd Delegatów Wielkopolskiego Zrzeszenia Hodowców i Producentów Drobiu. Obradowa'! na dorocznym zjeź-die deAgaci Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Mieszkaniowych. 4.7. Nad ranem powrócili do Poznania delegaci wojewódzkiej organi

zacji partyjnej na X Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Kilkanaście godzin później,. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik, spotkał się w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego z członkami macierzystej organizacji partyjnej, oraz z przedstawicielami wildeckich zakładów pracy i podzielił się z nimi refleksjami z przebiegu Zjazdu. I sekretarz Komitetu Zakładowego Stefan Antkowiak złożył Edwardowi Łukasikowi gratulacj e z okazji wyboru do Komitetu Centralnego. W siedzibie Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego prezes Komitetu Marian Król spotkał się z zarządem oddziału poznańskiego Związku Literatów Polskich. Omówiono najważniejsze problemy nurtujące środowisko literackie Ziemi Wielkopolskiej. W Ośrodku Tradycji Ruchu Młodzieżowego laureaci współzawodnictwa "Wiosna inicjatyw społecznych" otrzymali pamiątkowe puchary i dyplomy. Wyróżnienia wręczono również najlepszym instancjom m. in. Zarządowi Dzielnicowemu Nowe Miasto i Zarządowi Zakładowemu Zakładów Przemysłu Metalowego ..H. Cegielski" .

6.7. W wieku sześćdziesięciu pięciu lat zmarła harc mistrzyni Danuta Kurczewska, działaczka Związku Harcerstwa Polskiego, drużynowa I Drużyny Harcerek im. Emilii Plater, hufcowa i komendantka środowiska w latach 1915 - 1949, więźniarka Fortu VII w latach

okupacji hitlerowskiej. U dekorowana Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 7.7. Spotkanie z delegatką na X Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, zasoępczynią członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Gabrielą Rembisz, w sali Domu Kultury Zakładów "Stomil" . Dla ponad dwustu pionierów i harcerzy domem na najbliższe trzy tygodnie stały się budynki Szkoły Muzycznej przy ul. Solnej.

Dzieci przyjechały z: Plovdiv (Bułgaria), Brna (Czechosłowacja), Charkowa (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich), Sonnenbergu (Niemiecka Republika Demokratyczna) i Iyvaskyla (Finlandia) - miast zaprzyjaźnionych z Poznaniem. Odbyło się oficjalne otwarcie obozu. W imieniu władz politycznych i administracyjnych, pionierów powitał sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Piotrowicz, a w imieniu Chorągwi Poznańskiej Związku Harcerstwa Polskiego - jej komendant Włodzimierz Warchalewski. N a otwarciu obecni byli m. in.: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jan Mielcarek, wicewojewoda poznański Alojzy Bryi, zastępca dowódcy Wojsk Lotniczych gen. bryg. Jan Celek, naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego Ryszard W osiński. W strumieniach deszczu odbył się raport. Odczytano w sześciu językach rozkaz komendanta obozu Aleksandra Daniela. N a maszty wciągnięto flagi Bułgarii, Czechosłowacji, Finlandii, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i Polski. Z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości, w Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej członkowie władz partyjnych i administracyjnych spotkali się z przedstawicielami czternastu związków spółdzielczych. Przybyli sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Stanisław Piotrowicz oraz wojewoda poznański Bronisław Stęplowski.

W N aramowicach zainaugurowano akcie letnią Ochotniczych Hufców Pracy dla blisko 3500uczestników. W kilku biorstwach pracowali N iemieckiej Republiki tycznej i Bułgarii.

przedsięjunacy z Demokrajmuu

W wieku siedemdziesięciu ośmiu lat zmarł Franciszek Lorenc, emerytowany pracownik Biblioteki Głównej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, w której przepracował blisko pięćdziesiąt lat (do 1984 r.).

W wieku dziewięćdziesięciu czterech lat zmarł Franciszek Woźniak, senior kupiectwa wielkopolskiego, od 1954 r. prezes honorowy Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usług. Jego ogromny sklep konfekcyjny mieścił się przy ul. Kramarskiej. L7. Rozpoczęły się egzaminy wstępne na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Politechnikę Poznańską, Akademię Rolniczą i Ekonomiczną.

Wydarzenia w Poznaniu (8-12. 7.)

Sekretariat Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej ocenił postąp prac na skrzyżowaniu ulic Głogowskiej i Hetmańskiej.

W wieku osiemdziesięciu lat zmarł kanonik farny, ks. prałat Marian Finkę, doktor habilitowany teologii, profesor zwyczajny Wydziału Papieskiego, założyciel i redaktor naczelny (dwumiesięcznika "Katecheta" (od października 1957 r.). 9.7. W Poznańskich Zakładach Graficznych im. Marcina Kasprzaka w otwartym zebraniu partyjnym uczestniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Zygmunt Kyc, delegat na X Zjazd. Zapoznał zebranych z przebiegiem Zjazdu i podzielił się osobistymi refleksjami.

W wieku osiemdziesięciu czterech lat zmarł dr Czesław Latawiec, w roku 1945 organizator

oświaty, pierwszy dyrektor Gimnazjum i Liceum im. Karola" Marcinkowskiego, pierwszy prezes zarządu poznańskiego Związku Zawodowego Literatów Polskich. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 10.7. Trzydniowy pobyt w mieście rozpoczęła delegacja Akademii Nauk Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, pod przewodnictwem prof. Nikołaja Basowa. Na dziedzińcu Pałacu Kultury - gościnny występ pary aktorów warszawskiego Teatru "Ateneum": Barbary Horowianki i Mieczysława Voita. Dano fragmenty poematu Aleksandra Puszkina Eugeniusz Oniegin. Przebywający w Poznańskiem wiceministrowie rolnictwa, gospodarki żywnościowej i leśnictwa Edward Brzostowski i Kazimierz Grzesiak obejrzeli wraz z wicewojewodą poznańskim Janem Tomaszewskim zakład mleczarski w Naramowicach. Edward Brzostowski zapoznał się również z obiektami sportowymi Gwardyjskiego Klubu Sportowego "Olimpia" oraz spotkał się z działaczami Klubu. 11.7. W Muzeum Rzemiosł Artystycznych na Górze Przemysława otwarta została wystawa gwaszy Jerzego Tchorzewskiego, artysty związanego z tzw. Grupą Krakowską. Ekspozycja obejmowała ponad sto prac powstałych w latach 1949-1985.

12.7. W wieku siedemdziecięciu czterech lat zmarł dr praw Zbigniew

Barański, dyrektor Izby Rzemieślniczej (1964-1973), I zastępca Izby (IS73 -1977), działacz poznańskiego rzemiosła, założyciel i dyrektor Krajowego Ośrodka Rzemiosł Artystycznych (1978 -1979), rotmistrz 15. Pułku Ułanów Poznańskich. U dekorowany Orderem Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polskinia Przestrzennego Wojewódzkiej Rady Narodowej oraz zapoznano się ponownie z opracowaniem grup ekspertów, przeprowadzonym, pod kierunkiem prof. dra Ryszarda Domańskiego. Omawiano także sprawy związane z rozwojem komunikacji w kierunku północnym. Wojewoda poznański Bronisław Stęplowski przekazał prezydentowi Poznania informację o przyznaniu dwudziestu pięciu etatów dla służby porządkowej miasta. Na dachu Wlezowca Akademii Ekonomicznej rozpoczął pracę nowy nadajnik telewizyjny, który zastąpił nadajnik przy ul. Piekary. Z dwudziestopięciometrowej anteny emitowano na razie program przemysłowy. Budowa nowego Te ewizyjnego Ośrodka Nadawczego, zlokalizowanego w dopiero wznoszonym, osiemdziesięciometrowym budynku, była zadaniem skomplikowanym. Stawianie konstrukcji masztu oraz montaż kilkudziesięciu kilometrów kabli wymagało wiele wysiłku od pracowników Okręgowego Urzędu Radiokomunikacji, Przedsiębiorstwa "Budopol" oraz innych przedsiębiorstw. Obiekt wyposażono w nowoczesne, prototypowe urządzenia. Wykonały je warszawskie Zakłady Rad'owo- Te'ewizyjne, poznańska "Telkom - Teletra", przy współdziałaniu z Centra A ym Laboratorium Radiokomunikacji. Wobec możliwości występowania różnych usterek, dotychczasowy nadajnik przy ul. Piekary miał być czynny jeszcze przez około dwanaście nvesieey. Obrady XIV Sesji Dzielnicowej Rady Narodowej Wilda rozpoczęły się od interpelacji i wniosków radnych. Następnie debatowano nad wykonaniem czynów społecznych w 1985 r. i perspektywami poszerzenia tego rodzaju działalności oraz osiągnięciami ogniw samorządu mieszkańców w latach 1984-1986. Za najbardziej aktywne uznano samorządy osiedli: Dolna i Górna Wilda oraz Swierczewo. Powołano Dzielnicowy Zespół do soAaw Wyborów Ławników Ludowych.

Samo'otem przybyła z Tanzanii nieco dzienna przesyłka dla poznańskiego Ogrodu Zoologicznego: najmniejsze antylopy świata dikdiki.

BAA

14.7. W salonie Biura Wystaw Artystycznych w "Arsenale" otwarto wystawy malarstwa Jerzego Dudy-Gracza i malarstwa Sabiny Lonty.

Z podróży artystycznej do Moskwy powrócił zespół chóralny "Cappella Musicae Antique Orientalis" , pod kierownictwem Leona Zaborowskiego.

15.7. Uczestnicy Międzynarodowego Obozu Pokoju i Przyjaźni - pionierzy i harcerze spotkali się przed Pomnikiem Bohaterów w Parku-Pomniku Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko- Radzieckiej. Było to uroczyste zakończenie seminarium, podczas którego dzieci i dorośli dyskutowali o wychowaniu w świecie bez wojen. Obecni byli prof. dr Adam Łopatka, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Po'skiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Piotrowicz, wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski i komendant Chorągwi Poznańskiej Związku Harcerstwa Polskiego Włodzimierz Warchalewski, na ręce którego złożono pokojowy dokument z podpisami pozna1)iaków. Zostanie on przekazany Swiatowej Radzie Pokoju. Odczytano Apel Pokoju.

Obrady Kolegium Wojewody Poznańskiego, poświęcone przyszłej lokalizacji budownictwa mieszkaniowego. Aby zapewnić w Pozznaniu harmonijny rozwój budownictwa, aby tu powstało jak najwięcej mieszkań niezbędny jeAt w jak najkrótszym czas'e rozwój miasta w kierunku północnym, a więc w rejony Moraska, Miękowa i Owińsk. Wysłuchano m in. opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowa

9 Kronika 1/88

Wydarzenia w Poznaniu (16 - 18. 7.) .

W wieku sześćdziesięciu ośmiu lat zmarł Stanisław Furgał , działacz ruchu robotniczego od 1945 r., sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej do spraw rolnictwa w latach 1953 -1969, poseł na Sejm V i VI kadencji, sekretarz Wojewódzkiego Zespołu Poselskiego w latach 1069-1976. Udekorowany Orderem Sztandaru Pracy I i II klasy oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

17.7. W Urzędzie Wojewódzkim zorganizowano naradę przewodniczących rad narodowych stopnia podstawowego i przewodniczących ogniw Patriotycznego Ruchu Oddrodzenia Narodowego. W spotkaniu udział wzięli m. in. przewodniczący Wojewódzkiej Rady N arodowej Tadeusz Czwojdrak oraz przewodniczący Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Augustyn Kogut. Tematem wiodącym zebrania była ocena współpracy rad narodowych i ogniw Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego oraz dalsze jej doskonalenie w świetle U chwały i dokumentów X Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

Koncert na 163 dzwonkach odbył się na dziedzińcu Pałacu Kultury. Dał go jedyny na świecie, szwedzki, zespół wykonujący muzykę klasyczną i ludową na dziewiętnastowiecznych angielskich dzwonach i dzwonkach. 17.7 Dwieście trzydzieści eksponatów pochodzących w większości z lat międzywojennych, a także z okresu okupacji hitlerowskiej oraz pierwszych lat tworzenia władzy ludowej, przyniósł konkurs na pamiątkę robotniczą, zorganizowany przez Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. Marcina Kasprzaka. Nagrody otrzymali: Jan Brygier, Józef Górecki, Halina Radomska i Feliks Siwiński, a wyróżnienia: Stefan Anioła, Helena Barczak, Kazimierz Marciniak Kazimierz Matysek, Alina No icka i Antoni Rzemyszkiewicz. Najciekawsze eksponaty prezentowano na specjalnej wystawie. 18.7. Obchody czterdziestej drugiej rocznicy ogłoszenia Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. W godzinach przedpołudniowych kompania honorowa Wojska Polskiego z pocztem sztandarowym, goście Poznania - młodzież z Charkowa i Bułgarii, członkowie poznańskich organizacji młodzieżowych uczestniczyli w ceremonii składania kwiatów u stóp Pomnika Bohaterów na wzgórzach Cytadeli. W imieniu wojewódzkiej organizacji Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej kwiaty złożyła zastępczyni członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Gabriela Rembisz, w towarzystwie członków sekretariatu Komitetu Wojewódzkiego. Wieńce składały delegacje Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego, Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego. Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej, urzędów, Wojska Polskiego, organizacji społecznych i młodzieżowych oraz zakładów pracy. Kwiaty złożyła także delegacja Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych. Republik Radzieckich w PoznanIu. Bezpośrednio po tej ceremonii, jej uczestnicy przeszli do miejsca budowy Dzwonu Pokoju i Przyjaźni Między Narodami. Okolicznosclowe przemówienie wygłosił przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Kobotniczej Stanisław Piotrowicz. Odczytano a następnie wmurowano akt erekcyjny. Jako pierwszy ujął murarską kielnię Edward Stachowiak, ostatni - Stanisław Piotrowicz. Odczytany został Apel Pokoju.

Wojewódzka i Miejska Rady Narodowe oraz Rada Wojewódzka Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego uczciły zbliżające się Swięto Odrodzenia uroczystą sesją. W Sali Wielkiej Pałacu Kultury zgromadzili się radni, członkowie Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, zaproszeni goście. Po ceremonii wprowadzenia sztandarów województwa i miasta, odegraniu hymnu państwowego, przybyłych gości powitał przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusz Czwojdrak. O dorobku Poznania i województwa w czterdziestu dwóch latach powojennej państwowości mówił przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej Stanisław Antczak. Tadeusz Czwojdrak, Stanisław Antczak oraz przewodniczący Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Augustyn Kogut dokonali aktu dekoracji zasłużonych wysokimi odznaczeniami państwowymi. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał Stanisław Maślak, a Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski: Juliusz Bloch, Edmund Dratwa, Jerzy Lengowski, Czesław Marcinkowski, Antonina Ochocka, Włodzimierz Olejnik, Marian Szczepaniak, Stanisław Szwajkowski, Sylwester Walczak i Stanisław Warzecha. Na mocy uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej, została ogłoszona lista laureatów Nagród Województwa Poznańskiego w dziedzinie nauki, techniki i przemysłu, rolnictwa i architektury. Laureatami nagród indywidualnych zostali: prof. dr hab. Bohdan Drożdż (Akademia Medyczka) - za całokształt działalności naukowej w dziedzinie fotochemii; prof. dr hab. Stefan Paszyc (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) - za wybitne osiągnięcia w dziedzinie fotochemii; dr

Zofia Pordąb (Centralne Laboratorium Przemysłu Koncentratów Spożywczych) - za opracowanie i wdrożenie technologii produkcji bezglutenowych koncentratów dla chorych dzieci; inż. Tadeusz Kościuszko (Kombinat Państwowych Gospodarstw Rolnych Konarzewo) · - za wybitne osiągnięcia w organizacji rojiictwa podstawowego i prace wdrożeniowe w rolnictwie; Włodzimierz N enemars (rolnik z Wełnicy koło Gniezna) - za wybitne osiągnięcia w hodowli bydła zarodowego i w produkcji mleka konsumpcyjnego o wysokich parametrach jakościowych; mgr inż. aren. Teresa Mycko-Golec (Stowarzyszenie Architektów Polskich) - za wybitne osiągnięcia w dziedzinie architektury i budownictwa na podstawie realizacji Szkoły Podstawowej na Osiedlu im. Cieszkowskiego w Swarzędzu; prof. dr hab. Andrzej Wąsiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) - za dorobek naukowy w dziedzinie prawa ubezpieczeń; prof. dr hab. Antoni Czubiński (Instytut Zachodni) - za całokształt działalności twórczej, ze szczególnym uwzględnieniem badań niemcoznawczych; prof. dr hab. Stefan Białobok (Polska Akademia Nauk w Kórniku) .......... za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie biologii drzew; doc. dr hab. Marek Rekowski (Akademia Ekonomiczna) - za wnikliwe badania w skali kraju koniunktury gospodarczej województwa poznańskiego. Laureatem Nagrody Młodych został doc. dr hab. inż. Roman Słowiński (Instytut Automatyki Politechniki Poznańskiej) - za teorię i podstawy systemów informatycznych. Nagrodę Specjalną przyznano red.

Marianowi Przybylskiemu za działalność na rzecz poprawy jakości budownictwa mieszkaniowego. Laureatami Nagród Zespołowych zostały: dwuosobowy zespół z Zakładu Biologii, Rolnictwa i Leśnictwa Polskiej Akademii Nauk, z prof. drem hab. Lechem Ryszkowskim -. za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego, w szczególności regionu Wielkopolski; ośmioosobowy zespół z Dyrekcji Okręgu Dróg Publicznych, z mgrem inż.

Andrzejem Patalasem - za wy

Wydarzenia w Poznaniu (18. 7.)bitne osiągnięcia w dziedzinie techniki, przygotowanie projektu i realizacją budowy odcinka autostrady A-2 Warszawa - Poznań pomiędzy Wrześnią a Sługocinem; siedmioosobowy zespól z Instytutu Automatyki Politechniki Poznańskiej, z prof. drem hab. Janem Węglarzem - za osiągnięcia naukowe w dziedzinie informacji i komputeryzacji oraz projekt mikrokomputera ELWRO-800; piętnastoosobowy zespół z Zakładów Wytwórczych Głośników .,Tonsil" we Wrześni, z Andrzejem Kasprzakiem - za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki elektroakustycznej i produkcję zestawów głośnikowych o podwyższonej mocy; siedmioosobowy zespół z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, z prof. drem hab.

Zbigniewem Leońskim - za wybitną działalność naukową i dydaktyczną na rzecz organów państwowych województwa poznańskie go. Z rąk przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej Stanisława Antczaka oraz prezydenta Poznania Andrzeja Wituskiego N agrodę Literacką im. Jana Kasprowicza otrzymała Łucja Danielewska. Wręczono także nagrody i przyznano tytuły wojewódzkich mistrzów i wicemistrzów gospodarności. Sesję zakończyła część artystyczna, która składała się z recytacji w wykonaniu aktorów Teatru Nowego, recitalu fortepianowo-skrzypcowego Ewy Wojtowicz i Michała Grabarczyka oraz występu Zespołu Tańca Ludowego Politechniki Poznańskiej.

go Komitetu Centralnego Gabrielę Rembisz, powitał sekretar* Komitetu Wojewódzkiego Stanisław Piotrowicz. Krzyżami Oficerskimi Orderu Odrodzenia Polski udekorowani zostali: Zenon Gniatkowski i Zbigniew Lewecki, a Krzyżami Kawalerskimi: Henryk Adamczak, Albin Dobierski, Stanisław Frąckowiak, Roman Grześkowiak, Stanisław Klaczyk, Antoni Klopsch, Leszek Korcz, Tadeusz Krzesiński, Tadeusz Lewicki, Witold Maciejewski, Jan Maćkowiak, Franciszek Majsner, Jan Marciniak, Teodor Narożny, Halina Niemira, Zofia Niwińska-Proniewska, Mieczysław Olejnik. Stanisław Ostrowski, Stefania Pietrzak, Edward Pospychała, Lech Rudawski, Stanisław Sieciechowicz, Władysław Skrobich, Marian Sobczak, Leon Stachowiak, Zygmunt Stępniak, Jan Sron, Czesław Swierkowski, Bogdan Warda, Miron W oliński, Franciszek Wróblewski, Bronisław Zając.

Gratulacje odznaczonym złożyli Gabriela Rembisz oraz Stanisław Piotrowicz.

W siedzibie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z naj starszym pokoleniem działaczy partyjnych spotkali się przedstawiciele kierownictwa Komitetu Wojewódzkiego. Na spotkanie przybyła również zastępczyni członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Gabriela Rembisz. W imieniu kierownictwa Komitetu Wojewódzkiego słowa uznania, szacunku i podziękowań złożył weteranom sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Stanisław Piotrowicz. Orderami Sztandaru Pracy II klasy udekorowani zostali: Bronisław Bobrowski i Czesław J óźwiak; Krzyżami Komandorskimi Orderu Odrodzenia Polski: Marcin Kawecki i Franciszek Szczepanik; Krzyżami Oficerskimi Orderu Odrodzenia Polski: Antoni Florkowski, Elżbieta Głowacka, Stanisław Kozar, Franciszek Kawczyński, Stanisław Mazur, Kazimierz Michałowski, Stanisław Osajkowski, Stanisława Pasternak, Stefan Skrzypczak, Edmund Wichniarek i Klemens Wolniak; Krzyżami Kawa'ersk'mi Orderu Odrodzenia Polski: Alojzy Bodus, Leon Pałecki, Leon Piśmienny i Marian Stolarek.

. . " Aj f i i i M N i H i i ił _ Aj(»li'n »rjr« i. F ,i i , *' li A 91! , <<i n ]1ft , * F M «i . i ma '.' - · t

-C ffl' '1 BTB*B I I B' -łi rfiii uni W siedzibie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii R9botniczej obchody Lipcowego Swięta rozpoczęły się w godzinach rannych uroczystością dekoracji odznaczeniami państwowymi zasłużonych działaczy społecznych i gospodarczych Poznania i województwa. Przybyłych na uroczystość, a wśród nich zastępczynię członka Biura Polityczne

W kinie "Wilda" odbyło się spotkanie przedstawicieli załogi Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" i ich rodzin, w którym uczestniczyli ponadto: zastępczyni członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabriela Rembisz, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Stanisław Piotrowicz, wiceminister hutnictwa i przemysłu maszynowego Jerzy Modrzewski, wicewojewoda poznański Jan Tomaszewski, prezydent Poznania Andrzej Wituski oraz przedstawiciele władz administracyjnych Wildy. Obecny był sekretarz Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Siergiej Bogolubow. Życzenia pomyślności w życiu osobistym i zawodowym pracownikom Zakładów złożył dyrektor naczelny Zdzisław Miedziarek. Z okazji sto czterdziestej rocznicy istnienia Zakładów, w uznaniu zasług w pracy zawodowej i społecznej, Rada Państwa uhonorowała Orderami Sztandaru Pracy II klasy Bogusława Przymuszałę i Henryka Wenzla. Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski udekorowano: Zygmunta Cichego, Stefana Czaję, Mieczysława Graczyka, Stefana Idzińskiego, Edwarda Jakubowskiego, Kazimierza Manysia oraz Zdzisława Strzelczyka.

, Akademie i spotkania z okazji Swięta Lipcowego odbyły się również w innych zakładach pracy. Wpisami do Księgi Wybitnych Przodowników Pracy Socjalistycznej oraz dyplomami wyróżniono dwudziestu trzech zasłużonych mieszkańców Nowego Miasta. Podczas uroczystego plenum Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Nowe Miasto, w którym uczestniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jan Maćkowiak, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowano pracownika Zakładów Metalurgicznych "Pomet" Jana Więckowskiego. Rozpoczęło działalność Letnie Centrum Rozrywki na torach łuczniczych przy al. Reymonta. Dyskoteki prowadził Jarosław Wójcik.

19.7 Przekazanie do użytku pawilonu handlowego o powierzchni 340 m 2 przy ul. Andrychowskiej (Marlewo), zbudowanego częściowo czynem społecznym. W uroczystości uczestniczyli wiceprezydent Poznania Zbigniew Habel i naczelnik dzielnicy N owe Miasto Teofil Grzelak.

Z podróży artystycznej do Hiszpanii, Francji i Republiki Federalnej Niemiec powrócił Regionalny Zespół Pieśni i Tańca "Cepelia" pod kierownictwem Henry ka Manieckiego.

W wieku sześćdziesięciu szeSClU lat zmarł Jan Switalski, organizator i prezes zarządu Związku Byłych Więźniów Politycznych Niemieckich Obozów Koncentracyjnych. 20.7. Ogólnopolski Zlot Młodych z okazji dziesięciolecia Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. Miasto gościło ok. 2600 członków Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej z całego kraju oraz dwadzieścia osiem delegacji zagranicznych z niemal całego świata. W sześciu punktach Poznania, na rogatkach już od godz. 13 witano przybywających po shtaropolsku: chlebem i solą. Wieczorem uczestnicy zlotu udali się do M uzeum Pierwszych Piastów w Lednicy, gdzie obejrzeli widowisko plenerowe pl. Stąd nasz ród. Po dziewięć miesięcy trwającym remoncie kapitalnym, oddano do użytku kino ..Gwiazda" przy al. Marcinkowskiego. Na inaugurację dano polski film Wakacje w Amsterdamie.

Wydarzenia w Poznaniu (20-22. 7.)

Zespól Pieśni i Tańca "Łany" przy Akademii Rolniczej, pod kierownictwem Wiesława Kaszuibkiewicza, udał się w podróż artystyczną do Turcji. 21.7 Obiekty sportowe Gwardyjskiego Klubu Sportowego "Olimpia" były miejscem uroczystej inauguracji III Letnich Igrzysk Sportowych Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. O godz. 10 zapalony został znicz olimpijski. Odczytano Apel do wszystkich uczestników Igrzysk. Szczególnie gorąco powitała widownia dwóch maratończyków Mariana Walczaka i Bartłomieja Dolatę, którzy w dniu 20 lipca wybiegli z Kalisza. Byli oni starterami honorowymi do biegu "Mili dziesięciolecia", w którym udział wzięło kilkuset uczestników. W południe, w Sali Błękitnej Pałacu Kultury zebrali się laureaci kampanii "Sylwetki 86"; a wśród nich dwudziestu dwóch wyróżnionych Wielkopolan. W spotkaniu uczestniczyli m. in. kierownik Wydziału do spraw Młodzieży, Kultury Fizycznej i Turystyki Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Leszek Miller i minister do spraw młodzieży Aleksander Kwaśniewski. W imieniu wyróżnionych przemawiał prezydent Kalisza Andrzej Spychalski. Delegacje zagraniczne uczestniczące w poznańskim spotkaniu spędziły wieczór na dyskusji "Okrągłego stołu".

Lipcowy festyn sportowo-rekreacyjny z atrakcyjnymi propozycjami - od waty cukrowej po gry komputerowe - odbył się na stadionie "Olimpii" i w Lasku Golęcińskim. Poznaniacy bawili się całymi rodzinami, oglądając występy zespołów młodzieżowych, ludowych, pokazy kulturystów i iluzjonistów. Z festynu skorzystały taże ... psy ze schroniska dla zwierząt. Wiele sympatycznych czworonogów znalazło opiekunów. W hotelu "Merkury" rozpoczęły się "Dni kuchni bułgarskiej". Dania serwowała ekipa hotelu " Trimontium" z Plowdiw. W wieku pięćdziesięciu siedmiu lat zmarł mgr Tadeusz Kaczmarek, prezes zarządu i kierownik Spółdzielni Pracy, Usług Pralniczo- Farbiarskich "Swit" w latach 1956 -1981 oraz od l kwiet

nia 1985 r. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 22.7. Centralnym punktem poznańskiego spotkania Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej była uroczystość w Sali Wielkiej Pałacu Kultury. Najlepsi z najlepszych

ĆBKAAAAMlaureaci serii współzawodnictw dziesięciolecia otrzymali pamiątkowe medale. Wśród laureatów znalazł się Marek Gładkowski - pracownik Zakładów Przemysłu Metalowego ,.H. Cegielski". Przemawiał uczestniczący w uroczystości członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej sekretarz Komitetu Centralnego Marian Woźniak. O godz. 14 wszyscy przybyli do Parku-Pomnika Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko- Radzieckiej, gdzie odbyła się pokojowa manifestacja. Obecni byli członkowie Biura Politycznego Komitetu Centralnego sekretarz Komitetu Centralnego Marian Woźniak i Zygmunt Murański, zastępczyni członka Biura Politycznego Komitetu Cenjrainego liabriela Rembisz, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik oraz przewodniczący Zarządu Głównego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej Jerzy Szmajdziński. Obecny był konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, minister pełnomocny, Iwan Bojko.

Uroczystość złożenia kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów zamknęła jubileuszowe spotkanie członków Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. Po południu prezydent Poznania Andrzej Wituski przyjął w Sali Białej Urzędu Miejskiego delegacje zagraniczne bratnich organizacji młodzieżowych, wraz z kierownictwem Zarządu Głównego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. N astępnie goście opuścili Poznań.

Festyny lipcowe. W Parku Kasprzaka, od początku programu zachwycił słuchaczy występ zespołu instrumentalistów ludowych Pałacu Pionierów w Charkowie (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich), pod dyrekcją Walerego Gorodowienki. Wzorowo wywiązali się ze swoich funkcji organizatorzy imprezy w Parku Tysiąclecia, znakomicie przygotowano sieć kiermaszowych stoisk: od zabawek "Arpisu" po tzw. małą gastronomię. Na koncercie śpiewającego małżeństwa Wojciecha Kordy oraz Ady Rusowicz amfiteatr wypełniony był do ostatniego miejsca. Już o godz. 11 trwały w amfiteatrze na Cytadeli, w rosarium i innych miejscach P ar ku Przyj aźni liczne im - prezy. Tu bawili się przede wszystkim mieszkańcy Starego Miasta. Podziwiano pokazy akrobacji sportowych i start balonu. A na estradzie: program muzyczno-poetycki, szamotulskie kapele, pokazy judo. Urząd Dzielnicowy na Wildzie był gospodarzem imprezy na Łęgach Dębińskich, gdzie koncertowały orkiestra dęta Zakła

dów Naprawczych Taboru Kolejowego, kapela podwórkowa "W ac ki" z Szamotuł i kwartet muzyczny. 23.7. W galerii Biura Wystaw Artystycznych w "Arsenale" otwarta została wystawa grafiki kanadyjskiej z lat 1919 - 1945, pierwsza prezentacja plastyki kanadyjskiej w Poznaniu. Z tej okazji przyjechał do Poznania i otworzył wystawę ambasador Kanady w Polsce -Allan P. McLeine. Z podróży zagranicznej do Hiszpanii powrócił Chór Akademii Muzycznej, pod dyrekcją Adama Pałki. Na festiwalu w Cantonigros zdobył I nagrodę w kategorii chórów mieszanych i I nagrodę w kategorii chórów folklorystycznych.

W wieku siedemdziesięciu dziewięciu lat zmarł mgr Jan Pająk, dyrektor Dyrekcji Okręgowej Szkolenia Zawodowego w latach 1951 -1958, wicekurator Okręgu Szkolnego w latach 1958 -1965, dyrektor Technikum Łączności w latach 1965 -1968. U dekorowany Krzyżami Komandorskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 24.7. W wyniku współpracy Chóru Politechniki Poznańskiej z chórem miasta Weert w HoTandii, prezes chóru Wilhelmus Derckx przekazał Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu osiem sztucznych nerek typu Gambro. Wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski udekorował Wilhelmusa Derckxa Medalem Wojewody oraz przekazał serdeczne podziękowania społeczeństwu Weert za dar.

Wydarzenia w Poznaniu (24 - 30. 7.)

N a estradzie dziedzińca Pałacu Kultury poezje Anny Achmatowej recytowała aktorka Emilia Krakowska.

25.7. W wieku sześćdziesięciu sześciu lat zmarł budowniczy Czesław Goździk" laureat Zespołowej N a

grody Budownictwa i Architektury Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za rok 1969. 26.7. W muszli Parku Kasprzaka koncertował zespół mandolinistów Domu Młodzieży w Skopje (Jugosławia) .

W wieku sześćdziesięciu sześciu lat zmarł inż. Stanisław Kupiec, zastępca dyrektora do spraw te ch -

nicznych Miejskiego Przedsiębiorstwa Usług Samochodowych w latach 1966 -1976, a w latach 1976 -1980 dyrektor Komunalnego Przedsiębiorstwa Techniki Sanitarnej. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

27.7. Przybyła delegacja Komitetu Obwodowego Komunistycznej Partii Ukrainy, z I sekretarzem Władysławem P. Myśniczenką. Na lotnisku gości witali przedstawiciele władz wojewódzkich, z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwardem Łukasikiem i przewodniczącą Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej Marią Rynkiewicz. Goście spotkali się z kierownictwem wojewódzkiej organizacji partyjnej. Omawiano możliwości dalszej współpracy obu miast i organizacji partyjnych. W spotkaniu uczestniczyła zastępczyni członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabriela Rembisz. W godzinach popołudniowych goście z Char kowa złożyli kwiaty pod Pomnikiem Bohaterów i przed popiersiem marszałka Wasilija Czujkowa oraz zwiedzili Park-Pomnik Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko - Radzieckiej Przybyła grupa robocza Bułgarskiej Partii Komunistycznej z okręgu Plowdiw w celu wymiany doświadczeń w zarządzaniu jednostkami transportu i komunikacji. 29.7. W drugim dniu pobytu w Poznaniu, delegacja Komunistycznej Partii Ukrainy, z I sekretarzem Władysławem P. Myśniczenką, odwiedziła w towarzystwie I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Łukasika Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego. 30.7. Aktyw wojewódzki Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego spotkał się z zastępczynią członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabrielą Rembisz. W spotkaniu, prowadzonym przez sekretarza Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Andrzeja Bobrowskiego, uczestniczyli wiceprezes Naczelnego Komitetu Dominik

Ludwiczak i prezes Wojewódzkiego Komitetu Marian Król. W ostatnim dniu pobytu w Poznaniu, delegacja partyjna z Ukrainy spotkała się z władzami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W spotkaniu uczestniczył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik. Rektor prof. dr Jacek Fisiak witając gości wyraził życzenie, aby trwająca już wiele lat współpraca Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z Uniwersytetem im. Maksyma Gorkiego w Charkowie nadal się rozwijała i pogłębiała z korzyścią dla obydwu akademickich placówek. I sekretarz Komitetu Zakładowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej U niwersytetu An .oni Szczuciński poinformował gości o pracy i działalności uczelnianej organizacji partyjnej. Po spotkaniu w U niwersytecie, członkowie delegacji zwiedzili budowę szybkiego tramwaju, centralną oczyszczalnię ścieków, osiedla mieszkaniowe na Piątkowie i Ratajach. Na zakończenie pobytu w Poznaniu, podczas wizyty gości u prezydenta miasta Andrzeja Wituskiego, została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Poznaniem i Charkowem na najbliższe lata. W godzinach popołudniowych delegacja opuściła Poznań. iW reprezentacyjnej sali U rzędu Miejskiego, prezydent Poznania Andrzej Wituski podejmował zasłużonych organizatorów Maratonu Pływackiego "Wpław przez Kiekrz" .

W wieku sześćdziesięciu lat zmarł mgr Edward Gołda, działącz Wielkopolskiej Komendy Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego, redaktor "Harcerskiej Kuźni" w latach 1957 - 1959. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

31.7. Posiedzenie Kolegium Wojewody.

Przeanalizowano realizację ustawy "Prawo prasowe' w jednostkach administracji państwowej w województwie. Z podróży artystycznej do Turcji powrócił Zespół Pieśni i Tańca "Łany" przy Akademii Rolniczej, pod kierownictwem Wiesława Kaszubkiewicza. Brał udział w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Erzerum.

11.8. Specjalna komisja techniczna dokonała odbioru i przekazała do pracy programowej nową aparaturę telewizyjnego ośrodka nadawczego w budynku Akademii Ekonomicznej.

Z okazji jubileuszu trzydziestolecia Państwowego Wydawnictwa Naukowego, z pracownikami oddziału poznańskiego spotkał się zastępca przewodniczącego Rady Państwa Tadeusz W. Młyńczak.

Obecni byli: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grzegorz Romanowski, wicewojewoda poznański Alojzy Bryi i prezydent Poznania Andrzej Wituski. Z osiągnięciami edytorskimi zapoznała gości dyrektor Władysława Klawiter. Kilkunastu zasłużonych pracowników wyróżniono odznaczeniami państwowymi. Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski Tadeusz W.

Młyńczak udekorował: Lidię Czerwińską, Zuzannę Jurkiewicz, Wojciecha Kawieckiego i Helenę Disiak. UrucbomiP'Ti'e hoTio średniego połączenia telefonicznego z Olsztynem przez numer kierunkowy 889.

3.8. "Niecodzienny incydent zakłócił spokój ludzi zebranych w minioną niedzielę w kościec pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego przy ul. Dąprówki na Wildzie pisał "Zuk", reporter "Expressu Poznańskiego" (5 sierpnia 1986). - Tego dnia rozpoczę

Wydarzenia w Poznaniu (3 - 5.8.)

ła sią tutaj o 9.30 msza Św., którą odprawiał miejscowy wikary. W pewnym momencie - akurat w czasie Podniesienia - podbiegła do głównego ołtarza kobieta, ubrana jedynie w halkę (była boso) i nożem kuchennym usiłowała ugodzić księdza [...] Z pomocą napadniętemu pospieszyło zaraz kilku mężczyzn. Obezwładnili oni kobietę, która zdążyła już odrzucić od siebie nóż. Sprawczynię zajścia odprowadzono do mieszczącego się w pooliżu wildeckiego Komisariatu Milicji Obywatelskiej. Okazało się, że wspomniana osoba, 38-1etnia mieszkanka ul. Prądzyńskiego jest niezrównoważona psychicznie". Orkiestra Kameraina Polskiego Radia i Telewizji, pod dyrekcją Agnieszki Duczmal, udała się w podróż artystyczną do Republiki Federalnej Niemiec.

4.8. W Domu Kultury "Stomil" kierownictwo produkcji filmu MiędzY ustami a brzegiem pucharu skupowało rekwizyty z przełomu XIX i XX w.

Nowy telewizyjny ośrodek nadawczy, zainstalowany w wieżowcu Akademii Ekonomicznej, rozpoczął emisję Programu II Telewizji Polskiej. Rozpoczęła się XVII konferencja przedstawicieli organów ochrony przeciwpożarowej z Angoli, Bułgarii, Czechosłowacji, Kuby, Mongolii, Mozambiku, Węgier oraz Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

W wieku dziewięćdziesięciu pięciu lat, zmarł nestor polskiegoprzemysłu drzewnego Bolesław S. Bystrzycki, twórca kombinatu drzewnego w Orzechowie, radca Izby Przemysłowo - Handlowej, ofiaro awca parkietów dla "Domu Zołnierza" zbudowanego w 1939 r. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Z udziałem wicewojewody poznańskiego Romualda Zysnarskiego oraz reprezentantów central handlowych i firmy Carl Zeiss Jena (Niemiecka Republika Demokratyczna) dokonano odbioru technicznego zmodernizowanego zakładu optyki okularowej przy Al. Marcinkowskiego. Pracownia została wyposażona w automaty do szlifowania szkieł i urządzenia do podgrzewania oprawek. Zespół Pieśni i Tańca "Łany", przy Akademii Rolniczej, pod kierownictwem Wiesława Kaszubkiewicza, udał się w podróż artystyczną do Hiszpanii i Belgii. 5.8. W siedzibie Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną "Polonia" odbyło się zakończenie X kursu polskiej ekonomiki i handlu zagranicznego dla szesnastoosobowej grupy studentów ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn. Wykłady odbywały się w języku angielskim.

W wieku siedemdziesięciu trzech lat zmarła lek. med. Zuzanna Jezierska, ordynator Oddziału Wewnętrznego Szpitala Dziecięcego im. Józefa Krysiewicza i Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w latach 1965 - 1974. U dekorowana Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W wieku siedemdziesięciu czterech lat zmarł Wojciech Kowalski, działacz sportowy, prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Hokeja na Trawie w latach 1965 - .

.__ ______

pokaz musztry, po którym konkurencja w tzw. hakówce rozpoczęła zawody. Pierwsze trzy miejsca w tej konkurencji zajęli reprezentanci Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, 1 Z okazji Dni Kultury Mongolskiej przybyła do Poznania delegacja partyjno-rządowa Mongolii z ministrem kultury Budinem Sumią. Spotkała się ona z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwardem Łukasikiem. W spotkaniu uczestniczyli wiceminister kultury i sztuki Tadeusz Zachariasiewicz, wojewoda poznański Bronisław StępIowski i prezydent Poznania Andrzej Wituski. Mongolscy goście zwiedzili Poznań oraz uczestniczyli w koncercie muzyki polskiej na dziedzińcu Pałacu Kultury. Wydano pierwszy posiłek w nowej stołówce dla załogi "Centry" przy ul. Fortecznej 17a.

W wieku siedemdziesięciu sześciu lat zmarł mgr inż Bolesław Włodarczak, dyrektor Poznańskiego Przedsiębiorstwa Produkcji Leśnej "Las" w latach 1955 - 1967.

6.8. Na stadionie Klubu Sportowego "Warta" rozpoczęły się XIII Międzynarodowe Zawody w Sporcie Pożarniczym Państw Socjalistycznych. Komendant zawodów Maciej Schroeder złożył komendantowi głównemu Straży Pożarnych Andrzejowi Gatlikowi meldunek o gotowości drużyn do udziału w zawodach. Po odegraniu hymnu narodowego, wojewoda poznański Bronisław Stęplowski powitał 'przybyłych gości a komendant główny Straży Pożarnych dokonał otwarcia zawodów. Nad stadionem zatoczyło krąg prawie 2 tys. gołębi. Orkiestry strażackie dały

W wieku osiemdziesięciu pięciu lat zmarł prof. dr Tadeusz Perkitny, twórca polskiej szkoły technologii drewna, organizator Wydziału Technologii Drewna Akademii Rolniczej, kierownik Katedry Mechanicznej Technologii Drewna, autor kilkuset prac naukowych, laureat nagród państwowych, doktor honoris causa poznańskiej Akademii Rolniczej i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. U dekorowany Orderem Sztandaru Pracy I klasy i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Wydarzenia w Poznaniu (7 - 13.8.)

W bogatym życiu prof. Tadeusza Perkitnego znalazło się mIejSCe i na działalność literacko - tea tralną. Pisał książki podróżnicze i sztuki teatralne. Laureat N agrody Naukowej Miasta Poznania za rok 1959. 8. 8. W sali Kominkowej Pałacu Kultury odbyło się posiedzenie Społecznego Komitetu Obchodów 30 Rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956. Przemawiał jego przewodniczący Edmund Taszer. Członkom Komitetu wręczono dypiomy z podziękowaniami oraz okazowe egzemplarze książki Antoniego Czubińskiego Czerwiec 1956 w Poznaniu, która ukazała się nakładem poznańskiego Oddziału Krajowej Agencji Wydawniczej.

Komitet powołał przewodniczącego zespołu redakcyjnego monografii Poznańskiego Czerwca 1956. Został nim prof. dr Antoni Czubiński. Ostatni dzień XIII Międzynarodowych Zawodów w Sporcie Pożarniczym Państw Socjalistycznych. U dział w nich wzięło ok. stu zawodników z dziesięciu państw. I miejsce zajęła Polska, II Czechosłowacja, III Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. W Sali Herbowej Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość wpisania do Księgi Zasłużonych dla Dzielnicy Stare Miasto dwudziestu sześciu wyróżniających się działalnością zawodową i zaangażowaniem społecznym obywateli. Przemawiał I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Andrzej Rakowski. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowany został Andrzej Ignaszak z Inżynierskiej Spółdzielni Pracy. Gratulacje wyróżnionym złożył prezydent Poznania Andrzej Wituski.

9. 8. Zakończenie Dni Kultury Mongolskiej. Na uroczystość podsumowania przybyli m. in. zastępczyni członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabriela Rembisz, wiceminister kultury i sztuki Tadeusz Zachariasiewicz, sekretarz Komitetu W ojewódzkiego Grzegorz Romanowski, wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski. Obecni byli także: am

basador Mongolii w Polsce Czojżilsuren i konsul Konsulatu» Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Michaił Mogiłatow. Ostatnim akordem występów stuosobowego zespołu artystów z mongolskiej Republiki Ludowej był galowy koncert w sali widowiskowo-sportowej "Arena".

Z podróży artystycznej do Republiki Federalnej Niemiec powróciła Orkiestra Kameralna Polskiego Radia i Telewizji, pod dyrekcją Agnieszki Duczmal. Solistami byli Edward Zienkowski (skrzypce) i japoński pianista Yasunori Kawahara.

12.8. W wieku trzydziestu trzech lat zmarła Elżbieta Łopatka, radna Miejskiej Rady Narodowej w latach 1978 - 1986, działaczka społeczna, pracownica Poznańskich Zakładów Farmaceutycznych "Polfa" . 13.8. W rocznicę zamordowania przez hitlerowskich oprawców, członków podziemnego kierownictwa Polskiej P artii Robotniczej, w Żabikowie odbyła się manifestacja. Wśród zgromadzonych była rodzina jednego z zamordowanych - Jana Zgodzińskiego: jego żona Janina i córka Barbara. Tragiczne lata okupacji wspominał znany działacz ruchu robotniczego Jan Brygier . Następnie złożono wiązanki kwiatów pod pomnikiem i obeliskami znajdującymi się na terenie dawnego obozu. O godz. 15 do Kliniki Chirurgii Ręki w Instytucie Ortopedii i Rehabilitacji Akademii Medycznej przywieziono pacjenta z odciętą na skutek nieszczęśliwego wypad

ku prawą ręką. Zespół lekarzy Kliniki natychmiast przystąpił do operacji przyszycia ręki. Trwała ona dziesięć godzin.

W wieku sześćdziesięciu dwóch lat zmarł mgr inż. Włodzimierz Orchowski, kierownik Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Wojewódzkiego w latach 1960- 1961, dyrektor Poznańskiego Przedsiębiorstwa Nasiennego" Centrala Nasienna" w latach 1962- 1976. Udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

14.8. Obradowało Kolegium Wojewody Poznańskiego. Dokonano m. in.

oceny realizacji wojewódzkiego programu oszczędnościowego i antyinflacyjnego oraz oceny wykonania zadań społeczno-gospodarczych I półrocza 1986 r. Obszernie zajmowano się problemami remontów kapitalnych budynków mieszkalnych. Omówienie i skonkretyzowanie zadań wynikających dla dzielnicowej organizacji partyjnej z Uchwały X Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej było tematem plenarnego posiedzenia Komitetu Dzielnicowego Wilda.

Obrady zagaił I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Eugeniusz Łomiński. Referat egzekutywy wygłosił sekretarz Komitetu Dzielnicowego Waldemar J óźwicki. 15.8. Przygotowaniu przeglądu struktur organizacyjnych w gospodar# ce i administracji oraz atestacji stanowisk pracy poświęcona by ta narada aktywu politycznego, gospodarczego i administracyjnego województwa poznańskiego, której przewodniczył I sekretarz Komi

Betonowanie słupów na budowie Dzwonu Pokoju (sierpień 1986) tetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik. W naradzie wzięli udział również zastępczyni członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Gabriela Rembisz oraz wojewoda poznański Bronisław Stęplowski. Referat wygłosił kierownik Wydziału Społeczno- Ekonomicznego Komitetu Wojewódzkiego Stefan Stróżyk. Na Cmentarzu Komunalnym na J unikowi e odbył się pogrzeb zmarłego w dniu 11 sierpnia Franciszka Zurka, działacza ruchu robotniczego, członka Komunistycznej Partii Francji w latach 1935 - 1939, uczestnika walk o wyzwolenie Poznania w 1945 r. Udekorowanego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zył osiemdziesiąt lat. 16.8. W wieku sześćdziesięciu lat zmarł mgr Henryk P. Sawicki, pedagog, dyrektor Szkoły Podstawowej Nr

70 w latach 1960 - 1971. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Wydarzenia w Poznaniu (17 - 22.8.)

"17.8. W wieku siedemdziesięciu pięciu lat zmarł prof. dr hab. Władysław Rusiński, rektor Wyższej Szkoły Ekonomicznej w latach 1962 - 1965, były dziekan, były zastępca dyrektora Instytutu Ekonomii Politycznej, były kierownik Katedry i Zakładu Historii Gospodarczej, redaktor "Rocznika Dziejów Społecznych i Gospodarczych" i "Rocznika Kaliskiego", członek Rady Naukowej Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, Kuratorium Instytutu Zachodniego, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, wyróżniony m. in. tytułem Zasłużonego Nauczyciela PRL. U dekorowany Orderem Sztandaru Pracy II klasy i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. 18.8. W sali Domu Kultury Milicji Obywatelskiej odbył się uroczysty koncert inaugurujący ogólnopolskie obchody czterdziestej drugiej rocznicy powstania Ludowego Lotnictwa Polskiego. Przybyli m. in. przedstawiciele władz poliycznych i administracyjnych Poznańskiego, z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwardem Łukasikiem, wojewodą poznańskim Bronisławem Stęplowskim i prezydentem Poznania Andrzejem Wituskim. Obecni byli konsul Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Michaił Mogiłatow oraz reprezentanci lotników radzieckich: gen. Arkadij Szczełobokow i gen. Aleksander Szachunowo

W fotoplastikonie, premiera programu "Rock-Arena *85" (przeźrocza stereoskopowe) i otwarcie wystawy fotografii Antoniego Ruta.

19.8. Gotowością szkół na przyjęcie uczniów interesowali się I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik, wojewoda poznański Bronisław Stęplowski i prezydent Poznania Andrzej Wituski. Towarzyszył im kurator oświaty i wychowania Ireneusz Król. Zapoznali się m. in. z przebiegiem budowy Szkoły Podstawowej Nr 43 l\a Osiedlu Bohaterów II Wojny Swiatowej. O godz. 12 na rynku Starego Miasta rozpoczęły się widowiska w wykonaniu teatrów jarmarcznych z Indii, Norwegii i Szwecji. W Klubie Wojsk Lotniczych otwarto kiermasz książek o tematyce lotniczej. Krótko przed godz. 11 na ul.

Grunwaldzkiej, w pobliżu siedziby "Polfy", tramwaj linii nr 17 jadący od Junikowa wyskoczył z szyn, a wóz silnikowy przewrócił się na jezdnię. Oderwała się przyczepa i całym impetem rozpędu pojechała w kierunku skrzyżowania ulic Grunwaldzkiej z Bułgarską. Natychmiast pośpieszono z pomocą pasażerom, którzy znaleźli się w przewróconym tramwaju. Pięć osób zostało poszkodowanych. Brygady techniczne rozpoczęły przywracanie zdolności przejazdu na uszkodzonym torowisku. 20.8. Przygotowaniu przeglądu struktur organizacyjnych w gospodarce i administracji, a zwłaszcza atestacji stanowisk pracy, poświęcone było spotkanie dyrektorów i sekretarzy komitetów zakładowych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej największych zakładów pracy Poznańskiego. Przewodniczył naradzie sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Stanisław Piotrowicz. 21.8. W wieku siedemdziesięciu dziewięciu lat zmarła artystka-plastyk Stanisława Błotnicka-Bandychowa. 22.8. Z okazji Święta Lotnictwa, w Sali Tradycji Wojsk Lotniczych spotkali się najlepsi piloci wojskowioraz wyróżniający się oficerowie służb naziemnych. N a spotkanie przybyli członkowie Rady Wojskowej, a wśród nich szef Sztabu Wojsk Lotniczych gen. bryg. - pilot Jerzy Zych i zastępca dowódcy do spraw politycznych gen. bryg. Jan Celek. Rada Państwa nadała wyróżniającym się lotnikom tytuły Zasłużonego Pilota Wojskowego PRL oraz odznaczyła ich medalami, którymi udekorowano pułkowników -pilotów: Kazimierza Dzioka, Kazimierza Marciniaka i Zdzisława Mickiewicza. Grupie przodujących w służbie lotników wręczono białą broń boczną oraz statuetki Ikara. W imieniu wyróżnionych podziękował płk-pilot Janusz Wojtowicz. Otwarcie trzech wystaw w Biurze Wystaw Artystycznych w "Arsenale": plakatów angielskich z kolekcji Alana Mabeya, grafiki czechosłowackiego artysty Albina Brunowsky'ego i malarstwa Zygmunta Warczygłowy (retrospektywna) . W ośrodku sportowo-rekreacyjnym przy ul. Obornickiej rozpoczęły się międzynarodowe zawody modelarskie, zorganizowane przez pracownię modelarstwa lotniczego "Avia". 23.8. Dziesięciolecie Rzemieślniczego Domu Towarowego. Zorganizowano spotkanie załogi, na którym wicewojewoda poznański Tadeusz Zając wręczył zasłużonym pracownikom odznaczenia państwowe. Rzemieślniczy Dom Towarowy został wyróżniony zbiorową Odznaką Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego" . W obu poznańskich uczelniach wojskowych odbyły się uroczyste promocje absolwentów szkół chorążych. W Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego aktu promocji dokonał komendant gen. bryg. Zdzisław Głuszczyk, a w Wyższej Szkole Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich im. Mariana Buczka - komendant gen. bryg.

Piotr Przybyszewski. Obie promocje odbyły się z zachowaniem ceremoniału wojskowego, z udziałem pocztów sztandarowych i kompanii honorowych.

143

24.8. Uroczysta odprawa wart poznańskiego gan)izonu wojskowego dla uczczenia Swięta Lotnictwa. Przed pomnikiem Armii "Poznań" stanęły kompania honorowa Wojsk Lotniczych wraz z pocztem sztandarowym i orkiestrą oraz pododdziały wartownicze. Po dokonaniu przeglądu przez oficera inspekcyjnego Komendy Garnizonu, odegrano sygnał Służba wartownicza. Dokonano zmiany wartowników na posterunku honorowym. Z okazji Święta Lotnictwa przedstawiciele Dowództwa Wojsk Lotniczych składali wiązanki kwiatów w miejscach upamiętniających tradycje bojowe polskich skrzydeł. Kiermasz szkolny na Rynku Jeżyckim. Do Poznania przybyła delegacja Południowomorawskiego Komitetu Wojewódzkiego Komunistycznej Partii Czechosłowacji z Brna.

Przewodniczył jej zastępca członka Prezydium Komitetu Centralnego, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego w Brnie Vladimir Herman. W muszli w Parku Kasprzaka koncertował przybyły do Poznania na zaproszenie Chóru "Hasło" górniczy chór polonijny z Douai (Francja), pod dyrekcją Zygmunta Koralewskiego. Chórowi towarzyszyli prezes Michał Haremza i wicemer Douai pani Antoinette Dumant.

Koncertował także kameralny chór mieszany wraz z regionalną grupą taneczną z Miszkolca (Węgry). Dyrygował Sandor Zoltan. 25.8. Bawiąca w Poznaniu delegacja z Brna spotkała się w siedzibie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z I sekretarzem Edwardem Łukasikiem. W spotkaniu uczestniczył wojewoda poznański Bronisław Stęplowski.

Z udziałem sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jana Mielcarka, wicewojewody poznańskiego Romualda Zysnarskiego, lekarza wojewódzkiego Lucyny Łuczak odbyło się w siedzibie Komi tetu Wojewódzkiego spotkanie na temat barier architektonicznych i komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych. 26.8. Ostatni dzień pobytu goszczącej w woj. poznańskim delegacji Po

Wydarzenia w Poznaniu (26 - 28.8.)łudniowomorawskiego Komitetu Wojewódzkiego Komunistycznej Partii Czechosłowacji z Brna. Delegacja złożyła wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów oraz przed popiersiem marszałka Wasilija Czujkowa na Cytadeli, a także zwiedziła Park - Pomnik Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko- Radzieckiej. Goście zapoznali się z produkcją Wielkopolskich Zakładów Teleelektronicznych "Telkom-Teletra" oraz spotkali się z aktywem partyjno-gospodarczym Zakładów. Członkowie delegacji zostali przyjęci przez prezydenta Poznania Andrzeja Wituskiego w Sali Białej Urzędu Miejskiego. Tutaj, w obecności przedstawicieli wojewódzkich władz politycznych i administracyjnych, podpisany został plan przyjacielskich kontaktów między województwem południowomorawskim a województwem poznańskim na lata 1986 - 1987. Ze strony polskiej umowę podpisał I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik, a ze strony czechosłowackiej I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego w Brnie Vladimir Herman.

Przebywająca w Polsce, na zaproszenie Zarządu Głównego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, stodwudziestoosobowa grupa kombatantów brytyjskich gościła w Poznaniu. Na jej czele stał Arth ur Weston - sekretarz Związku Byłych Jeńców Wojennych. W południe, na Garnizonowym Cmentarzu Brytyjskim na stokach Cytadeli goście - z zachowaniem ceremoniału brytyjskiego - oddali hołd poległym, zmarłym i pomordowanym kolegom, których prochy spoczywają w Poznaniu. Przed pomnikiem na cmentarzu alianckim złożono wieńce i wiązanki kwiatów, a jeden z kombatantów brytyjskich odegrał na trąbce hymny obu państw. Obecne były poczty sztandarowe brytyj - skich i polskich organizacji kombatanckich. Przybyli przedstawiciele władz Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem oraz Miejskiego Obywatelskiego Komitetu Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa. Goście brytyjscy

złożyli też kwiaty na płycie pomnika Armii "Poznań" oraz "zwiedzili tereny byłego fortu "Rauch" na Wildzie i Fortu VIII, gdzie podczas okupacji hitlerowskiej Niemcy przetrzymywali jeńców brytyjskich. Po południu kilkunastoosobowa delegacja kombatantów spotkała się w siedzibie Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację z przedstawicielami władz polskich organizacji kombatanckich. 27.8. Posiedzenie Wojewódzkiego Komitetu Obrony, pod przewodnictwem wojewody poznańskiego Bronisława Stęplowskiego. W obradach uczestniczyli członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, zastępca przewodniczącego Rady Państwa Kazimierz Barcikowski oraz I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik. Poddano analizie oddziaływanie ustaw z 10 maja 1985 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego i prawa o wykroczeniach oraz szczególnej odpowiedzialności karnej na stan bezpieczeństwa, porządku, dyscypliny społecznej i praworządności w Poznańskiem. Zapoznano się także z pracami Wojewódzkiej Komisji do Walki ze Spekulacją. Jan Oberek - wirtuoz gitary klasycznej koncertował na estradzie Pałacu Kultury. Pięćdziesięcioosobowy chór górników polskich z Douai (Francja) śpiewał na stopniach Ratusza Poznańskiego. Przed koncertem wiceprezydent Poznania Mirosław Kopiński gościł chór i towarzyszące mu osoby w Sali Białej Urzędu Miejskiego. Wysłuchano koncertu fortepianowego Jana J ańskiego. W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego dano na inaugurację nowego sezonu wystawę poplenerową Akt - Oleśnica 84.

28.8. Sprawom przygotowań do powszechnego przeglądu stanowisk pracy poświęcone było plenum Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

Obradom przewodniczy! I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik. Dyskusję zagaił sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Stanisław Piotrowicz.

Goszcząca w Polsce delegacja Zgromadzenia Narodowego Kampuczańskiej Republiki Ludowej przybyła do Poznania. Na czele jej stał przewodniczący Zgromadzenia, członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Ludowej Rewolucji Partii Kampuczy Chea Sim. Podczas XVII Sesji Dzielnicowej Rady Narodowej Grunwald radni zatwierdzili sprawozdanie z wykonania planu i budżetu w pierwszym półroczu 1986 r. Podstawowe wielkości planu rocznego zostały powiększone o kwotę 108 min zł, pochodzącą z nadwyżek budżetowych. Dzięki temu udało się przeznaczyć większe niż planowano nakłady finansowe na remonty budynków mieszkalnych, modernizację obiektów oświatowych oraz opiekę społeczną. Radni dokonali również oceny stanu i perspektyw rozwoju terenów rekreacyjnych i wypoczynkowych. Mówiono o konieczności pilnego zagospodarowania Lasku Marcelińskiego. W podróż artystyczną do Bułgarii i na Węgry wyjechał Regionalny Zespół Pieśni i Tańca "Cepelia", pod kierownictwem Henryka Manieckiego. P.9.8. Z członkami delegacji Zgromadzenia Narodowego Kampuczańskiej Republiki Ludowej spotkał się I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik.

W Sali Odrodzenia Ratusza Poznańskiego sześćdziesięciu młodych nauczycieli składało ślubowanie. Wręczono im akty nominacyjne.

Posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej, pod kierownictwem jej przewodniczącego Mariana Olszewskiego, poświęcono dyskusji nad sprawozdaniem z działalności Komisji w mijającej kadencji. Przemawiał I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik.

W przededniu czterdziestej siódmej rocznicy napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę, ulicami Poznania przemaszerował capstrzyk pododdziałów Wojsk Lotniczych, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego i Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich im.

Mariana Buczka.

10 Kronika 1/88

30.8. Na placu przed pomnikiem Armii "Poznań" promowani byli absolwenci Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich im.

Mariana Buczka. N a uroczystość przybyli: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusz Czwojdrak, wojewoda poznański Bronisław Stęplowski, przewodniczący Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia N arodowego Augustyn Kogut, prezydent Poznania Andrzej Wituski, generalicja Wojska Polskiego a wśród niej zastępcy dowódcy Wojsk Lotniczych gen. bryg. Jan Celek i gen. bryg. - pilot Michał Polech, szef Sztabu Głównego Kwatermistrzostwa gen. dyw. Stanisław Fryń, oraz szef Zarządu Politycznego Sląskiego Okręgu Wojskowego gen. bryg. Zdzisław Rozbicki. Raport zastępcy komendanta Szkoły płka Mieczysława Barczaka odebrał szef Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego gen. dyw. Tadeusz Szaciło. Przy dźwiękach hymnu narodowego na maszt wciągnięto flagę państwową, a następnie minutą ciszy uczczono pamięć żołnierzy polskich poległych podczas II wojny światowej. Delegacja władz wojewódzkich i miejskich, z Edwardem Łukasikiem, w towarzystwie gen. dyw. Tadeusza Szaciły i komendanta Szkoły gen. bryg. Piotra Przybyszewskiego, złożyła na płycie pomnika Armii "Poznań" wieniec z białoczerwonych kwiatów. Po odczytaniu uchwały Rady Państwa o mianowaniu absolwentów na pierwszy stopień oficerski, aktu promocji dokonał gen. dyw. Tadeusz Szaciło. Jako pierwszy promowany został prymus szkoły - ppor. mgr Zdzisław Jasiński.

Nowo promowani oficerowie złożyli ślubowanie. Okolicznościowe przemówienie wygłosił gen. dyw. Tadeusz Szaciło. Po przemówieniu prymusa szkoły uroczystość promocji zakończyła defilada.

W godzinach południowych gen.

dyw. Tadeusz Szaciło spotkał się w Urzędzie Miejskim z przedstawicielami władz wojewódzkich i miejskich. W godzinach wieczornych przy

wrócono komunikację tramwajową przez skrzyżowanie ulic Hetmańskiej i Głogowskiej. Od dnia tragicznego wybuchu gazu w maju, ruch odbywał się przy pomocy czternastu autobusów. O godz. 18 na skrzyżowanie przybyli: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik, przewodniczący Wojewódzkiej Rady N arodowej Tadeusz Czwojdrak, wojewoda poznański Bronisław Stęplowski, prezydent Poznania Andrzej Wi tuski. N a gości oczekiwali przedstawiciele załóg, które uczestniczyły w odbudowie i modernizacji skrzyżowania. Meldunek o zakończeniu prac złożył dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego Bogusław Hołderny. "Po 104 dniach od momentu wybuchu - mówił Bogusław Hołderny - zostały zakończone wszystkie roboty na skrzyżowaniu ulic: Krauthof era i Palacza, Hetmańskiej Findera; zmodernizowano też torowiska tramwajowe na ul. , Głogowskiej od ul. Sielskiej do Sciegiennego. Wykonano wiele prac na terenach zielonych. Przy realizacji całego zadania pracowało 1828 osób z 59 przedsiębiorstw. Wykonano gruntowną przebudowę infrastruktury komunalnej na tym ważnym węźle komunikacyjnym, położono 10 tys. m 2 chodników, 20 tys. m 2 nowej nawierzchni asfaltowej i betonowej ulic i jezdni, ułożono 2112 m torów tramwajowych, 19 tys. m różnego rodzaju kabli, zmodernizowano 2,5 ha terenów zielonych. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wszystkich wykonawców, odbudowano skrzyżowanie w ciągu trzech miesięcy, podczas gdy norma tywny cykl dla tego rodzaju prac określono na osiemnaście miesięcy. Osiągnięcie tego wyniku było możliwe dzięki ogromnej pomocy władz poznańskich: partyjnych i administracyjnych". W imieniu wykonawców, złożono podziękowanie za pomoc premierowi Zbigniewowi Messnerowi oraz przedsiębiorstwom komunikacyjnym z Katowic, Wrocławia i Łodzi. Przedstawicielom władz, w imieniu inwestora i wykonawców, pamiątkowe albumy z fotografiami il ustrującymi przebieg budowy wręczyłdyrektor Zarządu Dróg i Mostów Zefiryn Grabski. W uznaniu wzorowej pracy, kilkadziesiąt osób udekorowano odznaczeniami państwowymi oraz regionalnymi. Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski otrzymali Jerzy Bieńkowski oraz Czesław Olejniczak. Po dekoracji, z serdecznymi słowami zwrócił się do przedstawicieli załóg wykonawczych Edward Łukasik. Dziękując za trud i wzorową pracę, Podkreślił fakt, że roboty toczyły się na oczach poznaniaków, którzy nie zgłaszali żadnych zastrzeżeń, a wręcz przeciwnie - podkreślali, że tempo jest imponujące. 31.8. W Domu Przyjaźni "Trojka" pod hasłem "Człowiek-Przyroda - Srodowisko" odbyła się inauguracja imprezy "Expo-Akwarium".

1.9. W południe, przed pomnikiem Armii "Poznań" stanęła kompania honorowa Wojska Polskiego z pocztem sztandarowym i orkiestrą. Przybyli kombatanci II wojny światowej, żołnierze Armii "Poznań". Po odegraniu hymnu państwowego, na płycie pomnika - w hołdzie poległym bohaterom wojny obronnej - wieńce złożyły delegacje wojewódzkich władz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego, Wojska Polskiego, Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, rad narodowych i władz administracyjnych województwa i Poznania, organizacji kombatanckich i młodzieżowych, zakładów pracy. Kwiatu złożyła także delegacja Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu. O godz. 13 w Małej Śluzie na Cytadeli zebrali się kombatanci II wojny światowej, młodzież szkolna, mieszkańcy Poznania. Stanęła kompania honorowa Wojsk Lotniczych, z pocztem sztandarowym i orkiestrą. Zebranych powitał prezydent Poznania Andrzej Wituski. Sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grzegorz Romanowski, w towarzystwie byłych żołnierzy Armii "Poznań" - Gwidona Salomona i Władysława Schmidta dokonał odsłonięcia tablic ku czci żołnierzy z 6, 9 i 14 Pułku Ułanów oraz 6. Dywizjonu Artylerii Konnej. N a tablicy wyryto słowa: Cześć i wieczna chwała bohaterskim żołnierzom Podolskiej Brygady Kawalerii poległym w wojnie obronnej 1939 - Towarzysze broni. Po wbiciu gwoździ pamiątkowych w drzewce replik siedmiu bojowych sztandarów, odbyła się ceremonia pogrzebowa siedmiu lotników z 32. i 36. Eskadry 3. Poznańskiego Pułku Lotniczego, poległych w 1939 r. w walce z Niemcami. Ich prochy ekshumowano i przewieziono do Poznania. Urny z prochami: Andrzeja Bylebyła, Wojciecha Gintrowskiego, Adama Kandziory, Czesława Kruszewskiego, Zdzisława Mutkowskiego, Kazimierza Tyrakowskiego i Bronisława Wojciechowicza wyniesione zostały z Muzeum Armii "Poznań" i złożone na lawecie armatniej. W towarzystwie kompanii honorowej Wojsk Lotniczych orszak pogrzebowy, w którym kroczyli też członkowie rodzin poległych lotników oraz przedstawiciele władz wojskowych i organizacji kombatanckich, przeszedł do kwatery lotników cmentarza na Cytadeli. Nad otwartymi mogiłami żołnierskimi przemówienie wygłosił przedstawiciel dowódcy Wojsk Lotniczych - płk Marian Gasperowicz. Kompania honorowa oddała trzy salwy. Mogiły pokryły wieńce i wiązanki kwiatów.

Rada Dzielnicowa Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego na Wildzie była inicjatorem pokojowej manifestacji młodzieży, która odbyła się przed pomnikiem Powstańców Wielkopolskich 1918/1919. Przybyli na nią uczniowie szkół podstawowych i średnich oraz "'młodzi przedstawiciele zakładów pracy. Apel pokojowy młodzieży wildeckiej odczytał uczeń Zespołu Szkół Zawodowych im. Joachima Lelewela Waldemar Janecki. Przed

pomnikiem złożono wiązanki kwiatów. W kinie "Olimpia" rozpoczął się przegląd naj nowszych filmów polskic h. 2.9. Na placu budowy Szkoły im. X Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Piątkowie (Osiedle Jana III Sobieskiego) zebrali się przedstawiciele dzielnicowych władz politycznych i administracyjnych oraz młodzież Starego Miasta na uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego. Podpis pod aktem złożyła m. in. sześcioletnia Magdalena Brigider, która będzie uczęszczała do budowanej Szkoły.

W Sali Tradycji Wojsk Lotniczych podsumowano młodzieżową dyskusję o współczesności, zorganizowaną przez redakcj ę "Wiraży" i "Głosu Wielkopolskiego" . Przybył zastępca dowódcy Wojsk Lotniczych do spraw politycznych gen. bryg. Jan Celek. Obecni byli redaktorzy naczelni: "Wiraży" Andrzej Gorczyński i "Głosu Wielkopoiskiego" - Wiesław Porzycki. Wyróżnienia wręczał gen. bryg, J a fi Celek.

W siedzibie wojewódzkiej organizacji Związku Bojowników o Wolność i Demokrację odbyło się spotkanie kombatantek - byłych żołnierzy I Batalionu Kobiecego im. Emilii Plater. Zastępczyni członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabriela Rembisz spotkała się z załogą Zakładów Przemysłu Cukierniczego" Goplana" 3.9. W ramach stałych kontaktów między kierownictwem politycznym a zakładami pracy, członek Biura Politycznego, sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Marian Woźniak odwiedził Fabrykę Obrabiarek Specjalnych "Ponar- Wiepofama". Towarzyszyli mu m. in. przedstawiciele kierownictwa Komitetu Wojewódzkiego, z I sekretarzem Edwardem Łukasikiem. 4.9. W auli Akademii Ekonomicznej zainaugurowano obchody sześćdziesięciolecia uczelni. Tytuł doktora honoris causa otrzymał prof. dr hab. Zbigniew Zakrzewski od czerdziestu lat związany z tą

Wydarzenia w Poznaniu (4 - 6.9.)

placówką. Przybyli: przedstawiciele władz, z prezydentem Poznania Andrzejem Wituskim; reprezentanci świata nauki, z wiceprezesem Polskiej Akademii Nauk prof. drem hab. Gerardem Labudą; rektorzy, prorektorzy i dziekani ze szkół wyższych z całego kraju; członkowie rodziny i przyjaciele Profesora. Po wystąpieniu rektora Akademii Ekonomicznej prof. dra hab. Janusza Piasnego, głos zabrała promotor, dyrektor Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, prorektor Akademii prof. dr hab. Halina Szulce, prezentując sylwetkę oraz dokonania Uczonego. Po nadaniu tytułu, prof. Zakrzewski wygłosił wykład pl. Fenomen pracy organicznej w Poznańskiem pod zaborem pruskim. W galerii "Życia i Myśli" (ul.

Kramarska) otwarto wystawę rysunku i malarstwa Edity V arins ki ej . W wieku siedemdziesięciu trzech lat zmarł Sylwester Kamiński, zasłużony działacz Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W latach 1951 -

- 1957 pełnił funkcję I sekretarza Komitetu Dzielnicowego Wilda, później był kierownikiem Wydziału Ekonomicznego Komitetu Miejskiego, a w latach 1958 - 1971 przewodniczącym Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Wilda. Odznaczony Krzyżami Komandorskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Z podróży artystycznej do Hiszpanii 1 Belgii powrócił Zespół Pieśni i Tańca "Łany" przy .Akademii Rolniczej, pod kierownictwem Wiesława Kaszubkiewicza. 5.9. Zakończyła wizytę w Poznaniu delegacja sekretarzy komitetów dzielnicowych Komunistycznej Partii Czechosłowacji z Brna. Goście spotkali się z aktywem i kierownictwami komitetów dzielnicowych z Poznania, a także z załogami niektórych zakładów pracy.

N a otwarcie sezonu w Teatrze N owym dano Zorzę Bogusława Schaeffera.

i.9. Otwarcie nowego sezonu kulturalnego 1986 - 1987. Gospodarzem uroczystości był Teatr Wielki. Przed rozpoczęciem przedstawienia Strasznego dworu Stanisława Moniuszki, dyrektor Mieczysław Dondajewski wygłosił krótkie przemówienie, w którym serdeczne słowa skierował do dyrektorów i przedstawicieli teatrów, placówek muzycznych, związków twórczych oraz instytucji upowszechniających kulturę. Po spektaklu w hallu Teatru Wielkiego odbyło się spotkanie, w czasie którego wiceprezydent Poznania Mirosław Kopiński podziękował za dokonania w ubiegłym sezonie i życzył nowych sukcesów. W sali widowiskowo-sportowej "Arena" odbył się zjazd absolwentów Akademii Ekonomicznej. Przybyli: członek Biura Politycznego, sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Marian Woźniak, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusz Czwojdrak, wojewoda poznański Bronisław Stęplowski, przewodniczący Społecznej Rady Akademii, prezydent Poznania Andrzej Wituski, były premier Józef Pińkowski, naj starszy z absolwentów Jan Pantofliński (dyplom nr 8 z 1929 r.). Odczytano część telegramów, które nadeszły z całego kraju oraz z Australii, Kanady,

Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn. Niezwykle serdecznie powitali absolwenci prof. dra hab. Zbigniewa Zakrzewskiego, gratulując mu tytułu doktora honoris causa. W czasie uroczystości wiele osób udekorowano Medalami za Zasługi dla Akademii Ekonomicznej, Odznakami Honorowymi Miasta Poznania i "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego". N a zaproszenie Kapeli Muzyki Orientalnej, przybył do Polski z rewizytą Chór Kameralny "Wiwat" z Moskwy. Obydwa zespoły dały koncert w Pałacu Działyńskich. Dyrygowali Igor Zurawlenko i Lech Zaborowski. 7.9. Na "Scenie na Piętrze" premiera sztuki Ewy Otwinowskiej Kariera, w reżyserii Witolda Skarucha, scenografia Małgorzaty Treutler z udziałem Barbary Horowianki CHelena Modrzejewska) i Mieczysława V oita (Karol Chłapowski). 9.9. Minister handlu wewnętrznego i usług Jerzy J óźwiak dokonał otwarcia czterdziestych szóstych Targów Krajowych "Jesień 86".

W uroczystości uczestniczyli: wicepremier Józef Kozioł, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik, wojewoda poznański Bronisław Stęplowski, przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich oraz delegacja komisji sejmowej, z przewodniczącym Alojzym Brylem. Do Poznania zjechało 1500 wystawców (o 200 więcej niż przed rokiem), którzy na rekordowo dużej powierzchni 85 tys. m 2 oferowali towary wartości ponad 460 mld zł. Uroczystość wręczenia dyplomów doktorów honoris causa Akademii Ekonomicznej profesorom: Walterowi Klitzschowi rektorowi Wyższej Szkoły Handlu Wewnętrznego w Lipsku (Niemiecka Republika Demokratyczna), Claude Ponsardowi z Uniwersytetu w Dijon (Francja) oraz Maciejowi Wiewiórowskiemu z Zakładu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk. Przybyli reprezentanci władz miasta i województwa, Senatu Uczelni - z rektorem prof. drem hab. Januszem Piasnym, szkół wyższych z całego kraju oraz uniwersytetów i innych placówek z Austrii, Bułgarii, Czechosłowacji, Ho

landii, Francji, Japonii, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Republiki Federalnej Niemiec.

Obecni byli wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego prof. dr hab. Stanisław Nawrocki oraz wiceprezes Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Gerard Labuda. Po powitaniu zebranych i odśpiewaniu przez Chór Zeński "Sonantes" hymnu Gaudę Mater Polonia, głos zabrali promotorzy, którzy przedstawili sylwetki naukowców, ich dorobek badawczy oraz współpracę, z Akademią Ekonomiczną. Prof. Józef W. Swintosky, dziekan Wydziału Farmaceutycznego U niwersytetu w Lexington (Kentucky) w Stanach Zjednoczonych Ameryki Płn. otrzymał tytuł doktora honoris causa Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego. Z Wielkopolską łączą go więzy szczególne - jest wnukiem emigrantów, którzy stąd przed laty wyjechali za ocean. Wykonć.->ie zadań gospodarczych w pierwsz. i półroczu 1986 r. oraz warunki realizacji zadań społeczno-gospodarczych w latach 1986- 1990 w świetle Uchwały X Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej były tematem posiedzenia plenarnego Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grunwald. W obradach, które prowadził I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Jan Wojciechowski, uczestniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Stanisław Piotrowicz. Referat egzekutywy Komitetu Dzielnicowego przedstawił sekretarz Zbigniew Pempera.

Plenarne posiedzenie Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Nowe Miasto poświęcone było omówieniu zadań dzielnicowej organizacji partyjnej wynikających z Uchwał X Zjazdu oraz zatwierdzeniu materiałów na Konferencję Sprawozdawczo-Wyborczą. Obrady prowadził I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Lech Kucharski, a referat wprowadzający do dyskusji wygłosił sekretarz Komitetu Dzielnicowego Damian Michalewicz. L9. W kinie "Gwiazda" premiera filmu Krzysztofa Magowskiego CZy będzie wojna?, opowiadającego o

Wydarzenia w Poznaniu (10-11. 9.)

Poznaniu krótko przed wybuchem II wojny światowej (1939). Film został w znacznej części oparty na unikalnych materiałach, a udział w nim biorą w epizodycznych rolach znani aktorzy warszawscy (m. in. Zbigniew Zapasiewicz) i poznańscy (Michał Grudziński, Maciej Kozłowski, Sława Kwaśniewska, Marian Pogasz). "To jest klejnot, który trzeba pokazać całemu Poznaniowi! Słowa te wypowiedział wczoraj po premierowej projekcji filmu CzY będzie wojna? jeden z widzów - zanotował »Kap«, reporter »Expressu Poznańskiego« (11 IX 1986). - Podobnego zdania byli chyba w kinie »Gwiazda« wszyscy" . Przed Dniem Kolejarza odbyło się okolicznościowe spotkanie w siedzibie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Przedstawiciele władz, z I sekretarzem Edwardem Łukasikiem, sekretarzem Stanisławem Piotrowiczem i wojewodą poznańskim Bronisławem Stępiowskim, podejmowali grono reprezentantów różnych służb i zaKładów Polskich Kolei Państwowych. O powodach do zadowolenia i troski w Okręgu Zachodnim mówił jego dyrektor Zbigniew Pajdak. Historii rewolucji wietnamskiej poświęcona była wystawa fotograficzna otwarta w Domu Kultury "Stomil". W otwarciu ekspozycji uczestniczyli m. in. zastępczyni członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabriela Rembisz i sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Grzegorz Romanowski. Obecny był także przedstawiciel ambasady Wietnamu w Warszawie.

W siedzibie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej gościł Marek Łbik - kajakowy mistrz i wicemistrz świata w Montrealu. Towarzyszyło mu kierownictwo macie

rzystego Klubu Sportowego "Warta". W imieniu władz polit/czno-administracyjnych województwa, pogratulowali mistrzowi sukcesów sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jan Mielcarek i wicewojewoda poznański Tadeusz Zając. W siedzibie Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego odbyła się narada przewodniczących i sekretarzy miejskich komitetów Stronnictwa. Omawiano przygotowania do kampanii sprawozdawczo-wyborczej w instancjach podstawowych Stronnictwa w woj. poznańskim. W Collegium Novum rozpoczęła się międzynarodowa konferencja naukowa nt. "Rola Niemiec w dekompozycji systemu wersalskiego". Organizatorem jej był Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, który zaprosił do udziału wielu wybitnych naukowców z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Łodzi, Szczecina i Opola. Przybyli także historycy z Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Republiki Federalnej Niemiec. Z podróży artystycznej do Bułgarii i na Węgry powrócił Regionalny Zespół Pieśni i Tańca "Cepelia", pod kierownictwem Henryka Manieckiego. .9. Na Targach Krajowych ogłoszono wyniki konkursu "Ładne-Dobre- Poszukiwane" . Autorów najciekawszych wzorów nagrodzono złotymi i srebrnymi medalami. Wśród wyróżnionych byli także producenci z Wielkopolski. Dwa złote medale przypadły Zakładom Przemysłu Dziewiarskiego "Polo" w Kaliszu za bluzki i żakiety damskie. Srebrne medale przyznano wyrobom gnieźnieńskiego "Polanexu", Fabryki kosmetyków "Pollena- Lechia", Swarzędzkich Fabryk Mebli oraz Polonijnego Przedsiębiorstwa Zagranicznego "Interkulpol" .

W auli Politechniki Poznańskiej, z udziałem ministra nauki i szkolnictwa wyższego Benona Miśkiewicza i wiceministra Czesława Królikowskiego odbyła się narada rektorów, I sekretarzy komitetów uczelnianych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz aktywu organizacji społecznych i młodzieżowych osiemnastu wyż

szych uczelni technicznych z całego kraju. Przybyli członek Biura Politycznego, sekretarz Komitetu Centralnego Tadeusz Porębski i I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik. N a zaproszenie kierownictwa Poznańskich Zakładów Graficznych im. Marcina Kasprzaka, drukarzy odwiedziła zastępczyni członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabriela Rembisz.

Obradowało Kolegium Wojewody Poznańskiego. Rozpatrywano m. in. informację o współpracy międzynarodowej w latach 1985-1986 wojewódzkich ogniw administracji państwowej. W chwili obecnej zagranicznymi partnerami woj. poznańskiego są: obwód charkowski (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich), województwo południowomorawskie (Czechosłowacja), okręg Plowdiw (Bułgaria) oraz prowincja środkowej Finlandii. Ponadto Poznań stale współpracuje z Hanowerem (Republika Federalna Niemiec), a jako centrum targowe - otrzymał propozycje współpracy m. in. z ośrodkami w Chińskiej Republice Ludowej oraz Nigerii. 12.9. Sesja Dzielnicowej Rady N arodowej Stare Miasto. Dokonano wyboru ławników do Sądu Rejonowego oraz Sądu Pracy. Z okazji czterdziestolecia "N aszej Trybuny" - tygodnika Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" oraz stoczterdziestolecia Zakładów, rozpoczęło się ogólnopolskie seminarium dziennikarzy prasy zakładowej nl. "Teraźniejszość i przyszłość prasy zakładowej". Głos zabierali m. in. przedstawiciel Wydziału Propagandy Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Zenon Kulej i zastępca kierownika Wydziału Ideologii i Informacji Komitetu W ojewódzkiego Zygfryd Klaus. W filii Muzeum Narodowego na Wzgórzu Przemysława otwarta została wystawa rzeźb artysty polskiego pochodzenia Franciszka * Blacka, zmarłego w 1959 r. Córka rzeźbiarza (zamieszkała w Paryżu) przekazała Muzeum N arodowemu w Poznaniu zestaw dwudziestu pięciu rzeźb.

Akademia z okazji Dnia Kolejarza w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowano Czesława J asińskiego. W pomieszczeniach piwnicznych siedziby Zachodniej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych wiceminister komunikacji Adam F. Wielądek otworzył centrum informatyki, wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy i elektroniczny. Zamknięcie Targów Krajowych.

W Politechnice Poznańskiej zakończyła się V ogólnopolska konferencja naukowa nl. "Fizyka dla przemysłu". Autorom najlepszych opracowań wręczono nagrody i wyróżnienia. Wyróżnieniami Polskiego Towarzystwa Fizycznego uhonorowano pracowników z Instytutu Politechniki Poznańskiej. Doceniając znaczenie badań fizycznych dla przemysłu, nagrodę specjalną ufundował dyrektor Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". Otrzymał ją zespół pracowników na'ukowych z Międzyresortowego Instytutu Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Początek V Rajdu Piastowskiebo Związku Harcerstwa Polskiego. Podsumowano ruch sztandarowy drużyn oraz zaprezentowano harcerski dorobek na jarmarku pod hasłem "Harcerze swemu miastu" . W salonie "Empiku" na Osiedlu Piastowskim otwarto wystawę fotogramów Stanisława Ossowskiego i grafika Tadeusza Donarskiego pl. Piórem i obiektywem. 13.9. W siedzibie Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Współdziałania Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Zjednoczonego S tronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego. Obrady zagaił przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzy BryI. W siedzibie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyło się spotkanie przedstawicieli władz z delegacją

Wydarzenia w Poznaniu (13 - 16.9.)

Towarzystwa Chóralnego Obwodu Moskiewskiego oraz towarzyszącym radzieckim muzykom konsulem Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu - Jurijem Bobrowickim. Gości powitał sekretarz Komitetu Wojewódzkiego - Jan Maćkowiak. Obecni byli przedstawiciele świata kultury i sztuki oraz Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Podpisano wstępne porozumienie o współpracy kulturalnej między Wielkopolskim Związkiem Chórów i Orkiestr a Towarzystwem Chóralnym Obwodu Moskiewskiego.

W Sali Marmurowej Pałacu Kultury otwarto wystawę czterdziestoletniego dorobku Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Franciszka Bartoszka. Z wizytą do Szkoły Podstawowej nr 37 na Osiedlu Kraju Rad przybyła grupa uczniów duńskich z Kopenhagi. W Katedrze Poznańskiej odbyły się archidiecezjalne dożynki. Wieńce od delegacji czterdziestu dwóch dekanatów przyjmował ks. arcybiskup Jerzy Stroba. 15.9. Uruchomiono bezpośrednie połączenie telefoniczne Poznania z Inowrocławiem, przez numer kierunkowy 8673. W Pałacu Działyńskich, na zaproszenie Filharmonii Poznańskiej, wystąpił kanadyjski zespół wokalny "Kenneth G. Mills and S tar- Scape", specjalizujący się w pieśniach "negro spirituals". W sali konferencyjnej Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" obradowała Dzielnicowa Rada Narodowa Wilda. W głosowaniu tajnym wybrano 171 ławników Sądu Rejonowego i 44 ławników ludowych Sądu Pracy przy Sądzie Rejonowym. Podczas obrad poinformowano radnych o zasadach organizacji i problemach funkcjonowania dzielnicowego Zespołu Opieki Zdrowotnej. Zakończenie V Rajdu Piastowskiego Związku Harcerstwa Polskiego. Przeprowadzono nocny bieg "Szlakiem miejsc pamięci narodowej" . Bieg poprzedzony został apelem pokoju na pi. Wolności, w którym uczestniczyło 1480 harcerzy i instruktorów. Prze

defilowali oni później pod Pomnik Bohaterów na Cytadeli icraz pod pomnik Armii "Poznań".

W wieku siedemdziesięciu trzech lat zmarł red. Marian Paluehowski, były dyrektor Teatru "Marcinek", wicedyrektor Opery Poznańskiej, współorganizator poznańskiego ośrodka Telewizji, którym kierował w latach 1958 - 1972, oraz współpracownik poznańskiej rozgłośni Polskiego Radia. Były radny Miejskiej Rady Narodowej, członek Komisji Kultury w latach 1961 - 1973. Działacz Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. U dekorowany Krzyżami Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 16.9. Jak obliczono skrupulatnie w Zarządzie Dróg i Mostów, tego dnia przed południem na ul. Cmentarnej drogowcy ułożyli milionowy metr kwadratowy nawierzchni bitumicznej. Licząc od końca 1977 r., kiedy było w mieście 700 ulic o nawierzchni gruntowej, drogowcy wyasfaltowali 450 ulic (186 km). N a czele powołanej do modernizacji nawierzchni dróg grupy stał od początku inż. Henryk Filipiak. Sesja Dzielnicowej Rady N arodowej J eżyce, w sali Domu Kultury "Wierzbak" , poświęcona była funkcjonowaniu handlu. Naczelnik dzielnicy Maria Prędka zapoznała radnych z osiągnięciami i kłopotami handlu, drobnej wytwórczości i usług w 1986 r. Przedstawiła również zamierzenia władz, mające w niedalekiej przyszłości przyczynić się do polepszenia stanu oraz usprawnienia pracy w tych branżach. Na początku sesji udekorowano kilku radnych odznaczeniami państwowymife

W obecności uczniów Profesora oraz kierownika Wydziału Nauki, Oświaty i Kultury Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzego Silskiego i rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. dra hab. Jacka Fisiaka, dyrektor oddziału poznańskiego Państwowego Wydawnictwa Naukowego Władysława Klawiter wręczyła Władysławowi Kuraszkiewiczowi pierwszy egzemplarz jego książki Polski język literacki, wydanej z okazji osiemdziesiątej rocznicy urodzin Profesora. Rozpoczęły się ogólnokrajowe giełdy spożywcze, które zorganizowano w hotelach orbisowskich: w "Polonezie" - giełda wyrobów przemysłu koncentratów spożywczych, w "Merkurym" - przemysłu cukierniczego i w "Poznaniu" przemysłu owocowo-warzywnego. W Urzędzie Wojewódzkim odbyło się, pod przewodnictwem wicewojewody Tadeusza Zająca, pierwsze posiedzen e Komitetu Organizacyjnego X Swiatowego Sejmiku Działaczy Polonijnych Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

W sali sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego obradowali uczestnicy XII Ogólnopolskiej Konferencji N aukowej Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Wzięło w niej udział 250 specjalistów z całego kraju. W Urzędzie Wojewódzkim wojewoda poznański Bronisław Stęplowski spotkał się z sekretariatem Wojewódzkiego Porozumienia Związków Zawodowych. 17.9. Głównym punktem obrad XIII Sesji Dzielnicowej Rady N arodo* wej Nowe Miasto były wybory ławników ludowych do Sądu Rejonowego i działającego przy nim Sądu Pracy. Uczestniczył w posiedzeniu wiceprezydent Poznania

Jubileusz trzydziestolecia pracy zawodowej red. Romualda Połczyńskiego. Od lewej: Kazimierz Orlewicz, Jan Załubski, Ryszard Danecki, Jacek Swigoń, Romuald Połczyński (17 IX 1986)

Zbigniew Habel. Na sesji dyskutowano też na temat skutecznych sposobów przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej. Arcybiskup metropolita poznański Jerzy Stroba wmurował akt erekcyjny pod budowę Domu Parafialnego Sw. Trójcy na Dębcu. Przybyła do Poznania, bawiąca w Polsce stodwudziestoosobowa grupa młodzieży z Koreańskiej Republiki Ludowo- Demokratycznej, z wiceprzewodniczącym Komitetu Centralnego Związku Socjalistycznej Młodzieży Pracującej Korei Kim Hak Ma. 18.9. W auli Akademii Wychowania Fizycznego odbyła się konferencja

Stefan Bączyk

Wydarzenia w Poznaniu (18 - 19.9.)

naukowa poświęcona czterdziestoleciu pracy zawodowej i siedemdziesięcioleciu urodzin prof. dra Stefana Bączyka.

W drugim dniu pobytu w Poznaniu, koreańscy goście spotkali się w siedzibie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z zastępczynią członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Gabrielą Rembisz, I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Edwardem Łukasikiem, wojewodą poznańskim Bronisławem Stępiowskim, naczelnikiem Związku Harcerstwa Polskiego Ryszardem Wosińskim oraz innymi przedstawicielami władz partyjnych i administracyjnych woj. poznańskiego. N arada aktywu partyjnego przemysłowej służby zdrowia. U czestniczyli w niej m. in. sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Mielcarek i przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia" Polityki Społecznej i Ochrony Srodowiska Marian Król. Głównymi tematami narady były ocena stanu przemysłowej służby zdrowia woj. poznańskiego, a także omówienie programu ochrony załóg pracowniczych w latach 1986 - 1990. W świetlicy Wytwórni Wyrobów Tytoniowych otwarto wystawę fotograficzną pl. Osiągnięcia okręgu Plowdiw. W uroczystym otwarciu ekspozycji wzięli udział przedstawiciele władz politycznych i administracyjnych miasta i dzielnicy Grunwald. Obecni byli konsul Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Jurij Bobrowicki oraz przedstawicielki Muzeum Ruchu Rewolucyjnego w Plowdiw Jofka Chrustova i Natasza Muchtarowa. Inauguracja nowego sezonu w Salonie Muzycznym Tadeusza Szantruczka w "Empiku" . Gospodarz prezentował solistkę Teatru Wielkiego Jolantę Wrożynę.

19.9. Na "Scenie na Piętrze" wznowiono przedstawienia sztuki Toma Kempińskiego Solo na dwa glosy, z udziałem Grażyny Barszczewskiej i Edwarda Dziewońskiego. W Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza roz

poczęła się XV ogólnopolska konferencja nl. "Polskie atlas» regionalne" . Przewodniczący rad pracowniczych z kilkudziesięciu przedsiębiorstw Poznania i województwa spotkali się w siedzibie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Edwardem Łukasikiem, wojewodą poznańskim Bronisławem Stęplowskim oraz przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeuszem Czwojdrakiem. Celem spotkania było wspólne przedyskutowanie problemów występujących w codziennej pracy samorządów oraz zadania, jakie podejmują one lub zamierzają podjąć w najbliższym czasfe. W Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik spotkał się z członkami prezydium poznańskiej organizacji kombatanckiej. Prezes zarządu wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Marian Jakubowicz poinformował m. in. o zagadnieniach związanych z działalnością programową oraz socjalno-bytową Związku.

W trzecim dniu pobytu w Poznaniu delegacji młodzieżowej z Koreańskiej Republiki Ludowo- Demokratycznej goście zwiedzili osiedla mieszkaniowe. W dwóch domach kultury (" Trojka" - na Osiedlu Manifestu Lipcowego oraz na Osiedlu Kraju Rad) zapoznali się z pracą społeczno-wychowawczą osiedlowych ośrodków kulturalnych. O godz. 12 Koreańczycy złożyli kwiaty pod Pomnikiem Bohaterów na Cytadeli oraz uczcili chwilą ciszy pamięć żołnierzy poległych w okresie II wojny światowej. Następnie wyjechali do Wrocławia.

Spotkaniem z wicewojewodą poznańskim Tadeuszem Zającem zakończył dwudniowy pobyt w Wielkopolsce i Poznaniu dyrektor departamentu UNIPAC-UNICEF Harry Kupelian. Głównym celem wizyty było zapoznanie się z pracami na rzecz wsparcia i popularyzacji idei pomocy dla narodów Afryki.

20.9.

W Pałacu Kultury zorganizowano wojewódzką akademię z okazji Dnia Budowlanych. Że świętem pracowników budownictwa zbiegły się jubileusze trzydziestopięciolecia działalności Kombinatu Budowlanego Poznań-Centrum oraz Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów "Prefabet". Z okazji trzydziestopięciolecia Kombinatu, jego dyrektor pełniący tę funkcję od 1968 r. Edward Pawłowski udekorowany został Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a Kombinat Odznaką Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego" oraz złotą odznaką "Zasłużony dla rozwoju budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych". Takim samym odznaczeniem resortowym udekorowany został sztandar "Prefabetu". Krzyżami Oficerskimi Orderu Odrodzenia Polski uhonorowani zostali dyrektor Kombinatu Budowlanego Poznań-Wschód Aleksan - der J ankiewicz oraz dyrektor Biura Projektów Budownictwa Komunalnego Eugeniusz Koiny, natomiast Krzyżami Kawalerskimi: Eugeniusz Graczyk Zofia Kozłowska, Mieczysław Palger, Czesław Radzicki, Jan Rydorowicz, Jerzy Skrzypczak, Władysław Tadeuszyk, Kazimierz Walkowiak oraz Hilary Zieliński. W uroczystości uczestniczyli sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Piotrowicz, wojewoda poznański Bronisław Stęplowski, prezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Marian Kró 1.

Inauguracja nowego sezonu artystycznego w Teatrze Polskim. Dano Żmiją F. Hadżicia.

Rozpoczęła się dekada poznańskiego Ogrodu Zoologicznego. XIV Międzynarodowy Rajd Samochodów Zabytkowych. uo imprezy przystąpiły 92 pojazdy, a ukończyły ją 73. Oprócz kierowców polskich, na starcie stanęli zawodnicy z Czechosłowacji, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Republiki Federalnej Niemiec i Szwajcarii. Funkcję komandora pełnił Władysław Żegota- Rzegociński. Wiele publiczności zgromadziła prezentacja pojazdów na Starym Rynku.

Z okazji jubileuszu stoczterdziestolecia Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski", od godz. 10 do 14 otwarte były dla zwiedzających bramy fabryczne ("Dni otwarte HCP"). 21.9. W sali widowiskowo-sportowej "Arena" wystąpiła angielska grupa "Iron Maiden" .

W wieku siedemdziesięciu pięciu lat zmarł Henryk Lorych, prezes Ogniska Emerytów Związku N auczycielstwa Polskiego, wizytator szkół zawodowych w latach 1950 - 1963, dyrektor Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Pracujących Nr l w latach 1963 - 1972. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 1.9. W Alei Zasłużonych Cmentarza Komunalnego na Junikowie odbył się pogrzeb Maria Paluchowskiego - dziennikarza i działacza społecznego. Konduktowi żałobnemu towarzyszyła kompania honorowa Wojska Polskiego, która pożegnała Zmarłego salwą honorową oraz poczty sztandarowe Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Związku Bojowników o Wolność i Demokracj ę. W uroczystości, obok rodziny, wzięli udział liczni przyjaciele Zmarłego, delegacje organizacji politycznych i społecznych. W imieniu poznańskiego Ośrodka Radiowo- Telewizyjnego pożegnał Zmarłego dyrektor Jerzy Lorych.

Grób pokryły wieńce i wiązanki kwiatów. Za kilka lat w Strzeszynie mieszkać będzie ok. 25 tys. osób. Wybudowane zostanie tam bo

Wydarzenia w Poznaniu (22 - 24.9.)

wiem osiedle domków jednorodzinnych, wraz z całym zapleczem handlowo-usługowym. Przyspieszeniu prac inwestycyjnych, zaangażowaniu jak największej liczby ludzi i instytucji służyć ma porozumienie podpisane w Urzędzie Wojewódzkim. Na jego mocy patronat nad budową osiedla objęły Zarząd Wojewódzki Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej i Wojewódzkie Porozumienie Związków Zawodowch. Dokument Patronacki podpisali: wojewoda poznański Bronisław Stęplowski, wiceprezydent Poznania Bogdan Zastawny, przewodniczący Wojewódzkiego Porozumienia Związków Zawodowych Wojciech Guglas i przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej Henryk Przybylski. Rozpoczęła się IX międzynarodowa konferencja redaktorów naczelnych miesięczników bibliotekarskich z krajów socjalistycznych. Tematem jej była "Porównywalność profilów czasopism bibliotekarskich wydawanych w krajach socjalistycznych".

BflA

W galerii Biura Wystaw Artystycznych w "Arsenale" otwarto wystawę artystów plastyków z Hanoweru: Yvonne Goulbier, Ulriki Grest, Gerharda Merkina i Klausa Muellera.

W sali "Empiku" wznowiono spotkania z cyklu "Porozmawiajmy o Poznaniu". Prelekcję wprowadzającą do spotkania poświęconego najdawniejszemu osadnictwu w Poznaniu wygłosiła dr Hanna Koćka- Krenzowa. W sali Domu Studenckiego przy ul. Stalingradzkiej zespół Teatru "Maya" przedstawił widowisko Początek, w reżyserii i według scenariusza Kazimierza Grochmalskiego oraz w oprawie scenograficznej Tomasza Szukały i opracowaniu muzycznym Przemysława Mikołajczaka.

W Pałacu Kultury rozpoczęła się XII aukcja starych książek

zorganizowana przez "Dom Książki" . Zaoferowano 800 pozycji. Na Stadionie im. 22 Lipca odbył się mecz piłkarski, w którym wystąpiły zespoły oldboyów "Lecha" i kadry Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Spotkanie to uświetniło obchody sześćdziesięciopięciolecia Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Wystąpili m. in. Teodor Anioła, Roman Jakóbczak, Józef Szewczyk. Mecz zakończył się wygraną "Lecha" 4 : l .

W wieku osiemdziesięciu sześciu lat zmarł Leon Jagodziński, nestor poznańskiej lekkiej atletyki, partner na bieżni Janusza Kusocińskiego i Paavo Nurmiego. Działacz lewicowego ruchu robotniczego (1928 - 1939). U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

24.9. W Sali Herbowej Urzędu Wojewódzkiego wojewoda poznański Bronisław Stęplowski wręczył dyplomy w uznaniu za społeczne działanie na rzecz ludzi niepełnosprawnych. Wśród wyróżnionych znaleźli się lekarze, dziennikarze, studenci i społecznicy. Przemawiali wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski i prof. dr Wiktor Dega. Dyplom zespołowy przyznano trzyosobowej grupie członków Polskiego Związku Motorowego, którzy prowadzą kursy szkoleniowe na prawo jazdy dla inwalidów. W sali Wagi Miejskiej prezydent Poznania Andrzej Wituski wręczył Medale "Za długoletnie pożycie małżeńskie" : Walentynie i Stefanowi Barankom, Mariannie i Walentemu Golczakom, Stanisławie i Janowi Jagaciakom, Zofii i Leonardowi Jakubowskim, Zofii i Stanisławowi Jarzembowskim, Pelagii i Franciszkowi Kaczmarkom Zofii i Marianowi Koźmom, , S tanisławie i Marianowi Kronsz - mytom, Janinie i Czesławowi Lewandowskim, Antoninie i Edmundowi Łakomym, Stanisławie i J anowi Przybylskim, Kazimierze i Kazimierzowi Siudzińskim, Gertrudzie i Florianowi Woźniakom, Helenie i Kazimierzowi Zającom.

Posiedzenie Społecznej Rady Konsultacyjnej przy Wojewodzie Poznańskim. Podczas spotkania uzupełniono skład Rady o prof. dra Ryszarda Domańskiego - specjalistę w zakresie geografii gospodarczej i planowania regionalnego dra Jerzego Grześkowiaka dyrektora Instytutu Obróbki Plastycznej i inż. Andrzeja Patalasa - kierującego Dyrekcją Okręgową Dróg Publicznych. Rozpatrywano raport na temat kierunków rozwoju miast woj. poznańskiego, opracowany przez Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego. Pod przewodnictwem Alojzego Bryla obradował Wojewódzki Komitet Stronnictwa Demokratycznego. Posiedzenie zainaugurowało kampanię sprawozdawczo-wyborczą w ogniwach podstawowych. 25.9. XV Sesja Miejskiej Rady N arodowej poświęcona wyborom członków Kolegium Rejonowego do spraw Wykroczeń przy Prezydencie Poznania. Podjęto uchwałę o przyłączeniu się Poznania do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Miast, Wsi i Organizacji Odznaczonych Krzyżem Grunwaldu. Na zakończenie obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej spotkali się członkowie prezydiów zarządów wojewódzkich: Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, Związku Inwalidów Wojennych Związku Ociemniałych Zołnierzy i Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem oraz Wojewódzkiego Obywatelskiego Komitetu Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa.

Przyjęto wspólne Stanowisko poz* nańskich organizacji kombatanckich wystosowano Apel o pokój i wyrażono poparcie dla inicjatyw rozbrojeniowych Związku Radzieckiego.

Budowa Poznańskiego Szybkiego Tramwaju. Prace przy skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Libelta

Poznań był miejscem centralnej inauguracji szkolenia politycznego w Zjednoczonym Stronnictwie Ludowym w sezonie 1986/1987. U czestniczyli w niej lektorzy z województw: gorzowskiego, kaliskiego, konińskiego, leszczyńskiego, poznańskiego i zielonogórskiego. W Teatrze Polskim gościnny występ zespołu Teatru Młodzi ży z Wilna. Pokazano sztukę Saul1sa Saitenisa Precz kostucho, na zawsze precz. Obradował Konwent Sołtysów.

Posiedzenie Kolegium Wojewody Poznańskiego, któremu przewodniczył Bronisław Stęplowski. Omawiano kilka ważnych dla województwa problemów, w tym m. in. perspektywiczny program rozwoju budownictwa mieszkaniowego i związanej z nim infrastruktury technicznej oraz społecznej. Ko1egium Wojewody zapoznało się także z problematyką gospodarki gruntami i funduszami Wydział.u Geodezji i Gospodarki GruntamI; oceniło przebieg akcji żniwnej i przygotowanie do jesiennych prac polowych; wysłuchało informacji o przygotowaniu do nowego roku szkolnego w szkołach medycznych i artystycznych. W salonie parterowym Pałacu Kultury otwarto wystawę rzeźb Kazimierza Wronieckiego.

W Galerii Biura Wystaw Artystycznych w "Arsenale" otwarto wystawę malarstwa Barbary Szmajdzińskiej - Krawczyk.

W podróż artystyczną do Republiki Federalnej Niemiec udał się zespół Teatru Nowego, pod kierownictwem Izabelli Cywińskiej.

26.9. W Pałacu Kultury podsumowano Wojewódzki Konkurs Szkolnych Izb Pamięci Narodowej. Wśród szkół podstawowych pierwsze miejsce przyznano Szkole Podstawowej w Obrzycku, a w kategorii szkół średnich - Zespołowi Szkół Handlowych im. Oskara Langego.

Podpisano umowę o współpracy do 1990 r. między Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza a uczelnią w J yvaskyla w Finlandii. W sali Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej obradował na plenarnym posiedzeniu Komitet Dzielnicowy Stare Miasto. Przedmiotem plenum były przygotowania do konferencji sprawozdawczo-wyborczej. Referat wprowadzający do dyskusji, obejmujący zadania planu realizacji Uchwały X Zjazdu przez partię w tej dzielnicy, przedstawił sekretarz Komitetu Dzielnicowego Romuald Łukaszewski. Plenum wysłuchało również informacji przewodniczącego komisji wewnątrzpartyjnej Andrzeja Sobocińskiego. W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego prezentacja indywidualnej wystawy fotograficznej Lecha Morawskiego połączona była z jubileuszem dwudziestolecia jego działalności w Towarzystwie. Na scenie Teatru Polskiego drugie przedstawienie gościnne Teatru Wileńskiego. Dano sztukę Wadima Korostylewa Pirosmani, Pirosmani.

Rozpoczęło się sympozjum nt.

"Teoria i praktyka glottodydaktyki - sprzeczność czy jedność?", poprzedzające V Zjazd Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego.

27.9. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza obradowała pozjazdowa Wojewódzka Konferencja Sprawozdawczo- Wyborcza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, z udziałem 388 delegatów. Na Konferencję przybyli: członek Biura Politycznego, sekretarz Komitetu Centralnego Józef Baryła, zastępczyni członka Biura Politycznego Gabriela Rembisz, dowódca Wojsk Lotniczych gen. dyw. pilot Tytus Krawczyc. Referat Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego wygłosił I sekretarz Edward Łukasik. Po referacie wywiązała się szeroka i rzeczowa dyskusja, w czasie któ

Edward Łukasikrej zabrało głos ponad trzydziestu mówców. Na zakończenie przemawiał Józef Baryła. Konferencja dokonała wyboru nowego Komitetu. Wojewódzkiego oraz Wojewódzkiej Komisji Kontrolno- Rewizyjnej . Na pierwszym posiedzeniu Komitet Wojewódzki wybrał jednomyślnie na stanowisko I sekretarza ponownie Edwarda Łukasika. Do. egzekutywy wybrani zostali: Kazimierz Bałęczny - dyrektor Rejonu Dróg Publicznych w Gnieźnie, Zygmunt Bukowski - kowal w oddziale W-l Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski", Jan Celek - zastępca dowódcy Wojsk Lotniczych do spraw politycznych, Roman Czamański - redaktor naczelny "Gazety Poznańskiej" , Antoni Czubiński - dyrektor Instytutu Zachodniego, Bogusław Kędzierski - ogrodnik w Stadninie Koni w Posadowię, Franciszek Kosicki - rolnik ze Snowidowa, Sabina Kotuiska nauczycielka II Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących, Zygmunt Kyc i Jan Maćkowiak - sekretarze Komitetu Wojewódzkiego, Tadeusz Maćkowiak - ślusarz Zakładów Wytwórczych Głośników "Tonsil" we Wrześni, Marek Miński - I sekretarz Komitetu.

Zakładowego Polskich Kolei Państwowych Węzła Poznań, Marian. Olszewski - przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej, Janusz Paul - dyrektor Kombinatu Państwowych Gospo

159'

darstw Rolnych Jarosławiec, Stanisław Piotrowicz - sekretarz Komitetu Wojewódzkiego, Henryk Przybylski - przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, Andrzej Rakowski sekretarz Komitetu Wojewódzkiego, Piotr Rataj - mistrz w Zakładach Metalurgicznych "Pomet", Jerzy Silski - sekretarz Komitetu Wojewódzkiego, Bronisław Stęplowski - wojewoda poznański, Zdzisław Stocki szef Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych, Marian Zawadzki - prezes Rolni

Henryk Półrolniczak czego Kombinatu Spółdzielczego Buszewko- Dębina. Sekretariat Komitetu Wojewódzkiego tworzą: Edward Łukasik (I sekretarz), Zygmunt Kyc, Jan Maćkowiak, Stanisław Piotrowicz, Andrzej Rakowski, Jerzy Silski (sekretarze) i Henryk Półrolniczak (członek sekretariatu). Również na swym pierwszym posiedzeniu Wojewódzka Komisja Kontroli Partyjnej wybrała prezydium i jej przewodniczącego; został nim Marian Olszewski. W podjętej przez Konferencję uchwale stwierdza się m. in., iż Wojewódzka Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza zatwierdziła "Wojewódzki Program Realizacji Uchwały X Zjazdu PZPR" oraz, że zobowiązuje Komitet Wojewódzki, komisje problemowe, wszystkie wydziały do opracowania szczegółowego harmonogramu realizacji przyjętego programu, z uwzględnieniem wniosków zgłoszonych w trakcie Konferencji. Obrady zakończyło odśpiewanie MiędzYnarodówki. W Poznańskim Teatrze Lalki i Aktora "Marcinek" premiera współczesnej bajki radzieckiej Odważny wróbelek Inny Bułyszkiny, w reżyserii Władimira A. N ikitina i scenografii Galiny Zagórskiej. Muzyka Jurija Winckiewicza. W premierowej obsadzie grali: Bogdan Żyłkowski (Aktor I; Pająk), Piotr Grabowski (Aktor I I; Niedźwiedź), Andrzej Marciniak (Aktor III; Niedźwiedź),Maria Korzeniowska (Wróbelek Gramik) ,

Andrzej Rakowski

Wydarzenia w Poznaniu (27-28.9.)nia przybyli potomkowie Jana Mottego I po mieczu i kądjieli i spotkali się na wspólnym obiedzie w hotelu "Bazar".

Piotr Grabowski (Niedźwiedź) Irena Śleszyńska (Myszka), Lidia Piss (Wiewiórka), Teresa Gąsiorowska (Jeż; Gąsienica), Krystyna Cysewska (Wrona), Maciej Lejman (Lis). V Wystawę Psów Nierasowych zorganizowano przy ul. Bema. . Kolejny koncert prezentujący członków polskiej ekipy na IX Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego w auli Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. Solnej 12. Wraz z orkiestrą symfoniczną Filharmonii Poznańskiej wystąpili: Lech Bałaban, Katarzyna Nawrotek i Beata Warykiewicz. Dyrygował Renard Czajkowski. XV Fryzjerskie Mistrzostwa Pol ski w sali widowiskowo-sportowej "Arena". Pierwsze miejsce we fryzjerstwie damskim przypadło Małgorzacie Babicz (Kraków), a w klasie fryzjerstwa męskiego - J aninie Domagalskiej (Kraków). N ajlepszą kosmetyczką roku okazała się Małgorzata Rogowska (Bydgoszcz) . W osiemdziesiątą rocznicę zjazdu rodziny Mottych (1906), do PoznaUczestnicy zjazdu rodziny Mottych

28.9.

Niecodzienny jubileusz obchodził Antoni Wawrzyniak, pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno - Kartograficznego. W 1921 r. związał się on z poligrafią i pozostał wierny zawodowi drukarza przez sześćdziesiąt pięć lat. Naukę zawodu odbywał w Drukarni Polskiej w Poznaniu. Po wyzwoleniu miasta w 1945 r. był organizatorem Wytwórni Pieczęci Urzędowych. W 1950 r. organizował zecernię i cały Zakład Graficzny w Okręg wym Przedsiębiorstwie qeodezyjno- Kartograficznym, gdzIe nIeprzerwanie pracuje do dziś. Inauguracja Poznańskich Dni Turystyki. Z tej okazji na dworcu letnim otwarto wystawę sprzętu i taboru kolejowego. Do Bułgarii wyjechał pociąg specjalny, którym 280 wy alazców i racjonalizatorów z wOjewództw leszczyńskiego, pilskiego i poznańskiego udało się do Sofii. Inauguracja działalności Klubu Bluessowego w winogradzkim Ośrodku Kultury "Słońce". Dzień N owoczesnej Techniki".

Na" XV Mistrzostwach Fryzjerskich Polski odbyły się pokazy najmodniejszych fryzur i makijaży w wykonaniu znanych instruktorów i fachowców z branży. Wystąpiła także reprezentacja polskiego fryzjerstwa i kosmetyki, uczestnicząca w międzynarodowym "Pucharze Przyj aźni" w Miszkolcu na Węgrzech.

V Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa N eofilologicznego, które reaktywowało swą działalność w 1969 r. z inicjatywy poznańskich naukowców, m. in. prof. Ludwika Zabrockiego i doc. Stefana Kubicy. Podczas Zjazdu dokonano oceny działalności Zarządu Głównego oraz przedyskutowano bieżące zadania, związane z nauczaniem języków obcych w szkołach i rozwojem Towarzystwa. Dotychczasowy prezes prof. dr Waldemar Pfeiffer wybrany został niedawno na prezesa Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego, w związku z czym zrezygnował z funkcji. Na jego miejsce Zjazd wybrał prof. dra Henryka Zbierskiego z Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Po raz pierwszy przyznane zostały przez Polskie Towarzystwo N eofilologiczne Medale Honorowe im. Ludwika Zabrockiego.

29.9. W drugim dniu zjazdu, potomkowie rodziny Mottych zebrali się w Muzeum Historii Miasta Poznania w Ratuszu, podejmowani przez kustosza dr Magdalenę Warkoczewską. Goście zapoznali się z ekspozycją z XVIII i XIX w. i obejrzeli zgromadzone w Muzeum pamiątki rodzinne Mottych. U czestnik Zjazdu Tadeusz Korzybski, wnuk Franciszki z Mottych Radzimińskiej , przekazał do zbiorów muzealnych książkę swej babki, m. in. z autografem Marcelego Mottego.

Obradowała Konferencja Sprawozdawczo- Wyborcza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Wojsk Lotniczych. Przemawiał członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Kazimierz Barcikowski. Konferencja dokonała wyboru nowego Komitetu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Komisji Kontrolno- Rewizyjnej Wojsk Lotniczych. I sekretarzem Komitetu Wojsk Lotniczych został płk Zdzisław Jeleniak.

Rozpoczął obrady XXIV Zjazd N aukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicz* nego. Uczestniczyło w nim dziewięciuset lekarzy specjalistów z kraju, a także z Czechosłowacji, Jugosławii, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Republiki Fede

11 Kronika 1/88

Alfons Sengerralnej Niemiec. Uczestnicy Zjazdu wyrazili słowa uznania prof. drowi hab. Alfonsowi Sengerowi, wiele lat kierującemu Instytutem Ortopedii i Rehabilitacji Akademii Medycznej i obchodzącemu czterdziestolecie pracy zawodowej.

W wieku osiemdziesięciu jeden lat zmarł artysta-fotografik Stefan Leszczyński, członek Towarzystwa Miłośników Fotografii od 1932 r., współzałożyciel wielkopolskiej delegatury Związku Polskich Artystów Fotografików. Uhonorowany międzynarodowym tytułem Artiste F/AP. 30.9. W Sali Białej Urzędu Miejskiego wyjazdowe posiedzenie Komisji Reformy Gospodarczej, z udziałem członków IX Zespołu do spraw

Terenowych Organów Kierowania Gospodarką. Uczestniczyli w naradzie: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Piotrowicz i prezydent Poznania Andrzej Wituski. Przewodniczył wojewoda poznański Bronisław Stęplowski. Otwarte posiedzenie plenarne Komitetu Uczelnianego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, z udziałem I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Edwarda Łukasika i sekretarza Jana Maćkowiaka, poświęcone zadaniom w realizacji Uchwały X Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Przebywała w Poznaniu delegacja sekretarzy organizacyjnych komitetów powiatowych Komunistycznej Partii Czechosłowacji z woj. południowomorawskiego . Zakończyły się obrady Prezydium Krajowego Komitetu Spółdzielczyń Naczelnej Rady Spółdzielczej. Uczestniczki obrad zwiedziły niektóre placówki społeczno-wychowawcze oraz usługowe Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych". Z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki, w Państwowej Szkole Muzycznej Nr 2 odbył się koncert uczniów. W Klubie im. Włodzimierza Pietrzaka, dr inż. arch. Tadeusz Sudoł wygłosił prelekcję na temat rewaloryzacji zespołów staromiej - skich. Orkiestra Kameralna Polskiego Radia i Telewizji, pod dyrekcją Agnieszki Duczmal, udała się w podróż artystyczną do Kanady i Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn.

1.10. Uroczyste Gaudeamus otworzyło sześćdziesiąty siódmy rok działalności Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W święcie Uczelni uczestniczyli, obok jej Senatu, kadry profesorskiej, studentów i pracowników, również goście: zastępczyni członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabriela Rembisz, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Tadeusz Bełdow

(30.9-1.10.)ski, wojewoda poznański Bronijław Stępiowski, prezydent Poznania Andrzej Wituski, prezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Marian Król, sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Andrzej Grudziński, przewodniczący Kolegium Rektorów prof. dr hab. Janusz Piasny, przewodniczący Rady Społecznej Szkoły Romuald Zysnarski. Obecni byli konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, minister pełnomocny Iwan Bojko oraz konsul Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn. Daniel Speiks. Naukę rozpoczynało 1750 studentów I roku. Do nich szczególnie serdecznie zwrócił się rektor prof. dr hab. Jacek Fisiak. Wręczono 51 indywidualnych i 9 zbiorowych Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ogłoszono nazwiska 44 absolwentów, którzy rok akademicki 1985/1986 ukończyli z wyróżnieniem. Medal "Za zasługi dla UAM" wręczono profesorowi geografii z Uniwersytetu w Halle (Niemiecka Republika Demokratyczna) Erwinowi Miickemu.

Rozpoczął się także nowy rok studiów w Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego. Podczas uroczystej inauguracji uhonorowano zasłużonych profesorów odznaczeniami państwowymi. Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski otrzymali: Krystyna Drost- Karbowska, Tadeusz Gonet, Lech Hryniewiecki, Bogusław Jazienicki, Bogdan Łukaszewski, Jan Mularek, Aleksander Rydzewski i Irena Zimmermann-Górska. Wykład inauguracyjny doc. dra Jacka Juszczyka AIDS - fakty i mity poprzedziło wręczenie kilkunastu osobom dyplomów doktora habilitowanego. W imieniu młodzieży głos zabrał Andrzej Cisło. Uroczystość inauguracji zakończyła immatrykulacja studentów I roku. Nowy rok akademicki zainaugurowano w Wyższej Szkole Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich im. Mariana Buczka. W uroczystości uczestniczyli m. in. sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak, wicewojewoda

poznański Jan Tomaszewski zastępca Głównego Kwater istrza Wojska Polskiego gen. bryg. Zdzisław Graczyk oraz szef Służby Zakwaterowania i Budownictwa gen. bryg. Piotr Szwede. Słuchaczom I roku indeksy wręczył komendant Szkoły gen. bryg. Piotr Przybyszewski. W Państwowym Domu Dziecka przy ul. Pamiątkowej niecodzienne wydarzenie: funkcjonariusze Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych przekazali wychowankom samochód nysę wartości ok. 500 tys. zł. Obecny był sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak. Akt przekazania daru odebrał dyrektor Domu Władysław Ratajczak, a za dar serdecznie podziękował j eden z wychowanków. W Poznaniu przebywał przewodniczący Państwowego Urzędu do Spraw Pracy i Płac Węgierskiej Republiki Ludowej minister Albert Racz, w towarzystwie podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy, Płac i Spraw Socjalnych StanIsławy Borkowskiej. Gościa przyjął wojewoda poznański Bronisław Stęplowski. W Sądzie Wojewódzkim, w obecności wiceministra sprawiedliwoś?i Z zisława Jędrzejczaka, odbyło SIę slubowanie nowo mianowanych asesorów.

Za pulpitem dyrygenckim Antoni Wit

W Międzynarodowym Dniu Muzyki, w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza rozpoczął się siódmy już muzyczny festiwal monograficzny, tym razem poświęcony twórczości Feliksa Mendels'sohna-Bartholdy'ego. Na estradzie zasiadł zespół Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach, pod dyrekcją Antoniego Wita. W progra

2.10.

mie były trzy Koncerty Mendelssohna: Fortepianowe d-moll op. 40 i g-moll op. 25 oraz Skrzypcowy e-moll op. 40. Partie solowe wykonali: pianista Michael Ponti (ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn.) i skrzypek Ulf Hoelscher (z Republiki Federalnej Niemiec).

Andrzeja Wita, kierownika artystycznego festiwali monograficznych, przyjął prezydent Poznania Andrzej Wituski. W , enną aparaturę firmy "Siemens wyposażono otwartą w Zakładzie Radiologii Sercowo- N aczyniowej Akademii Medycznej pracownię radiologicznego badania serca i tętnic . Urządzenie diagnostyczne, sprzężone z komputerowym, umożliwia przeprowadzanie badań wysokiej jakości. Z udziałem pracowników nauki, studentów oraz gości odbyła się uroczystość inauguracji roku akademickiego w Akademii Rolniczej. Przybyli przedstawiciele władz politycznych i administracyjnych, z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zj ednoczonej Partii Robotniczej Zygmuntem Kycem, prezesem Wojewódzkiego Koli«

mitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Marianem Królem oraz sekretarzem Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Andrzejem Grudzińskim. Wśród gości znaleźli się także: wiceminister na uki i szkolnictwa wyższego Tadeusz Bełdowski, wicewojewoda poznański Jan Tomaszewski, wiceprezydent Poznania Zbigniew Habel oraz prezes poznańskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Władysław Węgorek. Obecny był konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, minister pełnomocny Iwan Bojko. Po otwarciu uroczystości głos zabrał rektor prof. dr hab. Kazimierz Szebiotko. 21 osobom wręczono Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wykład inauguracyjny pl. Stan i perspektywy zastosowania techniki jądrowej w postępie biologicznym i rozwoju rolnictwa wygłosił prof. dr hab. Włodzimierz Fiszer. Podczas uroczystej immatrykulacji indeksy wręczono 743 studentom I roku.

prac, byli studenci Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego.

Problematyka zaopatrzenia w wodę miast i wsi była tematem konferencji naukowo - technicznej. W "Empiku" na Os. Piastowskim otwarto wystawę rysunków Andrzeja Załeckiego. W Pałacu Kultury odbyła się wojewódzka inauguracja roku kulturalnego 1986/1987. Obecni byli sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak, prezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Marian Król, wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski. Odznakę Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego" przyznano Muzeum Narodowemu. Wręczono także Krzyże Zasługi oraz Odznaki Zasłużonego Działacza Kultury. Listy gratulacyjne wojewody poznańskiego otrzymali przedstawiciele Muzeum N arodowego oraz Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. Marcina Kasprzaka.

Wicewojewoda poznański Tadeusz Zając i wiceprezydent Poznania Mirosław Kopiński spotkali się w Sali Odrodzenia poznańskiego Ratusza z działaczami turystyki z okazji jej Swiatowego Dnia, Wręczono odznaki regionalne i resortowe oraz "Złote Dyski". Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. dr hab. Jacek Fisiak oraz dyrektor Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki Mieczysław Dondajewski podpisali umowę w sprawie organizowania raz w miesiącu przedstawień teatralnych dla studentów U niwersytetu w cyklu "Opera Viva". W Pałacu Kultury otwarto wystawę fotoreporterki japońskiej y oshino Oishi pt. Ludzie - wojna - iycie. Ekspozycja dokumentowała wysiłki ludzi różnych narodów dotkniętych wojną. Drugi dzień Festiwalu Muzyki Mendelssohna w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. O godz. 17 odbył się recital fortepianowy Michaela Ponti. Koncert wieczorny wypełniły: Uwertura "Cisza morska i szczęśliwa podróż" op. 27 oraz dwie Symfonie: "Szkocka" i "Wioska". Wielką Orkiestrą

Inauguracja roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych. Do Sali Wielkiej Pałacu Kultury przybyli przedstawiciele władz, z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzym Silskim, prezesem Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Marianem Królem, wicemiministrem kultury i sztuki Tadeuszem Zachariasiewiczem, wicewojewodą poznańskim Romualdem Zysnarskim oraz wiceprezydentem Poznania Mirosławem Kopińskim. Obecni byli konsul Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Jurij Bobrowicki i konsul Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn. w Poznaniu Daniel Speiks. Po wystąpieniu rektora, doc. dra Jarosława Kozłowskiego, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowany został prof. Lucjan Mianowski. Po inauguracji zebrani zapoznali się z wystawą: Idea kształt przestrzeń. Autorami mogących mieć zastosowanie w wielu dziedzinach życia miasta i regionu

Symfoniczną Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach dyrygował Antoni Wit.

3.10. "Związki zawodowe silne jakością i wspólnotą celów" - pod tym hasłem rozpoczęło się spotkanie przewodniczących 298 zakładowych organizacji związkowych i Komitetu Wykonawczego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Dzień pierwszy poświęcony był dyskusji nad problemami polskiego życia gospodarczego. Przybyli: prezes Rady Ministrów Zbigniew Messner, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Alfred Miodowicz, wicepremier Zbigniew Szałajda, zastępczyni członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabriela Rembisz, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik, wojewoda poznański Bronisław Stęplowski i prezydent Poznania Andrzej Wituski. W spotkaniu udział wzięła siedemdziesięciooso bowa grupa działaczy związkowych z woj. poznańskiego. Przemawiali wicepremier Szałajda, premier JWessner i wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Jerzy Uziębło.

Z udziałem prezesa Zarządu Głównego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację gen. broni Józefa Kamińskiego odbyło się spotkanie prezesów kół poznańskiej organizacji kombatanckiej. Przybyli także sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Silski, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusz Czwojdrak oraz wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski. Spotkanie zagaił prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Marian Jakubowicz.

W auli Akademii Muzycznej zainaugurowano nowy rok akademicki. Przemawiał rektor doc. Waldemar Andrzejewski. Po immatrykulacji studentów I roku, wysłuchano wykładu doc. dra hab. Włodzimierza Kaczochy pt. Sztuka w kulturze. U roczystość inauguracji zakończył koncert. Z towarzyszeniem pianistki Bogdainy J anikowskiej, wystąpiła skrzypaczka Klaudyna Broniewska. Wśród goś

ci byli: zastępca kierownika Wydziału Kultury Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Mirosław Słowiński sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jan Maćkowiak. Nowy rok pracy naukowo-dydaktycznej rozpoczęła Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego. W uroczystości inauguracji wzięli udział sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Andrzej Rakowski oraz wiceprzewodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Jan Pawlak.

Przemawiał rektor doc. dr Jerzy Matynia. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowano Urszulę Ciszewską. W Zakładzie Technologii Kształcenia Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zainaugurowano zajęcia w studium dla wykładowców szkolenia partyjnego. U stóp Pomnika Bohaterów na stokach Cytadeli rozpoczął się XXV Ogólnopolski Rajd Przyjaźni Polsko- Radzieckiej. Przybyłych na uroczystość otwarcia imprezy przywitał przewodniczący komitetu organizacyjnego, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jan Mielcarek. Obecni byli sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Andrzej Rakowski, wiceprzewodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki JanPaw

Otwarcie Rajdu. Przemawia Jan Mielcareklak, wicewojewodowie poznańscy Tadeusz Zając i Alojzy Bryi oraz wiceprezydent Poznania Mirosław Kopiński. Obecny był konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, minister pełnomocny, Iwan Bojko. Do rajdu przystąpiło 237 drużyn.

W przeddzień zakończenia wspólnej konferencji naukowców z Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Polski na temat państwowych gospodarstw rolnych w rolnictwie obu krajów, w Kombinacie Państwowych Gospodarstw Ogrodniczych N aramowice pracownicy nauki spotkali się z przedstawicielami władz politycznych i administracyjnych. Festiwal Muzyki Mendelssohna.

Koncert popołudniowy w auli uniwersyteckiej upłynął pod znakiem dzieł kameralnych oraz chóralnych. Wykonawcami byli: Trio Fortepianowe im. Fryderyka Chopina, Kwartet Smyczkowy Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach oraz Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej, pod batutą Stefana Stuligrosza. Wieczór natomiast uczestnicy Festiwalu spędzili w Teatrze Wielkim, oglądając przedstawienie baletowe Sen nocy letniej, zaprezentowane przez solistów i zespół Teatru Wielkiego w Łodzi. Realizatorami tego przedstawienia byli: Gray Veredon (reżyseria i choreografia), Tadeusz Kozłowski (kierownictwo muzyczne), Tadeusz Hernas (scenografia). Wśród wykonawców znakomici artyści, z Ewą Wycichowską na czele.

Prawie całą szerokość jezdni zajmowały ładunki ulokowane na dwóch samochodach-ciągnikach "Tatra" , które zmierzały do Czerwonaka. Z radiowozem milicyjnym na przedzie, kolumna przebyła trasę z Sulechowa (woj. zielonogórskiego), gdzie w przedsiębiorstwie "Wodrol" wyprodukowano te duże zbiorniki wodne. Transport dwóch zbiorników (każdy o pojemności 100 m 3 ) adresowany był na budowę osiedla mieszkaniowego w Czerwonaku. Pierwsze posiedzenie przed finałem konkursu "Poznań znów zielony". Przewodniczył wiceprezydent Poznania Bogdan Zastawnyf.::::;:.:..:

W wieku siedemdziesięciu siedmiu lat zmarł prof. dr hab. Witold Jakóbczyk, wybitny historyk, badacz dziejów Wielkopolski okresu rozbiorowego, autor wielu książek o przeszłości Poznania i Wielkopolski, długoletni kierownik Zakładu Historii Polski XIX i XX w. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, znawca dziejów Niemiec, nauczyciel akademicki od 1932 r. U dekorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Był on ostatnim z autorów-współpracowników "Kroniki Miasta Poznania" do 1939 r. Pierwsza jego praca pl. Nieznane listy Antoniego i Julii Woykowskich do H. Cieszkowskiego i W. Lipskiego oraz J. W Kassyusza do W. Lipskiego ukazała się w zeszycie nr 4/ /1938, s. 519-526.

zmarłwieku Stefanosiemdziesięciu lat Szaufer, dyrektor

] 67

francuskiej spółki akcyjnej "Perun" w latach 1930 - 1947 i spółki akcyjnej "Gazy Techniczne" w latach 1948 - 1951, założyciel Spółdzielni Pracy Metalowców im. 1 Maja i jej prezes w latach 1951- 1955.

4.10. Uroczysty apel funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej garnizonu poznańskiego. Wśród gości byli m. in. sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Andrzej Rakowski, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusz Czwojdrak, przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej Stanisław Antczak, przewodniczący Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Augustyn Kogut, wojewoda poznański Bronisław Stęplowski i prezydent Poznania Andrzej Wituski. Przybył także konsul generalny Konsulatu Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu minister pełnomocny Iwan Bojko. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowany został ppłk Józef Chojnacki; czternaście osób otrzymało Krzyże Kawalerskie. Odbyło się też ślubowanie funkcjonariuszy pierwszego rocznika. Przemawiali szef Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych płk Zdzisław Stocki i sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Andrzej Rakowski. Na zakończenie apelu złożono wiązanki kwiatów pod obeliskiem poległych funkcjonariuszy. Odbyła się też defilada pododdziałów i popis milicyjnej orkiestry. W sali Zespołu Szkół Łączności sesja Wojewódzkiego Klubu N auczycieli Nowatorów im. Ewarysta Estkowskiego, poświęcona komputerom w służbie pedagogiki. W sali Zakładowego Domu Kultury Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego obradowała wildecka Dzielnicowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

W konferencji uczestniczył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik. W części organizacyjnej wybrano 61 członków Komitetu Dzielnicowego oraz 33 członków Dzielnicowej Komisji Kontrolno-Rewizyjnej. Funkcję I sekretarza Komitetu Dzielnicowego powierzono ponownie Eugeniuszowi Łomińskiemu. Z okazji konferencji ukazała się jednodniówka "Kurier Wildecki". Do obliczania głosów podczas wyborów zastosowano komputer. W przeddzień otwarcia II Międzynarodowych Targów Rolno- Przemysłowych "Polagra 86" z dziennikarzami spotkali się ministrowie rolnictwa Stanisław Zięba i handlu zagranicznego Andrzej Wójcik. Jubileusz trzydziestopięciolecia Przedsiębiorstwa Transportowo-Sprzętowego Budownictwa "Transbud" . Podczas okolicznościowej akademii zasłużonych pracowników uhonorowano państwowymi, regionalnymi i resortowymi odznaczeniami. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczono Antoniego Gada. Jubileusz sześćdziesięciopięciolecia wspólnego pożycia małżeńskiego obchodzili Franciszka i Stanisław Klopsiowie (pobrali się 4 X 1921). Zyczenia składało im dwunastu wnuków i dwudziestu jeden prawnuków. Drugi dzień narady przewodniczących związków zawodowych z największych zakładów pracy. Przewodniczył Alfred Miodowicz.

Obrad9m przysłuchiwał się sekretarz Swiatowej Federacji Związków Zawodowych Jan Nemoudry. Ostatni koncert w ramach Festiwalu Muzyki Mendelssohna. Wielką Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia i Telewizji w Kato\Vicach oraz chórem Filharmonii Sląskiej dyrygował Antoni Wit. Wykonano Oratorium "Eliasz" op. 70 z udziałem solistów: Urszuli Koszut (sopran), Poli Lipińskiej (alt), Henryka Grychnika (tenor) i Leonarda A. Mroza (bas). Młodzieżowy Dom Kultury przy ul. Bema był gospodarzem wystawy psów nierasowych. Z okazji trzydziestolecia Biura Podróży i Turystyki "Almatur" , nad Wartą (między Mostami Rocha i Marchlewskiego) zorganizowano festyn rekreacyjny. W podróż artystyczną do Republiki Federalnej Niemiec i Szwajcarii udał się zespół art y - styczny Teatru Wielkiego, pod kie

Wydarzenia w Poznaniu (4-6.10.)

rownictwem Mieczysława Dondajewskiego. 5.10. Zakończył się XXXV Ogólnopolski Rajd Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Do mety na stadionie Gwardyjskiego Klubu Sportowego "Olimpia" prowadziło 48 tras. Już od godz. 11 na stadionie odbywały się różnorodne imprezy. Oklaskiwano popisy Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lotniczych, występy Zespołu Pieśni i Tańca "Łany" , nowotomyskiej kapeli "Zza winkla", zespołu Pałacu Kultury "Parada". Wystąpili laureaci piosenki radzieckiej w Zielonej Górze. Ze swoimi czytelnikami spotkał się Lech Konopiński. Rozstrzygnięty został konkurs wiedzy krajoznawczej. W momencie zakończenia rajdu, odczytano Apel o pokój wystosowany przez młodzież VI Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Paderewskiego. N a terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich nastąpiło otwarcie II Międzynarodowych Targów Rolno-Przemysłowych "Polagra 86". W imprezie brało udział 508 wystawców z dziewiętnastu krajów, zajmując powierzchnię 43 tys. m 2 . Otwarcia dokonał prezes Naczelnego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Roman Malinowski.

Obecni byli: zastępczyni członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabriela Rembisz, sekretarz Komitetu Centralnego Zbigniew Michałek, wicepremierzy Władysław Gwiazda i Józef Kozioł, minister rolnictwa Stanisław Zięba, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik i wojewoda poznański Bronisław Stęplowski. Uczestniczyły w otwarciu delegacje rządowe z Węgier i Czechosłowacji. Przemawiał minister handlu zagranicznego Andrzej Wójcik. W godzinach południowych otwarta została 60 Krajowa Wystawa Ogrodnicza. Przed pawilonem głównym wystawy, przedstawicieli władz powitał prezes Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Andrzej Aumiller.

Wystawiało swe produkty piętnaście kombinatów ogrodniczych, a także Instytut Warzyw i Owoców w Skierniewicach, Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa, Wielkopolska Hodowla Roślin Ogrodniczych oraz wiele innych organizacji ogrodniczych krajowych i regionalnych. Swe osiągnięcia demonstrowali również wystawcy indywidualni, a z zagranicy firmy z Czechosłowacji, Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Bułgarii. I Bieg pod Mostami Poznania (8 km). Start i meta przy ul. Jordana. 6.10. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik spotkał się z działaczami sportowymi, aby omówić problemy organizacji kajakowych mistrzostw świata (1990). Uczestniczyli w spotkaniu wicewojewoda poznański Tadeusz Zając, prezydent Poznania Andrzej Wituski, prezes Polskiego Związku Kajakowego Mieczysław Gostkowski. Czterdziesty drugi rok działalności rozpoczęła Politechnika Poznańska. W uroczystości inauguracji kolejnego roku akademickiego uczestniczyli: wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Czesław Królikowski, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Piotrowicz, wicewojewoda poznański Alojzy Bryi, przewodniczący Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Augustyn Kogut. Obecni byli konsul Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich Igor Borysów i konsul Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn. Mary R. Brandt.

Przemawiał rektor, prof. dr hab.

inż. Andrzej Ryżyński. Po immatrykulacji studentów I roku odbyła się uroczystość odnowienia dyplomów absolwentów Wyższej Szkoły Budowy Maszyn sprzed pięćdziesięciu lat; jedenastu osobom wręczono dyplomy doktora habilitowanego. Wykład inauguracyjny pl. Perspektywy rozwoju taboru kolejowego wygłosił prof. dr hab. Włodzimierz Gąsowski. Z udziałem przedstawicieli świata nauki, oddziału poznańskiego Polskiej Akademii Nauk oraz rektorów szkół wyższych otwarto przy ul. Ratajczaka 39 Bibliotekę Brytyjską Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (2 tys. tomów). Przybyli na uroczystość m. in. sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak i wiceprezydent Poznania Mirosław Kopiński. Obecni byli ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce Bryan Barder oraz konsul Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn. w Poznaniu Daniel Speiks. Przemawiali rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. dr hab. Jacek Fisiak i dyrektor British Council w Warszawie Richard H. Alford. Jednocześnie przy ul. Słowackiego 20 dokonano otwarcia Studium Nauczania Języka Angielskiego dla pracowników naukowych U niwersytetu.

I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik przyjął przebywającego w Poznaniu ambasadora Wielkiej Brytanii w Polsce Bryana Bardera. Ambasadora przyjął również wojewoda poznański Bronisław Stęplowski. Konferencja prasowa na Krajowej Wystawie Rolniczej. Informacji udzielali: główny animator Wystawy inż. Bernard Lisiak oraz jej komisarz Andrzej Aumiller. Konferencję prasową zorganizowali także wystawcy z Niemieckiej Republiki Demokratycznej.

Jedną z imprez towarzyszących "Polagrze 86" było spotkanie członków zespołu do spraw ryb roślinożernych przy państwowych gospodarstwach rybackich. Wzięli w nim udział także specjaliści węgierscy z Ciepłowodnego Ośrodka Zarybieniowego w Zazhalombatta.

W Sali Tradycji Wojsk Lotniczych inauguracja Tygodnia Ligi Obrony Kraju. Przemawiał wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski . Z okazji czterdziestej drugiej rocznicy powołania Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa, "członkowie Sekretariatu Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej spotkali się z kierownictwem partyjno-służbowym Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych oraz z wyróżniającymi się w służbie funkcjonariuszami. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik złożył im serdeczne gratulacje i podziękowania za dotychczasową działalność. Refleksjami ze swojej służby podzielił się m. in. mjr rez. Wacław Wiernicki, przewodniczący koła Związku Bojowników o Wolność i Demokrację przy Wojewódzkim Urzędzie Spraw Wewnętrznych, który organizował działalność Milicji Obywatelskiej w pierwszych miesiącach 1945 r.

Dwunastu nowo mianowanych profesorów zwyczajnych i nadzwyczajnych Akademii Medycznej, Politechniki Poznańskiej, U niwersytetu im. Adama Mickiewicza, Polskiej Akademii Nauk oraz Akademii Rolniczej spotkało się z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwardem Łukasikiem oraz sekretarzem Janem Maćkowiakiem. W Sali Wielkiej Pałacu Kultury odbył się koncert z okazji trzydziestopięciolecia Polskiego Związku Niewidomych. Wznowił przedstawienia "Teyatr" Zenona Laskowika przy ul. Woźnej. Z podróży artystycznej do Republiki Federalnej Niemiec powrócił zespół Teatru Nowego, pod kierownictwem Izabelli Cywińskiej. 7.10. Harcerze i studenci, przedstawiciele Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej i Związku Młodzieży Wiejskiej przybyli do Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich na przyjacielską rozmowę o zbliżającej się rocznicy Rewolucji Październikowej. Przemawiali konsul generalny minister pełnomocny Iwan Bojko, sekretarz Konsulatu Siergiej Bogolubow. Gości obejrzeli film z przebiegu XII Swiatowego Festiwalu Młodzieży i Studentów w Moskwie. Obecny był sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Silski. Przed południem przy Domu Kultury Milicji Obywatelskiej, w obecności kompanii honorowej garnizonu poznańskiego Milicji Obywatelskiej z orkiestrą, złożono

Wydarzenia w Poznaniu (7 - 8.10.)wiązanki kwiatów pod pomnikiem poległych w walce o utrwalenie władzy ludowej. Podobna uroczystość odbyła się w Czerwonaku. W Księgarni Technicznej przy ul. Paderewskiego zainaugurowano "Tydzień Wyda,w ictwa Komunikacji i ŁącznoscI. Przygotow.ano okolicznościową wystawę publIkacji oraz najnowsze książki tego wydawcy, adresowane głównie do środowiska technicznego. · 8.10. Spotkanie prezydenta Poznania Andrzeja Wituskiego z dyrektorami największych przedsiębiorstw budowlanych w Sali Białej Urzędu Miasta. Przybył także wicewojewoda poznański Alojzy BryI. Skierowano pod adresem szefów przedsiębiorstw budowlanych słowa uznania i podziękowania za prace wykonane dla mias,t!l. O, z mie zeniach na przyszłosc mowlł WIceprezydent Poznania Bogdan Zastawny. Inauguracja roku akademickiego 1986/1987 w Akademii Ekonomicznej była uwieńczeniem obchodów jubileuszu szesćdziesięciolecia Uczelni. Obecni byli przedstawiciele władz z zastępczynią człon, .

ka Biura Politycznego KomItetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabrielą Rembisz I sekretarzem Komitetu WojewÓdzkiego Edwardem ukasikiem i prezydentem PoznanIa Andrzejem Wituskim. Krzyżami Oficerskimi Orderu Odrodzenia Polski udekorowani zostali: Zenon Chojecki, Jerzy Krauze i Janu z Wierzbicki; Krzyżami KawalerskImi: Ryszard Gałecki, Katarzyna

Gałkowska, Alina Krauze, Maria Rex-Zakrzewska, Zbigniew Romanow, Halina Szulce, Florian Wiśniewski. N a zaproszenie Komisji do spraw Wspólnych Kontaktów. Młodzi y i Studentów w PoznanIU z MIejską Radą Młodzieży w Ha ow rze (Republika Federalna NIemIec), przybyła dziesięcioosobowa g.rupa złożona z młodych pracownlkow placówek oświatowo-wyc.howawczych w Hanowerze, z WIceprzewodniczącym Miejskiej Rady Młodzieży Berndtem Krauze na czele. Tematem wspólnego seminarium było "Wychowanie przedszkolne i pozaszkolne". Zakładowa Konferencja Sprawozdawczo- Wyborcza Polskiej Zjednoczonej Partii Ro otniczej poznańskiego Węzła Pol klch Kolei Państwowych, z udzIałem 128 delegatów. Uczestniczyli w niej sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Silski i I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Wilda Eugeniusz Łomiński. Referat sprawozdawczy wygłosił I sekretarz Komitetu Zakładowego Marek Miński. W końcowej części obrad głos zabrali dyrektor naczelny Zbigniew Pajdak i Jerzy Silski. W tajnych wyb rach, w których posłużono SIę komputerem z Ośrodka Inf?r a yki dokonano wyboru plęcdzlesię iopięcioosobowego Komitetu Zakładowego i dwudziestopięcioosobowej Zakładowej Komisji Kontrolno- Rewizyjnej. I sekretarzem wybrany został ponownie Marek Miński.

W Klubie im. Włodzimierza Pietrzaka prof. dr hab. Andrzej Kwilecki wygłosił prelekcję pl. W trzydziestą rocznicą Października 1956. Fenomen Gomułki.

Plenum Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stare Miasto. W związku z wyborem na stanowisko sekretarza Komitetu Wojewódzkiego, dotychczasowy I sekretarz .Komitetu Dzielnicowego Andrzej Rakowski złożył rezygnację z tej funkcji. Obowiązki I sekretarza Komitetu Dzielnicowego powierzono Romualdowi Łukaszewskiemu, dotychczasowemu sekretarzowi organizacyjnemu tej instancji. N a zaproszenie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, przybyła

Inauguracja roku aka.demickiego .w Akademii Ekonomicznej. PrzemawIa rektor prof. dr hab. Janusz Piasny. W głębi chór "Sonantes"

9.10.

delegacja bibliotekarzy z Brna (Czechosłowacja) .

Obradowała Konferencja Sprawozdawczo- Wyborcza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego, z udziałem 93 delegatów, wśród których był I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik. Plon dyskusji zawarto w uchwale. Edward Łukasik wręczył dwanaście legitymacji wstępującym do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej pracownikom.

N a czele zakładowej organizacji partyjnej stanął ponownie Stefan Antkowiak.

W późnych godzinach wieczornych, do Urzędu Miejskiego nadszedł adresowany do prezydenta Poznania Andrzeja Wituskiego telegram z Port Saidu. W imieniu załogi oraz własnym, dowódca statku "Poznań" kpt. ż. w. Ryszard Pora depeszował: "Dziękujemy za wizytę Waszych przedstawicieli na statku podcz s jego postoju w Hamburgu. Zyczenia przekazane załodze z okazji piątej rocznicy nadania kontenerowcowi imienia oraz prezenty były dla nas miłą niespodzianką i wszystkim sprawiły dużo radości. [...] «Poznań», masowiec typu ro-ro III generacji, jest oryginalną wizytówką Grodu Przemysława i Ziemi Wielkopolskiej w odległych portach świata". Obradowało Kolegium Wojewody Poznańskiego, któremu przewodniczył Bronisław Stęplowski. Głównym tematem była ocena programu oszczędnościowego Poznańskiego Kombinatu Budowlanego. Na "Polagrze 86" z przedstawicielami prasy krajowej i zagranicznej spotkał się wicepremier Józef Kozioł.

Czterdziestotrzyosobowa grupa kombatantów radzieckich przebywała w Poznaniu. Goście zwiedzali miasto, przebywali również w Domu Kultury "Trojka" na Osiedlu "Rataje". W godzinach popołudniowych przybyli na poznańską Cytadelę, gdzie złożyli kwiaty przed Pomnikiem Bohaterów.

W Kiekrzu rozpoczęła się V sesja naukowa na temat przestępczości przeciwko życiu i zdrowiu w Wielkopolsce, zorganizowana przez Komitet Badań Problemów Krymino

\J\

logicznych Wielkopolski przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Dziecko to tytuł pokonkursowej wystawy III Międzynarodowego Biennale Fotografii Artystycznej w holu parterowym Sali Wielkiej Pałacu Kultury. Organizatorami Biennale były Pilski Dom Kultury oraz Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Pile.

Udział szkół wyższych w rozwoju wszystkich dziedzin gospodarki narodowej był tematem spotkania reprezentantów uczelni wyższych z kierownictwem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Przybyli I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusz Czwojdrak, wojewoda poznański Bronisław Stęplowski oraz prezydent Poznania Andrzej Wituski. Do tematyki spotkania nawiązał sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jan Maćkowiak. W Sali Tradycji Wojsk Lotniczych odbyło się spotkanie dowódcy gen. dyw. pilota Tytusa Krawczyca oraz przedstawicieli Rady Wojskowej z Orkiestrą Reprezentacyjną Wojsk Lotniczych. Tytus Krawczyc złożył muzykom życzenia jak najwyższych artystycznych lotów. Zastępca dowódcy Wojsk Lotniczych do spraw politycznych gen. bryg. Jan Celek udekorował wyróżniających się spośród nich odznaczeniami państwowymi i medalami wojskowymi oraz wręczył akty nominacyjne na wyższe stopnie. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowany został chor. Józef Knaflewski. Podczas spotkania Medalem Zasłużonego dla Lotnictwa udekorowano red. Ryszarda Daneckiego, wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Literatów Polskich.

.10 XV Sesja Wojewódzkiej Rady Narodowej. Prowadził ją Tadeusz Czwojdrak. Wśród gości znaleźli się m. in.: członek Rady Państwa Władysław Jonkisz, sekretarz Komi tetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej P artii Robotniczej Stanisław Piotrowicz, prezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Marian Król, sekretarz Wojewódzkiego

Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Andrzej Grudziński i przedstawiciele administracji państwowej, z wojewodą poznańskim Bronisławem Stępiowskim. Dokonano wyboru ławników ludowych do Sądu Wojewódzkiego, Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych; członków oraz przewodniczącego i wiceprzewodniczących Kolegium do spraw Wykroczeń przy Wojewodzie Poznańskim, a także przewodniczących i wiceprzewodniczących kolegiów rejonowych do spraw wykroczeń w dziesięciu ośrodkach. Dokonano oceny ładu i porządku publicznego w woj. poznańskim. W siedzibie Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego odbyło się, z udziałem wicepremiera Józefa Kozioła, wiceprezesa Naczelnego Komitetu Dominika Ludwiczaka i prezesa Wojewódzkiego Komitetu Mariana Króla, spotkanie z działaczami Stronnictwa z woj. poznańskiego.

Józef Kozioł zapoznał uczestników spotkania z aktualnymi pracami rządu w sferze gospodarki narodo - wej i zadaniami Stronnictwa w realizacji uchwał IX Kongresu. W siedzibie Polskiej Akademii N auk rozpoczęło się seminarium polsko-szwedzkie, poświęcone omówieniu zmian środowiska w obu krajach po maksimum ostatniego zlodowacenia. Referowali specjaliści z uniwersytetów w Lund, Uppsali, Sztokholmie oraz w Toruniu i Poznaniu. W związku z trzydziestoleciem Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej odbyła się sesja naukowa. Dziekan tego Wydziału prof. dr hab. Zenon Krzywański przedstawił uczestnikom sesji działalność Wydziału w latach 1956 - 1985. Uczestnicy sesji zwiedzili Ogólnopolską Wystawę Ogrodniczą. Poznań otrzymał połączenia te1efoniczne ze Skarżyskiem Kamienną (numer kierunkowy 0-473) oraz ze Starachowicami (0-474). W Sali Tradycji Wojsk Lotniczych uhonorowano wyróżniających się w służbie oficerów, chorążych i podoficerów zawodowych Wojsk Lotniczych. Aktu dekoracji dokonali: dowódca Wojsk Lotniczych gen. dyw. pilot Tytus Krawczyc i zastępca dowódcy do spraw politycznych gen. bryg. Jan Celek. Wręczono też akty nominacyjne na wyższe stopnie wojskowe. Gratulacje uhonorowanym odznaczeniami i medalami, awansami i wpisem do Księgi Zasłużonych dla Wojsk Lotniczych złożył Tytus Krawczyc.

N a budynku przy ul. Szylinga, gdzie stacjonowała Wielkopolska Jednostka Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, odsłonięto tablicę upamiętniającą żołnierzy Korpusu poległych w latach 1946 -1956 w walkach o utrwalenie władzy ludowej. W późnych godzinach popołudniowych, w Sali Wielkiej Pałacu Kultury odbyła się akademia garnizonowa, zorganizowana z okazji Dnia Wojska Polskiego. Obecni byli: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik, przewodniczący W ojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzy Bryi i wojewoda poznański Bronisław Stęplowski. Przybyli konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, minister pełnomocny Iwan Bojko i przedstawiciele Północnej Grupy Wojsk Radzieckich. Zarząd Wojewódzki Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych otrzymał sztandar, ufundowany przez żołnierzy garnizonu i mieszkańców stolicy Wielkopolski. Dowódca Wojsk Lotniczych, gen. dyw. pilot Tytus Krawczyc wręczył sztandar prezesowi Zarządu Wojewódzkiego Henrykowi Kudle.

W sali konferencyjnej Zakładów "Telkom - Teletra" odbyła się XVIII Sesja Dzielnicowej Rady N arodowej Grunwald, podczas której dokonano wyboru ławników ludowych do Sądu Rejonowego oraz Sądu Pracy. Głównym punktem obrad było sprawozdanie specjalnego zespołu, złożonego z przedstawicieli wszystkich komisji Rady, z realizacji ustawy o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego. Zapoznano się również z programem likwidacji "Gospody Targowej" .

Mieszkańcy Osiedla Plewiska otrzymali dom kultury, zbudowany staraniem społecznego komitetu budowy. W tym celu adapto

wano wykupiony budynek mieszkalny. Mieszkańcy Osiedla Czecha otrzymali zaś sklep z odzieżą, na który czekali - jeśli wierzyć reporterowi lokalnej prasy - siedem lat. 11.10. W przeddzień czterdziestej trzeciej rocznicy powstania Ludowego Wojska Polskiego, w parku na wzgórzach Cytadeli odbyła się uroczystość przekazania społeczeństwu trzeciego na świecie (po Hiroszimie i Nowym Jorku) "Dzwonu Pokoju i Przyjaźni Między N arodami" . W okolicach al. Republik zgromadziły się rzesze mieszkańców. Przybyli: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik, przewodniczący wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusz Czwojdrak, wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski, prezydent Poznania Andrzej Wituski, reprezentanci placówek konsularnych w Poznaniu: konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, minister pełnomocny Iwan Bojko i konsul Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn.

Mary R. Brandt. W uroczystości uczestniczyli członkowie Wojewódzkiego i Miejskiego Komitetów Ochrony Miejsc Pamięci N arodowej, prezesi organizacji kombatanckich, byli powstańcy wielkopolscy, żołnierze - z zastępcą dowódcy Wojsk Lotniczych do spraw politycznych gen. bryg. Janem CeIkiem - oraz działacze Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, z przewodniczącym Rady Wojewódzkiej Augustynem Kogutem. Po odegraniu hymnu państwowego przez Orkiestrę Reprezentacyjną Wojsk Lotniczych, głos zabrał przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Dzwonu Pokoju, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Stanisław Piotrowicz. Przemawiał także Tadeusz Czwojdrak. Monika Sron - uczennica klasy V Szkoły Podstawowej nr 49 im. Michała Kajki odczytała Apel pokoju do narodów świata. Punktualnie o godz. 12.00 Dzwon odezwał się po raz pierwszy. Rozległa się burza oklasków. Przez trzy minuty ulatywał w niebo symboliczny głos. Nad głowami zebranych pojawiły się białe gołębie, wzleciał również balon "Poznań". Zabrzmiały pieśni w wykonaniu połączonych chórów. Rozległy się dźwięki orkiestr harcerskich - rozpoczął się biwak. Działacze Ligi Obrony Kraju zaprezentowali modele latające na uwięzi oraz zdalnie sterowane. Wystrzeliły w niebo różnokolorowe rakiety. Przez cały czas o przebiegu uroczystości informowali świat członkowie Klubu Łączności Ligi Obrony Kraju przy pomocy radiostacji SP 3, KWX/3. W godzinach wieczornych ulicami miasta przemaszerował uroczysty capstrzyk pododdziałów garnizonu poznańskiego.

Uroczystość przekazania społeczeństwu Dzwonu Pokoju

W momencie, gdy rozległ się dźwięk Dzwonu Pokoju, przed pomnikiem Armii "Poznań" rozpoczęła się odprawa wart pododdziałów garnizonu poznańskiego. Pomarańczowa lokomotywa elektryczna ciągnąca jedenaście "pulmanów" ruszyła z warszawskiego dworca w stronę Poznania. Dokładnie po trzech godzinach i dwóch minutach pociąg, nie zatrzymując się po drodze na żadnej stacji, dotarł do celu. Tu nastąpiła

Wydarzenia w Poznaniu ( 11.10.)

krótka przerwa i tajemniczy ekspress (którego nie ma jeszcze w żadnym rozkładzie jazdy) skierowany został w drogę powrotną. Tak odbyła się pierwsza próba techniczna, której celem było ustalenie skróconego czasu jazdy ekspressu "Lech" na trasie Poznań - Warszawa.

Na placu przed Poznańską Fabryką Łożysk Tocznych junacy Ochotniczego Hufca Pracy złożyli uroczyste ślubowanie. W urzędzie Wojewódzkim, spotkali się członkowie poznańskiej organizacji. Przybył prezes Zarządu Głównego Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych płk Roman Leś. Z udziałem 144 delegatów, obradowała Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". Wśród gości obecna była zastępczyni członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Gabriela Rembisz. Przemawiał sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Andrzej Rakowski. Całokształt zadań partyjnych i społeczno-gospodarczych zawarty został w przyjętej przez Konferencję uchwale i w programie działania na najbliższe pięciolecie. Realizacją tych zamierzeń kierować będzie nowo wybrany Komitet Zakładowy, którego I sekretarzem został Zenon Swiderski.

W Poznaniu przebywał prezes Związku Polaków w Bochum (Republika Federalna Niemiec) ks. Edmund Forycki. Ten zasłużony działacz polonijny spotkał się z dyrektorem Miejskiej Biblioteki Pub licz

nej im. Edwarda Raczyńskiego J anuszem Dembskim, który przekazał gościowi kolejny zestaw książek dla biblioteki Związku, ufundowanej przez władze miasta. W Sali im. Lubrańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zainaugurowała dziewiętnasty sezon "Pro Sinfonika". Przybył na uroczystość wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski. Gości powitał prezes prezesów Alojzy A. Łuczak. Romuald Zysnarski udekorował zasłużonego pedagoga Ludwika Kwaśnika Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Do kapituły członków honorowych "Pro Sinfoniki" przyjęto prof. Jadwigę Kaliszewską. Podczas uroczystości dyplomatorium na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej odnowiono po pięćdziesięciu latach pracy zawodowej dyplomy lekarza medycyny: Wiktorowi Bujarskiemu (Kłecko), Zdanie Brandt (Włocławek), Józefowi Chętkowskiemu (Warszawa), Kasprowi Dęboszowi (Londyn), Józefowi Foryckiemu (Poznań), Tadeuszowi Gniłce (Poznań), Władysławowi GruchaIskiemu (Warszawa), Wiesławie Happach-Myczko (Gdańsk), Stefanowi J ezierskiemu (Kostrzyn Wlkp.), Kazimierzowi Krajewskiemu (Gdańsk), Barbarze Karwackiej-Żynda (Wrocław), Urszuli Krantz (Tuchola), Janowi Masełkowskiemu (Bydgoszcz), Franciszkowi Narożnemu (Bydgoszcz), Wiktorowi N osarzewskiemu (Jasienica), Ludwice Panster- Takatsch (Bolesławiec), Marianowi Perzowi (Poznań), Ryszardowi Raczyńskiemu (Poznań), Olgierdowi Rowińskiemu (Wieluń), Marii Rozwadowskiej - Dowżenko (Warszawa), Zbigniewowi Siudzie (Wielka Brytania), Arturowi Skrzelewskiemu (Katowice), Jerzemu E. Szulcowi (Warszawa), Aleksemu Tkaczowi (Sandomierz), Władysławowi Twardoszowi (Poznań), Stefanowi Warszawskiemu (Wrocław) i Witoldowi Zuromskiemu (Jaworzno).

Konferencja naukowa towarzystw: farmakologicznego, farmaceutycznego, internistycznego i i pediatrycznego, z udziałem specjalistów angielskich z The Wellcome Fundation Ltd poświęcona przydatności preparatów przeciw

wirusowych w okulistyce i onkologii. W Klubie Osiedlowym "Krąg" w Spółdzielni Mieszkaniowej "Grunwald" otwarto wystawę zbiorów harcerskich (filatelistycznych i hobbystycznych). W wieku siedemdziesięciu siedmiu lat zmarł Franciszek Wilczyński, honorowy sędzia piłki nożnej. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 12.10. Zakończenie II Międzynarodowych Targów Rolno-Przemysłowych "Polagra 86". Czterdziesta trzecia rocznica bitwy pod Lenino. Z tej okazji przed pomnikiem Armii "Poznań" odbyła się uroczysta odprawa wart garnizonu poznańskiego. Uroczystość, którą obserwowali licznie zgromadzeni poznaniacy, zakończyła się defiladą. Przed południem w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego przysięgę wojskową złożyli słuchacze I roku studiów, a także słuchacze Szkoły Chorążych Wojsk Pancernych. Przysięgę - w obecności przewodniczącego Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Augustyna Koguta, delegacji kombatantów oraz rodzin i przyjaciół odebrał komendant szkoły gen. bryg. Zdzisław Głuszczyk. 13.10. Rozpoczęła się krajowa konferencja naukowa, zorganizowana przez Wielkopolski Oddział Towarzystwa N aukowego Organizacji i Kierownictwa dla przedstawicieli samorządów pracowniczych. Stanowiła ona forum dyskusyjne teoretyków i praktyków. Plenarne posiedzenie Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grunwald. Zatwierdzono materiały i dokumenty na XXI Dzielnicową Konferencję Sprawozdawczo-Wyborczą. W związku z upływem kadencji, I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Jan Wojciechowski wręczył grupie wyróżniających się działaczy listy gratulacyjne. W przeddzień święta Edukacji · Narodowej, w Sali Odrodzenia poznańskiego Ratusza grupie zasłużonych nauczycieli, pedagogów i pracowników oświaty województwa wręczono odznaczenia państwowe, resortowe i regionalne. Uczestniczyli w spotkaniu: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jan Maćkowiak, wiceprezes W ojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Tadeusz Bielaczyk, przewodniczący Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Augustyn Kogut, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusz Czwojdrak oraz wojewoda poznański Bronisław Stęplowski i wicewojewoda Romuald Zysnarski. Przemawiał kurator oświaty i wychowania Ireneusz Król. Uroczystość w Ratuszu poprzedziły dwa spotkania: w Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz w Wojewódzkim Komitecie Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. "Do punktu usługowego Spółdzielni Pracy «Juwelia» przyszedł mężczyzna z wartościowymi precjozami, aby w ramach usługi dokonać pewnych przeróbek. Kierowniczka placówki wyszła na moment do sąsiedniego pomieszczenia, aby oszacować biżuterię. Po powrocie nastąpiła konsternacja. Nie pomogło przecieranie oczu - po prostu klient zniknął! «Juwelii» pozostał cenny depozyt i kłopot co z tym fantem zrobić". "Gazeta Poznańska" (16 X 1986).

14.10. Zastępczyni członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabriela Rembisz odwiedziła Politechnikę Poznańską i uczestniczyła w Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej organizacji partyjnej Politechniki. I sekretarzem Komitetu Uczelnianego został pracownik naukowy Instytutu Technologii Chemicznej prof. dr hab. inż. Jan Szymanowski. W Konferencji uczestniczył również sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jan Maćkowiak. Pod przewodnictwem prezesa Mariana Króla, obradował Wojewódzki Komitet Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Uczestniczył w posiedzeniu minister zdrowia i opieki społecznej Mirosław Cybulko. Tematem obrad był stan lecznictwa w Poznańskiem, co zo

stało ujęte w referacie sekretarza Wojewódzkiego Komitetu Andrzeja Bobrowskiego. Do problemów poruszanych przez dyskutantów ustosunkowała się lekarz wojewódzki Lucyna Łuczak. Ogólnopolska inauguracja nowego roku szkolenia pracownikówadministracji państwowej. Przybyli sekretarz stanu w Urzędzie Rady Ministrów Zygmunt Rybicki, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik oraz przewodniczący Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Augustyn Kogut. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr Zbigniew Leoński. Z okazji Dnia Edukacji N arodowej w Sali Białej Urzędu Miejskiego z nauczycielami szkół artystycznych spotkali się sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak oraz wiceprezydent Poznania Mirosław Kopiński. Zagadnienia związane z opieką nad 36 tys. członków poznańskiej organizacji kombatanckiej były tematem spotkania kierownictwa Związku Bojowników o Wolność i Demokrację z wojewodą poznańskim Bronisławem Stępiowskim. Główne kierunki perspektywicznego rozwoju infrastruktury produkcyjnej państw należących do Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej były tematem spotkania ekspertów z Bułgarii, Czechosłowacji, Polski, Węgier i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Współpraca Stowarzyszenia Księgarzy Polskich i księgarstwa na rzecz upowszechniania kultury była tematem sesji popularnonaukowej. W hali Nr 20 Międzynarodowych Targów Poznańskich rozpoczęły się ogólnopolskie giełdy obuwnicze. Ekspozycję zwiedził wiceminister przemysłu chemicznego i lekkiego Eugeniusz Brągiel.

Jubileusz dwudziestolecia Zespołu Starszych Dziennikarzy przy oddziale Stowarzyszenia Dziennikarzy PRL. Gospodarzem uroczystości był przewodniczący Zespołu red. Józef Tułasiewicz. Przybyły delegacje z Krakowa i Zielonej

Góry. Uczestniczyli w spotkaniu: wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Florian Dłużak, przewodniczący Krajowej Rady Zespołu Starszych Dziennikarzy Włodzimierz Goszczyński przewodniczący zarządu Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy PRL Leonard Wąchalski. Z okazji jubi1euszu, Klarę Misiurewicz i Aleksandra Kamińskiego udekorowano Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski, zaś jedenaście osób otrzymało Złote Odznaki Stowarzyszenia Dziennikarzy PRL. Za długoletnią pracę zawodową i społeczną wyróżniono Elżbietę Pawlinową, Jerzego Gołębniaka i Mariana Nowakowskiego. .10. W sali "Telkom - Teletry" uroczyście wręczono oddziałowi zachodniemu Związku Inwalidów Wojennych PRL sztandar ufundowany przez społeczeństwo Grunwaldu i Jeżyc. W sali Herbowej Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość dekoracji odznaczeniami państwowymi zasłużonych pracowników oświaty. Aktu dekoracji dokonali wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski i kurator oświaty i wychowania Ireneusz Król. W imieniu odznaczonych podziękowała Pelagia N euman - nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 16. Dwie godziny później, w tej samej sali przedstawiciele władz spotkali się z grupą kierowniczą placówek wychowawczych oraz z inspektorami oświaty i wychowania. Zasłużonych udekorowano odznaczeniami. Aktu dekoracji dokonał sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak. Ponad 3 tys. uczniów opuściło już mury Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Fabryce Obrabiarek Specjalnych "Ponar- Wiepofama"; w 1986 r. stanowili oni trzon załogi Zakładu, a Szkoła obchodziła jubileusz dwudziestopięciolecia. Podczas spotkania, w którym uczestniczył przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusz Czwojdrak, uhonorowano najbardziej zasłużonych pedagogów. Szkole nadano Odznakę Honorową Miasta Poznania. Odsłonięto tablicę ku czci jej patrona Aleksandra Kowalskiego. Aktu odsło

męcia dokonał emerytowany dyrektor Szkoły Jerzy Priebe. W pawilonach Międzynarodowych Targów Poznańskich rozpoczęły się ogólnopolskie giełdy futrzarskie. Wieczorem przybyli do Poznania tancerze z Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Na Dworcu Głównym gości powitał Wiesław Milatti - dyrektor Zarządu Szkół Artystycznych Ministerstwa Kultury i Sztuki.

Z podróży artystycznej do Kanady i Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn. powróciła Orkiestra Kameralna Polskiego Radia i Telewizji, pod kierownictwem Agnieszki Duczmal. · 16.10. W Pałacu Kultury pierwsze robocze spotkanie grupy inicjatywnej do opracowania trybu powołania i zasad działania Wojewódzkiego Komitetu Pokoju. Na przewodniczącego zespołu wybrano rektora Akademii Medycznej prof. dra Jerzego Wojtowicza.

Setne urodziny obchodziła mieszkanka Poznania Antonina Walkiewicz. Na niecodzienny jubileusz przybyli do domu solenizantki: przewodniczący Dzielnicowej Rady Narodowej Wilda Leszek Wandei, naczelnik dzielnicy Piotr Męcwaldowski, przedstawiciele Urzędu Stanu Cywilnego, samorządu mieszkańców i opieki społecznej. Jubilatka udekorowana została Odznaką Honorową Miasta Poznania. W Szkole Baletowej rozpoczęła się dwudniowa konferencja dyrektorów szkół baletowych z Polski i Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Po południu, w auli Szkoły odbył się koncert przyjaźni przygotowany przez uczniów szkół z Poznania oraz Berlina. Konferencja nauczycieli - opiekunów szkolnych kół Polskiego Czerwonego Krzyża.

N a "Scenie na Piętrze" odbyła się premiera komedii Aleksandra Fredry Mąż i żona, w reżyserii Gustawa Holoubka. Wystąpili: Anna Dymna, Marek Kondrat, Andrzej Kopiczyński, Julian Potul ski * i Anna Seniuk.

Rozpoczęło się ogólnopolskie seminarium dla wykładowców historii kultury oraz politologii szkół artystycznych.

12 Kronika 1

Konferencja naukowo-techniczna "Perspektywy rozwoju budownictwa mieszkaniowego i towarzyszącego oraz infrastruktury technicznej na terenie Poznania i województwa poznańskiego" była jednym z etapów przygotowań do planowanej sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej poświęconej tym problemom. W konferencji udział wzięli przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusz Czwojdrak i wojewoda poznański Bronisław Stęplowski.

W "Empiku" przy ul. Ratajczaka zebrali się przedstawiciele ponad pięciotysięcznej rzeszy pracowników Przedsiębiorstwa Upowszechniania Prasy i Książki na dorocznej inauguracji roku kulturalnego. Obecni byli także sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Silski i kierownik Wydziału Propagandy Komitetu Wojewódzkiego Zenon Rubczak. Końcowym akcentem obchodów Dnia Edukacji Narodowej była dekoracja pierwszymi w historii Odznakami Honorowymi "Za zasługi dla oświaty". Zbiorowe odznaki otrzymały m. in.: Oddział II Krajowej Komunikacji Samochodowej w Poznaniu, Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Wojewódzkie Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług w Poznaniu. Odznaki indywidualne przyznano czternastu osobom. W imieniu wyróżnionych podziękował Aleksan - der Borowski - przewodniczący Rady Opiekuńczo- Nadzorczej Zespołu Szkół Budowlanych. Trzy osoby udekorowano medalami "Za zasługi dla oświaty i wychowania województwa poznańskiego". Konferencja Sprawozdawczo- Wyborcza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych. I sekretarzem został ponownie Jacek Włodarczak. Rozpoczęła się dwudniowa krajowa konferencja naukowa na temat systemu zarządzania handlem zagranicznym. MO. Inauguracja Dni Kultury Niemieckiej Republiki Demokratycznej. W Teatrze Wielkim odbył się koncert galowy uczniów i absolwentów Państwowej Szkoły Baletowej w Berlinie.

Wydarzenia w Poznaniu (17 - 19.10.)

Z okazji jubileuszu trzydziestolecia Teatru Muzycznego, w Sali Białej Urzędu Miejskiego odbyło się spotkanie zespołu z władzami. Gratulacje przekazali artystom i pracownikom Teatru sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak i prezydent Poznania Andrzej Wituski. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowany został Jerzy Golfert, a Krzyżem Kawalerskim Jadwiga Kurzewska. Inauguracja "Święta osiedli Piątkowskich" . Inauguracja sezonu 1986/1987 w Filharmonii Poznańskiej. Orkiestrą symfoniczną dyrygował Renard Czajkowski. Solistką była Ewa Bukojemska (Koncert fortepianowy f-moll Fryderyka Chopina). N a Osiedlu Czecha otwarto nową placówkę Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego. 18.10. Na boisku przy Szkole Podstawowej Nr 15 na Osiedlu Jana III Sobieskiego odbył się apel, podczas którego kurator oświaty i wychowania Ireneusz Król nadał Szkole imię Jana III Sobieskiego i przekazał placówce sztandar z wizerunkiem króla. Przybyła delegacja Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego z Gdańska. Odsłonięto tablicę pamiątkową. W Domu Kultury "Stomil" XX Dzielnicowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Nowe Miasto. Uczestniczyli w niej m. in.

zastępczyni członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Gabriela Rembisz, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik i wojewoda poznański Bronisław Stęplowski. I sekretarzem Komitetu Dzielnicowego został Lech Kucharski.

Otwarcie XXI Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych w halach Międzynarodowych Targów Poznańskich. W obecności sekretarza generalnego Federacji Kynologicznej Edmunda Defraiteura, otwarcia dokonał prezydent Poznania Andrzej Wituski. Pod przewodnictwem wicewojewody poznańskiego Tadeusza Zająca odbyła się w Urzędzie Woje

wódzkim narada pOSWlęcona ocenie dotychczasowej działalności sklepów wzorcowych - głównie Poznańskiej Spółdzielni Spożywców "Społem". Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Izby Adwokackiej. Dziekanem został ponownie mec. Witold Knoppek. Na scenie w "Malarni" przy Teatrze Polskim premiera sztuki Ireneusza Iredyńskiego Seans, w reżyserii Grzegorza Mrówczyńskiego

Hanna Stankówna (Ona) i Andrzej Wilk (On)i scenografii Mariana Iwanowicza. W premierowej obsadzie grali: gościnnie Hanna Stankówna (Ona) i Andrzej Wilk (On).

Inauguracja III Ogólnopolskiej Sceny dla Dzieci. W sali przy ul.

Wioślarskiej dwukrotnie wystąpił Białostocki Teatr Lalek, prezentując sztukę Rady Moskowej Kosebose. Zaprezentowały się też teatry rzeszowski "Kasperek" i bielsko-bialski "Banialuka". Kiermasz drzewek i krzewów owocowych przy ul. Umułtowskiej. 19.10. Zamknięcie XXI Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych w halach Międzynarodowych Targów Poznańskich. Prezentowano ok. 3500 psów 149 ras, z trzynastu państw, głównie z Czechosłowacji, Danii, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Republiki Federalnej Niemiec, Polski i Węgier. Najpiękniejszym psem wystawy w sobotę został chart afgański, należący do Ewy Niedzielskiej z Warszawy, a w niedzielę - owczarek staroangielski bobtail Helgi i Hansa Gisemannów z Republiki Federalnej Niemiec.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wystąpił z recitalem organowym Wiktor Łyjak. Drugi dzień III Ogólnopolskiej Sceny dla Dzieci. Wy tępo wały: Białostocki Teatr Lalek, teatr rzeszowski "Kasperek" i bielsko- bialski "Banialuka" oraz Teatr Studyjny z Łodzi. 20.10. Otwarcie III Międzynarodowych Targów Drobnej Wytwórczości "Kooperacja 86", z udziałem przedstawicieli dziesięciu państw i Berlina Zachodniego. Otwarcia dokonał prezydent Poznania Andrzej Wituski. Przybyli: wiceprzewodni - czący Rady Państwa Tadeusz W. Młyńczak, wicepremier Józef Kozioł, minister handlu wewnętrznego i usług Jerzy J óźwiak, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik, prezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Marian Król, prezes Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzy Bryi i wojewoda poznański Bronisław Stęplowski. Obecna była delegacja gospodarcza ze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. O znaczeniu i nadziejach wiązanych z Targami mówił wiceminister handlu zagranicznego Kazimierz Klęk.

Z okazji III Międzynarodowych Targów Drobnej Wytwórczości "Kooperacja 86" minister handlu wewnętrznego i usług Jerzy J óźwiak spotkał się z dziennikarzami. W konferencji prasowej uczestniczyli wiceministrowie tegoż resortu Andrzej Malinowski i Marcin Nurowski, a także wiceminister handlu zagranicznego Kazimierz Klęk.

Inauguracja tzw. wykładów otwartych w małej auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Pierwszy wykład wygłosił prof. dr Andrzej Kwilecki z Instytutu Socjologii. W Klubie "Esculap" koncertował kwartet gitarowy "Fandango". Brygady torowe Miejskiego , Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego rozpoczęły roboty przy wymianie tprów w ul. Dąbrowskiego (od ul. Zeromskiego do Szpitalnej). Ul.

Dąbrowskiego w tym rejonie zos

tała zamknięta. Wywołało to utrudnienia w kursowaniu autobusów, które skierowano na trasy zastępcze: ul. Wawrzyńca oraz Szamarzewskiego. W bazylice archikatedralnej w cyklu "Musica Sacra" koncertowały: Chór Kameralny Instytutu Wychowania Muzycznego w Zielonej Górze, pod batutą Bogusława Stankowiaka, i Chór Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, dyrygowany przez Ryszarda Handkego. Trzeci dzień III Ogólnopolskiej Sceny dla Dzieci. W sali Teatru "Marcinek" występował Teatr Studyjny z Łodzi. W Salonie Muzycznym Tadeusza Szantruczka Marek Drozdowski wygłosił prelekcję poświęconą J anowi Lechoniowi. Wiersze Jana Lechonia recytował Mieczysław Voit, a oprawę muzyczną wieczoru stworzyły śpiewaczka Elżbieta Pańko solistka warszawskiego Teatru Wielkiego i pianistka Helena Christenko. W sali Teatru "Maya" rozpoczął gościnne występy aktor i tancerz angielski Trader Faulkner, w spektaklu Garda Lorca. Wojewoda poznański Bronisław Stęplowski zaprosił do Urzędu Wojewódzkiego młodych wynalazców i racjonalizatorów z woj. poznańskiego, którzy zdobyli nagrody i wyróżnienia podczas centralnych eliminacji Turnioju Młodych Mistrzów Techniki. Podczas spotkania, w którym uczestniczył przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej Henryk Przybylski, odebrali oni nagrody za zgłoszone proj ekty i rozwiązania. N a Osiedlu Czecha otwarto osiedlową piekarnię, wybudowaną na zlecenie "Spółdzielni Młodych". Orkiestra symfoniczna Filharmonii Poznańskiej, pod kierownictwem Renarda Czajkowskiego udała się w podróż artystyczną do Republiki Federalnej Niemiec i Szwajcarii.

21.10. W Konsulacie Generalnym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich zorganizowano spotkanie z dziennikarzami z dziesięciu województw. Przybyłych powitał konsul generalny, minister pełnomocny Iwan Bojko, podkreślając wspólnotę celów, jakie wytyczyły XXVII Zjazd Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego i X Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Wyświetlono kolorowy film dokumentalny Strategia przyspieszenia. Podczas XVI Sesji Dzielnicowej Rady Narodowej Wilda wiele uwagi poświęcono sprawie właściwego utrzymania budynków mieszkalnych oraz wciąż nie najlepiej funkcjonującej komunikacji w mieście. Zdecydowana większość domów na Wildzie wymaga gruntownej modernizacji. N a roboty remontowe przeznaczono 104 min zł. Ławica odegrała znów rolę zastępczego portu lotniczego dla Okęcia. Wichura, która od północy dokuczała Poznaniowi, w ciągu dnia przesunęła się na wschód i w godzinach popołudniowych zakłóciła m. in. komunikację lotniczą w stolicy. Z tego też powodu wylądował, po raz pierwszy w Poznan u, odrzutowiec TU 154M, odbywaJący rejs z Rzymu do Warszawy, a wkrótce po nim - "DC-9" KLM lecący z Amsterdamu do Moskwy. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik spotkał się z delegatami na Zjazd Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Prezes Zarządu Okręgu Związku Edward Szafranek zapoznał I sekretarza z problemami, które delegaci mieli zamiar poruszyć na Zjeździe.

Wojewódzka inauguracja roku kształcenia politycznego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej.

Przedstawiono założenia programowe oraz omówiono system kształcenia. W inauguracji wzięła udział grupa młodzieży Komsomołu ze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

W małej auli Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza zorganizowano spotkanie z zasłużonymi dla rozwoju badań naukowych, dydaktyki i wychowania. Przybyli: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak, wojewoda poznański Bronisław Stęplowski oraz wiceprezydent Poznania Łucjan Majewski. Obecni byli członkowie Senatu, z rektorem prof. drem hab. Jackiem Fisiakiem. Kilkudziesięciu pedagogom akademickim wręczono wysokie odznaczenia państwowe. Tytułem "Zasłużony Nauczyciel PRL" uhonorowano profesorów: Zygmunta Dulczewskiego, Aleksandra Łukasiewicza i Jana Wojtczaka. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowany został dr Stanisław Gacek, a Krzyżami Kawalerskimi uhonorowano profesorów: Zygmunta Borasa, Edwarda Dutkiewicza, Jerzego Konarskiego, Mirosława Krzyśkę, Marię Lisiewską i Waleriana Sobisiaka. Radziecka delegacja gospodarcza na III Międzynarodowe Targi Drobnej Wytwórczości "Kooperacja 86" przyjęta została przez wojewodę poznańskiego Bronisława Stęplowskiego oraz sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisława Piotrowicza. Ze strony polskiej w spotkaniu uczestniczyli ponadto: przewodniczący Sejmowej Komisji Rynku i Drobnej Wytwórczości Alojzy Bryi oraz wiceminister handlu wewnętrznego i usług Andrzej Malinowski. Wprowadzenia do dyskusji z cyklu "Porozmawiajmy o Poznaniu" w sali "Empiku" dokonał kierownik Wydziału Handlu i Usług Urzędu Miejskiego Zbigniew Szmigielski. W wieczorze uczestniczyli prezesi i dyrektorzy przedsiębiorstw handlowych, kierownicy sklepów i przedstawiciele ich personelu, jak również reprezentanci władz województwa i miasta, z wiceprezydentem Poznania Zbigniewem Hablem i dyrektorem Wydziału Handlu Urzędu Wojewódzkiego Władysławem Kałążnym. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik spotkał się z przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia PAX Alfredem Wawrzyniakiem. Rozpoczęła się ogólnopolska giełda wymiany informacji o potrzebach i zapasach, zorganizowana przez Centrum Informacji Energetyki. W holu głównym Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Edwarda

Fragment wystawy Najważniejsze książki 40-lecia PRL w Miejskiej Bibliotece Publicznej dm Edwarda Raczyńskiego

Raczyńskiego otwarta została wystawa pl. Najważniejsze książki 40-lecia PRL.

Ostatni dzień III Ogólnopolskiej Sceny dla Dzieci. Teatr "Wierzbak" wystawił baśnie Jana Ch. Andersena. W Sali Witrażowej Pałacu Kultury Małgorzata Włodarska i Hubert Bielawski zaprezentowali Kubusia Puchatka.

Dni Kultury Francuskiej. W Klubie "Od N owa" Serge Klerval śpiewał piosenki francuskie. W Muzeum Archeologicznym otwarto wystawę ceramiki Jana Reczkowskiego z Nowego Targu. Silne i porywiste wiatry nad miastem. Ich prędkość wahała się w granicach 15-25 m na sek. Wichura wyrządziła wiele szkód. Wiatr zerwał 40 przewodów na liniach niskiego napięcia. N ajtrudniej było na obrzeżach miasta. Były też ogromne kłopoty z dojazdem do pracy. Brak prądu spowodował przerwy na liniach tramwajowych w śródmieściu w godzinach 5.20- 5.30 i potem od 5.50 do 6.00. Na ul. Warszawskiej przerwa w ruchu trwała do godz. 7.45. Przejazdy autobusów utrudniały powalone na jezdnię drzewa. Pod wiaduktem na ul. Czechosłowackiej woda utworzyła wielkie bajoro. Skutki wichury w poważnym stopniu odczuli podróżni. Pociągi lokalne stały na trasach. Rano o godz. 7.40 wybuchł pożar · w hali Nr 26 Międzynarodowych Targów Poznańskich, w stoisku na I piętrze, gdzie znajdowały się te1ewizory i komputery. Błyskawicznie do akcji wkroczyli strażacy,którzy uporali się z ogniem do godz. 9. Straty obliczono na 2 min zł. Z okazji trzydziestopięciolecia Poznańskiej Fabryki Pomocy N aukowych, odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Pracowniczej. Gratulacje składali m. in. sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak, wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski, wiceminister oświaty i wychowania Andrzej Sadowski. Kurator oświaty i wychowania Ireneusz Król przekazał Fabryce "Medal za zasługi dla oświaty i wychowania województwa poznańskiego". Kilkunastu pracowników zostało wyróżnionych odznaczeniami państwowymi i regionalnymi. D'yrektor Fabryki Maksymilian Switaj udekorowany został Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. 22.10. Siedzibę Okręgowej Komisji Arbitrażowej odwiedziła zastępczyni członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabriela Rembisz. W czasie spotkania omówiono zadania stojące przed arbitrażem w czasie wdrażania drugiego etapu reformy gospodarczej. Wizyta delegacji Uniwersytetu Charkowskiego, pod kierownictwem prof. dra Iwana Tarpowa, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Podczas rozmów, z udziałem rektora prof. dra hab. Jacka Fisiaka, prorektora prof. dra hab.

Stanisława Sierpowskiego oraz I sekretarza Komitetu Uczelnianego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej dra Antoniego Szczucińskiego, wiele uwagi poświęcono problematyce szeroko rozumianej współpracy obu uczelni. Inauguracja XV roku naukowego 1986/1987 M łodzieżowego T 0warzystwa Przyjaciół Nauk w Sali Malinowej Pałacu Działyńskich. Inauguracja zajęć w Klubie Myśli Społecznej i Historycznej w Klubie Studenckim "Piekłoraj" (ul. Dożynkowa). Projekcję archiwalnych Polskich Kronik Filmowych poprzedziła prelekcja sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzego Suskiego. 23.10. W siedzibie Urzędu Wojewódzkiego wojewoda poznański Bronisław

Wydarzenia w Poznaniu (23-24.10.)

Stęplowski spotkał się z arcybiskupem Jerzym Strobą. W rozmowie wziął udział dyrektor Wydziału do spraw Wyznań Edmund Kędzierski. Wymieniono poglądy na temat sytuacji społeczno-gospodarczej w kraju oraz współdziałania Kościoła z państwem.

KOMQRES TOWARZYSTW KULTURY f9 lNAŃ

W salach hotelu "Merkury" rozpoczął obrady III Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury, w którym uczestniczyło ponad 300 delegatów, reprezentujących ok. 900 towarzystw z całego kraju.

Przybyli wicemarszałek Sejmu Jerzy Ozdowski, minister kultury i sztuki Aleksander Krawczuk i przewodniczący Narodowej Rady Kultury Bogdan Suchodolski, a także przedstawiciele centralnych i wojewódzkich kierownictw organizacji politycznych i administracji państwowej. Przed rozpoczęciem obrad, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski udekorowany został Franciszek Adamiec z Opola, a Krzyżem Komandorskim - Mieczysław Stańczyk z Częstochowy. W "Empiku" odbyło się spotkanie członków Polskiego T owarzystwa Wydawców Książek i przedstawicieli wydawnictw. Stało się ono okazją nie tylko do przypomnienia działalności Towarzystwa w ciągu minionych dwudziestu lat, ale także uhonorowania wyróżniających się jego członków. W spotkaniu uczestniczył m. in. Stanisław Bębenek, prezes Zarządu Głównego. Zapoznał on zebranych z bieżącą działalnością i zadaniami Towarzystwa.

W Domu Kultury Milicji Obywatelskiej rozpoczęło się seminarium filmowe dla oficerów i pracowników polityczno-wychowaw

czych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. , Na scenie Teatru "Maya" rozpoczął przedstawienia gościnne kanadyjski teatr "Pochinke and Company" . Poznań otrzymał bezpośrednie połączenie telefoniczne z Grudziądzem. W kawiarni "Luna" przy ul.

Galileusza otwarto pokonkursową wystawę suszonych kwiatów z łąk i pól. 24.10. W Rolniczym Ośrodku Szkoleniowym przy ul. Żniwnej rozpoczęła się dwudniowa narada wiejskich działaczy Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego poświęcona aktualnym problemom funkcjonowania samorządu wiejskiego i działalności rolniczej w aspekcie ochrony środowiska. Obrady otworzył przewodniczący Rady Wojewódzkiej Augustyn Kogut. Zakładowa Konferencja Sprawozdawczo- Wyborcza Polskiej Zjednoczonej P artii Robotniczej w Zakładach Przemysłu Gumowego "Stomil". Funkcję I sekretarza Komitetu Zakładowego ponownie powierzono Marianowi Brońskiemu, zaś przewodniczącym Zakładowej Komisji Kontrolno- Rewizyjnej został Leszek Mielcarzewicz.

Konrad Drzewiecki

Sześćdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy artystycznej obchodził znakomity tancerz, choreograf, kompozytor i scenograf Konrad Drzewiecki. Z tej okazji w Sali Białej Urzędu Miejskiego spotkali się z Jubilatem przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich i miejskich. Zasługi artysty, szczególnie blisko związanego z Poznaniem, gdzie stworzył tyle niezapomnianych kreacji, gdzie założył kierowany przez siebie Polski Teatr Tańca Balet Poznański przedstawił prezydent Poznania Andrzej Wituski. W imieniu Sejmu i Rady Krajowej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego wyraził podziękowanie zasłużonemu artyście prof. Jerzy Ozdowski. Pisma gratulacyjne nadesłali: sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Andrzej Wasilewski, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik, minister kultury i sztuki Aleksander Krawczuk oraz - w imieniu Narodowej Rady Kultury - Bogdan Suchodolski.

Ostatni dzień III Międzynarodowych Targów Drobnej Wytwórczości "Kooperacja 86" W sali widowiskowo-sportowej "Arena" rozpoczęła gościnne występy Leningradzka Rewia na Lodzie. W salonie "Empiku" na Osiedlu Piastowskim otwarto wystawę plakatu estońskiego ze zbiorów Edgara Pilla. Pierwszy dzień "VI Salonu Poznaniaków" w Poznańskim Towarzystwie Fotograficznym.

I I

W wieku pięćdziesięciu dziewięciu lat zmarł lekarz internista dr Mieczysław Filas, koordynator do spraw przemysłowej służby zdrowia, działacz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, współzałożyciel Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego na J eżycach.

W Domu Kultury "Ratajan" odbył się przegląd piosenki żołniers ki ej . W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza koncertował Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Stefana Stuligrosza. Towarzyszyła mu na organach Elżbieta Karolak. 25.10. Jubileusz stulecia poznańskiej organizacji architektów. W zorganizowanym z tej okazji spotkaniu uczestniczyli licznie poznańscy twórcy - autorzy wielu osiedli i gmachów oraz sekretarz generalny Stowarzyszenia Architektów Polskich Zygmunt Skrzydlewski.

Grupa wyróżniających się architektów została udekorowana odznaczeniami państwowymi. Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski otrzymali Marian Fikus i Włodzimierz Wojciechowski. Poznańskiemu Oddziałowi Stowarzyszenia Architektów Polskich przyznano Odznakę Honorową Miasta Poznania i Odznakę Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego". W siedzibie Stowarzyszenia przy Starym Rynku odsłonięto pamiątkową tablicę. Aktu tego dokonali senior Florian Rychlicki oraz najmłodsza stażem członkini Stowarzyszenia - Ewa Możejko- Rogowska. Symboliczną klamrę między dawnymi i nowymi czasy stanowiła otwarta wystawa Poznań notatki fotograficzne.

W sali konferencyjnej Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej obradowała Dzielnicowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Stare Miasto. Przybyło 276 delegatów, reprezentujących ponad trzynastotysięczną rzeszę członków i kandydatów staromiejskiej organizacji partyjnej. Obradom przysłuchiwał się sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Andrzej Rakowski. Referat przedstawił I sekretarz Romuald Łukaszewski. Konferencja wybrała nowy Komitet Dzielnicowy. Obowiązki I sekretarza powierzono ponownie Romualdowi Łukaszewskiemu. Dorobek minionej kadencji oceniła Dzielnicowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grunwald. Przyjęto nowy program działania. W konferencji uczestni

Wydarzenia w Poznaniu (25.10.)

czył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Zygmunt Kyc. Na I sekretarza został ponownie wybrany Jan Wojciechowski. Wybrano także Dzielnicową Komisję Kontrolno- Rewizyjną, na której czele stanął Henryk Sobkowiak. Odbyły się uroczystości jubileuszu pięćdziesięciolecia V Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Koszutskiej. W auli uniwersyteckiej zebrali się absolwenci, profesorowie, zaproszeni goście. Prezydent Poznania Andrzej Wituski, podkreślając zasługi Szkoły dla miasta, nadał jej Odznakę Honorową Miasta Poznania. Zasłużeni nauczyciele wyróżnieni zostali wysokimi odznaczeniami państwowymi. W drugiej części uroczystości wystąpiła absolwentka Liceum, aktorka Teatru Polskiego w Warszawie Hanna Stankówna. Koncertowała też Orkiestra Kameralna Polskiego Radia i Telewizji, pod batutą absolwentki Agnieszki Duczmal.

Na placu apelowym Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego dodonano promocji oficerów rezerwy. Akty nominacyjne wręczał komendant Szkoły gen. bryg. Zdzisław Głuszczyk. W Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odsłonięto - w sto drugą rocznicę urodzin i dwudziestą drugą rocznicę śmierci - tablicę poświęconą pamięci twórcy poznańskiej szkoły ekonomicznej Edwarda Taylora. Przemówienia wygłosili: rektor prof. dr hab. Jacek Fisiak oraz prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prof. dr hab.

Zbigniew Zakrzewski. Głos zabrał także wicemarszałek Sejmu Jerzy Ozdowski. Odsłonięcia tablicy dokonał Jacek Fisiak. N a spiżowej płycie obok podobizny profesora wyryto: Edward Taylor, 1884-1964. Wybitnemu teoretykowi, twórcy poznańskiej szkoły ekonomicznej w setną rocznicę urodzin - uczniowie. Pod tablicą złożono wiązanki kwiatów. Premierowa inscenizacja trzech utworów baletowych w Polskim Teatrze Tańca -. Balecie Poznańskim, w choreografii i organizacji przestrzeni Konrada Drzewieckiego (także kostiumy i światło). Le

Ewa Mosiowiec i Ryszard Węgrzynek w Legendziegen da Henryka Wieniawskiego. Partię skrzypcową wykonał Michał Grabarczyk. Tańczyli: Ryszard Węgrzynek oraz Ewa Mostowiec, Mirosław Ogórek i Wacław Rejdych. Wodnica Eugeniusza Knapi

Mariola Hendrykowska 1 Jacek Miszczak w Wodnicy

Scena zbiorowa z Dziwożonka (Corale interstudio a aria w wykonaniu Polskiej Orkiestry Kameralnej). Tańczyli: Mariola Hendrykowska, Dominika Antkowiak i Jacek Miszczak oraz Krzysztof Cybe, Władysław Janicki, Witold Krasucki i Roman Majkut. Dziwożony Piotra Perkowskiego (Nokturn - nagranie Orkiestry Polskiego Radia i Telewizji w Krakowie, pod dyrekcją Zygmunta Rycherta). Tańczyli: Katarzyna Babula, Paweł Kromolicki, Krzysztof Raczkowski, Ewa Cymer, Grażyna Grabowska, Marta Kluż i Joanna Semeńczuk.

W Teatrze Muzycznym Jerzy Golfert obchodził jubileusz czterdziestopięciolecia pracy artystycznej. W galerii Teatru Wielkiego odbyło się uroczyste spotkanie z okazji czterdziestolecia Towarzy

J85stwa Polska-Austria. Przemawiał prezes zarządu Józef Boroń. W części artystycznej koncertowała Aleksandra Utrecht (fortepian;.

223 Koncert Poznański w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Na inaugurację cyklu 1986/ /1987 wystąpiła Wielkopolska Orkiestra Symfoniczna, pod dyrekcją Antoniego Grefa i Bohdana J armołowicza. Solistami byli: Krystyna Pakulska (sopran), Bernard Ładysz (bas), Holender Cees Staps (tenor) oraz Jerzy Karwowski (saksofon) . XXI Wystawa Psów Rasowych na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich.

W wieku siedemdziesięciu czterech lat zmarł Henryk Kisiel, zasłużony działacz turystyki, przewodnik miejski, prezes Koła Przewodników przy Oddziale Poznańskim Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego w latach 1951-1952 i 1955- 1956.

26.10. Z okazji zbliżającej się rocznicy Rewolucji Październikowej, w Parku- Pomniku Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko- Radzieckiej na Cytadeli pracowano społecznie.

Przybyli członkowie władz partyjnych i administracyjnych, z zastępczynią członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabrielą Rembisz. Obecni byli pracownicy Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich z konsulem generalnym ministrem pełnomocnym Iwanem Bojką, oraz goście z Char

Wydarzenia w Poznaniu (26 - 27.10.)kowa. Zasadzono ponad tysiąc brzóz i lip. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza koncertował jeden z najwybitniejszych skrzypków jazzowych Michał U rbaniak z grupą "Constallation" W drugiej części koncertu wystąpił Czesław Niemen. W Pałacu Kultury odbył się koncert chóru męskiego "Arion", inaugurujący obchody siedemdziesięciopięciolecia zespołu. Dyrygował Andrzej Niedziałkowski. Solistami byli: Jolanta PodlewskaZdańska i Jan Drajerczak. Akompaniował Zenon Białas (fortepian). Inauguracja Poznańskich Spotkań Chóralnych. W auli Akademii Muzycznej śpiewał gościnnie sześćdziesięciosześcioosobowy zespół "Martins Choere" z Republiki Federalnej Niemiec, pod dyrekcją Marcina Karpińskiego. W drugiej części koncertu wystąpił Chór Nauczycielski, pod batutą Mariana N agórskiego.

Do finału wojewódzkiego Olimpiady Wiedzy Ekologicznej zakwalifikowały się dwadzieścia cztery osoby. Spotkały się one w sali I Liceum Ogólnokształcącego im.

Karola Marcinkowskiego. N ajlepszym okazał się Waldemar Grotowski z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza. 27.20. O godz. 12.00, z okazji Światowego Dnia Modłów o Pokój w Asyżu, rozległ się Dzwon Pokoju. Obradował Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Posiedzeniu, w którym uczestniczyła zastępczyni członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Gabriela Rembisz, przewodniczył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik.

Podstawowym tematem były zadania wojewódzkiej organizacji w realizacji postanowień pozjazdowej Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej. Na porządku obrad znalazły się także sprawy organizacyjne. Wprowadzenia do dyskusji dokonał sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Andrzej Rakowski. Podsumował dyskusję Edward Łukasik. Plenum podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu wdrażania wojewódzkiego programu realizacji U chwały X Zjazdu. Przyjęto także do wiadomości komplet dokumentów formułujących zadania wojewódzkich władz partyjnych. Plenum zatwierdziło też przewodniczących nowo powołanych komisji problemowych. Uczestnicy obrad powołali nową Radę Redakcyjną "Gazety Poznańskiej", której przewodniczącym został Jan Kołodziejczak. Zatwierdzono Włodzimierza Malendowskiego na stanowisku kierownika Wydziału Nauki, Oświaty i Kultury; Włodzimierza Kowalskiego - na stanowisku kierownika Rejonowego Ośrodka Propagandy Partyjnej; Adama Kaźmierczaka - na stanowisku kierownika Biura Wojewódzkiej Komisji Kontrolno- Rewizyjnej.

Otwarciem wystawy bułgarskiego plakatu teatralnego w "Empiku" przy ul. Ratajczaka zainaugurowano Dni Kultury Bułgarskiej. U czestniczyli w otwarciu m in.

Kina Eojadżijewa - minister pełnomocny Ambasady Bułgarskiej w Polsce oraz Iwan Walew - zastępca dyrektora Bułgarskiego Ośrodka Kultury i Informacji w Warszawie Obecni byli wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski i wiceprezydent Poznania Mirosław Kopiński. Współczesną poezję bułgarską oraz muzykę bałkańską przedstawili artyści scen poznańskich oraz bułgarska pianistka Cwetana Żełobowska. Ukonstytuował się Komitet Organizacyjny Obchodu 70. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego. N a przewodniczącego wybrano prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Mariana Jakubowicza. Sprawy związane z lecznictwem, szczególnie w dzielnicy staromiej - skiej, były głównym tematem sesji Dzielnicowej Rady Narodowej Stare Miasto. Wprowadzeniem do dyskusji było wystąpienie dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej S tare Miasto Leszka Sieńko. N ajwiększą bolączką staromiejskiej służby zdrowia są nieobsadzone etaty. Pod koniec października 1986 r. brakowało 186 pielęgniarek i 27 lekarzy w przychodniach. Niektóre większe przychodnie, jak i Szpital im. Józefa Strusia, wymagają pilnej rozbudowy, głównie ze względu na potrzebę uruchomię

nia nowych oddziałów, m. in. ginekologicznego, a także specjalistycznych przychodni. N a zakończenie sesji radni przyjęli uchwałę w sprawie funkcjonowania placówek służby zdrowia. W Biurze Wystaw Artystycznych w "Arsenale" otwarto wystawę prac Krzysztofa Kiwerskiego (malarstwo), Krzysztofa Kędzierskiego (rzeźba) i Adama Wsiółkowskiego (malarstwo) .

I JM I

W wieku sześćdziesięciu dwóch lat zmarł pułkownik pożarnictwa Józef Dobosz, komendant Szkoły Chorążych Pożarnictwa od l września 1954., radny Miejskiej Rady N arodowej od 1975 r., przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Łączności oraz Komisji Wychowania, Oświaty i Kultury. U dekorowany Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. 28.10. Inauguracja " Uniwersytetu III Wieku" w auli Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza.

W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego rozpoczął się konkurs pl. Najlepsze zdjęcie miesiąca. W Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego kolejne posiedzenie "Klubu Dwudziestu". Został on powołany przez wojewodę poznańskiego i zrzesza dyrektorów największych przedsiębiorstw województwa. Tym razem przedmiotem dyskusji była kwestia ochrony środowiska, problemy związane z zatrudnianiem pracowników oraz przygotowania do budowy osiedla domków jednorodzinnych w Strzeszynie.

Z podróży artystycznej do Republiki Federalnej Niemiec i Szwajcarii powróciła orkiestra symfoniczna Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Renarda Czajkowskiego. Towarzyszył jej pianista Piotr Paleczny. 29.10. Dzielnicowa Konferencja Sprawozdawczo- Wyborcza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej J eżyce. Uczestniczył w niej sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Zygmunt Kyc. Spośród dwustu delegatów Konferencja wybrała nowy Komitet oraz dzielnicową Komisję Rewizyjną. Funkcję I sekretarza Komitetu Dzielnicowego powierzono ponownie Ryszardowi Tomaszewskiemu. W sali Teatru Polskiego załoga Pracowni Konserwacji Zabytków obchodziła "Dzień Pracownika PKZ". Z tej okazji najbardziej zasłużeni konserwatorzy uhonorowani zostali odznaczeniami państwowymi przez wiceprezydenta Poznania Bogdana Zastawnego oraz odznakami "Za opiekę nad zabytkami", które wręczył wojewódzki konserwator zabytków Henryk Nowakowski. Z inicjatywy Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego, zorganizowano konferencję na temat udziału chrześcijan w rozwoju Polski. Uczestniczył w niej członek Rady Państwa Kazimierz Morawski. Obecni byli przedstawiciele kościołów i wspólnot religijnych. Przybył przewodniczący Wojewódzkiej Rady N arodowej Tadeusz Czwojdrak.

Przebywająca w Wielkopolsce (od 27 X) delegacja z Plowdiw (Bułgaria) przyjęta została przez sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisława Piotrowicza. W Zamku Przemysława otwarto wystawę pl. Mieszczański salon muzyczny w Polsce XIX w. Na "dachu miasta", czyli w wieżowcu Biblioteki Akademii Ekonomicznej, gdzie ulokowano Telewizyjny Ośrodek Nadawczy, specjaliści z Okręgowego Urzędu Radiokomunikacji zwołali konferencję prasową. Wśród obecnych był także mgr inż. Wacław Kucharski z Centralnego Laboratorium Radio

Wydarzenia w Poznaniu (29.10- 1.11.)

komunikacji - konstruktor komputera sterującego cyklem pracy i nadzorującego Ośrodek.

Niecodzienna uroczystość odbyła się w kamienicy przy ul. Engla 12. Z okazji setnej rocznicy urodzin Wacława N owaka, odwiedzili go harcerze oraz przedstawiciele władz miejskich i dzielnicowych. Dostojnemu Jubilatowi Miejska Rada Narodowa przyznała za całokształt pracy społecznej i wychowawczo-oświatowej Odznakę Honorową Miasta Poznania, natomiast Komenda Chorągwi Poznańskiej Związku Harcerstwa Polskiego - honorową złotą odznakę "Harcerska służba Ziemi Poznańskiej". Pan Wacław Nowak otrzymał listy gratulacyjne od prezydenta Poznania, naczelnika dzielnicy Grunwald oraz komendanta Chorągwi Poznańskiej. W salonie Biura Wystaw Artystycznych otwarto wystawę prac Zenony Olcjniczakowej pt. Głos kamieni. 30.10 O godz. 12 dokonano oficjalnego otwarcia wyremontowanego Mostu Marchlewskiego. W obecności l sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Łukasika, wojewody poznańskiego Bronisława Stęplowskiego oraz prezydenta Poznania Andrzeja Wituskiego złożono meldunek o wykonaniu robót. Prace, które rozpoczęły się 16 czerwca, zostały zakończone z jednomiesięcznym wyprzedzeniem. W przedsięwzięciu tym brało udział dwudziestu jeden wykonawców, m. in. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne i Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych. Szybkie tempo robót było też możliwe dzięki wydatnej pracy robotników i kierownictwa, z dyrektorem Zarządu Dróg i Mostów inż. Zefirynem Grabskim na czele. Most otrzymał nowe oświetlenie sodowe, nową nawierzchnię, chodniki oraz oznakowanie. Podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do przedterminowego wykonania robót, złożył Edward Łukasik. W fotoplastikonie premiera nowego programu "Iron Maiden" (przeźrocza stereoskopowe) i otwarcie wystawy fotografii Antoniego Ruta.

W wieku siedemdziesięciu sześciu lat zmarł artysta-muzyk Roman Czarnecki, wiolonczelista - koncertmistrz Państwowej Filharmonii od początku do końca sezonu 1963/1964. U dekorowany Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski. 31.10. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Krzysztofa Missony . Solistami byli reprezentanci Polski w IX Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Henryka Wieniawskiego: Klaudyna Broniewska, Adam Taubic i Robert Kabara. Z podróży artystycznej do Republiki Federalnej Niemiec i Szwajcarii powrócił zespół Teatru Wielkiego, pod kierownictwem Mieczysława Dondajewskiego. 1.11. Święto Zmarłych. Nastrój panujący w Poznaniu w tym dniu przelał na gazetową szpaltę reporter ..Głosu WielkopoTskiego" (3 XI 1986): "W sobotę zajaśniało pięknym jesiennym słońcem Wjego promieniach, złoto-purpurowe liście spadały na krzyże, na mogiły, na głowy pochylonych nad nimi ludzi. W ciszy, z rzadka przerywanej szeptami rozmów, rozbłyskało coraz więcej zniczy i świeczek. Wpatrując się w ich migotliwy blask, zebrani na cmentarzach powracali pamięcią do tych, których już nie ma pośród nas. Odeszli, ale trwają w naszej pamięci, wciąż są nam bliscy. Paq1iętamy o nich i każdego roku w Swięto Zmarłych składamy im hołd. Pamiętamy również o rzeszach bezimiennych, którzy oddali życie walcząc o wyzwolenie narodowe i społeczne [...] Hołd ofiarom wojennych zmagań oddawali ci, którzy sami przeżyli ich okropności oraz przedstawiciele najmłodszego pokolenia. Na poznańskiej Cytadeli o mogiły żołnierzy różnych armii zadbali uczniowie i przedszkolacy. W sobotę i niedzielę wszystkie drogi wiodły na cmentarze". 2.11. W Teatrze Nowym rozpoczęła się konkursowa impreza amatorskiego ruchu artystycznego pl. Zaduszki. Było to spotkanie recytatorów i śpiewających poezję, poświęcone twórczości zmarłych polskich pisarzy współczesnych. Zorganizowano wystawy, dyskusje, imprezy teatralne. Wielkopolska Symfoniczna Orkiestra Objazdowa, pod kierownictwem Antoniego Grefa, udała się w podróż artystyczną do Holandii. 3.11. W Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyło si? posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Współdziałania Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Zjednoczonego S tronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego oraz Prezydium Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, z udziałem przewodniczących oddziałów wojewódzkich Stowarzyszenia PAX, Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego i Polskiego Związku Katolicko-Społecznego. Obradom przewodniczył I sekretarz Komitetu W ojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik.

W Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich sesja Zgromadzenia Ogólnego poznańskiego oddziału Pol

skiej Akademii Nauk. Po wystąpieniu prezesa pro( dra VVładysława Węgorka, referat pl. Archeologia o pochodzeniu Slo wian i początkach państwa polskiego wygłosił członek rzeczywisty Akademii, prof. dr Witold HenseI. W Palarni Teatru Wielkiego śpiewała dla członków Towarzystwa Miłośników Opery Jolanta Wrożyna. Akompaniował Zenon Białas.

Opublikowano wyniki ogólnopolskiego konkursu poetyckiego na tryptyk wierszy o pokoju. I Nagrodę zdobyła Hanna Kacewicz- Sygidus. Awaria głównej magistrali cieplnej w rejonie pętli tramwajowej na Zawadach. 1. W pawilonie Nr 31 Międzynarodowych Targów Poznańskich rozpoczęła się ogólnokrajowa giełda galanterii techniczej. Tematem plenum Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego były problemy budownictwa mieszkaniowego. Obradami kierował przewodniczący Alojzy BryI. Referat wygłosił sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Andrzej Grudziński.

Sesja poświęcona atestacji stanowisk pracy oraz przeglądowi struktur organizacyjnych poznańskiego Klubu Dziennikarzy Ekonomicznych. W spotkaniu wziął udział I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik. Z kilkudziesięcioosobową grupą rezerwistów · - mieszkańców woj. poznańskiego spotkali się w siedzibie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Stanisław Piotrowicz i wicewojewoda poznański Tadeusz Zając.

Odbyła siię konferencja pl. 20 lat międzynarodowych paktów praw czlowieka. Przybyli na nią przedstawiciele władz, z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Janem Maćkowiakiem. Przewodniczył dyrektor Instytutu Państwa i Prawa Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Adam Łopatka.

Przedstawiciele praktyki przemysłowej z całego kraju, środo

Wydarzenia w Poznaniu ( 4- 6.11.)

wiska akademickiego, Ministerstwa Finansów oraz Narodowego Banku Polskiego spotkali się w Isiedzibde Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, na konferencji naukowej nt. "Zródła i formy zasilania finansowego przedsiębiorstw w latach 1986-1990".

W sali Kominkowej Pałacu Kultury zebrał się na posiedzeniu plenarnym Zarząd Wojewódzki Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej. Narada poświęcona była realizacji Uchwały X Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w zakresie pogłębiania przyjaźni polsko-radzieckiej. N a dziedzińcu siedziby Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół N auk odsłonięta została, w dwudziestą piątą rocznicę śmierci, tablica ku czci ks. prof. Szczęsnego Dettloffa (1878 -1961), historyka sztuki i jednego ze współzałożycieli U niwersytetu Poznańskiego oraz poznańskiej Szkoły Sztuk Zdobniczych. Odsłonięcia tablicy dokonał prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prof. dr Zbigniew Zakrzewski. Stan realizacji wniosków i postulatów zgłoszonych podczas kampanii wyborczych do rad narodowych i samorządów mieszkańców był głównym tematem posiedzenia plenarnego Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego.

Jury, pod przewodnictwem Wiesława Komasy, przyznało nagrody w konkursie Zaduszki J oannie Ruteckiej i Waldemarowi Koperkiewiczowd z Mławy (w kategorii poezji śpiewanej) oraz Aleksandrowi Jędrzejczakowi z Bydgoszczy (w kategorii recytacji). 5.11. W redakcji "Gazety Poznańskiej" wręczono dyplomy laureatom trzeciej edycjd konkursu literackiego Przedpole": Piotrowi Bagińskieu Jarosławowi Błotnemu, Annie , .

Bronieckiej i Jackowi StachowIakowi. Ocena pracy samorządów mieszkańców była głównym tematem

XIV Sesji Dzielnicowej Rady N arodowej Nowe Miasto. W obradach, którym przysłuchiwał się prezydent Poznania Andrzej Wituski, wskazywano na potrzebę konsultacji między urzędami a komitetami osiedlowymi. Domagano się ochrony prawnej dla działaczy samorządowych i respektowania ich postanowień. V konferencja na temat lekkiego budownictwa, lekkich przegród z płyt warstwowych, z udziałem ok. 300 osób reprezentujących 130 przedsiębiorstw, biur projektowych i ośrodków badawczych. W Zespole Szkół Odzieżowych podsumowano działalność hufców pracy w roku szkolnym 1985/1986 oraz akcji "Lato 86". Wyróżniono najlepsze komendy, komendantów i uczestników. W kategorii szkół zawodowych I miejsce przyznano gospodarzom spotkania. Laureatom puchary wręczyli wicekurator oświaty i wychowania Stefan Barłóg oraz komendant wojewódzki Ochotniczych Hufców Pracy Andrzej Szymankiewicz. Janusz Kegel - uczeń IX Liceum Ogólnokształcącego wyróżniony został za uratowanie tonącego w Jeziorze Rakoniewickim dziesięcioletniego dziecka (3 VII 1986). Konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, minister pełnomocny Iwan Bojko spotkał się z liczną .grupą młodzieży zrzeszonej w szkolnych kołach Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej.

Przedstawiciel Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Siergiej Bogolubow spotkał się z uczniami i nauczycielami Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Erazma z Rotterdamu. Była to rewizyta po spotkaniu z delegacją Szkoły (3 X) w Konsulacie, kiedy to uczniowie wręczyli przedstawicielom Konsulatu Księgę Pokoju.

Pierwszy dzień ekspozycji Z archiwum PTF w salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego. 6.11. Z inicjatywy Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich, odbyło się spotkanie dyrektorów największych przedsiębiorstw z zastępcą kierownika Wydziału Ekonomicznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Włodzimierzem Hausnerem. Zapoznał on zebranych z istotą i treściami drugiego etapu reAoT -my goqnoHarczej.

Jubileusz osiemdziiesięciopięciolecia urodzin red. Andrzeja Trelli, zasłużonego działacza Stronnictwa Demokratycznego od lQ45 r., redaktora naczelnego "Ilustrowanego Kuriera Polskiego" w latach 1945-1950. Gratulacje jubileuszowe składał przewodniczący Centralnego Komitetu Stronnictwa Tadeusz W. Młyńczak.

W wieku osiemdziesięciu dwóch lat zmarł mgr inż. Edmund Boiński, dyrektor Okręgowego Zarządu Wodnego w latach 1965-1970. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W wieku sześćdziesięciu lat zmarł lek. med. Stefan Chalcarz, ordynator oddziału niemowlęcego Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w latach 1963-1983. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 7.11. Sześćdziesiąta dziewiąta rocznica wybuchu Rewolucji Październikowej. Główne uroczystości rozpoczęły się pod Pomnikiem Bohaterów na Cytadeli. Przybyły rzesze mieszkańców Poznania. O godz. 12 rozległy się dźwięki Dzwonu Pokoju. Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lotniczych odegrała hymny Polski i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Pochyliły się sztandary kompanii honorowej Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarneckiego, organizacji kombatanckich i społecznych. Przy łoskocie werbli, wieńce pod pomnikiem złożyły delegacje władz i stronnictw politycznych, z zastępczynią członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabrielą Rembisz oraz sekretarzami Komitetu Wojewódzkiego: Stanisławem Piotrowiczem, Janem Maćkowiakiem i Andrzejem Rakowskim. Hołd bohaterom Października oddała delegacja władz administracyjnych, z przewodniczącym Wojewódzkiej Rady N arodowej Tadeuszem Czwojdrakiem, wojewodą poznańskim Bronisławem Stępiowskim, przewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej Stanisławem Antczakiem i prezydentem Poznania Andrzejem Wituskim. Obecni byli pracownicy radzieckiego Konsulatu Generalnego, z konsulem generalnym, ministrem pełnomocnym Iwanem Bojko.

Podniosła uroczystość odbyła się w Alei Republik, gdzie odsłonięto - z inicjatywy Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej oraz Społecznego Obywatelskiego Komitetu Budowy Parku- Pomnika Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko-Radziecskiej - tablicę poświęconą pamięci Wandy Wasilewskiej. Po powitaniu zebranych przedstawicieli władz, byłych działaczy Związku Patriotów Polskich oraz żołnierzy I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki przez przewodniczącego Społecznego Komitetu Edwarda Stachowiaka, przemawiał były żołnierz kościuszkowskiej jednostki płk Szymon Lisowicz. Odsłonięcia tablicy dokonali: byłe "platerówki" Maria Łacińska i Maria Szmyt, były działacz Związku Patriotów Polskich Bolesław Swierkowski oraz były żołnierz I Dywizji płk Tadeusz Wodziczka. Pod tablicą złożono wieńce i kwiaty. Kulminacyjnym punktem rocznicowych uroczystości była okolicznościowa akademia. Przybyli na nią przedstawiciele władz politycznych, z zastępczynią członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabrielą Rembisz oraz sekretarzami Komitetu Wojewódzkiego Janem Maćkowiakiem, Stanisławem Piotrowiczem, Andrzejem Rakowskim i Jerzym Silskim, administracyjnych z przewodniczącymi Wojewódzkiej i Miejskiej Rad Narodowych Tadeuszem Czwojdrakiem i Stanisławem Antczakiem, a także wojewodą poznańskim Bronisławem Stęplowskim i prezydentem Poznania Andrzejem Wituskim. Obecni byli przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzy Bryi, Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Augustyn Kogut i Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej Maria Rynkie*wicz, przedstawiciele Ludowegol Wojska Po'skiego oraz załóg zakładów pracy. Serdecznie powitano konsula generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, ministra pełnomocnego Iwana Bojko. Po odegraniu hymnów Polski i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich przemawiał sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Silski. W części artystycznej akademii wystąpili Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lotniczych, aktorzy scer poznańskich oraz uczniowie szkolbaletowej . Od wczesnych godzin rannych delegacje władz Poznania i Wielkopolski, zakładów pracy, szkół, organizacji społecznych i młodzieżowych, kombatanckich i osoby prywatne składały wizyty w Konsulacie Generalnym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, przekazując pozdrowienia dla ludzi radzieckich.

W wieku pięćdziesięciu dwóch lat zmarł mgr inż. Wacław Stróżyk, dyrektor Zespołu S 'kół Zawodowych Fabryki ObraDiarek Specjalnych "Ponar- Wiepofama" od roku 19811. Konsul Generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, minister pełnomocny Iwan Bojko wydał przyjęcie z okazji sześćdziesiątej dziewiątej rocznicy Rewolucji Październikowej. Przybyli zastępczyni członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabriela Rembisz, przedstawiciele kierownictw polityczno-administracyjnych województw: jeleniogórskiego, kaliskiego, konińskiego, legnickiego, leszczyńskiego, opolskiego, poznańskiego, sieradzkiego, wałbrzyskiego i wrocławskiego. Pracownikom Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu i całemu narodowi radzieckiemu życzenia dalszych sukcesów na drodze realizacji uchwał XXVII Zjazdu Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego w budowie lepszego jutra, w pokoju i spokoju, złożył Jan Janicki - I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kaliszu.

Rozpoczął się XV Samochodowy Rajd Wielkiego Października. O godz. 19.30 dwuosobowe załogi wystartowały do etapu nocnego. Do rywalizacji przystąpiło 99 załóg. Zakończenie giełdy galanteryjnej. 8.11. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza inauguracja IX Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego. Obok uczestników, jurorów, reprezentantów środowiska muzycznego i oczywiście setek melomanów, do wypełnionej w nadkomplecie sali przybyli przedstawiciele władz państwowych, z wicepremierem Zbigniewem Gertychem, kierownikiem Wydziału KuHury Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Ro

Inairguracja IX Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego. Przemawia prezydent Poznania Andrzej Wi tuski

13 Kronika 1/88botndczej Tadeuszem Sawicem i wiceministrem kultury i sztuki Krystyną Marszałek-Młyńczyk. Obecni byli reprezentanci władz województwa poznańskiego i Poznania, z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Janem Maćkowiakiem, wojewodą poznańskim Bronisławem Stęplowskdm i prezydentem Poznania Andrzejem Wituskim. Po odegraniu przez orkiestrę Państwowej Filharmonii hymnu narodowego, gości powitał przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, prezydent Poznania Andrzej Wituski. W pierwszej części wieczoru orkiestra symfoniczna Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Renarda Czajkowskiego, wykonała Rapsodię litewską Mieczysława Karłowicza oraz z Romanem Jabłońskim Koncert na wiolonczelę i orkiestrę Witolda Lutosławskiego. Po przerwie audytorium wysłuchało Stabat Ma ter Karola Szymanowskiego. Współwykonawcami byli: Elżbieta Towarnicka (sopran), Krystyna Szostek - Radkowa (mezzosopran), Andrzej Hiolski (baryryton) oraz Chór Akademicki Politechniki Szczecińskiej, przygotowany przez Jana Szyrockiego. Wykonawcy zostali nagrodzeni nie milknącymi brawami i zmuszeni do bisu ostatniej części dzieła Szymanowskiego. Na pierwszym posiedzeniu zebrało się jury IX Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego, pod przewodnictwem prof. Stanisława Wisłockiego. Na wiceprzewodniczących wybrano Władimira Awramowa (Bułgaria) i Andre Gertlera (Belgia), a na sekretarza - Zenona Płoszaja. W godzinach popołudniowych, w salach "Empiku" przy ul. Ratajczaka otwarta została wystawa zatytułowana Motywy muzyczne w exlibrisie i grafice światowej ze zbiorów Feliksa Wagnera, a w Biurze Wystaw Artystycznych otwarto wystawę medali przygotowaną przez Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu. Odbyło się losowanie kolejności występów w IX Konkursie Skrzypcowym, połączone z prezentacją kandydatów oraz spotkaniem z przedstawicielami organizatorów i jury. Oficjalną inaugurację Konkur

9.11,

Wydarzenia w Poznaniu (8-11.11.)

su poprzedziło wywieszenie w holu auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza olbrzymiego gobelinu nawiązującego do postaci Henryka Wieniawskiego. Dzieło, projektu Włodzimierza Schmidta, wykonane zostało w pracowni Urszuli Plewki - Schmidt. Po złożeniu wieńców i kwiatów pod Pomnikiem Eohaterów na Cytadeli nastąpił start do etapu dziennego XV Samochodowego Rajdu Wielkiego Października.

Pierwszy dzień przesłuchań pierwszego etapu IX Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego. Wystąpiło dwunastu skrzypków. Rano: Eijin Nimura (Japonia), Benita N ordell (Finlandia), Kazimierz Olechowski (Polska), Krystyna Osostowicz (Wielka Brytania) i Ewelina Pachucka (Polska). Po

Eijin Nimura

Kazimierz Olechowski

południu natomiast: Jae-Hong- Park (Wielka Brytania), Oleg, Pochanowskij (Związek Radziecki), Yamir E. Portoundo Garzon (Kuba), Hubert Pralicz (Monako), Alexander Romanul i Doran Schifter (Stany Zjednoczone Ameryki Płn.) oraz Patricia Shih (Kanada). Ogłoszenie wyników XV Samochodowego Rajdu Wielkiego Października. Rajd ukończyło 91 załóg. I miejsce zajęła załoga z Czechosłowacji.

W hotelu "Poznań" serwowano dania z kuchni berlińskiej "Schultheiss- Bdiuhaus". 10.11. XVI Sesja Wojewódzkiej Rady N arodowej. U czestniczyli w niej przedstawiciele wojewódzkich instancji Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, Stronnictwa Demokratyczneego, Wojewódzkiego Porozumienia Związków Zawodowych, zakładów pracy, a także Ministerstwa Budownictwa. Posiedzenie poświęcone było perspektywicznemu programowi rozwoju budownictwa mieszkaniowego oraz infrastruktury technicznej i społecznej w woj. poznańskim. Wprowadzenia do dyskusji dokonał wicewojewoda poznański Alojzy BryI. Przy siedmiu głosach wstrzymujących się podjęto uchwałę w sprawie likwidacji gminy Czerwonak oraz utworzenia szóstej dzielnicy Poznania. Radni zapoznani zostali z informacją o działalności Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej.

Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w środowisku kultury. Zebranie 9tworzył I sekretarz Komitetu Srodowiskowego Kultury Franciszek Łozowski, witając sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Jana Maćkowiaka oraz władze partyjne Starego Miasta. Funkcję I sekretarza powierzono Wojciechowi Spaleniakowi, wicedyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego. Drugi dzień przesłuchań pierwszego etapu IX Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego.

11.1(1. W Szkole Podstawowej Nr 84 im.

Tadeusza Kościuszki gościła delegacja pracowników naukowych i nauczycieli z Drezna (Niemiecka

Repluiblika Demokratyczna). W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej i Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Wilda. Zastępczyni członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabriela Rembisz odwiedziła załogę jednego z wydziałów Fabryki Kosmetyków ",Lechia" . Dziesiątki ton rogali przygotowały poznańskie piekarnie na imieniny Marcina. Trzeci dzień przesłuchań pierwszego etapu IX Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego. Rozpoczęła je Maria Baranowska; wystąpili też Mirosław Bocek i Klaudyna Broniewska.

W wieku siedemdziesięciu siedmiu lat zmarł doc. dr hab. Władysław Twardosz, kierownik Kliniki Urologicznej Instytutu Chirurgii Akademii Medycznej w latach 1970-1079, założyciel i pierwszy prezes oddziału poznańskiego Polskiego Towarzystwa Urologów w latach 1974-1979, radny Dzielnicowej Rady Narodowej Stare Miasto i przewodniczący jej Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej w latach 1958-1974, wiceprezes i prezes Zarządu Miejskiego Polskiego Czerwonego Krzyża o w latach 1056-19S6. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

12.11. Z udziałem ok. 100 poetów rozpoczął się IX Międzynarodowy Listopad Poetycki. Przybyli twórcy

13*z Bułgarii, Czechosłowacji, Cypru, Grecji, Jugosławii, Węgier 1 Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. W otwarciu, w Sali Wielkiej Pałacu Kultury, brała udział młodzież poznańskich szkół średnich. Witał przybyłych prezes poznańskiego oddziału Związku Literatów Polskich Nikos Chadzinikolau. Odczytano werdykt jury o nagrodach za najlepsze publikacje poetyckie, wydane w okresie między VII a IX Listopadem Poetyckim. Jury, pod przewodnictwem Wojciecha Żukrowskiego, nagrodę w dziedzinie poezji przyznało Józefowi Ratajczakowi za tom wierszy Godziny widzeń, w dziedzinie przekładów - Nikosowi Chadzinikolau za antologię poezji greckiej XX w. Nowe przestrzenie Ikara (Wydawnictwo Poznańskie) ; w dziedzinie kryty ki - Krzysztofowi Gąsiorowskiemu za szkice Fikcja realna. Jury, pod przewodnictwem Nibosa Chadzinikolau, Nagrodę Poetycką im. Kazimiery Iłłakowiczówny, za najlepszy poetycki debiut książkowy roku. przyznało Markowi Zgaińskiemu za tom wierszy Doskonały nieznajomy (Wydawnictwo Poznańskie). Aktorzy poznańscy przedstawili program poetycki Pieśni Salony.

Kierownik Wydziału Kultury 1 oztuki Urzędu Miejskiego Andrzej Goćwinski wręcza nagrodę Markowi Zgaińskiemu W mieszkaniu-pracowni Kazimiery Iłłakowiczówny przy ul. Gaj owej wręczono Markowi Zgaińskiemu nagrodę noszącą imię poetki. N agrodę wręczali

Wydarzenia w Poznaniu (12 - 13.11.)kierownik Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego Andrzej Goćwinski i red. Olgierd Błażewicz z .. Głosu Wielkopolskiego".

Danuta Romała- Kaszewska Wieczorem w Pałacu Kultury odbył się Maraton Poetycki. Poeci uczestniczący w IX Listopadzie czytali swoje wiersze. W Turnieju Jednego Wiersza puchar zdobyła Danuta Romała- Kaszewska. Rozstrzygnięcie pierwszego etapu IX Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego. Ogłoszono listę dwudziestu sześciu skrzypków, zakwalifikowanych do drugiego etapu: ośmiu Polaków - Klaudyna Broniewska, Mariusz Derewecki, Robert Kabara, Kazimierz Olechowski, Dorota Siuda, Adam Taubiic, Beata Warynkiewicz i Jarosław Żołnierczyk; trzech ze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich - Ewgenij Buszkow, Wiktor Kuźniecow, Oleg Poehanowskij;i trzech Japończyków - Eijim Nimura, Hiroko Suzuki, Nobu Wakabayashi; pięciu z Niemieckiej Republiki Demokratycznej - Haike Janicka, Susanne Mollhoff, Conrad Muck, Gudrun Nasdala, Lothar Strauss; dwóch ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn. - Alexander Romanul, Doran Schifter oraz: Lisa Green z Australii, Aubrey Murphy z Irlandii, Krystyna Osostowicz z Wielkiej Brytanii,

Hubert Pralicz z Monaco i P a tricia Shih z Kanady. W Urzędzie Wojewódzkim podpisane zostało porozumienie o współpracy między Poznaniem a JyvaskyHi (Finlandia). W obecności przedstawicieli władz umowę podpisali: przewodniczący Rady Miejskiej w Jyvaskyla Penti Sani i jej członek Keikki Parkkinen oraz przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej w Poznaniu Stanisław Antczak i prezydent Poznania Andrzej Wituski. Porozumienie określiło formy wzajemnych kontaktów i współpracy w latach 1987 -1988.

W Salach Marmurowej i Błękitnej Pałacu Kultury otwarto dwie wystawy związane z IX Międzynarodowym Konkursem Skrzypcowym oraz sto pięćdziesiątą rocznicą urodzin Henryka Wieniawskiego.

13.11. Spotkanie delegatów na II Zgromadzenie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. W gmachu Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej zorganizowano spotkanie weteranów i działaczy ruchu robotniczego z okazji sześćdziesiątej dziewiątej rocznicy Rewolucji Październikowej. W czasie spotkania Orderem Sztandaru Pracy II klasy uhonorowano Andrzeja Książkiewicza, a Krzyżami Komandorskimi Orderu Odrodzenia Polski: Jana Musielaka, Jana Orlicza, Feliksa Siwińskiego i Ryszarda Szwagierczaka. Aktu dekoracji dokonali sekretarze Komitetu Wojewódzkiego .Andrzej Rakowski i Jerzy Silski.

W szkołach średnich odbywały się "lekcje poetyckie" , które były okazją do bezpośrednich kontaktów i rozmów młodzieży z autorami wierszy. Gościem tradycyjnego "Czwartku Literackiego" w Miejskiej Bibliotece Publicznej im.

Edwarda Raczyńskiego był warszawski poeta Tadeusz Urgacz. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza koncertowała Orkiestra Kameralna Polskiego Radia i Telewizji, pod batutą Agnieszki Duczmal. Solistami byli: skrzypek Edward Z. Zienkowski oraz kontrabasista japoński Yasunori Kawahara.

W hali Nr l Międzynarodowych Targów Poznańskich rozpoczęła

się V Ogólnopolska Giełda Wczasów. Zakończone zostały ostatecznie prace na "nitce" wlotowej do Poznania wiaduktu we Franowie.

Wiadukt został przekazany do użytku. Pierwszy pojazd w stronę Poznania przejechał o godz. 13.13! 14.11. Pierwsze dwie audycje spośród sześciu przewidzianych w drugim etapie IX Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego. Jurorzy i publiczność wysłuchali gry dziewięciorga kandydatów. Tę część turnieju otworzył Eijin Nimura, po którym występowali: Kazimierz Olechowski, Krystyna 0sostowicz i Oleg Pochanowskij. W popołudniowej audycji grali: Hubert Pralicz, Doran Schifter, Patricia Shih, Dorota Siuda i Lothar Strauss.

Próba uruchomienia szybkiej komunikacji między Warszawą a Poznaniem. Z Warszawy Wschodniej odszedł pociąg o godz. 7.15 i bez postojów na stacjach pośrednich przybył do Poznania o godz. 10.43. Odjechał w drogę powrotną o godz. 11.42 i przybył do Warszawy Wschodniej o godz. 15.04.

W Ośrodku Kultury "Wierzbak" podsumowano V Ogólnopolski Konkurs Poetycki Młodzieży Szkolnej "O laur Wierzbaka" . I N agrodę zdobyła Renata Mazurowska (Szczecin). Zakończyła się V Ogólnopolska Giełda Wczasów. Przedmiotem transakcji były wczasy w zbliżającym się sezonie zimowym oraz latem 1987 r. W giełdzie uczestniczyło ponad 160 biur podróży i przedsiębiorstw turystycznych. Podpisano umowę pomiędzy Przedsiębiorstwem Zaopatrzenia "'Technicznego Budownictwa "Zremfo" a Przedsiębiorstwem Obrotu Maszynami i Urządzeniami dla budownictwa w Kossebaude koło Drezna (Niemiecka Republika Demokratyczna), mającą na celu m. in. rozszerzenie kontaktów gospodarczych. Zakończyło się ogólnopolskie spotkanie dyrektorów szkół łącz* ności, z udziałem wiceministra łączności Jerzego Tomaszewskie - go. 15.111. W Domu Weterana niecodzienna uroczystość. Przybyli przedstawi

ciele władz, z wicewojewodą poznańskim Romualdem Zysnarskim i prezydentem Poznania Andrzejem Wituskim. Obecni byli reprezentanci Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowej Komisji Weteranów Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Punktualnie o godz. 10.00 rozległy się dźwięki ostrowskiej orkiestry Zakładów N aprawczych Taboru Kolejowego oraz gromkie brawa. Na salęw towarzystwie kolegów - wszedł obchodzący setną rocznicę urodzin weteran Powstania Wielkopolskiego Stanisław Wencel. Przemówienie wygłosił dyrektor Marek Konieczny. Obecni złożyli dostojnemu Jubilatowi serdeczne gratulacje, życzenia zdrowia i dobrego samopoczucia. Romuald Zysnarski wręczył Stanisławowi Wencelowi Odznakę Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego". Drugi dzień przesłuchań drugiego etapu IX Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henry ka Wieniawskiego. Ustała sprzedaż biletów peronowych. Trzydziestolecie Koła Polskiego Związku Filatelistycznego w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". Otwarto Okręgową Wystawę Filatelistyczną HCP 86.

W salonie "Empiku" na Os. Piastowskim otwarto wystawę malarstwa Bogdana Winkla. 16.11. O godz. 22.30 w sali hotelu "Merkury" ogłoszono listę dziesięciu finalistów IX Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henry ka Wieniawskiego. Byli to: w kolejności alfabetycznej: Ewgenij Buszkow, Robert Kabara, Wiktor Kuzniiecow, Oleg Pochanowskij, Aleksander Romanul, Patricia Shih, Dorota Siuda, Lothar Strauss, Hiroko Suzuki i Notou Wakabayashi.

Zakończył się IX Międzynarodowy Listopad Poetycki. 17.1)1. Rozpoczęło się VI Międzynarodowe Sympozjum Chirurgii Kolana. W obradach brali udział lekarze ortopedzi z Czechosłowacji, J ugosławii, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Republiki Federalnej Niemiec, Węgier oraz stu pięćdziesięciu lekarzy z Polski.

Wydarzenia w Poznaniu (17 - 19.11.)

Na zaproszenie Wojewódzkiej Rady Narodowej przybyła delegacja południowomorawskiej Wowódzkiej Rady Narodowej z Brna, z przewodniczącym Frantiskiem Chabiicowskim na czele. Goście zostali przyjęci przez I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Łukasika oraz spotkali się z kierownictwem Wojewódzkiej Rady Narodowej i Urzędu Wojewódzkiego. Otwarcie Galerii i Sceny Anny Kareńskiej przy ul. Kramarskiej.

Wśród gości byli przedstawiciele władz miejskich i środowiska artystycznego. Gospodyni zainaugurowała działalność swojej sceny, śpiewając piosenkę Mam swój kram, której tekst do muzyki Anny Szafrańskiej napisał Krzysztof Deszczyński.

Ogólnopolska konferencja naukowa na temat metod kompleksowej racjonalizacji zatrudnienia i usprawniania pracy. Rozpoczęło się dwudniowe, międzynarodowe kolokwium nt. "Prawo pracy jako instrument racjonalnego spożytkowania zasobów pracy" . Towarzystwo Przyjaźni Polsko- Marokańskiej było organizatorem wieczoru, który odbył się w salach hotelu "Polonez" z okazji święta wyzwolenia Maroka. Uczestniczyli w nim m. in. ambasador Królestwa Maroka w Polsce Abdessiam Ouzzani oraz przewodniczący Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaźni Polsko - Marokań - skiej Marian Skowerski. Upłynęło 125 lat od założenia Towarzystwa Pożyczkowego dla Przemysłowców m. Poznania -.

zalążka spółdzielczości bankowej (1861). Z okazji jubileuszu zorganizowano w Domu Technika spotkanie, na którym najbardziej zasłużonych działaczy spółdzielczości bankowej uhonorowano odznaczeniami państwowymi i regionalnymi. Z podróży artystycznej do Holandii powróciła Wielkopolska Orkiestra Symfoniczna, pod dyrekcją Antoniego Grefa. Towarzyszyli jej Krystyna Pakulska (sopran) i Jerzy Karwowski (saksofon). 18.11. Nad kierunkami zagospodarowania przestrzennego J eżyc obradowała XV Sesja Dzielnicowej Rady Narodowej. Optymistyczna wizja zbudowania w Strzeszynie ponad 5 tys. domków jednorodzinnych nie przysłoniła innych problemów, np. braku terenów pod budownictwo wielorodzinne. Wystarczy ich bowiem jedynie na ok. tysiąc mieszkań w rejonie pomiędzy ulicami Dąbrowskiego a 5 Stycznia oraz Kościelną- Poznańską a torami kolejowymi. Posiedzenie wojewódzkiej Komisji Koordynacyjnej do spraw naboru kandydatów do zawodowych szkół wojskowych. Plenarne posiedzenie Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Nowe Miasto, pod przewodnictwem I sekretarza Lecha Kucharskiego, poświęcone sprawom organizacyjnym. Odbyły się uroczystości kościelne siedemsetlecia parafii pod wezwaniem Sw. Marcina. Uroczystej mszy św. koncelebrowanej przewodniczył bp Zdzisław Fortuniak. Pierwszy dzień finałów IX Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego. Wystąpili: Oleg Pochanowskij, Patricia Shih, Dorota Siuda i Hiroko Suzuki (wykonywali I Koncert Skrzypcowy fis-moll Wieniawskiego) oraz Lothar Strauss (II Koncert SkrzYpcowy d-moll Wieniawskiego). Towarzyszyła orkiestra symfoniczna Filharmonii Poznańskiej, pod batutą Krzysztofa Mis sony i Jerzego Salwarowskiego . W auli Szkoły Podstawowej Nr 84 im. Tadeusza Kościuszki odbył się finał ogólnopolskiego konkursu nt. "Dziś, jutro - zawsze w pokoju" . Otwarcie dorocznej Wystawy Okręgu Wielkopolskiego Związku Polskich Artystów Fotografików "Prezentacje 86".

.111. Nadzwyczajna Sesja Miejskiej Rady Narodowej. Radni zaakceptowali projekt włączenia Czerwonaka w granice Poznania jako szóstej dzielnicy. Awans osady związany jest z budową tzw. pasma północnego nowych dziewic mieszkaniowych dla ok. 200 tys. mieszkańców. Rada wyraziła także opinię na temat włączenia w granice miasta cześr-i wsi SA órze - wo z gminy Dopiewo, części wsi Plewiska z gminy Komorniki,

części wsi Kiekrz i Wielkie z gminy Rokietnica, części wsi Morasko, Radojewo i Umultowo z gminy Suchy Las, części wsi Janikowo z gminy Swarzędz. Bawiąca w Poznaniu delegacja południowomorawskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej z Brna z Frantiskiem Chabicovskim, zwiedzała dzielnicę N owe Miasto. Spotkała się też z kierownic cwem Dzielnicowej Rady Narodowej i Urzędu Dzielnicowego. Radni byli gośćmi Zakładu Koncentratów Spożywczych "Amino" oraz zapoznali się z działalnością Domu Kultury "Trojka". W godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie członków delegacji z samorządem i kierownictwem Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych" .

Drugi dzień finałowych przesłuchań IX Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego. Wystąpili: Ewgenij Buszkow, Alexander Romaul, Nobu Wakabayashi (wykonywali U Koncert skrzypcowy d-moll Wieniawskiego) oraz Wiktor Kuźniecow i Robert Kabara (I Koncert skrzypcowy fis-moll Wieniawskiego). Orkiestrą symfoniczną Filharmonii Poznańskiej dyrygowali Jerzy Salwarowski i Krzysztof Missona.

W Sali Kominkowej Pałacu Kultury rozpoczęło się sympozjum nt. "Henryk Wieniawski i problematyka wiolinistyczna XIX wieku" . Z udziałem sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisława Piotrowicza odbyło się spotkanie radnych - członków poznańskiej organizacji kombatanckiej, w czasie którego prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Marian Jakubowicz poinformował zebranych o realizacji wytycznych Rady Naczelnej w sprawie opieki zdrowotnej i sytuacji socjalno-bytowej byłych uczestników walk o wyzwolenie narodowe i społeczne. t II Otwarty Konkurs Piosenki Sprośnej w Studenckim Klubie , Agora". "Były chwile - notował »Kap«, sprawozdawca »E v _ pressu Poznańskiego« (20 XI 1986) - gdy rzeczywiście uszy więdły,ale u widowni nie wzbudzało to emocji. Publiczność sama rezygnowała z takich wykonawców, przerywając występy. Niektórzy z »artystów« występowali w przebraniach. Czasami były to męskie kąpielówki, a jedna z pań zaprezentowała się nawet w stroju ludowym. Nie wiemy niestety z jakich regionów pochodził czepiec, wykonany był z... pewnej części damskiej garderoby. Zwyciężyła kultura i dowcip". Pierwszą nagrodę jury (10 000 zł), a także nagrodę publiczności otrzymał Roman Praszyński, który zaśpiewał m. in. piosenkę autorską Szekspir w Krzakach czyli prawdziwa historia Kornea i Julii. 20.111. Inauguracja Dni Książki Społecz1)0- Politycznej "Człowiek Swiat - Polityka" w Sali Wielkiej Pałacu Kultury. Przemówienie wygłosił sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak.

W sali widowiskowo-sportowej "Arena" odbyły się dwa koncerty "dinozaurów" artystów estrady polskiej z lat sześćdziesiątych. Koncert rozpoczął Bogusław Wyrobek, a wystąpili: Katarzyna Sobczyk, Wojciech Gąsowski, Helena Majdaniec, Wojciech Skowroński, Tadeusz Piotrowski, Ada Rusowicz i Wojciech Korda.

W kampanii wyborczej do Sejmu, rad narodowych i samorządu terytorialnego zgłoszono w Poznańskiem sześćdziesiąt osiem postulatów związanych z usprawnieniami w komunikacji. Nie wszystkie, niestety, udało się dotychczas zrealizować. O sprawach tych mówiono podczas posiedzenia Kolegium Wojewody Poznańskiego.

Trzeci dzień finałowego etapu IX Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego. Wystąpili: Oleg Pochanowskij, Patricia Shih, Lothar Strauss (wykonywali Koncert

Wydarzenia w Poznaniu (20 - 22.11.)

skrzypcowy d-moll Jana Sibeliusa) 1 Dorota Siuda (Koncert skrzypcowy A-dur Mieczysława Karłowicza). Towarzyszyła orkiestra symfoniczna Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Jerzego Salwarowskiego.

W Sali Malinowej Pałacu Działyńskich rozpoczęła się sesja, zorganizowana przez Instytut Zachodni oraz Akademię Ewangelicką z Berlina Zachodniego, sesja naukowa na temat zadań i problemów współpracy Polaków i Niemców. W obradach uczestniczyła siedmioosobowa delegacja Akademii Ewangelickiej pod kierownictwem dra Franza von Hambersteina. W Pałacu Kultury inauguracja zajęć na rocznym Seminarium Dziennikarskim.

W kinie "Gwiazda" rozpoczął się przegląd filmów tunezyjskichpH hnjBfflj J\p*?

21.11. W Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej sześćdziesięciu czterech delegatów na II Zgromadzenie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych spotkało się z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Edwardem Łukasikiem. Obrady Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w sali konferencyjnej Międzynarodowych Targów Poznańskich, poświęcone stabilizacji i perspektywom Targów. Aprobowano dokument pl. Założenia rozwoju programu i infrastruktury Międzynarodowych Targów Poznańskich do 1995 roku. Sprawozdawca ..Gazety Poznańskiej" (24 XI 1986) opatrzył tę część obrad komentarzem: ,,[Założenia} przewidują umacnianie MTP jako głównej imprezy promocyjnej polskiej gospodarki i handlu zagranicznego. Stwierdzenie to można zarazem uważać za koniec dyskusji na temat »rozczłonkowywania« MTP pod płaszczykiem branżowych wystaw" . Na posiedzeniu zgłoszono projekt

zorganizowania w 1994 r. Krajowej Wystawy Dorobku Polskj, Ludowej. Koło Ligi Kobiet Polskich przy Zakładach Mechanicznych Przemysłu Papierniczego otrzymało imię Anieli Krzywoń, bohaterki z I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Akt nadania przekazała przewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego Ligi Jadwiga Kośmider. Patronat nad Kołem przejęła jednostka Wojska Polskiego. Wspomnieniami ze wspólnej żołnierskiej służby z Anielą Krzywoń podzieliła się jej koleżanka ppor. rez. Maria Łacińska. W siedzibie VI Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Paderewskiego otwarta została ekspozycja Ziemia jest tylko jedna. Na wystawie prezentowane były książki, w szczególności popularnonaukowe, czasopisma oraz fotogramy z zakresu ochrony przyrody. Czwarty dzień finałowego etapu IX Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego. Wystąpili: Ewgenij Buszkow, Hiiroko Suzuki i Nobu Wakabayashi. Wszyscy wykonywali Koncert skrzypcowy d-moll Jana Sibeliusa. Orkiestrą symfoniczną Filharmonii Poznańskiej dyrygował Jerzy Salwarowski. Pod przewodnictwem wicewojewody poznańskiego Romualda Zysnarskiiego odbyło się posiedzenie Rady do spraw Młodzieży. Omawiano m. in. problemy zwalczania przypadków alkoholizmu i narkomanii wśród dzieci i młodzieży. 22.1(1. Ostatni dzień finałowych przesłuchań IX Międzynarodowego Konkursu im. Henryka Wieniaw

Ewgenij Buszkow

skiego. Wystąpili: Robert Kabara (wykonał Koncert skrzypcowy D-dur Sergiusza Prokofiewa), Wiktor Kuźniecow i Alexander Romanul (Koncert skrzypcowy Jana Sibeliusa). Orkiestrą symfoniczną Filharmonii Poznańskiej dyrygowali Krzysztof Missona i Jerzy Salwarowski. Po tym odbyło się posiedzenie Sądu Konkursowego. O godz. 23.20 w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ogłoszono werdykt końcowy. Pierwszą nagrodę w wysokości 200 tys. zł i Złoty Medal otrzymał Ewgenij Buszkow (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich), drugiej nagrody nie przyznano, dwie trzecie nagrody w wysokości po 100 tys. zł i Brązowe Medale przypadły Nobu Wakabayashi (Japonia) i Robertowi Kabarze (Polska), czwartą nagrodę w wysokości 70 tys. zł otrzymał Wiktor Kuźniecow (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich), piątą w wysokości 50 tys. zł zdobył Alexander Romanul (Stany Zjednoczone Ameryki Płn.), szósta w wysokości 40 tys. zł przypadła Hiroko Suzuki (Japonia). Przyznano także cztery wyróżnienia regulaminowe po 20 tys. zł, które otrzymali: Dorota Siuda (Polska), Lothar Strauss (Niemiecka Republika Demokratyczna), Oleg Pochanowskij (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich) i Patricia Shih (Kanada).

Na posiedzeniu Poznańskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej na prezesa zarządu wybrano Zbigniewa Jabłońskiego, dotychczasowego wiceprezesa do spraw ligi, gier i dyscypliny. Z cyklu "Młodzież szkolna - społeczeństwu Poznania" w sali Pałacu Kultury prezentowała swój program artystyczny młodzież z Pniew. Przed meczem "Lech" "Legia" na płycie stadionu przy ul. Bułgarskiej pożegnano Hieronima Barczaka, który przez trzynaście lat bronił barw "Lecha" i rozegrał w tym klubie 367 spotkań ligowych, a łącznie z poj edynkami pucharowymi i towarzyskimi - 557. Jedenaście razy reprezentował też barwy narodowe.

W Szkole Podstawowej Nr 21 urządzono "Dzień Seniora". W sali widowiskowo-sportowej "Arena" odbył się koncert z cyklu "Reggae is Queen". Oprócz czołówki polskich wykonawców tego stylu zespołów" Gedeon Jerubbaal" i "Dabb" atrakcją były popisy trzech londyńskich disc- jockeyów.

23.11. Otwarcie III Targów Sztuki Krajów Socjalistycznych "Interart 86". Przybyli przedstawiciele ministerstw kultury i sztuki wszystkich zagranicznych uczestników Targów oraz zastępczyni członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabriela Rembiisz, sekretarz Komitetu Centralnego Andrzej Wasilewski, minister kultury i sztuki Aleksander Krawczuk, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik i wojewoda poznański Bronisław Stęplowski. Otwarcia Targów dokonał minister Aleksander Krawczuk Podczas pierwszej konferencji prasowej dyrektor naczelny "Sztuki Polskiej" Stanisław Danecki poinformował dziennikarzy o wynikach handlowych imprezy. Z "Interartem" skojarzone też zostały liczne wystawy ikonferencje problemowe. M. in. otwarta została zbiorowa ekspozycja prac studentów poznańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, a w sali Muzeum Narodowego - ekspozycja monograficzna plakatu Waldemara Swierzego.

W Sali Białej Urzędu Miejskiego, w obecności wiceministra kultury i sztuki Krystyny Marszałek-Młyńczyk, rozdano ponad trzydzieści pozaregulaminowych nagród ufundowanych przez instytucje i osoby prywatne laureatom IX Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego. Nagroda protektora honorowego obchodów sto pięćdziesiątej rocznicy urodzin Henryka Wieniawskiego zastępcy przewodniczącego Rady Państwa Tadeusza W. Młyńczaka przypadła Ewgenijowi Buszkowowi; nagroda wojewody poznańskiego - Nobu Wakabayashi; nagroda prezydenta Poznania - Robertowi Kabarze; nagroda To

Wydarzenia w Poznaniu (23.11.)

warzystwa Muzycznego dni. Henryka Wieniawskiego za najlepsze wykonania Koncertu d-moll Ewgenijowi Buszkowowi; nagroda henryka Szerynga (5 tys. franków szwajcarskich) Ewgenijowi Buszkowowi; nagroda prezesa Towarzystwa Muzycznego prof. Stefana Stuligrosza (50 tys. zł) za wykonanie Sonaty Jana S. Bacha w pierwszym etapie - Hiroko Suzuki. Wyróżniono też ośmioro akompaniatorow, a wśród nich Tadeusza Chmielewskiego i Andrzeja Tatarskiego. W godzinach popołudniowych w poznańskim Ratuszu odbyło się uroczyste spotkanie. Przybyli przedstawiciele centralnych władz państwowych, politycznych, resortowych, z zastępczynią członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabrielą Rembisz, wiceprzewodniczącym Rady Państwa Tadeuszem W. Młyńczakiem, ministrem kultury i sztuki Aleksandrem Krawczukiem, a także województwa poznańskiego i miasta. W czasie spotkania Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego udekorowane zostało Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Po ski. Tytułem honorowym "Zasłużony dla kultury narodowej" uhonorowano Konstantego A. Kulkę, Krzyżami Oficerskimi Orderu Odrodzenia Polski - Edmunda Grabkowskiego i Włodzimierza Kamińskiego. Niezwykłym przeżyciem dla uczestników spotkania był wysięp Idy Faendel - legendarnej skrzypaczki polskiego pochodzenia, zasiadającej w jury IX Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiegoniem werdyktu jury i wręczeniem nagród. N a uroczystość tę przybyli: wiceprzewodniczący Rady Państwa Tadeusz W. Młyńczak, sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Andrzej Wasilewski, minister kultury i sztuki Aleksander Krawczuk, w towarzystwie gospodarzy - I sekretarza Komiteiu Wojewódzkiego Edwarda Łukasika, wojewody poznańskiego Bronisława Stępiowskiego i prezydenta Poznania Andrzeja Wituskiego, który jako przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konkursu, wiąz z przewodniczącym jury prof. Stanisławem Wisłockim wygłosili krótkie przemówienia, otwierające koncert. Na program wieczoru złożyły się wys.ępy sześciorga skrzypków najwyżej ocenionych przez jury. Grali oni przy akompaniamencie pianistów: Andrzeja Głoszą, Andrzeja Tatarskiego i Tatiany Stiiepanowej oraz orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Jerzego Salwarowskiego i Krzysztofa Missony. O tym, jak niezwykły był to koncert, ile wywołał wzruszeń i owacji, mogli się w jakiejś mierze przekonać również, dzięki transmisjom, słuchaze i telewidzowie w całym kraJu.

W sali widowiskowo-sportowej "Arena" finał IV Drużynowego Turnieju Tańca Towarzyskiego.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się galowy koncert laureatów IX Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego, poprzedzony oficjalnym ogłosze

W wieku siedemdziesięciu osmlU lat zmarł harcmistrz Stefan Trzewikowskd, działacz harcerstwa

wielkopolskiego, komendant Chorągwi Wielkopolskiej w okresie od 15 marca do 15 grudnia 1947 r.

U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W wieku osiemdziesięciu trzech lat zmaria iviana bzmytówna, profesor nadzw. dr hao. chemii, mgr farmacji, organizatorka i kierownik Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej przewodnicząca Komitetu Okręgowego Olimpiady Chemicznej, prezes zarządów poznańskich oddziałów Polskich Towarzystw: Chemicznego i Balneologicznego. U dekorowana Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 24.11. Inauguracja XI Poznańskich Dni Jakości w Domu Technika. Przemawiał przewodniczący Rady Wojewódzkiej Naczelnej Organizacji Technicznej Wojciech Weiss.

Rozpoczęło się dwudniowe seminarium na temat marketingu dzieł sztuki współczesnej, za tytułowane Definicja i stan badań nad rynkiem sztuki współczesnej. W Muzeum Archeologicznym rozpoczął się XX Tydzień Archeologii - imprezy dla młodzieży szkolnej. 25.1/1. Na Mliędzynarodowych Targach Poznańskich rozpoczęły się kolejne imprezy handlowe - krajowe giełdy tkanin bawełnianych i bawełnopodobnych, wyrobów przemysłu jedwabniczo-dekoracyjnego oraz przemysłu iniarskiego. * Okolicznościowa akademia, podczas której tytuły "Zasłużony dla zdrowia narodu" (przyznawane jako dowód najwyższego uznania osobom, które oddały ponad dwa

dzieścia pięć litrów krwi) nadano: Kazimierzowi Barczakowi, Eugeniuszowi Bonickiemu. Markowi Górczykowi, Janowi Grillowi, Zbigniewowi Mułkowskiemu, Jarosławowi Pietrzakowi, Stanisławowi Pukowi, Zbigniewowi Wiktorowskiemu, Aleksandrowi Zającowi.

Spotkanie aktywistów i działaczy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z przedstawicielami władz polityczno-administracyjnych Poznańskiego. Wojewoda poznański Bronisław Stęplowski uhonorował naj aktywniejszych działaczy odznaczeniami państwowymi i regionalnymi. Wyasygnował też 5 min zł dla potrzeb Oddziału Związku w okresie jesienno-zimowym.

W 'wieku pięćdziesięciu dwóch lat zmarł tragicznie doc. dr hab. Stanisław F. Ko.buszewski, były prodziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Filologicznego, wybitny językoznawca baltolog, działacz Stronnictwa Demokratycznego. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

26.11. Konferencja Sprawozdawczo- Wyborcza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Uniwersytecka organizacja partyjna otrzymała sztandar. W imieniu władz centra'nych wręczył go obecny na Konferencji I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik. I sekretarzem Komitetu Zakładowego został ponownie Antoni Szczuciński.

Wydarzenia w Poznaniu (26-27.11.)

XVI Sesja Miejskiej Rady Narodowej. Uchwalono program Rady, zapewniający realizację zadań wynikających z U chwały X Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Na XVII Sesji Dzielnicowej Rady Narodowej Wilda dyskutowano na temat patologii społeczneji nad sposobami jej eliminowania. Podano szczegółową informację o liczbie i charakterze wykroczeń w dzielnicy. Sporo uwagi poświęcono przestępczości wśród nieletnich. W Pałacu Działyńskich odbyło się spotkanie specjalistów, poświęcone polskiej chemii. W Domu Technika podsumowano dorobek czterdziestoletniej działalności Stowarzyszenia N aukowo- Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego. U czestniczyli w spotkaniu wicewojewoda poznański Jan Tomaszewski i przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej Stanisław Antczak, który udekorował poznański oddział Stowarzyszenia Odznaką Honorową Miasta Poznania. Z udziałem przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusza Czwojdraka i dyrektora Biura Prezydialnego Kancelarii Rady Państwa Krystyny Sibilskiej - Stelmaszyk odbyła się narada naczelników miast i wsi, przewodniczących rad narodowych i dyrektorów niektórych instytucji i przedsiębiorstw mających największe osiągnięcia w konkursach o tytuł "Mistrza Gospodarności" Spotkanie z cyklu "Porozmawiajmy o Poznaniu" w sali "Empiku" zagaił prof. dr hab.

Witold Maisel. Było ono w całości poświęcone Poznaniowi średniowiecznemu. Konferencja naukowa nt. "Nauki o organizacji i zarządzaniu w systemie na uk społecznych i ich rola w praktyce" . O organizacji i zarządzaniu w krajach angielskiego obszaru językowego mówił prof. dr hab . Józef Boroń. W galerii "Życia i Myśli" przy ul. Kramarskiej otwarto wystawę rysunku i tkaniny Inez Tuschnerovej z Brna (Czechosłowacja). N a kameralnej scenie Teatru Nowego prapremiera Dziewictwa i Pamiętnika Stefana Czarnieckiego Witolda Gombrowicza. (Adaptacja z młodzieńczych opowiadań Gombrowicza). Reżyserowała i adaptowała Izabella Cywińska, scenografię projektował Paweł Dobrzycki. W premierowej obsadzie grali - Dziewictwo: Katarzyna Chrzanowska (Alicja), Marek Sikora (Paweł), Sława

Przybyła grupa lektorów Komi tetu Centralnego Niemieckiej Socjalistycznej Partii Jedności z Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Spotkała się w Domu Prasy z dziennikarzami.

Zjazd delegatów wielkopolskiego ogrodnictwa i pszczelarstwa. W galerii "Empiku" na Ratajach otwarto wystawę Wieniawski 86 poznańskiego fotoreportera Zbigniewa Staszyszyna. W reportażu składającym się z sześćdziesięciu zdjęć, autor przedstawił wydarzenia i głównych bohaterów IX Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego. Zjawiska spekulacji w gospodarce paliwowej były tematem obrad Wojewódzkiej Komisji do Walki ze Spekulacją.

W Klubie Studenckim "Bratniak" (ul. Dożynkowa) odbył się przegląd zespołów muzycznych uprawiających muzykę alternatywną. Sprawy związane z normalizacją w przemyśle były tematem konferencji w Domu Technika. Wziął w niej udział zastępca przewodniczącego Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i J akości Bolesław Adamski. W salonie "Empiku" przy ul.

Ratajczaka otwarto wystawę okładek do radzieckich płyt gramofonowych. 27.11. Przebywał w Poznaniu ambasador Królestwa Norwegii w Polsce Tormod P. Svennevig. Podczas wizyty w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza oraz rozmów z rektorem prof. drem hab. Jackiem Fisiakiem, nawiązywano do współpracy naukowej obu krajów oraz do wymiany pracowników i studentów między uczelnią poznańską a Uniwersytetem w Tromso. Ambasador złożył też wizytę I sekretarzowi Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwardowi Łukasikowi.

Kwaśniewska (Matka), Jerzy Stasiuk (Włóczęga), Zbigniew Grochal (Narrator): Pamiętnik. Stefana Czarnieckiego: Jerzy Stasiuk.

Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego i Wyższej Szkole Oficerskiej Służb K watermistrzowskich im. Mariana Buczka odbyły sie. uroczyste capstrzyki. Zgodnie z ceremoniałem wojskowym, z udziałem kompanii honorowych wraz z pocztami sztandarowymi, słuchacze obu uczelni zainaugurowali obchody Dnia Podchorążego.

W Pałacu Kultury rozpoczęła się konferencja na temat organizacji czasu wolnego młodzieży wiejskiej. Zorganizowano konkursową giełdę pomysłów. W Teatrze Polskim premiera sztuki Alberta Camusa Caligula, w reżyserii Jacka Pazdry, ze scenografią Władysława Wigury. W premierowej obsadzie grali: Wojciech Kalinowski (Caligula) , Dorota Lulka (Caesonia), Wiesław Krupa (Helikon), Artur Kocdęcki (Scypion), Andrzej Wilk (Cherea), Roman Metzler (Lepidus). Włodzi

Katarzyna Chrzanowska (Alicja) i Sława Kwaśniewska (Matka) w Dziewict. wie

28.11. Posiedzenie plenarne Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grunwald. Zatwierdzono podstawowe dokumenty organizacyjne: harmonogram wdrażania dzielnicowego programu realizacji U chwały X Zjazdu Partii, regulaminy pracy komitetu, egzekutywy, komisji oraz zespołów problemowych. Przedmiotem obrad Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stare Miasto było określenie zadań wynikających z postanowień Dzielnicowej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej. Referat egzekutywy przedstawił sekretarz Komitetu Dzielnicowego Andrzej Sobociński. Podczas posiedzenia zatwierdzono harmonogram realizacji wszystkich zadań i powołano trzy komisje problemowe: wewnątrzpartyjną, ekonomiczną i ideologiczną oraz zespół do spraw skarg, zażaleń i sygnałów od ludności. Zatwierdzono również regu'amin pracy Komitetu Dzielnicowego i egzekutywy. Z udziałem I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Łukasika, obradowała fia drugim plenarnym posiedzeniu Wojewódzka Komisja Kontrolno- Rewizyjna. W obu uczelniach wojskowych Wyższej Szkole Oficerskiej

Wojciech Kalinowski (Caligula) 1 Wiesław Krupa (Helikon) w Ca ligu li mierz Kłopoeki (Patrycjan) , Sławomir Pietraszewski (Oktawiusz), Piotr Wypart (Mercja), Leszek Wojtaszak (Mucjusz), Stanisław Raczkiewicz (Kasjusz), Maria Skowrońska (Żona Mucjusza), Adam Gługiewicz (Strażnik).

W Klubie "Merkury" (pi. Wolności 8) otwarto wystawę malarstwa Heleny Mundak-Michałowski ej .

Wydarzenia w Poznaniu (28 - 29.11.)

W Klubie "Mozaika" otwarto wystawę fotograficzną Plenery członków Studium Fotografii Młodych. Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Stefana Stuligrosza, udał się w podróż artystyczną do Republiki Federalnej Niemiec.

W wieku sześć dziecięciu lat zmarła Urszula Łukomska-Olejniczak, była reprezentantka Polski w gimnastyce sportowej, uczestniczka Igrzysk Olimpijskich w Helsinkach (1952), zawodniczka i trenerka Klubu Sportowego "Warta" .

W wier.u pięćdziesięciu jeden lat zmarł działacz sportowy J anusz Przychodny, prezes zarządu Okręgowego Związku Tenisa Stołowego w latach 1964 _ 1975, wiceprezes do spraw sportowych Zarządu Głównego Związku od 1976 r.

W wieku osiemdziesięciu jeuen lat zmarł Józef Szaramowicz, prezes Spółdzielni Rzemieślniczej "Zgoda" w latach 1919 -1955 i 1967 - 1969, starszy Cechu Rzemiosł Skórzanych w latach 1918-1955, prezes honorowy Spółdzielni "Zgoda", uczestnik - wystawca na Międzynarodowych Targach Poznańskich w 1948 r., nagrodzony Złotym Medalem za swoje wyroby obuwnicze. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

29.11. Uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Kasprzaka oraz harcerze VIII Szczepu Drużyn Starszoharcerskich i Hufca Związku Harcerstwa Polskiego "Piast" wzięli udział w odsłonięciu tablicy pamiątkowej poświęconej twórcy "Szarych Szeregów" Florianowi Marciniakowi. Tablicę odsłonięto na frontowej ścianie gmachu III Liceum Ogólnokształcącego, którego absolwentem był Marciniak, w obecności przedstawicieli władz miejskich i dzielnicowych Poznania, Związku Bojowników o Wolność i Demokracj ę oraz Włodzimierza Warchalewskiego - komendanta Poznańskiej Chorągwi. Posiedzenie Wojewódzkiego Komitetu Obrony, poświęcone ocenie działania kontroli zawodowej i wewnętrznej w województwie. Skuteczność działania organów kontrolnych omówił dyrektor Delegatury Najwyższej Izby Kontroli Józef Adamczyk. Obrady prowadził przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Obrony Bronisław Stęplowski. Jubileusz trzydziestolecia pracyantykwariatu naukowego "Domu Książki" na Starym Rynku. Podczas uroczystego spotkania z tej okazji, sześć osób - a wśród nich Wiktor Kaźmierczak i Tadeusz Skoezkowski, którzy od początku tu pracowali - otrzymali odznaki Zasłużon y dla Domu Książki".

" Wojciech Dominikowski, kierujący antykwariatem od ponad dziesięciu lat, uhonorowa-Q-y został Medalem im. Jana K, Zupańskie

Jubileusz ćwierćwiecza działalności Spółdzielni Pracy "Akademik". Spółdzielni wręczono sztandar, ufundowany przez Radę Okręgową Zrzeszenia Studentów Polskich. O godz. 11 otwarto zmodernizowaną ul. Wojciechowskiego. Skończyły się kłopoty mieszkańców Piątkowa. Ułożono blisko 300 m kanałów odwadniających, wymieniono i ułożono 2,5 km krawężników. Położono ponadto 7 tys. m 2 nowej nawierzchni jezdni oraz 4 tys. m 2 chodnika. Ulica otrzymała całkowicie nowe oznakowanie, nowoczesne oświetlenie czterystuwatowe, sygnalizację świetlną. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się 224 Koncert Poznański. Orkiestrą symfoniczną Filharmonii Poznańskiej dyrygował Renard Czajkowski. Była to jednocześnie 9999 impreza Krajowego Biura Koncertowego pod kierownictwem Zbigniewa Pawlickiego. Wystąpili laureaci konkursów estradowych Zofia Kotlicka i Monika Swarowska (soprany) Grzegorz Jastrzębski i Ireneusz Jagła (fortepian), Tytus Miecznikowski (wiolonczela) i Robert 0pioła (akordeon). 30.11. Zamknięcie III Targów Sztuki Krajów Socjalistycznych "Interart 86". Polskie muzea i galerie zakupiły od dwóch największych krajowych wystawców Państwowych Przedsiębiorstw "Sztuka Polska" i Des y " dzieła sztuki za 24 min " zł (ze "Sztuki Polskiej" za ponad 13 m%i zł ). Indywidualni nabywcy wydali na Targach ponad 18 min zł - i to właśnie jest bodajże największą niespodzianką imprezy. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wystąpił na specjalnym koncercie, zorganizowanym w cyklu "Stereo i w kolorze", zdobywca złotego medalu i pierw

szego miejsca w IX Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Henryka Wieniawskiego Ewgenij Buszkow. Akompaniowała mu pianistka radziecka N atalia Bataszowa. Współwykonawcą koncertu była Orkiestra Kameralna Polskiego Radia i Telewizji, pod dyrekcją Agnieszki Duczmal. Poznański Chór Chłopięcy, pod kierownictwem Jerzego Kurczewskiego, wyjechał w podróż artystyczną do Holandii, Belgii i Niemieckiej Republiki Demokratycznej. 1.12. Czterdziestolecie działalności Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych Melioracji w regionie wielkopolskim. Z tej okazji zorganizowano jubileuszową konferencję, na którą przybyli członkowie Stowarzyszenia, także z innych regionów kraju. Obecny był · wicewojewoda poznański Jan Tomaszewski. Rys historyczny Stowarzyszenia przedstawił przewodniczący zarządu oddziału Wojciech Orłowski.

Wojewódzki Związek Spółdzielni Mleczarskich i Związek Hodowców i Producentów Bydła były organizatorami spotkania najlepszych hodowców bydła mięsnego oraz największych dostawców m"eka. Sytuację w produkcji i skupie mleka w woj. poznańskim przedstawił prezes Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Mleczarskich Henryk Rajewicz. W spotkaniu uczestniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Zygmunt Kyc.

LA

W wieku siedemdziesięciu siedmiu lat zmarł Bolesław Hańć, dyrektor Wojewódzkiego Zjednoczę

Wydarzenia w Poznaniu (1 - 3.12.)nia Przemysłu Mięsnego w latach 1952-1970. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W wieku siedemdziesięciu pięciu lat zmarł Józef Wroniak, działacz Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, prezes Wojewódzkiego Komitetu w latach 1961-1969, poseł na Sejm. U dekorowany Orderem Sztandaru Pracy II klasy i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 2.12. Do Poznania przybył redaktor naczelny czechosłowackiego pisma "Zivot S trany" - Jan Kania. Celem wizyty była wymiana doświadczeń i poglądów na temat roli prasy partyjnej i ideologicznej w środowisku klasy robotniczej. Gość złożył wizytę sekretarzom Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Andrzejowi Rakowskiemu i Jerzemu Suskiemu. W gmachu Urzędu Wojewódzkiego odbyło się spotkanie przedstawicieli władz z laureatami N agród "Złotej Wiechy - 1986". Inauguracja Ogólnopolskich! Spotkań Artystycznych Spółdzielczości Inwalidzkiej. 3.12. Głównym tematem plenum Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego był udział inteligencji ludowej w realizacji programu Stronnictwa. W posiedzeniu udział wzięli wiceprzewodniczący Naczelnego Komitetu Józef Kukułka i członek Prezydium Dominik Ludwiczak. Referat wygłosił wiceprezes Tadeusz Bielaczyk. Obecny był sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej

Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak. " W auli Akademii Ekonomicznej podsumowano konkurs "Primus inter pares" . Sześćdziesięciu laureatom wręczono medale, dyplomy i nagrody książkowe. Sześcioro studentów otrzymało stypendia ministra nauki i szkolnictwa wyższego, czterem przyznano stypendia naukowe Zrzeszenia Studentów Polskich. Spotkanie miejskiego aktywu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego z wiceprezydentem Poznania Zbigniewem Habelem poświęcone funkcjonowaniu handlu i usług. Przebywająca w Polsce na zaproszenie Sejmu delegacja parlamentarzystów z Wielkiej Brytanii odwiedziła Poznań. Przedstawiciele obu izb parlamentu brytyjskiego (z Partii Konserwatywnej i Partii Pracy), w towarzystwie posłów z Poznańskiego, przedstawicieli władz Poznania i województwa, złożyli wieńce na Brytyjskim Cmentarzu Wojennym na Cytadeli. Podczas spotkania w Urzędzie Miejskim prezydent Poznania Andrzej Wituski zapoznał gości z historią i rozwojem miasta. Członkowie brytyjskiej grupy Unii Międzyparlamentarnej gościli również w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, gdzie zwiedzili m. in.

Instytut Filologii Angielskiej i czynną od niedawna Bibliotekę Brytyjską. Wzięli również udział w koncercie kameralnym w Sali Odrodzenia poznańskiego Ratusza.

W siedzibie Okręgowej Komisji Arbitrażowej odbyło się ślubowanie trzydziestoosobowej grupy radców prawnych, którzy zakończyli trzyletnią aplikację. W ceremonii ślubowania udział wzięli m. in. członek Rady Państwowego Arbitrażu Gospodarczego Jacek Trojanek, dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych Edm und Aleksiewicz i prezes O kręgowej Komisji Arbitrażowej Przemysław Karpiński. W siedzibie Związku Literatów Polskich przy ul. N oskowskiego dyrektor Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego Jan Stryjski wręczył nagrody zwycięzcom ogólnopolskiego konkursu na tryptyk wierszy o pokoju. I

nagrodę otrzymała Hanna Kacewicz- Sygidus. W "Empiku" na Ratajach urządzono spotkanie Klubu Hi-Fi. W programie była m. in. projekcja filmu muzycznego z udziałem Elvisa Presleya.

W sali Teatru "Maja" gościnny występ francuskiego zespołu teatralnego. Dano przedstawienie pt. Solo Jurnal. "W banku PeKaO przy ul. Masztalarskiej około południa zadzwoni ł telefon. N ieznany rozmówca poinformował, że na terenie banku umieszczono bombę. Jej wybuch przewidziano na godzinę 16. Zawiadomiona milicja zareagowała natychmiast. Służby specjalne Milicji Obywatelskiej, oddziały saperów dotarły do banku na sygnałach. Natychmiast przerwano pracę, ewakuowano personel. Saperzy skrupulatnie przegadali każdy kąt. Niczego podejrzanego nie spotrzeżono. Bomby nie znaleziono. Postępowanie w tej sprawie nadal prowadzi milicja. Nie wiadomo, czy uda się odnaleźć autora głupiego kawału. Na całe szczęście alarm był przedwczesny. Plotki, które natychmiast po zdarzeniu obiegły całe miasto, okazały się fałszywe". (Głos Wielkopolski" 4 XII H986). 4.12. Obradował Walny Zjazd Delegatów Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska". Otwarcia dokonał przewodniczący Rady Nadzorczej Andrzej Wojciechowski, który powitał I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Łukasika, wiceprezesa W ojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Tadeusza Bielaczyka, przewodniczącego Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzego Bryla.

Obecni także byli przedstawiciele władz centralnych, z wiceprezesem Centralnego. Związku Spółdzielni Witoldem Zbikowskim. Referat sprawozdawezo-programowy wygłosił prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Stefan Urbaniak. Zjazd dokonał wyborów u· zupełniających do Rady N adzorczej oraz wyłonił delegatów na Kongres Centralnego Związku Spółdzielczości.

W salach zabytkowego Odwachu

14 Kronika 1

na Starym Rynku otwarto wystawę W 50 rocznicę walk Polaków w Hiszpanii, zorganizowaną przez Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. Marcina Kasprzaka. Wystawę otworzył uczestnik walk w Hiszpanii - Mieczysław Łakomiec. Regionalne spotkanie przewodniczących rad społecznych szkół wyższych Poznania i Zielonej Góry z zastępcą przewodniczącego Rady Państwa Tadeuszem Szelachowskim, który przedstawił niektóre funkcje i aktua'ne zadania rad społecznych szkół wyższych. Wojewoda poznański Bronisław Stęplowski omówił koncepcję regionalnej polityki naukowo- badawczej skierowanej na integrowanie nauki z praktyką regionu. W siedzibie Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego odbyło się spotkanie aktywu z członkiem Prezydium Naczelnego Komitetu Tadeuszem Szelachowskim. Spotkanie prowadził prezes Wojewódzkiego Komitetu Marian Król. Ogólnopolskie Forum Kultury poświęcone problemowi w środowisku inwalidów. W "Empiku" przy ul. Ratajczaka zorganizowano wieczór poezji, muzyki i medytacji filozoficznych, połączony z degustacją potraw kuchni hinduskiej Bhakti -Joga. J12. W siedzibie Urzędu Wojewódzkiego złożyło ślubowanie dwudziestu dwóch nowo wybranych członków Kolegium do spraw Wykroczeń przy Wojewodzie Poznańskim. W małej auli Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza odbyło się spotkanie z okazji trzydziestolecia Biura Podróży i Turystyki "Almatur" i osiemdziesięciolecia turystyki akademickiej w Polsce. Przybył m. in. dyrektor naczelny "Almaturu" Piotr Pronobis.

W Teatrze PoTskim (Scena Eksperymentalna) premiera Paradoksu o aktorze według Denisa Diderota, w przekładzie Jana Kotta. Adaptował i reżyserował przedstawienie Kazimierz Grochmalski , scenografię projektował Tomasz Akusz, a muzykę skomponował Przemysław Mikołajczak. W premierowej obsadzie grali: Mariusz Puchaiski (Aktor I), Wojciech Siedlecki (Aktor II), Barbara Grochtmalska (Panna Clairon) . O19a Dorosz (Panna Demesuil),

Wydarzenia w Poznaniu (5 - 8.12.)

Małgorzata Pieczyńska (Panna Charlotte), Michał Frydrych (Kawaler Nieprawdopodobnego Wzruszenia), Aleksander Podolak (Kawaler Nieustającego Heroizmu), Mariusz Sabiniewicz (Kawaler Niezłomnego Serca).

Scena zbiorowa

Rozstrzygnięty został XIII Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Jana Spychalskiego. Jury, któremu przewodniczył artysta malarz Wiesław Garboliński (Łódź), przyznało "Grand Prix" obrazowi zatytułowanemu Dystans autorstwa Doforochny Przybytko (Gdańsk).

N agrodę ufundowaną przez poznańskie Biuro Wystaw Artystycznych otrzymał obraz Jacka Kowalskiego (Bydgoszcz), nagrodę Wydziału Kultury U rzędu Miejskiego - otoraz Jerzego Oleksiaka, nagrodę Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego .- obraz Wiesława Smętka (Gdańsk).

IW Klubie im. Włodzimierza Pietrzaka (ul. Kramarska) wystawiono monodram Noc Joanny, na motywach tekstów Bernarda Shawa, w interpretacji Marii Pistekovej ( Czechosłowacja).

W salonie Biura Wystaw Artystycznych w "Arsenale" otwarto wystawę malarstwa Józefa W alczaka. W auli Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. Solnej koncertował Chór Dziecięcy Centralnego Radia i Telewizji w Moskwie, pod batutą Wiktora Popowa. .12. Sobotnie "Spotkanie przyjaciół" zakończyło pobyt w Poznaniu delegacji Miejskiej Rady Młodzieży w Hanowerze. Celem przyjazdu gości z Republiki Federalnej Niemiec było podpisanie umowy o

dalszej współpracy z poznańskimi związkami młodzieży w »oku 1987. Podpisali ją Riidiger Klein - przewodniczący delegacji oraz Henryk Przybylski - przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej.

W Pałacu Kultury otwarto wystawę Hanower miasto partnerskie, zorganizowano również seminari um poświęcone dziesięcioletniej współpracy organizacji młodzieżowych obu imiast. Z okazji jubileuszu dziesięciolecia, zespołu w Sali Wielkiej P ałacu Kultury odbył się koncert młodzieżowego zespołu "Parada". Otwarcie wystawy XVII Biennale Fotografii Przyrodniczej w salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego. , Do Os. Bolesława Smiałego jeździ autobus linii 74. Łączy on Piątkowo z Ratajami. Dzięki przebudowie ul. Połabskiej, możliwe stało się przedłużenie jego trasy aż do ostatnio zbudowanych domów Piątkowa. Zespół Pieśni i Tańca "Łany" przy Akademii Rolniczej, pod kierunkiem Wiesława Kaszufokiewicza, wyjechał w podróż artystyczną do Berlina Zachodniego. 3.12. W Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość z okazji dziewięćdziesięciolecia urodzin wybitnego uczonego prof. dra hab. Wiktora Degi. Obecni byli: minister zdrowia i opieki społecznej Mirosław Cybulko, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik, wojewoda poznański Bronisław Stęplowski, prezes Polskiej Akademii Nauk Jan K. Kostrzewski, prezydent Poznania Andrzej Wituski, przewodniczący Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Augustyn Kogut. Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusz Czwojdrak powiedział, iż prof. Dega dokonał rzeczy niezwykłych, wpisując się na trwałe do historii polskiej i światowej medycyny. Człowiek o wielkim umyśle i sercu całe swoje życie poświęcił ratowaniu ludzi od kalectwa. Na ręce Jubilata list gratulacyjny nadesłał przewodniczący Rady Państwa Wojciech Jaruzelski. Tramwaje linii 2, 7, 8, 19 i 20 powróciły na odnowione torowisko ul. Dąbrowskiego. iOk. godz. 7 mieszkaniec Piątkowa zaalarmował Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, że przy ul. Wojciechowskiego, za budynkiem hotelu Państwowej Komunikacji Samochodowej, wycieka woda i zalewa cmentarz winiarski. Doszło do dewastacji 576 grobów. Na Cmentarzu Komunalnym na Junikowie pochowano zmarłego w dniu 30 listopada 1986 r. Adama Szwarca, działacza Polskiej Zj ednoczonej P art ii Robotniczej, · pracownika aparatu partyjnego w latach 1950-1974. U dekorowany był Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zył sześćdziesiąt pięć lat. 9.12. Rozpoczęło się ogólnopolskie seminarium Związku Młodzieży Wiejskiej, zorganizowane przez Krajową Radę Ekologiczną.

Pod przewodnictwem wojewody poznańskiego Bronisława S tęplowskiego obradował Konwent Sołtysów. Lekarz wojewódzki - Lucyna Łuczak przedstawiła sytuację w zakresie zdrowia i opieki społecznej na wsi. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza złożyli ślubowanie , nowo wybrani ławnicy Sądu Rejonowego. Ocenie realizacji zadań w budownictwie, wynikających z Centralnego Planu Rocznego, poświęcona była strefowa narada dyrek

14*

torów przedsiębiorstw i przewodniczących rad pracowniczych z województw: gorzowskiego, konińskiego, pilskiego, zielonogórskiego i poznańskiego, której przewodniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Eugeniusz Trajer. Powstał Wojewódzki Komitet Pokoju. Przewodniczącym został rektor Akademii Medycznej prof. dr hab. Jerzy Wojtowicz. '.12. Przyjęcie harmonogramu realizacji zadań wytyczonych przez X Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz opracowanie konkretnych działań Dzielnicowej Rady Narodowej i naczelnika Dzielnicy były tematami sesji Rady na S tarym Mieście W Teatrze Muzycznym uroczystość z okazji trzydziestopięciolecia istnienia Przedsiębiorstwa N asie n - nictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa "CNO S". Pod kierownictwem wojewody poznańskiego Bronisława S tęplowskiego i dyrektora oddziału Państwowego Wydawnictwa Naukowego Władysławy Klawiter, obradowała Rada Naukowa Encyklopedii Wielkopolski. Dyskutowano nad roboczą wersją hasła Wielkopolska opracowaną przez prof. dra hab. Jerzego Topolskiego.

W historycznej Sali Odrodzenia poznańskiego Ratusza odbyła się uroczystość dekoracji pięćdziesięciu sześciu par medalami "Za długoletnie pożycie małżeńskie". Medale wręczali prezydent Poznania Andrzej Wituski, wiceprezydent Zbigniew Habel oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Wiesław Nitecki. Jako pierwsi Medal otrzymali małżonkowie Stanisława i Wacław Jąderowie, którzy przeżyli razem sześćdziesiąt lat. Obok nich Medale otrzymali: Barbara i Walenty Borkowscy, Katarzyna i Władysław Burzawowie, Marianna i Kazimierz Buszkowie, Helena i Franciszek Cwojdowie, Elżbieta i Franciszek Czaplińscy, Marianna i Leon Czeszykowie, Weronika i Jan Fornalscy, Stanisława i Stanisław Gniadkowie, Pelagia i Antoni Golombowscy, Ludwika i Aleksander Gramkowie, Antonina i Mieczysław Grzybowscy, Joanna i Jan Hirschowie, Anna i Antoni Ignaszczakowie, Reginą i Władysław J agielscy, Anna i Józef Jarczakowie, Maria i Jan Jarzębowscy, Stefania i Stefan Juszkiewiczowie, Stanisława i Edward Kolatowie, Marianna i Aleksander Kaweccy, Maria i Stanisław Klemmowie, Jadwiga i Stanisław Koebschowie, Helena i Wiktor Kozłowscy, Zofia i Marian Koźmowie, Magdalena i Ignacy Kubiakowie, Czesława i Bogdan Kubiccy, Wanda i Walerian Kurczewscy, Pelagia i Leon Łukasiewiczowie, Stanisława i Jan Machnikowie, Pelagia i Leon Madejczykowie, Czesława i Edmund Magerowie, Helena i Marian Majchrzakowie, Stefania i Stefan Masłowscy. Janina i Łucjan Marciniakowie, Zofia i Rudolf Martyniakowie, Cecylia i Stanisław Miecznikowie, Leokadia i Witalis Mindykowscy, Irena i Marian Nowakowscy, Monika i Edmund Perzowie, Katarzyna i Stanisław Piaśni, Marianna i Edmund Pielonowie, Stanisława i Jan Przybylscy, Gertruda i Feliks Ratajczakowie, Helena i Stefan Rychlewscy, Helena i Stefan Stajkowscy, Stanisława i Teofil Surdykowie, Zofia i Ludwik Szawelsey, Helena i Edmund Szulcowie, Józefa i Walenty Sf:ymańscy, Marta i Stanisław Sliwińscy, Helena i Stefan Warzychowie, Helena i Władysław Wiecanowscy, Matylda i Jan Witkowscy, Helena i Feliks Woźniakowie, Pelagia i Marian Zakrzewscy Wojewódzki Zespół Poselski zajął się stanem i potrzebami handlu wewnętrznego W posiedzeniu wzięli udział szefowie organizacji handlowych, którzy przedstawili przygotowania handlu do okresu przedświątecznego oraz plan jego funkcjonowania w pierwszym półroczu 1987 r. Perspektywy rozwoju woj. poznańskiego oraz plan społeczno- gospodarczy na lata 1986-1990 stanowiły przedmiot spotk; --a wojewody poznańskiego Bror: -\awa S tęplowskiego z zarządem oraz radnymi - członkami Stowarzyszenia PAX. Zakończyło się spotkanie niemcoznawcze naukowców i publicystów radia, telewizji i prasy krajowej, poświęcone znaczeniu koncepcji "zjednoczonej Euroray" dla aktualnej polityki Renubliki Federalnej Niemiec. Wprowadze

niem do dyskusji był referat dyrektora Instytutu Za.chod»iego prof dra hab. Antoniego Czubińskiego . Z podróży artystycznej do Berlina Zachodniego powrócił Zespół Pieśni i Tańca "Łany" przy Akademii Rolniczej, pod kierownictwem Wiesława Kaszuokiewicza. 11.12. Dzięki inicjatywie Ireny Sch6nberg przybyła z Berlina Zachodniego ciężarówka z lekami dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. W Klubie Studenckim "Sęk" odbył się przegląd twórczości Edwarda Stachury pl. Życie to nie teatr. 12.12. W jednym z bunkrów Fortu VII wręczono nagrody i wyróżnienia przyznawane w konkursie na dokumenty i pamiątki Wielkopolan z czasów wojny i okupacji hitlerowskiej 1939 - 1945. Wzbogacą one zbiory Muzeum Martyrologicznego Fortu VII. Jury, pod przewodnictwem Stanisława Nawrockiego, przyznało I nagrodę Elżbiecie Zajączkowskiej.

Pod przewodnictwem prezesa Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Mariana Króla odbyło się spotkanie młodych działaczy Stronnictwa.

Trzydziestolecie pracy naukowej prof. dra hab. Antoniego Czubińskiego. W Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza zorganizowano z tej okazji spotkanie, w którym wziął udział minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. dr hab. Benon Miśkiewicz. Wręczył on Jubilatowi za całokształt pracy naukowej N agrodę I stopnia. Listy gratulacyjne nadesłali m. in. sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józef Baryła i I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik.

W Pałacu Kultury spotkanie członków i działaczy Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia "Wisła - Odra". Obecny był m. in. dyrektor Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich - Instytu tu Pamięci Narodowej prof. dr hab. Kazimierz Kąkol. Przybył przewodniczący Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia N arodowego Augustyn Kogut. Zebrani, wśród których było wielu uczniów poznańskich szkół, obejrzeli dwa filmy dokumentalne: Albert Forster oraz Granica zbrodni Arthura Greisera. Członkom Stowarzyszenia wręczono odznaki organizacyjne. W siedzibie O kręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich - Instytutu Pamięci N arodowej przedstawiciele poznańskiego środowiska naukowego spotkali się z dyrektorem Instytutu prof. drem hab. Kazimierzem Kąkolem. W uznaniu wybitnych zasług w rozwoju badań nad dziejami okupacji hitlerowskiej w Polsce (1939 - 1945), Kazimierz Kąkol odznaczył prof. dra hab. Karola M. Pospieszaiskiego Orderem Sztandaru Pracy I klasy.

W hali Nr 14 Międzynarodowych Targów Poznańskich rozpoczął się kiermasz świąteczny. W Klubie im. Włodzimierza Pietrzaka red. Adam Cymer wygłosił prelekcję poświęconą J anowi Kossakowskiemu (1900 - 1979), współtwórcy chirurgii dziecięcej. Z okazji sześćdziesięciopięciolecia Okręgowego Związku Piłki Nożnej, w Domu Kultury "Olimpia" odbyła się uroczysta akademia, podczas której w ręce prezesa Mariana Kustonia przekazano sztandar ufundowany przez kluby piłkarskie i sędziów piłkarskich. Wicewojewoda poznański Tadeusz Zając udekorował sztandar Odznaką Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego". Krzyżami Kawalerskimi * Orderu Odrodzenia Polski udekorowani zostali: Teodor Anioła i Józef Kotecki. Odczytano list gratulacyjny od I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej

Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Łukasika. Wysoko ocenił udział poznaniaków w krajowym piłkarstwie obecny na akademii prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej płk Zygmunt Jabłoński. Spotkaniem w Domu Kultury Kolejarza uczcili wielkopolscy pszczelarze piątą rocznicę powstania swojego Klubu. W "Arsenale" otwarto wystawę współczesnej rzeźby hiszpańskiej (multiple) .

W Klubie Akademii Ekonomicznej "Pod Bankiem" sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Andrzej Rakowski spotkał się z działaczami Rady Okręgowej i rad uczelnianych Zrzeszenia Studentów Polskich. Przedstawili oni ofertę programową swojej organizacji i omówili najważniejsze kierunki działalności.. Jubileuszowy koncert z okazji dziesięciolecia Orkiestry Rozrywkowej Polskiego Radia i Telewizji pod dyrekcją Zbigniewa Górnego, w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Program wieczoru wypełniły muzyczne

Zbigniew Górny

przeboje światowego kina. Andrzej Zaorski przedstawił specjalnie napisany monolog. Obecni byli przedstawiciele władz politycznych i administracyjnych Poznania, z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej rnrtii Robotniczej Edwarden" Łukasikiem i wojewodą poz

Wydarzenia w Poznaniu (12 - 15.12.)

nańskim Bronisławem StępIowskim. W drugiej części koncertu wystąpił wokalista Gary Broocker (Wielka Brytania). 13.12. W siedzibie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej zorganizowano seminarium poświęcone trzydziestej ósmej rocznicy utworzenia Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Wśród uczestników byli też świadkowie tamtych wydarzeń, uczestnicy Kongresu Zjednoczeniowego: Melania Kalutowa i Czesław Bartczak. W Osiedlowym Domu Kultury "Na Skarpie" otwarto wystawę rysunków satyrycznych Andrzeja Gałązkiewieza pl. Polak potrafi.

W Sali Kameralnej Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. Solnej odbyła się audycja z cyklu "Muzyczne Spotkania Młodych".

bloku, który zbudowano jako hotel robotniczy. Z okazji zbliżającej się sześćdziesiątej ósmej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, odbyło się spotkanie środowiskowe członków Związku Ociemniałych Żołnierzy z Wielkopolski, Pomorza Zachodniego i Ziemi Lubuskiej . Uczestniczył w nim prezes Zarządu Głównego kmdr Czesław Krzyczkowski.

*K7

W wieku pięćdziesięciu ośmiu lat zmarł inż. Tadeusz Lisewski\ dyrektor energetyki I stopnia, dyrektor Zakładu Energetycznego Poznań - Miasto w latach 1972 - -1975 i Zakładu Wykonawstwa Sieci Elektrycznych w latach 1976 - 1981, współautor rozwiązań inwestycyjnych w mieście, takich jak np. zasilanie Ronda Kopernika; przyczynił się do modernizacji sieci elektrycznej. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 14.12. Początek aukcji sprzętu fotograficznego w lokalu Poznańskiego T owarzystwa Fotograficznego .

15.12. Niemałą radość przeżyło siedemdziesięciu dwóch pracowników Państwowej Komunikacji Samochodowej. Otrzymali oni bowiem klucze do nowych mieszkań w

Jubileusz osiemdziesiątej rocznicy urodzin obchodził zasłużony działacz partyjny Dominik Nosiadek - w 1945 r. twórca pierwszej komórki Polskiej Partii Robotniczej na Starym Mieście, jeszcze w czasie walk o wyzwolenie Poznania. Jubilat otrzymał list gratulacyjny od I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Łukasika.

Jubileusz czterdziestolecia pracy artystycznej doc. Jerzego Zgo

dzińskiego, założyciela Poznańskiego Zespołu Perkusyjnego. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert Zespołukiewiczem, pracownicy Instytutu Zachodniego nraz instytu tów 1 uczelni z wielu miast kraju. Działalność społeczną zachodnioniemieckiego naukowca przedstawił wicedyrektor Instytutu prof. dr hab. Lech Janicki. Przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego, z wojewodą poznańskim Bronisławem Stępiowskim, oraz Komitetu Wykonawczego Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego spotkali się na posiedzeniu poświęconym sprawom dalszego rozwoju regionu i miasta. Obecny był prezydent Poznania Andrzej Wituski. O problemach wynikających z programów wyborczych mówił wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski. Miłym akcentem spotkania było przekazanie na ręce Romualda Zysnarskiego "wykonanej w czynie społecznym przez pracowników nauki i studentów Politechniki Poznańskiej dokumentacji geologiczno-geodezyjnej terenów budowy Wielkopolskiego Centrum Rehabilitacyjnego w Kiekrzu. Koszt tego opracowania oceniono na milion złotych. N arada przewodniczących rad narodowych stopnia podstawowego woj. poznańskiego. Posiedzenie prowadził przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusz Czwojdrak, a uczestniczyli w nim wicewojewoda poznański Alojzy Bryi oraz dyrektorzy właściwych wydziałów Urzędu Wojewódzkiego, którzy przedstawili informację o projektach wojewódzkiego planu gospodarczego i budżetu na 1987 r. Ponad trzysta osób z kierownictw przedsiębiorstw budowlanych Poznania i województwa spotkało się na posiedzeniu zorganizowanym przez Radę Wojewódzką Federacji Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Pracowników Budownictwa. Ustanowiono patronat mający mobilizować przedsiębiorstwa do świadczeń finansowych na uzbrojenie tzw. pasma północnego. _ W Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie prezydenta Poznania Andrzeja Wituskiego z grupą aktywistów działających w sporcie, turystyce i rekreacji. Prezy

W salonie "Empiku" przy ul.

Ratajczaka otwarto wystawę malarstwa Józefa Strumińskiego. 16.12. Wicewojewoda poznański Tadeusz Zając, w towarzystwie członka Sekretariatu Komitetu Wojewódzkieko Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Henryka Półrolniczaka, podejmował medalistów mistrzostw świata, Europy i Polski oraz ich trenerów. Największymi osiągnięciami mógł pochwalić się Marek Łbik, kajakowy mistrz i wicemistrz świata. W "Empiku" kolejne spotkanie z cyklu "Porozmawiajmy o Poznaniu". Wiele pytań skierowano do obecnego na spotkaniu prezydenta Poznania Andrzeja Wituskie go. Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza odbyło się zebranie założycielskie naukowej Fundacji Historycznej im. prof. dra bab.

Henryka Łowmiańskiego. Na zebraniu przyjęto statut Fundacji i wybrano jej zarząd, na którego czele stanął prof. dr hab. Jerzy Ochmański.

17.12. Przebywała w Poznaniu delegacja T owarzystwa Niemiecko - Polskiego z Republiki Federalnej Niemiec, z przewodniczącym prof.

drem Helmutem Ridderem, który na spotkaniu w Sali Malinowej Pałacu Działyńskich uhonorowany został Komandorią Orderu Zasługi PRL. W spotkaniu uczestniczyli m. in. wiceminister spraw zagranicznych Tadeusz Olechowski, sekretarze Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak. Andrzej Rakowski i Jerzy Silski. wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski oraz o prezydent Poznania Andrzej Wituski. Przybyli reprezentanci świata nauki, z sekretarzem oddziału Polskiej Akademii Nauk z prof. drem hab. Witoldem Michał

Wydarzenia w Poznaniu (17 - 19.12.)dent oraz kierownik Wydziału Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego Zdzisław Łomiński podziękowali gościom za dotychczasową pracę oraz życzyli wielu osiągnięć i satysfakcji w roku 1987. Działacze uhonorowani zostali listami gratulacyjnymi. XVI Sesja Dzielnicowej Rady Narodowej Jeżyce. Jej zasadniczym tematem była ocena działalności organów samorządowych mieszkańców, w świetle ustawy o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego. Naczelnik dzielnicy Maria Prędka przedstawiła uwagi o działalności komitetów osiedlowych, samorządu mieszkańców i ich współpracy z Urzędem oraz sposobie realizacji wniosków i postulatów. Pięćdziesiąt lat tradycji pracowni witraŻY Marii Powalisz- Bardońskiej - to tytuł wystawy, która otwarta została w Muzeum Rzemiosł Artystycznych. Prezentowano projekty witraży, kartony i gotowe już dzieła założyciela pracowni Stanisława Powalisza oraz jego córki i kontynuatorki sztuki Marii. 18.12. Posiedzenie plenarne Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej poświęcone działatoości organizacji w środowiskach wiejskich. Przekazanie księgozbioru emerytowanego profesora Uniwersytetu w Houston (Stany Zjednoczone Ameryki Płn.) Mariana Krzyżaniaka na ręce rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. dra hab. Jacka Fisiaka. Aktu przekazania księgozbioru dokonała synowa prof. M. Krzyżaniaka - Róża Krzyżaniak, w obecności wicekonsula Konsulatu Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn. w Poznaniu Dawida A. Spikes'a, dyrektora Biblioteki Głównej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza dra Zdzisława Szkutnika, rodziny ofiarodawcy oraz zaproszonych gości. Księgozbiór obejmuje ponad 2 tys. tomów książek i czasopism z dziedziny prawa, ekonomii, socjologii, historii i szeroko rozumianej humanistyki, przeważnie w języku angielskim. Prezydent Poznania Andrzej Wituski całe przedpołudnie spędził w redakcji "Gazety Poznań

skiej'. Zajął tu mIejSCe przy telefonie Działu Miejskiego i odpowiadał na pytania mieszkańców w ramach cotygodniowego "Czwartku d!a porządku". Później w świetlicy redakcyjnej spotkał się z dziennikarzami. Okazją do tego było zakończenie trzeciego roku dziennikarskiej batalii o czystość, porządek i poprawę estetyki w mieście. W ciągu wszystkich czwartkowych dyżurów przyjęto łącznie 3108 interwencji. N ajwięcej spraw dotyczyło nieporządków i uchybień sanitarnych. Podczas spotkania, prezydent Andrzej Wituski i redaktor naczelny Roman Czamański podkreślili konieczność jeszcze bardziej dynamicznych działań. Wyrazem uznania władz Poznania dla dziennikarskiej inicjatywy było przyznanie Działowi Miejskiemu "Gazety Poznańskiej", kierowanemu przez red. Włodzimierza Ofierskiego, a złożonemu z: Urszuli Kaczkowskiej - Kościańskiej, Elżbiety Kierzkowskiej - Cegielskiej, Witolda Kościańskiego, Wacława Rogalewicza oraz Anny Tomiak, Nagrody Specjalnej Prezydenta wraz z dyplomem. "'Kolegium Wojewody Poznańskigo rozpatrzyło m. in. problemy funkcjonowania techniki biurowej i systemu informacyjnego w województwie. W Muzeum Arch,eologicznym otwarto wystawę Sredniowieczna Kruszwica.

19J12. Czterdziesta rocznica powstania "Expressu Poznańskiego". Na trzecie piętro gmachu przy ul. Grunwaldzkiej 19, gdzie mieści- się redakcja, przybywały liczne delegacje z gratulacjami od zaprzyjaźnionych redakcji, przedsiębiorstw i instytucji. W godzinach popołudniowych w siedzibie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyła się uroczystość jubileuszowa. Przybyli: zastępczyni członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Gabriela Bembisz, sekretarze Komitetu Wojewódzkiego: Jan Maćkowiak, Andrzej Rakowski i Jerzy Silski, przewodniczący Wojewódzkiej Rady N arodowej Tadeusz Czwojdrak, wojewoda poznański Bronisław Stęplowski. prezydent Poznania Andrzej Wituski. W imieniu Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego,gratulacje składał Jerzy Silski. Uroczystym momentem była dekoracja zespołu redakcji "Expressu Poznańskiego" Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie to z rąk Gabrieli Rembisz i Tadeusza Czwojdraka przyjęli: redaktor naczelny Maciej Gryfin-Gałązkiewicz, I sekretarz Podstawowej Organizacji Partyjnej Halina Pernak oraz przewodniczący koła Stowarzyszenia Dziennikarzy PRL Ryszard Danecki. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowany został Maciej Gryfin - Gałązkiewicz; Krzyżami Oficerskimi - Janusz Orzałkiewicz i Jan Załubski; Krzyżem Kawalerskim - Zbigniew Szymański; Złotymi Krzyżami Zasługi Krystyna Zielewicz i Ludomira Kaczmarek; Srebrnym Urszula Kukieła; Brązowymi Halina Pernak, Grzegorz Lipiak i Andrzej Szozda.

W imieniu odznaczonych podziękował Maciej Gryfin-Gałązkiewicz. Odczytano list gratulacyjny nadesłany przez członka Biura Politycznego, sekretarza Komitetu Centralnego Jana Główczyka. Gratulacje jubilatom złożyła również Gabriela Rembisz. Sesja pOSWlęcona funkcjonowaniu pism popołudniowych w Polsce. Uczestniczyli w niej redakto - rzy naczelni oraz dziennikarze, którzy przyjechali na jubileuszową uroczystość "Expressu Poznańskiego " . W godzinach wieczornych dziennikarze "Expressu" oraz goście przyjęci zostali przez wojewodę poznańskiego Bronisława Stęplowskiego. Ślubowanie 663 nowo wybranych ławników Sądu Wojewódzkiego. Spotkanie wynalazców z "Klubu milionerów". Przybyła zastępczyni członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabriela Rembisz. Do Księgi wyróżniających się wynalazców i racjonalizatorów województwa poznańskiego wpisano po raz pierwszy 130 wynalazców - pięciokrotnych "milionerów". * W Domu Kultury Milicji Obywatelskiej zorganizowano sympozjum filmowe pt. Kino radzieckie - próba aktualnego bilansu.

W wieku sześćdziesięciu lat zmarł mgr Jerzy Otwinowski naczelnik Wydziału Przemysłu U rzędu Wojewódzkiego w latach 1947-1968, dyrektor naczelny Wojewódzkiego Zjednoczenia Państwowego Przemysłu Terenowego w latach 1968-1976, dyrektor Wielkopolskiej Przetwórni Owocowo- Warzywnej w latach 1976 - 1983.

U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 20.12. "My uczniowie szkół wielkopolskich, zebrani na uroczystym podsumowaniu Międzynarodowego Dnia Pokoju, pozdrawiamy młodzież całego świata. Pragniemy żyć i uczyć się w pokoju" - to pokojowe przesłanie wygłosili w dziesięciu językach: angielskim, bułgarskim, francuskim, hiszpańskim, japońskim, holenderskim, niemieckim, polskim, rosyjskim i włoskim przedstawiciele młodzieży wszystkich liceów poznańskich, zebrani w auli IV Liceum Ogólnokształcącego. Odbyło się również seminarium dla nauczycieli wychowania obywatelskiego i propedeutyki nauki o społeczeństwie. W Teatrze Muzycznym premiera operetki Franciszka Lehara Wesoła Wdówka, z tekstami piosenek Jerzego J urandota. Reżyserowali spektakl Jadwiga Kurzew - ska i Rajmund Wolff. Scenografię projektowała Anna Zaporska. Choreografia Henryka Rutkowskiego. Kierownictwo muzyczne Beaty Ambros. Przedstawienie prowadził Stefan Rudko. W premierowej obsadzie wystąpili Jerzy Golfert (Baron Zeta), Anna Bajerska, (Walentyna), Jerzy Dzianysz {Hrabia Daniłło), Janina Gutt

Wydarzenia w Poznaniu (20.12.)

Janina Guttnerówna (Hanna Glawari) i Jerzy Dzianysz (Hrabia Daniłło)

ka Izabella Żurawska, 9. żużlowiec Roman Jankowski, 10. bokser Józef Kruszyński. Dziesiątkę najlepszych trenerów tworzyli (w kolejności alfabetycznej): Jan Bojanowski - boks, Marek Cichy - hoikej na trawie, Piotr Langosz - koszykówka, Kazimierz Lewandowski - koszykówka, Leon Nosala - piłka ręczna, Zdzisław Podedworny - piłka nożna, Zenon yszewski szermierka, Józef Slusarek akrobatyka sportowa, Jolanta Tarajkowska - gimnastyka artystyczna, Werner Urbański - pływanie. Akademia z okazji dwudziestopięoiolecia Szkoły Podstawowej, Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich zainaugurowała obchody sześćdziesiątej ósmej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 19118 - 1919. W Domu Kolejarza zorganizowano akademię z okazji sześćdziesiątej drugiej rocznicy powstania Syryjskiej Partii Komunistycznej.

Poznań otrzymał automatyczne połączenie telefoniczne ze Starogardem Gdańskimnerówna (Hanna Glavani), Jan Adamczyk (Kamil do Rosilion), Michał Kuleczka (Cascada), Jan Chmaj (Raul), Rajmund Wolff (Bogdanowicz), Teresa Bogdanowicz (Sylwiana), Antoni Urban (Kromow), Aleksandra Rybacka (Olga), Bogdan Kamiński (Priczic), Maria Tomaszewska (Praskowia), Jan Rowiński (Niegus), Bożena Scharf (Lo-Lo), Katarzyna, Góralczyk (Do- Do), Mirosława Swięcicka (Jou-Jou), Czesława Urban (Clo-Clo), Jolanta Barcik (Margot), Barbara Ciernioch (Frou- Frou), Jerzy Bandei (Major Domus). Opublikowano wyniki XXVIII plebiscytu , ,Expressu Poznańskiego" na piętnastu najlepszych sportowców i trenerów wielkopolskich w 1986 r. Wśród sportowców zwyciężył mistrz świata w kajakarstwie, zawodnik "Warty" Marek Łbik, wyprzedzając mistrza świata w akrobatyce sportowej Andrzeja Garstkę i rekordzistkę Polski w sprincie Ewę Kasprzyk. Dalsze miejsca zajęli: 4. koszykarz Eugeniusz Kijowski, 5. piłkarz Krzysztof Pawlak, 6.

szermierz Tadeusz Piguła, 7. pływak Artur Wojdat, 8. gimnastycz

Jerzy Goldbeck (Chłop I) i Bogdan Jonach (Chłop II) w Gazdowyra sypańcu (21 XII 1986 r.)

21.12. Na scenie Poznańskiego Teatru Lalki i Aktora prapremiera sztuki Macieja K. Tondery Gazdowy sypaniec, w scenografii Elżbiety Oyrzanowskiej - Zielonackiej i z muzyką Stanisława Czarneckiego. Reżyserował autor. W premierowej obsadzie grali: Bożena Tychanicz- Hoffrnann (Baba), Jerzy Goldbeck (Chłop I), Bogdan J 0nas (Chłop II), Jan Harenda (Chłop III). W foyer otwarto wystawę prac Młodzieżowego Domu Kultury "Jutrzenka" w Zakopanem. Pięćdziesiąty kon,cert z cyklu "Musica Sacra". Spiewały chóry Akademii Medycznej oraz "Cantemus" i "Schola Cantoruim Posnaniensis" . 221E Sesja Dzielnicowej Rady N arodowej Grunwald poświęcona remontom kapitalnym domów mieszkalnych. Przewodniczący Rady Bogusław Grodzki, wobec przedstawionej radnym krytycznej sytuacji w dziedzinie eskploatacji starych mieszkań, postawił pytanie: czy warto remontować każdy dom, który do tego zostanie zakwalifikowany? Często bowiem koszty odnowy są bliskie nakładom na zburzenie rudery i wybudowanie w tym miejscu nowego domu. Bogusław Grodzki poinformował Radę, iż naczelnik dzielnicy Ryszard Stoga złożył rezygnację z urzędu na ręce wojewody poznańskiego .

W Urzędzie Wojewódzkim pierwsze w nowej kadencji plenarne zebranie rzeczników dobra służby zdrowia oraz członków Okręgowej Komisji Kontroli Zawodowej. Nowym prezesem Komisji został prof. dr hab. Mieczysław Walczak, a jego zastępcą doc. dr hab. Paweł Stajgis. Na okręgowego rzecznika dobra służby zdrowia mianowano dra Lecha Nowaka. O godz. 18.55 dwaj zamaskowani bandyci dokonali rabunku de

wiz i kosztowności w skiepie "Pewexu" przy ul. Piekary 12. Z podróży artystycznej do Republiki Federalnej Niemiec powrócił Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Stefana Stuligrosza. Towarzyszyła mu Elżbieta Wiechowicz- Karolak.

iW wieku sześćdziesięciu czterech lat zmarł Zbigniew Pieczyński, kustosz Muzeum Archeologicznego, konserwator zabytków archeologicznych w woj. poznańskim w latach 1955 - 1965, muzeolog. U dekorowany Krzyżetn Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

23.12 Zebrała się Rada Pracownicza przedsiębiorstwa "Cukrownie Wielkopolskie". Oceniono m. in.

przebieg ostatniej kampanii cukrowniczej. Wicewojewoda poznański Jan Tomaszewski udekorował zasłużonych cukrowników wysokimi odznaczeniami państwowymi. W siedzibie Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego odbyło się, pod przewodnictwem prezesa Wojewódzkiego Komitetu Mariana Króla, posiedzenie Prezydium, na którym dokonano oceny działalności posłów - ludowców z woj. poznańskiego. Przybył wiceprezes Naczelnego Komitetu Włodzimierz N eneman.

24.1'2. Z podróży artystycznej do krajów Beneluxu powrócił Poznański Chór Chłopięcy, pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego.

25.12. Na ślubnym kobiercu w Ratuszu i Wadze Miejskiej stanęło czterdzieści osiem par.

Wydarzenia w Poznaniu (26-29.12.)

26.12. W wieku pięćdziesięciu dziewięciu lat zmarł historyk sztuki dr Eugeniusz Linette, konserwator zabytków miasta Poznania w latach 1973 - 1977, kierownik pracowni Instytu tu Sztuki Polskiej Akademii Nauk od 1977 r., redaktor i współautor Katalogu Zabytków Sztuki m. Poznania, kierownik Pracowni Dokumentacji Naukowo-Historycznej Pracowni Konserwacji Zabytków w latach 1959 - 1973, sekretarz Wydziału Nauk o Sztuce Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, badacz architektury średniowiecznej w Wielkopolsce, zasłużony dla ochrony zabytkowej architektury miejskiej. 27.12 W siedzibie poznańskiego oddziału Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną "Polonia" spotkali się przedstawiciele władz, świa ta nauki, kultury, duchowieństwa, handlu i przemysłu z województw: bydgoskiego, gorzowskiego, kaliskiego, konińskiego, leszczyńskiego, pilskiego i poznańskiego. Podczas spotkania ukonstytuował się Obywatelski Komitet Domu Polonii w Poznaniu. Jego przewodniczącym został prof. dr hab. Alfons Klafkowski, zaś wiceprzewodni - czącymi prezydenci: Andrzej Wituski i Marian Górny (Gniezno). W samo południe na posterunku honorowym przed pomnikiem Powstańców Wielkopolskich stanęli żołnierze, kombatanci i harcerze. Przybyły kompania honorowa Wojska Polskiego oraz Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lotniczych, poczty sztandarowe organizacji politycznych i społecznych. Delegacja kombatantów złożyła wieniec. Następnie wiązanki kwiatów składały delegacje wojew6dzkioh instancji partyjnych i stronnictw politycznych, z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzym Silskim i prezesem Wojewódzkiego Komitetu tetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Marianem Królem; władz administracyjnych, z wojewodą poznańskim Bronisławem Stępiowskim. Rocznicową uroczystość zakończyła Warszawianka. Od niedawna eksploatowany przez "Lot" i dopiero kilka razy przyjmowany na poznańskim lotnisku "Tu-154 M" wylądował na Ławicy (w rejsie z Madrytu), a tuż po nim "Tu-134 A" z Frankfurtu nad Menem. Były to niezaplanowane lądowania związane ze śnieżycą w Warszawie i okresowym zamknięciem lotniska na Okęciu.

28.12. W wieku trzydziestu pięciu lat zmarł mjr pożarnictwa inż. Zenon Zajdler, komendant Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Pożarniczego od 1974 r. 29.12. Na ostatniej w roku sesji zebrała się Wojewódzka Rada Narodowa. Obradom - którym przysłuchiwali się I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik, prezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Marian Król oraz wiceminister handlu wewnętrznego i usług Andrzej Malinowski - przewodniczył Tadeusz Czwojdrak. Wicewojewoda poznański Alojzy Bryi przedstawił założenia programu rozwoju drobnej wytwórczości i usług w woj. poznańskim do roku 1990. Próg

11\

ram zwalczania i zapobiegania patologii społecznej omówił radny Janusz Rutkowski. Z realizacją gramu rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej od 1986 r. zapoznał radnych wicewojewoda poznański Jan Tomaszewski. Podjęto uchwałę o zmianie granic Poznania, na mocy której do miasta włączono Morasko, Radojewo i Umułtowo z gminy Suchy Las oraz część wsi Skórzewo, Plewiska, Kiekrz, Junikowo i in.

torem zoistał Stanisław Laskowski, w przeszłości wicedyrektor Targów.

Z przedstawicielami Poznańskich Zakładów Graficznych im. Marcina Kasprzaka spotkali się członkowie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokracjęsztuka dla dziecka

1/1,8)

Wybitny uczony, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Gerard Labuda obchodził siedemdziesięciolecie urodzin. Z tej okazji odbyło się w Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej spotkanie, podczas którego I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik przekazał Jubilatowi list gratulacyjny od Wojciecha J aruzelskiego. Gratulacje składał też wojewoda poznański Bronisław Stęplowski. W spotkaniu uczestniczyli sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jan Maćkowiak oraz prezes oddziału poznańskiego Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Władysław Węgorek i sekretarz naukowy prof. dr hab. Witold Mdchałkiewicz. Spotkanie z dziennikarzami w dyrekcji Międzynarodowych Targów Poznańskich miało nietypowy przebieg, albowiem zbiegło się ze zmianą na stanowisku dyrektora naczelnego Targów. Andrzej Byrt przeszedł bowiem do pracy w polskiej placówce dyplomatycznej w Brukseli, a nowym dyrek

Ukazał się pierwszy zeszyt nowego czasopisma - dwumiesięcznika Ogólnopolskiego Ośrodka Sztuki dla Dzieci i Młodzieży "Sztuka dla dziecka". Redakcja mieści się w Pałacu Kultury (ul. Czerwonej Armii 80/82), a redaktorem naczelnym został Olgierd Błażewicz.

W wieku siedemdziesięciu ośmiu lat zmarł dr Leon Ratajczak, pedagog, organizator i dyrektor Studium N auczycielskiego przy ul.

Szamarzewskiego (1954 - 1956), dyrektor Liceum Pedagogicznego (1956 - 1958) oraz dyrektor Studium N auczycielskiego Nr 2 (przy ul.

Mylnej) w latach 1958 - 1970. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

30.12. Z okazji rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, sześćdziesięcioosobowa grupa jego weteranów spotkała się w siedzibie Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwardem Łukasikiem, prezesem Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Marianem Królem, przewodniczącym Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzym Brylem oraz wojewodą poznańskim Bronisławem Stęplowskim. Obecni byli gospodarze Poznania - Stanisław Antczak i Andrzej Wituski. Weteranów udekorowano Medalami 40-1ecia Polski Ludowej. W blasku kolorowych lampionów i płonących pochodni, przy dźwiękach ratajskiej kapeli podwórkowej, w karnawałowym nastroju nastąpił o godz .il7.00 na Os. Piastowskim start do III Biegu Sylwestrowego. Na starcie stanęła rekordowa liczba uczestników (251), w tym osiemnaście pań. Trasa prowadziła: Os. Piastowskie - Most Rocha - Stary Rynek - pi. Wolności - ul. Krakowska Most Rocha Ois. Piastowskie. Dystans 10 km najszybciej pokonał Jan usz Stańczak ("Olimpia"), który ustanowił też rekord trasy rezultatem 31 min. 36 sek. Stara gazownia w Poznaniu problemy i szanse, Ocena uslug i potrzeb Z zakresu rehabilitacji

(29- 31.12.)mieszkańców dzielnicy Jeżyce to tytuły niektórych tylko prac magisterskich napisanych w 1986 roku przez absolwentów poznańskich szkół wyższych. Z myślą o wykorzystaniu najcenniejszych, rozwiązań zaproponowanych przez młodych ludzi, wojewoda poznański ogłosił konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie. W pierwszej edycji rozpatrzono dwadzieścia osiem opracowań. Z laureatami dwunastu nagrodzonych spotkał się wojewoda, wręczając autorom nagrody. 31.12. Poznań uzyskał automatyczne połączenia telefoniczne z Norwegią (0-047) i z Bułgarią (0-0359).

I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik i wojewoda poznański Bronisław Stęplowski odwiedzili załogę Zakładów Metalurgicznych "Pomet" oraz uczestniczyli w przekazaniu służbie zdrowia (11 miesięcy przed terminem) Szpitala Onkologicznego przy ul. Garbary. Po zbudowanym obiekcie oprowadzali gości kierownik budowy Wiesław Chrzanowski i mistrz Stefan Nobik. Z dniem 31 grudnia za pomniki przyrody uznane zostały trzy ulice: Stalingradzka z pięknymi platanami i lipami; Przybyszewskiego także z platanami oraz J aniny Omańkowskiej (przecznica Obornickiej) z ponad stuletnimi kasztanowcami o obwodach pni od 2 do 2,5 m.

W sali koncertowej Muzeum Instrumentów Muzycznych zespół Collegium Musicorum Posnaniensis dał koncert muzyki dawnych misitrzów. W Teatrze Wielkim koncert pl. Noc sylwestrowa u Jana Straussa zakończony został balem.

Zebrał: Kronikarz

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1988.01/03 R.56 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry