ZAP]SK Iszy opissany od wszelakich zapissow y czynszow, tak wiecznych iako wyderk.owych y innych długow albo obowiązek wszeliakich wolny y czysty iest y niwczym zgoła niezawiedziony, oprocz zapissu, ktory pan Piot!' Von Ende malzoncze swoiey mieły pani Dorocie Rydownie uczynieł, oczym nizey dostateczni iest opissano. A tęn frimark ty kamienicze stał się za dom y iednę stainią, przytym domu lezączą pana Marczina Schtama na Nowy Grobliey, podle uhczki, ktora idzie 10 rzeki ku Barnadinom, przecziwko domowi Dłuzyczkiego a podlie staynie y przy ogrodzie pana Marcina Schtama lezączy, które oboie, tak stainia iako tesz ogrod niema do tego domu ani frimarku nalezeć iedno telko sam goły dom na rogu lezączy y iedna stai ni a, sprzydatkiem czterzech tysięcy sześci seth złotych polskich po trzydzieści groszy kazdy złoty ra,chuiącz; ktory frimark przerzeczony kamienicze od pana Piotra Von Ende pan Marczin Schtam sobie y potomkom Bwoym iako wyszey stoy zeznany y uczyniony przymUlącz, dom swoy na Nowy grobli lezący wyzey omieniony y opissany y stainią iednę (oprocz drugi stai nie y czo na niey zbudowano iest taki es z y oprocz ogroda które sobie na wieczność zachowuie) dawa y zapissuie mocza, y spossohem frimarkowego contractu, tho iest sztukę za sztukę, grunt za grunt, ze wszystkie m prawem panstwem y własnością iako sam ten dom trzymał, nicz prawa ani włassności do tego domu sobie ani potomkom swym niezachowuiącz, panu Piotrowi Von Endzie przyrzeczonemu y iego potomkom na wieczność. Przyznawa tesz dobrowolnie przerzeczony 'pan Marcin Schtam przydatek summy wyszy opissany czterzech tysięcy y sześci 8zeth złotych monety y liczby polski, kazdy złoty rachuiącz po trzydzieści groszy zwyczainych do tego domu za kamieniczę pana Piotrowę nadleza,cy. Ktorą summę pan Marcin Schtam za się y za potomki swe obieczuie y zapisBuie się Y ob 0wizuie sie panu Piotrowi Von Endzie albo iego potomkom na czassy niże y opissane zaplacić y skutecznie gotowe mi pieniądzmi krom wszeIiakich szkod y trudności dać y położyć sub hypotheca omnium et singulorum bonorum mobili um et immobilium habitorum et habendorum tym spossobem. Naprzod przy tym contractcie dal położył y zapłaczieł gotowych pieniędzy pan Marcin Schtam panu Piotrowi Von Endzie dwa thysiąca y trzy sta złotych po pułkopiu, ktore pan Piotr skutecznie y w czeIie podniosł y odebrał y z dostatecznego porlniesienia y zapłaty pana l\Iarczina P r z Y o b I i c z n o ś c i p a n o w I i t h k u p n i k o w q u i . t \) wał y quituie na wieczne C7.assy. A ostatek tey summy tho iest dwa tysiącza y trzysta złotych obliguie się y zapissuie pan Marcin sam za się y za potomki swe panu Piotrowi Von Endzie albo iego potomkom dać y zapłacić skutecznie na te raty: Tho iest po Wielki noczy blisko przyszły we cztery niedzieIie złotych thvsiącz po trzydzieści groszy polskich. A ostatek ty summy thysif\cZ złotych y trzy sta takiesz w czterzy 'niedzieIie po Wielki noczy przes rok. tho iest gdy będą pis_ sać Roku 1579, kromia wszelakich odwłok dalszych szkod trudnoci y omieszkania wszelakiego. A ysz ex nunc dopuszczaią sobie stroniE'

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1928 R.6 Nr4

Czas czytania: ok. 6 min.

J\:RONIKA MIARTl\ POZNANIAobie dwie intromissy y possessy skuteczny y spokoiny, tak pan Piot,r w kamieniczę szwą panu Marcinowi y iego potomkom, iako tesz pan Marczin panu Piotrowi y iego takiesz potomkom w dom swoy na 'iowy Grobli. Czo urząd sławny pana Woytha y panow ławmko\\ miasta tego Poznania za uproszeniem stron obu dwu y cłobrowolnem ich ex nunc pozwoleniem potwierdzić y umocznić raczą. A wzdanie tych to maiętności przerzeczone strony obieczuią sobie uczynić y zeznać przed sądem zagaionym na blisko przyszłe wiecza mieiskie poznanskie, modo et iure commutatorio in forma styli et consuetudinis plenissim!ł. albo sami przes się albo przes mOCZOWałlP swoie. A aczkolwiek s t l' o n y p r z e r z e c z o n (' w y E n a ł y t o p I' Z e d p a n y l i t k u p n i k a m i w y s z e y o P i s S l\ n e m i, i s z n fi, t y c h m a i ę t n o ś c i a c h tho iest anio na kamieniczy 'ani na domu .z a - dnych zgoła długow ani sum zapissanych niemasz y o d w s z e l a k i c h t l' U d n o ś c i w o I n e s ą y c z y s t e, iednak ieśliby się czo takowego kiedy pokazało obieczuią sobie strony spoInie y kazda z osobna y za potomki swoie na wszystkich maiętnościach swych, ktore teras maią y na potomne czassy mieć mogą y będą, za. pissuią sie ieden drugiego 01 takowych trudności y impedimentow wzgliędem sum albo długów iakich przeszłych czassow nisz ten con. tract postanowieli uczynionych zastempić, warować, ubespieczy{' . y wolnem ieden drugiego uczynić groszem y nakładem swem tyliekroć. iele kroć by tego potrzeba była, bes wszeliakich odwłok, trudno';;ci, nieuchodząc takowei evicti albo warunku zadnym fOl.telem ani pretextem. Jednak isz na ty kanieniczy iako wyszey trochę namieniono }'ani Dorota Ridowna małzonka pana Piotra Von Endi ma prawo ktore się scziąga ratione donationis et resignationis alternatie (!) , ommium et singulorum bonorum ktora, iey pan Piotr uczynieł y. z!!znał coram iudicio bannito civili ordinario Posnaniensi de data fena sexta in vigilia sanctae Heduigis Anno Domini Millesimo, quingente"imo septuagesimo quinto.

Ktory zapiss ona przes slawnie zacznego pana .Jana Kosza w liekarstwiech doctora wuia swego' przYięła, thedy acz przy ninieyszym r.ontraccie prze s teg.osz pana doctora y przes pana' Hieronima Ridf' bratha swego starszego dobrowolnie zeznala, ysz odstempuie wszelia. kiego prawa swego, ktore się vi gore illius donationis albo iakiemkolwiek innem "'possobem na tę kamieniczę ściąga a iey ossobie nadlezy. y tasz prawo swoie tak względem tego zapissu iako y innego wszeliakiego spossobu ossobie swy przysłuzaiącze y ony się dotyczaiące psuie, umorza y wniwecz obracza in quantum se extendit do ty telko samey kamienicze wszystkie y a zupełny, salva tamen donatione et . resignatione in omnibus alns bonis etc. praeter lapideam, y tego prawa swego iakiemkolwiek spossobem mian ego dobrowoinie teras zepsowanego ilie się tylko kamienicze dotycze wiecznemi czassy nieody.ywać;-' ani podli a niego trudności zadnych panu Marcinowi Schta.

:6i)lIlOWI tey to kamienicze na wieczność dziedziczowi r iego potomkom ani sama przes się, ani przes czyię naprawę albo spossobienie zadawać niechcze, ani bęndzie perpetuis temporihus. Jednak d l i a w i ęt s z e g o u b e z p i e c z e n i a p. Marcinowego Y iego potomkow, thosz czo Y theras przed ludzmi wyszy omie ni onymi r.eznała iakosz zeznawa, ex nunc przed urzędem mieyskim posnanskim r.araz przy wwodzeniu do xsiąg tego contractu, powóre, przes tesz opiekllny swoie dobrowolnie z e z n a w a. powinien tasz pan Piotr panu Marcinowi oddać ex nunc wszytkie prawa na t kamieniczę y munimenta ktorekolwiek ma. . Ktory CQ-łtract y postanowienie około kamienicze Y domu wysze:.

omienionych aby wzupełny czałości y moczy swoiey na wieczne czassy tJ'zymany y chowany byl przes strony omienione y ieych potomki, z ałozy li panowie iednacze albo litkupnicy wyszey opissani miedzy thesz strony contract czyniącze y z e z n a w a i ą c z e z a kła d p i ą c i s e t h c z e r won y c h z ł 0# t Y c h we złocie dobrego złota węgierskiego y prawy wagi, ktory za_ kładt ta strona ktoraby ninieyszego contractu albo się kayać chcziała. albo w tym wszytkim czo thu iest wyszy opissano dosyć czynić omieszkawała y tego contractu tak w celie iako w części nie trzymała inemissibiliter przepadnie y odłozyć powinna będzie tyliekroć, iliekroć by ię to przydało y pOkazało stronie ten contract dzierzący y pełniący, a przedsię O(1łozywszy y zapłaciwszy zakład piąci seth czerwonych złotych do trzymania w celie contractu tego y wypełnienia wszytkiego czo wyszy opissano iest powinna będzie, czo się ma rozumieć y ścięgać nie telko na te strony pana Piotra Von Ende y pana Marczina kład strony dobrowolnie na się przyjęły y temu Schtama, ale tesz y na potomki ieych wiecznemi czassy; k t o l' Y z awszystkiemu czo thu iest napissano dosyć czynić y pełnić to sobie z obu dwu stron za się y za potomki s w e m o c z n o wrę c ż e p a n O fi 1 i t h k u 1) n j-k o m o-b i-e c z a l i. Andreas Lupszinski '-Andreas Math \1arczin Czieszewszki Paweł Korb Conrath Bodenstein Jheronim Hith Joannes Cossius me(licine doctor tamquam tuto\' manu }Jropl'ia.

Actum in praesentia iudicii banniti oportuni feria quarta ante festum Sancti Martini proxima. .\nno Domini MilIesimo quingentesimo septuagesimo septimo. . Scabinalia Posnaniensia 1;}m-1578 f. 27ti v.

!Jodała Dl'. ;\1Rrja \Vo,jciechl:)wsku.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1928 R.6 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry