KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1988.01/03 R.56 Nr1

Czas czytania: ok. 5 min.

KWARTALNIK poświęcony problematyce współczesnego Poznania Rocznik LVI - 1988

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

Józef M o d r z e j e w s ki - Roger Sławski i jego dzieło Alojzy A. Ł u c z ak - Poznańska "Pro Sinfonika" (1968 - 1988) Magdalena W ark o c z e w s k a Rodzina Mottych w Poznaniu 1806-1986. .. Jan W ą s i c ki - Prof. dr Zygmunt Wojciechowski (1900 - 1955) .

Henryk W i II a - Problemy stomatologii poznańskiej w latach 1945-1985. An e k s: Kierownicy Wojewódzkiej Przychodni Lekarsko- Dentystycznej. .. Henryk W i II a - Narkomania a reakcje społeczne. A n e k s y: Informacja o podejmowanych krokach na rzecz zapobiegania przestępczości i innym zjawiskom patologii społecznej na obszarze Poznania; Uchwała Nr XIXj193j87 Miejskiej Rady Narodowej; Program zapobiegania i zwalczania patologii społecznej, przestępczości i wykroczeń w latach 1986 - 1990 (fragmenty) Wojciech We i s s - Oddział poznański Stowarzyszenia Elektryków Polskich w latach 1978-1987. A n e k s y: Władze oddziału poznańskiego w latach 1978 -1987; Wyniki działalności oddziału poznańskiego w latach 1978-1987; Ogólnopolskie konferencje naukowo-techniczne w latach 1978-1987; Wykaz kół (opr. Mieczysław Kowalak) .

MATERIAŁY

Marek B r o jer s k i - Sieć handlu detalicznego w Poznaniu w 1985 r.

i perspektywy zmian do 1990 r Edmund G r a b k o w s ki - Międzynarodowe Konkursy im. Henryka Wieniawskiego w latach 1985-1986. An e k s y: Sądy Konkursowe; Laureaci i nagrody pozaregulaminowe; Obchody 150 rocznicy urodzin Henryka Wieniawskiego. Wanda Kra k o w s k a - Konstancja Swinarska (1892 -1982) .

Bogusław P o l a k - Młodzież wielkopolska na pancernym szlaku .

Bogusław P o l ak - Wojsko wielkopolskie w latach 1918 - 1920. A n e k s : Wyjątki z rozkazów dziennych w sprawie podporządkowania Armii Wielkopolskiej.

Aleksandra Smoczkiewiczowa i Hanna Maciejewska Początki wyższych studiów towaroznawczych w Poznaniu. A n e k s : Problematyka towaroznawstwa i wykładowcy w latach 1926 -1939.

Rajmund S z u b a ń s ki - Poznańskie oddziały pancerne Felicja S z u s t e r - Dziennik 1945. Część pierwsza Felicja S z u s t e r - Dziennik 1945 r. Część druga

111-5 IV -19

1-15 1-5

H-5

IV-29

111-25

.1-23

.11-51 IV-73 111-68

IV -41

111-77 111-51 .1-37 .11-81 "Powrót Taty".

Tadeusz Ś w i t a ł a - Poznań w roku 1926. Część pierwsza Tadeusz Ś w i t a ł a - Poznań w roku 1926. Część druga. A n e k s y : Protokół Nr l z zebrania zwołanego przez p. prezydenta miasta z dnia 2 VII 1926 r., w sprawie urządzenia w Poznaniu Powszechnej Wystawy Krajowej w roku 1929; Przemówienie budżetowe C. Ratajskiego wygłoszone na posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 15 XII 1926 r. (fragmenty).

Tadeusz Ś w i t a ł a - Poznań w 1927 r. Część pierwsza. A n e k s y : Odezwa Tymczasowego Komitetu Organizacyjnego; Przemówienie C. Ratajskiego na inauguracyjnym posiedzeniu Towarzystwa (1 V 1927 r.); Statut Towarzystwa Powszechna Wystawa Krajowa w roku 1929; Rada Nadzorcza; "Haussa na Wielkopolskę" (fragmenty)

ŻYCIE KULTURALNE

Bogdan C i s z e w s ki - Filharmonia Poznańska w sezonie 1986/1987.

KRONIKA

Laureaci Nagród Tadeusz O r l i k i Tadeusz Ś w i t a ł a - Nagrody Miasta Poznania w dziedzinie kultury i sztuki za rok 1986. Część druga (Hanna Batura, Bogdan Borowiak, Alojzy Czekała, Anna Gutowska, Irena Maślińska, Krzysztof Nowacki, Bogdan Nowicki, Jacek Ratajczak, Joanna Roszak, Krystyna Szmeja, Ewa Werka, Zbigniew Zakrzewski, Antoni Zydroń).

Hanna R u b a s - Nagrody Miasta Poznania w dziedzinie kultury i sztuki za rok 1987 (Lidia Czerwińska, Ryszard Danecki, Zofia Domańska, Izabela Gustowska, Władysław Klawiter , Anna Krzymańska, Krystyna Kujawińska, Janusz Michałowski, Przemysław Michałowski, Leon Schubert, Olcha Sikorska, Marian Weigt, Lidia Wrońska- Idziak, Maria Zielińska

Jubileusze Barbara L e w a n d o w s k a-50 lat Szkoły Podstawowej Nr 46 im.

Marii Dąbrowskiej.

Kazimierz S o b k o w i c z - Stulecie stowarzyszeń architektonicznych w Poznaniu (1886 -1986) Bogdan Wal c z ak - Osiemdziesięciolecie urodzin Władysława Kuraszkiewicza Henryk Wo l s ki - Kombinat Budowlany "Poznań-Północ" w latach 1947 -1987. A n e k s y : Pracownicy Kombinatu Zatrudnieni przez ponad 3 O lat; Wyróżnienia przyznane Kombinatowi

Z żałobnej karty T eodor S m i e ł o w s k i artystyki (1914-1986).

Wanda Falak - Zielińskapróba portretu

Sprawozdania Eugeniusz C o f t a - Poznańskie Towarzystwo Fotograficzne w latach 1985-1986. An e k s: Wystawy w salonie Towarzystwa w latach 1985 -1986.

1-61 11-19

III -8S

IV-87

III -115

1-88

III-121

.11-145

1-105

11-153

III -127

.11-161

11-137 A n e k s: U chwała Nr XVI/113/86 Miejskiej Rady Narodowej z dnia 19 listopada 1986 r. w sprawie opinii o zmianie granic Poznania ( fragmenty).

XVIII Sesja Miejskiej Rady Narodowej. A n e k s y: U chwała XVIII/ /133/87 w sprawie Planu Społeczno-Gospodarczego na rok 1987 i U chwała Nr XVIII/134/87 w sprawie budżetu na 1987 r. (fragmenty). XIX Sesja Miejskiej Rady Narodowej. An e k s y: Informacja o krokach podejmowanych na rzecz zapobiegania przestępczości i innym zjawiskom patologii społecznej na obszarze Poznania; Uchwała Nr XIX/139/87 w sprawie zapobiegania i zwalczania patologii społecznej, przestępczości i wykroczeń w Poznaniu w latach 1986 - 1990 (fragmenty); Program zapobiegania i zwalczania patologii społecznej, przestępczości i wykroczeń w Poznaniu w latach 1986 - 1990 (fragmenty) XX Sesja Miejskiej Rady Narodowej (absolutoryjna). An e k s: Wykaz nowo nazwanych ulic. XXI Sesja Miejskiej Rady Narodowej poświęcona problemom drogownictwa i komunikacji. Aneks: Uchwała Nr XXI/149/87 Miejskiej Rady Narodowej z dnia 25 czerwca 1987 r. w sprawie stanu i rozwoju drogownictwa oraz oceny funkcjonowania komunikacji miejskiej (fragmenty). XXII Sesja Miejskiej Rady Narodowej poświęcona sprawom sanitarnym miasta XXIII Sesja Miejskiej Rady Narodowej XXIV Sesja Miejskiej Rady N arodowej (budżetowa). A n e k s y : Uchwała Nr XXIV/162/88 Miejskiej Rady Narodowej z dnia 18 lutego 1988 r. w sprawie rocznego planu Poznania na 1988 r.; U chwała Nr XXIV/163/88 w sprawie budżetu na rok 1988 Sesja inauguracyjna Miejskiej Rady Narodowej (30 VI 1988 r.) I r e n e u s z S o l i ń s ki - XVII Sesja Miejskiej Rady Narodowej

Kro n i kar z - Wydarzenia w Poznaniu w 1986 r. Część trzecia i czwarta - Wydarzenia w Poznaniu w 1987 r. Część pierwsza Wydarzenia w Poznaniu w 1987 r. Część druga Wydarzenia w Poznaniu w 1987 r. Część trzecia 50 lat temu w "Kronice Miasta Poznania", 50 lat temu w "Kronice Miasta Poznania".

40 lat temu w Poznaniu 40 lat temu w Poznaniu

Raptularz Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania

ZDJĘCIA

.I -lIi

.11-97

.11-177

III -147

III -1 75

IV -121 .IV -129

IV-137 IV-51-115

1-125 11-169 .III -187 .IV-155 .1-223 .11-207 .1-229 .11-213

1- 231 II - 21 7 111-243 IV-193

Jadwigi Augustyniak, Grzegorza Borowskiego, Brunona Cynalewskiego, Barbary, Drzewieckiej, Teresy Fitzner, Ryszarda Galowskiego, Krystyny Henszel, Rafała Jasionowicza, Mariana Józefowicza, Janusza Korpala, Andrzeja Kupidury , Jana Kurka, tuszaka, Jana Misiornego, Maksymiliana Myszkowskiego, Zdzisława K. Nowickiego, Grzegorza Osztynowicza, Edwarda Pawłowskiego, Leona Perza, Jerzego Poprawskiego, Kazimierza Przychodzkiego, Zygfryda Ratajczaka, Jerzego Rybaka, Zbigniewa Staszyszyna, Tadeusza Stawujaka, Andrzeja Szozdy, Romualda Świątkowskiego, Tadeusza Świtały, Eligiusza T omkowiaka, Jerzego U nierzyskiego, Grażyny Wyszomirskiej, Romualda Zielazka, Ryszarda Zielewicza, Chwalisława Zielińskiego. Ze zbiorów: Antoniego Rzyskiego i Anieli Sławskiej oraz Muzeum Historii Miasta Poznania, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Zakładowego Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski"

RYSUNKI

Mieczysława Bręgiela, Franciszka Burkiewicza, Jacka Laskowskiego, Stanisława Łuczaka, Stanisława Mrowińskiego, Artura Nygi, Rajmunda Szubińskiego, Zbigniewa Zielińskiego

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1988.01/03 R.56 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry