\ĄĄ

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1987.10/12 R.55 Nr4

Czas czytania: ok. 134 min.

Jubileuszetualnymi; poruszający się ze swobodą po splątanych dziejach społecznych, polityczno-ustroj owych; znawca ideologii i konfliktów ideowych współczesnego świata, przenikliwy w analizie źródeł i precyzyjny w wyciąganiu z niej uogólniających wniosków; uczony, który podniety dla swej aktywności twórczej czerpie z życia i świadomości przełomowego znaczenia naiszej epoki; twórczy sceptyk, jeden z owych wcale nieczęsto spotykanych historyków, którzy mają swych czytelników i swoją publiczność, którzy uczą, że historia to nauka potrzebna, społecznie użyteczna. Innymi słowy: to uczony nowoczesny.

Henryk Olszewski

XV SESJA MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ (25 IX 1986)

W dniu 2S wrzesnla 1986 r. w sali sesyjnej Wojewódzkiej Rady Narodowej przy al. Stalingradzkiej, odbyła się XV Sesja Miejskiej Rady Narodowej, z udziałem 87 radnych oraz Andrzeja Wituskiego - prezydenta Poznania, Łucjana Majewskiego i Zbigniewa Habela - wiceprezydentów, Mirona Kolasinskiego - kierownika Wydziału Społeczno- Programowego Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Zenona Tomaszewskiego - prezesa Miejskiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, Wojciecha Kłosa - prokuratora wojewódzkiego, J anusza Ruszyńskiego - prezesa Sądu Rejonowegoi, Kazimierza Zbuckiego - dyrektora Zarządu Rozbudowy M. Poznania, Ryszarda Cmielewskiego - dyrektora Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, Andrzeja Rejmoniaka - dyrektora Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, Zefiryna Grabskiego - dyrektora Zarządu Dróg i Mostów, Bolesława Szalka - dyrektora Poznańskiego Przedsiębiorstwa Zieleni, Janusza Chmielewskiego dyrektora Zarządu Poznańskiego Szybkiego Tramwaju w budowie. W sesji uczestniczyli przewodniczący dzielnicowych rad narodowych, sekretarze komitetów dzielnicowych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, naczelnicy dzielnic, przedstawiciele Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski", Zakładów Metalur

10 Kronika m. Poznania 4;87gicznych "Pornet", kierownicy wydziałów Urzędu Miejskiegoi, przedstawiciele prasy i radia. Otwarcia sesji dokonał oraz przewodniczył obradom zastępca przewodniczącego Rady, radny Antoni Pietrzykowski. Przed ustaleniem porządku obrad, Rada chwilą milczenia uczciła pamięć zmarłej w dniu 12 sierpnia 1986 r. "radnej Elżbiety Łopatki, członkini Komisji Zdrowia, Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych.

Rada, nie wnosząc uwag, zatwierdziła porządek obrad obejmujący: - Przyjęcie protokółu z obrad XIV Sesji.

- Interpelacje i wnioski radnych.

- Podjęcie uchwały w sprawie włączenia się miasta do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Miast, Wsi i Organizacji Odznaczonych Krzyżem Grunwaldu.

- Wybory członków Rejonowego Kolegium do spraw Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Poznania, poprzedzone dokonaniem oceny działalności Kolegium w minionej kadencji. - Ocena realizacji planu inwestycyjnego budowy i modernizacji ulic, dróg i wiaduktów w 1986 r. oraz zamierzeń do roku 1990. - Informacja o pracy Prezydium Rady w pierwszym półroczu 1986 r. Przyjęcie projektów uchwał w sprawach: opłaty miejscowej; trybu i zasad opracowywania, opiniowania ikon

Sprawozdaniasultowania projektów aktów prawnych ustanawiających przepisy prawa mIeJscowego; założeń do miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego budownictwa jednorodzinnego w Strzeszynie; zmiany zarządzenia w sprawie budownictwa jednorodzinnego w rejonie urbanistycznym "Stare Miasto 3"; nazw ulic; opinii o lokalizacji osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego w rejonie ulic Obornickiej - Leonarda - Winiarskiej - Plebańskiej; opinii o lokalizacji osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego w rejonie ulic Dąbrowskiego - 5 Stycznia. Interpelacje i wnioski zgłosili radni: Radny Andrzej Baraniecki zaapelował do posłów na Sejm PRL i radnych Wojewódzkiej Rady Narodowej o podjęcie działań w kierunku wyposażenia organów władzy w sankcje umożliwiające egzekwowanie zarządzeń. Przykładem może być Wydział Handlu, Drobnej Wytwórczości i Usług Urzędu Miejskiego, który nie dysponuje żadnymi sankcjami w stosunku do jednostek handlowych i usługowych nie stosujących się do istniejących zarządzeń, poza skierowaniem sprawy do Kolegium Orzekającego, a takie prawo - zdaniem radnego Baranieckiego - posiada każdy obywatel.

Radny Zdzisław Nowicki zapytał, jakie kroki są podejmowane aby udoskonalić skup surowców wtórnych a szczególnie opakowań szklanych? Sytuacja na tym odcinku jest bardzo zła. Nikt np. dotąd nie wpadł na pomysł skupowania stłuczki szklanej na budowach. "Kto ponosi odpowiedzialność - pytał radny Nowicki - za stan nawierzchni na przejazdach kolejowych na Dębcu, Starołęce i Junikowie? J ak są przygotowane służby miejskie do zbliżającej się zimy, a szczególnie elektrociepłownie, jakie podjęto kroki ułatwiające osobom indywidualnym zakup opału? Jakie będą dalsze losy Stadionu im. 22 Lipca i co się robi w kierunku jego bardziej intensywnego wykorzystania?".

".Należy - mówił dalej radny Nowicki - wyciągnąć konsekwencje wobec osób odpowiedzialnych za wykonanie sygnalizacji świetlnej i zegarów oraz ich bieżącą eksploatację przy ul. Traugutta - 28 czerwca 1956 r., ul. Grunwaldzkiej na wysokości "Polfy", na Dębcu przy ul. Czechosłowackiej oraz zegara świetlnego na Osiedlu Lecha". Radny Tadeusz Pawłowski zapytał, dlaczego Poznańskie Przedsiębiorstwo Zieleni do tej pory nie zalesiło polany w środku Lasku Marcelińskiego o powierzchni 12,5 ha? Lasek Marceliński posadzony został w latach pięćdziesiątych, dzięki licznym czynom społecznym poznaniaków. Uchwałą Miejskiej Rady Narodowej nr VII/46/85 z dnia 26 czerwca 1985 r. prezydent został zobowiązany do aktywnej działalności służącej systematycznemu zwiększaniu powierzchni terenów zielonych na obszarze miasta oraz do zapewnienia estetycznego ich u trzymania. Dotyczy to szczególnie lasów komunalnych. Kompleks marceliński jest bezcennym bogactwem, gdyż stanowi osłonę ekologiczną dla miasta od zachodu. Należy dodać, że plan zagospodarowania przestrzennego Poznania do 1990 r., 1 zatwierdzony 22 sierpnia 1975 r., przewiduje utrzymanie w tym rejonie tzw. zieleni intensywnego użytkowania. "Czy w planie pięcioletnim uwzględniono budowę leśniczówki lub gajówki dla ochrony 200 ha Lasku Marcelińskiego? Utrzymanie w nim porządku jest przedmiotem krytycznych uwag ze strony prasy, radia i telewizji". Radny Andrzej Rakowski, przedstawiając dotychczasową działalność Zespołu Radnych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Bezpartyjnych w zakresie określenia kierunków i metod realizacji uchwał X Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Rady Państwa w sprawie wykonania zadań wytyczonych przez X Zjazd, zgłosił w imieniu Zespołu wnioski pod adresem władz administracyjnych. "Konfrontacja ocen realizacji zadań

\ 47

gospodarczych - powiedział radny Andrzej Rakowski - jak i wniosków obywateli zgłoszonych w toku kampanii wyborczych do rad narodowych i Sejmu, mimo bezspornych pozytywów w kilku dziedzinach, nie może dawać narn

Projektowane osiedle w klamrze ulic: Leonarda- Obornicka- Plebańska

10«

Skic Osiedla Lotników Wielkopolskichpełnej satysfakcji. Także w sferze spraw organizacji życia gospodarczego i społecznego w mieście, aktywności gospodarczej w umacnianiu rangi i pozycji miasta jest jeszcze wiele do zrobienia. "Przypomnę niektóre z tych nie rozwiązanych problemów: ostateczne uregulowanie statusu miasta, a zwłaszcza jego wzajemnych powiązań w strukturze administracyjnej Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miejskiego i urzędów dzielnicowych; nadal trudna i zbyt wolna poprawa sytuacji mieszkaniowej ludności, oczekiwanie na własne mieszkanie jest ciągle bardzo długie; nierozwiązane a nawet narastające trudności w gospodarce komunalnej (woda, ciepło, stan sanitarny); postępująca dewastacja starej substancji mieszkaniowej; zagrożenie w ochronie środowiska, zwłaszcza czystości wód jezior i rzek, w które przyroda wyposażyła nasz region stosunkowo chojnie; coraz bardziej odczuwalny brak środków finansowych na utrzymanie w dobrej kondycji organizacyjno-komunalnej miasta. "Wreszcie niepokojące zjawiska w sferze społecznej, jak: zmniejszona dbałość o czystość i porządek, mniejsza tros

Sprawozdania

ka o mienie społeczne czy też negatywne zjawiska w sferze tzw. patologii społecznej. Nie bez znaczenia są także niepokoje poznaniaków związane z osłabieniem pozycji Poiznania jak np. sprawa Międzynarodowych Targów Poznańsikich.

"Także w sferze organizacyjnej sprawności funkcjonowania miasta można zauważyć wiele braków, denerwujące poznaniaków nie dość sprawne uregulowanie funkcjonowania sieci handlowej, nie zadowalająca jeszcze troska o czystość i wystrój witryn sklepowych, czy też nierespektowanie (tak jakby należało) wydawanych przez prezydenta zaleceń". "Zespół Radnych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Bezpartyjnych - powiedział na zakończenie radny Rakowski - uznał za celowe zaproponowanie Wysokiej Radzie przyjęcie następujących postulatów pod adresem władz administracyjnych naszego miasta: "Uważamy za uzasadnione, wprowadzenie zmian w formie przygotowania Planu Społeezno-Gospodarczego miasta na 1987 r. w następujących kierunkach: dokonania wyraźnej koncentracji sił i środków na wybranych celach w układzie wariantowym; dokonania oceny tego co uzyskaliśmy w ostatnich latach w działalności gospodarczej w porównaniu ze stanem wyjściowym, jaki został określony w Raporcie o stanie miasta; odstąpienia od porównań poprzez wskaźniki finansowe na rzecz porównań efektów rzeczowych. "Uważamy także za celowe zwiększenie partycypacji przedsiębiorstw w rozwiązywaniu problemów miejskich, natężenie egzekwowania przepisów lokalnych, a także wzrost aktywności władz finansowych w ściąganiu tego co się miastu i państwu należy ze wszystkich sfer działalności. Pełne osiągnięcie dochodów budżetowych uważamy za niezbędny warunek przyśpieszenia w rozwiązywaniu ogólnomiejskich problemów finansowych. "Postulujemy pod adresem przedsiębiorstw - zwiększenie aktywności w

wykonywaniu przedsięwzięć inwestycyjnych drogą wykorzystania wszystkich możliwości kredytowych; uważamy, że działalność inwestycyjna naszych przedsiębiorstw mogłaby skutecznie pomóc w załatwianiu wielu spraw infrastruktury miejskiej, a zwłaszcza struktury handlowej w rozbudowującym się Poznaniu. "Zespół nasz podda analizie możliwości wykorzystania zgłoszonych w swoim czasie inicjatyw dla zwiększenia rozmiarów budownictwa mieszkaniowego. "Powinna nastąpić większa efektywność działalności własnych przedsiębiorstw gospodarki komunalnej, dla których organem założycielskim jest prezydent Poznania, w kierunku zmniejszania rozmiarów dotacji budżetowej. "Zespół nasz stoi na stanowisku, że gospodarka gruntami i terenami w Poznani u wymaga ściślejszego powiązania z wymiernymi korzyściami, jakie może uzyskać miasto z ich odstąpienia. Przyjmowany obecnie zapis w uchwałach »zobowiązuje się inwestora do partycypacji w rozbudowie urządzeń infrastruktury ogólnomiejskiej« jest naszym zdaniem niewystarczający i prawnie mało skuteczny. "Występuj emy również z propozycją doprowadzenia do końca koncentracji prywatnego rzemiosła w określonych ciągach ulicznych, w powiązaniu z oceną efektów, jakie koncepcja ta miała przynieść miastu. Nade wszystko zaś uznajemy potrzebę skuteczniejszego egzekwowania realizacji wszystkich własnych uchwał. "Zespół nasz przyjął również pewne nowe formy własnej pracy, zmierzające do rozpatrywania na każdym ze swoich posiedzeń wybranego problemu spośród zgłaszanych przez członków Zespołu dla wypracowania stanowiska w przedmiocie jego skutecznego rozwiązania. "Wykonując zobowiązanie Zespołu, zgłoszone pod adresem jego Prezydium, zgłaszam do Wysokiej Rady wniosek o poparcie dla propozycji zawartych w

moim wystąpieniu, a zwłaszcza do zobowiązania Urzędu Prezydenta do opracowania Planu Społeczno-Gospodarczego na rok 1987 w myśl zgłoszonych propozycji" . Radny Stefan Ratajczak, wracając do sprawy budynku - byłej siedziby władz powiatowych przy al. Stalingradzkiej, zwrócił się z prośbą do prezydenta o przedstawienie informacji na temat wykorzystania w 1986 r. przez Telewizją Poznańską kwoty 40 min zł na adaptację tego budynku, bowiem mimo że upłynęło dziewięć miesięcy, w obiekcie tym nic nie zrobiono i ulega on dalszej dewastacji. Gmach ten wybudowany został w 1900 r. i służył przez 75 lat administracji państwowej. N a dzień dzisiejszy zniszczenia oceniane są na 25 % wartości całego budynku, oszacowanej na 120 min zł. Sprawę tę badała już raz Komisja Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Łączności, a wynik był niezgodny ze stanem faktycznym. W związku z tym radny Ratajczak, w imieniu swoim oraz Rady Dzielnicowej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia N arodowego Stare Miasto, wniósł o powołanie specjalnej komisji radnych, która by zbadała stan tego budynku i powstałe szkody.

Radny Wacław Borucki zwrócił się z czterema pytaniami: l. W jakiej formie odbyło się przekazanie inwestycji Akademii Rolniczej w latach 1983 - 1984, zlokalizowanej u zbiegu ulic Polskiej Dąbrowskiego Wawrzyńca, firmie polonijnej "In terfragrance"? Z tablicy informacyjnej wynikało, że wznoszony jest budynek dydaktyczny dla Akademii Rolniczej. Po zakończeniu inwestycji pojawiły się duże napisy "Interfragrance". 2. Jakie kroki podjął Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miejskiego po programie telewizyjnym "Sprawa dla reportera", w którym przedstawiono konflikt w Domu Opieki Społecznej przy ul. Mogileńskiej? 3. Na jakiej zasadzie przyjmowane sądzieci do przedszkoli oraz kto powołuje komisje rekrutacyjne, kto wchodzi w ich skład d kto prowadzi nadzór nad zasadnością podejmowanych przez te komisje decyzji? 4. Czy władze administracyjne miasta, czuwając nad realizacją inwestycji takich jak: elektrociepłownia, Centralna Oczyszczalnia Ścieków, mleczarnia w Kozichgłowach, szpital na N owym Mieście, poczyniły jakieś kroki zmierzające do zmniejszenia lub likwidacji powstałych opóźnień w ich realizacji? Radny Wacław Borucki domagał się też egzekwowania przez jednostki handlowe zarządzenia prezydenta w sprawie godzin otwarcia sklepów, wystroju witryn sklepowych, reklam i ogłoszeń. Radny Stanisław Uram, zwracając uwagę na hałas powodowany przez środki komunikacji w mieście, m. in. na skutek złej nawierzchni ulic, zapytał, czy prowadzone są badania klimatu akustycznego miasta i jakie są najnowsze ich wyniki? Ponadto zgłosił wniosek o wyeliminowanie ciężkiego transportu samochodowego w mieście w godz. od 22.00 do 6.00. Radny Mieczysław Meroniuk przedstawił dwa wnioski: 1. Przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy zweryfikować i poprawić zaopatrzenie szkół w opał, aby w okresie zimy nie występowały przypadki skracania lub zawieszenia zajęć szkolnych z powodu braku opału. 2. Zbadać trzeba sprawę dewastacji kompleksu boisk (korty tenisowe, boisko do piłki ręcznej) między blokami mieszkalnymi przy Rynku Łazarskim a ul. Hibnera przez wznoszenie wokół tych boisk różnej wielkości garaży. Radny Włodzimierz Olejnik, zwracając się z pytaniem o przyczyny ulatniania się gazu przy ul. Grunwaldzkiej, zgłosił wniosek o opracowanie raportu o stanie sieci gazowej w mieście. Ponadto poprosił o wyjaśnienie sprawy pobierania opłat od komitetów czynów społecznych z tytułu zajmowania chodni

Sprawozdania

ków i jezdni w czasie realizowania inwestycji. Zapytał też o przyczyny wstrzymania budowy drogi dojazdowej do wznoszonego na N owym Mieście szpita - la. Krąży pogłoska, że roboty zostały wstrzymane w związku z budową parkingu na Osiedlu Lecha. Radny Mieczysław Maksimczyk zapytał o decyzję w sprawie wymiany muru okalającego ZOO od strony ul. Majakowskiego na ogrodzenie z siatki drucianej. Radny Feliks Ziomek przedstawił wyniki lustracji terenów położonych między ul. Botaniczną, jeziorem Rusałka, ulicami Wawrzyńca · - Przybyszewskiego Dąbrowskiego, przeprowadzonej przez członków Komisji do spraw Samorządu Miejskiej Rady Narodowej i Dzielnicowej Rady Narodowej J eżyce. Wynika z niej, że brak odprowadzenia wody podeszczowej w ul. Botanicznej sprawia, że w czasie ulewy woda zbierając piasek spływa do tunelu. Pomiędzy torami kolejowymi na zapleczu Oddziału Nr 3 Poznańskiego Przedsiębiorstwa Zieleni, od strony jeziora, zgromadzony jest gruz betonowo-asfaltowy, leżą pnie drzew, a całość zarośnięta jest chwastami. T eren ten odwiedzają turyści, bowiem opodal znajduje się miejsce pamięci narodowej. Brak ubikacji w pobliżu jeziora powoduje zanieczyszczanie pobliskich terenów, które są terenami rekreacyjnymi. Między ulicami Wawrzyńca i Nałkowskiej a firmą polonijną znajduje się niezagospodarowany teren, gdy tymczasem Komitet Osiedlowy Ogrody nie może doprosić się wskazania terenów pod boiska sportowe dla dzieci i młodzieży, o które niejednokrotnie występował. Radny zapytał, kto jest odpowiedzialny za stan tego terenu d kiedy zostanie on uporządkowany. Ponadto zgłosił wniosek o poprawienie jakości bułek wypiekanych w Piekarni Nr 2 przy ul. Dzierżyńskiego 360 oraz o zwiększenie asortymentu pieczywa sprzedawanego z tej piekarni. Radny Roman Bober zapytał, kiedy

zostaną wybudowane zjazdy dla wózków dziecięcych w przejściach podziemnych Ronda Kopernika oraz w jakim stanie znajduje się budowa sklepu firmowego Poznańskiej Spółdzielni Mleczarskiej na Dębcu? Radny Wiktor Wysłouch, nawiązując do uchwały Rady Państwa z dnia 10 lipca 1986 r., powiedział, iż uchwała ta zmierza do mobilizacji społeczeństwa do współrządzenia poprzez organy przedstawicielskie, jakimi są rady narodowe. J ego zdaniem, działalność Miejskiej Rady Narodowej jest owocna, lecz niewiele o niej wiedzą mieszkańcy Poznania. Po odbytych sesjach pojawiają się w prasie lokalnej krótkie notatki, nie oddające bardzo często sensu tegoi, co się na sesjach dzieje. Ponadto, poza kilkoma nielicznymi wyjątkami, nie ma w ogóle informacji o pracach komisji. Radny Wysłouch zaproponował więc, aby Prezydium Rady rozpatrzyło na swoim posiedzeniu sprawę przekazywania informacji o działalności Rady i jej organów oraz dzielnicowych rad narodowych do środków masowego przekazu. O wYJasnlenia w sprawie projektu uchwały o opłacie miejscowej zwrócił się ob. Zygmunt Sokołowski. Przewodniczący obrad, radny Antoni Pietrzykowski stwierdził, iż zgłoszony w wystąpieniu przewodniczącego Zespołu Radnych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej d Bezpartyjnych, radnego Andrzeja Rakowskiego, postulat dotyczący m. in. wprowadzenia zmian w opracowywaniu Planu Społeczno-Gospodarczego miasta na 1987 r., polegających na sięganiu do wskaźników rzeczowych, jest słuszny i pożyteczny. W związku z tym zaproponował przyjęcie do protokółu następującej wzmianki: "Miejska Rada N arodowa w Poznaniu udziela pełnego poparcia postulatom zgłoszonym przez Zespół Radnych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Bezpartyjnych, a zawartych w wystąpieniu przewodniczącego Zespołu, przede wszystkim zaś dotyczących systemu opracowania Planu

i sprawozdań, i prezentowania tego Planu na rok 1987". Rada przyjęła propozycję jednogłośnie.

Nawiązując do wniosku radnego Stefana Ratajczaka, dotyczącego powołania specjalnej komisji dla zbadania stanu i postępu prac przy adaptacji budynku przy al. Stalingradzkiej, radny Pietrzykowski powiedział, iż inwestor, do którego należy budynek, jest jednostką samodzielną, samorządną, samofinansującą i może dokonywać różnych działań, które zgodnie z przeznaczeniem tego budynku mają być wykonane, tym bardziej że wojewoda poznański potwierdził celowość tej inwestycji. Dlatego też. nie umniejszając wagi wniosku radnego Ratajczaka, zaproponował, by zlecić ponownie Komisji Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Łączności zbadanie tej sprawy przy współudziale Dzielnicowej Rady Narodowej Stare Miasto. Przed podjęciem uchwały w sprawie włączenia się miasta Poznania do Ogólnopo'skiego Stowarzyszenia Miast, Wsi i Organizacji Odznaczonych Krzyżem Grunwaldu, radny Antoni Pietrzykowski poinformował, iż przewodniczący Rady Stanisław Antczak reprezentował miasto na spotkaniu przedstawicieli zbiorowości odznaczonych Krzyżem Grunwaldu w dniu 15 lipca 1986 r. w Olsztynie oraz uczestniczył w uroczystościach związanych z 576. rocznicą bitwy pod Grunwaldem. "Spotkanie to - mówił radny Pietrzykowski - zorganizowane zostało z inicjatywy Ogólnopolskiego Komitetu Grunwaldzkiego i Rady Narodowej m.

stół. Warszawy, a jego celem była integracja społeczności wyróżnionych Krzyżem Grunwaldu. Efektem spotkania było podpisanie aktu zawiązania Stowarzyszenia Miast, Wsi i Organizacji Odznaczonych Krzyżem Grunwaldu, które służyć ma współpracy w kultywowaniu pajmięci walk o niepodległość, sile i rozwojowi Ojczyzny oraz zapewnieniu godnego jej miejsca wśród innych państw i narodów.

\ 5 \

"Utrwalona tym wyjątkowym aktem pamięć męstwa i wytrwałości w walce o narodowy byt w niepodległym państwie służyć ma zespoleniu środowisk i wychowaniu nowych pokoleń obywateli. Przewodniczący Rady Stanisław Antczak został wybrany jednym z sześciu wiceprzewodniczących tego S towarzyszenia. "Przypomniał, iż Poznań - w uznaniu wybitnych zasług położonych w kształtowaniu patriotyzmu narodowego i obronie polskości - został uhonorowany Orderem Krzyża Grunwaldu I klasy w sześćdziesiątą rocznicę wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, to jest w dniu 18 grudnia 1978 r. Symbolicznym wyrazem współpracy będzie udział w zagospodarowaniu Pól Grunwaldzkich, tak by służyły one lepiej historycznej reflekcji oraz zadumie współczesnych i przyszłych pokoleń nad doświadczeniami Ojczyzny oraz drogami zapewnienia jej pomyślnej przyszłości, bezpieczeń - stwa i pokoju". N astępnie zapoznał radnych z zadaniami Stowarzyszenia oraz projektem uchwały Miejskiej Rady Narodowej w tej sprawie. Radny Andrzej Baraniecki - nie zgłaszając zastrzeżeń do samej idei grunwaldzkiej lecz do sformułowań zawartych w zadaniach Stowarzyszenia - stwierdził, iż ideą grunwaldzką dla Poznania winno być przyspieszenie realizacji tak wielkich inwestycji jak np. mleczarni w Kozichgłowach czy szpitala na N owym Mieście. W celach Stowarzyszenia przewijają się natomiast Pola Grunwaldzkie, inwestycje, uczestnictwo w zagospodarowaniu terenu. Zdaniem radnego Baranieckiego, jest to włączenie się Poznania do inwestycji, z którymi gospodarze na swoim terenie nie mogą sobie poradzić. Z przedmówcą solidaryzował się radny Wojciech Rybarczyk. Radny Antoni Pietrzykowski wyjaśnił, iż do tej pory jeszcze nie zwrócono się o żadne pieniądze czy o działalność

Sprawozdaniazwiązaną z "zamaskowaną inwestycją", która pod płaszczykiem idei grunwaldzkiej będzie realizowana. Natomiast dla poznaniaków idea grunwaldzka jest tak ważna i tak istotna, że zgłoszona propozycja nie wzbudzi z pewnością żadnych zastrzeżeń. Upamiętnienie Poznania na Polach Grunwaldzkich w jakikolwiek sposób, np. czynem społecznym czy symboliczną złotówką, nie przyniesie żadnej ujmy poznańskiej społeczności. Jest to sprawa bardzo wysoce patriotyczna i nie powinna w naszym regionie rozbudzać w umysłach i sercach zastrzeżeń. U dział Poznania w realizacji zadań Stowarzyszenia może być zgłoszony na tyle, na ile będzie go stać. Radny Pierzykowski kończąc, ponownie zaapelował o wyrażenie akceptacji na włączenie Poznania do Stowarzyszenia. Radny Czesław Knoll w całej rozciągłości poparł wypowiedź przewodniczącego obrad i zwrócił się do radnych o solidarne przystąpienie do głosowania nad projektem uchwały. Potwierdził również, iż jako działacz o wolność i demokrację całym sercem popiera idee upamiętniania takich momentów historycznych. W wyniku przeprowadzonego głosowania, przy dwóch głosach wstrzymujących się, Rada podjęła Uchwałę NrXV/I04/86 w sprawie włączenia się miasta Poznania do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Miast, Wsi i Organizacji Odznaczonych Krzyżem Grunwaldu.

"Popierając ideę - czytamy w Uchwale - utworzenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Miast, Wsi i Organizacji Odznaczonych Krzyżem Grunwaldu i pragnąc realizować jego zadania, Miejska Rada Narodowa wyraża akces miasta Poznania do tego Stowarzyszenia oraz akceptuje powołanie przewodniczącgo Miejskiej Rady Narodowej na członka Rady Stowarzyszenia.

"Włączenie miasta Poznania do Stowarzyszenia, o którym mowa w l niniejszej U chwały, jest równoznaczne z zobowiązaniem Miejskiej Rady N arowej i prezydenta do: 1', realizowania

celów i zadań Stowarzyszenia na terenie miasta; 2. dbałości i zabiegów o dokumentację, upamiętnianie i kultywowanlie pamięci o dziełach i ludziach z terenu miasta Poznania, których czyn jest wkładem w ideę grunwaldzką; 3. inicjowania przedsięwzięć popularyzatorskich; 4. współpracy i udzielania pomocy innym członkom Stowarzyszenia w realizacji zadań statutowych; 5. udziału w pracach Stowarzyszenia oraz wywiązywania się z podjętych wobec niego zobowiązań" . Przed przystąpieniem do wyborów członków Kolegium Rejonowego do spraw Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Poznania, radny Antoni Pietrzykowski poinformował, iż z dniem 31 grudnia 1986 r. upływa kadencja członków Kolegiów do spraw Wykroczeń. Stąd Rady Narodowe są zobowiązane dokonać wyboru członków na nową kadencję. Kampania wyborcza rozpoczęła się JUZ w kwietniu br. Kampania ta odegrała doniosłą rolę w kształtowaniu więzi społecznej i postaw obywatelskiego zaangażowania, a także kultury państwowo-prawnej społeczeństwa. Ustrojowa zasada uczestniczenia czynnika społecznego w wymiarze sprawiedliwości nie sprowadza się tylko do wpływu na rozstrzyganie poszczególnych spraw i treść wydawanych orzeczeń, ale oddziaływuje również na urzeczywistnianie, zgodnych z wolą ludzi pracy, reguł ludowej sprawiedliwości i współżycia społecznego, a także na umacnianie poczucia praworządności. Dla przeprowadzenia wyborów Rada powołała Komisję Skrutacyjną. W jej skład wchodzili radni: Czesław Śniady (przewodniczący) oraz Ryszard Geliert, Stanisław Maj, Seweryn Majchrzak, Danuta Stopińska, Zenon SzuI. Informację o działalności Rejonowego Kolegium do spraw Wykroczeń w latach 1983 - 1986 przedstawiono radnym na piśmie przed otwarciem sesji, natomiast radna Ewa Zakrzewska zaprezentowała dokonaną przez Komisję Prze

strzegania Prawa i Porządku Publicznego ocenę działalności Kolegium Rejonowego do spraw Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Poznania w latach 1983 - - 1986.

"Wszyscy mamy świadomość znaczenia i roli, jaką odgrywa ten organ orzekający w nasszym codziennym życiu, bowiem dotyczy tych zdarzeń, których niejednokrotnie jesteśmy świadkami, w wyniku których często jesteśmy osobami pokrzywdzonymi i które ze względu na społeczną szkodliwość i społeczne niebezpieczeństwo potępiamy w konkretnych sytuacjach i nie akceptujemy ich jako zachowań sprzecznych z przyjętymi normami postępowania. "Odpowiedzialność Kolegium do spraw Wykroczeń, pełniącego swe zadania z mandatu społecznego, wzrasta tym bardziej, że ustawodawca, nowelizując ostatnio przepisy prawa o wykroczeniach, rozszerzył zakres spraw podlegających temu orzecznictwu oraz wyposażył składy orzekające w możliwość stosowania surowszych niż dotychczas sankcji. Wystarczy dla przykładu podać, że górna granica zasadniczej kary grzywny sięga obecnie kwoty 50 tys. zł, a kara dodatkowa polegająca na zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych może trwać trzy lata. y,W związku z tym, obowiązkiem Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego jest przedstawienie Wysokiej Radzie oceny działalności Kolegium do spraw Wykroczeń w mijającej kadencji, tj. w latach 1983 - 1986. Ocena ta stanowi sumę informacji składanych przez Wydział Społeczno-Administracyjny Urzędu Miejskiego, posiedzeń Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego poświęconych tej tematyce, a poprzedzonych stosowną kontrolą zespołów radnych oraz wniosków wynikających z obrad Komisji i faktów znanych poszczególnym radnym z ich kontaktów z problematyką Kolegium do spraw VVykroczeń. "Komisja Przestrzegania Prawa i Po

rządku FuMicznegOi, dostrzegając trudności minionej kadencji spowodowane m. in. wprowadzeniem tzw. rejonizacji Kolegiów oraz kłopotami lokalowymi i personalnymi, oceniła całokształt działalności Kolegium do spraw Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Poznania pozytywnie. Stanowisko Komisji jednakże nie byłoby pełne, gdyby nie przedstawiało również takich problemów, na które należałoby zwrócić uwagę zarówno w przyszłej pracy osób, które obdarza się społecznym kredytem zaufania, jak i przy wyborze członków Kolegium. I tak: "Niepokój Komisji budzi wzrastający systematycznie wpływ wniosków o ukaranie. Obok przyczyn wskazanych przez Wydział Społeczno-Administracyjny w »Informacji«, radni dopatrują się takiego stanu rzeczy m. in. w sposobie badania wniosków w momencie ich przyjmowania. Zakres badanlia wynika wprawdzie z przepisów postępowania w sprawach o wykroczenia, lecz wyłącznie literalne stosowanie tych przepisów nie jest wystarczające i powinno być połączone z działaniami zmierzającymi do egzekwowania wniosków prawidłowo opracowanych pod względem formalnym i merytorycznym. Możliwość taką stwarza art. 21 4 Kpw. lecz nie jest ona w pełni wykorzystywana. "Komisja wyraża nadzieję, że nowo wybrani członkowie Kolegium do spraw Wykroczeń dołożą więcej starań o to, by składane przez obwinionych wyjaśnienia, zeznania świadków ii uzasadnienia orzeczeń były mniej lakoniczne, bowiem dotychczasowa treść protokółów często nie odzwierciedla przebiegu posiedzenia, a uzasadnienia orzeczeń ze względu na stwierdzenia zbyt ogólnikowe łatwo podważyć. "Zgodnie z art. 48 Kpw. obwiniony oraz pokrzywdzony powinni być zawiadomieni o miejscu i terminie rozprawy przynajmniej na siedem dni przed tym terminem. Wyznaczanie przez Kolegium rozpraw przy zachowaniu tylko tego

Sprawozdania

ustawowego mInImum nie zdaje egzaminu w praktyce i powoduje konieczność odraczania spraw. Znane są wszystkim opóźnienia poczty w doręczaniu przesyłek, zatem przyjmowanie siedmiu dni za wystarczające nie ma wpływu na zwiększenie szybkości postępowania, a wręcz przeciwnie, powoduje konieczność odraczania rozpraw i wzrost społecznych kosztów orzekania. "Problem, który Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego pragnie szczególnie podkreślić, to konieczność stałej dbałości o kulturę rozpraw. Coraz częściej obwinieni skarżą się nie tyle na same orzeczenia o winie i karze ile na sposób potraktowania ich na rozprawie, podnosząc zarzuty proceduralne, a nawet obyczajowe. Czynią to bądź w bezpośrednich skargach, bądź przy okazji składania odwołań. W tym miejscu Komisja stwierdza, że nadal czynić będzie starania o właściwy wystrój wnętrz Kolegium (co w dużym stopniu zostało wykonane) oraz o poprawę sytuacji lokalowej, jednakże zauważa, że autorytet Kolegium wynika przede wszystkim z bezpośredniego kontaktu obywatela z organem orzekającym na sali rozpraw i z atmosfery tej sali, a także z kontaktów z pracownikami Urzędu. "Przedłożona »Informacja« nie zawiera uzasadnienia, z jakich powodów tylko w niewielkim procencie (2,7%) stosuje się tryb nakazowy, którego zadaniem jest właśnie przyspieszenie postępowania w sprawach nie budzących wątpliwości pod względem dowodowym, w których nie zachodzi potrzeba wymierzenia innej kary niż grzywna od 500 do 7500 zł, podczas gdy orzeczeń Ko A gi um z takim wymiarem kary jest około 60%. Stosowanie w większym stopniiu postępowania nakazowego odciążyłoby składy orzekające, umożliwiając im poświęcenie większej uwagi sprawom trudnym i wymagającym wnikliwej analizy. "Zdaniem Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego - Kolegium do spraw Wykroczeń winno przywiązy

wać większą wagę do zasady indywidualności kary. Najlepszą wskazówkę w tym względzie zawiera wypowiedź sekretarza Komitetu Centralnego Józefa Baryły na posiedzeniu Komisji Prawa i Praworządności (19 III br), który stwierdził, a może przypomniał, iż kary powinny być przede wszystkim sprawiedliwe i ponadto winny spełniać warunek skuteczności oraz mieć charakter wychowawczy. "Komisja, mimo trudności w tym zakresie, uważa za warunek niezbędny dla poprawy jakości pracy Kolegium poczynienie starań o sporządzanie protokółów z rozpraw na maszynie. Nieczytelność tych protokółów utrudnia pracę Kolegium, zapoznawanie się z aktami przez strony i ich pełnomocników, a w konsekwencji może mieć wpływ na treść orzeczeń zapadających nie tylko w I instancji. "Jako ostatnie z ważniejszych kryteriów, które rzutują na pracę Kolegium, radni uznają konieczność przeanalizowa - nia przyczyn, z powodu których na pięt. naście etatów przeznaczonych dla obsługi organu orzekającego, pięć etatów - tj. jedna trzecia - jest niewykorzystanych. Od 1984 r. Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, uwzględniając słuszność wniosków o pomoc kadrową, pomoc tę w stosownym trybie uzyskała. Z przykrością zatem stwierdza, że stworzone dobre warunki etatowe nie zostały wykorzystane. Uzasadnienie tej sytuacji wysokością oferowanego wynagrodzenia, jako jedyną i wyłączną przyczyną istniejących wakatów, nie może być przekonywające i nie satysfakcjonuje Komisji. "Wszystkie wskazane i omówione przed chwilą kwestie stanowią jednocześnie wnioski zmierzające do poprawy działalności Kolegium w zbliżającej się nowej kadencji, mające za jedyny cel podniesienie poziomu i rangi "Małej Temidy" w naszym mieście. Przedkładając Wysokiej Radzie niniejszą ocenę, Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku

Publicznego wyraża równocześnie podziękowanie tym wszystkim, którzy w tak niełatwej i odpowiedzialnej pracy dokładali starań o właściwe wypełnianie przyjętych przez siebie obowiązków". Ocenę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście przedstawił prokurator wojewódzki Wojciech Kłos. Radny Wojciech Rybarczyk, prezentując stanowisko Zespołu Radnych S tronnictwa Demokratycznego w sprawie działalności Kolegium do spraw Wykroczeń X kadencji, zwłaszcza w zakresie zwalczania przejawów patologii społecznej, stwierdził m. an., iż zbyt powoli zaczyna w społeczeństwie utrwalać się przekonanie, że walka z wszelkimi naruszeniami prawa powinna być prowadzona od podstaw, tzn. od tych tzw. drobnych naruszeń prawa, które nie stanowią szczególnego zagrożenia porządku prawnego w skali całego społeczeństwa, ale przez swoją nagminność są dokuczliwe dla społeczeństwa. Dokuczliwość tych pozornie drobnych naruszeń prawa jest tym bardziej irytująca, że dotykają one znacznej liczby spokojnych obywateli, a są dziełem małego odsetka mieszkańców naszego miasta. Bo tak trzeba określić tę ilość spraw rozpatrywanych w minionej kadencji przez Kolegium. Jeśli odliczymy przypadki recydywy oraz działania osób przyjezdnych, to liczba 20 tys. spraw w mieście tej wielkości co Poznań nie powinna budzić specjalnych obaw. Z otrzymanej informacji, a zwłaszcza ze sprawozdania z orzecznictwa, wynika jasno, że Kolegium X kadencji wykonało olbrzymią pracę, i to pracę społeczną na rzecz naszego miasta, pomagając swoim działaniem zwalczać przejawy naruszania istniejącego porządku prawnego. Ujmując to statystycznie, tych 227 członków tworzyło 75 zespołów orzekających, które wydały 26 355 orzeczeń, a więe około 351 spraw przypadło na jeden zespół orzekający. A uwzględniając aparat etatowy w liczbie 10 osób przygotowujący te wszystkie sprawy -

J 55wysiłek to ogromny. Radny Rybarczyk, z upoważnienia Zespołu Radnych Stronnictwa Demokratycznego, podziękował wszystkim członkom Kolegium za wkład pracy społecznej i zawodowej w zwalczanie wykroczeń w naszym mieście. "Kolegium X kadencji - -zdaniem Zes.

połu Radnych Stronnictwa Demokratycznego - wywiązało się z przyjętych na siebie obowiązków. Tego oczekujemy wraz z wszystkimi mieszkańcami Poznania od tych członków Kolegium, którzy zostaną wybrani". Radny Rybarczyk, w imieniu Zespołu, zgłosił następujące wnioski: l: Kolegium winno częściej sięgać po karę ograniczenia wolności - dotychczas wokoło 5°jo orzeczeń - bowiem kara ta ma większy aspekt wychowawczy niż grzywna, która częściej uderza w rodziny sprawców wykroczeń niż w nich samych. Karę ograniczenia wolności jest co prawda trudniej wykonać niż karę grzywny, ale należy mieć na uwadze właśnie aspekt wychowawczy i dotkliwość tego rodzaju kary. 2: Należy podjąć szczególny wysiłek w zakresie zapewnienia pełnej obsady etatowej Kolegium. Nic tak nie demorali - zuje sprawcy jak nieskuteczność wykonania kary czy też nie pociągnięcie go do odpowiedzialności z uwagi na u pływ terminu przedawnienia. Wprawdzie było takich spraw 303, lecz jest to o te 303 sprawy za dużo. Stąd apel do prezydenta o stworzenie możliwości pełnego zabezpieczenia etatowego w Kolegium, które nosi nazwę "przy Prezydencie Miasta Poznania". Zabierali jeszcze głos radni Andrzej Baraniecki i Zdzisław Nowicki. Odpowiedzi udzielał dr Wojciech Kłos. Radny Czesław Śniady - przewodniczący Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego - przedstawił informację na temat przebiegu zebrań, na których wyłaniano kandydatów na członków Kolegium oraz dokonał krótkiej charakterystyki kandydatów, a tak

Sprawozdania

że zapoznał radnych z zasadami głosowania. Radny Czesław Knall zgłosił uwagę do rozpatrzenia w przyszłej kampanii wyborczej, a dotyczącą ndetypowania na kandydatów do Kolegium osób w podeszłym wieku, tj. po siedemdziesiątym roku życia. N astępnie radni przystąpili do głosowania. Informację o realizacji planu inwestycyjnego budowy i modernizacji ulic dróg i wiaduktów w 1986 r. przedstawił prezydent Poznania Andrzej Wituski. "Postępujący proces motoryzacji przypomnę, że przeszło 50% gospodarstw domowych w Poznaniu posiada samochód - powiedział na wstępie Andrzej Wituskd oraz rozwój przestrzenny miasta wymagają ciągłej rozbudowy i modernizacji istniejącej sieci drogowej oraz utrzymania jej w sprawności eksploatacyjnej. Zadanie to realizowane jest od wielu już lat czego potwierdzeniem są efekty uzyskane w ostatnim pięcioleciu. W okresie tym długość dróg zwiększyła się o 10,3 km i wynosiła na koniec 1985 r. - 851,6 km, w tym długość dróg o nawierzchni ulepszonej wzrosła o 102,2 km, tj. do 644,7 km. Pozwoiiło to na zwiększenie odsetka dróg ulepszonych z 50,2 w 1980 do 75,7 w 1985 r. Poważne zmniejszenie nakładów na kapitalne remonty z 7,8 mld zł w latach 1976-1980 do 4,1 mld w latach 1981 - 1985, tj. o 48 % (bez Poznańskiego Szybkiego Tramwaju) , pociągnęło za sobą konieczność ograniczenia zakresu rzeczowego robót, m. in. przebudowy wiaduktów i mostów oraz skrzyżowań. "Sytuację w Poznaniu charakteryzują: ,,1. Brak obwodnic drogowych szczególnie północnej odciążających śródmieście od ruchu tranzytowego oraz krytyczne powiązania komunikacji zbiorowej pomiędzy Wildą a centrum oraz Ratajami a centrum.

,,2. Nadmierne przeciążenie 18 skrzyżowań drogowych w śródmieściu, gdzie intensywność ruchu przekracza wszelkie

wskaźniki, a na 34 skrzyżowaniach poza śródmieściem kształtuje się na granicy przepustowości. "Start do realizacji planu bieżącego roku w zakresie drogownictwa był trudny. Skromne nakłady na remonty dróg w wysokości 500 min zł zostały umniejszone o kwotę 475 min zł z tytułu spłaty zaległych faktur za budowę Poznańskiego Szybkiego Tramwaju i wykonane roboty drogowe. Faktycznie więc do dyspozycji drogowców pozostała kwota 25 min zł. W tej sytuacji ustalenie hierarchii robót było niezmiernie trudne. Trudności pogłębiły zniszczenia pozimowe dróg, (które zlikwidowano kosztem 40 min zł.

,Dzięki przychylności Wojewódzkiej y i Miejskiej Rad Narodowych, uzyskaliśmy dodatkowe środki w łącznej wysokości 395 min zł. Dążąc do zmniejszenia deficytu finansowego, Zarząd Dróg i Mostów, za aprobatą Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego oraz Urzędu Miejskiego, skorzystał w br. z pożyczek: Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w wysokości 50 min zł z przeznaczeniem na budowę układów komunikacyjnych Piątkowa; Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych" w wysokości 40 min zł na budowę ul. Nowoinflanckiej ; Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w wysokości 15 min zł na budowę fragmentu ul. Jedności Słowiańskiej. Łącznie więc gwarancje finansowe wynosiły. 525 min zł.

"Charakteryzując wykonanie zadań bieżącego roku, pragnę przypomnieć, że plan obejmuje 41 zadań, z tego 80% stanowią zadania kontynuowane. W okresie ośmiu miesięcy br. zakończone zostały m. in. zadania bieżące - ulice J edności Słowiańskiej, Wawrzyńca - Serbska i Dolna Wilda, na których wykonywane są roboty wykończeniowe, głównie związane z zielenią. W pierwszym półroczu przybyło 12 tys. m 2 jezdni, 6 tys. m 2 chodników i 250 punktów oświetleniowych. Kontynuowano, choćw tempie niezadowalającym, prace na obiektach objętych planem wieloletnim, w szczególności takich jak: Most Dworcowy, Dolna Wilda, układy komunikacyjne Piątkowa. v "Mimo rozdrobnienia zadań i braku środków, konieczne było podjęcie w roku bieżącym także nowych zadań, jak np. remont wiaduktu Franowo i Mostu Marchlewskiego z terminem zakończenia robót na koniec października br. Kontynuowana była instalacja sygnalizacji świetlnej, wykonano 34 pętle indukcyjne - tzw. tory zbierania danych dla Centrum Sterowania Ruchem, które w sposób całkowicie nowoczesny, z wykorzystaniem komputera, skoordynuje ruch głównie w centrum miasta. Poprawiono stan nawierzchni wielu ulic, w tym na estakadzie Katowickiej, Moście Rocha i - przy pomocy finansowej Urzędu Dzielnicowego N owe Miasto ul. Krańcowej. "Dodatkowym zakresem prac (rzeczowym i finansowym) było usuwanie skutków awarii gazu na skrzyżowaniu ulic Hetmańska-Głogowska. Kompleksowo potraktowaliśmy ten temat, realizowany przy dużym zaangażowaniu załóg wszystkich przedsiębiorstw biorących udział w robotach inżynieryjnych, drogowych i torowych. Skalę przedsięwzięcia potwierdza zakres wykonanych robót, na które złożyły się: przeszło 2 km torowisk tramwajowych, w tym przeszło 0,5 km rozjazdów; 30 tys. m 2 nawierzchni drogowej i chodnikowej; pełen zakres uzbrojenia - m. in. 1,5 km sieci gazowej, uzbrojenia podziemnego, 10 km kabli trakcyjnych; 2,5 ha zieleni; remonty chodników. Na usunięcie awarii otrzymaliśmy środki z budżetu centralnego w wysokości 830 min zł. Koncentracja wielu podstawowych wykonawców w tym rejonie - skierowanie tam wszystkich możliwych sił i środków - nie spowodowała przerwania prac na innych obiektach, chociaż nastąpiły przesunięcia czasowe niektórych zadań, np. skrzyżowania Połaibska - Lechicka oraz ul.

\ 57

Nowoinflanckiej . W sumie działania na skrzyżowaniu ulic Głogowska Hetmańska przyniosły miastu zmodernizowany węzeł komunikacyjny wraz z trasami dojazdowymi. Realizacja zadań uwidoczniła rezerwy i możliwości, jakie tkwią w poznańskich jednostkach gospodarczych, w tym także komunalnych. Chciałbym, korzystając z okazji, wyrazić jeszcze raz podziękowanie dla wszystkich, którzy przyczynili się do tego, że duży zakres robót zrealizowano w rekordowym czasie tj. 104 dni. Życzyć należałoby sobie, ażeby tempo i jakość prac, jakie miały miejsce przy realizacji tego zadania, były stałymi elementami robót drogowych w Poznaniu". Przechodząc do omówienia programu prac na 1987 r., prezydent Poznania Andrzej Wituski podkreślił, iż "niezbędna będzie ( odkładana stale) modernizacja głównych ulic śródmiejskich w układzie komunikacyjnym. Podjęte zostały przygotowania do modernizacji: ul. Grunwaldzkiej (od ul. Roosevelta do ul. Matejki) wraz z przebudową torowiska tramwajowego, ul. Dąbrowskiego (od ul. Żeromskiego do Szpitalnej), ul. Fredry. "Zatwierdzony został program odnowy mostów do roku 1993 włącznie. W związku z tym, oprócz kontynuacji prac na obiektach Dolna Wilda i Most Dworcowy, przygotowany jest począwszy od 1987 r. kapitalny remont wiaduktu górczyńskiego. Przygotowujemy dokumentację remontu nawierzchni na wiadukcie Antoninek, na nitce wylotowej wiaduktu Franowoi, naprawy wiaduktu słupskiego, budowy kładki dla pieszych na Dębcu.

"Kolejny kierunek działania w 1987 r.

dotyczyć będzie obsługi komunikacyjnej nowych osiedli, zwłaszcza Piątkowa oraz ulic lokalnych. "Zamierzenia w drogownictwie miejskim na lata 1987 -1990 związane będą z kontynuacją modernizacji ulic Dąbrowskiego i Grunwaldzkiej, a w okresie późniejszym ul. Górnej Wildy. Zde

Sprawozdaniacydowany nacisk położony zostanie na kontynuację programu mostowego. Po zdjęciu wszystkiego z Mostu Marchlew - skiego wynika, że budowa niektórych wiaduktów nie była oparta na najwyższym poziomie wiedzy w tym zakresie i najwyższym poziomie wykonania. Nie przestrzegano do końca pewnych zasad technologicznych. Jest to bolesna nauczka i Most Marchlewskiego, który w tej chwili wykonujemy, wykonamy według takich reguł, takimi materiałami i w taki sposób, że będziemy mogli w pełni odpowiedzieć, że wytrzyma on od 20 do 30 lat.

"Przewiduje siię też ostateczne opracowanie i zatwierdzene programu rozwoju układów komunikacyjnych co najmniej do roku 2000". Uwagi i pytania do przedstawionej informacji zgłosili radni: Andrzej Baraniecki, Roman Bober, Jan Słonka. Dotyczyły one niedbałego wykonywania przez odpowiedzialne przedsiębiorstwa prac przy budowie dróg oraz remontach bieżących chodników i nawierzchni, terminu modernizacji ul. Bema od Domu Kultury do ul. Marchlewskiego, terminu zakończenia robót przy ulicach Wójtowskiej i Gołuchowskiej. Prezydent Poznania Andrzej Wituski wyjaśnił, iż plan budowy dróg na 1987 r. będzie ustalony na realnej zasadzie, natomiast podczas sesji poświęconej drogownictwu o całym kompleksie spraw związanych z remontami ulic zadecyduje Rada. W listopadzie 1986 r. po sesji sejmowej, na której zostaną uregulowane kompetencje między miastem i dzielnicami, sprawy chodników i ich eksploatacja zostaną przekazane dzielnicom. Wojewódzka Rada Narodowa przekaże imiennie do budżetów dzielnicowych środki na ten cel. Rada przyjęła do wiadomości informację o realizacji planu inwestycyjnego budowy i modernizacji ulic, dróg i wiaduktów w 1986 r. na terenie miasta oraz zamierzenia do roku 1990 jako informację bieżącą.

Informacja o pracy Prezydium Rady w pierwszym półroczu 1986 r. przyjęta została do wiadomości. N astępnie rozpatrywano projekty uchwał Miejskiej Rady Narodowej w sprawach: l. Opłaty miejscowej. 2. Trybu i zasad opracowywania, opiniowania i konsultowania projektów aktów prawnych ustanawiających przepisy prawa miejscowegoi, a wydawanych przez Radę i prezydenta Poznania. 3. Założeń do miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego budownictwa jednorodzinnego w Strzeszynie. 4. Zmiany zarządzenia w sprawie budownictwa jednorodzinnego w rejonie urbanistycznym "S tare Miasto 2" i "S tare Miasto 3". 5. Nazw ulic miasta.

.6 Opinii o lokalizacji osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego w rejonie ulic Obornicka - Leonarda Winiarska - Plebańska i osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego w rejonie ulic Dąbrowskiego - 5 Stycznia.

Przed przystąpieniem do rozpatrzenia projektów uchwał radny Bogdan Banasiak zgłosił wniosek o sprawdzenie quorum. Po ponownym sprawdzeniu liczby radnych na sesji przewodniczący obrad poinformował, iż w o bradach bierze udział 63 radnych oraz 6 działających w Komisji Skrutacyjnej wobec czego rada jest uprawniona do podejmowania uchwał bowiem liczba radnych stanowi wymagane quorum. Uzupełniającą informację do projektu uchwały w sprawie opłaty miejscowej przedstawił Jerzy Sierżant - kierownik Wydziału Finansowego Urzędu Miejski e g o. Rada jednogłośnie podjęła U chwałę Nr XVjl05j86 w sprawie opłaty miejscowej. "U stala się na terenie miasta Poznania - czytamy w Uchwale - stawki - opłaty miejscowej w wysokości 10 zł za każdy dzień pobytu.

J59"

"Opłatę miejscową pobiera się od osób fizycznych przebywających na terenie miasta Poznania okresowo, w celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych. "Opłatę miejscową od dzieci i uczącej się młodzieży pobiera się w wysokości 20%, a od emerytów i rencistów - w wysokości 5er/o stawek określonych w 1"Pobór opłaty mIejSCowej powierza się jednostkom organizacyjnym, prowadzącym na terenie miasta hotele, biura zakwaterowań, schroniska, ośrodki wypoczynkowo-rekreacyjne. Pobór opłaty miejscowej następuj e w momencie uiszczenia przez osoby fizyczne należności za pobyt w hotelu, schronisku, ośrodku wypoczynkowo-rekreacyjnym, kwaterze. "J ednostki tu wymienione 93% wpływów z tytułu opłaty odprowadzają na rachunek funduszu miejskiego właściwego miejscowo wydziału finansowego urzędu dzielnicowego w Poznaniu w terminach kwartalnych - do dnia 15 miesiąca następującego po kwartale. Pozostałe 7% pozostawiają u siebie jako wynagrodzenie za inkaso opłaty miejscowej" .

W uzasadnieniu do Uchwały Nr XV/I 05/86 z dnia 25 września 1986 r.

stwierdza się: "Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych została wprowadzona opłata miejscowa od osób fizycznych przebywających okresowo w celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach. Ustalenie miejscowości odpowiadających wyżej określonym kryteriom należy do właściwości wojewódzkich rad narodowych (art. 15 ust. 3 ustawy). "Wojewódzka Rada Narodowa w Poznaniu na sesji w dniu 26 maja 1986 r. podjęła uchwałę, w której do miejscowości takich zaliczyła także miasto

Poznań. W związku z tym, i na podstawie art. 15 ust. 14 ustawy, Miejska Rada Narodowa w Poznaniu zobowiązana jest podjąć uchwałę określającą wysokość dziennych stawek opłaty (nie mogą one przekraczać 20 zł), zwolnienia, ulgi, terminy płatności i sposób poboru. Stawkę opłaty proponuje się ustalić w wysokości 10 zł dziennie. Ustalenie górnej stawki przewidzianej ustawą mogłoby wpłynąć na ograniczenie ruchu turystycznego w Poznaniu. "Zwolnienia od opłaty, o których mowa w 3 projektu uchwały dotyczą: członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędników konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych; osób przebywających w szpitalach uzdrowiskowych i innych zakładach typu szpitalnego; osób niewidomych i ich przewodników; podatników podatku od nieruchomości (właścicieli, samoistnych posiadaczy, użytkowników wieczystych nieruchomości lub użytkowników nieruchomości na podstawie ustanowionego na nich prawa użytkowania) oraz członków ich rodzin będących posiadaczami domków letniskowych w miejscowościach, w których pobiera się opłatę miejscową". W wyniku przeprowadzonego głosowania, Rada podjęła jednogłośnie U chwałę Nr XV/I06/86 w sprawie trybu i zasad opracowywania, opiniowania ikonsultowania projektów aktów prawnych ustanawiających przepisy prawa miejscowego, a wydawanych przez Miejską Radę Narodową i prezydenta miasta Poznania.

Przy jednym głosie wstrzymującym się, Rada podjęła Uchwałę Nr'XV/I07/86 w sprawie założeń do miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego budownictwa jednorodzinnego w S trzeszynie . Przewodniczący obrad, radny Antoni Pietrzykowski poinformował, iż na ręce przewodniczącego Miejskiej Rady N aro

Sprawozdaniadowej wpłynęły zastrzeżenia ze strony Komitetu Osiedlowego Winogrady. Zdaniem tego Komitetu Osiedlowego proj ekt uchwały o zmianie zarządzenia w sprawie budownictwa jednorodzinnego w rejonie urbanistycznym "Stare Miasto 2" i "Stare Miasto 3" jest sprzeczny z planem szczegółowego zagospodarowania tego terenu i ze szczegółowym stanem zagospodarowania przestrzennego. W związku z powyższym zaproponował, aby kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Andrzej Sobociński wyjaśnił tę sprawę.

Andrzej Sobociński poinformował m.

in., iż zarządzenie prezydenta z 1976 r. określiło tereny budowlane w rejonie Winograd, tj. w rejonie urbanistycznym "Stare Miasto 2" i "Stare Miasto 3". Na skutek interwencji, wniosków mieszkańców, których to nieruchomości były dzielone na działki budowlane, została opracowana aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego w tym rejonie, zakładająca zwrot częśai nieruchomości przejętych przez Skarb Państwa za odszkodowaniem od właścicieli. Przygotowania do opracowania takiej uchwały Miejskiej Rady Narodowej trwały aż pięć łat, a to z tego powodu, iż użytkownicy wieczyści, którzy mieli w księgach wieczystych przepisane nieruchomości w swoje użytkowanie wieczyste, musieli wyrazić zgodę na wygaśnięcie tego użytkowania. Pismo Komitetu Osiedlowego Winogrady dotyczy dwóch nieruchomości- ob. Woźniaka, przewodniczącego Komitetu Osiedlowego, i ob. Małgorzaty N ackowskiej. Sprawy te zostały wyłączone z projektu uchwały jako konfliktowe tylko dlatego, żeby pozostałe mogły być wreszcie po pięciu latach załatwione. Owe pozostałe sprawy 7fJS-» tały pozytywnie zaopiniowane przez komisję działającą przy prezydencie, w skład której wchodzą [...] radni Miejskiej Rady Narodowej oraz Komitet Osiedlowy Winogrady. Przedłożony projekt uchwały zmierza do realizacji ustaleń prawomocnego, szczegółowego planuzagospodarowania przestrzennego terenu " S tare Miasto 2 d 3".

Radny Andrzej Baraniecki zauważył, iż nieruchomości, o których mówi się, że są konfliktowe, zostały umieszczone w projekcie uchwały. Andrzej Sobociński wyjaśnił, iż niektóre nieruchomości określone w księdze wieczystej dotyczą części nieruchomości. W przypadku ob. Woźniaka dotyczy to części nieruchomości, którą przejęła jako użytkownik ob. Pokrzycką, a następnie w czerwcu 1985 r. zbyła ją nie naruszając obowiązujących przepisów, na bywca zaś tej działki jest w dalszym ciągu w księgach wieczystych trakt o - wany jako użytkownik wieczysty. W zaistniałej sytuacji brakuje podstaw do przejęcia części omawianej działki i przydzielenia jej ob. Woźniakowi. Wobec powyższego nieruchomość położona przy ul. Gronowej 53 pozostaje bez zmian w wyznaczonych terenach budowlanych. Radny Antoni Pietrzykowski stwierdził, iż wyjaśnienia złożone autorytatywnie przez kierownika Wydziału należy traktować z pełną wiarygodnością. Stąd Rada winna podjąć niniejszą uchwałę, tym bardziej że na rozstrzygnięcie sprawy oczekuje 98 osób. Natomiast nasuwają się wątpliwości, czy dwie sprawy konfliktowe mogą być firmowane przez Komitet Osiedlowy. Radny Wacław Borucki zapytał, czy podjęcie tej uchwały ostatecznie ureguluje spór ciągnący się od wielu lat na tym terenie. Andrzej Sobociński poinformował, iż uchwała ta nie rozstrzygnie 14 spraw konfliktowych., dotyczących tylko fragmentów tych działek. Łącznie na tym terenie wydzielonych zostało 226 działek, z tego 53 oddano w użytkowanie wieczyste, a w przypadku 18 działek wygaszono użytkowanie wieczyste. Radny Grzegorz Jaworowicz poinformował, iż jako jeden z członków Komisji powołanej przy prezydencie miasta może z całą stanowczością potwierdzić, iż zaprezentowana uchwała rozwiązujei kończy problem w odniesieniu do 98 spraw przy 117 sprawach, które były oprotestowane w 1982 r. W przeprowadzonym głosowaniu Bada, przy 7 głosach wstrzymujących się, podjęła Uchwałę Nr XV/I08/86 w kwestii zmiany zarządzenia w sprawie budownictwa jednorodzinnego w rejonie urbanistycznym Poznań - "Stare Miasto 2" i "Stare Miasto 3". Rada podjęła jednogłośnie U chwałę Nr XV/I09/86 w sprawie nazw ulic miasta. Na jej mocy, nowo powstałe osiedle w rejonie ul. 5 Stycznia otrzymało nazwę Osiedle Lotników Wielkopolskich, zaś ulice na tym osiedlu: Bohdana Arcta, Jerzego Bajana, Stefana Drzewieckiego, Antoniego Kocjana, Stanisława Latwisa, Janusza Meissnera, Jana N agórskiego, Czesława Tańskiego i Pawła Zołotowa - głównie od nazwisk postaci związanych z lotnictwem polskim; zaś odcinek ul. Składowej między ulicami Juliana Marchlewskiego i Tadeusza Kościuszki, na wniosek Akademii Ekonomicznej, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk otrzymał nazwę ul. Edwarda Taylora. Przy jednym głosie wstrzymującym się, Rada podjęła z kolei U chwałę Nr XV/II0/86 w sprawie opinii o lokalizacji osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego o powierzchni 2,70 ha w rejonie ulic Obornickiej - Leonarda - Winiarskiej - Plebańskiej, przewidzianego dla 700 mieszkańców.

Radny Włodzimierz Olejnik zwrócił się z zapytaniem, czy rozważono już problem dowozu mieszkańców do rejonu ulic Dąbrowskiego i 5 Stycznia. Zdzisław Machowina poinformował, iż pętla tramwajowa zostanie przeniesiona za obecną zajezdnię. Rada jednogłośnie podjęła U chwałę Nr XV/lll/86 w sprawie opinii dotyczącej *lokalizacji osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego o powierzchni ok. 10,8 ha w rejonie ulic Dąbrowskiego - 5 Stycznia dla Wojskowego Rejonowego Zarzą

U Kronika ID. Poznania 4/87

JgJ

du Kwaterunkowo-Budowlanego, przewidzianego dla około 970 mieszkańców. N astępnie ogłoszono wyniki wyborów członków Rejonowego Kolegium do spraw Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Poznania. Radny Czesław Śniady, przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, zapoznał radnych z wynikami wyborów oraz przedstawił projekt uchwały. Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XV/112/86 w sprawie wyboru członków Rejonowego Kolegium do spraw Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Poznania:

"Stwierdza się, że spośród kandydatów przedstawionych przez prezydenta miasta Poznania, w wyniku tajnego głosowania do Rejonowego Kolegium do spraw Wykroczeń w kadencji na lata 1987 -1900 wybrani zostali obywatele wymienieni w załączniku do protokółu Komisji Skrutacyjnej pod pozycjami od l do 173. 1. Termin rozpoczęcia działalności Rejonowego Kolegium do spraw Wykroczeń wyznacza się na dzień l stycznia 1987 r. 2. Przed upływem terminu określonego w ust. 1 prezydent miasta Poznania odbierze od nowo wybranych członków Kolegium ślubowanie. 3. Zobowiązuje się prezydenta miasta Poznania do pisemnego zawiadomienia o wyborze każdego członka Kolegium, jak też instytucji lub organizacji, która zgłosiła jego kandydaturę. "Prezydent miasta Poznania zapewni w okresie kadencji Kolegium jego obsługę prawną oraz organizacyjno-techniczną" .

Przewodniczący obrad, radny Antoni Pietrzykowski stwierdził, że nowo wybrani członkowie Kolegium winni nadal umacnlac socjalistyczną praworządność, kształtować postawy obywatelskie oraz eliminować z życia przejawy patologii społecznej. W imieniu Rady, przekazał

SpratDOzdaniana ręce dotychczasowej przewodniczącej Kolegium" podziękowania członkom Kolegium, działającym w bieżącej kadencji, za ich zaangażowaną postawę w spełnianiu społecznych obowiązków, za kształtowanie socjalistycznej sprawiedliwości i urzeczywistnianie zasad praworządności. Odpowiedzi na zgłoszone przez radnych wnioski i interpelacje udzielał wiceprezydent Poznania Łucjan Majewski: 60 % sygnalizacji świetlnej w mieście ma dwudziestoletni okres eksploatacji. Główną przyczyną uszkodzeń, poza mechanicznymi, jest zła jakość materiałów. Sygnalizację przy ul. Grunwaldzkiej przy Zakładach "Polfa" zmieniono na pulsującą w celu usprawnienia ciągłości ruchu. Została ona zainstalowana na wniosek pracowników "Polfy", lecz jej przydatność sprawdza się tylko w godzinach porannych. Zarząd Dróg i Mostów przeprowadził przegląd ważniejszych przejazdów kolejowych, w wyniku czego ustalono zakres robót remontowych. Obecnie musi być opracowany harmonogram robót a także winna nastąpić zmiana technologii wykonania, bowiem układanie płyt i zalewanie ich betonem nie zdaje egzaminu na przejazdach. Wiceprezydent Poznania Zbigniew Habel - poinformował m.in., iż: Na obszarze miasta istnieje 106 punktów skupu opakowań szklanych, w tym 81 stałych. Brak transportu jest główną przyczyną nieodbierania pełnych ilości opakowań szklanych. Z uwagi na brak odbiorców opakowań szklanych o innych gabarytach oraz tzw. szkła kolorowego, nie zorganizowano do tej pory "normalnego" skupu. Szkło takie można nieodpłatnie przekazywać do pojemników ustawionych przy punktach skupu. Sytuacja opałowa w porównaniu z sezonem grzewczym 1985/1986 jest niekorzystna, bowiem potrzeby miasta są wyższe od przewidywanych dostaw. Przeprowadzono już weryfikację wszystkich kart opałowych, zyskując w ten sposób

l O tys. t. opału. Poza weryfikacją kartotek, Wydział doprowadził do spotkania z dyrekcjami lasów komunalnych i Parku Narodowego, zyskując dodatkową ilość drewna opałowego na zaopatrzenie mieszkańców miasta oraz niektórych jednostek sektora państwowego i spółdzielczego. Drewno to w sposób znaczący pomoże rozwiązać pewne kwestie. Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bogusław Hołderny udzielił następujących odpowiedzi na wnioski i interpelacje: Ulatnianie się gazu w ul. Grunwaldzkiej spowodowane było nieszczelnością rury gazowej, a zwłaszcza połączenia kielichowego. Połączeń takich posiadamy ok. 200 km, a gaz zaazotowany ziemny ma właściwości czyszczące. Stąd konieczność przejścia na połączenia kołnierzowe. W chwili obecnej Wielkopolskie Zakłady Gazownicze wymieniają ok. 10 km starej sieci. Prezydent zwrócił się do dyrektora Wielkopolskich Zakładów Gazowniczych o przedstawienie raportu o stanie sieci gazowej w mieście. Raport taki został opracowany i przekazany do Urzędu Wojewody.

U stawa o drogach publicznych obciąża również społeczne komitety opłatami za zajmowanie chodników i ulic. Wystosowano wniosek do Ministerstwa Komunikacji o rozpatrzenie możliwości zmiany ustawy w tym względzie. S tan sieci ciepłowniczej w mieście na dzień dzisiejszy jest zadowalający. Łączna długość sieci eksploatowanej wynosi 330 km. Przy tak rozbudowanej sieci awarie są nieuniknione . By utrzymać dobry stan techniczny sieci, należy rocznie wymieniać ok. 8 km rur, co wiąże się z nakładami rzędu kilku milionów złotych, jak również ze znajdowaniem odpowiednich wykonawców. Wymiana parkanu przy ZOO spowodowana jest tym, że dotychczasowy parkan na długości ok. 150 m wywrócił się. Postanowiono na tym odcinku postawić lekki parkan z siatki na słupkach sta

lowych. Natomiast pozostałe 230 m parkanu zostanie wzmocnione słupkami. Kapitalny remont Ronda Kopernika planowany jest na 1988 r. i wówczas zostaną zbudowane pochylnie dla wózków. Poznańskie Przedsiębiorstwo Zieleni zwróciło się do U rzędu Dzielnicowego Grunwald z propozycją lokalizacji leśniczówki w Lasku Marcelińskim. Odpowiedź Urzędu w tej sprawie jest negatywna. Architekt miejski Zdzisław Machowina poinformował: Polana w Lasku Marcelińskim powstała w części z wysp iska śmieci. Plan ogólny przeznacza ten teren pod zieleń rekreacyjną ogólnodostępną. Jest to zapis bardzo ogólny, w którym mieszczą się: las, park, urządzenia sportowo-rekreacyjne, ogródki działkowe. Architekt wojewódzki w 1976 r. przeznaczył teren ten pod ogródki działkowe i urządzenia sportowo-rekreacyjne dla "Teletry". W oparciu o tę decyzję, inwestor opracował koncepcję programowo - przestrzenną, która zyskała akceptację i samowolnie Ogrodził teren. Decyzję tę uchylono.

Proponuje się część polany zalesić, a resztę pozostawić jako rezerwę terenu pod urządzena sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców Osiedla Świerczewskiego. Urząd Dzielnicowy i Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Grunwald zajmują w tej sprawie inne stanowisko. Postanowiono więc przedstawić sprawę Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiej Rady Narodowej . Jest to ostatni teren, który na te cele można przeznaczyć dla mieszkańców Osiedla Świerczewskiego. Teren zajmowany przez "Interfragrance" zlokalizowany jest między ulicami Wawrzyńca - Polską - Żarnowiecką.

Był on użytkowany przez Akademię Rolnjczą do czasu budowy Trasy E-8.

Nie stały tam żadne budynki Akademii.

Zakład Mleczarski zwrócił się o lokalizację sklepu zakładowego na Dębcu

11«

oraz o rozbudowę budynku administracyjnego. W wyniku mediacji ustalono, że budowany będzie jeden obiekt (biurowiec i sklep). Koncepcja programowo-przestrzenna obiektu przechodzi proces konsultacji. W sprawie boisk przy ul. Hibnera zostanie udzielona odpowiedź na piśmie. Wydział nie wydał żadnych zezwoleń na budowę garaży w tym rejonie. Replikując na wystąpienie Zdzisława Machowiny, radny Wiktor Wysłouch stwierdził, iż sprawa zalesienia polany w Lasku Marcelińskim jest od kilku miesięcy rozpatrywana przez Komisję Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Odpowiedź architekta miejskiego nie może satysfakcjonować Komisji, bowiem pkt 2, 3 Uchwały Rady w sprawie stanu i rekonstrukcja zieleni na obszarze miasta mówi, iż przeznaczenie terenów zielonych, w tym lasów komunalnych, na inne cele może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody Komisji akceptowanej postanowieniem Prezydium Rady. Wobec niezadowolenia z udzielonej odpowiedzi, Rada postanowiła zwrOClC się do prezydenta Poznania o zajęcie definitywnego stanowiska w tej sprawie, zgodnie z intencjami Uchwały Nr VIII/46/85 z dnia 26 czerwca 1985 r., i przedstawienie go na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W przypadku niezgodności stanowisk, spór między Komisją a prezydentem Rada rozstrzygnie na kolejnej sesji. Kierownik Wydziału Komunikacji Bogdan Pucek, odpowiadając na wniosek dotyczący hałasu powodowanego przez środki komunikacyjne, poinformował, iż prowadzone są pomiary poziomu tego hałasu. W latach 1985 - 1986 były prowadzone szczegółowe badania klimatu akustycznego Tras Niestachowskiej i Katowickiej . Na tej podstawie opracowana została ocena akustyki dla zabudowy mieszkaniowej przy tych trasach, pozwalająca na wyciągnięcie wnio

Sprawozdaniasków w dziedzinie ochrony akustycznej (wały akustyczne lub ekrany). W 1985 r.

ukończono cykl badań akustycznych dla ciągów komunikacyjnych miasta i na tej podstawie można dokonać szczegółowej oceny przyczyn hałasu oraz opracować wnioski zmierzające do uzyskania korzystnych efektów. Znane są więc ulice, na których istnieją najbardziej niekorzystne warunki akustyczne. Największy hałas wznieca komunikacja zbiorowa, a przede wszystkim tramwaje. Nowa technologia, jaką stosuje Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, a w przyszłości szybsze tempo remontów torowisk pozwolą na uzyskanie dodatnich efektów w postaci zmniejszenia natężenia hałasu. Ruch tranzytowy w mieście kierowany jest przy pomocy informacji drogowskazowej, z pominięciem obszaru położonego! między ulicami: Zamenhofa - Hetmańską - Reymonta - Przybyszewskiego - Żeromskiego - NAestachowską - Witoisa - Lechicfcą - Bałtycką - Główną. Pojazdy ciężarowe nie zainteresowane wjazdem do miasta nie powinny się znaleźć w środku tego obszaru. Ponadto rejon centrum obramowany ulicami: Marchlewskiego - Stalingradzką - Solną i Wartą jest wyłączony z ruchu ciężarowego powyżej 2,5 t, za wyjątkiem pojazdów obsługi śródmieścia. Jeśli chodzi o godziny nocne, to natężenie ruchu jest zdecydowanie mniejsze, a w przypadku samochodów ciężarowych wręcz minimalne. Nie ma więc uzasadnienia wprowadzanie zmian w tym zakresie. Konieczne jest natomiast energiczniejsze egzekwowanie obowiązującego oznakowania przez organa Milicji Obywatelskiej. Wydział przekaże swoje uwagi do Wydziału Ruchu Drogowego Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych.

Inspektor oświaty i wychowania Andrzej Majchrzak poinformował, iż: Zgodnie z zarządzeniem ministra oświaty i wychowania, do przedszkoli kwalifikują komisje kwalifikacyjne, powoływane przez inspektorów oświaty i wychowania przy urzędach dzielnicowych. W skład tych komisji wchodzą m.in.: radni Miejskiej Rady Narodowej i dzielnicowych rad narodowych, przedstawiciele organizacji społeczno-politycznych oraz zakładów opiekuńczych. Odwołanie od decyzji komisji można kierować do komisji odwoławczych o określonym zasięgu terytorialnym. Skargi na działalność tych komisji rozpatrują dzielnicowi inspektorzy oświaty i wychowania. W bieżącym roku wpłynęło 15 skarg. Do dnia 15 września zrealizowano 45 % dostaw opału do szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, które ogrzewane są przez własne kotłownie. W IV kwartale dostawa będzie pełna. Jest tylko problem z jakością tego opału, bowiem niektóre piece w kotłowniach przygotowane są tylko do spalania koksu i stąd częste awarie. Zastępca kierownika Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Leszek Grabańsfci zapoznał Radę z protokółem kontroli w Państwowym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mogileńskiej przeprowadzonej przez komisję powołaną przez Urząd Rady Ministrów oraz z wnioskami ministra zdrowia i opieki społecznej skierowanymi do Urzędu Wojewódzkiego. Inwestorem budowy szpitala na Nowym Mieście jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Poznania a wykonawcą "Budopol" . Do końca ubiegłego roku wszystkie roboty przebiegały planowo. Wykonano ławy fundamentowe pod wszystkie budynki szpitalne, stan surowy przychodni i bloku diagnostycznego oraz zaplecze techniczne, które oddano w użytkowanie wykonawcy. Aktualnie opóźnienia występują w pracach przy budynku przychodni i diagnostycznym z uwagi na brak materiałów zbrojeniowych i cementu.

Radny Stefan Ratajczak domagał się odpowiedzi na wniosek w sprawie powołania specjalnej komisji dla zbadania

aktualnego stanu budynku przy ul. Stalingradzkiej. Zaproponował ponadto przekazanie tej sprawy Delegaturze Najwyższej Izby Kontroli. Przewodniczący obrad radny Antoni Pietrzykowski wyraził pogląd, iż sprawą należałoby się zająć w ramach istniejących struktur i niecelowe byłoby powoływanie specjalnej komisji. Poinformował, iż sprawa ta zostanie szczegółowo rozpatrzona na najbliższym posie

dzeniu Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Zamykając XV Sesję Miejskiej Rady Narodowej przewodniczący obrad radny Antoni Pietrzykowski podziękował wszystkim obecnym za udział w posiedzeniu. Zamknięcie obrad nastąpiło o godz. 14.30.

Marian Genowefiak

1.4. W godzinach popołudniowych przybył do Poznania ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Polsce Władimir Browikow. W towarzystwie sekretarzy Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Rcbotniczej Stanisława Piotrowicza i Zygmunta Kyca oraz wojewody poznańskiego Bronisława Stęplowskiego, radziecki dyplomata zwiedził Park- Pomnik Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko- Radzieckiej. Gościowi towarzyszył konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, minister pełnomocny Iwan Bojko. W Sali Amarantowej Domu Kultury Tramwajarza odbyła się Zakładowa Konferencja Przedzjazdowa Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym. Obradom przysłuchiwali się I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik, prezydent Poznania Andrzej Wituski oraz wiceminister komunikacji Andrzej Markowski. Delegatem na X Zjazd Partii wybrany został starszy mistrz w Wydziale Remontowym Zbigniew Kaczmarek.

W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę indywidualną Zbigniewa Szydły (Wielka Brytania).

Ekipy remontowe Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego rozpoczęły remont torowiska wzdłuż ul. Głogowskiej od ul. Winkiera do pętli. Trasy tramwajowe linii 5, Iii, 12, 14 i 21 uległy zmianom. ' Prawdziwy worek z dowcipami rozwiązała "Gazeta Poznańska" . A oto najcelniejsze fragmenty: "Komunikat: Wydział Gospodarowania Zasobami, Porządkami i Usługami uprzejmie informuje o zmianach, jakie zajdą z dniem dzisiejw 1986 rokudruga

szym. 1. Piasek pozostały w mlesCle po zimowym sypaniu jezdni (szacunkowo 13 tys. t) / zostanie uprzątnięty i uformowany nad J eziorem Kierskim w Kopiec Dobrego Porządku. 2. Zmienia się koryto rzeki Warty - puszczając je wykopem Poznańskiego Szybkiego Tramwaju, w celu jak najszybszego zakończenia tonącej w wodzie inwestycji. 3. W celach oszczędnościowych Tor Wyścigów Samochodowych "Poznań" przenosi się na teren jeziora Malta, które - wraz z torem regatowym - wykopane zostanie na miejscu obecnego toru. Koszty przeprowadzki pokryje zwiększony podatek, od psów. 4. Osiedle Bolesława Smiałego przemianowane zostanie na Osiedle Bolesława Zapomnianego; uzasadnienie do wglądu w administracji. Pozostałe osiedla dzielnicy Piątkowo otrzymują nazwy: Sypialnia nr l, Sypialnia nr 2, Sypialnia nr 3 itd.

wg rozdzielnika. 5. Ogłoszony zostaje Ogólnorniejski Konkurs na N ajbardziej Zaniedbane Osiedle, do udziału w którym zapraszamy wspólnie administracje, rady osiedli i mieszkańców tychże. Wśród nagród przewidziane Kolegia w różnym wymiarze. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Z upoważnienia w zastępstwie, (podpisy nieczytelne )" .

"Sensacyjne odkrycie na CytadeIi. Nieprawdziwą okazała się krążąca od kilku dni po Poznaniu plotka, jakoby na terenie dawnej pruskiej twierdzy - Cytadeli znaleziono skrzynie z elementami legendarnej Bursztynowej Komnaty. Dokonano natomiast - w sposób zupełnie przypadkowy - odkrycia o nie mniejszym dla historyków znaczeniu. 28 bm. (w miniony piątek o godz. 13) pracownik Przedsiębiorstwa Zieleni Miejskiej Stanisław

Wydarzenia w Poznaniu ( 1. 4.)

N owak [...] w pobliżu zachodniej przeciwskarpy rawelinu nr 4 natknął się na zmurszałe wieko skrzyni [...] Stwierdziwszy, że skrzynia zawiera jedynie zardzewiałe żelastwo, pozostawił ją na powierzchni. N astępnego dnia natknął się na nią pracownik Muzeum Wyzwolenia Miasta Poznania mgr hab. Józef Łuska. Dokładne oględziny, zachowane częściowo napisy i szczątki instrukcji - nie pozostawiały wątpliwości. Dokonano sensacyjnego odkrycia. Skrzynia i znalezione później jeszcze dwie dalsze zawierały elementy tajnej superbroni, której hitlerowcy nie zdążyli na szczęście użyć. Odkryto fragmenty rakiety typu V-31". "Uwaga - wandal! Czy karne oznakowanie odstraszy kierowców niszczących zieleń? [...] Obok grzywny obligatoryjną karę dodatkową, jaką orzekać będzie Kolegium, jest obowiązek umieszczenia

na boku samochodu znaku »Wandal«. Zamieszczamy go na rysunku obok. O decyzji'tej poinformowano nas w Kolegium a podstawą prawną do nowej formy represji jest uchwała Prezydium Komisji Porządku i Czystości".

"Komputer we fryzjerni. Koniec »pełnego zakresu« - dla wszystkich.

Od wielu lat prowadzone były dyskusje, dotyczące cen w zakładach fryzjerskich Poznania. Chodziło o rzecz banalną: dlaczego osoby nie posiadające bujnej czupryny, a wręcz przeciwnie mające spore łysiny, muszą płacić za pełny zakres fryzjerskiej usługi [ ..] prezes Poz

nańskiej Spółdzielni Fryzjersko- Kosmetycznej p. Remigiusz Strzyżewski stwierdził co następuje: Udało się nam sprowadzić - na razie do jednego zakładu przy ul. Sw. Marcina, elektroniczne urządzenie komputerowe - tzw. włosometr. Dokonuje on pomiaru powierzchni głowy i ustala powierzchnię, jaka ma być ostrzyżona. Błyskawicznie oblicza i ustala cenę usługi. Stąd też osoby mające jedynie wianuszek włosków po bokach głowy będą płacić mniej". "Gumowe krawężniki na poznańskich ulicach [...] W wytwórni betonów Zarządu Dróg i Mostów zaczęto produkować gumowe krawężniki [...] mające skośny wjazd od strony ulicy. Będzie można je stosować - na przykład - przy parkometrach, na skrzyżowaniach ulicznych szczególnie uczęszczanych przez mamy z wózkami dziecięcymi".

"Nie będzie kłopotów z częSClami zamiennymi do malucha? Z prawdziwą przyjemnością podajemy tę wiadomość jako że dotyczy ona olbrzymiej w końcu rzeszy posiadaczy fiatów 126 p [...] bowiem w myśl porozumienia podpisanego przez »Polmot« z dwiema firmami zagranicznymi: zachodnioniemiecką »Stener« i japońską »Fokuito« rozwinie się bardzo znacznie produkcję całych podzespołów i elementów do kilku typów samochodów, w tym i naszego »malucha«. Właśnie w Poznaniu mieścić się będzie przedstawicielstwo obu zagranicznych firm" . "Aktualności znad Warty. Z Poznania do Bombaju. Jak nas poinformowali przedstawiciele LOT -u, od dziś poznański Port Lotniczy na Ławicy staje się lotniskiem międzynarodowym z prawdziwego zdarzenia [...] W związku jednak z olbrzymim obciążeniem rejsów LOT - u do Indii, zdecydowano się na wprowadzenie dodatkowego lotu właśnie z Poznania do Bombaju ze śródlądowaniem w Kuwejcie. Pierwszy samolot z Poznania do Indii wystartuj e właśnie dziś o godz. 10. Rejsy powrotne odbywać się będą w czwartki". "Gazecie Poznańskiej" wtórował "Głos Wielkopolski": "Szczęście w ścianie remontowanej kamienicy. Inspekcja Robotniczo- Chłopska »pogoniła« budowla

nych i odkryła... skrzynię z biżuterią. Rzeczoznawcy nie kryli podziwu oglądając kunsztownie cyzelowaną srebrną zastawę, jeszcze większe uznanie budziła biżuteria, pośród złotych pierścionków, kolczyków i bransolet połyskiwały świetliście drogocenne kamienie [...] Gdybym wiedział... wzdycha starszy mężczyzna, mieszkaniec remontowanej kamienicy w śródmieściu Poznania. Czterdzieści lat mieszkałem z takim majątkiem w ścianie. Żona dawno mówiła żeby ją wyburzyć, ale ponieważ mieli remontować cały budynek - czekaliśmy. Zaczęli przed kilku laty, ale robota ślimaczyła się niemiłosiernie. Pisaliśmy skargi, lecz niewiele pomagały. Przed dwoma tygodniami przystąpili wreszcie do burzenia ścianki, wkrótce się im jednak odechciało i zniknęli na parę dni. Nie wytrzymałem i ściągnąłem komisję z Urzędu Dzielnicowego S tare Miasto oraz kontrolerów Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej. Akurat gdy przyszli, pojawiła się także brygada i jakby nigdy nic murarze zaczęli walić młotkami. Stuknęli kilka razy ł usłyszeliśmy metaliczny dźwięk. W pierwszej chwili przelękliśmy się, że to może jakieś bomby, ale to była tylko skrzynka a w niej... Ech, szkoda gadać". "Wreszcie bez kolejek. Na filmy w »Bałtyku« bilety z automatu. Lada dzień można będzie pierwszy raz skorzystać z nowoczesnego automatu. Już w każdym razie jest instalowany (od piątku) przy wejściu do kas poznańskiego »Bałtyku« [...] Atrakcyjne filmy ściągają bowiem na prawie każdy seans tłumy widzów. Niestety, kupienie biletu bywa nie lada uciążliwością, tym bardziej, że dokucza (nie tylko zresztą »Bałtykowi«) niedostatek kasjerek i przeważnie dyżuruje tylko jedna f...] To pierwsze takie urządzenie W' polskim kinie zostało sprowadzone z Czechosłowacji. Umożliwia kupno biletów, które są w jednej cenie, niezależnie od miejsca na sali (widz sam sobie wybierze fotel), ale przy zachowaniu ulg dla dzieci i emerytów". "Urządzenie inż. A. Kowalskiego.

"Poznański »Polmozbyt« rozpoczyna sprzedaż i montaż. Poznańska Spółdzielnia Motoryzacyjna »Motor« pomyślni e zakończyła testowanie dwudziestu prototypowych urządzeń inż.

A. Kowalskiego zapewniających - przypomnijmy - oszczędność paliwa [...] W ubiegłym tygodniu w szesnastu warsztatach zmontowano łącznie 940 tych urządzeń. Będą one sprzedawane w sklepach »Polmozbytu«. Pierwszy z nich - w Poznaniu przy ul. Wenecjańskiej otrzyma dostawę dzisiaj w godzinach rannych". Nie "'pozostał w tyle "Express Poznański" : "Z browaru »Poznań« piwo w stylu retro .[...] Miło nam donieść, że w staraniach dla zaspokojenia gustów piwoszy przoduje browar w Poznaniu. Po piwie »Lech* d »Czarnej Perle« - które na rynku mają już ustaloną renomę, podbija naj wybredniejsze podniebienia piwo »Pils«. Wszystko wskazuje na to, że ambitnej dyrekcji browaru uda się utrzymać ten wysokojakościowy kurs. Oto dziś w godzinach rannych uzyskaliśmy informację, że

browar poznański wychodzi z dystrybucją piwa... »Retro«. Nazwa wydaje się nam o tyle uzasadniona, że nowy rodzaj piwa oparty jest na recepturach z końca XIX wieku. Nieco później wyprodukowany został ten automobil, który dyrekcja browaru »wyczarterowała« od jednego z entuzjastów »czterech kółek«, by recepturę i nazwę piwa »Retro» zgraó ze środkiem transportu" . ,,»Diamentowy« dog wreszcie u nas [...] Osobistym staraniom dyr. Wincentego Fałkowskiego należy zawdzięczać zorganizowanie dzisiaj w ZOO na Malcie o godz. 16 arcyciekawego pokazu »Diamentowego« doga, którego prezentować będzie londyńska aktorka i zarazem treserka - Fay Dunaway. Pokaz zainteresuje zapewne nie tylko miłośników psów. Do takiego stwierdzenia upoważnia nas fakt, że kiedy wczoraj urodziwa aktorka wysiadła na poznańskim Dworcu Głównym, od razu zgromadziła się grupa oklas

Wydarzenia w Poznaniu (1 - 3.4.)

kujących ją przypadkowych WIdzów" . 2.4. W drugim dniu pebytu w Poznaniu, ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Polsce Władimir Browikow spotkał się w siedzibie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z członkami Sekretariatu. W spotkaniu uczestniczyła przewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej Maria Rynkiewicz. Obecny był konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich' w Poznaniu, minister pełnomocny Iwan Bojko. Następnie W. Browikow w towarzystwie I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Edwarda Łukasika zwiedził Fabrykę Obrabiarek Specjalnych "Ponar- Wiepofama" i spotkał się z kierownictwem polityczno-gospodarczym zakładu. W godzinach popołudniowych zwiedził zabytki Starego Miasta oraz spotkał się w Urzędzie Miejskim z gospodarzami Poznania.

Wieczorem był w Teatrze Polskim na przedstawieniu Nie-Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego. Jubileusz osiemdziesiątej rocznicy urodzin obchodziła artystka Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki, znakomita mezzosopranistka dr Wanda Roessler-Stokowska. Debiutowała w Poznaniu w

Wanda Roessler-Stokowska jako Laura w operze Amilkare Ponchiellego Gioconda. Premiera w Poznaniu 30 XI 1927 r.

dniu 11 listopada 1924 r. jako Amneris w operze Aida Giuseppe Verdiego. Jubilatkę odwiedził w jej

mieszkaniu kierownik Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego Andrzej Goćwinski, przekazując gratulacje od władz miejskich i Ministerstwa Kul tury i Sztuki. Odbyło się walne zebranie poznańskiego oddziału Polskiej Izby Handlu Zagranicznego, z udziałem przedstawicieli 154 zakładów członkowskich z całej Wielkopolski. Na czele nowo wybranej Rady stanął szef Poznańskich Zakładów Drobiarskich "Poldrób" mgr inż. Jerzy Paschke. Wybrano także przedstawicieli do władz centralnych.

W wieku sześćdziesięciu dziewięciu lat zmarł inż. Bronisław Zaremba, dyrektor Poznańskich Zakładów Korkowych w latach 1954-1975, radny Dzielnicowej Rady Narodowej J eżyce i przewodniczący Komitetu Osiedlowego Mieszkańców Jeżyce-Ogrody. Udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

3.4 Ogólnopolska inauguracja Miesiąca Pamięci Narodowej na terenie Fortu VII. N a uroczystość przybyli przedstawiciele naczelnych władz organizacji kombatanckich: prezes Zarządu Głównego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację gen. broni Józef Kamiński, prezes Zarządu Głównego Związku Inwalidów wojennych PRL gen. dyw. Franciszek Księżarczyk i przewodniczący Rady Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa gen. dyw. Roman Paszkowski. Manifestacja rozpoczęła się odegraniem hymnu państwowego. Po zapaleniu znicza przez byłych więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych: Łucję Remiszewską, Brunona Modrzyka i Wa

leriana Nowaka, zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć Polaków poległych i pomordowanych w latach II wojny światowej. Okolicznościowe przemówienia wygłosili gen. broni Józef Kamiński oraz były więzień Fortu VII Henryk Powelski. Prezes Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem Mirosław Grzędowski odczytał Apel związany z proklamowaniem przez Organizację Narodów Zjednoczonych roku 1986 - Rokiem Pokoju. J>I a zak9ńczenie manifestacji przed Scianą Smierci delegacje władz, organizacji kombatanckich i społecznych oraz mieszkańców Poznania złożyły wieńce i wiązanki kwiatów. Przedstawiciele naczelnych władz organizacji kombatanckich, goszczący w Poznaniu z okazji inauguracji Miesiąca Pamięci Narodowej, złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikami: "Armii Poznań" , Ppwstańców Wielkopolskich i Karola Swierczewskiego oraz. pod tablicą pamiątkową na Domu Zołnierza. W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego otwarto, z okazji dwusetnej rocznicy urodzin jej założyciela, specjalną wystawę według scenariusza Aliny Domańskiej.

W południe otwarto w Pałacu Kultury wystawę Wielkopolanie w hitlerowskich więzieniach i obozach koncentracyjnych, zorganizowaną przez Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. Marcina Kasprzaka. Na uroczystość przybyli generałowie: 'Józef Kamiński, Franciszek Księżarczyk i Roman Paszkowski oraz gospodarze województwa: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik, prezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Marian Król i przewodniczący Wojewódz· kiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzy Bryi oraz wojewoda poznański Bronisław S tęplowski, a także przedstawicie- władz wojewódzkich i organizacji komba

\J\

tanckich, z prezesem Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Marianem Jakubowiczem.

W Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość wręczenia znaków jakości zwycięzcom w konkursie na najlepiej zbudowany budynek mieszkalny w 1985 r. Na spotkanie z laureatami konkursu przyoyli m. in.: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Piotrowicz, wicewojewoda poznański Alojzy Bryi i przedstawiciel ministra budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej Dionizy Szewczyk. Wyniki konkursu przedstawił przewodniczący sądu konkursowego Mariusz Kołodziejski. Znaki jakości laureatom wręczali: wicewojewoda Alojzy Bryi, prezes wojewódzkiego Związku Spółdzielni Mieszkaniowych Tadeusz Skubiszyński oraz redaktor naczelny "Głosu Wielkopolskiego" Wiesław Porzycki. M. in. nagrodzony został budynek nr 9 na Osiedlu ZWM (F-l) wykonany przez Kombinat Budowlany Poznań-Wschód. Przebywała w Poznaniu delegacja Towarzystwa Przyjaciół Organizacji Narodów Zjednoczonych ze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Goście spotkali się w Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z sekretarzami Grzegorzem Romanowskim i Janem Maćkowiakiem. W Domu Żołnierza odbyło się spotkanie ponad stuosobowej grupy byłych więźniów hitlerowskich obozów zagłady z przedstawicielami władz politycznych i kombatanckich. Przybyłych powitał prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Marian J akubowicz. Kilkanaście osób udekorowano Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski. Krzyże Oświęcimskie wręczono 54 byłym więźniom tego obozu zagłady, a pośmiertnie otrzymali je: Franciszek Adamanis, Edmund Goćwinski, Stefan Lemke, Czesław Rotnic ki oraz Feliks Załachowski. Medalem "Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej" uhonorowano Szkołę Podstawową Nr 53 im. Pawła Strzeleckiego. Gratulacje odznaczonym składał gen. dyw. Roman Paszkowski. W imieniu odznaczonych podziękował Jan Prędki.

Wydarzenia w Poznaniu (3 - 6.4.)

W Sali Odrodzenia Poznańskiego Ratusza odbył się koncert Chóru Vincent d'Indy z Marsylii (Francja), przybyłego do Poznania na zaproszenie Chóru Akademii Ekonomicznej "Sonantes" . 4.4. W Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" obradowali na walnym zebraniu delegaci związku zawodowego. Przewodniczącym zarządu został ponownie Zdzisław Tuszyński. Od marca 1983 r. liczba członków Niezależnego Samodzielnego Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" wzrosła z 1170 do 4955. W siedzibie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyło się pi?'e i zenie Wojewódzkiej Komisji Współdziałania Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Zjednoczonego Stronnic - twa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego. Obrady prowadził I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik. Dokonano oceny aktualnej sytuacji społeczno-politycznej w Poznańskiem, wysłuchano informacji o przebiegu kampanii przed X Zjazdem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w województwie, zapoznano się ze stanem przygotowań do wiosennych prac rolniczych. W salonie wystawowym "Empiku" przy ul. Ratajczaka otwarto wystawę fotogramów Andrzeja Kupidury pt. Agonia w krajobrazie.

5.4. W Pałacu Kultury pod hasłem "Wielkopolska, w której żyjemy" obradowała XI Wielkopolska Konferencja Kulturalna. Podsumowano działalność Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego od 1983 r. Wprowadzenia do dyskusji dokonali: prof. dr Monika Gruchmanowa, doc. Zofia Staszczak, dyrektor Muzeum Narodowego doc. dr Henryk Kondziela oraz zastępca kierownika Wydziału Kultury Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Mirosław Słowiński. Wybrano nowe władze Towarzystwa.

Prezesem zarządu został ponownie

Stanisław Słopień. Wybrano takie delegatów na III Kongres Regionalnych Towarzystw Kulturalnych. Podczas obrad wręczono Nagrodę Główną Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego za rok 1985 teoretykowi kultury Dzierżymirowi Jankowskiemu.

Przy Klubie "Ratajan" na Osiedlu Piastowskim nastąpił start do N arodowych Biegów Przełajowych.

W sali sportowo-widowiskowej "Arena" rozpoczął gościnne )Vystępy Zespół Pieśni i Tańca "Sląsk", pod dyrekcją Stanisława Tokarskiego. 6.4. W Sali Wielkiej Pałacu Kultury odbył się koncert laureatów eliminacji wojewódzkich XXV Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Radzieckiej. N a koncert przybyli m. in. członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkus, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Grzegorz Romanowski, przedstawiciele władz administracyjnych Poznania i województwa. Obecny był także konsul Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Michaił Mogiłatow. W koncercie udział wzięło jedenaście zespołów i solistów wyłonionych podczas marcowych eliminacji wojewódzkich. Artystom akomnaniowała Orkiestra Rozrywkowa Pałacu Kultury, pod dyrekcją Antoniego Grefa.

"Dzień otwartych koszar" w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarneckiego

Sala Tradycji w Wyższej Oficerskiej Szkole Służb Kwatermistrzowskich im.

Mariana Buczka (6 IV 1986 r.)oraz Wyższej Szkole Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich im.

Mariana Buczka.

W siedzibie Klubu Działalności Podwodnej "Barrakuda", funkcjonującego od pięciu lat pod patronatem Zarządu Zakładowego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski", członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkus miał okazję naocznie przekonać się, jak wiele pracy społecznej włożyli członkowie Klubu w zagospodarowanie pomieszczeń starego fortu na Dębcu. Zapoznano także gościa z inicjatywami zakładowej organizacji, podjętymi dla uczczenia X Zjazdu Partii oraz jubileuszu sto czterdziestolecia Zakładów. Orkiestra Kameralna Polskiego Radia i Telewizji w Poznaniu, pod dyrekcją Agnieszki Duczmal, udała się w podróż artystyczną do Hiszpanii. 7.4. W Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei odsłonięto tablicę upamiętniającą postać zamordowanej tam w dniu 2 lipca 1985 r. dr Alicji Barbary Jurasz, ufundowaną z inicjatywy związkowców Zespołu Opieki Zdrowotnej Jeżyce. Odsłonięcia dokonano w obecności rodziny lekarki, jej przyjaciół i współpracowników. Obecni byli sekretaraz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Mielcarek, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusz Czwojdrak, wicewojewoda poznański Rom uald Zysmarski, poseł na Sejm Marian Król. Na ręce najstarszego syna, przekazano przyznany I pośmiertnie Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Otwarcie żeglugi rzecznej na Warcie. W hali Nr 43 Międzynarodowych Targów Poznańskich otwarto giełdę towarową części do zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego. Pierwsze posiedzenie Rady Społecznej Akademii Medycznej. Przewodniczącym został sekre' arz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Mielcarek. Rektor prof. dr Jerzy Wojtowicz przedstawił podstawowe problemy uczelni, przeprowadził również ocenę sytuacji społeczno-politycznej w środowisku. Z okazji Orra l'-j.cov\'n:An Służby Zdrowia odbyło się w Białej Sali Urzędu Miejskiego «potkauie z jejprzedstawicielami, zorganizowane przez Federację Związków Zawodowych Ochrony Zdrowia. Obecny był również przewodniczący sejmowej Komisji Polityki Socjalnej, Zdrowia i Kultury Fizycznej Marian Król. Zebranych powitał prezydent Poznania Andrzej Wituski. O roli Związku mówił Wojciech Guglas. W czasie spotkania zasłużonym pracownikom służby zdrowia wręczono odznaki resortowe i regionalne. Uroczysty koncert w Teatrze Polskim z okazji wyzwolenia Węgier. Przybyli dyrektor Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie Istvan Lagzi oraz wicewojewoda poznański Alojzy BryI. W gorąco oklaskiwanym koncercie, obok poznańskich artystów, wystąpiła solistka Opery Budapeszteńskiej Aniko Rohanyc.

W "Bazarze" spotkały się trzy pokolenia pracowników tego zahytKowego hotelu. N a spotka re przybvl też m. in. sekretarz generalny Zrzeszenia Polskich l foteli Turystycznych Tadeusz Tulibacki. 8.4. Inauguracyjne pos'edzenie Rady Społecznej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, której przewodniczy Aleksander Pikosz, Rektor doc. Jerzy Kozłowski złożył informację o funkcjonowaniu uczelni. Przyjęto i zatwierdzono regulamin oraz plan pracy. Z udziałem posłanki na Sejm Bożeny Urbańskiej odbyła się narada partyjna bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach publicznych, naukowych, szkolnych i zakładowych województwa poznańskiego. W auli Akademii Muzycznej odbyło się spotkanie z prof. Ludwikiem Kwaśnikiem z okazji jubileuszu siedemdziesięciolecia jego urodzin i pięćdziesięciolecia pracy artystycznej. Lekarze i naukowcy poznańskiej uczelni medycznej spotkali się - z okazji i Dnia Pracownika Służby Zdrowia - w Urzędzie Miasta z prezydentem Poznania Andrzejem Wituskim. Zebranych powitał przewodniczący Uczelnianego Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Ochrony Zdrowia prof. dr Aleksander Mrozikiewicz. Zasłużonym pracownikom Akademii wręczono odznaczenia państwowe. Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski otrzymali: doc. dr Karol Bernardczyk, prof. dr Janusz Grą

Wydarzenia w Poznaniu (8 - 10.4.)dzki, doc. dr Zdzisław Hiuber, prof. dr Helena Kędzia, dr Bernard Kobielski, prof. dr Witold Orłowski, prof. dr Włodzimierz Strzyżewski, dr Lucyna Szymczak-Meyer, dr Zbigniew Waligóra. Jubileusz pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego obchodzili Pelagia i Antoni 901embowscy, zamieszkali przy ul. Zurawinowej 9a. Jubilat przepracował czterdzieści dwa lata w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski".

9.4. Inauguracja XXV Festiwalu Polskiej Muzyki Współczesnej "Poznańska Wiosna Muzyczna" w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Wykonano m.in. utwór Lidii Zielińskiej Biografia, po czym orkiestra symfoniczna Filharmonii Poznańskiej, pod batutą Piotra Warzechy, wraz z warszawską mezzosopranistką Jadwigą Stępień, przedstawiła Ody safickie Marka Stachowskiego. Na koncert przybyła grupa polskich kompozytorów. Podczas wieczoru podano wyniki konkursu kompozytorskiego, ogłoszonego z okazji ćwierćwiecza poznańskich festiwali. Jury, pod przewodnictwem Zygmunta MycieIskiego, spośród trzydziestu trzech prac w kategorii utworów symfonicznych nagrodziło dwie - Krzysztofa Baculewskiego (Warszawa) Koncert na orkiestrę oraz Renaty Kunkei (Warszawa) Symfonię. Spośród szesnastu utworów .kameralnych pierwszą nagrodę zdobyła Muzyka na smyczki Krzesimira Dębskiego (Poznań) .

W Poznaniu przebywała delegacja sądownictwa bułgarskiego, pod przewodnictwem ministra sprawiedliwości Swe tła Daskałowa. Delegacji towarzyszył wiceminister sprawiedliwości Tadeusz Skóra. Przebywająca w Polsce, na zaproszenie Wydziału Propagandy Komitetu Centralnego Polskiej Zjedno

czonej Partii Robotniczej, grupa studyjna Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, z redaktorem naczelnym "Ekonomiczeskoj Gaziety" Borysem Władimirem odwiedziła Poznań. Goście spotkali się z aktywem "Gazety Poznańskiej". Aktualne zadania propagandowe i dziennikarskie w dyskusji przed X Zjazdem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej omówili sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Grzegorz Romanowski oraz I sekretarz Podstawowej Organizacji Partyjnej "Gazety Poznańskiej" Kazimierz Marcinkowski. Obrady konferencji partyjnej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Obecni byli minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. dr Benon Miśkiewicz oraz zastępca kierownika Wydziału Kultury Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Mirosław Słowiński. Inauguracyjne posiedzenie Społecznej Rady Politechniki Poznańskiej. Przewodniczącym wybrany został dyrektor Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych Zbigniew Pajdak. 10.4. Sesja Miejskiej Rady Narodowej poświęcona problemom budownictwa. Wprowadzenia do dyskusji nad podstawowym tematem sesji - oceną realizacji programu budownictwa mieszkaniowego i, towarzyszącego dokonał w imieniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego radny Andrzej Byrt, podkreślając fakt narastającego od lat deficytu mieszkań. Drugi dzień "Poznańskiej Wiosny Muzycznej". W auli Akademii Muzycznej Józef Patkowski, przy współudziale perkusisty Mariusza Czarneckiego i saksofonisty Davida A. Pitucha, przedstawił muzykę elektroniczną. W "Arsenale" wręczone zostały nagrody i wyróżnienia laureatom XII Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. Jana Spychalskiego. Na konkurs napłynęło ponad 500 prac, z których 130 eksponowano na wystawie. "Grand Prix" otrzymał Leszek Waberski (Poznań), a I nagrodę - Józef P. Karczewski (Gdańsk). Nagrody wręczył wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski. Zakładowa Konferencja Przedzjazdowa Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zakładach N apraw

czych Taboru Kolejowego, z udziałem członka Biura Politycznego Ko» mitetu Centralnego Kazimierza Barakowskiego, kierownika Urzędu do spraw Wyznań Adama Łopatki, wi» ceministra komunikacji Zbigniewa Palczewskiego, I sekretarza Korni* tetu Wojewódzkiego Edwarda Łuka» sika. Delegatem na X Zjazd wybrany został Marek Kosicki. Z wizytą do VI Liceum Ogólno» kształcącego im. Ignacego Pa» derewskiego przybyła dwudziestosiedmioosobowa delegacja Liceum im. Torquato Tasso w Salerno (Włochy).

.4.10 tys. zasiedlonych mieszkań zanotowała w swoim dorobku załoga Poznańskiego Kombinatu Budowlanego. Akt symbolicznego przekazania kluczy do tego jubileuszowego mieszkania dokonał się w Suchym Lesie, a szczęśliwym lokatorem mieszkania w qudynku nr 2 na Osiedlu Bolesława Smiałego został Czesław Flis. Okolicznościowe spotkanie, na Które przybył wiecewojewoda poznański - Alojzy Bryi, było też okazją do usatysfakcjonowania lokatorów mieszkań oznaczonych numerami 9999 i 10 001 - Krzysztofa Pawlickiego i Zbigniewa Krausa.

Przebywali w Poznaniu z jednodniową wizytą wiceprzewodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki Władysław Kandefer oraz dyrektor Departamentu Gospodarki Turystycznej i Usług Marek Manowiecki. Goście zwiedzili budowę toru regatowego na Malcie. N astępnie spotkali się z wojewodą poznańskim Bronisławem Stęplowskim i prezydentem Poznania Andrzejem Wituskim. W godzinach południowych goście przeprowadzili rozmowy z przewodniczącym sejmowej Komisji Zdrowia, Kultury Fizycznej i Polityki Społecznej Marianem Królem. Na zakończenie W. Kandefer i M. Manowiecki odbyli spotkanie z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Janem Mielcarkiem, w którym uczestniczyli również kierownik Wydziału Organizacyjno- Politycznego Komitetu Wojewódzkiego Henryk Półrolniczak, kierownik sektora młodzieży, kultury fizycznej i turystyki Wydziału Organizacyjno- Politycznego Roman Majchrzak oraz prezydent Poznania Andrzej Wituski. Głównym celem wizyty było omówienie problemów związanych z przygotowaniami do

V Ogólnopolskiej Giełdy Turystycznej. W Urzędzie Wojewódzkim odbyła się narada prezydentów i naczelników miast, dzielnic i gmin województwa poznańskiego. W naradzie wziął udział kierownik U rzędu do spraw Wyznań Adam Łopatka. W auli Akademii Muzycznej dano pierwszy koncert kameralny "Poznańskiej Wiosny Muzycznej". Wystąpili: Tadeusz Gadzina (skrzypce), Elżbieta Gajewska (flet). Piotr Gródecki (fortepian), Andrzej Tatarski (fortepian), Marian Wasiółka (wiolonczela), Kwartet im. Karola Szymanowskiego z Łodzi w składzie: Tomasz Guz (I skrzypce), Anna Przyłęcka (II), Jadwiga Dominczyk (altówka), Tomasz Przyłęcki (wiolonczela). Wieczorem w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza koncertowała, pod dyrekcją Wojciecha Michniewskiego, Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej. Solistami byli: Ewa Szwajger (sopran) i Eugeniusz Knapik (fortepian).

W sali witrażowej Teatru Lalki i Aktora "Marcinek" odbyła się impreza towarzysząca "Poznańskiej Wiośnie Muzycznej" pL Collage niekonieczny (kreacja zbiorowa aktorów tego Teatru). .4. W sali kinowej Pałacu Kultury spotkali się pracownicy służby zdrowia województwa poznańskiego. Obecni byli na spotkaniu przedstawiciele władz partyjno-administracyjnych, stronnictw politycznych i związkowych. Przybył poseł Marian Król - przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia, Kul tury Fizycznej i Polityki Socjalnej. Zebranych powitała lekarz wojewódzki dr Lucyna Łuczak. Wyrazem uznania za serce i poświęcenie było wręczenie stu osiemdziesięciu osobom Odznak "Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia".

"Poznańska Wiosna Muzyczna". W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza koncertował po południu Poznański Zespół Perkusyjny, pod kierownictwem Jerzego Zgodzińskiego. Solistą był Roman Lasocki (skrzypce). Wieczorem odbył się koncert kameralny Kwintetu Dętego Filharmonii Bałtyckiej oraz Schola Cantorum Gedanensis. O godz. 21 w Sali Lubrańskiego kompozycje Henryka M. Góreckiego przedstawili Piotr Czymyślik (klarnet), Piotr Janosik (wiolonczela) i Eugeniusz Knapik (fortepian).

Wydarzenia w Poznaniu (12 - 14.4.)

Rozpoczęło się dwudniowe seminarium poświęcone metodyce zwiedzania muzeów walki, zorganizowane dla działaczy Polskiego T owarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego. Uczestniczył w nim przewodniczący Zespołu do spraw Muzealnictwa Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznaw.czego Andrzej Gordon.

W IV Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej mówiono wyłącznie po angielsku; angielskie były napisy na drzwiach i porozwieszane plakaty. Prezentowano literaturę angielską, songi o pokoju. Rozegrano finały różnych konkursów.

W Salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto doroczną wystawę Przegląd 86. Całonocna dyskoteka z okazji jubileuszu dwudziestopięciolecia klubu "Sęk" Politechniki Poznańskiej.

13.4. Zakończenie "Poznańskiej Wiosny Muzycznej" w Sali Lubrańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Odbył się koncert Koła Młodych Związku Kompozytorów Polskich.

Od 13 *> W kwietnia Tydzień wielkiego sprzątania w Poznaniu - OW#A M , W'..__A a* <t53.

to*: «UKW- **

Rozpoczęto " Tydzień Wielkiego Sprzątania Miasta" po zimowych nieporządkach. Akcję koordynowały urzędy dzielnicowe. Rozstrzygnięcie konkursu zamkniętego S towarzyszenia Architektów Polskich na koncepcję zabudowy 250 ha w Strzeszynie domkami jednorodzinnymi (4200 szt.). Przyznano dwie nagrody, w tym I zespołowi architektów z Warszawy w składzie: J anusz Falkiewicz, Janusz Szymański i Piotr Wicha. Nagrodzona praca wyróżnia się oryginalnym rozwiązaniem przestrzennym oraz funkcjonalnością przyszłego zespołu mieszkaniowego. Oprócz domków staną tam także

sklepy i placówki usługowe oraz obiekty użyteczności publicznej, jak szkoły, przychodnie zdrowia i ośrodek kultury. Tereny w Strzeszynie - po uprzednim uzbrojeniu - 'udostępnione zostaną inwestorom po roku 1990. Prace nadesłane na konkurs eksponowano w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich przy Starym Rynku 56. Zakończenie cyklu koncertów Państ'Yowego Zespołu Pieśni i Tańca "Sląsk" w sali sportowo-widowiskowej "Arena". W sali Izby Rzemieślniczej odbył się XIV Wielkopolski Konkurs Fryzjerstwa, w którym uczestniczyło czterdziestu czterech uczniów fryzjerskich z województw: konińskiego, leszczyńskiego, pilskiego i poznańskiego. W podróż koncertową do Holandii, Belgii, Francji i Republiki Federalnej Niemiec udał się Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Stefana Stuligrosza. Zespołowi towarzyszyła Elżbieta Karolak (organy). 14.4. W imię pokoju, w imię postępu - to tytuł wystawy prac fotoreporterów radzieckich agencji T AS S w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". W jej otwarciu uczestniczyłi m. in. sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grzegorz Romanowski oraz przewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej Maria Rynkiewicz. Obecny był także konsul Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Igor Borysów . Konferencja Zarządu Miejskiego Ligi Kobiet Polskich. Przewodnicząca Ligia W ojtkowiak przedstawiła sprawozdanie z działalności organizacji w latach 1982-1986. W czasie zebrania dokonano wyboru nowych władz. Przewodniczącą została ponownie Ligia Wojtkowiak. Zjazd byłych członków Teatru Eksperymentalnego "Kuźnica" (1953 - -1959) pod protektoratem prezydenta Poznania Andrzeja Wituskiego. Spotkanie odbyło się w Pałacu Działyńskich W salonie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania otwarto wystawę Kuźnica 1953 - -1959.

W Sali Wielkiej Pałacu Kultury odbyły się koncerty promocyjne muzyki alternatywnej i "bard rock"

zespołów "Zolo du" z Domu Kultury "Kolejarz", "Milord" z Miłosławia i "Bopatowski rock" z Książa Wlkp.

W galerii "Na Skarpie" otwarto wystawę malarstwa (oleje i gwasze) Tadeusza Znicz-Muszyńskiego (Wielka Brytania ) . Wojewódzki Zjazd Ligi Ochrony Przyrody. Wyrazem uznania dla . działaczy było m. in. przyznanie odznaczeń - Medali 40-1ecia PRL. Na prezesa Zarządu Wojewódzkiego ponownie wybrany został Czesław Greń da.

W siedzibie Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego zorganizowano naradę konsultacyjną poprzedzającą plenarne posiedzenie Centralnego Komitetu na temat funkcji inteligencji w państwie oraz jej. miejsca i roli w społeczeństwie.

W wieku dziewięćdziesięciu jeden lat zmarł nestor księgarstwa poznańskiego Feliks Faustyn, w latach 1919 -1939 pracownik Księgarni Sw. Wojciecha.

*>.,

*..w.. , .

W wieku pięćdziesięciu trzech lat zmarł mgr farmacji Ryszard Grzelczak, dyrektor Przedsiębiorstwa

12 Kronika m. Poznania 4/87

Zaopatrzenia Farmaceutycznego" Cefarm" w latach 1968 -1980 i kierownik apteki sołackiej w latach 1980-1983. Udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 15.4. W Urzędzie Miejskim prezydent Poznania Andrzej Wituski, w towarzystwie lekarza miejskiego dra Henryka Willi, gościł delegację zarządu Fundacji Opieki Medycznej, której przewodniczący prof. dr hab. Stanisław Pasyk przekazał w darze sztuczną nerkę produkcji firmy "Brown", ufundowaną przez Norberta Petersa - dyrektora Towarzystwa Handlowego VAREX w Republice Federalnej Niemiec. W Muzeum Armii "Poznań" na Cytadeli, odbyła się uroczystość związana z setną rocznicą urodzin dowódcy Armii "Poznań" gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby. Sylwetkę generała przypomniał Czesław Knoll. Podczas spotkania byli żołnierze Armii "Poznań" złożyli kwiaty pod popiersiem generała; wieńce złożono również pod pomnikiem dowodzonej przez niego armii. Na Międzynarodowych Targach Poznańskich otwarto salony "SaImed" oraz "Interrnasz" . W otwarciu Międzynarodowego Salonu Medycznego "Saimed" uczestniczyli minister zdrowia i opieki społecznej Mirosław Cybulko, gospodarze miasta z prezydentem Andrzejem Wituskim oraz województwa z wicewojewodą poznańskim Tadeuszem Zającem. W obecności wiceministra chemii i przemysłu lekkiego Eugeniusza Zarzyckiego i gospodarzy miasta, otwarto też Międzynarodowy Salon Maszyn Włókienniczych i Odzieżowych "Intermasz" , w którym uczestniczyło ponad 120 wystawców z piętnastu krajów. Minister Cybulko spotkał się z dziennikarzami na konfrencji prasowej. Przebywała w Poznaniu sejmowa Komisja Administracji, Spraw Wewnętrznych i Wymiaru Sprawiedliwości, pod przewodnictwem posła Edmunda Skoczylasa. Posłowie spotkali się z przedstawicielami Okręgowego Zarządu Zakładów Karnych, wymiaru sprawiedliwości, prokuratury i Urzędu Wojwódzkiego. W przedsiębiorstwie "Herbapol" laureaci eliminacji wojewódzkich Turnieju Wiedzy o Wynalazczości spotkali się z przedstawicielami Ku

Wydarzenia w Poznaniu (15 - 16.4.)ratorium Oświaty 1 Wychowania oraz Wojewódzkiego Klubu Techniki i Racjonalizacji. Puchar za zespołowe zwycięstwo odebrała drużyna Zespołu Szkół Zawodowych we Wrześni. Indywidualnie natomiast najlepsi okazali się: Tadeusz Kwitowski i Zbigniew Kowalski (Września) oraz Artur Jacek z Technikum Kolejowego (Poznań).

Z okazji jubileuszu trzydziestopięciolecia poznańskiego Biura Zbytu Sprzętu Pomiarowo- Kontrolnego "Merazet", w sali "Stomila" otwarta została wystawa aparatury po'" miarowo-kontrolnej, z udziałem producentów i central handlu zagranicznego z Czechosłowacji, Jugosławii, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Węgier i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, prezentujących głównie aparaturę pomiarową, urządzenia laboratoryjne, przyrządy optyczne i analityczne, wreszcie aparaturę przemysłową. Równolegle odbywały się sympozja i spotkania specjalistów. W uroczystościach jubileuszowych obok przedstawicieli władz udział wzięli reprezentanci placówek dyplomatycznych i służb handlowych krajów partnerskich, a także stałych roboczych grup współpracy. N ajbardziej zasłużonym pracownikom Biura wręczono wysokie odznaczenia. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowano dyrektora Biura Romana Klicha, a Krzyżami Kawalerskimi - Marię Kossatz oraz Franciszka Pawlaka. W Sali Malinowej Pałacu Działyńskich odbył się koncert kameralny Trio im. Fryderyka Chopina. 16.4.1 sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edmund Łukasik spotkał się z przedstawicielami Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Niewidomych. W klubie "Akumulatory" (Dom Studencki "J owita" ul. Zwierzyniecka) rozpoczęła się środowiskowa "Giełda absolwentów". Zaproszenia na giełdę rozesłano do blisko 300 zakładów pracy z Wielkopolski i woj jewództw tradycyjnie zatrudniających poznańskich absolwentów. W sali konferencyjnej Komitetu Wojewódzkiego obradował Komitet Dzielnicowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jeżyce. Tematem posiedzenia, któremu przewodniczył

I sekretarz Janusz Zwoździak, była ocena stanu przygotowań dzielnicowej organizacji do konferencji przedzjazdowej. Do Poznania przybył ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Wietnamskiej Republiki Socjalistycznej w Polsce Nguyen Trong Thuat. Podczas spotkania w Instytucie Przemysłu Zielarskiego gość interesował się działalnością naukową tej placówki oraz wynikami wieloletniej współpracy poznańskich specjalistów z wietnamskimi uczonymi. W Akademii Muzycznej rozpoczął się międzyuczelniany konkurs dyrygentów chóralnych. W Bali sportowo-widowiskowej "Arena" koncertował brytyjski zespół muzyczny "Saxon", grający w stylu "heavy-metal". W Urzędzie Wojewódzkim obradowały na plenarnych zebraniach Społeczny Komitet Budowy Wielkopolskiego Centrum Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Smochowicach oraz Społeczna Rada Rozbudowy i Modernizacji Sanatorium Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Kiekrzu. Po wystąpieniach prof. dra Mieczysława Walczaka oraz prof. dra hab. arch. Andrzeja Gałkowskiego, którzy zaprezentowali założenia realizacyjne, głos zabrał przewodniczący Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia N arodowego Augustyn Kogut. Postanowiono połączyć oba komitety. Odtąd wspólna organizacja nosi nazwę: Społeczny Komitet Budowy Wielkopolskiego Centrum Rehabili - tacji Dzieci i Młodzieży w Kiekrzu. Powołano Radę Społeczną. Na jej czele stanął prof. dr Mieczysław Walczaki Przewodniczącym Komitetu Wykonawczego został Józef Lisowski.

N a spotkaniu pod przewodnictwem sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grzegorza Romanowskiego, powołano do życia Społeczny Komitet Pomocy Afryce, który uchwalił Apel wzywający do udziału w zbiórce pieniędzy na rzecz głodującej ludności Czarnego Lądu. Goszcząca w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Ignacego Paderewskiego delegacja włoskiego liceum w Salerno udała się w drogę powrotną do kraju.

17.4. Po raz pierwszy w historii imprezy, jaką jest Międzynarodwy Salon Medyczny "Saimed" , wyrobom odznaczającym się wysoką jakością i nowoczesnością przyznano medale "Złoty Eskulap". Spośród 42 wyrobów zakwalifikowanych do finałowego etapu konkursu to zaszczytne wyróżnienie otrzymały 22 wyroby. "Złoty Eskulap" przyznano także narzędziom mikrochirurgicznym, które wytwarzane są w Fabryce Narzędzi Chirurgicznych "Chifa" w Nowym Tomyślu.

Przedzjazdowa konferencja delegatów wybranych w szesnastu podstawowych organizacjach partyjnych w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". Obrady, w których uczestniczyli m. in. członkowie Biura Politycznego Komitetu* Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkus i J erzy Romanik, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik, minister hutnictwa i przemysłu maszynowego Janusz Maciejewicz oraz wojewoda poznański Bronisław Stęplowski, zapoczątkowało wystąpienie I sekretarza Komitetu Zakładowego Andrzeja Komosińskiego. Dokonano wyboru delegatów na X Zjazd Partii. Zostali nimi Andrzej Kofnosiński i Józef Wojtysiak.

Pod przewodnictwem I sekretarza Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stare miasto Andrzeja Rakowskiego, obradowało plenum poświęcone ocenie kampanii poprzedzającej konferencję dzielnicową przed X Zjazdem Partii. Referat przedstawił sekretarz Komitetu Dzielnicowego Romuald Łukaszewski.

Konferencja przedzjazdowa Komitetu Zakładowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Węźle Polskich Kolei Państwowych. Uczestniczyli w niej m. in. sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jan Mielcarek, minister komunikacji Janusz Kamiński oraz naczelny dyrektor Zachodniej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych Zbigniew Pajdak. Referat egzekutywy Komitetu Zakładowego wygłosił I sekretarz Komitetu Zakładowego Marek Miński. Konferencja dokonała wyboru dele"gata na X Zjazd Partii. Został nim starszy mistrz Zdzisław Rożek. Rozpoczęła się dwudniowa konferencja naukowa nt. "Ergonomia w służbie zdrowia".

D>

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, w cyklu "Stereo i w kolorze", koncertowała Polska Orkiestra Kameralna. Dyrygował pianista Fou Ts'ong (Wielka Brytania).

18.4. Poznańska organizacja Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej przeprowadziła w szkołach średnich cykl dyskusyjny o projekcie Programu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Ukoronowaniem była dyskusja, która odbyła się w Pałacu Kultury. Przybyła na nią liczna grupa młodzieży oraz goście, a wśród nich I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik, poseł na Sejm Włodzimierz Mrowiński, kurator oświaty i wychowania Ireneusz Król. N ajlepsi piloci Wojsk Lotniczych spotkali się w Sali Tradycji z ich dowódcą gen. dyw. pilotem Tytusem Krawczycem i jego zastępcą gen. bryg. Janem Ceikiem. Obecna była też na spotkaniu delegacja pilotów Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej. Przyznano tytuły "Pi10ta Roku". Specjalnymi wyróżnieniami uhonorowano por. pilota Mieczysława Kopcia i kpt. nawigatora Dariusza Gajowniczka za szczególną odwagę w trakcie wykonywania zadań. Publiczna premiera Orkiestry Ósmego Dnia z programem trzeciego albumu Czekając na kometę Halleya Andrzeja P. Kaczmarka, z udziałem Grzegorza Banaszaka i Macieja Talagi. Partie wokalne wykonali Robert N akoneczny oraz chłopcy z Poznańskiego Chóru Chłopięcego Jerzego Kurczewskiego. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Marka Pijanowskiego. Solistką była pianistka Kristin Merscher (Republika Federalna Niemiec). W klubie studenckim "Agora" Politechniki Poznańskiej zorganizowano naradę środowiskową aktywu Zrzeszenia Studentów Polskich, będącą podsumowaniem cyklu dyskusji poznańskiego środowiska akademickiego na temat projektu Programu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej . Uczestniczył w niej kierownik Wydziału Oświaty i Kultury Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Suski. W Sali Białej U rZ$idu Miejskiego działacze Komitetu Srodowiskowego

Wydarzenia w Poznaniu (18 - 19.4.)

Kultury Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej spotkali się z przewodniczącym sejmowej Komisji Kultury posłem Piotrem Stefańskim. Uczestniczyli w spotkaniu m. in.

sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jam Maćkowiak oraz wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski. W Konsulacie Generalnym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu uhonorowano grupę weteranów II wojny światowej. Konsul generalny , Iwan Bojko odznaczył Orderami Wielkiej Wojny Ojczyźnianej i Medalami 40-1ecia Zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej czternastu obywateli radzieckich zamieszkałych w Polsce.

Inauguracja "Dni Ułana", zorganizowanych przez Uniwersytecki Klub Jeździecki i Ośrodek Wyszkolenia Jeździeckiego na Woli, gdzie odbyły się okręgowe zawody jeździeckie o nagrodę honorową 15. Pułku Ułanów Poznańskich.

W sali kinowej Pałacu Kultury odbył się koncert galowy z okazji dwudziestopięciolecia klubu "Sęk". Wystąpili zespół "Dżem" i Martyna Jakubowicz (śpiew).

19.4. Dla załogi Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski", która stawiła się do pracy, ta wolna sobota była normalnym dniem roboczym. Dodatkową produkcją uczczono stoczterdziestolecie Zakładów. W sali Zakładów "Telkom - Teletra" obradowała, z udziałem 193 delegatów, Przedzjazdowa Konferencja Partyjna dzielnicy Grunwald. W posiedzeniu, któremu przewodniczył I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Jan Wojciechowski, uczestniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Grzegorz Romanowski. W czasie konferencji wybrano trzydziestu delegatów na Konferencję Wojewódzką. Inauguracja Wiosny Czynów Społecznych w dzielnicy N owe Miasto. Przed południem w parku nad Wartą odbył się młodzieżowy, wiosenny czyn porządkowy. Do pracy stawili się członkowie Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, młodzież i nauczyciele z X Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Chemicznego, junacy z Poznańskiej Fabryki Łożysk Tocznych. Oczyszczano nadwarciańskie zbocza, karczowano drzewa, wywożono śmieci, porządkowano teren budowy nowego szpitala. Tysiąc jesionów przybyło na Dębinie. Sadzeniem drzew, porządkami i montażem leśnych ław zajęli się członkowie Koła Miłośników Dębiny. W Lasku Marcelińskim podchorążowie z Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich sadzili buki i wywozili drewno z lasu. Z sympatią obserwowali poznaniacy strażaków "kąpiących" Stary Rynek. 60 członków Zawodowych Straży Pożarnych i słuchaczy Ośrodka Szkolenia Pożarniczego przez pięć godzin myło każdy zakątek rynku. Wywieziono sterty gruzu, pomalowano 33 latarnie, wyszorowano chodniki. W kinie "Muza" rozpoczęto wyświetlanie czteroczęściowej wersji polakożerczego filmu francuskiego reżysera Claude Lanzmanna Shoach. Inaguracja XIV Festiwalu Piosenki i Tańca Studentów Zagranicznych w Pałacu Kultury, pod hasłem: "Piosenka zbliża narody". W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zakończenie Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego. N a uroczystość przybyli m. in. Wieland Fleischer z Instytutu im.

Johanna G. Herdera w Lipsku (Niemiecka Republika Demokratyczna), Laurids Hoelscher - attache kulturalnyambasady Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie oraz Georg J ankovic - dyrektor Instytutu Kultury Austriackiej w Warszawie. Organizatorów i władze uniwersyteckie reprezentowali prof. dr Waldemar Pfeiffer przewodniczący Polskiego Towarzystwa N eofilologicznego, prof. dr Hubert Orłowski - przewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu Olimpiad Języka Niemieckiego i prof. dr Stanisław Sierpowski - profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Po raz pierwszy wyróżniono także nagrodami pieniężnymi i cennymi wydawnictwami nauczycieli języka niemieckiego. Bardzo ciepło przyjęto program artystyczny, przygotowany pod kierunkiem Danuty Szaiłajtis z V Liceum Ogólnokształcącego. Dziesięciu laureatów uzyskało prawo podjęcia studiów germanistycznych bez egzaminu wstępnego, a wszyscy finaliści zwolnieni zostali z egzaminu z języka niemieckiego na maturze i na egzaminach wstępnych w wybranych uczelniach. Ambasady Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Austrii ufundowały dla finałowej czwórki stypendia na wakacyjne wyjazdy do tych krajów, a ambasada Republiki Federalnej Niemiec wartościowe wydawnictwa leksykalne. Sprzed klubu "Orle Gniazdo" wystartował IV Bieg Abstynentów. W salonie Klubu "Empik" na Osiedlu Piastowskim otwarto wystawę pt. Don Kichot w rysunku Pi[ar Caamante.

W Pałacu Kultury finał IV "Spotkań z poezją i prozą" . W 1986 r. impreza poświęcona była twórczości poety i prozaika Tadeusza N owaka, który przybył na nią. N agrody Ogólnopolskiego Ośrodka Sztuki dla Dzieci i Młodzieży przyznano Izabeli Łądkowskiej (Marcinkowice) oraz Tamarze Suchy (Miasteczko Krajeńskie). Nagrody Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego otrzymali Kazimierz Szymański (Konotop) oraz Irena Karol (Reklina) . Puchar "Głosu Wielkopolskiego" zdobył Klub "Ruchu" w Turwi w województwie leszczyńskim. Ponad sto osób - uczestników XIV Festiwalu Piosenki i Tańca Studentów Zagranicznych manifestowało przed siedzibą Konsulatu S tanów Zjednoczonych Ameryki Płn. przy ul. Chopina, dając wyraz swemu oburzeniu z imperialistycznej polityki rządu Stanów Zjednoczonych wobec narodów Afryki, Azji i Ameki P ł d. W sali Domu Prasy odbyły się ostatnie eliminacje do konkursu o tytuł "Miss Wielkopolski 86". Przybyło czterdzieści dziewięć kandydatek, z których jury zakwalifikowało dwanaście . Wcześniej osiemnaście dziewcząt uzyskało już awans do finału. Około godz. 18 "trzynastka" podążająca ul. Strzelecką w kierunku pi. Wolności wykoleiła się i uderzyła w mur budynku Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia. Na szczęście skończyło się na lekkich tylko obrażeniach trzech osób i godzinnej przerwie w ruchu na tej trasie. W wieku osiemdziesięciu trzech lat zmarł dr med. Piotr Okulicz- Kozaryn, organizator lecznictwa zamkniętego w 1945 r., założyciel oddziału otolaryngologii Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei i jego ordynator do roku 1972, wychowawca wielu pokoleń lekarzy-larngoloków. Udekorowany Krzy

JgJ

żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W wieku siedemdziesięciu szeSClU lat zmarł ppłk Albert Załucki, dyrektor Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych Nr 5 w latach 1953-1955. Kawaler Krzyża Virtuti Militari. 20.4. Sześćdziesiąt pięknych koni wraz z grupą jeźdźców pobiegło z Woli przez Rusałkę, ulicami Grudzieniec, Nowowiejskiego , Solną, Marcinkowskiego i Paderewskiego pod pomnik 15. Pułku Ułanów Poznańskich przy ul. Ludgardy , gdzie złożono kwiaty. Stamtąd kawalkada rumaków pokłusowała na Łęgi N adwarciańskie, gdzie m. in. dano pokaz musztry kawalerii. W sali sportowo-widowiskowej "Arena" odbyły się popisy taneczne uczestników X Międzynarodowego Turnieju Tańca Towarzyskiego "Wiosna 86". Sąd konkursowy I miejsce w tańcach standardowych przyznał parze z Niemieckiej Republiki Demokratycznej rodzeństwu J ens i Kerstinowi Jorgensom (Lipsk). Trzecią lokatę zajęli re p re

Wydarzenia w Poznaniu (20 - 21.4.)

zentanci Poznania Marian Pacholczyk i Barbara Jawor. "Festyn Młodości" na Rynku J eżyckim mimo chłodu zgromadził pokaźną liczbę uczestników. Odbył się m. in. pokaz musztry paradnej Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lotniczych.

Zakończenie XIV Festiwalu Piosenki i Tańca Studentów Zagranicznych w Pałacu Kultury. Udział wzięło 111 wykonawców z blisko czterdziestu krajów. Jury, pod przewodnictwem Andrzeja Niczyperowicza, przyznało w kategorii zespołów tanecznych I miejsce grupie "Pokój" z Syrii, a wśród zespołów instrumentalno-wokalnych międzynarodowemu zespołowi "Asiko" . N ajlepszym solistą okazał się Anonsinh Phothomkgham z Laosu. U czestnicy festiwalu złożyli wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów w Parku Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko- Radzieckiej na Cytadeli. Podczas koncertu laureatów przewodniczący Rady Okręgowej Zrzeszenia Studentów Polskich Leszek Różański odczytał Apel Spolecznego Komitetu Pomocy Afryce: "Dramatyczna sytuacja ekonomiczna kontynentu afrykańskiego i długotrwała susza sprawia, że życie wielu milionów mieszkańców Afryki jest tragiczne. Rokrocznie z głodu giną setki tysięcy ludzi, w tym - co boli szczególnie dzieci.

[...] w związku z tym Społeczny Komitet Pomocy Afryce w Poznaniu zwraca się do wszystkich mieszkańców Wielkopolski [..'.] z apelem o włączenie się do tak szlachetnej akcji pomocy, poprzez udział w imprezach, z których dochód przeznaczony jest na fundusz pomocy Afryce, dobrowolną zbiórkę funduszy". Przykład dali już uczestnicy i goście festwialu, którzy do specjalnie wystawionej skarbonki wrzucali swoje datki. Niedzielne zimno nie zachęcało do roboty. Mimo to w Parku Sołackim za grabie chwyciło 400 osób - przeważnie kobiet. Przyszły pracownice "Domeny", "Goplany", działaczki partyjne i pracownice je

życkiego Zespołu Opieki Zdrowotnej. Piętnaście wywrotek wywoziło wygrabione liście i śmieci. Samochody udostępniły Zrzeszenie Prywatnego Transportu oraz Wyższa Oficerska Szkoła Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego. Młodzi mężczyźni odbywający zasadniczą służbę wojskową przyszli na tereny Wielkopolskiego Parku. Zoologicznego nad Maltą. Oczyszczano trawniki, robiono porządki w szklarniach przy ul. Browarnej. .4. Załoga Fabryki Obrabiarek Specjalnych "Wiepofama" dała wyraz swemu oburzeniu na kolejny przejaw państwowego terroryzmu, zastosowanego przez Stany Zjednoczone Ameryki Płn. wobec Libii. Bawiący w Poznaniu członkowie zespołów artystycznych fabryki "Sierp i Młot" w Charkowie (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich) złożyli kwiaty pod Pomnikiem Bohaterów na Cytadeli oraz zwiedzili Muzeum Wyzwolenia Poznania, a w godzinach wieczornych wzięli udział w koncercie w Pałacu Kultury.

Po południu funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa oraz pracownicy cywilni Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych uczestniczyli w czynie społecznym dla uczczenia X Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Porządkowano otoczenie obiektów rekreacyjno-sportowych na Golęcinie, w Parku Zwycięstwa, Cytadeli, budynków szpitalnych. Posadzono także 36 tys. drzewek i krzewów. W sali herbowej Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość nadania osiemnastu honorowym krwiodawcom tytułu "Zasłużony dla Zdrowia Narodu". Tytuł ten, zgodnie z postanowieniem Rady Państwa, przyznaje się honorowym krwiodawcom, którzy legitymują się oddaniem 25 l krwi. Prezes Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Czerwonego Krzyża dr Ireneusz Kliks podziękował wyróżnionym za ich dar ludzkiego serca. W czasie uroczystości wyróżniające się w pracy opiekunki społeczne Polskiego Czerwonego Krzyża udekorowano Krzyżami Zasługi. W Domu Kultury Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" nad tezami na X Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej dys

kutowali przedstawiciele największych zakładów pracy. W spotkaniu uczestniczyli członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Stanisław Kalkiils i I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik. Wprowadzenia do dyskusji dokonał dyrektor naczelny Zakładów Zdzisław Miedziarek. O godz. 8.00 nastąpiło całkowite zamknięcie Mostu Rocha. Przystąpiono do ułożenia nowej nawierzchni. W Okręgowym Klubie Studenckim "Od N owa" rozpoczęły się Warsztaty Artystyczne "Droga dźwięku", z udziałem grupy "Osjan", poszukującej dróg poznania muzycznej głębi nie tylko przez umysł, lecz także przez ciało. W tym celu wprowadzano podczas wspólnego koncertowania ćwiczenia psychofizyczne wraz z elementami filozofii Wschodu (ZEN). Dla uczestników wskazane były luźny strój, miękie obuwie oraz posiadanie koca. W Klubie Studenckim "Nurt" odbył się koncert Studia Piosenki " Nurt", z udziałem "Starego Dobrego Małżeństwa" (Alicja CiebieIska, Marian M. Walczak i Krzysztof Żyliński). 22.4. Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich ustanowił N agrody Mistrza Techniki. W uroczystości ich wręczenia udział wzięli sekretarz Komi tetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Piotrowicz, wicewojewoda poznański Alojzy Bryi i wiceprezydent Poznania Zbigniew Habel. W zakresie technologii procesów wytwarzania I nagrodę przyznano zespołowi w składzie: Edward Forecki, Teodor Graczyk, Mirosław J erzykiewicz, Andrzej Kluczyński, J anusz Mieloszyk, Ewaryst Zandecki z Poznańskich Zakładów Elektrotechnicznych "Centra" . W zakresie ochrony środowiska i poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy I nagrodę za "Linie przerobu odpadów drobiarskich na mączki paszowe" uzyskał zespół: Bogdan Jasieki, Włodzimierz Puszawa i Zenon Tomaszewski

Artyści - malarze i graficy obrado# wali na walnym zebraniu oddziału poznańskiego, z udziałem wiceprezesa Zarządu Głównego Jana Karczewskiego. Czyn społeczny rozpoczęła stra

żacka młodzież, zarzeszona w Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. Podjęła się trudnego zadania umycia (przy pomocy drabiny mechanicznej) Pomnika Bohaterów na Cytadeli.

W Galerii "Życia i Myśli" (Kramarska 2) otwarto wystawę malarstwa Danuty Muszyńskiej-Zamors ki ej . Posiedznie Społecznego Komitetu Obchodów l Maja. Na jego czele stanął I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik.

Stan przygotowań do obchodów oraz ich ideowo-polityczne założenia przedstawił sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Grzegorz Romanowski. N a terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich rozpoczęła się Giełda Obuwia.

W Sali Białej Urzędu Miejskiego odbył się recital fortepianowy Ralfa Hohna (Republika Federalna Niemiec) .

W wieku sześćdziesięciu czterech lat zmarł mgr Zdzisław Strecker, dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy al. Stalingradzkiej w latach 1974- 1983. 23.4. Z udziałem członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej Stanisława Kałkusa i sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Jana Mielcarka obradowała Przedzjazdowa Konferencja Partyjna dzielnicy Jeżyce. Przewodniczył I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Janusz Zwoździak. Wnioski i postulaty z dyskusji zawarte zostały w przyjętej przez konferencję uchwale. Wybrano dwudziestu dziewięciu delegatów na Konferencję Wojewódzką.

Wydarzenia w

W XI Liceum Ogólnokształcącym odbyło się plenarne posiedzenie Komitetu Grunwaldzkiego działającego przy Radzie Dzielnicowej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia N arodowego Grunwald. Inauguracja Dni Kultury Radzieckiej" w Domu Przyjaźni "Trojka", w N owej Dzielnicy Mieszkaniowej "Rataje".

**>

W wieku osiemdziesięciu jeden lat zmarł Jan Wojciechowski, piłkarz Klubu Sportowego "Warta", reprezentant Polski w latach 1928-1931. Udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 24.4. Przedzjazdowa Konferencja Partyjna dzielnicy Wilda dokonała analizy doświadczeń i wniosków. płynących z realizacji postanowień IX Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W obradach uczestniczyło 193 delegatów. Prowadził je I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Eugeniusz Łomiński. W konferencji uczestniczył członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Stanisław Kałkus. Wśród delegatów znajdował się również I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik , który otrzymał mandat w macierzystej organizacji partyjnej przy Kuźni Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego. Referat wprowadzający wygłosił sekretarz Komitetu Dzielnicowego Wiesław Jankowski. Konferencja dokonała wyboru dwunastu delegatów na Konferencję Wojewódzką w tym m. in. Edwarda Łukasika.

Dzień Transportowca i Drogowca.

Z tej okazji przedstawiciele załogi okręgu Krajowej Państwowej Komunikacji Samochodowej spotkali

(23-24.4.)

się z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwardem Łukasikiem. Na zaproszenie' Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Libijskiej i poznańskiego Oddziału Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Arahskiej przebywał w Poznaniu sekretarz Biura Ludowego Libijskiej Arabskiej Dżamahiriji Ludowo-Socjalistycznej w Polsce Sulejman-al-Orejbi. Towarzyszył mu attache Biura Ludowego Othman Saad. Libijscy goście zwiedzili Fabrykę Obrabiarek Specjalnych "Ponar- Wiepofama". Plenarne zebranie Zarządu Wojewódzkiego Związku Byłych Zołnierzy Zawodowych. Przybyli m. in. przewodniczący Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Augustyn Kogut 9raz prezes Związku Ociemniałych Zołnierzy Antoni Niewiada. O pięcioletnich .dokonaniach Związku mówił prezes, płk w st. spocz. Henryk Kudła.

Walne zebranie przedstawicieli Poznańskiej Spółdzielni Spożywców "Społem" .

Remont kapitalny dachu zabytkowego budynku Kolegium Jezuickiego - siedziby Urzędu Miejskiego. Stan robót w dniu 24 kwietnia 1986 r.

Rozpoczęła się sesja Klubu Publicystów Turystycznych Stowarzysznia Dziennikarzy PRL. Wiceprezes poznańskiego Oddziału Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną "Polonia" Wojciech Owsianowski przekazał urządzenie medyczne "Micro Monitor I I" na ręce prof. dra Zbigniewa Słomki -

\%s

kierownika Kliniki Perinatologii Instytutu Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej oraz kierownika Kliniki N eonatologii doc. dr hab. Ireny Twardowskiej. U rządzenie ufundowane zostało przez Polskie Towarzystwo Łączności z Kra> jem w Australii i służy do oceny czynności oddechowych niemowląt. W Klubie "Olimpia" przed uroczystym posiedzeniem plenarnym z okazji dziesięciolecia Zarządu Dzielnicowego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej J eżyce otwarto wystawę pamiątek związanych z ruchem młodzieżowym.

W wieku siedemdziesięciu dwu lat zmarł dr nauk farmaceutycznych Witold Manikowski, kierownik Katedry Chemii Toksykologicznej i Sądowej Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej, były prodziekan Wydziału Farmaceutycznego. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 25.4. Rozpoczął obrady III Zjazd Przedstawicieli Federacji Związków Zawodowych Drogownictwa. Zadania wojewódzkiej organizacji partyjnej w umacnianiu państwa, przestrzeganiu prawa i walce o zdrowie moralne narodu było głównym tematem plenarnego posiedzena Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W obradach którym przewodniczył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik, uczestniczyli m. in. członek Biura · Politycznego Komitetu Centralnego Stanisław Kałkus, zastępca przewodniczącego Komitetu Rady Ministrów do spraw Przestrzegania Pra

wa, Porządku Publicznego i Dyscypliny Społecznej Lucjan Czubiński oraz prokurator generalny Józef Żyta. Wprowadzenia do dyskusji dokonał sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jan Mielcarek. Do spraw poruszonych w dyskusji ustosunkował się Lucjan Czubiński.

Dm

W Teatrze Wielkim partię Liu w operze Giacomo Pucciniego Turandot śpiewała gościnnie solistka Teatru Wielkiego w Warszawie Barbara Zagórzanka. W auli U niwerystetu im. Adama Mickiewicza orkiestra i chór Akademii Muzycznej, pod gościnną dyrekcją Borysa Kulikowa, zaprezentowały po raz pierwszy w Polsce oratorium Hektora -Berlioza Dzieciństwo Chrystusa. U twór w wersji francuskiej śpiewał chór uczelni oraz soliści: Grażyna Flicińska (sopran) Stanisław Meus (tenor) Krzysztof Szaniecki (baryton) i Marek Kępczyński (bas). Partię chóru aniołów wykonały sopranistki z Chóru Katedralnego. Wiosenne spotkania z filmem radzieckim miały swój punkt kulminacyjny w premierze Fikcyjnego ślubu w reżyserii Alberta Mkrtoziana z udziałem kreującej główną rolę N atalii Biełohwostikowej. W godzinach południowych aktorka i towarzyszący jej dyrektor "Sovexport-filmu" w Warszawie Witalij Głuszczenko spotkali się z dziennikarzami. Zakończyła się Giełda Obuwia.

W Muzeum Fortu VII ogłoszono wyniki konkursu dla uczniów Liceum Plastycznego im. Franciszka Bartoszka pL Martyrologia więźniów hitlerowskiego obozu w florcie VII. I nagrodę zdobyła Ewa Zychlińska.

Początek Międzynarodowego Turnieju Kręglarskiego o Puchar Poznania w kręgielniach "Czarnej Kuli" i "Lecha". 26.4. Przedzjazdowa Konferencja Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej dzielnicy Nowe Miasto. Obrady prowadził I sekretarz Komitetu

Wydarzenia w Poznaniu (26 - 27.4.)

Dzielnicowego Edmund Bruch. Obecni byli członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Stanisław Kałkus, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Stanisław Piotrowicz, kierownik Urzędu do spraw Wyznań Adam Łopatka. Referat wygłosił sekretarz Komitetu Dzielnicowego Lech Kucharski. Dokonano wyboru dwudziestu sześciu delegatów na Wojewódzką Konferencję Przedzj azdową. Rozpoczęło się Forum Młodych Twórców Kultury. Ucezstniczyli w nim twórcy z całego kraju, reprezentujący wszystkie dziedziny sztuki, oraz zaproszeni goście - a wśród nich sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Waldemar Swirgoń, kierownik Wydziału Kultury Komitetu Centralnego Witold Nawrocki, m!nister kultury i sztuki Kazimierz Zygulski, minister do spraw młodzieży Aleksander Kwaśniewski oraz przedstawiciele władz partyjnych i administracyjnych województwa. Plenarne obrady toczyły się w sali sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego. W ramach Forum Młodych Twórców Kultury zespół Teatru Polskiego z Wrocławia przedstawił na scenie T ea tru Polskiego Historię Witolda Gombrowicza, w reżyserii J acka Bunscha. Obrady V Wojewódzkiego Zjazdu Towarzystwo Krzewienia Kultury Swieckiej w małej auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa został ponownie doc. dr Władysław Kot.

Moc atrakcji na sobotnie przedpołudnie dla mieszkańców miasta przygotowali członkowie Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej z Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski", z okazji X rocznicy powstania Związku. Na Stadionie im. 22 Lipca odbyło się "Święto Młodości". O godz. 13 rozpoczął się także w amfiteatrze nad Wartą festyn młodości pod hasłem: "Potrzebni - Czynni - Pożyteczni". W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza nastąpiła prezentacja polskiej ekioy na Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego. Młodym solistom towarzyszyła orkiestra symfoniczna Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Renarda Czajkowskiego.

Krajowe spotkanie Polaków (ok.

200 osób), którzy przeżyli gehennę obozu koncentracyjnego w Dachau. Przybyła również młodzież. Szkół Podstawowych Nr 8 i 102. Wspólnie oddano w Forci VII h,ołd pomordowanym; pod Scianą Smierci złożono wiązanki biało-czerwonych kwiatów. W Urzędzie Wojewódzkim .otwarto wystawę pt. Od Dachau do Norymbergi. Odbyło się również spotkanie z przedstawicielami władz politycznych i administracyjnych województwa. Byli więźniowie Dachau zwiedzili Park Pomnik Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko- Radzieckiej i Muzeum Wyzwolenia Poznania na Cytadeli, natomiast w godzinach wieczornych spotkali się w Domu Kultury "Harcówka" z młodzieżą Szkoły Podstawowej Nr 33. Przybył naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego Ryszard W osiński.

W wieku pięćdziesięciu trzech lat zmarł mgr inż. Alojzy Ireneusz Sobczak, działacz gospodarczy i aktywny członek Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, dyrektor naczelny Zakładów Metalurgicznych " P o met" w latach 1973 -1979, d yrektor naczelny Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" w latach 1979 - 1981, prezes zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego od 1981 r., wiceprzewodniczący Wojewódzkiego Społecznego Komitetu Pomocy Szkole. U dekorowany Krzyżami Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

27.4. W tradycyjnym Dniu Drogowca i Transportowca w Teatrze Wielkim odbyła się centralna uroczystość

z tej okazji, połączona z jubileuszem osiemdziesięciolecia klasowych związków zawodowych drogownictwa. Przemawiał przewodniczący Federacji Krzysztof Morawski. W uznaniu zasług, liczną grupę budowniczych dróg i obiektów inży-. nierskich wyróżniono odznaczeniami państwowymi, branżowymi i związkowymi. Zakończenie Krajowego Forum Młodych Twórców Kultury. Uczestnicy Forum przyjęli tzw. Stanowisko końcowe, w którym ustosunkowali się do zjawisk z życia kulturalnego w naszym kraju, w tym również do warunków startu zawodowego młodych twórców. Na scenie Teatru "Maya" zespół Starego Teatru z Krakowa przedstawił dwukrotnie Biednych ludzi według Fiodora Dostojewskiego, w reżyserii Tomasza Bradeckiego. N a ekranach kin "Pałacowego" i "Muzy" pokazono (przedpremierowo) filmy młodych reżyserów J anusza Kidawy Błońskiego, Wojciecha Żółtowskiego i Radosława Piwowarskiego. Zakończenie XVII Międzynarodowego Turnieju Kręglarskiego o Puchar Poznania. Łącznie z Polakami, udział brali w nim reprezentanci dziewięciu państw. W konkurencji par mieszanych zwyciężyła reprezentacja Polski: Maria Krzymińska - Roman Żarna - 1277 pkt., druga była Austria, trzecia Rumunia. Indywidualnie wśród kobiet zwyciężyła Rumunka Violetta Boteza»nu - 838 pkt. Najlepszym z mężczyzn okazał się reprezentant Niemieckiej Republiki Demokratycznej Wolfgang Oestreicher - 1725 pkt.

Po raz pierwszy zawody o Puchar Poznania rozgrywane były też na parkiecie. Turniej rozgrywano na wyremontowanych torach "Energetyka" przy al. Reymonta. Triumfowali w nim reprezentanci Niemieckiej Republiki Demokratycznej Christa Fabick i Horst Dressler - 2213 pkt. Indywidualnie wśród pań najlepszą okazała się Christa Fabick - 1463 pkt. Najlepszym w konkurencji mężczyzn był Zbigniew Starosta (Polska) - 2992 pkt.

28.4. Z udziałem aktywu, obradował na o plenarnym posiedzeniu Zarząd Wojewódzki Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Przybyli m in.

sekretarz Zarządu Głównego S tanisław Lewandowski, sekretarz Komi

J87

tetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grzegorz Romanowski. Obecny był konsul Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Jurij Bobrowski. Poznański Ośrodek Tradycji Ruchu Młodzieżowego był miejscem rzadkiego wydarzenia. Po raz pierwszy wręczono tam honorowe medale "Przodownika pracy zawodowej i społecznej", przyznawane przez Zarząd Wojewódzki Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. Otrzymało je szesnaście osób. Medale wręczyli sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Mielcarek i przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Henryk Przybylski. Rada Wojewódzka Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego zorganizowała w Pałacu Kultury spotkanie dyskusyjne pt.: "Tezy na X Zjazd PZPR i warunki ich realizacji" . Wspólne posiedzenie Sekretariatu Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i kierownictwa Urzędu Wojewódzkiego. Na liście spraw wymagających rozstrzygnięcia znalazły się m. in.: zracjonalizowanie układu administracyjnego: województwo - miasto Poznań - dzielnice; zapewnienie potencjału wykonawczego dla realizacji najpilniejszych zadań inwestycyjnych; planowanie przestrzenne (i' związany z tym problem granic Poznania); funkcjonowanie podstawowych służb komunalnych. Przewodniczył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik. W Urzędzie Miejskim odbyło się posiedzenie związane z zakończeniem obchodów Miesiąca Pamięci Narodowej. Przybyli m. in. sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Piotrowicz i wiceprezydent Poznania Mirosław Kopiński. Kilkanaście osób otrzymało pamiątkowe odznaki Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Wręczono albumy poświęcone budowie pomnika Armii "Poznań". Żywność zdrowa bliżej naturze. 28 i 29 bm. - próba w "samie" przy Mylnej - zatytułował informację reporter "Expressu Poznańskiego". "Nie liczyliśmy, że wywołana przez nas sprawa zdrowej żywności zdoła zainteresować wielu

Wydarzenia w Poznaniu (28 - 29.4.)producentów mających na swym koncie próby wytawarzania artykułów żywnościowych bez udziału chemii, artykułów dietetycznych itp. "Tymczasem Poznańska Spółdzielnia Spożywców »Społem«, która wzięła na siebie ciężar zorganizowania kiermaszu z takimi produktami, wciąż jest zasypywana nowymi propozycjami Były nawet obawy, jak pomieścić wszystko w jednym sklepie, przymierzano się do hali targowej, ale zdecydowano w końcu nie odstępować od pierwszego projektu i będzie się handlować w »samie« przy ul. Mylnej I...] Tak jak zapowiedziano, każdy produkt wystawiony był pod imiennym szyldem producenta". "Próba się udała - informował "Express Poznański" (29 IV). - Mamy w Poznaniu pierwszy sklep ze zdrową żywnością. Zapowiedź kiermaszu zdrowej żywności w »samie« przy ul. Mylnej zwabiła ogromny, niepoliczalny tłum klientów. W długiej kolejce, zanim jeszcze zaczęto handlować, ustawiali się przede wszystkim poznaniacy [...] Większość przywiodła zwykła ciekawość: czym się różni sprzedawana tutaj żywność od tej z półek obok? Od pierwszej chwili prawie każdy zaczynał wybór od »Energovitu« - pszenicy z kiełkami. Byli i tacy, -którzy od razu robili większe zapasy - 20 - 30 opakowań, toteż już po dwóch godzinach producent musiał wzywać nowe posiłki {...] Nie mógł narzekać na brak zainteresowania wytwórca dziesięciu artykułów bezglutenowych (m. in. mąki do wypieku chleba i ciasta drożdżowego). Doskonałe półprodukty wytwarza w oparciu o licencję Centralnego Laboratorium Przemysłu Koncentratów Spożywczych w Poznaniu, dzięki któremu narodził się również sławny już w całym kraju - bezglutenowy proszek do pieczenia [...] W pierwszym dniu kiermaszu organizatorzy: Poznańska Spółdzielnia Spożywców »Społem«, Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Tarnowie Podgórnym (trzynastu producentów) zgromadzili aż 94 różne produkty - od soli przyprawowej, sosów, po świeże warzywa i różnorodne przetwory" . Robert Nakoneczny - tenor altowy (kontratenor) wystąpił na recitalu złożonym z arii i pieśni dawnych mistrzów w Palarni Teatru

Wielkiego. Artyście akompaniowała na wiryginale (współczesna kopia starego instrumentu) Barbara Strzelecka, a słowem wiążącym uzupełnił wieczór Piotr N ędzyński. "Scena na Piętrze" zaprosiła na recital Elżbiety Wojnowskiej zatytułowany Owoc twój człowieku, składający się z songów Bertolda Brechta. M łodzieżowy Ruch na rzecz Przeciwdziałania Narkomanii "Monar" mający swój ośrodek w Rożnowicach, przedstawił na scenie Teatru N owego pr,zygotowany przez siebie spektakl Cwiczenia z Norwida. .4. Podczas XIII Plenum WojewódzkieKomitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, obradującego pod przewodnictwem prezesa Wojewódzkiego Komitetu Mariana Króla, z udziałem sekretarza Naczelnego Komitetu Kazimierza Olesiaka, omawiano kierunki dalszej realizacji uchwał IX Kongresu Stronnictwa. Wprowadzenie do dyskusji wygłosił sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Andrzej Bobrowski. Plenum powołało na stanowisko wiceprezesa Wojewódzkiego Komitetu Tadeusza Bielaczyka, kierownika Oddziału Oświaty Rolniczej Urzędu Wojewódzkiego. Dotychczasowy wiceprezes Andrzej Malinowski został wcześniej powołany na podsekretarza stanu w Ministerstwie Handlu Wewnętrznego i Usług.

Przedzjazdowa Konferencja Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej dzielnicy Stare Miasto, z udziałem 289 delegatów. Obecni byli członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Stanisław Kałkus i I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik. Referat wygłosił I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Andrzej Rakowski. Wybrano pięćdziesięciu trzech delegatów na Konferencję Wojewódzką. Czterdziestolecie Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych. Zorganizowano uroczystą sesję naukową, z udziałem zasłużonych pracowników, konstruktorów i naukowców. Przybyli także przedstawiciele władz woj ewódzkich - sekretarz Komite - tu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak i wicewojewoda poznański Jan Tomaszewski. Obrady otworzył przewodniczący Rady Naukowej prof. dr Bolesław Wojciechowicz, a referat przedstawiający historię idziałalność Instytutu wygłosił jego długoletni dyrektor - prof. dr Kazimierz Mielec. Grupie zasłużonych pracowników wręczono odznaczenia państwowe. Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski udekorowano mgra inż. Jana Szymańskiego i mgra inż. Janusza Kaczmarka.

Przebudowa Jeziora Maltańskiego. Stan robót w dniu 29 IV 1986 r.

Na Cmentarzu Komunalnym na Junikowie odbył się pogrzeb zmarłego w dniu 23 kwietnia działacza ruchu robotniczego Karola Kozaka. W latach 1950-1971 pracował on w Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, był delegatem na III Zjazd Partii (1958). U dekorowany Krzyżami Komandorskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 30.4. W siedzibie Muzeum Historii Ruchu Robotniczego uroczyście wręczono Medale im. Marcina Kasprzaka.

Przybyli: członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkus, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik, prezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Marian Król, przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzy Bryi i wojewoda poznański Bronisław Stęplowski. Obecny był konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu minister pełnomocny Iwan Bojko. Medale wręczali: Stanisław Kałkus i Edward Łukasik. Otrzymali je: Miron Alej ski, Kazimierz Bartkowiak, Stanisław Bączyk, Mieczysław Ciesielski, Tadeusz Czwojdrak, Gra

cjan Dziurla, Feliks Fornalczyk, Kazimierz Grajek, J ózei Grzywna, Henryk Heller, Kazimierz Hołownia, Czesław Kabasiński, Antoni Klopsch, Jerzy Kmita, Anna Kowalska, Zygmunt Paterczyk, Franciszek Szczęśniak, Zenon Szymczak, Edmund Smiejak, Jacek Trojanek, Aleksy Wurst, Stanisław Zakrzewski i Paweł Zbitkowski. W imieniu wyróżnionych podziękował Zygmunt Paterczyk. Na plenarnym posiedzeniu zebrał się Komitet Dzielnicowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej NGwe Miasto. W trakcie obrad, z U_l działem I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Edwarda Łukasika, rezygnację z funkcji I sekretarza Komitetu Dzielnicowego złożył Edmund Bruch, w związku z objęciem stanowiska dyrektora Izby Skarbowej. W imieniu egzekutywy Komitetu Dzielnicowego, sekretarz Komitetu Dzielnicowego Grzegorz Ziółkowski zgłosił kandydaturę na funkcję I sekretarza Lecha Kucharskiego - dotychczasowego sekretarza organizacyjnego. Funkcję tę powierzono mu jednomyślnie. Sekretarzem organizacyjnym został wybrany Damian Michalewicz, dotychczas I sekretarz Komitetu Zakładowego w Zakładach Metalurgicznych "Pornet" . Edward Łukasik podziękował E. Brachowi za wieloletnią pracę w apatracie partyjnym i ruchu młodzieżowym oraz pogratulował wyboru L. Kucharskiemu.

J ak usprawnić śródmiejski handei, uczynić z lokali handlowych i gastronomicznych przy pi. Wolności i ulicach Czerwonej Armii, Xl Grudnia i Al. Marcinkowskiego prawdziwą wizytówkę targowego miasta - dyskutowano na XII sesji Dzielnicowej Rady Narodowej S tare Miasto. Radni omówili także postęp prac remontowych przy budynkach mieszkalnych. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik i wojewoda poznański Bronisław Stęplowski wizytowali budowę szpitala onkologicznego przy ul. Garbary, pawilonów handlowych na Osiedlach Czecha i Lecha (N owa Dzielnica Mieszkaniowa "Rataje") oraz rozlewni gazu płynnego w Jasieniu. N a Osiedlu Powstań Narodowych i Osiedlu Warszawskim przygotowano dla mieszkańców festyny pierw

Wydarzenia w Poznaniu (30.4-1. 5.)szonlaJowe. Przed Pałacem Kultury oglądano popisy zespołu "Parada". Na Osiedlu ZWM na Ratajach koncertowała Orkiestra Dęta Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, pod dyrekcją Mariana Frankowskie A go. Przygotowano na tym osiedlu również gry i zabawy dla najmłodszych. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się recital argentyńskiego organisty J orge Morela. Otworzył swoje podwoje dla działkowców pierwszy w mieście specjalistyczny sklep Okręgowego Zarządu Działalności Gospodarczej Polskiego Związku Działkowców pn. "Słonecznik" przy ul. U multowskiej. 1.5. Czerwień i biel sztandarów oraz wieża zieleń dominowały podczas Swięta Pracy w mieście. Słoneczna pogoda sprawiła, że na trasę pochodu wybrały się całe rodziny. Czołówka manifestacji uformowała się za pocztami sztandarowymi; stanęli tam weterani ruchu robotniczego, kombatanci walk o wyzwolenie narodowe i społeczne, członkowie Wo

N owe Miastojewódzkiego, Społecznego Komitetu Obchodów Swięta l Maja z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego

Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwardem Łukasikiem. Po sygnale syren fabrycznych, pochód ruszył, a na niebie pojawiły się setki gołębi pocztowych. Czołówka pochodu przeszła od Ronda Kopernika ulicami Roosevelta i Głogowską do Parku Marcina Kasprzaka, gdzie przed pomnikiem tego rewolucjonisty złożono wiązanki kwiatów. Przemarsz mieszkańców Poznania tradycyjnie rozpoczęła załoga Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". N ad jej kolumną powiewały setki sztandarów i szturmówek, niesiono też liczne transparenty. Równolegle z kolumną "Cegielskiego", po lewiej stronie ul. Głogowskiej, szedł pochód mieszkańców N owego Miasta. Za załogą "HCP" kroczyli pracownicy innych zakładów robotniczej Wildy, Starego Miasta i Jeżyc. Pochód zamykały kolumna dzielnicy Grunwald i Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lotniczych. Radosny nastrój towarzyszył dziesiątkom imprez kulturalnych. Rozpoczęły się one w Parku Kasprzaka. Po koncercie Orkiestry Dętej Zakładów Naprawczych Taboru KoA lejowego, prezentowały się zespoły Pałacu Kultury: "Parada", orkiestra rozrywkowa, Zespół Pieśni i Tańca "Wielkopolska" oraz Chór Męski "Arion". Było co oklaskiwać, bo w muszli koncertowej wystąpiło blisko trzystu wykonawców. Na estradzie przy sali sportowo-widowiskowej "Arena" odbył się koncert z udziałem Orkiestry Dętej Miejskiego Przedsiębiorstwa, Komunikacyjnego, Kapeli Cechu Slusarzy i Zespołu Pieśni i Tańca "Cepelia". Mieszkańcy Wildy wyznaczyli sobie spotkania na Łęgach Dębińskich. Tu przyszło chyba najwięcej ludzi. Wystęoowały orkiestry dęte, kapela, artyści estrady, a także zespoły muzyczne Domu Kultury. W Parku Tysiąclecia, na estradzie amfiteatru wypełnionego do ostatniego miejsca koncertowała Orkiestra Dęta "Stomila" , występowali poznańscy artyści i młodzieżowy zespół "Cybinka". Podobnie było na polanie nad Wartą, gdzie dla mieszkańców Rataj majowy festyn przygotowała Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych". Zaprezentowały się zespoły artystyczne "Na Skarpie", "Jagiellonka" i "Ratajan" . Pracowity dzień miała poznańska służba zdrowia. W związku z awarią

w elektrowni czernobylskiej (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich), zgodnie z zaleceniem komisji rządowej, uruchomiono wszystkie poradnie pediatryczne, w których podawano dzieciom doustnie płyn Lugola. W wielu poradniach, zwłaszcza w godzinach przedpołudniowych, nie uniknięto kolejek. W przychodni przy ul. Grochowskiej 55 mpo dyżurował dr Tomasz Siminiaik wraz z pielęgniarką Arietą Baranowską. "Maluchy z rodzicami, starsze dzieci same, kolejno wchodziły do poradni - notował reporter »Gazety Poznańskiej«. - Wszystko odbyło się nader sprawnie. Podoibnie było w drugiej poradni przy tej samej ulicy" . Diamentowe gody sześćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego obchodzili Gertruda i Józef Nowakowie, od pięćdziesięciu sześciu lat zamieszkali w Poznaniu.

2.5. Rozpoczął się VII Międzynarodowy Konkurs Lutniczy im. Henryka Wieniawskiego. Lutnicy z siedemnastu krajów świata nadesłali 166 instrumentów. Na przewodniczącego Sądu Konkursowego powołany został dr Włodzimierz Kamiński.

W halach Międzynarodowych Targów Poznańskich otwarto proeksportową wystawę "Polskie Meble", z udziałem 89 wystawców, prezentujących ok. 500 modeli mebli. Dostawcy z Austrii, Finlandii i Republiki Federalnej Niemiec wystawili lakiery i okucia meblowe. W sali Domu Technika odbyło się zebranie przedstawicieli Poznańskiej Spółdzielni Mleczarskiej, zorganizowane z okazji stopięciolecia jej działalności. Podczas uroczystości, w której uczestniczyli także wiceprezydent Poznania Zbigniew Hafoel i przedstawiciel Centralnego Związku Spółdzielni Mleczarskich Jerzy Chiwłakowski, Spółdzielnia otrzymała sztandar. Członkowie Spółdzielni Rzemieślniczej "Metalowiec" zebrali z dobrowolnych składek milion złotych. Wsiedzibie Woj ewódzkiego JKomltetu Stronnictwa Demokratycznego, w obecności przewodniczącego Wojewódzkiego Komitetu Alojzego Bryla, wiceprezydenta Poznania Mirosława Kopińskiego oraz kuratora oświaty i wychowania Ireneusza Króla, prezes Spółdzielni Wojciech Dobski przekazał tę kwotę dyrektorce Szkoły Podstawowej Nr 58 Irenie Bartkowiak na rozbudowę szkoły.

Rozbudowa Palmiarni. Stan robót w dniu 2 V 1986 r.

Gazety lokalne opublikowały komunikat wojewody poznańskiego o podjęciu działań profilaktycznych w stosunku do dzieci do lat szesnastu poprzez jednorazowe doustne podanie płynu Lugola. "Wszystkie kompetentne służby województwa poznańskiego - czytamy w komunikacie - prowadzą całodobowe pomiary, badania i analizy. Na podstawie dotychczas uzyskanych wyników stwierdza się, że nie występują zagrożenia zdrowia". N a hippodrornie wolskim rozpoczęły się międzynarodowe zawody w powożeniu zaprzęgami parokonnymi. 3.5. Swięto Stronnictwa Demokratycznego rozpoczęło się od złożenia kwiatów na mogiłach założycieli i twórców Klubów Demokratycznych. Pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki zaciągnęli wartę żołnierze kompanii honorowej Wojska Polskiego oraz harcerze. Przybyli przedstawiciele władz: członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkus, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik, prezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Marian Król, przewodniczący Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Augustyn Kogut, przewodniczący

Wydarzenia w Poznaniu (3 - 5.5.)

Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusz Czwojdrak, przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej Stanisław Antczak i prezydent Poznania Andrzej Wituski. W uroczystości uczestniczył konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, minister pełnomocny Iwan Bojko. Przemawiał przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzy BryI. W Teatrze Wielkim odbyła się uroczysta akademia, połączona z przedstawieniem opery Stanisława Moniuszki Straszny dwór. Wojewódzkie Święto Młodości w amfiteatrze nad Wartą. Przygrywała orkiestra Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Oklaskiwano zespół instrumentalno-wokalny "Kanan", działający przy Domu Kultury "Rataj an". W programie kabaretowym wystąpili artyści scen poznańskich: Michał Grudziński i Leszek Łotocki. Impreza kończyła obchody dziesięciolecia Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. N a okrężnej trasie ulicami Jeżycką, Barzyńskiego i Norwida odbyły się wyścigi kolarskie dla młodzieży i starszych panów. W sali sportowo-widowiskowej "Arena" finał konkursu o tytuł "Miss Wielkopolski 86" . Jury, pod przewodnictwem Izabelli Cywińskiej, uznało za najpiękniejszą Wielkopolankę Joannę Sitkowską - uczennicę Zespołu Szkół Chemicznych; I wicemiss została Maria Stróż z Gorzowa Wlkp. - pracownica przychodni stomatologicznej, a II - Grażyna Lipińska - nauczycielka.

"Miss Wielkopolski" przypadła w udziale korona i główna najgrodasamochód osobowy. Wybory przeplatane były popisami znanych artystów estrady. W salach bankietowych hotelu "Polonez" odbył się wielki bal na cześć "królowej". Początek pierwszego etapu VII Międzynarodowego Konkursu Lutniczego im. Henryka Wieniawskiego. Po wstępnych oględzinach, do prób dźwiękowych przekazano w ręce artysty-skrzypka Michała Grabarczyka 153 instrumenty. W pawilonach Nr 5 i 9 Międzynarodowych Targów Poznańskich otwarto Międzynarodowy Salon Maszyn i Narzędzi do obróbki drewna "Drema" . Otwarcia dokonał wiceminister rolnictwa, leśnictwa i gospo

darki żywnościowej Zbigniew Nocznicki. Rozpoczął się XIV Zjazd Polskiego Związku Filatelistów. W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę fotogramów Marii Herkt Krajobrazy polskie architektura węgierska. W Osiedlowym Domu Kultury "Na Skarpie" otwarto wystawę fotogramów Mariana Kostrzewskiego Zabytki architektury sakralnej południowej Wielkopolski. Młodzieżowy Zespół "Parada" przy Pałacu Kultury, pod kierownictwem Leona Lewandowskiego i Czesława Maciaszyka, udał się w pierwszą podróż artystyczną do Jugosławii. 4.5. Inauguracja Tygodnia Polskiego Czerwonego Krzyża. Kwesta uliczna. Majówka na Boninie. Dla mieszkańców tego osiedla przygotowano na placu sportowym imprezę plenerową: gry i zabawy zręcznościowe, spektakl kukiełkowy Ptasie radio, występy aktorów i tancerzy scen poznańskich. Koniec pierwszego etapu Konkursu Lutniczego. Po próbie dźwiękowej, Jury zakwalifikowało do drugiego etapu 119 instrumentów. Próby nie zdały 34 instrumenty.

W wieku sześćdziesięciu lat zmarł mgr inż. arch. Zenon Stanisław Drzewiecki, dyrektor Biura Projektów Budownictwa Wiejskiego w latach 1982 - 1983. U dekorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

5.5. Rozpoczęła się ogólnopolska konferencja ideologiczno-teoretyczna

zorganizowana przez Wydział Ideologiczny Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, której przedmiotem była treść piątego rozdziału projektu Programu Partii - Rozwój socjalistycznego systemu politycznego. Przewodniczył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik. Prof. dr Adam Łopatka omówił główne kierunki doskonalenia socjalistycznego systemu politycznego. W Pałacu Kultury rozpoczęło się VII Biennale Sztuki dla Dziecka.

Oficjalnego otwarcia imprezy dokonał dyrektor Ogólnopolskiego Ośrodka Sztuki dla Dzieci i Młodzieży Maciej Olejniczak. Obecni byli: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak, wiceprezydent Poznania Mirosław Kopiński, przedstawciele Ministerstwa Kultury i Sztuki, instytucji artystycznych i upowszechnieniowych. VII Biennale rozpoczął szczeciński Teatr Muzyczny przedstawieniem pt. To- To, z muzyką Marka Sarta (libretto Ernesta Brylla). Ilustracjami do wskazanych tytułów nazwano ekspozycję projektów graficznych do dzieł będących w planach wydawniczych oficyn polskich. Natomiast wystawa Książka dla dzieci i młodzieżY stanowiła przegląd dorobku wydawniczego z ostatnich dwóch lat. W Muzeum Rzemiosł Artystycznych na Wzgórzu Przemysława otwarta została wystawa pt. Teatr Lalek Leokadii Serafinowicz, ukazująca dorobek twórczy artystki.

W rocznicę urodzin Henryka Sienkiewicza Urząd Pocztowy Nr 9 przy ul. 23 Lutego 28 stemplował przesyłki okolicznościowym datownikiem, * przygotowanym według projektu J ana Olejniczaka. W Księgarni im. Adama Mickiewicza, dla uczczenia czterdziestolecia Wydawnictwa "Wiedza Po

13 Kronika m. Poznania 4/87

wszechna" , rozpoczął się tydzień publikacji tej oficyny.

Rozpoczął się drugi etap Konkursu Lutniczego. Jurorzy przystąpili do oceny walorów artystyczno-użytkowych i estetycznych 119 instrumentów. W salonie muzycznym Tadeusza Szantruczka w "Empiku" utwory Fryderyka Chopina grała Lidia Grychtołówna: W Klubie "Eskulap" spotkał się ze studentami minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. dr Benon Miśkiewicz. Spotkanie prowadził przewodniczący Rady Okręgowej Zrzeszenia Studentów Polskich Leszek Różański. W godzinach rannych Poznański Chór Chłopięcy, pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego, udał się w podróż artystyczną do Francji, Republiki Federalnej Niemiec i Holandii. Na Cmentarzu Komunalnym na Junikowie odbył się pogrzeb zmarłej w dniu 24 kwietnia Joanny Pawłowskiej, działaczki ruchu robotniczego, pracownicy aparatu politycznego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w latach 1946-1947.

U dekorowana była Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Żyła sześćdziesiąt dziewięć lat. .

6.5. Drugi dzień VII Biennale Sztuki dla Dziecka. Barwnie i gwarno było pod Ratuszem, gdzie dzieci zabrały się do malowania na bruku elewacji staromiejskich kamieniczek. W salach galerii Biura Wystaw Artystycznych w "Arsenale" otwarte zostały dwie wystawy: Grupy "Partner" oraz skojarzona z nią ekspozycja zatytułowana Sztuka Akcji dla Dzieci i Z Dziećmi. Wcześniej , w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na koncercie "Pro Sinfoniki" dzieci pokazały dorosłym swój Karnawał zwierząt. Rozpoczęło się sympozjum naukowe zatytułowane Dziecko jako odbiorca sztuki i jego twórca. Zakończenie ogólnopolskiej konferencji ideologicznej na temat rozwo

Wydarzenia w Poznaniu (6 - 7.5.)

ju socjalistycznego systemu politycznego. Sprawozdania z obrad zespołów złożyli: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grzegorz Romanowski (I), prof. dr Marian Gulczyński (II), minister sprawiedliwości Lech Domeracki (III), wojowjda poznański Bronisław Stęplowski (IV) i gen. bryg. Jan Celek (V). Dyskusje podsumował zastępca kierownika Wydziału Ideologicznego Komitetu Centranego Andrzej Barcikowski.

W Konsulacie Generalnym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, konsul generalny, minister pełnomocny Iwan Bojko spotkał się z członkami Wojewódzkiej Komisji do Spraw Partii i Działaczy Ruchu- Robotniczego. Obecni byli także przedstawiciele wojewódzkiej instancji partyjnej, z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednocznej Partii Robotniczej Janem Mielcarkiem oraz przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej Marianem Olszewskim. W Domu Żołnierza odbyła się uroczystość przekazania sztandaru oddziałowi śródmiejskiemu Związku Inwalidów Wojennych. Kombatantom-inwalidom wręczono wysokie odznaczenia państwowe i bojowe. W auli II Liceum Ogólnokształcącego koncertował szwedzki zespół chóralny "Opus". Zespół przywiózł do Polski ze sobą aparaturę medyczną i leki. Z podróży artystycznej do Belgii, Holandii, Republiki Federalnej Niemiec i Francji powrócił Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Stefana Stuligrosza. Na program szesnastu koncertów złożyły się utwory muzyki chóralnej a cappella wszystkich epok, kompozytorów polskich oraz obcych, a także utwory z towarzyszeniem organów. Na organach grała Elżbieta Wiechowicz- Karolak. 7.5. Z grupą kombatantów ze środowiska poznańskiego, reprezentujących żołnierzy wszystkich frontów II wojny światowej oraz więźniów obozów koncentracyjnych, spotkał się I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik. W spotkaniu uczestniczyli: prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Marian Jakubowicz, prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Inwalidów

Wojennych Stanisław Dobak oraz prezes Zarządu Okręgowego Związku Ociemniałych Zołnierzy Antoni Niewiada. » W siedzibie Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację uhonorowano grupę kombatantów z wszystkich frontów II wojny światowej. Krzyżami Oficerskimi Orderu Odrodzenia Polski udekorowano: Edwarda Berezowskiego, Bolesława Domka, Andrzeja Mazurka, Tadeusza Myśkę, Fabiana Roszaka i Wiktora Wielocha; Krzyżami KawalerskimiFranciszka Adamczaka, Bogdana Berowskiego, Salomee Budzyńską, Edwarda Czaplę, Jana Gronowicza, Fabiana Kuszpita, Jerzego Kwieka, Waldemara Lewandowskiego, Jana * Skupińskiego, Czesława Szafrańskiego i Stefana Wojtczaka. Dekoracji dokonali przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusz Czwojdrak i Miejskiej Rady Narodowej - Stanisław Antczak.

Dyskusyjny Klub Filmowy "Kinematograf' przy Pałacu Kultury zorganizował "Tydzień Filmowy", w ramach którego wyświetlono dziesięć filmów z Gary Cooperem. VII Biennale Sztuki dla Dziecka.

W Teatrze Polskim Teatr "Pinokio" z Łodzi wystawił Krakowiaków i Górali Wojciecha Bogusławskiego, w reżyserii Wojciecha Kobrzyńskiego i scenografii Ali Bunscha. W kinie "Pałacowym" odbył się przedpremierowy pokaz filmu animowanego Porwanie w Tiutiur.listanie według książki Wojciecha Zukrowskiego, w reżyserii Zdzisława Kudły i Franciszka Pytera.

N arada aktywu wojewódzkiego Stronnictwa Demokratycznego, pod przewodnictwem sekretarza Wojewódzkiego Komitetu Andrzeja Grudzińskiego. Analizy sytuacji społeczno-zawodowej inteligencji dokonał Maciej J askowski, członek Centralnego Komitetu Stronnictwa. Uczestniczył w naradzie Ludwik Ochocki - zastępca przewodniczącego Komisji Planowania, członek Prezydium Centralnego Komitetu.

W Wyższej Szkole Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich im. Mariana Buczka odbyło się spotkanie byłych żołnierzy zawodowych - pracowników Szkoły z kadrą i słuchaczamI. Kierownictwo oddziału Polskiej Akademii Nauk, z przewodniczącym

prof. drem Władysławem Węgorkiem, spotkało się z wojewodą poznańskim Bronisławem Stępiowskim. Wojewodę zapoznano z problematyką poruszaną w sporządzonym przez grono uczonych Raporcie o stanie nauki w Wielkopolsce. 8.5. Przebywał w Poznaniu przewodniczący Narodowej Rady Kultury prof. dr Bogdan Suchodolski. U czestniczył w zebraniu Prezydium Zespołu Regionalnych Towarzystw Kulturalnych. Spotkał się w Urzędzie Wojewódzkim z przedstawicielami władz, m. in. z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej J anem Maćkowiakiem i wojewodą poznańskim Bronisławem Stępiowskim. Odwiedził także Ogólnopolski Ośrodek dla Dzieci i Młodzieży. W godzinach popołudniowych w Pałacu Kultury odbyło się jego spotkanie z działaczami Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego. W Klubie Studenckim "Agora" odbyła się międzyśrodowiskowa narada aktywu Zrzeszenia Studentów Polskich przed X Zjazdem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele trzech środowisk akademickich (bydgoskiego, szczecińskiego i poznańskiego), reprezentanci wojewódzkich władz partyjnych i państwowych oraz wiceprzewodniczący Rady Naczelnej Jarosław Pachowski. VII Biennale Sztuki dla Dziecka.

Pierwsze występy gościnne teatrów z Czechosłowacji i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Teatr Divadlo na Provazku z Brna przedstawił Świat snów, a charkowski Teatr Lalek im. Nadieżdy Krupskiej w sali kina "Olimpia" - Kota w butach. Zakończenie promocyjnej imprezy "Polskie Meble".

N a skrzyżowaniu ul. Fredy i al.

Stalingradzkiej o tytuł najlepszego milicjanta ruchu drogowego 1986 r. współzawodniczyło piętnastu funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, wybranych do eliminacji okręgowych w wyniku przeprowadzonych wcześniej konkursów w województwach: poznańskim, leszczyńskim, zielonogórskim oraz konińskim. N a "Scenie na Piętrze" rozpoczęły się przedstawienia sztuki Bogusława Schaeffera Audiencja V, w reży

13«

J95

serii i wykonaniu Andrzeja Grabowskiego. Na "Czwartku Literackim" w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej im.

Edwarda Raczyńskiego wystąpił eseista Marceli Kosman. Zakończenie drugiego etapu Konkursu Lutniczego. Do finałowego szczebla Jury zakwalifikowało dwadzieścia instrumentów. Rozpoczęły się VIII Dni Kultury Czechosłowackiej, organizowane przez Osiedlowy Dom Kultury "J agiellonka" . Wieczorem z pi. Wolności ruszył, wraz z Orkiestrą Reprezentacyjną Wojsk Lotniczych, pochód kompanii honorowej Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich im. Mariana Buczka oraz pododdziałów Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Pancernych im. Stefana Czarneckiego. Z pochodniami, przy dźwiękach wojskowych marszów, capstrzyk przemaszerował ulicami: 27 Grudnia, Fredry, Kościuszki, Czerwonej ArmiJ i Al. Marcinkowskiego na pi. W 01ności. W wieku siedemdziesięciu sześciu lat zmarł Maksymilian Generalczyk, były kierownik poznańskiego Portu Handlowego. 9.5. Kolegium Wojewody Poznańskiego.

Dokonano oceny realizacji uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w sprawie głównych kierunków działalności służby zdrowia i opieki społecznej na lata 1982 - 1985.

Początek trzeciego etapu Konkursu Lutniczego. W sali kameralnej Muzeum Instrumentów Muzycznych Michał Grabarczyk, z towarzyszeniem Andrzeja Tatarskiego (fortepian), rozpoczął przegrywanie testów na finałowych instrumentach. VII Biennale Sztuki dla Dziecka.

W Teatrze "Marcinek" wystąpił Teatr "Pleciuga" ze Szczecina, prezentując Słowika Jana Chrystiana Andersena; Teatr Dramatyczny z Częstochowy pokazał Pchłę Szachrajkę Jana Brzechwy, zaś Teatr

Wydarzenia w Poznaniu (9-10.5.)

"Banialuka" z Bielska- Białej Krawca Pana Niteczką. Poznański Teatr Muzyczny wystawił widowisko baletowe Czarodziejski pierścień. Charkowski Teatr Lalek ponownie zaprezentował w kinie "Olimpia"Kota w butach. W kinie "Pałacowym" oglądano widowiska i programy telewizyjne dla dzieci. Przed pomnikiem Armii "Poznań" odbyła się uroczysta odprawa wart garnizonu poznańskiego. Po dokonaniu przeglądu pododdziałów przez oficera dyżurnego i odegraniu sygnału "Służba Wartownicza", nastąpiła zmiana wartowników na posterunku honorowym. Na płycie pomnika delegacja władz wojewódzkich i miejskich, z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii robotniczej Edwardem Łukasikiem i wojewodą poznańskim Bronisławem Stępiowskim, złożyła wiązankę kwiatów. Obecni byli również członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Stanisław Kałkus i przewodniczący Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Augustyn Kogut. Kwiaty złożyli także przedstawiciele Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, z konsulem generalnym ministrem pełnomocnym, Iwanem Bojką. Uroczystości przed pomnikiem Armii "Poznań" zakończyła defilada. Złożono także wiązanki kwiatów u stóp Pomnika Bohaterów na stokach Cytadeli oraf: przed pomnikiem gen. Karola Swierczewskiego. Tradycyjny Dzień Leśnika i Drzewiarza. Z tej okazji przedstawicieli Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych, przemysłu tartacznego i meblowego przyjął I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik. W Klubie "Cybinka" na Osiedlu Warszawskim otwarto wystawę fotogramów Przemysława Karczewskiego, zatytułowaną Rataje w czterech porach roku. Na Osiedlu ZMS (Nowa Dzielnica Mieszkaniowa "Rataje") otwarto filię Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego. Wykonanie arcydzieła Ludwiga van Beethovena IX Symfonii kończyło dwudziesty piąty sezon Koncertów Poznańskich, organizowanych przez Państwową Filharmonię i redakcję "Expressu Poznańskiego". Wystąpili goście zagraniczni: Chór Kameralny z Tilburga (Holandia).

Wykonawcami byli: orkiestra* symfoniczna Państwowej Filharmonii w Poznaniu, pod dyrekcją Renarda Czajkowskiego, Chór im. Stanisława Moniuszki oraz soliści: Krystyna Kujawińska, Ewa Werka, Józef Hornik i Piotr Liszkowski.

10.5. Zakończenie trzeciego etapu VII Międzynarodowego Konkursu Lutniczego im. Henryka Wieniawskiego. W godzinach przedpołudniowych w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyła się ostatnia próba dźwiękowa finałowych instrumentów. Testy grał Michał Garbarczyk, z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Renarda Czajkowskiego. W nocy z 10 na 11 maja Sąd Konkursowy ogłosił wyniki. Laureatem I nagrody (250 tys. zł) został Jan Bobak (Polska); II (220 tys.) - Lorenzo Marchi (Włochy); III 200 tys. zł) - Jerzy Piórko (Polska). Przedostatni dzień VII Biennale Sztuki dla Dziecka poświęcony był filmom wyróżnionym na IX Ogólnopolskim Festiwalu Filmów dla Dzieci i Młodzieży. "Festyn zdrowia" - impreza rekreacyjna Polskiego Czerwonego Krzyża w Parku Kasprowicza.

Blisko 1500 uczniów i uczennic szkół Poznania i województwa uczestniczyło w manifestacji pod pomnikiem Armii "Poznań", zakończonej "Biegiem Zwycięstwa". Obecni byli m. in. sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak, przedstawiciele Dowództwa Wojsk Lotniczych i władz oświatowych. Apel Pokoju odczytał Rafał Szukała - czterokrotny mistrz Polski w pływaniu juniorów, uczeń Szkoły Podstawowej Nr 14.

Dzień Leśnika i Drzewiarza w Domu Technika. Uczestniczyli w spotkaniu specjaliści z nadleśnictw, przemysłu meblarskiego, wyższych uczelni i ośrodków badawczo-rozwojowych z Poznańskiego. Uroczystość była okazją do wręczenia kilkudziesięciu odznaczeń państwowych, które wręczył wojewoda poznański Bronisław Stęplowski. N a scenie Teatru Polskiego pierwszy gościnny występ jugosłowiańskiego zespołu Teatru Satyry "J azavac" z Zagrzebia, ze sztuką Fadija Hadzica Panowie i obywatele, w reżyserii Georgija Paro i scenografii Żelimira Zagotty.

11.5. Zakończenie VII Biennale Sztuki dla Dziecka. Uczestniczyło w nim m. in.

ponad 300 członków zespołów artystycznych, prezentujących tutaj swoją sztukę. W trakcie spotkania z uczestnikami Biennale wiceminister kultury i sztuki Edward Gołębiowski serdeczne słowa podziękowania skierował pod adresem twórców sztuki dla dziecka. U czestniczka Biennale Milena Trickova z Czechosłowacji zaproponowała współpracę czeskich plastyków. Po oficjalnym zakończeniu imprezy, uczestnicy Biennale mieli okazję obejrzeć widowisko pantomimiczne Studia Aktorskiego T ea tru Dzieci Zagłębia w Będzinie pt. Zakochani. Etap Wyścigu Pokoju Warszawa - Poznań wygrał kolarz Olaf Ludwig (Niemiecka Republika Demokratyczna) . Drugi gościnny występ jugosłowiańskiego Teatru Satyry "Jazavac" z Zagrzebia na scenie Teatru Polskiego. N a scenie Teatru Wielkiego, na której w 1932 r. odbyło się prawykonanie IV Symfoni koncertującej Karola Szymanowskiego z kompozytorem przy fortepianie, choreograf Teresa Kujawa przedstawiła widowisko baletowe do tej muzyki, w wykonaniu baletu i orkiestry Teatru Wielkiego, pod dyrekcją Jana Kulaszewicza. Przy fortepianie - Zenon Białas. Scenografię projektował Władysław Wigura. W premierowej obsadzie tańczyli: Część I. Moderato: Ewa Misterka - Jacek Szczytowski, Zofia Stróżniak - Sławomir Balcerek, Jolanta Dybuś - Ryszard Dłużewicz, Maria Sobolewska - Dariusz Nowik; Część II. Andante molto sostenuto: Ewa Misterka - Jacek Szczytowski, Eugenia Pisarczyk - Sławomir Balcerek, J olanta Dybuś - Ryszard Dłużewicz, Zofia Stróżniak Dariusz Nowik. Część III. Allegro non troppo: Wiesław Kościelak oraz obsada z części

J97

Tańczą Ewa Misterka 1 Jacek Szczytowski

II. Nadto w całym utworze: Danuta Borowiec, Małgorzata Cyranek, Magdalena H iibner, Wiesława Malicka, Beata Milon, Liliana Surdyk, Lidia Wieczorek i Jolanta Woś.

Długą, serdeczną owacją i naręczami kwiatów dla artystów zakończył się 222 Koncert Poznański, który jednocześnie zamknął dwudziesty piąty sezon Koncertów. W programie było tylko jedno dzieło - IX Symfonia Ludwiga van Beethovena, wykonana przez orkiestrę symfoniczną Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją holenderskiego dyrygenta lana Jansena, wspólnie z poznańskim Chórem Spółdzielczości Pracy im. Stanisława Moniuszki, kierowanym przez Antoniego GrochowaIskiego, oraz chórem kameralnym z Tilburga (Holandia), a także kwartetem solistów: Krystyną Kujawińską, Ewą Werką, Józefem Hornikiem i Piotrem Liszkowskim. W wieku sześćdziesięciu jeden lat zmarł Leon Giełda, członek ochotniczego oddziału zwiadowczego w czasie walk o Poznań w 1945 r., wsławiony bohaterską obroną domu przy ul. Obornickiej 123, jeden z bohaterów dramatu Zbigniewa

Wydarzenia w Poznaniu (11 - 12.5.)

Szumowskiego Dom. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 12.5. W poznańskich liceach rozpoczęły się egzaminy dojrzałości. W Klubie "Empiku" na Osiedlu Piastowskim otwarto Ogólnopolską Wystawę Poplenerową Tkaniny Artystycznej "Skoki 85". Znalazły się na niej prace dwudziestu tkaczek z Poznania, Wrocławia, Warszawy, Łodzi, Zakopanego, Gorzowa Wlkp.

Wieczorem w programie pierwszym Telewizji Polskiej nadano półgodzinny film Mieczysława Siemieńskiego o nie żyjącym już plastyku i satyryku Henryku Derwichu. Dzień rzemiosła artystycznego. Z tej okazji w Izbie Rzemieślniczej otwarto wystawę prac uczniów. Wysoko cenioną przez rzemieślniczych artystów Odznakę Jana Kilińskiego otrzymali: Władysław Łukowiak (złotnik) i Tadeusz Lewandowski (introligator) .

O godz. 11.50 kolumna XXXIX Wyścigu Pokoju opuściła Poznań.

Kolarze na trasę do Gorzowa Wlkp.

wyruszyli sprzed Pałacu Kultury, a żegnały ich aż do rogatek miasta tłumy poznaniaków. Honorowymi starterami byli I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik i prezydent Poznania Andrzej Wituski.

Liczne grono działaczy samorządowych, zgromadzonych na wojewódzkim spotkaniu, oceniło działnie U stawy o radach narodowych i samorządzie terytorialnym. W spotkaniu wzięli udział sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Mielcarek, poseł Alfred Wawrzyniak - wiceprzewodniczący sejmowej Komisji do spraw Samorządu, przewodniczący Prezydium Wojewódzkiej Rady N arodowej Tadeusz Czwojdrak - wojewoda poznański Bronisław Stęplowski. W Domu Kultury Milicji Obywatelskiej Zespół Estradowy Wojsk Lotniczych "Eskadra" koncertował dla ofiarodawców na rzecz odbudowy Palmiarni. W ramach Dni Prasy Radzieckiej, w Klubie Przyjaźni "Trojka" spotkali się kolporterzy prasy radzieckiej z województw: poznańskiego, kaliskiego, konińskiego, leszczyń - skiego i pilskiego. Wyróżniającym się pracownikom Przedsiębiorstwa Upowszechniania Prasy i Książki, za popularyzację wśród czytelników ponad pięćdziesięciu tytułów gazet, dyrektor Włodzimierz Kautz wręczył dyplomy i upominki. Wyróżnionym pogratulował także konsul Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Michail Mogiłatow.

W galerii Klubu "Pod Lipami" otwarto wystawę rzeźby Louisa Długosza (Stany Zjednoczone Ameryki Płn.), W otwarciu uczestniczył autor.

W wieku sześćdziesięciu pięciu lat zmarł Wacław Rosada, sportowiec czynny od 1936 r. w Klubie Sportowym "Zuchowaci", współpracownik "Sportowca" i redaktor techniczny w latach 1946 -1947, reprezentant Polski w 1948 r., sędzia międzynarodowy od 1950 r. działacz Związku Hokeja na Trawie w latach 1946-1973, wiceprezes tego Związku do spraw sędziowskich w latach 1967-1973.

13.5. Sześćdziesięciolecie Akademii Ekonomicznej. Z tej okazji studenci zrzeszeni w Związku Młodzieży Wiejskiej "Wici" przygotowali cykl imprez pn. "Dni kultury ludowej". W holu przed aulą prezentowano wyroby rękodzieła ludowego. W Klubie "Pod Bankiem" otwarto ekspozycj ę fotograficzną Wincenty Witos na tle 5-lecia zwieńczenia budowy państwowości Polski Odrodzonej 1921- 1986.

W gmachu Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyło się spotkanie przedstawicieli prezydium Wojewódzkiego Porozumienia Związków Zawodowych z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Edwardem Łukasikiem i sekretarzem Janem Mielcarkiem. Tematem spotkania było omówienie stanu i perspektyw odrodzonego ruchu zawodowego w województwie poznańskim. Mówił o tym przewodniczący Wojewódzkiego Porozumienia Wojciech Guglas. .AMiStiiiaiiiHi J\ J O™5n W rTiTii .» f n n C*"M£J.', . w p'p ,» f " i* , - ii» . 1> c * i f r « n «

" S '" B'B BYli n o

W Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej zorganizowano seminarium poświęcone problematyce XXVII zjazdu Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Podstawą do dyskusji były wystąpienia przedstawiciela Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisława Chłodzika oraz konsula Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Michaiła Mogiłatowa.

W siedzibie zarządu wojewódzkiego Stowarzyszenia PAX aktyw Stowarzyszenia spotkał się z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwardem Łukasikiem, Tematem był projekt Programu na X Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Spotkanie prowadził przewodniczący zarządu wojewódzkiego Stowarzyszenia poseł Alfred o Wawrzyniak. XII sesja Dzielnicowej Rady N arodowej J eżyce w sali konferencyjnej Przychodni Specjalistycznej przy ul. Słowackiego 8/10. Wysłuchanowystąpienia naczelnika dzielnicy oraz przewodniczącego Komisji Rozwoju Dzielnicy. Przyjęto jednomyślnie trzy uchwały, w sprawach: wykorzystania nadwyżki budżetowej z 1985 r., zatwierdzenia sprawozdania z wykonania Planu za rok 1985, udzielenia naczelnikowi dzielnicy absolutorium. W pawilonach Międzynarodowych Targów Poznańskich rozpoczęła się ogólnokrajowa giełda tkanin bawełnianych i bawełnopodobnych, zorganizowana przez Przedsiębiorstwo Obrotu Towarowego Przemysłu Włókienniczego "Surtex" w Łodzi.

W wieku czterdziestu siedmiu lat zmarł Stanisław Lewandowski, motorowodny mistrz Polski w klasie OC-500 cm w 1972 r., zawodnik Klubu Sportowego "Posnania", reprezentant Polski w latach 1960 -1976. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

14.5. Kilkudziesięciu dziennikarzy z całego kraju przybyło na sesję Klubu Redakcyjnego Stowarzyszenia Dziennikarzy PRL. Obrady prowadził przewodniczący zarządu Klubu red. Marian Flejsierowicz. Po zwiedzeniu Zakładu Poligraficznego Wielkopolskiego Wydawnictwa Prasowego, zagajenie do dyskusji wygłosił red. Bogdan Dohnke. Odbyły się również spotkania z dowódcą Wojsk Lotniczych gen. dyw. pilotem Tytusem Krawczycem, sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grzegorzem Romanowskim i wicewojewodą poznańskim Romualdem Zysnarskim. W obradach uczestniczył wiceprezes Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa - Książka - Ruch" Bogusław Stępień.

Wydarzenia w Poznaniu (14 - 15.5.)

W związku z budową wiaduktu kolejowego nad ul. Dolna Wilda, zamknięto dla ruchu przejazd pod istniejącym wiaduktem w ciągu ulic: Dolna Wilda - Czechosłowacka. Z okazji dwudziestopięciolecia istnienia oficyny otwarto w Sali Marmurowej Pałacu Kultury wystawę publikacji Państwowego Wydawnictwa Naukowego. Na otwarcie przy byli pracownicy i autorzy, przedstawiciele nauki i zakładów poligraficznych oraz sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak, wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski, wiceprezydent Poznania Mirosław Kopiński. N a ręce dyrektora Oddziału Poznańskiego Wydawnictwa Władysławy Klawiter napłynęły listy gratulacyjne od I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Edwarda Łukasika i wojewody poznańskiego Bronisława Stęplowskiego. Zasłużeni pracownicy otrzymali Odznaki Honorowe Miasta Poznania i "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego". W Klubie "Od N owa" koncertowały zespoły "Old Timers" i szkocki "Mike Hart's Scottish Society Syncopators" .

W wieku pięćdziesięciu sześci lat zmarł Czesław Franek, działacz kultury fizycznej, reprezentant Polski w boksie w latach 1953 -1957 trener i zawodnik Klubu Sportowego "Warta" .

15.5. W sali Zakładowego Klubu Techniki i Racjonalizacji "H CP" spotkali się najlepsi poznańscy wynalazcy i racjonalizatorzy - laureaci konkursów organizowanych przez Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji. Podczas spotkania, w którym uczestniczyli m. in. sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Piotrowicz Oraz wicewojewoda poznański Romuald Z ysnarski zwycięzcy konkursów udekorowani zostali wysokimi odznaczeniami państwowymi. W godzinach popołudniowych nad miastem "oberwała się chmura"; temperatura obniżyła się z 22° do 14° C. Do godz. 22 straż pożarna wzywana była ponad sto razy do wypompowywania wod z zalanych piwnic, magazynów i innych pomieszczeń. Udzielano pomocy min. szpitalom przy ulicach Długiej, Gąsiorowskich i Krysiewicza, "Modzie Polskiej", Biuru Wystaw Artystycznych, restauracji "Smakosz". Około 60 - 70% taboru tramwajowego zjechać musiało do zajezdni na skutek zalanych silników. N a ul. Roosevelta przerwa w ruchu tramwajowym trwała 55 minut; na ul. Pułaskiego zalane zwrotnice unieruchomiły tramwaje na 50 minut; z Mostu Teatralnego dźwig holował uszkodzony tramwaj na ul. Gaj ową. Były też kłopoty z kursowaniem autobusów. Na sesji Dzielnicowej Rady Narodowej Wilda rozpatrywano sprawozdanie z wykonania Planu i budżetu dzielnicy w roku 1985. Szczegółowym rozliczeniem objęto zadania realizowane w zakresie remontów, modernizacji i konserwacji budynków mieszkalnych, utrzymania obiektów oświatowych, bieżących napraw dróg i ulic oraz eksploatacji oświetlenia ulicznego. Jak stwierdził obeony na sesji prezydent Poznania Andrzej Wituski, na uznanie zasługują wzorowo i w pełni wykonane zadania przewidziane planem na rok 1985. Naczelnik dzielnicy Piotr Męcwaldowski otrzymał absolutorium. Rada poparła wnioski Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "H CP" o przyznanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na Górczynie Wschodnim oraz o załatwienie wszystkich spraw formalnych, dotyczących ostatecznego zagospodarowania osiedla na Klinie Dębieckim.

Do Poznania przybyła grupa dziennikarzy zagranicznych akredytowanych w Polsce. W godzinach rannych w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego zorganizowano konferencjęprasową. Odpowiedzi udzielali m.in. sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grzegorz Romanowski, wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski oraz prezydent Poznania Andrzej Wituski. Następnie dziennikarze udali się do Zakładów Przemysłu Metalowego "H-Cegielski", gdzie podczas rozmowy z przedstawicielami kierownictwa zapoznali się z problemami gospodarczo-społecznymi Zakładów. Po południu spotkali się w sali Komitetu Zakładowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w poznańskim Węźle Kolejowym z delegatami na X Zjazd Partii.

"Czwartek Literacki" w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego, z udziałem pisarki Barbary Wachowicz.

W Domu Technika odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze oddziału poznańskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego. Referat o kierunkach rozwoju przemysłu spożywczego w województwie poznańskim do roku 2000 wygłosił Jan Heidrych. W obradach udział wzięli m. in. przewodniczący Zarządu Głównego Kazimierz Jarosz oraz przewodniczący Rady Wojewódzkiej N aczelnej Organizacji Technicznej Wojciech Weiss. Sprawozdanie z działalności Oddziału Wojewódzkiego wygłosił jego przewodniczący - Józef Gładkowski, wybrany ponownie na prezesa Oddziału Wojewódzkiego. W Biurze Wystaw Artystycznych "Arsenał" otwarto wystawę gdyńskich artystów Gizeli Pierzyńskiej-Bossak (malarstwo) i Zygmunta Szymczaka (rysunek i malarstwo).

Z podróży artystycznej do Jugosławii powrócił Młodzieżowy Zespół "Parada" przy Pałacu Kultury.

16.5. XV Sesja Dzielnicowej Rady N arodowej Grunwald w sali konferencyjnej Wielkopolskich Zakładów Teleelektron i cznych "Telkom - Teletra". Głównym tematem dyskusji było sprawozdanie naczelnika dzielnicy Ryszarda Stogi z wykonania budżetu i funduszu miejskiego oraz wykonania zadań planowych w roku 1985, po którym - i po dyskusji - naczelnik otrzymał absolutorium. Uroczystym akcentem XV Sesji było wręczenie dziesięciu radnym Meda[I 4.fl_lonio PT3T. Q»"£i2 rfoiAm Aonhrtm

Odznak Honorowych Miasta Poznania. , Odbyły się wojewódzkie obchody Swięta Ludowego. W południe w siedzibie Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego z kierownictwem Wojewódzkiego Komitetu spotkali się zasłużeni działacze ruchu ludowego. O godz. 14 przed pomnikiem Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 r. odbyła się manifestacja. Wiceprezes Wojewódzkiego Komitetu Ryszard Napierała przypomniał dzieje ruchu ludowego i chłopskiej walki o ziemię. N astępnie delegacje przeszły do Pałacu Kultury, gdzie odbyła się uroczysta akademia. Wzięli w niej udział wiceprezes Naczelnego Komitetu Dominik Ludwiczak, sekretarze Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Zygmunt Kyc i Grzegorz Romanowski, przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzy Bryi, wicewojewodowie poznańscy Romuald Zysnarski i Tadeusz Zając, prezydent Poznania Andrzej Wituski. Przybył również konsul Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Michaił Mogiłatow. Referat wygłosił prezes Wojewódzkiego Komitetu Marian Król. W części artystycznej wystąpili Zespół Folklorystyczny Akademii Rolniczej "Łany" oraz artyści scen poznańskich. 65 rocznica powstania oddziału poznańskiego Związku Literatów Polskich stała się okazją do spotkania w Sali Odrodzenia Poznańskiego Ratusza ludzi pióra z przedstawicielami władz, wydawców, księgarzy, bibliotekarzy. Przybyli sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak, wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich Jan Koprowski. W uznaniu zasług, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowany został Feliks Fornalczyk, a Krzyżami Kawalerskimi: Jerzy Cepik, Marceli Kosman, Marian Orłoń i Włodzimierz Scisłowski. W części artystycznej wystąpił Chór Szkoły Muzycznej im. Henryka Wieniawskiego, pod dyrekcją Henryka Górskiego. W Muzeum Literackim Henryka Sienkiewicza otwarto wystawę Zycie dla pokrzepienia serc - Henryk

Wydarzenia w Poznaniu (16 - 18.5.)

Sienkiewicz 1846 -1926. Przygotowano ją ze zbiorów Barbary Wachowicz z okazji stoczterdziestej rocznicy urodzin pisarza. W Pałacu Działyńskich odbył się wieczór literacki pL Ja się kocham w języku polskim poświęcony Henrykowi Sienkiewiczowi, z udziałem Barbary Wachowicz i wnuczki pisarza - Marii Sienkiewicz. W Pałacu Kultury, z cyklu "Czego to ludzie nie zbierają?", otwarto wystawę pL Morska pasja Przemyslawa Gomolca. Spotkanie z okazji trzydziestolecia Miejskiego Przedsiębiorstwa Taksówkowego w sali Domu Kulury ML licji Obywatelskiej. Historię Przedsiębiorstwa i jego dokonania przypomniał dyrektor Maksymilian Knopp. Następnie przyjął on z rąk wiceprezydenta Poznania Bogdana Zastawnego sztandar, ufundowany z okazji jubileuszu. 17.5. W Sali Wielkiej Pałacu Kultury podsumowano współzawodnictwo kół Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej z okazji dziesięciolecia Związku. Komisja oceniająca postanowiła przyznać tytuły laureatów w kategorii indywidualnej m. in. Ryszardowi J armułowiczowi z Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" oraz Zdzisławowi J agieIskiemu z Politechniki Poznańskiej. W kategorii kół, najlepsze okazało się koło w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego. Nagrody wręczyli laureatom uczestniczący w spotkaniu I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik, wojewoda poznański Bronisław Stęplowski i sekretarz Zarządu Głównego Związku Włodzimierz Fudali. W Biurze Wystaw Artystycznych "Arsenał" rozpoczęła się XX Ogólnopolska Giełda Plakatów. Giełdzie towarzyszyły wystawa Plakat o tematyce pokojowej w Międzynarodowym Roku Pokoju, sprzedaż plakatów na kilku stoiskach, a także aukcja. Ogłoszono wyniki konkursu na najlepszy plakat roku 1985. Ponadto prowadzono sprzedaż plakatów Stasysa Eidrigeviciusa z jego dedykacjami. Inauguracja Dni Ochrony Przeciwpożarowej. W spotkaniu ze strażakami uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich z wicewojewodą poznańskim Tadeuszem Zającem. Wieczorem odbył się uroczysty capstrzyk pod stokami Cytadeli. W Ośrodku Kultury "Wierzbak" rozpoczęły się Rejonowe Konfrontacje Dziecięcych Zespołów Teatralnych Spółdzielczości Mieszkanfowej. Pałac Kultury zorganizował przegląd dorobku swoich pracowni, klubów i zespołów. W muszli koncertowej w Parku Kasprzaka o godz. 16 odbyło się barwne widowisko, w którym wystąpiły: Młodzieżowy Zespół Tańca Ludowego "Mała Wielkopoiska", Chór Dziewczęcy "Skowronki", Kapela Dudziarzy Wielkopolskich, a także Orkiestra Rozrywkowa i Amatorska Klub Tańca Towarzyskiego. Swój dorobek i osiągnięcia prezentowały również pracownie i kluby modelarstwa lotniczego i okrętowego. W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto poplenerową wystawę aktu Oleśnica '85.

W wieku siedemdziesięciu dziewięciu lat zmarł Władysław Bartz, kierownik Szkoły Podstawowej Nr 43 w latach 1945 - 1950, pedagog, działacz Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego od 1960 r., założyciel Chóru Nauczycielskiego i jego dyrygent w latach 1949 -1952. 18.5. W Pałacu Kultury rozpoczęły się eliminacje wojewódzkie XI Festiwalu Polskiej Pieśni Chóralnej.

W Teatrze Nowym odbyło się prapremierowe przedstawienie opowieści fantastycznej dla dzieci Wielkoludy Andrzeja Maleszki, w reżyserii autora i scenografii Marka Sobocińskego. Muzykę skomponował Krzesimir Dębski. W premierowej obsadzie grali: Michał Grudziński i

Od lewej: Michał Grudziński (Wielkolud), Waldemar Szczepaniak (On), Maria Rybarczyk (Ona), Hanna Kulina (Wielkokolud)

Hanna Kulina (Wielkoludy), Maria Rybarczyk (Ona), Waldemar Szczepaniak (On), Janusz Michałowski (Prezes Kinggatt) .

19.5. Tragiczny wypadek zdarzył się w godzinach południowych na skrzyżowaniu ulic Hetmańskiej i Głogowskiej. Podczas prowadzonych tam robót drogowych nastąpił wybuch gazu. Potężna siła wysadziła w powietrze całe skrzyżowanie, znajdujące się tam torowiska tramwajowe i nawierzchnię jezdni. Obrażenia odnieśli przede wszystkim robotnicy, poszkodowani zostali także piesi i pasażerowie pojazdów samochodowych. Do akcji ratunkowej natychmiast przystąpiły ekipy pogotowia ra tunkowego i straży pożarnej. Funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej oraz członkowie służby ruchu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego błyskawicznie objęli posterun - ki. Skrzyżowanie ulic zostało zamknięte. Stopniowo łagodzono skutki mnożących się "korków" na pobliskich ulicach. Wprowadzono specjalne autobusy zastępujące tramwaje. W Szpitalu im. Franciszka Raszei udzielono pomocy pięciu osobom, trzej ciężej poszkodowani pacjenci zostali zatrzymani w szpitalu. W sali Domu Technika zainaugurowano XV Poznańskie Dni Techniki. Wręczono wojewódzkie nagrody i wyróżnienia Naczelnej Organizacji Technicznej za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki w 1985 roku. N a zaproszenie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych 1m.

Stefana Czarnieckiego przybyła do Poznania delegacja Ogólnowojskowej Szkoły Oficerskiej z Kijowa (Związek Socjalistycznych Republik Ra

(18 - 21.5.)dzieckich) . Na jej czele stał gen. mjr Iwan Limonienko. W kinach poznańskich rozpoczęły się "Konfrontacje 85" przegląd najciekawszych filmów roku 1985.

W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego odbył się pokaz przeźroczy Krystyny Dymaczewskiej pt. StarożYtna Persja - Persepolis, Suza, Pasargard. 20.5. Głównymi zaopatrzeniowcami poznańskiego "zielonego rynku" są producenci warzyw i owoców zrzeszeni w Wielkopolskiej Spółdzielni Ogrodniczej. Jej delegaci spotkali się na Walnym Zebraniu Przedstawicieli, na którym prezes zarządu - Godfryd Kuryło zapoznał ich z wynikami działalności Spółdzielni za 1985 r. oraz przedstawił program na najbliższe lata. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza rozpoczęła się doroczna konferencja historyków polskich, rosyjskich, ukraińskich, białoruskich l armeńskich poświęcona dziejom Polski i Rosji. Przewodniczył prof.

dr Julian Bardach. W otwarciu uczestniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak.

Obecny był konsul Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Michaił Mogiłatow.

Z inicjatywy Komitetu Zakładowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Instytut Pedagogiki przygotował konferencję teoretyczną na terna t kształtowania osobowości młodzieży studiującej w warunkach szkoły wyższej. Dobiegła końca kadencja powołanej przed dwoma laty Wojewódzkiej Rady Plastyki. Wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski wręczył akty nominacyjne członkom Rady w nowej kadencji. Wojewódzka Rada Plastyki powierzyła ponownie funkcję przewodniczącego Antoniemu Zydroniowi. .5. Odbyło się spotkanie, w czasie którego kierownikom blisko pięćdziesięciu sklepów (w tym jedenastu

Wydarzenia w Poznaniu (21 - 22.5.)w Poznaniu) wręczono dyplomy za zdobycie znaku jakości. Przkazał je wiceprezes Centralnego Związku Spółdzielni Spożywców "Społem" Bronisław Popardowski.

Powołano Społeczny Komitet Obchodów Trzydziestej Rocznicy Czerwca 1956 r. Przewodniczącym został Edmund Taszer, który w 1956 r. był przewodniczącym delegacji na rozmowy z Komisją Rządową w Warszawie. W gmachu Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej obradował Zespół Radnych Partyjnych Wojewódzkiej Rady Narodowej. Uczestniczyli w naradzie przewodniczący Zespołów Radnych Partyjnych rad narodo-, wych stopnia podstawowego z terenu województwa. Obecny był sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Stanisław Piotrowicz. Projekt Programu Partii oraz tezy na X Zjazd omówił dr Michał Iwaszkiewicz. Oddano do użytku nowe specjalistyczne pomieszczenia dla Kliniki Nefrologii w Państwowym Szpitalu Klinicznym Akademii Medycznej przy ul. Przybyszewskiego, w budynku wznoszonym ze środków N arodowego Funduszu Ochrony Zdrowia. W budynku znalazły też miejsca poradnie specjalistyczne: neurologiczna, endokrynologiczna, gastroenterologiczna oraz sala dydaktyczna dla studentów. W siedzibie Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego odbyła się, pod przewodnictwem prezesa Wojewódzkiego Komitetu Mariana Króla, narada prezesów gminnych i równorzędnych instancji. Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Komisji Planowania Jan Walkowiak przedstawił informację o wykonaniu wojewódzkiego planu v społeczno-gospodarczego za rok 1985. Gospodarka materiałowa energetyki w warunkach reformy gospodarczej była tematem ogólnopolskiej konferencji naukowej, która rozpoczęła się w Domu Kultury Milicji Obywatelskiej . N a XI Sesji Dzielnicowej Rady N arodowej N owe Miasto poświęconej wykonaniu Planu Społeczno'- Gospodarczego i budżetu za 1985 r., sprawozdanie składał naczelnik dzielnicy Teofil Grzelczak. Radni podjęli uchwałę udzielającą naczelnikowi absolutorium. Przybyła delegacja radzieckichdrogowców, z wiceministrem dróg samochodowych Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Repuliki Radzieckiej Arturem N adjeżko, Gościom towarzyszył zastępca dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych Stanisław Nowakowski. 22.5. Pod przewodnictwem Bronisława Stęplowskiego obradowało Kolegium Wojewody Poznańskiego. Omawiano m.in. przebieg zbiórki surowców wtórnych i stan opieki zdrowotnej w szkolnictwie. Wysłuchano informacji o przygotowaniu jednostek administracji państwowej stopnia podstawowego do realizacji zadań w zakresie budownictwa mieszkaniowego. Centralne obchody Dnia Pracownika Komunalnego. Z tej okazji, w Sali Kominkowej Pałacu Kultury najbardziej zasłużeni pracownicy tego resortu uhonorowani zostali wysokimi odznaczeniami państwowymi. Następnie w Sali Wielkiej odbyła się część oficjalna uroczystości. Gości powitał wojewoda poznański Bronisław Stęplowski. W spotkaniu wzięli udział m. in. minister budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej Józef Niewiadomski, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Piotrowicz oraz prezydent Poznania Andrzej Wituski.

Bawiący w Poznaniu minister budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej Józef Niewiadomski zapoznał się z przebiegiem robót na skrzyżowaniu ulic Głogowskiej i Hetmańskiej. Plenum Zarządu Wojewódzkiego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej podjęło uchwałę o gotowości objęcia patronatu nad budową osiedla mieszkaniowego w Strzeszynie. Międzynarodowa konferencja okulistów. Przybyło ok. 300 specjalistów z ośrodków kraj owych i państw europejskich. W Instytucie Fizyki Politechniki Poznańskiej odbyło się spotkanie władz i pracowników uczelni z przebywającym w Polsce prezydentern Fundacji im. Aleksandra Humboldta w Bonn prof. drem Wolfgangiem Paulem. Uczestniczyli w nim również: wiceprezydent Poznania Mirosław Kopiński oraz przedstawiciele oddziału Polskiej Akademii Nauk. Po powitaniu zebranych przez rektora szkoły prof. dra hab. nnz. Andrzeja Ryżyńsikiego, Wolfgang Paul omówił historię Fundacji oraz wyniki współpracy z liczącymi się ośrodkami nauki. Wyrazem uznania dla fizyków z Politechniki było przekazanie cennego daru: przestrajalnego lasera pierścieniowego. Twórcom i obrońcom Konstytucji 3 Maja - pod takim tytułem otwarto w salonie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania wystawę ze zbiorów kierownika poznańskiego oddziału redakcji "Ilustrowanego Kuriera Polskiego" red. Janusza Markiewicza. Na wystawie ekspo

IP*

----*?m

T#6rc<HB I obfo&eom Konstytucji 3 Maj« w 19s Toctfrfcj jej udw<<i!eoSs !

*'

WVSTAV. AiOV!£?<HVA-m--'

$&*>

**M

.'"

Twórcom 1 obrońcom Konstytucjinowano ryciny, portrety, książki, czasopisma, pocztówki i telegramy przedstawiające Polaków, których dziełem była Konstytucja 3 Maja lub którzy - jak np. Tadeusz Kościuszko - występowali w jej i Ojczyzny obronie. W salonie "Empiku" przy ul. Ratajczaka odbyło się kolejne spotkanie z cyklu "Porozmiawiajmy o Poznaniu", poświęcone w całości przygotowaniom do Międzynarodowych Targów Poznańskich. Gościem był dyrektor Targów Andrzej Byrt. Zespół Teatru Nowego, pod kierownictwem Izabelli Cywińskiej, udał się w podróż artystyczną do Izraela.

23.5. Podsumowanie Turnieju Młodych Mistrzów Techniki, odbywającego się pod patronatem Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. Jury konkursu, pod przewodnictwem prof. dra hafof iinż. Antoniego Woźniaka, przyznało nagrody i wyróżnienia * dla najlepszych prac i proj ektów przygotowanych przez uczestników - ze środowisk młodzieży pracującej i wojskowej oraz uczniów. Pierwsze miejsce w konkursie "debiutu" (w grupie pierwszej) zajęli: Krzysztof Nowak i Leonard Bukowski z Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego za projekt zmiany obiegu czynnika płuczącego w myjni Z-2. W konkursie na najlepszy projekt wykonany "służbowo" zwyciężyli pracownicy Politechniki Poznańskiej - Jerzy Kręglewski i Piotr Krzyżagorski.

W Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego odbyła się konferencja naukowa na temat kształcenia podyplomowego lekarzy. Z dużym zainteresowaniem spotskała się otwarta w Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. Marcina Kasprzaka wystawa obrazująca rozwój myśli programowej polskich partii marksistowskich. W otwarciu uczestniczyli członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Pol

Partia, jej zjazdy i programy ski ej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkus, I sekretarz Koimitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik, przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzy BryI. Przybyli weterani ruchu robotniczego, a .wśród nich uczestnik Kongresu Zjednoczeniowego (1948) Czesław Barczak.

W urzędzie Wojewódzkim spotkali się wszyscy zainteresowani bu

Wydarzenia w Poznaniu (23 - 24.5.)

dową osiedla w Strzeszynie. W dyskusji nad wyborem optymalnego modelu organizacyjno-finansowego przyszłej budowy uczestniczyli m. in. wojewoda poznański Bronisław Stęplowski, prezydent Poznania Andrzej Wituski, przewodniczący Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Augustyn Kogut, wiceminister budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnj Eugeniusz Trajer. W Pałacu Działyńskich rozstrzygnięto turniej muzyczny Młodzieżowego Ruchu Miłośników Muzyki "Pro Sinfonika", poświęcony Henrykowi Wieniawskiemu. I nagrodę zdobył Klub im. Edmunda Maćkowiaka przy IX Liceum Ogólnokształcącym. 24.5. W auli uniwersyteckiej obradowała Wojewódzka Konferencja PAzedzjazdowa. Wzięło w niej udział 396 delegatów, reprezentujących ponad osiemdziesięciosześciotysięczną rzeszę członków i kandydatów partii. W obradach, którym przewodniczył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik, uczestniczyli przedstawiciele najwyższych władz, a wśród nich prezes Rady Ministrów Zbigniew Messner, członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Stanisław Kałkus, wiceprzewodniczący Centralnej Komisji Rewizyjnej Jacek Trojanek, kierownik Kancelarii Sekretariatu Komitetu Centralnego Bogusław Kołodziejczak. Referat Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego wygłosił Edward Łukasik. Nawiązując do treści dyskusji, zabrał głos Zbigniew Messner. Konferencja dokonała wyboru sześćdziesięciu delegatów na X Zjazd Partii. Następnie Konferencja przyjęła Stanowisko oraz zatwierdziła wnioski proponowane do uwzględnienia w: uchwale X Zjazdu, w Programie Partii oraz w uchwale Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej. Obrady zakończyło odśpiewanie MiędzYnarodówki. Przebywający w Poznaniu na Wojewódzkiej Konferencji Przedzjazdowej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej premier Zbigniew Messner zapoznał się w przerwie obrad z tempem prac na niektórych wznoszonych osiedlach mieszkaniowych. Ze szczególnym zainteresowaniem obejrzał obiekty na trasie Poznańskiego Szybkiego Tramwaju oraz miejsce wybuchu gazu na skrzyżo

waniu ulic Hetmańskiej i Głogowskiej. 210 delegatów, reprezentujących wszystkie organizacje Związku Nauczycielstwa Polskiego w poznańskich placówkach oświatowych, spotkało się na zebraniu, podczas którego oceniono trzyletni okres pracy. Prezesem zarządu Oddziału został ponownie Andrzej Rothe. "Dni Winograd" zainaugurowano na Osiedlu Kraju Rad. Balony uniosły w górę winogradzki klucz, a licznie zgromadzeni mieszkańcy oglądali pokazy sprawności strażaków i nowoczesny sprzęt pożarniczy. Były imprezy dla najmłodszych, quizy i konkursy w Osiedlowym Domu KuHury "Pod Lipami", i wielKi westernbal w "Orbicie". Urządzono kiermasz handlowy, pokaz zwierząt wypożyczonych z ZOO, koncert zespołów klubowych w "Słońcu", a wieczorem maraton kabaretowy. W Domu Kultury Drukarza rozpoczęła się dwudniowa aukcja dzieł sztuki Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury na rzecz dzieci o niepełnej sprawności ruchowej. Zakończenie XV Poznańskich Dni Techniki.

Jubileusz czterdziestolecia Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika przy ul. N atramowickiej.

Oficjalne uroczystości odbyły się w Pałacu Kultury. Po nich nastąpiło spotkanie pokoleń. Oko w oko stanęli z uczniami ci, którzy Szkołę dawno już ukończyli, m. in. naczelny dyrektor Wielkopolskich Zakładów T ele elektronicznych "Tełkom- Teletra" Jan Kołodziejczak.

Poznański Teatr Lalki i Aktora - Scena Marcinek przedstawił Teatr Kaczki Dziwaczki według Jana Brzechwy, w reżyserii Teresy Gąsiorowskiej, scenografii Marka Sobocińskiego, z muzyką Tadeusza Hoffmanna. Ruch sceniczny: Teresa N owak. Wyboru i adaptacji tekstów dokonali Teresa Gąsiorowska i Jerzy Lipnicki. W premierowej obsadzie grali: Kaja Tondera (Kaczka Dziwaczka), Katarzyna Benedyk, Piotr Grabowski, Maciej Lejman, Jarosław Stempowski, Maryla Wcisło, Bogdan Zyłkowski (Aktorzy). Akt I: Kaja Tondera (Samochwała; Czerwony Kaputrek) , Teresa Gąsiorowska (Kłamczucha), Andrzej Marciniak (Wilk), Piotr Grabowski (Gajowy). Akt II: Katarzyna Bendyk

Gajowy, któremu głosu użyczył Piotr Grabowski

(Stalowy jeż), Maciej Lejman, J arosław Stempowski i Bogdan Zyłkowski (Czarodziej Babulej), Piotr Grabowski (Złoty Rycerz) .

W wieku sześćdziesięciu lat zmarł Faustyn Jankowiak, działacz Pol«kiego Towarzystwa TurystycznoKrajoznawczego, prezes Koła Przewodników w latach 1959 - 1968, dyrektor Biura Turystyki Zagranicznej od 1982 r.

25.5. Punktualnie o godz. 15.00 wicepremier Zbigniew Gertych strzałem z pistoletu startowego dał sygnał do rozpoczęcia "Wyścigu z czasem" - imprezy obejmującej wszystkie duże miasta na czterech kontynentach, której celem było zwrócenie uwagi ludzi i rządów na trudną sytuację gospodarczą Afryki, a zwłaszcza na klęskę głodu, która najbardziej dotyka dzieci Czarnego Lądu. Na mecie pierwszy zjawił się Janusz Stańczak z Klubu Sportowego "Olimpia". Najszybszą z kobiet była Anna Bełtowska-Król (Kraków). Triumfator otrzymał z rąk Zbigniewa Gertycha kryształowy puchar. Drugi zawodnik uhonorowany został pucharem ufundowanym przez wojewodę poznańskiego Bronisława Stęplowskiego, natomiast trzeci - pucharem ufundowanym i wręczonym przez prezydenta Poznania Andrzeja Wituskiego. W ramach "Dni Winograd" zaproponowano pokazy filmów z video oraz prezentację osiągnięć prawie czterdziestu klubów i pracowni działających na Winogradach. W wieku sześćdziesięciu siedmiu lat zmarł Tadeusz Topolnicki, kierownik Ekspozytury Centralnego Instytutu Standaryzacji w latach 1951-1958.

26.5. Obradowała Wojewódzka Rada Narodowa, która dokonała oceny wykonania' Planu Społeczno-Gospodarczego i budżetu na rok 1985. W obradach uczestniczyli: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik, prezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Marian Król, przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzy Bryi oraz przewodniczący Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Augustyn Kogut. Sprawozdanie składał wojewoda poznański Bronisław Stęplowski, a wicewojewoda Romuald Zysnarski przedstawił prze

Wydarzenia w Poznaniu (26 - 28.5.)

bieg realizacji wniosków i postulatów zgłaszanych podczas kampanii wyborczych w latach 1984 - 1985. Po dyskusji Wojewódzka Rada N arodowa przyjęła przedstawione materiały i udzieliła absolutorium wojewodzie poznańskiemu. W kolejnej części obrad radni podjęli kilkanaście uchwał, m.in. uchwałę w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobierać się będzie opłatę od osób przebywających w celach turystycznych i wypoczynkowych. Święto Matki. W auli. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Wielkopolski Ośrodek Kul tury urządził koncert pL A ja kocham moją Mamę. Słuchano znanych przebojów w wykonaniu gwiazd estrady, m. in. Krystyny Prońko i Bogusława Meca.

W cyklu "Arcydzieła kameralistyki" , urządzanym przez Akademię Muzyczną, w auli tej uczelni odbył się kolejny wieczór wypełniony utworami romantyków. Wykonawcami byli: skrzypkowie - Jadwiga Kaliszewska, Marcin Baranowski, Bartosz Bryła, Mariusz Derewecki, Michał Grabarczyk, Waldemar Machmar i Janusz Purzycki; altowioliści - Grzegorz Kawka i Andrzej Murawski; wiolonczeliści - Małgorzata Drzymała, Paweł Frejdlich, Maciej Mazurek i Eugeniusz Zboralski oraz pianista Bogumił Nowicki. IV Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych w Akademii Ekonomicznej, pod hasłem "Studencki ruch naukowy - praktyce gospodarczej" . Z okazji Dnia Matki, w Domu Kultury Milicji Obywatelskiej spotkały się działaczki Wojewódzkiego Zespołu do spraw Kół Rodzin Milicyjnych oraz aktywistki Organizacji Rodzin Wojskowych.

Gościem salonu muzycznego Tadeusza Szantruczka w "Empiku" przy ul. Ratajczaka był prof. Kazimierz Wiłkomirski. 27.5. Rozpoczęła się sesja naukowa poświęcona problematyce wojny domowej w Hiszpanii (1936 - 1939) oraz jej znaczeniu w polityce międzynarodowej. XIII Sesja Miejskiej Rady N arodowej. Głównym tematem obrad było sprawozdanie z wykonania Planu Społeczno-Gospodarczego i budżetu miasta na rok 1985. Sprawozdanie składał prezydent Poznania Andrzej Wituski. Prezydent przedstawił także stan realizacji wniosków i postu

latów zgłoszonych w kampanii wyborczej do rad narodowych. Radni podjęli uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie z wykonania · Planu i budżetu Poanania za rok 1985 i udzielili prezydentowi absolutorium. Ponadto wysłuchano informacji o przygotowaniach do akcji letniej dzieci i młodzieży oraz oceniono realizację programu zamierzeń oszczędnościowych Urzędu Miejskie'" go. Przyjęto wnioski w sprawie programu budownictwa mieszkaniowego i towarzyszącego. Obradom przysłuchiwali się wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski i członek Prezydium Wojewódzkiej Rady N arodowej Ryszard Witkowski.

Przedstawicielki Matek z Ligi Kobiet Polskich, Kół Gospodyń Wiejskich i Spółdzielczości spotkały się w Urzędzie Wojewódzkim z władzami Poznańskiego. W spotkaniu m. in. udział wzięli sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Mielcarek, wojewoda poznański Bronisław Stęplowski, wiceprzewodni - czący Wojewódzkiej Rady Narodowej Stefan Krzakiewicz, przewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego Ligi Kobiet Polskich Jadwiga Kośmider.

Wzruszającą chwilą było uhonorowanie czterdziestu ośmiu pań "Medalami Matki". W Pałacu Działyńskich odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego dyrektorowi Instytutu Radiologii U niwersytetu w Tybindze (Republika Federalna Niemiec) prof. drowi Walterowi Frommholdowi.

Wojewoda poznański Bronisław Stęplowski przyjął nowo wybrany Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Zrzeszenia Katolików "Caritas".

15. W świetlicy Poznańskich Zakładów Graficznych im. Marcina Kasprzaka z okazji Dnia Drukarza spotkali się przedstawiciele załogi z władzami województwa. W spotkaniu uczestniczyli: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jan Maćkowiak oraz wojewoda poznański Bronisław Stęplowski. Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski otrzymali: Piotr Kantecki, Władysław Kunicki, Danuta Mytko, Ignacy Nowak, Józef Nowak i Tadeusz Tomczyk.

Dzień Działacza Kultury. Z tej okazji z działaczami kultury spotkali się sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak, wicewojewoda poznański Tadeusz Zając i wiceprezydent Poznania Mirosław Kopiński. Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski udekorowano m. in.: Władysława Mielcarka, Adelę Mroczkowską, Marię Polcyn i Wandę Roessler-Stokowską. Plenarne posiedzenie W ojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego, z udziałem m. in. sekretarza Centralnego Komitetu Piotra Frankowskiego, sekretarza Korni tetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej J ana Mielcarka i lekarza wojewódzkiego Lucyny Łuczak poświęcone było problemom służby zdrowia. Obradami kierował przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Alojzy BryI.

Dziewięćdziesięciolecie radiologii poznańskiej. Jubileuszowi poświęcone było zebranie naukowe w Zakładzie Patomorfologu Klinicznej Akademii Medycznej. Zakłócenia w sprzedaży chleba.

W Ośrodku Rozpowszechniania Wydawnictw N aukowych Polskiej Akademii Nauk "Orpan" otwarto wystawę publikacji z Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Na zaproszenie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, przybył do Poznania Grigo i Danalis - przewodniczący GreckIej Federacji Związków Zawodowych Pracowników Filmu, wiceprzewodni - czący Greckiej U nii Związkowej Pracowników Filmu i Telewizji, znany działacz europejskiego ruchu zawodowego. Grecki gość spotkał się z przewodniczącym Wojewódzkiego Porozumienia Związków Zawodowych Wojciechem Guglasem i sekretarzem Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Greckiej Andrzejem Bery tern.

29.5. Główna procesja Bożego Ciała przeszła przed południem z Katedry Poznańskiej przez Chwaliszewo na S tary Rynek, gdzie przy ołtarzu po10wym odprawiona została Msza Sw., * którą z najmłodszymi kapłanami archidiecezji koncelbrował metropolita poznański ks. arcybiskup Jerzy Stroba.

14 Kronika m. Poznania 4;87

W wieku sześćdziesięciu trzech lat zmarł mgr Edward Idziak, ekonomista, pracownik Zakładów Przemysłu Metalowego-' "H. Cegielski", od 1952 r. m. in. dyrektor ekonomiczny, a w latach 1971-1979 dyrektor naczelny Zakładów. U dekorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

30.5. Inauguracja jubileuszu sześćdziesięciolecia Polskiego Związku Hokeja na Trawie. Rozpoczęły się zawody eliminacyjne do turnieju V Pucharu Europy, z udziałem zespołów: Austrii, Jugosławii, Polski i Włoch.

W sali Wojewódzkiego Ośrodka Informacji Turystycznej otwarto wystawę 60 lat Polskiego Związku Hokeja na Trawie, a w sali konferencyjnej hotelu "Poznań" prezentowano sztuczną nawierzchnię boiska "poligras" .

W związku z zaistniałymi w dniu 28 maja zakłóceniami w dostawach chleba, prezydent Poznania zwrócił się do prezesa Poznańskiej Spółdzielni Spożywców "Społem" Benona Połczyńskiego z poleceniem wyciągnięcia konsekwencji służbowych wobec wszystkich kierowników sklepów, którzy zamówili zbyt małą ilość pieczywa. 31.5. Ponad 8500 tytułów, o nakładzie prawie 8,8 min egzemplarzy, to plon czterdziestoletniej działalności w Polsce Ludowej Drukarni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. O osiągnięciach Drukarni mówił w czasie uroczystości dyrektor Antoni Leśniewski. N a okolicznościowe spotkanie przybyli przedstawiciele władz politycznych miasta, wydawnictw i drukarni z całej Polski. Zasłużonym i wyróżniającym się w pracy zawodowej drukarzom wręczono odznaczenia państwowe, regionalne

Wydarzenia w Poznaniu (31. 5 - 1. 6.)i resortowe. Wśród nich Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowano Czesława Baranowskiego, a Krzyżami Kawalerskimi - Czesława Basińskiego, Tadeusza Dobrzyńskiego i Władysławę Ratajczak. W sobotę poprzedzającą Międzynarodowy Dzień Dziecka prezydent Poznania Andrzej Wituski gościł sześćdziesięcioosobową grupę harcerzy i zuchów. Obecni byli sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Przyjaciół Harcerstwa Stanisław Piotrowicz, sekretarz Rady Stefan Kroma i komendant Chorągwi Poznańskiej Włodzimierz Warchalewski. Wiele imprez dla najmłodszych zorganizowała na Piątkowskich osiedlach Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Były kiermasz handlowy i księgarski, pokazy "czarnej magii", liczne gry i konkursy, występy zapaśników, widowisko lalkowe dla najmłodszych i dyskoteka. Deszcz nie przeszkodził nawet w pokazach modeli latających. Niektóre z imprez zaplanowanych na szkolnych boiskach trzeba było jednak przenieść do sal gimnastycznych. 1.6. Dyrekcja Wielkopolskiego Parku Zoologicznego z okazji Dnia Dziecka udostępniła bezpłatnie ogrody zoologiczne na Białej Górze i przy ul. Zwierzynieckiej.

W "Arsenale" na Starym Rynku odbyła się impreza pL Twórcy dzieciom - dzieci twórcom - zorganizowana przez Biuro Wystaw Artystycznych. Spotkanie trwało siedem godzin. Pokazano dziecięce prace, a zabawkami projektu Stanisława Miszudy mógł się pobawić każdy. Stanisław Mrowiński rysował dziecięce portrety, a Lech Konopiński, Włodzimierz Scisłowski i Marian Orłoń dedykowali swoje książki, które motana było nabyć na kiermaszu. Mimo chłodnego przedpołudnia, wiele dzieci wraz z rodzicami wybrało się na Stadion Gwardyjskiego Klubu Sportowego "Olimpia", gdzie podziwiano m. in. tresurę psów mi -' licyjnych oraz pokaz musztry paradnej orkiestry. Były liczne konkursy sprawnościowe z nagrodami i występ iluzjonisty. Można też było zdać egzamin na kartę rowerową. W Teatrze Polskim premiera sztuki Bolesława Leśmiana PrzYgody Sindbada żeglarza, w reżyserii Marii

Od lewej: Wojciech Siedlecki (Sindbad) i Wojciech Kalinowski (Diabeł Morski)

Straszewskiej, scenografii Jacka Zagajewskiego, z muzyką Jerzego Miliana, choreografią Henryka Konwińskiego (aranżacja: Jan Walczyński) . Poezje Roberta Stillera. W premierowej obsadzie grali: Wojciech Siedlecki (Sindbad) , Wojciech Kalinowski (Diabeł Morski), Mariusz Puchaiski (Wuj Tairabuk), Maria Skowrońska (Korybilla), Renata Husarek (Urgela), Elżbieta Anusik (Kalebasa), Katarzyna Terlecka (Arrnina) , Dorota Lulka- Kocięcka (Piruza), Jolanta Szajna (Chryzeida), Andrzej Szczytko (Mirakies ), Irena Grzonka (Praczka), Janina Jankowska (Królowa Purpurowa), Renata Husarek (Królewna Błękitna), Elżbieta Anusik (Królewna Złota), Katarzyna Terlecka (Królewna Tęczowa), Małgorzata Pieczyńska (Barabaksen - toryna), Olga Dorosz (Arkela), Aleksander Podolak (Kapitan Chwiejba Morza), Sławomir Pietraszewski (Stary Marynarz), Leszek Wojtaszak (Młody Marynarz), Wiesław Krupa (Gruby Marynarz), Piotr Zawadzki (Chudy Marynarz), Stanisław Raczkiewicz (Król Miraż), Michał Frydrych (Degial i Barbel) , Artur Kocięcki (Hindbad). Z poroży artystycznej do Izraela powrócił Zespół Teatru Nowego, pod kierownictwem Izabelli Cywińskiej. Na międzynarodowym Festiwalu Jerozolimskim przedstawił pięciokrotnie widowisko Janusza Wiśniewskiego Koniec Europy. W wieku pięćdziesięciu lat zmarł mgr Władysław Tomaszewski, redaktor naczelny Wydawnictwa Instytu

0%

tu Zachodniego od 1972 r. U dekorowany Krzyżem. Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

2.6. Poznańscy delegaci na X Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej uczestniczyli w seminarium w Międzywojewódzkiej Szkole Aktywu w Naramowicach. Pierwszy dzień upłynął pod znakiem zajęć teoretycznych. W fotoplastikonie przy ul. Czerwonej Armii wyświetlano fotoreportaż Saxon Accept Antoniego Ruta (1986).

3.6. Uczestnicy seminarium dla delegatów na X Zjazd, podzielili się na dwie grupy, z których jedna odwiedziła Zakłady Metalurgiczne "Pornet" , w celu zaznajomienia się z warunkami pracy zatrudnionych tarn robotników. Powitali ją I sekretarz Komitetu Zakładowego Polskiej Zjednoczonej Partii' Robotniczej Janusz Pieszczak i dyrektor Zakładów Ireneusz Pinczak.

W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę poplenerową pL "Tatry" Spółdzielczego Klubu Fotograficznego "Pryzmat" .

4.6. Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 101 nadano imię Jana Brzechwy.

Szkoła ta jest naj starszą tego typu placówką oświatową w Polsce i w*stała założona-w 1897 r. J ej siedziba od lat siedemdziesiątych znajduje się przy ul. Swoboda, gdzie odsłonię# to na frontonie tablicę pamiątkową ku czci pisarza. W Muzeum Narodowym młodzi "artyści" wzięli udział w zakończeniu wojewódzkiego etapu ogólnopol

IWskiego konkursu plastycznego n t. "Moja przygoda w muzeum". Jury nagrodziło 25 prac. Pod przewodnictwem Janusza Brzóski, obradowała na plenarnym posiedzeniu Wojewódzka Komisja Rewizyjna Po 'skiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Informację o działalności Komisji przedstawił wiceprzewodniczący Bogdan Kmieciak.

W wieku sześćdziesięciu szeSClU lat zmarła mgr Zofia Domańska, pierwsza dyrektorka Szkoły Podstawowej Nr 75 w latach 1961 -1965. Udekorowana Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

5.6. Kolegium Wojewody Poznańskiego zajmowało się m.in. oceną wykonania programu urządzania nowych wysypisk odpadów komunalnych i wylewisk nieczystości płynnych w 1985 r.

W przededniu otwarcia LVIII Międzynarodowych Targów Poznańskich przedstawiciele kierownictwa ekspozycji radzieckiej spotkali się z dziennikarzami. Konferencja odbyła się w siedzibie Korni etu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej; gospodarzem był sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Grzegorz Romanowski. Na pytania dziennikarzy odpowiadała Tatiana Strogonowa - szef prasowy ekspozycji. 6.6. Uroczyste podsumowanie konkursu na najlepiej przystrojone okno wystawowe. Za naj ciekawszą uznano'" witrynę przygotowaną przez Bożenę Bittner w sklepie perfumeryjnym przy ul. Głogowskiej 69. N a stokach Cytadeli odbyła się promocja 142 kadetów Szkoły Chorążych Pożarnictwa. Prymusem

Wydarzenia w Poznaniu (6 - 7.6.)

Szkoły został kadet Wojciech Kulpiekrza. Rozpoczęło się XII Polonijne Forum Gospodarcze, z udziałem ok. 100 przemysłowców i handlowców polskiego pochodzenia. Obrady otworzył wicemarszałek Sejmu Marek Wieczorek, który powitał ministra handlu zagranicznego Andrzeja Wójcika, wojewodę poznańskiego Bronisława Stęplowskiego i prezydenta Poznania Andrzeja Wituskiego.

W Urzędzie Wojewódzkim uroczyście wręczono nagrody najlepszym uczestnikom konkursu z dziedziny ochrony środowiska. Trzy pierwsze nagrody zespołowe zdobyły: Zakład Rolny Biernatki (Kombinat Państwowych Gospodarstw Rolnych Łekno), Zakłady Przemysłu Metalowego H.

Cegielski", Odlewnia Żeliwa w Ś emie oraz oddział gnieźnieński Krajowej Państwowej Komunikacji Samochodowej. W salonie wystawowym "Empiku" na Ratajach otwarto wystawę prac Andrzeja Piotrowicza pt. Sexramy.

W Urzędzie Wojewódzkim członkowie Narodowej Rady Kultury minionej kadencji spotkali się z przedstawicielami władz. Spotkaniu przewodniczył wojewoda poznański Bronisław Stęplowski. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Renarda Czajkowskiego. Jako soliści wystąpili polscy kandydaci na Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henrryka Wieniawskiego: Lech Bałaban, Klaudyna Broniewska i Ewelina Pachucka. N a gościnne występy do Zagrzebia i Banjaluki (Jugosławia) wyjechał trzydziestoosobowy zespół Teatru Polskiego, pod kierownictwem Grzegorza Mrówczyńskiego. 7.6. Na StarYIl) Rynku zainaugurowano "Jarmark Swiętojański". Punktualnie z wybiciem godz. 12 na stopniach Ratusza, w towarzystwie halabardników, ukazali się przedstawiciele władz miejskich, z przewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej Stanisławem Antczakiem i prezydentem Poznania Andrzejem Wituskim. Po chwili na płycie Rynku pojawili się przedstawiciele cechów rzemieślniczych i uczniowie różnych fachów. I;Ierold obwieścił o tym, iż "Jarmark Swiętojański" znów ku uciesze mieszkańców i targowych gości królować

Prezydent Poznania Andrzej Wituski (z lewej) i przewodniczący Miejskiej Rady N arodowej Stanisław Antczak (z prawej) w towarzystwie mistrza ceremonii, aktora Rajmunda Jakubowicza (w środku) wkraczają na Stary Rynek. Z lewej dyrektor Biura Rady - Józef Łopaczyk

będzie na Starówce. Prezydent przekazał klucz od wrót grodu w ręce przedstawicieli handlu i rzemiosła. Po chwili pojawiły się przed Ratu

Sceneria jarmarku

szern drabiniaste wozy. Para młodych z zespołu folklorystycznego "Łany" wstąpiła do Ratusza, by zawrzeć związek małżeński. Było to barwne, rozśpiewane widowisko, które uświetniły kapela dudziarska i studenckie zespoły pieśni i tańca. Tradycyjnie już imprezą towarzyszącą Międznarodowym Targom Poznańskim jest Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Kombinacie Państwowych Gospodarstw Ogrodniczych w N aramowicach. Jej otwarcia dokonali wiceminister rolnictwa, leśnictwa i gospodarki żywnościowej Kazimierz Grzesiak oraz wicewojewoda poznański Jan Tomaszewski. W otwarciu uczestniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Zygmunt Kyc. Obecni byli również ambasador Czechosłowacji w Polsce J iri Divis i radca handlowy ambasady Adolf Hynek. W salonach Biura Wystaw Artystycznych w "Arsenale" otwarto wystawę prac dyplomantów Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych pn. Młoda sztuka Poznania. Była ona przeglądem dokonań absolwentów, począwszy od 1979 r. Szczególnie uwypuklone zostały tendencje charakterystyczne dla twórczości lat osiemdziesiątych, tradycyjne malarstwo, grafika, rysunek, rzeźba, tkanina a także przestrzenne formy obrazów przedmiotów, tkanin, eksperymentalne grafiki. W wystawie brało udział 37 artystów i dwie grupy: "Koło Klipsa" i OP'A". Każdy twórca przedstawiał piąć prac lub swoją plastyczną aranżację. W Domu Kultury Drukarza odbyła się akademia z udziałem przedstawicieli ponad pięciotysięcznej rzeszy pracowników po'igrafii z województw: leszczyńskiego, kaliskiego, pilskiego i poznańskiego. U czestniczył w niej sekretarz Komitetu · Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak.

W okolicznościowym wystąpieniu przewodniczącego Rady Koordynacyjnej Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Poligraficznego Dionizego Danielewicza poruszone zostały sprawy środowiska wielkopolskich poligrafów. W uznaniu wie* loletniego trudu i ofiarnej pracy drukarskiej, zasłużeni pracownicy zakładów poligraficznych udekorowani zostali Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski: Franciszek

Kachel, Jan Milejczak, Kazimierz Pańczak i Jan Pietrucha.

Premiera Czarodziejskiego fletu Wolfganga A. Mozarta w Teatrze Wielkim, w reżyserii Janusza Nyczaka, scenografii Michała Kowarskiego (ruch sceniczny Emila Wesołowskiego). Kierownictwo muzyczne spoczywało w rękach Wojciecha Michniewskiego. Chóry przygotowała Jolanta Dota-Komorowska. W premierowej obsadzie śpiewali: Marian

Jolanta Wrożyna śpiewała partię Królowej Nocy

Kępczyński (Surastro), Tomasz Zagórski (Tarnino), Piotr Liszkowski {Kaznodzieja), Lech Algusiewicz (Kapłan I), Jerzy Szalaty (II), Jolanta Wrożyna (Królowa Nocy), Joanna Kozłowska (Pamina) , Barbara Kubiak (Dama I), Elżbieta Ardam (II), Urszula J ankowiak (III), Marcin Bednarek (Papageno), Danuta Trudnowska (Papagena), Jan Czekay (Monostatos), Michał Marzec (Rycerz I), Wiesław Bednarek (II), Piotr Chmiel Bartosz Humupich, Mariusz Zawiej ski (Chłopcy) oraz Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej.

W przeddzień otwarcia Międzynarodowych Targów Poznańskich, minister handlu zagranicznego Andrzej Wójcik na konferencji prasowej przedstawił dziennikarzom ocenę aktualnej sytuacji w handlu zagranicznym. Wojewoda poznański Bronisław Stęplowski przyjął przebywającego w Poznaniu ambasadora nadzwyczaj

"Wydarzenia w

nego i pełnomocnego Nigerii w Polsce Jamesa Tsado Kolo. Gość nigeryjski został również przyjęty przez prezydenta Poznania Andrzeja Wi'" tuskiego. Chór Mieszany In!. Stanisława Moniuszki Spółdzielczości Pracy, pod kierownictwem Antoniego Grochowaiskiego, udał się w podróż artystyczną do Francji. Klub im. Stanisława Strugarka urządził wieczór poświęcony haftom bamberskim przedmieść poznańskich. 8.6. Otwarcie LVIII Międzynarodowych Targów Poznańskich. Przybyli wystawcy z trzydziestu dziewięciu państw (2050 firm zagranicznych). Ekspozycja zajęła powierzchnię ponad 127 tys. m 2. Delegacji rządowej przewodniczył prezes Rady Ministrów Zbigniew Messner. Przybyli ponadto członkowie Biura Politycznego Komitetu Cenralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej: Stanisław Kałkus, Tadeusz Opałko i sekretarz Komitetu Centralnego Marian Woźniak. Obecny był wiceprzewodniczący Rady Państwa Tadeusz W. Młyńczak oraz gospodarze województwa, z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Edwardem Łukasikiem i wojewodą poznańskim Bronisławem Stępiowskim. Gości powitał prezydent Poznania Andrzej Wituski. Oficjalnego otwarcia Targów dokonał minister handlu zagranicznego Andrzej Wójcik. Delegacja rządowa i towarzyszące jej osoby zwiedziły ekspozycję, rozpoczynając od oferty polskiej elektroniki w pawilonie Nr 11. 9.6. Przebywali w Poznaniu minister oświaty i wychowania Joanna Michałowska- Gumowska oraz zastępca kierownika Wydziału Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Filipiak. W siedzibie Komitetu Wojewódzkiego spotkali się z aktywem nauczycielskim Poznańskiego. W spotkaniu tym udział wzięli m. in. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik, wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski, kurator oświaty i wychowania Ireneusz Król, prezes Zarządu Okręgowego Związku Nauczycielstwa Polskiego Edward Szafranek.

W sali koncertowej przy ul. Solnej 12 odbył się uroczysty koncert wieńczący działalność artystyczną Zesoołu Szkół Muzycznych Nr 2 w roku

(7-11.6.)

szkolnym 1985/1986. Wystąpili: Orkiestra Symfoniczna Państwowej Szkoły M uzycznej I stopnia im.

Fryderyka Chopina, pod dyrekcją Zenona Schuberta; Chór Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, pod batutą Andrzeja Niedziałkowskiego, i soliści: Hanna Cieślińska. (fortepian), Marcin Książak (skrzypce), Robert Strzelecki (fortepian), Romana Taszarek (sopran), Mirosława Wyszowska (fortepian). 0.6. W Urzędzie Miejskim prezydent Poznania Andrzej Wituski przyjął delegację miasta Buenos Aires (Argentyna) oraz oficjalną delegację targową z Kilonii i Lubeki (Republika Federalna Niemiec).

Spotkanie I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Łukasika z grupą działaczy Społecznego Komitetu Budowy Parku-Pomnika na Cytadeli oraz T owarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej, poświęcone budowie Dzwonu PokoJU.

Spotkanie pracowników telekomunikacji, w którym uczestniczyli m. in. dyrektor Okręgu Poczty i Telekomunikacji Antoni Karwacki oraz dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Telekomunikacyjnego Henryk Storczyk, było okazją do podsumowania osiągnięć, omówienia trudności oraz perspektyw w tej dziedzinie łączności, a zarazem okazją do zaakcentowania innego ważnego momentu. Tak się bowiem złożyło, że w roku stulecia założenia pierwszego telefonu w Poznaniu zarejestrowano w województwie poznańskim stutysięcznego abonenta. Została nim Wanda Łuczak. Abonentka otrzymała pamiątkowy dyplom. .6. W Urzędzie Miejskim, prezydent Poznania Andrzej Wituski przyjął członków zarządu Towarzystwa Przyjaźni Francusko- Polskiej ze Strasburga, przebywających w Poznaniu z kilkudniową wizytą na zaproszenie poznańskiego zarządu To'" warzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej. W spotkaniu uczestniczył dyrektor Międzynarodowych Targów Poznańskich Andrzej Byrt.

W hali Nr 21 Międzynarodowych Targów Poznańskich rzemieślnicy z Hanoweru (Republika Federalna Niemiec) urządzili warsztat spawalniczy i obróbki skrawaniem przy pomocy narzędzi z dwudziestu firm zachodnioniemieckich. Sprzęt i obsługę de

morustrowali specjaliści polscy 1 niemieccy.

W Teatrze Wielkim wystawiono Czarodziejski flet Wolfganga A.Mozarta całkowicie w wykonaniu studentów Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. Ignacego Paderewskiego. Reżyserował Janusz Nyczak, scenografię projektował Michał Kowarski, a kierownictwo muzyczne spoczywało w rękach Wojciecha Michniewskiego. Grała orkiestra Teatru Wielkiego.

12.6. W Poznańskich Zakładach Farmaceutycznych "Polfa" odbyło się spotkanie klubów współpracy gospodarczej ze Związkiem Socjalistycznych Bepublik Radzieckich. Przybyli konsul Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Igor Borysów oraz wiceprzewodniczący Wszechrosyjskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Dymitr Baranów. Wręczyli oni dwadzieścia cztery medale uznania. Uczestniczyli w spotkaniu prezes Polskiej Izby Handlu Zagranicznego Ryszard Karski i sekretarz Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej Stefan Nawrot.

Sala Biała Urzędu Miejskiego zamieniła się w salę koncertową, chociaż w fotelach dla publiczności zasiadło zaledwie kilkunastu słuchaczy, w tym pięcioro przybyłych z londyńskiej wytwórni programów muzycznych i filmów, realizowanych techniką video "Limehouse Studio". Występowały: Orkiestra Kameralna Polskiego Radia i Telewizji, pod batutą Agnieszki Duczmal, oraz Chór Chłopięcy i Męski Państwowej Filharmonii w Poznaniu, pod dyrekcją Stefana Stuligrosza. Po koncercie odbyło się spotkanie z władzami kulturalnymi miasta, reprezentowanymi przez kierownika Wydziału Kultury i Sztuki Andrzeja Goćwinskiego. Przedstawicie- "Limehouse Studio" o obejrzeli także wykonan'e Requiem Giuseppe Verdiego w Teatrze Wielkim. Obradował IX Wojewódzki Zjazd Ligi Kobiet Polskich. Obradom przysłuchiwali się: I sekretarz Komite

tu Wojewódzkiego Polskiej Zjedno*czonej Partii Robotniczej Edward Łukasik i wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego Maria Grabska- Taczanowska. Sprawozdanie składała przewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego Jadwiga Kośmider. W trakcie Zjazdu sześć działaczek zostało odznaczonych przyznanymi przez Radę Państwa medalami "Za udział w walkach w obronie władzy ludowej'. Zjazd wybrał nowe władze. Ponownie funkcję przewodniczącej powierzono Jadwidze Kośmider. Wiceprzewodniczącymi zostały: Bożena J ankiewicz i Leokadia Skrobała, a sekretarzem - Daniela Kaźmierczak. Prezydentowi Poznania Andrzejowi Wituskiemu złożyli wizytę Horst Praschinger -. pełnomocnik firmy "Kluber Lubrication" z Austrii oraz Bosko Petrov, przewodniczący Rady Miasta Nowy Sad (Jugosławia). Ten ostatni zaproponował nawiązanie stałej współpracy między obydwoma miastami. Plenarne posiedzenie Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grunwald poświęcone problemom oświaty. Obrady prowadził I sekretarz Jan Wojciechowski. Uczestniczyli w nich kierownik Wydziału Oświaty, Nauki i Kultury Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Silski, przedstawiciele Kuratorium Oświaty i Wychowania, sekretarze podstawowych organizacji partyjnych, dyrektorzy szkół w dzielnicy. Obecni byli również delegaci na X Zjazd reprezentujący grunwaldzką organizację partyjną. Wprowadzeniem do dyskusji był referat egzekutywy, przedstawiony przez sekretarza Romualda Pożywiłkę. Dzień Nauki Polskiej na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Dzień Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich na Międzynarodowych Targach Poznańskich upłynął pod znakiem spotkań radzieckich handlowców z polskimi partnerami. Odbyło się spotkanie przedstawicieli Klubów Eksporterów, z których najlepsi otrzymali specjalne medale i dyplomy w dowód uznania dla dotychczasowej działalności. 1-3.6. Pierwszy dzień XVIII Dni Geodezji i Kartografii na Międzynarodowych Targach Poznańskich. W symoozjum uczestniczyło 325 osób wśród nich fachowcy z Japonii i Szwajcarii. Odbył się także pokaz pracy sprzętu specjalistycznego.

Wydarzenia w Poznaniu (13 - 14.6.)

Grupa pięćdziesięciu absolwentów Studium Wiedzy Społeczno- Politycznej oraz wykładowców spotkała się z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwardem Łukasikiem i sekretarzem Grzegorzem Romanowskim. Wręczyli oni absolwentom świadectwa ukończenia Studium oraz nagrody książkowe.

Sekretarze Komitetów Wojewódzkich Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, przewodniczący partyjnych zespołów oświatowych, prezesi zarządów okręgów Związku Nauczycielstwa Polskiego, kuratorzy oświaty i wychowania z województw: gorzowskiego, kaliskiego, konińskiego, leszczyńskiego, pilskiego, poznańskiego , szczecińskiego i zielonogórskiego przybyli do siedziby Komitetu Wojewódzkiego na naradę poświęcaną omówieniu doświadczeń w realizacji ustaleń XXIV Plenum Komitetu Centralnego. Naradzie przewodniczył zastępca kierownika Wydziału Nauki, Oświaty i Postępu N aukowo- Technicznego Komitetu Centralnego Jerzy Filipiak. Obecny był wiceminister oświaty i wychowania Wacław Kiipper. 14.6. Aukcja książek na rzecz odbudowy poznańskiej Palmiarni przyniosła 60 tys. zł. Dzień Polski na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Pełnomocnik Ministerstwa Handlu Zagranicznego Anatol Nowik oświadczył dziennikarzom, iż zdaniem resortu to co działo się w Poznaniu napawa optymizmem co do perspektyw polskiego handlu zagranicznego. Przyjmując za miernik wysokość podpisanych kontraktów można powiedzić, że postawione przed Targami zadania wypełnione zostały z nadwyżką. Wiceminister handlu zagranicznego Helmut Floeth i wiceprezes Polskiej Izby Handlu Zagranicznego Jerzy Szopa także dodatnio ocenili przebieg Targów . Uczestniczyli w spotkaniu sekretarze Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Piotro

wicz i Grzegorz Romanowski, wojewoda poznański Bronisław StępIowsiki i prezydent Poznania Andrzej Wituski. Wręczono puchary i dyplomy jubilatom targowym. Po raz pięćdziesiąty uczestniczyły w Targach Węgry i Wielka Brytania, po raz czterdziesty - Bułgaria, po raz trzydziesty piąty - Japonia i Rumunia, po raz dwudziesty - Turcja. Irytującą klęskę polskiej reprezentacji piłkarskiej w Meksyku opisywano w prasie poznańskiej w różnych formach. "Były jednak zgoła inne jej skutki, które odczuwali w czwartek poznaniacy, chcący rano zdążyć do pracy - żalił się reporter «Gazety Poznańskiej» (14 - 15 VI 1986 r.). - O wiele rzadziej jeździły tramwaje i autobusy. Tajemnica tego wyjaśniła się, gdy powiedziano nam, że zabrakło kierowców i motorniczych do obsadzenia 56 stanowisk. Wczoraj frekwencja była lepsza, gdyż brak wynosił tylko 24 osoby. A zbliża się przecież poniedziałek i mecz (oby nie ostatni) z Brazylią" .

W Parku Kasprzaka odbył się koncert w ramach prezentacji dorobku pracy pozalekcyjnej organizowanego przez Kuratorium Oświaty i Wychowania oraz Pałac Kultury. N a estradzie występowała młodzież Zespołu Szkół Odzieżowych z programem Ubieramy nasze miasto. W ramach prezentacji zorganizowano pokaz mody oraz kiermasz atrakcyjnej odzieży konfekcyjnej i artykułów bieliźniarskich. Do sprzedaży zaoferowano towary o łącznej wartości 3 min zł.

W wieku osiemdziesięciu lat zmarł ks. prałat Marian Frankiewicz, prefekt szkół poznańskich, proboszcz parafii Matki Boskiej Bolesnej, organizator życia duchowego w 1945 r., okupacyjny proboszcz poznański. N a Jeziorze Kierskim rozpoczęły się regaty związane z "Dniami Morza" . W Domu Kolejarza otwarto wystawę kaktusów.

15.6. W Centrum Targowym wręczono Złote »Medale Międzynarodowych Targów Poznańskich przedstawicielom firm, których wyroby uznane zostały za przodujące pod względem technicznym, technologicznym i prezentowanych walorów użytkowych. Przyznano czterdzieści pięć medali, w tym trzydzieści dla wyrobów inwestycyjnych. Polscy wystawcy zdobyli dwadzieścia wyróżnień, firmy poznańskie - dwa. Zakończyła się największa impreza polskiego handlu zagranicznego w 1986 r. N a ekspozycji dominowały urządzenia techniczne oraz technologie oszczędności materiałów i energii. Szczególny nacisk w polskiej ofercie położono na prezentację przemysłu elektro-maszynowego. Dużą ofertę przygotowali spółdzielczość pracy i producenci odzieży, wyrobów skórzanych, ceramicznych oraz tzw. zielone centrale. Największym wystawcą, obok Polski, była Re-,?ublika Federalna Niemiec (12 600 m), wyprzedzająca Austrię (5000 m 2 ) oraz Niemiecką Republikę Demokratyczną Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, Czechosłowację i Szwajcarię.

Przy ul. Szkolnej odbył się pokaz kotów rasowych, zorganizowany przez Stowarzyszenie Hodowców Kotów Rasowych w Polsce. N a stadionie Gwardyjskiego Klubu Sportowego "Olimpia" zorganizowano V Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Pracującej. W wieku osiemdziesięciu jeden lat " zmarł Stanisław N owak, współpracownik "Gazety Poznańskiej" w latach 1954 - 1975, pracownik aparatu politycznego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w latach 1949

-1954, członek Komitetu Dzielnicowego Grunwald w latach 1964 - 1975, radny Miejskiej Rady Narodowej w latach 1969 -1975. Udekorowany Krzyżami Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 16.6. Ostatni dzień "Jarmarku Świętojańskiego". Stary Rynek odwiedziło wielu poznaniaków i gości. Zakończyły się także XIII Poznańskie Targi Staroci. Największą atrakcją dnia była defilada artystów, klownów i zwierząt z cyrku "Arena". Po niej odbyły się występy zespołów artystycznych, a o godz. 18 przedstawiciele rzemiosła, gastronomii i instytucji kulturalnych oddali prezydentowi Poznania symboliczne klucze do miasta. W siedzihie Wojewódzkigo Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego odbyło się spotkanie I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Łukasika z aktywem Stronnictwa. Przedstawił on dotychczasowy plon dyskusji nad projektem Programu Partii, a także nakreślił kierunki poszukiwań efektywniejszych form współdziałania Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego. W "Domu Drukarza" rozpoczęła się dwudniowa giełda ofert pracy dla tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych. Pod przewodnictwem prezesa Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Mariana Króla odbyło się wspólne posiedzenie Prezydium Komitetu z Prezydium Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego.

Wydarzenia w Poznaniu (16 - 18.6.)

Referat wprowadzający do dyskusji przedstawił sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Andrzej Bobrowski.

Z powodu nocnych transmisji te1ewizyjnych z piłkarskich mistrzostw świata w Meksyku, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne przeżywa niewiarygodne kłopoty. Nie wyjechały na trasy komunikacyjne 24 tramwaje i 45 autobusów. Późnym wieczorem został zamknięty dla ruchu Most Marchlewskiego w celu przeprowadzenia kapitalnego remontu. Stan mostu był już bardzo zły. Most ma 185 m długości, a koszt remontu oszacowano na ok. 100 min zł.

17.6. W Wadze Miejskiej uroczyście nadatno imiona szesnastu dzieciom urodzonym w Dniu Zwycięstwa (9 maja). Wśród malców znalazło się sześć dziewczynek, w tym bliźniaczki. Przedstawiciele Państwowego Zakładu Ubezpieczeń wręczyli rodzicom polisy ubezpieczeniowe z dwukrotnym wkładem, a orkiestra kameralna uświetniła obrzęd. Liczne grono kolejarskich rodzin z poznańskiego okręgu Polskich Kolei Państwowych, w których po kilku przedstawicieli różnych pokoleń nosi m und ur kolejarza, uczestniczyło w spotkaniu zorganizowanym dla uhonorowania rodziców, których przynajmniej troje dzieci pracuje na kolei. Wyróżnieni oni zostali - m. in. Urszula i Józef Sznajderowie - złotymi odznakami nadanymi przez ministra komunikacji.

Jtf. II OAZ8TA POZNAŃSKA l? tUWU f Silosei ZNADWĄRTY CO to b Ad Ue diiswj... Zttów iĄtitt mama«!**«* *p»t* ko». C"vrvt «i, « M< jaftomi «IW »te«««« We"rtj. «Se» TM.

e1xKijt; sh pną iW>temSe>>OWi. Ż 7T*? «"1*W*» » '.0<<<,* <t<1 WOlpfth. WuoroJ - m/,«" \, ", f, .

«1"»r 24 ttomwaj« < «oitlslnai»" A a ««bte" dni» Aa""w, ),(". At<<<< t" iw uj «."i, w "łoitiati,.. oiMAJfn:<* <!mżch B»a4w, * 1-, «P«luM)O fo1«!» " Btajj)!«; ("j

Dziennikarskc * Udany kierir stanowisko * Przed nr * Czy pJ

"A co będzie w dniu dzisiejszym - wzdychał -redaktor rubryki Aktualności znad Warty w »Gazecie Poznańskiej« kiedy będziemymieli w »kościach« oglądane dwóch meczów, w tym spotkania Polska - Brazylia?" Pod( przewodnictwem sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grzegorza Romanowskiego, z udziałem wiceprezesa Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka - Ruch" Marka Raczyńskiego, odbyło się posiedzenie Międzywojewódzkiej Rady Konsultacyjnej Przedsiębiorstw. Tematem obrad było funkcjonowanie przedsiębiorstw w Wielkopolsce.

Posiedzenie plenarne Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Nowe Miasto, poświęcone ocenie wykonania zakła. dowych planów oszczędnościowych.

18.6. W siedzibie Urzędu Wojewódzkiego wojewoda poznański Bronisław Stęplowski spotkał się z ks. arcybiskupem Jerzym Strobą - ordynariuszem Archidiecezji Poznańskiej. Tematem rozmowy były stosunki między państwem a kościołem w Poznańskiem. Z przedstawicielami załogi Poznańskich Zakładów Teleelektronicznych "Telkom - Teletra" spotkali się delegaci na X Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej: Jan Kołodziejczak i Andrzej Molenda.

Dyskusja toczyła się głównie wokół spraw gospodarczych i wewnątrzpartyjnych, które będą również tematem obrad zjazdowych. Wiele troski załóg pracowniczych budzą przejawy patologii społecznej. O tych problemach mówiono w Klubie Zakładów Metalurgicznych "Pomet" na spotkaniu z przedstawicielami resortu spraw wewnętrznych Bronisławem Rakowskim i Edwardem Witkowskim. "Dzień Patrona" w XI Liceum 0gólnokształcąeym im. Georgi Dymitrowa. Wystąpił Zespół Estradowy Bułgarskiej Armii Ludowej "Srebrne Gwiazdy" .

Tematem spotkania przedstawicieli poznańskiego środowiska pracowników kul tury z delegatami na X Zjazd: prof. Witoldem Nawrockim - kierownikiem Wydziału Kultury Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz z artystą-plastykiem Antonim Zydroniem stała się próba określenia warunków, w jakich znajduje się polska kul tura w kulminacyjnym okresie dyskusji przedzjazdowej. W spot

kaniu uczestniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jan Maćkowiak. Rozpoczęły się egzaminy wstępne do szkół ponadpodstawowych. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza rozpoczął się kurs przygotowawczy dla ok. 500 maturzystów pochodzenia robotniczo-chłopskiego oraz mieszkańców wsi i małych miast w Wielkopolsce, mających zamiar przystąpić do egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie. 19.6. Ogłoszono wyniki konkursu oddziału poznańskiego Stowarzyszenia Autorów Polskich na szkic o tematyce wielkopolskiej. I nagrodę otrzymał Antoni W. Walczak za pracę pt. Z zachodu nad Wartę, II - red. Maciej Gryfin - Gałązkiewicz za wspomnienie o Stanisławie Walendowskim pt. Ślad człowieka.

W auli Akademii Muzycznej prezentowały się dwa zespoły chóralne: "Cantemus" i "Schola CantorumPosnaniensis" oraz zespół instrumentalny, pod batutą Jadwigi Gałęskiej- Tritt. Solistkami były: Antonina Kowtunów (sopran), Jolanta Podlewska (mezzosopran), Maria Wleklińska (alt). W sali "Empiku" odbyło się spotkanie z czytelnikami "Głosu Wielkopolskiego" z cyklu "Porozmawiajmy o Poznaniu" w całości poświęcone usługom. 20.6. Z okazji trzydziestej rocznicy podpisania układu o wymianie kulturalnej między Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, w Sali Białej U rzędu Miejskiego odbyło się spotkanie, na które przybyli: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik i sekretarz Jan Maćkowiak, wojewoda poznański Bronisław Stęplowski, prezydent Poznania Andrzej Wituski i konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, minister pełnomocny Iwan Bojko. Na zakończenie spotkania wystąpił chór kameralny "Capella Musicae Antique Orientalis" , pod dyrekcją Leona Zaborowskiego. Wzbudzający wiele kontrowersji zamiar zmiany granic administracyjnych Poznania był przedmiotem posiedzenia Kolegium Wojewody * Poznańskiego. Ponadto zapoznano się ze sprawą finansowania prac konserwatorskich przy zabytkach z Centralnego Funduszu Rozwoju Kultury.

W Medycznym Studium Zawodowym Nr 3 odbył się Wojewódzki Zlot Szkolnych Kół Towarzys wa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej. Wzięli w nim udział m. in. kurator oświaty a wychowania Ireneusz Król oraz sekretarz Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Sergiej Bogolubow. Uczniowie aktywnie działający w kołach Towarzystwa uhonorowani zostali odznakami Młodego Aktywisty TPPR. Dla uczestników Zlotu przygotowano także specjalny koncert, w którym wystąpili laureaci eliminacji wojewódzkich konkursów piosenki radzieckiej.

W Muzeum Archeologicznym otwarto wystawę Średniowiecze na Morawach, prezentującą wyniki badań archeologicznych nad zanikłymi już osadami, prowadzonych przez Oddział Archeologiczno- Historyczny Muzeum Morawskiego w Brnie.

W holu Domu Kultury Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" otwarto wystawę grafiki marynistycznej Bożeny H ubickiej. 21.6. Na boisku sportowym oraz w Osiedlowym Klubie "Krąg" przy ul. Findera zorganizowano festyn osiedlowy. Festyn uświetniły występy zespołów wokalnych i instrumentalnych oraz kabaretu seniorów. W czasie festynu dokonano też wyboru najładniejszego ... osiedlowego kundelka. Reprezentanci wszystkich ogniw związkowych zebrali się w auli Liceum Muzycznego na Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo- Wyborczej Związku Nauczycielstwa Polskiego. Przybyli także I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik, wojewoda poznański Bronisław Stęplowski, prezes Zarządu Głównego Związku N auczycielstwa Polskiego Kazimierz P<łat. Prezesem Zarządu Okręgu wybrany został ponownie Edward Szafranek. Zarząd Okręgu odznaczony zo

Wydarzenia w Poznaniu (21 - 22.6.)

stal Medalem "Za zasługi dla oświaty poznańskiej". W małej auli Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyła się., z udziałem kierownika Wydziału Nauki, Oświaty i Kultury Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Je

Jan Wąsicki Tzego Silskiego, rektora prof. dra hab. Jacka Fisiaka i I sekretarza Komitetu Zakładowego Antoniego Szczucińskiego, uroczystość sześćdziesiątej piątej rocznicy urodzin wybitnego specjalisty z dziedziny państwa i prawa polskiego prof. dra Jana Wąsickiego. Szef Urzędu do spraw Wyznań prof. dr Adam Łopatka udekorował Jubilata Orderem Sztandaru Pracy I klasy; uczonemu przekazano list gratulacyjny od sekretarza Komitetu Centralnego Tadeusza Porębskiego. W licznych wystąpieniach okolicznościowych wskazywano na znaczenie prac naukowych Profesora dla pełnej integracji ziem zachodnich i północnych z Macierzą. O pasji badawczej J ana Wąsickiego mówili jego uczniowie, dzisiaj wybitni naukowcy kontynuujący prace swego nauczyciela i mistrza. W Teatrze Muzycznym odbyła się premiera operetki Frederica Loewe'a My Fair Lady, w reżyserii Bogusławy Czosnowskiej, scenografii Małgorzaty Treutler, choreografii Jerzego Wojtkowiaka. Kierownictwo muzyczne Jana Tomaszewskiego. Kierownictwo chóru Jolanta Nowak-Stawowy. W premierowej obsadzie wystąpili: Jerzy Dzianysz (Henryk Hig

gins), Anna Bajerska- Witczak (Eliza Doolittle), Rajmund Woltf (Pułkownik Pickering) , Michał Kuleczka (Fred), Jan Chmaj (Alfred D6blitte), Bogdan Kamiński (Harry), Krystyna Westfal (Jane), Je-ł:zy Wojtkowiak (Tom), Mirosława Swięcicka (Pani Pearee), Teresa Bogdanowicz (Pani

Anna Bajerska- Witczak (Eliza Doolittle)

Eyosford Hill), Jadwiga Kurzewska (Pani Higgins), Jerzy Golfert (Prof.

Zoltan Karpathy), Katarzyna Góralczyk (Królowa Transylwanii), Bożena Scharf (Lady Boxinton), Marian Wojciechowski (Gap), Sylwester Pucek (Przechodzień z Selsey), Jan Adamczyk (Przechodzień z Hoxton), Maria Tomaszewska (Jego Żona), J anusz Peda (Przekupień I), Marek Czajka (II), Jerzy Bandei (George), Aleksandra Rybacka (Pani Hopkins), Błażej Liezmański (Sekretarz), Barbara Ciernioch (Pokojówka), Maria Hoffmann (Kwiaciarka). 22.6.W okolicach amfiteatru na Osiedlu Piastowskim odbywały się imprezy w ramach obchodów "Dni Morza". Połączone one były z mistrzostwami okręgu poznańskiego w wędkarstwie spławikowym o puchar redakcji "Gazety Poznańskiej" . Na starcie stanęło ok. siedemdziesięciu wędkarzy. Nie mogli się oni jednak pochwalić "taaaką" rybą, lecz tylko wegetującą jeszcze w zanieczyszczonej Warcie "drobnicą". Trafiały się więc przeważnie: płoć, jaś, karp i ukleja, a największe okazy wyżyły po ok. 700 g. Występy zespołów artystycznych z ratajskich placówek

kulturalnych przeplatane były aukcją fantów. Obchody "Dni Morza" zakończyła impreza wiankowa. Czterysta junaczek i junaków z Ochotniczych Hufców Pracy złożyło ślubowanie przed pomnikiem Armii "Poznań". "Dzień otwartych drzwi nauki dla praktyki", m. in. w Instytucie Ochrany Roślin przy ul. Miczurina. Na Stadionie im. 22 Lipca popisywał się mrożącymi krew w żyłach wyczynami kaskader Jan Bruce J arnieson z Australii. M. in. skoczył z wysokości 35 m w stertę kartonów grubą oik. 5 m.

W wieku osiemdziesięciu czterech lat zmarł Stanisław Nowicki, współorganizator tajnego harcerstwa w byłym zaborze pruskim. 23.6. W sali bankietowej hotelu "Polonez" zainaugurowano "Dni kuchni bułgarskiej" . W Pałacu Kultury kierownictwa Kuratorium Oświaty i Wychowania oraz Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego podejmowały grupę "olimpijczyków" wraz z ich nauczycielami. Olimpijczycy reprezentowali 17 500 uczniów szkół średnich i podstawowych, którzy brali udział w olimpiadach przedmiotowych, konkursach przedmiotowych, przeglądach artystycznych. Kurator oświaty i wychowania Ireneusz Król wręczył laureatom nagrody książkowe. Dyplomy z podziękowaniem za pracę przygotowującą uczniów do olimpiad i konkursów otrzymało ponad czterdziestu nauczycieli. II Zjazd Rady Międzywojewódzkiej Federacji Związków Zawodowych Pracowników Rolnictwa. Delegaci wybrali dwudziestu siedmiu przedstawicieli na II Krajowy Zjazd oraz dziesięciu delegatów na II Zgromadzenie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Piłkarze Gwardyjskiego Klubu Sportowego "Olimpia" spotkali się z I sekretarzem Komitetu W ojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwardem' Łukasikiem, wojewodą poznańskim Bronisławem Stęplowskim oraz prezydentem Poznania Andrzejem Wituskim. Serdeczne gratulacje z okazji awansu do I ligi złożył im Edward Łukasik.

W Szkole Letniej Kultury i Języka Polskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza rozpoczął się kurs, w którym uczestniczyło trzynastu Amerykanów.

W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę prac Heinricha Riebesehla (Republika Federalna Niemiec). Rola prawników w tworzeniu prawa, była tematem plenarnego zebrania Zarządu Wojewódzkiego Zrzeszenia Prawników Polskich. Referat wygłosił prof. dr Zbigniew Radwański.

HB

W wieku czterdziestu szeSClU lat zmarł doc. dr hab. Klemens Matulewicz, prodziekan Wydziału Ekonomiki Produkcji i Obrotu w latach 1981 - 1984, prorektor do spraw nauki i doskonalenia kadr Akademii Ekonomicznej. 24.6. W Centrum Targowym odbyła się obrona prac magisterskich studentów Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, przygotowanych z myślą o zastosowaniu nowych rozwiązań plastycznych i architektonicznych na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Kierownictwo Targów

Wydarzenia w Poznaniu (24 - 28.6.)z zainteresowaniem zapoznało się z pracami, które w przyszłości być może znajdą zastosowanie praktyczne. "Rok polski" folklorystyczny cykl imprez dla dzieci organizowany przez Pałac Kultury zainaugurowała impreza Hej, sobótka, sobótka nawiązująca do ludowych obrzędów świętojańskich. Wystąpiły Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego "Mała Wielkopolska" i Kapela Dudziarzy Wielkopolskich. Z okazji trzydziestolecia studiów z zakresu technologii drewna w Akademii Rolniczej, rozpoczęła się tam trzydniowa sesja naukowa, poświęcona omówieniu różnych aspektów wykorzystania drewna. Z inicjatywy Komitetu Środowiskowego Budownictwa Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Komitetu Dzielnicowego Stare Miasto zrodził się pomysł wybudowania na Osiedlu Jama III Sobieskiego, szkoły która będzie nosić imię X Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Powołano Radę Budowy, z I sekretarzem Komitetu Dzielnicowego Andrzejem Rakowskim. Staromiejskie zakłady pracy zadeklarowały pomoc. Szkoła ma posiadać dwadzieścia cztery oddziały i dwie sale gimnastyczne. Wielką płytę połączy się z ceramiką. Inwestorem jest Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa, a wykonania podjął się Poznański Kombinat Budowlany Północ. N astąpiło przekazanie placu budowy generalnemu wykonawcy. 25.6. De' egaci Wielkopolskiego Związku Producentów Ryb spotkali się na III Okręgowym Walnym Zjeździe, aby dokonać oceny swej działalności w latach 1982 - 1986. Przedstawiciele 190 spółdzielni remontowo-budowlanych, które są członkami Ogólnokrajowego Porozumienia Branżowego, odbyli ogólne zebranie sprawozdawczo -wyborcze. Sesja Dzielnicowej Rady N arodowej Nowe Miasto poświęcona była ocenie realizacji Programu Wyborczego. Omawiano także stan i perspektywy gospodarki komunalnej. Zapewnienie ładu, bezpieczeństwa i porządku publicznego - oto podstowowe tematy sesji Dzielnicowej Rady Narodowej Jeżyce.

26.6. Prawie 4 tys. członków Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej i młodzieży niezrzeszonej wybierało w czterdziestu trzech zakładach pracy, "Najlepszych mistrzów-nauczycie

li i wychowawców młodzieży". Spośród ponad 600 kandydatów, tytuły najlepszych przyznano w zakładach pięćdziesięciu czterem oso bom Trzy z nich otrzymały tytuł "Zasłużony mistrz - nauczyciel i wychowawca młodzieży". Podczas, podsumowania wojewódzkiego plebiscytu okazało się, że laureatami zostali: Janusz Błażejczak, Florian Bździel, Marek Danek, Jan Izydorek, Zbigniew Jankowski, Ryszard Jarmułowicz, Stanisław Łukasiewicz, Hanna Mackiewicz, Zdzisław Miczuga, Florian Mizgalski, Marian Panek, Zofia Skrzypczak i Edmund Zimny. Pamiątkowe dyplomy wręczyli laureatom sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Piotrowicz i przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Związku Henryk Przybylski. W Sali Białej Urzędu Miejskiego wręczono doroczne Nagrody Dziennikarskie im. Marcina Kasprzaka. N a uroczystość przybyli sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grzegorz Romanowski, wojewoda poznański Bronisław Stęplowski i prezydent Poznania Andrzej Wituski. Laureatami zostali: Olgierd Błażewicz ("Głos Wielkopolski") i Józef Modrzejewski (Poznański Ośrodek Telewizji). Nagrody wręczyli Bronisław Stęplowski oraz Andrzej Wituski. Spotkanie uświetnił recitalem pianista Andrzej Tatarski. XIV Sesja Miejskiej Rady N arodowej poświęcona była ocenie działalności samorządów mieszkańców J eżyc i Starego Miasta. Po zapoznaniu się z informacją o przeniesieniu niektórych ekspozycji branżowych z Międzynarodowych Targów Poznańskich do innych miast, radni podjęli uchwałę wyrażającą sprzeciw wobec takiej praktyki, bowiem może to osłabić pozycję Poznania w gronie europejskich miast targowych. Ponadto radni zapoznali się z informacją o wykonaniu planu budownictwa mieszkaniowego. .6. W wieku siedemdziesięciu dziewięciu lat zmarła Maria Turczynowicz, muzykolog i etnograf, członek Komitetu Redakcyjnego Dzieł Wszystkich Oskara Kolberga, redaktor Korespondencji Oskara Kolberga wydanej w latach 1965-1968. 28.6. Uroczystości trzydziestej rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956. W godzinach przedpołudniowych złożo

no kwiaty pod tablicami pomiątkowymi przy Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski", Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego, Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym i in. oraz na grobach na Cytadeli. Kwiaty składali przedstawiciele dzielnicowych i zakładowych rad Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, organizacji politycznych i społecznych, załóg pracowniczych. Główne uroczystości odbyły się o godz. 12 na pi. Adama Mickiewicza. U stóp pomnika Poznańskiego Czerwca 1956 stanęły poczty sztandarowe zakładów pracy oraz warty robotnicze i młodzieżowe. Znicz zapalił i przemówienie wygłosił przewodniczący Społecznego Komitetu Obchodów Edmund Taszer. Pod pomnikiem kwiaty złożyli jako pierwsi członkowie delegacji Zakładów "H. Cegielski": Edmund Taszer, Józef Jankowski i Bogdan Majtas, następnie członkowie Społecznego Komitetu Obchodów, przedstawiciele Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, delegacja Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, przedstawiciele władz administracyjnych Poznania i województwa, organizacji politycznych i społecznych oraz ponad stu zakładów pracy. Uroczystość zakończono odegraniem Międzynarodówki. Zakończyła się jedna z naJWIększych operacji technicznych prowadzonych w mieście - budowa mostu kolejowego i osienasetmetrowej dwukierunkowej estakady biegnącej nad doliną Warty w rejonie Karolina i N aramowic. Przedstawiciele Zachodniej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych i Zakładów Budownictwa Kolejowego zameldowali o oddaniu do użytku tej newralgicznej części obwodnicy poznańskiego węzła kolejowego. W uroczystości wzięli udział: członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkus, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Stanisław Piotrowicz, wiceminister komunikacji Andrzej Gołaszewski, wojewoda poznański Bronisław Stęplowski oraz wiceprezydent Poznania Bogdan Zastawny. W Klubie im. Włodzimierza Pietrzaka przygotowano koncert pieśni i psalmów Mikołaja Gomółki i Hektora Villa-Lobosa w wykonaniu Chóru Kameralnego "Jeunesses Musicales" , pod dyrekcją Małgorzaty Kwaśnik - Chmielewskiej.

W kościele Karmelitów koncertowały orkiestra symfoniczna i Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej oraz śpiewacy: Grażyna Flicińska, Katarzyna Suska, Tomasz Zagórski i Czesław Gałka - wykonując pod dyrekcją Stefana Stuligrosza Litanie Ostrobramskie S tani - sława Moniuszki. Sześćdziesięcioosobowa delegacja poznańska, z-I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Edwardem Łukasikiem, udała się na X Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej do Warszawy. W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę prac Petera Rathmanna (Republika Federalna Niemiec). 29.6. Na pi. Katedralnym odbyły się uroczystości religijne z okazji dwudziestolecia obchodów Millenium, połączone z uczczeniem trzydziestej rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956. Mszę pontyfikalną odprawił metropolita krakowski ks. kardynał Franciszek Macharski, homilię wygłosił prymas olski, ks. kardynał Józef Glemp. Spiewy wykonały Poznański Chór Katedralny, pod dyrekcją ks. Zdzisława Bernata, oraz Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Stefana Stuligrosza.

30.6. Radni Dzelnicowej Rady Narodowej Grunwald rozważali na sesji udział grunwaldzkich zakładów pracy w zagospodarowaniu dzielnicy. Spotkanie arbitrów społecznych, podczas którego nowo powołani zło

Wydarzenia w Poznaniu (30.6.)

żyli ślubowanie, a doświadczeni długoletnią pracą otrzymali dyplomy przyznane przez prezesa Państwowego Arbitrażu Gospodarczego. Uwieńczenie podjętego w kwietniu zjazdowego czynu Kombinatu Budowlanego Centrum na Osiedlu Rusa. Kolejna "szesnastka" na tym osiedlu, przekazana została do użytku sześć miesięcy przed terminem. Mel

dunek o zakończeniu prac budowlanych złożył sekretarzowi Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisławowi Piotrowiczowi i wojewodzie poznańskiemu Bronisławowi Stęplowskiemu kierownik budowy Tadeusz Bekas.

Zebrał: Kronikarz

50 LA T

TEMU

W KRONICE MIASTA POZNANIA

Zeszyt czwarty 1937 r, z datą 14 grudnia, uznany zosltał przez redakcję za j ub i l e u s z o w y {Rocznik XV), o czym świadczyła na czerwono odbita piętnastka na okładce, w skromniuteńkim wieńcu laurowym. Jeszcze skromniejszy był komentarz red. Zygmunta Zaleskiego i(s. 347 - 348), zakończony słowami: "Zamykając piętnasty rocznik »Kroniki«, idziemy w przyszłość pełni nadziei, że pismo nasze służbę swoją spełniać będzie coraz sprawniej i znajdzie rezonans coraz głębszy". Bardzo cenne natomiast okazały się zestawienia typu statystycznego i bibliograficznego, opracowane przez Bronisława Wiełrzychowskiego i Andrzeja WojtkowskiegOi.

KRONIKA MIASTA POZNANIA

KWARTALNIK POŚWIĘCONY SPRAWOM KULTURALNYM MIASTA POZNANIA. ·

(OrgoA- Towarzystwa Miłelnttów Miasta Poznania)

15 Kronika m. Poznania 4/87

50 lat temu

Zeszyt otwierały dwie rozprawki: prof. dra Adama Skałkowskiego Tragedia Babińskiego i Kamila Kantalka Antoni Duś Z Poznania i jego proces. W "Zapiskach" natomiast ukazała się bardzo drobiazgowa informacja Apoloniusza Basińskiego o poznańskiej kolei konnej (1880 - 1898), nistety bardzo niechlujnie też napisana. Żadna Z dotychczasowych monografii o Poznaniu - pisał na wstępie autor - żaden przewodnik, ani żadne zbiorowe wydawnictwo tak polskie, jak i niemieckie, nie omawia wplywu zalożenia kolei żelaznej w Poznaniu na rozwój sieci ulicznej i nowych dzielnic Poznania. Nawet w prasie nie by lo opisu uroczystości otwarcia dworców poznańskich. Zapewne cenzura prasowa nie pozwalala o tym pisać. Pierwszy dworzec Starogardzki mieścil się tam, gdzie dziś restauracja Ogrodu Zoologicznego, a więc w obrębie wsi podmiejskiej Jeiyce, gdzie zostal wybudowany w latach 1845 - 48.

Polacy nie interesowali się koleją, bo nie chcieli polączenia Z Berlinem. Z dworca Starogardzkiego szla kolej na Szczecin z odgalęzieniem w Starogardzie do Berlina, a od 1857 r. linię przedIużono ze Szczecina przez Poznań do Wroclawia. Krótszą linię do Berlina przez Frankfurt wykończono w 1870 r. i to pociągnęlo za sobą wybudowanie dworca na Górczynie - Łazarzu. W 1872 r. zamknięto dworzec Starogardzki dla ruchu osobowego, a w 1879 r. także dla ruchu towarowego. W 1872 r. otworzono bowiem linię kolejową do Torunia. Ruch osobowy skoncentrowano na Górczynie. Zarazem stary tor kolei Starogardzkiej zniesiono i stworzono dla nowego toru nasyp o bardzo niebezpiecznym zakręcie. Wreszcie powstala w 1875 r. linia Z Poznania do Kluczborka i dworzec Kluczborski na Wildzie. Dopiero w 1879 r. n astąpilo otwarcie dworca centralnego w tym miejscu, gdzie on się dziś znajduje. Stworzenie centralnego dworca umożliwilo uruchomienie tramwaju konnego w 1880 r. Byla to w historii Poznania pierwsza poważniejsza próba regulacji ruchu ulicznego ['..J Dotąd Poznań byl jednym Z najgęściej zaludnionych miast w Europie. Stworzenie taniej komunikacji sklonilo ludzi niejednych do obrania sobie mieszkania poza murami i walami fortecy poznańskiej - na Jeiycach, Górczynie i Wildzie, które to wsie dopiero w 1900 r. wlączone zostaly do Poznania [...] Dwaj przedsiębiorcy budowy kolei zamieszkali w Berlinie Otto Reymer i Masch, zawiązali w styczniu 1880 r. spólkę jawną Z siedzibą w Berlinie i uzyskali dnia 30 czerwca tegoż roku koncesję dyrekcji w Poznaniu na budowę kolejki konnej Z prawem eksploatacji przez 35 lat. Koncesja przewidywala m. in. tor Z Szeląga do Dębca [...] Aktem notarialnym Z dnia 7 maja 1880 r., podpisanym przed notariuszem Mehringiem w Poznaniu, wlaściciel cegielni w Starolęce, Rudolf Reymer zostal plenipotentem firmy koncesjonowanej. Już przed terminem zapowiedzianym, bo dnia 30 lipca 1880 r., otwarto kolej konną na przestrzeni 1,5 kilometra od dworca centralnego ulicami Dworcową, Kaponierą, Sw. Marcina, pi. Wolności, Nową do Starego Rynku. W kilka dni później otworzono trasę ulicami Woźną, Garb ara m i, Wielką, Chwaliszewem do Tumu [...] Pierwszy mzesząc kolejki przyniósl straszliwy deficyt. Przewieziono 5832 osoby i uzyskano zbioru 633,40 mk. Przedsiębiorca przerazil się pustek i bojkotu polskiego. Dyrektor Reymer przyszedl do redakcji "Dziennika Poznańskiego" i przyrzekI, że zaprowadzi polskie napisy na przystankach, polski plan ruchu i wstawi jednego konduktora Polaka. Skwapliwie kazal o tym napisać w prasie niemieckiej. "Dziennik Poznański" zająl potem przychylne stanowisko.

W dniu 25 sierpnia 1880 r. Reymer i Masch sprzedali koncesję nowo zalożone

mu towarzystwu akcyjnemu Z siedzibą w Berlinie pod nazwą "Pferde-Eisenbahn-Gesellschaft' które przejęła kolej Z dniem 30 sierpnia 1880 r. Kapitał towarzystwa wynosił 1 250 000 mk w 2500 akcjach po 500 mk. Posiedzenia Spółki odbywały się w Berlinie, dywidendę wypłacał bank żydowski w Berlinie. Z tego widać, że większość akcyj tramwaju konnego w Poznaniu znajdowała się w Niemczech. Tramwaj konny rozporządzał w 1880 r. następującym taborem: 20 wagonów oso A bowych (12 zamkniętych z ławkami na 12 osób i stojących miejsc 12, 4 wagony zamknięte po 16 miejsc siedzących i 12 stojących, 4 wagony otwarte po 28 miejsc siedzących i 6 stojących). Cały tabor osobowy mógł pomieścić 536 osób. Poza tym były dwa wagony robocze, wóz do soli i wóz bagażowy. Wartość wozów obliczono na 72 700 mk. Koni wykazuje sprawozdanie za p.erwszY rok obrachunkowy Z 1881 r. - 74, które towarzystwo kupiło od spółki Reymer i Masch, płacąc przeciętnie 800 mk. za sztukę, razem 59 200 mk. Były to konie duńskie, nie przyzwyczajone do naszego klimatu zmiennego i towarzystwo poniosło duże straty, gdyż konie padały na influenza. Z 74 zakupionych koni musiano pod koniec roku 22 wykreślić bo albo padły, albo tak się ochwaciły na nogi, że trzeba je było sprzedać. Dokupiono 13 koni, tak że na 1882 r. przeszło 65 koni wartości 47 295 mik; [...] Wartość torów żelaznych długości 9693 m oszacowano na 966 410 mk w 1881 r. Ktoś na tym szacunku dobrze zarobił. W sprawozdaniu za 1882 r. sieć kolejowa podana jest na 5400 m. Skasowano szyny na ul. Sw. Marcina i Ratajczaka, przeprowadzając ruch przez ul. Pierackiego [dzisiaj Lampego] z ul. 27 Grudnia. W 1884 r. sieć kurczy się do 3500 m wskutek skasowania bocznej linii. W następnych latach położono drugi tor na pi. Wolności i na Kaponierze. Personel kolejki liczył 45 osób. Z tego było 15 konduktorów i 15 furmanów. Po 1 czerwca 1881 r. zredukowano liczbę furmanów. Po 1 czerwca 1881 r. zredukowano liczbę furmanów do 12, a konduktorów do 13. Administracja składała się Z dyrektora i inŻYniera, sekretarza i książkowego. Na torze było trzech kontrolerów, w stajni 10 stajennych, dwóch uprzątaczY wagonów i czyścicieli lamp. Późniejsze sprawozdania wyliczają 4 kowali, samych Polaków. Początkowo mieściła się dyrekcja na Sw. Marcinie. Wydatki personalne wynosiły około 40 000 mk rocznie. We wrzesnlU 1880 r. nabyto najplerw dwie morgi na Jeżycach, na terenie zamkniętego dworca Starogardzkiego przy ul. Gajowej. W 1881 r. mieścił się tam dom inspektora, stajnia na 80 koni, remizy na 20 wagonów, kuźnia, ustęp i pompa [...j Wydatki za 1880 r. wynosiły 89 920 mk, a dochody 85 780 mk. A więc był deficyt.

Od dnia 1 sierpnia 1880 r. do 31 lipca 2881 r. przewieziono 810 818 osób. Największy ruch był we wrześniu 1880 r., bo 103 422 osoby [...] W 1890 r. rozpoczęła się zmiana szyn. Stare szyny, umocowane na drewnianych progach, wymieniono na szyny typu "Phoenix' oprawne w żelazo. Regularny ruch kolejki w pierwszych latach istnienia został niejednokrotnie na kilka tygodni przerwany na pewnych odcinkach, i tak w r. 1888-9 wskutek powodzi, która zalała trasę od Starego Rynku do Tumu. Przerwy powodowały również zmiany nawierzchni wówczas dokonywanych. Wystarczy powiedzieć, że kładzenie granitowej kostki od dworca do Starego Rynku trwało od 1886 r. do 1892 r. [...] Jednak w 1889 r. nieprzewidzianie spółka mogła zredukować 12 koni, gdyż na trasie od dworca do pi. Wolności, po ułożeniu kostki granitowej, zamiast 2 koni - wystarczył jeden jako siła pociągowa; jedynie od Starego Rynku pod górę szedł zaprzęg dwukonny, a nawet trzykonny [...] Aby pokryć straty wynikające Z przewozu osób, spółka dokupiła zwykłych wozów spedytorskich [...] już w 1883 r. ośmiu firmom dowożono towary wagonem na

15'

5 O lat temuszynach. Poza tym otrzymała spółka od miasta koncesją na wywóz śmieci do 1891 r., kiedy miasto przejęło wywóz na własny rachunek. W 1891 r. spółka założyła linię omnibusową do Jeżyc i znów bez kalkulacji kupiono trzy wozy; a dwa, po 14 miejsc każdy, wykazały się aż nadto wystarczające [...] W 1896 r. położono tor do Jeżyc, kasując omnibus. Tor do Jeżyc szedł Z ul.

U/jazdowej, ul. Zwierzyniecką, Kraszewskiego, Jeżyckim Rynkiem, ul. Dąbrowskiego do narożnika ul. Polnej. Również położono tor do Wildy, która dotąd miała połączenie omnibusowe prywatnego przedsiębiorstwa Starkowskiego. Tor ułożono ze Starego Rynku przez ul. Wrocławską na pi. Św. Krzyski.

Dnia 6 marca 1896 r. otworzono kolejkę elektryczną Z dworca do Tumu, dnia 9 kwietnia do Górczyna (końcowa stacja ul. Niego lewskich) , 19 maja do Wildy. Na tym zamykają się dzieje tramwaju konnego w Poznaniu. Sieć jej w końcu wynosiła 11 530 m.

Spółka kolejki konnej w 1896 r. zmieniła swoją nazwę. Przedtem nazywała się "Posener Pferde- Eisenbahn-Gesellschaft' a teraz ,J>osener Strassenbahn". Spółka kolejki konnej wybudowała też elektrownię na Grobli. Zaprowadzenie kolejki konnej miało niewątpliwie także pewne ujemne cechy dla poznańskich dorożkarzy, którzy zapewne w przewadze byli polskiej narodowości. Część ich straciła zajęcie, a pozostali utracili część dochodu, bo musieli obniżyć taryfę. Przejazd Z dworca na Stary Rynek, po zaprowadzeniu kolejki kosztował 50 fenygów. Na ogół jednak zaprowadzenie kolejki było pomyślne dla rozwoju miasta. Cena biletu tramwaju konnego wynosiła na krótkich przestrzeniach 10 fenygów, a na całych 20 fenygów, nocą podwójnie. Kurs wagonów odbywał się za dnia co 6 minut, nocą co 30 minut [...] Październik 1937 r. okazał się "czarnym miesiącem" dla wielu znakomitych poznaniaków. W dniu 13 października zmarł w wieku czterdziestu ośmiu lat, reporter i podróżnik Kazimierz N owak ("Przed półtora rokiem Kazimierz N owak powrócił do Poznania, gdzie nie mogąc odzyskać zdrowia po przebytych w Afryce chorobach głównie malarii, wkrótce zmarł"). W dniu 19 października, w wieku dziewięćdziesięciu lat zmarł Aleksander Cielecki prezes Stowarzyszenia Weteranów 1863 r. - ostatni w Poznaniu weteran powstania styczniowego. W dniu 24 października zmarł w wieku pięćdziesięciu sześciu lat dr Zbigniew J erzykowski, starosta powiatu poznańskiego od 1930 r. W dniu 27 października w wieku siedemdziesięciu lat zmarł w Batorowie pod Poznaniem gen. Józef Dowbor-Muśnicki, naczelny dowódca Armii Wielkopolskiej (1919).

Kronika ważniejszych wydarzeń obejmowała okres od l czerwca 1937 r. Odnotowano w niej: Przyjazd wycieczki Polaków z Ameryki (3 VI); Inaugurację cyklu koncertów Jetnich w parku Wilsona (10 VI); Brak wody w mieście z powodu upałów (12 VI); Inaugurację Kongresu ku czci Chrystusa Króla (25 VI); Jubileusz 25-1ecia Biblioteki im. Kraszewskiego (1 VII); Odroczenie (powtórne) wyborów do Rady Miejskiej (23 VII); Zgon redaktora "Kuriera Poznańskiego" Adama Piotrowskiego (1 VIII); Otwarcie kursu literatury polskiej dla cudzoziemców (2 VIII); Otwarcie wystawy malarstwa Jana Wronieckiego w "Salonie 35" (12 IX); Otwarcie targów jęczmienia browarnianego (22 IX); Otwarcie wystawy Sztuka-Kuńaty- Wnętrze (3 X); Otwarcie wystawy ogrodniczej (15 X).

N a końcu zeszytu zamieszczono notatkę z działalności Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania: 1. Dnia 28 października 1937 r. odbyło się w sali posiedzeń Rady Miejskiej pierwsze powakacyjne zebranie Towarzystwa, któremu przy licznym udziale obecnych przewodniczył prezes p. radca Z Zaleski. Ciekawy referat n.t. "Nieszczęsna Julia Molińska- Woykowska" wygłosiła p. mgr Maria Frelkiewiczówna. Referentka w wy

czerpującym odczYcie podała losy nieszczęśliwej pary cyganerii poznańskiej, przedstawiając na podstawie krytycznego rozbioru prac i dokumentów źródłowych w nowym świetle tę nieszczęsną postać. W wolnych głosach poruszono kilka spraw dotyczących ruchu ulicznego, odnawiania gmachów publicznych itp. 2. W poczet członków zapisani zostali: 292. Apoloniusz Basiński, dziennikarz i 293. dr. J. Laudo w icz, lekarz Z Poznania [pisownia oryginalna].

Zebrał: Kronikarz nik także jubileuszowy - dwudziesty. Otwierała zeszyt rozprawka Barbary Górskiej poświęcona etnografowi Kazimierzowi Szulcowi (1825 -1887). Za nią następowała polemika Szczęsnego Dettloffa z artykułem Joanny Eckhardt zamieszczonym w zeszycie 1/47 "Kroniki". Dettloff opatrzył swój tekst tytułem Poznański malarz Adam Swach, ale był to tylko pretekst do krytycznego osądu Materiałów do historii sztuki i kultury Z kronik 00 Franciszkanów poznańskich pióra J. Eckhardt. Obotk ciekawostek o ostrodze z Lubonia (Witold Hensel) i Pioltrze Wawrzyniaku jako stypendyście (Witold Jakóbczyk), Marian J. Mika uzupełnił swój artykuł Orzeł nad Poznaniem zamieszczony w zeszycie 1/45 niezwykle ważnymi szczegółami: W roku bieżącym wobec ukończenia stalowej konstrukcji wieży postanowiono orła całkowicie odremontować. W obu skrzydłach znajdowały się dawne dokumenty (dotychczas nieznane) Z czasów renowacji ratusza w r. 1911. Pierwszy - pergaminowy umieszczony w miedzianej tulejce pochodzi Z firmy B. Ziółkowski z Poznania, która orła odnawiała, oraz drugi - zwykła kartka papieru, na której dwaj rzemieślnicy tejże firmy uwiecznili swoje nazwiska. Treść tych dwu dokumentów podaję w dostawanym brzmieniu: "R.P. 1911 podczas renowacji ratusza poznańskiego zdjęto orła polskiego, by zaopatrzyć go w nowe okucie żelazne i przytwierdzić nowemi nitami miedzianemi. Prócz jednego oka nowego nie został orzeł w żadnej jego części zmienionym ni też odnowionym. Żelazny drąg, naokoło którego orzeł się obraca, został świeżo odkuty podług wzoru starego, jak również zadano nowe łożyska. Na życzenie przedłużono drąg o 1,800 mm, by na wierzchołku umieścić koronę nową Z miedzi ręcznie wykutą i mosiądzem lutowaną, zaś pod takową miedzianą wstęgę Z napisem niemieckim. Prace te wykonała fabryka: B. Ziółkowski i Ska. T.z o.p. w Poznaniu przy ul. Wk. Berlińskiej 87 pod kierownictwem inżynierów: Czesława Perzyńskiego i Jana Kontza. ÓWczesnymi wspólnikami firmy są: Franciszek Jankowski, Maryan Pietrzyński, Irena Z Piekuckich Rontzowa i Tomasz Zapłacki. Poznań d. 15. XI. 1911 r." Pod pieczątką firmy umieszczono podpisy obu inżynierów C. PerzYński - Rontz. i Drugi dokument brzmi następująco: " Tęgo orła otnawiali Pan Leon Nowak kowal i Wojciech Kaczmarek kotlarz Z Fa b erki Pana Ziółkowskiego. Poznań dnia 21

40 lat t TM u elistopada 1911 roku. Tę koronę robieła Firma Parna Ziółkowskiego Z Poznania 1911 " (pisownia oryginalna).

W "Dziale bieżącym" zeszytu Zdzisław Grot komentował otwarcie Biblioteki T owarzystwa Przyj aciół Nauk (15 X 1947 r.): Przemówienie okolicznościowe wygłosu dr Jan Baumgart, który wraz Z Anielą Koehlerową głównie przYczYnił się swoją pracą do uporządkowania tej zabytkowej biblioteki, skanadalicznie przez okupanta rozgrabionej i zniszczonej. Gdy się zważY, ile trudu kosztowało doprowadzenie tak zdewastowanego księgozbioru do stanu użYwalności, nie sposób nie wyrazić pełnego uznania dla bibliotekarzY, którzY w brudzie i w znoju dołożYli wSzYstkich starań, aby umożliwić jak najszYbsze korzYstanie Z książek szerokim masom studiujących oraz pracownikom naukowym.

Dziś, gdy na szczęście minęły lata grozY i wojennego zniszczenia, praca w Bibliotece zaczYna wkraczać na normalne tory. Są już czYtelnicy (pierwszYm korzYstającym Z biblioteki po wojnie była Maria Wicherkiewiczowa), już idą książki w świat a do księgozbioru napływają coraz liczniej nowe nabytki, głównie drogą wymiany, która jest zorganizowana na dużą skalę i obejmuje zarówno instytucje naukowo-wydawnicze w kraju, jak i zagraniczne. Tu wymienić wypadnie kontakty Z Francją, Czechosłowacją, Rosją Radziecką, Holandią, Szwecją, Szwajcarią, Belgią, Włochami, Austrią, Norwegią, Danią, Anglią i Stanami zjednoczonymi Ameryki Północnej. W rubryce "Życie kulturalne" Stanisław Krokowski skomentował wydarzenia "artystyczno-literackie miasta Poznania" (1 VII - l XI 1947 r.) a Janusz Powidzki - postąp prac konserwatorskich głównie na Starym Rynku.

Zebrał Kronikarz

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1987.10/12 R.55 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry