SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1987.10/12 R.55 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

ARTYKUŁY

Zbigniew Z akr z e w s k i - Fenomen pracy organicznej w Poznańskiem pod zaborem pruskim. (Wykład na uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa Akademii Ekonomicznej w dniu 4 IX 1986 r.). .5Zdzisław K a n d z i o r a - Porozmawiajmy o Poznaniu (1985 -1986) 15

MATERIAŁY

Zdzisław N o w a c ki - Dzwon Pokoju. A n e k s: Akt erekcyjny 3 3 Elżbieta K n a c h - Woj c i e s z y k - Wybory do Rady Miejskiej w Poznaniu (4 X 1925 r.). An e k s y: Listy kandydatów; Rada Miejska; Kluby w Radzie Miejskiej; Spis deputacji, komisji i innych ciał kolegialnych, w których pracowali radni Rady Miejskiej; Radni w komisjach i deputacjach 59»

ZYCIE KULTURALNE

Tadeusz Ś w i t a ł a - Teatr Muzyczny w Poznaniu w latach 1981 -1986 .

85,

KRONIKA

Laureaci Nagród Milan K w i a t k o w s ki, Janusz M ark i e w i c z, Marian S t r e n k - N agrody Miasta Poznania w dziedzinie kultury i sztuki za rok 1985. Części pierwsza (Wiktor Buchwald, Włodzimierz Kamiński, Janusz Nyczak, Jan Olejniczak, Feliks Wagner, Stefan Wojneckd). .121

Jubileusze

Henryk O l s z e w s ki - Antoni Czubiński - szkic do portretu Uczonego 13T

Sprawozdania

Marian G e n o w e fi ak - XV Sesja Miejskiej Rady Narodowej (25 IX 1986 r.) 145

Kro n i kar z - Wydarzenia w Poznaniu w 1986 r. Część druga - 5 O lat temu w "Kronice Miasta Poznania" · - 40 lat temu w Poznaniu Raptularz Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 225 .231 .233

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1987.10/12 R.55 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry