KRONIKA MIASTA POZNANIA 60-967 POZNAN, pi.'KOLEGIACKI 17 tel. 785-455

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1987.10/12 R.55 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

KOMITET REDAKCYJNY Andrzej Wituski (przewodniczący)

Andrzej Goćwinski, Władysława Klawiter, Stanisław Kłys, Józef Łopaczyk, Marian Olszewski, Hanna Rubas, Tadeusz Świtała, Lech Trzeciakowski, Magdalena Warkoczewska, Zbigniew Zakrzewski, Jerzy Ziółek

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Andrzej Goćwinski (przewodniczący), Stanisław Kłys, Józef Łopaczyk, Marian Olszewski, Tadeusz Świtała i Magdalena Warkoczewska

REDAKTOR Tadeusz Świtała

WARUNKI PRENUMERATY Instytucje i zakłady pracy w miastach, w których znajdują się siedziby oddziałów RSW "Prasa- Książka- Rucli", zamawiają prenumeratę w tych Oddziałach instytucje i zakłady pracy zlokalizowane w miejscowościach, gdzie nIe ma Oddziałow RSW "Prasa- Książka- Ruch" i na terenach wiejskich, opłacają prenumeratę w urzędach pocztowych l u doręczycieli osoby fizyczne zamieszkałe w miastach - siedzibach OddzIałów RSW "Prasa- Książka- Ruch" opłacają prenumeratę wyłącznie w urzędach P_Qcztowych nadawczo-oddawczych właściwych dla mIejsca zamieszkania prenumeratora. Wpłaty dokonują- użyąjąc blankietu wpłaty na rachunek bankowy miejscowego Oddziału RSW "Frasa- KSlążka- Ruch".

Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę przyjmuie RSW ,l'TPrasa-Książka-Ruch' Centrala Kolportażu Prasy i WyClawnictw ul. Towarowa 2 , 00958 warszawa, konto NBr XV Oddział w Warszawie nr 1153-20l04D-139-ll. Prenumerata ze zleceniem wysyłki za granicę pocztą zwykłą jest droższa od _prenumeraty krajowej o 50% dla zleceniodawców indywidualnych i o lW% dla zlecającycfi instytucji i zakładów pracy. Terminy ,v.rzyjmowania prenumeraty na kraj i za granicę: do dnia 10 listopada na I kwartał, I połrocze roku następnego oraz cały rok następny. Cena egzemplarza - 50 zł. prenumerata roczna - 200 zł.

Egzem]!larze zeszytów zdezaktualizowanych można nabywać w RSW "Prasa-Książka-Ruch", Przedsiębiorstwo Upowszechniania Prasy i Książki, Oddział Rejonowy Poznań-Wschód, ul. Zydowska 2/3.

Okładkę projektował

I Zbigniew Kajal

Wydano na zlecenie Wydziału Kultury Sztuki U rzędu Miejskiego w Poznaniu

Printed in Poland WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE - POZNAN 1988 Wydanie I. Nakład 2900+100 egz. Ark. wyd. 18,1; ark. druk. l4,875+wklejka. Druk ukończono w styczniu 1988 r. Zam. nr 44/87 B-3 Zlec. druk. 300;234DRUKARNIA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

PL ISSN 0137-3552

ISBN 83-210-0769-4

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1987.10/12 R.55 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry