1,1\PISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1928 R.6 Nr4

Czas czytania: ok. 4 min.

.I\\-. Senator wojewoda \Vybicki, pełnomocnik rządow) i naczelnik siły zbrojnej departamentu poznailSkiego odezwą swoją pod dniem wczorajszym uwiadomił podprefektów wszystkich powiatów o przed_ sięwziętych środkach w celu przyspieszenia narodowego uzbrojenia Im obronie kraju. Zechcesz \V. W. Mość Pan, jako dowódca siły zbrojnej swego powiatu udać się natychmiast do stołecnego miasta tego powiatu i wspólnie z pOdprefektem pl'zedsięwziąść wszystkie 'Sposoby. jakie mu jego światło, obywatelstwo, gorliwość, najściślejsze w ostatku odpowiedzialnośl z własnej osoby i majątku podadzą, żeby bez żadnego zawodu, którego żadna przyczyna wymówić nie zdoła do dniy naznaczonego wyrażoną liczbę zbrojnych tak konnych jako i piechotnych dostawił na miejsce 'w powyżej .J\'. ;\;aczelnika ol1ezwi(' I'OzkL zane, a to tym sposobem: 1. Jak się tylko zbierze dziesięciu konnych, lub pieszych uzbl'Ojonych JWW. Hotmistrze wyznaczą tak pierwszych jak drugich dziesit:t.ników i dadzą im rozkaz udać się na miejHce przeznaczenia do zgro madzenia siły zbrojnej ich poviatu, podprefekci wydadzą kartę podrÓiną z wyznaczeniem pt:'lPÓW, konni maszerować winni mil, piecho(ni mil 3. 2. JWW. Hotmistrze zalecą i dadzą baczenie, żeby konni mieli worki, zdolne umieścić żywność i furaż na trzy I1ni najmnie,j, pas, tOl'by do żywności, koszul e. t. c. :1. JW'W. Rotmistrze wezwą osobiście wszystkich oficerów wyszłych ze służby i tym każą udać się natychmiast <10 Poznania do 1;:0mendanta i organizatora siły zbl'ojnpj, oprócz tych, których by uznali potrzebnemi sobie do pomocy. L Ciż naczelnicy powiatowi umocowani wezwać obywateli osiadłych w powiecie sobie do pomocy, od której nikomu nie jesi wolnI) wymówić pod odpowiedzialnością w sądzie wojennym za wszystkie Złł skutki, wyniknąć mogące z oporu lub opóźnienia: Oprócz iych najistotnie.jszych obowiązków, zatrudnia się z rÓwną gorliwością JW"-. Rotmistrze następującemi szczegółami: 1. Zlustrują gwardję narodową w obręhie powiatu zna,jdującą się.

Opisze dokładnie stan siły, umundurowanie i uzbrojenie, a magistrat' złożą role imienną i to \vHzystko w jaknajkrótszym czasie prześla 110 szt.abu jeneralnego rio Poznania. 2. Przełożą gwardjom świętość ich powołania, jakim jest ohowiązek bl'Onienia własnych 110m ów i grobow swych ojców, przedstawi: inl świet.ny przykład gwardjów francuskich, które swó,i kraj zbawily i które nieprzerwanie strzegą hrzegów pailstwa francuskiego od napaści Anglików. Jeżeliby się znajdowali ochotnicy, chcący wyjśtw pole wraz z strzelcami, opatrzą ich potrzehnemi rozkazami i imiona ich podadzą do jeneralnego sztahu, żehy były znflnemi nietyłko w departamencie, lecz i w całym kraju. Przejrzą, jeżeli stosownie 110 uchwały Rady Stanu pod dniem 16 m. b. 8 artykułu 2 gwardje są powiększone i spisane i czyli w niedostatku ognistej broni są opat.rzo nI'. \" piki i halabanly i o tern dokładny pol1adzą raport do jeneralne

5.

KRONIKA MIASTA POZNANIAgo sztabu, polecając naj usilniej podprefektom niezwłocznie dopełnić tej woli rządu. 3. Zapewnia się, czyli słupy alarmowe wszędzie są postawione lub odnowione, czy tak, jak być powinny, to jest obwinione słomą, umaczaną w smole i z beczką smolną na wierzchu. Czyli gwardje wiejskie są urządzone i uzbrojone podług przepisu powyższego Rady w tym 8 art. 3. i dokładny o tern dadzą raport do sztabu. 4. Przejrzą magazyny żywności i furażów, ich stan prześlą do jenęralnego sztabu. 5. Wezwie obywateli wszelkiego stanu do podania o przeciągu 24 godzin, jeżeli jaką kto broil lub amunicję, to jest proch, ołów, siarkę lub saletrę posiada. Po podaniu takowych artykułów, nikomu nie wolno w najmniejszej części takowych artykułów, pod jakimkoL wiek pozorem użyć, bez wyraźnego na piśmie umocowania Rotmistrzów lub podprefektów, ktobykolwiek takowe artykuły utaił lub je zniszczył, uważany będzie jako niszczący sposoby obrony krajowej. .jako zdrajca króla i ojczyzny przez sąd wojenny sądzony.

6. J"VW. Rotmistrze są umocowani użyć znajdujących się w powiecie amunicji na przysposobienie ładunków dla gwardji narodowej na koszt publiczny, a dla strzelców i jazdy powiatowej na koszt właścicieli. Do każdej broni ognistej, tak dla gwardji narodowej, jako i strzelców po 80 ładunków, a dla jazdy, mającej broń ognistą, po ładunków 40. W niedostatku form do kul, mają być podług kalibrt). wyklepane sztaby z ołowiu i przecięte na pieńki w jakości zwyczajnej kuli, ładunki gwardji narodowej złożone hęrlą u podprefektów luh u burmistrzów. 7. Gdziekolwiek znajdują się komendanci' miast, a pod ścisłą odpowiedzialnością maja, na każde wezwani!' rotmistrzów powiatowych we wszystkiem im być do pomocy. 8. Trzecia część strzelców powiatowych ma być opatrzona w si!'kiery. 9. JWW. Rotmistrze spiesząc się gorliwie z dopełnieniem włożonych na nich obowiązków, ze w'Szystkich szczegółów im poleconych niezwłocznie prześlą raport do sztabu jeneralnego i w ciągłej z nim zostawać będą korespondencji. Na dzieil zaś 30 m. b. każdy znajdować się powinien przy swojej chorągwi i dalszych czekać rozkazów. 'V kwaterze głównej w Poznaniu, 24 kwietnia 1809.

.J. S.

DWA OPISY LITKUPU Z AKTóW PO ZNAŃSKICH 1).

Judicium forense feria quinta ante festum s. Agnetis proxima (14. 1.) Anno 1551 celebratum.

CONTRACTUS DOCTORJS SEBASTIANI CUM STnUCIO.

Advocatus et Scabini iurati Civitatis Posnaniensis testatum flłci

1) o litkupie p:,r. monografię D 'I b k o w s k i e g o. Litkup. It lakte odpcwiednie ustępy WPrawiA prywatnem polskiem tegot autora. por. też mói artykuł pod tyto Litkup Kurjer Poznański 1927. nr. 42. .

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1928 R.6 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry