J 50

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1987.07/09 R.55 Nr3

Czas czytania: ok. 21 min.

Wydarzenia w Poznaniu (25 - 28.2)kiel, a w dziedzinie poezji Adam Kaczmarek. W spotkaniu uczestniczył m. in. konsul Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Jurij Bobrowickij.

W auli Akademii Muzycznej koncertował Oktet Dęty Wyższej Szkoły Muzycznej i Teatralnej z Hanoweru (Republika Federalna Niemiec). W repertuarze znajdowały się dzieła Wolfganga A. Mozarta. 26.2. Spotkanie wojewody poznańskiego Bronisława Stęplowskiego z zarządem oddziału wojewódzkiego Polskiego Komitetu Solidarności z N arodami Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej, kierowanym przez przewodniczącego Andrzeja Malinowskiego. Przez półtora roku członkowie Młodzieżowego Klubu na Dębcu - pracownicy Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" remontowali pomieszczenia w starym forcie na Dębcu. Dzięki temu, własną siedzibę otrzymał Klub Działalności Podwodnej "Barakuda". Z tej okazji odbyło się spotkanie inaugurujące działalność Klubu w nowej siedzibie. Uczestniczył w nim przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej Henryk Przybylski.

W województwie poznańskim przebywała delegacja Komitetu Centralnego Węgierskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej, której przewodniczył Laszlo Ballai. W godzinach rannych odbyło się spotkanie w Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, podczas którego sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Stanisław Piotrowicz zapoznał gości z sytuacją społeczno-gospodarczą w województwie oraz podstawowymi kierunkami pracy partyjnej. Węgierscy goście zwiedzili Fabrykę Silników Okrętowych oraz Fabrykę Wagonów w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" .

Ostatnim etapem przedkongresowej dyskusji o problemach i zadaniach poznańskiego środowiska naukowego było spotkanie przedstawicieli władz z delegatami na III Kongres Nauki Polskiej. Władze województwa reprezentowali: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Jan Maćkowiak, wojewoda poznański Bronisław Stęplowski i przewodni

czący Wojewódzkiej Rady N arodowej Tadeusz Czwojdrak. .2. Sesja budżetowa Dzielnicowej Bady Narodowej Nowe Miasto. Obecni byli m. in. wicewojewoda poznański Jan Tomaszewski i wiceprezydent Poznania Zbigniew Habel. Z głównymi założeniami planu i budżetu na 1986 r. oraz komentarzem do nich zapoznał radnych Teofil Grzelczak. Po dyskusji, radni przyjęli plan społeczno-gospodarczy i budżet dzielnicy na rok 1986. Przybył sekretarz stanu w Urzędzie Rady Ministrów Zygmunt Rybicki. W towarzystwie wojewody poznańskiego Bronisława Stęplowskiego oraz przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusza Czwojdraka, spotkał się z Sekretariatem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz uczestniczył w roboczej naradzie kadry kierowniczej administracji państwowej Poznańskiego. W Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" zorganizowano spotkanie związkowców z kilku poznańskich zakładów przemysłu maszynowego, pracujących m. in. dla rolnictwa, z reprezentantami związków rolników. Na plenarnym posiedzeniu Rady Dzielnicowej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Grunwald powołano Dzielnicowy Komitet Grunwaldzki. Przewodniczącym Komitetu został Jan Wojciechowski, I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grunwald. Podczas spotkania członków W 0jewódzkiego Konwentu Wyborczego wiceprzewodniczący Rady Krajowej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Andrzej Elbanowski wręczył im honorowe dyplomy uznania za działalność w kampanii przed wyborami do sejmu IX kadencji. .2. W Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego odbyła się konferencja uczelnianej organizacji partyjnej . Uczestniczyli w niej m. in. przedstawiciele władz politycznych, z członkiem Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Tadeuszem Pisarskim, sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Janem Mielcarkiem oraz I sekretarzem Komitetu Dzielnicowego Stare Miasto Andrzejem Rakowskim,

a także reprezentanci władz uczelni, z rektorem prof. drem hab. J erzym Wojtowiczem. Referat wygłosił I sekretarz uczelnianej organizacji dr Andrzej Kubacki. Podczas konferencji dokonano wyboru dwóch delegatów na wojewódzką oraz dwunastu na dzielnicową, przedzjazdową konferencję partyjną. Plenarne posiedzenie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Tematem były problemy wyższej jakości kształcenia i wychowania. W obradach, którym przewodniczy! sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jan Maćkowiak, uczestniczyli zaproszeni goście, wśród nich członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Stanisław Kałkus, kierownik Wydziału Nauki i Oświaty Komitetu Centralnego Bogusław Kędzia, zastępca kierownika Wydziału Kultury Komitetu Centralnego Mirosław Słowiński. Referat O wyższą jakość kształcenia i wychowania w woj. poznańskim wygłosił sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jan Maćkowiak. Plenum podjęło uchwałę o zadaniach wojewódzkiej organizacji partyjnej w zakresie dalszego dynamicznego rozwoju oświaty. Uczestnicy plenum wysłuchali także informacji sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Stanisława Piotrowicza o przebiegu kampanii przedzjazdowej. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert z okazji sześćdziesięciolecia Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.

1.3. Z okazji trzydziestopięciolecia Państwowego Liceum Muzycznego, w sali koncertowej przy ul. Solnej 12 odbył się uroczysty koncert, z udziałem orkiestry kameralnej, pod batutą Przemysława Pałki oraz solistki Ewy Jakóbczyk-Kandulskiej.

W Sali Błękitnej Pałacu Kultury przeprowadzono eliminacje miejskie do XXV Konkursu Piosenki Radzieckiej. W eliminacjach udział wzięło dwudziestu jeden wykonaw - ców, w tym sześć zespołów wokalno-instrumentalnych. Jubileusz półwiecza pracy w zawodzie rolnika obchodził Marian Mikołajczyk, dyrektor Państwowego Gospodarstwa Ogrodniczego w N aramowicach (od 1953 r.). 2.3. Wracając z Festiwalu Pieśni Politycznej w Berlinie, zawitał do Poz

Marian Mikołajczyk

nania reprezentacyjny zespół Afrykańskiego Kongresu Narodowego "Amandla", złożony z emigrantów politycznych z Republiki Południowej Afryki. Spotkali się oni w Muzeum Archeologicznym z aktywistami poznańskiego oddziału Towarzystwa Przyjaźni Polsko - Afrykańskiej. W studenckim Klubie "Nurt" zakończył się II Otwarty Konkurs Opowiadaczy Dowcipów, który prowadził Zbyszek Książek (Kraków). Jury, pod przewodnictwem Aleksandra Gołębiowskiego, nagrodę (8000 zł w monetach jednozłotówkowych) przyznało Jakubowi Grabowskiemu. N agrodę publiczności zdobył Robert Ludwiczak. Poza konkursem wystąpił siedemdziesięcioczteroletni Kazimierz Fromowicz. Na scenie Teatru Wielkiego rozpoczął występy Centralny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego, prezentując widowisko Za wolność naszą i waszą, w reżyserii Józefa Grubowskiego.

3.3. W Sali Wielkiej Pałacu Kultury przedstawił swój program artystyczny Reprezentacyjny Zespół Pieśni Politycznej Afrykańskiego Kongresu Narodowego "Amandla".

Oddano do użytku, po długotrwałym remoncie, stylową Aptekę Sołacką (ul. Mazowiecka 12). W aptece eksponowane są historyczne instrumenty, meble i wagi farmaceutyczne stanowiące zaczątek przyszłego muzeum farmacji.

Wydarzenia w Poznaniu (3 - 5.3)

W wieku siedemdziesięciu trzech lat zmarł Bernard Klorek, nestor wielkopolskich działaczy piłkarskich, członek honorowy Polskiego Związku Piłki Nożnej, honorowy prezes Klubu Sportowego "Admira" , wiceprezes poznańskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, przewodniczący Wydziału Gier i Dyscypliny. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

4.3. Wręczenie Srebrnych Ratuszy za osiągnięcia w dziedzinie informacji prasowej i radiowej oraz reporterskiej i publicystycznej. Otrzymali je: Irena Tomiakowa ("Express Poznański"), Piotr Borowicz ("Głos Wielkopolski"), Piotr Gabryel (" Wprost") oraz Andrzej Napierała (Polskie Radio). W uroczystości udział wzięli m. in. sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grzegorz Romanowski, wicewojewoda poznański Tadeusz Zając oraz prezydent Poznania Andrzej Wituski. W Zarządzie Wojewódzkim Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej odbyło się, z udziałem przewodniczącej Zarządu Wojewódzkiego Marii Rynkiewicz oraz konsula generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, ministra pełnomocnego Iwana Bojko, plenarne zebranie Społecznego Komitetu Budowy Parku- Pomnika Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko- Radzieckiej, Edward Stachowiak zaprezentował dwudziestopięcioletni dorobek aktywu społecznego Poznania i Wielkopolski. Podczas spotkania szczególnie zasłużonym działaczom wręczono Medale 40-1ecia Polski Ludowej, organizacjom i zakładom pracy natomiast medale pamiątkowe z okazji czterdziestolecia Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej w województwie poznańskim, oraz Medale im. Marszałka Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich Wasilija Czujkowa. .W Teatrze Polskim gościnny występ, w ramach Teatru Rzeczypospolitej, zespołu Teatru Nowego z Warszawy ze sztuką Sławomira Mrożka Rzeźnia, w reżyserii Bohdana Cybulskiego. W głównych rolach grali: Jan Tomaszewski (Dyrektor Teatru), Jerzy Bończak (Skrzypek), Ewa Wawrzoń (Matka), Elżbieta Skrętkowska (Flecistka) i Marek Obertyn (Rzeźnik).

W Urzędzie Wojewódzkim wręczone zostały po raz pierwszy stypendia artystyczne dla młodych twórców. Otrzymało je dziesięć osób. W dziedzinie literatury - Teresa Tomsia; tańca - Sławomir Balcerek; filmu - Krzysztof Magowski; teatru - Krzysztof Deszczyński; muzyki - Zbigniew Kozub, Mariusz Derewecki i Lesław Sałacki; plastyki - Marek Cierniewski, Jerzy Kopeć i Andrzej Banachowski. Wręczając je, przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Stypendialnej Romuald Zysnarski podkreślił, że są one wyrazem nadziei i oczekiwań iż twórcy wykorzystają je dla stworzenia wybitnych dzieł. Gratulacje złożyli stypendystom: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak oraz prezesi związków twórczych i profesorowie uczelni artystycznych. W Izbie Rzemieślniczej otwarto międzywojewódzką giełdę wiosenną wytworów rzemiosła. Dwadzieścia jeden spółdzielni przedstawiło ok. 2500 wzorów.

5.3. Sesja budżetowa Dzielnicowej Rady Narodowej Stare Miasto. Uczestniczyli w niej: wicewojewoda poznański Tadeusz Zając i wiceprezydent Poznania Mirosław Kopiński. Minutą ciszy Rada uczciła pamięć zmarłego zastępcy naczelnika dzielnicy Huberta Łyszczaka. Uchwalono plan społeczno-gospodarczy dzielnicy oraz budżet na rok 1986. W Teatrze Polskim drugie przed

stawienie Rzeźni, w wykonaniu zespołu Teatru Nowego z Warszawy. Orkiestra Kameralna Polskiego Radia i Telewizji, pod dyrekcją Agnieszki Duczmal, udała się w podróż artystyczną do Republiki Federalnej Niemiec. 6.3. W Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie wojewody poznańskiego Bronisława Stęplowskiego z członkami kierownictwa Zrzeszenia Studentów Polskich, z przewodniczącym Rady Okręgowej Leszkiem Różańskim na czele.

Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi z Hanoweru (Republika Federalna Niemiec) przekazało Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem mikrobus wyposażony w specjalny podjazd dla wózków inwalidzkich. Na ręce prezydenta Poznania Andrzeja Wituskiego oraz prezesa Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem dra Józefa Kaliszewskiego dar przekazał Heinz Schroeder. Prezydent Poznania udekorował H. Schroedera Odznaką Honorową Miasta Poznania. I Sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik spotkał się z grupą przedstawicielek organizacji kobiecych: Ligi Kobiet Polskich, Kół Gospodyń Wiejskich oraz Kół Rodzin Milicyjnych i Wojskowych. Obecni byli: przewodniczący Wojewódzkiej Rady N arodowej Tadeusz Czwojdrak i wojewoda poznański Bronisław Stęplowski. Jubileusz siedemdziesięciopięciolecia urodzin obchodził artysta mu

(5-6.3)zyk Ludwik Kwaśnik, od 1945 r. związany z muzycznym Poznaniem, dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2 (w latach 1945-1971 - obecnie Szkoła Muzyczna I stopnia im. Karola Kurpińskiego), założyciel Szkoły Muzycznej na Sródce, skrzypek orkiestry Teatru Wielkiego, członek Kwartetu Polskiego, solista i dyrygent, działacz poznańskiego oddziału Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, prezes Zarządu przez siedemnaście lat.

Od lewej: Bogdan Kamiński (Dworzanin I), Mirosława Święcicka (Dworka I), Barbara Ciernioch (Dworka II), Marek Czajka (Dworzanin II)

W Teatrze Muzycznym premiera bajki-musicalu Lucjana Kaszyckiego Czarodziejski pierścień, w reżyserii i choreografii Zbigniewa Czeskiego, scenografii Liliany Jankowskiej. Kierownictwo muzyczne spoczywało w rękach Ludwika Roka. W premierowej obsadzie grali: Michał Kuleczka (Radek), Czesława Urban (Kot), Jan Chmaj (Pies), Sylwester Pucek (Brat I), Rajmund Wolf (Brat II), Krystyna Kaczanowska (Królewna), Katarzyna Góralczyk (Wróżka), Teresa Bogdanowicz (Czarownica), J erzy Bandei (Herold), Jan Adamczyk (Von Gerber), Antoni Urban l(Von Tulipan), Jan, Rowiński (Król Wazon), Mirosława Swięcicka (Dworka I), Barbara Ciernioch (Dworka II), Bogdan Kamiński (Dworzanin I), Marek Czajka (Dworzanin II), Aleksandra Rybacka (Mysi Król), Jerzy Wojtkowiak (Oset).

Chór Chłopięcy i Męski oraz orkiestra Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Stefana Stuligrosza, udały się w podróż artystyczną do Republiki Federalnej Niemiec.

Wydarzenia w Poznaniu (7 -11.3)

7.3. W przeddzień Święta Kobiet, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik oraz wojewoda poznański Bronisław StępIowski odwiedzili załogi Zakładu Przemysłu Odzieżowego "Modena" i Poznańskich Zakładów Koncentratów Spożywczych "Amino".

Szkoła Podstawowa Nr 16 na Osiedlu Tysiąclecia otrzymała imię Arkadego Fiedlera. N a uroczystość przybyła rodzina A. Fiedlera. Utworzono Izbę Patrona, w której zgromadzono depozyty z puszczykowskiej pracowni-muzeum A. Fiedlera, a także książki ofiarowane przez Wydawnictwo Poznańskie i Wydawnictwo "Iskry". Odsłonięto popiersie Arkadego Fiedlera wykonane przez Józefa Kopczyńskiego. Sesja budżetowa Dzielnicowej Rady Narodowej Grunwald. Rada uchwaliła budżet dzielnicy na rok 1986 w wysokości 1 100 870 000 zł. 8.3. W Sali Wielkiej Pałacu Kultury prezentowali swe talenty estradowe uczniowie szkół opalenickich. 9.3. Inauguracja ogólnopolskich eliminacji do IX Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego. Jako pierwsza wykonała swój program studentka warszawskiej Akademii Muzycznej Anna Korpalska. Obradował III Wojewódzki Zjazd Delegatów Związku Młodzieży Wiejskiej "Wici" . U czestniczyło w nim 147 delegatów. Na zjazd przybyli: członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkus, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik, wiceprezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Andrzej Malinowski, przewodniczący Wojewódzkiej Rady N arodowej Tadeusz Czwojdrak oraz wojewoda poznański Bronisław Stęplowski. Sprawozdanie z działalności Zarządu Wojewódzkiego złożył jego przewodniczący Adam Henke. Dokonano wyboru nowych władz. Przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego został Jerzy Stankowski, sędzia Sądu Rejonowego w Grodzisku Wlkp. Przybyła delegacja Uniwersytetu im. Christiana Albrechta w Kilonii (Republika Federalna Niemiec), pod przewodnictwem rektora prof. dra J osta Delbriicka.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, z cyklu "Stereo i w kolorze" odbył się recital pianistyczny Krzysztofa Jabłońskiego. Wokół jeziora Rusałka odbył się "I bieg Ewy". Mimo niepogody, na starcie stanęło 246 pań: poczynając od najmłodszej sześcioletniej Ani - do najstarszej pięćdziesięciosześcioletniej Bożeny Skibińskiej. N ajszybsza biegaczka - Kinga Szaj pokonała dystans w 20 min, ostatnia przebiegła metę 40 min za nią. 10.3. Z okazji trzydziestopięciolecia działalności, "Empik" przy ul. Ratajczaka otrzymał Odznakę Honorową Miasta Poznania. Wręczył ją kierowniczce Klubu Mirosławie Dziamskiej wiceprezydent Poznania Mirosław Kopiński. Orkiestra Kameralna Polskiego Radia i Telewisji, pod dyrekcją Agnieszki Duczmal, udała się w podróż artystyczną do Limburga (Republika Federalna Niemiec).

W Fotoplastykonie udostępniono wystawę przeźroczy kolorowych (stereoskopowych) Władysława Ruta pt. Pieniny, z cyklu "Krajobrazy polskie". 11.3. W Domu Prasy wojewoda poznański Bronisław Stęplowski spotkał się z dziennikarzami. Przed inauguracją Miesiąca Pamięci Narodowej odbyło się, z udziałem przedstawicieli organizacji kombatanckich, społecznych i młodzieżowych, posiedzenie Wojewódzkiego Obywatelskiego Komitetu Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa.

Przewodniczył wicewojewoda poznańki Romuald Zysnarski. Z podróży artystycznej do Republiki Federalnej Niemiec powróciły Chór Chłopięcy i Męski oraz orkiestra symfoniczna Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Stefana Stuligrosza. Koncertowały m. in. w Duisburgu, wykonując Pasję wg św.

Jana Jana S. Bacha. Uczestniczyli w koncercie soliści: Gabriela Kściuczyk (sopran), Pola Lipińska (alt), Jerzy Knetig (tenor), Jerzy Mechliński (baryton), Piotr Liszkowski (bas).

W wieku dziewięćdziesięciu lat zmarła Halina z Meissnerów J ózefowa Rzóska, inżynier rolnictwa, współpracownica "Poradnika Gospodarskiego" (w latach 1929 -1934), działaczka Związku Harcerstwa Polskiego.

Halina Rzóska 12.3. Zakończył się I etap ogólnopolskich przesłuchań kandydatów na IX Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego. Osiemnastu spośród trzydziestu dziewięciu młodych wiolinistów zostało przez jury, pod przewodnictwem Stanisława Wisłockiego, zakwalifikowanych do II etapu. Inauguracyjne posiedzenie Rady Społecznej Akademii Ekonomicznej.

Prowadził je przewodniczący Rady Andrzej Wituski. Członkom Rady wręczono akty nominacyjne. O najistotniejszych problemach i podstawowych kierunkach rozwoju uczelni poinformował zebranych rektor prof. dr hab. Janusz Piasny. Członkowie Rady zapoznali się także ze stanem budowy gmachu biblioteczno-dydaktycznego. W Sali Malinowej Pałacu Działyńskich odbyło się doroczne walne zebranie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania.

W Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" zorganizowano spotkanie aktywu partyjno-gospodarczego z konsulem generalnym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, ministrem pełnomocnym Iwanem Bojko, poświęcone XXVII Zjazdowi Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Z podróży artystycznej do Republiki Federalnej Niemiec powróciła" Orkiestra Kameralna Polskiego Radia i Telewizji, pod dyrekcją Agnieszki Duczmal. Obok koncertu w Limburgu, Orkiestra dokonała nagrań dla Westdeutscher Rundfunk

Poznaniu (12-14.3)w Kolonii, z udziałem Edwarda Z. Zienkowskiego (skrzypce) i Yasunori Kawahary (kontrabas). 13.3. Posłowie poznańscy: Kazimierz Olesiak przewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Dominik Ludwiczak spotkali się z kierownictwem Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Rozpoczął się II etap przesłuchań kandydatów na IX Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego. Jako pierwszy wykonał swój program Jarosław Lis z Poznania.

XII Sesja Dzielnicowej Rady N arodowej Wilda poświęcona była realizacji wniosków zgłoszonych przez wyborców w czasie kampanii wyborczej do Rad Narodowych. 14.3. Pierwsze posiedzenie Społecznej Rady Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Władze uniwersyteckie reprezentowali: rektor prof. dr hab. Jacek Fisiak oraz I sekretarz Komitetu Uczelnianego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Antoni Szczuciński. Obecny był sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jan Maćkowiak. Naradę prowadził przewodniczący Rady wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski. Aktualny stan rozwoju Uniwersytetu przedstawił prof. dr hab. Jacek Fisiak. Dokonano wyboru wiceprzewodniczących Rady. Zostali nimi: Andrzej Rakowski, prof. dr hab. Gerard Labuda, Jerzy Goździelewski (Kalisz) oraz Piotr Chojnacki (Konin). Funkcję sekretarza powierzono Janowi Guzowi. Po zakończeniu posiedzenia, członkowie Rady zwiedzili plac budowy obiektów uniwersyteckich w Morasku.

W sali sportowo-widowiskowej "Arena" telewizyjne Studio 1 dokonało nagrania programu świątecznego. Widowisko przygotował Marek Jefremienko. Dokonano także wyboru "Miss Studia 1". Została nią dwudziestodwuletnia Bożena Kryczka z Zespołu Pieśni i Tańca "Mazowsze" .

Przedstawiciele nowo wybranego Zarządu Wojewódzkiego Związku Młodzieży Wiejskiej "Wici" spotkali się z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Janem Mielcarkiem. Program Polskiej Zjednoczonej

Wydarzenia w Poznaniu (14 - 15.3)

Partii Robotniczej na X Zjazd byf tematem spotkania aktywu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego z przedstawicielami instancji partyjnych i władz administracyjnych. "Prezydent Andrzej Wituski na spotkanie z handlowcami przyszedł z zeszytem z ... roku 1972 - zanotował sprawozdawca »Gazety Poznańskiej«. - Będąc wówczas kierownikiem Wydziału Handlu, prowadził naradę poświęconą organizacji działalności handlowej w Poznaniu, zaś notatki dotyczyły pewnych uchybień i wydanych podówczas zaleceń. Minęło blisko piętnaście lat stwierdził - a sprawy, wydawało się dawno załatwione, powróciły, przyjęte ongiś ustalenia zanikły, poznański handel cofnął się w wielu dziedzinach do lat i obyczajów bardzo odległych. Gorzkie jest to prezydenckie stwierdzenie [....] Handel w znacznej części spsiał i nie chodzi tu bynajmniej o zaopatrzenie. Stał się brudny, smutny, zapuszczony. Samowola i sobiepaństwo [słowa prezydenta - dop. aut.] w ustalaniu czasu pracy, zamykanie placówek pod byle pozorem, robienie magazynów z sal sprzedażnych, nieprzestrzeganie elementarnych zasad sanitarnych - oto dzisiejszy obraz części wprawdzie tylko placówek handlowych i usługowych, na tyle wszakże znaczącej, by pozwalać na uogólnienie". Mówili o tym - obok prezydenta - przedstawiciele stacji sanitarno-epidemiologicznej, inspekcji handlowej, inspekcji robotniczo-chłopskiej, milicji. Materiały przygotowali też prezydencka Komisja Porządku, Czystości i Estetyki m. Poznania oraz plastyk miejski. (Opubl. 17 III 1986 r.).

W Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej spotkanie grupy nauczycieli preferujących w swojej pracy innowacyjne metody nauczania z przedstawicielami władz polityczno-administracyjnych województwa. Obok gospodarzy - sekretarzy Komitetu Wojewódzkiego Jana Maćkowiaka i Stanisława Piotrowicza przybyli na nie: wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski, przedstawiciele Kuratorium Oświaty i Wychowania oraz władz Zarządu Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego i Wojewódzkiej Rady Postępu Pedagogicznego.

Dowcipny znak-godło "Kurdesza kasztelańskiego" i "Biesiady humorystów" w Kostrzynie Wlkp. pomysłu S. Mrowińskiego

W "Galerii 72" na Starym Rynku otwarto wystawę rysunków satyrycznych Stanisława Mrowińskiego . W Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli otwarto wystawę nowatorstwa pedagogicznego. W wieku siedemdziesięciu trzech lat zmarł Tadeusz Rogalski, meda

lista mistrzostw Europy, reprezentant Polski w boksie, kilkakrotny mistrz Polski, występujący w barwach Klubu Sportowego "Warta", trener od 1947 f. 15.3. Jury ogólnopolskich eliminacji na IX Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego ogłosiło werdykt dwuetapowych przesłuchań. Do udziału w

Konkursie zakwalifikowano (w kolejności alfabetycznej) skrzypków: Mirosława Bocka i Klaudynę Broniewską (Poznań), Izabelę Ceglińską (Łódź), Mariusza Dereweckiego (Poznań), Roberta Kabarę (Kraków), Katarzynę Nawrotek (Katowice), Kazimierza Olechowskiego (Warszawa), Ewelinę Pachucką (Poznań), Dorotę Siudę (Bydgoszcz), Adama Taubica i Beatę Warykiewicz (Katowice) i Jarosława Żołnierczyka (Bydgoszcz). Otrzymali oni stypendia Ministerstwa Kul tury i Sztuki. W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto Międzynarodową Wystawę Fotografii "Fotożart 85". W Teatrze Polskim polska prapremiera sztuki jugosłowiańskiego dramaturga Fadila Hadzicia Żmija, w reżyserii Bogdana J erkovicia oraz Jacka Pazdry i scenografii Żivorada-Żak Kukica (współpraca Barbara Rzemyk), opracowanie muzyczne Macieja Stawujaka. W premierowej obsadzie grali: Stanisław Raczkiewicz (Ante Cakara), Irena Grzonka (Jego żona), Teresa Grenda (Sekretarka), Włodzimierz Kłopocki (Ivo Tusek), Janina J ankowska (Pani Mudroś), Wojciech Siedlecki (Jej syn), Wiesław Krupa (Szef gabinetu), Jolanta Szajna (Petentka), Michał Frydrych (Młodzieniec), Katarzyna Terlecka (Linda), Mariusz Puchaiski (Zamaskowany

Od lewej: Teresa Grenda (Sekretarka), Michał Frydrych (Młodzieniec)

J 57

klient), Andrzej Szczytko (Dziennikarz) . Z okazji dwudziestolecia Wojewódzkiej Rady Postępu Pedagogicznego zorganizowano zjazd nauczycieli -nowatorów. U czestniczyli w nim m. in. członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkus, zastępca kierownika Wydziału Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego Komitetu Centralnego Jerzy Filipiak, wojewoda poznański Bronisław S tęplowski, przewodniczący Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Augustyn Kogut, przewodniczący Krajowej Rady Postępu Pedagogicznego Marian Balcerek, prezes Zarządu Okręgu Związku N auczycielstwa Polskiego Edward Szafranek. Dotychczasowe osiągnięcia Rady wysoko ocenił sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak.

Powołano Wojewódzki Klub Nauczycieli Nowatorów im. Ewarysta Estkowskiego . Na zakończenie zjazdu odbył się koncert, przygotowany przez szkolne i pozaszkolne zespoły artystyczne. W auli uniwersyteckiej odbył się 220 Koncert Poznański. Orkiestrą symfoniczną Filharmonii Poznańskiej dyrygował Renard Czajkowski. Solistami byli: Katia Suska (mezzosopran) i Józef Kański (fortepian). W salach Domu Drukarza otwarto wystawę pt. 30 lat twórczości satyrycznej Stanisława Mrowińskiego. Wśród rysunków znajdowały się

30 lat twórczości satyrycznej

Okładka programu wystawy

Wydarzenia w Poznaniu (15 - 17.3)

karykatury wielu działaczy kulturalnych miasta. Równolegle otwarto ekspozycję książki satyrycznej. W wieku siedemdziesięciu dwóch lat zmarła Wanda Falak-Zielińska artystka-śpiewaczka, pedagog i solistka. Jako jedna z pierwszych, w niezupełnie jeszcze wyzwolnym Poznaniu, w 1945 r. brała udział w koncertach popularnych. W wieku czterdziestu pięciu lat zmarł artysta-plastyk Andrzej J arzembowski, działacz zarządu głównego Związku Artystów Polska Sztuka U żytkowa, przewodniczący Komisji Rewizyjnej poznańskiego Oddziału Związku Artystów Rzeźbiarzy. 16.3. W sali Błękitnej Pałacu Kultury odbyły się eliminacje wojewódzkie na XXV Ogólnopolski Konkurs Piosenki Radzieckiej. Wzięli w nich

udział zwycięzcy eliminacji poznańskich oraz rejonowych. Jury, pod przewodnictwem Benona Hardego, wysłuchało dwudziestu siedmi* wykonawców-solistów. Zaprezentowały się także zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne. Do koncertu laureatów eliminacji wojewódzkich zakwalifikowano trzynastu wykonawców. W wieku siedemdziesięciu czterech lat zmarł Antoni Musielak, kierownik Wydziału Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Urzędu Miejskiego w latach 1958 -1972. Udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 17.3. W wieku siedemdziesięciu lat zmarł Zygmunt Michałowski, były sędzia

Sądu Rejnowego, przewodniczący Wydziału I Cywilnego, działacz sportowy, rzecznik dyscyplinarny Polskiego Związku Hokeja na Trawie, działacz Poznańskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej i Polskiego Związku Filatelistycznego. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 18.3. Otwarcie Targów Krajowych "Wiosna 86". Przybył minister handlu wewnętrznego i usług Jerzy J óźwiak. U czestniczący w otwarciu targów przedstawiciele władz - z wojewodą poznańskim Bronisławem Stępiowskim, sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisławem Piotrowiczem, prezydentem Poznania Andrzejem Wituskim oraz grupą posłów - członków sejmowej Komisji Handlu, Drobnej Wytwórczości i Usług, z przewodniczącym Alojzym Brylem - zapoznali się z ekspozycją targową. Obrady plenarne Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Nowe Miasto poświęcone były zadaniom ideowo-politycznym i wychowawczym w szkołach tej dzielnicy. Prowadził je I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Edmund Bruch. Uczestniczyli w nich m. in. sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jan Maćkowiak, przedstawiciele władz oświatowych miasta, sekretarze szkolnych organizacji partyjnych, dyrektorzy szkół, aktyw oświatowy. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo- Wyborcze Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego. Prezesem nowego zarządu wybrany został Piotr Jasiński. W Klubie im. Włodzimierza Pietrzaka odbyła się prelekcja prof. dra Janusza Pajewskiego pt. Politycy polscy dwudziestolecia międzYwojennego. 19.3. Zakładowa konferencja Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Fabryce Samochodów Rolniczych "Poirno" , z udziałem pięćdziesięciu czterech delegatów. Wybrano jedenastu delegatów na konferencję dzielnicową. W gmachu Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odsłonięto tablicę ku czci prof. dra Józefa Kostrzewskiego. Odsłonięcia dokonali prorektor prof. dr hab. Tadeusz Nowak oraz synowa Józefa Kostrzewskiego - Maria. W uroczystości uczestniczył m. in. wicewojewoda poznański Tadeusz Zając. Przed tablicą wartę zaciągnęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 57, noszącej imię Józefa Kostrzewskiego. Dorobek naukowy Profesora przypomniał prof. dr hab. Jan Żak. N a tablicy wyryto: Profesor Józef Kostrzewski członek rzeczywisty PAN Współzałożyciel Uniwersytetu Poznańskiego, organizator Wydziału Filozofii i pierwszY dziekan Wydziału Humanistycznego, założyciel Instytutu Prehistorii, wychowawca wielu pokoleń prehistoryków. Na scenie Teatru Wielkiego, Polski Teatr Tańca - Balet Poznański Konrada Drzewieckiego przedstawił Wir, do muzyki zespołu Pink Floyd, w choreografii Mirosława Różaiskiego a scenografii Ireneusza Domagały. W premierowej obsadzie tańczyli: Barbara Żelazny, Dominika Antkowiak, Tadeusz Wasilewski i Mirosław Ogórek oraz Katarzyna Babula, Ewa Cymer, Anna Dublaga, Danuta Gaszyńska, Dariusz Goc, Grażyna Grabowska, Przemysław Grządziela, Andrzej Hajducki, Piotr Hurnik, Władysław Janicki, Marta Kluż, Witold Krasucki, Paweł Kromolicki, Jolanta Latanowicz, Jacek Łumiński, Ewa Mostowiec, Ireneusz Muchaiski, Krzysztof Raczkowski, Wacław Rejdych, Joanna Semyńczuk, Ewa Sobiak, Katarzyna Slusarska, Iwona Tadeja, Małgorzata Wołoszyn.

Zgodnie z decyzją prezydenta miasta, pozostawione na ulicach bezpańskie wraki samochodów wędrują - jak ten z ul. Polnej - na cmentarzysko przy ul. Ewangelickiej. Zdjęcie wykonane w dniu 19 marca 1 16 r.

20.3. W klubie "Od N owa" koncertował Zespół "Spirituals and Gospel Singers" . W Sali Tradycji Ruchu Młodzieżowego w Pałacu Kultury otwarto wystawę obrazującą dzieje demokratycznego rewolucyjnego ruchu młodzieżowego. W Sali Odrodzenia Ratusza Po

Wydarzenia w Poznaniu (20-21.3)znańskiego odbyła się uroczystość nadania imion dwunastu dziewczynkom i chłopcom urodzonym w dniu 23 lutego, w czterdziestą pierwszą rocznicę wyzwolenia Poznania. W "Empiku" odbyło się kolejne spotkanie z cyklu "Porozmawiajmy o Poznaniu", poświęcone tym razem problemom rozbudowy terytorialnej miasta, czyli kwestii - czy miasto ma być rozbudowywane w obecnych granicach? Relację z tego spotkania reporter "Głosu Wielkopolskiego" opatrzył tytułem Nie chcemy miasta - molocha. Z poglądem dyskutantów polemizował wiceprezydent Poznania Bogdan Zastawny. W sali konferencyjnej Fabryki Obrabiarek Specjalnych "Ponar- Wiepofama" zawiązano oddział Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Kubańskiej. Na czele zarządu stanął red. Maciej Gałązkiewicz.

W Sali Marmurowej Pałacu Kultury otwarto wystawę fotograficzną zatytułowaną Podróże Krystyny ŁyczYwek. 21.3. Telefoniczną konsultację nad projektem Programu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej na X Zjazd przeprowadził w redakcji "Gazety Poznańskiej" członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Stanisław Kałkus. Zakładowa konferencja Polskiej Zj ednoczonej Partii Ro botniczej w Poznańskich Zakładach Elektrochemicznych "Centra", z udziałem sześćdziesięciu czterech delegatów. Wybrano dziewięciu delegatów na konferencję dzielnicową. W sali konferencyjnej Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyło się seminarium dla aktywu i lektorów poświęcone tezom na X Zjazd. Zakończyły się Targi Krajowe "Wiosna 86".

Cyklem imprez popularyzujących historię i kul turę włoską poznański oddział Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Włoskiej postanowił uczcić 125 rocznicę zjednoczenia Włoch oraz dziesięciolecie działalności Towarzystwa. Obchody rozpoczęto otwarciem w Bibliotece Głównej U niwersytetu im. Adama Mickiewicza wystawy książek o miastach włoskich. W Muzeum Archeologicznym rozpoczęła się konferencja popularnonaukowa.

W Teatrze Lalki i Aktora "Marcinek" rozpoczęły się dwudniowe konfrontacj e scen szkolnych.

Od lewej: Bożena Tychanicz-Hoffmann (Naf-Naf), Jan Harenda (Nif-Nif), Bogdan Jonas (Nuf-Nuf) N a scenie "Marcinka" odbyła się premiera bajki Sergiusza Michałkowa Trzy świnki w reżyserii Zbigniewa Poprawskiego , scenografii Roberta Sobocińskiego, z muzyką Antoniego Mleczki. (Ruch sceniczny - Władysław Janicki). Przekładu dokonała Hanna Ożogowska. W premierowej obsadzie grali: Jan Harenda (Nif-Nif), Bożena Tychanicz-Hoffman (Naf-Naf), Bogdan Jonas (Nuf-Nuf), Jerzy Goldbeck (Wilk), Beata Zyffert (Pory roku). Dyrekcja Okręgu Poczty i Telekomunikacji wprowadziła międzynarodowe automatyczne połączenia telefoniczne z: Grecją, Hiszpanią, Węgrami i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich. Numer kierunkowy Grecji 0-030, Hiszpanii 0-034, Węgier 0-036 i Związku Radzieckiego 0-07.

W wieku siedemdziesięciu osm1U lat zmarł doc. dr hab. med. Franciszek Jaroszewski, nestor radiologów polskich, były kierownik Zakładut. % *

Radiologii Państwowego Szpitala Klinicznego Nr 2, kierownik Zakładu Radiologii Akademii Wychowania Fizycznego w latach 1967-1977.

W Domu Kultury "Pornet" odbył się wojewódzki finał XI edycji Olimpiady Wiedzy Społeczno- Politycznej. Laureatami zostali: Henryk Bączkowski; Jan J amróz, Władysław Mielerczyk i Andrzej Kwaśnik.

22.3. W sali przy ul. Marcelińskiej odbyło się pożegnanie zasłużonych zawodników Wojskowego Klubu Sportowego "Grunwald" Zbigniewa Kuleczki i Zdzisława Ratajczaka.

Dyplomy gratulacyjne wręczył tym piłkarzom ręcznym dyrektor Wojewódzkiego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Kraśnicki. Zakończyły się IX Wojewódzkie Konfrontacje Sceny Szkolnej. Do udziału w nich zakwalifikowane zostały cztery zespoły młodzieżowe oraz dziewięć dziecięcych. Jury, pod przewodnictwem Macieja Tondery , "Złotą Maskę" w grupie przedstawień sceny młodzieżowej przyznało zespołowi "Układ", działającemu przy Młodzieżowym Domu Kultury "Harcówka", za przedstawienie Karą za wasze żYcie, jest wasze życie. "Srebrną Maskę" otrzymał "W arsztat satyry" przy Zespole Szkół Odzieżowych za program zatytułowany Krzyk mody, a "Brązową Maskę" - Zespół ze Szkoły Podstawowej Nr 33 za widowisko poetyckie Edward Stachura. W grupie przedstawień sceny dziecięcej "Złotą Maskę" przyznano zespołowi ze Szkoły Podstawowej w Piotrowie za spektakl Księżniczka na ziarnku grochu, "Srebrną Maskę" otrzymał Harcerski Teatrzyk "Łejery" za program Dali nam szkołę, a "Brązową Maskę" - zespół ze Szkoły Podstawowej w Luboniu.

W siedzibie Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego zakończono konkurs Konwentu Regionalnych Stowarzyszeń Kulturalnych Kujaw, Pomorza, Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej pL Moje działania w kulturze. Jury, pracujące pod przewodnictwem prof. dra Andrzeo ja Kwileckiego, I nagrody nie przy"znało. Dwie równorzędne II nagrody otrzymali: Wanda Kinda (Więcborek, woj. bydgoskie) oraz Edward Juszczyk (Ostrów Wlkp.). Cztery równorzędne III nagrody przypadły: Józefowi Podgorecznemu (Byd

11 Kronika m. Poznania 3;87

VJ\goszcz), Tadeuszowi Beceli (Poznań), Zdzisławowi Szczepskiemu (Zielona Góra) oraz Zdzisławowi Surowieckiemu (Szczecin). W Bursie Nr 4 (ul. Młyńska) odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego. W Sali Białej Urzędu Miejskiego odbył się koncer! radzieckiego duetu fortepianowego Swietlany Kulikowej i Niny Wieliczko. Do Wielkopolskiego Parku Zoologicznego, na specjalnej platformie przyjechał ze Szwajcarii piżmowół, zwierzę z rodziny krętorogich, nie oglądane dotąd w Polsce. 23.3. W Domu Kultury "Orle Gniazdo" zakończyły się eliminacje wojewódzkie na VII Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie. Przystąpiło do nich 22 kandydatów. Jury zakwalifikowało Krzysztofa Antkowiaka i pięcioletnią N atalię Wieczorek. "Złota niedziela". Ale Z prawdziwej jdotej niedzieli" pozostała tylko nazwa zatytułował swoją relację reporter "Expressu Poznańskiego" . 24.3. Niecodziennego gościa podejmowali uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 70 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Pięknej. N a uroczystość zakończenia szkolnego konkursu wiedzy prawniczej pL Prawo znam i przestrzegam przybył minister sprawiedliwości Lech Domerac ki. Centrum Kultury Zrzeszenia Studentów Polskich Akademii Medycznej zainaugurowało spektaklem Pij paf, pij Teatru Daska z Jugosławii "Wiosnę Teatralną Eskulapa".

.3. Inauguracyjne posiedzenie Rady Społecznej Akademii Muzycznej im. Ignacego Paderewskiego. Członkowie Rady wysłuchali informacji rektora doc. Waldemara Andrzejewskiego o stanie i problemach uczelni, a także przyjęli ramowy program pracy. Wybrano prezydium, w składzie: Mirosław Kopiński (przewodniczący), Włodzimierz Kamiński, Mirosław Kwieciński, Eugeniusz Kus (wiceprzewodniczący), Andrzej Goćwinski (sekretarz).

W Komitecie Dzielnicowym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grunwald odbyło się spotkanie konsultacyjne aktywu. O zadaniach partii w zakresie umacniania pańo zdrowie moralne narodu mówił stwa, przestrzegania prawa i walki

Wydarzenia w Poznaniu (25 - 27.3)sędzia Sądu Wojewódzkiego Jacek Sobczak.

Rozwój ruchu związkowego w zakładach pracy był tematem posiedzenia plenarnego Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jeżyce. W obradach, którym przewodniczył I sekretarz Jan usz Zwoździak, uczestniczył wiceprzewodniczący Wojewódzkiego Porozumienia Związków Zawodowych - Antoni Jakubowski. W sali sportowo - widowiskowej "Arena" gościli artyści warszawscy, prezentujący się w cyklu kabaretowym Uśmiech nad Wartą. Program miał tytuł 60 minut na godzinę. Wystąpili m. in. Piotr Fronczewski, Andrzej Fedorowicz, Marian Op ania i Jan Pietrzak. 26.3. Posiedzenie plenarne Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grunwald. W obradach uczestniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Grzegorz Romanowski. W części organizacyjnej posiedzenia dokonano wyboru sekretarza Komitetu Dzielnicowego, którym został Andrzej Ciupa. Uzupełniono także skład egzekutywy. W Pałacu Działyńskich doroczne walne zebranie Instytutu Zachodniego. Omówiono m. in. wyniki pracy w roku 19S5. Wykład pL Ideologia niemieckiej drogi do historiografii wygłosił prof. dr hab. Henryk Olszewski, który wybrany został na prezesa 1Curatorium Instytutu. Przyznano nagrody Instytutu za rok 1985. Otrzymali je profesorowie: Henryk Batowski (I), Bogdan Kroll (II) i Karol Fiedor (III).

W Teatrze Eolskim odbyły się uroczystości związane ze stodziesięcioleciem Teatru. Uczestniczyli w nich: członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkus, wicepremier Zbigniew Gertych, minister kultury i sztuki Kazimierz Żygulski, kierownik Wydziału Kultury Komitetu Centralnego Witold Nawrocki, przedstawiciele władz polityczno-administracyjnych regionu, z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Edwardem Łukasikiem. Obecny był konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, minister pełnomocny Iwan Bojko. Zasłużonym pracownikom Teatru Polskiego wręczono odznaczenia państwowe i regionalne. Zbigniew Gertych udekorował Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski Irenę Maślińską i Sylwestra Korzeniowskiego. Następnie odbyło się galowe przedstawienie Nie-Boskiej Komedii Zygmunta Krasińskiego. W Pałacu Kultury uroczyście wręczono "Białe Bzy" laureatom konkursu na najpopularniejszego aktora. "Bzy" otrzymali: Michał Kuleczka z Teatru Muzycznego, Jacek Różański z Teatru Nowego, Andrzej Marciniak z Poznańskiego Teatru Lalki i Aktora, Mariusz Puchaiski z Teatru Polskiego, Michał Grudziński z Teatru Nowego, Renata Husarek z Teatru Polskiego, Krystyna Cysewska- Pogasz z Poznańskiego Teatru Lalki i Aktora, Justyna Polskowska z Teatru im. Fredry w Gnieźnie i Dominika Antkowiak z Polskiego Teatru Tańca - Balet Poznański.

Zebranie związkowców w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". O zamierzeniach i problemach Związku mówił przewodniczący organizacji Zdzisław Tuszyński. Wręczono odznaczenia państwowe, regionalne i zakładowe. M. in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowany został Władysław Madziarczyk. Za osiągnięcia w publicystyce gospodarczej wręczono N agrodę Dziennikarską im. Hipolita Cegielskiego za rok 1985. Otrzymał ją zespół gazety zakładowej "Nasza Trybuna"- w składzie: Tadeusz Matela, Włodzimierz Kujawa, Edward Modelewski i Krystyna Klimontowicz. W siedzibie Wielkopolskiego Wydawnictwa Prasowego odbyła się narada przedstawicieli wojewódzkich komitetów obrony i inspektorów obrony cywilnej, redaktorów naczelnych oraz publicystów zajmujących się problematyką wojskowo-obronną w dziennikach i czasopismach regionu wielkopolskiego. Problemom zagospodarowania północnego pasma rozwojowego Poznania poświęcona była konferencja naukowa w Akademii Ekonomicznej. Zespół, pod kierownictwem prof. dra Ryszarda Domańskiego, przedstawił wyniki ekspertyzy wykonanej na zlecenie Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego, etapowania oraz kolejności budowy osiedli mieszkaniowych Morasko, Miękowo i Owińska. 27.3. Wiceminister budownictwa, gospo

\ 63darki przestrzennej i komunalnej Bogdan Łysak zapoznał się z zagadnieniami gospodarki komunalnej województwa poznańskiego, spotkał się z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisławem Piotrowiczem, wojewodą poznańskim Bronisławem Stęplowskim oraz prezydentem Poznania Andrzejem Wituskim. Plenarne posiedzenie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej poświęcone głównym założeniom polityki kadrowej. Referat wygłosił I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik. W plenum uczestniczyli m. in. członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Stanisław Kałkus i kierownik Wydziału Polityki Kadrowej Komitetu Centralnego Władysław Honkisz. Sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jan Mielcarek przedstawił projekt uchwały, która przyjęta została jednomyślnie. Zatwierdzono kandydatury na stanowiska kierowników Wydziałów N auki, Oświaty i Kultury Jerzego Suskiego oraz Społeczno- Ekonomicznego Stefana Strożyka. W Pałacu Działyńskich odbyło się walne zebranie Poznańskiego Oddziału Stowarzyszenia "Wisła-Odra". Podczas obrad, którym przewodniczył Jerzy Tyranowski, sprawozdau»

nie z działalności tymczasowego Zarządu Wojewódzkiego przedstawił red. Wiesław Porzycki. Przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego został Wiesław Porzycki, wiceprzewodniczącym prof. dr Antoni Czubiński, a sekretarzem Bożena N awrocka. W Środowiskowym Domu Kultury "Ra taj an" rozpoczął się trzydniowy konkurs filmowców-amatorów pod hasłem "Młoda Polska 86". W salonie Biura Wystaw Artystycznych "Arsenał" otwarta została wystawa będąca przeglądem najciekawszych prac, jakie wpłynęły na XII Ogólnopolski Konkurs Malarski na Obraz im. Jana Spychalskiego. Jury, obradujące pod przewodnictwem Władysława J ackiewicza, zakwalifikowało na wystawę 118 spośród blisko 500 nadesłanych prac. Laureatem XII konkursu został Leszek Waberski (Poznań). Równolegle z wystawą pokonkursową, czynna była wystawa prac Danuty Waberskiej, laureatki IX Konkursu, która zaprezentowała 40 swoich dzieł z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. 28.3. W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę fotogramów Zbigniewa Szyły '(Wielka Brytania).

Zebrał Kronikarz

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1987.07/09 R.55 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry