[J 4

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1987.07/09 R.55 Nr3

Czas czytania: ok. 50 min.

Jubileusze

zacji młodzieżowych i salę zajęć pozalekcyjnych z pracowniami mikrokomputerową i fotograficzną. To ważne, zważywszy, że obecnie w V Liceum kształci się 640 uczniów w 24 oddziałach. Nauka odbywa się w klasach o poszerzonym programie nauczania języków niemieckiego i angielskiego oraz w klasach o profilu biologiczno-chemicznym i matematyczno- fizycznym. "Szkoła pracuje według nowoczesnych metod dydaktycznych - powiedział R. Hanicz - czego efektem są wysokie wskaźniki w przyjęciach absolwentów na wyższe uczelnie, jak również czołowe lokaty uzyskiwane przez naszych uczniów w różnego rodzaju olimpiadach, konkursach i zawodach". Ma tu młodzież warunki do rozwijania talentów i zainteresowań. Służą temu organizacje uczniowskie, koła naukowe, zespoły muzyczne i kółka zainteresowań. Wyróżnia się samorząd uczniowski. Dobrze pracują koła Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, Związku Młodzieży Wiejskiej, Ligi Morskiej, Ligi Obrony Kraju, Młodzieżowego Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania. Szczep Związku Harcerstwa Polskiego zajął I miejsce wśród szczepów hufca wildeckiego. Prężne są sekcje sportowe i nic dziwnego, że raz po raz nazwiska byłych uczniów "Piat*ki" trafiają na listy czołowych sportowców. Do rejestru zespołów i kółek zainteresowań - takich jak: kółko literackie i językowe oraz fotograficzne - wpisała się ostatnio pracownia mikrokomputerowa, co przy tym profilu szkoły nie jest sprawą bez znaczenia.

Pięćdziesiąt lat w życiu szkoły to szmat czasu. Nawet jeżeli rozszarpała go okupacja hitlerowska. Do rejestrów szkolnych wpisano nazwiska ponad 5 tys. absolwentów. Są wśród nich naukowcy i działacze polityczni, artyści i sportowcy, ludzie znani także poza granicami kraju, że wymienimy tu tylko Zdzisławę Donat - solistkę Teatru Wielkiego w Warszawie, Agnieszkę Duczmal - dyrygentkę Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia i Telewizji, Kobietę Roku w skali świata, albo Hannę Ereńską -- arcymistrzynię szachową, reprezentantkę Polski na wielu międzynarodowych turniejach szachowych. One współtworzyły historię szkoły. A zaczęła się ona w 1929 r., kiedy z Gimnazjum im. Dąbrówki wyodrębniono filię neohumanistyczną, z której w dniu 1 lipca 1936 r. - na mocy zarządzenia Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego - utworzono Państwowe Gimnazjum Zeńskie im. Klaudyny Potockiej, z siedzibą przy ul. Młyńskiej 11, pod dyrekcją dr Konstancji Swinarskiej.

Dnia 9 listopada 1936 r. odbyła się skromna uroczystość nadania szkole imienia. Z powodu braku auli, urządzono ją w salce przy kościele , Sw. Marcina. Ufundowano też płytę pamiątkową Klaudyny Potockiej, , wmurowując ją w mury kościoła Sw. Wojciecha i odsłaniając uroczyście 29 listopada tegoż roku.

W nowym gimnazjum, oprócz języków takich jak: łacina, angielski, francuski i nadobowiązkowo niemiecki,' wykładano fizykę, chemię i matematykę. Jak pisze we wspomnieniach pierwsza dyrektorka szkoły, starano się wychowywać młodzież w duchu umiłowania ojczyzny oraz wrażliwości na ludzką nędzę i nierówności społeczne. Opiekowano się biednymi, organizowano akcje zbiórkowe na pomoc dla bezrobotnych i "dary dla wybranych rodzin z najbliższej okolicy". Agresja hitlerowska na Polskę w 1939 r. przerwała działalność szkoły. W roku szkolnym 1938/1939 prowadzono zajęcia w dziesięciu klasach, z ogólną liczbą 300 uczennic. Matury zdały 23 absolwentki. Okazało się, że deklarowane tak zdecydowanie w szkole wychowanie młodzieży w duchu patriotyzmu nie było czczym wyrazem. U "Klaudynek", pod okiem Konstancji Swinarskiej, zorganizowano oddziały samoobrony przeciwlotniczej. Pieniądze przeznaczone na kupno sztandaru szkolnego przekazano na Fundusz Obrony Narodowej. Kiedy do miasta weszły oddziały niemieckie, ratowano polskie książki i pomoce naukowe, aby w czasie okupacji było można prowadzić tajne nauczanie i samokształcenie. Początkowo odbywało się ono w mieszkaniach nauczycieli, gdzie uczennice schodziły się potajemnie na lekcje, z chwilą jednak zaostrzenia represji, organizowane na szerszą skalę nauczanie domowe stało się niemożliwe. Grono pedagogiczne zostało rozproszone, część znalazła się w obozach pracy i więzieniach hitlerowskich. Tragiczna jest lista nazwisk uczennic, które trafiły do obozów koncentracyjnych w Oświęcimiu, Ravensbriick, do kazamatów w Forcie VII, albo też wywiezione zostały w głąb Niemiec na roboty. Bohaterska Lusia Siekierska, wpierw więziona w Poznaniu, została następnie przewieziona do Berlina i tam ścięta. Trwały jeszcze boje o wyzwolenie miasta, kiedy już w drugim numerze "Głosu Wielkopolskiego" ogłoszono zapisy do: "Gimnazjum Klaudyny Potockiej i Dąbrówki przy ul. Przemysława 46". Do pracy zgłosili

Jubileusze

się nauczyciele, którzy przetrwali. Szkoła mogła znowu rozpocząć działalność, chociaż w zastępczym budynku. Pod datą 17 lutego 1946 r. w zachowanej księdze protokołów Rady Pedagogicznej zapisane są wspomnienia Konstancji Swinarskiej o początkach szkoły po wyzwoleniu miasta: "Po sześciu latach przerwy, spowodowanej okupacją, przystępujemy do pracy. Dnia 5 lutego 1945 r. powierzył mi Delegat Rządu organizację Gimnazjum i Liceum im. Klaudyny Potockiej i Dąbrówki. Wobec zniszczeń gmachu przy ul. Młyńskiej, kazano wyszukać odpowiedni budynek. W dniu 10 lutego uzyskałam od Pełnomocnika Rządu pismo zezwalające na zajęcie «Paulinum» przy ul.

Przemysłowej 46".

Dnia 15 marca "Głos Wielkopolski" w notatce Dwa gimnazja żeńskie w Poznaniu otworzYły swoje podwoje donosił: "Po dwóch gimnazjach męskich - im. K. Marcinkowskiego i Bergera - otwarto w Poznaniu pierwsze gimnazjum żeńskie imienia Klaudyny Potockiej j Dąbrówki, które łączy w sobie dwie uczelnie przedwojenne". Dalej opisano przebieg uroczystości otwarcia szkoły przy ul. Przemysłowej. Naukę rozpcczęło 200 uczennic. Pierwsze powojenne grono pedagogiczne składało się z nauczycieli: Hieronima Bąka, Marii Boberskiej, Marii Czekańskiej, Czesławy Firyn, Aleksandry Gedroyć, Gabrieli Herkt- Drzewieckiej, Janiny J aranowskiej, Władysława Karasiewicza, Matyldy Krzemień, Zygmunta Rakowskiego, Konstancji Swinarskiej, Gabrieli Wicentowicz. Kiedy doskwierało zimno, bo budynek nie był opalany, siedziano na lekcjach w płaszczach. Każdy przynosił co miał: zeszyty, przedwojenne książki nawet krzesła. Nauka odbywała się na dwie zmiany. Wiek uczących się był różny - od 16 do 26 lat, dlatego też dla starszych zorganizowano klasy semestralne, które prowadzono do 1947 r.

Maria Bu dasz dyrektorka w latach 1950-1966

Pierwszy po WOJnIe rok szkolny trwał do lipca 1945 r. Od 19 kwietnia 1945 r. powstało, pod kierownictwem Janiny Kamińskiej, Gimnazjum i Liceum im. Dąbrówki.

Zaczęły tworzyć się organizacje młodzieżowe, zespoły artystyczne i kółka zainteresowań, m. in. Związek Walki Młodych, Związek Harcerstwa Polskiego, Towarzystwo Przyjaźni Polsko- Radzieckiej, Polski Czerwony Krzyż, Koło Odbudowy Warszawy, Szkolna Kasa Oszczędności, Szkolny Klub Sportowy. Spragniona wiedzy młodzież garnęła się ochoczo do nauki. Organizowano ogniska o tematyce patriotycznej, spotkania z ludnością podpoznańskich wsi. Nie mogło zabraknąć dziewcząt z "Klaudynek" w pracach żniwnych na wsi, wyjeżdżano na wykopki, zbierano złom. Wtedy też aktywnie włączono się do ogólnopolskiej akcji likwidacji analfabetyzmu. Pierwsze sukcesy na swoim koncie zapisało Szkolne Koło Sportowe: Barbara Lerczakówna zajęła I miejsce w Biegu Narodowym, a później II miejsce w biegu na 60 m i w skoku w dal na Igrzyskach Ogólnopolskich. Przez długi czas w szkole organizowano tzw. poranki czwartkowe o tematyce historycznej, krajoznawczej i muzycznej, poetycko-literackie oraz poświęcone aktualnym wydarzeniom. W roku 1945 szkoła posiadała 318 uczennic w ośmiu klasach, w roku szkolnym 1960/1961 - 468 w czternastu klasach, a cztery lata później - 702 w osiemnastu klasach. Zaczynano od dziewięciu skromnych pokoi zamienionych na izby lekcyjne, wkrótce jednak powstały pracownie i gabinety naukowe, które radykalnie zmieniły system nauczania. Pierwsza po wyzwoleniu kraju matura odbyła się w dniach 4 i 5 maja 1949 r. (egzaminy pisemne) oraz 17 i 18 maja (egzaminy ustne). Do egzaminów przystąpiło dziewiętnaście uczennic, a zdało je trzynaście.

Żegnając maturzystki w dniu 25 czerwca 1949 r., Konstancja Swinarska powiedziała: "Stanęłyście do pracy z entuzjazmem w roku 1945 pod hasłem: «Buduj przyszłąść». Dziś ta przyszłość leży w waszych rękach, pracujcie tak, aby stała się ona jasna i promienna". W 1950 r. nastąpiła zmiana kierownictwa szkoły. Dyrektorem została mgr Maria Budasz. W tym samym roku nastąpiło drugie ważne wydarzenie w życiu placówki - zmieniono jej nazwę na Państwową Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Licealnego Nr 5, a następnie na V Liceum Ogólnokształcące. I znowu mijały lata wypełnione nauką, pracą i działalnością społeczną. Włączano się do akcji zbiórki funduszy na rzecz odbudowy Warszawy, sadzono drzewka i krzewy (np. na Łęgach Dębińskich przepracowano blisko 5 tys. godzin), wyjeżdżano na wykopki. Sport szkolny nadal przynosił "Piątce" uznanie i laury. W marcu 1952 r. Barbara Lerczak pobiła rekord Polski w biegu na 80 m, uzyskując czas

Jubileusze

10.59 sek., a w zawodach lekkoatletycznych Polska - Niemiecka Republika Demokratyczna we wrześniu 1952 r. uplasowała się na I miejscu. Natomiast Jarosława J óźwiakowska na Spartakiadzie Młodzieży zajęła II miejsce w skoku wzwyż. Strzelanie sportowe, marsze jesienne, siatkówka - to kolejne dyscypliny sportu, w których wiele do powiedzenia miała młodzież z "Piątki", i to w skali krajowej. Przewodnictwo w pracach społecznych, dobre wyniki w nauce i w sporcie raz po raz dawały o sobie znać w postaci wyróżnień, jakie przyznawano szkole (m. in. w grudniu 1952 - "Proporczyk Przodującej Szkoły"). Przełomowym rokiem okazał się rok 1964, kiedy to postanowiono stworzyć szkole lepsze warunki nauczania. Dotychczasowy budynek został przeznaczony dla Szkoły Zawodowej przy Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego. Szybko zawiązał się Społeczny Komitet Budowy Szkoły przy ul. Zmartwychwstańców (dziś ul. Marii Koszutskiej). N a jego przewodniczącego wybrano naczelnego dyrektora Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego inż. Stanisława Chełstowskiego.

Działo się to w Poznaniu w dniu 15 października 1964 roku, tj. w dziewiętnastym roku budownictwa socjalistycznego w Polsce Ludowej, kiedy I sekretarzem Komitetu Centralnego Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej był Władysław Gomułka, przewodniczącym Rady Państwa - Edward Ochab, prezesem Rady Ministrów - Józef Cyrankiewicz, ministrem oświaty - Wacław Tułodziecki, I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej Jan SzYdlak, I sekretarzem Komitetu Miejskiego Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej - Czesław Kończal, przewodniczącym PrezYdium Rady Narodowej m. Poznania - JerzY Kusiak, kuratorem Okręgu Szkolnego Poznańskiego - Jan Stoiński, przewodniczącym poznańskiego komitetu Frontu Jedności Narodu - Stanisław Smoliński, I sekretarzem Komitetu Dzielnicowego Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej - Teofil StróżYk, przewodniczącym PrezYdium Dzielnicowej Rady Narodowej Sylwester Kamiński, kierownikiem Wydziału Oświaty PrezYdium, Dzielnicowej Rady Narodowej Wilda Piotr Mecwa Ido wski, przewodniczącym Dzielnicowego Komitetu Koordynacyjnego Frontu Jedności Narodu - Leon PawelczYk.

Podpisany Społeczny Komitet Budowy Szkoły przYstąpił do budowy szkoły - Liceum Ogólnokształcącego przY ul. Zmartwychwstańców w dzielnicy Poznań- Wilda.

Projekt techniczny opracował inż. Zenon Gołąb. Nadzór techniczny nad budową sprawowała Dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych Poznań-Miasto, której dyrektorem był Stefan Wieczorkiewicz, naczelnymi inżYnierami Jan Deskur i Edward Pawłowski, inspektorem nadzoru inż. Sabina Werdecka. Roboty budowlane wykonała załoga Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego Nr 2 pod kierunkiem inż. Cypriana Wachowiaka i mistrza Bronisława Brodniaka.

Patronat nad budową szkoły sprawowały Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Poznaniu oraz Poznańskie Zakłady Okuć i Instalacji Budowlanych. Oby Z tej szkoły wychodziła młodzież o wysokim poziomie moralnym i rzetelnej wiedzY, gotowa oddać wSzYstkie siły wielkiej sprawie budownictwa socjalistycznego, postępu, demokracji i kultury! NiniejszY akt erekcyjny został wykonany w jednym egzemplarzu i wmurowany w gmach szkoły. Jeden odpis aktu erekcyjnego znajduje się w posiadaniu Społecznego Komitetu Budowy Szkoły, drugi w aktach Dyrekcji V Liceum Ogólnokształcącego, trzeci w Wydziale Oświaty i Kultury PrezYdium Dzielnicowej Rady Narodowej Poznań- Wilda, a czwarty zostal zlożony do akt Archiwum Państwowego w Poznaniu. Za Spoleczny Komitet Budowy Szkoly przy ul. Zmartwychwstańców: mgr A Lewaszkiewicz, mgr M. Budasz, mgr inż. St. Chelstowski. Szybkie było tempo budowy. Już w dniu 16 października 1964 r.

"Głos Wielkopolski" informował w nagłówku: Za rok przenosiny Liceum Nr 5. I faktycznie, w październiku 1965 r. gmach był gotowy! Jeszcze tej jesieni odbywały się w nim zajęcia dydaktyczne z młodzieżą. 830 uczennic rozpoczęło rok szkolny w szesnastu salach lekcyjnych i dziewięciu pracowniach przedmiotowych, mając do dyspozycji bibliotekę, świetlicę, salę gimnastyczną i inne pomieszczenia pomocnicze. Jeszcze tego samego roku nastąpiła kolejna uroczystość szkolna. Dnia 6 listopada V Liceum Ogólnokształcące otrzymało imię Marii Koszutskiej.

Wkrótce potem, imię to nadano również ulicy, przy której stanęła nowa szkoła. Z dniem 1 września 1966 r. dyrektorem V Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Koszutskiej został mgr Jerzy Grześkowiak, a zastępcą - mgr Teresa Kucharska. Trwała rozbudowa szkoły, a środki finansowe uzyskiwane od państwa uzupełniała pomoc wildeckich zakładów pracy i rodziców. Np. Poznańskie Zakłady Okuć Budowlanych wykonały w czynie

Jubileusze

społecznym konstrukcję stalową pawilonu biologicznego. Przybyły pracownia językowa i laboratorium językowe. "W dźwiękochłonnych, osłoniętych panoramiczną szybą kabinachA siedzą dziewczęta i chłopcy. Na uszach mają słuchawki połączone z mikrofonem. Przed nimi, w zasięgu ręki, magnetofony. Nieco na podwyższeniu, przed pulpitem sterowniczym, nauczycielka. Co chwila zapalają się kolorowe lampki, padają świetlne sygnały. W sali półmrok i tylko lekki szum przesuwających się w magnetofonie taśm. Trwa lekcja języka niemieckiego. Czytelnik pomyśli, że jest to opis pracy ośrodka uniwersyteckiego, kształcącego germanistów. Być może wielu spośród uczącej się młodzieży obierze w przyszłości ten kierunek studiów. Takie są zresztą założenia szkoły, bo znajdujemy się w V Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Koszutskiej"l.

Wtedy takie gabinety do nauki języków obcych były jeszcze rzadkością, ale już wówczas V Liceum spełniało funkcję szkoły ćwiczeń dla Instytutu Germanistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W wyposażaniu gabinetów i pracowni specjalistycznych pomagały nadal wildeckie zakłady pracy. Np. pracownia elektrotechniczna powstała dzięki pomocy Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". Wreszcie też nastąpiła długo oczekiwana chwila - przekazanie szkole sztandaru, ufundowanego przez Poznańskie Zakłady Okuć i Instalacji Budowlanych oraz Komitet Rodzicielski. Nastąpiło to na uroczystej akademii w dniu 23 lutego 1967 r. Pracą i nauką służYmy OjczYźnie - takie słowa widnieją na sztandarze szkolnym. W Izbie Pamięci, gdzie przechowywany jest sztandar zgromadzono pamiątki szkolne i historyczne, trofea sportowe, dyplomy, wyróżnienia. Rok szkolny 1967/1968 przyniósł kolejną nowość. Podobnie jak w innych liceach ogólnokształcących, również w "Piątce" wprowadzono naukę koedukacyjną. Po raz pierwszy zorganizowano Dzień Patrona Szkoły dnia 10 lutego 1968 r. Dzień ten wszedł do tradycji szkolnej. "Konsekwentna walka Marii Koszutskiej o władzę ludu pracującego w Polsce" - pod takim hasłem obchodzono np. Dzień Patrona Szkoły w 1978 r. Odbyły się wówczas apel harcerski oraz spotkania z przedstawicielami zakładu opiekuńczego - Zjednoczenia Okuć i Instalacji Budowlanych "MetalpIast", członkami Związku Inwalidów Wojennych i Związku Bojowników o Wolność i Demokrację oraz z "cytadelowcami" i rodzicami. Zasłużonym dla szkoły wręczono szkolne odznaki "Za pracę dla Szkoły", a uroczystość uświetnił montaż poetycko-muzyczny. Inicjatywy i osiągnięcia szkoły były widoczne na zewnątrz. Wyrazem uznania stało się przyznanie jej Odznaki Tysiąclecia Państwa Polskiego (22 VII 1966) oraz Odznaki Miłośników Miasta Poznania (23 II 1969).

Szkołę odwiedzały liczne delegacje zagraniczne, m. in. przedstawiciele nauczycieli i młodzieży z Niemieckiej Republiki Demokratycznej (1965) oraz Głównego Zrzeszenia Architektów Berlińskich (1965); ci ostatni zapoznali się na przykładzie V Liceum z budownictwem szkolnym w Polsce. Na początku 1966 r. przybyła delegacja oświatowa Komunistycznejl Z. Karpiński: Liceum Z piątką w herbie. "Gazeta Poznańska" r. 1971, nr 132.

Partii Związku Radzieckiego, zainteresowana nowoczesnym! metodami nauczania, pracą Komitetu Rodzicielskiego i Uniwersytetu dla Rodziców. Nowatorstwo, usprawnianie procesów nauczania, stosowanie pomocy naukowych, przy jednoczesnej trosce o stronę opiekuńczo-wychowawczą szkoły, zawsze zjednywały V Liceum uznanie. Dziewięciu wychowawców, a wśród nich dyrektor Jerzy Grześkowiak oraz profesorowie Wiesław Ereński, Czesława Firyn i Maria Skibińska, otrzymało Nagrody Rady Postępu Pedagogicznego, a Stefan Gospodarek wyróżniony został Odznaką Zasłużonego Pedagoga. Udzielając wywiadu dziennikarzowi "Ilustrowanego Kuriera Polskiego", dyrektor Jerzy Grześkowiak powiedział: "Szkoła to instytucja, która nie może istnieć bez stałej, ścisłej współpracy z postępem, nowoczesnością i techniką. Cieszymy się dużymi osiągnięciami dydaktycznymi, opracowujemy m. in. problemy pracy z uczniami zdolnymi. Z powodzeniem pracuje u nas Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Efektem dobrej pracy dydaktycznej może być bardzo wysoki procent naszych maturzystów zdających egzaminy na wyższe uczelnie. Od kilku lat nasze Liceum współpracuje ze Szkołą im. Teodora N eubauera w Cottbus (Niemiecka Republika Demokratyczna), której charakter jest podobny do naszego. Organizujemy obozy wymienne, które młodzieży pozwalają lepiej, szybciej i przyjemniej opanować język"2. Mówiąc o gronie pedagogicznym, dyrektor wymienił najlepszych: polonistkę Halinę Matuszewską, wykładowczynię informatyki Marię Mendyk, wychowawczynię wielu olimpijczyków Alicję Dybowską - prowadzącą zajęcia w Młodzieżowym Towarzystwie Przyjaciół Nauk - oraz: Zdzisławę Kujawę, Teresę Kucharską, Jerzego Laga, Jolantę Sztubę, Danutę Sziłajtis. Tymczasem młodzież, wspólnie z rodzicami, nauczycielami i zakładem opiekuńczym, przystąpiła do budowy boiska sportowego. Dużą popularnością wśród uczniów cieszyły się: Pro Sinfonika, Koło Literackie, Koło Małych Form Teatralnych. Szczep Związku Harcerstwa Polskiego zajmował I miejsce wśród szczepów hufca wildeckiego. Koło Związku Młodzieży Socjalistycznej było organizatorem olimpiad o Polsce i świecie współczesnym. Koło Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej organizowało wystawy i spotkania poświęcone przyjaźni ze Związkiem Radzieckim. Koło Polskiego Czerwonego Krzyża wspierało wildeckie rodziny, potrzebujące pomocy młodych dłoni. Nawiązano też kontakty z Zakładem dla Ociemniałych w Owińskach, Domem Starców przy ul. Sielskiej i kołami Polskiego Czerwonego Krzyża za granicą. W 1972 r. ukazały się dwa wydania gazetki szkolnej "Owo i to", a we wrześniu tego roku powstało Koło Miłośników Wildy.

Nie obeszło się również bez przeprowadzania na terenie Liceum prób reform w szkolnictwie. W ramach eksperymentu podjęto np. zajęcia dla prymusów oraz zajęcia fakultatywne dla młodzieży. Pisząc o różnicach w kształceniu młodzieży w nowym, zreformowanym liceum ogólnokształcącym na początku 1971 f., "Gazeta Poznańska" posłużyła się jako przykładem V Liceum Ogólnokształcącym: "Istnieje

"llustrowany Kurier Polski" r. 1976, nr 46.

Jubileusze

Artur Ciemnoczołowski dyrektor w latach 1976 -1983

Roman Henicz dyrektor od 1933 r.

tu siedem grup fakultatywnych (są cztery klasy maturalne): dwie chemiczno-biologiczne, dwie matematyczno-fizyczne, jedna geograf iczno-ekonomiczna i dwie humanistyczne. Do prowadzenia zajęć szkoła zaprasza także różnych wykładowców z zewnątrz: pracowników wyższych uczelni, inżynierów z zakładów pracy, literatów, recenzentów filmowych itp. Zainteresowania ujawniają się w działaniu. Uczniowie już w trakcie zajęć zmieniali grupę, wybierając dla siebie bardziej odpowiednią. Grupa geograf iczno-ekonomiczna opracowuje monografię Zakładu Okuć Budowlanych, który sprawuje patronat nad szkołą. Szkoła pragnie, aby każda grupa zakończyła zajęcia jakimś dorobkiem, nie tylko w sensie rozszerzenia i wzbogacenia wiedzy" 3. Szkoła, z wiodącym językiem niemieckim, stała się mIejSCem zajęć dla studentów germanistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Nawiązano też kontakt z I Liceum Ogólnokształcącym w Cottbus, w wyniku czego zorganizowano m. in. wspólne posiedzenie Rad Pedagogicznych obu szkół i lekcje pokazowe. Z czasem kontakty te rozszerzyły się na niektóre szkoły średnie w Republice Federalnej Niemiec, m. in. gimnazjum w Dortmundzie, oraz na ośrodki nauczycielskie z okolic Hamburga, z Schiffarts i K6nigswinter. Lata siedemdziesiąte obfitowały zresztą w kontakty zagraniczne. Szkołę odwiedzili m. in. goście z Rumunii, Japonii, nauczyciele z Czechosłowacji, Danii, Holandii i Szwecji. Zapowiedzią epoki komputerów było podpisanie w dniu 16 grudnia 1975 r. porozumienia między dyrekcją Liceum a Zakładami Elektronicznej Techniki Obliczeniowej, na podstawie której szkoła jako pierwsza w kraju otrzymała własną pracownię mikrokomputerową, wyposażoną w aparaturę do przetwarzania danych EMC Mińsk 22 i Odra 1300. Rok później (1 IX 1976), zmieniło się kierownictwo szkoły. Dyrektorem

3 "Gazeta Poznańska" r. 1971, nr 50.

"Piątki" został mgr Artur Ciemnoczołowski. Dotychczasowy dyrektor, mgr Jerzy Grześkowiak, przeszedł na takie samo stanowisko do II Liceum. Niektóre wydarzenia z życia szkoły odnotowuje już wychodząca raz w miesiącu gazetka szkolna "Żak", choć i codzienna prasa lokalna nie zapominała o "Piątce", informując np. o pasowaniu uczniów na obywateli *. Przeprowadzono generalny remont budynku szkolnego, kosztem ok. 1 min 800 tys. zł, a po remoncie był on tym piękniejszy, że wzbogacony został o galerię sztuki, ofiarowaną szkole przez Poznański Okręg Związku Polskich Artystów Plastyków.

Uczniowie wi1deckiej "Piątki" zawsze wyróżniali się w pracy społecznej. Dla uczczenia trzydziestolecia Polski Ludowej młodzież przepracowała społecznie 5815 godzin, dodatkowo przekraczając zobowiązanie O 2670 godzin. Dzielnicowy Komitet Frontu Jedności Narodu wyróżnił szkołę Dyplomem U znania za realizację czynów społecznych (25 IV 1980).

Niełatwy był początek lat osiemdziesiątych. Starano się jednak tak pracować z młodzieżą, aby nie ucierpiał na tym proces dydaktyczno-wychowawczy. Efektem były udane wyniki matur. Krótko też trwała przerwa w nauce w związku z wprowadzeniem stanu wojennego (13 XII 1981 - 3 I 1982).

Rok następny przyniósł zmiany w kierownictwie "Piątki" . Na miejsce Artura Ciemnoczołowskiego, który przeszedł na stanowisko wizytatora, nowym dyrektorem mianowany został Roman Henicz. I znowu mijały dni i miesiące wypełnione nauką i pracą. W marcu 1983 r. w V Liceum przebywała dwudziestopięcioosobowa grupa pedagogów i gimnazjalistów z Hanoweru. Sukcesy odnosiło Koło Ligi Morskiej, pod kierunkiem Jerzego Dzięcioła. W konkursie "Druga młodość morza", zainaugurowanym przez Zarząd Główny Ligi Morskiej, reprezentacja szkoły zajęła I miejsce w woj. poznańskim (1983), a w 1984 r. 1 miejsce w kraju. Żywą działalność rozwijały Kluby "Pro Arte" i "Pro Scenium" (nawiązano kontakty z Teatrem Nowym i Polskim Teatrem Tańca), pod opieką Danuty Sziłajtis. Z zakładami pracy Poznania i instytucjami społecznymi współpracuje szkolne Koło Miłośników Miasta Poznania, którym kieruje Krystyna Henczel. Zainteresowania muzyczne młodzieży rozwija Klub "Pro Sinfonika", pod kierunkiem Alicji Pieczyńskiej. Bardziej praktyczne umiejętności zdobywa młodzież w Klubie Gospodarstwa Domowego, któremu patronuje Beata Kurowska.

"Z coraz większym odzewem spotyka się apel Samorządu Uczniowskiego V Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Koszutskiej - informował reporter "Głosu Wielkopolskiego" - o przekazywanie funduszy na budowę Pomnika - Szpitala Matki Po1ki 5 . Młodzież "Piątki" podjęła zobowiązanie, że część pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży makulatury, sadzenia drzewek i za prace porządkowe w mieście przekaże na ten wzniosły cel. Odnotować należy tu także wydarzenie, które odbiło się szerokim echem we wszystkich poznańskich szkołach. Była nim inauguracja Roku Edukacji Morskiej Dzieci i Młodzieży (25 I 1986).

4 "Gazeta Poznańska" r. 1978, nr 168.

s Napływają dary serca. "Głos Wielkopolski" r. 1983, nr 106.

Jubileusze

Szkoła pracuje według nowoczesnych metod dydaktyki. Dorobkiem tych lat są wysokie wskaźniki w przyjęciach absolwentów na wyższe uczelnie, a także wyniki uzyskiwane w olimpiadach, konkursach i zawodach. Udało się także wypracować wzorcowy program pracy wychowawczej. Systematycznie poprawiano warunki socjalno-bytowe uczniów. Np. przyszkolna stołówka serwuje uczniom pełne zestawy dań obiadowych. Pięćdziesięciolecie szkoły było świętem wszystkich jej absolwentów.

A jest ich niemało, zważywszy, że w okresie pół wieku działalności szkoły uczyły się w niej 9284 osoby. Liceum ukończyło 5174 absolwentów.

Kazimierz Feliczak

1.1. Prezydent Poznania Andrzej Wituski powołał na stanowisko dyrektora zarządu Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (w budowie) inż. Janusza Chmielewskiego.

lat. Z okazji jubileuszu, otrzymał gratulacje od władz miasta i województwa, Wydawnictwa Poznańskiego i poznańskiego oddziału Związku Literatów Polskich.

Janusz Chmielewski

Roman Brandstaetter

2.1. W Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza odbyło się spotkanie władz rektorskich z przedstawicielami wielkich zakładów pracy. U czestniczyli w nim m. in.: członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkus oraz I sekretarze komitetów zakładowych. Rektor prof. dr Jacek Fisiak przedstawił program działania uczelni oraz plan współpracy ze środowiskiem przemysłowym. W fotoplastikonie udostępniono przeźrocza kolorowe Władysława Ryta i czarno-białe Antoniego Ruta z cyklu "Krajobrazy polskie", pod wspólnym tytułem Tatry. 3 1. Dramaturg, poeta i prozaik Roman Brandstaeter ukończył osiemdziesiąt

Posiedzenie Kolegium Wojewody poświęcone było projektowi planu na 1986 r. oraz wojewódzkiego planu społeczno-gospodarczego na lata 1986 - 1990.

Posiedzenie Rady do spraw Rozwoju Zieleni Miejskiej. Zaakceptowano projekty zagospodarowania doliny Warty, rozwiązań przestrzennych terenów zielonych w śródmieściu i uporządkowania parku nad Wartą.

N oworoczna uroczystość w Pań - stwowym Domu Dziecka przy ul. Pamiątkowej. Gośćmi podopiecznych byli przedstawiciele Zakładów Automatyki "Meramont" . W spotkaniu uczestniczył wojewoda poznański Marian Król. Pracownicy "Meramontu" przekazali dzieciom gwiazdkowe podarki.

Wydarzenia w Poznaniu (3-6.1)

W wieku siedemdziesięciu trzech lat zmarł artysta śpiewak Marian Mikołajewski, pedagog Spółdzielczych Ognisk Muzycznych, członek Rady Nadzorczej, przewodniczący Sekcji Solistów Wokalistów Związ

Maryla Wcisło i Jerzy Goldbeck w Pastorałceku Zawodowego Muzyków, prezes oddziału zachodniego Stowarzyszenia Akordeonistów Polskich w latach 1967 - 1986. » 4.1. Inauguracja imprez noworocznych w Pałacu Kultury.

W restauracji hotelu "Polonez" odbył się tradycyjny bal sportowców, zorganizowany przez redakcję "Expressu Poznańskiego" . Kulminacyjnym momentem balu było wręczenie nagród dziesięciu najlepszym zawodnikom i trenerom Wielkopolski za rok 1985, wybranym w plebiscycie zorganizowanym przez redakcję i firmę "Polintersport". W towarzystwie wicemiss Polonia Joanny Niedorezo, nagrody wręczyli dyrektor Wielkopolskiego Wydawnictwa Prasowego Jacek Swigoń i redaktor "Expressu" Maciej Gałązkiewicz.

5.1. W Poznańskim Teatrze Lalki i Aktora "Marcinek" premiera sztuki Leona Schillera Pastorałka, w inscenizacji i reżyserii Macieja K. Tondery, scenografii Elżbiety Oyrzanowskiej-Zielonackiej, choreografii Władysława Janickiego. Muzyka Jana Maklakiewicza i Aleksandra Radzewskiego. W premierowej obsadzie grali: Jerzy Goldbeck (Adam; Szlachcic; Korydon; Kacper; Anioł), Jan Harenda (Diabeł; Józef; Bartos; Anioł), Maciej Lejman (Archanioł Gabriel; Chłopek; Ryczywół; Archanioł Michał; Anioł), Andrzej Marciniak (Melchior; Anioł) Maryla Wcisło (Ewa; Ch.łopka; Anioł), Bogdan Żyłkowski (Zydek; Smierć; Anioł), Katarzyna Bendyk (Maścibrzuch; Baltazar; Anioł), Maria Korzeniowska (Maria; Anioł), Stanisław Słomka «Prologus; Herod), Teresa Gąsiorowska (Karczmarka), Bogdan Jonas (Feldmarszałek; Pachoł). Zespół aktorów muzykujących: Teresa Gąsiorowska (dzwonki), Piotr Grabowski (kontrabas), ,Bogdan J onas (flet prosty), Irena Sleszyńska (gitara), Bożena Tychanicz- Hoffman (flet prosty), Beata Zyfert (instrumenty perkusyjne) oraz Adam Gierak (skrzypce). 6.1. W sześćdziesiątą siódmą rocznicę zdobycia przez powstańców wielkopolskich lotniska Ławica, przed pom1)ikiem -obeliskiem w parku przy ul.

Swierczewskiego złożyły kwiaty delegacje władz wojewódzkich, Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego i Klubu Seniorów Lotnictwa przy Aeroklubie Poznańskim.

W siedzibie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyło się spotkanie weteranów ruchu robotniczego z kierownictwem Komitetu Wojewódzkiego: I sekretarzem Edwardem Łukasikiem, sekretarzem Janem Mielcarkiem oraz przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej Marianem Olszewskim. Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski udekorowani zostali: Jan Ciesielski, Czesław Greser, Henryk Grzeszczak, Grzegorz Herwart, Jan Kaleta, Stanisław Kasprowicz, Marian Korbas, Wincenty Michalski, Stanisław Nowak, Felicja Parthun-Woszczalska, Kazimierz Pawlak i Dyonizy Włodarczyk. Pośmiertnie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowany został Tadeusz Wójcik.

W Sali Białej Urzędu Miejskiego wystąpił z recitalem fortepianowym Andrzej Tatarski.

7.1. Okresowe spotkanie uczestników Krajowej Narady Aktywu Robotniczego oraz XVI Plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Przewodniczył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik.

Czterdziesta czwarta rocznica powstania Polskiej Partii Robotniczej była okazją do spotkania przedstawicieli trzech pokoleń z dzielnicy Stare Miasto w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. Solnej. Przybył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik. Grupie działaczy wręczono Medale 40-1ecia Polski Ludowej, a pięćdziesięciu siedmiu osobom - legitymacje kandydackie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W Sali Odrodzenia Ratusza Poznańskiego odbyła się uroczystość wręczenia czterdziestu czterem parom Medali "Za długoletnie pożycie małżeńskie". W imieniu przewodniczącego Rady Państwa, wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski i prezydent Poznania Andrzej Wituski Medalami udekorowali: Cecylię i Władysława Bączkowskich, Mariannę i Antoniego Bielawskich, Teodozję i Franciszka Czajków, Maria'nne i Antoniego Ciszewskich, Barbarę i Czesława Dakowskich, Władysławę i Brunona Drobniaków, Marię i Stefana Gajewskich, Mariannę

J27i Kazimierza Gawrychów, Emilię i Ludwika Greczków, Helenę i Zdzisława Gryczyńskich, Jadwigę i Franciszka Hellwichów, Klarę i Ludwika Jakubowskich, Gertrudę i Marka J aneckich, Helenę i Feliksa J erszyńskich, Jadwigę i Franciszka Jusiów, Marię i Jana Kaczmarków, Franciszkę i Jana Kolanowskich, Leokadię i Romana Kolasińskich, W andę i Gerharda Kokoszyńskich, Zofię i Sylwestra Kopińskich, Antoninę i Franciszka KosińsKich, Leokadię i Mieczysława Kostromów , Monikę i Wincentego Księżniaków, Stefanię i Stefana Kozłowskich, Katarzynę i Jana Koźlików, Franciszkę i Bronisława Majchrzaków, Stanisławę i Mariana Mocydlarzów, Joannę i Franciszka Mroczyków, Helenę i Franciszka Muszyńskich, Kazimierę i Leona Murzynów, Klarę i Henryka Nowaczyków, Teresę i Antoniego Nowaków, Jadwigę i Jerzego Piotrowskich, Anielę i Henryka PÓźniaków, Weronikę i Antoniego Prymasów, Leokadię i Józefa Rejmiszów, Stefanię i Stefana Rozwadowskich, Mieczysławę i Mariana Różańskich, Annę i Ludwika Solochów, - Alicję i Alfonsa Sobolewskich, J oannę i Pawła Sutkiewiczów, Mariannę i Jana Slachetków, Franciszkę i Edmunda Sniatałów, Annę i Tadeusza Zalewskich. Uroczystość była połączona z inauguracją obchodów czterdziestolecia urzędów stanu cywilnego w Polsce. W części artystycznej koncertowała Orkiestra Kameralna, pod dyrekcją Antoniego Grefa.

W Osiedlowym Domu Kultury "Pod Lipami" otwarto wystawę dokumentalną Polska-Brazylia-Polonia. W uroczystości wzięli udział m. in.

prezes oddziału Towarzystwa "Polonia" prof. dr Alfons Klafkowski, wikariusz generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej ks. Ryszard Bucholc. Serdecznie powitano długoletniego rektora Polskiej Misji Katolickiej w Kurytybie ks. Jana Pitonia. Ekspozycji towarzyszyła, przygotowana z inicjatywy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa oraz kierownictw Kombinatów N ararnowice i Owińska, wystawa bajecznie kolorowych storczyków. 8.1. Sesja Wojewódzkiej Rady Narodowej. Obradom przewodniczył radny Stefan Krzakiewicz. Obecni byli

Wydarzenia w Poznaniu (8- 11.1)

Bronisław Stęplowski m. in.: członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkus, wiceprezes Naczelnego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Dominik Ludwiczak, szef Urzędu Rady Ministrów Michał Janiszewski, przedstawiciele wojewódzkich władz politycznych, z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwardem Łukasikiem, prezesem Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Marianem Królem, przewodniczącym Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzym Brylem. Odbyły się wybory wojewody poznańskiego. Sprawujący tę funkcję Marian Król złożył rezygnację w związku z wyborem na stanowisko prezesa W ojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Minister Michał Janiszewski odczytał podziękowanie prezesa Rady Ministrów dla ustępującego a następnie zaproponował na stanowisko wojewody czterdziesto dwuletniego dra Bronisława Stęplowskiego. Jego kandydaturę zaopiniowało Prezydium Rady. W tajnym głosowaniu 171 radnych, na 180 biorących udział w wyborach, oddało swe głosy za Bronisławem Stępiowskim. W krótkim wystąpieniu nowy wojewoda podziękował Radzie za kredyt zaufania. Wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski przedstawił radnym program realizacji zadań w dziedzinie kul tury na lata 19»6 - 1990oraz perspektywiczne zamierzenia do roku 2000. Program ten został uchwalony. N a zaproszenie kierownika» Urzędu do spraw Wyznań Adama Łopatki przybył do Polski Klaus Gysi, sekretarz stanu do spraw kościelnych Niemieckiej Republiki Demokra tycznej, i spotkał się w Poznaniu z aktywem województwa. Niemiecki gość wygłosił odczyt o stosunkach Państwo- Kościół w Niemieckiej Republice Demokratycznej. W godzinach wieczornych K. Gysi i A. Łopatka spotkali się z władzami województwa i miasta Poznania. 9.1. Obradował na plenum Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Posiedzeniu przewodniczył I sekretarz Edward Łukasik. W obradach uczestniczyli członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Stanisław Kałkus i kierownik Kancelarii Sekretariatu Komitetu Centralnego Bogusław Kołodziejczak. Tematem była ocena przewidywanego wykonania planu na lata 1983-1985 oraz przyjęcie zadań na lata 1986-1990. Referat wprowadzający do dyskusji wygłosił sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Stanisław Piotrowicz. Plenum przyjęło uchwałę precyzującą zadania gospodarcze dla województwa poznańskiego na rok 1986 i lata 1986 - 1990. W drugiej części obrad sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jan Mielcarek omówił zadania wojewódzkiej organizacji partyjnej związane z przygotowaniami do X Zjazdu.

W galerii Biura Wystaw Artystycznych przy Starym Rynku otwarto wystawę scenografii projektowanej w Niemieckiej Republice Demokratycznej. 10.1. Spotkanie aktywu partyjnego z konsulem generalnym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, ministrem pełnomocnym Iwanem Bojko. Konsul wygłosił odczyt pt. Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego przed XXVII Zjazdem.

W galerii Biura Wystaw Artystycznych w "Arsenale" otwarto wystawę malarstwa Romana Art ymowskiego. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza koncertował Poznański Zespół Perkusyjny. 11.1. Zadania partyjnej kadry lektorskiej były tematem spotkania w siedzibie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W swoim mieszkaniu przy ul.

Walki Młodych 19a bibliofil i kolekcjoner Marian Walczak przekazał notarialnie "po wsze czasy narodowi polskiemu" kolekcję rękopisów, książek, archiwaliów i muzealiów związanych z postacią Józefa I. Kraszewskiego. Akt notarialny podpisali ofiarodawca i prezydent Poznania Andrzej Wituski. Zbiory przekazane zostały Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego, pod warunkiem, że w przyszłości będą zachowane i eksponowane w całości, a również uzupełniane aktualiami.

Marian Walczak

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego Janusz Dembski dokonał otwarcia pierwszej części Pracowni-Muzeum Józefa I. Kraszewskiego w kamieniczce przy ul. Wronieckiej 14. Oprócz eksponowanej części kolekcji Mariana Walczaka, udostępniono tam także gabinet z depozytem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk: darami społeczeństwa polskiego dla Józefa I. Kraszewskiego z okazji obchodzonego w Krakowie pięćdziesięciolecia pracy twórczej pisarza (1879). W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się 218 Koncert Poznański, z udziałem orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Krzysztofa Missony, Renaty Rentowskiej (so

9 Kronika ill. Poznania 3/87

\19

pran) i Józefa Hornika (tenor). Złożony z karnawałowych melodii program opatrzono żartobliwym tytułem Wiedeń contra Paryż. 13.1. Z prowizorycznej linii montażowej w Fabryce Maszyn Żniwnych zjechał pierwszy miniciągnik, powstały w kooperacji z jugosłowiańską firmą "Torno Vinkovic" z Bjelovaru. Ciągniki, z napędem na wszystkie cztery koła, z podnośnikiem hydraulicznym i silnikiem Diesla o mocy 18 koni mechanicznych, nadają się do prac w rolnictwie, sadownictwie, a także w gospodarce komunalnej. Przybyli dwaj lektorzy charkowskiego Komitetu Obwodowego Komunistycznej Partii Ukrainy. N a ich spotkaniu z sekretarzami Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Janem Mielcarkiem i Grzegorzem Romanowskim omówiono m. in. plan współpracy międzypartyjnej między Poznaniem a Charkowem na lata 1986 - 1987.

"Czarny poniedziałek" w komunikacji miejskiej. W nocy o godz. 3.35 nastąpiło przerwanie kursów na nocnej linii nr 10. Od godz. 6.10 do 6.30 stały tramwaj e na ul. Górna Wilda w kierunku miasta. Przed godz. 8, wskutek uszkodzenia tzw. klocka hamulcowego "ósemki", stanęły tramwaje na ul. Strzeleckiej jadące w stronę miasta. Przymusowy postój musiały też mieć wozy wszystkich linii, które zjeżdżały z mostu Dworcowego - o godz. 10.30 nastąpiło tam pęknięcie torowiska aż w trzech miejscach. Naprawa trwała godzinę. Czary goryczy dopełniła kolizja autobusu linii nr 78 z innymi samochodami na ul. Swierczewskiego. Około godz. 5 na stacji Poznań-Wschód w czasie prac manewrowych wykoleiło się pięć pustych węglarek pociągu opuszczającego elektrociepłownię w Karolinie. Przewrócone wagony zablokowały stację i uszkodziły sieć trakcyjną, na skutek czego nastąpiła całkowita przerwa w ruchu między stacjami Poznań-Wschód i Poznań-Garbary.

Aż dwadzieścia trzy pociągi skierowano drogą okrężną, przez Franowo i Starołękę. Dopiero ok. godz. 10.20 udało się przywrócić ruch po jednym torze. 14.1. Rozpoczęła się ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona możliwościom samofinansowania zrzeszeń.

Wydarzenia w Poznaniu (14 - 17.1)

W Sali Błękitnej Urzędu Miejskiego nadburmistrz Hanoweru (Republika Federalna Niemiec) Herbert Schmalstieg i prezydent Poznania Andrzej Wituski prolongowali na rok 1986 umowę o współpracy, sygnowaną 29 października 1979 r. Obrady plenarne Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Nowe Miasto, pod przewodnictwem I sekretarza Edmunda Brucha. Wybrane zagadnienia pracy partyjnej przedstawili sekretarze Błażej Czajka, Lech Kucharski i Grzegorz Ziółkowski. Uczestniczył w posiedzeniu sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jan Mielcarek.

W wieku osiemdziesięciu sześciu lat zmarł mgr Mieczysław Dubas, pedagog i wychowawca, dyrektor Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Magdaleny w latach 1947 -1950. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i uhonorowany tytułem Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 15.1. Dwustu delegatów reprezentujących rzemieślników z województw: konińskiego, leszczyńskiego, pilskiego i poznańskiego wzięło udział w V Zjeździe Delegatów Cechów i Spółdzielni Rzemieślniczych. N a wniosek Wojewódzkiej Rady Narodowej, odznaczono Izbę Rzemieślniczą Odznaką Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego" oraz Srebrnym Medalem im. Jana Kilińskiego. Wybrano delegatów na IV Krajowy Zjazd Rzemiosła. Obradom przysłuchiwali się przedstawiciele władz oraz przewodniczący

Krajowej Rady Rzemiosła - Kazimierz Modzelewski. Zakłady Rowerowe "Romet» odwiedził I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik.

W towarzystwie dyrektora naczelnego inż. Bogdana Stefaniaka i sekretarza Komitetu Zakładowego Władysława Paszkego, zapoznał się z produkcją oraz warunkami pracy w narzędziowni, a także na Wydziałach Łańcuchów i Produkcji Piast. N W "Empiku" przy ul. Ratajczaka odbyło się spotkanie z cyklu "Porozmawiajmy o Poznaniu", poświęcone wyłącznie miejskiej komunikacji. Wprowadzenia do dyskusji dokonali dr inż. Andrzej Krych oraz mgr inż. Jerzy Figlewski. 16.1. W siedzibie Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego odbyło się spotkanie lektorów wojewódzkich. U dział w nim wzięli też prezesi i sekretarze gminnych komitetów oraz aktyw wojewódzki. Referat na temat terroryzmu we współczesnym świecie wygłosił dr Włodzimierz Malendowski. Wiceminister rolnictwa, gospodarki żywnoś9iowej i leśnictwa dr S tanisław Sliwiński omówił uwarunkowania rozwoju gospodarczego kraju w świetle założeń Narodowego Planu Społeczno-Gospodarczego na lata 19i86-1990. W IV Liceum Ogólnokształcącym odbyła się sesja popularnonaukowa poświęcona martyrologii Wielkopolan. 17.1. Wicedyrektor Departamentu Organizacji Badań i Informacji Pedagogicznych Ministerstwa Oświaty i Wychowania Zbigniew Rogowski spotkał się z dyrektorami poznańskich liceów ogólnokształcących, liceów zawodowych i techników. Spotkanie zespołu redakcyjnego tygodnika Wojsk Lotniczych i Wojsk Obrony Powietrznej Kraju "Wiraże" z okazji trzydziestopięciolecia pisma. Przybyli: dowódca Wojsk Lotniczych gen. dyw. pilot Tytus Krawczyc i jego zastępca do spraw politycznych gen. bryg. Jan Celek, a także zastępca dowódcy Wojsk Obrony Powietrznej Kraju do spraw politycznych gen. bryg. Mieczysław Włodarski. Obecni byli również: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grzegorz Romanowski, przewodniczący Zarządu Wielkopolskiego

Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy PRL Leonard Wąchaiski oraz redaktorzy naczelni prasy lokalnej, a także kierownictwo Wielkopolskiego Wydawnictwa Prasowego Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa- Książka- Ruch". Zebranych powitał redaktor naczelny "Wiraży" ppłk Andrzej Gorczyński. W uznaniu zasług, minister obrony narodowej oraz dowódcy obu rodzajów wojsk przyznali dzienikarzom "Wiraży" liczne wyróżnienia.

Rozpoczęła się ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona socjologicznym i pedagogicznym aspektom studiów pielęgniarskich w Akademii Medycznej. W obradach, oprócz przedstawicieli tego zawodu z całego kraju, uczestniczyli także goście zagraniczni, m. in. z Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Francji. Z okazji dziesięciolecia Wydziału Pielęgniarskiego z jego pracownikami i słuchaczami spotkali się przedstawiciele władz partyjno-administracyjnych, z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Janem Mielcarkiem. Zasłużonym pracownikom wręczono odznaki resortowe i regionalne. W galerii Biura Wystaw Artystycznych w "Arsenale" otwarto ogólnopolską wystawę prac dwudziestu trzech stypendystów młodej grafiki. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej, pod gościnną dyrekcją japońskiego dyrygenta Chikary Imamury. Solistą był skrzypek Adam Taubic.

18.1. W Teatrze Polskim na inaugurację jubileuszu stodziesięciolecia przygotowano premierę Nie- Boskiej Komedii Zygmunta Krasińskiego, w inscenizacji i reżyserii Grzegorza Mrówczyńskiego, scenografii Zbigniewa Bednarowicza, z muzyką Jana A. P. Kaczmarka. Ruch sceniczny Leszka Czarnoty. W premierowej obsadzie grali: (w Prologu), Irena Maślińska, Adam Krajewicz (Prezes), Wiesław Krupa (Dante Alighieri), Mariusz Puchaiski (Pankracy) oraz Jerzy Głębowski, Józef Jachowicz, Wojciech Kalinowski, Włodzimierz Kłopocki, Artur Kocięcki, Adam Krajewicz, Sławomir Pietraszewski, Stanisław Raczkiewicz, Andrzej Szczytko, Leszek Wojtaszak, Piotr

9*

J 31

Od lewej: Marek Sikora (Orzeł), Andrzej Wilk (Hrabia Henryk), Aleksander Podolak (Mefisto)

Wypart, Piotr Zawadzki i Michał Frydrych (Anioł), Aleksander Podolak (Mefisto), Andrzej Wilk (Mąż; Hrabia Henryk), Dorota Lulka-Kocięcka (Żona), Maria Skowrońska (Dziewica), Józef Jachowicz (Ojciec Chrzestny), Janina Jankowska (Matka Chrzestna), Irena Grzonka (Mamka), Wiesław Krupa (Jakub), Wojciech Siedlecki (Orcio), Wojciech Kalinowski (Leonard); Chór: Elżbieta Anusik (Pielęgniarka; Dziewczyna), Stanisław Boryń (Ksiądz; Herman; Przechrzta; Chłop), Jerzy Głębowski (Przechrzta; Rzemieślnik), Teresa Grenda (Dama; Pielęgniarka; Dziewczyna), Irena Grzonka (Kobieta), Renata Husarek (Kobieta Wolna), Janina Jankowska (Dama; Kobieta), Włodzimierz Kłopocki (Hrabia; Lokaj), Artur Kocięcki (Markiz; Wariat; Przechrzta; Chłop), Adam Krajewicz (Doktor; Przechrzta), Wiesław Krupa (Mężczyzna), Dorota Lulka-Kocięcka (Kobieta), Henryk Olszewski (Arcybiskup), Małgorzata Peczyńska (Pielęgniarka; Dziewczyna), Sławomir Pietraszewski (Książę; Lokaj), Stanisław Raczkiewicz (Baron; Lokaj), Marek Sikora (Orzeł), Maria Skowrońska (Kobieta), J 0lanta Szajna (Żona Doktora; Kobieta), Andrzej Szczytko (Przechrzta), Katarzyna Terlecka (Pielęgniarka; Dziewczyna), Dorota Włodek (Dama; Kobieta), Leszek Wojtaszak (Gość; Wariat; Przechrzta; Rzeźnik), Piotr Wypart (Przechrzta; Chłop), Piotr Zawadzki (Bianchetti).

W sali sportowo - widowiskowej "Arena" odbyła się impreza artystyczna pL Poznań dzieciom, zorganizowana przez Wielkopolski Ośrodek Kultury.

Wydarzenia w Poznaniu (20-21.1)

20.1.1 Sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik przyjął przedstawicieli Tymczasowego Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia "Wisła-Odra" . Przewodniczący Zarządu red. Wiesław Porzycki przedstawił zamierzenia na najbliższy okres. Istne tornado przeszlo wczoraj nad miastem - takim tytułem opatrzył swą relację reporter "Expressu Poznańskiego" (21 I). "Z trzaskiem padło pod naporem wiatru m. in. wspaniałe drzewo na ul. Ostroroga. Rosło przy domu przez ponad pół wieku - niestety legło w poprzek ulicy, tarasując ją całkowicie. Na Berwińskiego połamane konary drzew z parku Kasprzaka zaniosło aż na chodnik. Mijający przechodnie mówili, że tego lata robinia już nie zakwitnie (.. .J. Szczególnie wielkie szkody wichura wyrządziła w sieci elektrycznej na peryferiach Poznania. Specjaliści z pogotowia energetycznego, pracujący we wzmocnionych ekipach, przez cały wczorajszy dzień, a także wieczorem i w nocy usuwali skutki tornada, które przeszło nad Poznaniem". Wichura rozpoczęła się w nocy z niedzieli na poniedziałek (19/20 I). "Jej siła -. jak stwierdzała "Gazeta Poznańska" - w maksymalnych porywach wynosiła 31 metrów na s kundę, czyli 112 km na godzinę! Srednia natomiast prędkość wiatru wynosiła 70 km na godzinę. J ak twierdził w rozmowie z dziennikarzem »Gazety Poznańskiej« dyżurny synoptyk, takiej wichury nie mieliśmy w styczniu od 10 lat! Nic więc dziwnego, że wczorajszy dzień rozpoczął się od wielu kłopotów. Idących do pracy ludzi przewracał wiatr. Do punktów nagłej pomocy zgłaszano o licznych awariach, uszkodzeniach urządzeń energetycznych, komunalnych. Informowano o zakłóceniach w komunikacji" . Salon Muzyczny Tadeusza Szantruczka w "Empiku" przy ul. Ratajczaka poświęcony był Ignacemu Paderewskiemu.

21.1. W auli Akademii Muzycznej im.

Ignacego Paderewskiego odbyła się uroczysta wieczornica z okazji czterdziestej pierwszej rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu- Brzezince. W sali zasiedli byli więźniowie hitlerowskich obozów koncentracyjnych oraz przed

stawiciele władz, z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gseegorzem Romanowskim i wicewojewodą poznańskim Romualdem Zysnarskim. Przemawiał prezes Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem Mirosław Grzędowski. Przewodniczący Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich doc. dr Marian Olszewski podsumował wyniki konkursu "Miejsce pamięci narodowej w moich oczach" . Młodzi laureaci otrzymali nagrody. Przybył ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Demokratycznej Republiki Afganistanu w Polsce Mohammad Farouq Karmad. Ambasador został przyjęty przez wojewodę poznańskiego Bronisława Stęplowskiego. Nad programem rozwoju województwa poznańskiego w latach 1986 - 1990 obradował na plenum Wojewódzki Komitet Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, pod przewodnictwem prezesa Mariana Króla. W posiedzeniu wzięli udział: wiceprezes Naczelnego Komitetu Dominik Ludwiczak, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Piotrowicz, sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Andrzej Grudziński oraz wojewoda poznański Bronisław Stęplowski. Referat wprowadzający wygłosił wiceprezes Wojewódzkiego Komitetu Andrzej Malinowski.

Eleonora J aszyk

Dzień Babci. "Dziś większość Babć - pisał reporter "Gazety Poznans- -

kiej" - to kobiety pracujące zawodowo, panie szykowne i, eleganckie Sądzę, że nikt o tym Swięcie nie zapomni, że spotkamy się w rodzinnych gronach i podziękujemy Babciom za ich uśmiech, wyrozumiałość i trud . Na dzisiejsze święto Gastronomiczna Spółdzielnia Spożywców «Społem» przygotowuje specjalne, okolicznościowe torciki i[...], w których znajdzie się 70 bonów wstępu na okolicznościową imprezę w dniu ,23 stycznia w kawiarni «WZ» i [...]. Tradycyjnie też na dzisiejszy dzień specjalne torciki wypieka pracownia hotelu «Merkury». Natomiast "Express Poznański" składał życzenia stuletniej babci - Eleonorze J aszyk mieszkającej przy ul. Samuela Engla. 22.1. Z pracownikami naukowymi Politechniki Poznańskiej spotkał się prof. dr Czesław Królikowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki, Techniki i Szkolnictwa Wyższego. Dzień Dziadka obchodzono w Przedszkolu Nr 114 na Osiedlu Bohaterów II Wojny Światowej. 23.1. Minister handlu wewnętrznego i usług Jerzy J óźwiak wizytował kilka placówek handlowych, m. in. "Okrąglak" oraz sklep wzorcowy "Kasia". Minister J. J óźwiak został przyjęty przez I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Łukasika oraz uczestniczył w posiedzeniu Komisji Zaopatrzenia Ludności, Usług i Rzemiosła Wojewódzkiej Rady Narodowej. Projektom wojewódzkiego planu społeczno-gospodarczego na lata 1986 - 1990 oraz wojewódzkiego planu rocznego na 1986 r. było poświęcone plenarne posiedzenie Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego. Na obrady, które prowadził przewodniczący Alojzy Bryi, przybyli m. in. minister handlu wewnętrznego i usług Jerzy J óźwiak i wojewoda poznański Bronisław Stęplowski. Problemy oświaty, omawiano na plenum Komitetu Srodowiskowego Oświaty Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grunwald. W salonie "Empiku" na Osiedlu Piastowskim otwarto wystawę malarstwa Barbary Kamyszek-Gieburowskiej i Marii Sierpowskiej. 24.1. Jury, obradujące w siedzibie redakcji "Głosu Wielkopolskiego" pod

J33

Zimowy obrazek z Osiedla Lecha (Nowa Dzielnica Mieszkaniowa "Rataje"). Fotografia wykonana w dniu 23 stycznia 1986 r.

przewodnictwem artysty-plastyka Jana Berdyszaka, postanowiło przyznać Medale Młodej Sztuki: Andrzejowi Sikorskiemu za tom poetycki Ślimaczy dzwonnik; skrzypkowi Bartoszowi Bryle za muzykę kameralną i solistyczną; Maciejowi Kozłowskiemu za debiut aktorski w przedstawieniu Audiencja III w Teatrze Nowym; aktorowi Mariuszowi Puchaiskiemu za kreacje w Teatrze Polskim; Mariuszowi Stachowiakowi za fotografię reportażową; Bogdanowi W ojtasiakowi za całokształt twórczości plastycznej; Kazimierzowi Grochmalskiemu za działalność twórczą i organizacyjną na rzecz "teatru rozszerzonego".

W Akademii Ekonomicznej, z okazji sześćdziesięciolecia uczelni, odbyła się konferencja poświęcona reformie gospodarczej i warunkom jej powodzenia. Przewodniczył rektor prof. dr hab. Janusz Piasny. Obrady plenarne Miejskiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Prowadził prezes Zenon Tomczewski.

W Domu Technika obradował ogólnokrajowy zjazd Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa. W Pałacu Kultury otwarto wystawę prac plastycznych dzieci z Niemieckiej Republiki Demokratycznej pL PrzYjaźń w oczach dzieci i młodzieży oraz kiermasz wydawnictw z Niemieckiej Republiki Demokratycznej (albumy, książki dla dzieci)

Wydarzenia w Poznaniu (24 - 27.1)

Aleksandra Utrecht

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył sie. koncert orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Renarda Czajkowskiego. Solistką była pianistka Aleksandra Utrecht, obchodząca jubileusz trzydziestolecia pracy artystycznej. W Muzeum Rzemiosł Artystycznych otwarto wystawę Dzieje i kultura Wielkopolski w zbiorach muzeów podopiecznych. Zebrano ponad 400 eksponatów, pochodzących m. in. z placówek w: Grodzisku, Kostrzyniu, Koszutach, Miłosła iu; Stęszewie, Szamotułach, Sremle 1 Wrześni.

W wieku pięćdziesięciu siedmiu lat zmarł Zbigniew Rawski, sekretarz i przewodniczący Rady Osiedla Jagiellońskiego. Udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. # 26.1. W V Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Koszutskiej zainaugurowano Rok Edukacji Morskiej Dzieci i Młodzieży. Na uroczystość przybyli m. in. członek Biura Polityc.z nego Komitetu Centralnego. P lskl J Zjednoczonej Partii Ro nlczeJ, ":'1 ceprzewodniczący KomIsJI Mo skleJ Komitetu Centralnego StanIsław Kałkus I sekretarz Komitetu Wo, .

jewódzkiego Edward Łukasl oraz kurator oświaty i wychowanIa Ireneusz Król. Gośćmi młodzieży byli także: dyrektor Muzeum Marynarki Wojennej kmdr Rafał Witkowski, dowódca okrętu - muzeum "Błyskawica" kmdr Mieczysław Waryszak, były kapit.an m/s "Stefan Batory" Wojciech Zaczek, I oficer kontenerowca m/s "Poznań" Marek Chabros i prezes Zarządu Okręgu Ligi Morskiej Ewaryst Mydlarz.

Setne urodziny obchodziła Eleonora J aszyk, mieszkanka ul. Samuela Engla. Wbrew obiegowym zw cza jom, sędziwej Poznaniance sąsIedzI odśpiewali Dwieście lat. Zakończyły się obrady XV Krajowego Zjazdu Stowarzysze ia In żynierów i Techników LeśnIctwa 1 Drzewnictwa. U czestniczył w nich także minister rolnictwa, leśnictwa i gospodarki żywnościowej Stanisław Zięba. Zjazd wybrał nowe władze. Przewodniczącym Zarządu Głównego został Zbigniew Przyborski. W sali kameralnej Zespołu Szkół M uzycznych przy ul. Solnej w k0ł:cercie z cyklu "Muzyczne SpotkanIa Młodych" wystąpili Agnieszka Kwaśniewska i Elżbieta Kozłowska (skrzypce) oraz Krzysztof Borkowski i Witold Tułodziecki (gitary). 27.1. W Domu Żołnierza rozpoczął się I Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia "Wisła-Odra". Obrady zagaił przewodniczący Tymczasowego Zarządu Głównego Edmund Męclewski. Dwustu delegatów i goście chwilą ciszy uczcili pamięć polskich patriotów pomordowanych przez gestapo. W obradach udział wzięli m. in. członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkus wiceprezes Naczelnego , .

Komitetu Zjednoczonego StronnIctwa Ludowego Dominik Ludwiczak,kierownik Wydziału Ideologicznego Komitetu Centralnego Władysław Loranc, przedstawiciele władz polityczno-administracyjnych, z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Edwardem Łukasikiem. Stanisław Kałkus odczytał list, który do Zjazdu wystosował przewodniczący Rady Państwa Wojciech Jaruzelski. U czestników Zjazdu powitał też Edward Łukasik. W przerwie obrad delegacje władz Stowarzyszenia złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikami Powstańców Wielkopolskich 1918/1'919 oraz Bohaterów na Cytadeli, a także przed tablicą upamiętniającą ofiary terroru hitlerowskiego, wmurowaną w ścianę Domu Żołnierza.

W siedzibie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczone] Partii Robotniczej odbyło się kolejne spotkanie przed XXIV Plenum Komitetu Centralnego, w którym uczestniczyli m. in. reprezentanci środowiska partyjnego Poznania i województwa w Komitecie Centralnym. Wprowadzenia do dyskusji dokonał sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jan Maćkowiak.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze poznańskiego oddziału Związku Literatów Polskich. Obecny był sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak. N a prezesa oddziału wybrano ponownie N ikosa Chadzinikolau. Wiceprezesami zostali: Łucja Danielewska i Ryszard Danecki, sekretarzem Marek Obarski, skarbnikiem - Lech Konopiński, członkami zarządu - Feliks Fornalczyk i Tadeusz Wyrwa- Krzyżański. Wybrano siedmiu delegatów na zjazd krajowy. W Urzędzie Wojewódzkim odbyła się narada prezesów kół Związku Bojowników o Wolność i Demokrację z Poznania i województwa poznańskiego. N a "Scenie na Piętrze" premiera sztuki Toma Kempińskiego Solo na dwa głosy, z udziałem Grażyny Barszczewskiej i Edwarda Dziewońskiego (jednocześnie reżyser przedstawienia). Scenografię projektował Marcin Stajewski.

N a ogólnopolskiej Scenie dla Dzieci i Młodzieży (na deskach Teatru "Nowego) Zespół Teatru Studyjnego z Łodzi przedstawił Kalajara Stanisława I. Witkiewicza, w reżyserii Zbigniewa Micha.

.1. Zakończył się I Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia "Wisła- Odra". Zjazd wybrał pięćdziesięciosześcioosobowy Zarząd Główny, którego przewodniczącym został ponownie Edmund Męclewski. Edmund Męclewski złożył wizytę metropolicie poznańskiemu ks. arcybiskupowi Jerzemu Strobie, którego poinformował o celach i zadaniach Stowarzyszenia. N a Ogólnopolskiej Scenie dla Dzieci i Młodzieży (sala "Marcinka" przy ul. Wioślarskiej) zespół Teatru "Miniatura" z Gdańska przedstawił sztukę Stanisława I. Witkiewicza Szarate, w reżyserii Zbigniewa Wilkońskiego. 1. Kierownik Wydziału NaitKi, Oświaty i Postępu N aukowo- Technicznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogusław Kędzia spotkał się z aktywem oświatowym i naukowym województwa poznańskiego. Plenarne posiedzenie Komitetu U czelnianego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. I sekretarz Komitetu Uczelnianego Antoni Szczuciński i prorektor Tadeusz N owak przedstawili program aktywnej polityki kadrowej władz uniwersyteckich. Spotkał on się z poparciem uczestników plenum. Konieczność kadrowego "odblokowania" szkół wyższych podkreślił uczestniczący w obradach kierownik Wydziału Oświaty, Nauki i Postępu Technicznego Komitetu Centralnego Bogusław Kędzia. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza spotkali się pracownicy handlu z Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Spożywców "Społem". Długoletnim i wyróżniającym się pracownikom wręczono Odznaki Honorowe Miasta Poznania oraz "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego" . Obradował wojewódzki walny zjazd delegatów Związku Plantatorów Roślin Okopowych, w którym uczestniczyli m. in. prezes Krajowego Związku Jan Olejniczak oraz wicewojewoda poznański Jan Tomaszewski. Aktualne problemy prawno-ekonomiczne działalności przedsiębiorstw zagranicznych w Polsce były tematem ogólnopolskiej konferencji. Zadania administracji w 1986 r.

były tematem narady prezydentów

Wydarzenia w Poznaniu (29 - 31.1)oraz naczelników miast i gmin z kierownictwem Urzędu Wojewódzkiego. Naradą kierował wojewoda poznański Bronisław Stęplowski. W Klubie "Od N owa" koncertowała grupa muzyczna "Osjan". XV Plenarne posiedzenie Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stare Miasto. Uczestniczyli: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Stanisław Piotrowicz, wojewoda poznański Bronisław Stęplowski, naczelnik dzielnicy Chlebosław Adamczyk. Obrady prowadził I sekretarz Andrzej Rakowski. Referat wprowadzający do dyskusji przedstawił sekretarz Roman Machalla. Określono zadania dla organizacji partyjnych wrealizacji planu społeczno-gospodarczego w 1986 r. N a Ogólnoplskiej Scenie dla Dzieci i Młodzieży (Scena w Malarni Teatru Polskiego) zespół Teatru "Baj Pomorski" przedstawił sztukę Stanisława I. Witkiewicza Odważna Księżniczka, w reżyserii Jana Dormana. N atomiast na scenie "Marcinka" przy ul. Wioślarskiej po raz drugi dano Szara tę. W Poznańskim Kombinacie Budowlanym przy ul. Szarych Szeregów eksplodowała butla z acetylenem. Zginął jeden pracownik, kilku zostało rannych. Hala fabryczna u' egla zniszczeniu. 30.1. Sesja budżetowa Wojewódzkiej Rady Narodowej. Obradom przewodniczył Tadeusz Czwojdrak. Przybyli przedstawiciele władz centralnych, z zastępcą przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów Jerzym Gwiaździńskim, oraz sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Piotrowicz, wiceprezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Andrzej Malinowski i sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Andrzej Grudziński. Rada przyjęła plan roczny oraz określiła zadania społeczno-gospodarcze województwa na lata 1986-1990. Uchwalono budżet wojewódzki na rok 1986, w wysokości po stronie dochodów i wydatków33 917 052 000 zł.

Wojewódzka Rada Narodowa powołała osiem Rad Społecznych wyższych uczelni Poznania, na czele których stanęli: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza - Romuald

Zysnarski, wicewojewoda poznański; Politechniki Poznańskiej - Zbigniew Pajdak, dyrektor Zachodniego Okręgu Kolei Państwowych; Akademii Medycznej - Jan Mielcarek, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej; Akademii Rolniczej - Jan Tomaszewski, wicewojewoda poznański; Akademii Ekonomicznej - Andrzej Wituski, prezydent Poznania; Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych - Aleksander Pikosz, dyrektor Poznańskich Zakładów Graficznych im. Marcina Kasprzaka; Akademii Muzycznej - Mirosław Kopiński, wiceprezydent Poznania; Akademii Wychowania Fizycznego - Tadeusz Zając, wicewojewoda poznański. Plenarne posiedzenie Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Wilda. Obradowano w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego, pod przewodnictwem I sekretarza Eugeniusza Łomińskiego.

1. W Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyła się narada poświęcona problemom płacowym w przemyśle. W Urzędzie Wojewódzkim spotkanie przedstawicieli władz politycznych i administracyjnych z pracownikami handlu. Zebranych powitał wicewojewoda poznański Tadeusz Zając. Dokonano dekoracji zasłużonych i wyróżniających się pracowników odznaczeniami państwowymi, odznakami regionalnymi i resortowymi. Na zakończenie wojewoda poznański Bronisław Stęplowski złożył handlowcom życzenia. Załoga Poznańskich Zakładów Opon Samochodowych "Stomil" na wiecu w Zakładowym Domu Kultury zadeklarowała poparcie dla narodu libijskiego oraz potępiła agresywne poczynania wobec Libii administracji amerykańskiej. Wiec przygotowano z inicjatywy Poznańskiego Koła Przyjaźni Polsko- Libijskiej.

Obecny był na nim członek Biura Libijskiej Arabskiej Dżamahiriji Ludowo-Socjalistycznej Ahmed Bukhreis, który podziękował załodze "Stomila" za wyrazy solidarności z jego narodem. Jubileusz czterdziestolecia Stowarzyszenia PAX. W Klubie przy ul. Kramarskiej, w uroczystej sesji z tej okazji uczestniczyli m. in. przedstawiciele poznańskiego środowiska

nauki i kultury oraz Związku Literatów Polskich. Redaktor naczelny tygodnika "Kierunki" Zygmunt Lichniak mówił o wieloźródłowości kultury w czterdziestoleciu, a prof. dr Jerzy Wisłocki z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza o polskim katolicyzmie społecznym po II wojnie światowej. Działalność programową PAX w kulturze przedstawił Jerzy Dziuban.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej, pod gościnną dyrekcją Jerzego Katlewicza. Solistką była Teresa Głąbówna (skrzypce).

lJ2. Miejska Biblioteka Publiczna im. Edwarda Raczyńskiego ogłosiła "Dni przebaczenia" dla czytelników, którzy kiedykolwiek wypożyczyli k iążki i nie zwrócili ich wregulam1no - wym terminie. W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę technik fotograficznych "Remis". 2.2. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się w cyklu "Stereo i w kolorze" koncert klawesyi n i s t y Władysława Kłosiewicza. 3.2.0 godz. 15 na cmentarzu junik?wskim pochowano zamordowaną klika dni wcześniej taksówkarkę Irenę Ulrich. Jej pogrzeb stał się smutnąmanifestacją wielu taksówkarzy - nie tylko z Poznania. Już od godz. 14 ulicami Świerczewskiego i Grunwaldzką podążała w stronę cmentarza kolumna kilkuset taksówek. Taksówkarze żegnali swoją koleżankę i jednocześnie protestowali przeciwko aktom przemocy. W Sali Kominkowej Pałacu Kultury aktorzy scen poznańskich: Zbigniew Grochal, Leszek Łotocki,

Lidia Piss i Maria Rybarczyk dali pokaz teatru dworskiego, prezentując Komedyje Lopesa Starego ze Spirydonem Herakliusza Lubomirskiego, w reżyserii Tomasza Szymańskiego. W wieku pięćdziesięciu siedmiu lat zmarł dr Marian Rum, działacz

Stronnictwa Demokratycznego, sekretarz Miejskiego Komitetu (1967-1975), wiceprzewodniczący (1975-1985) oraz członek Wojewódzkiego Komitetu, radny Dzielnicowej, Miejskiej i Wojewódzkiej Rad Narodowych, autor monografii XXX lat SD w Wielkopolsce 1945 -1975.

U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W wieku osiemdziesięciu trzech lat zmarł dr med. Stanisław Cegliński, organizator kolejowej służ?y zdrowia w 1945 r., były pracownIk naukowy Instytutu Balneoklimatycznego i przewodniczący zarządu poznańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Balneologii, Bioklimatologii i Medycyny Fizykalnej.

Wydarzenia w Poznaniu (4 - 8.2)

4.2. W salonie "Empiku" przy ul. Ratajczaka otwarto wystawę fotograficzno-dokumentalną zatytułowaną Norymberga symbol nazizmu i akt sprawiedliwości dziejowej. Zebranie sprawozdawczo - wyborcze poznańskiego oddziału Związku Polskich Autorów i Kompozytorów. Na prezesa zarządu oddziału wybrano Andrzeja Borowskiego, na wiceprezesa - Lecha Konopińskiego, a w skład zarządu weszli: Zbigniew Górny, Włodzimierz Scisłowski i Marek Zgaiński.

W Sali Malinowej Pałacu Działyńskich odbył się koncert kameralny Mariana Balbuzy (fagot) i J 0lanty Reszelskiej (fortepian). 6.2. Pod hasłem "O wiedzę i doświadczenie całej partii wzbogacamy jej program" obradował w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" zakładowy aktyw społeczno-polityczny, z udziałem członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisława Kałkusa. Zainaugurowano w ten sposób dyskusję nad projektem Programu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Projekt omówił lektor Komitetu Wojewódzkiego dr Czesław Borowicz. Sesja Dzielnicowej Rady N arodowej Wilda, z udziałem prezydenta Poznania Andrzeja Wituskiego, poświęcona była sprawom budżetowym na rok 1986. Poddano także ocenie stan ładu i porządku publicznego w dzielnicy. Tłusty czwartek. Zdaniem reporterów lokalnej prasy, zakłady piekarnicze nie doceniły apetytu mieszkańców Poznania na pączki. 7.2. Zakończyła się międzynarodowa sesja naukowa poświęcona problematyce walki z chorobami i szkodnikami roślin uprawnych. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej, pod gościnną dyrekcją lana Jansena (Holandia). Solistkami były Holenderki Saskia Viersen (skrzypce) i Quirine Viersen (wiolonczela). 8.2, Inauguracja IX Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów i Widowisk Telewizyjnych dla Dzieci i Młodzieży w Pałacu Kultury. Gości Festiwalu, wśród nich wiceministra kultury i sztuki Jerzego Bajdora i wojewodę poznańskiego Bronisława S tęplowskiego, powitali przewodnicząca

Komitetu Organizacyjnego Maria Kaniewska oraz dyrektor Ogólnopolskiego Ośrodka Sztuki dla Dzieci i Młodzieży Maciej Olejniczak. N astępnie festiwalową estradą * niepodzielnie zawładnął Teatrzyk Harcerski "Łejery". Projekcję konkursową zainaugurowały Podróże Pana Kleksa Krzysztofa Gradowskiego.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, powitawszy przybyłe do Poznania chóry (900 śpiewaków) oraz gości z piętnastu krajów Europy, wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski otworzył IV Międzynarodowy Festiwal Chórów Chłopięcych. Inauguracja była jednocześnie uroczystością jubileuszową czterdziestolecia Poznańskiego Chóru Chłopięcego, pod dyrekcją J erzego Kurczewskiego. Z tej okazji wiceminister kultury i sztuki Jerzy Bajdor udekorował Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski Elżbietę Andrzejewską i Wojciecha Kroloppa. Drugi koncert dał chór chłopięcy z Wiednia - Wiener Sangerknaben, pod batutą Uwe Ch.

Harrera. Chłopcy z Wiednia wykonali m. in. Magnificat Jana S. Bacha oraz Józefa Haydna Solennis in honorem B.V.M. (1766). W koncercie towarzyszyli: Capella Arcis Varsoviensis, pod kierownictwem Marka Sevena, i soliści: Peter Jelositz (tenor) i Ernst J ankowitsch (bas) .

W sali klubu "Mozaika" red. Julian Mikołajczak wygłosił prelekcję pt. Variete w davmym Poznaniu. W Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie przedstawicieli władz administracyjnych Poznania z członkarni kierownictw oddziału poznańskiego Polskiej Akademii Nauk oraz Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki. Rozmowy, którym przewodniczył prezydent Poznania Andrzej Wituski, dotyczyły terenów położonych w okolicach ul. Wieniawskiego, na które liczyły zarówno oddział Akademii jak i Teatr Wielki. 9.2. Drugi dzień IX Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów i Widowisk Telewizyjnych dla Dzieci i Młodzieży. W godzinach przedpołudniowych Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego obchodziła swój uroczysty dzień. Zdobywający tutaj wiedzę wojskową słuchacze Szkoły Podchorążych Rezerwy - absolwenci wyższych uczelni z całego kraju składali żołnierską przysięgę. Wspólnie z nimi przysięgę składali studenci -słuchacze Studium Wojskowego poznańskiej Akademii Medycznej.

Drugi dzień IV Międzynarodowego Festiwalu Chórów Chłopięcych. W Teatrze Wielkim belgijski zespół Le Choeur d' enfants de Belgique z Lessines, pod dyrekcją Henri Barbiera, przedstawił jednoaktową operę Wolfganga A. Mozarta Bastien et Bastienne oraz zaprezentował formy a'capella. Towarzyszyła Capella Arcis Varsoviensis, pod dyrekcją Marka Sevena. Po południu, w kościele Franciszkanów zespół Christ Church Cathedral Choir z Oxfordu (Wielka Brytania), pod dyrekcją Stephana Darlingtona, przedstawił oryginalne interpretacje utworów wokalnych George'a F. Haendla i

\ 39

Wolfganga A. Mozarta. Towarzyszyli Orkiestra Kameralna "Leopoldinum" , pod dyrekcją Karola Teutscha, i soliści: Małgorzata Armanowska (sopran), Robert N akoneczny (kontratenor) i Czesław Gałka (bas). Wieczorem w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert galowy, w którym wystąpiło czternaście chórów: Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Stefana Stuligrosza; T61zer Knabenchor, pod dyrekcją Ernsta Schmidta; Christ Church Cathedral Choir z Oxfordu, pod dyrekcją Stephana Darlingtona; Dresdner Kreuzchor, pod dyrekcją Martina FUimiga; Wiener Sangerknaben, pod dyrekcją Uwe Harrera; Chorowaja Kapela Malczikow z Moskwy, pod dyrekcją Ninel KamburgDawidownej; Poznański Chór Chłopięcy, pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego; Szczeciński Chór Chłopięcy "Słowiki", pod dyrekcją Elżbiety Bereczyńskiej - Kus; St. Bavo Kathedraalkoor z Haarlem (Holandia), pod dyrekcją Jana Valkenstijna; Wiesbadener Knabenchor, pod dyrekcją Konrada J. Kleinickego; Poznański Chór Katedralny, pod dyrekcją Zdzisława Bernata; Antwerps Katedraalkoor, pod dyrekcją lana Schrootena; Schola Canrotum z Gent, pod dyrekcją Luca van Meersche'a i Le Choeur d'enfants de Belgique (Lessines), pod dyrekcją Francisa Delvina.

W Teatrze Wielkim przedstawieniem opery Carmen Georgesa Bizeta dyrygował gościnnie łan Jansen (Holandia).

W wieku siedemdziesięciu trzech lat zmarł Albin Fechner, artysta-śpiewak Teatru Wielkiego w latach

Wydarzenia w Poznaniu (9-11.2)

1938-1939, 1946 i 1957-1978. VV jego repertuarze znajdowało się ponad trzydzieści partii operowych. Występował na wielu estradach koncertowych, nagrywał dla radia i telewizji, był także długoletnim pedagogiem poznańskiej Akademii Muzycznej, w tym dziekanem Wydziału Wokalnego. Udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 10.2. W sali Domu Drukarza rozpoczęła się giełda wolnych miejsc pracy dla rencistów i emerytów. Na IX Ogólnopolskim Festiwalu Filmów i Widowisk Telewizyjnych dla Dzieci i Młodzieży dzień upłynął pod znakiem konkursowych pokazów widowisk telewizyjnych. Trzeci dzień IV Międzynarodowego Festiwalu Chórów Chłopięcych. Publiczność auli uniwersyteckiej wysłuchała wspaniałej interpretacji jednego z najsławniejszych arcydzieł muzyki chóralnej - Wielkiej MszY h-moll Jana S. Bacha, w wykonaniu drezdeńskiego Kreuzchor, pod dyrekcją Martina FHimiga. Współwykonawcami byli soliści: Ewa Iżykowska (sopran), Elisabeth Wilke (alt), Albrecht Lepetit (tenor) i Wolfgang Hellmich (bas) oraz orkiestra Capeila Cracoviensis, pod dyrekcją Stanisława Gałońskiego. Po południu w kościele Franciszkanów przy pi. Bernardyńskim koncertowali młodzi śpiewacy z Toelz w Republice Federalnej Niemiec (T61zer Knabenchor), pod dyrekcją Ernsta Schmidta. Wykonali cykl pieśni Beniamina Brittena, motety Mendelssohna oraz Mszę poświęconą dzieciom pomordowanym w czasie II wojny światowej Tilo Medeka. Solistą był Andreas Berger (harfa). 11.2. IV Międzynarodowy Festiwal Chórów Chłopięcych. W kościele Franciszkanów przy pi. Bernardyńskim koncertował Chór Katedralny z Antwerpii (Antwerps Katedraalkoor), pod batutą lana Schrootena. Wraz z Capellą Cracoviensis wykonał m. in. Psalm 136 i Magnificat Heinricha Schiitza oraz Credo Messe Wolfganga A. Mozarta. To muzyczne spotkanie rozpoczęło Stabat Ma ter Antonio Vivaldiego, w interpretacji krakowskiej orkiestry oraz Roberta N akonecznego (kontratenor), P etera Sefcika (tenor) i Marka Gaszteckiego (bas). Dyrygował Wojciech Krolopp.

W siedzibie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii

Józef Pągowski

ECazinaierz lJtrata

Robotniczej przedstawiciele władz spotkali się z działaczami ruchu robotniczego Józefem Pągowskim i Kazimierzem Utratą, obchodzącymi osiemdziesięciolecie urodzin. Podczas spotkania, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jan Mielcarek wręczył jubilatom adresy z życzeniami urodzinowymi i gratulacjami, a dyrektor Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. Marcina Kasprzaka Maria Szczepaniak przekazała im pamiątkowe medale. Kazimiera Szułczyńska ukończyła sto drugi rok życia. Spotkanie prezydiów Wojewódzkiego Zespołu Poselskiego, Wojewódzkiej Rady Narodowej oraz Komitetu Wykonawczego Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego. Omówiono

zasady współdziałania oraz stan realizacji wniosków i postulatów zgłoszonych przez mieszkańców województwa poznańskiego podczas kampanii wyborczych do rad narodowych oraz sejmu. Czwarty dzień IX Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów i Widowisk Telewizyjnych dla Dzieci i Młodzieży. W sali kina "Pałacowego" dziecięcej widowni przedstawiono filmy animowane, a także zręcznie i z poczuciem humoru zrealizowane odcinki serialu telewizyjnego Urwisy z Doliny Młynów, w reżyserii Jana Łęskiego.

W wieku siedemdziesięciu dziewięciu lat zmarł Edmund Skubel, nestor akwarystyki polskiej, wybitny hodowca bojowników wspaniałych (Betta sp len dis) , laureat I Wystawy Akwarystycznej w Poznaniu (1934) i I Nagrody na wystawie w Erfurcie (Niemiecka Republika Demokratyczna) w 1979 r., popularyzator akwariów w szkołach i przedszkolach, właściciel sklepu zoologicznego przy ul. Szamarzewskiego 12 (od 1946 r.).

12.2. W festiwalowym kinie dominowały filmy rysunkowe, m. in. ze Studia Filmów Animowanych w Krakowie.

Dziewczęca część festiwalowej widowni pasjonowała się Szaleństwami panny Ewy. Projekcja poprzedzona

\Ą\została spotkaniem z reżyserem filmu Kazimierzem Tarnasem oraz odtwórcą roli Mudrowicza - Zdzisławem Kozieniem. Obecna była główna bohaterka filmu - Dorota Grzelak - która pełniła na Festiwalu funkcję konferansjerki. IV Międzynarodowy Festiwal Chórów Chłopięcych. Po południu w kościele Franciszkanów przy pi. Bernardyńskim odbył się koncert, w czasie którego przedstawiono kilka dzieł nie znanych dotąd w Polsce. Wykonawcy: Zespół Schola Cantorum z Gandawy, pod dyrekcją Luca van Meersche'a; Szczeciński Chór Chłopięcy "Słowiki", pod dyrekcją Elżbiety Bereczyńskiej- Kus, Orkiestra kameralna J uenesses M usicales (poznańska), pod kierownictwem artystycznym Mirosława Trzeciaka oraz soliści: Małgorzata Armanowska i Ewa Iżykowska (soprany), Elżbieta Pańko (alt) i Peter Pieters (organy).

Bohaterami wieczornej prezentacji w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza byli członkowie chóru katedry St. Bavo z Haarlemu, pod batutą Jana Valksetijna. Holenderscy goście wykonali Anthem George'a F. Haendla, Mszę B-dur Franciszka Schuberta, a po przerwie Requiem Gabriela Faure. Zespołowi St. Bavo Katedraalkoor towarzyszyli orkiestra symfoniczna Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Renarda Czajkowskiego, oraz soliści: Gabriela Kściuczyk (sopran), Ewa Werka (alt), Marek Bieniaszewski (tenor), Jerzy Mechliński (baryton), Marek Gasztecki (bas). W wieku trzydziestu czterech lat zmarł poeta i krytyki literacki Jan K. Adamkiewicz. Autor tomików poetyckich Sytuacja zastana i Polecenie przed podróżą, laureat wielu ogólnopolskich konkursów literackich, m. in. im. Jana Śpiewaka oraz

Wydarzenia w Poznaniu (12 - 14.2)

"Czerwonej Róży". W 1985 r. otrzymał Medal Młodej Sztuki. 13.2. W sali sesyjnej Wojewódzkiej Rady Narodowej odbyła się XI Sesja Miejskiej Rady Narodowej, poświęcona w całości budżetowi miasta na 1986 r.

Przedostatni dzień IV Międzynarodowego Festiwalu Chórów Chłopięcych. Poznański Chór Katedralny, pod dyrekcją Zdzisława Bernata, oraz Orkiestra Kameralna J eunesses Musicales, pod kierownictwem artystycznym Mirosława Trzeciaka, koncertowali w kościele Franciszkanów przy pi. Bernardyńskim. Soliści: Grażyna Flicińska i Joanna Kozłowska (soprany), Urszula Jankowiak (mezzosopran), Paweł Antkowiak (tenor), Andrzej Ogórkiewicz (bas), Elżbieta Karolak (organy). Bohaterami wieczoru w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza byli chłopcy z Moskwy - Chorowaja Kapela Malczikow, pod batutą Ninel Kamburg-Dawidownej. Miłym akcentem było wykonanie dwóch polskich utworów: Mieczysława Makowskiego i Andrzeja Koszewskiego.

Zakończył się IX Ogólnopolski Festiwal Filmów i Widowisk Telewizyjnych dla Dzieci i Młodzieży. J ury, pod przewodnictwem Henryka Kluby, przyznało Grand Prix reżyserowi Wiktorowi Skrzyneckiemu za widowisko telewizyjne Bidul. W uroczystości zakończenia imprezy uczestniczyli przewodniczący Wojewódzkiej Rady Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Augustyn Kogut, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grzegorz Romanowski i wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski. "Poznańskie Koziołki" otrzymali: w grupie filmów animowanych - Stanisława Lenartowicz za Ka lewa la Ilmarinen; w grupie filmów fabularnych - Krzysztof Grudowski za Wyspę wynalazców; w grupie widowisk telewizyjnych Andrzej Maleszka za Piątą stronę świata. Ponadto jury

przyznało nagrody specjalne. Podczas sześciodniowej imprezy zaprezentowano w konkursie 46 filmów i widowisk, które obejrzało kilkanaście tysięcy widzów. Oficjalnego zamknięcia Festiwalu dokonała Maria Kaniewska. 14.2. Finał IV Międzynarodowego Festiwalu Chórów Chłopięcych. Wypełniające w nadkomplecie aulę U niwersytetu im. Adama Mickiewicza międzynarodowe audytorium wysłuchało interpretacji jednego z Bachowskich arcydzieł - Pasji według św. Jana, w interpretacji Stefana Stuligrosza i jego "Słowików".

Współbohaterami tego wieczoru byli soliści: Gabriela Kściuczyk (sopran), Krystyna Szostek - Radkowa (mezzosopran), Jerzy Knetig (tenor), Jerzy Mechliński (baryton) i Piotr Liszkowski (bas) oraz orkiestra filharmoników poznańskich. Wcześniej w kościele Franciszkanów przy pi. Bernardyńskim przedstawiał dzieła Vincenzo Righiniego, George'a F.

Haendla oraz Antonia Salieriego Wiesbadaner Knabenchor z Wiesbaden (Republika Federalna Niemiec), pod batutą Konrada J. Klainickego, z towarzyszeniem Capelli Cracoviensis i solistów: Małgorzaty Armanowskiej (sopran), Elżbiety Pańko (alt), Krzysztofa Szmyta (tenor) i Wojciecha Kroloppa (bas). W salach Muzeum Narodowego oraz galerii "Arsenał" otwarta została wystawa malarstwa, rzeźby i grafiki, zatytułowana Artyści Poznania 1945 - 1985, największa z dotychczasowych ekspozycji poświęconych poznańskiej plastyce. Składała się ona z dwóch części: retrospektywnej, eksponowanej w salach Muzeum, oraz współczesnej, ukazującej aktualne tendencje i indywidualno ści poznańskiej plastyki w "Arsenale". Komisarzem i scenarzystą był Wojciech Makowiecki. W wystawie uczestniczyło ponad 100 artystów, a eksponowano blisko 500 prac. W uroczystym otwarciu uczestniczył prezydent Poznania Andrzej Wituski. Otwarcia dokonał dyrektor Muzeum Narodowego Henryk Kondziela. W Teatrze Nowym prapremiera tragikomedii Bogusława Schaeffera pL Zorza (z jego muzyką), w reżyserii Izabelli Cywińskiej i scenografii Pawła Dobrzyckiego. W premierowej obsadzie grali: Zbigniew Grochal (Aktor I), Grażyna Wolszczak

Od lewej: Jerzy Stasiuk (Adam), Tadeusz Drzewiecki (Cedziak), Michał Grudziński (Badedaj) i Maciej Kozłowski (Dedal) (Aktorka I), Marian Pogasz (Aktor II), Kazimiera N ogajówna (Aktorka II), Jerzy Stasiuk (Adam), Michał Grudziński (Badedaj), Tadeusz Drzewiecki (Cedziak) , Maciej Kozłowski (Dedal), Bożena Krzyżanowska (Dziewczyna), Janusz Michałowski (Fanatyk), Wiesław Komasa (Tramwajarz); Figuranci: Waldemar Szczepaniak (I), Andrzej Saar (II), Jacek Różański (III), Edward Warzecha (IV), Lech Łotocki (V), Rajmund Jakubowicz (VI); Wanda Ostrowska (Młoda dziewczyna), Hanna Kulina (Ona), Bolesław Idziak (Starzec), Andrzej Trzeciak (Wiolonczelista) .

W galerii Teatru Nowego otwarto wystawą prac artystek krakowskich Magdaleny Hoffmann i Małgorzaty Hołówki.

W klubie "Empiku" na Ratajach odbyło się spotkanie, podczas którego wręczono Medale Młodej Sztuki. Przekazywali je wyróżnionym artysta-plastyk Jan Berdyszak, dyrektor Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego Andrzej Goćwinski oraz redaktor naczelny "Głosu Wielkopolskiego" Wiesław Porzycki. Otwarto wystawę malarstwa ubiegłorocznego zdobywcy Medalu Młodej Sztuki - Piotra Kowalskiego. W sali ośrodka sportowego przy uł. Chwiałkowskiego rywalizowało na parkiecie 86 par, reprezentujących osiedlowe i miejskie koła oraz kluby taneczne z całego kraju. Kilkanaście wyróżniających się par zakwalifikowano do ścisłego finału w

J 43

sali widowiskowo-sportowej "Arena" . W wieku siedemdziesięciu dziewięciu lat zmarł Edmund Byliński, nestor sportowego żeglarstwa wielkopolskiego, współzałożyciel J achtklubu Wielkopolskiego, prezes Wojewódzkiego Związku Przedstawicieli Handlowych województw górnośląskiego i poznańskiego w latach 1937-1939.

15J2 I . Około 2,5 tys. widzów oglądało jednocześnie występy czołowych par tanecznych, w tym mistrzowskich par zagranicznych z: Czechosłowacji, Danii, Berlina Zachodniego, Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Tancerzom przygrywała orkiestra Alex Band, pod dyrekcją Aleksandra Maliszewskiego. Turniej oceniało grono sędziów, pod przewodnictwem Jerzego Mitka z Gdańska. Najwyższy poziom i wdzięk zaprezentowały pary z Danii. Bezkonkurencyjni byli zdobywcy I nagrody i Pucharu Wyzwolenia Poznania - Peter Fris i Bettine Benetti.

Istniejąca od 15 lutego 19815 r.

agencja Nauczycielskiego Biura Podróży "Logos-Tour" przekształciła się w oddział z siedzibą przy ul. Mickiewicza 32;. Kierownictwo objął Edmund Ostapiuk.

W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę fotogramów Andrzeja Zygmuntowicza. Na "Scenie na Piętrze" inauguracja programu Fachowcy, w reżyserii Jerzego Gruzy. W rolach tytułowych grali: Stefan Friedmann i Janusz Cofta oraz Zofia Merle, Izabela Olejnik, Janusz Rewiński i

Wydarzenia w Poznaniu (15-17.2)

Krzysztof Stroiński. Przy fortepianie Roman Czubaty. 16.2. Przebywająca w Polsce, na zaproszenie Prezydium Sejmu, delegacja Zgromadzenia Narodowego Republiki Kuby - z wiceprzewodniczącym Kubańskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej Severo Aguirre dei Cristo - przybyła do Poznania.

Spotkała się z przedstawicielami władz politycznych i administracyjnych województwa. Goście z Kuby złożyli wizytę w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". W wieku osiemdziesięciu czterech lat zmarł Józef Krugiełka, członek Związku Harcerstwa Polskiego od 1917 r., uczestnik Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, instruktor-senior. Pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji wychowawczych i organizacyjnych, m. in. założyciela i drużynowego 1 Poznańskiej Drużyny Lotniczej im. gen. Henryka Dąbrowskiego, hufcowego XI I Hufca Drużyn Lotniczych i Hufca Łazarz, był członkiem Komisji Historycznej Chorągwi Poznańskiej i Hufca "Piast" . Udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

17.2. W Zakładach Mechnicznych Przemysłu Poligraficznego "Grafmasz" rozpoczęła się narada grupy roboczej Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej do spraw maszyn poligraficznych Niemieckiej Republiki Demokratycznej - Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. W kawiarni "Literackiej" przy Starym Rynku przeprowadzono XIV Turniej Wierszy o Poznaniu i Wielkopolsce z okazji czterdziestej

Stare Miasto pod śniegiem. Fotografia wykonana w dniu 16 lutego 1986 r.

pierwszej rocznicy wyzwolenia miasta. N a konkurs nadesłano 320 wierszy. Jury, pod przewodnictwem Marka Obarskiego, główną nagrodę przyznało Danucie Romała- Kaszewskiej za wiersz Weteran. Nagrody publiczności zdobyli Tomasz Fellmann i Andrzej Gniatkowski. Powołano Radę Wojewódzką Turnieju Młodych Mistrzów Techniki. Na jej czele stanął prorektor Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Antoni Woźniak. Po południu i wieczorem pod Rondem Kopernika Zespół Wytwórni Filmów Fabularnych z Łodzi kręcił sceny do filmu Ida styczniowa, według powieści Małgorzaty Musierowicz. W wieku siedemdziesięciu sześciu lat zmarł Ignacy Lipiński, organizator Związku Sportowych Towarzystw Wędkarskich "Warta" i prezes jego zarządu (1945), prezes i organizator Okręgowego Związku

(1949), w latach 1950-1951 prezes zarządu okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego i jego członek honorowy. 18.2. Sesja budżetowa Dzielnicowej Rady Narodowej Jeżyce. Na rok 1986 uchwalono budżet w wysokości 700 580 000 zł. Podjęto uchwałę o utworzeniu Dzielnicowego Funduszu · Rozwoju Kultury (770 000 zł). Na interpelacje radnych odpowiadał wiceprezydent Poznania Łucjan Majewski. Zarząd Wojewódzki Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej był organizatorem seminarium lektorskiego nt. "Nowe w strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Związku Radzieckiego", które odbyło się w siedzibie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Uczestniczyło ok. 150 lektorów z województw kaliskiego, konińskiego, leszczyńskiego, zielonogórskiego i poznańskiego. Czterdziesta rocznica powołania Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej. W godzinach rannych szczególnie zasłużeni jej członkowie przybyli na jubileuszowe spotkanie z sekretarzami Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Janem Mielcarkiem, Grzegorzem Romanowskim i Zygmuntem Kycem. W spotkaniu uczestniczyli: zastępca komendanta głównego Milicji Obywatelskiej gen. bryg. Zenon Trzciński, wojewoda poznański Bronisław Stęplowski, kierownik Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych płk Zdzisław Stocki. O godz. 16 w sali Domu Kultury Milicji Obywatelskiej przy ul. Grunwaldzkiej odbyła się jubi1euszowa akademia.

W wieku sześćdziesięciu osm1U lat zmarł dr hab. Władysław Błaszczak,

10 Kronika m. Poznania 3/87

J45

profesor zwyczajny Akademii Rolniczej, kierownik Katedry Fitopatologii, były prorektor do spraw rozwoju kadr naukowych i współpracy z zagranicą, dziekan Wydziału Ogrodniczego, wiceprzewodniczący Zarządu Głównego i przewodniczący poznańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego od 1971 r. Udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 19.2. Z cyklu "Porozmawiajmy o Poznaniu" w "Empiku" odbyła się dyskusja związana z upiększaniem miasta pod wspólnym tytułem: Na kolorawo? Zagaił ją główny plastyk miejski Jerzy Nowakowski. Głos zabierał prezydent Poznania Andrzej Wituski.

W wieku dziewięćdziesięciu lat zmarł ppłk rez. Dyonizy Vogel, dowódca batalionów w Powstaniach Wielkopolskim 1818/1919 i Śląskich,

major Armii Krajowej. Udekorowany Orderem Virtuti Militari oraz Krzyżami Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

20.2i. Z udziałem I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Łukasika, obradował Komitet Dzielnicowy Grunwald. Tematem plenum była ocena działalności organizacji partyjnej na rzecz jej umocnienia i rozwoju oraz zaangażowania członków partii w organizacjach masowych. W czasie obrad I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Kazimierz Jasiński zwrócił się z prośbą o zwolnienie go z pełnionej dotychczas funkcji. Przy dwóch głosach wstrzymujących się, prośba została przyjęta. Edward Łukasik w imieniu Egzekutywy Komitetu Woje

Wydarzenia w Poznaniu (20 - 22.2)

wódzkiego podziękował Kazimierzowi Jasińskiemu za ofiarną i efektywną pracę dla dobra dzielnicowej organizacji partyjnej. W tajnym głosowaniu dokonano wyboru nowego I sekretarza. Został nim Jan Wojciechowski dotychczasowy sekretarz Komitetu Dzielnicowego. 21.2. Sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak spotkał się z nowym zarządem poznańskiego oddziału Związku Literatów Polskich i wielkopolskimi delegatami na walny zjazd sprawozdawczo-wyborczy Związku.

W późnych godzinach wieczornych przybyła, pod przewodnictwem przedstawiciela Obwodowego Komitetu Komunistycznej Partii Ukrainy Wasilija Bieriezańca, delegacja Obwodowego Zarządu Towarzystwa Przyjaźni Radziecko- Polskiej z Charkowa. Na Dworcu Głównym radzieckich gości powitała przewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej Maria Rynkiewicz. Z przedstawicielami środowisk kul turalnych Poznania spotkali się członek Komitetu Centralnego Polskiej Zj ednoczonej Partii Robotniczej Tadeusz Pisarski i wiceprzewodni - czący Centralnej Komisji Rewizyjnej Jacek Trojanek.

W siedzibie Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację odbyło się spotkanie "cytadelowców" i mieszkających w Poznaniu byłych żołnierzy Armii Czerwonej. N a spotkanie to przybyli: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Zygmunt Kyc, wiceprezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Andrzej Malinowski i przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzy Bryi oraz prezydent Poznania Andrzej Wituski, a także zastępca dowódcy Wojsk Lotniczych do spraw politycznych gen. bryg. Michał Polec h i przedstawiciele wojewódzkich władz organizacji kombatanckich, z prezesem Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Marianem Jakubowiczem. Obecny był również konsul Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Igor Borysów. Spotkanie stało się okazją dokombatanckich wspomnień z dni wyzwalania Poznania oraz z czasów służby wielu Polaków w szeregach Armii Czerwonej, zwłaszcza podczas II wojny światowej. W siedzibie Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację udekorowano grupę poznańskich kombatantów odznaczeniami państwowymi. Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski odznaczono Jerzego J arząbkiewicza i Henryka Sowińskiego. . Na spotkaniu kombatanckim obecni byli przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej Marian Olszewski i przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej Stanisław Antczak.

Z okazji czterdziestej pierwszej rocznicy wyzwolenia Poznania, w Szkole Podstawowej dla Pracujących przy ul. Głównej otwarto wystawę, zorganizowaną przez Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im.

Marcina Kasprzaka, przedstawiającą walki o "Festung Po sen" i pierwsze dni wolności w stolicy Wielkopolski. Eksponowano na wystawie archiwalne zdjęcia i dokumenty. Na XIII Sesji Dzielnicowej Rady N arodowej Grunwald rozpatrywane były problemy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Referat wygłosił naczelnik dzielnicy Ryszard Stoga. W dowód uznania dla zasług, grunwaldzką organizację Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej odznaczono Odznaką Honorową Miasta Poznania, którą w imieniu władz miasta przekazał wiceprezydent Poznania Łucjan Majewski. W hallu dyrekcji Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" otwarto wystawę dokumentalną z okazji dziesięciolecia zakładowego koła Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania. Na cmentarzu junikowskim odbył się pogrzeb zmarłej w dniu 16 lutego Walerii Góralskiej, zasłużonej działaczki ruchu robotniczego. U dekorowanej Krzyżami Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Żyła osiemdziesiąt lat. 22.2. Obchody czterdziestej pierwszej rocznicy wyzwolenia Poznania uświetnione zostały premierą opery Stanisława Moniuszki Straszny Dwór w Teatrze Wielkim. Kierownictwo muzyczne - Mieczysław Dondajewski, reżyseria - Stefan Szlachtycz, scenografia Marian Kołodziej,

Scena zbiorowa z op. Straszny dwór. Dekoracje Mariana Kołodziejachoreografia Teresa Kujawa, przygotowanie chóru - Jolanta Dota-Komorowska. W premierowej obsadzie śpiewali: Jan Czekay (Miecznik), Joanna Kubaszewska (Hanna), Jolanta Podlewska (Jadwiga), Marek Bieniaszewski (Stefan), Marian Kępczyński (Zbigniew), Ewa Werka (Cześnikowa), Tomasz Zagórski (Pan Damazy), Jerzy Kulczycki (Skołuba), Janusz Temnicki (Maciej), Ewa Pszczółka (Marta), Jolanta Rode (Piastunka) i Paweł Antkowiak (Grześ). Do gmachu Teatru Wielkiego przybyli poznaniacy, a także uczestniczące w uroczystościach delegacje i przedstawiciele władz, z członkiem Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisławem Kałkusem. Przed rozpoczęciem spektaklu, okolicznościowe przemówienie wygłosił prezydent Poznania Andrzej Wituski. Nawiązał on do historycznego momentu, kiedy to 23 lutego 1945 r. nad Cytadelą oraz miastem zapanowała upragniona cisza. Skończyły się krwawe walki. Każdy dzień przynosił wyzwolonemu Poznaniowi symptomy normalizacji: od podłączenia wody, światła, po pierwsze polskie pisane słowo. W rocznicowych obchodach zawsze towarzyszą nam rodacy tych, którzy pozostali w Poznaniu na zawsze - delegacje Armii Czerwonej. Gościmy też ludzi z zaprzyjaźnionego z Poznaniem Charkowa oraz przedstawicieli Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu. Okazja to do przypomnienia o tym, co działo

10*się przed czterdziestu jeden laty. Andrzej Wituski mówił o życiu Poznania, rozwoju miasta w okresie powojennym. Rozwoju placówek kulturalnych, służby zdrowia, oświaty, budownictwa mieszkaniowego, przemysłu. Nawiązał też do historycznego momentu - pierwszego po wojnie przedstawienia Strasznego Dworu w Teatrze Wielkim, które odbyło się 19 stycznia 1946 r. W południe w Sali Odrodzenia Poznańskiego Ratusza wręczono N agrody Miasta Poznania w dziedzinie kul tury i sztuki za rok 1985. N a spotkanie z laureatami przybyli przedstawiciele wojewódzkich władz polityczno-administracyjnych, z sekretarzami Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Janem Maćkowiakiem i Grzegorzem Romanowskim, reprezentanci poznańskich środowisk twórczych oraz goście z Charkowa. Nagrody zespołowe odebrali przedstawiciele Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki, poznańskiego oddziału Krajowej Agencji Wydawniczej w składzie: Hanna Batura, Bogdan Borowiak, Alojzy Czekała, Anna Gutowska, Krzysztof Nowacki, Bogdan Nowicki, Jacek Ratajczak, Joanna Roszak i Krystyna Szmeja oraz Orkiestry Dętej Zakładów N aprawczych Taboru Kolejowego. Nagrody indywidualne otrzymali: Wiktor Buchwald - były chórmistrz i kapelmistrz Teatru Wielkiego - za osiągnięcia pedagogiczne oraz związki z życiem muzycznym Poznania od 1928 r.; Włodzimierz Kamiński - kustosz Muzeum Instrumentów Muzycznych - za osiągnięcia w zakresie muzykologii; Irena Maślińska - aktorka Teatru Polskiego - za kreacje aktorskie na tej scenie; Janusz Nyczak - reżyser - za interesujące spektakle wyreżyserowane w Teatrze N owym; Jan Olejniczak - plastyk - za wybitne projekty polskich znaczków pocztowych i okolicznościowych datowników oraz wielu plakatów i exlibrisow; Feliks Wagner - kolekcjoner - za zbiór oryginalnych exlibrisow i pamiątek związanych z twórczością Adama Mickiewicza; Ewa Werka - solistka Teatru Wielkiego - za cenione przez krytykę i publiczność kreacje, m. in. w partii tytułowej w operze Carmen; Stefan Wojnecki - prezes Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego - za wieloletnią działal

Wydarzenia w Poznaniu (22.2)

ność w ruchu fotograficznym; Zbigniew Zakrzewski - profesor, prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk - za znaczące osiągnięcia naukowo-badawcze i książki związane z Poznaniem; Antoni Zydroń - profesor Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych - za przedsięwzięcia artystyczne w zakresie plastyki w kraju i za granicą. Nagrody wręczali: przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej Stanisław Antczak i prezydent Poznania Andrzej Wituski.

Po południu w Sali Marmurowej Pałacu Kultury otwarto wystawę autorską 100 fotogramów reportera "Gazety Poznańskiej ,- Stanisława Ossowskiego. Na otwarcie wystawy przybyli wiceprezydent Poznania Mirosław Kopiński i kierownictwo Wielkopolskiego Wydawnictwa Prasowego. W Sali Wielkiej Pałacu Kultury odbył się koncert Młodzieżowego Zespołu "Parada", połączony z finałem konkursu rysunkowego dla dzieci nt. "Moje miasto Poznań". W Sali Marmurowej koncertował Chór Dziewczęcy "Skowronki".

Pod Pomnikiem Bohaterów na wzgórzu Cytadeli, przy dźwiękach werbli, kwiaty złożyły delegacje: Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, z członkiem Biura Politycznego Komitetu Centralnego Stanisławem Kałkusem i sekretarzami Komitetu Wojewódzkiego Zygmuntem Kycem, Stanisławem Piotrowiczem i Grzegorzem Romanowskim; Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, z wiceprezesem Wojewódzkiego Komitetu Andrzejem Malinowskim; Stronnictwa Demokratycznego, z przewodniczącym Wojewódzkiego Komitetu Alojzym Brylem; wojewódzkich i miejskich władz administracyjnych, z wojewodą poznańskim Bronisławem Stęplowskim i prezydentem Poznania Andrzejem Wituskim; Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego; Dowództwa Wojsk Lotniczych; organizacji społecznych i młodzieżowych. Kwiaty złożyli również przedstawiciele Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, z konsulem generalnym, ministrem pełnomocnym Iwanem Bojko, oraz przebywająca w stolicy Wielkopolski delegacja Obwodowego Zarządu Towarzystwa Przyjaźni Radziecko- Polskiej z Charkowa. Honory wojskowe oddała kompania honorowa Wojska Polskiego. Delegacje złożyły również wiązanki kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym Bohatera Związku Radzieckiego, marszałka Wasilija Czujkowa. X Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Polskiego Oddziału N arodowego Związku Studentów Syryjskich. Konferencja wyłoniła nowe władze tej organizacji w Polsce oraz wytyczyła program jej działalności na najbliższe dwa lata. W obradach uczestniczyli przedstawiciele polskich organizacji młodzieżowych, władz politycznych oraz kierownictw uczelni. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się 2d9 Koncert Poznański. Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Poznańskiej dyrygował Witold Krzemieński. Solistką była Katarzyna Staniewicz (harfa).

Obchody rocznicy Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". W zakładowym Domu Kultury odbyła się akademia, podczas której wyróżniono najbardziej zasłużonych społeczników. N auroczystość przybył członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkus. W Fabryce Samochodów Rolniczych "Poirno" wyprodukowano sześć dziesięciotysięczne nadwozie do "Tarpana". Nie było jubileuszu, kwiatów, gestów - była krótka rozmowa pracowników Wydziału W-12 z dyrektorem naczelnym o codzien

60 000 "Tarpan". Na zdjęciu grupa pracowników W -12. Od lewej stoją: Zdzisław Szmania, Wiesław Kupidura, Kazimierz Kotala, Krzysztof Karolczak i Eugeniusz Pieczyński

nych sprawach wydziału. Jubileuszowe nadwozie powstało w 150 miesięcy po rozpoczęciu produkcji samochodów. Odbyły się wojewódzkie eliminacje XVIII Olimpiady Języka Rosyjskiego dla młodzieży szkół podstawowych. Jury przewodniczył doc. dr hab. Władysław Woźniewicz. Z okazji czterdziestej pierwszej rocznicy wyzwolenia Poznania, członkowie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, z prezesem Zarządu Wojewódzkiego Marianem J akubowiczem, spotkali się w Szkole Podstawowej Nr 40 z aktywem dwudziestu siedmiu Szkolnych Kół Przyjaciół Związku Bojowników o Wolność i Demokrację z województwa poznańskiego. Poważna awaria liczącego sześćdziesiąt lat wodociągu na Garbarach. Fachowcy orzekli, iż trzeba wymienić 6 m rury o dużym przekroju. 23.2. W Sali Wielkiej Pałacu Kultury odbył się koncert z okazji jubileuszu dwudziestolecia Orkiestry Rozrywkowej, pod dyrekcją Antoniego Grefa. W sali sportowo - widowiskowej "Arena" Estrada Poznańska dała widowisko dla dzieci pióra Krzyszto fa J aślara Między burzą a kałużą. Finał XXIV Olimpiady Wiedzy Rolniczej . Uczestniczyło w nim 110 osób wyłonionych podczas eliminacji rejonowych. 24.2. W Sali Wielkiej Pałacu Kultury odbyła się impreza pL Młodzież dzielnicy Grunwald społeczeństwu Poznania. Scenariusz przygotowały Ewa Kuźniak i Nadzieja Zielińska.

Pod przewodnictwem wojewody poznańskiego Bronisława Stęplowskiego odbyło się zebranie, na którym powoła1)o Radę Społeczną przy Zarządzie Srodowiskowym Akademickiego Związku Studentów. Na czele rady stanął rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. dr Jacek Fisiak. W Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza spotkało się - dwudziestu dziewięciu delegatów Uniwersytetu na III Kongres Nauki Polskiej. * Ostatni dzień wizyty przyjaźni delegacji Obwodowego Zarządu Towarzystwa Przyjaźni Radziecko- Polskiej z Charkowa, pod przewodnictwem Wasilija Bierezańca. Uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom konkursów Czasy, ludzie, wydarzenia na tablicach pamięCi mojego miasta oraz Portret mojego miasta w Pałacu Działyńskich. Przy okazji uhonorowano nauczycieli, opiekunów szkolnych kół Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania złotymi i srebrnymi Odznakami Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania. Szkolne koła otrzymały zbiorowe legitymacje członkowskie Towarzystwa. Pod przewodnictwem wojewody poznańskiego Bronisława Stęplowskiego, obradował Wojewódzki Komitet Obrony. 25.2. Narada pracowników budownictwa z czternastu województw. Prowadził ją minister budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunikacji J ózef Niewiadomski, a dyskusji przysłuchiwali się m. in. sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Piotrowicz, wojewoda poznański Bronisław Stęplowski oraz prezydent Poznania Andrzej Wituski. W sto dziesiątą rocznicę urodzin Mieczysława Karłowicza obchodzono jubileusz trzydziestopięciolecia działalności Państwowego Liceum Muzycznego. Dzieje placówki przypomniał wizytator szkolnictwa artystycznego Józef Bieniek, który wespół z pierwszym dyrektorem Liceum Witoldem Rogalem odsłonił w hallu szkoły tablicę pamiątkową z popiersiem patrona. Z recitalem pieśni wystąpiła w szkolnej sali koncertowej Joanna Kozłowska. Oceny dwuletniego dorobku Federacji Związków Zawodowych Przedsiębiorstw Produkcji Leśnej "Las" dokonali delegaci organizacji zakładowych podczas II Walnego Zjazdu. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa zorganizowało w Pałacu Kultury dwudniową konferencję naukową na temat wprowadzania zasad ergonomii w rolnictwie, leśnictwie oraz przemyśle spożywczym i drzewnym. W Domu Kultury Drukarza podsumowano konkurs na wiersz i prozę, związane tematycznie z rocznicą wyzwolenia Poznania i rocznicą powstania Armii Czerwonej. Organizatorami były Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury i Towarzystwo Przyjaźni Polsko- Radzieckiej. N a konkurs napłynęło trzydzieści prac. W dziedzinie prozy pierwszą nagrodę otrzymała Romualda Win

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1987.07/09 R.55 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry