PÓŁ WIEKU DZIAŁALNOŚCI V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO* IM. MARII KOSZUTSKlEJ (1936-1986)

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1987.07/09 R.55 Nr3

Czas czytania: ok. 3 min.

W sobotę, dnia 24 października 1986 f., odbyły się uroczystości związane z jubileuszem pięćdziesięciolecia V Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Koszutskiej na Wildzie. W auli uniwersyteckiej zebrali się absolwenci szkoły, profesorowie, goście, uczniowie. Na uroczystość przybyli: prezydent Poznania Andrzej Wituski, I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Wilda Eugeniusz Łomiński, wicekurator Barbara Stefańska, przedstawiciel Marynarki Wojennej kmdr por. Jerzy Chłopecki oraz prezes Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Hipolit Marciniak.

Serdecznymi oklaskami powitano delegację UNESCO z hanowerskiego gimnazjum (Republika Federalna Niemiec), z dyrektorem Ulrichem Baumeistrem. Po otwarciu uroczystości przez przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu Małgorzatę Dryjską i odśpiewaniu hymnu państwowego, do auli wniesiono sztandar szkoły. Chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłych profesorów i uczniów V Liceum. Z kolei zabrał głos dyrektor szkoły mgr Roman Henicz. Podkreślił on m. in., że szkoła oddała duże usługi miastu. Jej absolwenci są cenionymi specjalistami w różnych dziedzinach życia, zajmują odpowiedzialne stanowiska zawodowe i społeczne, służą społeczeństwu jako artyści i sportowcy, sięgając niejednokrotnie po olimpijskie laury. O wielkości szkoły świadczy bowiem nie tylko jej wiek, ale przede wszystkim ludzie, których wydała. Do myśli tych w swoim wystąpieniu nawiązał prezydent Poznania Andrzej Wituski, podkreślając, iż V Liceum działa w dzielnicy, która od dawna jest synonimem dobrej pracy. A skoro tak, to i ono chlubi się osiągnięciami, podobnie jak fabryki w tej części miasta. N astępnie prezydent Andrzej Wituski udekorował sztandar szkoły Odznaką Honorową Miasta Poznania.

Wielu zasłużonych pedagogów i pracowników wyróżnionych zostało odznaczeniami państwowymi oraz Odznakami Honorowymi miasta i województwa. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowani zostali profesorowie: Ludwika Brudło, Krystyna Henczel, Alicja Pieczyńska i Jolanta Sztuba; Złotym Krzyżem Zasługi: Jadwiga Bulińska-Jankowiak, Tadeusz Dembski, Jerzy Dzięcioł i Zdzisława Kujawa. Aktu dekoracji dokonał prezydent Poznania Andrzej Wituski. Odznaki Honorowe Miasta Poznania otrzymały: Barbara Kramer oraz profesorowie: Beata Kurowska, Barbara Marcinek, Maria Klafkowska, Maria

Jubileusze

Moment dekoracji sztandaru szkoły Odznaką Honorową Miasta Poznania, Dekoruje prezydent Poznania Andrzej Wituski (24 X 1986)

U dekorowane Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski zasłużone profesorki. Od lewej: Krystyna Henczel, Alicja Pieczyńska, Jolanta Sztuba i Ludwika B rud lo

Grześkowiak i wicedyrektor Adam Syroczyński; natomiast Odznakami Honorowymi "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego" wyróż, niono profesorów: Danutę Sziłajtis, Aleksandrę SIak i Stefanię Urbaniak. Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznano prof. Romanie U rbańskiej. Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci", szkole nadany został Dyplom Przyjaciela Dziecka. Wręczył go dyrektorowi szkoły prezes Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Hipolit Marciniak. W drugiej części uroczystości aktorka warszawskiego Teatru Polskiego Hanna Stankówna recytowała wiersze poetów polskich, a Orkiestra Kameralna Polskiego Radia i Telewizji, pod batutą Agnieszki Duczmal, wykonała kilka utworów kameralnych. Obie te panie są absolwentkami V Liceum.

Uroczystość jubileuszowa przeniosła się następnie do gmachu szkoły.

W salach lekcyjnych spotkali się absolwenci poszczególnych roczników.

Gospodarzami tych spotkań byli aktualni uczniowie. Tu również odbyła się uroczystość nadania szkolnemu Kołu Ligi Morskiej imienia "ORP Orzeł". Koło działa od 1983 r. i cieszy się opinią najaktywniejszego w kraju. Uchwałę o wyróżnieniu odczytał prezes Zarządu Okręgowego Ligi Morskiej Ewaryst Mydlarz. W imieniu dowódcy Marynarki Wojennej i załogi okrętu podwodnego "Orzeł", pozdrowienia dla młodzieży przekazał kmdr por. Jerzy Chłopecki. Młodzież otrzymała upominki od załogi "Orła" .

Inna uroczystość odbyła się w sali gimnastycznej. Było to spotkanie profesorów, zaproszonych gości i Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu. Na korytarzach I i II piętra można było oglądać wystawę ilustrującą historię i dorobek V Liceum. W uroczystości pięćdziesięciolecia uczestniczyło 830 absolwentów. Nadeszły też telegramy gratulacyjne od absolwentów z różnych stron świata, m. in. z Iranu i Kanady. W skład Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu wchodzili: Małgorzata Dryjska oraz Krzysztof Matyla i Paweł Przymuszała, Bożena Swigoń i Danuta Żywiecka. Wydano okolicznościową gazetkę "Piątka - z plusem".

* *

Minęło pięćdziesiąt lat i dawne "Klaudynki" obchodziły złoty jubileusz jako V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Koszutskiej. Zbierając materiały do szkicu o tej zasłużonej szkole, trafiłem na czas szczególny: egzaminów dojrzałości. Do notesu trafiły więc pierwsze dane z matur 1986 r.: Liceum ukończyło w roku szkolnym 1985/1986 - 151 uczniów; 145 z nich przystąpiło do matury, a do drugiej części egzaminów dopuszczono 141 . , ucznlOW. Dyrektor Roman Henicz znalazł chwilę czasu na rozmowę. Matura, jubileusz i na dodatek rozbudowa szkoły! Ale o to przecież chodzi, aby polepszyć warunki pracy placówki, w której nauka odbywa się na dwie zmiany. W pierwszym rzędzie trzeba wybudować szatnię, nowe pomieszczenia biblioteczne, a przy okazji czytelnię, klub dla szkolnych organi

8 Kranika ra. Poznania 3/87

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1987.07/09 R.55 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry