KRONIKA MIASTA POZNANIA 60-967 POZNAN, pi. KOLEGIACKI 17

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1987.07/09 R.55 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

KOMITET REDAKCYJNY Andrzej Wituski (przewodniczący)

Andrzej Goćwinski, Władysław Klawiter, Stanisław Kłys, Józef Lopaczyk, Marian Olszewski, Hanna Rubas, Tadeusz Świtała, Lech Trzeciakowski, Magdalena Warkoczewska, Zbigniew Zakrzewski, Jerzy Ziółek

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Andrzej Goćwinski (przewodniczący), Stanisław Kłys, Józef Lopaczyk, Marian Olszewski, Tadeusz Świtała i Magdalena Warkoczewska

REDAKTOR Tadeusz Świtała

WARUNKI PRENUMERATY Instytucje i zakłady pracy w miastach, w których znajdują się siedziby oddziałów RSW "Prasa-Książka-Rucli", zamawiają prenumeratę w tych oddziałach; instytucje i zakłady pracy zlokalizowane w miejscowościach, gdzie nIe ma Oddziałów RSW "Prasa- Książka- Ruch" i na terenach wiejskich, opłacają prenumeratt( w urzędach pocztowych i u doręczycieli osoby fizyczne zamieszkałe w miastach - sIedzibach Oddziałów RSW "Prasa-Książka-Ruch" opłacają prenumeratę wyłącznie w urzędach 12Qcztowych nadawczo-oddawczych właściwych dla mIejsca zamieszkania prenumeratora. Wpłaty dokonują- użyąjąc "olankietu" wpłaty na rachunek bankowy miejscowego Oddziału RSW "Prasa- Książka- Ruch".

Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę przyjmuje RSW Prasa- Książka- Ruch" Centrala Kolportażu Prasy l Wydawnictw, ul. Towarowa 2 , 00-958 Warszawa, konto NBP XV Oddział w Warszawie nr HU53-IDl05-Il39-ll. Prenumerata ze zleceniem wysyłki za granicę pocztą zwykłą j-ę,st droższa od prenumeraty krajowej o 50% dla zleceniodawców indywidualnych i o lW% dla zlecających instytucji i zaKładow pracy. Terminy ,P,rzyjmowania prenumeraty na kraj i za granicę: do dnia 10 listopada na I kwartał, I połrocze roku następnego oraz cały rok następny. Cena egzemplarza - 50 zł; prenumerata roczna - 200 zł.

Egzem]!larze zeszytów zdezaktualizowanych można nabywać w RSW "Prasa- Książka- Ruch", Przedsiębiorstwo Upowszechniania Prasy i Książki, Oddział Rejonowy Poznań-Wschód, ul. Zydowska 2/3.

Okładkę projektował

Zbigniew Kaja

Wydano na zlecenie Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Poznaniu

Printed in Poland

WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE - POZNAŃ 1987 Wydanie I. Nakład 2700+100 egz. Ark. wyd. 14,3; ark. druk. 11,75. Druk ukończono we wrześniu 1987 r. Żarn. nr 20/87 B-i13 Zlec. druk. 179/214 DRUKARNIA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

PL ISSN 0137-35512

ISBN 83"'210-0744-9

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1987.07/09 R.55 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry