85R

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1928 R.6 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

KRONIKA MIASTA POZNANIA.

mieć mogą tę na obronę Ojczyzny złożyli, tudzież podprefekci po wszystkich miastach jak naj mocniejsze przedsięwezmą środki, aby każdy obywatel pod odpowiedzialnością osobistą zeznał ile ma broni, ołowiu, prochu i to wszystko na wydany ordynas JW. organizatora zachował. \VW. Rotmistrze, aż do ordynansu J\V. organizatora, zostaną \V swych powiatach zatrudniając się wybieraniem konnych na pospolite ruszenie przeznaczonych i Judzi zdói,tnych do pułku strzelców. \V Poznaniu dnia 22 kwietnia 1809. Działo się w Poznaniu w Biu tze Prefektury dnia 22 kwietnia 1809 r. Prefekt departamentu poznańskiego do podprefekta powiatu pyzdrskiego w Bachlewie. Wiadoma, już jest \V. Różnowskiemu, podprefektowi, uchwałH Rady Stanu d. d. 16. b. m. tycząca się zawiązania siły zbrojnej narodowej ku obr0nie zagrożonej na nowO obcl\ napaścią Ojczyzny. JW. spnator wojewoda Wybicki mianowany Naczelnikiem powstania Naro dowego w departamencie tutejszym, ułożył tymczasową instrukcją, którą prefektura \V. podprefektowi w załączeniu posyła, polecając mu, aby w tak nagłej i każdego obywatela o własny byt najbardziej interesującej sprawie, nie oszczędza.! gorliwości i pracy' w naj,;ciś!eJsl.ym onejże wykonania za znoszeniem ",ię w każdym punkcIe z W. Ponińskim pułkownikiem, jako nominowanym rotmistrzem powiatu pyzdrskiego. Nie potrzeba prefekturze tak dalece wzniecać w W. podprefekcie tego uczucia, które w ten moment każdego dubrego i prawego syna Ojczyzny ożywiać powinno, bo o tern powa,tpiewać grzechem byłoby. Odezwy Rady Stanu wyłuszczaja,ce powody powstania narodowego dały uczuć zapewne każdemu Polakowi przekonanie nieodbitej onegoż potrzeby. Przyłączona w egzemplarzach 8 odezwa JW. Naczelnika przemówi resztę 0'0 serca ka7dego, niech tylko za gorliwem staraniem \V. podprefekta powszechnej w zakresie urzędowania jego do.idzie wiadomości. Wzywaja,c tedy prefektura W. podprefekta do najskuteczniejszego w tej okoliczności działania, oś-wiadcza mu, iż mając na celu sprawienie ob'watelom jakiejkolwiek ulgi w razie tak na.głem, mieć chcę, aby największe nawet dominium do pierwiastkowego uorganizowania siły dostawiło przynajmniej dwuch konnych. po. dług instrukcji, a najwięcej trzech, inne zaś pomniejsze dommja składaja,c się choćby po trzy lub cztery jednego tymczasem konnego dostawiły, a zresztą ciągłem trybem postępować sobie będzie W. podprefekt za znoszeniem się z W. rOtmistrzem ad Liter instrukcji JW. Naczelnika. Niech zresztą odwraca W. podprefekt wszelkie trwogi, które mi źle intencjonowani w podobnych cbwilach lud łatwowierny zarażać zwykły. Załączoną ekspedycję od JW. Naczelnika, W. porlprefektowi wręczy natychmiast \V. rotmistrzowi powiatu swego. (podpisano) J. Poniński Rolski Amilkar Kosiński, generał brygady Wiell.{iego Księstwa Warszawskiego, kawaler orueru, krzyża wojskowego, komendant i Ol'gallizator siły zbrojnej departamentu poznańskiego.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1928 R.6 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry