TOWARZYSTWA MIŁOSNIKOW MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1987.04/06 R.55 Nr2

Czas czytania: ok. 6 min.

---ŁJ- 1

? ' -" I . .

ZEBRANIE ZARZĄDU

W dniu 22 maja 1986 r. odbyło się zebranie Zarządu, na którym gościem był wiceprezydent Poznania Mirosław Kopiński, zajmujący się sprawami kultury w mieście. W swej dłuższej wypowiedzi poinformował on Zarząd o stanie prac i działań w tej dziedzinie. Ważną sprawą w zakresie realizacji zadań są środki finansowe, te zaś ze względu na ogólną sytuację państwa nie wystarczają na pokrycie wszystkich potrzeb a nawet są zmniejszane. Dlatego jedyną inwestycją jest budynek Muzeum N arodowego przy Al. Marcinkowskiego. Ważną sprawą jest sytuacja Teatru Wielkiego, dlatego trwa spór o sposób jej rozwiązania. Zamierza się rozbudować Teatr Polski i poprawić sytuację lokalową Polskiego Teatru Taiica. Z posiadanych środków większość (ok. 50%) przeznacza się na dotacje dla instytucji artystycznych oraz (ok. 3SVo) na upowszechnianie kultury. Znaczne fundusze kierowane też są na odnowienie kamienic przy Starym Rynku. W dyskusji wypowiedziano się krytycznie na temat pomieszczeń Teatru Muzycznego i "Arkadii". Wskazano, że środki na rozwój kultury można by częściowo uzyskać z mandatów za nieprzestrzeganie przepisów, choćby w zakresie komunikacji. Należałoby powołać Straż Prezydencką czy Miejską. Poznań powinien też doczekać się pomnika Jana H. Dąbrowskiego i Józefa Wybickiego. Wypowiedziano się za walką z różnymi dewiacjami społecznymi, jak pijaństwo, narkomania, brak dbałości o porządek itp.

ZEBRANIE PREZYDIUM

W drugim kwartale 1986 r. odbyły się dwa zebrania Prezydium, mianowicie w dniu 23 kwietnia i 25 czerwca 1986 r. Na pierwszym omówiono rezultaty bardzo miłej imprezy, jaka pod patronatem Towarzystwa od

była się w dniu 14 kwietnia br. Było to trzydziestolecie Teatru Eksperymentalnego "Kuźnica". Z tej okazji w sali Towarzystwa zorganizowano jubileuszową wystawę, a w sali Pałacu Działyńskich spotkanie z uczestnikami i sympatykami "Kuźnicy". Zreferowano także udział Towarzystwa w Wielkopolskim Zjeździe Kulturalnym w dniu 5 kwietnia. Głos zabie, rał wiceprezes Teodor Smiełowski. Dodatnio oceniono też zorganizowany przez władze miejskie tzw. dzień porządków na Starym Rynku 19 kwietnia. Główny udział w tych porządkach brała poznańska Straż Pożarna, za co należą się jej słowa uznania. Omówiono także sprawy finansowe oraz gospodarcze. Podczas drugiego zebrania Prezydium zajmowano się przygotowaniem spotkania z uczestnikami Letniej Szkoły Ekonomicznej, organizowanej corocznie w drugiej połowie lipca przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Zapowiedziało swój udział ok. 20 osób, głównie ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn., w tym niektóre pochodzenia polskiego.

Postanowiono przygotować wystawę o tematyce historycznej oraz zaprosić gości na herbatkę. Głównym celem spotkania będzie poinformowanie ich o dziejach i współczesnych problemach miasta oraz o działalności Towarzystwa. Ważnym osiągnięciem było dokończenie dostosowywania pomieszczeń bibliotecznych do użytku; rozpocznie się prace nad właściwym zorganizowaniem biblioteki. Postanowiono także włączyć się do gromadzenia środków na odbudowę Palmiarni. Sprawą cegiełek na ten , cel podjął się zająć Teodor Smiełowski. PROSBA DO WICEPREZYDENTA POZNANIA BOGDANA ZASTAWNEGO

Prezes Towarzystwa przekazał wiceprezydentowi Bogdanowi Zastawnemu w dniu 23 maja 1986 r. prośbę o spowodowanie naprawy chodnika na ul. Paderewskiego na odcinku wzdłuż Muzeum Narodowego. Jest to reprezentacyjna część miasta, a chodnik jest zdewastowany, płytki są często ruchome, tworzą się dziury a w czasie deszczu powstają kałuże. Nowego tynku wymaga też ściana przy parkingu na narożniku ulic 3 Maja i 27 Grudnia z napisem "Bumar" . Tynk odpada i ściana ta bardzo szpeci ten zakątek miasta. SPOTKANIE Z KURATOREM OSWIATY I WYCHOWANIA

W dniu 20 czerwca 1986 r. prezes Towarzystwa został przyjęty przez kuratora oświaty i wychowania dra Ireneusza Króla. Prezesowi towarzyszyła mgr Genowefa Polarczyk, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej Nr 40. Celem spotkania było zapoznanie kuratora z działalnością Towarzystwa w roku szkolnym 1985/1986 wśród młodzieży. Omówiono formy tej działalności, jak: czyny społeczne, konkursy, odczyty, przechadzki po Poznaniu, wycieczki po mieście i poza nim, zdobywanie Odznak Młodego Miłośnika Poznania itp. Genowefa Polarczyk przytoczyła konkretne wania działalności. Kurator z uznaniem odniósł się do tej działalności. Wspólnie będzie się szukać nowych możliwości działania, głównie w zakresie opieki nad młodzieżą, która w Poznaniu spędza wakacje.

SPRAWOZDANIE KOMISJI MŁODZIEŻOWEJ Z DZIAŁALNOŚCI W II KWARTALE 1986 R,

Czas od kwietnia do czerwca 1986 r. był okresem wytężonej działalności, objętej założonym programem współpracy Komisji Młodzieżowej ze szkołami. Oto jej przegląd w układzie chronologicznym: 4 kwietnia. Odbyło się w siedzibie Towarzystwa spotkanie z nauczycielami-opiekunami kół młodych miłośników Poznania w celu omówienia dotychczasowej działalności Komisji Młodzieżowej oraz propozycji na nowy rok szkolny. Wnioski i propozycje z tej narady przedstawiła przewodnicząca Komisji na spotkaniu w Urzędzie Wojewódzkim (25 IV), zorganizowanym przez Kuratorium Oświaty i Wychowania, którego celem był przegląd propozycji instytucji kultury adresowanych do szkół i placówek oświatowo-wychowawczych na nowy rok szkolny 1986/1987. W kwietniu - miesiącu Pamięci Narodowej - kontynuując temat niedawnego konkursu o tablicach pamięci, zorganizowano w dniu 19 kwietnia wycieczkę pociągiem do Lubonia i dalej pieszo pt. Szlakiem tablic pamięci Z Lubonia do Zabikowa. Prelegentem na trasie był dr Ludwik Gomolec.

26 kwietnia. Młodzież wykonała starannie prace porządkowe na wszystkich żołnierskich cmentarzach na stokach Cytadeli wzdłuż ul. Armii "Poznań" - składając tym hołd w 41 rocznicę zwycięstwa nad faszyzmem wszystkim poległym w walce o wolność i niepodległość Polski. W czynie społecznym młodych miłośników Poznania wzięły udział delegacje z 24 szkół podstawowych i średnich pod opieką 34 nauczycieli - razem 645 osób. Wyjaśnić należy, że zapowiedziany początkowo na 12 kwietnia czyn społeczny, z powodu nagłego opadu śniegu, trzeba było przesunąć na koniec miesiąca. Zmiana terminu uniemożliwiła wzięcie udziału w czynie dalszym 13 szkołom z powodu normalnych zajęć lekcyjnych w tym dniu. 10 maja. Edmund Nadolski poprowadził przechadzkę dla młodych miłośników Poznania pt. Nad Wartą o Poznaniu dawniej i dziś. Na trasie od mostu Marchlewskiego do mostu Przemyśla prelegent przedstawił interesujący obraz przeszłości tej części miasta, a także aktualny opis wszystkich obiektów po obu stronach rzeki. 24 maja. Odbyła się wycieczka pt. Dwory i pałace w Wielkopolsce, ufundowana przez Towarzystwo dla uczniów szkół podstawowych - wytrwałych uczestników spotkań, przechadzek i wycieczek w roku szkolnym* 1985/1986, a także dla zainteresowanych nauczycieli. Prelegentem na trasie był dr Ludwik Gomolec. Uczestnicy w drodze przez Poznań - Czempiń - Turew - Choryń - Kopaszewo - Krzywiń - Osieczna - , Smigiel - Poznań usłyszeli ciekawe informacje geograficzne i historyczne, zwiedzili zabytki kultury i miejsca pamięci narodowej, dowiedzieli się o wielu placówkach naukowo-badawczych oraz o wybitnych postaciach związanych życiem i działalnością z miejscowościami na trasie wycieczki. 7 czerwca. Odbyła się wycieczka pt. Szlakiem zbrodni hitlerowskich w Wielkopolsce, ufundowana przez Towarzystwo dla uczniów szkół ponadpodstawowych - wytrwałych uczestników spotkań, przechadzek i wycieczek w roku szkolnym 1985/1986 oraz dla zainteresowanych nauczycieli. Trasa biegła przez Poznań - Wrześnię - Konin - Koło - Chełmno nad Nerem - Uniejów - Turek - Tuliszków - Konin - Wrześnię - Poznań. Prelegent i przewodnik na trasie dr Ludwik Gomolec przedstawił obraz życia mieszkańców Wielkopolski w czasie okupacji hitlerowskiej i omówił martyrologię Żydów w okresie II wojny światowej. Wstrząsającym przeżyciem dla uczestników wycieczki było zwiedzenie terenu obozu zagłady w Chełmnie nad N erem oraz naoczna konfrontacja obrazów z filmu emitowanego w telewizji pt. Zagłada ze zwiedzanymi obiektami i miejscowościami. Serdeczne i gościnne było przyjęcie wycieczki w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Ludowego Lotnictwa Polskiego w Turku. Dyrektor Szkoły, mgr Ireneusz Barczyński, zapoznał gości z dorobkiem Szkoły, a mgr Helena Orłowska oprowadziła po wystawie przygotowanej z okazji dziesięciolecia działalności szkolnego koła krajoznawczo- turystycznego. Uczestnicy wycieczki zwiedzili Elektrownię "Adamów" i pobliską kopalnię odkrywkową węgla brunatnego.

PRZYZNANIE ODZNAK MŁODEGO MIŁOŚNIKA POZNANIA

Zgodnie z regulaminem, nauczyeiele-opiekunowie szkolnych kół miłośników miasta Poznania, w porozumieniu z dyrekcjami szkół zgłosili 30 kwietnia 1986 r. 128 kandydatów do Srebrnej i 23 do Złotej Odznaki Młodego Miłośnika Poznania z następujących szkół podstawowych - nr: 6, 29, 33, 40, 65, 66, 88 i 90, z liceów ogólnokształcących nr: III, V, VIII i IX oraz z Liceum Zawodowego Nr 3.

Dnia 15 maja odbyło się w sali Towarzystwa spotkanie z kandydatami do Odznak, na którym przewodnicząca Komisji Młodzieżowej przypomniała wymogi regulaminu oraz wyjaśniła wszystkie wątpliwości. Komisja, powołana przez Towarzystwo i Muzeum Historii Miasta Poznania, po przeprowadzeniu rozmów.z kandydatami w dniach 2 i 4 czerwca 1986 r. w Sali Odrodzenia Ratusza, przyznała 62 Srebrne i 21 Złotych Odznak Młodego Miłośnika Poznania.

.Dnia 9 czerwca 1986 r. o godz. 13.30 w Sali Odrodzenia_ Ratusza, w obecności nauczvcieli-opiekunow szkolnych kół miłośników miasta Poznania, członków Komisji Oceniającej, kandydatów do Odznaki i zaproszonych gości, odbyła się uroczystość dekoracji. Odznaki wręczała wiceprezes Zarządu i kustosz Muzeum Historii Miasta Poznania dr Magdalena Warkoczewska, obdarowując uhonorowanych Złotą Odznaką folderem z panorama Poznania, wydanym z okazji wystawy Posnania Elegans Poloniae Civitas.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1987.04/06 R.55 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry