SESJA ABSOLUTORYJNA MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1987.04/06 R.55 Nr2

Czas czytania: ok. 118 min.

W dniu 27 maja 1986 r., w sali Wojewódzkiej Rady Narodowej przy al. Stalingradzkiej, odbyła się ,XIII Sesja Miejskiej Rady Narodowej, poświęcona w głównym punkcie porządku dziennego sprawozdaniu z realizacji Planu Społeczno-Gospodarczego i budżetu miasta za rok 1985 oraz udzieleniu absolutorium prezydentowi miasta. W sesji uczestniczyło 98 radnych. Przybyli także: wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski, prezydent Poznania Andrzej Wituski, wiceprezydenci: Zbigniew Habel, Łucjan Majewski i Bogdan Zastawny, przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Planowania Edward Sikora, przedstawiciele partii i stronnictw politycznych, przewodniczący dzielnicowch rad narodowych, dyrek

Przewodniczący Prezydium Rady Stanisław Antczak

torzy przedsiębiorstw i jednostek gospodarczych. Otwarcia XIII Sesji dokonał oraz przewodniczył jej obradom przewodniczący Rady Stanisław Antczak. Poinformował on na wstępie, dż w wyniku konsultacji z Kancelarią Rady Państwa ustalono, że wyborów do Sądu Rejonowego ii Sądu Pracy w Poznaniu dokonywać będą dzielnicowe rady narodowe. Zaproponował więc skreślenie z porządku obrad projektu uchwały w tej sprawie. Ponadto na wniosek Zespołu Radnych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Bezpartyjnych, zaproponował włączenie do porządku obrad projektu 1 uchwały w sprawie zmian nazw ulic. W głosowaniu Rada przyjęła porządek obrad obejmujący m. in.: - interpelacje i wnioski radnych; - przyjęcie sprawozdania z realizacji Planu Społeczno-Gospodarczego i budżetu miasta Poznania za 1985 r. oraz udzielenie absolutorium prezydentowi miasta; - ocenę realizacji programu zamierzeń oszczędnościowych Urzędu Miejskiego za 1985 r. oraz zatwierdzenie programu na rok 1986; - informację o stanie przygotowań do akcji letniej dzieci i młodzieży w 1986 r.; - informację Komisji Wychowania, Oświaty i Kultury o sposobie realizacji Uchwały Nr V25/85 w sprawie Miejskiego Funduszu Rozwoju Kultury na 1985 r.; - informację o zmianach w budżecie miasta Poznania na 1985 r. dokonanych w 1985 r.; - przyjęcie wniosków w sprawie rea

Sprawozdania

lizacji programu budownictwa mieszkaniowego ii towarzyszącego; - projekty uchwał w sprawach: wykorzystania nadwyżki budżetowej z 1985 r., ustalenia wysokości funduszu zasobowego na 1986 r., zatwierdzenia statutu Biura Wystaw Artystycznych, zatwierdzenia regulaminu Społecznej Rady Programowej Pałacu Kultury, nazw ulic miasta. Interpelacje i wnioski zgłosili: Radny Kazimierz Z. Nowicki zapytał: jakie przedsięwzięcia organizacyjne podjęto w mieście, aby kolejne Międzynarodowe Targi Poznańskie przebiegały sprawnie, a goście byli z odwiedzin Poznania zadowoleni?; kiedy nastąpi poprawa w zaopatrzeniu w widokówki z Poznania?; jaka była przyczyna katastrofy na skrzyżowaniu ulic Głogowskiej i Hetmańskiej?, czy radni Miejskiej Rady Narodowej zostaną obdarzeni przez Radę bardzo dobrą książką o Poznaniu wydaną przez Krajową Agencję Wydawniczą O Poznaniu od A do Z? Radny Nowicki zaproponował, aby spółdzielnie mieszkaniowe ustawiły na osiedlach estetycznie wykonane słupy ogłoszeniowe. Radny Stanisław U ram zgłosił wnioski w sprawach: zmiany kierunku ruchu pojazdów obsługujących terminal kolejowy przy ul. Danielaka poprzez skierowanie ruchu tych pojazdów bezpośrednio na wiadukt górczyński, ponieważ ul. Danielaka jest bardzo "zapylona" przez wozaków; uruchomienia stałych punktów zakładania i wymiany uszczelek w instalacjach wodociągowych; zalecenia przedsiębiorstwom handlowym, by podczas mycia okien myto również elewacje i cokoły otaczające okna. Radny U ram zapytał też, kto zatwierdził wykonanie szpecącej elewacji w ciągu handlowym ul. Lampego? Radny Wiktor Wysłouch przedstawił wnioski w sprawach: podjęcia kroków przez prezydenta miasta oraz Prezydium Rady w celu uzyskania dodatkowych środków oraz dewiz potrzebnych na zakup polielektrolitów dla Centralnej Oczy

Prezydent Poznania Andrzej Wituski

szczalni Ścieków; uwzględnienia w planowaniu komunalnym budowy drugiej nitki kolektora sanitarnego na Ratajach (kolektor H budowany był w latach siedemdziesiątych); uporządkowania stawku w Parku Marcinkowskiego. Radny Bogdan Banasiak ponowił wniosek w sprawie uporządkowania Trasy Katowickiej przed rozpoczynającymi się Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, bowiem wydane przez prezydenta miasta polecenia w tej sprawie nie przyniosły spodziewanych rezultatów. Zgłosił również wniosek w sprawie budowy szaletu na Ratajach. Do sprawy szaletów nawiązał także radny Andrzej Baraniecki. Po wyborze Komisji Redakcyjnej projektu uchwały, wprowadzenia do dyskusji nad sprawozdaniem z wykonania Planu Społeczno-Gospodarczego i budżetu za rok 1985 dokonał prezydent Poznania Andrzej Wituski. "Podstawowym czynnikiem dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego naszego miasta - powiedział na wstępie Andrzej Wituski - były niewątpliwie inwestycje.

W stosunku do wielkości uchwalonych, zrealizowane nakłady planu podstawowego były wyższe ogółem o 25,5%, a w robotach budowlano-montażowych o 32,6%. Pozwoliło to na zwiększenie liczby realizowanych zadań inwestycyjnych do 66 wobec 52 uchwalonych. Większość nakładów (inwestycyjnych (84,1%) skierowano na realizację infrastruktury komunalnej, w szczególności na rozbudowę urządzeń wodociągowych, magistral przesyłowych wody i ciepła, kolektorów i oczyszczalni ścieków. W ramach rozbudowy urządzeń wodociągowych zakupiono i przekazano do eksploatacji spuichniacz hydrauliczny dna rzeki Warty oraz rozpoczęto prace geologiczne związane z wykonaniem studni eksploatacyjno-badawczej w Krajkowie. W ostatnim stadium znajduje się budowa zbiornika wody czystej na Moraskiej Górze oraz ujęcia wody w Gruszczynie, niezbędnego dla wznoszonego osiedla mieszkaniowego w Kozichgłowach. Na nowych osiedlach mieszkaniowych przekazano dwanaście studni awaryjnych. Zakończono budowę sieci wodociągowej m. in. w ul. TJmułtowskiej, a także dla Marlewa oraz w rejonie ulic Wyłom-Serbska. Spośród zadań kontynuowanych wymienić w szczególności należy magistrale wodociągowe tzw. wschodnią i centralną (Mosina - Poznań), a także wodociągi w rejonie ulic Małachowskiego- Michała, w ul. Kurpińskiego oraz dla Osiedla Karolin II.

"Inwestycje te związane były w szczególności z zapewnieniem dostaw wody do nowych osiedli mieszkaniowych, za wyjątkiem Marlewa. Nie zdołano dotąd rozwiązać problemu zaopatrzenia w wodę osiedli peryferyjnych. Nadal do trzech rejonów, tj. Podolan, Zielińca a częściowo i Umultowa, woda dowożona jest beczkowozami (w sumie do 99 punktów jej poboru dowozimy dziennie ok. 50 tys. 1 wody). Poleciłem przygotować w tej sprawie koncepcje rozwiązań, które w odpowiednim czasie przedstawię Wysokiej Radzie. W celu poprawy sytuacji, wykorzystujemy środki Terenowego Fun9 duszu Gospodarki Gruntami i Gospodarki Mieszkaniowej. Ze środków tych podjęto budowę m. in. sieci wodociągowejosiedli Minikowo i Pawła Strzeleckiego. Zrealizowano tam nakłady w wysokości ok. 14 min zł. "Zaopatrzenie w wodę uległo pewnej poprawie. Gospodarstwa domowe otrzymały wody więcej, a jej zużycie na mieszkańca wzrosło do 192 jednostek na dobę. "W grudniu 1985 r. rozpoczęto rozruch Centralnej Oczyszczalni Ścieków. Pełną zdolność produkcyjną (55 tys. m 3 na dobę) uzyska siię jednak dopiero w czwartym kwartale 1986 r. Efektem będzie wzrost oczyszczonych ścieków do 50%, wobec aktualnie oczyszczanych 30%. Kontynuowaliśmy w 1985 r. budowę ko'ektorów i sieci kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej. Przekazano do użytku m. in.: odcinek kolektora górnej strefy, doprowadzającego ścieki do centralnej oczyszczalni: kolektor naramowicki; kanalizację osiedli Piątkowo- N aramowice; kanalizację w rejonie ulic Małachowskiego- Michała oraz Winiary III; kanał deszczowy w Ławicy. Ponadto budowano kolektory: górczyński, przeźmierowski oraz w ul. Wilczak-Serbska. Nakłady zostały przekroczone o przeszło 100 min zł. Ze środków Terenowego Funduszu Gospodarki Gruntami i Gospodarki Mieszkaniowej kontynuowano budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla osiedla Ławica.

"Nie udało się natomiast w mInIonym roku złagodzić trudnej sytuacji w zakresie ciepłownictwa, a deficyt ciepła ze źródeł scentralizowanych zwiększył się do ok. 190 MW. W ramach inwestycji planu centralnego kontynuowano rozbudowę elektrociepłowni Karolin o dalsze dwa bloki BC-100, jednak stopień zaawansowania robót (4,3%) nie może nas satysfakcjonować. W celu przyspieszenia budowy powołana została Społeczna Rada, ponadto Zespół Elektrociepłowni podjął modernizację elektrociepłowni Garbary , efektem której będzie przyrost mocy cieplnej o ok. 70 MW w 1988 r. Plan zakładał rozbudowę magistrali i sieci cieplnych, na realizację których wy

Sprawozdania

datkowano 282 min zł. Środki te skierowane zostały na zakończenie budowy ciepłociągu w ul. U mułtowskiej, budowę mag. strali cieplnej w ul. Dolna Wilda, ciepłociągów w rejonach ulic: Małachowskiego- Michała, Zródlana- Słowiańska oraz Wyłom-Serbska. "Zakres inwestycji planu podstawowego w 1985 r. został rozszerzony o dodatkowe zadania, które uchwałą Wysokiej Rady zostały sfinansowane z nadwyżki budżetowej Urzędu Miejskiego. Środki te pozwoliły na zakończenie przygotowań wysypiska śmieci w Biedrusku, o powierzchni 7,2 ha, oraz zlikwidowanie w wyniku tego wysypisk śmieci w Sytkowie i Luboniu. Ponadto z nadwyżki budżetowej zbudowano i przekazano do użytku punkt poboru wody w Krzesinach. Kontynuowana była też budowa sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody w Krzesimkach". Po omówieniu dokonań mieszkańców miasta w ramach czynów społecznych, Andrzej Wituski przeszedł do spraw budownictwa mieszkaniowego. "Jako zjawisko pozytywne - mówił - odnotować należy fakt zahamowania w 1985 r. spadkowego trendu budownictwa mieszkaniowego występującego w Poznaniu od 1979 r. Przekazano do użytku z wszystkich form budownictwa 3302 mieszkania, tj. o 96 mieszkań więcej w stosunku do planu. Akcentem optymistycznym jest to, że efekty budownictwa mieszkaniowego były wyższe w porównaniu z 1981: r. ogółem o 293 mieszkania. Przyrost nowych mieszkań umożliwił obniżenie wskaźnika zagęszczenia do I 0,93 osoby na izbę, a wskaźnika liczby gospodarstw domowych na mieszkanie do 1,26. Uwagę skoncentrowaliśmy również na stworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi budownictwa jednorodzinnego. Inwestorom udostępniono 723 działki, głównie w rejonie ul. 5 Stycznia oraz w Naramowicach. Ze środków Funduszu Gospodarki Gruntami i Gospodarki Mieszkaniowej przeznaczyliśmy prawie 70 min zł na uzbrojenie terenów

pod tę formę budownictwa. Dążąc do optymalnego wykorzystania istniejących w mieście terenów, podjęliśmy w szerszym zakresie niż w latach poprzednich budownictwo plombowe. Ogółem na takich terenach przekazano do użytku 351 mieszkań, dalszych 630 było na koniec 1985 r. w budowie. Inwestorom udzielono 39 wskazań lokalizacyjnych, w przygotowaniu są dalsze. Łącznie na 70 lokalizacjach plombowych zamierza się docelowo wybudować ok. 13 tys. mieszkań. "Istotny wpływ na kształtowanie warunków mieszkaniowych miały remonty istniejących zasobów. Planowane na 1985 r. nakłady w wysokości 540 min zł, z uwzględnieniem dotacji z nadwyżki budżetowej w kwocie 100 m'n zł, zostały przekroczone o 13,7% i wynosiły 614,1 min zł. Na planowanych 166 obiektów przekazano po remoncie do użytku 227 budynków, tj. o 36,7% powyżej planu. Miniony rok był pierwszy, w którym dzięki działaniom organizacyjnym, rozwojowi potencjału przerobowego dokonano pewnego postępu w remontach. Myślę, że jest to zasługa m. in. urzędów dzielnicowych i ich rad oraz energicznego działania służb. Również plan remontów bieżących (profilaktyezno-konserwacyjnych) budynków państwowych został przekroczony o 31,6%, osiągając przerób wartości 530,4 min zł. Osiągnięcie tak korzystnych wyników było możliwe m. in. dzięki zwiększeniu udziału robót statutowych w produkcji przedsiębiorstw budownictwa komunalnego do 78,7%, w tym udziału remontów budynków mieszkalnych do 43,4%, oraz intensywnym ale skutecznym zabiegom o materiały budowlane.

"W kompleksie działań zmierzających do poprawy warunków mieszkaniowych ludności nie można pominąć gospodarki istniejącymi zasobami lokalowymi w ramach uzysku mieszkań w starych budynkach. Tą drogą mieszkania otrzymało 257 rodzin, a 482 rodziny dokonały zamiany mieszkań. Dokonano wykwaterowań 33 dozorców nie wykonujących

obowiązków. Ponadto zwolniono 156 niesolidnych dozorców. "Pozytywne tendencje wystąpiły w budowie urządzeń towarzyszących budownictwu mieszkaniowemu. Zakres planowy, obejmujący 8,3 tys. m 2 powierzchni handlowo-usługowej, wykonano w 142,3%. Nowe pawilony handlowe zostały oddane do użytku na osiedlach: Raczyńskiego, Bolesława Chrobrego, Jana III Sobieskiego, Związku Walki Młodych oraz w rejonie peryferyjnym przy ul. Pniewskiej. Budowane są dalsze na osiedlach: Czecha, Lecha, Tysiąclecia i Bolesława Chrobrego oraz przy ul. Andrychowskiej. Są to jednak zaległości z lat 1984 - 1985 i wymagają radykalnego przyspieszeoia [...] "W dziedzinie oświaty podstawowym zadaniem była rozbudowa bazy przedszkolnej i szkół podstawowych. W ramach inwestycji przekazano do użytku trzy przedszkola, na osiedlach: Zwycięstwa, Jana III Sobieskiego, Tysiąclecia; 34 pomieszczenia do nauki w szkołach na osiedlach: Bolesława Chrobrego i Kosmonautóworaz dwie sale gimnastyczne. W wyniku prowadzonych prac adaptacyjno-remontowych, na które wydatkowano 256,5 min zł, uzyskano 225 dalszych miejsc przedszkolnych. Liczba miejsc przedszkolnych zwiększyła się więc łącznie o 585. Mamy ich obecnie w Poznaniu 18,5 tys. Liczba uczniów szkół podstawowych zwiększyła się o ok. 2700. W konsekwencji liczba uczniów na jedno pomieszczenie do nauki wzrosła do 38, a wskaźnik zmianowości zwiększył się do 1,47. W tej dziedzinie w niektórych dzielnicach Poznania sytuacja uległa pogorszeniu (Piątkowo). Zaległości w budowie szkół są poważne - wynoszą osiem szkół podstawowych d dwanaście przedszkoli. Nie wybudowano ponadto czterech przychodni lekarskich. W tej sytuacji nie można pominąć pozainwąstycyjnych działań, w ramach których została m. in. podjęta rozbudowa szkoły podstawowej przy ul. Druskiennickiej. Szczególnie cieszy inicjatywa par

9 Kronika m. Poznania 2/87

tyjna - budowy na Osiedlu Jana III Sobieskiego Szkoły im. X Zjazdu PZPR o 25 pomieszczeniach do nauki. "Ważnym społecznie problemem jest ochrona zdrowia i onieka społeczna, a w szczególności rozbudpwa jej bazy materialnej. Stan tej bazy uległ zmianie, jednak kontynuowano wiele inwestycji, których efekty oczekiwane są w następnych latach. Są to: szpital przy ul. Majakowskiego na 650 łóżek, rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Onkologicznego przy ul. Garbary , pralnia i pawilon zakaźny w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. Lutyckiej. Do użytku oddano natomiast hangar lotnictwa sanitarnego na Ławicy '[...] "Rozwój masowej komunikacji mIeJskiej oraz wzrost poziomu motoryzacji wymagały ciągłego zwiększania zakresu realizowanych robót modernizacyjnych i kapitalnych remontów układu drogowo- komunikacyjnego (na końcu 1985 r. mieliśmy w Poznaniu 851,4 km ulic). Na ten cel skierowaliśmy w minionym roku środki w wysokości 1,4 mld zł, tj. wyższe o 77% w stosunku do planu, w tym na Poznański Szybki Tramwaj - 629 min zł [...] Do zadań zakończonych należą m. in.: skrzyżowania ulic Serbskiej - Rakoczego i Grochowskiej - Grunwaldzkiej, ul. Dolna Wilda od Hetmańskiej do Czechosłowackiej, ul. Wojska Polskiego od Niestachowskiej do Wołyńskiej. Tak szerokiego frontu zakończonych inwestycji drogowych nie notowano od lat. Wyraźny postęp prac zaznaczył się też na budowie linii Poznańskiego Szybkiego Tramwaju. Realizowane na tym zadaniu nakłady były niespełna trzykrotnie wyższe w porównaniu z planem.

"Osiągnięty tu postęp robót był m. in.

efektem pozyskania dodatkowych środków i rzeczowych deklaracji w zakresie zwiększenia przerobu ze strony licznych naszych przedsiębiorstw i jednostek; stanowiło to odzew na skierowany do nich mój apel. Pragnę załogom tych zakładów wyrazić z tego miejsca serdeczne

Sprawozdaniapodziękowanie za ich społeczną postawę i aktywny współudział w rozwiązywaniu newralgicznego problemu, jaki dla miasta stanowi komunikacja miejska. Dodam, że odpowiedziało przychylnie dotąd 189 zakładów i jednostek, ofiarowując 36,4 min zł w środkach finansowych (do 10 V 1986 r.) oraz ok. 70 min nieodpłatnego przerobu i dostaw materiałów [...] "Dzięki zrealizowanym dostawom m. in.

otrzymaliśmy w 1985 r. 75 autobusów na planowanych 50. Wystąpiły też korzystne przesunięcia w strukturze taboru Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego na korzyść taboru nowoczesnego. Przekazano do użytku tory odstawcze przy ul. Budziszyńskiej na 75 miejsc. Wybudowano 50 wiat tramwajowych i autobusowych. Są to jednak półśrodki. Podstawowymi problemami są: zaplecze techniczne, konieczność budowy zajezdni tramwajowej i autobusowej oraz warsztatów obsługowo-naprawczych". Po zreferowaniu problemów związanych z ochroną środowiska, prezydent Poznania Andrzej Wituski przeszedł do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 1985 i przypomniał, że budżet ten w momencie zatwierdzenia oceniany był jako budżet oszczędny, daleki od życzeń, nie pokrywający wszystkich potrzeb gospodarki miejskiej wymagających sfinansowania. "W ciągu roku jednak - mówił prezydent - niedobory zostały w znacznym stopniu zniwelowane. Stało się to dzięki uzyskaniu dodatkowych środków z budżetu wojewódzkiego, a także wprowadzeniu do budżetu nadwyżki budżetowej za 1984 r., środków rezerwy na nieprzewidziane wydatki oraz w wyniku zwiększenia w ciągu roku planowanych dochodów własnych. Te dodatkowe środki spowodowały, że budżet miasta wzrósł w ciągu roku po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2 218 611 000 zł i zamknął się wielkością 11 417 725 000 zł [...] Wykonanie budżetu za 1985 r. ocenić więc można pozytywnie, analizując osiągnięte wskaźniki dochodów i wydatków

oraz biorąc pod uwagę fakt, że sfinansował on najważniejsze zadania ujęte w planie [...] Dzięki osiągniętym wskaźnikom, wypracowano za rok ubiegły nadwyżkę budżetową w wysokości 570 090 000 zł. Chciałbym zaznaczyć, że projekt podziału nadwyżki uwzględnia postulaty i wnioski, które Obywatele Radni zgłaszali w trakcie analizy projektu budżetu na rok bieżący. "W aspekcie przedstawionej oceny realizacji zadań w 1985 r. wyrażam przekonanie, że Wysoka Rada podejmowane inicjatywy dla zoptymalizowania efektów oceni pozytywnie i przyjmie przedstawione sprawozdanie. Jednocześnie uzna, że w najbliższym czasie musimy wspólnie przyspieszyć prace w zakresie: - zakupów sprzętu i zwiększenia potencjału osobowego służb komunalnych - w tym szczególnie przedsiębiorstwa techniki sanitarnej; - zmiany proporcji środków finansowych na korzyść środków remontowych z przeznaczeniem na ulice, torowiska, chodniki, mosty, domy; - zwiększenia terenów pod budownictwo (wielo- i jednorodzinne), przede wszystkim na obszarze miasta; - pobudzenia aktywności społecznej w utrzymywaniu porządku w szerokim tego słowa znaczeniu; - wsparcia środkami finansowymi (łącznie z kredytami) przedsiębiorstwa komunikacyjnego (budowa zaplecza, wprowadzenie do planu nowych rozwiązań komunikacyjnych). "Postęp w tych dziedzinach będzie równoznaczny z pozytywnym odczuciem społecznym. Rok 1985 przygotował teren pod wspomniane zamierzenia. "Proszę o podzielenie tego zdania i życzliwą ocenę naszej pracy". Krótkiej oceny działalności Urzędu Prezydenta Miasta w 1985 r. dokonał przewodniczący Rady Stanisław Antczak. "Prezydium Miejskiej Rady Narodowej powiedział m. im. - na posiedzeniu w dniu 14 maja br. szczegółowo zapozmało się z wynikami pracy prezydenta i jego Urzędu. Zdaniem Prezydium - prezydent miasta, mimo wielu trudności, mindonego okresu nie zmarnował. Prezydent Andrzej Wituski przedstawił nam przed chwilą to co zostało zrobione w okresie minionego roku. Pragnę poinformować Wysoką Radę, że Prezydium ustaliło, że będzie głosować za udzieleniem absolutorium prezydentowi miasta. Prezydium uczyni to nde tylko dlatego, że prezydent i jego Urząd działali prawidłowo, ale także dlatego, że Andrzej Wituski podjął i zrealizował wiele zadań, które świadczą o jego inicjatywie i o prawidłowym spełnianiu roli gospodarza miasta. "Poza zadaniami, o realizowaniu których mówił prezydent we wprowadzeniu, chciałbym jeszcze wspomnieć i o tym, iż dobrze się stało, że rok 1985 przyniósł: umocnienie autorytetu administracji miejskiej, skupianie wokół ndej - w niełatwych warunkach strukturalnych Poznania - urzędów dzielnicowych; ścisły kontakt z mieszkańcami, od spotkań »Porozmawiajmy o Poznaniu«, osobistej wymiany korespondencji, czwartku »Gazet y Poznańskiej«, konferencji prasowych po udział w wielu spotkaniach ze społeczeństwem; związanie Urzędu Miejskiego z wieloma sojusznikami: zakładami pracy, szkołami wojskowymi, milicją, młodzieżą szkolną itp.; dużą aktywność w poszukiwaniu środków finansowych, jak i w rozwiązywaniu problemów rozwojowych (wzmocnienie służb planowania i architektury); przesunięcie punktu ciężkości w stronę gospodarki komunalnej; nowe rozwiązania remontów torowisk tramwajowych, wiat z siedziskami na przystankach; przyspieszenie rewaloryza - cji kamieniczek na Starym Rynku; przełamanie impasu materiałowego w remontach domów (papa, cegła, dachówka) itp. "Wymienione przykłady zaangażowania Andfzeja Wituskiego w sprawy naszego miasta, jak i zrealizowane zadania wskazują, że opinia Prezydium Rady stwierdzająca, że prezydent wraz z U rzędem

>r

Miejskim prawidłowo spełniali funkcję gospodarzy miasta Poznania nie jest bez pokrycia. Pragnę również nadmienić, że współpraca Rady, Prezydium i poszczególnych komisji z prezydentem miasta układała się prawidłowo. Podkreślenia wymaga i to, że Andrzej Wi tuski potrafił znaleźć platformę porozumienia z radnymi d udzielania im wyjaśnień na wszelkie problemy oraz wątpliwości. "Komisje Miejskiej Rady Narodowej mają prawie na bieżąco robocze kontakty z wiceprezydentami oraz kadrą kierowniczą wydziałów. N a bazie tych kontaktów oraz przeprowadzonych przez komisje kontroli trzeba też stwierdzić, że Urząd Prezydenta daje gwarancje prawidłowej obsługi obywateli miasta w sprawach należących do jego kompetencji. "Fakt, że w dniu dzisiejszym dokonujemy oceny pracy prezydenta d jego Urzędu stanowi dalszy krok w kierunku stałego usprawniania pracy organów wykonawczych i zarządzających rad narodowych. Ocena pracy prezydenta i jego Urzędu należy jednak nie tylko do Prezydium, ale do całej Rady. Dlatego też, kończąc, uważam za swój obowiązek raz jeszcze stwierdzić, że prezydent miasta Andrzej Wituski z Urzędem Miejskim jest zaangażowany w sprawy naszego miasta i że poświęca wiele swoich sił, aby za jego prezydentury jak najwięcej korzyści mieli mieszkańcy Poznania, i to w sytuacji, w której dekapi - talizacja w wielu dziedzinach jest wieloletnia i wymaga nie tylko organizatorskich zabiegów". W imieniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego oraz Zespołu Radnych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Bezpartyjnych przemawiał radny Włodzimierz Palacz. "Sesja budżetowa roku 1985 - powiedział na wstępie radny Palacz - w ramach której Rada uchwalała Plan oraz budżet dla Poznania na rok 1985, odbywała się w atmosferze gorących dysku

Sprawozdania

Radny Włodzimierz Palaczsji i polemik. Przyczyną były szczupłe środki, jakie przewidywano na wykonanie planu rzeczowego. J ak pamiętamy, brakowało prawie na wszystkie dziedziny, których rozwój jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania miasta. W wyniku oświadczeń kompetentnych osób, uzyskaliśmy zapewnienia, że zarówno kierownictwo Urzędu Wojewódzkiego jak i kierownictwo Urzędu Miasta dołożą starań, aby uzyskać środki dodatkowe. Czy dzisiaj, dokonując analizy wykonania Planu i budżetu, można odpowiedzieć, że zapewnienia te zostały dotrzymane, czy zostały w sferze zamierzeń? "Projekt planu inwestycyjnego poddany pod obrady Miejskiej Rady Narodowej w 1985 r. miał, jak go określaliśmy, "charakter minimum". Przez dodatkowe środki mogło nastąpić zwiększenie zarówno nakładów na jego realizację (o ok. 11,5%), jak i liczby zadań realizowanych (o 14%). Do najważniejszych zadań wprowadzonych dodatkowo do Planu 1985 r. należą: Radzewice-Krajkowo - II etap, tzn. studnia promienista i spulchniacz dna Warty: wodociąg dla Osiedla Winiary III; kanał sanitarny i deszczowy dla tego osiedla itd. W tym miejscu jednak niepokoi fakt, że są inwestycje, które posiadały pełne pokrycie w środkach

finansowych - jak np. kolektor deszczowy w ul. Fortecznej, ciepłociąg wzdłuż ul. Trójpole, czy wodociąg w ul. Szymanowskiego - nie były jednak wykonywane ze względu na brak mocy przerobowej. Tak więc, pomimo wzrostu nakładów inwestycyjnych w porównaniu do uchwalonego, krytycznie należy ocenić pewne zmiany dokonywane w ciągu roku. Komisja uważa, że potknięć tych można było uniknąć, gdyby przy konstruowaniu projektu Planu problemy inwestycyjne miasta były szerzej konsultowane z władzami miejskimi, a ich głos w tej sprawie był w większej mierze brany pod uwagę. "Komisja wyraża również swoją dezaprobatę wobec opóźnień, jakie wystąpiły na ważniejszych dla miasta inwestycjach, a zwłaszcza na budowie Centralnej Oczyszczalni Scdeków w Kozichgłowach, zbiorników wody czystej na Moraskiej Górze, rozlewni gazu płynnego dla "Korgazu" w Jasieniu koło Swarzędza oraz bazy dla Komunalnego Przedsiębiorstwa Techniki Sanitarnej przy ul. Góreckiej. Zaniepokojenie Komisji wynika przede wszystkim z faktu, że są to inwestycje, które wywierają wpływ na prawidłowe funkcjonowanie miasta w zaspokajaniu elementarnych potrzeb mieszkańców. Niepokoi również fakt niepełnego wykorzystania funduszy celowych i specjalnych [...] Szczególnego podkreślenia wymaga niekorzystna sytuacja w zaopatrzeniu miasta w ciepło i wodę oraz w odprowadzaniu ścieków. N adal inwestycje sieciowe wyprzedzają rozwój źródeł ciepła i ujęć wody". Przechodząc do spraw komunikacji miejskiej, radny Palacz powiedział, iż mimo "wzrostu dostaw taboru tramwajowego i autobusowego, a także poprawy w remontach kapitalnych i bieżących torowisk, warunki komunikacyjne uległy tylko nieznacznej poprawie. Komisja jest przekonana, że sesja Rady, która ma rozpatrzyć problemy komunikacyjne w sposób szczegółowy i kompleksowy, da odpowiedź na pytanie - co i jak należyzrobić, aby jakość przewozów osobowych była lepsza niż dotychczas". "J esteśmy jako radni - powiedział na zakończenie Włodzimierz Palacz - krytyczni w swoich ocenach, a także niecierpliwi w oczekiwaniu na pozytywne rezultaty przyjmowanych planów, ale musimy być w swoich ocenach również obiektywni. Prezydent Poznania i jego Urząd jako organ wykonawczy wykonali planowe zadania, a także wypełnili zalecenia uchwały absolutoryjnej z kwietnia 1985 r. Na szczególne podkreślenie zasługują następujące wyniki: zrealizowanie nakładów inwestycyjnych planu terenowego w wysokości 3 083 700 min zł, czyli o 481 min zł więcej od planowanych; zrealizowanie 73 zadań inwestycyjnych, w tym 59 polegających na budownictwie inwestycyjnym - tzn. więcej niż zakładał plan; oddanie do użytku siedmiu dodatkowych zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki kom unalnej; przekazanie 3302 mieszkań, czyli o 2,9% więcej od uchwalonego planu; przekroczenie planu nakładów na remonty kapitalne ogółem o 659,9 min zł, czyli o 43,8%. Na szczególną uwagę zasługują fakty: przekazania dodatkowo wyremontowanych 61 budynków mieszkalnych oraz przekroczenia remontów kapitalnych dróg o 100%; zrealizowania nakładów na budowie Poznańskiego Szybkiego Tramwaju w wysokości 629 min zł, a więc o 69,6% więcej od założeń planu; zrealizowania czynów społecznych o wartości 219,5 min zł; a także zakończenia 40 zadań inwestycyjnych na 25 planowanych.

"W tym stanie rzeczy nietrudno jest uzyskać odpowiedź na postaw ione w pierwszej części pytanie - rzeczywiście władze administracyjne województwa oraz miasta wykonały w pełni swoje zobowiązania dotyczące zwiększenia środków na najpilniejsze potrzeby Poznania. Umożliwiło to działanie na rzecz osiągnięcia podstawowych celów społecznych wyznaczonych przez Radę w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych,

wraz z rozwojem infrastruktury komunalnej, podnoszenia poziomu ochrony zdrowia, rozwoju oświaty d wychowania, poprawy w zakresie zaopatrzenia ludności i ochrany środowiska [...] Również nietrudno dostrzec pozytywne zmiany w polityce finansowania potrzeb miasta przez Urząd Wojewódzki. Jako przewodniczący Komisji, pragnę szczerze i serdecznie podziękować za to kierownictwu Urzędu Wojewódzkiego. Środki, jakie otrzymało miasto przez starania tegoż Urzędu, w sposób znaczący wpływały na uzyskane efekty roku 1985. "Stopień realizacji Planu Społeczno-Gospodarczego oraz budżetu miasta Poznania, jak również uzyskane efekty rzeczowe i społeczne za 1985 r. upoważniają, aby i w imieniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiej Rady Narodowej, jak również w imieniu Klubu Radnych partyjnych i bezpartyjnych serdecznie podziękować prezydentowi Poznania Andrzejowi Wituskiemu oraz jego współpracownikom za wkład pracy przy realizacji Planu i budżetu za 1985 r. Jednocześnie wnoszę o przyjęcie sprawozdania z wykonania miejskiego Planu rocznego i budżetu miasta oraz udzielenie absolutorium prezydentowi miasta za rok 1985" .

W imieniu Klubu Radnych Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego przemawiał radny Mieczysław Broński. "Na dokonania roku 1985 - powiedział mówca na wstępie - musimy patrzeć przez pryzmat faktu, że był to właśnie rok kończący niezwykle trudny okres lat 1983 -1985. Na czym te trudności polegały, każdy z nas zdaje sobie doskonale sprawę. Jak wynika z materiałów, nie był to Plan na miarę potrzeb, ale możliwości. Dlatego też każdy osiągnięty sukces wymagał dużego zaangażowania i wysiłku kierownictwa U rzędu Miejskiego, poszczególnych instytucji i społeczeństwa [...] Radni - członkowie Stronnictwa uważają za istotne osiągnięcia minionego roku: wykonanie

Sprawozdania

Radny Mieczysław Broński

planu inwestycyjnego oraz bieżące włączenie do niego najbardziej pilnych potrzeb realizowanych z nadwyżki budżetowej. Radni - członkowie Stronnictwa pragną wyrazić jednak zaniepokojenie z niepełnego wykonania zadań rzeczowych w zakresie remontów budynków mieszkalnych, co wiąże się z dalszą ich dewastacją. Sądzimy, że zarówno wnioski obywateli jak i materiały z sesji poświęconej gospodarce komunalnej dadzą podstawę do uniknięcia tych błędów w roku 1986. Również szczególnego zainteresowania ze strony władz miejskich wymagają zagadnienia wysokości opłat za wczasy i kolonie dziecięce, kompleksowego zagospodarowania odpadów użytkowych na' obszarze miasta i doinwestowania przedsiębiorstw komunalnych". "Biorąc pod uwagę wszelkie uwarunkowania - powiedział na zakończenie radny Broński - jakie towarzyszyły realizacji Planu za rok 1985, doceniając wysiłki władz administracyjnych i wszystkich pracowników administracji państwowej naszego miasta, mając jednocześnie nadzieję, że wnioski z dzisiejszej dyskusji zostaną dobrze spożytkowane w roku bieżącym, radni - członkowie Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego będą głosować za przyjęciem sprawozda

nia z wykonania Planu i budżetu, programu oszczędnościowego za rok 1985, kierunków działania U rzędu Miejskiego w roku bieżącym oraz za udzieleniem absolutorium prezydentowi. Zostałem również upoważniony przez Klub Radnych Stronnictwa do przekazania na ręce prezydenta Wituskiego podziękowania za pracę kierownictwu Urzędu Miejskiego w minionym roku". Radny Jacek Silski w imieniu Zespołu Radnych Stronnictwa Demokratycznego poparł poprzednie wnioski i oświadczył, iż Zespół będzie głosował za udzieleniem absolutorium prezydentowi miasta Andrzejowi Wituskiemu.

Radny Bogdan Banasiak, który na sesji absolutoryjnej w 1985 r. ze względów proceduralnych wstrzymał się od głosu, podkreślił, iż w bieżącym roku z satysfakcją będzie głosował za udzieleniem absolutorium z uwagi na to, że w 1985 r. zostały zwiększone środki umożliwiające realizację większej liczby zadań. Nawiązując do wystąpienia prezydenta miasta, zwrócił się z zapytaniem, czy przyjęta forma realizacji inwestycji, jaką jest Poznański Szybki Tramwaj, przy pomocy środków przeznaczonych na remonty jest słuszna i skuteczna z uwagi na skalę potrzeb remontowych miasta?

Radny Jacek Silski

*"»

Radna Anna Radwan

Radna Anna Radwan przedstawiła uwagi krytyczne i opinię na temat sprawozdania z wykonania Planu Społeczno-Gospodarczego i budżetu miasta za 1985 r. w imieniu radnych - członków PAX i zakończyła swoje wystąpienie poparciem wniosków o udzielenie absolutorium prezydentowi miasta. Wszystkie wystąpienia podsumował przewodniczący Rady Stanisław Antczak. N astępnie Rada jednomyślnie podjęła uchwałę Nr XIII/88/86 w sprawie realizacji programu zamierzeń oszczędnościowych za 1985 r. i programu zamierzeń oszczędnościowych na 1986 r. Do akceptującej wiadomości Rada przyjęła informację o stanie przygotowań do akcji letniej dzieci i młodzieży w 1986 r., którą przedstawił inspektor oświaty i wychowania Andrzej Majchrzak. Bez uwag przyjęła Rada sprawozdanie z wykonania Miejskiego Funduszu Rozwoju Kultury w 1985 r., przedstawione przez radnego Czesława Knolla, oraz informację o zmianach w budżecie miasta w 1985 r. Stosownie do postanowień iXII Sesji Rady, * w imieniu powołanej wówczas Komisji Wnioskowej, radny Andrzej Byrt przedstawił projekt wniosku w sprawie

realizacji programu budownictwa mieszkaniowego i towarzyszącego w Poznaniu. Rada zaakceptowała projekt, podejmując jednogłośnie Uchwałę Nr XIII/89/86. Projekt uchwały w sprawie podziału nadwyżki budżetowej z roku 1985 został doręczony radnym przed sesją. Przewodniczący obrad, radny Stanisław Antczak poinformował, iż podział nadwyżki budżetowej był analizowany na posiedzeniu Prezydium w dniu 14 maja br. Prezydium, po zapoznaniu się z potrzebami w realizacji żądań z zakresu gospodarki miejskiej zobowiązało prezydenta do przygotowania projektu uchwały w sprawie wykorzystania nadwyżki budżetowej z roku 1985. Radny Czesław Knoll, odwołując się do 'wniosku radnego Ratajczaka i swojego, zgłoszonego na posiedzeniu Prezydium w dniu 114 maja, w sprawie powiększenia kwoty (20 min zł) przeznaczonej na remont budynku Urzędu Miejskiego przy pi. Kolegiackim, ponowił wniosek stwierdzając, że chodzi o przyspieszenie prac remontowych. Prezydent miasta Andrzej Wituski wyjaśnił, iż ustalono na posiedzeniu Prezydium, że brakujące środki na prace remontowe siedziby Urzędu Miejskiego przekaże się w drugim półroczu 1986 r. Obecne potrzeby miasta są bowiem tak poważne, że gdyby Rada przyjęła wniosek radnego Knolla, należałoby z niektórych propozycji zrezygnować na korzyść remontu Urzędu, co byłoby bardzo trudne w świetle przedstawionych potrzeb. W świetle tych wyjaśnień, radny Knoll wycofał zgłoszony wniosek. W przeprowadzonym głosowaniu Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XIII/90/86 w sprawie wykorzystania nadwyżki budżetowej z roku 1985. Zwiększa ona dochody i wydatki budżetu miasta na 1986 r. o kwotę 567 226 456 zł. Środki te przeznaczone zostaną: W dziale 80 - Szkolnictwo zawodowe - 32 226 456 zł, na wydatki rzeczowe związane z zakupem materiałów, POTIOcy naukowych, opału, opłaty za energię

Sprawozdaniaelektryczną oraz wykonywane remonty bieżące (dotyczy to również szkolnictwa artystycznego) . W dziale 83 - Kultura i sztuka - 25 000 000 zł. Kwota ta stanowi dotacje na Fundusz Rozwoju Kultury, z przeznaczeniem na dofinansowanie przeprowadzanego remontu kamieniczek na Starym Rynku oraz remontu auli uniwersyteckiej. W dziale 91 - Administracja państwowa - 12 000 000 zł na organizację świąt państwowych, wspólnych sesji Wojewódzkiej Rady N arodowej i Miejskiej Rady Narodowej z okazji rocznicy wyzwolenia Poznania oraz na wydatki związane z wystrojem miasta z okazji Międzynarodowych Targów Poznańskich. W dziale Inwestycje i remonty kapitalne - 498 000 000 zł. W tym: inw e s t y c je: wysypisko śmieci w Biedrusku 2 000 000 zł; zbiorczy przystanek autobusowy "Podwale" 10 000 0'00 zł; zwodociągowanie osiedla Sytkowo 10 000 000 zł; sieć wodociągowa i stacja uzdatniania Krzesinki - 10 000 000 zł; magistrala wodociągowa Szczepankowo- Spławie 10 000 000 zł; pomoc w budowie parku między osiedlami Lecha a Tysiąclecia5 000 000 zł; budowa i remonty kapitalne szaletów - 5 000 000 zł. Z a k u p Y i n w e s t y c Y j n e: zakup sprzętu transportowego, samochodu typu kamaz, ładowarki, otaczarki, zbiorników na cement i asfalt dla Zarządu Dróg i Mostów - 20 000 000 zł; zakup ciągnika Ursus, spychaczy ciężkich do pracy na wysypiskach, suwnic bramowych, zamiatarki, pługów itp. dla Komunalnego Przedsiębiorstwa Techniki Sanitarnej 24 000 000 zł; zakup miniciągnika i ciągnika dużego dla Poznańskiego Przedsiębiorstwa Zieleni - 5 000 000 zł; dofinansowanie zakupu 22 autobusów dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - 20 000 000 zł. R e m o n t y k a p it a l n e: kapitalne remonty dróg wykonywane przez Zarząd Dróg i Mostów - 250 000 000 zł; kontynuacja prac przy modernizacji jeziora Malta - 45 000 000 zł;

remont kapitalny na Oddziale Kardiochirurgii Szpitala Miejskiego przy ul. Szkolnej oraz innych obiektów służby zdrowia - 30 000 000 zł; remont dachu na budynku przy pi. Kolegiackim - 2 O 000 000 zł. C z y n y s p o ł e c z n e : czyny inwestycyjne - 27 000 000 zł; czyny konserwacyjno-porządkowe 5 000 000 zł.

Wysokość funduszu zasobowego na 1986 r. (124 450 079 zł) Rada zatwierdziła Uchwałą Nr XIII/91/86.

Po dyskusji o charakterze proceduralnym, zatwierdzono Statut Biura Wystaw Artystycznych (U chwała Nr XIII/92/86) i Regulamin Społecznej Rady Programowej Pałacu Kultury (Uchwała Nr XlIII /93/86).

N a wniosek Zespołu Radnych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Bezpartyjnych, nadano (Uchwała Nr XIII/95/ /86) dotychczasowej ul. Murawa nazwy: ul. Wasilija Czuj kowa (na odcinku od ul. Winogrady do ronda) i ul. Georgija Żukowa (od ronda do ul. Lechickiej). Przeciwko głosowało dwóch radnych, a sześciu wstrzymało się od głosu. Przewodniczący Komisji Redakcyjnej projektu uchwały, radny Włodzimierz Palacz, zgłaszając wniosek w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania z wykonania Planu Społeczno-Gospodarczego i budżetu oraz udzielenia absolutorium prezydentowi miasta za rok 1985, zaproponował wprowadzenie do projektu uchwały dodatkowego paragrafu o następującej treści: "Zaleca się prezydentowi miasta wykorzystanie treści dyskusji do realizacji zadań w 1986 r.". Rada, przyjmując wniosek, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XI11/94/86 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania Planu i budżetu miasta za 1985 r. oraz udzielenia absolutorium prezydentowi miasta za 1985 r. Prezydent miasta Andrzej Wituski, udzielając odpowiedzi na zgłoszone wnioski i interpelacje, powiedział m. in.: "Jak co roku, funkcjonuje Zespół do spraw Zaplecza Miejskiego, który przygotowuje miasto do Międzynarodowych Targów Poznańskich. W bieżącym roku na 127 tys. m 2 eksponować będzie towary 3850 wystawców, w tym prawie 2 tys. zagranicznych. Niestety, w dalszym ciągu występują trudności z miejscami hotelowymi i z utrzymaniem generalnego porządku w mieście i na obrzeżach miasta".

Brak widokówek należy do tematów znanych w całym kraju. Monopolistą w tym zakresie jest Krajowa Agencja Wydawnicza, która ma poważne trudności poligraficzne. - Sprawę skrzyżowania ulic Hetmańskiej i Głogowskiej bada specjalna komisja. Przyczyną eksplozji było zaprószenie ognia, natomiast sprawy instalacji, jak i jej szczelności bada specjalna komisja. Ostateczny wynik zostanie opublikowany w prasie. Obecnie czynione są starania, aby odbudowa skrzyżowania nie była finansowana ze środków Rady i Urzędu Wojewódzkiego, bowiem koszty wyniosą ok. 830 min zł. Jest zaktualizowana dokumentacja z 1979 r. i wszystkie przedsiębiorstwa podjęły w tej chwili działania. Do 20 czerwca gotowa będzie infrastruktura ziemna. Całość uzależniona będzie od przygotowania rozjazdów szynowych, których koszt wyniesie 200 min zł. W ramach dobrosąsiedzkich kontaktów naszego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, ok. 10% nawierzchni wykonują Katowice, 10% - Łódź i 10% - Wrocław. Również Huta "Warszawa" podjęła szereg prac związanych z samym centrum skrzyżowania. - Sprawa słupów ogłoszeniowych na osiedlach mieszkaniowych winna być realizowana przez określone administracj e mieszkaniowe i spółdzielcze. W 1987 r. wystąpimy o zezwolenie na ustawienie słupów ogłoszeniowych, których prototyp stoi przy ul. Solnej. - Wydział Komunikacji spowodował na ul. Franciszka Danielaka ograniczenie pręcjkości do 40 km'godz. i jednocześnie wydał dyspozycje związane z przeprowadzeniem przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej kontroli w zakresie przestrzegania ładowności pojazdów. - Pomysł uruchomienia punktów usługowych wymieniających uszczelki jest wart rozpatrzenia przez Wydział Handlu, Drobnej Wytwórczości i Usług. - Mycie elewacji wystaw sklepowych zostało uwzględnione w zarządzeniu pokontrolnym i jest to tylko kwestia egzekucji. - W sprawie przyznania dewiz na zakup polielektrolitów dla Centraluej Oczyszczalni Ścieków, wojewoda poznański wystosował pismo do Ministerstwa Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej. - Budowa drugiej nitki kolektora H na Ratajach leży w gestii Wojewódzkiej Rady Narodowej, bowiem jest to zadanie inwestycyjne. Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych", będący jednocześnie radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej, poinformował, iż dokumentacja na budowę drugiej nitki będzie ukończona na wiosnę przyszłego roku.

Miejska i Wojewódzka Rady Narodowe nie są kompetentne do podejmowania decyzji w sprawie zdobycia środków na utrzymanie i budowę szaletów publicznych. - Miejska Komisja Porządku, Czystości i Estetyki będzie w dalszym ciągu nadzorowała porządek na trasach wylotowych, w tym i na Trasie Katowickiej. - Stawek w Parku Marcinkowskiego zostanie uporządkowany do 5 czerwca br. Ponadto zostanie przekazany apel do Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowej o objęcie patronatu nad tym Parkiem. Przewodniczący obrad, radny Stanisław Antczak zamykając XIII Sesję Rady, podziękował wszystkim obecnym za udział w posiedzeniu.

Marian Genowejiak.

Sprawozdania

ANEKS

UCHWAŁA NR XIIIj89j86 MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ z dnia 27 maja 1986 r. w sprawie informacji o realizacji Uchwały Nr VIIIj40j85 z dnia 26 czerwca 1985 r. na tema t zaspokaj ania potrzeb mieszkaniowych

l Przyjmuje się do wiadomości "Informację o realizacji budownictwa mieszkaniowego i towarzyszącego na terenie miasta Poznania".

Biorąc pod uwagę plany jego przyszłego l. przyspieszenie znania, 2 poszerzenie granic administracyjnych miasta, 3. nowelizację przepisów dotyczących zamiany mieszkań na terenie miasta w celu likwidacji barier finansowych hamujących zamianę, 4. ponowne roważenie możliwości racjonalnego dogęszczenia budownictwa mieszkaniowego w obrębie centrum miasta i nowych osiedli wielo- i jednorodzinnych, 5. przeanalizowanie możliwości zagospodarowania terenów rolniczych i nieużytków w obrębie miasta na cele budownictwa mieszkaniowego, 6. analizę substancji miejskiej w celu usunięcia obiektów niepełnowartościowych i zastąpienia ich wielokondygnacyjnym budownictwem plombowym, 7. ponowną analizę zasadności zaj mowania lokali mieszkalnych przez instytucj e, 8. przestrzeganie zagospodarowania budowanych obiektów towarzyszących na nowych osiedlach zgodnie z ich oryginalnym przeznaczeniem, 9. zdyscyplinowanie i zapewnienie właściwej organizacji placów budów i robót prowadzonych przez przedsiębiorstwa budownictwa komunalnego, 10. przyśpieszenie robót modernizujących bloki mieszkalne (ocieplanie ścian, wymiana grzejników), 11. odrobienie zaległości w realizacji obiektów towarzyszących osiedlom mieszkaniowym (szkoły, sklepy, przedszkola itd.), 12. wsparcie wykorzystania surowców lokalnych do produkcji materiałów budowlanych, 13. zainicjowanie lokalnej produkcji elementów prefabrykowanych do stawiania domów jednorodzinnych w systemie przemysłowym, 14. zbadanie szkodliwości dla zdrowia materiałów budowlanych otrzymywanych z pyłów podymicznych w zakładzie w Karolinie, 15. sporządzenie raportu o stanie sieci kanalizacji miejskiej i przygotowanie planu remontów najbardziej zużytych jej odcinków, 16. analizę przepustowości i stanu instalacji kanalizacyjnej miasta w związku z jej dociążeniem w następstwie budownictwa plombowego, 17. kontynuację starań o przyśpieszenie budowy Centralnej Oczyszczalni Ścieków wraz z budową części biologicznej dla miasta, 18. przyspieszenie dopracowania koncepcji lokalnych oczyszczalni ścieków, 19. wytyczenie docelowej lokalizacji wysypisk śmieci dla miasta oraz maksymalne przyspieszenie prac związanych z budową stacji kompremacji śmieci przy ul. Góreckiej, 20. realizację koncepcji kompleksowego zagospodarowania śmieci, zgodnie z opracowaniem będącym w posiadaniu Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Geologii Urzędu Wojewódzkiego.

obecny stan budownictwa mieszkaniowego w Poznaniu, oraz rozwoju, Miejska Rada Narodowa w Poznaniu uchwala: aktualizacji planów zagospodarowania przestrzennego PoPowierza się prezydentowi miasta wykonanie uchwały w sprawach należących do jego kompetencji, zaś w pozostałych zobowiazuie się prezydenta do wystąpienia do kompetentnych jednostek w celu realizacji wniosków Rady. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Częśćczwarta

1.10. Uroczystym Gaudeamus rozpoczęto w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza sześdziesiąty szósty rok akademicki. Rektor prof. dr Franciszek Kaczmarek powitał przybyłych gości: zastępcę członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Mariana Orzechowskiego, sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Jana Maćkowiaka, wojewodę poznańskiego Mariana Króla, prezydenta Poznania Andrzeja Wituskiego. W inauguracji uczestniczyli też rektorzy szkół wyższych Poznania i reprezentanci Polskiej Akademii Nauk. Obecni byli przedstawiciele Konsulatów: Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn. Odbyła się immatrykulacja studentów pierwszego roku, wręczono nagrody ministra nauki i szkolnictwa wyższgo. Ogłoszono listy absolwentów, którzy w minionym roku akademickim uzyskali dyplomy z wyróżnieniem. Rok akademicki rozpoczął się w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego. Uroczystość odbyła się w sali kina "Pancerniak", w obecności I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Łukasika. Gości powitał komendant Szkoły gen. bryg. Zdzisław Głuszczyk. W imieniu władz partyjnych i administracyjnych głos zabrał I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Jeżyce Janusz Zwoździak. Po nim przemawiali: konsul Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Michaił Mosiłatow oraz - w imieniu Kolegium Rektorów - doc. dr Tadeusz Kaczmarek. Po ślubowaniu słuchaczy pierwszego roku, komendant szkoły wręczył indeksy podchorążym, którzy najlepiej zdali egzaminy wstępne. U roczystość zakończyła się odśpiewaniem przez studentów pierwszego roku Pieśni Rycerskiej i Gaudeamus.

Zainaugurowali nowy rok akademicki także podchorążowie Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich im. Mariana Buczka.

Rozpoczęło się pięciodniowe sympozjum pl. "Materiały 85". Zorganizowała je międzynarodowa organizacja współpracy w dziedzinie przemysłu elektrotechnicznego "Interelektro". Wygłoszono ponad pięćdziesiąt referatów. Odbyło się także posiedzenie grupy ekspertów, którzy uzgodnili propozycje współdziałania w zakresie zaopatrzenia państw członkowskich "Interelektro" w deficytowe surowce i półfabrykaty. Pod auspicjami Światowej Organizacji Zdrowia, w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. Lutyckiej rozpoczęła się czterodniowa konferencja poświęcona problemom podstawowej opieki zdrowotnej. W Sali Odrodzenia Ratusza Poznańskiego odbyła si wojewódzka inauguracja roku kulturalnego, połączona z Międzynarodowym Dniem Muzyki Młodych. Uczestniczył m. in. sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak.

Przemówienie wygłosił wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski. Zasłużeni pracownicy i działacze kuHury z województwa poznańskiego zostali udekorowani odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski odznaczono: Ignacego Bienia, Zbigniewa Graczyka, Tadeusza Mar

kowskiego, Jerzego Musioła'" Juliana Smieleckiego, Magdalenę Warkoczewską. Koncertowała Orkiestra "Ósmego Dnia". Za działalność public.ystyczno-informacyjną w latach 1981 -1985 zespół dziennikarzy działu miejskiego "Gazety Poznańskiej" otrzymał Nagrodę Wojewody Poznańskiego w wysokości 100 tys. zł. Laureaci postanowili solidarnie N agrodę przekazać na odbudowę poznańskiej Palmiarni. Podczas spotkania długoletni fotoreporter "Gazety Poznańskiej" Stanisław Ossowski udekorowany został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Rozpoczęły się organizowane przez Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej "Dni Młodego Wyborcy" . W Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" odbyło się spotkanie aktywu młodzieżowego z najmłodszymi kandydatami na posłów: Włodzimierzem Mrowińskim i Leszkiem Herrą oraz z kandydatem "cegielszczaków" Zdzisławem Skakujem.

N a własnym stadionie przy ul.

Bułgarskiej zespół Klubu Sportowego "Lech" przegrał z zespołem zachodnioniemieckim "Borussia" (Moenchengladbach) 0:2 (0:1). Bramki zdobyli: Niewiadomski (samobójcza) w 33 min. oraz Lienen w 77 min. Sędziował Helen (Szwecja). Widzów 25 tys. Wojewódzkie spotkanie organizatorów, wykładowców i lektorów z okazji inauguracji roku szkolenia partyjnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zakładach "Telkom - Teletra". Naradzie przewodniczył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik. U dział wzięli członkowie egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego oraz kierownik Kancelarii Sekretariatu Komitetu Centralnego Bogusław Kołodziejczak. Ocenę szkolenia partyjnego w minionym roku przedstawił sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Grzegorz Romanowski. Wykład inauguracyjny pt. Umocnienie kierowniczej roli partii w środowisku, w świetle uchwal XX i XXI Plenum KC wygłosił lektor Komitetu Wojewódzkiego dr Antoni Szczuciński. Rada Pracownicza Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegiel

ski" podjęła uchwałę o przekazaniu z zysku przedsiębiorstwa kwoty 200 tys. zł na konto pomocy ofiarom trzęsienia ziemi w Meksyku. * U roczysta inauguracja roku akademickiego Akademii Rolniczej. Przybyli m. in. członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkus, wojewoda poznański Marian Król, przedstawiciele partii i stronnictw politycznych ze wszystkich województw regionu, rektorzy wyższych uczelni Poznania, reprezentanci zaprzyjaźnionych uczelni z kraju i zagranicy. Obecny był konsui generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, minister pełnomocny Iwan Bojko. Grupie pracowników naukowych uczelni wręczono N agrody im. prof. dra hab . Jerzego Zwolińskiego za najlepsze prace magisterskie. Podniosłym momentem uroczystości było wręczenie prof. drowi Szczepanowi A. Pieniążkowi, organizatorowi i długoletniemu dyrektorowi Instytutu Sadownictwa w Skierniewicach, doktoratu honoris causa. J10. Uroczysta inauguracja roku akademickiego w Akademii Ekonomicznej. Obok rektora, prof. dra hab. Janusza Piasnego, Senatu i studentów, udział w niej wzięli m. in.: minister do spraw cen prof. dr Zdzisław Krasiński, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego prof. dr Stanisław Nowacki, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grzegorz Romanowski , wojewoda poznański Marian Król, prezydent Poznania Andrzej Wituski oraz przedstawiciele stronnictw politycznych, organizacji społecznych, młodzieżowych, naukowcy poznańskich uczelni. Obecny był także konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, minister pełnomocny Iwan Bojko. Najmłodsi studenci otrzymali indeksy, natomiast najlepszym absolwentom uczelni -Annie Makowskiej i Beacie Dudziak - wręczono Medale Summa cum laude. Czterem studentom przyznano stypendia naukowe. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowano

doc. dra Stanisława Warkoczewskiego. Wykład inauguracyjny: Podstawowe problemy i dylematy strategii rozwoju gospodarczego Polski u schyłku XX wieku wygłosił prof. dr hab. Wacław Wilczyński. Rozpoczęła się V konferencja naukowa poświęcona problemom walki z bólem. Uczestniczyli w niej m. in. lekarze specjaliści z Włoch i Skandynawii.

Na Cmentarzu Komunalnym w J unikowi e odbył się pogrzeb zmarłego w dniu 26 września Feliksa Sulińskiego, zasłużonego działacza ruchu robotniczego, członka Polskiej Partii Robotniczej od 1944 r. Udekorowany był Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Żył sześćdziesiąt dziewięć lat.

4.10. Na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich otwarto Krajową Wystawę Ogrodniczą. Prze stawicieli władz polityczno-admInistracyjnych, gości i wystawców powitał prezes oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Andrzej Aumille.r.

Przemawiał prezydent PoznanIa Andrzej Wituski, który w asyście wicewojewodów poznańskich Jana Tomaszewskiego i Romualda Zysnarskiego dokonał tradycyjnego przecięcia wstęgi. Jubileusz trzydziestopięciolecia Biura Projektów Budownictwa Wiejskiego.

W Zakładach Metalurgicznych Pomet" odbyło się walne zebra;{ie wyborcze ruchu związkowego województwa poznańskiego, które wieńczyło prawie dwuletni okres

Wojciech Guglasintegracji organizacji związkowych w województwie. Obrady otworzył Wojciech Guglas, który powitał przybyłych: I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Łukasika sekretarza Komitetu Wo, .

jewódzkiego Jana Mielcarka, WIceprzewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Stefana Koziaczego. Na ze e Wojewódzkiego PorozumIenIa Związków Zawodowych stanął ponownie Wojciech Guglas. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyła się inauguracja roku akademickiego w Akademii Medycznej, który rozpoczęło 3050 studentów, w tym ponad 750 na pierwszym roku studiów. W uroczystości uczestniczył wiceminister zdrowia i opieki społecznej Zdzisław Szamborski. Zebranych powitał rektor Akademii Medycznej prof. dr Jerzy Wojtowicz. W czasie uroczystości zasłużonym pracownikom wręczono wysokie odznaczenia państwowe. Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski udekorowano: Jana J areckiego, Zygmunta Szubę, Bogdana Zakrzewskiego. Tytuł "Zasłużony Nauczyciel PRL" nadano profesorom: Kazimierze Brodzińskiej. Marii Kobylińskiej, Zdzisławowi Kowalewskiemu, Stefanowi Włochowi. Dziewięciu najlepszym studentom przyznane zostały stypendia ministra zdrowia i opieki społecznej. Wykład inauguracyjny pt. Wpływ działalności człowieka na pojawienie się chorobotwórczYch postaci pasożYtów wygłosił prof. dr Witold Kasprzak. W Sali Renesansowej poznańskiego Ratusza spotkali się zasłużeni działacze i propagatorzy ruchu turystycznego. Podsumowano kończący się sezon turystyczny, a naj aktywniej działającym na rzecz upowszechniania różnorakich form aktywnego wypoczynku i rekreacji wręczono odznaczenia i upominki. Z rąk gospodarza ur czystości - wicewojewody AloJzego Bryla otrzymali oni m. in. Odznaki Honorowe Miasta Poznania oraz "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego" . Symbol Polaków - znak orla - to tytuł wystawy otwartej w Pałacu Kultury. Prezentowano na

Wydarzenia w Poznaniu (4 - 5.10.)

Bronisław Stawiak

niej fragment zbiorów Bronisława Stawiaka, brygadzisty-malarza zatrudnionego w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" Odbyło się spotkanie wojewody poznańskiego Mariana Króla z wikariuszem generalnym archidiecezji gnieźnieńskiej ks. biskupem Janem Czerniakiem.

Rozpoczął się XXXIV Ogólnopolski Rajd Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Wystartowało 3500 uczestników.

Karol Urbanowicz.

Fotografia z lat pięćdziesiątych

W wieku dziewięćdziesięciu ośmiu lat zmarł nestor polskiej sceny operowej Karol Urbanowicz, wybitny poznański śpiewak i reżyser od 1919 r. Debiutował w 1913 r. w partii Gremina w Eu

geniuszu On ieginie Piotra Czajkowskiego. W 1919 r. zaangażował się do pracy w nowo powstałym Teatrze Wielkim w Poznaniu, gdzie na inaugurację śpiewał partię Stolnika w Halce. Miał w repertuarze 85 partii operowych. Reżyserował 47 dzieł wystawionych na scenie poznańskiej. Od 1927 r. rozpoczął pracę jako pedagog w Państwowym Instytucie Muzycznym, a po 1945 r. - w Państwowej Wyższej Szkole Operowej i Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej. Udekorowany m. in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. 5.10. Jubileusz trzydziestolecia "Budopolu" (dawniejszego Przedsię biorstwa Robót Elewacyjnych) w Teatrze Wielkim. Przedsiębiorstwo otrzymało zbiorową Odznakę Honorową "Za Zasługi w rozwoju woj ewództwa poznańskiego" . Z okazji czterdziestej pierwszej rocznicy powołania Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa odbył się uroczysty apel. Przybyli: członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkus, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik, przedstawiciele stronnictw politycznych. Obecny był także konsui generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, minister pełnomocny Iwan Bojko. Odczytano rozkaz specjalny ministra spraw wewnętrznych gen. broni Czesława Kiszczaka. Zasłużonym funkcjonariuszom i pracownikom resortu wręczono ordery i odznaczenia. Podniosłym momentem apelu było ślubowanie funkcjonariuszy odbywających w szeregach Milicji Obywatelskiej zasadniczą służbę wojskową. Serdeczne podziękowania za ponoszony trud złożył wszystkim funkcjonariuszom Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Mielcarek.

Po złożeniu wiązanki kwiatów pod obeliskiem ku czci poległych funkcjonariuszy, odbyła się defilada pododdziałów Milicji Obywatelskiej. Apel zakończył pokaz musztry paradnej w wykonaniu milicyjnej orkiestry garnizonu poznańskiego .

W Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego odbyła się uroczystość koła Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Piątkowo. Obecne były pododdziały poznańskiej uczelni wojskowej, drużyny harcerskie. Po wciągnięciu na maszt flagi państwowej oraz odegraniu hymnu narodowego, głos zabrał prezes koła ppłk Jerzy Dondajewski. Kulminacyjnym pun tern uroczystości było wręczenIe sztandaru, ufundowanego przez wojewodę poznańskiego. Dokonując tego aktu, Marian Król podkreślił zasługi kombatantów. Odbyła się defilada pod<?d.dział w Wyższej Szkoły OficerskIej W?Jsk Pancernych im. Stefana CzarnIeckiego. W redakcji "Expressu Poznańskiego" od godz. H do 14 na telefoniczne pytania wyborców odpowiadali kandydaci na posłów z listy krajowej: wicepremier Roman Malinowski, prof. dr Jerzy Ozdowski, prof. dr Mikołaj Kozakiewicz i dyrektor Instytutu Przemysłu Zielarskiego prof. dr Jerzy Lutomski. W Teatrze Wielkim odbyła się siódma w historii Teatru premiera opery Georgesa Bizeta Carmen, przygotowana przez Mieczysława Dondajewskiego. Chóry przygotowała Jolanta Dota- Komorowska. Reżyserował Leszek Czarnota, scenografię projektował Andrzej Sadowski (współpraca Barbary Rzemyk). Choreografia Leszka Czarnoty. W premierowej obsadzie śpiewali: Piotr Trella (Don Jose), Ja

Ewa Werka (Carmen)

nusz Temnicki (Escamilio), Władysław Wdowicki (Dancairo), Paweł Antkowiak (Remendado), Marian Kępczyński (Zuniga), Krzysztof Szaniecki (Moraies), Ewą Werka (Carmen), Joanna Kozłowska (Micaela), Danuta Trudnowska (Frasquita), Ewa Pszczółka (Mercedes), Jerzy Szalaty (Lillas Pastia) .

Uroczystość dyplomatorium Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej. Po pięćdziesięciu latach pracy zawodowej, dyplomy lekarzy medycyny odnowiono: drowi Marianowi Barciszewskiemu (Bydgoszcz), Alfredowi Brzeskiemu (Rzeszów), Alfonsowi Buszy (Stany Zjednoczone Ameryki Płn.), Janowi Chmarzyńskiemu (Poznań), Ludomirze J. Dembińskiej-Widy (Warszawa), drowi Marianowi Dębic-. kiemu (Poznań), drowi LeonowI Dłużewskiemu (Starogard Gdański), Józefowi Dziadkowi (Łódź), drowi Erykowi M. G. de Festenburgowi (Kraków), Edmundowi Głogowskiemu (Chorzów), Adeli Gorzyńskiej- Hołdrowicz (Łódź), prof. drowi Stanisławowi J. Grochmalowi (Kraków), Zofii M. Hryniewieckie j - Zielińskiej (J awor), Kazimierzowi Kopczyńskiemu (Gniew), Halinie Krajewskiej-Barciszewskiej (Bydgoszcz), drowi Wacławowi Małujowi (Poznań), drowi Michałowi Nikosiewiczowi (Warszawa), drowi Feliksowi Presser- Turskiemu (Warszawa), Romualdowi Reichertowi (Szczecin), dr Halinie Sterz- Dłużewskiej (Starogard Gdański), dr Cecylii Szczechowskiej - Laurentowskiej (Mysłowice), drowi Piotrowi Tymosiewiczowi (Trzebinia), drowi Stanisławowi J. Waliszewskiemu (Rogoźno Wlkp.), dr Jadwidze Zaorskiej-Wawrzyńskiej (Łódź), drowi Konstantemu Zdanowiczowi (Różyce- Żakowice ).

Plenarne posiedzenie Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jeżyce, z udziałem I sekretarzy komitetów zakładowych, podstawowych i oddziałowych organizacji partyjnych oraz grupowych. Przewodniczył I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Janusz Zwoździak. Referat nt. skuteczności polityczno-organizatorskiej działalności podstawowych organizacji partyjnych

Wydarzenia w Poznaniu (S - 7.10.)

1 dzielnicowej instancji partyjnej w realizacji uchwał XX Plenum Komitetu Centralnego wygłosił sekretarz organizacyjny Kazimierz Pawłowski.

W malarni Teatru Polskiego odbyło się prapremierowe przedstawienie sztuki Helmuta Kajzera Wyspy Galapagos, w reżyserii Zbigniewa Micha. Scenografię stano

Od lewej: Krystyna Sienkiewicz (Krysia) i Maria Skowrońska (Iza)wiła wystawa prac grupy "Koło Klipsa", w składzie: Krzysztof Markowski, Mariusz Kruk i Wojciech Kujawski. W premierowej obsadzie grali: Wojciech Kalinowski (Rafał), Marek Sikora (Jerzy), Maria Skowrońska (Iza), Krystyna Sienkiewicz (Krysia) - gościnnie, Artur Kocięcki (X), Leszek Wojtasz ak (Y). W galerii Biura Wystaw Artystycznych "Arsenał", w przeddzień

WKKKKKmdrugiej rocznicy śmierci Zbignie wa Kai, otwarto wystawę jego prac. Przebogata ekspozycja ijyła dowodem ogromnej pracowitości tego wybitnego artysty grafika, tak ściśle przecież związanego w swej twórczości z Poznaniem i całą Wielkopolską. Obejmowała ona 116 plakatów, ponad 150 grafik, tyleż samo prawie ekslibrisów, 22 obrazy olejne, projekty scenograficzne, okładki i obwoluty książek, programy teatralne, odznaczenia i medale. Była to tylko część artystycznej spuścizny tego twórcy. Jednocześnie otwarta została wystawa malarstwa Tadeusza Kuduka.

W wieku pięćdziesięciu trzech lat zmarł mgr Ryszard Wilczewski, dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 81 w latach 1963 - 1972.

7.10. Rozpoczęła się X Konferencja Koordynacyjna Instytutów Balneoklimatycznych Krajów Socjalistycznych, z udziałem specjalistów z Bułgarii, Czechosłowacji, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Rumunii, Węgier, Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i Polski. Do auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przybyli zaproszeni przez organizacje młodzieżowe Poznańskiego kandydaci na posłów: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik, naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego Ryszard W osiński, prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych" Ryszard Witkowski a także najmłodsi spośród ubiegających się w Poznańskiem o mandaty poselskie: Włodzimierz Mrowiński i Leszek Herra. Obecni byli również: członek Biura Poli

J45tycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkus, prezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Tadeusz Zając i prezydent Poznania Andrzej Wituski. Nowy rok akademicki zainaugurowała w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Politechnika Poznańska. Na uroczystość przybyli m. in. reprezentanci władz politycznych (również województw kaliskiego, konińskiego i pilskiego), z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Poznaniu Stanisławem Piotrowiczem, i administracyjnych, z wojewodą poznańskim Marianem Królem. Obecni byli: wiceminister nauki, szkolnictwa wyższego i techniki prof. dr hab. inż. Czesław Królikowski, przewodniczący Zarządu Głównego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej Jerzy Szmajdziński oraz przewodniczący Kolegium Rektorów prof. dr hab. Janusz Piasny. Serdecznie powitano delegacje uczelni zagranicznych z: Brna, Berlina Zachodniego, Jeny, Lipska, Paderborn i Quebecu. Doniosłym momentem było odnowienie siedmiu immatrykulacji absolwentom Wydziału Mechanicznego sprzed pięćdziesięciu lat (1936): Tadeuszowi Boruckiemu, Tadeuszowi Depczyńskiernu, Władysławowi Listwanowi, Aleksandrowi Offierskiemu, Witoldowi Ratajczakowi, Zdzisławowi Ulaszewskiemu i Zdzisławowi Strzeleckiemu, którym wręczono m. in. pamiątkowe indeksy. Po wykładzie inauguracyjnym prof. dra hab. inż. Wiesława Jankowiaka, który mówił o czterdziestoleciu Szkoły Inżynierskiej i Politechniki Poznańskiej, szczególnie zasłużonym wręczono Medale Komisji Edukacji Narodowej, Medale 40-1ecia Polski Ludowej oraz Odznaki Honorowe Miasta Poznania i "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego".

ci obecny był wybitny malarz Tadeusz Brzozowski. Po uroczystości immatrykulacji studentów pierwszego roku, kilkoro z nich otrzymało indeksy z rąk prorektora prof. Jana Berdyszaka, natomiast trojgu najlepszym studentom przyznano stypendia naukowe. W imieniu Senatu i całej społeczności akademickiej złożono podziękowania długoletnim pedagogom U czelni, natomiast prof. Tadeuszowi Brzozowskiemu wręczono ósmy w historii Szkoły Medal "Zasłużony dla U czelni", wysoko oceniając w ten sposób jego osobisty wkład w rozwój Szkoły. W dniu święta Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa uczczono pamięć funkcjonariuszy poległych w obronie władzy ludowej. Pod obeliskiem przy Domu Kultury Milicji Obywatelskiej delegacje złożyły wiązanki kwiatów. W auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego odbyło się spotkanie przedwyborcze z kandydującymi na posłów w Okręgu Wyborczym Nr 52 naczelnikiem Związku Harcerstwa Polskiego Ryszardem Wosińskim oraz prezesem Sądu Rejonowego w Grodzisku Wlkp. Janem Kwiatkowskim. W spotkaniu uczcstni* czyła młodzież ze starszych klas licealnych. Przybyli przedstawiciele Związku Harcerstwa Polskiego i Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej dzielnicy Grunwald. Dyskusja, prowadzona z pasją i polemicznie, dotyczyła problemów codziennego życia młodzieży, systemu oświatowego, a także zakresu demokracji w Polsce. W czasie spotkania grupie najmłodszych wyborców wręczono dowody osobiste.

Inauguracja roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych. Wzięli w nie; udział sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grzegorz Romanowski i wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski. Wśród goś

W Sali Wielkiej Pałacu Kultury odbył się z okazji trzydziestej szóstej rocznicy powstania Niemieckiej Republiki Demokratycznej koncert w wykonaniu solistów estradowych Centralnej Orkiestry Reprezentacyjnej Narodowej Armii Ludowej Republiki. Dyrygował Bernd Ziwny. Na lotnisku Ławica musiał lądować samolot z Sofii, gdyż stołeczne Okęcie spowite było mgłą i nie przyjmowało maszyn. Dodatkowe przedstawienie sztuki Aleksandra Gelmana Sami ze

JO KtrnSJ1C m Poznania 2/if!

Wydarzenia w Poznaniu (7 - 8.10.)wszystkimi na "Scenie na Piętrze", w wykonaniu Barbary Wrzesińskiej i Zbigniewa Zapasiewicza.

Na Cmentarzu Komunalnym w J unikowie odbył się pogrzeb Aleksandra Błaszyka - aktora Teatru Polskiego w latach 1973 - 1984, zmarłego w Warszawie w dniu 28 września. Urodzony w Poznaniu, tu debiutował i stworzył znakomite, niezapomniane kreacje w klasycznym repertuarze światowym i współczesnym polskim. Od roku z powodzeniem występował w Warszawie w Teatrze Rozmaitości i Teatrze na Woli. Żył pięćdziesiąt jeden lat.

W wieku sześćdziesięciu lat zmarł profesor nadzwyczajny dr hab. Wojciech Dzięciołowski, rektor Akademii Rolniczej w latach 1981 -1982, kierownik Katedry Gleboznawstwa, prodziekan Wydziału Rolniczego, dyrektor Instytu tu Gleboznawstwa i Chemii Rol

nej, kierownik Pracowni Gleb Subtropikalnych i Tropikalnych, członek Międzynarodowego Towarzystwa Gleboznawczego, Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół N auk, Rady Wielkopolskiego i Słowińskiego Parku arodowego, Korni tetu Ochrony Srodowiska Człowieka, ekspert przy zagospodarowywaniu gleb tropikalnych w Tanzanii i Iraku. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W wieku sześćdziesięciu czterech lat zmarł profesor nadzwyczajny dr inż. Zbigniew Marian Głowacki, nauczyciel akademicki Politechniki Poznańskiej, wybitny specjalista w dziedzinie fizyki metali, twórca poznańskiego ośrodka metaloznawczego. Był prodziekanem i dziekanem Wydziału Mechanic/no- Technologicznego, prorektorem do spraw nauki. Kierował przez sześć lat Zakładem Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej w Katedrze Technologii Metali i Metaloznawstwa oraz w Instytucie Technologii Budqwy Maszyn. Był kierownikiem Srodowiskowego Laboratorium Strukturalnych Badań Metali (od roku 1974) oraz dyrektorem Instytutu Metaloznawstwa (od roku 1983). U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

.10. Klamrą spinającą ponad dwumiesięczną kampanię wyborczą do sejmu było spotkanie w auli U niwersytetu im. Adama Mickiewicza. Wzięli w nim udział wszyscy kandydaci na posłów, których zgło

szenia przyjął od uprawnionych organizacji Wojewódzki Konwent Wyborczy, radni Wojewódzkiej i Miejskiej Rad Narodowych, kierownictwa sygnatariuszy deklaracji Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego i przedstawiciele administracji państwowej województwa i miasta. Zebranych powitał przewodniczący Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Augustyn Kogut. Referat wprowadzający do dyskusji pt. Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego w dialogu i współdziałaniu wygłosił członek Prezydium Rady Wojewódzkiej Alfred Wawrzyniak. Sprawozdanie z pracy Wojewódzkiego Konwentu Wyborczego złożył jego przewodniczący Maciej Olejniczak. W dyskusji głos zabrało 10 mówców. Inaugurację roku w Akademii Wychowania Fizycznego rozpoczęło sprawozdanie z działalności Uczelni wygłoszone przez rektora prof. dra Aleksandra Kabscha. Na uroczystość przybyli: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Mielcarek, wiceprzewodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu Bogusław Ryba, wicewojewoda poznański Bronisław Stęplowski, prezydent Poznania Andrzej Wituski. Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski udekorowani zostali" Zdzisław Czapski, Leonard Kowalczyk, Maria Gołaska-Portała, Wojciech Liszkowski i Marian Szych. Po immatrykulacji i złożeniu studenckiego przyrzeczenia, inauguracyjny wykład pt. Ochrona środowiska w programie kultury fizycznej wygłosił doc. dr hab. Zdzisław Czapski. Uroczystość zakończyło Gaudeamus. W Pałacu Kultury rozpoczęła się dwudniowa konferencja, zorganizowana przez wielkopolski oddział Towarzystwa Naukowego i Kierownictwa nt. systemu ustalania cen i zasad kosztorysowania w budownictwie. Plenum Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stare Miasto. Dyskuto*wano nad podniesieniem skuteczności działań polityczno-organizvtorskich staromiejskiej instancji partyjnej. Referat wprowadzający do dyskusji wygłosił sekretarz Romuald Łukaszewski. Obradom przewodniczył I sekretarz Andrzej Rakowski. Po dziewiętnastu łatach nieprzerwanej eksploatacji, nastąpiło zamknięcie zakładu produkującego gaz przy ul. Gdyńskiej. Był on jednym z niewielu na świecie, który pracował w oparciu o technologię dwugazu. O zakończeniu działalności gazowni zadecydowały względy ekonomiczne i technologiczne. Inauguracja nowego sezonu działalności Dyskusyjnego Klubu Filmowego w kinie studyjnym "Muza" . W podróż artystyczną do Holandii udała się grupa chóralna Poznańskiego Chóru Chłopięcego, pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego. oraz Orkiestra Rozrywkowa Polskiego Radia i Telewizji w Poznaniu, pod dyrekcją Zbigniewa Górnego.

9.10. W Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyło się, pod przewodnictwem I sekretarza Edwarda Łukasika, posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Współdziałania Po.skiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego. W posiedzeniu uczestniczyli m. in.: członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Stanisław Kałkus, przewodniczący Wojewódzkiej Rady N arodowej Tadeusz Czwojdrak, przewodniczący Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Augustyn Kogut. Przybyli przewodniczący Okręgowych Komisji Wyborczych Nr 52, 53 i 54, przewodniczący Wojewódzkiego Konwentu Wyborczego, kierownik Wojewódzkiego Biura Wyborczego. Omówiono aktualną sytuacj ę społeczno-polityczną w województwie oraz zapoznano się z dotychczasowym przebiegiem kampanii wyborczej do sejmu. W Zespole Szkół Odzieżowych

Wydarzenia w Poznaniu (9 -10.10.)zebrała się, pod przewodnictwem wicewojewody poznańskiego Bronisława Stęplowskiego, Rada do spraw Młodzieży. Tematem posiedzenia była ocena sytuacji wychowawczej w szkołach województwa poznańskiego. N a Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza zamknięto Roczne Studium Podyplomowe dla Radców Prawnych, które ukończyło 201 osób. W uroczystości wręczenia dyplomów uczestniczyli prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Józef Zych i dziekan Izby Adwokackiej Edmund Alexiewicz. Chór akademicki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza udał się w podróż artystyczną do Republiki Federalnej Niemiec.

W wieku siedemdziesięciu siedmiu lat zmarła Halina Witaszkowa, wdowa po bohaterze i patriocie drze med. Franciszku Witaszku, była więźniarka polityczna Fortu VII, obozów koncentracyjnych w Oświęcimiu i Ravensbriick. 10.10. Inauguracja 'roku akademickiego w Akademii Muzycznej im. Ignacego J. Paderewskiego . Uroczystość zbiegła się z sześćdziesięciopięcioleciem U czelni. U czestniczyli w niej, oprócz kadry pedagogicznej i studentów, przedstawiciele władz politycznych i administracyjnych regionu, z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwardem Łukasikiem, wicewojewodą poznańskim Romualdem Zysnarskim i prezydentem Poznania Andrzejem Wituskim. Wśród gości obecni byli również: wiceminister kultury i sztuki Edward Gołębiowski, rektorzy poznańskie Ii uczelni, przedstawiciele placówek naukowych i artystycznych oraz związków twórczych. Przybył konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, minister pełnomocny Iwan Bojko. Otwarcia nowego roku akademickiego dokonał rektor doc. Waldemar Andrzejewski. W uznaniu wybitnych zasług, prof. Witold Krzemieński udekorowany został Orderem Sztandaru Pracy II Klasy, a Andrzej Saturna - Krzyżem Kawalerskim Orderu Od rodzenia Polski. Tytuły honorowe "Zasłużony Nauczyciel PRL" otrzymali prof. Florian Dąbrowskii prof. Witold Krzemieński. Najlep szym absolwentom wręczono dyplomy, a wyróżniającym się studen - tom przyznano stypendia Ministerstwa Kultury i Sztuki. Po uroczystej immatrykulacji słuchaczy pierwszego roku, wykład inauguracyjny pt. Ignacy Paderewski jako kompozytor w świetle jego pamiętników wygłosił prof. Andrzej Koszewski.

Spotkanie wojewódzkich władz partyjno-administracyjnych z grupą nauczycieli Poznania i województwa poznańskiego w Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Zebranych powitał I sekretarz Edward Łukasik, który złożył pedagogom wyrazy uznania za dotychczasową pracę. W godzinach popołudniowych w Sali Białej Urzędu Miejskiego wręczono wysokie odznaczenia państwowe najbardziej zasłużonym pracownikom oświaty. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowano dyrektora Zespołu Szkół Geodezyjno- Drogowych Henryka Nawrocika, zaś Krzyżem Oficerskim - emerytowanego starszego wizytatora Kuratiorium Oświaty i Wychowania Mariana Krężla. Tytuł honorowy "Zasłużony Nauczyciel PRL" nadano emerytowanemu nauczycielowi Studium Nauczycielskiego Nr 2 Antoniemu Lewińskiemu, a 25 osób otrzymało Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski. Aktu dekoracji dokonali: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik, wojewoda poznański Marian Król, prezydent Poznania Andrzej Wituski, prezes poznańskiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Edward Szafranek. Serdeczne życzenia odznaczonym złożył przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusz Czwojdrak.

W Pałacu Kultury otwarta została wystawa fotograficzna O mandat narodu. Na ponad 130 fotogramach, które składały się na fotoreportaż z obywatelskich zebrań konsultacyjnych, zorganizowanych w sierpniu i wrzesnIU przez Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego, ukazano w sposób niekonwencjonalny sylwetki 50 kandydatów na posłów do Sejmu z listy krajowej. Autorami zdjęć było sześciu fotoreporterów Polskiej Agencji "In te rp re ss". Wystawę otworzył przewodniczący Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Augustyn Kogut, a obecni byli m. in. sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej'" Partii Robotniczej Grzegorz Romanowski, sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Andrzej Malinowski oraz przewodniczący Stowarzyszenia PAX Alfred Wawrzyniak. Z udziałem sekretarza Rady Naczelnej Zrzeszenia Studentów Polskich Piotra Kucnarskiego, obradowało plenum Rady Okręgowej Zrzeszenia. Plenum podjęło uchwały w sprawach: węzłowych kierunków pracy Zrzeszenia w środowisku poznańskim oraz kontroli klubów Zrzeszenia przez Rady Uczelniane. Wybrano nowego dyrektora Biura Podróży i Turystyki "AIrnatur" , którym został Andrzej Żimmer.

W sali sportowo-widowiskowej "Arena" odbył się pokaz walk wschodnich w wykonaniu artystów chińskich związanych ze szkołą przy klasztorze Shaolin. 11.10. Modernizacja skrzyżowania ulic Grunwaldzkiej z Grochowską połączona z przebudową ul. Grochowskiej w stronę Trasy Hetmańskiej, która była najważniejszym przedsięwzięciem poznańskich drogowców w 1985 r., dobiegła końca. Ekipy Komunalnego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych oraz wielu innych przedsiębiorstw specjalistycznych wkroczyły na plac budowy wiosną 1985 r. W południe, zastępca dyrektora Zarządu Dróg i Mostów Mieczysław Kończai mógł zameldować przybyłemu na skrzyżowanie I sekretarzowi Komitetu Wojewódzkiego Polskiej * Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwardowi Łukasikowi o oddaniu zmodernizowanej arterii do ruchu. Dziękując drogowcom za trud

I sekretarz jednocześnie życzył im, by terminy zakończenia innych inwestycji komunikacyjnych zostały przyspieszone. Następnie przedstawiciele władz wspólnie z budowniczymi dokonali przejazdu nową arterią ponad kilometrowym, dwujezdniowym odcinkiem ul. Grochowskiej od ulicy Promienistej do Rycerskiej. Wykonawcami robót były brygady: Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych, Komunalnych Przedsiębiorstw: Robót Drogowych i Robót Inżynieryjnych, Poznańskich Przedsiębiorstw: Zieleni i Robót Telekomunikacyjnych, Państwowego Przedsiębiorstwa "Reklama" i "Elektromontażu" . Wyróżniającym się pracownikom wręczono odznaczenia regionalne i resortowe.

Gospodarcza narada przedstawicieli załóg młynów, elewatorów i magazynów należących do Okręgowego Przedsiębiorstwa Przemysłu Zbożowo- Młynarskiego. Obradami kierował przewodniczący Rady Pracowniczej Stanisław Biitner, a uczestniczyli w nich sekretarz Korni tetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Wilda Wiesław Jankowski oraz wicewojewoda poznański Jan Tomaszewski. Referat wygłosił dyrektor Przedsiębiorstwa Zdzisław Krzyżanowski.

W przeddzień historycznej rocznicy powstania ludowego Wojska Polskiego w Sali Tradycji Wojsk Lotniczych zorganizowano okolicznościowe spotkanie. Przybyli przedstawiciele władz partyjnych z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Janem Mielcarkiem oraz Dowództwa Wojsk Lotniczych, z szefem sztabu gen. bryg. -pilotem Jerzym Zychem, I sekretarzem Komitetu Partyjnego Wojsk Lotniczych płkiem drem Marianem Gasperowiczem oraz zastępcą dowódcy Wojsk Lotniczych do spraw techniki i zaopatrzenia gen. bryg. Zdzisławem Pietrucha . Podczas spotkania, kilkadziesiąt osób udekorowano wysokimi odznaczeniami państwowymi. Gratulacje oraz życzenia sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym przekaz-.ł oficerom gen. bryg. -pilot Jerzy Zych.

Wydarzenia w Poznaniu ( 11 - 12.10.)

W Teatrze Muzycznym odbył się uroczysty koncert. Przybyli I sekretaiz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik i sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jan Mielcarek. Obecni byli konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, minister pełnomocny Iwan Bojko oraz przedstawiciele Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej, z płkiem Arkadijem Szczełobokowem. Referat wygłosił gen. bryg.-pilot Józef Tenerowicz. W pro-, gramie artystycznym pt. Ponad ziemią która w sercu wystąpił Zespół Estradowy Wojsk Lotniczych "Eskadra". XI Sympozjum Chirurgii Dziecięcej rozpoczęło się w hotelu "Poznań" . Uczestników powitał prof. dr hab. Zygmunt Jaliciński, natomiast doc. dr hab. Kazimierz Wojciechowski omówił historię chirurgii dziecięcej w Poznaniu, koncentrując uwagę na dokonaniach m. in.: Ignacego Zielewicza, Tomasza Drobnika, Józefa Pomorskiego, Tadeusza Suwalskiego, Dionizego Płaczkowskiego i Józefa Kaczmarka, którzy przyczynili się do rozwoju tej dziedziny medycyny w Szpitalu Dziecięcym im. Józefa Krysiewicza. Wieczorem uczestnicy konferencji zostali przyjęci przez gospodarzy miasta w Sali Białej Urzędu Miejskiego.

Otwarcie Przedszkola Nr 160 na Osiedlu Tysiąclecia (Rataje) dla 120 dzieci. Nadano mu imię "Białego Orła". Personelowi nowej placówki tradycyjny klucz przekazał długoletni pracownik Kombinatu Budowlanego Poznań-Centrum, brygadzista ciesielski Witaiis Geisler. Rozstrzygnięcie konkursu na rozbudowę Teatru Polskiego. I nagrodę zdobył zespół architektów w składzie: Witold Milewski, Zygmunt Skupniewicz i Lech Sternal. Pożegnanie Karola Urbanowiczaw Teatrze Wielkim. O godz. 12 wystawiono w hollu trumnę ze zwłokami wielkiego artysty, przed którą delegacje instytucji artystycznych składały wieńce. Wartę honorową pełnili członkowie dyrekcji Teatru oraz soliści i przedstawiciele Akademii Muzycznej. Orkiestra, chór i soliści, pod dyrekcją Mieczysława Dondajewskiego, wykonały Lacrimosę z Requiem Giusseppe Verdiego. Mowy pożegnalne wygłosili dr Zygmunt Latoszewski i prezydent Poznania Andrzej Wituski, który złożył także kondolencje wdowie po zmarłym i jego synowi. Dalszy ciąg uroczystości odbył się na Cmentarzu Komunalnym w Junikowie. Nad mogiłą przemawiali rektor Akademii Muzycznej doc. Waldemar Andrzejewski i dyrektor Teatru Wielkiego Mieczysław Dondaj ewski. 12.10. Z okazji czterdziestej drugiej rocznicy bitwy pod Lenino pod pomnikiem Armii "Poznań" odbyła się uroczysta odprawa wart pododdziałów garnizonu poznańskiego. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz oraz społeczeństwa. Wieniec pod monumentem złożyły delegacje Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, z sekretarzem Grzegorzem Romanowskim, bratnich stronnictw politycznych, organizacji kombatanckich oraz zakładów pracy. Odbyła się defilada pododdziałów.

Pętla dębiecka

Po półtorarocznej przerwie, tramwaje znowu pojechały na pętlę na Dębcu. Od tego dnia kończą bieg na tej pętli tramwaje linii: 2, 3, 7, 9, 10 i 18. Zbudowano dodatkowy tor manewrowy, pawian dyspozytorski i dwie wiaty-poczekalnie.

Jubileusz sześćdziesięciopięciolecia 16. Drużyny Harcerskiej im. Józefa Bema.

Wybory do sejmu. W Okręgu Wyborczym Nr 52 Poznań-Grunwald kandydaci otrzymali głosów: Ed ward Łukasik 212 488 (CZyJI 94,83% głosów ważnych), Jan Kwiatkowski - 6612 (2,95%), Kazimierz Olesiak - 214 585 (95,77%), Stanisław Łyczyński - 4897 (2,19%) Ryszard Wosiński - 214 675 ,(95,81%), Ryszard Witkowsk! 4786 (2,14%), Dominik LudwIcz k - 215 356 (96,11%), Ryszard NapIerała - 4297 (1,92%), Lucyna Mrozik - 215 146 (96,02%), Halina Bartosiewicz - 4580 (2,04%). W Okręgu Wyborczym Nr 53 Poznań-Nowe Miasto: Bożena Urbańska - 247 815 (96,33%), Bogumiła Ba tkowiak - 4512 (1,75%), ZdzIsław Skakuj - 248 538 (96,61%), Wojciech Giiglas - 3958 (1,54%), Danuta Duda - 248 386 (96,55%), Kazimiera Grabowska - 4139 (1,61%), Alojzy Bryi - 248 562 (96,62%), Hubert Kołecki - 4190 (1,63%), Włodzimierz Mrowiński - 250 206 (97,26%), Leszek Herra 3536 (1,37%), Włodzimierz N eneman - 248 797 (96,71%), Zdzisław Noska - 3914 (1,52%). W Okręgu Wyborczym Nr 54 Poznań-Stare MIasto: Alfred Wawrzyniak 213 611 (95,37%), Norbert Nowicki - 4991 (2,23%), Wiktor Pawlak - 214 871 (95,93%), Tadeusz N owak - 4701 (2,10%), Marian Król . 214 619 (95,82%), Henryk Szabowskl - 4921 (2 20%) Jerzy Lutomski - 214 735 (95,87%), Bolesław Maćkowiak - 4692 (2,09%).

W Okręgu Wyborczym Nr 52 wybrani zostali: Edward Łukasik. Kazimierz Olesiak, Ryszard Wosiński, Dominik Ludwiczak, Lucyna Mrozik; w Okręgu Wyborczym Nr 53: Bożena Urbańska, Zdzisław Skakuj, Danuta Duda, Alojzy Br l, Włodzimierz Mrowiński, WłodzImierz N eneman; w Okręgu Wyborczym Nr 54: Alfred Wawrzyniak, Wiktor Pawlak, Marian Król, J erzy Lutomski. Przed południem powróciły z podróży artystycznej do Holandii grupa chóralna (25 osób) Poznań· skiego Chóru Chłopięcego oraz Orkiestra Zbigniewa Górnego. Brały one udział w koncercie telewizyjnym w Hadze.

13.10.

Przychodnia kolejowa na Osiedlu Jana III Sobieskiego 3(la przyjęła pierwszych pacjentów. Czynne .były poradnie: ogólna, stomatologIczna i pediatryczna. O zmarłym przed trzydziestoma laty twórcy Instytutu Zachodniego prof. drze Zygmuncie Wojciecho skim pamiętało StowarzyszenIe Wisła-Odra", którego tymczasowy arząd wojewódzki zorganizował w Pałacu Działyńskich wieczór wspomnień. Słowo wstępne wygłosił prof. dr Jan Wąsicki, a następnie dzielono się refleksjami. Obok sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii obotniczej Grzegorza Romanowsklego, obecne było liczne grono osób interesujących się problematyką niemcoznawczą i działalnością tego naukowca. Dyrektor Instytutu Zachodniego prof. dr Antoni Czubiński poinformował, iż - zgodnie z wcześniej podjętą uchwałą -. placówce tej nadano imię ZYĘmunta Wojciechowskiego. UczestnIczyli w spotkaniu członkowie rodziny Profesora: syn prof. dr Marian Wojciechowski oraz córka, Wanda Wojciechowska. WczesnIeJ wiązanki kwiatów na grobie Profesora na cmentarzu przy ul. Lutyckiej złożyli prof. dr Antoni Czubiński i przewodniczący tymczasowego zarządu wojewódzkiego Stowarzyszenia "Wisła-Odra" red. Wiesław Porzycki.

Otwarcie IX Międzynarodowego Salonu Fotografii Artystycznej Foto-Expo 85" w salonie Poznańkiego Towarzystwa Fotograficznego przy ul. Paderewskiego. Na "salon" nadesłano 147 prac 75 autorów z 15 krajów. Jury, pod przewodnictwem Jarosława Stanisławskiego, przyznało Grand Prix Bogusławowi Nieznalskiemu za pracę zatytułowaną No passaran. Złoty Medal otrzymał Pedro L. Raoty (Argentyna) .

15.10. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Pa tii Robotniczej Edward ŁukasIk przyjął delegację Południowo- Morawskiego Frontu Narodowego z Brna na czele której stała przewodn'icząca Rady Wojewódzkiej Frontu Anna Dvorakova. W spotkaniu wziął udział przewodniczący Rady Wojewódzkiej Patriotycznego

14.10.

Wydarzenia w Poznaniu (15 -16.10.)

Ruchu Odrodzenia Narodowego Augustyn Kogut.

Przez dwa dni przebywała w Poznaniu przedstawicielka organu teoretyczno-politycznego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Kuby "Cuba Socialista" Maria Luiza Morę. Problemy budowlanej spółdzielczości pracy omawiano podczas ogólnopolskiej narady kierownictw spółdzielni skupionych w Centralnym Związku Spółdzielni Budowlanych w Poznaniu. W ramach doskonalenia struktury organizacyjnej powołano społecznych pełnomocników Centralnego Związku Spółdzielni Budowlanych w 44 województwach, którym prezes Jan Dobry wręczył akty nominacyjne.

Posiedzenie Kolegium Wojewody Poznańskiego. Zapoznano się z programem ochrony jezior i rzek przed zanieczyszczeniami oraz racjonalniejszego wykorzystania wód powierzchniowych. Omówiono zamierzenia inwestycyjne szkół wyższychił /

16.10.

W wieku sześćdziesięciu dwóch lat zmarł Czesław Siemiankowski, zasłużony działacz ruchu robotniczego, po wyzwoleniu działacz Związku Walki Młodych, a od października 1946 r. działacz Polskiej Partii Robotniczej, wieloletni pracownik aparatu partyjnego, w latach 1963 -1981 kierownik Wydziału Ogólnego Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Odznaczony Krzyżami Komandorskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Problematyce stosowania rur kanalizacyjnych i kanałowych z two

rzyw sztucznych i kierunków rozwoju ich produkcji poświęcona była konferencja Sekcji Przemysłu Elementów Wyposażenia Bu<*ownictwa "Metalpiast" przy Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych. Uczestniczyło w niej 250 osób - przedstawicieli przedsiębiorstw budowlanych, biur projektowych, instytutów i ośrodków badawczych oraz producentów rur. Wśród gości byli także reprezentanci przedsiębiorstwa "Plastica" w Nitra (Czechosłowacja). Posiedzenie Prezydium Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, na którym omówiono przebieg wyborów do sejmu w województwie poznańskim. U dział zdecydowanej większości wyborców z regionu w głosowaniu świadczył, iż mimo istniejących jeszcze podziałów i zróżnicowanego patrzenia na wiele spraw najbardziej droga jest przyszłość kraju. Społeczność Poznańskiego udzieliła swego poparcia dla reform i przemian, które dokonują się w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym kraju. Rozpoczęła się trzydniowa narada lekarzy-onkologów reprezentujących kraje Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. Spotkanie aktywistów Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych, na które przybyli dowódca Wojsk Lotniczych gen. dyw.-pilot Tytus Krawczyc oraz przedstawiciele władz i organizacji kombatanckich. Obecnych było także kilkunastu uczestników bitwy pod Lenino,. mieszkających w województwie poznańskim. Grupę byłych żołnierzy zawodowych udekorowano odznaczeniami państwowymi. Gratulacje złożył im gen. dyw.-pilot Tytus Krawczyc.

W salonie wystawowym "Empiku" przy ul. Ratajczaka otwarto wystawę portretu i aktu fotografika Gunthera Matza z Guben (Niemiecka Republika Demokratyczna) . Z podróży artystycznej po Niemieckiej Republice Demokratycznej powrócił zespół Poznańskiego Chóru Chłopięcego, pod dyrekcją J erzego Kurczewskieg . Zespół uczestniczył m. in. w Swiatowym Tygodniu Muzyki w Berlinie i Festiwalu Chórów Chłopięcych w Halle.

Dziedzic. Obecny był konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, minister pełnomocny Iwan Bojko. Referat wygłosił dyrektor Okręgu Poczty i Telekomunikacji Antoni Karwacki. Nagrody za dobrą pracę otrzymali zasłużeni pracownicy. Teodor Antowski udekorowany został Orderem Sztandaru Pracy II klasy, Krzyżami Oficerskimi Orderu Odrodzenia Polski - Czesław Hryniewiecki i Hieronim Sobieraj a Kawalerskimi Jan Dobrowolski, Waleria Gałęska, Mieczysław Kłobuchowski, Andrzej Konieczny, Włodzimierz Maciej ewski. Stanisław Mruk, Wojciech Nowacki i Aleksander Zdziłowski. Okręg otrzymał od Wojewódzkiej Rady N arodowej w Szczecinie Odznakę "Gryfa Pomorskiego".

W godzinach rannych przybył do Domu Kultury Tramwajarza poseł na sejm, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik. Były to odwiedziny dalekie od kurtuazyjnej wizyty. O codziennym dniu pracy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego mówił dyrektor naczelny inż. Andrzej Rejmoniak. Poruszono cały kompleks problemów ekonomicznych Przedsiębiorstwa: od braków kadrowych, finansów, wzrostu kosztów po zagadnienie Poznańskiego Szybkiego Tramwaju, będącego kluczem do poprawy sytuacji. Nie ograniczono się do utyskiwań. Mówiono o tym, co - mimo trudności - udało się dokonać: nowa pętla dębiecka, linia 23 w ul. Jedności Słowiańskiej, skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej i Grochowskiej oraz nowe, bezpieczniejsze metody budowy torów. Rozmowa przeniosła się z sali konferencyjnej do zajezdni przy ul. Fortecznej, gdzie nowo wybrany poseł rozmawiał z ludźmi na różnych stanowiskach pracy. Reprezentanci załogi Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" spotkali się z dwoma posłami, wybranymi w Okręgu Wyborczym Nr 53: wicewojewodą poznańskim Alojzym Brylem i "swoim człowiekiem" Zdzisławem Skakujem, pracownikiem biura eksportu. Bezpośrednią wizytę w zakładach produkcyjnych poprzedziło spotka

W wieku sześćdziesięciu ośmiu lat zmarł prof. dr hab. Franciszek Kamyszek, lekarz weterynarii, pracownik naukowy Zakładu Higieny Weterynaryjnej Wojewódzkiego Zakładu Higieny Weterynarii. U dekorowany był Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

17.10. W obecności prezydenta Poznania Andrzeja Wituskiego i działaczy społecznego Obywatelskiego Komitetu Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa oraz młodzieży ze Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan odbyła się uroczystość wrn urowania w miejscu, gdzie stanie pomnik nagrobny, urny z ziemią pobraną z grobu Hipolita Cegielskiego. W sali sesyjnej Wojewódzkiej Rady Narodowej odbyło oię z okazji Dnia Łącznościowca uroczyste posiedzenie kolegium Dyrekcji Okręgu Poczty i Telekomunikacji.

Wzięli w nim udział m. in. członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkus, minister łączności Władysław Majewski, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik, prezes Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzy Bryi, prezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Tadeusz Zając, dowódca Wojsk Lotniczych gen. dyw. pilot Tytus Krawczyc, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie Jan

nie z przedstawicielami organizacji społecznych i kierownictwa Zakładów. W Muzeum Rzemiosł Artystycznych na Górze Przemysława otwarto wystawę związaną ze stuleciem telefonów w Poznaniu. Pod przewodnictwem prezesa Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Tadeusza Zająca odbyło się spotkanie aktywu inaugurujące szkolenie polityczne w sezonie jesienno-zimowym 1985/1986. Kierownik Wydziału Ideowo- Wychowawczego i Polityki Społecznej Komitetu Stanisław Kędzierski przedstawił cele, zadania i formy kształcenia politycznego oraz działalności ideowowychowawczej . Podczas spotkania wręczono wyróżniającym się lektorom listy gratulacyjne i nagrody książkowe, a nowi lektorzy otrzymali akty nominacyjne. Zebrani wysłuchali dwóch referatów: Stanisława Zyborowicza z Instytutu N auk Politycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza nt. miejsca i roli sejmu oraz rad narodowych w systemie demokracji socjalistycznej oraz dra Romualda Turkowskiego z Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego nt.

ruchu ludowego w latach 1944- 1949.

Sterowanie procesu produkcji a informacje z obszaru technicznego przygotowania produkcji - to temat konferencji w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". Jubileusz pięćdziesięciolecia S towarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. W Domu Technika odbyła się uroczysta sesja. Referat nt. społeczno-gospodarczej działalności oddziału poznańskiego Stowarzyszenia wygłosił prezes oddziału Witold Kawecki. Prezes Naczelnej Organizacji Technicznej oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Jan Kaczmarek przedstawił aktualne zadania kadry technicznej. Zasłużeni członkowie poznańskiego oddziału Stowarzyszenia otrzymali odznaczenia. Zbiorowymi odznakami "Za zasługi dla SIMP" wyróżnione zostały Zjednoczone Zakłady Elektrochemiczne "Centra" oraz oddział zakładowy Stowarzyszenia przy Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Ce

gielski". Spotkanie poprzedzone zostało odsłonięciem tablicy pamiątkowej upamiętniającej zasługi działacza Stowarzyszenia, nieżyjącego już Franciszka Tatary. Gośćmi poznańskiego jubileuszu byli: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kaliszu Jan Janicki, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego w Poznaniu Stanisław Piotrowicz, wicewojewoda poznański Bronisław Stęplowski oraz zastępca dowódcy Wojsk Lotniczych gen. bryg. Zdzisław Pietrucha. Na Cmentarzu Komunalnym w J unikowie odbył się pogrzeb zmarłego w dniu 13 października działacza ruchu robotniczego Wacława Płachtina. Udekorowany był Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zył sześćdziesiąt sześć lat.

Polski samolot rolniczy "Dromader" jako eksponat I Targów Rolno- Przemysłowych "Polagra-Agroexpo", ho.owany na tereny wystawowe Targów Poznańskich. Fotografia wykonana na ul. Świerczewskiego (17 X)

18.10. W 1950 r" w wyniku połączenia kilku małych fabryczek, utworzone zostały Poznańskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa". Z okazji jubileuszu trzydziestopiecio' ecia zorganizowano uroczystą akademię podczas której przypomniano dotychczasowe osiągnięcia "Po "'y" oraz zadania czekające przedsiębiorstwo w związku z planowaną rozbudową i modernizacją. Podczas spotkania załoga "Polfy" otrzymała sztandar ufundowany przez Ministerstwo Przemysłu Chemicznego i Lekkiego. Zasłużonym pracowni

kom wręczono wysokie odznaczenia państwowe. Gośćmi załogi byli 'm. in. sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Piotrowicz, wicewojewoda poznański Alojzy Bryi oraz konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, minister pełnomocny Iwan Bojko. Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych obchodziło trzydziestopięciolecie działalności. Początek święta Piątkowskich osiedli mieszkaniowych: Bolesława Chrobrego, lana III Sobieskiego i Bolesława Smiałego. Obrady IV Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. 19.10 W parku na Cytadeli, dla uczczenia sześćdziesiątej ósmej rocznicy Socjalistycznej Rewolucji Październikowej oraz czterdziestolecia powstania Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej w Poznańskiem, posadzono 2500 drzew. W sadzeniu uczestniczyli m. in. pracownicy Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu z rodzinami, wraz z konsulem generalnym, ministrem pełnomocnym Iwanem Bojko, działacze Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej, młodzież szkół średnich, żołnierze. W sali im. Lubrańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zainaugurowano XVIII sezon Młodzieżowego Ruchu Miłośników Muzyki "Pro Sinfonika". Premiery w Państwowym Teatrze Lalki i Aktora "Marcinek". O godz. 11 dano widowisko poetycko-muzyczne Rymy i Rytmy czyli Pamiętnik stracha na wróble, według scenariusza, w reżyserii i opracowaniu scenograficznym Lidii Żukowskiej, z muzyką Jolanty Szczerby. W premierowej obsadzie grali: Bożena TychaniczHoffmann (Dziewczyna I), Maria Korzeniowska (Dziewczyna II), Irena Śleszyńska (Anna), Stanisław Słomka (Chłopiec), Maciej Lejman (Strach). Wieczorem odbyła się 'premiera "ryciny erotycznej" Fryderyka G. Lorki Romans Perlimplina i Be lisy, w reżyserii Macieja K. Tondery, scenografii Elżbiety Oyrzanowskiej - Zielonackiej i z muzyką Antoniego Mleczki. W premierowej obsadzie grali: Bogdan Żyłkowski (Don Perlimplin) " Teresa Gąsiorowska (Belisa; Diablik II), Krystyna Cysewska (Markolfa; Diablik I), Wanda Łobodzińska (Matka Belisy).

Okładka programu, zaprojektowana przez Barbarę Kierzek-Górecką

Otwarcie XX Wystawy Psów Rasowych na terenach targowych. Zgłoszono 3900 psów 140 ras z: Belgii, Berlina Zachodniego, Czechosłowacji, Danii, Francji, Holandii, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Republiki Federalnej Niemiec, Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn., Węgier i Polski. Oceny psów dokonywał pięćdziesięcioosobowy Sąd Konkursowy. Przy ul. Katowickiej rozpoczął się dwudniowy kiermasz ogrodniczy. 20.10. Rajd młodzieży szkolnej "Szlakami Marcina Kasprzaka". Trasy rajdu prowadziły z Parku Kasprzaka, ze Starego Rynku, z placu Wiosny Ludów, z Biskupic i z Kobylnicy do Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marcina Kasprzaka w Swarzędzu. Przed wymarszem na trasy młodzież złożyła wiązanki

Wydarzenia w Poznaniu (20 - 21.10.)

Marcin Kasprzak. Drzeworyt Franciszka Burkiewicza ( 1968)

kwiatów pod pomnikiem Kasprzaka i przy płycie pamiątkowej na pi. Bernardyńskim. W Sali Wielkiej Pałacu Kultury odbyły się eliminacje rejonowe X Ogólnopolskiego Festiwalu Polskiej Pieśni Chóralnej.

Zakończenie XX Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych w sześciu pawilonach Międzynarodowych Targów Poznańskich. N ajpiękniejsze czworonogi prezentowano w hali Nr 19. Kilkudziesięciu psom przyznano tytuły CACIB (Certyfikat Międzynarodowego Championa Piękności), CWC (Certyfikat Krajowego Championa) oraz Zwycięzca Polski - Poznań i Zwycięzca Młodzieży 1985. Setne przedstawienie operetki Imre Kalmana Księżniczka czardasza w Teatrze Muzycznym, w reżyserii Jerzego Golferta. 21.10. Posłowie na sejm z województwa poznańskiego, wybrani w dniu 13 października, spotkali się w Sali Białej Urzędu Miejskiego. Przybyli członkowie Wojewódzkiego Konwentu Wyborczego, trzech Okręgowych Komisji Wyborczych oraz przedstawiciele Patriotycznego Ruchu Odrodzenia N arodowego z przewodniczącym Rady Wojewódzkiej Augustynem Kogutem, Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z sekretarzem Janem

Akt nominacyjny odbiera wojewoda poznański Marian Król

Mielcarkiem, Urzędu Wojewódzkiego z wicewojewodą poznańskim Romualdem Zysnarskim i prezydentem Poznania Andrzejem Wituskim. Zebranych powitał przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusz Czwojdrak. N astępnie przewodniczący Okręgowych Komisji Wyborczych Nr 52, 53 i 54 złożyli posłom serdeczne gratulacje i wręczyli w imieniu Państwowej Komisji Wyborczej zaświadczenia o wyborze. Otrzymali je posłowie: Edward Łukasik, Kazimierz Olesiak, Dominik Ludwiczak, Lucyna Mrozik (z Okręgu Nr 52), Bożena Urbańska, Zdzisław Skakuj , Danuta Duda, Alojzy Bryi, Włodzimierz Mrowiński, Włodzimierz N eneman (z Okręgu Nr 53) oraz Alfred Wawrzyniak, Wiktor Pawlak, Marian Król i Jerzy Lutomski (z Okręgu Nr 54). Nieobecny był poseł Ryszard Wosiński (z Okręgu Nr 52). Pierwsze poselskie spotkanie zakończył krótki koncert Krystyny Kujawińskiej (sopran) .

Przybyła delegacja Okręgowego Komitetu Bułgarskiej Partii Komunistycznej z Plowdiw. Na wspólnym posiedzeniu działaczy wojewódzkiego i miejskiego zarządu Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej podsumowano wyniki działań, jakie na rzecz ludzi starych i niesprawnych to stowarzyszenie wyższej użyteczności podejmowało.

Odbyło się walne zgromadzenie Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury. Przewodniczącym zarządu wybrano Benona Mateckiego - robotnika z Poznańskich Zakładów Fosforowych w Luboniu. Oddział Wojewódzki Polskiego Związku Chórów i Orkiestr zainaugurował rok kulturalny. Podczas spotkania w klubie "Mozaika" zasłużone zespoły i muzyków uhonorowano Medalami 40-1ecia Polski Ludowej, odznakami Zasłużony Działacz Kultury, Honorowymi Odznakami Miasta Poznania. Zespołom i muzykom wręczono także listy gratulacyjne ministra kultury i sztuki. N a zakończenie spotkania wystąpiła Cappella Musica Antique Orientalis . W sali sportowo-widowiskowej "Arena" koncertowało szwedzkie Trio Herreys.

22.10. Na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich dokonano uroczystego otwarcia I Targów Rolno- Przemysłowych "Polagra-Agroexpo". Prezydent Poznania Andrzej Wituski, witając przybyłych na uroczystość m. in. prezesa Naczelnego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, wicepremiera Romana Malinowskiego, sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Zbigniewa Michałka, ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej Stanisława Ziębę, a także gospodarzy regionu z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwardem Łukasikiem i wojewodą poznańskim Marianem Królem, stwierdził, że Wielkopolska i Poznań mają szczególne predyspozycje do organizowania targów rolno-przemysłowych. Minister handlu zagranicznego Tadeusz Nestorowicz podkreślił w swym wystąpieniu, że organizacja I Międzynarodowych Targów Rolno- Przemysłowych stanowi kolejny krok na drodze do konsekwentnej realizacji polityki rolnej naszego kraju, której celem jest osiągnięcie stabilizacji produkcji i dodatniego salda pomiędzy importem i eksportem żywności. Otwarcie II Międzynarodowych Targów Drobnej Wytwórczości "Kooperacja". Uczestniczyło w tej imprezie wielu kupców i wystawców z krajów zainteresowanych rozwojem współpracy i wymiany handlowej z polską drobną wytwórczością, która przedstawiła swoją ofertę na powierzchni 17 tys. m\ obejmującą zarówno artykuły oferowane na eksport jak i propozycje współpracy kooperacy jnej także z przemysłem kluczowym. N a uroczystość otwarcia przybyli m. in" członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkus i wicepremier Edward Kowalczyk. O znaczeniu "Kooperacji" mówił wiceminister handlu zagranicznego Antoni Karaś. Przebywająca w Poznaniu delegacja Badenii-Wirtembergii (Republika Federalna Niemiec) została przyjęta przez wojewodę poznańskiego Mariana Króla. Wieczorem, po zakończeniu pierwszego dnia Międzynarodowych Targów Rolno- Przemysłowych, z gronem dziennikarzy spotkał się na konferencji prasowej prezes N aczelnego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, wicepremier Roman Malinowski. .10. Jak zaktywizować drobną wytwórczość do rozwoju produkcji na eksport - było głównym tematem obrad zorganizowanych przez Polską Izbę Handlu Zagranicznego.

N aradzie przewodniczył wiceprezes Izby Jerzy Szopa, a udział w niej wzięli m. in.: wiceminister handlu zagranicznego Antoni Karaś, prezes Centralnego Związku Spółdzielni Pracy Wiktor Sielanko i wicewojewoda poznański Alojzy BryI. Referaty wprowadzające do dyskusji wygłosili: dyr. Jolanta Madoń z Ministerstwa Handlu Wewnętrznego i Usług oraz Ryszard Sawa przewodniczący Klubu Eksporterów- Rzemieślników.

Do Poznania przybyła delegacja radzieckich związkowców, zaproszona przez Centrum Studiów Związkowych Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Gości przyjął sekretarz Korni tetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Mielcarek.

W hali Nr 22 Międzynarodowych Targów Poznańskich otwarto wystawę obrazującą czterdziestoletni dorobek Wielkopolskiej Spół

Wydarzenia w Poznaniu (23-24.10)

dzielni Pracy Rękodzieła Ludowego i Artystycznego. Późnym wieczorem powrócili do Poznania członkowie Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia i Telewizji. Zespół Agnieszki Duczmal w czasie miesięcznego tournee przemierzył samolotami i autokarami ok. 20 tys. km. Trasa artystycznej eskapady wiodła przez jedenaście stanów Stanów Zjednoczonych Ameryki Pm., Kanadę oraz Wielką Brytanię. Poznańscy kameraliści dali trzynaście koncertów, m. in. w Londynie (w słynnej Queen Elisabeth Hall), nagrali dwie płyty długogrające, audycje radiowe i telewizyjne.

W wieku siedemdziesięciu dziewięciu iat zmarł Witalis Dorożała, wybitny działacz poznańskiego życia muzycznego. Już jako student Konserwatorium dyrygował chórami poznańskimi. Od 19*5 r. na stałe związał się z Poznaniem jako organizator i aktywny działacz - piastujący najwyższe funkcje w Polskim Związku Chórów i Orkiestr oraz jego wielkopolskim oddziale. Był pomysłodawcą, organizatorem i jurorem największych odbywających się w Polsce festiwali chóralnych, m. in. w Koszalinie, Warszawie i Poznaniu. Reprezentował wielokrotnie polski ruch chóralny w Międzynarodowej Unii Związków Chórów Europejskich. Lecz nade wszystko był artystą i pedagogiem. Przez sześćdziesiąt lat dyrygował różnymi polskimi chórami - wśród nich naj dłużej , bo dwadzieścia pięć lat, poznańskim "Arionem". U dekorowany był Orderem Sztandaru Pracy II klasy.

W wieku sześćdziesięciu jeden lat zmarł prof. zwyczajny dr inż. Kazimierz Jerzy Niewiarowski, Zasłużony Nauczyciel PRL, nauczyciel akademicki Politechniki Poznańskiej, wybitny specjalista w dziedzinie budowy silników spalinowych, współorganizator Wydziału Maszyn Roboczych i Pojazdów, długoletni dziekan i prodziekan tegoż Wydziału, kierownik Katedry Motoryzacji Rolnictwa, kierownik Katedry Silników Spalinowych i Ciągników, dyrektor międzyresortowego Instytutu Wysokoprężnych Silników Okrętowych i Kolejowych w latach 1970 - 1971 oraz zastępca dyrektora Instytutu Techniki Cieplnej i Silników Spalinowych. Był nierozerwalnie związany ze środowiskiem naukowym i przemysłowym Poznania. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.. 24.10, Sesja Dzielnicowej Rady N arodowej Wilda. Komisja oceniająca stan zagrożenia atmosfery postulowała szybkie instalowanie urządzeń oczyszczających, modernizację kominów, budowę odpylaczy dla kotłów. Niezbędne jest też prowadzenie intensywniejszych badań nad emisją pyłów i gazów oraz wprowadzenie surowszych kar dla zakładów przekraczających przepisy o ochronie środowiska. Sporo miejsca poświęcono również walce z hałasem. Naczelnik dzielnicy poinformował radnych o stanie i potrzebach Wildy w zakresie kapitalnych remontów . Na sesji uhonorowano kilkunastu wildeckich

Wydarzenia w Poznaniu (24 - 25.10.)

społeczników odznaczeniami państwowymi. Konferencja prasowa ministra rolnictwa Badenii - Wirtembergii (Republika Federalna Niemiec) Gerharda Weisera bawiącego na wystawie "Polagra-Agroexpo". Deiegacja bułgarska odwiedziła "Modenę" i "Wiepofamę" oraz Zespół Szkół Rolniczych na Golęcinie. W Akademii Rolniczej odbyło się sympozjum polsko-duńskie na temat hodowli i żywienia bydła w Danii. Prorektor Akademii Rolniczej doc. dr hab. Czesław Janicki, witając zebranych naukowców i praktyków rolnictwa oraz przedstawicieli' duńskich naukowców i związku hodowców bydła, podkreślił znaczenie współpracy polsko-duńskiej w tej dziedzinie produkcji zwierzęcej. Wygłoszono wiele referatów specjalistycznych o duńskim chowie i hodowli bydła oraz sposobach żywienia. W Instytucie Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej odbył się inauguracyjny w sezonie 1985 -1986 wykład Uniwersytetu Zdrowia Rodziny. Na temat: Jak zaczyna się życie? mówił prof. dr. Tadeusz Pisarski.

Z udziałem przedstawicieli władz centralnych i wojewódzKich odbył się zjazd delegatów W ojewódzkiego Związku Spółdzielni Mleczarskich, podczas którego podsumowano działalność gospodarczą i społeczno-samorządową w latach 1982 - 1984, a także określono kierunki działania na lata 1985 - 1989. Jubileusz czterdziestolecia Wielkopolskiej Spółdzielni Pracy Rękodzieła Ludowego i Artystycznego "Cepelia" . W akademii zorganizowanej z tej okazji uczestniczyli m. in.: zastępca kierownika Wydziału Kultury i Sztuki Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczoczonej Partii Robotniczej Grzegorz Sokołowski, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Grzegorz Romanowski, przedstawiciele Centralnego Związku Spółdzielni Rękodzieła Ludowego i Artystycznego, z prezesem Zarządu Centralnego Związku "Cepelia" Czesławem Sa* wickim. Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusz Czwojdrak udekorował jubiatkę zbiorową Odznaką Honorową "Zazasługi w rozwoju województwa poznańskiego" . i.lO. Na zaproszenie prezydenta Poznania przybyła delegacja z Brna, pod kierownictwem Mirosława Past yrika - przewodniczącego Rady Ludowej Kontroli Miejskiej Rady Narodowej w Brnie. Omówiono dotychczasowe wyniki współdziałania obu miast, ustalono wzajemne przedsięwzięcia na najbliższe lata w ramach podpisanego wcześniej ramowego porozumienia o partnerstwie i współpracy Poznania i Brna. Parafowano umowę na rok 1986.

Jubileusz dwudziestopięciolecia Poznańskiego Przedsiębiorstwa Informatyki Przemysłu Budowlanego "Etob" . Z okazji jubileuszu, podczas uroczystego spotkania załogi, przypomniano historię i rozwój przedsiębiorstwa. Czterdziestolecie Poznańskiego Teatru Lalki i Aktora. Z tej okazji wiceprezydent Poznania Mirosław Kopiński udekorował Leokadię Serafinowicz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski udekorowane zostały Krystyna Cysewska- Pogasz oraz Krystyna Sampławska. W Teatrze otwarto wystawę scenografii Leokadii Serafinowicz. Zaprezentowano też utrzymujące się w repertuarze Teatru od 1967 r. przedstawienie opery Jerzego Kurczewskiego, według baśni Marii Konopnickiej, O Kasi co gąski zgubiła, w reżyserii Wojciecha Wieczorkiewicza i scenografii Leokadii Serafinowicz. Na sesji Dzielnicowej Rady N arodowej Grunwald rozważano perspektywy budownictwa w tej dzielnicy, a także oceniono stan gospodarki komunalnej i jej zadania. W siedemdziesiątą piątą rocznicę śmierci patrona Związku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych ks. Piotra Wawrzyniaka odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Wojewódzkiej Banku Gospodarki Żywnościowej. Referat nt. dążeń patronackich ks. Wawrzyniaka i kierunków rozwojowych wielkopolskiego systemu spółdzielczego w latach 1891 -1910 wygłosił doc. Stefan Ochociński. Czynna była także wystawa pamiątek histo

Wydarzenia w Poznaniu (25 - 26.10.)rycznych związanych z osobą ks. Piotra Wawrzyniaka.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się uroczysty koncert z okazji czterdziestolecia Organizacji Narodów Zjednoczonych. Rozpoczął Janusz Olejniczak Polonezem A -dur Fryderyka Chopina. Przemawiał Ryszard awniczak, wiceprzewodniczący Swiatowej Federacji Towarzystw Przyjaciół ONZ. Powitał zebranych, a wśród nich m. in. ministra spraw zagranicznych Stefana Olszowskiego, ministra kultury i sztuki Kazimierza Żygulskiego, sekretarza generalnego Rady Krajowej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Jerzego J askiernię, sekretarza Centralnego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Pio

Siedzą od lewej: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grzegorz Romanowski, minister spraw zagranicznych Stefan 01szowski, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jan Maćkowiak, sekretarz generalny Rady Krajowej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Jerzy J askiernia, sekretarz Centralnego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Piotr Frankowski" minister kultury i sztuki Kazimierz Zygulski, wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski

tra Frankowskiego, sekretarzy Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

Jana Maćkowiaka i Grzegorza Romanowskiego oraz wojewodę poznańskiego Mariana Króla. Program koncertu wypełniło Requiem Gabriela Faure'a w wykonaniu Chóru Mieszanego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, orkiestry Filharmonii Poznańskiej oraz solisty Jerzego Mechlińskiego. Przy pulpicie kapelmistrzowskim stanął Stanisław Kulczyński, obchodzący tego dnia dwudziestopięciołecie pracy artystycznej. W Pałacu Kultury odbyła się uroczysta akademia z okazji jubileuszu dwudziestopięciolecia Zjednoczenia Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, na której wręczono zasłużonym odznaczenia państwowe, odznaki honorowe, organizacyjne, regionalne i okolicznościowe dyplomy. Oddział Wojewódzki Związku wyróżniony został Odznaką Honorową Miasta Poznania.

W wieku pięćdziesięciu pięciu lat zmarł inż. Janusz Garwoliński, Zasłużony Kolejarz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, działacz N aczelnej Organizacji Technicznej, przewodniczący poznańskiega oddziału Wojewódzkiego Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji, w latach 1984 - 1985, zastępca dyrektora naczelnego Zachodniej Dyrekcji Kolei Państwowych. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 26.10. Zakończenie międzynarodowych imprez handlowych "Polagra-Agroexpo" i "Kooperacja" w pawilonach Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Zainteresowanie wywołała aukcja skór dzikich zwierząt, która odbyła się w pawilonie Nr 10 Międzynarodowych Targów Poznańskich w ramach Dekady Poznańskiego ZOO. Wystawiono 94 skóry rozmaitych okazów z różnych ogrodów krajowych oraz kilka spreparowanych i oprawionych

głów zwierząt, skorup żółwi i poroży. Licytacja, prowadzona przez Marka Grzybowskiego, wzbudziła niemałe emocje. Prawie każda cena wywoławcza była "podbijana" . Najwyżej wyceniono skóry tygrysa bengalskiego (150 tys. zł) i niedźwiedzia polarnego (100 tys. zł), które sprzedano odpowiednio za 220 tys. zł i 185 tys. zł. Amatorów nie brakowało też na skórę jaguara czarnego, której * cena wywoławcza wynosiła 66 tys. zł (sprzedana za 77 tys. zł). Z wstępnych obliczeń wynikało, że aukcja przyniosła 1,5 min zł. Utworami Fryderyka Chopina, Henryka Wieniawskiego i Ignacego J. Paderewskiego, w wykonaniu Andrzeja Tatarskiego (fortepian) i Michała Grabarczyka (skrzypce), rozpoczął się w Pałacu Działyńskich IX Wojewódzki Zjazd Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Uczestniczyli w uroczystości m. in.

sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grzegorz Romanowski oraz prezes Zarządu Głównego Towarzystwa pro!. dr hab. Janusz Górski. Podczas zjazdu wybrano władze wojewódzkie Towarzystwa. Prezesem został prof. dr hab. Gerard Straburzyński, a sekretarzem - 7bv? łsw Trepiński.

W Domu Przyjaźni "Trojka" rozpoczęło się dwudniowe spotkame akwarystów wielkopolskich, podczas którego odbył się 1 Wielkopolski Konkurs Gupików i I Wielkopolski Konkurs Mieczyków (XI PKO).

Od rana do zmroku naukowcy z Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej, pod kierunkiem prof. dra Andrzeja Ryżyńskiego, prowadzili badania na wiadukcie górczyńskim. Chór Teatru Wielkiego został la- - ureatem Zespołowej Nagrody Wojewódzkiej za rok 1985 za wybitne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania muzyki. Nagrodzony zespół dał z tej okazji specjalny koncert, na który złożyły się fragmenty znanych oper i oratoriów, m. in.; Haki i Strasznego dworu Stanisława Moniuszki, Carmen Georgesa 'Bizeta, Joanny d'Are na stosie Artura Honneggera, Stabat Ma ter Karola Szymanowskiego. Z Chórem wystąpiła orkiestra Teatru,

11 Kronika ffi. Poznania 2/87

pod dyrekcją Mieczysława DonClaj ewskiego.

W sali Domu Kultury "Olimpia" odbyło się uroczyste spotkanie członków Polskiego Związku Głuchych, zorganizowane z okazji sześćdziesięcio ecia Wielkopolskiego Klubu Sportowego Głuchych oraz Międzynarodowego Dnia Głuchego. Oprócz działaczy, sportowców i członków zarządu Związku, na spotkanie przybyli przedstawiciele władz państwowych i politycznych miasta i województwa, z wicewojewodą poznańskim Bronisławem Step'owskim na czele. Dz eje wielkopolskiego sportu głuchoniemych przypomnieli prezes Waerian Wesołowski oraz działacz sportowy Bolesław Brzóska. U dekorowano wyróżniających się aktywistów Związku Medalami 40-lecia Polski Ludowej, odznakami A honorowymi województwa i miasta oraz odznakami sportowymi. W części artystycznej wystąpił Zespół Pieśni i Tańca "Cepelia". MO. Na "Scenie na Piętrze" przy ul.

Maszta'arskiej wznowiono przedstawienia Niewinnej grzesznicy W. Grubińskiego, z udziałem Gabryeli Kownackiej, Damiana Damięckiego, Tomasza Mędrzaka i Krzysztofa Wakulińskiego. 1.10. W Sali Białej Urzędu Miejskiego odbyło się inauguracyjne spotkanie prezydenta Poznania Andrzeja Wituskiego z członkami Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. Wręczono akty powołania oraz ustalono podstawowe zasady i kierunki działania zespołu. Komisja powołana została przez prezydenta Poznania jako organ opiniodawczo - doradczy architekta miejskiego przy rozpatrywaniu ważniejszych tematów w zakresie infrastruktury urbanistyki i architektury Poznania. Przewodniczącym Miejskiej Komisji U rbanistyczno - Architektonicznej został prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Gałkowski, a funkcję zastępcy przewodniczącego powierzono mgrowi inż. arch. Tadeuszowi Gałeckiemu i mgr inż. arch. Barbarze Namysł. W skład Komisji weszło jedenastu architektów jako stałych jej członków, oraz czternastu członków-rzeczoznawców do spraw: konserwacji zabytków, p'astyki miejskiej, budownictwa, ekonomii,

Wydarzenia w Poznaniu (28 - 30.10.)

komunikacji, kanalizacji, wodociągów, ciepłownictwa, energetyki, zieleni i ochrony środowiska naturalnego. Podobny organ funkcjonował już w Poznaniu w latach 1955 - 1975.

Inauguracja roku szkoleniowego w Ochotniczych Hufcach Pracy. Sesja Dzielnicowej Rady N arodowej Stare Miasto poświęcona ocenie wykonania remontów placówek oświatowych w roku szkolnym 1984/1985. Jubileusz trzydziestolecia T owarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną "Polonia". W Sali Odrodzenia poznańskiego Ratusza odbyło się posiedzenie Rady poznańskiego oddziału "Polonii". Przybyłych powitał prof. dr Lech Trzeciakowski. Wśród gości byii m. in. sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grzegorz Romanowski , wojewoda poznański Marian Król, przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzy Bryi, zastępca sekretarza generalnego Rady Naczelnej Towarzystwa Jerzy Zołnierkiewicz, dyrektor Biura Prezydialnego Rady Naczelnej Waldemar Wawrzyniak. O różnych aspektach współpracy i przedsięwzięciach podejmowanych przez Towarzystwo w ciągu trzydziestolecia oraz o planach na przyszłość odczyt wygłosił wiceprezes poznańskiego oddziału Jerzy Błoszyk. Najbardziej zasłużonym działaczom przyznano odznaczenia. Odznakę Honorową Miasta Poznania otrzymał Jerzy Zołnierkiewicz. Medale pamiątkowe Towarzystwa "Polonia" wręczono m. in. profesorom Józefowi Burszcie i Andrzejowi Kwileckiemu. Po raz pierwszy też wręczono Medale Pamiątkowe "Skąd nasz ród" , przyznane przez poznańską "Polonię" .

W-Poznań-my się. W Pałacu Kultury członkowie Klubu Miłośników Teatru spotkali się na tradycyjnej imprezie zorganizowanej pod tym hasłem na początku nowego sezonu artystycznego. W studenckim klubie "Nurt" koncertowało "Super-Duo" (gitary). O Ibył się nadto recital autorski Zbigniewa Książka.

29.10. W Domu Tramwajarza zainaugurowano nowy rok szkolenia politycz

Wyburzanie charakterystycznego dla ul.

Grunwaldzkiej budynku mieszka.nego.

Fotografia wykonana w dniu 29 października 1985 r.

nego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. Problemom aktywizacji eksportu budownictwa poświęcona była konferencja naukowa w Pałacu Kultury. Uczestniczyło w niej kilkudziesięciu reprezentantów zainteresowanych resortów, przedsiębiorstw budowanych, placówek badawczych i ucze.ni z całego kraJU.

Inauguracja Ogólnopo"'kiej Sceny dla Dzieci i Młodzieży na deskach Teatru Nowego. Dano Zte zachowanie, według scenariusza i z tekstami Andrzeja Strzeleckiego, w gościnnej obsadzie stuientów IV roku Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej z warszawskiego Teatru "Buffo", pod dyrekcją A. Strzeleckiego.

.10. W 117 lat i miesiąc po śmierci Hipolita Cegie'skiego przedstawiciele społeczeństwa Poznania złożyli wieńce i kwiaty pod -. odrestaurowanym według p'anow z 1905 r. · - pomnikiem nagrobnym tego wybitnego syna Z-emi Poznańskiej. Historię działań mających na ce u odtworzenie jednej z naj cenniejszych pamiątek narodowych przypomniał sekretarz Miejsk;ego Obywatelskiego Komitetu Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa Czesław Knoll. Już w 1983 r. z taką propozycją wystąpiło Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne, starania w tej dziedzinie podjęła telewizja poznańska, mozolne prace archeologiczne mające na celu odnalezienie mogiły

Jg3

przedsiębiorstw, oddziału T owarzystwa "Polonia", a także - indywidualnie - mieszkańcy Poznania. Tego samego dnia przedstawiciele władz administracyjnych, z prezydentem Poznania Andrzejem Wituskim, złożyli wieńce na mogiłach zmarłego w 1833 roku pierwszego municypalnego prezydenta Poznania Szczepana Wronieckiego, pierwszego w wolnej Posce prezydenta miasta - prezesa Związku Miast Polskich Jarogniewa Drwęskiego oraz prezydenta Cyryla Ratajskiego.

Pomnik Hipolita Cegielskiego

W Muzeum Historii Ruchu Robotniczego otwarto wystawę Marcin Kasprzak 1860 - 1905, według scenariusza Marii Strojnowskiej-Szczepaniak i oprawie plastycznej Stefana Kramera oraz Ignacego Grzędy. Uczestniczyli w otwarciu m. in. wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski oraz wiceprezydent Poznania Mirosław Kqpiński. W sali Muzeum Archeologicznego odbyła się młodzieżowa sesja naukowa, poświęcona życiu i działalności Marcina Kasprzaka. U czestniczył w niej m. in. sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Po'skiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grzegorz Romanowski. Referaty na sesję przygotowali uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego, noszącego imię Marcina Kasprzaka. v N a wystawie telefonii poznańskiej w Muzeum Rzemiosł Artystycznych czynne było stoisko filatelistyczne. Przesyłki stemplowano okolicznościowymi datownikami. W foyer I piętra Teatru Wielkiego dano operę-misterium Rzeka krzyczących ptaków Beniamina Brittena.

Po inauguracji Ogólnopolskiej Sceny dla Dzieci i Młodzieży w Teatrze Nowym, drugie przedstawienie odbyło się w filii "Marcinka" na Osfedlu Oświecenia. Gościnnie zaprezentował sztukę Hanny Krall pt. Powiedz, że jestem zespół Teatru im. Jerzego Szaniawskiego z Wałbrzycha. Reżyserował Jan Dorman.

wielkiego Polaka prowadzili przy pomocy Zakładu Antropologii, Zakładów Medycyny Sądowej oraz Kryminalistyki - przedstawicie e Instytutu Prehistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W kon- ' sekwencji zdecydowano się na rekonstrukcję pomnika sprzed osiemdziesięciu lat i na wmurowanie w jego fundament ziemi z miejsca prawdopodobnego pochówku Hipolita Cegielskiego. Wzniesiony na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan pomnik nagrobny jest dziełem artysty-plastyka Mariana Banasiewicza; budulec, tzw. kopulak, dostarczyły Bolesławieckie Zakłady Kamienia Budowlanego. Generalnym wykonawcą monumentu jest Pracownia Konserwacji Zabytków, a podwykonawcami - zespół artystów-rzeźbiarzy z Pracowni Sztuk P astycznych, Zakładu Kamieniarskiego Mariana Skrzypczaka oraz Zakładu Odlewniczego Saturnina Skubiszyńskiego. W przeddzień Święta Zmarłych, pierwszy wieniec pod pomnikiem złożył prezydent Poznania Andrzej Wituski. Hołd wybitnemu synowi Z'emi Wielkopo'skiej oddali: młodzież noszących "imię Hipolita Cegie'skiego Technikum Kolejowego oraz Szkoły Podstawowej Nr 6, pracownicy Zakładów "H. Cegielski", delegacjeu*

Wydarzenia w Poznaniu (30.10 - 4.11.)

W wieku sześćdziesięciu sześciu lat zmarł Jan U roan, działacz Polskiej Zjednoczonej Partii Rooofniczej, członek Komitetu Wykonawczego Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia N aroaowego, członek Ko egium Ministerstwa Go podarki Komuna-nej i Ochrony Srodowiska w latach 1972-1982, dyrektor byłego Wojewódzkiego Zjednoczenia Przedsiębiorstw Państwowego Przemysłu Terenowego w latach 1961 -1972, dyre..tor nacze ny Zjednoczenia Zaplecza Technicznego Gospodarki Komunalnej w latach 1972-1982.

U dekorowany Krzyżami Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 1.11. Święto Zmarłych. "Na wszystkich cmentarzach poznańskich było podobnie - pisał reporter »Gło u Wielkopo skiego«. Wiele OSOD zatrzymywało się nie tylko przy grobach buskich i znajomych, a e i przy mogiłach bohaterów. Np. przy mog -e powstańczej na cmentarzu górczyńskim oraz wokół odtworzonego pomnika nagrobnego Hipolita Cegielskiego (na Wzgórzu Sw. Wojciecha), pod którym zło-i żono pierwsze kwiaty. Zatłoczone też były - zwłaszcza w piątek - ulice dojazdowe do cmentarzy; przed junikowskim tworzyły się - jak co roku zresztą - wielosetmetrowe korki. Ciasno było też na parkingach. Komplet pasażerów miał prawie każdy tramwaj i autobus na tych trasach". P ę ć samocholów zostało uszkodzonych na skutek brawurowej jazdy kierowcy fiata 125, który na ul. Hetmańskiej, nie zachowując bezpiecznej od egłości przy hamowaniu, uderzył w tył "dużego fiata", a ten z kolei zatrzymał się na

zderzaku trabanta. Uszkodzone zostały również dwa "maluchy", które znalazły się przed sprawcą wypadku. Straty materialne były» duże, na szczęście tylko jedna osoba odniosła obrażenia w karambolu.

3.11. W wieku sześćdziesięciu trzech lat zmarł Eligiusz Ofierski - działacz spółdzielczości spożywców, przewodniczący Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Spożywców "Społem" w latach 1970 - 1980. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

4.11. W Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie wojewody poznańskiego Mariana Króla i wojewódzkiego konserwatora zabytków Henryka Nowakowskiego z ludźmi zasłużonymi dla ochrony dóur kultury. Wręczono przyznane po raz pierwszy medale i dyplomy za ochronę zabytków województwa poznańskiego. Otrzymało je osiemnaście osób oraz ki.ka instytucji, a wśród nich oddział poznański Pracowni Konserwacji Zabytków, Muzeum Narodowe, Muzeum Archeo.ogiczne, Muzeum Historii Ruchu Robotniczego. Złotą odznaką za ochronę zabytków udekorowany został Ignacy Moś. Henryk Nowakowski poinformował, iż generalny konserwator zabytków mianował wojewodę poznańskiego Mariana Króla pierwszym w Polsce honorowym konserwatorem zabytków, Przybyły do Poznania delegacja wykładowców przedmiotów społecznych uczelni charkowskich oraz zespół artystyczny z Charkowa (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich). W Zespole Szkół Łączności im.

Mikołaja Kopernika odbyło się ogólnopolskie podsumowanie dzia

łalności szkolnych komend Ochotniczych Hufców Pracy. Zespołowi Szkół Łączności przyznano Złotą Honorową Odznakę OHP. Gośćmi uroczystości byii m. in. sekretarz Komitetu Krajowego Narodowego Czynu Pomocy Szkole Janusz Syrokomski i przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Maciej Olejniczak. Koło Ligi Kobiet Polskich w Zakładach Przemysłu Odzieżowego "Modena" otrzymało imię Heleny Siekierskiej (" Lusi"). Do zakładowego klubu "Modeny" przybyły z tej okazji członkinie Ligi oraz przedstawiciele władz. Obecna była siostra patronki Koła - Anna. "Lusia" należała do grupy dra Franciszka Witaszka, była łączmczKą. Z odwagą i bezprzykładnym bohaterstwem pracowała w konspiracji. Członkinie Ligi złożyły kwiaty na jej grobie. Honorowym patronem Koła została Wyższa Szkoła Oficerska Służb Kwątermistrzowskich im. Mariana Buczka.

W galerii Biura Wystaw Artystycznych "Arsenał" otwarto wystawę grafiki Jacka Papli. Otwarcie pawilonu handlowego na Osiedlu Jana III Sobieskiego, o powierzchni 1250 m 2 . Inauguracją roku kulturalnego Zrzeszenia Studentów Po'skich był koncert w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza pt. Kto tu wpuścił tę publiczność, czyli próba koncertu. Przybyła do Poznania grupa związkowców z Brna (Czechosłowacja). Nieustąpienie pierwszeństwa prze· jazdu było przyczyną wypadku na skrzyżowaniu ulic J eżyckiej i Poznańskiej. Samochód renau t uderzył w dacię, a ta z ko'ei w słup lampy ulicznej. Kierowca renaulta doznał ogólnych obrażeń i zatrzymany został w szpitalu. Odnotowano jeszcze pięć innych kolizji drogowych. 11. W hali Nr 20 Międzynarodowych Targów Poznafskich minister przemysłu chemicznego i Tekkiego Edward Grzywa otworzył giełdę obuwia. Wystawione mode A z ko-lekcji wiosenno-letniej zna A źć się miały w sklepach w 1986 r. W giełdzie uczestniczyło 29 przedsiębiorstw, kilku producentów z Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy i Centralnego Związku Spółdzielczości Inwalidzkiej, zakłady rzemieślnicze i firmy polonijne. Z udziałem przedstawicieli władz, w sali Domu Technika zainaugurowano rok szkolenia rolniczego 1985/1986. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Marian Jerzak. W auli Akademii Muzycznej odbył się koncert współczesnej muzyki kameralnej. Wykonano utwory kompozytorów po skich, w tym - poznańskich, m. in. Jana Astriaba.

W obecności przedstawicieli władz, w Sali Marmurowej Pałacu Kultury otwarta została wystawa malarstwa i grafiki plastyków radzieckich, udostępniona przez G alerię Współczesnej Sztuki Radzieckiej Centralnego Biura Wystaw Artystycznych w Warszawie.

Po południu w Sali Wielkiej Pałacu Kultury odbył się koncert, w którym wystąpiły Chór Instytutu Politechnicznego z Charkowa oraz Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Poznańskiej. II Koncert Bazarowy, pod kierownictwem Ryszarda Łuczaka, a poświęcony w całości Ignacemu J. Paderewskiemu.

Rozpoczęła się międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, poświęcona "techno o g i sporządzania mieszanek gemowych w warunkach produkcyjnych przemysłu gumowego i kab 1 owego" .

Jubileusz pięćdziesięciolecia pracy zawodowej w poznańskich zakładach wodociągowych obchodził Jerzy CwojdzińsKi, który rozpoczął pracę w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w dniu 5 listo

Wydarzenia w Poznaniu (5 - 7.11.)

pada 1933 r.; pionier czasu odbudowy Zakładów Siły, Światła i Wody (19i5), piastował później wiele kierowniczych stanowisk; przewodnik po mieście; współpracownik "Kroniki Miasta Poznania" . U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W czasie uroczystości, listy gratulacyjne od władz wręczył jubilatowi dyrektor Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Jacek Ponicki. Trzydziestolecie "Zdrowia i Trzeźwości". Z okazji tej spotkali się z zespołem redakcyjnym sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grzegorz Romanowski, wiceprezydent Poznania Łucjan Majewski, przewodniczący Zarządu Głównego Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego Kazimierz Kukawka. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Po ski udekorowano Ryszarda Pudlika. Przybył do Poznania trzydziestopięcioosobowy chór "Lumir" z Brna (Czechosłowacja). W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza koncertowali "Marek i Wacek" - duet wirtuozów fortepianu.

W wieku pięćdziesięciu osmlU lat zmarł prof. dr hab. Michał Żurawski, nauczyciel akademicki Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, kierownik Zakładu Hydrologii i Gospodarki Wodnej Instytutu Geografii Fizycznej, laureat Nagrody Naukowej Województwa Poznańskiego za rok 1977 (za monograficzne opracowanie kompleksu wzakresie hydrologii regionalnej aglomeracji poznańskiej i jej szeroko pojętego zaplecza). Udekorowany Krzyżem Kawalerskim, Orderu Odrodzenia Polski. 6.1il. Z okazji sześćdziesiątej ósmej rocznicy wybuchu Rewolucji Październikowej, w Urzędzie Dzielnicowym Nowe Miasto odbyło się spotkania konsula Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Michaiła Mogiłatowa z pracownikami administracji dzielnicy. Spotkanie urozmaiciły występy artystyczne uczniów Szkoły Podstawowej Nr 18 i Podstawowej Szkoły Muzycznej Nr 2. 7.11. Obchody sześćdziesiątej ósmej rocznicy wybuchu Rewolucji Październikowej . Uroczyście składano wieńce i kwiaty pod Pomnikiem Bohaterów na Cytadeli. Przybyli m . in. członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkus, sekretarze Komitetu Wojewódzkiego Jan Mielcarek i Grzegorz Romanowski, delegacje - stronnictw politycznych. organizacji kombatanckich, społecznych, młodzieżowych, zakładów pracy. Obecna była delegacja Konsu-atu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, z konsulem generalnym, ministrem pełnomocnym, Iwanem Bojko. Asystowała kompania honorowa Wojska Polskiego. Wieńce i kwiaty złożono t,akże pod pomnikiem Karola Swierczewskiego.

W auli Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 przy ul. Solnej odbyła się wojewódzka akademia'" z okazji sześćdziesiątej ósmej rocznicy Rewolucji Październikowej. Przybyłych powitał sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grzegorz Romanowski. W uroczystości uczestniczyli m. in. członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Stanisław Kałkus, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik, delegacje Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radz;eckich w Poznaniu z konsu'em generalnym, ministrem pełnomocnym, Iwanem Bojką, Północnej Grupy Wojsk Radzieckich, stronnictw politycznych, orgamzacji społecznych, weteranów ruchu robotniczego, młodzieży, wojska, zakładów pracy, mieszkańców Poznania. Przyjęcie z okazji sześćdziesiątej ósmej rocznicy zwycięstwa Rewolucji Październikowej, wydane przez konsula generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, ministra pełnomocnego Iwana Bojkę. Zwracając się do zebranych, powitał on członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisława Kałkusa oraz kierownictwa polityczno-administracyjne województw: jeleniogórskiego, kaliskiega, konińskiego, legnickiego, leszczyńskiego, opolskiego, poznańskiego, wałbrzyskiego i wrocławskiego. Życzenia dalszych sukcesów w budownictwie jutra złożył narodowi radzieckiemu Lech Ciupa, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Koninie.

Zakończenie międzynarodowego sympozjum reprezentantów przemysłu gumowego w hotelu "Polonez", z udziałem ok. 200 specjalistów, głównie z Austrii, Republiki Federalnej Niemiec, Wie kiej Brytanii i Włoch. W obradach uczestniczył wiceminister przemysłu chemicznego i lekkiego Stanisław Kłos.

O godz. 7 rozpoczęła się Skomplikowana operacją techniczna na Warcie - jak zatytułował swoją informację reporter "Expressu Poznańskiego" której efektem miały być zwiększone dostawy wody dla miasta. "Na brzegu War

Fragment operacji spławiania rurociągu

Inż. Marian Kaźmierczak

ty -. czytamy na pierwszej kolumnie »Expressu« w rejonie ul. Serbskiej, leżą dwa potężne, liczące ponad 80 m długośc rurociągi o przekroju 1030 mm. Sciany rur o grubości 17,5 mm pokrywa izolacja, a na niej jeszcze drewniana "koszulka" chroniąca przed ewentualnym uszkodzeniem. Wzdłuż rur stoją ciężkie dźwigi, które za chwi1ę rozpoczną proces spławiania przewodów i zatapiania ich w wykopie 2,5 m poniżej dna rzeki. Ekipa pracowników, wraz z kierownikiem budowy inż., Marianem Kaźmierczakiem, jest w pełnym pogotowiu do rozpoczęcia akcji. Nawet w wyspecjalizowanym w tego typu robotach przedsięoiorstwie, jakim jest "Hydrobudowa", spławianie rurociągów nie należy do częstych. Ostatni raz miało to miejsce w Puszczykowie przed siedmiu laty. Po przesunięciu rur w poprzek Warty, trzeba będzie otworzyć zawory, napełnić je wodą, czyli obciążyć, by nurt rzeki nie zmienił ich położenia i by trafiły dokładnie w wyżłobione przez pogłębiarkę koryto o szerokości 5 m [.. .1 Przewidywano, że potrwa ki kanaście godzin, rlie dłużej jednak, niż dobę. W przeciwnym wypadku podwodny rów uległby żarnu eniu i zmienił przewidz ane położenie. Dziś na obu brzegach Warty pozostaną już tylko dw.e końcówki zatopionego syfonu, do którego podłączy s;ę kollejne odcinki magistrali, spinające w jeden pierścień sieć wodociągową. Zamknięcie pierścienia będzie miało duże zna

Wydarzenia w Poznaniu (7 - 9.11.)

czenie dla prawidłowego zaopatrzenia miasta w wodę, znacznie ułatwi opanowywanie ewentualnych awarii, pozwoli na utrzymanie wymaganego ciśnienia, zwłaszcza dla osiedli winogradzkich, które w niektórych okresach cierpiały na brak wody. Wykonanie i zatopienie syfonu mamy więc za sobą. Wspomniany pierścień wymaga jeszcze wykonania 65-metrowego przycisku i przeprowadzenia rur pod torami kolejowymi w rejonie ul. Wrzesińskiej". Inauguracja zajęć Klubu Dziennikarzy Młodzieżowych w Pałacu Kultury.

Jubileusz pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego Cecylii i Władysława Bączkowskich. Władysław Bączkowski podjął przerwaną w 1939 r. pracę w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". Pracował najpierw w Fabryce Parowozów potem w Fabryce Silników Okrętowych, gdzie doczekał emerytury, na którą przeszedł w 1970 r. Obecny był przy wytwarzaniu ostatniego parowozu i przy narodzinach pierwszego silnika okrętowego. Zamknięcie giełdy futrzarsko-skórzanej.

W wieku siedemdziesięciu sześciu lat zmarł Stanisław Kędzior, były kierownik Zarządu Budowlanego Nr 4, główny inżynier Zarządu Nr 1 w latach 1953 - 1954 oraz Zespołu Budów Nr 2 i 3 w latach 1957 i 1967 - 1975 Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Nr 1. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

8.11. W siedzibie Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Współdziałania. Obradom przewodniczył Brezes Wojewódzkiego Komitetu Tadeusz Zając. Przy udziale przewodniczącego Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia N arodowego Augustyna Koguta dokonano oceny przebiegu wyborów do sejmu w województwie poznańskim oraz omówiono sprawy związane z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Zespołu Poselskiego.

W Pałacu Kultury spotkali się przewodniczący rad Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego stopnia podstawowego. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej, pod gościnną dyrekcją radzieckiego kapelmistrza Edwarda Cziwżeia. Soństką była Barbara Górzyńska (skrzypce). Otwarcie dziesiątego sezonu artystycznego Teatru "Jan" w klubie "EscuAap". 9.11. W auli Podstawowej Szkoły Muzycznej Nr 2 przy ul. Bydgoskiej odbyło się jubileuszowe spotkanie załogi Poznańskich Zakładów Przemysłu Muzycznego "Muza", mających siedzibę przy ul. Smomej. Przedsiębiorstwo wytwarza rocznie 180 tys. fletów prostych i ok. 3 min sztuk strun do różnych instrumentów. Jest jedynym krajowym producentem tych wyrobów. N ajbardziej zasłużonych pracowników "Muzy" wyróżniono odznaczeniami państwowymi, odznakami branżowymi i regionalnymi. Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski udekorowano: Halinę Ziółkowską, Jana Rybakowskiego i Mariana Tomaszewskiego . Sala Biała Urzędu Miejskiego była miejscem uroczystego spotkania z okazji 125 rocznicy urodzin Ignacego J. Paderewskiego. Sylwetkę wielkiego Polaka przedstawił Florian Dąbrowski. Następnie odbył się koncert muzyki I. J. Paderewskiego, w wykonaniu artystów związanych z Akademią .Muzyczną. Wykonawcami by i: Alicja Kledzik i Wenancjusz Naszkowski (fortepian), Maria PawaczyK (sopran), Michał Marzec (tenor). Akompaniowały Weronika Firlej-Kubasik i Wanda Echaust.

W Akademii Rolniczej odbyły się dwa ogólnopolskie spotkania Międzynarodowej Ligi Specjalistów Rolnictwa - Esperantystów oraz Spółdzielców - Esperantystów. Obrady toczyły się w językach polskim oraz esperanto. W VI Liceum Ogólnokształcącym, Wojewódzka Rada Postępu Pedagogicznego podsumowała działalność w roku szkolnym 1984/1935. Zarząd Klubu im. Stanisława Strugarka przy Towarzystwie Miłośników Miasta Poznania zorganizował spotkanie, w klubie "Mozaika" (Stary Rynek 74), poświęcone dwudziestej rocznicy snverci Strugarka. Postać jego przybliżyli uczestnikom Stanisław Kamiński, Kazimierz Młynarz i Marian Paluchowski. W Domu Kultury Milicji Obywatelskiej odbyła się uroczystość czterdziesto'ecia poznańskiego oddziału Przedsiębiorstwa Gastronomiczno - Handlowego "Konsumy". Po raz pierwszy zebrali się posłowie z trzech poznańskich okręgów, aby zainaugurować działalność Wojewódzkiego Zespołu Pose skiego. W wyniku wyborów ukonstytuowało się Prezydium Zespołu w osobach: Jerzy Lutomski (przewodniczący), Marian Król (wiceprzewodniczący), Alfred Wawrzyniak (sekretarz). Przewodniczący Zespołu przedstawił następnie główne kierunki jego działania. Przyjęto regulamin pracy Zespołu oraz powołano Podzespoły Poselskie do spraw: Analizy Wniosków z Kampanii Wyborczej, Interpelacji i Interwencji Obywatelskich, Polityki Gospodarczej i Polityki Społecznej. 10.11. Zakończyło obrady jury XII Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. Jana Spychalskiego. Na * konkurs napłynęło ponad 550 prac.

Jury pod przewodnictwem prof.

Władysława Jackiewicza, najpierw zakwalifikowało na wystawę pokonkursową 130 prac, a następnie spośród nich wyłoniło obrazy zasługujące na regulaminowe nagrody i wyróżnienia. Grand Prix -. N agrodę Ministra Kultury i Sztuki otrzymał Leszek Waberski z Poznania. Laureatem I nagrody został Józef P. Karczewski (Gdańsk), dwie II nagrody uzyskali Janusz Dziurawiec (Warszawa) i Andrzej Tryzna (Warszawa). Trzy III nagrody otrzymali: Jerzy Gumiel (Szczecin), Włodzimierz Mazanek (Poznań) i Roman Maciuszkiewicz (Katowice) .

W nocy z soboty na niedzielę rozpoczęły się próby techniczne gazociągu z Janikowa do ul. Gdyńskiej. "Nitka" o długości 5,5 km odciąży jedyny do tej pory gazociąg, przesyłający płynne paliwo do miasta. Wykonawcą inwestycji była "Gazobudowa" z Zabrza.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia i Telewizji, pod dyrekcją Agnieszki Duczmal, z cyklu "Stereo i w kolorze". Atrakcją tego koncertu był genialny kontrabasista amerykański Gary Karr, grający na instrumencie Amatiego (1611) nabytym po Sergiuszu Kussewickim. Koncertem Ubi Caritas et amor Deus ibi est, w wykonaniu Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Stefana Stuligrosza, w bazylice archikatedralnej, rozpoczął się Tydzień KuHury Chrześcijańskiej. 11.11. Po jedenastu latach przygotowań Zakład Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk przeniósł się do nowej siedziby. W otwarciu obiektu uczestniczyli m. in.: prof. dr Jan K. Kostrzewski - preze* Polskiej Akademii Nauk, prof. dr Gerard Labuda - wiceprezes, Jan

Wydarzenia w Poznaniu (11 - 13.11.)

Maćkowiak - sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Roootniczej. Dwa pawilony, o łącznej powierzchni 1500 m\ w zdecydowany sposób poprawią warunki prowadzenia prac naukowych. Do przesłuchań w III Ogólnopolskim Konkursie Altowiolistów im. Jana Rakowskiego w auli Akademii Muzycznej zgiosiło się dziewiętnastu młodych wirtuozów. Na czole jury stanęła proi. Jadwiga Kaliszewska . W sześćdziesiątą siódmą rocznicę odzyskania niepodległości, w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" odbyło się spotkanie organizacji kombatanckiej z kierownictwem polityczno-gospodarczym Zakładów. W czasie spotkania prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku BojownikówoWo nośó i Demokrację Marian Jakubowicz wręczył dyrektorowi Zakładów Zdzisławowi Miedziarkowi zbiorową honorową odznakę "Za zasługi d-a ZBoWiD".

W Domu Technika rozpoczęła się ogólnopolska konferencja naukowa pl. Samorząd pracowniczY w zarządzana przedsębiorstwa. Odbyło się walne zebranie delegatów Klubu Sportowego "Warta". Prezesem zarządu został wybrany Kazimierz Pyrszel, a przewodniczącym dziewiętnastoosobowej Rady Klubu - Andrzej Komosiński.

W wieku siedemdziesięciu lat zmarł Witold Degler, literat, były więzień Fortu VII, Żabikowa i hitlerowskich obozów w Sachsenhausen oraz Gross- Rosen. Od roku 1945 zasilał poznańską prasę niezwykle celnymi i aktualnymi fraszkarni politycznymi. Współtwórca kabaretu "Kpinki i docinki" (1949). W roku 1959 nakładem Wydawnictwa Poznańskiego ukazał» się tom jego wierszy satyrycznych i humorystycznych pl. Bez znieczulenia, z ilustracjami Henryka Derwicha.

12.11. Rozpoczęła się ogólnopolska konferencja naukowa, z udziałem gości zagranicznych, nl. skuteczności turnusów rehabilitacyjno-usprawniających różnych grup inwalidów. Ogłoszono wyniki pierwszego etapu III Ogólnopolskiego Konkursu Altowiolistów. Do da szych konkursowych zmagań zakwalifikowało się dwunastu artystów.

W galerii klubu "Empik" przy ul. Ratajczaka otwarto kiermaszową wystawę kopert do płyt z muzyką rosyjską i radziecką oraz piakatów reklamowych i innych wydawnictw muzycznych. W otwarciu uczestniczyli m. in. wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski i wiceprezydent Poznania Mirosław Kopiński. Obecni byli także sekretarz Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Siergiej Bogolubow oraz przedstawiciel "Mieżdunarodnoj Knigi" Wikto* Iwanow.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert z oi'azji piętnastolecia pracy artystycznej kompozytpra muzyki jazzowej Jarosława Smietany. Podsumowano czwartą edycję konkursu "Społemowski Znak J akości", ogłoszonego przez Centralny Zw'azek Spółdzie ni Spożywców "Społem". Załogom 62 placówek deta'icznych oraz 10kaH gastronomicznych wręczono wyróżn'enia -. symboMczne znaki jakości i dyplomy. Wszystkim nagrodzonym podziękowania za dobrą pracę wraz z gratulacjami złożył wiceprezes Centralnego Związku Bronisław Popardowski.

13.11. Rozpoczął się VIII "Listopad Poetycki". Inauguracja odbyła się w Sali Malinowej Pałacu Działyń

\.1\

W przerwie inauguracji zastępca redaktora naczelnego Wydawnictwa Poznańskiego Zofia Szmajs wręczyła delegacji greckiej jeszcze pachnący farbą tom antologii poezji greckiej XX w. Nowe przestrzenie Ikara, w wyborze i przekładzie poznańskiego poety Nikosa Chadzinikolaua. Stoją od lewej: Nikos Chadzinikolau, Zofia Szmajs, żona Panosa Panagiotunisa - Maria, poeci greccy: Panos Panagiotunis i Maria Maja Roussouskich. Gości - dwudziestu poetów z Grecji, Jugosławii, Rumunii, Węgier, Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz sześćdziesięciu poetów polskich - powitali prezes poznańskiego oddziału Związku Literatów Polskich Nikos Chadzinikolau oraz wiceprezydent Poznania Mirosław Kopiński. Obecny byl sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Po skiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak. Krytyk Leszek Żuliński ogłosił wyniki konkursów .lterackich. Za najlepszą książkę poetycką roku uznany został tom Miłość nienawistna Wojciecha Kawińskiego (Wydawnictwo Literackie); za najlepszy tom krytyczny o poezji · - Surrealna wyobraźnia poetycka Małgorzaty Baranowskiej ("Czytelnik"); za naj"'pszy przekład poetycki Poezje prozą Iwana Turgieniewa w przekładzie Pawła Hertza (Wydawnictwo Literackie). Z kolei Nikos Chadzinikolau odczytał werdykt jury przyznawanej przez "Głos Wielkopolski" oraz Wydział Kul tury i Sztuki Urzędu Miejskiego Nagrody Poetyckiej im. Kazimiery Iłła v owiczówny za naj' epszy ks-ążkowy debiut poetycki. W Pałacu Działyń

skich odbyło się sympozjum literackie. W mieszkaniu · - pracowni Kazimiery Iłłakowiczówny (Gajowa 4) odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody Poetyckiej jej imienia za najlepszy debiut książkowy w okresie między 1 stycznia 1984 a 1 września 1985 r. Otrzymał ją J anusz Ryszkowski za tomik wierszy Stan podgorączkowy (Wydawnictwo "Pojezierze"). W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego otwarto wystawę książek pl. Czterdzieści lat poezji polskiej. Wieczorem w Pałacu Działyńskich poeci zaproszeni na "Listopad" wystąpili na maratonie poetyckim ze swoimi utworami. Zakończyli swe obrady uczestnicy zorganizowanej przez Akademię Wychowania Fizycznego konferencji nl. rehabilitacji inwalidów. Goście z Danii, Finlandii i Republiki Federalnej Niemiec sporo czasu poświęcili omówieniu zagadnienia terapii i rehabilitacji dzieci i młodzieży dotkniętych głuchotą.

N a Starym Rynku koncertowała warszawska orkiestra podwórkowa z ul. Chmielnej. 14.11. Spotkaniem z Janem B. Ożogiem (Kraków) rozpoczęto kolejny sezon poznańskich "Czwartków Literackich". Spotkanie było częścią programu VIII "Listopada Poetyckiego". Prowadził je Ryszard DanecKi. Spotkanie poprzedzone zostało wieczorem literackim w Teatrze Polskim, z udziałem poetów zagranicznych - uczestników "Listopada Poetyckiego". W audycji Poezja i po" ój wiersze recytowali aktorzy dramatyczni Teatru Polskiego.

W sali konferencyjnej Klubu Wojsk Lotniczych odbyła się Wojewódzka Konierencja Sprawozdawcza Ligi Oorony Kraju. Przybyli na nią reprezentanci Zarządu Głównego Ligi oraz I Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki. Referat wygiosił prezes Zarządu Wojewódzkiego Romuald Zysnarski. KLkudziesięciu zasłużonym działaczom Ligi wręczono Medale 40-1ecia Polski Ludowej i inne odznaczenia. Odbyła się także uroczystość otwarcia Sali Tradycji. Obok plansz i fotogramów, zaprezentowano sprzęt specjalistyczny wykorzystywany w procesie różnorodnego szkolenia. Ogłoszono wyniki II etapu Ogólnopolskiego Konkursu Altowiolistów im. Jana Rakowskiego. W ścisłej czołówce znalazło się dwóch artystów z Katowic oraz po jednym z Łodzi, Warszawy i Krakowa. W Sali Malinowej Urzędu Miejskiego zorganizowano spotkanie władz miejskich z ro nikami, przedstawicielami instytucji obsługujących poznańskie rolnictwo, wyróżniającymi się kombajnistami i traktorzystami pracującymi w sezonie prac żniwnych i jesiennych w rolnictwie uspołecznionym i indywidualnym miasta. Wiceprezydent Poznania Zbigniew Habel dokonał dekoracji odznaczeniami państwowymi, Meda'ami 40-1ecia Polski Ludowej oraz Odznakami Honorowymi Miasta Poznania zasłużonych rolników oraz pracowników instytucji obsługujących rolnictwo. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowany został emerytowany dyrektor Miejskiego Zakładu Weterynarii dr Ka zimierz M. Blicharskikanie z cyklu Porozmawiajmy o Poznaniu, zorganizowane przez redakcj ę "Głosu Wielkopolskiego" . Było poświęcone w całości historii i perspektywom urbanistycznoarchitektonicznym śródmieścia (pi. Wolności, ul. 27 Grudnia, Al. Marcinkowskiego). Wprowadzenie do dyskusji wygłosili: główny architekt miasta mgr inż. arch. Zdzisław Machowina i dyrektor Miejskiego Biura Planowania Przestrzennego mgr inż. arch. Lech Łangowski.

Konferencja dzielnicowa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich S tare Miasto miała uroczysty charakter. Koło zakładowe przy Zakładach Rowerowych "Rome t" obchodziło trzydziestolecie działalności. Długoletnich członków kola udekorowano odznaczeniami państwowymi i regionalnymi. Dekoracji dokonali: I sekretarz Komitetu Dzie nicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Andrzej Rakowski i nacze nik dzielnicy Chlebosław Adamczyk. Czego chemia oczekuje od nauki? Czego przemysł chemiczny oczekuje od środowiska naukowego? Na jakie badania istnieje zapotrzebowanie? Próbę odpowiedzi na te pytania podjęło plenarne posiedzenie Komitetu Nauk Chemicznych Poiskiej Akademii Nauk. Do udziału w dyskusji zaproszono dyrektorów fabryk chemicznych, zakładowych specjalistów odpowiedzialnych za wdrażanie postępu, a także dyrektora Departamentu Postępu Technicznego z Ministerstwa Przemysłu Chemicznego i Lekkiego Wiesława Kołusta .

Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich rozpoczęła się giełda wczasów. Oferta wynosiła 150 tys. skierowań. Imprezie towarzyszyły dwie inne: Targi Turystyczne "Wypoczynek 86" i pokaz mebli z poznańskiego Przedsiębiorstwa Obrotu Towarowego Przemysłu Meblarskiego.

Z zasłużonymi działaczami ruchu ro botniczego spotkało się kierownictwo Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Bojowe i rewolucyjne tradycje poznańskich weteranów przypomniał w okolicznościowym referacie Jan Rychter, zaś aktu

Dz;eci z porażeniem mózgowym, przebywające w żłobku na Osiedlu Piastowskim, potrzebują do ćwiczeń różnorodnego specjaistycznego sprzętu rehabilitacyjnego. Dzięki darom sprzęt taki do nich trafia. Przekazano żłobkowi m. in. łaźnię parafinową i wannę do masażu, zakupione przez Poaków pracujących w Czechosłowacji. Dar przekazał zastępca dyrektora delegatury Centrali "Budimex" w Czechosłowacji Stefan Kiersnowski. W klubie "Empik" odbyło się pierwsze w sezonie 1985/1986 spot

alną sytuacją społeczno-gospodarczą omówił sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jan Mielcarek.

Spotkanie stało się okazją do wręczenia przyznanych przez Radę Państwa wysokich odznaczeń.

Aktu dekoracji dokonali członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkus i 1 sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik. Krzyżami Oficerskimi Orderu Odrodzenia Polski udekorowani zostali: Tadeusz Jaworski, Władysław K 0nowski, Bronisław Kolber , S tanisław Wachoński, Florian Woźniak. Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski uhonorowano: Józefa Beszterdę, Kazimierza Gieca (pośmiertnie), Tadeusza Jabłońskiego (pośmiertnie), Stefana Jakubowskiego, Wiktora J ankowiaka, Mariana Kasprzaka, Adama Kostrzewskiego, Wandę Mikołajewską, Władysława Mikołajewskiego, Hieronima Pawłowskiego, Edwarda Płótniaka, Ignacego Wenclika, Felicję Parthun-Woszczalską, Władysława Zielińskiego.

Konferencja naukowa w Urzędzie Wojewódzkim poświęcona barierom w rozwoju regionu poznańskiego, na którą zaproszeni zostaii przedstawiciele władz, m. in.: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Po skiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Piotrowicz, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusz Czwojdrak, wojewoda poznański Marian Król, reprezentanci środowisk naukowych, praktycy. Na Cmentarzu Komunalnym w Junikowie odbył się pogrzeb zmarłego w dniu 10 listopada Mariana Boińskiego, działacza Związku Walki Młodych i Związku Młodzieży Polskiej oraz Polskiej Partii Ro* botniczej i PoAkiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, pracownika Zakładów Przemysłu Meta'owego "H. Cegielski". U dekorowany był

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Żył pięćdziesiąt pięć lat. 15.11. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik spotkał się 1- członkami prezydium Zarządu Srodowiskowego Akademickiego Związku Sportowego i jego prezesem Tadeuszem Sangowskim. W Domu Prasy obradowali na plenarnym zebraniu członkowie Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy PRL. Zebranie rozpoczęło się od udekorowania odznaczeniami państwowymi zasłużonych dziennikarzy. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał Andrzej Napierała z Po'skiego Radia; 'Złote Krzyże Zasługi: Zbigniew Kubiak z Polskiego Radia i Piotr Kurek z "Gazety Poznańskiej" ; Srebrne Krzyże Zasługi: Andrzej Kuczyński z poznańskiego oddziału "Sportu", Danuta Marcinkowska z "Głosu WiełkopoTskiego" i Witold Młodziejowski z "Gazety Poznańskiej" . Dekoracji dokonał I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Po'skiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik. Złote Odznaki i DypA my Honorowe "Za Zasługi dla Dziennikarstwa" przyznano Feliksowi Fornalczykowi i Włodzimierzowi Goszczyńskiemu z Polskiego Radia oraz Tadeuszowi Pasikowskiemu z "Gazety Poznańskiej". Ponadto za wieloletnią dziaia'nosc i dorobek dziennikarski wręczono po raz pierwszy nowo ustanowione przez Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Dziennikarzy PRL Nagrody "Srebrnego Ratusza". Z rak wiceprezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Floriana Dłużaka i prezesa Oddziału Wielkopolskiego Leonarda Wąchalskiego otrzymali je: Halina Kowalewska ("Południowa Wielkopolska"), Stefan Chudzik (" Gazeta Poznańska"), Henryk Bakoś (Polskie Radio) i Ryszard Podlewski (Telewizja). Dwudziestu dziennikarzy wyróżniono Medalami i Dyplomami Honorowymi za 25 lat pracy dziennikarskiej. Do poruszonych podczas obrad zagadnień ustosunkował się i odpowiedział na pytania Edward Łukasik. Pozostałą część zebrania przeznaczono na sprawy organizacyjne.

Wydarzenia w Poznaniu (15.11.)

W wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. Lutyckiej odbyło się spotkanie dyrekcji i zespołu medycznego Szpitala z państwem Haliną Stefańską-Schoenberg i Horstem Schoenbergiem z Berlina Zachodniego. Dyrektor Szpitala, dr med. Bogusław Osicki, przekazał na ich ręce pismo z serdecznymi

ostatniego roku Akademii Muzycznej w Krakowie, w klasie doc. Teresy Głąbówny. Następnie prof.

Jadwiga Kaliszewska ogłosiłaAyniki Konkursu. Pierwszą nagrodę otrzymał Dariusz Korcz, drugą - Grzegorz Stachurski. Trzeciej nagrody nie przyznano. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Krzysztofa Dziewięckiego, dedykowany w całości jubileuszowi trzydziestopięciolecia Liceum Muzycznego. Solistą był Michał Paluch (fortepian).

. ? ? . < >

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitaia Zespolonego dr med. Bogusław Osicki składa wyrazy podziękowania małżonkom Halinie Stefańskiej - Schoenberg i Horstowi Schoenbergowi. Z lewej - dr med. Sławomir Witoszyński, ordynator Oddziału Wewnętrznego "B"

podziękowaniami za dotychczasowy wysiłek oraz osobiste zaangażowanie w akcję zbierania leków i aparatury medycznej d'a pacjentów szpitali województwa poznańskiego. Państwo Schoenbergowie (pani Halina jest rodowitą poznanianką) od roku 1981 organizują akcję pomocy medycznej dla szpitali poznańskich. W tym okresie nadeszło do Poznania z Berlina Zachodniego dwanaście transportów leków i aparatury medycznej. Przesłuchania finałowe Ogólnopolskiego Konkursu Altowiolistów. Program III etapu wykonywali: Jolanta B. Bartosiak - absolwentka Akademii Muzycznej w Łodzi, z klasy prof. Zbigniewa Friemana; Dariusz Kisie Awski -. absolwent Akademii Muzycznej w Warszawie, z klasy doc. Błażeja Sroczyńskiego; Dariusz Korcz - absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach, z klasy doc. Zygmunta J ochemczyka; Grzegorz Stachurski - student IV roku Akademii Muzycznej w Katowicach, w klasie doc. Zygmunta Jochemczyka i Piotr Żelazny - student przed

Metalowe osłony drzew Drzewa na pasie zieleni w ul.

Czerwonej Armii otrzymały metalowe osłony z prętów ułożonych na kształt cylindra od lampy naftowej. Mają one stanowić ochronę przed wandalami i parkującymi samochodami.

Do nieco dziennego wypadku doszło rano na górczyńskim wiadukcie. O godz. 4.20 autobus "Ikarus" linii 116, zamiast z ul. Czechosłowackiej (tuż przy wiadukcie) skręcić w prawo w stronę miasta, pojechał prosto. Złamał barierę ochronną wiaduktu i uderzył w przeciwległe przęsło. Autobus zawisł- między przęsłami. N a szczęście był pusty. Kierowca doznał , niegroźnych obrażeń.

16.11. O godz. 11.00 na stadionie Klubu Sportowego "Olimpia" rozpoczął się dwudziestoczterogodzinny bieg. I etap - wokół jeziora Rusałka, II - (od godz. 16) - w alejkach Parku Sołackiego. O godz. 21 - badania elektrokardiograficzne. Zakończył się VIII "Listopad Poetycki". Poprzednio (o charakterze ogónopoiskim) odbywał się w Poznaniu w latach 1957 -1962. Impreza została wznowiona w roku 1984. Zorganizowano sympozjum literackie, przyznano nagrody za najlepsze książki poetyckie roku, w Pałacu Działyńskich odbył sią maraton poetycki i Konkurs Jednego Wiersza. W siedemnastu szkołach średnich odbyły się "lekcje poetyckie". Dwanaście takich lekcji oraz wiele imprez zorganizowano następnie w szkołach średnich Kalisza, Jarocina, Pleszewa, Ostrowa Wlkp.

W salonie wystawowym Klubu Międzynarodowej Prasy i Książki na Osiedlu Piastowskim, otwarta została ekspozycja rysunków hiszpańskiej malarki Pilar Coomonte pl. O miłości, szaleństwie i śmierci. Była to jednocześnie inauguracja "Poznańskich spotkań z kulturą hiszpańską". W inauguracji wziął udział attache kulturainy Ambasady Hiszpanii w Polsce dr Carlos Casas Marrodan.

Przy ul. Seweryna Mielżyńskiego (naprzeciw "Okrąglaka") Marzena J aśkowiak otworzyła sklep dla czworonogów pod nazwą "Podaj łapę". Zdaniem reportera "Gazety Poznańskiej" , otwarcie tego "punktu" było efektem audycji telewizyjnych red. Adama Kochanowskiego o psach pt Podaj łapę. 17.11. O godz. 11.00 na stadionie "O'impii" zakończył się dwudziestoczterogodzinny bieg. Ukończyło go <>8 biegaczy, w tym dwie kobiety. Zwyciężył Andrzej Karczewski (Warszawa) 229 km i 377 m, drugi był Wiesław Pieka

]75rzewski (Legionowo) 219 km i 437 m, a trzecią - Zofia Tursz (Katowice) - 210 km i 510 m.

Choć po minięciu linii mety biegacze przepełnieni dumą raźno dowcipkowali, to już po kilku minutach występować zaczęły objawy wycieńczenia organizmów. Pełne ręce pracy miała ekipa medyczna, a stan zdrowia niektórych wzbudzał poważne obawy.

W wieku siedemdziesięciu lat zmarł Seweryn Zenker, działacz spółdzielczości spożywców, prezes Poznańskiej Spółdzielni Spożywców i I wiceprezes do spraw handlu Wojewódzkiego Związku "Społem" w latach 1973 - 1980. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 18.11. W Teatrze Wielkim, zespół Akademickiego T ea tru Małego z Moskwy wystawił gościnnie dramat Siergieja Najdienowa Dzieci Waniuszyna. W roli tytułowej wystąpił Michaił Cariow. W godzinach popołudniowych przybyła do Poznania delegacja Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, w skład której wchodzili pracownicy radzieckiego rolnictwa. Delegacja została przyjęta przez I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Po'skiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Łukasika. Inauguracja obchojów sześćdzieI sięciopięciolecia Akademii Muzycznej im. Ignacego J. Paderewskiego. Podczas posiedzenia Senatu uczelni wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski wręczył szkole sztandar. Gośćmi uczę ni by i m. in.: prezydent Poznania Andrzej Wituski, kierownik Wydziału Na

Wydarzenia w Poznaniu (18 - 20.11.)uki, Oświaty i Kultury Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Parttii Robotniczej Mirosław Słowiński rektorzy wszystkich , .

akademickich placówek PoznanIa, przedstawiciele stronnictw politycznych i administracji państwowej. Z okazji jubileuszu listy gratulacyjne nadesłali mi1}ister kultury i sztuki Kazimierz Zygulski oraz sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej, Partii Robotniczej Wa demar Swirgoń. W części artystycznej wystąpiły wokalistka Lidia Wojnowska, która wykonała pieśni I. J. Paderewskiego, oraz Alicja Kledzik (fortepian). Chór Chłopięcy i Męski Państwowej Filharmonii, pod dyrekcją Stefana Stuligrosza, wystąpił w auli uniwersyteckiej. Wykonał dzieła a'capella kompozytorów polskich i obcych, w tym po raz pierwszy w Polsce utwór Aleksandra Graczaninowa Missa Festiva. Partia organowa - Elżbieta Karolak. Z okazji X Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów Związku Inwalidów Wojennych, z kilkudziesięcioosobową grupą aktywistów spotkali się I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik i wojewoda poznański Marian Król. Podczas spotkania działaczy Związku udekorowano odznaczeniami państwowymi. Krzyżem K.omandor skim Orderu OdrodzenIa Po SkI udekorowano prezesa Zarządu Wojewódzkiego Stanisława Dobaka.

: . . < .

9,

W wieku sześćdziesięciu sześciu lat zmarł mgr Jan Sledziejowski, organizator i dyrektor Zakładów Systemów Automatyki "Meramont" (w latach 1965 - 1973), działacz spor

towy, sędzia piłkarski i prezes. Poznańskiego Okręgowego ZWIązku Piłki Nożnej (w latach 1960-1970), członek honorowy Po.s-kiego Związku Piłki Nożnej. Udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 19.11. W Collegium Novum Uniwersytetu im. Auama Mickiew.cza oiwarto wystawę zorganizowaną z okazji tysiąclecia śmierci św. Metodego. J ej inicjatorem było Koło Naukowe Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Greckiej.

Rozpoczęła się wymiana tablic rejestracyjnych taksówek poznańskich. Dla ukrócenia samowoli taksówkarzy i ułatwienia kontroli, oznakowano taksówki taolicami rejestracyjnymi z literami PZZ. W Domu Technika podsumowano pracę Rady Wojewódzkiej Naczelnej Organizacji Technicznej w trzech minionych latach'" U dział w spotkaniu wzięli m. in. wojewoda poznański Marian Król i wiceprezydent Poznania Bogdan Zastawny oraz zastępca sekretarza generalnego Organizacji doc. Tadeusz Skarżyński. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowany został Henryk Marciniak, a Krzyżami Kawa erskimi - Janusz Domazer, Stanisław Dzięgielewski, Hilary Kłos i Włodzimierz Kuberka. Przewodniczącym Rady Wojewódzkiej wybrano ponownie Wojciecha Weissa. W drugim dniu występów w Poznaniu na scen e Teatru Wielkiego, zespół Akademickiego Teatru Małego z Moskwy przedstawił dramat współczesny Wybór, będący adaptacją powieści Jurij a Bondariewa, w reżyserii W. Andriej ewa ze świetną rolą S. N. Fadjejewy. N a miasto spadł pierwszy jesienny śnieg. 20.11. IX Sesja Wojewódzkiej Rady Narodowej. Otwierając posiedzenie, przewodniczący Rady Tadeusz Czwojdrak powitał gości: I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Łukasika, sekretarza Naczelnego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Kazimierza Olesiaka, sekretarza Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Andrzeja Grudzińskiego, przewodniczącego Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Augustyna Koguta.

Zasadniczym tematem sesji było uchwalenie' założeń do planu społeczno-gospodarczego województwa na lata 1986-1990. Wprowadzenia do dyskusji dokonał Marian Król. W głosowaniu przyjęto IV wariant założeń planu, na lata 1986 -1990.

W Oficerskim Klubie Wojsk Lotniczych obradował X Wojewódzki Zjazd Delegatów Związku Inwalidów Wojennych. Przedstawiciele 2750 członków Związku z Poznańskiego mówili o sytuacji środowiska kombatanckiego, postulowali konieczność zwiększenia opieki socjalnej nad ludźmi najbardziej dotkniętymi skutkami wojny. W Zjeździe uczestniczył m. in; sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak.

Las w systemie cywilizacyjnym świata i zagrożenia leśnych obszarów były tematami naukowej debaty podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego poznańskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk. Przewodniczył prezes oddziału prof. dr Władysław Węgorek. Referat wprowadzający do dyskusji wygłosił prof. dr Andrzej Szujecki ze Szkoły Głównej Gospodarstw/a Wiejskiego w Warszawie.

lilii

Salon wystawowy Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego udostępniono wszystkim, którzy zechcieli zaprezentować swoje zdjęcia, a nie byli zrzeszeni w żadnym towarzystwie fotograficznym. W Centrum Targowym otwarto wystawę Medalierstwo Wielkopolskie, Eksponowano 161 prac 30 autorów. 21.11. Plenum Zarządu Zakładowego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Zakładach N aprawczych Taboru Kolejowego, z udziałem I sekretarza Komitetu »Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Łukasika, członka Komitetu Centralnego Hieronima Kubiaka i I se

12 Kronika ffi. Poznania 2/87'kretarza Komitetu Zakładowego Stefana Antkowiaka. Ośmiu młodym, których organizacja zakładowa rekomendowała w szeregi Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, wręczono legitymacj e kandydackie. Prezydent Poznania Andrzej Wituski zaprosił grono poznańskich dziennikarzy na konferencję prasową, której podstawowy temat stanowiły problemy i perspektywy rozwojowe miasta. Potrzeby Poznania ogromne a pieniędzY zbyt mało - zatytułował relację z konferencji sprawozdawca "Expressu Poznańskiego" .

125 lat temu urodził się patron poznańskiej Akademii Muzycznej Ignacy Paderewski. Z tej okazji odbyła się sesja naukowa, poświęcona życiu i działalności artystycznej tego wielkiego pianisty i patrioty. 22.11. Jubileusz trzydziestopięciolecia Zakładowego Klubu Techniki i Racjonalizacji poznańskiego Węzła Kolejowego. Odbyło się spotkanie z wiceministrem komunikacji Andrzejem Gołaszewskim oraz kierownictwem Zachodniej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych.

Wojewódzki Obywatelski Komitet Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa, obradujący pod przewodnictwem wicewojewody poznańskiego Romualda Zysnarskiego, nakreślił główne kierunki działania na rok przyszły. Oceniono udział opiekunów miejsc pamięci narodowej w akcji ogólnopolskiego czynu pod hasłem: "Pamięć narodu - w hołdzie bohaterom drugiej wojny światowej" . W akcji tej wyróżniono m. in.

opiekunów pomnika Armii "Poznań". Komitet przychylnie ustosunkował się do wniosków w sprawie dofinansowania odbudowy Kopca Wolności na Malcie.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert z okazji sześćdziesięciopięciolecia Akademii Muzycznej. Wykonawcami byli orkiestra i chór Uczelni, pod dyrekcją Renarda Czajkowskiego, oraz soliści: Maria Pawlaczyk (sopran), Urszula Jankowiak (mezzosopran), Karol Bocheński (baryton). Artyści wykonali Stabat Ma ter Karola Szymanowskiego, Concerto Grosso Bolesława Sza

Wydarzenia w Poznaniu (22 - 25.11.)bełskiego i Epitafium na śmierć Karola Szymanowskiego Tadeusza bzeligowsKiego. Jan Kaczmarek recitalem pl. Nie ang. elsn. ie, me kreolsKie zainaugurował na deskacłi "bceny na Piętrze I oochoay jubneuszu trzydziestopięciO-ecia Państwowego Przedsięoiorsiwa Imprez Estradowych. 23.11. Po iaz piąty Poznan był gospodarzem Biennaie Małych *orm Rzezoiarskich. Jury zakwalifikowało na wystawę 347 dzieł li2 autorów z Buigarii, Niemieckiej Eepubńki Demokratycznej, Poiski, hu.iiunii, Węgier i Związku Socjalistycznycn Republik Radzieckicn. Funkcję kounsaiza powierzono Jeizemu Sooocinskiemu. Juroizy po awudmowycn ooradach rozdzielili regulaminowe nagrody i wyróżnienia. "Grana Prix" przypadło Ba durowi Schonfelderowi (Niemiecka RepuoiiRa Demokratyczna), Złoty Meuai - Tadeuszowi Markiewiczowi (Warszawa), a Srebrny Emuowi Popowi (Buigaria).

Wśród dziesięciu wyróżnionych autorów znaiazł się poznaniak Krzysztof J akubik.

Otwarcie XI Wojewódzkiego Przeg-ądu Plastyki Amatorskiej w Sari Marmurowej Pałacu Kultury.

Zgromadzono 759 prac. W otwarciu uczestniczył wojewoda poznański Marian Król. W Domu Kultury Kolejarza otwarto wystawę kanarków, papug i innych egzotycznych ptaków. W auli Uniwersytetu im Adama Mickiewicza odbył się 216 Koncert Poznański. U dział wzięła orkiestra symfoniczna Filharmonii Poznańskiej, pod gościnną dyrekcją włoskiego kapelmistrza Massino Pradena. So.istą był francuski pianista Jean M. Luisada. 24.11. Otwarcie największego w kraju salonu sztuki współczesnej w pawilonie Nr 5 Międzynarodowych Targów Poznańskich. II Międzynarodowe Targi Sztuki Krajów Socjalistycznych "In terart - 8 5" udostępione zostały puo-iczności. U czestników Targów, wśród nich członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisława Kałkusa, wicepremiera Zbigniewa Gertycha, kierownika Wydziału Kultury Komitetu Centralnego Witolda Nawrockiego, I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Edwarda Łukasika powitał prezydent Poznania Andrzej Wituski, przypominając trzy nadrzędne ceAe poznańskiej imprezy: promocję sztuki krajów socjalistycznych, rozwijanie handlu plastyką oraz stworzenie prawdziwego centrum zakupów dla muzeów państw socjalistycznych. Otwarcia wystawy dokonał wicepremier Zbigniew Gertych. Otwarcie międzynarodowej wystawy rzeźby V Biennale Małych Foim Rzezoiarskich w sa onie Biura Wystaw Artystycznych.

W Muzeum haiouowym otwarto wystawę pl. Polska sztuka współczesna w zoiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu. W sań sportowo-widowiskowej "Arena" rozegrano półfinały i finały III Międzynarodowego Drużynowego Turnieju Tańca Towarzyskiego "Jesień 85". W sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 przy ul.

Solnej odbył się koncert, podczas którego wystąpił sekstet "Australia Ensamb \ e" . 25.11. W Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegie.ski" rozpoczęły się obrady sympozjum z cyklu "Kultura klasy robotniczej w Po sce" pod hasłem ,Aktywność kul tura na robotników w zakładzie pracy i środowisku". Obradom przewodniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak. U dział wzięli m. in. członek Biura Politycznego Komitetu Centra nego Stanisław Kałkus, kierownik Wydziału Kultury Komitetu Centralnego Witold Nawrocki, przedstawiciele środowisk robotniczych, naukowych, towarzystw regionalnych, organizacji społecznych, placówek aitystycznych, animatorzy życia kulturalnego w zakładach pracy. Uczestnicy sympozjum wysłuchali referatów prof. dra hab. Jerzego Kmity o ku.turotwórczej roli klasy robotniczej oraz prof. dra/hab. Seweryna Dziamskiego na temat miejsca ku tury pracy w socjalistycznym systemie wartości. Po południu obrady toczyły się w zespołach prob'emowych. Wieczorem w Sali Wielkiej Pałacu Kultury odbył się koncert robotniczych zespołów artystycznych.

U czestnicy sympozjum zwiedzili także wystawę amatorskiej twórczości plastycznej w Sali Marmurowej. Rozpoczął urzędowanie nowy wicewojewoda poznański Tadeusz Zając (sprawujący dotąd funkcję prezesa Wojewódzkiego Komitei.u Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego) . W klubie hadlowca "Merkury" zakończono rozpoczęty w lipcu Wojewódzki Konkurs Kultury Obsługi Konsumenta. Współzawodnictwo toczyło się w kilku grupach sklepów małych i dużych, spożywczych oraz przemysłowych. Przedstawicielom najlepszych załóg wojewoda poznański Marian Król wręczył dyplomy uznania. W ' Księgarni Technicznej (ul.

Paderewskiego) najnowsze swe książki zaprezentowało Wydawnictwo "Arkady". Otwarcie X Poznańskich Dni Jakości.

Awaria magistrali wodociągowej w Piątko wie. Wyciek zlokalizowano między ulicami Koronną a Piątkowem.

Przewodniczący Sejmowej Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Kultury Fizycznej - Marian Kroi spotkał się z organizatorami i lekarzami poznańskiej służjy zdrowia. Z inicjatywy Komitetu Wojewódzkiego Po skiej Zjednoczonej Partii Robotniczej rozpoczęło przed dwoma laty działa ność Studium Wiedzy Społeczno- Politycznej dla kadry kierowniczej i rezerwowej. Trzydziestu pięciu absolwentom Studium sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Grzegorz Romanowski wręczył świadectwa ukończenia. I Na wysokości ponad stu metrów nad Poznaniem, na wieżowcu biblioteki Akademii Ekonomicznej przy ul. Powstańców Wie kopo - skich rozpoczęto montaż systemu anten nadawczych na stojącym już maszcie nowego nadajnika TV. Miał on emitować program II w kanale 11 i przejąć pracę dotychczasowej aparatury, która emitowała II program z wieżowca na Piekarach. Montaż prowadziły eki*py przedsiębiorstwa Zakłady Radowe i Telewizyjne we Wrocławiu.

12*

W sali kina "Grunwald" koncertowała grupa rockowa "Turbo". 26.11. Plenum Komitetu Dzielnicowego Po skiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Nowe Miasto poświęcone problemom aktywnej pracy w środowisku. W obradach, którym przewodniczył I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Edmund Bruch, uczestniczyli m. in. członek Komitetu Centralnego Edmund Bączkiewicz i kierownik Wydziału Polityczno-Organizacyjnego Komitetu Wojewódzkiego Henryk Półrolniczak. W kinie "Bałtyk" odbyły się obchody czterdziesto'ecia działalności Okręgowego Przedsiębiorstwa Rozpowszechniania Filmów w Poznańskiem.

W Pałacu Kultury odbyło się międzywojewódzkie seminarium Towaizystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej oraz Klubów Współpracy Gospodarczej ze Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich. Przewodniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Po'skiej Zjednoczonej Partii Robotniczej S tanisław Piotrowicz. U czestniczyli w seminarium przedstawiciele Zarządu Głównego Towarzystwa 0Łaz radz' eckich konsulatów w Szczecinie i w Poznaniu. P. enarne posiedzenie Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grunwald, poświęcone prob'emom młodzieży w świetle uchwał IX Plenum Komitetu Centralnego. Sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Grzegorz Romanowski wręczył legitymacje kandydackie Po skiej Zjednoczonej Partii Robotniczej dziesięciu młodym. W Poznaniu przebywał I sekretarz Ambasady Nigerii w Polsce Femi Rotimi i uczestniczył w posiedzeniu zarządu poznańskiego oddziału Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Afrykańskiej. F. Rotimi został przyjęty przez wiceprezydenta Poznania Bogdana Zastawnego.

Wydarzenia w Poznaniu (27 -28.11.)

.27.11. "Przeciw wojnie" pod taką nazwą rozpoczęło się I Seminarium Filmowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Uczestnikom seminarium zaprezentowano kilkanaście wybitnych fumów antywojennych. W Domu Technika rozpoczęło się spotkanie włókienników z Polski, Bułgarii, Czechosłowacji, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Węgier a także z Belgii i Szwecji w ramach międzynarodowej konferencji na temat przemysłu lniarskiego. W salonie "Cepelii" przy ul.

Świerczewskiego prezentowały się dwie spółdzielnie: "Sztuka Ludowa" z Łodzi oraz "Podlaska" z Węgrowa (Siedleckie). Plenarne posiedzenie Rady N adzorczej Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Mieszkaniowych, poświęcone omówieniu realizacji planu budownictwa mieszkaniowego oraz założeń na lata 1986 -1990. U czestniczyli w nim sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Piotrowicz i wicewojewoda poznański Bronisław S tęplowski. Była to również okazja do uhonorowania załużonych działaczy i pracowników spółdzielczości mieszkaniowej. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowany został Ludwik Kluck, który ponad 60 lat pracował w poznańskim ruchu spółdzielczym. Z tej okazji prezes zarządu Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Mieszkaniowych Tadeusz Skubiszewski odczytał też list gratulacyjny od prezesa Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego Bohdana Saara. N estor gleboznawców polskich, współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, członek honorowy wielu polskich i zagranicznych towarzystw naukowych, prof. dr hab. Łucjan Królikowski otrzymał - w obecności przewodniczącego Wojewódzkiej Rady N arodowej Tadeusza Czwojdraka i wiceprezydenta Poznania Zbigniewa Habela tytuł doktora honoris causa Akademii Rolniczej. W tym samym dniu odsłonięto w hallu Collegium Cieszkowskich przy ul. Wojska Polskiego 71 tablicę upamiętniającą poległych

i pomordowanych w latach 1939-1915 absolwentów i studentów leśnictwa Uniwersytetu Poznańskiego. W Katedrze Gleboznawstwa Akademii Rolniczej uhonorowano tablicą pamiątkową wybitnych gleboznawców Feliksa Terlikowskiego i Mikołaja Kwinihidze. .11 X Sesja Miejskiej Rady N arododowej, poświęcona w głównym punkcie porządku dziennego problemom ochrony środowiska. J ak dzieciom podawać leki? - było tematem konferencji naukowej farmakologów klinicznych. Ośrodek Analiz Społecznych Krajowego Związku Młodzieży Wiejskiej (działający w Poznaniu) zorganizował w małej auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza konferencję pod hasłem "Szkoła wiejska - od konieczności po utopię I. W konferencji wziął udział sekretarz Zarządu Krajowego Związku Czesław J ermanowski.

W Domu Technika rozpoczęła się dwudniowa konferencja naukowa na temat powiązań rolnictwa, przetwórstwa i handlu. O godz. 16 na placu apelowym Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego na uroczystej zbiórce w przededniu Swięta Podchorążych, komendant Szkoły gen. bryg. Zdzisław Głuszczyk przekazał symbolicznie władzę studentom. N a czele Szkoły stanęła komenda w mundurach z czasów Królestwa Polskiego. Złożono kwiaty pod pomnikiem patrona Szkoły - Stefana Czarnieckiego.

O godz. 17 honorowemu oficerowi Szkoły - prymusowi-podchorążemu, przekazał też władzę nad ucze'nia komendant Wyższej Szkoły Służb Kwatermistrzowskich im. Mariana Buczka gen. bryg. Piotr Przybyszewski. Po zaprzysiężeniu wart występujących w historycznych mundurach, podchorążowie złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem patrona Szkoły - Mariana Buczka. Uroczystą zbiórkę zakończyła defilada pododdziałów. Od pobudki aż do capstrzyku przy bramie Szkoły służbę wartowniczą pełnił pododdział w historycznych mundurach. W redakcji "Expressu Poznańskiego" wręczono główne nagrody laureatom dwóch konkursów dla

czytelników "Expressu", rozstrzygniętych w listopadzie. Pierwszy - błyskawiczny - związany był z rocznicą Rewolucji Październikowej. Drugi przebiegał pod hasłem: "Nasz sąsiad - Niemiecka Republika Demokratyczna" i polegał na odgadnięciu, co przedstawiają reprodukowane na łamach "Expressu" zdjęcia. W redakcyjnym spotkaniu wzięli udział konsul Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Michaił Mogiłatow, dyrektor Ośrodka Informacji Kultury Niemieckiej Republiki Demokratycznej w Warszawie Werner Stenzel, przedstawiciel Wydziału Ideologii i Informacji Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Marian Trojak i prezes Stowarzyszenia Popularyzacji Prasy Jaeeic Swigoń.

Zadania Towarzystwa Przyjaźni Polsko - Radzieckiej w opowszechnianiu kultury rosyjskiej i radzieckiej w województwie poznańskim były tematem posiedzenia plenarnego Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa. Uczestniczyli w nim m. in. sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Piotrowicz i sekretarz Zarządu Głównego Towarzystwa Tadeusz Orlow. Obecny był także konsul Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Igor Borysów. Walne zebranie Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem. Prezes Zarządu Mirosław Grzędowski przedstawił sprawozdanie z działalności Towarzystwa od kwietnia 1984 r. Wybrano dziewięciu delegatów na II Krajowy Zjazd. Pożegnalny koncert zespołu "Lombard" w sali kina "Grunwald". Zespół zawiesił działalność artystyczną. Zakończenie "Salonu dla wszystkich" w Poznańskim Towarzystwie Fotograficznym. 107 osób eksponowało 912 zdjęć. Za najlepszy zestaw pamiątek rodzinnych z lat 1890 - 1933 nagrodzono U rszulę Wieszczeczyńską. Nagrodę publiczności zdobył Antoni Wójcik. 29.11. W Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zj ednoczonej Partii Robotniczej rozpoczęła się narada

informacyjno-szkoleniowa sekretarzy ekonomicznych Komitetów Wojewódzkich z całego kraju.

Przewodniczył członek Biura Politycznego, sekretarz Komitetu Centralnego Marian Woźniak. W pierwszym dniu narady, po odwiedzeniu siedmiu placów budowy mieszkań i szkół w Poznaniu, omawiano warunki rozwoju budownictwa w Polsce. Minister gospodarki materiałowej i paliwowej Jerzy Woźniak przedstawił realizację trzyletniego planu oszczędnościowego oraz wskazał na niezbędność większego niż dotychczas postępu w racjonalizacji zużycia surowców i energii. W Centrum Targowym odbyła się sesja dziennikarska nt. "Reforma gospodarcza a kultura", zorganizowana przez Wielkopolski Klub Dziennikarzy Ekonomicznych.

Uczestnicy sesji zapoznali się z funkcjonowaniem reformy gospodarczej m. in. w drukarniach, fabrykach instrumentów muzycznych, teatrach i przedsiębiorstwie "Sztuka Polska".

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza koncert poświęcony twórczości kompozytorskiej Andrzeja Koszewskiego. U dział wzięli Chór "Schola cantorum gedanensis", pod batutą Jerzego Łukaszewskiego, oraz orkiestra symfoniczna Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Renarda Czajkowskiego. Problemom nurtującym młodzież wildeckich szkół, instytucji i zakładów pracy, jak również ocenie pozycji młodych w życiu społecznym dzielnicy poświęcone było wspólne p'enum Zarządu Dzielnicowego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego oraz Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Wilda. Uczestniczyli w spotkaniu sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jan Mielcarek i przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Związku Henryk Przybytki. Walny zjazd Wielkopolskiego Związku Hodowców Koni.

Inauguracja Dni Kultury Czechosłowackiej w Domu Kultury "Jagiellonka" na Ratajach. Odbył się koncert muzyki poważnej kompozytorów czeskich. W sali sportowo - widowiskowej

Wydarzenia w Poznaniu (29 - 30.11.)

"Arena", z okazji trzydziestopięciolecia działaności Państwowego Przedsiębiorstwa Imprez Estradowych, odbyła się impreza galowa. ,,2,5 godzinne spotkanie - notował Mak, sprawozdawca »Gazety Poznańskiej« rozpoczęło się w światowym stylu. N a scenę woiegły dziewczęta grupy baletowej "Sabat" i porywającym kankanem przyciągały wzrok kilkutysięcznej wiaowni [...J Koncert wypełniły przeboje w wykonaniu luoianyeh i popularnych piosenkarzy oraz scenki, które przedstawiali artyści kabaretowi" . W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odDył się uroczysty koncert z okazji sześćdziesięciop.ęcioAecia artystycznej działa nosci Chóru Mieszanego Spółdzielczości Pracy im. Stanisława Moniuszki.

Wykonawcami koncertu byli: Chór Mieszany im. Stanisława Moniuszki, zespół instrumentalny Państwowej Filharmonii oraz so.iści: Grażyna Flicir.ska (sopran), Wiesława Maliszewska (alt) , Ryszard W ró blewski (tenor) i Krzysztof Szaniecki (bas). Koncert prowadził Antoni Grochowa ski - kierownik artystyczny Chóru, obchodzący dwudziestopięciolecie swej działalności dyrygenckiej. W przeddzień koncertu w klubie Spółdzielczości Pracy "Mozaika" przy Starym Rynku otwarto okolicznościową wystawę z okazji sześćdziesięciopięeiolecia działalności Chóru. Tego samego dnia w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich odbyło się uroczyste spotkanie członków zespołu. Premierowy spektakl "Sceny na Piętrze". Była to inscenizacja komedii holenderskiego pisarza Dmitrija Prenkela Franka Lustra. Reżyserem, a zarazem współwykonawcą - obok warszawskiej aktorki O gi Sawickiej - był Zbigniew Zapasiewicz.

Przybyła delegacja Obwodowego Komitetu Leninowskiego Komsomołu z Charkowa (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich), z sekretarzem do spraw propagandy Anatolijem Cerkownym. 30.11. Zakończyła się dwudniowa narada sekretarzy ekonomicznych Komitetów Wojewódzkich Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z całego kraju, której przewodniczył

członek Biura Politycznego, sekretarz Komitetu Centra nego Marian Woźniak. Uczestniczyli w niej również członek Biura Politycznego Stanisław Kałkus oraz gospodarze województwa, z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Edwardem Łukasikiem. W drugim dniu obrad omówiono założenia Centralnego pAanu Rocznego na 1986 r. i instrumenty jego realizacji oraz wysłuchano informacji na temat zasad funkcjonowania rządu w nowej strukturze organizacyjnej. Z podstawowymi założeniami p.anu na rok przyszły i uwarunkowaniami jego realizacji zapoznał zebranych I zastępca przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów Franciszek Kubiczek.

W Teatrze Muzycznym premiera przedstawienia ba etowego Tańczymy Gershwina, według libretta i w choreografii Jerzego W ojtkowiaka, scenografii Łucji i Bruna Sobczaków. Przedstawienie podzielono na cztery odsłony: I. Variatons on "I got Rhythm" (nagranie: London Festival Recording Ensamb e, przy fortepianie David Parkhouse). Tańczyli: Aldona Kaczmarek i Zenobia Matecka (Dwie tancerki), Irena Musiał i Jerzy Wojtkowiak (Walc), Elżbieta Kuk% (Tancerka modern), Danuta SkoAsińska i Mirosław Szarata (B ues), Jerzy Maćkowiak i Zbigniew Stróżniak (Złodzejaszki); II. The Cuban O-erture (nagranie: Orchestra N ational deI' opera de Monte Carlo, pod dyrekcją Edo de Waarta). Obsada: Fauzija Mierzyńska (Dziewczyna), Zenobia Matecka i Jerzy Maćkowiak (Duet-Retrospekcja), Renata Andrzejewska, Grażyna Bieniaszewska, Eliza Grabowska, Dorota Gąsiorowska, Ewa Kusz, Joanna Kycia, Marzena Starczewska. Mirosława Stężycka i Mario I a Sróda (Dziewczęta), Czesław Maciaszyk, Edward Pokross, Zbigniew Stróżniak, Mirosław Szarata i Feliks Żurkiewicz (Mężczyźni). III. Second Rhapsody (nagranie: Boston Pops Orchestra, pod dyrekcją Arthura Fied'era, przy fortepianie Ralph Votapek). Tańczyli: Eliza Grabowska, Aldona Kaczmarek, E'zbieta Kukla, Zenobia Matecka, Danuta SVolasinska, Irena Musiał, Jan Maćkowiak, Zbigniew Stróżniak i J erzy Wojtkowiak. IV. Porgy and

Od lewej: Elżbieta Kukla (Bess), Irena Musiał (Serena), Jerzy Wojtkowiak (Porgy)

Prof, dr hab. Jacek Fisiak

Bess (nagranie: Orchestra N ational del'opera de Monte Carlo, pod dyrekcją Edo de Waarta). Obsada: Elżbieta Kukla (Bess), Jerzy Wojtkowiak (Porgy), Irena Musiał (Serena), Zbigniew Stróżniak (Domokrążca), Mirosław Szarata (Robbins), Jerzy Maćkowiak (Crown), Edward Pokross s (Żebrak-narkoman), Czesław Maciaszyk (Detektyw) i zespół. Wokalizę wykonały Anna Bojarska- Witczak i Maria Pawłowska. W przerwach dano Bł ę l? In" raAsod'e 'nrgran'e- Orchestrę Symphonique de Londres. pod dyrexcja Isivana Kertesza, przy fortepianie Julius Katchen) i Amerykanin w Paryżu (nagranie: Orchestrę Philharmonique de Los Angeles, pod dyrekcją Zubina Mehty).

Upłynęła kadencja rektorów U niwersytetu im. Adama Mickiewicza i Politechniki Poznańskiej. Popularne Andrzejki. Jakże jednak wyglądałaby zabawa bez pączków? Zakłady Piekarsko-Ciastkarskie i poznańska gastronomia zadbały, by ich nie brakowało. "Społem" piekło świeże i smaczne pączki w czterech swoich zakładach: "Asie", "Kasztelańskiej", "Santosie" i "Hajduczku'. Do konsumentów trafiło z tych zakładów ok. 45 tys. pączków.

1.12. Minister nauki i szkolnictwa wyższego powołał na stanowisko rekm torą Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. dra hab. Jacka Fisiaka oraz na prorektorów: prof. dra hab. Tadeusza N owaka, prof. dra hab. Stanisława Sierpowskie

go i prof. dra hab. Waldemara Żukowskiego. Minister nauki i szkolnictwa wyższego powołał na stanowisko rektora Politechniki Poznańskiej prof. dra hab. Andrzeja Ryżyńskiego oraz na prorektorów: prof. dra

Jsr

0'

Prof, dr hab. Andrzej Ry żyńskihab. Aleksandra Kordusa, dra hab. Andrzeja Szambelana i prof. dra hab. Antoniego Woźniaka. Zakończyły się II Targi Sztuki Krajów Socjalistycznych "Interart 85". Uczestniczyli w nich wystawcy z: Bułgarii, Czechosłowacji, Koreańskiej Republiki Ludowo- Demokratycznej, Kuby, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Węgier Wietnamu, Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Polskę

Wydarzenia w Poznaniu (1 - 3.12.)

reprezentowało sześć firm handlowych. Oferowano do sprzedaży ok" 6600 prac wykonanych przez 1289 artystów. Sprzedano ponad jedną trzecią prezentowanych dzieł i wyrobów artystycznych, za łączną kwotę ok. 85 min zł i prawie 300 tys. rubli. Jubileusz dziesięciolecia Harcer, skiej Drużyny Artystycznej "Łejery" przy klubie "Rondo" Spółdzielni Mieszkaniowej Grunwald. Od początku kieruje nią Jerzy Hamerski. "Bawiąc się w teatr - bawić innych" - to główna zasada działalności drużyny. Z okazji jubileuszu, w Teatrze Nowym odbyło się spotkanie, podczas którego 33 osoby zostały wyróżnione odznakami "Za zasługi dla Chorągwi Poznańskiej Związku Harcerstwa Polskiego". Otwarta została także galeria portretów Kawalerów "Orderu Uśmiechu". Uroczystość zakończyła premiera nowego widowiska pt. Dali nam szkołę. 2.12. Odbyła się strefowa narada handlowców z województw poznańskiego i leszczyńskiego. Rozpoczęła się dwudniowa sesja Klubu Polonijnego Stowarzyszenia Dziennikarzy PRL.

W stulecie urodzin prahistoryka i muzeologa prof. dra Józefa Kostrzewskiego zorganizowano ogólnopolską sesję naukową. W Pałacu Górków - siedzibie Muzeum Archeologicznego - otwarto wystawę pl. Profesor doktor Józef Kosirzewski - prahistoryk i muzeolog, a w gmachu muzeum odsłonięto tablicę pamiątkową ku jego czci. Olbrzymiego zamieszania w komunikacji miejskiej narobiła ciężarówka-wywrotka, która o godz. 13.50 przemierzała skrzyżowanie ulic 28 Czerwca 1956 i Hetmańskiej. Nagle samoczynnie uniosła się skrzynia ładowna, która zahaczyła o sieć trakcyjną nad torowiskiem i zerwała ją. Przerwa w ruchu tramwajowym trwała półtorej godziny. 3.12. W klubie Wielkopo'skiego Okręgowego Zakładu Gazownictwa przy ul. Grobla odbyła się akademia z okazji Dnia Górnika. Okolicznościowy referat wygłosił dyrektor Zakładu Henryk; Dziaczkowski.

Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski udekorowani zo

stali: Feliks Kędziora, Marian N owak, Jan Olejniczak, Jan Tyczyński i Paweł Winkiel. 55 osób otrzymało Krzyże Zasługi. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz politycznych i administracyjnych, m. in. wicewojewoda poznański Bronisław Stęplowski i wiceprezydent Poznania Bogdan Zastawny. Przybyła do Poznania delegacja rybaków śródlądowych z Niemieckiej Republiki Demokratycznej, z okręgu Frankfurt nad Odrą. Przewodniczył jej sekretarz Komitetu Powiatowego w Eberswalde Manfred Werner. Delegację przyjął sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Zygmunt Kyc, w towarzystwie dyrektora Państwowych Gospodarstw Rybackich Jerzego Małeckiego.

Rozpoczęły się trzy giełdy artykułów spożywczych, z kontraktacją dostaw na I kwartał 1986 r, zorganizowane przez Krajową Spółkę "Unisco": koncentratów spożywczych, przetworów owocowo-warzywnych i wyrobów cukierniczych. Z okazji dwudziestopięciolecia wielkopolskiej informatyki odbyła się piąta środowiskowa konferencja nt. "Systemy i sieci komputerowe - dokonania i użytkowanie", przygotowana przez Komitet N aukowo- Techniczny do spraw Informatyki przy Radzie Wojewódzkiej Naczelnej Organizacji Technicznej. Kulminacyjnym punktem wizyty Leninowskiego Komsomołu w Charkowie było podpisanie w Ośrodku Tradycji Ruchu Młodzieżowego porozumienia o współpracy i wymianie młodzieży pomiędzy charkowskim Komitetem Komsomołu oraz socjalistycznymi związkami młodzieży z Poznania. Pod tekstem dokumentu podpisy złożyli Anatolij Cerkowny, a ze strony po.skiej przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej Henryk Przybylski, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Młodzieży Wiejskiej "Wici" Adam Henke, komendant Chorągwi Wielkopolskiej Związku Harcerstwa Polskiego Włodzimierz Warchalewski oraz przewodniczący Rady Okręgowej Zrzeszenia Studentów

Leszek Różański. W godzinach porannych radzieckich gości przyjął sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Mielcarek.

W Centrum Kultury Zrzeszenia Studen tów Polskich "Nurt" przy Akademii Rolniczej rozpoczął się cykl imprez pt. Śpiewnik polski. Chór Chłopięcy i Męski Państwowej Filharmonii w Poznaniu, pod dyrekcją Stefana Stuligrosza, udał się w podróż artystyczną do Holandii, Republiki Federalnej Niemiec, Belgii i Szwajcarii.

W wieku sześćdziesięciu trzech lat zmarł mgr Jerzy Szmeja, dyrektor techniczny Poznańskich Zakładów Elektrotechnicznych "Alco" (w latach 1950 - 1964), pionier przemysłu akumulatorów zasadowych, zasłużony dla rozwoju chemicznych źródeł prądu w Polsce, laureat Nagrody Państwowej II stopnia, generalny projektant w Biurze Projektowo- Badawczym Przemysłu Ceramiki Budowlanej "Cerprojekt" (w latach 1964 -1978), komandor Jachtklubu Wielkopolskiego. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

4.12. Przebywający z wizytą w Polsce kierownik Wydziału Propagandy Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Argentyny Carlos Carraida, spotkał się z aktywem dziennikarskim. Rozpoczęła się konferencja naukowa nt.: dyrektor a innowacje *w przedsiębiorstwie.

Delegacja Komitetu Obwodowego Leninowskiego Komsomolu z Charkowa udała się w drogę powrotną do kraju.

Na Cmentarzu Komunalnym w Miłostowie odbył się pogrzeb zmarłego w dniu 29 listopada Władysława Leśniewskiego, działacza polskiego ruchu robotniczego, byłego I sekretarza Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stare Miasto, w latach 1948-1950 radnego Miejskiej Rady Narodowej. U dekorowanego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zył siedemdziesiąt dziewięć lat. 5.12. Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 65 upodobali sobie twórczość autorki książek dla dzieci i młodzieży Małgorzaty Musierowicz. Oni też byli inicjatorami wyróżnienia pisarki "Omni Piórem" - nagrodą przyznawaną przez redakcję "Płomyka". Wręczenie wyróżnienia odbyło się w auli Szkoły na Osiedlu Kosmonautów. Rozpoczęło się międzynarodowe sympozjum poświęcone problemom naukowej informacji medycznej. Obrady zbiegły się z dziesięcioleciem wprowadzenia jednolitego systemu naukowej informacji medycznej przez państwa Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej "Medinform" . Przyjechali specjaliści m. in. z Bułgarii, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Węgier i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Seminarium dla lektorów sekcji ekonomicznej Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Ideologicznego Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

Plan rozwoju społeczno-gospodarczego kraju na la ta 1986 - 1990 przedstawił Henryk Dąbrowski, dyrektor zespołu Komisji Planowania przy Radzie Ministrów. Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa poznańskiego przedstawił przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Planowania Edward Sikora.

W Pałacu Kultury rozpoczęła się ogólnopolska sesja literacko-wydawnicza poświęcona książkom dla dzieci i młodzieży w latach 1980-1985. W pierwszym dniu obrad dyskutowano nad walorami wydawniczymi oraz intelektualnymi książek dla dzieci i młodzieży. Sesji towarzyszyły wystawy: zagranicznej książki dla dzieci i młodzieży oraz pokonkursowa na "in

Wydarzenia w Poznaniu (5 - 7.12.)ną nową książkę" . "Inna nowa książka dla dzieci i młodzieży" - było hasłem konkursu plastycznego ogłoszonego przez Ogólnopolski Ośrodek Sztuki dla Dziecka. Wpłynęło 48 prac, proponujących nowatorskie rozwiązania p 'astyczne i graficzne. Jury, pod przewodnictwem Zbigniewa Rychlickiego, przyznało dwie drugie nagrody J 0annie Zimowskiej-Kwak (Gliwice) za projekt książki ZOO inspirowanej wierszami Jana Brzechwy oraz Wiktorii Piseckiej - N owak (Wrocław) za elementarz Od A do Z. -<{).12 W Domu Kultury Drukarza otwarto wystawę ok. pięćdz;esięciu zbiorów znaczków pocztowych filatelistów poznańskich i hanowerskich (Republika Federalna Niemiec).

Przedstawicie'e Urzędu Miejskiego, z prezydentem Poznania Andrzejem Wituskim, przebywali w Zakładach Przemysłu Meta'owego "H. Cegiełki", gdzie spotkali się z kierownictwem przedsiębiorstwa. - Omówiono wiele problemów nurtujących zarówno władze miasta jak i pracowników Zakładów, w tym m. in. funkcjonowanie komunikacji masowej i perspektywiczne potrzeby terenowe pod budownictwo wie 1 0- i jednorodzinne, możliwości zintensyfikowania budownictwa zakładowego, stan zaopatrzenia sieci handlowej Osiedla Dębina i osiedli mieszkaniowych na Piątkowie oraz prob'emy związane z modernizacją i zagospodarowaniem Stadionu im. 22 Lipca. Z okazji czterdziesto'ecia Zakładu Naprawczego Mechanizacji Rolnictwa odbyło S'ę uroczyste spotkanie, podczas którego wicewojewoda poznański Jan Tomaszewski wręczył przedstawicielom załogi sz+andar zakładowy, a zastęuca przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej Stefan Krzakiewicz udekorował go zbiorową Odznaką Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego". Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowano dyrektora zakładu Jana Szustera. Działająca przy ratajskim Klubie Międzynarodowej Prasy i Książki galeria "Piasto ska" przygotowała na dziecięce Swięto Mikołaja wystawę projektów zabawek z drewna Stanisława Miszudy.

Ok. tysiąca osób uzyskało dyplom inżyniera specjalisty w zakresie budowy dróg i mostów Politechniki Poznańskiej. Pierwsi absolwenci opuścili mury uczelni w 19 8 r. Instytut Inżynierii Lądowej zorganizował dla nich zjazd absolwentów, w którym wzdęło udział 250 "drogowców" i "mostowców" . W uroczystym spotkaniu uczestniczył przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusz Czwojdrak. Obejrzano odcinek nowej autostrady między Wrześnią i Koninem; odbył się także bal w hotelu "Polonez". Ina uguracj a V Ogólnopolskiego Zlotu Szkół Kasprowiczowskich, którego gospodarzem była Szkoła Podstawowa Nr 54 im. Jana Kasprowicza. W Pałacu Kultury rozpoczęło dzAla'nosc centrum sterowania ruchem ulicznym. Obejmuje ono czternaście skrzyżowań, przede wszystkim na ul. Czerwonej Armii oraz na ciągu Stalingradzkiej - Marchlewskiego od Fredry aż do VI. Serafitek, a także zbieg ulic Swierczewskiego Roosevelta.

Rozpoczęła się VII Ogólnopolska Giełda Studenckich Audycji Radiowych. W sali sportowo - widowiskowej "Arena" odbył się cztero i półgodzinny koncert "muzyki trójkolorowej" - jak zwykło się określać reggae. 7.12. M;mo deszczowej pogody, uroczystość oddania hołdu Hipolitowi Cegielskiemu przez aktyw społecznego ruchu kulturalnego Wielkopolski zgromadziła na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan na Wzgórzu Sw. Wojciecha setki uczestników, Wśród nich prawnuczkę Zofię Cegielską - Doerffer. O życiu i zasługach Hipolita Cegielskiego mówił prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego Stanisław Słopień. Pod pomnikiem Hipolita Cegielskiego złożono kwiaty i wieńce. Połączone poznańskie chóry męskie, pod dyrekcją Macieja Kościelskiego, odśpiewały kilka polskich utworów patriotycznych a Orkiestra Dęta z Grodziska Wlkp., pod dyrekcją Stanisława Słowińskiego, wykonała m. in. utwór Bolesława Dembińskiego skomponowany na śmierć Hipolita Cegiełskiego . wspólne

Uroczystość odśpiewaniezakończyio Roty.

znania Andrzej Wituski oraz kustosz muzeum na Harendzie w Zakopanem Anna Kogutkowa. Wacław Ulewicz i Zdzisława Wilkówna - aktorzy Teatru Ludowego w Krakowie przedstawili fragment sztuki Barbary Wachowicz Czas nasturcji. Podczas zlotu wręczono także nagrody uczniom, których prace wyróżnione zostały w ogólnopolskim konkursie plastycznym związanym z patronem. Najwięcej prac w kategorii szkół średnich napłynęło z XV Liceum Ogólnokształcącego z Łodzi, a w kategorii szkół podstawowych - z poznańskiej Szkoły Podstawowej Nr 54.

W' j u fl>V , * n n w K, , n n n . i I P r w M n

8.12.

W Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej I sekretarz Edward Łukasik wraz z sekretarzem Janem Maćkowiakiem i wicewojewodą poznańskim Bronisławem Stępkowskim spotkali się z władzami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Rektor prof. dr hab. Jacek Fisiak przedstawił program pracy kierownictwa Uniwersytetu do końca kadencji. Omówiono szczegółowo problemy uczelni, których rozwiązanie wymaga pomocy władz regionu. W sali kina "Olimpia" zorganizowano akademię z okazji sześćdz esięciolecia Okręgowego Związku Bokserskiego. Na obchody jubileuszowe przybyło wielu gości. Wśród nich wicewojewoda poznański Alojzy Bryi i prezydent Poznania Andrzej Wi tuski. Odczytano list gratulacyjny I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Łukasika.

W sali Klubu Wojsk Lotniczych (ul. Niezłomnych) odbył się poranek artystyczny, którym kierował Romuald Grząś'ewicz. Wykonawcami byli orkiestra dęta Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, pod batutą Mariana Frankowskiego, Anna Bajerska- Witczak (sopran) i Zenon Olendrowicz (trąbka) .

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 217 Koncert Poznański, z udziałem orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej i poznańskiej Orkiestry Po" skiego Radia i Telewizji, pod dyrekcją Zbigniewa Górnego.

Wieczór z okazji 61 rocznicy powstania Partii Komunistycznej Syrii odbył się w sali Domu Kolejarza (ul. Marchlewskiego). Zakończenie II Ogólnopolskiego Zlotu Szkół Kasprowiczowskich. Wśród gości obecnych na zlocie byli m. in. prezydent Po

Krótkie zycze Manuela de FaUi.

Od lewej: Ewa Werka (Sal ud) 1 Marek Bieniaszewski (Paco)

W Teatrze Wielkim polskie prapremiery utworów muzycznych Manuela de FaUi Krótkie życie i Noce w ogrodach Hiszpanii, w reżyserii i choreografii Teresy Kujawy, scenografii Władysława Wigury. Kierownictwo muzyczne spoczywało w rękach Mieczysława Dondajewskiego. Chóry przygotowała Jolanta Dota- Komorowska. W premierowych obsadach wystąpili: Krótkie życie (dramat liryczny w dwóch aktach): Ewa Werka (Salud), Wacława Górny-Rarm (Babka), Marian Kępczyński (Wuj Sarvaor), Marek Bieniaszewski (Paco), Michał Marzec (Głos), Jo

Wydarzenia iv Poznaniu (8 - 9.12.)

Noce w ogrodach Hiszpanii Manuela de Fałli. Tańczą: Marietta Bielecka (Salud) i Jacek Szczytowski (Paco). Choreografia Teresy Kujawylanta Podlewska (Carmela), Jerzy Fechner (Manuel), Danuta Każmierska, Ewa Pszczółka, Wiesława Wiza (Przekupki), Paweł Antkowiak (Głos Przekupnia), Witold Tułodziecki (Gitarzysta). Balet: Ewa Pawlak (Tancerka), Danuta Borowiec i gościnnie Franciszek Knapik (Duet taneczny) oraz Andrzej Górny, Wiesław Kościelak, Józef Zieliński (Goście weselni), Małgorzata Alguszewicz, Małgorzata Cyranek, Magdalena Hiibner, Wiesława Malicka, Grażyna Najder, Grażyna Hatajczak, Maria Sobolewska, Barbara Smiełowska, Lidia Wieczorek, Jolanta Woś (Panie), Ryszard Dłużewicz, Janusz Kanarski, Dariusz Nowik, Grzegorz Witkowski (Panowie). Noce w ogrodach Hiszpanii (impresje symfoniczne na fortepian i orkiestrę): Marietta Bielecka (Salud) , Jacek Szczytowski (Paco), Danuta Borowiec (Carmela), Zofia Stróżni ak i Sławomir Balcerek (Miłość), Małgorzata Cyranek, Barbara Matuszyńska, Elżbieta Nowaczyk, Małgorzata Piątkowska (Cyganki), Aleksandra Giecewicz, Wiesława Malicka, Grażyna Ratajczak, Liliana Surdyk (Dziewczyny), Ryszard Dłużewicz, Janusz Kanarski, Dariusz Nowik, Grzegorz Witko

wski (Przyjaciele Paco). Przy fortepianie Waldemar Andrzejewski. W Teatrze Nowym dwukrotnie wystąpił aktor krakowskiego Teatru im. Juliusza Słowackiego Jan Peszek, przedstawiając monodram Bogusława Schaeffera Scenariusz dla nieistniejącego lecz możliwego aktora instrumentalnego. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zaprezentowano "specjalny" koncert świąteczny orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej, Orkiestry Poznańskiego Radia i Telewizji oraz Poznańskiego Chóru Chłopięcego, pod dyrekcją Zbigniewa Górnego. 9.12. W Akademii Muzycznej rozpoczęła się ogólnopolska sesja naukowa poświęcona twórczości Jana Sebastiana Bacha. Niecodzienna uroczystość w M uzeum Narodowym: dziewięćdziesiąta rocznica urodzin Joanny Półtorak, pracującej w Muzeum jako opiekunka zbiorów od 1955 r.

W uznaniu Jej wzorowej pracy, wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski udekorował jubilatkę Orderem Sztandaru Pracy II klasy.

Spotkanie członków Koła Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Wzięli w nim także udział konsul Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Michaił Mogiłatow oraz sekretarz Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej Bohdan Siciarz. Nowym członkom wręczono legitymacje Towarzystwa.

Jubileusz trzydziestopięciolecia Klubu Międzynarodowej Prasy i Książki. Odbyło się okolicznościowe spotkanie władz politycznych i .administracyjnych miasta z pracownikami Klubu. U dział w nim wzięli m. in. przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej Marian Olszewski, wiceprezydent Poznania Mirosław Kopiński, dyrektor Przedsiębiorstwa Upowszechniania Prasy i Książki Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa- Książka- Ruch" Włodzimierz Kautz. Za wkład w upowszechnianie kultury w województwie poznańskim przyznano Klubowi dyplom honorowy, który wręczył dyrektor Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego Jan Stryjski. Zasłużeni pracownicy wyróżnieni zostali Odznakami Zasłużonego Działacza Kultury oraz Odznakami . Honorowymi Miasta Poznania i "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego". Rozpoczęły się obrady przedstawicieli krajowych przedsiębiorstw ciepłowniczych. ' Ok. godz. 10 skrzyżowanie ulic Grochowskiej i Promienistej objęte zostało sygnalizacją świetlną. W sali kameralnej Teatru Wielkiego odbył się recital skrzypcowy Henryka Tritta. W auli Akademii Muzycznej koncert z cyklu "Arcydzieła kameralistyki". Koncertowali J adwiga Kaliszewska (skrzypce) oraz jej asystenci Marcin Baranowski, Bartosz Bryła i Waldemar Machmar. 10.12. Czterdzieści lat istnienia Ligi Kobiet Polskich. Z tej okazji zebrał się w Pałacu Kultury na plenum Zarząd Wojewódzki. Przemawiała przewodnicząca Jadwiga Kośmider. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowana została Zyta Nowak. Wśród uczestników posiedzenia obecni byli: - I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik, przewodniczący Wojewódzkiej Rady

N arodowej Tadeusz Czwojdrak, przewodniczący Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Augustyn Kogut, wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski i prezydent Poznania Andrzej Wituski. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert Zespołu Estradowego Wojsk Lotniczych "Eskadra" z okazji dwudziestopięciolecia Zespołu. Otwarta została wystawa okolicznościowa w Klubie Wojsk Lotniczych (przy ul. Niezłomnych). Zgromadzono na niej pamiątki, plakaty, kostiumy, medale i odznaczenia a nade wszystko bogaty zestaw zdjęć z koncertów i artystycznych wojaży Zespołu. Obradowała konferencja delegatów Wojewódzkiego Klubu Techniki i Racjonalizacji. Przewodniczącym zarządu został Wojciech Kaczmarek, racjonalizator z Poznańskich Zakładów Zielarskich "Herbapol" .

X Sesja Dzielnicowej Rady N arodowej J eżyce, poświęcona ocenie przebiegu kampanii wyborczej do sejmum9Smm

W wieku osiemdziesięciu siedmiu lat zmarł Wacław Turkiewicz, współzałożyciel Motoklubu " Unia", jego członek honorowy, wybitny zawodnik, reprezentant K ubu w zawodach krajowych i zagranicznych, kilkakrotny mistrz Po ski. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W wieku siedemdziesięciu dwóch lat zmarł Wilhelm Michalak, artysta-muzyk Teatru Wielkiego (w latach 1938 - 1975), pedagog w Pań

Wydarzenia w Poznaniu (10 - 12.12.)

stwowej Wyższej Szkole Muzycznej, wychowawca pokolenia klarnecistóww obradach wzięli udział m. in. wiceminister szkolnictwa wyższego i zawodowego prof. h.c. Gunter Heidorn, a także prorektorzy U niwersytetu Karola Marksa w Lipsku Verner Starzeloraz Uniwersytetu Wilhelma Piecka w Rostocku Gerhard Heitz. Podpisano umowę o współpracy naukowo badawczej uczelni wyższych Polski i Niemieckiej Republiki Demokratycznej na lata 1986 - 1990. W siedzibie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania otwarto wystawę p.onu pleneru "Ceramika 84" .

W Sali Białej Urzędu Miejskiego prezydent Poznania Andrzej Wituski podejmował na tradycyjnym corocznym spotkaniu grupę aktywistów sportowych miasta. Ocenie realizacji zadań wynikających z uchwał XVI Plenum Komitetu Centra'nego Po skiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w powiązaniu z polityką kadrową i działalnością partii w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków ludności poświęcone było posiedzenie plenarne Komitetu Dzielnicowego Jeżyce. Przewodniczył I sekretarz Janusz Zwoźdzak. Przemawiał I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik. . Hala Międzynarodowych Targów Poznańskich Nr 14 zanreniła się w olbrzymi sklep towarów przedświątecznych (180 stoisk). , W Urzędzie Wojewódzkim zorganizowano spotkanie władz polityczno-administracyjnych wo jewództwa z przodującymi pracownikami państwowych gospodarstw rolnych. Gospodarzem był wojewola poznański Marian Król. W SaM Tradycji Wojsk Lotniczych odbyło się, z okazji dwudziestoplęcio"ecia działa "'ości, spotkanie członków Zespołu Estradowego "Eskadra" z przedstawicielami Dowództwa i Rady Wojskowej Wojsk Lotniczych. Obecni byli m. in. dowódca Wojsk Lotniczych gen. dyw.-pilot Tytus Krawczyc oraz I sekretarz Komitetu PO'skiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Marian Gasprow:cz. W sali Klubu "Esculap" występował gościnnie belgradzki teatr "Levo", przedstawiając widowisko Thomas Moore czyli siedem grzechów utopii.

11.12. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza uroczysta dekoracja pięćdziesięciu sześciu studentów poznańskich uczelni za wzorową naukę i pracę odznaczeniami Primus in ter pares (za rok 1985). Dodatkowymi nagrodami było ufundowanie pięciu stypendiów ministra nauki i szkolnictwa wyższego. IX Sesja Dzielnicowej Rady N arodowej N owe Miasto, poświęcona problemom rozwoju sieci handlowej. 12.12. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się galowy koncert Zespołu Estradowego Wojsk Lotniczych "Eskadra", pod dyrekcją mjra Leona Szuberta. Zaprezentowano program pl. Ponad ziemią, która w sercu.

Oprócz zespołu-jubilata, udział w koncercie wzięli: solista Teatru Wielkiego Edward Kmiciewicz - były członek "Eskadry" (bas), Benon Hardy (fortepian) oraz Maria Wróblewska i Bogdan Paluszkiewicz (konferansjerka). Dochód z koncertu przeznaczono na rzecz Centrum Pomocy dla Dzieci Niepełnosprawnych w Kiekrzu.

W Politechnice Poznańskiej XI posiedzenie Wspólnej Komisji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - Niemieckiej Republiki Demokratycznej do spraw Szkolnictwa Wyżżego. Uczestniczyli w nim m. in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. inż. Czesław Królikowski oraz rektor Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Andrzej Ryżyński.- Ze strony Niemieckiej Republiki Demokratycznej

Eemont kapitalny dachu siedziby U rzędu Miejskiego. Zdjęcie od strony parku, wykonane w dniu 12 grudnia 1985 r.

13.12. W Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej kartu Robotniczej odbyło się inauguracyjne spotkanie Międzywojewódzkiej Rady Konsujtacyjnej Przedsiębiorstw Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej: Wielkopolskiego Wydawnictwa Prasowego, Przedsiębiorstwa Upowszechniania Prasy i Książki oraz oddziału Krajowej Agencji Wydawniczej. Spotkaniu przewodniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Grzegorz Romanowski, a udział w nim wzięli: prezes Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej Wiesław Rydygier, sekretarze Komitetów Wojewódzkich z Ka isza, Konina, Leszna i Piły oraz dyrektorzy i sekretarze podstawowych organizacji partyjnych, a także redaktorzy nacze ni dz. enników i czasopism. Przedyskutowano regu amin pracy Rady oraz działa'ność Wielkopolskiego Wydawnictwa Prasowego w roku 1985 i zamierzenia na rok 1986. W Pałacu Ku tury obchodzono dwudziestopięciolecie Poznańskiej Fabryki Łożysk Tocznych. Licznie przybyli pracownicy Fabryki oraz goście, wśród których by i m. in. sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Piotrowicz, wicewojewoda poznański Bronisław Stęplowski, i wiceprezydent Poznania Zbigniew Habel. Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia t Polski udekorowano: Czesława Grabiaka, Henryka Jasińskiego i Edwarda Wojtkowiaka. Dyrektor Kazimierz J. Kind przedstawił hi

storię i dokonania zakładu w minionym dwudziestopięcioleciu. Rozpoczęła trzydniowe obrady V Krajowa Konferencja Akademicka Związku Młodzieży Wiejskiej. Pr yoyło 179 delegatów, reprezentuJących 8 tys. członków Związku w szkołach wyższych.

Podczas spotkania wielkopo.skiego środowiska p_astycznego w Urzędzie Wojewódzkim trzydziestu pięciu członkom Związków: Artystów-Rzeźbiarzy oraz Artystów Ma arzy i Grafików wręczono Meda e 40-1ecia Poiski Ludowej. Obecni byli: wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski oraz kierownik Wydziału Nauki, Oświaty i Kultury Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Mirosław Słowiński. W Osied ow y m Klubie Wierz" bak" rozpoczął się I Wojewódzki Przegląd Zespołów Teatralnych.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Witolda Krzemieńskiego . Solistami byli pianiści Ewa Kandu'ska-Jakobczyk i Andrzej Tatarski.

W wieku sześćdziesięciu sześciu lat zmarł mgr inż. arch. Stefan Chojnacki, działacz ruchu robotniczego, dyrektor Wojewódzkiego Biura Projektów Budownictwa Wiejskiego i Budownictwa Komunalnego (w latach 1957 -1977). U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 14.12. W Po Utechnice Poznańskiej odoył się zjazd założycielski Stowarzyszenia Absolwentów. Wybrano zarząd, którego przewodniczącym

Wydarzenia w Poznaniu (14 - 15.12.)

został doc. Zbigniew Stein z Wydziału Elektrycznego. Sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grzegorz Romanowski spotkał się z pracownikami Poznańskich Zakładów Graficznych im. Marcina Kasprzaka. W obecności dyrektora Zakładów Aleksan - dra Pikosza, czternastu pracowników zostało wyróżnionych Odznakami Honorowymi miasta i województwa oraz listami gratulacyjnymi za aktywny udział w wykonywaniu druków informacyjnych i propagandowych Komitetu Wojewódzkiego.

W przeddzień trzydziestej siódmej rocznicy Kongresu Zjednoczeniowego kierownictwo Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej spotkało się z działaczami robotniczymi i aktywem partyjnym województwa poznańskiego. Grupa weteranów b. członków Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej uhonorowana została odznaczeniami państwowymi. Sztandarem Pracy li klasy udekorowana została Wanda Piwowarczyk. W sali Domu Drukarza odbył się Wojewódzki Zlot Przyjaciół Książki. W spotkaniu wzięli udział także sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak, wicewojewoda Romuald Zysnarski, oraz prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Stefan Kubow.

W Pałacu Kultury popisywały się amatorskie zespoły młodzieżowe z Grodziska Wlkp. Drugie robocze posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Pose'skiego. Rozpoczęło się ono od wręczenia prof. drowi Zygmuntowi Nowakowskiemu, posłowi na sejm II kadencji, Medalu 40-1ecia Polski Ludowej. Program Zespołu zreferował jego przewodniczący prof. dr Jerzy Lutomski.

Premiera trzyaktowej farsy George Feydeau Opiekun mojej żony w Teatrze Muzycznym, w reżyserii Zdzisława Wardejna, scenografii Anny Rachel i choreografii Ewy Czekaiskiej. Kierownictwo muzyczne Tadeusz Kmiecik. Teksty piosenek do muzyki Piotra Hertla .napisał -Mirosław Łebkowski. W

W środku: Maria Pawłowska (Gabriela).

Stoją od lewej: Jan Chmaj (Mer), Czesława Urban (Miranda), Bogdan Kamiński (Gratin) i Rajmund Wolff (Ezechiel)premierowej obsadzie grali: Jan Chmaj (Mer), Maria Pawłowska (Gabriela), Jerzy Dzianysz (Filip Lambert), Bogdan Kamiński (Gratin), Antoni Urban (Caponot), Marek Czajka (Pincon), Czesława U rban (Miranda), Bożena Scharf (Eglantyna), Maria Tomaszewska (Matka), Rajmund Wolff (Ezechiel), Jadwiga Kurzewska (Sędzia), J erzy Bandei (Woźny sądowy). .12. Zakończyła się V Krajowa Konferencja Akademicka Związku Młodzieży Wiejskiej . Uczestniczyli w niej reprezentanci 26 środowisk. Wybrano nowe władze - przewodniczącym został Zenon Daniłowski (Warszawa). W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się recital organowy Juliana Gembalskego.

Ali

.-W;x .:..

W wieku siedemdziesięciu pięciu lat zmarł doc. dr med. hab. Jan Stefan Poczekaj, nestor ginekologii

poznańskiej, członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i wielu towarzystw zagranicznych. Długoletni ordynator Oddziału Gineko.ogiczno- Położniczego Szpitala Komendy Wojewódzkiej Mi'icji Obywatelskiej w latach 1955 - 1975.

Uczestnik wojny obronnej 1939 r., żołnierz II Armii Wojska Polskiego. Kawaler Orderu Virtuti Militari.

Odznaczony Krzyżem Walecznych i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

16.12. W Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza odbyło się uroczyste spotkanie z naukowcami i pracownikami. Uczestniczyli w nim przedstawiciele władz partyjnych i administracyjnych regionu. Ponad dwustuosobowej grupie zasłużonych osób wręczono odznaczenia państwowe i wyróżnienia. Tytuły "Zasłużony Nauczyciel PRL" otrzymali prof. dr hab. Lech Słowiński oraz dr Halina Ziemacka- Preisler (Studium Wychowania Fizycznego).

Odznaczonym i wyróżnionym pogratulował rektor Uniwersytetu te. Adama Mickiewicza prof. dr hab.

Jacek Fisiak.

Rozpoczęra się ogólnopolska konferencja naukowa nt. "System funkcjonowania gminy jako instytucji sterującej rozwojem społeczno-gospodarczym regionu". Przybyli: członek Rady Państwa Władysław Jonkisz, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Roootniczej Jan Mielcarek, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusz Czwojdrak, wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski. W fotoplastikonie premiera ekspozycji serii trójwymiarowych przezroczy Władysława Ruta Krajobrazy polskie - Tatry oraz otwarcie wystawy fotogramów Antoniego Ruta. Recital poetycki Mariusza Dmochowskiego w "Browarze". Przy fortepianie towarzyszyła Ewa Wojtowicz. Z podróży artystycznej do Holandii, Belgii, RepubMki Federalnej Niemiec i Szwajcarii powrócił Chór Chłopięcy i Męski Państwowej Filharmonii w Poznaniu, pod * dyrekcją Stefana Stuligrosza.

17.12. Z udziałem wojewody poznańskiego Mariana Króla, dyrektorów wydziałów Urzędu Wojewódzkiego

13 Kronika ffi. Poznania 2/87

oraz instytucji wojewódzkich obradował Wojewódzki Konwent Sołtysów. W Przemysłowym Instytucie Maszyn Romiczych rozpoczęta się konferencja naukowo-techniczna na temat obniżenia energochłonności i materiałochłonności w budowie i eksploatacji maszyn rolniczych. Do grona osób wyróżnionych tytułem doktora honoris causa Akademii Rolniczej przyjęto prof. dra hab. Władysława Węgorka - dyrektora Instytutu Ochrony Roślin. W Pałacu Działyńskich odbył się koncert z okazji sześćdziesięciopięciolecia Chóru Męskiego "Echo". J ego program poświęcony był twórczości kompozytorskiej długoletniego członka, dyrygenta i honorowego kierownika artystycznego Chóru Jerzego Młodziejowskiego.

Marian Weigt

Obchody sześćdziesięciopięciolecia połączone były z trzydziestoleciem pełnienia kierownictwa artystycznego "Echa" i sześćdziesięcioleciem pracy artystycznej, pedagogicznej i społecznej Mariana Weigta. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik spotkał się z członkami Prezydium Krajowej Komisji Weteranów Powstania Wielopolskiego 1918/1919. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. 18.12. W Akademii Muzycznej im. Ignacego J. Paderewskiego rozpoczęło się ogólnopolskie seminarium poświęcone kształceniu studentów

-cshórmistrzów oraz wybranym problemom interpretacyjnym. Prowadził je rektor Konserwatorium im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie Borys Kulikow. Pod przewodnictwem wicewojewody poznańskiego Bronisława Stęp.owskiego odbyło się posiedzenie Rady do spraw Młodzieży. Obradował Komitet Dzielnicowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stare Miasto. Przewodniczył I sekretarz Andrzej Rakowski, w obradach uczestniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jan Maćkowiak. Tematem posiedzenia było doskonalenie socjalistycznego charakteru szkoły w dzielnicy staromiejskiej. Plenarne posiedzenie Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. W pierwszej części obrad przyjęto rezygnację Tadeusza Zająca ze stanowiska prezesa Komitetu, w związku z powołaniem go na stanowi s - ko wicewojewody poznańskiego. Z rekomendacji Naczelnego Komitetu Stronnictwa, którą przedstawił sekretarz Naczelnego Komitetu Bogdan Królewski, zgłoszono na stanowisko prezesa W ojewódzkiego Komitetu kandydaturę wojewody poznańskiego Mariana Króla. W tajnym głosowaniu plenum wybrało Mariana Króla prezesem Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa. W drugiej części obrad dokonano oceny wpływu ochrony środowiska naturalnego na rozwój społeczno-gospodarczy kraJU.

Wyposażenie oddziału kardiochirurgii Poznańskiego Ośrodka Kardio- Pulmonologicznego wzbogacone zostało w respirator typu Draeger UV - dar papieża Jana Pawła II.

Z tej okazji oddział kardiochirurgii Szpilala Miejskiego przy ul. Szkolnej odwiedził metropolita poznański ks. arcybiskup Jerzy Stroba. W Kozichgłowach rozpoczęto wstępny rozruch nowej oczyszczalni ścieków. Pracę podjął tzw. ciąg ściekowy oczyszczalni, który obsługiwać będzie z początku jedynie prawobrzeżną część miasta. Członkowie Sekretariatu Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej P artii Robotniczej, z I sekretarzem Edwardem Łukasi - kiem, oraz wicewojewoda poznański Bronisław Stęplowski zwiedzili plac budowy w Morasku, gdzie na trzystahektarowym obszarze wznoszone są nowoczesne obiekty uniwersyteckie. .12. W Urzędzie Wojewódzkim spotkały się osooy wchodzące w skład Okręgowych Komisji Wyborczych Nr 52, 53 i 54. Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusz Czwojdrak i I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Poiskiej Zjednoczonej Partii Roootniczej Edward Łukasik podziękowali członkom Komisji za aktywność i zaangażowanie w akcie wyborczym. Z okazji czterdziestej rocznicy istnienia Stowarzyszenia PAX odbyła się uroczystość, połączona z wręczeniem odznaczeń państwowych, regionalnych i organizacyjnych wyróżniającym się członkom i działaczom PAX w województwie poznańskim. N a uroczystość przybyli m. in. przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego prof. dr Alfons Klafkowski, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grzegorz Romanowski przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusz Czwojdrak, przewodniczący Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Augustyn Kogut, wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski i prezydent Poznania Andrzej Wituski. Gości witał przewodniczący Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia PAX Alfred Wawrzyniak. Wyrazem uznania i szacunku dla pracy wszystkich członków- i działaczy PAX było przyznanie oddziałowi poznańskiemu przez Wojewódzką Radę Narodową Odznaki Honorowej "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego". Trzynastu najlepszych uczniów liceów ogólnokształcących, wyróżniających się w pracy społecznej i nauce, przyjął wiceprezydent Poznania Mirosław Kopiński i obdarował ich nagrodami książkowymi. Otwarte posiedzenie Komisji Kultury Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Sa'i Kominkowej Pałacu Kultury poświęcono tematowi: "Dwa lata PRON i co dalej?".

W siedzibie Zarządu Wojewódzkiego Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego (ul. Ratajczaka) odbyła się uroczystość wręczenia N agrody Literackiej im. Błogosławionego Brata Alberta Romanowi Brandstaetterowi . Uczestniczył w niej m. in. prezydent Poznania Andrzej Wituski.

W gronie działaczy Społecznego Komitetu Budowy Parku Pomnika Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko- Radzieckiej zrodziła się koncepcja zawieszenia w sąsiedztwie Muzeum Wyzwolenia Miasta "Dzwonu Pokoju i Przyjaźni Między Narodami" . Podczas spotkania, z udziałem wiceprezydenta Poznania Łucjana Majewskiego, I sekretarza Komitetu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Wojsk Lotniczych płka Mariana Gasperowicza oraz prorektora Politechniki Poznańskiej prof. dra Antoniego Woźniaka przyjęto do realizacji jeden z dwóch projektów zaproponowanych przez głównego plastyka miasta Jerzego N 0wakowskiego. Podnoszenie poziomu pracy ideowo-wychowawczej wśród młodzieży szkolnej było tematem plenarnego posiedzenia Komitetu Dzielnicowego Po skiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Wilda. W obradach, którym przewodniczył sekretarz Waldemar Jóźwicki, wzięli udział przedstawiciele władz oświatowych i wychowawczych oraz sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jan Maćkowiak. X Sesja wildeckiej Dzielnicowej Rady Narodowej poświęcona ocenie realizacji uchwały w sprawce poprawy porządku i czystości w dzielnicy, a także jakości pracy dozorców i gospodarzy domów. W godzinach wieczornych Poznański Chór Chłopięcy, pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego, wyruszył w podróż artystyczną do Holandii, zu.12. Przekazanie do rozruchu mleczarni Kombinatu Państwowych Gospodarstw Ogrodniczych w Naramowicach o zdolności przerobu 150 tys. 1 mleka na dobę. Klucze do mleczarni wręczył dyrektorowi kombinatu Marianowi Mikołajczykowi dyrektor Poznańskiego Przedsiębiorstwa U sług Remontowo- Budowlanych Bernard Majorczyk. Obecni byli wiceministrowie: rolnictwa, leśnictwa i gospodarkiżywnosclowej Kazimierz Grzesiak, ochrony środowiska i zasobów naturalnych Zdzisław Stendei, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Zygmunt Kyc, prezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i wojewoda poznański Marian Król, prezydent Poznania Andrzej Wituski. Kazimierz Grzesiak wręczył załodze Przedsiębiorstwa sztandar, a Andrzej Wituski udekorował go Odznaką Honorową Miasta Poznania. W galerii Biura Wystaw Artystycznych "Arsenał" otwarto wystawę obrazów belgijskiego malarza Jacquesa Zimmermanna. Przebywał w Poznaniu charge d'affaires ad interim Pakistanu w Polsce Mohammad Akram Chaudhry. Gość został przyjęty przez wicewojewodę poznańskiego Romualda Zysnarskiego, a także spotkał się z wiceprzewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej Antonim Pietrzykowskim oraz wiceprezydentem Poznania Bogdanem Zastawnym. Ponadto odbył spotkanie w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza z rektorem prof. drem Jackiem Fisiakiem.

W auli Uniwersytetu im. Aoama Mickiewicza koncert orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej, pod gościnną dyrekcją Andreasa Weissa (Republika Federalna Niemiec). Solistą był Paweł Kamasa (fortepian). I

W wieku pięćdziesięciu sześciu lat zmarł Narcyz Maciaszczyk, długoletni reprezentant Polski w hokeju na trawie, członek Woj

13«

Wydarzenia w Poznaniu (20 - 24.12.)

skowego Klubu Sportowego "Grunwald" , uczestnik Olimpiady w Helsinkach (1952) i Rzymie (1960). 21.12. Odbyły się uroczystości czterdziestolecia Gwardyjskiego Klubu Sportowego "Olimpia", na które do sali Domu Kultury Milicji Obywatelskiej przybyły trzy pokolenia sportowców. Sztandar Klubu udekorowano odznaczeniami państwowymi. W imieniu ministra spraw wewnętrznych słowa uznania dla Klubu przekazał gen. bryg. Józef Chomentowski, a ńst od I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Łukasika odczytał sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jan Mielcarek. W uroczystej akademii wzięli także udział sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Stanisław Piotrowicz, zastępca komendanta głównego Milicji Obywatelskiej gen. bryg. Zenon Trzciński oraz szef Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych płk Zdzisław Stocki. Referat wygłosił prezes Klubu Stanisław Konieczny. Ogłoszono wyniki plebiscytu na najlepszych sportowców "Olimpii' w czterdziesto eciu. Zwyciężył srebrny medalista Igrzysk Olimpijskich w Tokio, sprinter Marian Dudziak.

Zakończenie IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego Młodzieży Szkolnej o "Laur Wierzbaka" . Do finału weszli: Ewa Ban (Chorzów), Marcin Hałas (Bytom), Dariusz Kamiński (Lublin), Katarzyna Przewoźna (Małkinia), Dariusz Wiecha (Chorzów) i Anna Wrona (Katowice). "Laur Wierzbaka " zdobył Dariusz Wiecha.

W wieku osiemdziesięciu dwóch lat zmarł inż. Feliks Maciejewski,

prezydent Poznania od dnia 8 lutego do 16 lipca 1945 r., pionier odbudowy miasta i jego gospodarki, w latach 1945 - 1946 wicedyrektor Zjednoczenia Przemysłu Obrabiarek, w latach 1946 - 1949 rekonstruktor fabryki łańcuchów rowerowych Wacława Tomaszewskiego, a następnie - do roku 1964 - konstruktor w Zjednoczeniu Przemysłu Taboru Kolejowego "Tasko" i innych biur kostrukcyjnych. 23.12. Tuż przed świętamii Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne otrzymało długo oczekiwany transport "Ikarusów". Z dziesięciu autobusów budapesztańskiej firmy, cztery rozładowano z wagonów na bocznicy dworca już przed południem. 24.12. Z podróży artystycznej do Ho' andii powrócił Poznański Chór Chłopięcy, pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego.

'TS

W wieku pięćdziesięciu dziewięciu lat zmarł Marian Stachowiak, działacz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, pracownik aparatu partyjnego (w latach 1950- 1952 ;i 1957 - 1958), dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Detalicznego Artykułami Włókienniczymi (w latach 1958 - 1969), dyrektor Spółdzielczego Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia i Handlu (w latach 1969 - 1982), prezes Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej (w latach 1968 - 1972), reprezentant Polski w wioślarstwie na Olimpiadzie w Helsinkach (1952), prezes Klubu Olimpijczyka. U dekorowany Krzyżami Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

25.12. W wieku sześćdziesięciu pięciu lat zmarł doc. dr hab. Franciszek Pędziwilk, prorektor do spraw nauki Akademii Rolniczej (w latach 1981-1982), docent Instytutu Mikrobiologii, Biochemii i Analizy Żywności, nauczyciel i wychowawca. 27.12. O godz. 12 pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 odbyła się uroczystość składania wieńców. Przybyły kompania honorowa Wojska Polskiego i Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lotniczych, poczty sztandarowe organizacji i zakładów pracy. Hołd bohaterom złożyły delegacje partii i stronnictw politycznych, z członkiem Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisławem Kałkusem i I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Edwardem Łukasikiem.

W Sali Białej Urzędu Miejskiego przedstawiciele władz spotkali się z osiemdziesięcioosobową grupą weteranów Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Przybyli m. in. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik, wiceprezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Andrzej Malinowski, sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Andrzej Grudziński, wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski, prezydent Poznania Andrzej Wituski, przewodniczący Rady Wojewódz* ki ej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Augustyn Kogut, zastępca Dowódcy Wojsk Lotniczych gen. bryg. Jan Celek orazprezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Marian Jakubowicz i prezes Krajowej Komisji Weteranów Powstania Wielkopolskiego Bernard Łuczewski. Przemawiali Andrzej Wituski, Marian J akubowicz i Romuald Zysnarski. Odbył się koncert Zespołu Pieśni i Tańca "Wielkopolska". W Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Alfred Miodowicz, w towarzystwie członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Po skiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisława Kałkusa, spotkał się z załogami trzech fabryk.

W wieku siedemdziesięciu dziewięciu lat zmarł artysta-malarz Florian Klemiński, dokumentalista z 1945 roku, konserwator zabytków, prezes Zarządu Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków (1945). Udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 28.12. Sesja Dzielnicowej Rady Narodowej Grunwald. Zasadniczym punktem obrad była informacja przedstawiona przez naczelnika dzielnicy Ryszarda Stogę, prezentująca uwagi władz dzielnicy Grunwald do Planu społeczno-gospodarczego na lata 1986-1990. Gościnne występy zespołu stołecznego Teatru "Komedia", z widowiskiem O gi Lipińskiej Kabaretowa mysz w Teatrze Wielkim. W II Biegu Sylwestrowym zwyciężył Mirosław Bugaj ("OMmpia"), w czasie 34 min 1 sek. Trasa bie

Wydarzenia wgu liczyła 10 km i wiodła sprzed Szkoły Podstawowej Nr 14 na Os.

Piastowskim poprzez N owe Miasto, most Rocha, Garbary, wokół Starego Rynku, ulicami śródmieścia i ponownie przez most Rocha do Szkoły Nr 14.

W salach hotelu "Polonez" odbył się doroczny bal sportowców, podczas którego laureatom X':II plebiscytu "Expressu Poznans lego" na najlepszego sportowca WIelkopo.ski wręczono nagrody. Nagrody wręczały wicemiss Polski J 0anna Niedorezo i wicemiss Macedonii Jaśmina Mdrońska ze Skopie. Laureatami plebiscytu zostali: Ryszard Ostrowski (10 023 pkt.), Marek Łbik (8274), Krzysztof Pawlak (7683), Eugeniusz Kijewski (7351), Mirosław Okoński (7267), Elżbieta Tomczak (5785), Bogdan Kramer (5738) Ilona Głyda (4719), Stefan Makn'e (4452), Paweł Bartkowiak (2823). Do dziesiątki najlepszych trenerów weszli: Grzegorz Brzechwa, Marek Cichy, Włodzimierz J akubowski, Tadeusz Łuczak, Tadeusz Mazur, Lech Paulińskj, Zdzisław Podedworny , Józef Slusarek, Włodzimierz Wegwert, Bogusław Wolwowicz.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza koncertował Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Stefana Stuligrosza.

W Klubie Zakładów "Stomil" otwarto wystawę gołębi pocztowych z województw poznańskiego i pilskiego. Eksponowano 185 ptaków. 30.12. Wszystkie samochody osobowe i dostawcze Miejskiego Przedsiębiorstwa Transportowego garażują już pod dachem, w bazie Przedsiębiorstwa przy ul. Wilczak. Hala (o powierzchni 3600 m 2 ) d.da a została do użytku w obecnoscl WIceprezydenta Poznania Bogdana Zastawnego.

Spotkanie w Poznańskich Zakładach Graficznych im. Marcina Kasprzaka. Uczestniczył w nim I sekiu (28 - 31.12.)retarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik. Zespół męski chóru "Motet et Madrigal" udał się w podróż artystyczną do Monte Carlo i Austrii. Na Cmentarzu Komunalnym w Jumikowie odbył się pogrzeb zmarłego w dniu 21 grudnia działacza Komunistycznej Partii Francji i Komunistycznej Partii Po ski Stanisława Chojnackiego. U dekorowany był Krzyżami Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Żył osiemdziesiąt osiem lat.

W wieku pięćdziesięciu pięciu lat zmarł mgr inż.' Włodzimierz Effert naczelny inżynier Kombinatu ' Budowlanego Poznań-Centrum w latach 1979 - 1985, sekretarz i wiceprezes poznańskiego oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Udekorowany był Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. .12. Uruchomiono automatyczne połączenie telefoniczne z W ągrowcem (8676).

Bale sylwestrowe w całym mieście . Na balu w "Adrii" zebrano 80 tys. zł na rzecz Narodowego Czynu Pomocy Szkole.

Zebrał Kronikarz

LAT TEMU

W KROMCE MIASTA POZNANIA

Zeszyt nr 2/37 jubileuszowego rocznika XV ukazał się z datą 30 czerwca 1937 r.

Otwierała go rozprawka dra Kamila Kantaka pl. Kronika Franciszkanów Poznańskich. Tuż za nią opublikowano obszerną pracę Witolda W. Głowackiego, napisaną w Seminarium Historycznym Uniwersytetu Poznańskiego pod kierunkiem prof. dra Kazimierza Tymienieckiego, Przynależność organizacyjna aptekarzY w dawnym Poznaniu. W "Zapiskach" Bronisław Wietrzychowski zajął się fragmentem średniowiecznego muru miejskiego, odkrytym przy ul. Wietrznej i pi. Kolegiackim. Podczas prac ziemnych, pod wznoszonym obecnie budynkiem Miejskiego Ośrodka Zdrowia przY ul Wietrznej - czytamy we wstępie - nastąpilo odkrycie fragmentu średniowiecznego muru obronnego. Dzięki uprzejmości p. inż. Zielińskiego Z Miejskiego Wydzialu Rozbudowy Miasta otrzYmaliśmy relację tego odkrycia, którą podajemy poniżej. Odkrycie nie bylo przypadkowe, ponieważ już poprzednio, w trakcie opracowywania projektu regulacji placu Kolegiackiego, stwierdzono w tym miejscu wątek muru średniowiecznego. Fundament i resztki murów, wydobyte na światlo dzienne podczas wykopów, zostaly pomierzone staraniem Wydzialu Rozbudowy Miasta. Odkryty fragment - to piwnice oraz fundament pozostale po zburzonym budynku Psalterii przy kolegiacie Sw. Marii Magdaleny. Psalteria zostala zbudowana na tzw. przedpolu murów obronnych w ten sposób, że jedną jej ścianę stanowil miejski mur obronny. Jest to ściana polożona na linii regulującej ul. Wietrznej i placu Kolegiackiego. ZważywszY, że wzm 'anki o ceglanych murach obronnych mamy w Poznaniu, już Z końca XIII wieku, należaloby mur miejski odnieść do tego okresu. Zbudowany jest Z cegly ciemnowiśniowej o rozmiarach nieregularnych , sredrvo 9XJ5XOO cm, w wązaniu wczesnogotyckim (2 wozówki, 1 glówka) Dalsze ścany oraz sklepien:a piwnic Psalterii wykazują ceglę odmienną, o barwę bledszej i roznv'arach zmiennych, średnio 8X15y<,29 cm, w wiązaniu gotyckim (1 wozów' a, 1 glówka). Ceglę o podobnej strukturze i barwie znamy Z innych budynków Z XVI wieku i późniejszYch, nie pozwala nam to jednak na dokladne zadatowanie murów Psalterii. Do obu rodzajów murów zużyto zaprawy wapiennej. Fundament w obu wypadkach sklada się Z dużych granitowych kamieni polnych, ulożonych w dwu warstwach bez śladów zaprawy na glęb o kośc i 4,5 poniżej

50 lat temu

Plan fragmentu muru miejskiego, odkrytego przy pi. Kolegiackim. Objaśnienie: a - miejski mur obronny; b - fundamenty dawnej Psalterii; c - zmiany budowlane z XIX wobecnego terenu. Sklepienia we wSzYstkich trzech piwnicach były beczkowe, bez szczególnych walorów estetycznych. Środkowa część PsalterU nie była podpiwniczona, boczne piwnice połączone pomiędzY sobą gankiem o sklepieniu beczkowym Z cegły XIX-to wiecznej. Podobnie Z XIX wieku pochodzą dwa wejścia do piwnic Z ul. Wietrznej. Sladóio niższego muru obronnego nie znaleziono. W profilu poprzecznym terenu, pomiędzY zamulonym dnem dawnego rowu a Psałterią, odcinają się od ciemnej barwy nasypu ślady jakgdyby wału równoległego do muru miejskiego. Nie udało się jednak stwierdzić, czY wał został nasypany w celach wzmocnienia fortyfikacji, czY też jest to dzieło sił przyrody. OtrzYmaliśmy zatem następującą kolejność założeń budowlanych: 1. Średniowieczny mur o dronny; 2. Fundamenty i sklepienia pOznlejSzego budynku PsalterU oraz 3. Zmiany budowlane Z XIX wieku: ściany n iepodpiwn iczonej środkowe) części PsałterU, sklepienie ganku łączącego boczne piwnice i dwa wejścia do piwnic.

Brak terenów budowlanych w średniowiecznym Poznaniu wobec niedużej przestrzeni objętej murami miejskimi - ponadto brak egzekutywy zarządzeń miejskich i królewskich były powodem zabudowania całych odcinków murów miejskich domami mieszkaniowymi ['..J W 1892 r. działka PsałterU była już włączoną do własności przY ul. Wodnej 16, a w mlejSCU budynku PsałterU oznaczenie: "Remise". W międzYczasie więc własność kolegiaty" przeszła w ręce prywatne (Hartwiga) , a sam budynek ułegł rozbiórce, za wyjątkiem piwnic. Przez parcelę przechodziła kiedyś fosa obronna, której dnem biegł rów odwadniający zarówno tereny wzdłuż fosy od ul. Szkolnej (Bramy Wrocławskiej) począwszY do ul. Dominikańskiej, gdzie miał ujście do Warty. Rów ten Z natury rzeczY służYł jako kanalizacja, co umniejszało znacznie

Fragment planu Poznania z 1795 r. z oznaczeniem biegu murów obronnychwartość higieniczną otaczających dzielnic, ponieważ przepłukanie fosy odbywała * się tylko częściowo podczas wylewów rzeki. Toteż zamieniono otwarty rów na kryty kanał konstrukcji drewnianej o przekroju 160X150 cm. Figuruje w tej formie na planie Z IS05 r. jako: "neue h 6lzern e Canal' a przetrwał mimo kilkakrotnych prób usunięcia go do czasu wybudowan'a nowoczesnej kanalizacji w ul. Gołębiej. Nazywano go potocznie "Regierungskanal' ponieważ służył jako kanalizacja Rejencji w b. Kolegium Jezuickim [...] Odsłonięte i opisane fundamenty murów musiały ustąpić konieczności żYciowej, gdyż rozebrano je, aby postawić w tym miejscu budynek Miejskiego Ośrodka Zdrowia. Budowa ta była nieodzownym postulatem w celu zwiększenia higieny tej dzielnicy, zwłaszcza wobec projektowanego usunięcia kąpieli natryskowych, znajdujących się na płacu Kołegiackim. Część murów dotychczas nie rozebraną, sięgającą do ulicy Wodnej, będzie można zachować i odrestaurować dzięki przeznaczeniu dzisiejszej parceli przy ul. Wodnej 16 na płac pubłiczny. Jakież więc są efektywne wyniki badań archeologicznych? Zyskano przede wSzYstkim dokładny pomiar, pozwalający na uzupełnienie naszYch wiadomości o biegu murów obronnych. Można go będzie zuŻYć przY rekonstrukcjach rysunko

50 lat temuwych wzgl. plastycznych (model murów). Cegła Z rozbiórki, przechowana przez Wydział VI, zostanie zużYta do uzupełnienia fragmentów muru ['..J Interesujące uwagi o próbach stworzenia wielkiego przemysłu w Poznaniu i Wielkopolsce w wieku XIX zamieścił Andrzej Wojtkowski. Próby takie - czytamy we wstępie - podejmowane były wyłącznie Z inicjatywy prywatnej, i to przede wSzYstkim polskiej. Rząd pruski pomocy żadnej nie udzielał a nav>et akcją utrudniał, nakładają: np. na cukrownie zbyt wygórowany podatek, bezczYnnie patrzYł również na zanik przemysłu sukienniczego ['..J w Poznańskiem. Tymczasem, Z inicjatywy polskich właścicieli ziemskich, zaczął powstawać w Poznańskiem przemysł cukrowniczY. Pierwszą cukrown ę założYł hr. Józef Myc ie Iski w Galowie w pow. szamotulskim w r. 1820 ['..J W urządzaniu nowych cukrowni pomagali ziemianom wielkopolskim fachowcy Z emigracji we Francji i Belgii, wykształceni w paryskiej Centralnej Szkole Technicznej. Dzięki tej fachowej pomocy Polacy, jak to przYznają nawet historycy niemieccy (Manfred Laubert), wyprzedzili w tym względzie znacznie Niemców. Rzuca to ciekawe światło na twierdzenie, wypowiaaJane nie tylko przez Niemców, ale i przez wielu Polaków, jakoby wszelki postęp gospodarczY i techniczny został przYniesiony do nas przez Niemców. W roku ISiT było już u nas 6 cukrowni, a wSzYstkie w rękach polskich. Największa Z nich była w Turwi, generała DezYderego Ch łap o wskiego , założona w 1836 r., czYli sto lat temu. UtrzYmywało ją w ruchu 8 wołów, zmieniających się co dw e godziny. Cukrownia w Pudliszkach, założona w 1837 r. przez Józefa Łubieńskiego, syna ministra sprawiedliwości Feliksa, utrzYmywana była w ruchu przez 12 koni. chodzących w olbrzYmim maneżu, a zmieniających s ę trzYkrotnie na dzień. W ogóle w okresie od r. 1820 do 1852 czYnnych było w Poznańskem 10 cukrowni ['..J brak kapitałów na unowocześnienie .metod fabrykacyjnych, a przede wSzYstk'm vjygorowane podatki, nakładane przez rząd pruski, sprawiły, że żadna Z owych cukrowni nie przetrwała r. 1860. W r. 1858 Z 6 istniejących jeszcze upadły 4. Dop ero po 20-1etniej przerwie, w r. 1880, rOzPoczYna się ponowny rozkwit cukrownictwa u nas, trwający do dziś. Dz:wi nas dz ś pędzenie cukrowni końmi lub wołami, chodzącymi w k'eracie, lub nawet, jak w GołaszYnie, silami ręcznymi. Pochodzi to stąd, że pierwsze maszYny parowe w Poznańskiem pojawiły się dopiero w r. 1846, jedna w pow. wschowskim do pędzenia przędzalni, a druga w ówczesnym pow. krobskim; razem 26 fconi parowych. Trzecią była lokomotywa o sile 12 koni parowych. Razem w:ęc Wielkopolska lo r. 1846 miała 3 maszYny parowe o sile 38 koni. W 15 lat później, w r. 1851, były u nas, w obwodzie rejencyjnym poznańskim, 82 maszYny parowe osie 1018 koni. Na 1 m tę kwadratową przYpadały w*ęc w Poznańskiem 3 konĄe parowe, gdy tymczasem w reszcie monarchii pruskiej: 71 koni parowych. W okolicach lesstyh powstawały huty żelazne, opalane drzewem, a więc pr ede wSzYstkim w 3 południowych pow'atach: odolanowskim, ostrzeszowskim i ostrowskim. 7grupowanie ich w owej oko Vcy tłumaczY się nie ty 'ko tamtejszYm' lasami, lecz także bliskością Śląska, skąd sprowadzano rudę ['..J Około r. 1867 produkcję w 'el"'opolskiego żelaza kutego stłumua konkurencja żelaza walcowanego, sprowadzanego z zachodnich prowincji Prus. Podobne sa losy w>elkovolskich hut szklany h. Istniały one, urz"dzone w małych rozmiarach i fabrykujące tylko najpospolitsze, zielone szkło, już w początkach wieku XIX w lesistych oAoVcach nad Wartą. W r. 1822 było ich 2, a w 30 7at później, w r. 1852, czYli w roku najw-ększego rozkwitu przemysłu wielkopolskiegobyło ich 22 Z 698 robotnikami [...} Przyczyny ich upadku były te same, co przy hutach żelaznych: brak kapitałów na ich unowoczesnlenie, wzrost cen opału i robocizny, a wreszcie konkurencja przemysłu niemieckiego Z zachodnich prowincji Prus.

Jedno tyłko przedsiębiorstwo, pochodzące jeszcze Z pierwszej połowy wieku XIX, przetrwało do dziś. Hipolit Cegielski dr filozofii i profesor gimnazjalny, pozbawiony przez rząd pruski stanowiska w Gimnazjum Sw. Marii Magdaleny, założył, odbywszy wpierw w Berlinie praktykę handlową, handel żelaza w Bazarze w r. 1846, a w r. 1859 załoŻYł pierwszą w Poznaniu odlewnię żelaza. Rozwinęła się ona powoli w dzisiejszą potężną placówkę najcięższego przemysłu. W kronice ważniejszych wydarzeń odnotowano: 3 IV 1937 - zmarł geolog, prof. Uniwersytetu Poznańskiego Kazimierz Wójcik; 6 IV - przy pracach ziemnych na granicy Poznania i Lubonia natrafiono na cmentarzysko przedhistoryczne; 12 IV - powołano Wojewódzką Radę Kulturalną; 15 IV - w podróży inspekcyjnej przybył premier Sławoj-Składkowski; 2 V - otwarcie XVI Targów Poznańskich oraz zjazdu mierniczych miejskich; 9 V - poświęcenie nowego gmachu PKO przy pi. Wolności; 11 V - w parku Marcinkowskiego odsłonięto rzeźbę prof. Stanisława Jagmina Pożegnanie Marii, 20 V - pożar zbiorników spirytusu w "Akwawicie"; 22 V - w galerii obrazów Mielżyńskich otwarto wystawę kolekcji grafików włoskich od początku XVI w. do końca wieku XVII; 22 V - zmarła poetka i filantropka Maria Paruszewska; 28 V - obrady zjazdu zarządu Międzynarodowego Biura Radiofonii Katolickiej w Amsterdamie; 30 V - poświęcenie cmentarza sołackiego. Na zakończenie zeszytu zamieszczono notatkę z działaMości Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania: Dnia 29 kwietnia 1937 odbyło się w sałi posiedzeń Rady Miejskiej w Ratuszu zebranie Towarzystwa, któremu przewodniczył prezes p. radca Zaleski. Na wstępie przewodniczący poinformował o zakończeniu zorganizowanego przez Towarzystwo kursu dla przewodników po Poznaniu, wręczając dyplomy 30 absolwentom, w imieniu których przemawiał p. mgr Bernacki. Następnie loyałos ł p. dyr. dr Wojtkowski referat nt.: "Poznańskie szkoły powszechne w czasach Kstęslwa Warszawskiego". W wolnych glosach rozważano szereg spraw dotyczących ochrony piękna Poznania.

Zebrał Kronikarz

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1987.04/06 R.55 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry